Řízení a účelovost mikroregionů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Řízení a účelovost mikroregionů"

Transkript

1 Řízení a účelovost mikroregionů David Habán FOND MIKROPROJEKTŮ Brno, 2014

2 1 Úvod Sídelní struktura v Čerské republice je velmi specifická, jako jedná z mála zemí na světě se Česká republika tvoří velkým množstvím malých obcí, konkrétně Z těchto 6252 obcí 80% z nich jsou obce, které disponují obyvatelstvem nižším než je 1000 obyvatel. Rozdrobenost území vykazuje pozitivní, ale i negativní aspekty. Jistá individualita a bližší vztah k veřejnosti se střetává s nedostatkem finančních prostředků a nedostatkem pracovních míst. Tento problém řeší právě problematika mikroregionů, které jsou náplní této práce. Mikroregiony dobrovolně sdružují mále, ale i větší obce za cílem, který se liší dle konkrétní polohy jednotlivých obcí. Mikroregiony se zabývají specifickými úkony, které jsou potřebně k realizaci lokálních potřeb obyvatelstva. Iniciativa k vytvoření mikroregionů přichází většinou od místních obyvatel, nejčastěji od starostů jedné ze sdružených obcí. V posledních letech vznikalo mnoho mikroregionů, což je signálem toho, že obce se snaží dlouhodobě řešit úskalí spojená s rozdrobeností území českého státu. V současné době na našem území figuruje 532 mikroregionů, přičemž se z obcí zapojilo 85,73%. Masivní nárůst počtu mikroregionů zapříčinily dotační programy od státu a EU. [2]

3 2 Obsah 1 Úvod Historie mikroregionů a regionální politiky ČR SAPARD Phare Účelovost mikroregionů a důvody jejich zakládání Malé mikroregiony Střední mikroregiony Velké mikroregiony Hospodaření mikroregionu Finance MAS Orlicko Management Závěr Seznam zdrojů Další použité zdroje Přílohy [3]

4 POČET OBCÍ Historie mikroregionů a regionální politiky ČR Vývoj regionální politiky v ČR[1] prošel řadou změn. Od vzniku ČR do dnes tj. rok 2014 se počet obcí několikrát mnohonásobně navýšil a opačně. Po roce 1918, vzniku samostatné České republiky, se obce rozdělovali a vznikalo mnoho nových celků. Tento trend pokračoval až do druhé světové války. Po druhé světové válce nastoupila éra komunismu a začala doba centrálního plánování. V této době došlo ke sloučení velkého množství obcí. Počet obcí byl silně zredukován na díky zásahům vlády. Tento trend skončil revolučním rokem 1989 a obce volaly po samostatnosti. Po roce 1989 se mnoho obcí rozdělilo, čemuž napomáhal fakt, že obce byly po skončení druhé světové války slučovány centrálně vládou a občané tak neměli možnost slučování obcí nějak zabránit. Počet obcí stoupl na sumu kolem 6000 obcí a tento počet můžeme zaznamenat do dnes. Graf č.1 Sídelní struktura ČR v letech SÍDELNÍ STRUKTURA ČR V LETECH , JEDNOTLIVÉ ROKY Zdroj da 1 t: ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Počet obcí a obyvatel v jednotlivých velikostních skupinách obcí podle výsledků sčítání lidu v letech [online] [cit ]. Dostupné z:http://notes.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/t/8e /$file/ pdf [1]SVOBODOVÁ, Hana, Antonín VĚŽNÍK a Eduard HOFMANN. Vybrané kapitoly ze socioekonomické geografie České republiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Elportál. ISBN [4]

5 Po roce 1989 nebyla regionální politika prioritou, s nástupem demokracie bylo mnoho jiných tehdy aktuálnějších a závažnějších problémů, které dostaly přednost před řešením a vytvářením regionální politiky. Vnějším faktorem, který by se dal považovat za zásadní, protože ovlivnil a uspíšil rozvoj a řešení regionální politiky, byl předpokládaný vstup do Evropské unie. Před vstupem do EU neměla ČR prakticky žádnou formu regionální politky. V roce 1992 byla zpracován dokument Zásady regionální politiky vlády ČR, který byl takovým prvním milníkem v rozvoji. Dokument byl aktualizován v roce V tomto roce došlo také ke schválení Programu na obnovu venkova. Oba tyto dokumenty podnítili obce ke spolupráci a začala se formovat regionální politika. Obce možnosti spolupracovat s jinými subjekty uvítali, jelikož jak i v osobním a pracovním životě platí, že spoluprací lze dosáhnout lepších výsledků v menším časovém horizontu než svépomoci. Obce začali spolupracovat v dobrovolných svazcích, tzv. mikroregionech. Blížící se vstup České republiky do EU a možnost finanční pomoci z evropských fondů podnítil k rozdělení ČR na jednotky NUTS. Od poloviny je ČR rozdělena na jednotky NUTS I-V, přičemž NUTS I odpovídá celému území ČR a NUTS V je úroveň obcí. EU disponuje předvstupními strukturálními fondy, které pomáhají kandidátským zemím k dosažení a implementaci evropských standartů na různých úrovních. Česká republika v době kandidatury do EU čerpala z dotačního programu SAPARD a Phare. Tyto dotační programy se také zasloužili na rozvoji regionální politiky a vzniku mikroregionů. 3.1 SAPARD Dotační program SAPARD [2] ČR čerpala od roku 2000 do roku 2005, kdy došlo k předčasnému vyčerpání prostředků určených na tento dotační program. Program se týkal investic do zemědělství a rozvoje venkova. Cílem programu bylo přiblížit a pomoci kandidátským zemím s implikací Evropských zvyklostí a systémů. Česká republika obdržela nevratnou dotaci v hodnotě 92,8 milionu eur, z toho zhruba 31 milionu eur patřilo právě na rozvoj venkova a regionální 2 politiky. Po vstupu do EU byl nahrazen Evropským zemědělským podpůrným a záručním fondem. [2] STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÝ INTERVENČNÍ FOND. SAPARD [online] [cit ]. Dostupné z:http://www.szif.cz/cs/sapard [5]

6 3.2 Phare Dotační program na pomoc splnění podmínek a pomoci nejchudším regionům a regionům přihraničních. Jednalo se o spolupráci přeshraniční, přičemž do ČR přiteklo 136,170 mil.. Po vstudu do EU byl dotační program[3] nahrazen Evropským fondem regionálního rozvoje a Evropským sociálním fondem. [3] MINISTERSTVO DOPRAVY. PHARE [online] [cit ]. Dostupné [6]

7 4 Účelovost mikroregionů a důvody jejich zakládání Mikroregiony myslíme obce sdruženy v tzv. dobrovolných svazcích, které se snaží o rozvoj území a podporu regionálních záměrů, přičemž se snaží čerpat zdroje na svoje aktivity z dotačních titulů MMR a strukturálních fondů EU. Typicky mikroregion vzniká z vlastní iniciativy, nejedná se o dobrovolný svazek vytvořený centrálně. Vlastní iniciativa většinou přichází od aktivních jedinců, nejčastěji starostů jednotlivých obcí, ze kterých se poté obvykle zvolí manažer mikroregionu. Skutečnost, že manažer mikroregionu zvolen z řad starostů vede celý svazek, může nahrávat ku prosazování vlastních či zájmů obce, ke které příslušný starosta patří. Mikroregiony vznikají smlouvou, která je uzavřená na účel nebo viceúčelově pro delší spolupráci zapojených subjektů. Problematiku mikroregionů a účely, pro které mohou být mikroregiony utvářeny jsou vymezeny v zákoně 128//2000 Sb. o obcích. Mezi mikroregiony také zařazujeme svazky obcí, které byly vytvořeny dle obchodního zákoníku a staršího zákona č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení), K dnešnímu datu tj se v České republice nachází 532 mikroregionů, které jsou různorodé nejen počtem zapojených obcí, ale i účelem spolupráce obcí a vytvořením mikroregionu. Většina mikroregionu na našem území byla vytvořena na základě zákona 128/2000 Sb. o obcích, ale stále se vyskytují mikroregiony, které byly založeny na starším zákonu č.367/1990 Sb. o obcích(obecní zřízení) [4]. Nejvyšší nárust počtu mikroregionů proběhl v 90. letech minulého století, krátce po revolučním roce Po revoluci docházelo hojně k rozdělování větších obcí, což můžeme odůvodnit vládními rozhodnutími, které byly bez ohledu na občany během komunistické éry uskutečněny. Obce volaly po samostatnosti, a tak se ztížila cesta k rozvoji regionu. Rozvoj regionu je finančně náročný a obzvlášť malé obce s malým rozpočtem si takové projekty nemohou dovolit. Tento problém řeší právě zmíněné mikroregiony. Mikroregiony vznikají za různými účely. Obecně k vytvoření a přiblížení spolupráce s příšlušnými obcemi. Tato spolupráce může nabývat různých podob. [5] Nejčastěji se vyskytují mikroregiony, které nemají jednoznačný účel a předmět činnosti. Předmět činnosti a účel vzniku je vymezen v zakladatelské smlouvě jednotlivých mikroregionů, přičemž po splnění účelu mikroregion [7]

8 zaniká. Důvody k založení jedno 3 tlivých dobrovolných svazků obcí také ovlivňuje počet obcí, které se do daného mikroregionu zapojí. V ČR můžeme najít svazky s 3 členskými obcemi(např. Sdružení obcí mikroregionu Černokostelecko při založení, dnes již sdružuje 13 obcí), ale také svazky s více jak 50 členy(např. Mikroregion Velkomeziříčsko - Bítešsko). Pro účely této práce se nabízí vytvoření jednotlivých kategorií, které se vztahují k počtu zapojených obcí do daného mikroregionu, tedy členění dle počtu zapojených subjektů. Tab. č.1- Rozdělení mikroregionů 4.1 Malé mikroregiony Mezi malé mikroregiony řadíme svazky se 3 až 9 členy. Těchto svazků je nejméně, protože většinou dochází k postupnému připojování dalších obcí a tak se mikroregion rozrůstá(např. Sdružení obcí mikroregionu Černokostelecko) 5. Existují i mikroregiony, které zůstávají malé po celou dobu a pro realizaci společných plánů nepotřebují přibírat nové členy sdružení(např. Svazek obcí, plynofikace obcí Borovsko). Většinou se jedná o mikroregiony s konkrétně vymezeným cílem a účelem, které po dosažení cíle zanikají nebo rozšiřují svou působnost o další cíle a aktivity. Jako příklad si uvedeme výše uvedený Svazeb obcí Borovsko. Tento svazek vznikl za účelem plynofikace 4 obcí v kraji Vys 4 očina. Nejčastějšími důvody, které podnítili vznik málých regionů jsou plynofikace, budování dopravní infrastruktury, dopravních spojů a rozvoj turistiky. [4] Sbírka zákonu. Zákon o obcích 128/2000 Sb. [online]. [cit ]. Dostupné z: [5] ŠELEŠOVSKÝ, J.: Dobrovolné svazky obcí jako faktor efektivnosti územní veřejné správy. In STRECKOVÁ, Y. A KOL.: Reforma veřejné správy a veřejných financí a faktory efektivnosti rozvoje regionů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, kapitola B2, s ISBN [8]

9 4.2 Střední mikroregiony Mezi střední mikroregiony řadíme svazky s 10 až 23 členy. Jedná se o nejvíce zastoupenou skupinu. Jednak z důvodu, že menší svazky se postupně rozrůstají(např. Sdružení obcí mikroregiony Černokostelecko), ale také díky mnohočlenství některých obcí. Některé obce ve snaze urychlit rozvoj regionu vstupují do více dobrovolných svazků. Obce, které jsou členem více dobrovolných svazků, mají větší přístup k informacím, financím a dotačním titulům. Za negativní stránku věci lze považovat očekávánánou menší míru zapojení příslušné obce, jelikož je smluvně a finančně zavázaná v jiných subjektech. Zakladatelská smlouva definuje předmět činnosti, který zpravidla bývá více obecný než je tomu u malých mikroregionů. Střední mikroregiony se soustředí na všestranný rozvoj mikroregiony např. Koordinace obecních územních plánů a územní plánování v regionálním měřítku, Slaďování zájmů místních samospráv a společné ovlivňování výkonu státní správy v zájmovém území, 4.3 Velké mikroregiony Mezi velké mikroregiony řadíme svazky s více než 23 členy. Většina velkých mikroregionů vzniká v okolí větší obce nebo města, vzniká tak přirozené centrum, které se stává velmi důležitým prvkem svazku (např. Mikroregion Bystřicko). Dochází zde ke koncetraci služeb tak, aby bylo přijatelně dostupné všem obcím mikroregionu. Tento koncept nabízí možnost umístění do centra mikroregionu orgány veřejné zprávy a tak se dostat blíže k občanům. Spolupráce mezi obcemi vzniká také na základě historických souvislostí a tradic. Obdobně jako u středních mikroregionů cíle spolupráce obcí jsou většinou formulovány v zakladatelské smlouvě obecně. Specifickou strukturu českého území, které je členěno na velké množství malých obcí, lze považovat za zásadní z pohledu regionálního rozvoje. Tato struktura komplikuje rovnoměrný rozvoj území a regionální politiky. Existuje mnoho menších obcí, které se snaží o rozvoj území, ale jsou blokovány nedostatkem finančních prostředků. Obce spolupracující v mikroregionech se podílejí na projektech společně, a proto projekty nezatěžují tak velkou část rozpočtu obcí a zbývají finanční prostředky i na jiné aktivity. Spoluprací se rovněž prohlubují vazby mezi jednotlivými obcemi, což pociťují i samotní občané a napomáhá to k příjemnější atmosféře a vztahům v regionu. Problémem také může být nedostatek zkušeností a malá informovanost menších obcí. Z tohoto důvodu také obce spolupracují. Vznikají mikroregiony, ve kterých figurují obce s podobnými [9]

10 zájmy a projekty. V mikroregionu funguje výměna zkušeností a informací, což je důležitý klíč k budoucímu rozvoji regionu. Se snižujícím se podílem zemědělství na venkově se otvírá prostor k pronajímání ploch a rozvoji průmyslu. Mikroregiony jsou podnikatelsky zajímavějšími než samotné obce, jelikož disponují společnou politikou vůči třetím stranám a snaží se poskytnout dostatek pracovních příležitostí občanům na území mikroregionu. Mapa č.1 Mapa kraje Vysočina Zdroj: [6] MIKROREGION BYSTŘICKO. Mapa kraje Vysočina [online] [cit ]. Dostupné z:http://www.bystricko.cz/obrazky/kraj-vysocina-maly.png Obce rovněž spojuje snaha o řešení regionálních problémů a plnění strategických cílů. Tyto aktivity jsou ovšem velmi finančně náročné, a proto se obce snaží o přidělení dotace. Žádost o dotaci podanou mikroregionem lze považovat za lépe propracovanou a pravděpodobně i snáze schválenou, jelikož projekt mikroregionu zasáhne větší množství občanů a zajistí tak rovnoměrnější rozvoj území. V rámci záměru vstoupit do EU měla ČR možnost čerpat z fondů určených k rozvoji regionální politiky za předpokladu, že o dotaci žádá dobrovolný svazek obcí, což vedlo k razantnímu nárustu poštu mikroregionů. Ze stále se zvyšujícího počtu mikroregionů [10]

11 je patrné, že spolupráce mezi obcemi se vyplácí a společnými silami lze dosáhnout lepších výsledků než svépomoci. [11]

12 5 Hospodaření mikroregionu Dobrovolný svazek obcí se řídí dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Z tohoto zákona vyplývá, že dobrovolný svazek obcí nakládá s majetkem do něj vloženým členskými obcemi a majetkem nabytým vlastní činností. DSO je také povinen vypracovat rozpočet, který zveřejní minimálně 15 dní před jeho projednáváním valnou hromadou na úředních deskách jednotlivých členských obcí, aby se k němu mohli občané případně vyjádřit. A to jak písemně, tak ústně při projednávání návrhu rozpočtu na valné hromadě. Obdobně musí svazek postupovat v případě závěrečného účtu, tzn. Minimálně 15 dní před projednáváním návrhu závěrečného účtu musí být zveřejněn na úředních deskách jednotlivých členškých obcí. Kontrolní orgán DSO je vymezen stanovami a zabývá se kontrolou hospodaření svazku a finančními prostředky. Účetnictví a ostatní výkazy svazku musí být v souladu s platnými právními předpisy. Odpovědnost za jejich dodržování nese předsednictvo jako celek. Obdobně jako samostatné obce, tak i dobrovolné svazky obcí jsou povinny nechat si přezkoumat své hospodaření za uplynulé roční období. Dle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí a zákona č. č. 421/2004 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí může svazek požádat o přezkoumání krajský úřad, auditora nebo auditoskou firmu. 5.1 Finance Vytvoření a správa mikroregionu[7] 5 vyžaduje nemalé finanční prostředky, proto je otázka financování zásadní. Svazky hospodaří dle schváleného rozpočtu, ve kterém jsou uvedeny odhady příjmů a výdajů příslušného roku. Schválený rozpočet musí být v souladu se stanovami svazku, které byly signovány při vstupu obce do svazku. Stanovy vymezují výši členských příspěvků jednotlivých obcí. Financování svazku je individuální záležitost. Každý mikroregion vypracoval vlastní zakladatelskou smlouvu a stanovy, obojí se může u různých mikroregionů lišit, což znamená rozdílný členský příspěvěk a hlavně předmět činnosti. Předmět činnosti lze [7] MIKROREGION BYSTŘICKO. Stanovy mikroregionu [online] [cit ]. Dostupné z:http://www.bystricko.cz/dokumenty/579/ [12]

13 považovat za rozhodující. (Např. Malé mikroregiony zaměřené jednoúčelově budou potřebovat méně finančních prostředků k realizaci projektů než velké mikroregiony s většími cíly.) Obdobně jak je tomu i u obcí, tak i mikroregiony musí řadit příjmy a výdaje dle rozpočtové skladby. Rozpočtová skladba rozděluje příjmy na třídy: třída 1 Daňové příjmy třída 2 Nedaňové příjmy třída 3 Kapitálové příjmy třída 4 Přijaté dotace Největším podílem na příjmech mikroregionů patří obvykle 4. třídě, přijatým dotacím. Svazek nemá na dotaci právní nárok. Žádost o dotace je komplikovaná. Svazek vypracuje projekt a pokud je dotace schválena, tak přijaté finanční prostředky lze použít pouze na konkrétní projekt, přičemž ve většině případů je vyžadována spoluúčast žádajícího mikroregionu. Členské příspěvky jednotlivých obcí řadíme k běžným neúčelovým dotacím. Výše příspěvku je vymezena v zakladatelské smlouvě, popřípadě ve stanovách. Obvykle se určí suma peněz na obyvatele, která se vynásobí počtem obyvatel příslušné obce. Příspěvky se vybírají bezhotovostně převodem na bankovní účet. Stejně jako příjmy, tak i výdaje svazky povinně třídí dle rozpočtové skladby. Rozpočtová skladka rozděluje výdaje na třídy: třída 5 Běžné výdaje, třída 6 Kapitálové výdaje. Mezi výdaje patří nejrůznější investice, platy atd. Úplně mimo výdaje a příjmy leží 8. třída financování, do které řadíme půjčky, úvěry a jiné finanční prostředky návratného charakteru. [13]

14 5.2 MAS Orlicko Údaje jsou z roku Valná hromada[7] schválila rozpočet pro rok 2011 ve výši Kč. Skutečná hodnota rozpočtu MAS Orlicko byla ve výši Kč[8]. Předpokládaný zůstatek disponibilních zdrojů byl rozpočtován ve výši Kč. 6 Tab. č.2 Reálné finance MAS Orlicko pro rok 2011 Zdroj dat: MAS ORLICKO. Výroční zpráva za rok 2011 [online] [cit ]. Dostupné z: [7] MIKROREGION BYSTŘICKO. Stanovy mikroregionu [online] [cit ]. Dostupné z:http://www.bystricko.cz/dokumenty/579/ [8] MAS ORLICKO. Výroční zpráva za rok 2011 [online] [cit ].Dostupné z [14]

15 6 Management Struktura vedení mikroregionu je uvedena ve stanovách příslušného mikroregionu. V závislosti na velikost svazku a předmětu činnosti se struktura mikroregionů může lišit. Orgány se mohou lišit, ale obecně se vyskytují ve většině mikroregionů: Valná hromada Rada mikroregionu Předseda a místopředseda rady Kontrolní orgán Obr. č.1 Organizační zajištění spolupráce Zdroj: GALVASOVÁ I., a kol., Spolupráce obcí jako faktor rozvoje, s. 55 Valná hromada[10] je nejvyšším orgánem svazku, její název se liší(např. Mikroregionu Bystřicko - členská schůze). Valná hromada je tvořena zástupci všech obcí mikroregionu. Valná hromada se zabývá rozhodnotím o členství jednotlivých obcí, stanovami, volí předsednictvo a členy kontrolního orgánu. Schvaluje také návrh rozpočtu a závěrečný účet svazku, přičemž aby byla valná hromada způsobilá usnášení je zapotřebí nadpoloviční účast. Každý zástupce obce má jeden hlas. Valná hromada rozhoduje prostou většinou přítomných členů, při projednávání závažnějších věci je již vyžadováná kvantifikovaná většina. Valná hromada se koná nejméně jednou za kalendářní rok. 7 [10] GALVASOVÁ, Iva. Spolupráce obcí jako faktor rozvoje. Vyd. 1. Brno: Georgetown, 2007, 138 s. ISBN [15]

16 Rada je výkonným orgánem svazku, její název se může lišit(např. Mikroregion Letovicko Předsednictvo). Rada je volena valnou hromadou, přičemž kandidáti jsou členy valné hromady. Rada rozhoduje o všem, co není stanovami určeno valné hromadě nebo o tom, co jim bylo svěřeno. Rada řídí mikroregion a zároveň zpracováná dokumenty(např. návrh koncepce činnosti, návrh rozpočtu na příslušný kalendářní rok, návrh na změnu stanov, roční nebo mimořádnou účetní závěrku). V čele rady stojí předseda a místopředseda. Dozorčí rada je kontrolním orgánem svazku, její název se může lišit(např. Mikroregion Letovicko revizní komise) Členové dozorčí rady jsou voleny valnou hromadou. Mezi působnosti dozorčí rady patří např. přezkoumávat roční nebo mimořádnou účetní závěrku, kontrolovat dodržování obecně platných předpisů, stanov a usnesení valné hromady atd. 8 Nepovinnou funkcí svazku je tzv. manažer mikroregionu. Manažér mikroregionu[11] připravuje materiály na jednání orgánů mikroregionu. Dalším úkolem manažera je hledání dotačních prográmů a popřípadě příprava žádosti. Klíčové postavení v roli manažerá má sebevzdělávání a aktivita. Funkce manažera není dosud příliš rozšířena, což je způsobeno finančními poměry jednotlivých svazků. V posledních letech se tato funkce objevuje častěji. [11] CPKP STŘEDNÍ MORAVA. Metodika zavádění managementu rozvoje mikroregionů [online]. Přelouč, 2006 [cit ]. ISBN Dostupné z: [16]

17 7 Závěr Tato práce si kladla za cíl obecně popsat fungování a účel vzniku mikroregionů, jejichž počet v posledních deseti letech zaznamenal razantní nárůst. Mikroregiony sdružují dobrovolně obce, kterým není lhostejný osud obyvatel, tak celého území mikroregionu. Obdobně i jako v jiných odvětví, lze s jistotou říci, že společnými silami dosáhneme více než svépomoci. Stejně to platí i pro mikroregiony i jiné seskupení, které mají za cíl rozvinout rovnoměrně své území a zajistit lepší životní podmínky pro obyvatelstvo příslušného území. Největší zásluhu na nárustu počtu mikroregionů mají právě aktivní jedinci, iniciátoři vzniku mikroregionů, bez kterých by vše zůstalo při starém a proces rozvoje obcí a celého území by se významně zpomalil. Práce nastínila financování a management mikroregionů. Z práce je patrné, že rozvoj obcí se opírá o dotační tituly, bez kterých by obce neměly dostatek finančních zdrojů na realizové projekty. Právě rozdrobenost území českého státu se negativně podepisuje na rozvoji jednotlivých obcí, které disponují nízkým rozpočtem, který vytváří limitující prostředí pro následný rozvoj. [17]

18 8 Seznam zdrojů [1] SVOBODOVÁ, Hana, Antonín VĚŽNÍK a Eduard HOFMANN. Vybrané kapitoly ze socioekonomické geografie České republiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Elportál. ISBN [2] STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÝ INTERVENČNÍ FOND. SAPARD [online] [cit ]. Dostupné z:http://www.szif.cz/cs/sapard [3] MINISTERSTVO DOPRAVY. PHARE [online] [cit ]. Dostupné [4] Sbírka zákonu. Zákon o obcích 128/2000 Sb. [online]. [cit ]. Dostupné z: [5] ŠELEŠOVSKÝ, J.: Dobrovolné svazky obcí jako faktor efektivnosti územní veřejné správy. In STRECKOVÁ, Y. A KOL.: Reforma veřejné správy a veřejných financí a faktory efektivnosti rozvoje regionů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, kapitola B2, s ISBN [6] MIKROREGION BYSTŘICKO. Mapa kraje Vysočina [online] [cit ]. Dostupné z:http://www.bystricko.cz/obrazky/kraj-vysocina-maly.png [7] MIKROREGION BYSTŘICKO. Stanovy mikroregionu [online] [cit ]. Dostupné z:http://www.bystricko.cz/dokumenty/579/ [8] MAS ORLICKO. Výroční zpráva za rok 2011 [online] [cit ].Dostupné z [9] UUR. Mikroregiony v ČR [online]. Brno, 2009 [cit ]. Dostupné z:http://www.uur.cz/images/uzemnirozvoj/regionalnipolitika/mikroregiony/grafickevystupy 2009/Mik_K1.jpg [10] GALVASOVÁ, Iva. Spolupráce obcí jako faktor rozvoje. Vyd. 1. Brno: Georgetown, 2007, 138 s. ISBN [18]

19 [11] CPKP STŘEDNÍ MORAVA. Metodika zavádění managementu rozvoje mikroregionů [online]. Přelouč, 2006 [cit ]. ISBN Dostupné z: 8.1 Další použité zdroje Ústav územního rozvoje. Dostupné z: Místní agenda 21. Dostupné z: Vyhláška Ministerstva financí o rozpočtové skladbě. In: Dostupné z: Venkov: Místní akční skupiny. [online]. [cit ]. Dostupné z: [19]

20 9 Přílohy Mapa č.2. Mikroregiony v ČR [9] UUR. Mikroregiony v ČR [online]. Brno, 2009 [cit ]. Dostupné z:http://www.uur.cz/images/uzemnirozvoj/regionalnipolitika/mikroregiony/grafickevystupy2009/mik_k1.jpg Zdroj: [20]

21 Obr.č.2 Financování činnosti svazku [7]MIKROREGION BYSTŘICKO. Stanovy mikroregionu [online] [cit ]. Dostupné z:http://www.bystricko.cz/dokumenty/579/ [21]

Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2013

Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2013 Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2013 Závěrečný účet je zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách Podhostýnského mikroregionu včetně příloh ( http://www.podhostynsko.cz/).

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU SVAZKU OBCÍ DYJE ZA ROK 2014

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU SVAZKU OBCÍ DYJE ZA ROK 2014 Svazek obcí Dyje 671 27 Hrádek 16 IČ: 71201378 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU SVAZKU OBCÍ DYJE ZA ROK 2014 Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Dyje za rok 2014 je v souladu s ustanovením 17 odst. 6 zákona č. 250/2000

Více

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU DSO KANALIZACE-HOSTĚRADICE,SKALICE,MORAŠICE za rok 2012

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU DSO KANALIZACE-HOSTĚRADICE,SKALICE,MORAŠICE za rok 2012 OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU DSO KANALIZACE-HOSTĚRADICE,SKALICE,MORAŠICE za rok 2012 Valná hromada na své schůzi projedná,,návrh závěrečného účtu DSO za rok 2012 s výsledkem hospodaření. Přílohy:

Více

Závěrečný účet obce Střevač za rok 2014

Závěrečný účet obce Střevač za rok 2014 Závěrečný účet obce Střevač za rok 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje jsou

Více

Unie soudních znalců, o. s.

Unie soudních znalců, o. s. OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Unie soudních znalců, o. s. Čl. 1 Název a sídlo Název: Unie soudních znalců, o. s. (dále jen Unie ) Sídlo: Šumenská 7 143 00 Praha 4 Čl. 2 Statut UNIE 1. Unie je dobrovolná a nezávislá,

Více

Podhostýnský mikroregion závěrečný účet 2010. Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2010

Podhostýnský mikroregion závěrečný účet 2010. Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2010 Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2010 1 1. Obsah 2. Úvod 3. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů 4. Tvorba a použití účelových fondů 5. Hospodaření zřízených a založených právnických

Více

Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STANOVY. Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne - 1 -

Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STANOVY. Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne - 1 - Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STANOVY Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne - 1 - Preambule Místní akční skupina Podještědí ( dále jen místní akční skupina či MAS) je

Více

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014 Obec Malenice, Na Návsi 98, 387 06 Malenice IČ 00251461, DIČ CZ00251461 e-mail: ou@obecmalenice.cz, www.obecmalenice.cz tel./fax: 383 371 035 Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014 1 Přílohy : Příloha

Více

Zveřejnění návrhu Závěrečného účtu obce Rymice za rok 2012

Zveřejnění návrhu Závěrečného účtu obce Rymice za rok 2012 Obec RYMICE Zveřejnění návrhu Závěrečného účtu obce Rymice za rok 2012 V souladu s 17 odst. 6) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, zveřejňuje obec Rymice

Více

OBEC PROSETÍN ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013

OBEC PROSETÍN ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013 OBEC PROSETÍN ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013 Obsah závěrečného účtu: I. Úvod II. Údaje o plnění rozpočtu III. Údaje o hospodaření s majetkem IV. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření

Více

SVAZEK VODOVODŮ A KANALIZACÍ IVANČICE

SVAZEK VODOVODŮ A KANALIZACÍ IVANČICE SVAZEK VODOVODŮ A KANALIZACÍ IVANČICE ZÁVĚREČNÝ ÚČET za rok 2011 Obsah: 1. Činnost svazku 2. Plnění rozpočtu hlavní činnost 3. Hospodářská činnost 4. Poskytnuté dotace 5. Úvěry svazku 6. Hospodaření s

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s. Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Název sdružení je Unie malých a středních podniků ČR, o. s. (dále jen sdružení. Anglický ekvivalent názvu

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2012

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2012 Obec Malenice, Na Návsi 98, 387 06 Malenice IČ 00251461, DIČ CZ00251461 e-mail: ou@obecmalenice.cz, www.obecmalenice.cz tel./fax: 383 371 035 Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2012 1 Přílohy : Příloha

Více

O B E C Č Í Ž O V Á IČ: 00249602

O B E C Č Í Ž O V Á IČ: 00249602 O B E C Č Í Ž O V Á IČ 00249602 Závěrečný účet obce za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších úprav a doplňků Údaje o obci

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje. Martina Smetanová

Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje. Martina Smetanová Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje Martina Smetanová 27. listopadu 2014 KA ČR - úvod je samosprávnou profesní organizací má své volené orgány, které mají možnost zřizovat orgány pomocné.

Více

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě S T A N O V Y Sdružení rodičů a přátel Gymnázia J. A. Komenského v Uherském Brodě I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení sdružení Sdružení rodičů a přátel G y m n á z i a J. A. Komenského v Uherském

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice, IČ: 72545691 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice, IČ: 72545691 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GPI1W Čj.: MSK 23979/2015 Sp. zn.: KON/17692/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Martin Hajduk Telefon:

Více

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU DSO KANALIZACE-HOSTĚRADICE,SKALICE,MORAŠICE za rok 2013

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU DSO KANALIZACE-HOSTĚRADICE,SKALICE,MORAŠICE za rok 2013 OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU DSO KANALIZACE-HOSTĚRADICE,SKALICE,MORAŠICE za rok 2013 Valná hromada na své schůzi projedná,,návrh závěrečného účtu DSO za rok 2013. Přílohy: - Zpráva o výsledku

Více

STANOVY TJ Sokol Dobříkov

STANOVY TJ Sokol Dobříkov STANOVY TJ Sokol Dobříkov Název a sídlo : TJ SOKOL Dobříkov Dobříkov 174 566 01 Vysoké Mýto Čl. I. Základní ustanovení 1. Tělovýchovná jednota Sokol Dobříkov (dále jen TJ SOKOL) je dobrovolným sdružením

Více

Sdružení obcí ORLICKO

Sdružení obcí ORLICKO Sdružení obcí ORLICKO Dobrovolný svazek obcí ORL ICKO Závěrečný účet 2012 V souladu s 17 zákona č.250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Hospodaření svazku

Více

Pojištění majetku: KOOPERATIVA pojišťovna a.s.

Pojištění majetku: KOOPERATIVA pojišťovna a.s. O B E C Č Í Ž O V Á IČ 00249602 Závěrečný účet obce za rok 2012 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších úprav a doplňků Údaje o obci

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Závěrečný účet obce Bratčice za rok 2006 (dle zákona 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17)

Závěrečný účet obce Bratčice za rok 2006 (dle zákona 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) Závěrečný účet obce Bratčice za rok 2006 (dle zákona 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) Rozpočet obce Bratčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce Bratčice dne 10.1.2006,

Více

S T A N O V Y. Hlava první. Základní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Spolku

S T A N O V Y. Hlava první. Základní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Spolku Sdružení rodičů při Gymnáziu v Krnově je občanským sdružením, jenž vzniklo dle Zk. č. 83/1990 Sb. O sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, na základě registrace u Ministerstva vnitra ČR ze dne

Více

Sdružení obcí ORLICKO

Sdružení obcí ORLICKO Sdružení obcí ORLICKO Dobrovolný svazek obcí ORLICKO Závěrečný účet 2012 V souladu s 17 zákona č.250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Hospodaření svazku

Více

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s.

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. Název sdružení: Komunitní škola Kasejovice, o.s. (zkráceně KŠ Kasejovice, o.s.) Názvu sdružení v mezinárodním

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01 6E41B Čj.: MSK 36526/2013 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/4402/2012/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

Stanovy občanského sdružení. Klub UHLAN

Stanovy občanského sdružení. Klub UHLAN Stanovy občanského sdružení Klub UHLAN Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: Klub UHLAN (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů,

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení STANOVY SDRUŽENÍ ČLENŮ A PŘÁTEL STANICE MLADÝCH OCHRÁNCŮ PŘÍRODY D Ř Í P A T K A se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení (1) Organizace se nazývá Sdružení členů a přátel

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0116/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Dobrovolný svazek obcí. Starý Kolín a Hlízov

Dobrovolný svazek obcí. Starý Kolín a Hlízov Dobrovolný svazek obcí Starý Kolín a Hlízov N Á V R H Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2 0 0 9 Návrh závěrečného účtu svazku byl zveřejněn na úřední desce obce v elektronické podobě v souladu s 39 zákona

Více

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH ČÁST I. Úvodní ustanovení a základní pojmy 1. Spolek Poznání GOH je nezávislým spolkem fyzických osob - rodičů a jiných zákonných zástupců žáků Gymnázia Olgy

Více

STANOVY Malé Posázaví

STANOVY Malé Posázaví STANOVY Malé Posázaví I. Název, sídlo, právní forma Název: Sídlo: Právní forma: Malé Posázaví (dále v textu jen svazek obcí) Hvězdonice 56, 257 24 Chocerady dobrovolný svazek obcí dle zákona o obcích č.128/2000

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

Lanškrounsko. V souladu s 17 zákona č.250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů

Lanškrounsko. V souladu s 17 zákona č.250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Lanškrounsko Dobrovolný svazek obcí.. Závěrečný účet 2013 V souladu s 17 zákona č.250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Hospodaření svazku Sdružení vzniklo

Více

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s.

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s. Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s. Část I. OBECNÁ USTANOVENÍ čl. 1 Obsah a cíl 1. Občanské sdružení fyzických a právnických osob DOMÁCÍ UMĚNÍ, o.s. (dále jen sdružení

Více

Závěrečný účet obce Pohorovice za rok 2013

Závěrečný účet obce Pohorovice za rok 2013 Závěrečný účet obce Pohorovice za rok 2013 V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, dle 17, schválilo dne 20.6.2014 zastupitelstvo

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ STATUT DOTAČNÍHO FONDU NÁZEV: Statut dotačního fondu Královéhradeckého kraje PLATNOST OD: 14. září 2015 ÚČINNOST OD: 15. září 2015 ROZSAH PŮSOBNOSTI: Královéhradecký kraj Vypracoval:

Více

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná S T A T U T Okresní hospodářské komory Karviná Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) Okresní komora (dále jen komora ) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární

Více

Zjednodušený závěrečný účet DSO Mikroregion Vysokomýtsko za rok 2013

Zjednodušený závěrečný účet DSO Mikroregion Vysokomýtsko za rok 2013 Zjednodušený závěrečný účet DSO Mikroregion Vysokomýtsko za rok 2013 Hospodaření svazku v roce 2013 v Kč Stav účtu k 1.1.2013 255 609,26 Kulturní dědictví Vysokomýtska 200 000,00 dotace Poradenství pro

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení Janus (dále jen sdružení ) Sídlo: Popkova 1005, 664 34 Kuřim Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného

Více

Závěrečný účet Regionu Za Moravú za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona číslo 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Závěrečný účet Regionu Za Moravú za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona číslo 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Dobrovolný svazek obcí Region Za Moravú Mistřice 9 687 12 IČO : 708 78 919 Závěrečný účet Regionu Za Moravú za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona číslo 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska, IČ: 71240357 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska, IČ: 71240357 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GPHU2 Čj.: MSK 23975/2015 Sp. zn.: KON/14448/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Martin Hajduk Telefon:

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy ZŠ, Mendelova má sídlo v ZŠ, Mendelova v Karviné Hranicích, ulice Einsteinova 2871. Čl. II Právní poměry 1.

Více

S T A N O V Y. Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. Základní ustanovení II. Poslání a cíle

S T A N O V Y. Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. Základní ustanovení II. Poslání a cíle S T A N O V Y Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. I. Základní ustanovení 1. TJ Slezan Jindřichov, z.s. (dále jen TJ) je dobrovolným sdružením fyzických osob provozující tělovýchovu, sport a osvětovou

Více

Závěrečný účet obce Bednárec za rok 2010 Návrh hodnotící zprávy

Závěrečný účet obce Bednárec za rok 2010 Návrh hodnotící zprávy Závěrečný účet obce Bednárec za rok 2010 Návrh hodnotící zprávy 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu v hodnoceném roce v porovnání s výsledky roku

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: Sp. zn.: V yřiz uje : Telefon : Fax: E-mail: MSK 34945/2015 KON/18333/2014/Sam 113.1 VlO Bc. Jana

Více

Účetní závěrka Regionu Za Moravú sestavená ke dni 31.12.2012

Účetní závěrka Regionu Za Moravú sestavená ke dni 31.12.2012 Dobrovolný svazek obcí Region Za Moravú Mistřice 9 687 12 IČO : 708 78 919 Účetní závěrka Regionu Za Moravú sestavená ke dni 31.12.2012 A Závěrečný účet Regionu Za Moravú za rok 2012 Zpracovaný na základě

Více

Závěrečný účet Obce Brumovice za rok 2009

Závěrečný účet Obce Brumovice za rok 2009 Závěrečný účet Obce Brumovice za rok 2009 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2009 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočtová upravený plnění %plnění rozpočet opatření rozpočet k 31.12. k upr. rozpočtu

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Vodovod Pomoraví, svazek obcí za rok 2011, IČ 47921129

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Vodovod Pomoraví, svazek obcí za rok 2011, IČ 47921129 Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/74077/2011/KŘ-K/7220 Počet stejnopisů: 2 Č.j.: KÚOK 13236/2012 Počet stran: 7 Přílohy: 0 Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Stanovy občanského sdružení

Stanovy občanského sdružení 1 Název a sídlo 1.Přesný název sdružení je Opři se, o. s. Stanovy občanského sdružení 2.Adresa sdružení je Boženy Koutníkové 2022, Čelákovice, 250 88. 2 Náplň sdružení 1.Podpora dětí vyrůstajících v dětských

Více

Stanovy Veslařského klubu Vajgar

Stanovy Veslařského klubu Vajgar Stanovy Veslařského klubu Vajgar Čl. 1 Název a sídlo Název: Veslařský klub Vajgar, z.s. (dále též klub ) Sídlo: Nábřeží Ladislava Stehny 847/II, 377 01 Jindřichův Hradec Čl. 2 Statut klubu 1. Veslařský

Více

S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE

S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE - a k t u a l i z o v a n é ú p l n é z n ě n í - Usnesením zastupitelstva kraje č. 351/03/ZK ze dne 18.11.2003 byl, v souladu s ustanovením 14 zákona č. 129/2000

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012 Svazek obcí Moravia, 671 38 Višňové 212, okres Znojmo, IČ: 70947121, tel./fax: 515 339 130, e-mail: vladimir.korek@visnove.cz NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012 (dle 17 zákona č. 250/2000

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí pro vodovody a kanalizace se sídlem v Příbrami za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí pro vodovody a kanalizace se sídlem v Příbrami za rok 2011 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí pro vodovody a kanalizace se sídlem v Příbrami za rok 2011 1. Předmět přezkoumání Přezkoumání hospodaření Svazku obcí pro vodovody a kanalizace (dále

Více

P o m o c b e z h r a n i c

P o m o c b e z h r a n i c Stanovy občanského sdružení P o m o c b e z h r a n i c Článek I Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Pomoc bez hranic Sídlo sdružení: Neústupného 1839/8, Praha 5 Článek II Právní postavení sdružení

Více

S M Ě R N I C E č. O ROZPOČTU. Obec Žernov, Žernov čp. 112, 552 03 Česká Skalice, IČO 00273295

S M Ě R N I C E č. O ROZPOČTU. Obec Žernov, Žernov čp. 112, 552 03 Česká Skalice, IČO 00273295 Obec Žernov, Žernov čp. 112, 552 03 Česká Skalice, IČO 00273295 S M Ě R N I C E č. O ROZPOČTU Obec: Žernov Adresa: Žernov 112, 552 03 Česká Skalice Směrnici zpracoval: Kropáčková Jitka Směrnici schválil:

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny Sokolská 1052, 374 01 Spolek podporující činnost žáků ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny. Rodiče, zákonní zástupci a přítomní přátelé

Více

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku Úplné znění Název spolku: Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, z. s. Užívané zkratky: SF DHR, z. s. Sídlo: Brno, Zubatého 1, 614 00 Obsah stanov: I. Základní

Více

Stanovy MY 50+ Čl. 1 Název a sídlo. My 50 plus, zapsaný spolek. Sídlo: Ostrava, Bohumínská 447/64, 710 00 Ostrava Slezská Ostrava.

Stanovy MY 50+ Čl. 1 Název a sídlo. My 50 plus, zapsaný spolek. Sídlo: Ostrava, Bohumínská 447/64, 710 00 Ostrava Slezská Ostrava. 1 Stanovy MY 50+ Čl. 1 Název a sídlo My 50 plus, zapsaný spolek. Sídlo: Ostrava, Bohumínská 447/64, 710 00 Ostrava Slezská Ostrava. Čl. 2 Statut Spolku 1. My 50 plus, zapsaný spolek (dále jen spolek ),

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s.

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Čl. I Název a sídlo 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z.s., (dále jen Spolek ) 2. Sídlo Spolku: nám. 25.března 100, Praha

Více

SMLOUVA O ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI. MAS Lužnicko o.p.s.

SMLOUVA O ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI. MAS Lužnicko o.p.s. SMLOUVA O ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI MAS Lužnicko o.p.s. uzavřená dnešního dne podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, v platném znění, (dále též jen zákon o o.p.s.

Více

Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Mariánská zahrada za rok 2013

Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Mariánská zahrada za rok 2013 Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Mariánská zahrada za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů

Více

Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí "Region Novoměstsko" za rok 2013

Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Region Novoměstsko za rok 2013 Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí "Region Novoměstsko" za rok 2013 Rozpočet DSO Region Novoměstsko za rok 2013 skončil schodkem ve výši 348,68 tis. Kč. Schodek byl pokryt přebytky hospodaření minulých

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOBYLNICE ZA ROK 2008. 1. Plnění příjmů a výdajů v roce 2008 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOBYLNICE ZA ROK 2008. 1. Plnění příjmů a výdajů v roce 2008 (v Kč) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOBYLNICE ZA ROK 2008 1. Plnění příjmů a výdajů v roce 2008 (v Kč) Schválený Rozpočtová Upravený Plnění rozpočet opatření rozpočet k 31.12.2008 Třida 1 - daňové příjmy 6 000 000 1 303

Více

ZÁ VĚREčNÝ ÚČET MIKROREGIONU ČESKÝ SMARAGD SE SÍDLEM V TRHOVÉM ŠTĚPÁNOVĚ ZA ROK 2013. Finanční hospodaření mikroregionu Český smaragd v roce 2013

ZÁ VĚREčNÝ ÚČET MIKROREGIONU ČESKÝ SMARAGD SE SÍDLEM V TRHOVÉM ŠTĚPÁNOVĚ ZA ROK 2013. Finanční hospodaření mikroregionu Český smaragd v roce 2013 ZÁ VĚREčNÝ ÚČET MIKROREGIONU ČESKÝ SMARAGD SE SÍDLEM V TRHOVÉM ŠTĚPÁNOVĚ ZA ROK 2013 Mikroregion Český smaragd vznikl jako dobrovolný svazek obcí za účelem spolupráce obcí při řešení společných zájmů při

Více

STANOVY. Občanského sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu

STANOVY. Občanského sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu STANOVY Občanského sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu 1 Čl. I Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Občanské sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu (dále jen sdružení ) Sídlo:

Více

Statut nadace. Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského

Statut nadace. Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského Statut nadace Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského Článek 1 - Název a sídlo nadace 1) Název nadace : Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského 2) Sídlo nadace : Praha 1, Malostranské nám.

Více

STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Statut spolku. Čl. 3 Cíl činnosti spolku

STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Statut spolku. Čl. 3 Cíl činnosti spolku 1 HARANT - Hry a rozmanité aktivity nadšených táborníků, z. s., stanovy STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Název a sídlo Název: HARANT - Hry a rozmanité aktivity nadšených táborníků, z. s. Sídlo: U

Více

Stanovy občanského sdruženi: SPOLEČNOST GENERÁLA M. R. ŠTEFÁNIKA. Čl. I. Úvodní ustanovení

Stanovy občanského sdruženi: SPOLEČNOST GENERÁLA M. R. ŠTEFÁNIKA. Čl. I. Úvodní ustanovení Stanovy občanského sdruženi: SPOLEČNOST GENERÁLA M. R. ŠTEFÁNIKA Čl. I. Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Společnost generála M.R.Štefánika (dále jen "Sdružení ) Sídlo: Hvězdárna M.R.Štefánika,

Více

Smlouva o vytvoření dobrovolného svazku obcí (zakladatelská smlouva) Mikroregion Krnovsko

Smlouva o vytvoření dobrovolného svazku obcí (zakladatelská smlouva) Mikroregion Krnovsko Smlouva o vytvoření dobrovolného svazku obcí (zakladatelská smlouva) Mikroregion Krnovsko Níže uvedené obce uzavírají podle 46 odst. 2 písm. b) a 49 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, za podmínek

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Kozákov, IČ: 69892822 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Kozákov, IČ: 69892822 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK - 0118/13/Tr Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Kozákov, IČ: 69892822 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Článek I. Úvodní ustanovení Praskoleská společnost sv. Prokopa (dále jen Společnost) je dobrovolným sdružením občanů zaměřeným k plnění stanovených cílů a úkolů

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

Mikroregion Kutnohorsko

Mikroregion Kutnohorsko MIKROREGION KUTNOHORSKO Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Kutnohorsko N Á V R H Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2 0 10 Návrh závěrečného účtu svazku byl zveřejněn na úřední desce obce v elektronické

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion

Více

Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012

Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012 Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012 údaje o hospodaření obce v roce 2012 Rozpočet Obce Malá Štáhle na rok 2012 byl schválen zastupitelstvem obce dne 14.12.2011 a činil: V příjmech: Ve výdajích:

Více

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole

Více

Závěrečný účet Svazku obcí Cidlina za rok 2014

Závěrečný účet Svazku obcí Cidlina za rok 2014 Návrh Závěrečný účet Svazku obcí Cidlina za rok 2014 Návrh předkládá : Jaroslava Vojtíšková předseda svazku Obsah závěrečného účtu: 1) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků za

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí 1866, IČ: 69860947 za rok 2014 Přezkoumání

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

Stanovy občanského sdružení PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství

Stanovy občanského sdružení PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství Stanovy občanského sdružení PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství PREAMBULE My spotřebitelé biopotravin a příznivci ekologického zemědělství se svobodně sdružujeme za účelem

Více

Stanovy. Česká asociace rusistů, z.s. Článek I Postavení, sídlo, působnost

Stanovy. Česká asociace rusistů, z.s. Článek I Postavení, sídlo, působnost Česká asociace rusistů, z.s. Stanovy Článek I Postavení, sídlo, působnost 1. Spolek má název Česká asociace rusistů, z.s., zkratka ČAR. 2. Česká asociace rusistů je dobrovolnou, nezávislou zájmovou organizací

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí Obecná ustanovení Čl. I. 1. Název sdružení: BALANC, o. s. Společnost pro vyrovnávání příležitostí 2. Zkrácený název: BALANC

Více

Hospodářský řád. Směrnice k hospodaření ústředních orgánů Junáka Směrnice pro zakládání a rušení organizačních

Hospodářský řád. Směrnice k hospodaření ústředních orgánů Junáka Směrnice pro zakládání a rušení organizačních Hospodářský řád 1. Úvodní ustanovení 1.1 Řád upravuje základní pravidla v oblasti hospodaření občanského sdružení Junák svaz skautů a skautek ČR (dále jen Junák), a platí pro Junák (jako celek), organizační

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZDĚCHOV ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZDĚCHOV ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZDĚCHOV ZA ROK 2010 Podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů. 1/ Rozpočet, hospodářský výsledek / údaje jsou v Kč, po

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/59048/2012/KŘ-K/7445 Počet stejnopisů: 2 Č.j.: KÚOK 5796/2013 Počet stran: 6 Přílohy: 0 Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree

Stanovy občanského sdružení ErnetFree Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů platný k 1.9.2005 1 Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ II.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ II. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČESKÉ BOXERSKÉ ASOCIACE I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Výkonný výbor České boxerské asociace (dále jen ČBA) vydává tento Organizační řád, který upravuje: a) působnost, hlavní úkoly, organizační

Více

Stanovy ANIMA IUVENTUTIS, občanského sdružení zaměřeného na práci s dětmi a mládeží ostravsko opavské diecéze

Stanovy ANIMA IUVENTUTIS, občanského sdružení zaměřeného na práci s dětmi a mládeží ostravsko opavské diecéze Stanovy ANIMA IUVENTUTIS, občanského sdružení zaměřeného na práci s dětmi a mládeží ostravsko opavské diecéze Úvodní ustanovení Občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží Ostravsko opavské diecéze (dále

Více

STANOVY. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Právní postavení sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. 4 Členství

STANOVY. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Právní postavení sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. 4 Členství Stanovy sdružení STANOVY Čl. 1 Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Křídla pro pěstouny o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo sdružení: Podlažice 111, 538 51 Chrast Čl. 2 Právní postavení sdružení 1.

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Příjmy: Název: MIKROREGION TŘEBÍČSKO, dobrovolný svazek obcí, IČ: 70939641, se sídlem: Masarykovo nám. č. p. 116/6, 674 01 Třebíč 1 Závěrečný účet za rok 2014 Neinvestiční přijaté dotace od obcí - členské

Více