Závěrečný účet obce Bratčice za rok 2006 (dle zákona 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečný účet obce Bratčice za rok 2006 (dle zákona 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17)"

Transkript

1 Závěrečný účet obce Bratčice za rok 2006 (dle zákona 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) Rozpočet obce Bratčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce Bratčice dne , zápis č. 48 jako přebytkový z důvodu splácení návratné finanční výpomoci od Mze na výstavbu vodovodu a činil: v příjmech: tis. Kč ve výdajích: tis. Kč financování: -485 tis. Kč splátka návr. fin.výpomoci Mze 485 tis. Kč ročně 300 tis. Kč jistina od AVE Čáslav V průběhu roku nastaly skutečnosti ovlivňující plnění rozpočtu příjmů a výdajů a proto byla učiněna řada rozpočtových změn. Zejména došlo k přijetí úvěru od České spořitelny a.s. v Kutné Hoře na rekonstrukci komunikace ve Švestkové v celkové výši tis. Kč. Skutečné čerpání však bylo o 66 tis. Kč nižší. Dále byl dočerpán úvěr z roku 2005 od České spořitelny a.s. v Kutné Hoře ve výši 99 tis. Kč na technickou infrastrukturu výstavba rodinných domků. Celkem bylo v roce 2006 vyčerpáno z úvěrů tis. Kč. Mezi další významné položky, které měly vliv na úpravu rozpočtu byly: - přijetí dotace od Ministerstva financí na výstavbu společenského areálu ,- Kč - přijetí dotace od Ministerstva pro místní rozvoj technická infrastruktura výstavba rodinných domků ve výši ,- Kč - přijetí dotace od SROP na rekonstrukci veřejného osvětlení ve výši ,- Kč - přijetí dotace v rámci soutěže Vesnice roku ve výši ,- Kč - přijetí dotace od Úřadu práce na veřejně prospěšné práce ve výši ,- Kč - prodej pozemků na výstavbu rodinných domků ve výši ,- Kč Další rozpočtové změny, které byly učiněny v pravomoci obce dle 16 zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se týkaly především přesunů nevyužitých výdajů a použití překročených příjmů k financování nepředvídaných výdajů v roce Na základě těchto změn byl původní rozpočet obce upraven a schválen obecním zastupitelstvem v těchto termínech: zápis č. 53, zápis č. 61, zápis č. 4 a zápis č. 6. Rozpočet navýšen Upravený rozpočet o částku: v příjmech: tis. Kč tis.kč. ve výdajích: tis. Kč tis.kč financování: tis. Kč tis. Kč z toho: - vyčerpaný úvěr od České spořitelny,a.s. Kutná Hora) - splátka úvěru z r.2005 (čerp.od ČS, a.s.kh) -jistina od AVE Čáslav tis.kč -180 tis. Kč tis. Kč - 1 -

2 1. Hospodaření obce Bratčice v roce 2006 Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby jsou uvedeny v přiložených tabulkách a Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků Fin M, který je součástí závěrečného účtu. Skutečné plnění v porovnání s rozpočtem k činilo: v příjmech: Skutečnost Rozpočet Plnění % ,82 Kč z toho: Daňové příjmy ,00 Kč ,00 Kč 88,93 Nedaňové ,72 Kč ,00 Kč 93,06 příjmy Kapitálové ,00 Kč ,00 Kč 99,36 příjmy Přijaté dotace ,10 Kč ,00 Kč 100,00 ve výdajích: Skutečnost Rozpočet Plnění % ,41 Kč z toho: Běžné výdaje ,51 Kč ,00 Kč 94,90 Kapitálové výdaje ,90 Kč ,00 Kč 99,49 Financování: Skutečnost Rozpočet Plnění % ,59 Kč z toho: změna stavu ,59 Kč na bank.účtech Přijatý dlouh ,00 Kč ,00 Kč 100 % úvěr od ČS,a.s. Splátka úvěru ,00 Kč ,00 Kč 100 % od ČS, a.s. Přijatá jistina od AVE Čáslav ,00 Kč ,00 Kč 100 % Příjmy: Celkové příjmy byly oproti upravenému rozpočtu splněny na 92,53 %. Příjmy byly navýšeny z důvodu přijatých dotací.. Mezi největší příjmy obce patřily tyto finanční částky: - z daní od Finančního úřadu v Čáslavi v částce ,- Kč - poplatky za odpady vybrané od občanů ve výši ,00 Kč - přijaté prostředky od VHS Vrchlice Maleč, a.s. na splátku návratné finanční výpomoci Mze ve výši ,- Kč - dotace od Úřadu práce na veřejně prospěšné práce ve výši ,- Kč - dotace od Ministerstva financí na výstavbu spol. areálu ve výši ,- Kč - dotace od Ministerstva pro místní rozvoj na výstavbu technické infrastruktury ve výši ,- Kč - dotace ze SROP na rekonstrukci veřejného osvětlení v Zálesí ve výši ,- Kč - dotace z programu Vesnice roku ve výši ,- Kč - prodej pozemků ve výši ,- Kč - 2 -

3 Výdaje: Z celkových výdajů ,41 Kč činily kapitálové výdaje tis. Kč. Ty se týkaly především financování rekonstrukce komunikace ve Švestkové, výstavba společenského areálu, technická infrastruktura výstavba rod. domků, rekonstrukce veřejného osvětlení v Zálesí. Mezi největší výdaje patřily: - příspěvky na školy v Potěhách a v Čáslavi ve výši ,00 Kč - náklady na odvoz a uložení odpadů v roce 2006 činily ,00 Kč - příspěvky na dopravu poskytnutých firmě Connex ve výši ,00 Kč - rekonstrukce komunikace ve Švestkové ve výši ,- Kč - rekonstrukce chodníků a vjezdů ve Švestkové ve výši ,- Kč - výstavba společenského areálu v Zálesí ve výši ,- Kč (z toho ,- Kč financováno z dotace od Ministerstva financí Praha) - rekonstrukce veřejného osvětlení v Zálesí ve výši ,- Kč (z toho ,- Kč financováno z dotace z Programu obnovy venkova) - výstavba tech. infrastruktury - celkové náklady ,- Kč - z toho ,- Kč financováno z dotace Programu podpory výstavby od Ministerstva pro místní rozvoj Praha (vodovod ,- Kč, plynofikace ,- Kč, kanalizace ,- Kč) - oprava hřbitova ve výši ,- Kč - výdaje na nákup drobného hmotného majetku (sekačka 7 642,- Kč, čekárna dřevěná u mostu na Vodemlýně ,- Kč, čekárna dřevěná u Zajícových ,- Kč, informační tabule ,- Kč, modul Kanga + tiskárna pro SDH ,- Kč, radiostanice GM pro SDH ,- Kč) - obec vyplatila spolkům v obci Bratčice na jejich činnost v roce 2006 celkem ,- Kč ( z toho: AMK Bratčice ,- Kč, AFK Bratčice ,00 Kč, Římskokatolická farnost ,00 Kč a SDH Bratčice ,- Kč). Financování: Tuto třídu tvoří splátky úvěru z roku 2005 ve výši ,- Kč. Dále obec v roce 2006 dočerpala dlouhodobý úvěr z roku 2005 od České spořitelny v Kutné Hoře na opravu veřejného osvětlení v části obci Vodemlejn ve výši ,- Kč a čerpala další úvěr od České spořitelny v Kutné Hoře na opravu komunikace a chodníků ve Švestkové ve výši ,- Kč. Další položkou je změna stavu na bankovních účtech tj. rozdíl mezi stavem k a k Hospodářský výsledek za rok 2006 : ,59 Kč Celkový stav rozpočtového hospodaření k ,52 Kč Přehled o stavu hospodaření obce Bratčice Příjmy Výdaje Změna stavu účelových fondů Saldo příjmů a výdajů na ZBU Přijaté splátky půjček Hospodářský výsledek za rok 2006 Výsledek rozpočtového hospodaření k Stav rozpočtového hospodaření k ,82 Kč ,41 Kč ,59 Kč 0,00 Kč ,59 Kč 0,00 Kč ,59 Kč ,93 Kč ,52 Kč - 3 -

4 Zůstatek finančních prostředků na účtech k Běžné účty Č.úč /0800 Č.úč /0800 Celkem finanční prostředky ,88 Kč 557,20 Kč ,08 Kč Stav dlouhodobých závazků k Návratná finanční výpomoc od Mze na vodovod Dlouhodobý bankovní úvěr od ČS KH, a.s. (r.2005) Dlouhodobý bankovní úvěr od ČS KH, a.s. (r.2006) Jistina od AVE CZ odpad.hospodářství s.r.o. Čáslav Celkem ,60 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 2. Vyúčtování finančních vztahů a) ke státnímu rozpočtu Obec Bratčice obdržela v roce 2006 účelové prostředky, které musela v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2006 vyúčtovat. Název UZ Poskytnuta dotace Čerpání k Vrácení do SR Dotace od Úřadu práce ,00 Kč ,00 Kč 0 v Kutné Hoře Dotace volby do PS ,60 Kč ,60 Kč 0 Parlamentu ČR Dotace volby do ,50 Kč ,50 Kč 0 zastupitelstev obcí Dotace ze SR na akci ,00 Kč ,00 Kč 0 výstavba spol.areálu Dotace ze SR na akci 5 TI Bratčice ,00 Kč ,00 Kč 0 b) k rozpočtu kraje Obec Bratčice obdržela v roce 2006 tyto účelové prostředky z rozpočtu kraje: Název UZ Poskytnuto k Použito k Program obnovy ,00 Kč ,00 Kč venkova Dotace Vesnice roku ,00 Kč ,00 Kč 2006 Dotace od Krajského ,00 Kč ,00 Kč úřadu pro SDH Dotace od Krajského úřadu pro SDH ,00 Kč 3 131,00 Kč - 4 -

5 3. Výkaz Rozvaha k dle kterého obec Bratčice vykazuje: Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek... Dlouhodobý finanční majetek Zásoby. Pohledávky.. Základní běžný účet. AKTIVA CELKEM ,50 Kč ,61 Kč ,00 Kč ,70 Kč ,00 Kč ,08 Kč ,89 Kč Majetkové fondy Návratná finanční výpomoc od Mze. Stav rozpočtového hospodaření Saldo výdajů a nákladů. Saldo příjmů a výnosů.. Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky. Dlouhodobé bankovní úvěry. PASIVA CELKEM ,11 Kč ,60 Kč ,52 Kč ,70 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,89 Kč - 5 -

6 4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bratčice za rok 2006 Přezkoumání hospodaření provedli zaměstnanci odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje v Praze: p. Jiří Černovský kontrolor pověřený řízením přezkoumáním, spolu s kontrolorkou p. Helenou Volfovou. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí dne Závěr zprávy: nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.) Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2006 je přílohou k závěrečnému účtu

7 Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit buď písemně v termínu do na Obecním úřadě v Bratčicích nebo ústně na zasedání obecního zastupitelstva. V Bratčicích dne Vyhotovila: Novotná Marie. Ing. Uhlíř Jiří starosta obce. p. Hazuka Karel předseda finančního výboru Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Součástí závěrečného účtu je Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Bratčice za rok 2006, Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu obce za rok 2006, Rozvaha k , Hlavní kniha k a Příloha účetní závěrky k Závěrečný účet obce Bratčice byl schválen dne: zápis č.:

Závěrečný účet Obce Milotice nad Opavou za rok 2014

Závěrečný účet Obce Milotice nad Opavou za rok 2014 Závěrečný účet Obce Milotice nad Opavou za rok 2014 Na základě 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů, je povinnost obce zpracovat údaje o

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

Závěrečný účet obce Zdíkov za rok 2013

Závěrečný účet obce Zdíkov za rok 2013 Závěrečný účet obce Zdíkov za rok 2013 Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Zdíkov návrh na závěrečný účet obce za r. 2013. I. Údaje o plnění příjmů

Více

Závěrečný účet obce Střevač za rok 2014

Závěrečný účet obce Střevač za rok 2014 Závěrečný účet obce Střevač za rok 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje jsou

Více

Návrh Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2012

Návrh Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2012 Návrh Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2012 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 ( údaje jsou v tis.kč) Obec Horní Tošanovice hospodařila v roce 2012 dle schváleného rozpočtu, který

Více

Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů).

Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů). Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů). 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (údaje jsou v tis.

Více

Závěrečný účet Obce Kotvrdovice za rok 2012

Závěrečný účet Obce Kotvrdovice za rok 2012 Závěrečný účet Obce Kotvrdovice za rok 2012 dle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (údaje jsou

Více

Závěrečný účet Svazku obcí Cidlina za rok 2014

Závěrečný účet Svazku obcí Cidlina za rok 2014 Návrh Závěrečný účet Svazku obcí Cidlina za rok 2014 Návrh předkládá : Jaroslava Vojtíšková předseda svazku Obsah závěrečného účtu: 1) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků za

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

Rozpočtová opatření. 1000 0 0 0 0 prostředky pol. 8113 Uhrazené splátky. -1000 0 0 0 0 krát.přij.půjč.prostředků pol 8114 Změna stavu krátkodobých

Rozpočtová opatření. 1000 0 0 0 0 prostředky pol. 8113 Uhrazené splátky. -1000 0 0 0 0 krát.přij.půjč.prostředků pol 8114 Změna stavu krátkodobých Návrh závěrečného účtu obce Rudná pod Pradědem za rok 2014 Podle 17 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů (údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2009 Závěrečný účet města Nejdku je sestaven v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 1) Plnění

Více

Závěrečný účet obce Soběšice za rok 2008 17 zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů

Závěrečný účet obce Soběšice za rok 2008 17 zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Závěrečný účet obce Soběšice za rok 2008 17 zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2008 (údaje jsou v Kč)

Více

Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17)

Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) 1. Informace o účetní jednotce - Obec Hladké Životice - Hladké Životice, Hlavní

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014 Obec Tetčice Palackého 177 664 17 Tetčice IČO : 44947917 Bankovní spojení: 32125641/0100, účet zřízen u Komerční Banky Rosice a.s. E-mail : obec@tetcice.cz Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Více

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 V souladu s ust. 84 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, 17 zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a po projednání

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Závěrečný účet města Šluknov za rok 2014 je zpracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Obsah

Více

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 Obec Nový Ples IČO: 00272892 Nový Ples 28, 551 01 Jaroměř e-mail:novy.ples@cbox.cz Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou

Více

Obec Bantice. Závěrečný účet obce za rok 2009 IČ:00600113. Schváleno Zastupitelstvem obce dne : 24.6.2010. Vyvěšeno dne : 21.5.

Obec Bantice. Závěrečný účet obce za rok 2009 IČ:00600113. Schváleno Zastupitelstvem obce dne : 24.6.2010. Vyvěšeno dne : 21.5. Obec Bantice IČ:00600113 Závěrečný účet obce za rok 2009 Schváleno Zastupitelstvem obce dne : 24.6.2010 Vypracovala: Marie Františová Starosta obce : René Remeš Vyvěšeno dne : 21.5.2010 Zveřejněno elektronicky

Více

Návrh ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRÁTKOV ZA ROK 2013

Návrh ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRÁTKOV ZA ROK 2013 Návrh ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRÁTKOV ZA ROK 2013 Závěrečný účet Obce Vrátkov za rok 2013 je sestaven v souladu s ustanovením 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

Závěrečný účet obce Láz za rok 2014

Závěrečný účet obce Láz za rok 2014 Obec Láz, Láz 219, 26241 Bohutín, IČ: 00242608 Závěrečný účet obce Láz za rok 2014 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů

Více

Obec Láz Láz 7 26241 Bohutín IČ: 00242608

Obec Láz Láz 7 26241 Bohutín IČ: 00242608 Obec Láz Láz 7 26241 Bohutín IČ: 00242608 Závěrečný účet obce za rok 2012 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Zpracovala:

Více

Závěrečný účet obce Tuřany za rok 2012

Závěrečný účet obce Tuřany za rok 2012 Č.j.: 369/KN/12 Údaje o obci: Závěrečný účet obce Tuřany za rok 2012 ( 17 zák. č. 250 /2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Identifikační číslo: 00572811 Název:

Více

Rozpočet obce byl schválen dne 24.11.2011, usnesení č. 10/1/3/2011 ve výši 8.854.000,-- Kč. Údaje jsou uvedeny v Kč (zaokrouhleno na koruny).

Rozpočet obce byl schválen dne 24.11.2011, usnesení č. 10/1/3/2011 ve výši 8.854.000,-- Kč. Údaje jsou uvedeny v Kč (zaokrouhleno na koruny). Závěrečný účet obce Bohuslavice nad Vláří za rok 2012 / 17 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších

Více

Třída 5 běžné výdaje 8.744,43 10.944,55 10.944.56 Třída 6 kapitálové výdaje 975,50 1.317,93 1.317,93 Výdaje celkem 9.719,93 12.262,48 12.

Třída 5 běžné výdaje 8.744,43 10.944,55 10.944.56 Třída 6 kapitálové výdaje 975,50 1.317,93 1.317,93 Výdaje celkem 9.719,93 12.262,48 12. Zveřejněno na úřední desce: v písemné podobě dne: 18.02.2014 v elektronické podobě dne: 18. 02.2014 Sejmuto z úřední desky: v písemné podobě dne:. v elektronické podobě dne:. Závěrečný účet Obce Bezděkov

Více

Obec Životice u Nového Jičína

Obec Životice u Nového Jičína Obec Životice u Nového Jičína Závěrečný účet Obce Životice u Nového Jičína za rok 2012 sestavený ke dni 31.12.2012, předložený v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Více

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Obec se v roce 2013 řídila novelou zákona o účetnictví provedeno zákonem č. 410/2011 Sb. a dle základních vyhlášek vydaných ministerstvem financí, které upravují

Více

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013 Obec Bělotín Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o obci: Obec Bělotín Adresa: Bělotín 151, 753

Více