U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice"

Transkript

1 U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 210/2007 ze dne o určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo městyse Prosiměřice s c h v a l u j e: - za zapisovatelku zápisu o průběhu 13. zasedání ZM paní Lenku Novotnou - za ověřovatele zápisu o průběhu 13. zasedání ZM pana Jaroslava Fantu a pana Jiřího Semotama. Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 211/2007 ze dne o programu zasedání zastupitelstva Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e následující program zasedání zastupitelstva: 1. Technický bod (přivítání, jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu, schválení program zasedání zastupitelstva) 2. Kontrola plnění úkolů 3. Projednání zařazovacích a vyřazovacích protokolů 4. Projednání žádostí do DPS 5. Informace o dotacích z JMK na rok Projednání záměru investičních a neinvestičních akcí na období Projednání rozpočtových opatření 8. Informace o žádosti školského zařízení hledání nemovitosti pro pobyty v přírodě 9. Projednání žádosti o koupi pozemku p.č. 1339/22 vedle ČOV 10. Projednání smlouvy o smlouvě budoucí kupní na stavební pozemek p.č. 690/74 v k.ú. Prosiměřice 11. Projednání prodeje pozemků p.č. st. 2 a p.č. 43 v k.ú. Prosiměřice 12. Projednání záměru prodeje pozemku p.č. st. 162/2 v k.ú. Prosiměřice 13. Projednání možnosti pronájmu bytu nad zdravotním střediskem 14. Projednání nabídky pronájmu kontejnerů na tříděný odpad papír, plast, sklo 15. Projednání odkupu 1/40 pozemku p.č v k.ú. Prosiměřice 16. Projednání odkupu pozemku p.č. st. 366 a p.č. 56/5 v k.ú. Prosiměřice 17. Projednání prodeje nebo pronájmu pozemku (GP) 5419, areál katru 18. Projednání návrhu změny Smlouvy o nájmu v DPS 19. Projednání smlouvy o vstupu do Sdružení místních samospráv ČR, o.s. 20. Projednání Dodatku č. 18 ke smlouvě o svozu a odstranění směsného komunálního odpadu č ze dne , firma REMONDIS 21. Projednání Dodatku č. 14 ke smlouvě o svozu a odstranění tříděného odpadu, firma REMONDIS 22. Projednání žádosti o vynětí z PF a následný prodej pozemku p.č v k.ú. Prosiměřice 23. Připomínky a náměty členů zastupitelstva a občanů 24. Závěr Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0 1

2 Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 212/2007 ze dne o kontrole plnění úkolů Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í: - kontrolu plnění úkolů Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 213/2007 ze dne o projednání zařazovacích a vyřazovacích protokolů - zařazovací protokoly o 34/2007 ohřívač vody Ariston 10 l zubní ordinace MUDr. Jurková o 35/2007 kalové čerpadlo, dvoukotoučová bruska, svirák paralel... o 36/2007 pozemek p.č. 1193/8 144 m2 (směna s panem Tvarůžkem) o 37/2007 vodoměry 10 ks - vyřazovací protokoly o 38-42/ ks dopravní značky chybně zařazeno, značky jsou nedílnou součástí místních komunikací, neevidují se samostatně v evidenci DDHM, ani nezvyšují hodnotu MK o 43-48/ ks hasicí přístroje chybně zařazeno, dle pokynu D-300 jsou hasicí přístroje nedílnou součástí budov, neevidují se samostatně v evidenci DDHM o 49/2007 pozemek p.č. 690/ m2 prodej manželům Kuřitkovým dle KS - pozemek p.č. 690/ m2 prodej ing. Richardu Pavkovi dle KS o 50/ ks hasicí přístroje - chybně zařazeno, dle pokynu D-300 jsou hasicí přístroje nedílnou součástí budov, neevidují se samostatně v evidenci DDHM o 51/2007 pozemek p.č (směna s panem Tvarůžkem) o 52/2007 stolek tm. s 1 policí oprava nerentabilní o 53/2007 pozemek p.č. 690/31 54 m2 prodej paní Blance Suché dle KS o 54/2007 kalkukačka SHARP, magnetofonová kazeta, umělá květina, alkoholsenzor, umělé květy v květináči opotřebované, poškozené, nevzhledné... Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 214/2007 ze dne o projednání žádostí do DPS - zařazení do pořadníku DPS: o Zdeňka Schäfferová 2

3 Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 215/2007 ze dne o projednání informace o dotacích z JMK na rok 2008 Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í: - informaci o výzvách Jihomoravského kraje k podání žádostí o poskytnutí dotace z programu: - dětská hřiště - v oblasti kulturních zařízení - zkvalitnění sportovního prostředí v Jihomoravském kraji Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 216/2007 ze dne o projednání záměru investičních a neinvestičních akcí na období 2008 Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e : - záměry investičních a neinvestičních akcí o oprava dětského hřiště, doplnění herních prvků o rekonstrukce střechy kulturního domu o pořízení sekačky na trávu o výstavba komunikace ke střelnici o výstavba komunikace ke školní jídelně ZŠ o oprava MŠ (okna, střecha) o oprava ZŠ (přístavba - okna, střecha) o dokončení náměstí o oprava zdravotního střediska (okna, fasáda) Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 217/2007 ze dne o projednání rozpočtových opatření Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e : - rozpočtová opatření č. 6 a 7/2007 viz. příloha. Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 218/2007 ze dne o informace o žádosti školského zařízení hledání nemovitosti pro pobyty v přírodě Zastupitelstvo městyse u k l á d á : - starostovi nabídnout Soukromé dvojjazyčné škole z Brna k dlouhodobému pronájmu pro pobyty v přírodě vrchní část střelnice. 3

4 Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 219/2007 ze dne o projednání žádosti o koupi pozemku p.č. 1339/22 vedle ČOV Zastupitelstvo městyse n e s c h v a l u j e : - prodej pozemku p.č. 1339/22 vedle ČOV panu Petru Kenerešovi Hlasování: pro 0 proti 5 zdržel se 0 Zastupitelstvo městyse u k l á d á : - starostovi pozvat pana Nemeše - majitele pozemku u ČOV a projednat s ním možnou směnu pozemku Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 220/2007 ze dne o projednání smlouvy o smlouvě budoucí kupní na stavební pozemek p.č. 690/74 v k.ú. Prosiměřice - prodej pozemku parc. č. 690/74 o výměře 644 m2 panu Romanu Kadlecovi a paní Haně Šedé za cenu 195,-- Kč / m2, tj. celkem za částku ,-- Kč a částku ,-- Kč za připojení k rozvodu elektrické sítě za podmínek uvedených v návrhu smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 221/2007 ze dne o projednání prodeje pozemků p.č. st. 2 a p.č. 43 v k.ú. Prosiměřice - prodej pozemku p.č. st. 2 o výměře 200 m2 a pozemku p.č. 43 o výměře 36 m2, vše v k.ú. Prosiměřice, panu Vlastimilu Říhovi za cenu 10,-- Kč / m2, tj. celkem za cenu 2360,-- Kč a za podmínek uvedených v návrhu kupní smlouvy. Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 222/2007 ze dne o projednání záměru prodeje pozemku p.č. st. 162/2 v k.ú. Prosiměřice - zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. st. 162/2 o výměře 272 m2 v k.ú. Prosiměřice. 4

5 Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 223/2007 ze dne o projednání možnosti pronájmu bytu nad zdravotním střediskem Zastupitelstvo městyse n e s c h v a l u j e: - pronájem bytu č. 2 v Prosiměřicích č.p. 172 nad zdravotním střediskem panu Hynkovi a slečně Slavíkové. Hlasování: pro 0 proti 5 zdržel se 0 Starosta konstatoval, že v hod. jsou přítomni 4 členové zastupitelstva městyse, ZM je tedy usnášeníschopné. Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 224/2007 ze dne o projednání nabídky pronájmu kontejnerů na tříděný odpad papír, plast, sklo - bezplatný pronájem 3 ks kontejnerů na papír a 2 ks kontejnerů na plast od firmy EKO-KOM, a.s. Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 225/2007 ze dne o projednání odkupu 1/40 pozemku p.č v k.ú. Prosiměřice - odkoupení podílu 1/40 pozemku p.č v k.ú. Prosiměřice o celkové výměře 3420 m 2 od pana Petra Klementa, za kupní cenu 50,-Kč/m 2 a za podmínek uvedených v návrhu kupní smlouvy. Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 226/2007 ze dne o projednání odkupu pozemku p.č. st. 366 a p.č. 56/5 v k.ú. Prosiměřice - odkoupení pozemku p.č. st. 366 o výměře 160 m 2 od JEDNOTY SD Moravský Krumlov, za kupní cenu 35,- Kč/m 2 a za podmínek uvedených v návrhu kupní smlouvy. - starostovi odpovědět JEDNOTĚ SD Moravský Krumlov, že městys Prosiměřice nemá zájem o odkoupení pozemku p.č. 56/5 o výměře 42 m 2 za kupní cenu 35,- Kč/m 2. 5

6 Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 227/2007 ze dne o projednání prodeje nebo pronájmu pozemku (GP) 5419, areál katru - starostovi projednat s paní Jindřiškou Okáčovou možnosti úpravy velikosti pozemku. Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 228/2007 ze dne o projednání návrhu změny Smlouvy o nájmu v DPS - s účinností od změnu Smlouvy o nájmu v DPS dle předloženého návrhu, kde je doplněna kauce ve výši 3 měsíčního nájemného a úhrady za energie. Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 229/2007 ze dne o projednání smlouvy o vstupu do Sdružení místních samospráv ČR, o.s. Zastupitelstvo městyse n e s c h v a l u j e: - Smlouvu o vstupu do Sdružení místních samospráv ČR, o.s.. Hlasování: pro 0 proti 4 zdržel se 0 Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 230/2007 ze dne o projednání Dodatku č. 18 ke smlouvě o svozu a odstranění směsného komunálního odpadu č ze dne , firma REMONDIS - Dodatek č. 18 ke smlouvě o svozu a odstranění směsného komunálního odpadu č ze dne , firma REMONDIS. Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 231/2007 ze dne o projednání Dodatku č. 14 ke smlouvě o svozu a odstranění tříděného odpadu, firma REMONDIS 6

7 - Dodatek č. 14 ke smlouvě o svozu a odstranění tříděného odpadu, firma REMONDIS Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 232/2007 ze dne o projednání žádosti o vynětí z PF a následný prodej pozemku p.č v k.ú. Prosiměřice - starostovi požádat Pozemkový fond o vynětí pozemku p.č v k.ú. Prosiměřice do vlastnictví městyse a poté řešit následný prodej. Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 233/2007 ze dne Připomínky a náměty členů zastupitelstva a občanů Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í: - připomínky a náměty členů zastupitelstva a občanů - starostovi jednat se starostou obce Práče ve věci vyrovnání dluhu za neinvestiční náklady na provoz ZŠ. 7

U S N E S E N Í ze 4. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 30.1.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í ze 4. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 30.1.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í ze 4. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 30.1.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 1/2007 ze dne 30.1.2007

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 9. 3. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 22. zasedání

Více

1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění, schválení

1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění, schválení Zápis a usnesení 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov. Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý, dne 14. 6. 2011 v 20,00 hodin

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011. Údaje o organizaci. Kontaktní údaje. Obsah závěrečného účtu

Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011. Údaje o organizaci. Kontaktní údaje. Obsah závěrečného účtu Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011 (údaje jsou uvedeny v Kč) Obec Prosiměřice byla podle 3 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s 29 odst. 3) zákona

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 č.j.: 33/2014/Z Zápis z jednání zastupitelstva obce Rakvice konaného dne 7.4.2014 v 18 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu, Náměstí 22 v Rakvicích

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 12 členů zastupitelstva,

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 21. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.11.2011 od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Přítomni : Vítězslav

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, Havelka Pavel, Illek František, Vališ Vladimír (příchod v 17.10 hod.), David

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 1. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 7 zastupitelů (plný počet), 17 občanů, 3 hosté Veřejné

Více

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Přítomni: 7 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský Ověřovatelé: Ing. Miloš Rydval, Markéta Počekajlová Omluveni: Radka Kittelová,

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 19. července 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 19. července 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 19. července 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Ivana Bechová, Miluše Bechová Přítomni: Omluveni:

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

V úvodu jednání byla provedena kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva. Bez připomínek.

V úvodu jednání byla provedena kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva. Bez připomínek. 1 Z á p i s č. 2 ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané dne 27.11.2006 v 17.oo hodin Přítomni: Čapek Jaroslav, Kudrna Josef, Vobrová Drahoslava, Brunnerová Alena, Kálal Robert, Ing. Šamal Vladimír,

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 10/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 2. 2. 2012. v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 10/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 2. 2. 2012. v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky OBEC STAROVIČKY Zápis č. 10/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 2. 2. 2012 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1. Zahájení,

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 16. Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 1. 8. 2011, od 19. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více