Příloha 11. Karta typové pozice s pokyny pro správné vyplnění

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha 11. Karta typové pozice s pokyny pro správné vyplnění"

Transkript

1 Příloha 11 Karta typové pozice s pokyny pro správné vyplnění

2 KARTA TYPOVÉ POZICE s pokyny pro správné vyplnění Karta typové pozice s metodickými pokyny pro její vyplnění a s konkrétními příklady slouží především jako pomůcka pro členy pracovních skupin. Jedná se o návod, jak jednotlivé položky v kartě typové pozice vyplňovat. Pro samotné vyplnění slouží VZOR KARTY TYPOVÉ POZICE. Pokud se však rozhodnete použít KARTU TYPOVÉ POZICE S POKYNY, komentáře a příklady psané kurzívou v jednotlivých rámečcích smažte a nahraďte vlastním tetem. Karta slouží pro popis typové pozice, průřezové typové pozice a povolání dále nečleněného na TP. Název Uveďte nejpoužívanější označení pro danou typovou pozici. Nepoužívejte pomlčky či lomítka, název by měl být personifikovaný. Př. Frézař Alternativní název typové pozice Uveďte jiné názvy typové pozice - v prai používané nebo cizojazyčné. Př. Obsluha fréz, Seřizovač fréz Identifikace Odborný směr: Odborný podsměr: Kvalifikační úroveň: Nadřazené povolání: Příbuzné typové pozice: Související průřezové typové pozice: Relevantní odborný směr vyberte v Příloze č. 2 - Přehled_směrů_NSP.doc. Př. Strojírenství Relevantní odborný podsměr vyberte v Příloze č. 2 - Přehled_směrů_NSP.doc. Př. Obrábění kovů, výroba nástrojů Kvalifikační úroveň definujte v souladu s Přílohou č. 1 - Deskriptory_KÚ_NSP.doc Př. 3 Střední vzdělání s výučním listem Definujte nadřazené povolání dané typové pozice. Př. Obráběč kovů Definujte všechny typové pozice, které dané povolání zastřešuje. Př. Brusič kovů, Operátor NC strojů, Soustružník kovů, Vrtař Definujte všechny průřezové typové pozice, které mají vazbu na danou typovou pozici. Př. Pomocník kovoobráběč 1

3 Charakteristika Stručně vyjádřete základní náplň typové pozice. Začínejte názvem typové pozice a formulací základního rámce a obsahu typové pozice - předmět práce, pracovní prostředek a hlavní pracovní proces. V případě, že se na danou TP nebo samostatné povolání váže PTP, doplňte do charakteristiky povolání/tp jakou roli hraje související PTP vůči TP (povoláním): Př. Frézař seřizuje a obsluhuje konvenční i číslicově řízené obráběcí stroje, provádí práce nutné při frézování, hoblování, obrážení, protahování nebo protlačování součástí. Př. danou TP lze rozvíjet ve smyslu získání kompetencí průřezové typové pozice Projektového manažera. NEBO Tato TP navazuje na popis základních kompetencí popsaných v PTP Truhlářské práce. Pracovní činnosti Vyjádřete činnosti, které blíže charakterizují náplň typové pozice dle běžné dělby práce. Dodržujte tyto zásady: činnosti seřaďte logicky dle technologických postupů a procesů (u pozic v nižších kvalifikačních úrovních-1,2,3), nebo logicky od stěžejních činností k méně důležitým (u pozic ve vyšších kvalifikačních úrovních), činnosti formulujte podstatným jménem (oprava) nebo podstatným jménem slovesným v prvním pádě (provádění), používejte zkrácený tvar podstatného jména (kontrola, ne kontrolování), používejte přímé vyjádření (kontrola, ne provádění kontroly nebo zajišťování kontroly), používejte co nejjednodušší věty, bez složitých souvětí, neslučujte příliš různorodé činnosti do jedné položky (pokud možno rozdělte činnosti na samostatné položky), informace uvádějte obecně (u povolání zobecňujte činnosti jeho podřízených pozic), neuvádějte čísla norem, zákonů apod. (byla by nutná častá aktualizace). Příklad: Pracovní činnosti typové pozice Frézař Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod. Určení parametrů řezu a sestavení nástrojů a materiálů pro pracovní proces. Příprava pracovního procesu, seřízení funkcí stroje, upnutí a vyrovnání obrobků a nástrojů. Seřízení frézovacích strojů a výrobního procesu na požadované tolerance. Kontrola používání řezacích nástrojů a nastavení a řízení strojů pomocí příslušných obsluhovacích prvků. Čtení údajů různých měřicích a kontrolních přístrojů k přezkoušení korektního průběhu práce během výrobního provozu. Obsluha obráběcích strojů a provádění prací nutných při frézování, hoblování, obrážení, protahování nebo protlačování součástí. Odzkoušení vyrobených předmětů za použití různých měřicích a zkušebních přístrojů. 2

4 Příklady prací z podnikatelské sféry Vyjádřete různé, pro pozici klíčové, druhy prací a seřaďte je podle stupňů složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací. Příklady prací konkrétně charakterizují činnosti, které jsou klíčové při oceňování pracovní pozice určení její složitosti a výše odměny, která za výkon náleží. Pro zařazení příkladů prací typických pro podnikatelskou sféru využijte 12stupňový tarifní systém, který využívá NSP. Popis jeho jednotlivých tarifních stupňů je uveden v Příloze č stupňový tarifní systém.doc. Tet příkladu Tarifní stupeň Elektrojiskrové zhotovení průchozího otvoru 3 Frézování M, W nebo G závitů na závitových frézkách. 4 Broušení na hoblovacích strojích přídavným brousicím zařízením včetně rybinových ploch v rovinnosti 0,1/1000 mm. 5 Obsluha CNC frézek 7 Příklady prací z rozpočtové/státní sféry Příklady prací charakteristické pro rozpočtovou a státní sféru doplňujte striktně v souladu s 16stupňovým systém hodnocení, který je dán nařízením vlády č. 222/2010 Sb. (Tzv. Katalog prací je součástí Přílohy č. 4 NV-222_2010.doc.). V případě, že pro danou pozici nejsou v tomto NV uvedeny žádné příklady, ponechte údaj popisu prázdný. Tet příkladu Platová třída Pracovní podmínky U předdefinovaných pracovních podmínek vyplňte požadovaný stupeň zátěže dle níže uvedených pokynů. Požadovaný stupeň zátěže doplňte u každé z definovaných pracovních činností. U jedné pracovní podmínky zaškrtněte () maimálně dvě vzájemně sousedící hodnoty. Pokyny: 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko) faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika) ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka 3

5 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika) úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty epozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika) úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty epozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví. Příklad: Pracovní podmínky typové pozice Frézař Zátěž teplem Zátěž chladem Zátěž hlukem Zátěž vibracemi Zátěž prachem Zátěž chemickými látkami Zátěž invazivními alergeny Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění Zátěž ionizujícím zářením Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů Zraková zátěž Celková fyzická zátěž Zátěž trupu a páteře Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin Lokální zátěž jemné motoriky Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách Práce ve výškách Duševní zátěž Zvýšené riziko úrazu pracovníka Zvýšené riziko obecného ohrožení Pracovní doba, směnnost Jiné doplňující faktory: Stupeň zátěže

6 Kvalifikační požadavky Kvalifikační požadavky jsou požadavky na základní odbornou přípravu, další vzdělání a zákonem předepsanou prai. Jedná se o požadavky, které pro výkon práce spadající do dané typové pozice, běžně vyžadují zaměstnavatelé nebo je požaduje zákon. Při zadávání vzdělávacích oborů využívejte Klasifikaci kmenových oborů vzdělání, která je součástí Přílohy č. 5. Případně využijte její internetovou verzi, která je přístupná na: Údaje v oblasti kvalifikačních požadavků, které doplnili zástupci SR, následně verifikuje Kvalifikační tým, složený z odborníků ze vzdělávací sféry. Příprava a certifikáty Certifikáty vyžadované pro výkon práce: Při zadávání relevantních certifikátů vycházejte ze seznamu certifikátů uvedených v Příloze č. 6. Konfrontujte je s aktuálně platnou legislativou a vznášejte náměty na nezbytné korekce. V případě, že žádná zákonná norma nedefinuje certifikát pro danou pozici, údaj popisu se nevyplňuje. Certifikáty doporučené pro výkon práce: Zadává se jen v odůvodněných případech (zaměstnavatelé chtějí prosadit do zákona jako povinný certifikát, případně zaměstnavatelé běžně vyžadují certifikát, bez něj se snižuje pravděpodobnost zaměstnatelnosti v dané pozici vybírají se certifikáty ze seznamu zákonem požadovaných certifikátů). Kvalifikaci pro tuto pozici lze prokázat potvrzením o získání národního certifikátu profesní kvalifikace: Název odpovídající profesní kvalifikace (vazba na NSK) Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory: Je přípustné uvádět žádný, jeden, dva záznamy (výjimečně více). Pokud pro danou typovou pozici neeistuje optimální formální vzdělání, zůstane údaj nevyplněný. Pokud budou uvedeny dva a více záznamů, jsou ve stejné kvalifikační úrovni) KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru obráběč kovů, obráběčské práce (2356H) RVP Obráběč kovů (23-56-H/01) Vhodnou školní přípravu poskytují také obory: Je přípustné uvádět více záznamů v různé kvalifikační úrovni KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru nástrojař, nástrojařské práce (2352H) RVP Nástrojař (23-52-H/01) Zákonem předepsaná prae Počet roků odborné prae a označení příslušné právní normy, která ji předepisuje. V případě, že žádná zákonná norma neukládá povinnou prai pro danou pozici, údaj popisu se nevyplňuje. Délka prae: Předpis: Informace o databázi regulovaných povolání a pracovních činností: (nevyplňuje SR, automaticky zadán odkaz do databáze) 5

7 Odborné znalosti a dovednosti Odborné znalosti a dovednosti vymezují odborné požadavky na výkon práce. Souvisí přímo s konkrétní specializací (profesí) nebo oborem, ve kterém se práce vykonává. Odborné znalosti a dovednosti využívají úrovně 1 až 8. Popis úrovní je jednotný, uvádí se pomocí deskriptorů kvalifikačních úrovní v NSP uvedených v Příloze 1. U odborných znalostí a dovedností se dále udává, zda jsou pro výkon dané pozice nutné (2) či výhodné (1). Odborné dovednosti Udávají, co by vykonavatel pozice měl umět. Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určité pracovní činnosti. Jde aplikaci teoretických vědomostí v prai. Kód odborné dovednosti najdete v číselníku odborných dovedností, pokud číselník nevyužijete, kód není potřeba doplňovat. Příklad: Odborné dovednosti - Frézař kód název odborné dovednosti Orientace v normách a v technických podkladech pro provádění obráběcích operací Určování výchozích technologických základen polotovarů před jejich obráběním Obsluha různých druhů konvenčních frézek, okružních a pásových pil, hoblovek, obrážeček a protahovaček Seřizování, ošetřování a údržba různých druhů CNC frézek, hoblovek, obrážeček a protahovaček Nutné 2, výhodné 1 Úroveň Obsluha CNC frézek 1 3 Odborné znalosti Udávají, co by vykonavatel pozice měl znát. Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon určité práce. Kód odborné znalosti najdete v číselníku odborných znalostí, pokud číselník nevyužijete, kód není potřeba doplňovat. Příklad: Odborné znalosti - Frézař kód název odborné znalosti Nutné 2, výhodné 1 Úroveň 1-8 technické kreslení ve strojírenství a v kovovýrobě 2 3 obecné zásady a postupy péče o stroje, zařízení a investiční celky kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.) nástroje, přípravky a měřidla ve strojírenství 2 4 6

8 Dodržujte tyto zásady: rozsah i obsah odborných dovedností i znalostí by měl korespondovat s pracovními činnostmi dané typové pozice. jednotlivé kompetence musí být sledovatelné, měřitelné a přístupné rozvoji. při výběru odborných dovedností si orientačně nadefinujte, co by vykonavatel dané pozice měl umět (maimálně položek). následně Vámi definované odborné dovednosti porovnejte se seznamem odborných dovedností využitých u stávajících pozic (seznam zpracuje tajemník SR) nebo přímo se seznamem odborných kompetencí v rámci CDK (http://kompetence.nsp.cz/odbornedovednosti.asp). Formulování odborných dovedností s využitím již eistujících formulací odborných dovedností zjednoduší práci a předchází neefektivnímu narůstání počtu kompetencí. při definování odborných znalostí vybírejte ze stávajícího seznamu odborných znalostí. Nevytvářejte nové odborné znalosti. Využijte seznam odborných znalostí, který zpracoval pro daný odborný směr tajemník SR nebo využijte seznam v CDK na Uspořádání odborných znalostí a dovedností do hierarchického stromu dle oborů a druhu činnosti předkládá Příloha č. 08. Obecné dovednosti a měkké kompetence navrhuje kvalifikační tým. SR, ET (PS) je oprávněn vznést k návrhu připomínky a případně je v souladu s metodikou a po dohodě s kvalifikačním týmem upravit. V případě nejasností kontaktujte tajemníka 7

MANUÁL PRO TVORBU KATALOGU NÁRODNÍ SOUSTAVY POVOLÁNÍ

MANUÁL PRO TVORBU KATALOGU NÁRODNÍ SOUSTAVY POVOLÁNÍ MANUÁL PRO TVORBU KATALOGU NÁRODNÍ SOUSTAVY POVOLÁNÍ určeno pro členy sektorových rad, expertních týmů a pracovních skupin (zpracováno v návaznosti na metodiku Pravidla tvorby katalogu NSP) ŘÍJEN 2012

Více

CHAROPA. Charakteristika. Činnosti. Příklady prací. Charakter práce - JAKÉ jsou atributy výkonu práce

CHAROPA. Charakteristika. Činnosti. Příklady prací. Charakter práce - JAKÉ jsou atributy výkonu práce Číslo pracovní pozice 3.a Název pracovní pozice Pracovník pro likvidaci černých skládek CHAROPA Charakteristika Kvalifikační úroveň: 1- nekvalifikovaná Pracovník pro likvidaci černých skládek je nekvalifikovaný

Více

Mechanik pneuservisu. Název typové pozice. Alternativní název. Mechanik podvozkových částí vozidel. Identifikace

Mechanik pneuservisu. Název typové pozice. Alternativní název. Mechanik podvozkových částí vozidel. Identifikace Název typové pozice Mechanik pneuservisu Alternativní název Mechanik podvozkových částí vozidel Identifikace Kvalifikační úroveň: Zařazeno do povolání: Příbuzné typové pozice: Obor činnosti: Podobor činnosti:

Více

Projekt UNIV 3 podpora procesů uznávání. Metodika tvorby programů dalšího vzdělávání k profesním kvalifikacím NSK

Projekt UNIV 3 podpora procesů uznávání. Metodika tvorby programů dalšího vzdělávání k profesním kvalifikacím NSK Projekt UNIV 3 podpora procesů uznávání Metodika tvorby programů dalšího vzdělávání k profesním kvalifikacím NSK 1 Metodika tvorby programů dalšího vzdělávání k profesním kvalifikacím NSK Publikace byla

Více

Informační materiály pro zaměstnavatele

Informační materiály pro zaměstnavatele Informační materiály pro zaměstnavatele Metodika Obsah Úvod Proč zaměstnávat osoby s hendikepem?... 3 Corporate Social Responsibility (CSR) Společenská odpovědnost firem... 3 Zákonné povinnosti - Pracovně-právní

Více

Metodika naplňování Národní soustavy kvalifikací. Zpracováno v projektu NSK2

Metodika naplňování Národní soustavy kvalifikací. Zpracováno v projektu NSK2 Metodika naplňování Národní soustavy kvalifikací Zpracováno v projektu NSK2 NÚV 2012 METODIKA NAPLŇOVÁNÍ NÁRODNÍ SOUSTAVY KVALIFIKACÍ Zpracováno v projektu NSK2 2. přepracované vydání Vydal Národní ústav

Více

KOMUNIKACE - SPOLUPRÁCE - VÝUKA V KARLOVARSKÉM KRAJI

KOMUNIKACE - SPOLUPRÁCE - VÝUKA V KARLOVARSKÉM KRAJI KOMUNIKACE - SPOLUPRÁCE - VÝUKA V KARLOVARSKÉM KRAJI TECHNOLOGICKÉ PROFILY FIREM OBOR STROJÍRENSTVÍ Obsah Slovo úvodem...4 Obecná charakteristika oboru...7 Úvodem...7 Co je strojírenství?...7 Dělení strojírenského

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Operátor CNC strojů

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Operátor CNC strojů VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Operátor CNC strojů Autorský tým: Bc. Stanislav Bugáň Ing. Radovan Ondruš Ing. Miroslav Václavík Obsah OBSAH... 3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace školní vzdělávací program Mechanik seřizovač RVP 23-45-L/01 Mechanik seřizovač Mechanik seřizovač Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Školní tým tvorby školního vzdělávacího programu:

Více

Kompletní ŠVP. Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace

Kompletní ŠVP. Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace školní vzdělávací program Strojírenství CAD/CAM- NEW 01092010 Kompletní ŠVP Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel

Školní vzdělávací program. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Školní vzdělávací program Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Obráběč kovů 23-56-H/01Obráběč kovů Verze 1.0 z 10. 09. 2008 Platnost 1.9.2009 Obsah 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika

Více

NÁVRH POJETÍ,STRUKTURY A PROCESŮ

NÁVRH POJETÍ,STRUKTURY A PROCESŮ NÁVRH POJETÍ,STRUKTURY A PROCESŮ NÁRODNÍSOUSTAVY KVALIFIKACÍ Zpracovalřešitelskýtým projektunsk Národníústavodbornéhovzdělávání Praha,únor2007 NÁVRH POJETÍ, STRUKTURY A PROCESŮ NÁRODNÍ SOUSTAVY KVALIFIKACÍ

Více

Prosinec 2006 Ročník XVI částka 12 OBSAH

Prosinec 2006 Ročník XVI částka 12 OBSAH Prosinec 2006 Ročník XVI částka 12 OBSAH METODICKÉ POKYNY A NÁVODY 9. Metodický pokyn odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí pro zpracování dokumentů Zásady, cíle a politika prevence

Více

Přeji všem čtenářům, aby jim Katalog řemesel pomohl při správném rozhodování a dobré volbě budoucího povolání.

Přeji všem čtenářům, aby jim Katalog řemesel pomohl při správném rozhodování a dobré volbě budoucího povolání. Vážení a milí žáci, rodiče a učitelé! Jistě znáte rčení, že řemeslo má zlaté dno. A když už jsem tím zlatem začal, pak musím zmínit i další známé rčení o zlatých českých rukách. Obě připomínají, že si

Více

PRŮVODCE VYPLŇOVÁNÍM ŽÁDOSTI O AKREDITACI

PRŮVODCE VYPLŇOVÁNÍM ŽÁDOSTI O AKREDITACI M I NISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍ C H VĚCÍ Č ESKÉ REPUBLIKY PRŮVODCE VYPLŇOVÁNÍM ŽÁDOSTI O AKREDITACI 15. 10. 2014 verze s označenými změnami Obsah A. Úvod... 1 B. Organizační pokyny... 1 C. Akreditační

Více

Školní vzdělávací program. Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program. Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace Instalatér 36-52-H/01Instalatér Verze první z 07. 09. 2009 Platnost od 1.9.2010 Obsah

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je výchozím

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov Školní vzdělávací program Opravářské práce Obor vzdělání: 41-55-E/01

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov Školní vzdělávací program Opravářské práce Obor vzdělání: 41-55-E/01 Švehlova střední škola polytechnická Prostějov Školní vzdělávací program Obor vzdělání: 41-55-E/01 OBSAH 1. Identifikační údaje... 4 2. Profil absolventa... 5 2.1 Předpokládané výsledky vzdělávání... 5

Více

Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace školní vzdělávací program Obráběč kovů RVP: (23-56-H/01) Obráběč kovů Obráběč kovů Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Školní tým tvorby školního vzdělávacího programu: Ing. Pavel

Více

Mechanik silničních strojů

Mechanik silničních strojů ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mechanik silničních strojů Obor vzdělání: 23-65-H/01 Strojník RVP 23-65 H / 01 Strojník s platností od 1. září 2009 razítko a podpis ředitele ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obsah 1

Více

Jak vytvořit jednotku výsledků učení. Praktický průvodce pro realizátory projektů v rámci programu Erasmus+

Jak vytvořit jednotku výsledků učení. Praktický průvodce pro realizátory projektů v rámci programu Erasmus+ Jak vytvořit jednotku výsledků učení Praktický průvodce pro realizátory projektů v rámci programu Erasmus+ 2 Tato publikace vznikla za finanční podpory Evropské unie a Ministerstva školství, mládeže a

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ 1. NÁZEV, IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Strojírenské práce 23-51-E/01. Verze: v1.0

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Strojírenské práce 23-51-E/01. Verze: v1.0 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Strojírenské práce 23-51-E/01 Verze: v1.0 Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2 Profil absolventa... 6 2.1. Úvodní identifikační údaje... 6 2.2 Popis

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace Zengrova 1, 703 00 Ostrava-Vítkovice, tel.: 552304232, URL: www.sps-vitkovice.cz, mail: sekretariat@sps-vitkovice.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

Střední škola zemědělská Přerov, Osmek 47 Školní vzdělávací program Strojník Obor vzdělání: 23-65-H/01 Strojník

Střední škola zemědělská Přerov, Osmek 47 Školní vzdělávací program Strojník Obor vzdělání: 23-65-H/01 Strojník Střední škola zemědělská Přerov, Osmek 47 Školní vzdělávací program Strojník Obor vzdělání: 23-65-H/01 Strojník 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední škola

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická

Více

A3 - Kvalita dalšího vzdělávání

A3 - Kvalita dalšího vzdělávání Název klíčové aktivity: A3 - Kvalita dalšího vzdělávání Podaktivita: Činnost, úkol: Vymezení aktivit nezbytných pro zajištění komplexu procesů vyplývajících ze zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání

Více