Schvaluji: Ing. Eduard Š U S T E R ředitel. náměstek ředitele. o činnosti Městské policie hl. m. Prahy. Městské policie hl. m.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Schvaluji: Ing. Eduard Š U S T E R ředitel. náměstek ředitele. o činnosti Městské policie hl. m. Prahy. Městské policie hl. m."

Transkript

1 Č.j.: MPPH 97859/2013 Z P R Á V A o činnosti Městské policie hl. m. Prahy za I. pololetí 2013 ve srovnání se shodným obdobím 2012 Předkládá: Mgr. Ludvík K L E M A náměstek ředitele Městské policie hl. m. Prahy Schvaluji: Ing. Eduard Š U S T E R ředitel Městské policie hl. m. Prahy

2 OBSAH OBSAH ÚVOD MP a její organizační struktura Legislativní změny VÝSLEDKY ČINNOSTI MP Oblast veřejného pořádku Oblast dopravy Oblast životního prostředí Oblast ochrany majetku Oblast ochrany před alkoholismem Ostatní přestupky Další aktivity ULOŽENÉ SANKCE Pokuty v blokovém řízení Ostatní formy řešení přestupků OKRSKÁŘI SPOLUPRÁCE MP S VEŘEJNOSTÍ A S VNĚJŠÍMI SUBJEKTY Linka tísňového volání Mobilní stanoviště MP Prevence kriminality Kontakt MP s veřejností a sdělovacími prostředky Spolupráce s orgány města a městskými částmi Spolupráce s Policií ČR Spolupráce s dalšími subjekty OBLAST PERSONÁLNÍ PRÁCE A VZDĚLÁVÁNÍ INSPEKČNÍ ČINNOST

3 7.1. Kontrolní činnost Prošetřování stížností na strážníky MP PŘÍLOHA - 3 -

4 1. ÚVOD Zpráva o činnosti Městské policie hl. m. Prahy (dále jen městská policie nebo MP ) za I. pololetí 2013 sumarizuje výsledky, kterých bylo v hodnoceném období dosaženo, případně které charakterizují stav k 30. červnu Zásadní a některé další vybrané ukazatele jsou porovnávány s hodnotami vykázanými ve srovnatelném období roku Při zpracování zprávy se vycházelo ze sledovaných statistických údajů, ze zpráv o činnosti jednotlivých výkonných útvarů a dalších organizačních celků MP 1 a z materiálů zpracovávaných v průběhu hodnoceného období Analytickým útvarem úseku pro výkon služby MP a její organizační struktura Městská policie hl. m. Prahy působí na území hlavního města od roku 1992, kdy byla zřízena vyhláškou hl. m. Prahy č. 5 ze dne 26. března 1992, vydanou na základě zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, k zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku. V hodnoceném období spočívalo těžiště hlavních úkolů MP v zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku, specifikovaných především zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, a v plnění úkolů stanovených dalšími zákony. Městskou policii tvoří dvě navzájem nepodřízené složky, jejichž společným nadřízeným je primátor hlavního města Prahy nebo člen ZHMP, pověřený řízením městské policie. Tyto složky tvoří MP v kompetenci ředitele městské policie, která je souborem výkonných a pomocných útvarů městské policie, a Inspekce MP. V organizační struktuře MP došlo k 1. březnu 2013 k následujícím změnám: Úsek náměstka pro celoměstské útvary byl zrušen a všechny podřízené organizační útvary byly zařazeny pod úsek náměstka pro výkon služby. Pod řízení náměstka pro výkon služby byl přesunut Hlídkový útvar, který byl do této doby zařazen do přímé podřízenosti ředitele MP. Úsek náměstkyně pro prevenci kriminality se částečně přesunul pod přímé řízení ředitele MP jako Odbor prevence a částečně pod náměstka pro ekonomiku. Do přímé gesce ředitele MP přešly organizační složky zabývající se situační a sociální prevencí, zatímco pod náměstka pro ekonomiku byly zařazeny útulky pro opuštěná zvířata. 2 V územních útvarech bylo zařazeno v závěru hodnoceného období 70,8 % z celkového počtu strážníků působících v rámci MP. Na celoměstské úrovni, tedy bezprostředně mezi MP a příslušnými orgány hl. m. Prahy, jsou řešeny především problémy a úkoly zcela zásadního významu či rozsahu, které mají dopad na řádný chod celé metropole. V ostatních záležitostech, v případech, kdy to okolnosti umožňují, jsou pravomoci a tomu odpovídající míra odpovědnosti přeneseny na 1 Informace o bezpečnostních a jiných akcích, které svým významem, rozsahem nebo počtem nasazených strážníků nepřekračují rámec obvodu (resp. obvodního ředitelství MP) nebyly do zprávy zahrnuty, neboť by neúměrně zvětšily její rozsah. 2 Grafické znázornění struktury MP k 1. březnu 2013 viz příloha - 4 -

5 úroveň jednotlivých OŘ MP, případně až na jednotlivé okrskáře, takže vzniklé problémy mohou být ve spolupráci s orgány místní samosprávy řešeny operativně a s konkrétní znalostí místních poměrů. Tento přístup současně posiluje vnímání odpovědnosti za svěřenou oblast na střední a nižší úrovni řízení MP. Při výkonu svých pravomocí spolupracovala MP, při zajišťování úkolů společného zájmu, s řadou dalších subjektů, zejména s orgány města a městských částí a s Policií ČR Legislativní změny S účinností od 19. ledna 2013 došlo ke změně zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 297/2011 Sb. Novela zákona zakládá objektivní odpovědnost provozovatele vozidla, tzn., aby při užití vozidla na pozemní komunikaci byly dodržovány povinnosti řidiče a pravidla provozu na pozemních komunikacích, bez ohledu na to, kdo vozidlo řídí. 2. VÝSLEDKY ČINNOSTI MP Za I. pololetí 2013 bylo strážníky odhaleno celkem přestupků ( , tj. -32,3 %). V hodnoceném období došlo ke snížení celkového počtu odhalených přestupků oproti srovnatelnému období roku K poklesu došlo v oblasti dopravy, v oblasti veřejného pořádku i v kategorii tzv. ostatních přestupků. Při plánování a organizaci výkonu služby jsou preferovány činnosti, zaměřené na protiprávní jednání vyšší nebezpečnosti, která podstatným způsobem ohrožují životy, zdraví a majetek občanů. V jiných případech, kdy lze s ohledem na charakter skutku nebo osobu pachatele očekávat pozitivní efekt i při využití méně razantních opatření, například pouhého upozornění, je pak snahou upřednostňovat preventivní působení před striktní represí, pokud takový postup právní řád umožňuje Oblast veřejného pořádku V oblasti veřejného pořádku bylo za hodnocené pololetí strážníky zjištěno celkem přestupků (-7 007, tj. -15,4 %). Přestupky odhalené na tomto úseku se na celkovém počtu všech přestupků podílely 9,5 % (+1,9 %). Ve vnitřní struktuře řešených přestupků proti veřejnému pořádku byly v I. pololetí 2013 nejvýrazněji, počtem případů, zastoupeny přestupky proti pořádku v územní samosprávě (-2 411, -16,7 %), následovalo znečištění veřejného prostranství, veřejně přístupného objektu nebo veřejně prospěšného zařízení anebo zanedbání povinnosti úklidu veřejného prostranství (-2 576, tj. -18,1 %), rušení nočního klidu s přestupky - 5 -

6 (-1 186, tj. -13,6 %) a neoprávněné zábory veřejného prostranství s počtem přestupků (-746, tj. -12,5 %). V rámci dalších vykonávaných aktivit, souvisejících s problematikou veřejného pořádku, bylo strážníky v průběhu výkonu služby za dané pololetí kontrolováno celkem osob ( , tj. -19,6 %). Z tohoto počtu bylo ke zjištění totožnosti předvedeno na útvary Policie ČR celkem 590 osob (-36, tj. -5,8 %). Dalších 187 osob (-52, tj. -21,8 %) bylo předvedeno po zjištění, že jsou hledány Policií ČR. Na osobní svobodě bylo omezeno 392 osob (+43, tj. +12,3 %) důvodně podezřelých ze spáchání trestného činu. Ve 289 případech (-5, tj. -1,7 %) bylo strážníky zajišťováno místo trestného činu do jeho převzetí Policií ČR. Stav v oblasti bezdomovectví, včetně nežádoucích jevů, je z hlediska činnosti MP stabilizován. Jednotlivá OŘ MP i celoměstské výkonné útvary MP věnují problematice neustálou pozornost. Důvodem kontrol a opatření MP jsou protiprávní jednání související s výskytem zájmových osob (osob bez domova) a s jejich negativními vlivy na veřejnost. Dle zvýšeného zájmu Ministerstva vnitra ČR o problematiku bezdomovectví lze do budoucna předpokládat větší angažovanost ministerstva při řešení problémů v této oblasti. Jedním z prvních kroků v tomto směru bylo školení strážníků a policistů, zaměřené na tuto problematiku. Do této vzdělávací akce jsou postupně zapojováni příslušníci policie z Prahy 1, městské policie a sociální pracovníci. Cílem projektu je nejen to, aby policisté a strážníci byli schopni v případě potřeby pomoci, ale aby si současně byli jisti svými pravomocemi a možnostmi při řešení předvídatelných situací v kontaktu s bezdomovci. Smyslem projektu je také zlepšit spolupráci mezi všemi zapojenými subjekty. Pro bezdomovce, kteří mají zájem o pomoc nabízenou hlavním městem, existuje několik programů Centra sociálních služeb Praha (dále jen CSSP ). Jedná se např. o loď Hermes, dům tréninkového bydlení, ubytovnu pro muže, krizové centrum RIAPS 3, intervenční centrum, různé resocializační programy, projekt aktivizace atd. Monitorování bezdomovectví na území hl. m. Prahy probíhá jako trvalá a průběžná činnost MP. Ustoupilo se od praxe součinnostních akcí sociálních pracovníků CSSP a uniformovaných strážníků, neboť dle vyjádření zástupců CSSP, by přítomnost strážníků mohla narušovat vznikající důvěru osob bez přístřeší vůči terénním pracovníkům. Na základě vytvořené Mapy bezdomovectví hl. m. Prahy (aktualizované ke dni ) se zanesenými lokalitami, v nichž se zdržují osoby bez přístřeší, jsou tyto oblasti opakovaně kontrolovány a s obyvateli těchto území jsou probírány možnosti řešení jejich situace. Tato aktualizace byla rozšířena o některé dobrovolné informace respondentů jako je pohlaví, poslední udávaný trvalý pobyt respondenta a státní příslušnost. Tímto způsobem je zmapováno celé území hl. m. Prahy. V budoucnosti by k těmto účelům mohla být použita interaktivní mapa, získaná data by byla zpřesněna a možnosti využívání rozšířeny. Monitoring stavu bezdomovectví je využíván zejména při rozhodování o případném zintenzivnění hlídkové služby a činnosti místně příslušných strážníků-okrskářů při řešení sociálně patologických jevů s tím spojených (pouliční alkoholismus, toxikomanie, pouliční prostituce, žebrání a obtěžování kolemjdoucích a turistů agresivním chováním spojeným se zápachem a zanedbaným zevnějškem obvykle protiprávně jednajících osob bez domova). Trvalou pozornost věnují strážníci exponovaným turistickým lokalitám s častým výskytem bezdomovců, kterými jsou zejména Karlovo náměstí, spodní část Václavského nám., okolí obchodního domu My na Národní třídě 4, Hlavní nádraží 5 a jeho okolí, obchodní centrum Anděl s přilehlými prostory, ve kterých je situace řešena intenzívním dohledem 3 Regionální institut akutních psychosociálních služeb. 4 Ve sledovaném období v rekonstrukci. 5 Areál již střeží bezpečnostní agentura

7 hlídek MP. Přesto jsou tyto lokality stále vyhledávány těmito osobami z důvodu určitého typu prostředí, které je potřebné k opatření nejzákladnějších prostředků k přežití na ulici, zejména žebráním. Žebrající osoby se zaměřují především na lokality s vysokým turistickým ruchem a značným pohybem osob, což souvisí s vyšší mírou pravděpodobnosti, že budou obdarováni. Žebrající osoby se zpravidla dopouštějí přestupku proti pořádku ve věcech územní samosprávy podle 46 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích. MP v této oblasti úzce spolupracuje s Policií ČR a s CSSP. Na území hl. m. Prahy bylo za hodnocené období odhaleno a projednáno přestupků žebrajících osob (-790, tj. -40,5 %). Při kontrolách žebrajících osob se strážníci zaměřují na dodržování obecně závažné vyhlášky hl. m. Prahy o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti se žebráním. Tato vyhláška taxativně vymezuje konkrétní místa, kde je žebrání zakázáno, určuje také v obecné rovině i další lokality a objekty, kde jsou případné projevy žebrání zakázány a tedy strážníky postihovány. Vymahatelnost uložených sankcí je ale limitována tím, že se tyto osoby vesměs nezdržují v místě trvalého bydliště nebo jej nemají, nepracují, nedisponují hmotným majetkem a účinek tak nemá ani exekuční řízení, což platí i pro oznámení přestupku příslušnému orgánu. To je také jednou z hlavních příčin recidivy zaznamenávané na tomto úseku. I přes tuto skutečnost zůstává dohled nad oblastí žebrání jednou z priorit činnosti MP. Významným pomocníkem, zejména v centru města, je Městský kamerový systém hl. m. Prahy. Díky rozmístění jednotlivých kamer má pracovník stálé služby aktuální přehled o výskytu žebrajících osob, a je proto schopen, vysláním hlídky na místo, efektivně zjednat nápravu. K eliminaci jednoho z nežádoucích jevů, ve velké míře páchaného bezdomovci a obdobnými nepřizpůsobivými osobami, přispívají významnou měrou kontroly dodržování obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 12/2008, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích. V hodnoceném období bylo strážníky MP odhaleno a řešeno celkem těchto přestupků (+137, tj. +8,1 %). Z celkového počtu odhalených případů jich bylo 369 projednáno v blokovém řízení (-616, tj. -62,5 %) uložením pokut v souhrnné výši ,- Kč ( ,- Kč, tj. -69,5 %), v případech (+626, tj. +101,5 %) strážníci využili domluvy, ve 206 případech (+126, tj. +157,5 %) byl přestupek oznámen příslušnému orgánu. V souvislosti se spáchanými přestupky bylo realizováno předvedení pěti osob (-2 tj. -28,6 %) na Policii ČR za účelem zjištění totožnosti a žádná předvedená osoba (-7, tj. -100,0 %) nebyla hledaná Policií ČR. Celkem 41 osob (-44, tj. -51,8 %) bylo v souvislosti s porušením vyhlášky převezeno na protialkoholní záchytnou stanici. Při mapování problematiky prostituce a řešení souvisejících problémů spolupracuje MP se specializovanými útvary Policie ČR, pracovníky odboru bezpečnostní politiky MV ČR a nevládními organizacemi, které působí v České republice v oblasti pomoci obchodovaným osobám. Koordinaci činnosti zajišťuje odborný referent AÚ ÚVS, specializovaný na tuto oblast. Mezi způsoby nabízení sexuálních služeb se čím dál více prosazuje internet. Samotná prostituce je provozována především v soukromých bytech nebo v podnicích s erotickým programem. V těchto případech zpravidla nedochází, ve srovnání s pouliční prostitucí, k některým doprovodným negativním jevům, jakými jsou např. rušení nočního klidu nebo znečišťování veřejného prostranství. To ale zásadním způsobem nikterak nemění hodnocení prostituce jako jevu nežádoucího. Navíc bytová prostituce má zcela jiný charakter než v předlistopadovém období, neboť byty jsou v mnoha případech upraveny do privátních mini klubů s veškerým vybavením. Ve většině případů najaté prostitutky v přiděleném pokoji bydlí - 7 -

8 a zároveň poskytují sexuální služby, čímž vzniká jejich maximální závislost na osobě, která je vlastníkem bytu a současně organizátorem prostituce. Porušení zákazu stanoveného obecně závaznou vyhláškou č. 20/2007, na ochranu veřejného pořádku v souvislosti s nabízením a poskytováním sexuálních služeb na veřejných prostranstvích, bylo v průběhu prvního pololetí 2013 zjištěno strážníky OŘ MP Praha 1 a 2 v 11 případech. V současné době se na území hl. m. Prahy pohybuje malé množství pouličních prostitutek. Jde přibližně o 14 až 16 osob, v závislosti na meteorologických vlivech a cestovním ruchu. Vyskytují se nejčastěji v lokalitě Karlova náměstí, zejména v okolí Novoměstské radnice, zpravidla mezi křižovatkami ulic Žitná a Ječná, dále u kostela Svatého Ignáce. Jejich častý výskyt lze zaznamenat i v ulici Odborů. Ulice Myslíkova se znovu zařadila do ulic s častým výskytem prostitutek. Přes noc zde byly zaznamenány 4 prostitutky, které postávaly na straně území Prahy 2 a to od ulice Odborů až k Mánesu. Co se týká území Prahy 1, tak například Václavské náměstí již delší dobu sice není centrem pouličních prostitutek, jako to bylo po roce 1992, nicméně i v tomto exponovaném místě stále lze zaznamenat nabídku prostitutek. Některé z nich poskytují sexuální služby především v místních hernách a barech. Jedná se převážně o mimopražské prostitutky a cizinky (Bulharky). Ojediněle lze nabídku prostituce zpozorovat v ulici Národní třída, v prostoru Uhelného trhu a v ulici Vodičkova. Dalším negativním doprovodným jevem prostituční scény je neoprávněné šíření reklamy. K propagaci nočních podniků a klubů je užíváno provozovateli mnoho nápaditých způsobů, jak zviditelnit daný podnik či klub. Účinným nástrojem pro postih takového způsobu propagace je obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy č. 11/2005, kterou se stanoví zákaz nabízení erotických vystoupení nebo erotických služeb, nebo v rámci Pražské památkové rezervace nařízení Rady hlavního města Prahy č. 26/2005. Za 1. pololetí roku 2013 bylo strážníky MP odhaleno 31 porušení těchto právních předpisů hl. m. Prahy. Na daném úseku příslušný odborný referent AÚ ÚVS spolupracuje s oddělením kontrolně metodickým odboru živnostenského a občanskoprávního MHMP. Na území hl. m. Prahy je celá řada nočních podniků a klubů s erotickým programem a erotickými službami, kde ze strany provozovatelů dochází k závažným porušováním předpisů ukládajících povinnosti vztahující se k provozovnám. Jedná se např. o porušování živnostenského zákona, včetně souvisejících předpisů a norem, porušování protipožárních předpisů, předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci atd. Největší koncentrace provozoven s erotickým programem je v centrální části metropole, z toho osm erotických provozoven aktuálně funguje na Václavském náměstí a v jeho bezprostředním okolí. Na Praze 1 až 5 je celkem 47 erotických provozoven. Pánské kluby jsou dislokovány převážně na Praze 2 a Praze 3, kde funguje osm těchto klubů. Od začátku roku 2013 bylo zkontrolováno během tří bezpečnostních koordinačních akcí v 10 podnicích na území Prahy celkem 135 prostitutek. Z toho 119 Češek, 12 Slovenek, tři Ukrajinky a jedna Bulharka. Při těchto kontrolách bylo rovněž zkontrolováno 41 hostů nočních klubů. Za uplynulé období bylo tedy celkem zkontrolováno 176 osob. 6 Celá řada vlastních i nově získaných poznatků od spolupracujících součástí Policie ČR, které spočívají zejména ve změnách názvů a míst provozoven nebo IČO provozoven, vyžaduje provedení změn v elektronické evidenci erotických podniků a provozoven 6 Uvedená data byla čerpána ze všech součinnostních kontrol odboru živnostenského a občanskosprávního MHMP a všech součástí Policie České republiky za uvedené období roku

9 s erotickým programem na území hl. m. Prahy, která je nadále komplexně aktualizována, aby co nejvíce odpovídala reálnému stavu. Současná evidence zatím obsahuje celkem 69 aktuálně fungujících provozoven s erotickým programem včetně dostupné fotodokumentace. Při vkládání dat jsou využity také poznatky místně příslušných okrskářů, evidence podniků kontrolovaných pracovníky odboru živnostenského a občanskoprávního MHMP, internetové portály specializujících se na tuto oblast i operativní poznatky spolupracujících součástí Policie ČR. V návaznosti na spolupráci se zmíněnými útvary Policie ČR bylo v I. pololetí roku 2013 referenty AÚ ÚVS uskutečněno 20 nočních šetření se zaměřením na prověření vytipovaných lokalit s možností existence podniků s erotickým programem. Dohled nad bezpečností v prostředcích a prostorách městské hromadné dopravy (dále jen MHD ) zabezpečují v hl. m. Praze především strážníci Hlídkového útvaru MP (dále jen HÚ ), dále se na něm podílejí v rámci své působnosti i ostatní útvary MP. Přitom spolupracují s pracovníky Dopravního podniku hl. m. Prahy, policisty a dalšími zainteresovanými subjekty. V poslední době se projevuje zřetelný trend k posilování aktivit v této oblasti. Ke zvýšení bezpečnosti v MHD byla v průběhu I. pololetí 2013 realizována tato opatření: V I. pololetí 2013 byla přítomnost strážníků v prostředcích MHD posilována zapojením ostatních územních útvarů. Strážníci obvodních ředitelství MP a dalších útvarů maximální možnou měrou využívali k přesunům mezi jednotlivými úseky MHD, především povrchové dopravy. Tyto přesuny měly charakter standardního výkonu služby s prováděním kontrol veřejného pořádku a případných zákroků. Ve spolupráci s Dopravním podnikem hl. m. Prahy, je na operační středisko Depo Hostivař umístěna pevná radiostanice, která je on-line napojena na tísňová tlačítka řidičů autobusů a tramvají v MHD. Za I. pololetí roku 2013 bylo zaznamenáno celkem 653 (+136, tj. +26 %) tísňových událostí. V I. pololetí 2013 bylo v nočních tramvajích zkontrolováno osob. Z přepravy bylo vyloučeno pro opilství, znečištěný a zapáchající oděv osob. Je poskytována součinnost pracovníkům přepravní kontroly DP při kontrole tarifní kázně cestujících, jednak kdykoliv na místě na vyžádání u konkrétních případů projednávaných pracovníky přepravní kontroly, dále pak v rámci kontrolní akce "Noční linky". Jsou prováděny kontroly na konečných stanicích nočních linek autobusů MHD tam, kde se vyskytují problémy ve veřejném pořádku. Jedná se zejména o linky 504, 505 a 511, u dalších je pak kontrola prováděna nepravidelně na základě vlastních poznatků z výkonu služby nebo po konzultaci s Dopravním podnikem hl. m. Prahy, a. s., v závislosti na aktuální situaci v jejich provozu. V současnosti jsou stanoveny čtyři pohotovostní autohlídky (v denní době dvě), pověřené zejména prováděním kontrol na konečných stanicích nočních linek autobusů MHD, na nichž se vyskytují problémy ve veřejném pořádku, a prověřování oznámení ve vztahu k tramvajím a autobusům MHD. Především jde o případy ohrožení řidičů MHD nebo cestujících. Osádky vozidel jsou složeny ze tří až čtyř strážníků a realizují doprovody vybraných nočních tramvají a autobusů tam, kde jsou nasazeni strážníci v rámci plnění úkolů v akci "Noční linky". V případě potřeby pak společně s nimi, na základě předaných informací, provádějí zákroky či jiné úkony směrem k nápravě zjištěného nežádoucího stavu, vyvolaného problémovými cestujícími. Dále autohlídky plní úkoly na úseku kontroly rizikových stanic metra, zejména sousedících s nádražími ČD, stanic v centru města a podílejí se na realizaci nočních uzávěr stanic

10 Strážníci provádějí uzávěry stanic metra při ukončení jeho provozu. Opatření je zaměřeno na to, aby v jejich prostorách nezůstala žádná nepovolaná osoba a při ranním znovuzahájení provozu strážníci dohlížejí, aby prostory stanic neobsazovaly osoby, které prokazatelně nehodlají tohoto prostředku využít k přepravě. HÚ zajišťuje sledování výstupů z kamerového systému, které provádějí strážníci, zařazení na operačním středisku útvaru. Monitorují se především prostory stanic metra, vestibuly a přilehlé okolí. V případě zjištění protiprávního jednání či jiné skutečnosti jsou pak na místo vysílány hlídky k řešení situace. Zvýšený dohled je zajišťován nad veřejným pořádkem a bezpečností v metru při konání hromadných sportovních, společenských a politických akcích, k jejichž návštěvě veřejnost tohoto prostředku využívá, nejčastěji stanice Českomoravská ve vztahu k O2 ARENĚ, Nádraží Holešovice a Vltavská (T-MOBILE ARENA), Hradčanská, Dejvická (GENERALI ARENA), Anděl. V roce 2013 pokračovala realizace projektu ochrany dětí a školní mládeže v době po ukončení vyučování ŠKOLNÍ POLICIE. Mezi prioritní úkoly okrskářů patří zabezpečování zvýšeného dohledu, zaměřeného na negativní vlivy (dealeři drog, pedofilové a jiní devianti, sociálně nepřizpůsobivé osoby, skupiny závadové mládeže, apod.), které ohrožují školáky v odpolední době, kdy nejsou pod bezprostředním dozorem pedagogických pracovníků ani rodičů. Na základě vyhodnocení dosavadního průběhu byly postupně prováděny dílčí úpravy seznamu škol zařazených do projektu a časů, kdy je zvýšený dohled vykonáván. Dne 1. ledna 2013 zajišťovali strážníci MP dohled nad veřejným pořádkem v souvislosti s konáním novoročního ohňostroje, který pořádal MHMP. Akce se zúčastnilo celkem 43 strážníků MP. Dne 6. dubna 2013 provádělo celkem 116 strážníků MP dohled nad veřejným pořádkem při příležitosti konání Hervis ½ Maratónu Praha na území hl. m. Prahy. Obdobně pak 11. května 2013 v průběhu konání akce PIM Maratónský víkend a 12. května 2013 Volkswagen Maraton Praha Do plnění úkolů v rámci těchto opatření bylo zapojeno 160 strážníků MP. O velikonočních svátcích a ve dnech jim předcházejících, zajišťovali strážníci zvýšený dozor na pražských hřbitovech a v jejich okolí, s cílem zamezit krádežím věcí a výzdob hrobů, krádežím odložených věcí z majetku návštěvníků hřbitovů, projevům vandalismu, vloupáním do motorových vozidel a dohled nad dopravou, zejména parkováním v okolí hřbitovů. V návaznosti na prováděné zákroky a další úkony jsou zaznamenávány i nadále případy fyzických útoků na strážníky. Za hodnocené pololetí bylo zaznamenáno celkem 40 útoků na strážníky v souvislosti s výkonem jejich pravomocí (-6, tj. -13 %). Tohoto protiprávního jednání se dopouštějí nejen osoby pod vlivem alkoholu, ale výjimkou nejsou ani řidiči motorových vozidel, kteří tímto způsobem neadekvátně reagují na projednávání přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. V I. pololetí 2013 se jednalo o tři případy takto jednajících řidičů (-4, tj. -57,1 %). Všechny služební zákroky byly úspěšně dokončeny, útočníci byli strážníky zpacifikováni, zajištěni a předáni Policii ČR

11 2.2. Oblast dopravy Na úseku bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích bylo v I. pololetí 2013 strážníky odhaleno celkem přestupků ( , tj. -34,1 %). Přestupky v dopravě tvořily, stejně jako v předchozích letech, nejfrekventovanější kategorii v rámci všech zjištěných přestupků a na jejich celkovém objemu se podílely 88,3 % a tento podíl byl o 2,4 % nižší než za I. pololetí Porušení zákazu zastavení odhalili strážníci v případech (-5 363, tj. -9,1 %), stání na chodníku tam, kde to není dovoleno, bylo zjištěno v případech (+116, tj. +0,3 %), zastavení či stání vozidla v křižovatce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před hranicí křižovatky a 5 m za ní v případech (-2 966, tj. -17,3 %), nerespektování zákazu vjezdu vozidel v případech (-453, tj. -2,3 %), zastavení a stání na přechodu pro chodce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před ním s počtem případů (-1 000, tj. -9,3 %). Dále byl v hodnoceném pololetí proveden postih za přestupek celkem u chodců (-2 498, tj. -27,8 %) a cyklistů (-716, tj. -39,4 %), kteří porušili povinnosti dané jim zákonem o provozu na pozemních komunikacích. Za první pololetí roku 2013 bylo strážníky MP zkontrolováno celkem vozidel ( , tj. -38,8 %) parkujících v zóně placeného stání. V rámci kontroly těchto vozidel bylo odhaleno celkem přestupků ( , tj. -34,2 %). Respektovanost zón placeného stání, vycházející ze statistických údajů vedených pro potřeby MP za první pololetí roku 2013 tak představovala 95,4 % (-0,3 %). Z celkového počtu zjištěných přestupků jich bylo projednáno v blokovém řízení (-8 402, tj. -36,2 %) a uloženy pokuty v souhrnné výši ,- Kč ( ,- Kč, tj. -34,7 %). U přestupků byla vydána výzva pro osobu podezřelou ze spáchání přestupku (dále jen VOPP ) ( , tj. -35,2 %), 369 přestupků bylo oznámeno správnímu orgánu (-698, tj. -65,4 %) a přestupků bylo uzavřeno domluvou (-1 200, tj. -19,6 %). V případech bylo využito oprávnění strážníků odstranit vozidlo formou jeho odtahu (-3 703, tj. -32,0 %). Na vozidla, zaparkovaná v rozporu s místní úpravou silničního provozu, na chodníku v místech, kde to není dovoleno nebo v zeleni, bylo strážníky MP vydáno v hodnoceném pololetí celkem VOPP ( , tj. -17,5 %). Technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla (dále jen TPZOV ) byl v průběhu hodnoceného pololetí nasazen na motorová vozidla nepřítomných řidičů celkem v případech (-3 514, tj. -20,6 %). U vozidel, která tvořila překážku silničního provozu nebo neoprávněně stála na vyhrazeném parkovišti, včetně zón placeného stání, byly realizovány jejich odtahy. Za I. pololetí 2013 nařídili strážníci celkem odtahů (-5 041, tj. -25,9 %), z toho bylo dokončených (-4 742, tj. -25,4 %) a 518 nedokončených (-299, tj. -36,6 %). Nejčastěji, v případech, bylo důvodem nařízení odtahu neoprávněné parkování v zóně placeného stání (-3 706, tj. -32,0 %). V případech rozhodovali strážníci o odstranění vozidla tvořícího překážku provozu na pozemní komunikaci (-1 286, tj. -20,0 %). Odtahů z parkovišť vyhrazených pro invalidy bylo 322 (+125, tj. +63,5 %) a z ostatních vyhrazených parkovišť 603 (+125, tj. +26,2 %). V rámci dohledu nad respektováním parkovacích míst vyhrazených pro vozidla přepravující osoby těžce postižené nebo osoby těžce pohybově postižené ostatními řidiči

12 motorových vozidel, bylo v uplynulém období letošního roku strážníky MP zjištěno a řešeno celkem přestupků (+1 880, tj. +97,2 %). V I. pololetí roku 2013 bylo zjištěno celkem případů překročení nejvyšší povolené rychlosti ( , tj. -61,1 %). Z tohoto počtu se ve případech jednalo o překročení rychlosti o méně než 20 km/h ( , tj. -59,0 %), v případech o překročení rychlosti o 20 až 39 km/h ( , tj. -67,7 %) a v 774 případech pak o 40 a více km/h (-2 108, tj. -73,1 %). Útvar řešení přestupků MP zpracovává výstupy z úsekových měřičů rychlosti a ze zařízení automatického systému evidence a dokumentování průjezdu vozidel na červený signál. Takto získaná data jsou Útvarem řešení přestupků vyhodnocována a dále řešena v souladu se zákonem o přestupcích a zákonem o provozu na pozemních komunikacích. Na základě údajů z úsekových měřičů rychlosti bylo odhaleno porušení překročení rychlosti do 20 km/h ( , tj. -58,7 %), ( , tj. 67,3 %) porušení překročení rychlosti od 20 do 40 km/h a 762 (-1 970, tj. -72,1 %) porušení překročení rychlosti o 40 km/h a více. Pomocí zařízení automatického systému evidence a dokumentování průjezdu vozidel na červený signál bylo odhaleno celkem průjezdů vozidel (+1 353, tj. +13,6 %). V hodnoceném období MP oznámila celkem přestupků zařazených do bodového systému (-2 207, tj. -18,1 %), přestupků za 3 body (překročení nejvyšší povolené rychlosti o 20 až 40 km/h; -956, tj. -38,5 %), přestupků za 2 body (překročení nejvyšší povolené rychlosti o méně než 20 km/h; , tj. -12,9 %). Celkový počet nahlášených bodů byl (-5 370, tj. -19,9 %). Dále bylo oznámeno uložených pokut v blokovém řízení vyšších než 1 000,- Kč (-856, tj. -38,4 %). Při provádění zvýšeného dohledu nad dodržováním dopravní kázně řidičů vozidel TAXI bylo za I. pololetí 2013 strážníky MP odhaleno celkem přestupků a jiných správních deliktů, kterých se tato kategorie řidičů dopustila (-387, tj. -21,6 %). Z uvedeného počtu bylo přestupků řešeno uložením blokových pokut (-18, -1,7 %) v souhrnné výši ,- Kč ( ,- Kč, tj. -42,7 %), v dalších 127 případech byl přestupek či jiný správní delikt oznámen příslušnému správnímu orgánu (-21, tj. -14,2 %) a na 34 vozidel TAXI byly vydány VOPP (-7, tj. -17,1 %). TPZOV bylo použito v pěti případech (beze změny). Na odhalování deliktů páchaných řidiči vozidel taxislužby 8 je zaměřena činnost specializované skupiny TAXI, organizačně začleněné do Analytického útvaru 9. Za I. pololetí roku 2013 odhalili strážníci této skupiny 926 případů protiprávního jednání řidičů taxislužby (-675, tj. -42,2 %). Z tohoto počtu bylo 859 případů (-83, tj. -8,8 %) projednáno v blokovém řízení uložením pokut v celkové výši ,- Kč ( ,- Kč, tj. -47,9 %). Odboru dopravy MHMP a úřadům městských částí bylo oznámeno 50 přestupků a jiných správních deliktů (-69, tj. -58,0 %). Strážníci skupiny TAXI doručili řidičům taxislužby 22 poštovních zásilek (+1, tj. +4,8 %). K zajištění bezpečnosti dětí v silničním provozu při cestě do školy je každý pracovní den v průběhu školního roku zabezpečován strážníky v ranních hodinách před začátkem vyučování dohled nad vytipovanými přechody pro chodce v blízkosti základních škol. V prvním pololetí roku 2013 byl prováděn dohled nad 130 přechody. V závěru školního roku 7 Zahrnuty jsou pouze přestupky odhalené, vyhodnocené a zadané do CEP. 8 Dohled na stanovištích TAXI, přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, dodržování zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, předražování jízdného, dodržování zákoníku práce (pracovní smlouvy řidičů taxislužby). 9 Z územních útvarů se významnou měrou na odhalování těchto deliktů podílí OŘ MP Praha 1 v rámci běžného výkonu služby

13 2012/2013 byl dohled nad těmito přechody ze strany MP, ve spolupráci s Policií ČR, zintenzívněn. Do problematiky dopravy zasahovaly i další akce, uvedené v jiných kapitolách této zprávy Oblast životního prostředí V rámci životního prostředí byla v I. pololetí 2013 aktivita strážníků zaměřena zejména na dodržování povinností, stanovených právními předpisy hl. m. Prahy 10. Při dohledu nad dodržováním obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o čistotě bylo strážníky MP za I. pololetí roku 2013 zjištěno případů nerespektování zákazů (-749, tj. -23,0 %), taxativně stanovených uvedenou vyhláškou. V jejich vnitřní struktuře se pak jednalo o případů znečištění ulic nebo jiných veřejných prostranství odpadky (-457, tj. -22,9 %), z toho odhozením nedopalků cigaret (-331, tj. 20,9 %), 53 odhozením žvýkačky (-32, tj. -37,6 %) a 228 odhozením zbytku potravin (-94, tj. -29,2 %). Dále pak ke znečištění došlo v 52 případech krmením pro zvířata (-7, tj. -11,9 %), ve 29 případech materiály uniklými při přepravě, vykládce, nakládce nebo výjezdu vozidel ze staveb nebo nezpevněných ploch (-12, tj. -29,3 %), 69 skutků se týkalo umístění plakátů mimo plochy k tomu určené (+13, tj. +23,2 %), 535 přestupků bylo spácháno jiným způsobem (-111, tj. -17,2 %), ve 221 případech se jednalo o neodklizení výkalů zvířete (-129, tj. -36,9 %) a jiné porušení vyhlášky bylo zjištěno v 60 případech (-46, tj. -43,4 %). Z celkového počtu odhalených případů jich bylo 543 (-848, tj. -61,0 %) projednáno v blokovém řízení uložením pokut v souhrnné výši ,- Kč ( ,- Kč, tj. -63,0 %), 113 přestupků bylo oznámeno správnímu orgánu (-51, tj. -31,1 %) a v případech bylo strážníky využito domluvy (+141, tj. +8,3 %). Pozornost strážníků byla nadále věnována dodržování obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o ochraně veřejné zeleně. Celkem bylo zjištěno případů nerespektování zákazů, taxativně stanovených uvedenou vyhláškou (-413, tj. -12,6 %). Přestupcům bylo uloženo celkem 587 pokut v blokovém řízení (-84, tj. -12,5 %) v souhrnné výši ,- Kč ( ,- Kč, tj. -8,7 %) a 49 přestupků (-3, tj. -5,8 %) bylo oznámeno příslušnému správnímu orgánu. V rámci dohledu nad pohybem psů ve veřejné zeleni v hl. m. Praze bylo v hodnoceném období zjištěno celkem 758 přestupků a správních deliktů ze strany majitelů psů (+26, tj. +3,6 %). Při kontrolách bylo zjištěno 28 případů (+23, tj. +460,0 %) nezaplacených poplatků za chované psy, 47 přestupků spáchaných neoznačením psa (-1, tj. -2,1 %) a 58 nepřihlášením se do evidence chovatelů psů (-89, tj. -60,5 %) a tyto odhalené přestupky a správní delikty byly předávány k dořešení úřadům městských částí. V I. pololetí 2013 bylo zjištěno a zadokumentováno 866 vraků motorových vozidel, ponechaných jejich držiteli na komunikacích či veřejných prostranstvích hl. m. Prahy (+26, tj. +3,1 %). 10 Obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 8/2008, o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích (vyhláška o čistotě), č.6/2001, o ochraně veřejné zeleně, č. 18/2004, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 23/2003, o místním poplatku ze psů, č.5/2007, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území hlavního města Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech)

14 Příslušným úřadům MČ byl strážníky oznámen výskyt celkem 798 nepovolených skládek (+124, tj. +18,4 %) zjištěných při výkonu služby. V rámci dohledu na udržování čistoty v hl. m. Praze spolupracuje MP s úklidovými společnostmi (Pražské služby, a. s., Komwag, podnik čistoty a údržby města, a. s., IPODEC- ČISTÉ MĚSTO, a. s. a AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o.), Odborem ochrany prostředí MHMP (dále jen OOP ). Problematice udržování čistoty jsou věnovány také pravidelné porady OOP, kterých se zúčastňuje i odborný referent AÚ pro oblast životního prostředí. Využitelné informace a poznatky pro výkon služby pak zpracovává a předává jednotlivým obvodním ředitelstvím MP k usměrnění běžného výkonu služby strážníků v terénu. Celoměstská akce Bezpečná a čistá pískoviště proběhla na území hl. m. Prahy dne 30. dubna 2013 v době od 09:00 do 15:00 hodin a dne 17. května od 09:00 do 15:00 hodin má především bezpečnostní a preventivní charakter a je zaměřena na sběr injekčních stříkaček a jehel z dětských hřišť a pískovišť. Slouží k zaměření práce strážníků v období školního roku a prázdnin do nejvíce exponovaných lokalit tímto problematickým znečištěním. Při akci bylo strážníky zkontrolováno celkem 275 dětských hřišť a pískovišť (+54, tj. +24,4 %) a nalezeno zde 37 injekčních stříkaček (-220, tj. -85,6 %) a 17 injekčních jehel (-71, tj. -80,7 %). Dále proběhly čtyři další akce JEHLA, zaměřené na kontrolu míst které užívají narkomani, ve vybraných vestibulech metra a jejich okolí. Bylo nalezeno 119 ks injekčních stříkaček, 69 ks injekčních jehel a 529 ks ostatního infekčního materiálu. MP se jak při běžném výkonu služby, tak i při organizování cílených bezpečnostních akcí a projektů zaměřuje na segmenty, kde je stav bezpečnosti a veřejného pořádku z pohledu občanů a návštěvníků Prahy neuspokojivý, ale které z jakýchkoliv důvodů nepatří k prioritám jiných bezpečnostních složek. Jedná se např. o institut tzv. Parkové policie (dále jen PP ), který lze charakterizovat jako komplexní dohled strážníků okrskářů ve vytipovaných parkových celcích, převážně v centrální části hl. m. Prahy, které jsou hojně navštěvovány širokou veřejností a turisty. Jedná se o parky Petřínské sady, Národní kulturní památka Vyšehrad, Riegrovy sady, Havlíčkovy sady (Grébovka), Vítkov, Kinského zahradu, Šárku, Hvězdu, Stromovku, Letenské sady a přírodní park Hostivař. Ve II. etapě byl tento výčet rozšířen o další čtyři parkové lokality: Jezerka v Praze 4; Ladronka v Praze 6; Ďáblický a Čimický háj v Praze 8 a Centrální park Opatov v Praze 11. V rámci III. etapy došlo k rozšíření o Centrální park Pankrác ve služebním obvodu Obvodního ředitelství MP Praha 4. Dohled nad uvedeným parkem vykonává jeden strážník. V současné době tak projekt PP zahrnuje celkem 16 parkových lokalit s dohledem 25 strážníků. Ostatní parky ve městě jsou rovněž zařazeny do hlídkové činnosti MP. Ve většině případů jsou součástmi okrsků strážníků okrskářů v rámci jednotlivých OŘ MP v Praze. Rozdíl institutu PP je především ve vytvoření okrsku, kterým je pouze daný park. Pasáž o problematice vytváření nápisů a kreseb tzv. graffiti, která s životním prostředím bezprostředně souvisí, je zařazena v kapitole 2.4. Oblast ochrany majetku Oblast ochrany majetku V hodnoceném pololetí bylo prověřováno v příslušné evidenci celkem motorových a přípojných vozidel ( , tj. -15,3 %). Celkem bylo tímto způsobem nalezeno 55 vozidel v pátrání Policie ČR (+8, tj. +17,0 %). Současně bylo odhaleno

15 případů označení motorových vozidel státními poznávacími značkami nebo registračními značkami, které byly v evidenci vedeny jako odcizené či ztracené (+53, tj. +91,4 %). Poplachovým monitorovacím systémem hl. m. Prahy (dále jen PMS ) bylo v I. pololetí roku 2013 střeženo 747 připojených objektů. Smluvně bylo připojeno 637 objektů a u 110 dalších se jednalo o objekty MP. Nově bylo připojeno 18 objektů a devět odpojeno. V hodnoceném období bylo na PMS přijato signálů poplachu. Na základě těchto signálů bylo uskutečněno výjezdů autohlídek jednotlivých OŘ MP ke střeženému objektu, 933 oznámení bylo prověřeno telefonicky a signálů bylo odesláno pro kontrolu servisním technikem z objektů připojených na PMS (testování funkčnosti). V tomto období bylo zaznamenáno 26 případů narušení objektu pachatelem. Strážníky bylo za sledované období roku 2013 odhaleno 28 případů (+11, tj. +64,7 %) poškozování majetku formou vytváření nápisů a kreseb tzv. graffiti, kterých se dopustilo celkem 38 pachatelů (+14, tj. +58,3 %). Ve věkové kategorii pachatelů mladších 15 let byly zadrženy dvě osoby (+2), v kategorii 15 až 20 let, se podílelo na celkovém počtu odhalených pachatelů v hodnoceném období 16 osob (+5, tj. +45,5 %) a v kategorii nad 20 let došlo k zajištění 20 pachatelů (+6, tj. +46,2 %). V jednom případě byl jako pachatel zjištěn státní příslušník Velké Británie, ve dvou případech občané Švédska. U věkových kategorií zadržených pachatelů uvedené činnosti došlo k posunu. Zatímco v minulosti se jednalo zejména o osoby nezletilé a mladistvé, od loňského roku dochází ke zvýšení věku pachatelů, jak vyplývá i z výše uvedeného přehledu. Ve všech případech byly zjištěné osoby omezeny, v souladu s ustanovením 76 odst. 2 tr. řádu, na osobní svobodě, neboť byly důvodně podezřelé ze spáchání trestného činu poškozování cizí věci podle 228 odst. 2 trestního zákoníku a následně předány k provedení dalších opatření Policii ČR Oblast ochrany před alkoholismem Na úseku ochrany před alkoholismem bylo v rámci běžného výkonu služby řešeno 44 přestupků (-52, tj. -54,2 %). Z toho bylo 22 případů prodeje či podání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let (-45, tj. -67,2 %), dva případy podání alkoholu osobám ovlivněným alkoholickým nápojem (-2, tj. -50,0 %), pět případů prodeje alkoholu mimo povolená místa (-13, tj. -72,2 %) a 15 případů zákazu vstupu na určená místa osobám, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek (+8, tj. +114,3 %). Celkem 712 osob bylo strážníky vyzváno k podrobení se orientačnímu vyšetření na alkohol pomocí dechové zkoušky (-46, tj. -6,1 %), z toho v 62 případech s pozitivním výsledkem (-17, tj. -21,5 %). U řidičů byl pozitivní výsledek zjištěn ve 36 případech (+9, tj. +33,3 %), u ostatních osob pak ve 26 případech (-26, tj. -50,0 %). Za I. pololetí roku 2013 bylo převezeno do protialkoholní záchytné stanice celkem osob (+95, tj. +5,6 %). V oblasti ochrany před škodami způsobenými tabákovými výrobky strážníci prováděli dohled nad dodržováním zákazů a omezení jejich prodeje, nad plněním povinností osob, které je prodávají, nad dodržováním zákazu kouření na určených místech a o provádění zákroků směřujících k dodržení zákazu kouření na základě požádání provozovatele místa, kde je kouření zakázáno. Za I. pololetí 2013 bylo strážníky MP řešeno pro přestupek osob (-1 296, tj. -19,3 %), které nerespektovaly zákaz kouření v místech stanovených zákonem a dalších 9 řešených přestupků se vztahovalo k neoznačení míst prodeje tabákových výrobků

16 zjevně viditelným textem zákazu prodeje tabákových výrobků osobám mladším 18 let (-8, tj. -47,1 %) Ostatní přestupky Ostatních přestupků, řešených v souladu s přestupkovým zákonem, bylo zaznamenáno celkem (-1 161, tj. -11,5 %). Do této kategorie jsou, kromě již výše zmíněných přestupků proti majetku 11 a přestupků v oblasti ochrany před škodami způsobenými tabákovými výrobky a alkoholem 12, podřazeny např. přestupky proti občanskému soužití. Na úseku pouličního a stánkového prodeje zjistili strážníci MP celkem 25 přestupků a správních deliktů (-2, tj. -7,4 %). Úřadům městských částí v Praze bylo s potřebnou dokumentací předáno k zahájení správního řízení 13 případů (+9, tj. +225,0 %) Další aktivity Pro zajištění koordinace a součinnosti v oblasti provozování výherních hracích přístrojů (dále jen VHP ) jsou v rámci AÚ ÚVS vyčleněni odborní referenti, jejichž úkolem je metodicky usměrňovat činnost strážníků při kontrolách dodržování obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 18/2011, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat VHP. Strážníci se při výkonu služby zaměřují též na související negativní jevy, mezi něž patří problematika toxikomanie, dále prodej a podávání alkoholických nápojů a tabákových výrobků dětem a mladistvým a jejich hraní na VHP. Počet provozovaných VHP na území hl. m. Prahy se do roku 2007 trvale zvyšoval. Proto hlavní město Praha přijalo v roce 2007 obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje. První novela obecně závazné vyhlášky účinná od snížila počet míst uvedených v její příloze o 78, tj. z na míst. Druhá novela účinná od dále snížila počet míst o 36, tj. na míst. Třetí novela účinná od snížila počet míst na 1 265, tj. o 43 míst, na kterých lze provozovat VHP. Čtvrtá novela účinná od snížila počet míst na 944, tj. o 321 míst. Pátá novela účinná od 1. ledna 2012 snížila počet míst na 639, tj. o 305 míst. Celkově došlo od přijetí obecně závazné vyhlášky č. 19/2007 Sb., ke snížení o 783 míst. Novela loterijního zákona, tzn. zákon č. 300/2011 Sb. výrazně rozšířil zmocnění obcí omezit na svém území hazardní hry o loterie a jiné podobné hry, uvedené v novém znění 2 písm. e), g), i), l), m) a n) a loterie a jiné podobné hry podle 2 písm. j) a 50 odst. 3 zákona o loteriích. Předmětná ustanovení zákona o loteriích zahrnují VHP, bingo, hry v kasinech, interaktivní videoloterní terminály, karetní hry, lokální herní systémy, elektromechanické kostky, či tzv. kostkorulety a všechny hry neupravené v části první až čtvrté zákona o loteriích, povolované Ministerstvem financí ČR. Možnost regulace se nevztahuje na tomboly, peněžité, věcné, číselné a okamžité loterie, sázkové hry, při nichž je výhra podmíněna uhodnutím sportovních výsledků, a kursové a dostihové sázky. 11 Kapitola Kapitola

17 Praha reguluje hazard podle zákona o loteriích a jiných podobných hrách, č. 202/1990 Sb. a pomocí obecně závazné vyhlášky č. 18/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry. Zastupitelé hlavního města vidí problém v tom, že jednotlivé radnice ruší herny nekoncepčně a proto zastupitelstvo na základě podnětů komise Rady HMP pro oblast regulace loterií a jiných podobných her, která vznikla dne jako poradní orgán radních (usnesení Rady HMP č. 2267), v měsíci květnu 2013 odsouhlasila záměr vydat novou obecně závaznou vyhlášku, která by měla snížit místa, na kterých jsou provozovány loterie a jiné podobné hry. Zároveň schválila pravidlo pro výběr míst, na nichž bude umožněno nadále loterie a jiné hry provozovat. Návrh mimo jiné počítá se zákazem veřejné reklamy propagující hazardní hry na území hl. m. Prahy, se zpřísněním podmínek pro označení heren a casin, jež by na příště neměli užívat různých blikajících poutačů či podobných reklam, které značně ruší okolí. Součástí pravidel pro výběr míst je i ustanovení, které zakazuje umístění provozoven v blízkosti škol, zařízení zdravotní a sociální péče či budov, ve kterých je vykonávána činnost orgánů veřejné správy. V současné době se na trhu objevují případy provozování nevýherních hracích přístrojů a internetových kiosků. Jedná se o zařízení, která jsou obdobou výherních hracích přístrojů nebo interaktivních videoloterních terminálů prezentovaných jako nevýherní hrací přístroj. V případě internetových kiosků jde o zařízení obdobná samoobslužným terminálům, jež obsahují v hlavní nabídce prohlížeč internetu včetně možnosti aktivního připojení s obdobnou nabídkou her, jako je tomu u nevýherního hracího přístroje, a možností připojit se na servery zahraničních nelegálních provozovatelů. Pro oba druhy těchto zařízení je charakteristické, že nemají zabudovaný tzv. vypláceč výhry. Neumožňují tedy vyplácení výhry. I přes tuto skutečnost budou orgány státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi ve spolupráci s Policií ČR kontrolovat, zda v konkrétních případech nedochází k obcházení loterního zákona formou skrytého vyplácení případné výhry. Hlídková činnost strážníků, kteří v rámci běžného výkonu služby a účinné prevence provádějí kontroly živnostenských provozoven průběžně, tedy i v době, kdy nejsou vyhlášeny žádné akce zaměřené na ověřování a aktualizaci míst provozoven s VHP, přispívá k dodržování právních norem a působí preventivně. Kontroly provádí zejména v hernách, restauracích, jim podobných zařízeních, zaměřují se rovněž na problematiku toxikomanie, dále na podávání a prodej alkoholických nápojů, a tabákových výrobků dětem a mladistvým a jejich hraní na přístrojích zábavní hazardní techniky. Za první pololetí roku 2013 bylo strážníky provedeno kontrol provozoven, z toho bylo odhaleno 109 přestupků a 89 správních deliktů. V I. pololetí roku 2013 byly příslušným odborným referentem AÚ ÚVS pověřeného problematikou toxikomanie zpracovány přehledy o rizikových lokalitách v metropoli, které byly předány Policii ČR: 1) Lokality s potencionálními přípravnami a varnami drog celkem 10 lokalit, 2) Lokality spojené s prodejem, nabízením a podáváním drog celkem 132 lokalit, 3) Lokality, kde dochází k samotné aplikaci drog celkem 200 lokalit. Za I. pololetí roku 2013 bylo vytipováno a předáno specializovaným útvarům Policie ČR 257 těchto míst s ohledem na skutečnost, že se některá místa výskytu překrývají. Na základě uskutečněných jednání mezi Krajským ředitelstvím Policie ČR a MP bylo pokynem ředitele MP z ledna 2010 zajištěno předávání všech zjištěných poznatků z jednotlivých součástí MP k problematice Toxi prostřednictvím určeného referenta AÚ ÚVS. Do současné doby bylo takto předáno 82 konkrétních poznatků

18 Strážníci MP řešili v I. pololetí roku 2013 v rámci běžného výkonu služby 31 případů spojených s toxikomanií. V případě pouliční distribuce drog v metropoli se jedná pouze o drobné dealerství mezi narkomany. Ti buď prodejem přebytků omamných, nebo psychotropních látek získanou finanční hotovost použijí na uspokojení dalších potřeb (nájem, strava) nebo drogu vymění za jinou. Většinou se jedná o osoby ze slabších sociálních vrstev, často bez pracovního poměru. Největším problémem pouliční distribuce drog je, že se tyto osoby logicky soustřeďují na významných dopravních uzlech MHD, kde jsou pro zájemce o drogu nejdostupnější. K samotné aplikaci drogy pak dochází v interiérech heren, na veřejných toaletách, ale i na veřejnosti. Dne 23. ledna 2013 byla za přímé účasti příslušných specialistů MP nově prohloubena spolupráce s útvarem Policie ČR pověřeným touto problematikou na Krajském ředitelství Policie ČR. Poskytované údaje jsou od měsíce března 2013 ze strany MP dle potřeby předávány Policii ČR. Tyto údaje jsou mimo jiné také relevantním podkladem pro následná jednání zástupců MP při plánování některých koordinačních akcí Policie ČR a MP. Útulky pro opuštěná zvířata (dále jen ÚPOZ ) jsou specializovaným útvarem MP, které zajišťují dočasné umístění nalezených a opuštěných a toulavých zvířat na území hl. m. Prahy. Poskytují následnou veterinární a chovatelskou péči s důslednými karanténními opatřeními, dále odchytové a asanační služby, veterinární asanaci (svoz kadáverů, konfiskátů živočišného původu) zvířat ze zájmových chovů a se zajišťováním komplexní evidence přijatých, umístěných, uhynulých, utracených a vypuštěných zvířat, včetně evidence mikročipů a tetovacích čísel a dalších s provozem souvisejících agend a to v nepřetržitém provozu. Útulková zařízení jsou přímo řízena náměstkem pro ekonomiku MP 13 a jsou organizačně členěna na jednotlivá oddělení a to ošetřovatelů psů, ošetřovatelů koček a exotů, odchytové a asanační služby, veterinárního, výdeje a příjmu včetně zoo-koutku. MP provozuje dvě zařízení. V Praze 8, ul. V Zámcích 56/a a v Praze 10, ul. Dolnoměcholupská 58/27. První ze jmenovaných zařízení je určeno pro příjem psů a jiných zvířat a provozování zoo-koutku a to s kapacitou pro psy 170 samostatných míst, v zookoutku není v současné době stálá expozice pro veřejnost. Útulek v Praze 8 je rozdělen na karanténu, nemocnici, izolaci, jednotlivá oddělení psů určených k výdeji náhradním a původním majitelům. Druhý z útulků je určen pro toulavé a opuštěné kočky domácí, zdivočelou populaci koček a jiná, například i exotická zvířata, která se nalezla na území hl. m. Prahy. ÚPOZ ve spolupráci s odbory životního prostředí městských částí a Magistrátu hl. m. Prahy zajišťuje kastrační program pro již zmíněnou zdivočelou populaci koček s následným vypouštěním do lokalit odchytu. Kapacita útulku je 200 míst pro kočky, za I. pololetí 2013 nedošlo zatím k překročení této kapacity. V objektu útulku je záchytná stanice pro ostatní zvířata, sloužící pro krátkodobé umístění jiných zvířat než psů a koček. Zvířata jsou ošetřena, případně předána do jiných zařízení či vrácena jejich majiteli, pokud se o ně přihlásí. Otevřením záchytné stanice tak byla vyřešena absence v zajišťování ostatních zvířat. Záchytná stanice je schopna krátkodobě zajistit např. velké savce, chované šelmy, plazy, exoty, včetně exotického ptactva apod. Z důvodů zajištění zoohygieny má vždy jeden ošetřovatel na starost jedno oddělení a nesmí přecházet na jiná oddělení po celou dobu své směny. Veterinární oddělení zajišťuje veškerou zdravotní péči na obou útulcích. Veterinární činnost včetně dohledu provádí smluvní veterinární lékaři a v plné výši za tyto veterinární úkony zodpovídají. 13 Od 1. března

19 V I. pololetí roku 2013 bylo do ÚPOZ Praha 8 Troja přijato psů, z toho psů bylo zajištěno odchytovou službou. Do ÚPOZ Praha 10 Dolní Měcholupy bylo přijato 513 koček, z toho 277 bylo zajištěno odchytovou službou. Bylo také přijato 100 kusů jiných druhů zvířat. Pracovníky odchytové služby bylo zajištěno celkem zvířat. V prvním pololetí roku 2013 bylo uskutečněno výjezdů, při kterých bylo najeto celkem km. Dále byla v prvním pololetí roku 2013 provedena asanace 588 kusů zvířat, tj kg kadáverů. 3. ULOŽENÉ SANKCE 3.1. Pokuty v blokovém řízení Strážníci za I. pololetí 2013 uložili celkem blokových pokut ( , tj. -25,2 %) v souhrnné výši ,- Kč ( ,- Kč, tj. -31,0 %). Z celkového počtu pokut uložených v blokovém řízení jich bylo zaplaceno na místě ( , tj. -21,3 %) a v případech se jednalo o blokové pokuty na místě nezaplacené (-8 300, tj. -44,1 %). Ve vnitřní struktuře blokového řízení dominovaly pokuty za přestupky v dopravě, kterých bylo uloženo ( , tj. -22,1 %) a jejich výše dosáhla ,- Kč ( ,- Kč, tj. -28,1 %). Ve veřejném pořádku se jednalo o blokových pokut (-5 790, tj. -47,2 %) v celkové částce ,- Kč ( ,- Kč, tj. -50,2 %). V kategorii ostatních přestupků bylo uloženo blokových pokut (-1 014, tj. -30,0 %) a jejich výše dosáhla částky ,- Kč ( ,- Kč, tj. -18,9 %) Ostatní formy řešení přestupků Správním orgánům bylo oznámeno celkem přestupků ( , tj. -66,4 %), spolu s potřebnými podklady k zahájení správního řízení. Dalších přestupků (-2 108, tj. -3,1 %) bylo v hodnoceném pololetí uzavřeno za využití domluvy. 4. OKRSKÁŘI K 30. červnu 2013 bylo z plánovaného počtu 278 okrsků (-1, tj. -0,4 %) obsazeno okrskáři 264 (+3, tj. +1,1 %), to je 95,0 %. K uvedenému datu působilo v okrscích celkem 490 okrskářů (-12, tj. -2,4 %) a na celkovém počtu všech strážníků zařazených na OŘ MP se okrskáři podíleli 31,0 % (+0,2 %). Na jednotlivých okrscích jsou okrskáři vytvořeny velmi dobré organizační podmínky a logistické zabezpečení pro účinnější působení MP, zejména v oblasti veřejného pořádku

20 Novým důležitým prvkem, vyplývajícím z práce okrskáře, byla vlastní preventivní činnost v rámci primární prevence (besedy na školách, v domech seniorů, sportovní akce). Starostové malých městských částí se mnohdy na úkolování okrskářů přímo podílejí, významnou roli tak sehrává úzká vazba s orgány místní samosprávy. V každém případě je využívání této formy výkonu služby MP pozitivní skutečností. Od počátku zavedení tohoto systému výkonu služby v roce 2000 získala v dalším období činnost jednotlivých okrskářů na kvalitě, neboť tito strážníci po určité době svého působení ve svěřených okrscích si již osvojili potřebnou místní a osobní znalost. Činnost okrskářů doznává v převážné většině kladnou odezvu jak ze strany široké občanské veřejnosti, tak i ze strany orgánů územní samosprávy, Policie ČR, případně i jiných subjektů, jako jsou Pražské vodovody a kanalizace, a.s., ELTODO, Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Kolektory Praha, a.s. a další. Jejich úloha v rámci MP je plně opodstatněná a nezastupitelná. Dosahovaná výslednost přispívá jak ke zvýšení úrovně veřejného pořádku a bezpečnostní situace, tak i stavu na úseku dopravy. Problémy, vyskytující se v některých okrscích, byly řešeny podle situace a daných možností buď samotným okrskářem nebo ve spolupráci s OŘ MP, ÚMČ, Policií ČR, případně i jinými věcně příslušnými subjekty. MP disponovala k celkem 25 Starokladrubskými koňmi (projekt Okrskáři na koních ). Služební koně a strážníci jezdci jsou v rámci MP rozděleni do pěti samostatných jízdních skupin, které podléhají vedení příslušných OŘ. Celkový počet strážníků k činil 27 strážníků-jezdců. Jízdní skupiny (dále jen JS ) sídlí: JS OŘ MP Prahy 5 a JS OŘ MP Prahy 1 na závodišti ve Velké Chuchli. JS OŘ MP Prahy 7 V Zámcích 56, Praha 8 Trója. JS OŘ MP Prahy 11 na Jižním městě v ulici Exnerova. JS OŘ MP Prahy 13 v Řeporyjích. Hlídková činnost jednotlivých jízdních skupin byla převážně zaměřena k zajištění veřejného pořádku v lokalitách výše uvedených OŘ a v centru Prahy 1. Jednalo se například o Staroměstské a Václavské náměstí, okolí Hlavního nádraží, Kampu, Leteňské sady, Petřín, park Stromovka, Prokopské údolí, Hostivařskou přehradu, Olšanské hřbitovy, Letnou, Zbraslav a Radotín. JS se mimo jiné významně podílely na zajištění většiny bezpečnostních a preventivních akcí MP. Zřejmě nejvýznamnější akcí tohoto druhu byl Den s policií v Letňanech dne SPOLUPRÁCE MP S VEŘEJNOSTÍ A S VNĚJŠÍMI SUBJEKTY 5.1. Linka tísňového volání 156 Centrálním operačním střediskem MP bylo za I. pololetí 2013 evidováno celkem volání na linku tísňového volání 156 (-3 866, tj. -2,2 %). Občany bylo oznámeno 102 trestných činů (+43, tj. +72,9 %) a na základě těchto oznámení bylo strážníky na osobní svobodě omezeno 103 osob, důvodně podezřelých ze spáchání trestného činu (+61, tj. +145,2 %). Dále bylo volajícími oznámeno přestupků (+5 921, tj. +13,5 %)

Předkládá : Mgr. Vladimír K O T R O U Š. o činnosti Městské policie hl. m. Prahy

Předkládá : Mgr. Vladimír K O T R O U Š. o činnosti Městské policie hl. m. Prahy Z P R Á V A o činnosti Městské policie hl. m. Prahy za rok 2005 ve srovnání s rokem 2004 Předkládá : Mgr. Vladimír K O T R O U Š ředitel Městské policie hl. m. Prahy - 2 - O B S A H 1. Úvod... 3 2. Výsledky

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Předkládá: Mgr. Ludvík K L E M A náměstek ředitele. o činnosti Městské policie hl. m. Prahy. ředitel. Městské policie hl. m. Prahy

Předkládá: Mgr. Ludvík K L E M A náměstek ředitele. o činnosti Městské policie hl. m. Prahy. ředitel. Městské policie hl. m. Prahy Z P R Á V A o činnosti Městské policie hl. m. Prahy za rok 2012 v porovnání s rokem 2011 Předkládá: Mgr. Ludvík K L E M A náměstek ředitele Městské policie hl. m. Prahy Schvaluji: Ing. Eduard Š U S T E

Více

- 2 - 2. Výsledky činnosti MP... 3. 2.4. Oblast ochrany majetku... 10. 2.5. Oblast ochrany před alkoholismem... 12. 2.6. Ostatní přestupky...

- 2 - 2. Výsledky činnosti MP... 3. 2.4. Oblast ochrany majetku... 10. 2.5. Oblast ochrany před alkoholismem... 12. 2.6. Ostatní přestupky... Z P R Á V A o činnosti Městské policie hl. m. Prahy za rok 2006 v porovnání s rokem 2005 - 2 - O B S A H 1. Úvod... 3 2. Výsledky činnosti MP... 3 2.1. Oblast veřejného pořádku... 3 2.2. Oblast dopravy...

Více

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 k zabezpečení čistoty a veřejného pořádku na území města Karviné Schváleno: 26.04.2011 Účinnost: 11.05.2011 Zpracovatel: Kancelář tajemníka Zastupitelstvo

Více

Předkládá: Mgr. Vladimír K O T R O U Š. o činnosti Městské policie hl. m. Prahy

Předkládá: Mgr. Vladimír K O T R O U Š. o činnosti Městské policie hl. m. Prahy Z P R Á V A o činnosti Městské policie hl. m. Prahy za rok 2010 v porovnání s rokem 2009 Předkládá: Mgr. Vladimír K O T R O U Š ředitel Městské policie hl. m. Prahy OBSAH 1. ÚVOD 1.1. MP a její organizační

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009 Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009 1. Úvod Cílem zprávy je předložit ve stručné podobě ucelený přehled činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009. V průběhu roku 2009 získala Městská

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín a stavu veřejného pořádku za rok 2014

Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín a stavu veřejného pořádku za rok 2014 Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín a stavu veřejného pořádku za rok 2014 tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin.cz V Kojetíně 4. 1. 2015 Obsah 1. Úvod do problematiky

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 30.11.2013 664 42 Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 30.11.2013 664 42 Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 30.11.2013 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc Listopad Celkem bylo řešeno 19 případů

Více

5/2011. Obecně závazná vyhláška. Statutárního města Karviná

5/2011. Obecně závazná vyhláška. Statutárního města Karviná Systém ASPI - stav k 9.11.2014 do částky 101/2014 Sb. a 31/2014 Sb.m.s. 5/2011 - o čistotě a veřejném pořádku - poslední stav textu Změna: 13/2011 5/2011 Obecně závazná vyhláška Statutárního města Karviná

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

Předkládá: Mgr. Vladimír K O T R O U Š. o činnosti Městské policie hl. m. Prahy

Předkládá: Mgr. Vladimír K O T R O U Š. o činnosti Městské policie hl. m. Prahy Z P R Á V A o činnosti Městské policie hl. m. Prahy za rok 2009 v porovnání s rokem 2008 Předkládá: Mgr. Vladimír K O T R O U Š ředitel Městské policie hl. m. Prahy - 2 - OBSAH 1. ÚVOD 2. VÝSLEDKY ČINNOSTI

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc leden Celkem bylo řešeno 7 případů

Více

Evidence právních předpisů města - ROK 2005

Evidence právních předpisů města - ROK 2005 Evidence právních předpisů města - ROK 2005 Číslo 1/2005 Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Obec Rozdrojovice. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2013, o veřejném pořádku

Obec Rozdrojovice. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2013, o veřejném pořádku Obec Rozdrojovice OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2013, o veřejném pořádku Zastupitelstvo obce Rozdrojovice se na svém 22. zasedání dne 26.9. 2013 usnesením č. 22/2013 usneslo vydat na základě 10 písm. a)

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 15/2011,

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 15/2011, 6. STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO PRÁVNÍ PŘEDPISY 2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 15/2011, o stanovištích taxislužby, kterou se stanovují podmínky užívání stanoviště a Provozní řád stanovišť

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2014,

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2014, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO o regulaci provozu loterií a jiných podobných her a stanovení opatření k zabezpečení veřejného pořádku datum nabytí účinnosti: 12. 2. 2014 Magistrát města Brna,

Více

Přestupky - zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu:

Přestupky - zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu: Přestupky - zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu: Novela zákona o silničním provozu zákonem č. 133/2011 Sb., zavedla s účinností od 1. 8. 2011 mimo jiné i nové 125c, 125d a 125e pod názvem Správní

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC 5. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 5. 2011 Bod pořadu jednání: Věc: Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z náhradního 3. zasedání zastupitelstva města, které

Více

Nulová tolerance. Program Nulová tolerance vznikl v říjnu roku 2009. Důvody vzniku:

Nulová tolerance. Program Nulová tolerance vznikl v říjnu roku 2009. Důvody vzniku: Nulová tolerance Program Nulová tolerance vznikl v říjnu roku 29. Důvody vzniku: vysoká míra kriminality páchané na osobách soustavné narušování veřejného pořádku údajná fáma o migraci nepřizpůsobivých

Více

ZPRÁVA O KONTROLNÍ ČINNOSTI ZA ROK 2014

ZPRÁVA O KONTROLNÍ ČINNOSTI ZA ROK 2014 ZPRÁVA O KONTROLNÍ ČINNOSTI ZA ROK 2014 Magistrát města Zlína, Odbor živnostenský Živnostenský odbor Magistrátu města Zlína vykonává kontrolní a dozorovou činnost z titulu výkonu funkce obecního živnostenského

Více

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Liberecký kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 2012 3 2.1. Hlavní problémové oblasti v oblasti

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín. a stavu veřejného pořádku. tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin.

Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín. a stavu veřejného pořádku. tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin. Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín a stavu veřejného pořádku tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin.cz V Kojetíně 16. 01. 2013 Obsah 1. Úvod do problematiky

Více

Do přehledu byly zařazeny případy, kdy předmětem zájmu pachatele byly: - plechy - trubky - barevné kovy, výrobky a odpad z nich - železné, litinové a

Do přehledu byly zařazeny případy, kdy předmětem zájmu pachatele byly: - plechy - trubky - barevné kovy, výrobky a odpad z nich - železné, litinové a Seminář Problematika výkupu kovů v České republice, 28. dubna 2015 Do přehledu byly zařazeny případy, kdy předmětem zájmu pachatele byly: - plechy - trubky - barevné kovy, výrobky a odpad z nich - železné,

Více

OBEC JANOV NAD NISOU. Směrnice pro činnost Obecní policie Janov nad Nisou

OBEC JANOV NAD NISOU. Směrnice pro činnost Obecní policie Janov nad Nisou OBEC JANOV NAD NISOU Směrnice pro činnost Obecní policie Janov nad Nisou Čl. 1 Úvodní ustanovení Obecní policie (dále jen OP) je orgánem obce Janov nad Nisou, který v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická Praha 9, Učňovská 1 ŘÍZENÍ DOPRAVY

Střední odborná škola stavební a zahradnická Praha 9, Učňovská 1 ŘÍZENÍ DOPRAVY Střední odborná škola stavební a zahradnická Praha 9, Učňovská 1 ŘÍZENÍ DOPRAVY Směrnice č. 2/2009 V Praze dne 15. května 2009 Mgr. Miloslav Janeček ředitel školy 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Účel 1.1.1 Účelem

Více

MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU

MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 O stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob na území města Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo

Více

Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně

Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně Majetková kriminalita stále dosahuje vysokého zastoupení v celkovém stavu a dynamice trestné činnosti na území České republiky.

Více

Čl.1 Účel vyhlášky. Čl.2 Členění akcí dle místa konání a počtu osob (1) Akce ve vnitřním shromažďovacím prostoru

Čl.1 Účel vyhlášky. Čl.2 Členění akcí dle místa konání a počtu osob (1) Akce ve vnitřním shromažďovacím prostoru OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKA OBCE NEKOŘ č.2/2012 O stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob na území obce Nekoř Zastupitelstvo obce Nekoř schválilo

Více

FOTO: Městská policie Nymburk slaví 10.výročí svého vzniku.

FOTO: Městská policie Nymburk slaví 10.výročí svého vzniku. Městská policie v Nymburce oslavila v roce 2006 desáté výročí své činnosti. Z tohoto důvodu připravili strážníci pro občany akce, které by činnost městské policie přiblížili veřejnosti. Nejvíce zájemců

Více

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE územní odbor Nový Jičín obvodní oddělení Policie ČR Nový Jičín Č.j.KRPT-26326 /ČJ-2014-070414 Nový Jičín 31. ledna 2014 Výtisk

Více

Obec Rudná pod Pradědem

Obec Rudná pod Pradědem Obec Rudná pod Pradědem (návrh) OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013 obce Rudná pod Pradědem O VEŘEJNÉM POŘÁDKU Zastupitelstvo obce Rudná pod Pradědem se na svém x. zasedání dne xx.xx.2013 usnesením č. xx/x/2013

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN - MĚSTSKÁ POLICIE

MĚSTO NOVÝ JIČÍN - MĚSTSKÁ POLICIE MĚSTO NOVÝ JIČÍN - MĚSTSKÁ POLICIE v Novém Jičíně dne 5.4.2013 Zpráva o činnosti Městské policie Nový Jičín za 1.čtvrtletí roku 2013 Předkládá PhDr.Jaroslav Dvořák starosta města Zpracoval: Ing.René Škoda

Více

Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje (České Budějovice 30. ledna 2014)

Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje (České Budějovice 30. ledna 2014) Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje (České Budějovice 30. ledna 2014) Ministerstva vnitra Ing. Bc. Miroslav Veselý Nejčastější nedostatky v obecně závazných vyhláškách Počet posouzených

Více

Zkušenosti s hazardem ve Františkových Lázních Hazard v České republice možnosti regulace, příklady dobré i neúspěšné praxe Brno - 22.2.

Zkušenosti s hazardem ve Františkových Lázních Hazard v České republice možnosti regulace, příklady dobré i neúspěšné praxe Brno - 22.2. Zkušenosti s hazardem ve Františkových Lázních Hazard v České republice možnosti regulace, příklady dobré i neúspěšné praxe Brno - 22.2.2012 Ing.Miroslav Jiřina Tajemník MěÚ Františkovy Lázně Město Františkovy

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013 o pravidlech pohybu psů a jiných zvířat na veřejných prostranstvích ze dne 14. 3. 2013 účinnost ode dne 30. 3. 2013 (některá ustanovení

Více

Když činy váží víc než slova. Tento program, je vlastním programem nezávislého kandidáta Miloše Plechatého, vedeného pod hlavičkou hnutí Ústečané

Když činy váží víc než slova. Tento program, je vlastním programem nezávislého kandidáta Miloše Plechatého, vedeného pod hlavičkou hnutí Ústečané Když činy váží víc než slova Tento program, je vlastním programem nezávislého kandidáta Miloše Plechatého, vedeného pod hlavičkou hnutí Ústečané Bezpečnostní program: Politika vnitřní bezpečnosti a veřejného

Více

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014.

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. V současně platném znění dotčených paragrafů uvádíme změny a nová ustanovení na barevném podkladu,

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Důvod a způsob založení povinného subjektu Důvod a způsob založení povinného subjektu Výňatek ze zákona zákona č. 251/2005 Sb.: 3 (1) Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům,

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 5 227/2009/DI Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 24. května 2007, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO. Návrh usnesení. 9. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 10. 2008. Bod pořadu jednání:

STATUTÁRNÍ MĚSTO. Návrh usnesení. 9. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 10. 2008. Bod pořadu jednání: STATUTÁRNÍ MĚSTO L IBEREC 9. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 10. 2008 Bod pořadu jednání: Věc: Zpráva o činnosti Městské policie Liberec za 1. pololetí 2008 Zpracoval: odbor, oddělení: Mgr. Ladislav

Více

VYHLÁŠKA OBCE HRÁDEK č. 1/1994

VYHLÁŠKA OBCE HRÁDEK č. 1/1994 Obec Hrádek VYHLÁŠKA OBCE HRÁDEK č. 1/1994 o vzhledu, čistotě, pořádku a ochraně životního prostředí Zastupitelstvo obce Hrádek schválilo na svém jednání dne 11.3.l994 podle zákona o obcích č. 367/l99O

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Zábřeh za rok 2008

Zpráva o činnosti Městské policie Zábřeh za rok 2008 Zpráva o činnosti Městské policie Zábřeh za rok 2008 Městská policie Zábřeh Počet stran: 12. Zpracovatel: Václav Doubrava Datum: 19.1.2008 Obsah: 1. Předmět činnosti 1.1. Přestupky 1.1.1. Dopravní přestupky

Více

BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK ZA ROK 2012 MĚSTSKÁ POLICIE PŘÍBOR

BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK ZA ROK 2012 MĚSTSKÁ POLICIE PŘÍBOR MĚSTO PŘÍBOR - MĚSTSKÁ POLICIE Zpráva MPP za rok 2012 BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK ZA ROK 2012 MĚSTSKÁ POLICIE PŘÍBOR Obsah 1 Ustanovení, činnost... 2 2 Personální a technické zajištění činnosti... 2 2.1

Více

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu zákonem č. 268/2015 Sb. s účinností od 31. prosince 2015 6 (7) Přesahuje-li počet přepravovaných dětí starších tří let počet sedadel vybavených bezpečnostními

Více

Informace o výsledcích vykonaných kontrol, kontrolní činnosti Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou za rok 2014

Informace o výsledcích vykonaných kontrol, kontrolní činnosti Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou za rok 2014 Informace o výsledcích vykonaných kontrol, kontrolní činnosti Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou za rok 2014 Zpráva je vydána v souladu s ustanovením 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní

Více

Kontrolní činnost stráže přírody - Podklady pro zahájení správního/přestupkového řízení Jitka Porkertová

Kontrolní činnost stráže přírody - Podklady pro zahájení správního/přestupkového řízení Jitka Porkertová Kontrolní činnost stráže přírody - Podklady pro zahájení správního/přestupkového řízení Jitka Porkertová Sekce ochrany přírody a krajiny, Právní oddělení pro veřejnou správu Český les, 10. dubna 2015 Obsah

Více

podstatu přestupku, předá podklady obecnímu úřadu ke správnímu řízení, - předkládá obecní radě návrhy na opatření ke zlepšení požární prevence.

podstatu přestupku, předá podklady obecnímu úřadu ke správnímu řízení, - předkládá obecní radě návrhy na opatření ke zlepšení požární prevence. Město Nový Bydžov Vyhláška č. 1/1997 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA NOVY BYDŽOV. Městské zastupitelstvo v Novém Bydžově se usneslo dne 26. 2. 1997 vydat podle 36, odst. 1., písm. f), zák. ČNR č. 367/1990

Více

Osnova: 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5.

Osnova: 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. Zpráva o činnosti Městské policie České Budějovice za II. čtvrtletí roku 28 Osnova: 1. Statistika událostí II. čtvrtletí 28, hlídková sluţba ( vč. psovodi cyklohlídky) 2. Statistika událostí II. čtvrtletí

Více

(1) Pro účely tohoto nařízení se druhy prodeje a poskytování

(1) Pro účely tohoto nařízení se druhy prodeje a poskytování M Ě S T O P Ř Í B R A M Nařízení města č. 19/2003 ze dne 10.11.2003 Tržní řád Rada města Příbram se na svém zasedání dne 10.11.2003 usnesla v souladu s ustanovením 11 a 102 odst. 2 písmeno d) zákona č.

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín. a stavu veřejného pořádku. tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin.

Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín. a stavu veřejného pořádku. tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin. Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín a stavu veřejného pořádku tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin.cz V Kojetíně 08. 01. 2014 Obsah 1. Úvod do problematiky

Více

Č. j. KRPA-106119-1/ČJ-2015-0011KR Praha 17. března 2015

Č. j. KRPA-106119-1/ČJ-2015-0011KR Praha 17. března 2015 O BVODNÍ ŘEDITELSTVÍ P OLICIE PRAHA I Kancelář ředitele Č. j. KRPA-106119-1/ČJ-2015-0011KR Praha 17. března 2015 Počet listů: 10 Přílohy: 3/7 Zpráva o bezpečnostní situaci na území MČ Praha 1 za rok 2014

Více

7 --- 2.500 20.000 6 měs. - 1 rok 125c / 1b) 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1c) 7 --- 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1d)

7 --- 2.500 20.000 6 měs. - 1 rok 125c / 1b) 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1c) 7 --- 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1d) Přestupek (zkráceně) Přestupek Body Řízení pod vlivem alkoholu (nad 0,3 promile) Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol, návykové látky) Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol a návykové

Více

Město Telč Úplné znění Nařízení č. 1/2009 O placeném stání na místních komunikacích nebo jejich vymezených úsecích (ve znění novelizace č. 1/2010) Úplné znění nařízení má pouze informativní charakter a

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN - MĚSTSKÁ POLICIE

MĚSTO NOVÝ JIČÍN - MĚSTSKÁ POLICIE MĚSTO NOVÝ JIČÍN - MĚSTSKÁ POLICIE v Novém Jičíně dne 14.4.2014 Zpráva o činnosti Městské policie Nový Jičín za 1.čtvrtletí roku 2014 Předkládá PhDr.Jaroslav Dvořák starosta města Zpracoval: Ing.René Škoda

Více

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění Plnění povinností MP vyplývající z její působnosti v souladu se: - zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii,

Více

MĚSTO CHRASTAVA ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZMĚNA Č.3

MĚSTO CHRASTAVA ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZMĚNA Č.3 MĚSTO CHRASTAVA ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZMĚNA Č.3 O B S A H : I. Část III, Čl. 10, odst. 2 písm.c) - Změna rámcové náplně činnosti odboru pro záležitosti občanů II. Příloha č. 2 Změna počtu pracovníků a názvů

Více

Organizační řád UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Organizační řád UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Organizační řád ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Organizační řád Ústavu jazykové a odborné přípravy (dále jen ústav ) upravuje v souladu se

Více

Čl. 1 Účel vyhlášky. Čl. 2 Rozsah působnosti vyhlášky

Čl. 1 Účel vyhlášky. Čl. 2 Rozsah působnosti vyhlášky Město PETŘVALD č. 3/2006 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a čistoty v oblasti pohybu psů na veřejném prostranství Zastupitelstvo města Petřvald se usneslo dne

Více

Výroční zpráva o činnosti městské policie

Výroční zpráva o činnosti městské policie Město Hrádek nad Nisou MĚSTSKÁ POLICIE HRÁDEK NAD NISOU Výroční zpráva o činnosti městské policie za rok 2013 Obsah: 1. Výroční zpráva za rok 2013 Přílohy: Příloha č. 1 Přehled událostí za rok 2013 Vypracoval(a):

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Informa ní povinnost dle 18 odst. 2 zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zm kterých zákon , ve zn pozd jších p edpis Informa

Informa ní povinnost dle 18 odst. 2 zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zm kterých zákon , ve zn pozd jších p edpis Informa Informační povinnost dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Informační povinnost dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014.

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014. KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Územní odbor Mělník Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014 Počet listů: 5 Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku

Více

I. Zajištění ochrany a bezpečnosti diplomatických misí

I. Zajištění ochrany a bezpečnosti diplomatických misí Ministerstvo zahraničních věcí ČR Diplomatický protokol listopad 2012 www.mzv.cz/protokol I. Ochrana a bezpečnost diplomatických misí II. III. IV. Policejní asistence během recepce konané u příležitosti

Více

Z P R Á V A. o stavu veřejného pořádku a trestné činnosti v územním obvodě obvodního oddělení PČR Olomouc 3 v roce 2014. Olomouc 9.

Z P R Á V A. o stavu veřejného pořádku a trestné činnosti v územním obvodě obvodního oddělení PČR Olomouc 3 v roce 2014. Olomouc 9. POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE Územní odbor Olomouc obvodní oddělení Olomouc 3 Olomouc 9. února 2015 Z P R Á V A o stavu veřejného pořádku a trestné činnosti v územním

Více

Směrnice 18-18 Strana 2 z 5. 5. Postup

Směrnice 18-18 Strana 2 z 5. 5. Postup Strana 2 z 5 5. Postup 5.1 Kontrola Kontrole zkoušce (vyšetření) na přítomnost alkoholu, kterou provádí BA, pověření zaměstnanci PARAMO, a. s., nebo příslušný orgán státní správy, jsou povinni se podrobit

Více

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců Plnění povinností MP vyplývající z její působnosti v souladu se: - zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění - zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších - zákonem č. 40/2009

Více

SEMINÁŘ Klepnutím lze upravit styl předlohy "Jak chránit obce před kamiony" nadpisů.

SEMINÁŘ Klepnutím lze upravit styl předlohy Jak chránit obce před kamiony nadpisů. SEMINÁŘ Klepnutím lze upravit styl předlohy "Jak chránit obce před kamiony" nadpisů. Ing. Milan Dont, Ph.D. Klepnutím lze upravit styl předlohy podnadpisů. Odbor pozemních komunikací Problematika objíždění

Více

Tržní řád. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Předmět úpravy

Tržní řád. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Předmět úpravy Tržní řád Rada města Jevíčko se na svém zasedání dne 27. 1. 2014 usnesením č. 22/85 usnesla vydat na základě ustanovení 18 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),

Více

Protikorupční politika Jihomoravského kraje

Protikorupční politika Jihomoravského kraje Protikorupční politika Jihomoravského kraje (aktivity Jihomoravského kraje v oblasti boje s korupcí) 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. 2013, Brno Mgr. Hana Bočková, Ing. Jarmila Beránková,

Více

MĚSTO BRUNTÁL NAŘÍZENÍ č. 1/2009

MĚSTO BRUNTÁL NAŘÍZENÍ č. 1/2009 MĚSTO BRUNTÁL NAŘÍZENÍ č. 1/2009 O PLACENÉM PARKOVÁNÍ VE MĚSTĚ BRUNTÁLE Rada města Bruntálu se na svém zasedání dne 17. 2. 2009 usnesením č. 1892/50R/2009 usnesla vydat v souladu s ustanovením 11 odst.

Více

Návrh vyhlášky č.3/2003. Část I. Úvodní ustanovení

Návrh vyhlášky č.3/2003. Část I. Úvodní ustanovení 1 Návrh vyhlášky č.3/2003 o odtahování vozidel, odstraňování autovraků a stání vozidel na území obce Dymokury. Část I. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Zastupitelstvo obce Dymokury schválilo dne 24.listopadu

Více

35a. Ztráta dobré pověsti. (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud

35a. Ztráta dobré pověsti. (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud 35a Ztráta dobré pověsti (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud a) se nepovažuje za bezúhonného podle živnostenského zákona, nebo

Více

Pokuty a bodové hodnoty dopravních přestupků:

Pokuty a bodové hodnoty dopravních přestupků: Pokuty a bodové hodnoty dopravních přestupků: Přestupky za 1 bod: Nedovolené užití dálnice nebo silnice pro motorová vozidla nemotorovým vozidlem nebo motorovým vozidlem, jehož konstrukce nebo technický

Více

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu T 18 - Efektivnost provozu vojenských vozidel, hlášení provozuschopnosti pozemní vojenské techniky (PVT) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Postupy při výskytu rizikového chování na naší škole

Postupy při výskytu rizikového chování na naší škole Postupy při výskytu rizikového chování na naší škole 16. října 2007 vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nový metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků

Více

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV ředitel útvaru: plk. Mgr. Ing. Jaroslav Vild adresa: Celetná 31, Praha 1 telefon: 00420 974 863 416 fax: 00420 974 863 808 email:

Více

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2001 kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E Zastupitelstvo obce Žihobce se podle 10 písm. a) a

Více

Dopravní značky. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů:

Dopravní značky. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů: Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů: Mezi povinnosti účastníka provozu na pozemních komunikacích ( 4) patří mimo jiné c) řídit

Více

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie, dle potřeby i u jiných

Více

Pokyn. ředitele služby dopravní Policie ČR policejního prezidia

Pokyn. ředitele služby dopravní Policie ČR policejního prezidia Pokyn ředitele služby dopravní Policie ČR policejního prezidia Ročník 2005 dne 21. prosince 2005 Číslo : 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MĚSTO ČESKÁ SKALICE ZASTUPITELSVO MĚSTA

MĚSTO ČESKÁ SKALICE ZASTUPITELSVO MĚSTA MĚSTO ČESKÁ SKALICE ZASTUPITELSVO MĚSTA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 07/2011 o zabezpečení veřejného pořádku při chovu a pohybu psů a jiných zvířat Zastupitelstvo města Česká Skalice se na svém zasedání

Více

ODBOR DOPRAVY A OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD. Vedoucí: Ing. Jan Pohůnek Zástupce: Ing. Helena Holečková

ODBOR DOPRAVY A OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD. Vedoucí: Ing. Jan Pohůnek Zástupce: Ing. Helena Holečková ODBOR DOPRAVY A OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD Vedoucí: Ing. Jan Pohůnek Zástupce: Ing. Helena Holečková 1 DOPRAVA V KLIDU V listopadu 2014 byla zpracována komplexní studie dopravy v klidu v Českém Brodě. Studie

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

(2) Cestující je povinen

(2) Cestující je povinen MINISTERSTVO VNITRA odbor bezpečnostní politiky oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství Praha 19. prosince 2008 Počet listů: 4 Postup strážníka při zjišťování totožnosti osob mladších

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Nové Město na Moravě za období roku 2000.

Zpráva o činnosti Městské policie Nové Město na Moravě za období roku 2000. Zpráva o činnosti Městské policie Nové Město na Moravě za období roku 2000. Na činnosti Městské policie v Novém Městě na Moravě se v roce 2000 podílelo celkem 9 strážníků ( včetně velitele ). Každý ze

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Zpráva o činnosti MP Ostrov za období 1. 1. 2008 30. 6. 2008

Zpráva o činnosti MP Ostrov za období 1. 1. 2008 30. 6. 2008 Zpráva o činnosti MP Ostrov za období 1. 1. 2008 30. 6. 2008 I. Úvod Městská policie Ostrov byla zřízena obecně závaznou vyhláškou Města Ostrov č. 5 z roku 1993 a funguje tak již patnáctým rokem. Výkon

Více

May 30, 2013. VY_52_INOVACE_29.notebook. Městská policie. SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona

May 30, 2013. VY_52_INOVACE_29.notebook. Městská policie. SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona Městská policie SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Ilona Vébrová V/2_Inovace a zkvalitněnívýuky

Více

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ Základní škola, Liberec, ul. 5.května 64/49, příspěvková organizace tel: 485 105 631 e-mail: info@zs5kveten.cz SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A

Více

PČR a její úkoly Organizace PČR

PČR a její úkoly Organizace PČR PČR a její úkoly Organizace PČR SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Ilona Vébrová V/2_Inovace a

Více

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Spolupráce a další vztahy policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Příloha č. 1. Zpráva o činnosti Městské policie Klášterec nad Ohří za rok 2015

Příloha č. 1. Zpráva o činnosti Městské policie Klášterec nad Ohří za rok 2015 Příloha č. 1 Zpráva o činnosti Městské policie Klášterec nad Ohří za rok 2015 Zpracoval: str. Petr Hörbe V Klášterci nad Ohří dne: 20. 01. 2016 Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Personální stav... 2 1.2 Systém služeb...

Více

str. Petr Kropáč velitel Městské policie Unhošť

str. Petr Kropáč velitel Městské policie Unhošť ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2011 str. Petr Kropáč velitel Městské policie Unhošť Obsah : 1. Obecná část - Personální stav - Pracovní doba -Technické vybavení 2. Činnost městské policie - Přestupky - Doprava

Více

Prevence kriminality v sociálně vyloučených lokalitách. JUDr. Tomáš Koníček odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra

Prevence kriminality v sociálně vyloučených lokalitách. JUDr. Tomáš Koníček odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra Prevence kriminality v sociálně vyloučených lokalitách JUDr. Tomáš Koníček odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra Program prevence kriminality a extremismu Úsvit varianta řádného Programu prevence

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006 Město Napajedla Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Napajedla,

Více

Č.j.: KRPA 57092-2/ČJ-2013-0012OR Praha 22. března 2013 ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 V ROCE 2012

Č.j.: KRPA 57092-2/ČJ-2013-0012OR Praha 22. března 2013 ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 V ROCE 2012 OBVODNÍ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PRAHA II ředitel Č.j.: KRPA 57092-2/ČJ-2013-0012OR Praha 22. března 2013 Počet listů: 5 Městská část Praha 5 k rukám zástupce starosty MČ JUDr. Petra LACHNITA P r a h a 5 ZPRÁVA

Více