Řízení a účelovost mikroregionů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Řízení a účelovost mikroregionů"

Transkript

1 Řízení a účelovost mikroregionů David Habán FOND MIKROPROJEKTŮ Brno, 2014

2 1 Úvod Sídelní struktura v Čerské republice je velmi specifická, jako jedná z mála zemí na světě se Česká republika tvoří velkým množstvím malých obcí, konkrétně Z těchto 6252 obcí 80% z nich jsou obce, které disponují obyvatelstvem nižším než je 1000 obyvatel. Rozdrobenost území vykazuje pozitivní, ale i negativní aspekty. Jistá individualita a bližší vztah k veřejnosti se střetává s nedostatkem finančních prostředků a nedostatkem pracovních míst. Tento problém řeší právě problematika mikroregionů, které jsou náplní této práce. Mikroregiony dobrovolně sdružují mále, ale i větší obce za cílem, který se liší dle konkrétní polohy jednotlivých obcí. Mikroregiony se zabývají specifickými úkony, které jsou potřebně k realizaci lokálních potřeb obyvatelstva. Iniciativa k vytvoření mikroregionů přichází většinou od místních obyvatel, nejčastěji od starostů jedné ze sdružených obcí. V posledních letech vznikalo mnoho mikroregionů, což je signálem toho, že obce se snaží dlouhodobě řešit úskalí spojená s rozdrobeností území českého státu. V současné době na našem území figuruje 532 mikroregionů, přičemž se z obcí zapojilo 85,73%. Masivní nárůst počtu mikroregionů zapříčinily dotační programy od státu a EU. [2]

3 2 Obsah 1 Úvod Historie mikroregionů a regionální politiky ČR SAPARD Phare Účelovost mikroregionů a důvody jejich zakládání Malé mikroregiony Střední mikroregiony Velké mikroregiony Hospodaření mikroregionu Finance MAS Orlicko Management Závěr Seznam zdrojů Další použité zdroje Přílohy [3]

4 POČET OBCÍ Historie mikroregionů a regionální politiky ČR Vývoj regionální politiky v ČR[1] prošel řadou změn. Od vzniku ČR do dnes tj. rok 2014 se počet obcí několikrát mnohonásobně navýšil a opačně. Po roce 1918, vzniku samostatné České republiky, se obce rozdělovali a vznikalo mnoho nových celků. Tento trend pokračoval až do druhé světové války. Po druhé světové válce nastoupila éra komunismu a začala doba centrálního plánování. V této době došlo ke sloučení velkého množství obcí. Počet obcí byl silně zredukován na díky zásahům vlády. Tento trend skončil revolučním rokem 1989 a obce volaly po samostatnosti. Po roce 1989 se mnoho obcí rozdělilo, čemuž napomáhal fakt, že obce byly po skončení druhé světové války slučovány centrálně vládou a občané tak neměli možnost slučování obcí nějak zabránit. Počet obcí stoupl na sumu kolem 6000 obcí a tento počet můžeme zaznamenat do dnes. Graf č.1 Sídelní struktura ČR v letech SÍDELNÍ STRUKTURA ČR V LETECH , JEDNOTLIVÉ ROKY Zdroj da 1 t: ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Počet obcí a obyvatel v jednotlivých velikostních skupinách obcí podle výsledků sčítání lidu v letech [online] [cit ]. Dostupné z:http://notes.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/t/8e /$file/ pdf [1]SVOBODOVÁ, Hana, Antonín VĚŽNÍK a Eduard HOFMANN. Vybrané kapitoly ze socioekonomické geografie České republiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Elportál. ISBN [4]

5 Po roce 1989 nebyla regionální politika prioritou, s nástupem demokracie bylo mnoho jiných tehdy aktuálnějších a závažnějších problémů, které dostaly přednost před řešením a vytvářením regionální politiky. Vnějším faktorem, který by se dal považovat za zásadní, protože ovlivnil a uspíšil rozvoj a řešení regionální politiky, byl předpokládaný vstup do Evropské unie. Před vstupem do EU neměla ČR prakticky žádnou formu regionální politky. V roce 1992 byla zpracován dokument Zásady regionální politiky vlády ČR, který byl takovým prvním milníkem v rozvoji. Dokument byl aktualizován v roce V tomto roce došlo také ke schválení Programu na obnovu venkova. Oba tyto dokumenty podnítili obce ke spolupráci a začala se formovat regionální politika. Obce možnosti spolupracovat s jinými subjekty uvítali, jelikož jak i v osobním a pracovním životě platí, že spoluprací lze dosáhnout lepších výsledků v menším časovém horizontu než svépomoci. Obce začali spolupracovat v dobrovolných svazcích, tzv. mikroregionech. Blížící se vstup České republiky do EU a možnost finanční pomoci z evropských fondů podnítil k rozdělení ČR na jednotky NUTS. Od poloviny je ČR rozdělena na jednotky NUTS I-V, přičemž NUTS I odpovídá celému území ČR a NUTS V je úroveň obcí. EU disponuje předvstupními strukturálními fondy, které pomáhají kandidátským zemím k dosažení a implementaci evropských standartů na různých úrovních. Česká republika v době kandidatury do EU čerpala z dotačního programu SAPARD a Phare. Tyto dotační programy se také zasloužili na rozvoji regionální politiky a vzniku mikroregionů. 3.1 SAPARD Dotační program SAPARD [2] ČR čerpala od roku 2000 do roku 2005, kdy došlo k předčasnému vyčerpání prostředků určených na tento dotační program. Program se týkal investic do zemědělství a rozvoje venkova. Cílem programu bylo přiblížit a pomoci kandidátským zemím s implikací Evropských zvyklostí a systémů. Česká republika obdržela nevratnou dotaci v hodnotě 92,8 milionu eur, z toho zhruba 31 milionu eur patřilo právě na rozvoj venkova a regionální 2 politiky. Po vstupu do EU byl nahrazen Evropským zemědělským podpůrným a záručním fondem. [2] STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÝ INTERVENČNÍ FOND. SAPARD [online] [cit ]. Dostupné z:http://www.szif.cz/cs/sapard [5]

6 3.2 Phare Dotační program na pomoc splnění podmínek a pomoci nejchudším regionům a regionům přihraničních. Jednalo se o spolupráci přeshraniční, přičemž do ČR přiteklo 136,170 mil.. Po vstudu do EU byl dotační program[3] nahrazen Evropským fondem regionálního rozvoje a Evropským sociálním fondem. [3] MINISTERSTVO DOPRAVY. PHARE [online] [cit ]. Dostupné [6]

7 4 Účelovost mikroregionů a důvody jejich zakládání Mikroregiony myslíme obce sdruženy v tzv. dobrovolných svazcích, které se snaží o rozvoj území a podporu regionálních záměrů, přičemž se snaží čerpat zdroje na svoje aktivity z dotačních titulů MMR a strukturálních fondů EU. Typicky mikroregion vzniká z vlastní iniciativy, nejedná se o dobrovolný svazek vytvořený centrálně. Vlastní iniciativa většinou přichází od aktivních jedinců, nejčastěji starostů jednotlivých obcí, ze kterých se poté obvykle zvolí manažer mikroregionu. Skutečnost, že manažer mikroregionu zvolen z řad starostů vede celý svazek, může nahrávat ku prosazování vlastních či zájmů obce, ke které příslušný starosta patří. Mikroregiony vznikají smlouvou, která je uzavřená na účel nebo viceúčelově pro delší spolupráci zapojených subjektů. Problematiku mikroregionů a účely, pro které mohou být mikroregiony utvářeny jsou vymezeny v zákoně 128//2000 Sb. o obcích. Mezi mikroregiony také zařazujeme svazky obcí, které byly vytvořeny dle obchodního zákoníku a staršího zákona č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení), K dnešnímu datu tj se v České republice nachází 532 mikroregionů, které jsou různorodé nejen počtem zapojených obcí, ale i účelem spolupráce obcí a vytvořením mikroregionu. Většina mikroregionu na našem území byla vytvořena na základě zákona 128/2000 Sb. o obcích, ale stále se vyskytují mikroregiony, které byly založeny na starším zákonu č.367/1990 Sb. o obcích(obecní zřízení) [4]. Nejvyšší nárust počtu mikroregionů proběhl v 90. letech minulého století, krátce po revolučním roce Po revoluci docházelo hojně k rozdělování větších obcí, což můžeme odůvodnit vládními rozhodnutími, které byly bez ohledu na občany během komunistické éry uskutečněny. Obce volaly po samostatnosti, a tak se ztížila cesta k rozvoji regionu. Rozvoj regionu je finančně náročný a obzvlášť malé obce s malým rozpočtem si takové projekty nemohou dovolit. Tento problém řeší právě zmíněné mikroregiony. Mikroregiony vznikají za různými účely. Obecně k vytvoření a přiblížení spolupráce s příšlušnými obcemi. Tato spolupráce může nabývat různých podob. [5] Nejčastěji se vyskytují mikroregiony, které nemají jednoznačný účel a předmět činnosti. Předmět činnosti a účel vzniku je vymezen v zakladatelské smlouvě jednotlivých mikroregionů, přičemž po splnění účelu mikroregion [7]

8 zaniká. Důvody k založení jedno 3 tlivých dobrovolných svazků obcí také ovlivňuje počet obcí, které se do daného mikroregionu zapojí. V ČR můžeme najít svazky s 3 členskými obcemi(např. Sdružení obcí mikroregionu Černokostelecko při založení, dnes již sdružuje 13 obcí), ale také svazky s více jak 50 členy(např. Mikroregion Velkomeziříčsko - Bítešsko). Pro účely této práce se nabízí vytvoření jednotlivých kategorií, které se vztahují k počtu zapojených obcí do daného mikroregionu, tedy členění dle počtu zapojených subjektů. Tab. č.1- Rozdělení mikroregionů 4.1 Malé mikroregiony Mezi malé mikroregiony řadíme svazky se 3 až 9 členy. Těchto svazků je nejméně, protože většinou dochází k postupnému připojování dalších obcí a tak se mikroregion rozrůstá(např. Sdružení obcí mikroregionu Černokostelecko) 5. Existují i mikroregiony, které zůstávají malé po celou dobu a pro realizaci společných plánů nepotřebují přibírat nové členy sdružení(např. Svazek obcí, plynofikace obcí Borovsko). Většinou se jedná o mikroregiony s konkrétně vymezeným cílem a účelem, které po dosažení cíle zanikají nebo rozšiřují svou působnost o další cíle a aktivity. Jako příklad si uvedeme výše uvedený Svazeb obcí Borovsko. Tento svazek vznikl za účelem plynofikace 4 obcí v kraji Vys 4 očina. Nejčastějšími důvody, které podnítili vznik málých regionů jsou plynofikace, budování dopravní infrastruktury, dopravních spojů a rozvoj turistiky. [4] Sbírka zákonu. Zákon o obcích 128/2000 Sb. [online]. [cit ]. Dostupné z: [5] ŠELEŠOVSKÝ, J.: Dobrovolné svazky obcí jako faktor efektivnosti územní veřejné správy. In STRECKOVÁ, Y. A KOL.: Reforma veřejné správy a veřejných financí a faktory efektivnosti rozvoje regionů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, kapitola B2, s ISBN [8]

9 4.2 Střední mikroregiony Mezi střední mikroregiony řadíme svazky s 10 až 23 členy. Jedná se o nejvíce zastoupenou skupinu. Jednak z důvodu, že menší svazky se postupně rozrůstají(např. Sdružení obcí mikroregiony Černokostelecko), ale také díky mnohočlenství některých obcí. Některé obce ve snaze urychlit rozvoj regionu vstupují do více dobrovolných svazků. Obce, které jsou členem více dobrovolných svazků, mají větší přístup k informacím, financím a dotačním titulům. Za negativní stránku věci lze považovat očekávánánou menší míru zapojení příslušné obce, jelikož je smluvně a finančně zavázaná v jiných subjektech. Zakladatelská smlouva definuje předmět činnosti, který zpravidla bývá více obecný než je tomu u malých mikroregionů. Střední mikroregiony se soustředí na všestranný rozvoj mikroregiony např. Koordinace obecních územních plánů a územní plánování v regionálním měřítku, Slaďování zájmů místních samospráv a společné ovlivňování výkonu státní správy v zájmovém území, 4.3 Velké mikroregiony Mezi velké mikroregiony řadíme svazky s více než 23 členy. Většina velkých mikroregionů vzniká v okolí větší obce nebo města, vzniká tak přirozené centrum, které se stává velmi důležitým prvkem svazku (např. Mikroregion Bystřicko). Dochází zde ke koncetraci služeb tak, aby bylo přijatelně dostupné všem obcím mikroregionu. Tento koncept nabízí možnost umístění do centra mikroregionu orgány veřejné zprávy a tak se dostat blíže k občanům. Spolupráce mezi obcemi vzniká také na základě historických souvislostí a tradic. Obdobně jako u středních mikroregionů cíle spolupráce obcí jsou většinou formulovány v zakladatelské smlouvě obecně. Specifickou strukturu českého území, které je členěno na velké množství malých obcí, lze považovat za zásadní z pohledu regionálního rozvoje. Tato struktura komplikuje rovnoměrný rozvoj území a regionální politiky. Existuje mnoho menších obcí, které se snaží o rozvoj území, ale jsou blokovány nedostatkem finančních prostředků. Obce spolupracující v mikroregionech se podílejí na projektech společně, a proto projekty nezatěžují tak velkou část rozpočtu obcí a zbývají finanční prostředky i na jiné aktivity. Spoluprací se rovněž prohlubují vazby mezi jednotlivými obcemi, což pociťují i samotní občané a napomáhá to k příjemnější atmosféře a vztahům v regionu. Problémem také může být nedostatek zkušeností a malá informovanost menších obcí. Z tohoto důvodu také obce spolupracují. Vznikají mikroregiony, ve kterých figurují obce s podobnými [9]

10 zájmy a projekty. V mikroregionu funguje výměna zkušeností a informací, což je důležitý klíč k budoucímu rozvoji regionu. Se snižujícím se podílem zemědělství na venkově se otvírá prostor k pronajímání ploch a rozvoji průmyslu. Mikroregiony jsou podnikatelsky zajímavějšími než samotné obce, jelikož disponují společnou politikou vůči třetím stranám a snaží se poskytnout dostatek pracovních příležitostí občanům na území mikroregionu. Mapa č.1 Mapa kraje Vysočina Zdroj: [6] MIKROREGION BYSTŘICKO. Mapa kraje Vysočina [online] [cit ]. Dostupné z:http://www.bystricko.cz/obrazky/kraj-vysocina-maly.png Obce rovněž spojuje snaha o řešení regionálních problémů a plnění strategických cílů. Tyto aktivity jsou ovšem velmi finančně náročné, a proto se obce snaží o přidělení dotace. Žádost o dotaci podanou mikroregionem lze považovat za lépe propracovanou a pravděpodobně i snáze schválenou, jelikož projekt mikroregionu zasáhne větší množství občanů a zajistí tak rovnoměrnější rozvoj území. V rámci záměru vstoupit do EU měla ČR možnost čerpat z fondů určených k rozvoji regionální politiky za předpokladu, že o dotaci žádá dobrovolný svazek obcí, což vedlo k razantnímu nárustu poštu mikroregionů. Ze stále se zvyšujícího počtu mikroregionů [10]

11 je patrné, že spolupráce mezi obcemi se vyplácí a společnými silami lze dosáhnout lepších výsledků než svépomoci. [11]

12 5 Hospodaření mikroregionu Dobrovolný svazek obcí se řídí dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Z tohoto zákona vyplývá, že dobrovolný svazek obcí nakládá s majetkem do něj vloženým členskými obcemi a majetkem nabytým vlastní činností. DSO je také povinen vypracovat rozpočet, který zveřejní minimálně 15 dní před jeho projednáváním valnou hromadou na úředních deskách jednotlivých členských obcí, aby se k němu mohli občané případně vyjádřit. A to jak písemně, tak ústně při projednávání návrhu rozpočtu na valné hromadě. Obdobně musí svazek postupovat v případě závěrečného účtu, tzn. Minimálně 15 dní před projednáváním návrhu závěrečného účtu musí být zveřejněn na úředních deskách jednotlivých členškých obcí. Kontrolní orgán DSO je vymezen stanovami a zabývá se kontrolou hospodaření svazku a finančními prostředky. Účetnictví a ostatní výkazy svazku musí být v souladu s platnými právními předpisy. Odpovědnost za jejich dodržování nese předsednictvo jako celek. Obdobně jako samostatné obce, tak i dobrovolné svazky obcí jsou povinny nechat si přezkoumat své hospodaření za uplynulé roční období. Dle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí a zákona č. č. 421/2004 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí může svazek požádat o přezkoumání krajský úřad, auditora nebo auditoskou firmu. 5.1 Finance Vytvoření a správa mikroregionu[7] 5 vyžaduje nemalé finanční prostředky, proto je otázka financování zásadní. Svazky hospodaří dle schváleného rozpočtu, ve kterém jsou uvedeny odhady příjmů a výdajů příslušného roku. Schválený rozpočet musí být v souladu se stanovami svazku, které byly signovány při vstupu obce do svazku. Stanovy vymezují výši členských příspěvků jednotlivých obcí. Financování svazku je individuální záležitost. Každý mikroregion vypracoval vlastní zakladatelskou smlouvu a stanovy, obojí se může u různých mikroregionů lišit, což znamená rozdílný členský příspěvěk a hlavně předmět činnosti. Předmět činnosti lze [7] MIKROREGION BYSTŘICKO. Stanovy mikroregionu [online] [cit ]. Dostupné z:http://www.bystricko.cz/dokumenty/579/ [12]

13 považovat za rozhodující. (Např. Malé mikroregiony zaměřené jednoúčelově budou potřebovat méně finančních prostředků k realizaci projektů než velké mikroregiony s většími cíly.) Obdobně jak je tomu i u obcí, tak i mikroregiony musí řadit příjmy a výdaje dle rozpočtové skladby. Rozpočtová skladba rozděluje příjmy na třídy: třída 1 Daňové příjmy třída 2 Nedaňové příjmy třída 3 Kapitálové příjmy třída 4 Přijaté dotace Největším podílem na příjmech mikroregionů patří obvykle 4. třídě, přijatým dotacím. Svazek nemá na dotaci právní nárok. Žádost o dotace je komplikovaná. Svazek vypracuje projekt a pokud je dotace schválena, tak přijaté finanční prostředky lze použít pouze na konkrétní projekt, přičemž ve většině případů je vyžadována spoluúčast žádajícího mikroregionu. Členské příspěvky jednotlivých obcí řadíme k běžným neúčelovým dotacím. Výše příspěvku je vymezena v zakladatelské smlouvě, popřípadě ve stanovách. Obvykle se určí suma peněz na obyvatele, která se vynásobí počtem obyvatel příslušné obce. Příspěvky se vybírají bezhotovostně převodem na bankovní účet. Stejně jako příjmy, tak i výdaje svazky povinně třídí dle rozpočtové skladby. Rozpočtová skladka rozděluje výdaje na třídy: třída 5 Běžné výdaje, třída 6 Kapitálové výdaje. Mezi výdaje patří nejrůznější investice, platy atd. Úplně mimo výdaje a příjmy leží 8. třída financování, do které řadíme půjčky, úvěry a jiné finanční prostředky návratného charakteru. [13]

14 5.2 MAS Orlicko Údaje jsou z roku Valná hromada[7] schválila rozpočet pro rok 2011 ve výši Kč. Skutečná hodnota rozpočtu MAS Orlicko byla ve výši Kč[8]. Předpokládaný zůstatek disponibilních zdrojů byl rozpočtován ve výši Kč. 6 Tab. č.2 Reálné finance MAS Orlicko pro rok 2011 Zdroj dat: MAS ORLICKO. Výroční zpráva za rok 2011 [online] [cit ]. Dostupné z: [7] MIKROREGION BYSTŘICKO. Stanovy mikroregionu [online] [cit ]. Dostupné z:http://www.bystricko.cz/dokumenty/579/ [8] MAS ORLICKO. Výroční zpráva za rok 2011 [online] [cit ].Dostupné z [14]

15 6 Management Struktura vedení mikroregionu je uvedena ve stanovách příslušného mikroregionu. V závislosti na velikost svazku a předmětu činnosti se struktura mikroregionů může lišit. Orgány se mohou lišit, ale obecně se vyskytují ve většině mikroregionů: Valná hromada Rada mikroregionu Předseda a místopředseda rady Kontrolní orgán Obr. č.1 Organizační zajištění spolupráce Zdroj: GALVASOVÁ I., a kol., Spolupráce obcí jako faktor rozvoje, s. 55 Valná hromada[10] je nejvyšším orgánem svazku, její název se liší(např. Mikroregionu Bystřicko - členská schůze). Valná hromada je tvořena zástupci všech obcí mikroregionu. Valná hromada se zabývá rozhodnotím o členství jednotlivých obcí, stanovami, volí předsednictvo a členy kontrolního orgánu. Schvaluje také návrh rozpočtu a závěrečný účet svazku, přičemž aby byla valná hromada způsobilá usnášení je zapotřebí nadpoloviční účast. Každý zástupce obce má jeden hlas. Valná hromada rozhoduje prostou většinou přítomných členů, při projednávání závažnějších věci je již vyžadováná kvantifikovaná většina. Valná hromada se koná nejméně jednou za kalendářní rok. 7 [10] GALVASOVÁ, Iva. Spolupráce obcí jako faktor rozvoje. Vyd. 1. Brno: Georgetown, 2007, 138 s. ISBN [15]

16 Rada je výkonným orgánem svazku, její název se může lišit(např. Mikroregion Letovicko Předsednictvo). Rada je volena valnou hromadou, přičemž kandidáti jsou členy valné hromady. Rada rozhoduje o všem, co není stanovami určeno valné hromadě nebo o tom, co jim bylo svěřeno. Rada řídí mikroregion a zároveň zpracováná dokumenty(např. návrh koncepce činnosti, návrh rozpočtu na příslušný kalendářní rok, návrh na změnu stanov, roční nebo mimořádnou účetní závěrku). V čele rady stojí předseda a místopředseda. Dozorčí rada je kontrolním orgánem svazku, její název se může lišit(např. Mikroregion Letovicko revizní komise) Členové dozorčí rady jsou voleny valnou hromadou. Mezi působnosti dozorčí rady patří např. přezkoumávat roční nebo mimořádnou účetní závěrku, kontrolovat dodržování obecně platných předpisů, stanov a usnesení valné hromady atd. 8 Nepovinnou funkcí svazku je tzv. manažer mikroregionu. Manažér mikroregionu[11] připravuje materiály na jednání orgánů mikroregionu. Dalším úkolem manažera je hledání dotačních prográmů a popřípadě příprava žádosti. Klíčové postavení v roli manažerá má sebevzdělávání a aktivita. Funkce manažera není dosud příliš rozšířena, což je způsobeno finančními poměry jednotlivých svazků. V posledních letech se tato funkce objevuje častěji. [11] CPKP STŘEDNÍ MORAVA. Metodika zavádění managementu rozvoje mikroregionů [online]. Přelouč, 2006 [cit ]. ISBN Dostupné z: [16]

17 7 Závěr Tato práce si kladla za cíl obecně popsat fungování a účel vzniku mikroregionů, jejichž počet v posledních deseti letech zaznamenal razantní nárůst. Mikroregiony sdružují dobrovolně obce, kterým není lhostejný osud obyvatel, tak celého území mikroregionu. Obdobně i jako v jiných odvětví, lze s jistotou říci, že společnými silami dosáhneme více než svépomoci. Stejně to platí i pro mikroregiony i jiné seskupení, které mají za cíl rozvinout rovnoměrně své území a zajistit lepší životní podmínky pro obyvatelstvo příslušného území. Největší zásluhu na nárustu počtu mikroregionů mají právě aktivní jedinci, iniciátoři vzniku mikroregionů, bez kterých by vše zůstalo při starém a proces rozvoje obcí a celého území by se významně zpomalil. Práce nastínila financování a management mikroregionů. Z práce je patrné, že rozvoj obcí se opírá o dotační tituly, bez kterých by obce neměly dostatek finančních zdrojů na realizové projekty. Právě rozdrobenost území českého státu se negativně podepisuje na rozvoji jednotlivých obcí, které disponují nízkým rozpočtem, který vytváří limitující prostředí pro následný rozvoj. [17]

18 8 Seznam zdrojů [1] SVOBODOVÁ, Hana, Antonín VĚŽNÍK a Eduard HOFMANN. Vybrané kapitoly ze socioekonomické geografie České republiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Elportál. ISBN [2] STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÝ INTERVENČNÍ FOND. SAPARD [online] [cit ]. Dostupné z:http://www.szif.cz/cs/sapard [3] MINISTERSTVO DOPRAVY. PHARE [online] [cit ]. Dostupné [4] Sbírka zákonu. Zákon o obcích 128/2000 Sb. [online]. [cit ]. Dostupné z: [5] ŠELEŠOVSKÝ, J.: Dobrovolné svazky obcí jako faktor efektivnosti územní veřejné správy. In STRECKOVÁ, Y. A KOL.: Reforma veřejné správy a veřejných financí a faktory efektivnosti rozvoje regionů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, kapitola B2, s ISBN [6] MIKROREGION BYSTŘICKO. Mapa kraje Vysočina [online] [cit ]. Dostupné z:http://www.bystricko.cz/obrazky/kraj-vysocina-maly.png [7] MIKROREGION BYSTŘICKO. Stanovy mikroregionu [online] [cit ]. Dostupné z:http://www.bystricko.cz/dokumenty/579/ [8] MAS ORLICKO. Výroční zpráva za rok 2011 [online] [cit ].Dostupné z [9] UUR. Mikroregiony v ČR [online]. Brno, 2009 [cit ]. Dostupné z:http://www.uur.cz/images/uzemnirozvoj/regionalnipolitika/mikroregiony/grafickevystupy 2009/Mik_K1.jpg [10] GALVASOVÁ, Iva. Spolupráce obcí jako faktor rozvoje. Vyd. 1. Brno: Georgetown, 2007, 138 s. ISBN [18]

19 [11] CPKP STŘEDNÍ MORAVA. Metodika zavádění managementu rozvoje mikroregionů [online]. Přelouč, 2006 [cit ]. ISBN Dostupné z: 8.1 Další použité zdroje Ústav územního rozvoje. Dostupné z: Místní agenda 21. Dostupné z: Vyhláška Ministerstva financí o rozpočtové skladbě. In: Dostupné z: Venkov: Místní akční skupiny. [online]. [cit ]. Dostupné z: [19]

20 9 Přílohy Mapa č.2. Mikroregiony v ČR [9] UUR. Mikroregiony v ČR [online]. Brno, 2009 [cit ]. Dostupné z:http://www.uur.cz/images/uzemnirozvoj/regionalnipolitika/mikroregiony/grafickevystupy2009/mik_k1.jpg Zdroj: [20]

21 Obr.č.2 Financování činnosti svazku [7]MIKROREGION BYSTŘICKO. Stanovy mikroregionu [online] [cit ]. Dostupné z:http://www.bystricko.cz/dokumenty/579/ [21]

Organizační řád obce Nový Jáchymov

Organizační řád obce Nový Jáchymov Organizační řád obce Nový Jáchymov I. Úvodní ustanovení Organizační řád je součástí vnitřního a kontrolního systému obce, který řeší organizační vztahy mezi obcí, obecním úřadem a jeho jednotlivými pracovníky.

Více

Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2013

Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2013 Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2013 Závěrečný účet je zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách Podhostýnského mikroregionu včetně příloh ( http://www.podhostynsko.cz/).

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Broumov 1 1 Obecné

Více

Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY

Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY Čl. 1 Základní ustanovení Na podporu aktivit v NB, z.s. dle zákona č. 89/2012 Sb., původně založen v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., jako občanské sdružení dne

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU SVAZKU OBCÍ DYJE ZA ROK 2014

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU SVAZKU OBCÍ DYJE ZA ROK 2014 Svazek obcí Dyje 671 27 Hrádek 16 IČ: 71201378 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU SVAZKU OBCÍ DYJE ZA ROK 2014 Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Dyje za rok 2014 je v souladu s ustanovením 17 odst. 6 zákona č. 250/2000

Více

Závěrečný účet obce Střevač za rok 2014

Závěrečný účet obce Střevač za rok 2014 Závěrečný účet obce Střevač za rok 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje jsou

Více

Statut MAS Zlatá cesta, o. p. s. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Statut MAS Zlatá cesta, o. p. s. Čl. 1 Úvodní ustanovení Statut MAS Zlatá cesta, o. p. s. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. MAS Zlatá cesta, o. p. s. (dále jen společnost ) vznikla dne 3. srpna 2006 zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským

Více

Unie soudních znalců, o. s.

Unie soudních znalců, o. s. OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Unie soudních znalců, o. s. Čl. 1 Název a sídlo Název: Unie soudních znalců, o. s. (dále jen Unie ) Sídlo: Šumenská 7 143 00 Praha 4 Čl. 2 Statut UNIE 1. Unie je dobrovolná a nezávislá,

Více

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU DSO KANALIZACE-HOSTĚRADICE,SKALICE,MORAŠICE za rok 2012

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU DSO KANALIZACE-HOSTĚRADICE,SKALICE,MORAŠICE za rok 2012 OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU DSO KANALIZACE-HOSTĚRADICE,SKALICE,MORAŠICE za rok 2012 Valná hromada na své schůzi projedná,,návrh závěrečného účtu DSO za rok 2012 s výsledkem hospodaření. Přílohy:

Více

Návrh na registraci občanského sdružení

Návrh na registraci občanského sdružení Věc: Návrh na registraci občanského sdružení V souladu s 6 zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, předkládá přípravný výbor ve složení: Veronika Kolářová, bytem: Bítov 2, 266 01 Beroun r.č. 776105/0660

Více

Statut společnosti MAS 21, o.p.s.

Statut společnosti MAS 21, o.p.s. MAS 21 SR/STATUT/2014/1 Tímto Statutem níže uvedeného dne, měsíce a roku správní rada obecně prospěšné společnosti MAS 21, o.p.s. (dále jen správní rada), příslušná podle odst. 4.2.1 písm. f/ zakládací

Více

Podhostýnský mikroregion závěrečný účet 2010. Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2010

Podhostýnský mikroregion závěrečný účet 2010. Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2010 Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2010 1 1. Obsah 2. Úvod 3. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů 4. Tvorba a použití účelových fondů 5. Hospodaření zřízených a založených právnických

Více

Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STANOVY. Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne - 1 -

Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STANOVY. Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne - 1 - Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STANOVY Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne - 1 - Preambule Místní akční skupina Podještědí ( dále jen místní akční skupina či MAS) je

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŢENÍ UNIE RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY při Základní škole Dukelských bojovníků a mateřské škole, Dubenec

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŢENÍ UNIE RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY při Základní škole Dukelských bojovníků a mateřské škole, Dubenec STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŢENÍ UNIE RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY při Základní škole Dukelských bojovníků a mateřské škole, Dubenec Článek I Název a sídlo Název občanského sdružení: Sídlo sdružení: Dubenec 156, 544

Více

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH Článek I. Úvodní ustanovení 1) Název občanského sdružení: Unie českých fotbalových rozhodčích (dále jen UČFR ). Sídlo: Diskařská 100, Praha 6, PSČ 169 00 2)

Více

SVAZEK VODOVODŮ A KANALIZACÍ IVANČICE

SVAZEK VODOVODŮ A KANALIZACÍ IVANČICE SVAZEK VODOVODŮ A KANALIZACÍ IVANČICE ZÁVĚREČNÝ ÚČET za rok 2011 Obsah: 1. Činnost svazku 2. Plnění rozpočtu hlavní činnost 3. Hospodářská činnost 4. Poskytnuté dotace 5. Úvěry svazku 6. Hospodaření s

Více

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014 Obec Malenice, Na Návsi 98, 387 06 Malenice IČ 00251461, DIČ CZ00251461 e-mail: ou@obecmalenice.cz, www.obecmalenice.cz tel./fax: 383 371 035 Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014 1 Přílohy : Příloha

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET SVAZKU

ZÁVĚREČNÝ ÚČET SVAZKU Návrh závěrečného účtu svazku bude projednán na základě tohoto návrhu: ZÁVĚREČNÝ ÚČET SVAZKU KANALIZACE OBCÍ V POVODÍ JEVIŠOVKY Kyjovice, Žerotice, Tvořihráz, Výrovice za rok 2014 (dle 17 zákona č. 250/2000

Více

Zveřejnění návrhu Závěrečného účtu obce Rymice za rok 2012

Zveřejnění návrhu Závěrečného účtu obce Rymice za rok 2012 Obec RYMICE Zveřejnění návrhu Závěrečného účtu obce Rymice za rok 2012 V souladu s 17 odst. 6) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, zveřejňuje obec Rymice

Více

STANOVY TJ Sokol Dobříkov

STANOVY TJ Sokol Dobříkov STANOVY TJ Sokol Dobříkov Název a sídlo : TJ SOKOL Dobříkov Dobříkov 174 566 01 Vysoké Mýto Čl. I. Základní ustanovení 1. Tělovýchovná jednota Sokol Dobříkov (dále jen TJ SOKOL) je dobrovolným sdružením

Více

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení S T A N O V Y Název organizace: Regionální sdružení sportů Svitavy, z.s. IČ : 00435805 Sídlo organizace: Svitavy, Kapitána Nálepky 39 Působnost: Regionální sportovní tělovýchovná organizace tělovýchovných

Více

Návrh závěrečného účtu městyse Načeradec za rok 2012

Návrh závěrečného účtu městyse Načeradec za rok 2012 Návrh závěrečného účtu městyse Načeradec za rok 2012 Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 43 zákona a souvisejícího právního předpisu 17 a 22a zákona č.

Více

OBEC PROSETÍN ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013

OBEC PROSETÍN ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013 OBEC PROSETÍN ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013 Obsah závěrečného účtu: I. Úvod II. Údaje o plnění rozpočtu III. Údaje o hospodaření s majetkem IV. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření

Více

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě S T A N O V Y Sdružení rodičů a přátel Gymnázia J. A. Komenského v Uherském Brodě I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení sdružení Sdružení rodičů a přátel G y m n á z i a J. A. Komenského v Uherském

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s. Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Název sdružení je Unie malých a středních podniků ČR, o. s. (dále jen sdružení. Anglický ekvivalent názvu

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice, IČ: 72545691 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice, IČ: 72545691 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GPI1W Čj.: MSK 23979/2015 Sp. zn.: KON/17692/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Martin Hajduk Telefon:

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s.

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. Název sdružení: Komunitní škola Kasejovice, o.s. (zkráceně KŠ Kasejovice, o.s.) Názvu sdružení v mezinárodním

Více

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU DSO KANALIZACE-HOSTĚRADICE,SKALICE,MORAŠICE za rok 2013

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU DSO KANALIZACE-HOSTĚRADICE,SKALICE,MORAŠICE za rok 2013 OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU DSO KANALIZACE-HOSTĚRADICE,SKALICE,MORAŠICE za rok 2013 Valná hromada na své schůzi projedná,,návrh závěrečného účtu DSO za rok 2013. Přílohy: - Zpráva o výsledku

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Mikroregion Slezská Harta, IČ: za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Mikroregion Slezská Harta, IČ: za rok 2015 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory korporátního řízení a kontroly 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01N0O8H Čj.: MSK 61624/2016 Sp. zn.: KON/16839/2015/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Blanka

Více

Závěrečný účet Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2010

Závěrečný účet Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2010 Závěrečný účet Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2010 Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko Masarykovo nám. 510/6, 789 01 Zábřeh IČO : 48428311 Při hospodaření s finančními prostředky Svazku obcí

Více

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2012

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2012 Obec Malenice, Na Návsi 98, 387 06 Malenice IČ 00251461, DIČ CZ00251461 e-mail: ou@obecmalenice.cz, www.obecmalenice.cz tel./fax: 383 371 035 Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2012 1 Přílohy : Příloha

Více

Závěrečný účet obce Bratčice za rok 2006 (dle zákona 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17)

Závěrečný účet obce Bratčice za rok 2006 (dle zákona 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) Závěrečný účet obce Bratčice za rok 2006 (dle zákona 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) Rozpočet obce Bratčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce Bratčice dne 10.1.2006,

Více

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH ČÁST I. Úvodní ustanovení a základní pojmy 1. Spolek Poznání GOH je nezávislým spolkem fyzických osob - rodičů a jiných zákonných zástupců žáků Gymnázia Olgy

Více

Sdružení obcí ORLICKO

Sdružení obcí ORLICKO Sdružení obcí ORLICKO Dobrovolný svazek obcí ORL ICKO Závěrečný účet 2012 V souladu s 17 zákona č.250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Hospodaření svazku

Více

O B E C Č Í Ž O V Á IČ: 00249602

O B E C Č Í Ž O V Á IČ: 00249602 O B E C Č Í Ž O V Á IČ 00249602 Závěrečný účet obce za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších úprav a doplňků Údaje o obci

Více

STANOVY. spolku SK Viktorie, z.s. čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku

STANOVY. spolku SK Viktorie, z.s. čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku STANOVY spolku SK Viktorie, z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) SK VIKTORIE, z.s. (dále jen zapsaný spolek ) je spolkem, který je založen jako volný spolek fyzických osob, sdružující

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽIM ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽIM ZA ROK 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽIM ZA ROK 2015 ÚČETNÍ JEDNOTKA OBEC ŽIM Sídlo Žim 28, 415 01 Teplice IČ 00266663 Starosta Zdeněk Haramul 1. Zákonná úprava Obsah a náležitosti závěrečného účtu obce upravují v legislativním

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0116/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01 6E41B Čj.: MSK 36526/2013 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/4402/2012/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

Sdružení obcí ORLICKO

Sdružení obcí ORLICKO Sdružení obcí ORLICKO Dobrovolný svazek obcí ORLICKO Závěrečný účet 2012 V souladu s 17 zákona č.250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Hospodaření svazku

Více

STANOVY UNIE RODIČŮ ČR PŘI ZŠ a MŠ ČESKÁ BĚLÁ

STANOVY UNIE RODIČŮ ČR PŘI ZŠ a MŠ ČESKÁ BĚLÁ STANOVY UNIE RODIČŮ ČR PŘI ZŠ a MŠ ČESKÁ BĚLÁ Článek I Název a sídlo Název občanského sdružení: Sídlo sdružení: Česká Bělá 300. Článek II Postavení Unie. Občanské sdružení unie rodičů při ZŠ a MŠ Česká

Více

S T A N O V Y. Hlava první. Základní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Spolku

S T A N O V Y. Hlava první. Základní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Spolku Sdružení rodičů při Gymnáziu v Krnově je občanským sdružením, jenž vzniklo dle Zk. č. 83/1990 Sb. O sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, na základě registrace u Ministerstva vnitra ČR ze dne

Více

Sdružení obcí ORLICKO

Sdružení obcí ORLICKO Sdružení obcí ORLICKO Dobrovolný svazek obcí ORL ICKO Závěrečný účet 2015 V souladu s 17 zákona č.250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Hospodaření svazku

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení STANOVY SDRUŽENÍ ČLENŮ A PŘÁTEL STANICE MLADÝCH OCHRÁNCŮ PŘÍRODY D Ř Í P A T K A se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení (1) Organizace se nazývá Sdružení členů a přátel

Více

Stanovy. Čl. 2 Statut spolku Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě společného zájmu. Spolek je právnickou osobou.

Stanovy. Čl. 2 Statut spolku Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě společného zájmu. Spolek je právnickou osobou. Stanovy Čl. 1. Název a sídlo spolku Název spolku: PRO Arny z. s. (dále jen spolek ) Sídlo spolku: Riegrova 1756/51, České Budějovice, 370 01 Čl. 2 Statut spolku Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující

Více

Pojištění majetku: KOOPERATIVA pojišťovna a.s.

Pojištění majetku: KOOPERATIVA pojišťovna a.s. O B E C Č Í Ž O V Á IČ 00249602 Závěrečný účet obce za rok 2012 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších úprav a doplňků Údaje o obci

Více

Dobrovolný svazek obcí. Starý Kolín a Hlízov

Dobrovolný svazek obcí. Starý Kolín a Hlízov Dobrovolný svazek obcí Starý Kolín a Hlízov N Á V R H Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2 0 0 9 Návrh závěrečného účtu svazku byl zveřejněn na úřední desce obce v elektronické podobě v souladu s 39 zákona

Více

Návrh Závěrečného účtu obce Vevčice, okr. Znojmo za rok 2015

Návrh Závěrečného účtu obce Vevčice, okr. Znojmo za rok 2015 Návrh Závěrečného účtu obce Vevčice, okr. Znojmo za rok 2015 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších změn a doplňků) Obec Vevčice Název účetní jednotky:

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

STANOVY Malé Posázaví

STANOVY Malé Posázaví STANOVY Malé Posázaví I. Název, sídlo, právní forma Název: Sídlo: Právní forma: Malé Posázaví (dále v textu jen svazek obcí) Hvězdonice 56, 257 24 Chocerady dobrovolný svazek obcí dle zákona o obcích č.128/2000

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

DSO Daníž - vodovody Šatov

DSO Daníž - vodovody Šatov DSO Daníž - vodovody Šatov Návrh Závěrečného účtu DSO Daníž vodovody Šatov za rok 2015 sestavený k 31. 12. 2015 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných

Více

Stanovy občanského sdružení ROZCESTNÍK. 1 Základní ustanovení. 2 Cíl občanského sdružení

Stanovy občanského sdružení ROZCESTNÍK. 1 Základní ustanovení. 2 Cíl občanského sdružení Stanovy občanského sdružení ROZCESTNÍK Občanské sdružení Rozcestník je dobrovolné společenství občanů. Je nezávislé na státní správě, spolcích, církvích, politických stranách a dalších organizacích, ale

Více

Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje. Martina Smetanová

Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje. Martina Smetanová Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje Martina Smetanová 27. listopadu 2014 KA ČR - úvod je samosprávnou profesní organizací má své volené orgány, které mají možnost zřizovat orgány pomocné.

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion

Více

Závěrečný účet obce Pohorovice za rok 2013

Závěrečný účet obce Pohorovice za rok 2013 Závěrečný účet obce Pohorovice za rok 2013 V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, dle 17, schválilo dne 20.6.2014 zastupitelstvo

Více

Stanovy občanského sdružení. Klub UHLAN

Stanovy občanského sdružení. Klub UHLAN Stanovy občanského sdružení Klub UHLAN Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: Klub UHLAN (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů,

Více

S T A N O V Y sportovního klubu

S T A N O V Y sportovního klubu S T A N O V Y sportovního klubu PLAVÁNÍ České Budějovice o.s. I. Základní ustanovení 1. PLAVÁNÍ České Budějovice o.s. (dále jen SK) je dobrovolným sdružením fyzických osob provozující tělovýchovu, sport,

Více

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná S T A T U T Okresní hospodářské komory Karviná Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) Okresní komora (dále jen komora ) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární

Více

Obec Milíře IČ: Milíře čp Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015

Obec Milíře IČ: Milíře čp Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015 Obec Milíře IČ: 00573639 Milíře čp. 140 347 01 Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31. 12. 2015 1

Více

Slezský vodohospodářský svazek Dobrovolný svazek obcí Jablunkov, Dukelská 144 IČ

Slezský vodohospodářský svazek Dobrovolný svazek obcí Jablunkov, Dukelská 144 IČ Slezský vodohospodářský svazek Dobrovolný svazek obcí Jablunkov, Dukelská 144 IČ 71224530 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2007 Slezský vodohospodářský svazek vznikl zakladatelskou smlouvou na ustavující členské

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení Janus (dále jen sdružení ) Sídlo: Popkova 1005, 664 34 Kuřim Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného

Více

Závěrečný účet Regionu Za Moravú za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona číslo 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Závěrečný účet Regionu Za Moravú za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona číslo 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Dobrovolný svazek obcí Region Za Moravú Mistřice 9 687 12 IČO : 708 78 919 Závěrečný účet Regionu Za Moravú za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona číslo 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Drobné památky severních Čech

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Drobné památky severních Čech Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Drobné památky severních Čech Část I. OBECNÁ USTANOVENÍ čl.1 Obsah a cíl 1) Občanské sdružení fyzických a právnických osob DROBNÉ PAMÁTKY SEVERNÍCH

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska, IČ: 71240357 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska, IČ: 71240357 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GPHU2 Čj.: MSK 23975/2015 Sp. zn.: KON/14448/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Martin Hajduk Telefon:

Více

Lanškrounsko. V souladu s 17 zákona č.250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů

Lanškrounsko. V souladu s 17 zákona č.250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Lanškrounsko Dobrovolný svazek obcí.. Závěrečný účet 2013 V souladu s 17 zákona č.250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Hospodaření svazku Sdružení vzniklo

Více

S T A N O V Y. Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. Základní ustanovení II. Poslání a cíle

S T A N O V Y. Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. Základní ustanovení II. Poslání a cíle S T A N O V Y Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. I. Základní ustanovení 1. TJ Slezan Jindřichov, z.s. (dále jen TJ) je dobrovolným sdružením fyzických osob provozující tělovýchovu, sport a osvětovou

Více

O B E C Č Í Ž O V Á IČ:

O B E C Č Í Ž O V Á IČ: O B E C Č Í Ž O V Á IČ 00249602 Závěrečný účet obce za rok 2015 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších úprav a doplňků Údaje o obci

Více

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Dolní Lomná, IČ v roce 2016

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Dolní Lomná, IČ v roce 2016 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory korporátního řízení a kontroly 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01ONYNO Čj.: MSK 113482/2016 Sp. zn.: KON/9553/2016/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Slezská Harta, IČ: za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Slezská Harta, IČ: za rok 2014 Elektronický podpis - 24.4.2015 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD KUMSX01HL363 Jméno : Ing. Miroslava Šlégrová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 11.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

Účetní závěrka Regionu Za Moravú sestavená ke dni 31.12.2012

Účetní závěrka Regionu Za Moravú sestavená ke dni 31.12.2012 Dobrovolný svazek obcí Region Za Moravú Mistřice 9 687 12 IČO : 708 78 919 Účetní závěrka Regionu Za Moravú sestavená ke dni 31.12.2012 A Závěrečný účet Regionu Za Moravú za rok 2012 Zpracovaný na základě

Více

Závěrečný účet obce Bednárec za rok 2010 Návrh hodnotící zprávy

Závěrečný účet obce Bednárec za rok 2010 Návrh hodnotící zprávy Závěrečný účet obce Bednárec za rok 2010 Návrh hodnotící zprávy 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu v hodnoceném roce v porovnání s výsledky roku

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: Sp. zn.: V yřiz uje : Telefon : Fax: E-mail: MSK 34945/2015 KON/18333/2014/Sam 113.1 VlO Bc. Jana

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion P o d c h l u m í Předseda svazku: PhDr.

Více

Závěrečný účet Obce Brumovice za rok 2009

Závěrečný účet Obce Brumovice za rok 2009 Závěrečný účet Obce Brumovice za rok 2009 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2009 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočtová upravený plnění %plnění rozpočet opatření rozpočet k 31.12. k upr. rozpočtu

Více

S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE

S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE - a k t u a l i z o v a n é ú p l n é z n ě n í - Usnesením zastupitelstva kraje č. 351/03/ZK ze dne 18.11.2003 byl, v souladu s ustanovením 14 zákona č. 129/2000

Více

Stanovy. Základní ustanovení

Stanovy. Základní ustanovení Stanovy Občanské sdružení Asociace pro mediální pedagogiku je dobrovolné společenství občanů, sdružující vědecké pracovníky, učitele a jiné osoby se zájmem o mediální pedagogiku a disciplíny hraniční a

Více

S T A N O V Y. Článek I. Základní ustanovení

S T A N O V Y. Článek I. Základní ustanovení Český svaz tělesné výchovy-regionální sdružení se sídlem v Olomouci Legionářská 12, 779 00 Olomouc ( návrh změn stanov pro VH RS ČSTV 26.9. 2013) S T A N O V Y Regionálního sdružení České unie sportu Olomouc

Více

S M Ě R N I C E č. O ROZPOČTU. Obec Žernov, Žernov čp. 112, 552 03 Česká Skalice, IČO 00273295

S M Ě R N I C E č. O ROZPOČTU. Obec Žernov, Žernov čp. 112, 552 03 Česká Skalice, IČO 00273295 Obec Žernov, Žernov čp. 112, 552 03 Česká Skalice, IČO 00273295 S M Ě R N I C E č. O ROZPOČTU Obec: Žernov Adresa: Žernov 112, 552 03 Česká Skalice Směrnici zpracoval: Kropáčková Jitka Směrnici schválil:

Více

Stanovy Veslařského klubu Vajgar

Stanovy Veslařského klubu Vajgar Stanovy Veslařského klubu Vajgar Čl. 1 Název a sídlo Název: Veslařský klub Vajgar, z.s. (dále též klub ) Sídlo: Nábřeží Ladislava Stehny 847/II, 377 01 Jindřichův Hradec Čl. 2 Statut klubu 1. Veslařský

Více

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Článek I. Úvodní ustanovení Praskoleská společnost sv. Prokopa (dále jen Společnost) je dobrovolným sdružením občanů zaměřeným k plnění stanovených cílů a úkolů

Více

ZÁ S A D Y PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE

ZÁ S A D Y PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE ZÁ S A D Y PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE Článek 1. Obecná část 1. Zásady pro poskytování finančních podpory z rozpočtu Libereckého kraje (dále jen kraj) upravují v návaznosti

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Metuje, IČ: 70156239 za rok 2015 Přezkoumání

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí pro vodovody a kanalizace se sídlem v Příbrami za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí pro vodovody a kanalizace se sídlem v Příbrami za rok 2011 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí pro vodovody a kanalizace se sídlem v Příbrami za rok 2011 1. Předmět přezkoumání Přezkoumání hospodaření Svazku obcí pro vodovody a kanalizace (dále

Více

STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V JABLONCI NAD NISOU. Část první. Základní ustanovení

STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V JABLONCI NAD NISOU. Část první. Základní ustanovení STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V JABLONCI NAD NISOU Část první Základní ustanovení 1 1) Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou (dále jen komora ) je sdružení podnikatelů, zřízeným zákonem ČNR

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Varnsdorf 1 1 Obecné

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ STATUT DOTAČNÍHO FONDU NÁZEV: Statut dotačního fondu Královéhradeckého kraje PLATNOST OD: 14. září 2015 ÚČINNOST OD: 15. září 2015 ROZSAH PŮSOBNOSTI: Královéhradecký kraj Vypracoval:

Více

Závěrečný účet DSO Českého Švýcarska za rok 2015

Závěrečný účet DSO Českého Švýcarska za rok 2015 Závěrečný účet DSO Českého Švýcarska za rok 2015 ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o organizaci: Název: DSO Českého Švýcarska Adresa:

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree

Stanovy občanského sdružení ErnetFree Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů platný k 1.9.2005 1 Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou

Více

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2013

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2013 Obec Malenice, Na Návsi 98, 387 06 Malenice IČ 00251461, DIČ CZ00251461 e-mail: ou@obecmalenice.cz, www.obecmalenice.cz tel./fax: 383 371 035 Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2013 1 Přílohy : Příloha

Více

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s.

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s. Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s. Část I. OBECNÁ USTANOVENÍ čl. 1 Obsah a cíl 1. Občanské sdružení fyzických a právnických osob DOMÁCÍ UMĚNÍ, o.s. (dále jen sdružení

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy ZŠ, Mendelova má sídlo v ZŠ, Mendelova v Karviné Hranicích, ulice Einsteinova 2871. Čl. II Právní poměry 1.

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu

Více

Krajský úřad Olomouckého

Krajský úřad Olomouckého Krajský úřad Olomouckého SpZn.: KÚOK /57549/2013/Kř-K/7540 Č.j.: KUOK 3324/2014 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc kraje Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 5 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny Sokolská 1052, 374 01 Spolek podporující činnost žáků ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny. Rodiče, zákonní zástupci a přítomní přátelé

Více