ODOLEN 9/2006. Zpravodaj mûsta Odolena Voda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODOLEN 9/2006. Zpravodaj mûsta Odolena Voda"

Transkript

1 ODOLEN 9/2006 Zpravodaj mûsta Odolena Voda

2 Štefan Žáry DUHA Jak pardál duha protáhla se na zamračeném nebi. Jak pod ní stál jsem, zdálo se mi, že rouhá se a šklebí. Ta duha - vazba, harmonie - drtila dvojakosti moje, rozvátou lásku, kterou sbírám jako pták zrnka trav a sóje. Po bouři vyšla a vzduch po ní čistotou jenjen září - a kdo jí věří, zbožně smeká, vítá ji na zápraží. Vsává ji do zřítelnic očí, vstřebává do duhovek. Duha: naděje - harmonie. Co by byl bez ní člověk? Kresba: Markéta Prokopová Na titulu: Ilustrace k nové soutûïi BEZPEâNù DO KOLY vyhlá ené hejtmanem Stfiedoãeského kraje Ing. P. Bendlem pod patronací zpûvaãky Lucie Bílé. BliÏ í informace na Sedmdesátiny paní Světlana Borošová pan Ladislav Fanta pan Libor Kotek Osmdesátiny pan Jaroslav Lisý Jednaaosmdesátiny paní Marie Říhová Dvaaosmdesátiny paní Božena Hroudová Gratulujeme V mûsíci srpnu oslavili v znamné Ïivotní jubileum následující obãané: Odolena Voda Dolínek Odolena Voda Odolena Voda Odolena Voda Odolena Voda Tfiiaosmdesátiny pan Alois Mundl âtyfiiaosmdesátiny paní Božena Sedláčková paní Květuše Stehnová âtyfiiadevadesátiny paní Marie Bobková (Všechna jména jsou zveřejněna se souhlasem jubilantů.) Odolena Voda Odolena Voda Odolena Voda Odolena Voda Všem jubilantům blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví a spokojenosti.

3 Obsah O ãem jednaly samosprávné orgány mûsta Akce âez a.s. v Dolínku Prázdniny v Odolenû Vodû Ná spoleãn úspûch PrÛmyslová zóna ÚÏice, Kozomín, PostfiiÏín Hodnocení plnûní volebního programu ODS Policie âr informuje ZaÏít pocit hrdosti Pedagogicko-organizaãní informace na rok J. Svoboda Veteráni na start Hledá se nahrávaã! Zn. Dobr! Fotbal Z receptáfie na eho ãtenáfie XIV. v esokolsk slet Dûtské centrum Sluníãko se pfiipravuje na sezónu Maloval Gustav Klimt na Vodolce? Kina Máslovické posvícenské vinobraní Vážení čtenáři, v průběhu letních prázdnin došlo z důvodu rekonstrukce části vozovky v ulici Školní (u autobusové zastávky U Školy) k časovým změnám některých autobusových spojů. Upozorňujeme, že výlukový jízdní řád, který byl k dispozici na internetových stránkách města, končí čtvrtkem 31. srpna S počátkem školního roku začínají opět jezdit autobusové linky podle modrého jízdního řádu platného od 26. února 2006 beze změn. Další úpravy, o kterých se budeme snažit vás včas informovat, se předpokládají koncem roku V zářijovém a říjnovém čísle je tento jízdní řád opět k dispozici a můžete si ho také zakoupit na obvyklých místech. Zároveň upozorňuji politické subjekty v našem městě, že dle usnesení RM č.8/2004 ze dne 1. června 2004 lze v příštím čísle zpravodaje prezenovat politické názory v rámci předvolební komunální kampaně v maxmální velikosti jedné stránky a zdarma. Jitka Predigerová ODOLEN Vydává MěÚ Odolena Voda, Dolní nám. č.14, Odolena Voda jako měsíčník. Registrační číslo MK âr E IâO: Četnost 11 čísel za rok Řídí redakční rada ve složení: A. Pospíšilová,V. Kulíšek, Fr. Podskalský, I. Pekárek, N. Střelbová, Šéfredaktorka a korektura textu: Mgr. J. Predigerová, tel.: Zástupce šéfredaktora: Barbora Měchurová, tel.: Grafická úprava, sazba: Artemis, reklamní umělecká agentura, tel: , Tisk:Artemis: tel./fax: , Uveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat názory redakční rady Odolenu. Příspěvky do Odolenu je možné předat některému ze členů redakční rady, na ovou adresu a to nejpozději do 15-tého každého měsíce. Platbu inzerce vyřizuje sekretariát starosty MěÚ Odolena Voda v úředních dnech tj. pondělí a středa od 8.00 do hodin.textové inzeráty ve wordu, ostatní ve formátu pro photoshop nebo illustrátor zašlete na šéfredaktorky Později podané, nebo neuhrazené inzeráty nebudou otištěny. Děkujeme za pochopení. Toto číslo bylo vydáno: 1/9/2006 Cena 7,- Kč

4 2 O čem jednaly samosprávné orgány města Zastupitelstvo města 26. června 2006 SCHVÁLILO: závěrečný účet města Odolena Voda za rok 2005 s výhradami a opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření města Odolena Voda za rok 2005 (jedná se o formální chyby, ne ofinanční škodu) 2. úpravu rozpočtu města Odolena Voda na rok 2006 přistoupení města Odolena Voda k dobrovolnému svazku obcí Dolní Povltaví (Máslovice,Vodochody, Klíčany, Kozomín,Veliká Ves, Zlončice) a jednorázový finanční vklad města Odolena Voda do Svazku obcí Dolní Povltaví ve výši ,- Kč stanovení počtu členů Zastupitelstva města Odolena Voda pro příští volební období let 2006 až 2010 na 15, stejně jako v tomto volebním období název nové ulice v Dolínku Za Klokočkou. DÁLE: vzalo na vědomí informace připravované strategické průmyslové zóny Úžice- Kozomín (Tato zóna vzniká z podnětu obcí Kozomín, Úžice a Postřižín, nikoliv na návrh města Odolena Voda.Do jejího návrhu však byly zahrnuty i některé pozemky z katastru Odolena Voda, a proto se musí zastupitelstvo města knávrhu zóny vyjádřit.) uložilo starostce města vytvořit komisi pro projednání podkladových materiálů k vyjádření zastupitelstva města k technickoekonomické studii strategické průmyslové zóny Úžice - Kozomín neschválilo návrh na odprodej 13 ks akcií Středočeské energetické a.s. z majetku města. Rada města 13. června 2006 SCHVÁLILA: uzavření smlouvy o dílo na opravu dvou schodišťových ramen chodníku v Malém háji za cenu ,- Kč včetně 19 % DPH uzavření dohody o skončení nájmu nebytových prostor v ul. Komenského č.p. 274 (prodejna masa a uzenin) se současným nájemcem ke na jeho žádost. S novým nájemcem bude uzavřena smlouva na dobu neurčitou s účinností od rozšíření tříděného odpadu o sběr bioodpadu a zahájení dvouměsíčního zkušebního provozu sběru v ulici Smetanova, Nerudova a Školní od Organizační řád Městského úřadu Odolena Voda s účinností od uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu v č.p. 253 s učitelkou naší základní školy na dobu určitou od do , s možností prolongace, která je podmíněna trváním pracovního poměru ve škole postup při zastupování města jako vlastníka a pronajímatele obecních bytů při uplatňování 711 občanského zákoníku pro správce nemovitostí v majetku města Odolena Voda společnosti CENTRA a. s.: 1) pokud nebude uhrazen 1 měsíční nájem a záloha na služby spojené s užíváním bytu, je správce povinen zaslat nájemci upomínku 2) v případě neuhrazení 3 měsíčních nájmů a záloh na služby spojených s užíváním bytu je správce povinen zaslat nájemci upomínku s upozorněním na možnost výpovědi nájmu bytu, včetně stanovení náhradní lhůty k vyrovnání dlužné částky (max. doba 30 kalendářních dnů) 3) v případě žádné reakce či nezaplacení dlužné částky v náhradním termínu ze strany nájemce je správce povinen zaslat nájemci výpověď nájmu bytu v souladu s 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku s 3 měsíční výpovědní lhůtou a současně je správce povinen podat žalobu k příslušnému soudu na zaplacení dluhu 4) po uplynutí výpovědní lhůty a v případě, že nájemce nepodá žalobu na určení výpovědi, je povinen správce vyzvat nájemce k vyklizení bytu, zdali nájemce nepodá příslušnému soudu žalobu proti výpovědi z bytu s tím, že pronajímatel (město) je povinen na své náklady zajistit přístřeší po dobu 1 měsíce

5 5) pokud nájemce dobrovolně byt nevyklidí, je správce povinen zajistit exekuční vyklizení Správce nemovitostí v majetku města Odolena Voda, společnost CENTRA a. s. je dále oprávněna: zvážit, s ohledem na movitý či nemovitý majetek nájemce, vymáhání dlužného nájemného a záloh na služby spojených s užíváním bytu, využití služeb soukromého či soudního exekutora vzít shora uvedené žaloby zpět pouze v případě, že došlo k vymožení dlužného nájemného a záloh na služby spojených s užíváním bytu, včetně příslušenství v celkové výši využít dle usnesení RM č. 2/2006 ze dne uzavírání dohody o úhradě dlužných částek ve splátkách (splátkový kalendář), přičemž maximální výše dluhu může činit ,- Kč a doba splatnosti nesmí překročit dobu jednoho roku. DÁLE: vydala souhlasné stanovisko ke vstupu na pozemek města pro účel napojení na veřejnou kanalizaci a vodovod pro 3 rodinné domy, pro stavbu bytového domu Panské terasy v ulici K Cukrovaru a dále stanovisko ke změně integrovaného povolení pro zařízení na povrchovou úpravu kovů a plastů v Aero Vodochody a.s. Rada města 28. června 2006 SCHVÁLILA: výsledek zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky na webovou prezentaci města Odolena Voda za cenu max ,- Kč včetně DPH. Rada města 18. a 20. července 2006 SCHVÁLILA: výsledek zadávacího řízení na široký příčný práh integrovaný s přechodem pro pěší, z důvodu zvýšení jejich bezpečnosti, v ul. Ke Stadionu u sportovní haly, za cenu ,- včetně 19 % DPH zrušení nájemního vztahu k 6 bytům v sídlišti Cukrovar a uzavření nájemní smlouvy s novými nájemci cenu pronájmu travnatého hřiště ve sportovním areálu v ul. Ke Stadionu ve výši 1 000,- Kč za jednu tréninkovou hodinu (1,5 hodiny) zveřejnění záměru města Odolena Voda na pronájem nebytových prostor v suterénu č.p. 247 v ul. Čs. armády po videopůjčovně, od na dobu neurčitou z důvodu odstoupení původně schváleného zájemce o nájem (firma SCIP) maximální přírůstky měsíčního nájemného v bytech v majetku města Odolena Voda pro období od do určené v souladu se zák. č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu v platném znění a v souladu se Sdělením Ministerstva pro místní rozvoj č. 333/2006 v plné výši, a to: a) 26,2 % u bytů s centrálním vytápěním b) 32,1 % u bytů se sníženou kvalitou (bez centrálního vytápění) postup při projednávání žádostí zájemců o přidělení vývěsní skříňky: 1) nabídnutí volné vývěsky na území města - v současné době se jedná o vývěsky na náměstí Vítězslava Hálka v Dolínku 2) případně se souhlasem města instalaci vývěsky na jednom ze sloupů v podloubí na Horním náměstí.vývěska bude pořízena na vlastní náklady žadatele a v obdobném provedení jako stávající vývěsky vytvoření jednoho pracovního místa v základní škole na veřejně prospěšné práce postup po vyhodnocení zájmu o výstavbu garáží v ul. Ke Stadionu: 1) zveřejnit záměr prodeje pozemků u Igepy pod garáže o rozloze 47,04 m 2 /garáž, v ceně 205,- Kč/m 2 + další prokazatelné náklady vynaložené městem + náklady spojené s převodem. 2) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí se zájemci o tyto garáže a to v termínu do

6 3) vydání stavebního povolení pro stavbu garáže až po vybudování přístupové komunikace (dle projektové dokumentace předložené městem) na vlastní náklady investorů 4) Vpřípadě, že do nedojde k podpisu smluv k prodeji všech 37 pozemků nebo k dohodě mezi městem a zájemci na výstavbě této komunikace, vyhrazuje si město právo od smlouvy odstoupit a celý záměr zrušit zrušení zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky na opravu dětského sportovního hřiště na Dolním náměstí z důvodu vysoké ceny jediné došlé nabídky. Rada města doporučuje řešit opravu dětského hřiště jiným způsobem, zejména činností technických služeb a konzultací s odbornou firmou výsledek zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky dodávku kopírky do městské knihovny za cenu ,- Kč včetně 19 % DPH výsledek zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky na sanaci objektu hasičské zbrojnice v Dolínku (vlhké zdivo) za cenu ,- Kč včetně 19 % DPH výsledek zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky na zpracování prováděcí projektové dokumentace na dvě schodišťová ramena a prodloužení chodníku ze zámkové dlažby v Malém háji za cenu ,- Kč výsledek zadání veřejné zakázky na stavební práce na rekonstrukci budov mateřské školy a základní školy za cenu ,- Kč včetně 19 % DPH. Objem prací v roce 2006 bude za ,- Kč včetně DPH. Na práce provedené v letošním roce byla na žádost města poskytnuta dotace Ministerstva financí ČR ve výši ,- Kč. 4 VZALA NA VĚDOMÍ: zrušení členství nájemníků 6 bytů v Byt. družstvu Dubina II, Pardubice výši úplaty na školní rok 2006/2007 za předškolní vzdělávání v mateřské škole, stanovenou ředitelkou mateřské školy s účinností od do takto: a) 500,- Kč měsíčně hradí zákonný zástupce dítěte, které je v prvním nebo druhém ročníku mateřské školy b) 333,- Kč měsíčně hradí zákonný zástupce dítěte, kterému je umožněna docházka do mateřské školy nejvýše na 4 hodiny denně c) vzdělávání v posledním (třetím) ročníku mateřské školy a dětem s odloženou školní docházkou je poskytováno bezúplatně d) osvobozen od úplaty je zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příspěvek nebo fyzická osoba, která o dítě pečuje a pobírá dávky pěstounské péče výši úplaty za dítě navštěvující školní družinu při základní škole, stanovenou ředitelkou základní školy pro rok 2006/2007, s účinností od do takto: a) za září až prosinec 300,- Kč za 1 dítě a 450,- Kč za 2 sourozence b) za leden až červen 500,- Kč za 1 dítě a 750,- Kč za 2 sourozence žádost nájemce o odprodej restaurace Opera na náměstí Vítězslava Hálka č.p. 90 v Dolínku, včetně celého pozemku. Rada stanovila zjištění znaleckého odhadu, pak bude žádost projednána v zastupitelstvu města podnájem bytu v obytném domě v ul. Kpt. Jaroše 269 s účinností od že na zveřejněný záměr k pronájmu části stávajícího parkoviště pro osobní automobily v ulici K Cukrovaru na zřízení hlídaného parkoviště se nikdo ani napodruhé nepřihlásil dopis nájemce bytu v majetku města týkající se zatékání okny do bytu.tento problém bude řešen komplexně žádost sportovní komise o přehodnocení pronájmu beachových kurtů ve sportovním areálu v ul. Ke Stadionu sdružení Odolka Tiggers a o přesunutí správy tohoto sportoviště do gesce správce sportovního areálu. Rada města prozatím nepovažuje za koncepční tento pronájem zrušit. Problémem se bude zabývat po kvalifikovaném vyhodnocení zkušeností s novou správou sportovního areálu pracovníky města.

7 DÁLE: vydala souhlasné stanovisko ke vstupu na pozemek města a k napojení vodovodní a kanalizační přípojky ke 2 rodinným domům a dále ke stavbě bytového komplexu v ul. K Cukrovaru pro firmu Inženýrské stavby, s.r.o., Kralupy nad Vltavou s tím, že rada města požaduje v dalším stupni projektové dokumentace: a) řešit parkovou úpravu a vysázení vzrostlé zeleně v okolí stavby b) řešit počet parkovacích stání odpovídající požadavkům normy na počet bytových jednotek uložila ředitelce mateřské školy doložit vyúčtování neinvestičních nákladů na provoz MŠ za rok 2005 a předložit přehled o využití MŠ dětmi z jiných obcí, dále nárokovat zákonný finanční příspěvek po okolních obcích uložila zadat zpracování znaleckého odhadu ke zjištění prodejní odhadní ceny objektu restaurace Opera v Dolínku včetně pozemku uložila předložit podrobnosti k havarijnímu stavu objektu č.p. 274 (5 prodejen) v ulici Komenského s ohledem na možnost prodeje toho objektu případnému zájemci odvolala člena redakční rady zpravodaje Odolen ke dni a jmenovala novou členku rady od jmenovala novou členku Komise pro občanské záležitosti při Radě města Odolena Voda s účinností od Aktuální zprávy z našeho města vám přináší každou středu týdeník Mělnicko. Jana Blahnová místostarostka 5

8 Akce ČEZ, a.s. v Dolínku V Dolínku probíhají rozsáhlé práce zajišťované společností ČES, a.s. na uložení vysokého napětí 22 kv a 0,4 kv do země. Práce, které byly zahájeny již v roce 2005, znepříjemňují a omezují život místních občanů. Výsledkem však bude zkvalitnění dodávky el. energie zajištěním zvýšeného příkonu pro stávající odběrná místa v této části Dolínku. Jedná se o náhradu venkovního vedení 22 kv vedoucího přes zahrady a nové stavební pozemky zemním kabelovým vedením za účelem uvolnění stavebních pozemků a zkvalitnění dodávky el. energie odběratelům v uvedené oblasti. Finanční podíl města na této akci je ,- Kč (Dalších 4,5 mil. Kč hradí Středočeská energetická - dnes ČEZ, a.s.), finančním darem přispěli i někteří občané Dolínku. Stavbu realizuje firma Elektromontáž, Václav Hacmac, Kralupy nad Vltavou. Celková délka výkopů je 3,5 km, přes komunikace musí být provedeny překopy, případně protlaky. U rybníčku U Kovárny bude vystavena nová trafostanice. Téměř celá trasa výkopů (3,3 km) bude městem využita pro položení nového vedení veřejného osvětlení. Všechny práce by měly být ukončeny do včetně demontáže stávajícího nadzemního vedení. Eva Odehnalová Prázdniny v Odoleně Vodě Vážení čtenáři, doba prázdnin je pro naplnění záměrů z rozpočtu města nejvýhodnější. Příjmová stránka rozpočtu, která se postupně naplňuje (příjmy ze státního rozpočtu jsou poukazovány na účet města měsíčně a v nepravidelné výši), dovolí pustit se do finančně náročnějších akcí a i poměrný klid vzhledem kprázdninám a dovoleným je pro jejich realizaci příznivý. Nejrozsáhlejší akcí letošního léta a podzimu je zateplení, výměna oken a nové fasády u budov mateřské školy a budovy školy u kostela.tato akce je financována ze státního rozpočtu z dotace ve výši 3 mil. Kč, kterou jsme získali s pomocí paní poslankyně Anny Čurdové. V budově základní školy probíhaly celé dva měsíce práce spojené s odstraněním závad na vodovodních a elektrických rozvodech.tato závada velmi znepříjemnila učitelům i dětem poslední dva červnové týdny. Všem patří mé osobní poděkování, že se chod školy podařilo zvládnout včetně vaření ve školní jídelně. Pro přehled uvádím všechny provedené práce v základní škole: odstranění havárie na elektrorozvodně a zvýšení příkonu do jednotlivých budov školy odstranění havárie na rozvodech teplé užitkové vody do školní družiny zavedení teplé užitkové vody na sociální zařízení ve školní družině vymalování některých učeben, chodeb a části šaten odstranění části stávajících šatnových kójí nové osvětlení v části šaten instalace nových šatnových skříněk oprava terasových podlah a schodů výstavba nové rampy u školní kuchyně instalace pultu a chladící vitríny na zeleninové saláty ve školní jídelně nové nátěry dveří, lavic, tabulí, zábradlí instalace umyvadel do tříd speciální školy drobné zednické a elektrikářské práce Dále město nechalo zpracovat projekt na výstavbu nové vzduchotechniky ve školní jídelně. Další práce se týkaly oprav a rekonstrukce majetku města, např: výstavba nového chodníku před Základní školou Odolena Voda, zde ještě bude provedena instalace lampy veřejného osvětlení 6

9 oprava komunikace autobusové zastávky U školy oprava části křižovatky ulic Vodolská a Smetanova oprava dalších dvou schodišťových ramen chodníku v Malém háji oprava chodníku před č.p Po instalaci nového dětského hřiště vedle věžových domů byla těsně před prázdninami upravena hrací plocha naproti autobusové zastávce U Školy a byl zde postaven zastřešený altánek. Byla tak rozšířena nabídka pro odrostlejší omladinu. Město nechalo vyrobit několik desítek laviček, které byly instalovány po celé obci na dětská hřiště, ke škole nebo ve Velkém a Malém háji. Jedná se o jednoduché sezení, které zhotovili pro město místní podnikatelé - firma ASMAH a firma pana Krejčiříka. Firma Sportprojekta zpracovává na základě požadavků města i místních sportovců studii využití sportovního areálu v Odoleně Vodě. Bohužel nám nebyl přidělen od společnosti ČEZ grant na výstavbu dětského hřiště na Dolním náměstí. Předpokládané náklady převyšují částku půl milionu korun. Od sponzorů - firem - Glöckner Praha, Kenvelo, Spolana Neratovice jsme celkem na tuto akci získali 120 tis. Kč. Město bude toto hřiště opravovat postupně, což v letošním roce znamená srovnat pozemek pro hrací plochu, opravit kamennou zeď a zhotovit podezdívku pro nové oplocení. Dětí a školy se týká i výstavba zastřešeného přístřešku u budovy základní školy, který bude sloužit pro výuku a práce na novém školním pozemku. Mezi další akce patří i odvlhčení budovy hasičské zbrojnice a budovy městského úřadu. Začaly též práce na úpravě pozemku pod velmi vysokým napětím v Dolínku. Město má také zpracovaný plán odpadového hospodářství, energetický audit budov v majetku města, povodňový plán, nechalo vypracovat plán správy a údržby dálniční lávky pro pěší. To vše jsou povinnosti vyplývající obcím ze zákonů, Fota: Jitka Predigerová které stojí nemalé finanční prostředky. Bohužel, jsou také plány, které se nám nedaří realizovat. Mezi jednu takovou akci patří zbudování chodníku v Dolínku v ul. Pražská. Zatím se nám nepodařilo získat pro tuto stavbu stavební povolení. K dalším takovým akcím patří prodej pozemků určených k výstavbě garáží na pozemku proti objektu společnosti Igepa. Z poslední schůzky registrovaných zájemců vzešel z ankety požadavek na odprodej pozemku s tím, že všechny další stavební práce včetně zbudování obslužné komunikace si zájemci zajistí sami. Pro tento návrh se vyslovilo 17 zájemců, 9 zájemců by upřednostnilo výstavbu komunikace městem, 8 zájemců odstoupilo, další se nevyjádřili. Pro nové zájemce je tedy volných 20 parcel. Začátkem října by měly být spuštěny nové internetové stránky města.ty usnadní občanům kontakt s úřadem tak, aby si co největší část informací byli schopni zjistit sami z internetových stránek, případně přímo vyřídit pomocí elektronické podatelny.také přinesou větší přehlednost a rozšíření nabídky informací (například o texty hlášení místního rozhlasu atd.). K velkému problému patří devastace městského majetku - ukradené dopravní značky, poničené tyče na uchycení dopravních značek, poškozené popelnicové 7

10 8 stání u č.p. 401, ukradené truhlíky s květinami, rozbitá okna v základní škole, rozbitá skla v autobusové zastávce v Dolínku, zničené lampy v Malém háji, rozbité lavičky,ukradené nebo zničené odpadkové koše,pomalovaný nový altánek, rozbité hrací prvky na dětských hřištích. Dokonce neznámí vandalové prokopali hráz u jezírka ve Velkém háji a vypustili i to málo vody, které v něm ještě zůstalo. Je to škoda nejen peněz, které by mohly být lépe využity, ale i zbytečné práce. Na závěr si dovoluji pozvat všechny čtenáře na další setkání se starostkou, které se koná 11. září 2006 od hodin v Klubu Aero. Na tomto setkání se můžete mimo jiné seznámit s návrhem koncepce strategické zóny Kozomín - Úžice, jejíž návrh zasahuje i do katastru Odoleny Vody a zároveň bude vystaven Návrh změny I územního plánu Odolena Voda. Ráda zodpovím všechny Vaše dotazy. Eva Odehnalová starostka Náš společný úspěch - jsme jedni z nejlepších! Naše město Odolena Voda bylo za uplynulý rok 2005 nominováno do soutěže Okřišťálovou popelnici v rámci Středočeského kraje na 2. místě hned za Prahou aprobojovalo se až do užšího finále mezi 14 nejlepších měst a obcí v České republice v třídění odpadů a v nakládání s odpadem vůbec. Z finalistů pak byli vybráni v rámci programu 7. ročníku konference Odpadové dny 2006 počátkem června v Hradci Králové tři nejlepší. Zvítězilo město Zďár nad Sázavou, druhou příčku obsadilo hlavní město Praha a bronzová je Jaroměř. Ve Žďáru nad Sázavou nakládají s odpady podobně - mají roční poplatek za občana,sběrný dvůr otevřený 6 dní v týdnu,kompostárnu,navíc třídící linku. Jsou lepší ve výtěžnosti, tj. v počtu vytříděných kilogramů odpadu na jednoho obyvatele a v propagaci třídění. Pro nás je to velký úspěch, protože soutěže se zúčastnilo obcí z celé republiky (s celkem 9,9 mil. obyvateli). Všechny jsou zapojeny vsystému společnosti EKO-KOM, která je pořadatelem soutěže. Smyslem systému je zpětný odběr vytříděných obalů (papíru,plastů,skla a kartónových obalů od nápojů) a jejich další zpracování na nové výrobky. Navíc za vytříděný odpad obce dostanou od společnosti EKO-KOM podle jeho váhy zaplaceno. Naše město tyto finanční prostředky, cca 350 tis. ročně, vrací zpět do systému nakládání s odpady. Čím více třídíme, tím méně zatěžujeme přírodu a ještě se nám to vyplatí. Bohužel jsou mezi námi spoluobčané, kteří netřídí vůbec

11 a nebo třídí špatně.vyhozením třeba i jen jednoho koše se smíšeným odpadem z domácnosti do barevného kontejneru tříděných odpadů nebo vhozením například plastových lahví do skla nebo papíru zkazí snahu všech ostatních a celý obsah kontejneru je vyhozen na skládku! A to je špatně! Ten, kdo nesprávně třídil, přeci nechce, aby naši potomci žili mezi horami odpadků. Za umístění našeho města mezi nejlepšími patří poděkování vám všem, kteří nejste lhostejní k životnímu prostředí a poctivě odpady třídíte. Poděkování a uznání náleží žákům a učitelům, kteří za svou činnost a přístup k ekologii získali v rámci celorepublikového projektu pro Základní školu Odolena Voda prestižní titul Eko kola roku 2005! Daří se nám také v krajské soutěži My třídíme nejlépe, ale o tom vám napíši příště. Jana Blahnová místostarostka OranÏov kontejner na krabice od nápojû vytfiídûn odpad je znehodnocen plasty a kytarou, která patfií do sbûrného dvora - cel obsah putoval na skládku místo toho, aby byl dále zpracován. Finanãní poradce âmss a.s. vám nabízí fie ení bytové situace, nákup, stavbu, rekonstrukci domu, bytu, pfievod ãlensk ch práv kdruïstvu apod. zaloïení smlouvy o SS, zmûny, v povûdi, úpravy smlouvy, úvûry novû otevfiená kanceláfi v PENNY marketu v Kralupech n/vlt., pátek hodin u vás doma dle telefonické dohody odpoledne nebo veãer Helena Maierová Veliká Ves Odolena Voda tel DUBOVÉ PODLAHY SCHODY STŘEŠNÍ OKNA Tel.: Ráda vám pohlídam vaše dítě v době vašeho zaměstnání Osobní reference dodám. Mobil: Kraftová Andrea 9

12 Průmyslová zóna Úžice - Kozomín - Postřižín a Odolena Voda? Vláda ČR v srpnu roku 2005 schválila svým usnesením strategickou průmyslovou zónu Kozomín. Na základě tohoto usnesení nechal Krajský úřad Středočeského kraje vypracovat návrh generelu a technicko-ekonomické studie této zóny. Ten vycházel z již schválených územních plánů obcí - Kozomín, Úžice, Postřižín, které s jejím využitím počítají (viz stavba Tesco na katastru Postřižína).V tomto návrhu se uvažuje i s využitím severozápadní části katastru města Odolena Voda. Plocha čítající cca 100 hektarů je určena pro lehkou strojírenskou výrobu. Ráda bych zdůraznila, že se jedná pouze o návrh a zastupitelstvo si na svém posledním jednání vyžádalo pro své rozhodování v této tak důležité záležitosti další doplňující podklady a informace jak od zpracovatele, tak i krajského úřadu. Proto jsem svolala na pondělí do Klubu Aero jednání, kterého se zúčastnili členové zastupitelstva a hosté - mimo jiné Doc. Ing. Ladislav Bína, CSc., vedoucí odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Středočeského kraje, zpracovatel návrhu Ing. arch Ladislav Komrska, Doc. Ing. arch. Ivan Horký - zpracovatel změny I Územního plánu Odolena Voda, Ing. Nováková z Regionální rozvojové agentury. Dalšími diskutujícími byl zástupce Sdružení přátel všech přátel města Odolena Voda ing. Lohniský, zájmy životního prostředí obhajovali také p. Bratka ze sdružení Metropolitní region, pan Aust za Honební společenstvo Odolena Voda a mnozí další. Mezi hosty byla vítána i místostarostka obce Úžic paní Zdeňka Veselá. Hlavním důvodem více jak dvouhodinového setkání bylo získat co nejvíce informací, které by pomohly členům zastupitelstva v jejich rozhodování. Mezi argumenty pro zónu patří bezpochyby vznik nových pracovních míst (mimo již stojící Tesco se nemá jednat o logistické centrum, ale zóna má být připravena pro investice do výrobních provozů), finanční pomoc podnikatelů při rozvoji obce, možnost města zúčastnit se výběru investorů a stanovit podmínky pro zástavbu a využití zóny, daňový přínos do rozpočtu města, proti stojí ochrana životního prostředí - nejvyšší bonita orné půdy, zásah do krajinného rázu, značný výskyt drobné zvěře, atd. Posouzení vlivu na životní prostředí se ze zákona provádí procesem EIA (posuzování záměrů - stavby, činnost a technologie) a procesem SEA (posuzování koncepcí), které musí být součástí územního plánování a jsou rozhodující pro vlastní realizaci záměrů. Nikdy není vše jenom černé nebo bílé. Zastupitele teď čeká zvažovat všechny argumenty a rozhodnout, zda průmyslovou zónu ano nebo ne? Eva Odehnalová 10 Fa STÍN v roba montáï Îaluzie hliníkové Îaluzie látkové - Îaluzie ISSO - na plastová okna a Eurookna od - 420,-Kã+DPH - Sítû proti hmyzu - zlevnûno o 20% - - Shrnovací plastové dvefie plné i prosklené - - âalounûní dvefií - zlevnûno o 32% TELEFONICKY: SLEVA 20% z montáïe VYMù ENÍ A MONTÁÎ PROVÁDÍ: Î A L U Z I E! Vykupujeme staré žaluzie protiúčtem! âe NER VL., SEIFERTOVA 287, ODOLENA VODA

13 Hodnocení plnění volebního programu ODS v Zastupitelstvu města Odolena Voda za volební období Vût ina ze 34 bodû volebního programu ODS byla splnûna: Zajistit vyváženost příjmů a výdajů městských rozpočtů. Postupně splácet bezúročný úvěr na čistírnu odpadních vod a kanalizaci s vyjednáním delší doby splatnosti. Splátky bezúročného úvěru z části hradit finančními prostředky získanými prodejem vodárenských akcií bez ohrožení nárůstu vodného a stočného. Zajistit, aby reorganizace městského úřadu s ohledem na reformu veřejné správy nedolehla negativně na naše občany. Usilovat o zvýšení úrovně systému informovanosti a ochrany občanů před nebezpečím z okolních podniků. Usilovat o větší odpovědnost Policie ČR za bezpečnostní situaci v našem města. Nabídnout v souladu s novelou zákona o obcích občanům Čenkova možnost ustavení osadního výboru. Pokračovat v nabídce privatizace obecních bytů a získané finanční prostředky využít na zlepšení údržby bytového fondu města. Realizovat výstavbu sídliště Cukrovar bytů, z toho 16 bezbariérových. V souvislosti s výstavbou bytů v areálu bývalého státního statku usilovat o využití státem rozestavěného nákupního střediska. Nadále zajišťovat pozemky na parkoviště a výstavbu garáží. Usilovat o další teplofikaci domů v majetku města. Realizovat III. etapu plynofikace (v Čenkově a v některých ulicích dolní části města). Připravit podmínky pro odkanalizování zbývajících ulic v dolní části města. Finančně podpořit ty, kteří se napojí na vystavěný plynový řad, a to částkou 5.000,- Kč za jednu přípojku. Usilovat o rekonstrukci a rozšíření veřejné zeleně. Pokračovat ve zdokonalování systému likvidace odpadu a usilovat o další zvýšení třídění odpadů. Podporovat sportovní oddíly sdružené v TJ Aero, ale i mimo ni. Voblasti kultury nadále rozšiřovat nabídku zájezdů do divadel, konání koncertů a kulturních akcí v místě pro děti, dospělé a důchodce. Podporovat činnost základní umělecké školy. Podporovat činnost místních spolků a občanských sdružení. Usilovat o dobrou spolupráci s dalšími členy zastupitelstva při řešení problémů města ve prospěch všech našich spoluobčanů. Pouze částečně se podařilo naplnit body týkající se spolupráce s podniky v regionu, kdy se přes veškeré snahy města nepodařilo uzavřít smlouvu o spolupráci s Aerem Vodochody a vedle smlouvy s firmou COLAS vznikla pouze smlouva se Spolanou Neratovice. Rovněž finanční pomoc církvi při opravách kostela sv. Klimenta nebyla z finančních důvodů možná v tom rozsahu jako v minulém volebním období. Realizace dalších bodů ještě v této době stále probíhá. Jedná se o získání dalších pozemků od státu do majetku města (především v Malém háji), dokončení schvalovacího procesu změny územního plánu, které by mělo být završením práce tohoto zastupitelstva ještě v říjnu t.r. a právě probíhající práce na přeložce vysokého napětí 22 kv v Dolínku. Pro zajištění přeložky VVN 400 kv byla zpracována studie, která přeložení řeší technicky, avšak zatím stále probíhají jednání o velmi náročném financování této akce. Je však potřeba si také přiznat, že několik bodů našeho volebního programu se přes veškerou naši snahu splnit nepodařilo. Jedná se o vznik nových 11

14 ordinací lékařů ve spodní části obce, kde jsme marně usilovali na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR pro tyto účely o vyčlenění některých nebytových prostor při výstavbě nového sídliště. Dále se z důvodu nevyhovující velikosti a nevhodné polohy města nepodařilo i přes nabídku vlastního pozemku zajistit jakéhokoliv zájemce o výstavbu supermarketu a z podobných důvodů se nezdařilo ani přilákat investora, který by zajistil v našem městě ubytování hotelového typu. Nejkritičtější situace však nastala při značném rozmachu výstavby rodinných domků v mnoha lokalitách obce, kdy město ani stát nebyly schopny zajistit potřebné finanční prostředky na výstavbu nových příjezdových komunikací. Vedle toho jsme upustili od realizace dvou bodů programu, které v průběhu volebního období ztratily svůj smysl. Jedná se o zpracování podkladu pro získání financí z EU formou programu rozvoje města, kdy je žádost potřeba podložit programem rozvoje regionu, který pro nás zpracoval kraj, a prosazení vzniku pražského regionu, o který zatím nemá dostatek obcí v našem okolí zájem. Při souhrnném objektivním hodnocení práce celého zastupitelstva je třeba vyzvednou fakt, že přes počáteční obtíže při volbě vedení města a nezájem některých členů o práci v jednotlivých komisích a výborech se postupně práce celého zastupitelstva rozeběhla velmi dobře a většina jeho členů pracovala po zbytek tohoto volebního období velice konstruktivně a bez rozdílu stran a hnutí, zastoupených v tomto samosprávném tělese, nám tento volební program pomáhala naplňovat. Jen tak se nám společně mohly podařit realizovat ty nejdůležitější body programu, kterými bezpochyby bylo např. vyvážení příjmů a výdajů finančních rozpočtů, silně ovlivněných snížením daňové výtěžnosti v důsledku nezdařené reformy státní správy a postupné ozdravění obecních financí při zdárném plnění dluhové služby města státu za budovanou infrastrukturu v minulých letech. Bez nalezení kompromisu při privatizaci bytového fondu by nemohlo dojít k zajištění potřebných kapitálových příjmů města a uspokojení stávajících nájemců, žijících převážnou část svého života v těchto bytech. Bez vzájemné spolupráce by nebyly vyřešeny městem ani mnohé problémy, než se zahájila a plně ve spolupráci s bytovým družstvem zajistila a také úspěšně dokončila výstavba nového sídliště v dolní části obce. Za tuto dobrou spolupráci je jistě třeba poděkovat a jsem přesvědčen, že i při závěrečném projednání o změně územního plánu města bude nalezena potřebná shoda ve prospěch zajištění dobrého místa pro Ïivot všem našim spoluobčanům. Jifií Nedoma pfiedseda MS ODS Odolena Voda 12

15 Policie ČR informuje Policisté zadrïeli podezfielého dvacetiletého mladíka pfiímo pfii ãinu 10. července 2006 ve dvě hodiny po půlnoci vyjeli policisté k ohlášenému vloupání do restaurace v obci Odolena Voda. Policisté oddělení hlídkové služby a obvodního oddělení Odolena Voda na místě zadrželi dvacetiletého muže, který měl při sobě zavazadlo se zbožím pocházejícím z uvedené restaurace. Podle zjištěných skutečností mladík nejprve rozbil skleněnou výplň okna a poté vnikl do vnitřních prostor restaurace. Odcizeny měly být zejména potraviny a cigarety v celkové hodnotě 660,- Kč. Případem se zabývají policisté z Odoleny Vody. Dívka nechodila do koly a matka to zfiejmû tolerovala Kriminalisté z Prahy-východ obvinili 13. července čtyřiatřicetiletou ženu z trestného činu ohrožování výchovy mládeže. Podle zjištěných skutečností totiž obviněná neposílala do školy svou nezletilou dceru, psala jí omluvenky a neomluvené absence jí tolerovala. Žena umožnila své dceři vést zahálčivý život a za to jí podle zákona může hrozit až pět let vězení. idiã z místa nehody ujel Neznámý řidič jel 17. července osobním automobilem značky Mercedes po silnici první třídy číslo 9 ve směru od Prahy na Mělník. Na přímém úseku silnice v k.o. obce Kojetice chtěl tento řidič předjet osobní vozidlo Ford jedoucí před ním. Řidič Mercedesu však zřejmě přehlédl, že v té době ho již předjíždí vozidlo značky Citröen. Řidič Citröenu se podle všeho snažil zabránit střetu s Mercedesem a najel k levému okraji vozovky. Dostal ale smyk, přejel vpravo přes vozovku do silničního příkopu, kde narazil do stromu.třiačtyřicetiletý řidič vozidla značky Citröen byl při dopravní nehodě lehce zraněn a vozidlo rychlé záchranné služby jej převezlo do nemocnice v Neratovicích. Smutné je, řidič Mercedesu z místa nehody ujel. LoupeÏné pfiepadení benzínové stanice V neděli 23. července 2006 ve hod. došlo na benzínové čerpací stanici vk.o. Líbeznice k loupežnému přepadení. Dosud neznámý pachatel vstoupil do prodejny čerpací stanice a s namířenou pistolí nařídil obsluze, aby mu odevzdala tržbu z pokladny. Poté pachatel s penězi z místa činu zmizel. Lupič si odnesl asi ,- Kč. Byl ve věku let, asi 175 cm vysoký, štíhlé postavy. Na hlavě měl čepici s kšiltem a tmavé brýle. Případem se zabývají policisté skupiny kriminální policie a vyšetřování Praha-východ. Odcizen automobil se vrátil svému majiteli Dne 25. července 2006 kdosi odcizil osobní automobil značky Daewoo Matiz, který stál před domem svého majitele v obci Odolena Voda.Následující den se toto vozidlo objevilo v obci Klíčany. Přivolaná policejní hlídka vozidlo zajistila a zároveň zadržela podezřelého sedmadvacetiletého muže z Mělnicka. Muž je podezřelý ztrestného činu nedovoleného užívání cizí věci. Dalším šetřením policie odhalila, že na tohoto muže byl vydán příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody. 27. července 2006 byl výše jmenovaný předán do pankrácké věznice. Zatím co spali... Během noci z 28. na 29. července 2006 se kdosi vloupal do rodinného domu v obci Předboj. Zatím co majitelé domu klidně spali, neznámý zloděj vypáčil balkónové dveře vedoucí do obývacího pokoje a z domu odcizil kabelku s doklady a peněženkou, mobilní telefon a finanční hotovost. Osobní doklady a prázdná peněženka se poblíž domu později našly. Pachatel způsobil škodu přibližně 13

16 ,- Kč. Případ řeší policisté Obvodního oddělení PČR Odolena Voda jako podezření z trestného činu krádeže a porušování domovní svobody. Zlodûj odcizil dvû jízdní kola a náfiadí Policisté Obvodního oddělení PČR Odolena Voda šetří případ, ke kterému došlo v době od 3. do 5. srpna 2006 v obci Líbeznice. Neznámý pachatel prostříhal pletivo oplocení rodinného domu a vnikl na pozemek. Z neuzamčené kůlny poté odcizil dvě jízdní kola, řetězovou motorovou pilu a elektrickou travní sekačku. Zloděj tak způsobil škodu za ,- Kč. PolicistÛm se podafiilo objasnit ozbrojené loupeïné pfiepadení Policistům oddělení obecné kriminality SKPV Prahy-východ se podařilo objasnit loupežné přepadení, ke kterému došlo v lednu roku 2006 u zastávky autobusu č. 351 v obci Hovorčovice. Dva ozbrojení pachatelé přistoupili k novinovému stánku asnamířenou pistolí donutili prodavačku, aby jim vydala příruční pokladnu s hotovostí, dobíjecí kupony do mobilních telefonů, mobilní telefon a kalkulačku v celkové hodnotě ,- Kč. Na základě zjištěných skutečností tak policisté z tohoto činu obvinili dva muže ve věku čtyřiadvacet a sedmadvacet let. Kriminalistům se navíc podařilo prokázat účast obou obviněných na krádeži, k níž došlo 8. února 2006 v obci Šestajovice. Obvinění zřejmě přestřihli ochrannou mříž okna, okno vysadili a vnikli do provozovny, odkud měli odcizit rádio, cigarety a lihoviny. Policejní komisař proto oba muže obvinil i z trestného činu krádeže. Mladší z obviněných si usnesení o zahájení z trestného stíhání převzal ve vazební věznici, kde je stíhán pro další majetkovou trestnou činnost. Druhý muž byl zadržen a umístěn do policejní cely. Nov silniãní zákon pfiinesl pozitivní zmûny Po prvním měsíci účinnosti nového silničního zákona zaznamenali policisté na Praze-východ pokles dopravní nehodovosti. V prvním prázdninovém měsíci loňského roku došlo na silnicích našeho okresu ke 294 dopravním nehodám. Za stejné období letošního roku jich řešili policisté pouhých 170. Počet dopravních nehod se tak snížil o více než 40%. Červencové statistiky vykazují pokles rovněž u ostatních ukazatelů. Výrazně ubylo obětí dopravních nehod a počet zraněných. Za volant usedlo také méně řidičů pod vlivem alkoholu.v porovnání s vývojem za první pololetí roku 2006, kdy statistiky naznačovaly spíše stoupající tendenci, můžeme nyní jistě hovořit o úspěchu. ppor. Mgr. Lenka Kubátová tisková mluvãí O PâR Praha-v chod Zažít pocit hrdosti V letošním roce začal na základní škole v našem městě fungovat žákovský parlament. Scházel se jednou měsíčně a žáci prostřednictvím něho přinesli celou řadu podnětů co udělat, zlepšit či změnit na naší škole. Jedním z takových podnětů žáků bylo darovat část výtěžku ze sběru papíru lidem postiženým letošními povodněmi. A protože nemají úplnou důvěru v různé fondy a chtěli, aby se peníze dostaly někomu konkrétnímu, spojila jsem se s Obecním úřadem v Klech s prosbou o vytipování nějaké rodiny, která měla při letošních povodních vodu v domě. Postižených povodněmi letos nebylo moc,a tak z několika nabídek jsem nakonec vybrala rodinu Pávovu. Dozvěděla jsem se, že v době povodní se jim narodila dcera, a to byl důvod, proč právě jim jsem jela odevzdat 3 000,- Kč od našich žáků. Pávovi právě na dvorku ještě odstraňovali poslední nepořádek po povodních a otevřeli mi trochu s nedůvěrou, protož jsem pro ně byla naprosto neznámý člověk s naprosto nepochopitelnou prosbou. Jaká však byla jejich radost, když se dozvěděli, že peníze jim posílají žáci základní školy. Opatrně se zeptali, kde že takové děti jsou a nechtělo se jim věřit,že to mohla být iniciativa samotných dětí s tím, že takové dnešní děti už snad nejsou.

17 Paní Pávová se dojetím málem rozplakala a moc děkovala. A já jsem byla v tom okamžiku na žáky Základní školy v Odoleně Vodě hrdá. Buďte i vy, rodiče našich citlivých žáků. Mgr. Alena SochÛrková fieditelka koly Pedagogicko-organizační informace Základní školy Odolena Voda na školní rok 2006/2007 Období školního vyučování ve školním roce 2006/2007 začne ve všech základních, středních a speciálních školách v pondûlí 4. záfií Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve stfiedu 31. ledna Období školního vyučování ve 2. pololetí bude ukončeno v pátek 29. ãervna Podzimní prázdniny připadnou na ãtvrtek 27. fiíjna a pátek 28. fiíjna Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2006 a skonãí v úter 2. ledna Vyučování skončí v pátek 22. prosince 2006 a začne ve stfiedu 3. ledna Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února Jarní prázdniny v délce jednoho týdne budou probíhat od 26. února do 4. bfiezna Velikonoční prázdniny připadnou na ãtvrtek 5. a pátek 6. dubna Hlavní prázdniny budou trvat od pondûlí 2. ãervence 2007 do pátku 31. srpna Zápis do 1. ročníku základní školy proběhne v pátek 19. ledna kolo přijímacích zkoušek se koná v pondûlí 23. dubna Talentové zkoušky se konají v termínu v pondûlí 15. ledna Termíny třídních schůzek: 23. listopadu 2006 od hod. 26. dubna 2007 od hod. Jaroslav Svoboda: Veteráni na start Každý z nás asi v životě občas něco sbíral. Někdo ubrousky, různé druhy hrníčků, známky, autíčka, druhy květin a mnohé další. Sbírat se v podstatě dá vše. Sběratelství je určitý druh vášně, krásný koníček. Ráda bych vás, milí čtenáři, upozornila na velmi zajímavou knížku s názvem Veteráni na start, kterou napsal spisovatel - amatér, vášnivý sběratel motocyklů, jejich opravovatel, jeden ze zakladatelů motoristické organizace v Pardubicích, účastník snad všech nejdůležitějších motocyklových a automobilových veteránských závodů. Ve svém úvodu píše: Sběratelství je výrazem posedlosti vlastnit něco, abych mohl neustále pobývat u proměnlivého a rozrůstajícího se cíle své touhy. Ano, touhou a posedlostí pana Jaroslava Svobody se stala stará a zdánlivě nepoužitelná a vysloužilá motorka či auto.vzniklo to vše úplnou náhodou.partu mladých kluků v Pardubicích spojovalo stejné - obdiv k motorismu, ale především historickému. Autor nás ve své knížce velmi spontánně zasvěcuje do atmo- 15

18 sféry závodů historických vozidel, automobilů i motocyklů, které v letech oživovaly motoristický svět v Čechách a na Moravě. Kniha není výčtem vozidel a jejich technických parametrů, ale je především vzpomínáním na kamarády, na jejich úžasné schopnosti, na podnikavost a fortel, na hledání nových vozidel, na renovaci dílů, na neopakovatelné a mnohdy dobrodružné zážitky z cest. Je vzpomínkou na nadšence, kteří lásce zvané veteránství dovedli obětovat vše. Mnoho peněz, volného času a někteří i osobní štěstí.a i když se někteří ocitli v silné finanční tísni, svého miláčka nevyměnili ani za dva nejnovější mercedesy a dovolenou na riviéře. Panu Svobodovi se podařilo po letitých zkušenostech s motocykly shromáždit veškerý materiál i dobové fotografie od profesionálů i amatérů (cca 420 kusů) ato vše sepsat a uspořádat na 220 stránkách knížky formátu A4 na kvalitním křídovém papíře a pod titulem Veteráni na start vydat vlastním nákladem. Nechtěl si pouze zavzpomínat, ale přál si vytvořit jakési podklady pro mladé začínající veterány, budoucí pokračovatele tohoto neobvyklého a dnes již jedinečného koníčka - veteránství. Jeho veteránskou štafetu již dnes přebírají synové Honza a Martin. Pokud máte o výše zmiňovaný titul zájem, není to vůbec žádný problém. Zakoupit si ji můžete za 350,- Kč ve sběrně Sazky na Horním náměstí nebo se kontaktovat přímo s panem Svobodou na tel či adrese ČSA 367, Odolena Voda. Prý má knížek ještě dostatek. Mnoho poznání a zážitků z prohlížení a četby přeje Hledá se nahrávač! Zn. Dobrý! Jitka Predigerová 16 Tak by mohlo znít volání Honzy Svobody z volejbalové haly na kladenském Sletišti... Těm zasvěceným je asi jasné, o čem jde řeč.v kladenském volejbalovém týmu Volleyball.cz Kladno je pro tuto sezónu jen jeden nahrávač. S koncem soutěžního ročníku došlo k přesunu B týmu do Prahy a vznikl tak tým pod značkou Volleybal.cz Praha. Je to ještě B Kladna, ale hrát už bude, jak název napovídá, vpraze na Lužinách.Vzhledem k tomu, že jako cíl má nesplněnou loňskou metu - zvítězit v 1. lize a postoupit poté do extraligy, je to rozhodnutí správné. Jde o snahu o návrat nejvyšší soutěže do hlavního města, která je jistě chvályhodná. Navíc vzhledem k nabité nabídce sportu na Kladně by dva volejbalové týmy byly vpravdě neudržitelné a spojením B s volejbalovou základnou na Lužinách vzniklo velmi silné volejbalové uskupení s širokou základnou. Ale abych se vrátil k původnímu zvolání o nahrávači... Z Kladna odešli hráči, na kterých se, i přes jejich mládí, stavělo. Jeden z nejlepších, ne-li nejlepší smečař extraligy, Ferko Ogurčák, bude působit v Knack Roeselare v Belgii, blokař Aleš Holubec posílí tým Noliko Maaseik tamtéž a Jirka Bobajs Polanský odešel na post libera do VfB Friedrichhaffen v SRN. Do B týmu v Praze odešel šéfovat Marek Pakosta a na nahrávce bude Ondřej Fortuník, oba dva bývalí kmenoví hráči A.Takže zvolání je vyjasněno... A jaké specializace ještě na Kladně scházejí? Hledá se také třetí blokař k Tomáši Kotrchovi a Borku Foktovi a pravděpodobně i čtvrtý smečař, který by měl doplnit trojici Petr Janušek, Karel Linz a Míla Marel. Je možné, že se objeví

19 i nějaký cizinec,ale to až v průběhu sezóny,možná někdy po Novém roce.místo libera, po odchodu Bobajse, zaujal Petr Beky Kovář, který se vrátil z dvouletého hostování v Příbrami. U družstva budou stejně jako v loňském ročníku jako trenéři Honzátko a starý známý vodolák Milan Hadrák Hadrava. O unavené svaly arůzné bolístky se hráčům opět stará Zuzka Škrhová a vše sleduje a do svého notebooku ukládá Aňa Fortuníková. Ke hráčskému kádru samozřejmě ještě musíme ale počítat určitou zálohu v pražské pobočce, jejíž hráči budou mít možnost, na základě svých výkonů, posílit kádr A. Když jsem se na pendlování hráčů ptal Honzátka, jestli nehrozí stejné či nějaké podobné opatření, které kdysi uplatnil volejbalový svaz vůči klubům Chance OV a Kladno, odpověděl, že z toho strach nemá a že by mělo být všechno v pořádku. Mimo možného pendlování mezi hráčskými soupiskami budou ale někteří členové B, kteří jsou profesionály, jedná se o Ondru Fortuníka a Štěpána Frintu, samozřejmě docházet i na tréninky A ve dnech,kdy B tréninky mít nebude.mimo tyto hráče budou ale s A trénovat i ti, kteří budou mít šanci na střídavý start, aby se i oni sehráli s týmem.tím mi chtěl Honzátko asi říct jediné - moc si hoši neodpočinou... Finančně je klub Volleyball.cz zajištěn v dostatečné míře vzhledem k tomu, že nebude hrát žádný z evropských pohárů a odpadne mu tak největší finanční zátěž loňské sezóny. Navíc, mimo finančního přínosu, to má i přínos v motivaci. Hráči A i celý realizační tým se mohou soustředit pouze na úspěch v domácí soutěži. Když jsem se ptal po cílech, odpověděl mi Honzátko, že cíl je semifinále a potom medaile. Nespecifikoval jaká, ale určitě medaile.tolik k situaci v A. Krátce k pražskému B.Jak jsem psal,posílí ho Marek Pako Pakosta a Ondra Fortuník z A. Souběžně s nimi se Pražanům představí další hráčská vodolská legenda - Luboš Pepin Zita, který posílí řady přihrávajících smečařů. Dále jsou k posílení útočné síly určeni ještě Karel Linz a Míla Marel jako pendleři z A. Družstvo bude stavět tedy na vyhrané zkušenosti v kombinaci s dravostí mládí. Je doplněno mladíky, kteří přišli z USK od trenéra Honzy Maliny a jsou perspektivní. Jedná se především o Martina Šrámka, Petra Jakovce, Martina Šrankota, Davida Kundrta a v neposlední řadě už o třetího Rybníčka na české volejbalové scéně - o mladšího bratra kladenského Jakuba, o Matěje Rybníčka, kterého co do volejbalového umu rozhodně nejde přehlédnout. Může ještě hrát i za dorost, a tak toho budou trenéři také plně využívat. Což je takový hezký oslí můstek k tomu, abych se zmínil i o trenérovi B. Nejen jako trenér B, ale i jako takový šéftrenér všech pražských odnoží Volleyball.cz bude působit další vodolák a to Milan Forbes Fortuník. A bude nejen šéftrenérem, ale i metodikem a poradcem spřátelených týmů v pražské kotlině.to by bylo v krátkosti o B týmu. V současnosti se všichni hráči připravují na Kladně pod vedením všech tří trenérů. Nabírají kondici, zdokonalují herní návyky, pilují techniku. Je jich dohromady okolo 25 a všichni podléhají, co se kondice týká, Hadrákovi, který v klubu působí nejen jako trenér A, ale i jako kondiční šéftrenér. A ti z vás, co ho znají, tak určitě vědí, že všichni dostávají zabrat co se do nich vejde a ještě něco navíc. Aby mu nemohli v průběhu sezóny vyčítat, že už nemůžou, že jim docházejí síly. A jak vypadá rozlosování A a B? Tady jsou alespoň utkání na domácí půdě A Kladno - Č. Budějovice Kladno - Opava Kladno - Zlín Kladno - Brno Kladno - Příbram Kladno - Liberec Kladno - Benátky Kladno - Ústí nad Labem Kladno - Ostrava B Lužiny - Jablonec Lužiny - Česká Třebová Lužiny - Havířov Lužiny - České Budějovice Lužiny - Dobřichovice Lužiny - Chomutov Lužiny - Brno B Lužiny - St. Město - hraje se v náhradní hale Lužiny - ČZU Praha Lužiny - MFF Praha Lužiny - Uničov 17

20 obou družstev: A to je, z programu domácích zápasů, vše. Nezbývá, než popřát hráčům obou týmů Zlomte vaz a divákům hodně hezkého sportu. Zdraví vás Ivan Pekárek Fotbal Minikopaná zakončila svou mistrovskou soutěž okresu Praha-východ v neděli na domácím hřišti, kde vysoko porazila SK Velké Popovice 8:0, branky: Bednařík 4, Lubas 2, Hrnčíř a Soukup a konečné umístění v tabulce bylo následující: 1. Zeleneč :21 51 bodů 2. TJ Aero :26 43 bodû 11. Mnichovice :111 4 body Pfiípravka a minikopaná zahájily přípravu na mistrovskou soutěž okresu Praha-východ sezóny týdenním soustředěním na Valše u Počátek od 12. do , kde v rámci tréninků, které byly zaměřeny na celkový fotbalový vývoj chlapců, byla sehrána přátelská utkání s místním týmem. Po návratu hráči pokračovali klasickými tréninky v domácím prostředí v úterý a v pátek od hod. Trenéři rádi přivítají nové zájemce pro posílení týmu. Ročníky 1998 a mladší se mohou hlásit u p. Bergmana - mob , dále ročníky se hlaste u p. Bednaříka Michala - mob Minikopaná pod vedením trenéra p. Janovského Davida a vedoucího mužstva p. Bergmanna Františka vstoupí do mistrovské soutěže v sobotu na domácí půdě od hod. s FK Kunice a v měsíci září bude pokračovat takto: neděle v hod. St. Boleslav - TJ Aero sobota v hod. TJ Aero - Veltěž neděle v hod. TJ Senohraby - TJ Aero čtvrtek v 8.45 hod. Sok. Babice - TJ Aero sobota ve hod. TJ Aero - SK Zeleneč Utkání na domácím hřišti se hrají jako předzápas mužstva dospělých! V neděli , týden před startem mistrovské soutěže, se přípravka zúčastnila kvalitně obsazeného turnaje pořádaného SK Újezd nad Lesy, kde hrály mimo jiné oddíly mužstva Sparty a Slavie. Do mistrovské soutěže v sezóně povede přípravku jako trenér i vedoucí zkušený p. Bednařík Michal, která vstoupí do soutěže v neděli od hod. na domácím hřišti proti SK Úvaly a v září bude pokračovat takto: sobota v hod. Sok.Veltěž - TJ Aero neděle v hod. TJ Aero - TJ Zápy čtvrtek v hod. SKK Hovorčovice - TJ Aero neděle v hod. TJ Aero - SK Zeleneč Star í a mlad í Ïáci zakončili mistrovskou soutěž I.A třídy sezóny v neděli na hřišti FC Roždělovice, kde starší prohráli 2:1, branka Herák a mladší zvítězili 6:2, branky: Moravec a Lakatoš 2, Klement, Lubas. 18 Umístění v tabulce I.A třídy: Star í 1. Pěčice :14 59 bodů 6. TJ Aero :35 40 bodû 14. Byšice :89 16 bodů Mlad í 1. Mn. Hradiště :16 68 bodů 10. TJ Aero :77 33 bodû 14. SKP Boleslav :132 3 body Přípravu na novou sezónu zahájili žáci v úterý na domácím hřišti pod vedením zkušené dvojice Kotěra Zdeněk ml. - trenér a Petříček Stanislav -

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 1. Schválení programu Usnesení č. 78/2010 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 7. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Účetní uzávěrka Tepelného hospodářství města + Audit podnikatelského

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Monika Peniaková,

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 429/16R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 v zasedací místnosti městyse Chudenice

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 v zasedací místnosti městyse Chudenice Zastupitelé městyse schválili: Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 Jmenování paní Dany Andrlové do funkce ředitelky MŠ Chudenice, okres Klatovy, příspěvkové organizace.

Více

Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013

Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013 Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013 1. Žádost o prominutí poplatku z prodlení uživatel bytu č.3 na ulici Dunajská č.o. 25 v Brně Starém Lískovci, nyní bytem Merhautova

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

U S N E S E N Í 13. zasedání Rady obce Soběšovice, konaného dne 29.4.2015 v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích Č. jednací : Sob 65/2015

U S N E S E N Í 13. zasedání Rady obce Soběšovice, konaného dne 29.4.2015 v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích Č. jednací : Sob 65/2015 U S N E S E N Í 13. zasedání Rady obce Soběšovice, v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích Č. jednací : Sob 65/2015 V Soběšovicích dne 30.4.2015 Zpracoval : Valošková Petra Přehled přijatých usnesení

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.02.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.02.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.02.2009 Usnesení č. 93 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 26.01.2009 Usnesení č. 94 Rada města bere na vědomí oficiální míru inflace za rok

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3946/2014 spisová značka 3888/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 111. zasedání dne 6. srpna 2014 R M 1 / 1 1 1 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 111. 1. Kontrola

Více

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin.

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Zápis ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Program jednání: 1) Dokončení výběrového řízení. 2) Zpevnění cesty na Svatou Trojici. 3) Výběrové řízení Kulturní

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

Zastupitelstvo města Žlutice

Zastupitelstvo města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice Z á s a d y postupu při prodeji bytů a bytových domů z majetku města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice se usneslo na zásadách postupu, podle kterých budou převáděny panelové

Více

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 223/19/15 Rada obce Doubrava program 19. schůze Rady obce Doubrava konané dne 12. 10. 2015 1. Zahájení a procení záležitosti 2.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 25.1.2010 U S N E S E N Í 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 76/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Usnesení z 5. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 24. 6. 2015 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí

Usnesení z 5. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 24. 6. 2015 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Usnesení z 5. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 24. 6. 2015 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Složení komise 120/5/2015 1. zvolilo: tuto pracovní komisi: Volební

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2007 Usnesení č. 940 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 03.09.2007. Usnesení č. 941 Rada města souhlasí se záborem veřejného prostranství

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2007 Rozpočet města Městec Králové na rok 2007 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2006. Z roku 2006 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.10.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.10.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.10.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Mgr. Dagmar Rűckerová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 Usnesení 2081/2014 - RM 64 ze dne 14. 1. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 14.1. 2014 bez

Více

MĚSTO PŘÍBRAM. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

MĚSTO PŘÍBRAM. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství MĚSTO PŘÍBRAM Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Příbram se na svém zasedání dne 24.01.2011 usneslo vydat podle

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.07.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.07.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.07.2012 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni, Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing.

Více

Usn.č. 19/02 1) schvaluje výměnu sporáku (stáří 14 let) za sporák s pojistkou proti úniku plynu. Usn.č. 19/03 1)

Usn.č. 19/02 1) schvaluje výměnu sporáku (stáří 14 let) za sporák s pojistkou proti úniku plynu. Usn.č. 19/03 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 19. zasedání konaného dne 1. 7. 2015 v kanceláři starostky města v prostorách MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011

Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011 Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011 Přítomni: Mazuchová, Šnajberková, Čížková, Kindlová, Šimáček, Záboj Omluveni: Vlasák Nepřítomni: ------- Ověřovatel: Šimáček Program: I. Volba ověřovatele

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

uzavírán dodatek k NS vždy na 1 rok, III. Usnesení č. 1373/2012

uzavírán dodatek k NS vždy na 1 rok, III. Usnesení č. 1373/2012 z 85. schůze Rady města Rumburk, konané dne 18. října 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1368/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 85. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

4. kolo 10. ledna 2016. 5. kolo 21. února 2016

4. kolo 10. ledna 2016. 5. kolo 21. února 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz ČVS - STK Příloha č. 1 k Rozpisu krajského přeboru mládeže Praha 23. června 2015 R o z l o s o v á n í krajského přeboru mládeže ve volejbale v sezóně 2015-2016 aktualizováno

Více

Zápis č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 11.12.2013, od 18:00 hodin

Zápis č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 11.12.2013, od 18:00 hodin Obec Doubek Zastupitelstvo obce Doubek Zápis č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 11.12.2013, od 18:00 hodin Přítomni: Pospíšil, Čížková, Čadil, Glaser, Lacina, Winzberger Určení

Více

Pravidla Domovní správy

Pravidla Domovní správy ;/0 Městský úřad Stráž pod Ralskem Pravidla Domovní správy schválené Radou města Stráž pod Ralskem dne 20. prosince 2010 usnesením č. R/425/2010 Datum účinnosti: 1. ledna 2011 Strana 1 (celkem 5) Domovní

Více

Usnesení. z 10. jednání rady města, které se konalo v pondělí 14. 6. 2010 od 18.00 hodin. Dle prezenční listiny. Program jednání:

Usnesení. z 10. jednání rady města, které se konalo v pondělí 14. 6. 2010 od 18.00 hodin. Dle prezenční listiny. Program jednání: Usnesení z 10. jednání rady města, které se konalo v pondělí 14. 6. 2010 od 18.00 hodin. Dle prezenční listiny Program jednání: 1. Návrh Územního plánu 2. Žádost o stanovisko fa ENERMA a.s. fotovoltaická

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Usnesení z 21. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 11. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 21. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 11. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 21. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 11. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 21.1. Chodník u MŠ 21.1.1 vzala na vědomí 1. stanovisko PČR k návrhu

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 31. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 10. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 4.1. Návrh rozpočtu MČ Praha Zličín na rok 2015, návrh investičních akcí

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 34/01/2013- RO U Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová

Více

Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015

Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015 Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Petra Dokládalová, Ing. Jiřina Frýbová,

Více

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 7 členů zastupitelstva

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta - omluven Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Usn.č. 20/01 1) Usn.č. 20/02 1)

Usn.č. 20/01 1) Usn.č. 20/02 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) ze 20. zasedání konaného dne 15. 7. 2015 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E. pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E. pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013 S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013 Dopis od společnosti REAL SPACE s.r.o. ze dne 31.10.2013 ve věci odstoupení od Smlouvy o

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006 Usnesení č. 238 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 13.03.2006. Usnesení č. 239 Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dodání LHO a lesnických

Více

Usnesení z 10. zasedání Rady města Staré Město ze dne 28.3.2011

Usnesení z 10. zasedání Rady města Staré Město ze dne 28.3.2011 Usnesení z 10. zasedání Rady města Staré Město ze dne 28.3.2011 57) RM schvaluje v rámci kontroly usnesení zásady výběru poplatků za odpady v tomto znění: 1) Podnikatel se sídlem podnikání ve Starém Městě,

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Čas zahájení: 18:05 Ověřitelé: Oldřich Preisler, Hana Topinková Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 40/06/2013-RO- U Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

ZÁPIS č. 6/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 28.6. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 28.6. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 28.6. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Monika Peniaková,

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní zastupitelé: dle prezenční

Více

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č.

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. 579/21 1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 579/21, v bytovém domě

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků pod částí dvou garáží v lokalitě Chmelnice 2. Informace o plnění

Více

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 28. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 9.5.2013 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil: Zdenek

Více

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 5 ročník 14, červen 2008 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne

Více

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1.A.Stanovení místní úpravy silničního provozu v ul. Křivatcová při č.p.

Více

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA (1) Město Napajedla IČO: 002 84 220 Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla (dále jen pronajímatel ) a Čl. 1 Smluvní strany zastoupené NBTH,

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 4/111/2007 1) schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 4/111/2007 1) schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 24. dubna 2007 usnesením č. 4/111/2007 program 4. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 4/112/2007 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 29. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 5.10.2015 ve 13:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Rada města Usnesení č. 09/10

Rada města Usnesení č. 09/10 Rada města Usnesení č. 09/10 z jednání rady města konaného dne 10.5.2010 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 247-287 RM schvaluje 247) záměr vybudovat ve spolupráci s majitelem vantrok p. Vackem v oblasti

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 12.10.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 12.10.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 12.10.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jaroslava Martanová, Zdeněk Ženíšek Ing. Michal

Více

SK ToRiK. SK ToRiK DOKSY. využití reklamních ploch v areálu klubu. ... sportovní vyžití a relax pro každého... volejbal beachvolejbal nohejbal

SK ToRiK. SK ToRiK DOKSY. využití reklamních ploch v areálu klubu. ... sportovní vyžití a relax pro každého... volejbal beachvolejbal nohejbal NABÍDKA NABÍDKA SK ToRiK využití reklamních ploch v areálu klubu volejbal beachvolejbal nohejbal volejbal beachvolejbal nohejbal... sportovní vyžití a relax pro každého... OBSAH základní informace klub

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.03.2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.03.2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.03.2007 Usnesení č. 231 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 5. 03. 2007. Usnesení č. 232 Rada města souhlasí s umístěním zmrzlinového stánku

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014. Ing. Radka Ondriášová

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014. Ing. Radka Ondriášová MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Odbor finanční; Odbor správy majetku; Odbor

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Informace o přijatých usneseních. ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015

Informace o přijatých usneseních. ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015 ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 245/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 17. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Usnesení č. 512 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.05.2010. Usnesení č. 513 Rada města rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu na pojištění

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

Usnesení ze 7. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 3. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 7. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 3. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 7. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 3. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 263/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 18. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Usnesení z 11. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 25. 5. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 11. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 25. 5. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 11. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 25. 5. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více