ODOLEN 9/2006. Zpravodaj mûsta Odolena Voda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODOLEN 9/2006. Zpravodaj mûsta Odolena Voda"

Transkript

1 ODOLEN 9/2006 Zpravodaj mûsta Odolena Voda

2 Štefan Žáry DUHA Jak pardál duha protáhla se na zamračeném nebi. Jak pod ní stál jsem, zdálo se mi, že rouhá se a šklebí. Ta duha - vazba, harmonie - drtila dvojakosti moje, rozvátou lásku, kterou sbírám jako pták zrnka trav a sóje. Po bouři vyšla a vzduch po ní čistotou jenjen září - a kdo jí věří, zbožně smeká, vítá ji na zápraží. Vsává ji do zřítelnic očí, vstřebává do duhovek. Duha: naděje - harmonie. Co by byl bez ní člověk? Kresba: Markéta Prokopová Na titulu: Ilustrace k nové soutûïi BEZPEâNù DO KOLY vyhlá ené hejtmanem Stfiedoãeského kraje Ing. P. Bendlem pod patronací zpûvaãky Lucie Bílé. BliÏ í informace na Sedmdesátiny paní Světlana Borošová pan Ladislav Fanta pan Libor Kotek Osmdesátiny pan Jaroslav Lisý Jednaaosmdesátiny paní Marie Říhová Dvaaosmdesátiny paní Božena Hroudová Gratulujeme V mûsíci srpnu oslavili v znamné Ïivotní jubileum následující obãané: Odolena Voda Dolínek Odolena Voda Odolena Voda Odolena Voda Odolena Voda Tfiiaosmdesátiny pan Alois Mundl âtyfiiaosmdesátiny paní Božena Sedláčková paní Květuše Stehnová âtyfiiadevadesátiny paní Marie Bobková (Všechna jména jsou zveřejněna se souhlasem jubilantů.) Odolena Voda Odolena Voda Odolena Voda Odolena Voda Všem jubilantům blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví a spokojenosti.

3 Obsah O ãem jednaly samosprávné orgány mûsta Akce âez a.s. v Dolínku Prázdniny v Odolenû Vodû Ná spoleãn úspûch PrÛmyslová zóna ÚÏice, Kozomín, PostfiiÏín Hodnocení plnûní volebního programu ODS Policie âr informuje ZaÏít pocit hrdosti Pedagogicko-organizaãní informace na rok J. Svoboda Veteráni na start Hledá se nahrávaã! Zn. Dobr! Fotbal Z receptáfie na eho ãtenáfie XIV. v esokolsk slet Dûtské centrum Sluníãko se pfiipravuje na sezónu Maloval Gustav Klimt na Vodolce? Kina Máslovické posvícenské vinobraní Vážení čtenáři, v průběhu letních prázdnin došlo z důvodu rekonstrukce části vozovky v ulici Školní (u autobusové zastávky U Školy) k časovým změnám některých autobusových spojů. Upozorňujeme, že výlukový jízdní řád, který byl k dispozici na internetových stránkách města, končí čtvrtkem 31. srpna S počátkem školního roku začínají opět jezdit autobusové linky podle modrého jízdního řádu platného od 26. února 2006 beze změn. Další úpravy, o kterých se budeme snažit vás včas informovat, se předpokládají koncem roku V zářijovém a říjnovém čísle je tento jízdní řád opět k dispozici a můžete si ho také zakoupit na obvyklých místech. Zároveň upozorňuji politické subjekty v našem městě, že dle usnesení RM č.8/2004 ze dne 1. června 2004 lze v příštím čísle zpravodaje prezenovat politické názory v rámci předvolební komunální kampaně v maxmální velikosti jedné stránky a zdarma. Jitka Predigerová ODOLEN Vydává MěÚ Odolena Voda, Dolní nám. č.14, Odolena Voda jako měsíčník. Registrační číslo MK âr E IâO: Četnost 11 čísel za rok Řídí redakční rada ve složení: A. Pospíšilová,V. Kulíšek, Fr. Podskalský, I. Pekárek, N. Střelbová, Šéfredaktorka a korektura textu: Mgr. J. Predigerová, tel.: Zástupce šéfredaktora: Barbora Měchurová, tel.: Grafická úprava, sazba: Artemis, reklamní umělecká agentura, tel: , Tisk:Artemis: tel./fax: , Uveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat názory redakční rady Odolenu. Příspěvky do Odolenu je možné předat některému ze členů redakční rady, na ovou adresu a to nejpozději do 15-tého každého měsíce. Platbu inzerce vyřizuje sekretariát starosty MěÚ Odolena Voda v úředních dnech tj. pondělí a středa od 8.00 do hodin.textové inzeráty ve wordu, ostatní ve formátu pro photoshop nebo illustrátor zašlete na šéfredaktorky Později podané, nebo neuhrazené inzeráty nebudou otištěny. Děkujeme za pochopení. Toto číslo bylo vydáno: 1/9/2006 Cena 7,- Kč

4 2 O čem jednaly samosprávné orgány města Zastupitelstvo města 26. června 2006 SCHVÁLILO: závěrečný účet města Odolena Voda za rok 2005 s výhradami a opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření města Odolena Voda za rok 2005 (jedná se o formální chyby, ne ofinanční škodu) 2. úpravu rozpočtu města Odolena Voda na rok 2006 přistoupení města Odolena Voda k dobrovolnému svazku obcí Dolní Povltaví (Máslovice,Vodochody, Klíčany, Kozomín,Veliká Ves, Zlončice) a jednorázový finanční vklad města Odolena Voda do Svazku obcí Dolní Povltaví ve výši ,- Kč stanovení počtu členů Zastupitelstva města Odolena Voda pro příští volební období let 2006 až 2010 na 15, stejně jako v tomto volebním období název nové ulice v Dolínku Za Klokočkou. DÁLE: vzalo na vědomí informace připravované strategické průmyslové zóny Úžice- Kozomín (Tato zóna vzniká z podnětu obcí Kozomín, Úžice a Postřižín, nikoliv na návrh města Odolena Voda.Do jejího návrhu však byly zahrnuty i některé pozemky z katastru Odolena Voda, a proto se musí zastupitelstvo města knávrhu zóny vyjádřit.) uložilo starostce města vytvořit komisi pro projednání podkladových materiálů k vyjádření zastupitelstva města k technickoekonomické studii strategické průmyslové zóny Úžice - Kozomín neschválilo návrh na odprodej 13 ks akcií Středočeské energetické a.s. z majetku města. Rada města 13. června 2006 SCHVÁLILA: uzavření smlouvy o dílo na opravu dvou schodišťových ramen chodníku v Malém háji za cenu ,- Kč včetně 19 % DPH uzavření dohody o skončení nájmu nebytových prostor v ul. Komenského č.p. 274 (prodejna masa a uzenin) se současným nájemcem ke na jeho žádost. S novým nájemcem bude uzavřena smlouva na dobu neurčitou s účinností od rozšíření tříděného odpadu o sběr bioodpadu a zahájení dvouměsíčního zkušebního provozu sběru v ulici Smetanova, Nerudova a Školní od Organizační řád Městského úřadu Odolena Voda s účinností od uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu v č.p. 253 s učitelkou naší základní školy na dobu určitou od do , s možností prolongace, která je podmíněna trváním pracovního poměru ve škole postup při zastupování města jako vlastníka a pronajímatele obecních bytů při uplatňování 711 občanského zákoníku pro správce nemovitostí v majetku města Odolena Voda společnosti CENTRA a. s.: 1) pokud nebude uhrazen 1 měsíční nájem a záloha na služby spojené s užíváním bytu, je správce povinen zaslat nájemci upomínku 2) v případě neuhrazení 3 měsíčních nájmů a záloh na služby spojených s užíváním bytu je správce povinen zaslat nájemci upomínku s upozorněním na možnost výpovědi nájmu bytu, včetně stanovení náhradní lhůty k vyrovnání dlužné částky (max. doba 30 kalendářních dnů) 3) v případě žádné reakce či nezaplacení dlužné částky v náhradním termínu ze strany nájemce je správce povinen zaslat nájemci výpověď nájmu bytu v souladu s 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku s 3 měsíční výpovědní lhůtou a současně je správce povinen podat žalobu k příslušnému soudu na zaplacení dluhu 4) po uplynutí výpovědní lhůty a v případě, že nájemce nepodá žalobu na určení výpovědi, je povinen správce vyzvat nájemce k vyklizení bytu, zdali nájemce nepodá příslušnému soudu žalobu proti výpovědi z bytu s tím, že pronajímatel (město) je povinen na své náklady zajistit přístřeší po dobu 1 měsíce

5 5) pokud nájemce dobrovolně byt nevyklidí, je správce povinen zajistit exekuční vyklizení Správce nemovitostí v majetku města Odolena Voda, společnost CENTRA a. s. je dále oprávněna: zvážit, s ohledem na movitý či nemovitý majetek nájemce, vymáhání dlužného nájemného a záloh na služby spojených s užíváním bytu, využití služeb soukromého či soudního exekutora vzít shora uvedené žaloby zpět pouze v případě, že došlo k vymožení dlužného nájemného a záloh na služby spojených s užíváním bytu, včetně příslušenství v celkové výši využít dle usnesení RM č. 2/2006 ze dne uzavírání dohody o úhradě dlužných částek ve splátkách (splátkový kalendář), přičemž maximální výše dluhu může činit ,- Kč a doba splatnosti nesmí překročit dobu jednoho roku. DÁLE: vydala souhlasné stanovisko ke vstupu na pozemek města pro účel napojení na veřejnou kanalizaci a vodovod pro 3 rodinné domy, pro stavbu bytového domu Panské terasy v ulici K Cukrovaru a dále stanovisko ke změně integrovaného povolení pro zařízení na povrchovou úpravu kovů a plastů v Aero Vodochody a.s. Rada města 28. června 2006 SCHVÁLILA: výsledek zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky na webovou prezentaci města Odolena Voda za cenu max ,- Kč včetně DPH. Rada města 18. a 20. července 2006 SCHVÁLILA: výsledek zadávacího řízení na široký příčný práh integrovaný s přechodem pro pěší, z důvodu zvýšení jejich bezpečnosti, v ul. Ke Stadionu u sportovní haly, za cenu ,- včetně 19 % DPH zrušení nájemního vztahu k 6 bytům v sídlišti Cukrovar a uzavření nájemní smlouvy s novými nájemci cenu pronájmu travnatého hřiště ve sportovním areálu v ul. Ke Stadionu ve výši 1 000,- Kč za jednu tréninkovou hodinu (1,5 hodiny) zveřejnění záměru města Odolena Voda na pronájem nebytových prostor v suterénu č.p. 247 v ul. Čs. armády po videopůjčovně, od na dobu neurčitou z důvodu odstoupení původně schváleného zájemce o nájem (firma SCIP) maximální přírůstky měsíčního nájemného v bytech v majetku města Odolena Voda pro období od do určené v souladu se zák. č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu v platném znění a v souladu se Sdělením Ministerstva pro místní rozvoj č. 333/2006 v plné výši, a to: a) 26,2 % u bytů s centrálním vytápěním b) 32,1 % u bytů se sníženou kvalitou (bez centrálního vytápění) postup při projednávání žádostí zájemců o přidělení vývěsní skříňky: 1) nabídnutí volné vývěsky na území města - v současné době se jedná o vývěsky na náměstí Vítězslava Hálka v Dolínku 2) případně se souhlasem města instalaci vývěsky na jednom ze sloupů v podloubí na Horním náměstí.vývěska bude pořízena na vlastní náklady žadatele a v obdobném provedení jako stávající vývěsky vytvoření jednoho pracovního místa v základní škole na veřejně prospěšné práce postup po vyhodnocení zájmu o výstavbu garáží v ul. Ke Stadionu: 1) zveřejnit záměr prodeje pozemků u Igepy pod garáže o rozloze 47,04 m 2 /garáž, v ceně 205,- Kč/m 2 + další prokazatelné náklady vynaložené městem + náklady spojené s převodem. 2) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí se zájemci o tyto garáže a to v termínu do

6 3) vydání stavebního povolení pro stavbu garáže až po vybudování přístupové komunikace (dle projektové dokumentace předložené městem) na vlastní náklady investorů 4) Vpřípadě, že do nedojde k podpisu smluv k prodeji všech 37 pozemků nebo k dohodě mezi městem a zájemci na výstavbě této komunikace, vyhrazuje si město právo od smlouvy odstoupit a celý záměr zrušit zrušení zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky na opravu dětského sportovního hřiště na Dolním náměstí z důvodu vysoké ceny jediné došlé nabídky. Rada města doporučuje řešit opravu dětského hřiště jiným způsobem, zejména činností technických služeb a konzultací s odbornou firmou výsledek zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky dodávku kopírky do městské knihovny za cenu ,- Kč včetně 19 % DPH výsledek zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky na sanaci objektu hasičské zbrojnice v Dolínku (vlhké zdivo) za cenu ,- Kč včetně 19 % DPH výsledek zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky na zpracování prováděcí projektové dokumentace na dvě schodišťová ramena a prodloužení chodníku ze zámkové dlažby v Malém háji za cenu ,- Kč výsledek zadání veřejné zakázky na stavební práce na rekonstrukci budov mateřské školy a základní školy za cenu ,- Kč včetně 19 % DPH. Objem prací v roce 2006 bude za ,- Kč včetně DPH. Na práce provedené v letošním roce byla na žádost města poskytnuta dotace Ministerstva financí ČR ve výši ,- Kč. 4 VZALA NA VĚDOMÍ: zrušení členství nájemníků 6 bytů v Byt. družstvu Dubina II, Pardubice výši úplaty na školní rok 2006/2007 za předškolní vzdělávání v mateřské škole, stanovenou ředitelkou mateřské školy s účinností od do takto: a) 500,- Kč měsíčně hradí zákonný zástupce dítěte, které je v prvním nebo druhém ročníku mateřské školy b) 333,- Kč měsíčně hradí zákonný zástupce dítěte, kterému je umožněna docházka do mateřské školy nejvýše na 4 hodiny denně c) vzdělávání v posledním (třetím) ročníku mateřské školy a dětem s odloženou školní docházkou je poskytováno bezúplatně d) osvobozen od úplaty je zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příspěvek nebo fyzická osoba, která o dítě pečuje a pobírá dávky pěstounské péče výši úplaty za dítě navštěvující školní družinu při základní škole, stanovenou ředitelkou základní školy pro rok 2006/2007, s účinností od do takto: a) za září až prosinec 300,- Kč za 1 dítě a 450,- Kč za 2 sourozence b) za leden až červen 500,- Kč za 1 dítě a 750,- Kč za 2 sourozence žádost nájemce o odprodej restaurace Opera na náměstí Vítězslava Hálka č.p. 90 v Dolínku, včetně celého pozemku. Rada stanovila zjištění znaleckého odhadu, pak bude žádost projednána v zastupitelstvu města podnájem bytu v obytném domě v ul. Kpt. Jaroše 269 s účinností od že na zveřejněný záměr k pronájmu části stávajícího parkoviště pro osobní automobily v ulici K Cukrovaru na zřízení hlídaného parkoviště se nikdo ani napodruhé nepřihlásil dopis nájemce bytu v majetku města týkající se zatékání okny do bytu.tento problém bude řešen komplexně žádost sportovní komise o přehodnocení pronájmu beachových kurtů ve sportovním areálu v ul. Ke Stadionu sdružení Odolka Tiggers a o přesunutí správy tohoto sportoviště do gesce správce sportovního areálu. Rada města prozatím nepovažuje za koncepční tento pronájem zrušit. Problémem se bude zabývat po kvalifikovaném vyhodnocení zkušeností s novou správou sportovního areálu pracovníky města.

7 DÁLE: vydala souhlasné stanovisko ke vstupu na pozemek města a k napojení vodovodní a kanalizační přípojky ke 2 rodinným domům a dále ke stavbě bytového komplexu v ul. K Cukrovaru pro firmu Inženýrské stavby, s.r.o., Kralupy nad Vltavou s tím, že rada města požaduje v dalším stupni projektové dokumentace: a) řešit parkovou úpravu a vysázení vzrostlé zeleně v okolí stavby b) řešit počet parkovacích stání odpovídající požadavkům normy na počet bytových jednotek uložila ředitelce mateřské školy doložit vyúčtování neinvestičních nákladů na provoz MŠ za rok 2005 a předložit přehled o využití MŠ dětmi z jiných obcí, dále nárokovat zákonný finanční příspěvek po okolních obcích uložila zadat zpracování znaleckého odhadu ke zjištění prodejní odhadní ceny objektu restaurace Opera v Dolínku včetně pozemku uložila předložit podrobnosti k havarijnímu stavu objektu č.p. 274 (5 prodejen) v ulici Komenského s ohledem na možnost prodeje toho objektu případnému zájemci odvolala člena redakční rady zpravodaje Odolen ke dni a jmenovala novou členku rady od jmenovala novou členku Komise pro občanské záležitosti při Radě města Odolena Voda s účinností od Aktuální zprávy z našeho města vám přináší každou středu týdeník Mělnicko. Jana Blahnová místostarostka 5

8 Akce ČEZ, a.s. v Dolínku V Dolínku probíhají rozsáhlé práce zajišťované společností ČES, a.s. na uložení vysokého napětí 22 kv a 0,4 kv do země. Práce, které byly zahájeny již v roce 2005, znepříjemňují a omezují život místních občanů. Výsledkem však bude zkvalitnění dodávky el. energie zajištěním zvýšeného příkonu pro stávající odběrná místa v této části Dolínku. Jedná se o náhradu venkovního vedení 22 kv vedoucího přes zahrady a nové stavební pozemky zemním kabelovým vedením za účelem uvolnění stavebních pozemků a zkvalitnění dodávky el. energie odběratelům v uvedené oblasti. Finanční podíl města na této akci je ,- Kč (Dalších 4,5 mil. Kč hradí Středočeská energetická - dnes ČEZ, a.s.), finančním darem přispěli i někteří občané Dolínku. Stavbu realizuje firma Elektromontáž, Václav Hacmac, Kralupy nad Vltavou. Celková délka výkopů je 3,5 km, přes komunikace musí být provedeny překopy, případně protlaky. U rybníčku U Kovárny bude vystavena nová trafostanice. Téměř celá trasa výkopů (3,3 km) bude městem využita pro položení nového vedení veřejného osvětlení. Všechny práce by měly být ukončeny do včetně demontáže stávajícího nadzemního vedení. Eva Odehnalová Prázdniny v Odoleně Vodě Vážení čtenáři, doba prázdnin je pro naplnění záměrů z rozpočtu města nejvýhodnější. Příjmová stránka rozpočtu, která se postupně naplňuje (příjmy ze státního rozpočtu jsou poukazovány na účet města měsíčně a v nepravidelné výši), dovolí pustit se do finančně náročnějších akcí a i poměrný klid vzhledem kprázdninám a dovoleným je pro jejich realizaci příznivý. Nejrozsáhlejší akcí letošního léta a podzimu je zateplení, výměna oken a nové fasády u budov mateřské školy a budovy školy u kostela.tato akce je financována ze státního rozpočtu z dotace ve výši 3 mil. Kč, kterou jsme získali s pomocí paní poslankyně Anny Čurdové. V budově základní školy probíhaly celé dva měsíce práce spojené s odstraněním závad na vodovodních a elektrických rozvodech.tato závada velmi znepříjemnila učitelům i dětem poslední dva červnové týdny. Všem patří mé osobní poděkování, že se chod školy podařilo zvládnout včetně vaření ve školní jídelně. Pro přehled uvádím všechny provedené práce v základní škole: odstranění havárie na elektrorozvodně a zvýšení příkonu do jednotlivých budov školy odstranění havárie na rozvodech teplé užitkové vody do školní družiny zavedení teplé užitkové vody na sociální zařízení ve školní družině vymalování některých učeben, chodeb a části šaten odstranění části stávajících šatnových kójí nové osvětlení v části šaten instalace nových šatnových skříněk oprava terasových podlah a schodů výstavba nové rampy u školní kuchyně instalace pultu a chladící vitríny na zeleninové saláty ve školní jídelně nové nátěry dveří, lavic, tabulí, zábradlí instalace umyvadel do tříd speciální školy drobné zednické a elektrikářské práce Dále město nechalo zpracovat projekt na výstavbu nové vzduchotechniky ve školní jídelně. Další práce se týkaly oprav a rekonstrukce majetku města, např: výstavba nového chodníku před Základní školou Odolena Voda, zde ještě bude provedena instalace lampy veřejného osvětlení 6

9 oprava komunikace autobusové zastávky U školy oprava části křižovatky ulic Vodolská a Smetanova oprava dalších dvou schodišťových ramen chodníku v Malém háji oprava chodníku před č.p Po instalaci nového dětského hřiště vedle věžových domů byla těsně před prázdninami upravena hrací plocha naproti autobusové zastávce U Školy a byl zde postaven zastřešený altánek. Byla tak rozšířena nabídka pro odrostlejší omladinu. Město nechalo vyrobit několik desítek laviček, které byly instalovány po celé obci na dětská hřiště, ke škole nebo ve Velkém a Malém háji. Jedná se o jednoduché sezení, které zhotovili pro město místní podnikatelé - firma ASMAH a firma pana Krejčiříka. Firma Sportprojekta zpracovává na základě požadavků města i místních sportovců studii využití sportovního areálu v Odoleně Vodě. Bohužel nám nebyl přidělen od společnosti ČEZ grant na výstavbu dětského hřiště na Dolním náměstí. Předpokládané náklady převyšují částku půl milionu korun. Od sponzorů - firem - Glöckner Praha, Kenvelo, Spolana Neratovice jsme celkem na tuto akci získali 120 tis. Kč. Město bude toto hřiště opravovat postupně, což v letošním roce znamená srovnat pozemek pro hrací plochu, opravit kamennou zeď a zhotovit podezdívku pro nové oplocení. Dětí a školy se týká i výstavba zastřešeného přístřešku u budovy základní školy, který bude sloužit pro výuku a práce na novém školním pozemku. Mezi další akce patří i odvlhčení budovy hasičské zbrojnice a budovy městského úřadu. Začaly též práce na úpravě pozemku pod velmi vysokým napětím v Dolínku. Město má také zpracovaný plán odpadového hospodářství, energetický audit budov v majetku města, povodňový plán, nechalo vypracovat plán správy a údržby dálniční lávky pro pěší. To vše jsou povinnosti vyplývající obcím ze zákonů, Fota: Jitka Predigerová které stojí nemalé finanční prostředky. Bohužel, jsou také plány, které se nám nedaří realizovat. Mezi jednu takovou akci patří zbudování chodníku v Dolínku v ul. Pražská. Zatím se nám nepodařilo získat pro tuto stavbu stavební povolení. K dalším takovým akcím patří prodej pozemků určených k výstavbě garáží na pozemku proti objektu společnosti Igepa. Z poslední schůzky registrovaných zájemců vzešel z ankety požadavek na odprodej pozemku s tím, že všechny další stavební práce včetně zbudování obslužné komunikace si zájemci zajistí sami. Pro tento návrh se vyslovilo 17 zájemců, 9 zájemců by upřednostnilo výstavbu komunikace městem, 8 zájemců odstoupilo, další se nevyjádřili. Pro nové zájemce je tedy volných 20 parcel. Začátkem října by měly být spuštěny nové internetové stránky města.ty usnadní občanům kontakt s úřadem tak, aby si co největší část informací byli schopni zjistit sami z internetových stránek, případně přímo vyřídit pomocí elektronické podatelny.také přinesou větší přehlednost a rozšíření nabídky informací (například o texty hlášení místního rozhlasu atd.). K velkému problému patří devastace městského majetku - ukradené dopravní značky, poničené tyče na uchycení dopravních značek, poškozené popelnicové 7

10 8 stání u č.p. 401, ukradené truhlíky s květinami, rozbitá okna v základní škole, rozbitá skla v autobusové zastávce v Dolínku, zničené lampy v Malém háji, rozbité lavičky,ukradené nebo zničené odpadkové koše,pomalovaný nový altánek, rozbité hrací prvky na dětských hřištích. Dokonce neznámí vandalové prokopali hráz u jezírka ve Velkém háji a vypustili i to málo vody, které v něm ještě zůstalo. Je to škoda nejen peněz, které by mohly být lépe využity, ale i zbytečné práce. Na závěr si dovoluji pozvat všechny čtenáře na další setkání se starostkou, které se koná 11. září 2006 od hodin v Klubu Aero. Na tomto setkání se můžete mimo jiné seznámit s návrhem koncepce strategické zóny Kozomín - Úžice, jejíž návrh zasahuje i do katastru Odoleny Vody a zároveň bude vystaven Návrh změny I územního plánu Odolena Voda. Ráda zodpovím všechny Vaše dotazy. Eva Odehnalová starostka Náš společný úspěch - jsme jedni z nejlepších! Naše město Odolena Voda bylo za uplynulý rok 2005 nominováno do soutěže Okřišťálovou popelnici v rámci Středočeského kraje na 2. místě hned za Prahou aprobojovalo se až do užšího finále mezi 14 nejlepších měst a obcí v České republice v třídění odpadů a v nakládání s odpadem vůbec. Z finalistů pak byli vybráni v rámci programu 7. ročníku konference Odpadové dny 2006 počátkem června v Hradci Králové tři nejlepší. Zvítězilo město Zďár nad Sázavou, druhou příčku obsadilo hlavní město Praha a bronzová je Jaroměř. Ve Žďáru nad Sázavou nakládají s odpady podobně - mají roční poplatek za občana,sběrný dvůr otevřený 6 dní v týdnu,kompostárnu,navíc třídící linku. Jsou lepší ve výtěžnosti, tj. v počtu vytříděných kilogramů odpadu na jednoho obyvatele a v propagaci třídění. Pro nás je to velký úspěch, protože soutěže se zúčastnilo obcí z celé republiky (s celkem 9,9 mil. obyvateli). Všechny jsou zapojeny vsystému společnosti EKO-KOM, která je pořadatelem soutěže. Smyslem systému je zpětný odběr vytříděných obalů (papíru,plastů,skla a kartónových obalů od nápojů) a jejich další zpracování na nové výrobky. Navíc za vytříděný odpad obce dostanou od společnosti EKO-KOM podle jeho váhy zaplaceno. Naše město tyto finanční prostředky, cca 350 tis. ročně, vrací zpět do systému nakládání s odpady. Čím více třídíme, tím méně zatěžujeme přírodu a ještě se nám to vyplatí. Bohužel jsou mezi námi spoluobčané, kteří netřídí vůbec

11 a nebo třídí špatně.vyhozením třeba i jen jednoho koše se smíšeným odpadem z domácnosti do barevného kontejneru tříděných odpadů nebo vhozením například plastových lahví do skla nebo papíru zkazí snahu všech ostatních a celý obsah kontejneru je vyhozen na skládku! A to je špatně! Ten, kdo nesprávně třídil, přeci nechce, aby naši potomci žili mezi horami odpadků. Za umístění našeho města mezi nejlepšími patří poděkování vám všem, kteří nejste lhostejní k životnímu prostředí a poctivě odpady třídíte. Poděkování a uznání náleží žákům a učitelům, kteří za svou činnost a přístup k ekologii získali v rámci celorepublikového projektu pro Základní školu Odolena Voda prestižní titul Eko kola roku 2005! Daří se nám také v krajské soutěži My třídíme nejlépe, ale o tom vám napíši příště. Jana Blahnová místostarostka OranÏov kontejner na krabice od nápojû vytfiídûn odpad je znehodnocen plasty a kytarou, která patfií do sbûrného dvora - cel obsah putoval na skládku místo toho, aby byl dále zpracován. Finanãní poradce âmss a.s. vám nabízí fie ení bytové situace, nákup, stavbu, rekonstrukci domu, bytu, pfievod ãlensk ch práv kdruïstvu apod. zaloïení smlouvy o SS, zmûny, v povûdi, úpravy smlouvy, úvûry novû otevfiená kanceláfi v PENNY marketu v Kralupech n/vlt., pátek hodin u vás doma dle telefonické dohody odpoledne nebo veãer Helena Maierová Veliká Ves Odolena Voda tel DUBOVÉ PODLAHY SCHODY STŘEŠNÍ OKNA Tel.: Ráda vám pohlídam vaše dítě v době vašeho zaměstnání Osobní reference dodám. Mobil: Kraftová Andrea 9

12 Průmyslová zóna Úžice - Kozomín - Postřižín a Odolena Voda? Vláda ČR v srpnu roku 2005 schválila svým usnesením strategickou průmyslovou zónu Kozomín. Na základě tohoto usnesení nechal Krajský úřad Středočeského kraje vypracovat návrh generelu a technicko-ekonomické studie této zóny. Ten vycházel z již schválených územních plánů obcí - Kozomín, Úžice, Postřižín, které s jejím využitím počítají (viz stavba Tesco na katastru Postřižína).V tomto návrhu se uvažuje i s využitím severozápadní části katastru města Odolena Voda. Plocha čítající cca 100 hektarů je určena pro lehkou strojírenskou výrobu. Ráda bych zdůraznila, že se jedná pouze o návrh a zastupitelstvo si na svém posledním jednání vyžádalo pro své rozhodování v této tak důležité záležitosti další doplňující podklady a informace jak od zpracovatele, tak i krajského úřadu. Proto jsem svolala na pondělí do Klubu Aero jednání, kterého se zúčastnili členové zastupitelstva a hosté - mimo jiné Doc. Ing. Ladislav Bína, CSc., vedoucí odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Středočeského kraje, zpracovatel návrhu Ing. arch Ladislav Komrska, Doc. Ing. arch. Ivan Horký - zpracovatel změny I Územního plánu Odolena Voda, Ing. Nováková z Regionální rozvojové agentury. Dalšími diskutujícími byl zástupce Sdružení přátel všech přátel města Odolena Voda ing. Lohniský, zájmy životního prostředí obhajovali také p. Bratka ze sdružení Metropolitní region, pan Aust za Honební společenstvo Odolena Voda a mnozí další. Mezi hosty byla vítána i místostarostka obce Úžic paní Zdeňka Veselá. Hlavním důvodem více jak dvouhodinového setkání bylo získat co nejvíce informací, které by pomohly členům zastupitelstva v jejich rozhodování. Mezi argumenty pro zónu patří bezpochyby vznik nových pracovních míst (mimo již stojící Tesco se nemá jednat o logistické centrum, ale zóna má být připravena pro investice do výrobních provozů), finanční pomoc podnikatelů při rozvoji obce, možnost města zúčastnit se výběru investorů a stanovit podmínky pro zástavbu a využití zóny, daňový přínos do rozpočtu města, proti stojí ochrana životního prostředí - nejvyšší bonita orné půdy, zásah do krajinného rázu, značný výskyt drobné zvěře, atd. Posouzení vlivu na životní prostředí se ze zákona provádí procesem EIA (posuzování záměrů - stavby, činnost a technologie) a procesem SEA (posuzování koncepcí), které musí být součástí územního plánování a jsou rozhodující pro vlastní realizaci záměrů. Nikdy není vše jenom černé nebo bílé. Zastupitele teď čeká zvažovat všechny argumenty a rozhodnout, zda průmyslovou zónu ano nebo ne? Eva Odehnalová 10 Fa STÍN v roba montáï Îaluzie hliníkové Îaluzie látkové - Îaluzie ISSO - na plastová okna a Eurookna od - 420,-Kã+DPH - Sítû proti hmyzu - zlevnûno o 20% - - Shrnovací plastové dvefie plné i prosklené - - âalounûní dvefií - zlevnûno o 32% TELEFONICKY: SLEVA 20% z montáïe VYMù ENÍ A MONTÁÎ PROVÁDÍ: Î A L U Z I E! Vykupujeme staré žaluzie protiúčtem! âe NER VL., SEIFERTOVA 287, ODOLENA VODA

13 Hodnocení plnění volebního programu ODS v Zastupitelstvu města Odolena Voda za volební období Vût ina ze 34 bodû volebního programu ODS byla splnûna: Zajistit vyváženost příjmů a výdajů městských rozpočtů. Postupně splácet bezúročný úvěr na čistírnu odpadních vod a kanalizaci s vyjednáním delší doby splatnosti. Splátky bezúročného úvěru z části hradit finančními prostředky získanými prodejem vodárenských akcií bez ohrožení nárůstu vodného a stočného. Zajistit, aby reorganizace městského úřadu s ohledem na reformu veřejné správy nedolehla negativně na naše občany. Usilovat o zvýšení úrovně systému informovanosti a ochrany občanů před nebezpečím z okolních podniků. Usilovat o větší odpovědnost Policie ČR za bezpečnostní situaci v našem města. Nabídnout v souladu s novelou zákona o obcích občanům Čenkova možnost ustavení osadního výboru. Pokračovat v nabídce privatizace obecních bytů a získané finanční prostředky využít na zlepšení údržby bytového fondu města. Realizovat výstavbu sídliště Cukrovar bytů, z toho 16 bezbariérových. V souvislosti s výstavbou bytů v areálu bývalého státního statku usilovat o využití státem rozestavěného nákupního střediska. Nadále zajišťovat pozemky na parkoviště a výstavbu garáží. Usilovat o další teplofikaci domů v majetku města. Realizovat III. etapu plynofikace (v Čenkově a v některých ulicích dolní části města). Připravit podmínky pro odkanalizování zbývajících ulic v dolní části města. Finančně podpořit ty, kteří se napojí na vystavěný plynový řad, a to částkou 5.000,- Kč za jednu přípojku. Usilovat o rekonstrukci a rozšíření veřejné zeleně. Pokračovat ve zdokonalování systému likvidace odpadu a usilovat o další zvýšení třídění odpadů. Podporovat sportovní oddíly sdružené v TJ Aero, ale i mimo ni. Voblasti kultury nadále rozšiřovat nabídku zájezdů do divadel, konání koncertů a kulturních akcí v místě pro děti, dospělé a důchodce. Podporovat činnost základní umělecké školy. Podporovat činnost místních spolků a občanských sdružení. Usilovat o dobrou spolupráci s dalšími členy zastupitelstva při řešení problémů města ve prospěch všech našich spoluobčanů. Pouze částečně se podařilo naplnit body týkající se spolupráce s podniky v regionu, kdy se přes veškeré snahy města nepodařilo uzavřít smlouvu o spolupráci s Aerem Vodochody a vedle smlouvy s firmou COLAS vznikla pouze smlouva se Spolanou Neratovice. Rovněž finanční pomoc církvi při opravách kostela sv. Klimenta nebyla z finančních důvodů možná v tom rozsahu jako v minulém volebním období. Realizace dalších bodů ještě v této době stále probíhá. Jedná se o získání dalších pozemků od státu do majetku města (především v Malém háji), dokončení schvalovacího procesu změny územního plánu, které by mělo být završením práce tohoto zastupitelstva ještě v říjnu t.r. a právě probíhající práce na přeložce vysokého napětí 22 kv v Dolínku. Pro zajištění přeložky VVN 400 kv byla zpracována studie, která přeložení řeší technicky, avšak zatím stále probíhají jednání o velmi náročném financování této akce. Je však potřeba si také přiznat, že několik bodů našeho volebního programu se přes veškerou naši snahu splnit nepodařilo. Jedná se o vznik nových 11

14 ordinací lékařů ve spodní části obce, kde jsme marně usilovali na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR pro tyto účely o vyčlenění některých nebytových prostor při výstavbě nového sídliště. Dále se z důvodu nevyhovující velikosti a nevhodné polohy města nepodařilo i přes nabídku vlastního pozemku zajistit jakéhokoliv zájemce o výstavbu supermarketu a z podobných důvodů se nezdařilo ani přilákat investora, který by zajistil v našem městě ubytování hotelového typu. Nejkritičtější situace však nastala při značném rozmachu výstavby rodinných domků v mnoha lokalitách obce, kdy město ani stát nebyly schopny zajistit potřebné finanční prostředky na výstavbu nových příjezdových komunikací. Vedle toho jsme upustili od realizace dvou bodů programu, které v průběhu volebního období ztratily svůj smysl. Jedná se o zpracování podkladu pro získání financí z EU formou programu rozvoje města, kdy je žádost potřeba podložit programem rozvoje regionu, který pro nás zpracoval kraj, a prosazení vzniku pražského regionu, o který zatím nemá dostatek obcí v našem okolí zájem. Při souhrnném objektivním hodnocení práce celého zastupitelstva je třeba vyzvednou fakt, že přes počáteční obtíže při volbě vedení města a nezájem některých členů o práci v jednotlivých komisích a výborech se postupně práce celého zastupitelstva rozeběhla velmi dobře a většina jeho členů pracovala po zbytek tohoto volebního období velice konstruktivně a bez rozdílu stran a hnutí, zastoupených v tomto samosprávném tělese, nám tento volební program pomáhala naplňovat. Jen tak se nám společně mohly podařit realizovat ty nejdůležitější body programu, kterými bezpochyby bylo např. vyvážení příjmů a výdajů finančních rozpočtů, silně ovlivněných snížením daňové výtěžnosti v důsledku nezdařené reformy státní správy a postupné ozdravění obecních financí při zdárném plnění dluhové služby města státu za budovanou infrastrukturu v minulých letech. Bez nalezení kompromisu při privatizaci bytového fondu by nemohlo dojít k zajištění potřebných kapitálových příjmů města a uspokojení stávajících nájemců, žijících převážnou část svého života v těchto bytech. Bez vzájemné spolupráce by nebyly vyřešeny městem ani mnohé problémy, než se zahájila a plně ve spolupráci s bytovým družstvem zajistila a také úspěšně dokončila výstavba nového sídliště v dolní části obce. Za tuto dobrou spolupráci je jistě třeba poděkovat a jsem přesvědčen, že i při závěrečném projednání o změně územního plánu města bude nalezena potřebná shoda ve prospěch zajištění dobrého místa pro Ïivot všem našim spoluobčanům. Jifií Nedoma pfiedseda MS ODS Odolena Voda 12

15 Policie ČR informuje Policisté zadrïeli podezfielého dvacetiletého mladíka pfiímo pfii ãinu 10. července 2006 ve dvě hodiny po půlnoci vyjeli policisté k ohlášenému vloupání do restaurace v obci Odolena Voda. Policisté oddělení hlídkové služby a obvodního oddělení Odolena Voda na místě zadrželi dvacetiletého muže, který měl při sobě zavazadlo se zbožím pocházejícím z uvedené restaurace. Podle zjištěných skutečností mladík nejprve rozbil skleněnou výplň okna a poté vnikl do vnitřních prostor restaurace. Odcizeny měly být zejména potraviny a cigarety v celkové hodnotě 660,- Kč. Případem se zabývají policisté z Odoleny Vody. Dívka nechodila do koly a matka to zfiejmû tolerovala Kriminalisté z Prahy-východ obvinili 13. července čtyřiatřicetiletou ženu z trestného činu ohrožování výchovy mládeže. Podle zjištěných skutečností totiž obviněná neposílala do školy svou nezletilou dceru, psala jí omluvenky a neomluvené absence jí tolerovala. Žena umožnila své dceři vést zahálčivý život a za to jí podle zákona může hrozit až pět let vězení. idiã z místa nehody ujel Neznámý řidič jel 17. července osobním automobilem značky Mercedes po silnici první třídy číslo 9 ve směru od Prahy na Mělník. Na přímém úseku silnice v k.o. obce Kojetice chtěl tento řidič předjet osobní vozidlo Ford jedoucí před ním. Řidič Mercedesu však zřejmě přehlédl, že v té době ho již předjíždí vozidlo značky Citröen. Řidič Citröenu se podle všeho snažil zabránit střetu s Mercedesem a najel k levému okraji vozovky. Dostal ale smyk, přejel vpravo přes vozovku do silničního příkopu, kde narazil do stromu.třiačtyřicetiletý řidič vozidla značky Citröen byl při dopravní nehodě lehce zraněn a vozidlo rychlé záchranné služby jej převezlo do nemocnice v Neratovicích. Smutné je, řidič Mercedesu z místa nehody ujel. LoupeÏné pfiepadení benzínové stanice V neděli 23. července 2006 ve hod. došlo na benzínové čerpací stanici vk.o. Líbeznice k loupežnému přepadení. Dosud neznámý pachatel vstoupil do prodejny čerpací stanice a s namířenou pistolí nařídil obsluze, aby mu odevzdala tržbu z pokladny. Poté pachatel s penězi z místa činu zmizel. Lupič si odnesl asi ,- Kč. Byl ve věku let, asi 175 cm vysoký, štíhlé postavy. Na hlavě měl čepici s kšiltem a tmavé brýle. Případem se zabývají policisté skupiny kriminální policie a vyšetřování Praha-východ. Odcizen automobil se vrátil svému majiteli Dne 25. července 2006 kdosi odcizil osobní automobil značky Daewoo Matiz, který stál před domem svého majitele v obci Odolena Voda.Následující den se toto vozidlo objevilo v obci Klíčany. Přivolaná policejní hlídka vozidlo zajistila a zároveň zadržela podezřelého sedmadvacetiletého muže z Mělnicka. Muž je podezřelý ztrestného činu nedovoleného užívání cizí věci. Dalším šetřením policie odhalila, že na tohoto muže byl vydán příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody. 27. července 2006 byl výše jmenovaný předán do pankrácké věznice. Zatím co spali... Během noci z 28. na 29. července 2006 se kdosi vloupal do rodinného domu v obci Předboj. Zatím co majitelé domu klidně spali, neznámý zloděj vypáčil balkónové dveře vedoucí do obývacího pokoje a z domu odcizil kabelku s doklady a peněženkou, mobilní telefon a finanční hotovost. Osobní doklady a prázdná peněženka se poblíž domu později našly. Pachatel způsobil škodu přibližně 13

16 ,- Kč. Případ řeší policisté Obvodního oddělení PČR Odolena Voda jako podezření z trestného činu krádeže a porušování domovní svobody. Zlodûj odcizil dvû jízdní kola a náfiadí Policisté Obvodního oddělení PČR Odolena Voda šetří případ, ke kterému došlo v době od 3. do 5. srpna 2006 v obci Líbeznice. Neznámý pachatel prostříhal pletivo oplocení rodinného domu a vnikl na pozemek. Z neuzamčené kůlny poté odcizil dvě jízdní kola, řetězovou motorovou pilu a elektrickou travní sekačku. Zloděj tak způsobil škodu za ,- Kč. PolicistÛm se podafiilo objasnit ozbrojené loupeïné pfiepadení Policistům oddělení obecné kriminality SKPV Prahy-východ se podařilo objasnit loupežné přepadení, ke kterému došlo v lednu roku 2006 u zastávky autobusu č. 351 v obci Hovorčovice. Dva ozbrojení pachatelé přistoupili k novinovému stánku asnamířenou pistolí donutili prodavačku, aby jim vydala příruční pokladnu s hotovostí, dobíjecí kupony do mobilních telefonů, mobilní telefon a kalkulačku v celkové hodnotě ,- Kč. Na základě zjištěných skutečností tak policisté z tohoto činu obvinili dva muže ve věku čtyřiadvacet a sedmadvacet let. Kriminalistům se navíc podařilo prokázat účast obou obviněných na krádeži, k níž došlo 8. února 2006 v obci Šestajovice. Obvinění zřejmě přestřihli ochrannou mříž okna, okno vysadili a vnikli do provozovny, odkud měli odcizit rádio, cigarety a lihoviny. Policejní komisař proto oba muže obvinil i z trestného činu krádeže. Mladší z obviněných si usnesení o zahájení z trestného stíhání převzal ve vazební věznici, kde je stíhán pro další majetkovou trestnou činnost. Druhý muž byl zadržen a umístěn do policejní cely. Nov silniãní zákon pfiinesl pozitivní zmûny Po prvním měsíci účinnosti nového silničního zákona zaznamenali policisté na Praze-východ pokles dopravní nehodovosti. V prvním prázdninovém měsíci loňského roku došlo na silnicích našeho okresu ke 294 dopravním nehodám. Za stejné období letošního roku jich řešili policisté pouhých 170. Počet dopravních nehod se tak snížil o více než 40%. Červencové statistiky vykazují pokles rovněž u ostatních ukazatelů. Výrazně ubylo obětí dopravních nehod a počet zraněných. Za volant usedlo také méně řidičů pod vlivem alkoholu.v porovnání s vývojem za první pololetí roku 2006, kdy statistiky naznačovaly spíše stoupající tendenci, můžeme nyní jistě hovořit o úspěchu. ppor. Mgr. Lenka Kubátová tisková mluvãí O PâR Praha-v chod Zažít pocit hrdosti V letošním roce začal na základní škole v našem městě fungovat žákovský parlament. Scházel se jednou měsíčně a žáci prostřednictvím něho přinesli celou řadu podnětů co udělat, zlepšit či změnit na naší škole. Jedním z takových podnětů žáků bylo darovat část výtěžku ze sběru papíru lidem postiženým letošními povodněmi. A protože nemají úplnou důvěru v různé fondy a chtěli, aby se peníze dostaly někomu konkrétnímu, spojila jsem se s Obecním úřadem v Klech s prosbou o vytipování nějaké rodiny, která měla při letošních povodních vodu v domě. Postižených povodněmi letos nebylo moc,a tak z několika nabídek jsem nakonec vybrala rodinu Pávovu. Dozvěděla jsem se, že v době povodní se jim narodila dcera, a to byl důvod, proč právě jim jsem jela odevzdat 3 000,- Kč od našich žáků. Pávovi právě na dvorku ještě odstraňovali poslední nepořádek po povodních a otevřeli mi trochu s nedůvěrou, protož jsem pro ně byla naprosto neznámý člověk s naprosto nepochopitelnou prosbou. Jaká však byla jejich radost, když se dozvěděli, že peníze jim posílají žáci základní školy. Opatrně se zeptali, kde že takové děti jsou a nechtělo se jim věřit,že to mohla být iniciativa samotných dětí s tím, že takové dnešní děti už snad nejsou.

17 Paní Pávová se dojetím málem rozplakala a moc děkovala. A já jsem byla v tom okamžiku na žáky Základní školy v Odoleně Vodě hrdá. Buďte i vy, rodiče našich citlivých žáků. Mgr. Alena SochÛrková fieditelka koly Pedagogicko-organizační informace Základní školy Odolena Voda na školní rok 2006/2007 Období školního vyučování ve školním roce 2006/2007 začne ve všech základních, středních a speciálních školách v pondûlí 4. záfií Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve stfiedu 31. ledna Období školního vyučování ve 2. pololetí bude ukončeno v pátek 29. ãervna Podzimní prázdniny připadnou na ãtvrtek 27. fiíjna a pátek 28. fiíjna Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2006 a skonãí v úter 2. ledna Vyučování skončí v pátek 22. prosince 2006 a začne ve stfiedu 3. ledna Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února Jarní prázdniny v délce jednoho týdne budou probíhat od 26. února do 4. bfiezna Velikonoční prázdniny připadnou na ãtvrtek 5. a pátek 6. dubna Hlavní prázdniny budou trvat od pondûlí 2. ãervence 2007 do pátku 31. srpna Zápis do 1. ročníku základní školy proběhne v pátek 19. ledna kolo přijímacích zkoušek se koná v pondûlí 23. dubna Talentové zkoušky se konají v termínu v pondûlí 15. ledna Termíny třídních schůzek: 23. listopadu 2006 od hod. 26. dubna 2007 od hod. Jaroslav Svoboda: Veteráni na start Každý z nás asi v životě občas něco sbíral. Někdo ubrousky, různé druhy hrníčků, známky, autíčka, druhy květin a mnohé další. Sbírat se v podstatě dá vše. Sběratelství je určitý druh vášně, krásný koníček. Ráda bych vás, milí čtenáři, upozornila na velmi zajímavou knížku s názvem Veteráni na start, kterou napsal spisovatel - amatér, vášnivý sběratel motocyklů, jejich opravovatel, jeden ze zakladatelů motoristické organizace v Pardubicích, účastník snad všech nejdůležitějších motocyklových a automobilových veteránských závodů. Ve svém úvodu píše: Sběratelství je výrazem posedlosti vlastnit něco, abych mohl neustále pobývat u proměnlivého a rozrůstajícího se cíle své touhy. Ano, touhou a posedlostí pana Jaroslava Svobody se stala stará a zdánlivě nepoužitelná a vysloužilá motorka či auto.vzniklo to vše úplnou náhodou.partu mladých kluků v Pardubicích spojovalo stejné - obdiv k motorismu, ale především historickému. Autor nás ve své knížce velmi spontánně zasvěcuje do atmo- 15

18 sféry závodů historických vozidel, automobilů i motocyklů, které v letech oživovaly motoristický svět v Čechách a na Moravě. Kniha není výčtem vozidel a jejich technických parametrů, ale je především vzpomínáním na kamarády, na jejich úžasné schopnosti, na podnikavost a fortel, na hledání nových vozidel, na renovaci dílů, na neopakovatelné a mnohdy dobrodružné zážitky z cest. Je vzpomínkou na nadšence, kteří lásce zvané veteránství dovedli obětovat vše. Mnoho peněz, volného času a někteří i osobní štěstí.a i když se někteří ocitli v silné finanční tísni, svého miláčka nevyměnili ani za dva nejnovější mercedesy a dovolenou na riviéře. Panu Svobodovi se podařilo po letitých zkušenostech s motocykly shromáždit veškerý materiál i dobové fotografie od profesionálů i amatérů (cca 420 kusů) ato vše sepsat a uspořádat na 220 stránkách knížky formátu A4 na kvalitním křídovém papíře a pod titulem Veteráni na start vydat vlastním nákladem. Nechtěl si pouze zavzpomínat, ale přál si vytvořit jakési podklady pro mladé začínající veterány, budoucí pokračovatele tohoto neobvyklého a dnes již jedinečného koníčka - veteránství. Jeho veteránskou štafetu již dnes přebírají synové Honza a Martin. Pokud máte o výše zmiňovaný titul zájem, není to vůbec žádný problém. Zakoupit si ji můžete za 350,- Kč ve sběrně Sazky na Horním náměstí nebo se kontaktovat přímo s panem Svobodou na tel či adrese ČSA 367, Odolena Voda. Prý má knížek ještě dostatek. Mnoho poznání a zážitků z prohlížení a četby přeje Hledá se nahrávač! Zn. Dobrý! Jitka Predigerová 16 Tak by mohlo znít volání Honzy Svobody z volejbalové haly na kladenském Sletišti... Těm zasvěceným je asi jasné, o čem jde řeč.v kladenském volejbalovém týmu Volleyball.cz Kladno je pro tuto sezónu jen jeden nahrávač. S koncem soutěžního ročníku došlo k přesunu B týmu do Prahy a vznikl tak tým pod značkou Volleybal.cz Praha. Je to ještě B Kladna, ale hrát už bude, jak název napovídá, vpraze na Lužinách.Vzhledem k tomu, že jako cíl má nesplněnou loňskou metu - zvítězit v 1. lize a postoupit poté do extraligy, je to rozhodnutí správné. Jde o snahu o návrat nejvyšší soutěže do hlavního města, která je jistě chvályhodná. Navíc vzhledem k nabité nabídce sportu na Kladně by dva volejbalové týmy byly vpravdě neudržitelné a spojením B s volejbalovou základnou na Lužinách vzniklo velmi silné volejbalové uskupení s širokou základnou. Ale abych se vrátil k původnímu zvolání o nahrávači... Z Kladna odešli hráči, na kterých se, i přes jejich mládí, stavělo. Jeden z nejlepších, ne-li nejlepší smečař extraligy, Ferko Ogurčák, bude působit v Knack Roeselare v Belgii, blokař Aleš Holubec posílí tým Noliko Maaseik tamtéž a Jirka Bobajs Polanský odešel na post libera do VfB Friedrichhaffen v SRN. Do B týmu v Praze odešel šéfovat Marek Pakosta a na nahrávce bude Ondřej Fortuník, oba dva bývalí kmenoví hráči A.Takže zvolání je vyjasněno... A jaké specializace ještě na Kladně scházejí? Hledá se také třetí blokař k Tomáši Kotrchovi a Borku Foktovi a pravděpodobně i čtvrtý smečař, který by měl doplnit trojici Petr Janušek, Karel Linz a Míla Marel. Je možné, že se objeví

19 i nějaký cizinec,ale to až v průběhu sezóny,možná někdy po Novém roce.místo libera, po odchodu Bobajse, zaujal Petr Beky Kovář, který se vrátil z dvouletého hostování v Příbrami. U družstva budou stejně jako v loňském ročníku jako trenéři Honzátko a starý známý vodolák Milan Hadrák Hadrava. O unavené svaly arůzné bolístky se hráčům opět stará Zuzka Škrhová a vše sleduje a do svého notebooku ukládá Aňa Fortuníková. Ke hráčskému kádru samozřejmě ještě musíme ale počítat určitou zálohu v pražské pobočce, jejíž hráči budou mít možnost, na základě svých výkonů, posílit kádr A. Když jsem se na pendlování hráčů ptal Honzátka, jestli nehrozí stejné či nějaké podobné opatření, které kdysi uplatnil volejbalový svaz vůči klubům Chance OV a Kladno, odpověděl, že z toho strach nemá a že by mělo být všechno v pořádku. Mimo možného pendlování mezi hráčskými soupiskami budou ale někteří členové B, kteří jsou profesionály, jedná se o Ondru Fortuníka a Štěpána Frintu, samozřejmě docházet i na tréninky A ve dnech,kdy B tréninky mít nebude.mimo tyto hráče budou ale s A trénovat i ti, kteří budou mít šanci na střídavý start, aby se i oni sehráli s týmem.tím mi chtěl Honzátko asi říct jediné - moc si hoši neodpočinou... Finančně je klub Volleyball.cz zajištěn v dostatečné míře vzhledem k tomu, že nebude hrát žádný z evropských pohárů a odpadne mu tak největší finanční zátěž loňské sezóny. Navíc, mimo finančního přínosu, to má i přínos v motivaci. Hráči A i celý realizační tým se mohou soustředit pouze na úspěch v domácí soutěži. Když jsem se ptal po cílech, odpověděl mi Honzátko, že cíl je semifinále a potom medaile. Nespecifikoval jaká, ale určitě medaile.tolik k situaci v A. Krátce k pražskému B.Jak jsem psal,posílí ho Marek Pako Pakosta a Ondra Fortuník z A. Souběžně s nimi se Pražanům představí další hráčská vodolská legenda - Luboš Pepin Zita, který posílí řady přihrávajících smečařů. Dále jsou k posílení útočné síly určeni ještě Karel Linz a Míla Marel jako pendleři z A. Družstvo bude stavět tedy na vyhrané zkušenosti v kombinaci s dravostí mládí. Je doplněno mladíky, kteří přišli z USK od trenéra Honzy Maliny a jsou perspektivní. Jedná se především o Martina Šrámka, Petra Jakovce, Martina Šrankota, Davida Kundrta a v neposlední řadě už o třetího Rybníčka na české volejbalové scéně - o mladšího bratra kladenského Jakuba, o Matěje Rybníčka, kterého co do volejbalového umu rozhodně nejde přehlédnout. Může ještě hrát i za dorost, a tak toho budou trenéři také plně využívat. Což je takový hezký oslí můstek k tomu, abych se zmínil i o trenérovi B. Nejen jako trenér B, ale i jako takový šéftrenér všech pražských odnoží Volleyball.cz bude působit další vodolák a to Milan Forbes Fortuník. A bude nejen šéftrenérem, ale i metodikem a poradcem spřátelených týmů v pražské kotlině.to by bylo v krátkosti o B týmu. V současnosti se všichni hráči připravují na Kladně pod vedením všech tří trenérů. Nabírají kondici, zdokonalují herní návyky, pilují techniku. Je jich dohromady okolo 25 a všichni podléhají, co se kondice týká, Hadrákovi, který v klubu působí nejen jako trenér A, ale i jako kondiční šéftrenér. A ti z vás, co ho znají, tak určitě vědí, že všichni dostávají zabrat co se do nich vejde a ještě něco navíc. Aby mu nemohli v průběhu sezóny vyčítat, že už nemůžou, že jim docházejí síly. A jak vypadá rozlosování A a B? Tady jsou alespoň utkání na domácí půdě A Kladno - Č. Budějovice Kladno - Opava Kladno - Zlín Kladno - Brno Kladno - Příbram Kladno - Liberec Kladno - Benátky Kladno - Ústí nad Labem Kladno - Ostrava B Lužiny - Jablonec Lužiny - Česká Třebová Lužiny - Havířov Lužiny - České Budějovice Lužiny - Dobřichovice Lužiny - Chomutov Lužiny - Brno B Lužiny - St. Město - hraje se v náhradní hale Lužiny - ČZU Praha Lužiny - MFF Praha Lužiny - Uničov 17

20 obou družstev: A to je, z programu domácích zápasů, vše. Nezbývá, než popřát hráčům obou týmů Zlomte vaz a divákům hodně hezkého sportu. Zdraví vás Ivan Pekárek Fotbal Minikopaná zakončila svou mistrovskou soutěž okresu Praha-východ v neděli na domácím hřišti, kde vysoko porazila SK Velké Popovice 8:0, branky: Bednařík 4, Lubas 2, Hrnčíř a Soukup a konečné umístění v tabulce bylo následující: 1. Zeleneč :21 51 bodů 2. TJ Aero :26 43 bodû 11. Mnichovice :111 4 body Pfiípravka a minikopaná zahájily přípravu na mistrovskou soutěž okresu Praha-východ sezóny týdenním soustředěním na Valše u Počátek od 12. do , kde v rámci tréninků, které byly zaměřeny na celkový fotbalový vývoj chlapců, byla sehrána přátelská utkání s místním týmem. Po návratu hráči pokračovali klasickými tréninky v domácím prostředí v úterý a v pátek od hod. Trenéři rádi přivítají nové zájemce pro posílení týmu. Ročníky 1998 a mladší se mohou hlásit u p. Bergmana - mob , dále ročníky se hlaste u p. Bednaříka Michala - mob Minikopaná pod vedením trenéra p. Janovského Davida a vedoucího mužstva p. Bergmanna Františka vstoupí do mistrovské soutěže v sobotu na domácí půdě od hod. s FK Kunice a v měsíci září bude pokračovat takto: neděle v hod. St. Boleslav - TJ Aero sobota v hod. TJ Aero - Veltěž neděle v hod. TJ Senohraby - TJ Aero čtvrtek v 8.45 hod. Sok. Babice - TJ Aero sobota ve hod. TJ Aero - SK Zeleneč Utkání na domácím hřišti se hrají jako předzápas mužstva dospělých! V neděli , týden před startem mistrovské soutěže, se přípravka zúčastnila kvalitně obsazeného turnaje pořádaného SK Újezd nad Lesy, kde hrály mimo jiné oddíly mužstva Sparty a Slavie. Do mistrovské soutěže v sezóně povede přípravku jako trenér i vedoucí zkušený p. Bednařík Michal, která vstoupí do soutěže v neděli od hod. na domácím hřišti proti SK Úvaly a v září bude pokračovat takto: sobota v hod. Sok.Veltěž - TJ Aero neděle v hod. TJ Aero - TJ Zápy čtvrtek v hod. SKK Hovorčovice - TJ Aero neděle v hod. TJ Aero - SK Zeleneč Star í a mlad í Ïáci zakončili mistrovskou soutěž I.A třídy sezóny v neděli na hřišti FC Roždělovice, kde starší prohráli 2:1, branka Herák a mladší zvítězili 6:2, branky: Moravec a Lakatoš 2, Klement, Lubas. 18 Umístění v tabulce I.A třídy: Star í 1. Pěčice :14 59 bodů 6. TJ Aero :35 40 bodû 14. Byšice :89 16 bodů Mlad í 1. Mn. Hradiště :16 68 bodů 10. TJ Aero :77 33 bodû 14. SKP Boleslav :132 3 body Přípravu na novou sezónu zahájili žáci v úterý na domácím hřišti pod vedením zkušené dvojice Kotěra Zdeněk ml. - trenér a Petříček Stanislav -

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Z á p i s č. 7 / 2008

Z á p i s č. 7 / 2008 Obecní úřad Veliká Ves Z á p i s č. 7 / 2008 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 7. května 2008 na obecním úřadě ve Veliké Vsi v 18.30 hod. Členů zastupitelstva přítomno :

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 2050, Luční čtvrť

Více

U S N E S E N Í 13. zasedání Rady obce Soběšovice, konaného dne 29.4.2015 v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích Č. jednací : Sob 65/2015

U S N E S E N Í 13. zasedání Rady obce Soběšovice, konaného dne 29.4.2015 v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích Č. jednací : Sob 65/2015 U S N E S E N Í 13. zasedání Rady obce Soběšovice, v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích Č. jednací : Sob 65/2015 V Soběšovicích dne 30.4.2015 Zpracoval : Valošková Petra Přehled přijatých usnesení

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Přehled usnesení 11. RMČ ze dne 30.3.2011

Přehled usnesení 11. RMČ ze dne 30.3.2011 Přehled usnesení 11. RMČ R-133 Žádost o finanční příspěvek Pavel Michalík R-141 Schválení návrhu nové obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství R-142 Dohoda

Více

Z á p i s. z pokračování veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 3/ 2013. konaného dne 29. dubna 2013 od 19.

Z á p i s. z pokračování veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 3/ 2013. konaného dne 29. dubna 2013 od 19. Z á p i s z pokračování veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 3/ 2013 konaného dne 29. dubna 2013 od 19.00 hodin v Klubu Aero Odolena Voda Členů zastupitelstva přítomni: 9 pozdní příchod:

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

Program: 1. Majetkové záležitosti Projednávání tohoto bodu se zúčastnila Ing. Narovcová

Program: 1. Majetkové záležitosti Projednávání tohoto bodu se zúčastnila Ing. Narovcová - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 89. jednání Rady města

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Ing. Karel Hudeček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21 Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor Tato pravidla byla schválena usnesením č. 228 na 9. zasedání Zastupitelstva města v Kopřivnici dne

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 2/2006 2. RM V s c h v a l u j e pro Městské lesy Dvora Králové nad Labem změnu výše závazného

Více

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 2010 10. 11. 1. 2010 2-12 M40

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 2010 10. 11. 1. 2010 2-12 M40 1 Obsah: 1. Zákonná úprava 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Plnění závazných ukazatelů 4. Rozpočtová opatření 5. Výsledek hospodaření a stav finančních prostředků 6. Hospodářská činnost 7. Majetek

Více

Rada města Usnesení č. 16/10

Rada města Usnesení č. 16/10 Rada města Usnesení č. 16/10 z jednání rady města konaného dne 4.10.2010 Usnesení obsahuje: 9 stran, body č. 474-542 RM schvaluje 474) žádost p. J. P. 73, Blovice o vrácení zaplaceného nájemného v celkové

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Zápis ze 009. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 28. 03. 2011 od 12:30 hodin.

Zápis ze 009. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 28. 03. 2011 od 12:30 hodin. Zápis ze 009. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 28. 03. 2011 od 12:30 hodin. Přítomni: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Zdeňka Fišmistrová, radní Ing. Tomáš Dvořák,

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou,

Více

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 40/06/2013-RO- U Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. ávrh nájemní smlouvy pozemky v k.ú. Třebonice

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2.

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 01.09.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 7.8.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 7.8.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 7.8.2015 360/13R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2015

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2015 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2015 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 18.6.2015 297/10R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č.

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. 579/21 1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 579/21, v bytovém domě

Více

Zastupitelstvo města Žlutice

Zastupitelstvo města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice Z á s a d y postupu při prodeji bytů a bytových domů z majetku města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice se usneslo na zásadách postupu, podle kterých budou převáděny panelové

Více

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1.A.Stanovení místní úpravy silničního provozu v ul. Křivatcová při č.p.

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 22. řádné jednání rady městské části, konané dne 9. 7. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek,

Více

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 7. zasedání dne 28. ledna 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 415/2015 Číslo spisu jednání: 404/2015/OVV U s n e s e n í R M 1 / 7 / 1 5 : 1. program zasedání

Více

TJ OSS LOMNICE Oddíl kopané Pravidla činnosti oddílu kopané TJ OSS Lomnice

TJ OSS LOMNICE Oddíl kopané Pravidla činnosti oddílu kopané TJ OSS Lomnice TJ OSS LOMNICE Oddíl kopané Pravidla činnosti oddílu kopané TJ OSS Lomnice Zpracoval: VV oddílu kopané Obsah: 1. Úvod...3 2. Organizační struktura...4 2.1 Výkonný výbor oddílu kopané...4 2.2 Družstva oddílu

Více

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Městec Králové na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Městec Králové na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem

Více

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Park a prameništi, spojovací chodník do Metropole 1.I. vzala na vědomí informaci o projednávání souhlasů

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 22/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 29. 4. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří

Více

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/009/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu.

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu. Z Á P I S o průběhu I. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 22. prosince 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Petr Kadela zahájil I. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 9.6.2015

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 9.6.2015 Číslo jednání: JedNR3-14/2015 Datum jednání: 09.06.2015 Program jednání (USN-R3-370/2015) Program: 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení 3. Návrh: Program jednání (433/NR3/2015) 4. Návrh: Zprávy z jednání komisí

Více

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS Okresní nohejbalový svaz Praha západ Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS 1. Předpis Hraje se dle platných Pravidel nohejbalu, Soutěžního řádu, tohoto rozpisu a jeho případných

Více

Preambule. 1 Výklad pojmů

Preambule. 1 Výklad pojmů STRANA 1 Preambule Městská část Praha 15, vedena snahou postupovat při hospodaření se svým majetkem s péčí řádného hospodáře, stanovit jasná pravidla pro jednotlivé majetkoprávní úkony, rozhodla přijmout

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006 Usnesení č. 238 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 13.03.2006. Usnesení č. 239 Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dodání LHO a lesnických

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1 1 / 2007 projednal dodatek č.3 přílohy č.3 kupní smlouvy č. KS 7/2005 ze dne 28.4.2005 mezi Statutárním městem Ostrava / kupující / a VAE THERM, spol. s r.o. / prodávající / spočívající ve stanovení

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 5 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.1.2007. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Program schůze: 1) Program

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 22 dne 1. 12. 2008 tyto Zásady postupu při prodeji bytů a bytových

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA (1) Město Napajedla IČO: 002 84 220 Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla (dále jen pronajímatel ) a Čl. 1 Smluvní strany zastoupené NBTH,

Více

Zápis ze 6. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 1. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice

Zápis ze 6. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 1. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Zápis ze 6. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 1. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Přítomni: viz prezenční listina Ověřovatelé zápisu: Ing. Eliška Machačová, Aleš Rubek Jednání

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město NAŠE Č. j.: NAŠE SP. ZN.: POČET LISTŮ: 6 VYŘIZUJE: Dudová TEL.: 596 803 241 FAX: 596 803 350 E-MAIL: dudova.kvetoslava@havirov-city.cz

Více

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta - omluven Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní

Více

Program rozvoje venkova ČR. Opatření IV.1.1. Místní akční skupina

Program rozvoje venkova ČR. Opatření IV.1.1. Místní akční skupina Program rozvoje venkova ČR Opatření IV.1.1 Místní akční skupina Zdroj: CP SZIF Analýza 48 vybraných žádostí MAS území MAS Počet obyvatel v území MAS (2006) 1 490 906 14 %ČR Rozloha území MAS (km 2 ) 22

Více

Zápis č. 3/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 22. 6. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích

Zápis č. 3/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 22. 6. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Zápis č. 3/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 22. 6. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 22. schůze Rady obce Hukvaldy,

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 22. schůze Rady obce Hukvaldy, Přehled přijatých usnesení z 22. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 19. 12. 2011 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení z 20. schůze Rady

Více

ZÁPIS č. 6/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 28.6. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 28.6. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 28.6. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Monika Peniaková,

Více

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Příloha č. 5 Zásad Podmínky pro zajištění nájemného a úhrad za služby Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Byty Čl. I. Preambule 1) Část A. upravuje postup, kterým Městská část Praha 15 zabezpečuje

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2014 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 41. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 30.01.2012 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin.

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Zápis ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Program jednání: 1) Dokončení výběrového řízení. 2) Zpevnění cesty na Svatou Trojici. 3) Výběrové řízení Kulturní

Více

Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011

Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011 Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011 Přítomni: Mazuchová, Šnajberková, Čížková, Kindlová, Šimáček, Záboj Omluveni: Vlasák Nepřítomni: ------- Ověřovatel: Šimáček Program: I. Volba ověřovatele

Více

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Č.j.spr/44/2008/re Č.e./97/2008 Pravidla pro pronajímání bytů ve výlučném vlastnictví města Bakov nad Jizerou

Více

Usnesení č. 22/2015. ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 8. 6. 2015

Usnesení č. 22/2015. ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 8. 6. 2015 Usnesení č. 22/2015 ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 8. 6. 2015 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Jiří Bendl, Bc. Daniel Dvořák, Ivo Kurhajec, Jiří Medek Omluven: Mgr. Pavel Kotrba

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany I. Základní podmínky 1.1 Žádost o přidělení bytu (příloha č. 1) může podat občan ČR nebo cizí

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/27/02/13

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/27/02/13 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/27/02/13 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Dodatky k NS výkon funkce domovního důvěrníka (276, 601)

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

PhDr. Říhová místostarostka. Program:

PhDr. Říhová místostarostka. Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Podnět nájemce Sobínského rybníka. 1.I. vzala na vědomí 1. podnět

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 Vážený pan RNDr. Vladimír Ludvík Veverkova 1343 500 02 Hradec Králové Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 84745/ENV/14

Více