JEDNORÁZOVÉ INVESTICE DO MODELOVÝCH PORTFOLIÍ PLATFORMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JEDNORÁZOVÉ INVESTICE DO MODELOVÝCH PORTFOLIÍ PLATFORMA"

Transkript

1 PLATFORMA PLATFORMA / PIONEER INVEST Obchodní podmínky společnosti Pioneer Asset Management, a.s., pro poskytování investičních doporučení a pro přijímání, předávání a provádění pokynů týkajících se cenných papírů kolektivního investování a jejich úschovu platné od 1. října Úvodní ustanovení 1.1 Pioneer Asset Management, a.s., se sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ: , IČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5483, člen bankovní skupiny UniCredit, bankovní spojení CZK účet /2700, EUR účet /2700, USD účet /2700, vedené u UniCredit Bank Czech Republic, a.s. (dále jen Společnost ), poskytuje pro fyzické a právnické osoby (dále jen Klient ) na základě těchto Obchodních podmínek společnosti Pioneer Asset Management, a.s., pro poskytování investičních doporučení a pro přijímání, předávání a provádění pokynů týkajících se cenných papírů kolektivního investování a jejich úschovu (dále jen Podmínky ), tyto investiční služby: 1. hlavní investiční službu podle 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZPKT ) přijímání a předávání pokynů týkajících se cenných papírů kolektivního investování, kterou se rozumí přijetí pokynu Klienta týkajícího se cenných papírů kolektivního investování, ve vztahu ke kterým Společnost tuto službu poskytuje, a jeho předání Společností příslušné osobě, která je způsobilá zajistit úkony směřující k realizaci pokynu Klienta; 2. hlavní investiční službu podle 4 odst. 2 písm. b) ZPKT provádění pokynů týkajících se cenných papírů kolektivního investování na účet zákazníka, kterou se rozumí předání pokynu týkajícího se cenných papírů, ve vztahu ke kterým Společnost tuto službu poskytuje, převodnímu místu ve smyslu 2 odst. 2 písm. d) a e) ZPKT; 3. doplňkovou investiční službu podle 4 odst. 3 písm. a) ZPKT úschova cenných papírů kolektivního investování, kterou se rozumí vedení cenných papírů kolektivního investování, ve vztahu ke kterým Společnost tuto službu poskytuje, na účtech zákazníků, jejichž majitelem je Společnost, a následně na účtech vlastníků, jejichž majiteli jsou Klienti; a 4. doplňkovou investiční službu podle 4 odst. 3 písm. d) ZPKT poskytování investičních doporučení týkajících se investování do cenných papírů kolektivního investování, kterou se rozumí stanovení investičních strategií pro investování do cenných papírů kolektivního investování, ve vztahu ke kterým Společnost tuto službu poskytuje; v souladu se smlouvou uzavřenou mezi Klientem a Společností (dále jen Smlouva ), se ZPKT a těmito Podmínkami. 1.2 Společnost na základě Podmínek poskytuje investiční služby pouze ve vztahu k cenným papírům kolektivního investování, ve vztahu ke kterým má uzavřeny smluvní vztahy s příslušnými osobami zejména osobami zastřešujícími distribuci těchto cenných papírů kolektivního investování, s čímž Klient výslovně souhlasí. Přehled cenných papírů kolektivního investování, ve vztahu ke kterým Společnost poskytuje investiční služby na základě Podmínek, je vždy k dispozici v sídle Společnosti a bude Klientovi poskytnut na jeho žádost způsobem umožňujícím dálkový přístup podle článku 6. Podmínek. Společnost zajišťuje transakce také s produkty Pioneer Investments. Pioneer Investments je obchodní označení společnosti Pioneer Global Asset Management, S.p.A., jediného akcionáře Společnosti, a skupiny jejích dceřiných společností. Ke dni nabytí platnosti Podmínek Společnost zajišťuje transakce s podílovými listy fondů České rodiny fondů Pioneer společnosti Pioneer investiční společnost, a.s., a s podílovými listy lucemburských fondů Pioneer Funds a Pioneer P.F. společnosti Pioneer Asset Management S.A. 1.3 Vztahy vznikající mezi Společností a Klientem při poskytování investičních služeb na základě Podmínek jsou upraveny příslušnými právními předpisy, zejména ZPKT, zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Obchodní zákoník ), vyhláškou České národní banky č. 237/2008 Sb., o podrobnostech některých pravidel při poskytování investičních služeb, v platném znění (dále jen Vyhláška ), jakož i Podmínkami a obchodními zvyklostmi. Ve prospěch Klienta, který není podnikatelem, se v souladu s 262 odst. 4 Obchodního zákoníku použijí ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ) nebo zvláštních právních předpisů směřující k ochraně spotřebitele. 2. Uzavření a změny Smlouvy 2.1 Smlouva se stává platnou a účinnou dnem doručení správně a úplně vyplněného (řádně ověřeného a podepsaného) formuláře Smlouvy, včetně všech příslušných dokumentů, do sídla Společnosti. PLATFORMA JEDNORÁZOVÉ INVESTICE DO MODELOVÝCH PORTFOLIÍ 2.2 Pokud je Klientem nezletilá osoba nebo osoba bez právní způsobilosti, je nutno se obrátit pro další informace na Společnost. Pokud je Klientem právnická osoba, musí být ke Smlouvě přiložena kopie výpisu z obchodního nebo jiného zákonem určeného rejstříku, ne starší 3 měsíců ode dne podpisu Smlouvy anebo kopie smlouvy o zřízení právnické osoby či zakládací listiny v aktuálním znění, pokud Společnost nestanoví jinak. 2.3 Podpis Klienta či jeho oprávněného zástupce na Smlouvě musí být ověřen v sídle Společnosti nebo oprávněnou osobou za podmínek stanovených Společností. Shoda originálů listin a jejich přiložené kopie musí být ověřena úředně, to neplatí v případě osobního podání a ověření v sídle Společnosti nebo v případě ověření oprávněnou osobou za podmínek stanovených Společností. 2.4 Společnost si vždy vyhrazuje právo požádat Klienta či jeho oprávněného zástupce o další osobní či jiné údaje nebo o další doklady a informace, bude-li to považovat vzhledem ke konkrétnímu případu za nutné, zejména k zamezení legalizace výnosů z trestné činnosti či v případě jakýchkoliv pochybností ohledně pokynů či totožnosti daného Klienta nebo jeho oprávněného zástupce. Společnost si rovněž vyhrazuje právo odmítnout zpracovat jakoukoliv Smlouvu či související investici, bude-li to považovat vzhledem ke konkrétnímu případu za nutné, zejména k zamezení legalizace výnosů z trestné činnosti, market timing praktik či v případě jakýchkoliv pochybností ohledně pokynů či totožnosti daného Klienta nebo jeho oprávněného zástupce. Společnost upozorňuje, že telefonické hovory mohou být nahrávány. 2.5 Smlouva se vyhotovuje ve třech exemplářích, z nichž po jednom obdrží Klient, oprávněná osoba ve smyslu Podmínek a Společnost. 2.6 Klient a Společnost se mohou dohodnout na změně a doplnění Smlouvy, a to dodatkem ke Smlouvě (v textu Podmínek jen Dodatek ke Smlouvě ). Dodatek ke Smlouvě je nedílnou součástí Smlouvy. Pro uzavření Dodatků ke Smlouvě se použijí ustanovení 2.1. až 2.5. Podmínek obdobně. 2.7 Pokud se v Podmínkách hovoří o Smlouvě, je tím myšlena Smlouva včetně Dodatků ke Smlouvě, pokud to povaha věci nevylučuje. Pokud se v Podmínkách hovoří o Podmínkách, jsou tím myšleny Podmínky včetně Dodatků k Podmínkám, pokud to povaha věci nevylučuje. 2.8 Klient je povinen neprodleně informovat Společnost o změnách identifikačních údajů předaných Společnosti a řádně je doložit. Společnost neodpovídá za škody vzniklé neohlášením takových změn. Klient informuje Společnost o změnách písemně, zejména na formuláři Dodatku ke Smlouvě nebo na dalším formuláři, nebo jinak písemně nebo jiným způsobem stanoveným Společností. Podpis Klienta či jeho oprávněného zástupce na sdělení musí být zásadně ověřen úředně, to neplatí v případě osobního podání a ověření v sídle Společnosti nebo v případě ověření oprávněnou osobou za podmínek stanovených Společností. 3. Přijímání a předávání, resp. provádění pokynů 3.1 Pokyny k vydání Pokynem k vydání se rozumí řádně identifikované peněžní prostředky poukázané z bankovního účtu připsané na bankovní účet Společnosti uvedený v příslušném ceníku Společnosti, za podmínky dodržení minimální výše investice stanovené Společností. Investice v hotovosti nejsou v žádném případě možné Za pokyny k vydání podle Smlouvy a Podmínek se zásadně považují i řádně identifikované peněžní prostředky poukázané za účelem investování do produktů Pioneer Investments připsané na účty vedené pro fondy České rodiny fondů Pioneer, resp. na účty manažerské společnosti Pioneer Asset Management S.A. v případě fondů Pioneer Funds a Pioneer P.F., za podmínky dodržení minimální výše investice, pokud jsou identifikovány v souladu s Podmínkami. Realizace takového pokynu se řídí příslušnými statuty a prospekty, případně dalšími podmínkami stanovenými příslušnými osobami, přičemž článek 3.5. Podmínek se nepoužije Peněžní prostředky musí být řádně identifikovány. V případě, kdy je uzavírán Dodatek ke Smlouvě, je způsob identifikace peněžních prostředků stanoven v příslušném Dodatku k Podmínkám. V případě jednorázových investic do cenných papírů kolektivního investování podle Smlouvy a Podmínek musí být peněžní prostředky identifikovány zásadně prostřednictvím čísla Smlouvy uvedeného na formuláři Smlouvy a čísla příslušného subjektu kolektivního investování. Podrobný způsob identifikace peněžních prostředků je uveden v příslušném ceníku Společnosti. V případě

2 jednorázových investic do podílových listů fondů České rodiny fondů Pioneer podle Smlouvy a Podmínek musí být peněžní prostředky poukazované na jednorázových investic do podílových listů fondů České rodiny fondů Pioneer účty vedené pro fondy České rodiny fondů Pioneer identifikovány zásadně podle Smlouvy a Podmínek musí být peněžní prostředky poukazované na prostřednictvím čísla Smlouvy uvedeného na formuláři Smlouvy, které účty vedené pro fondy České rodiny fondů Pioneer identifikovány zásadně je pak variabilním symbolem platby. Pokud nebudou peněžní prostředky prostřednictvím čísla Smlouvy uvedeného na formuláři Smlouvy, které připsané na příslušný účet Společnosti řádně identifikovány, Společnost je pak variabilním symbolem platby. Pokud nebudou peněžní prostředky je oprávněna, zpravidla telefonicky nebo em, kontaktovat Klienta připsané na příslušný účet Společnosti řádně identifikovány, Společnost a/nebo příslušnou oprávněnou osobu podle Podmínek za účelem zjištění jednoznačné identifikace subjektu kolektivního investování, jehož cenné papíry je oprávněna, zpravidla telefonicky nebo em, kontaktovat Klienta a/nebo příslušnou oprávněnou osobu podle Podmínek za účelem zjištění jednoznačné identifikace subjektu kolektivního investování, jehož cenné papíry kolektivního investování mají být za poukázané peněžní prostředky pořízeny. Pokud nebudou peněžní prostředky připsané na příslušný účet Společnosti kolektivního investování mají být za poukázané peněžní prostředky pořízeny. řádně identifikovány a pokud nebude možné zjištění jednoznačné identifikace subjektu kolektivního investování, jehož cenné papíry kolektivního inves- Pokud nebudou peněžní prostředky připsané na příslušný účet Společnosti řádně identifikovány a pokud nebude možné zjištění jednoznačné identifikace subjektu kolektivního investování, jehož cenné papíry kolektivního investování mají být za poukázané peněžní prostředky pořízeny, ve lhůtě 30 dnů ode dne jejich připsání na příslušný účet Společnosti, budou peněžní prostředky zásadně po uplynutí této lhůty vráceny zpět, přičemž částka bude tování mají být za poukázané peněžní prostředky pořízeny, ve lhůtě 30 dnů ode dne jejich připsání na příslušný účet Společnosti, budou peněžní prostředky zásadně po uplynutí této lhůty vráceny zpět, přičemž částka bude snížena o příslušné bankovní poplatky a náklady na případné měnové konverze. snížena o příslušné bankovní poplatky a náklady na případné měnové konverze. Peněžní prostředky musí být připsány na bankovní účet Společnosti uvedený v příslušném ceníku Společnosti. Pokud peněžní prostředky nebudou připsány na bankovní účet Společnosti uvedený v příslušném ceníku Peněžní prostředky musí být připsány na bankovní účet Společnosti uvedený v příslušném ceníku Společnosti. Pokud peněžní prostředky nebudou připsány na bankovní účet Společnosti uvedený v příslušném ceníku Společnosti, Společnost je oprávněna, zpravidla telefonicky nebo em, kontaktovat Klienta a/nebo příslušnou oprávněnou osobu podle Podmínek Společnosti, Společnost je oprávněna, zpravidla telefonicky nebo em, za účelem zjištění, na jaký bankovní účet měly být peněžní prostředky správně poukázány. Na základě dohody s Klientem a/nebo oprávněnou osobou kontaktovat Klienta a/nebo příslušnou oprávněnou osobu podle Podmínek za účelem zjištění, na jaký bankovní účet měly být peněžní prostředky správně poukázány. Na základě dohody s Klientem a/nebo oprávněnou osobou podle Podmínek Společnost může zajistit připsání peněžních prostředků na správný bankovní účet s tím, že tyto peněžní prostředky připsané na správný podle Podmínek Společnost může zajistit připsání peněžních prostředků na bankovní účet jsou pokynem k vydání podle Podmínek. Pokud peněžní prostředky nebudou připsány na bankovní účet Společnosti uvedený v přísluš- správný bankovní účet s tím, že tyto peněžní prostředky připsané na správný bankovní účet jsou pokynem k vydání podle Podmínek. Pokud peněžní prostředky nebudou připsány na bankovní účet Společnosti uvedený v příslušném ceníku Společnosti a pokud nebude možné problém vyřešit ve lhůtě 30 dnů ode dne jejich připsání na příslušný účet Společnosti, budou peněžní ném ceníku Společnosti a pokud nebude možné problém vyřešit ve lhůtě 30 prostředky zásadně po uplynutí této lhůty vráceny zpět, přičemž částka dnů ode dne jejich připsání na příslušný účet Společnosti, budou peněžní bude snížena o příslušné bankovní poplatky a náklady na případné měnové prostředky zásadně po uplynutí této lhůty vráceny zpět, přičemž částka konverze. bude snížena o příslušné bankovní poplatky a náklady na případné měnové konverze. Minimální výše investice je stanovena Společností a uvedena zpravidla v příslušném ceníku Společnosti. Pokud nebude dodržena minimální Minimální výše investice je stanovena Společností a uvedena zpravidla v příslušném ceníku Společnosti. Pokud nebude dodržena minimální výše investice stanovená Společností a pokud nebude možné problém vyřešit ve lhůtě 30 dnů ode dne jejich připsání na příslušný účet Společnosti, výše investice stanovená Společností a pokud nebude možné problém vyřešit ve lhůtě 30 dnů ode dne jejich připsání na příslušný účet Společnosti, budou peněžní prostředky zásadně po uplynutí této lhůty vráceny zpět, přičemž částka bude snížena o příslušné bankovní poplatky a náklady na budou peněžní prostředky zásadně po uplynutí této lhůty vráceny zpět, případné měnové konverze. přičemž částka bude snížena o příslušné bankovní poplatky a náklady na případné Klient měnové bere konverze. na vědomí, že z důvodu nutnosti provedení měnových konverzí a s ohledem na standardní způsoby provádění transakcí s cennými Klient bere na vědomí, že z důvodu nutnosti provedení měnových papíry kolektivního investování, zejména způsoby stanovování příslušné konverzí a s ohledem na standardní způsoby provádění transakcí s cennými transakční ceny a vznik zaokrouhlovacích rozdílů, může dojít k tomu, že papíry kolektivního investování, zejména způsoby stanovování příslušné nebudou vydány cenné papíry kolektivního investování za všechny peněžní transakční ceny a vznik zaokrouhlovacích rozdílů, může dojít k tomu, že prostředky poukázané Klientem za účelem vydání cenných papírů kolektivního investování. Peněžní prostředky tvořící příslušný rozdíl jsou zpravidla nebudou vydány cenné papíry kolektivního investování za všechny peněžní prostředky poukázané Klientem za účelem vydání cenných papírů kolektivního investování. Peněžní prostředky tvořící příslušný rozdíl jsou zpravidla příjmem příslušného subjektu kolektivního investování, resp. jeho manažerské společnosti, v případě, že by měly být příjmem Společnosti, budou příjmem příslušného subjektu kolektivního investování, resp. jeho manažerské společnosti, v případě, že by měly být příjmem Společnosti, budou připsány na peněžní účet Klienta ve vnitřní evidenci Společnosti. V případě, že příslušné převodní místo vyžaduje zadání hodnoty vydání počtem kusů připsány na peněžní účet Klienta ve vnitřní evidenci Společnosti. V případě, cenných papírů kolektivního investování, které mají být vydáním získány, že příslušné převodní místo vyžaduje zadání hodnoty vydání počtem kusů provede Společnost příslušný přepočet s využitím poslední známé ceny. cenných papírů kolektivního investování, které mají být vydáním získány, Společnost si vyhrazuje s ohledem na kolísání cen trhu možnost zavedení provede Společnost příslušný přepočet s využitím poslední známé ceny. procentní tolerance při výpočtu, přičemž tato bude upravena v Informacích Společnost si vyhrazuje s ohledem na kolísání cen trhu možnost zavedení pro zákazníky s tím, že Společnost Klienta o aktualizaci informuje způsobem procentní tolerance při výpočtu, přičemž tato bude upravena v Informacích umožňujícím dálkový přístup podle článku 6. Podmínek. pro zákazníky s tím, že Společnost Klienta o aktualizaci informuje způsobem umožňujícím Společnost dálkový přístup si vyhrazuje podle článku možnost 6. Podmínek. ověřit telefonicky pokyn. Společnost si vždy vyhrazuje právo požádat Klienta či jeho oprávněného Společnost si vyhrazuje možnost ověřit telefonicky pokyn. zástupce o další osobní či jiné údaje nebo o další doklady a informace, Společnost si vždy vyhrazuje právo požádat Klienta či jeho oprávněného bude-li to považovat vzhledem ke konkrétnímu případu za nutné, zejména zástupce o další osobní či jiné údaje nebo o další doklady a informace, k zamezení legalizace výnosů z trestné činnosti či v případě jakýchkoliv pochybností ohledně pokynů či totožnosti daného Klienta nebo jeho bude-li to považovat vzhledem ke konkrétnímu případu za nutné, zejména k zamezení legalizace výnosů z trestné činnosti či v případě jakýchkoliv pochybností ohledně pokynů či totožnosti daného Klienta nebo jeho oprávněného zástupce. Společnost si rovněž vyhrazuje právo odmítnout zpracovat jakýkoli pokyn, bude-li to považovat vzhledem ke konkrétnímu oprávněného zástupce. Společnost si rovněž vyhrazuje právo odmítnout případu za nutné, zejména k zamezení legalizace výnosů z trestné činnosti, zpracovat jakýkoli pokyn, bude-li to považovat vzhledem ke konkrétnímu market timing praktik či v případě jakýchkoliv pochybností ohledně pokynů případu za nutné, zejména k zamezení legalizace výnosů z trestné činnosti, či totožnosti daného Klienta nebo jeho oprávněného zástupce. Společnost market timing praktik či v případě jakýchkoliv pochybností ohledně pokynů upozorňuje, že telefonické hovory mohou být nahrávány. či totožnosti daného Klienta nebo jeho oprávněného zástupce. Společnost upozorňuje, Je nutné, že telefonické aby se Klient hovory před mohou podáním být nahrávány. pokynu k vydání vždy seznámil s příslušným statutem (případně zjednodušeným statutem), resp. přísluš Je nutné, aby se se Klient Klient před před podáním podáním pokynu pokynu k vydání k vydání vždy sezná- vždy seznámil s příslušným s příslušným statutem statutem, (případně resp. zjednodušeným příslušným statutem), prospektem. resp. Tyto přísluš- do- ným prospektem (případně zjednodušeným prospektem). Tyto dokumenty a další příslušné dokumenty jsou v souladu se zákonem o kolektivním investování uveřejňovány subjektem kolektivního investování způsobem umožkumentným prospektem a další příslušné (případně dokumenty zjednodušeným jsou prospektem). v souladu se Tyto zákonem dokumenty o kolektivním a další příslušné investování dokumenty uveřejňovány jsou v souladu subjektem se zákonem kolektivního o kolektivním investování investování způsobem uveřejňovány umožňujícím subjektem dálkový kolektivního přístup. Společnost investování dokumenty způsobem dle umož- předňujícím dálkový přístup. Společnost dokumenty dle předchozí věty poskytne Klientovi na vyžádání způsobem umožňujícím dálkový přístup podle článku ňujícím chozí věty dálkový poskytne přístup. Klientovi Společnost na vyžádání dokumenty způsobem dle předchozí umožňujícím věty poskytne dálkový 6.7. Podmínek. Klientovi přístup podle na vyžádání článku 6.7. způsobem Podmínek. umožňujícím dálkový přístup podle článku 6.7. Podmínek. 3.2 Pokyny k výměně Klient Pokyny může k výměně Společnost kdykoliv požádat o výměnu jím vlastněných cenných papírů kolektivního investování podle Smlouvy a Podmínek, a to na Klient může Společnost kdykoliv požádat o výměnu jím vlastněných základě formuláře žádost o výměnu cenných papírů kolektivního investování. cenných papírů kolektivního investování podle Smlouvy a Podmínek, a to na základě formuláře žádost o výměnu cenných papírů kolektivního investování. Pro vyloučení všech pochybností se konstatuje, ze v Dodatku k Podmínkám může být stanoveno, že výměna cenných papírů kolektivního investování nabytých na základě Dodatku ke Smlouvě a Dodatku Podmínkám může být stanoveno, že výměna cenných papírů kolektiv Pro vyloučení všech pochybností se konstatuje, ze v Dodatku k Podmínkám není možná. ního investování nabytých na základě Dodatku ke Smlouvě a Dodatku k Podmínkám Výměna není cenných možná. papírů kolektivního investování představuje zpětný odkup měněných cenných papírů a následné vydání cenných papírů, Výměna cenných papírů kolektivního investování představuje které mají být výměnou získány. S ohledem na tuto skutečnost je k realizaci zpětný odkup měněných cenných papírů a následné vydání cenných papírů, výměny nutný delší časový úsek. K odkupu a k vydání cenných papírů kolektivního investování dojde až poté, co Společnost obdrží správně a úplně které mají být výměnou získány. S ohledem na tuto skutečnost je k realizaci výměny nutný delší časový úsek. K odkupu a k vydání cenných papírů kolektivního investování dojde až poté, co Společnost obdrží správně a úplně vyplněný, řádně ověřený a podepsaný formulář žádosti o výměnu cenných papírů kolektivního investování (včetně všech příslušných dokumentů). vyplněný, řádně ověřený a podepsaný formulář žádosti o výměnu cenných Článek Podmínek se použije obdobně. papírů kolektivního investování (včetně všech příslušných dokumentů) Článek Při výměně Podmínek se má se použije vždy za obdobně. to, že jako první jsou vyměňovány, resp. odkupovány cenné papíry kolektivního investování nejdříve Klientem nabyté nabyté podle Při výměně se má vždy za to, že jako první jsou vyměňovány, resp. odkupovány podle Smlouvy Smlouvy a Podmínek cenné papíry a Podmínek (FIFO kolektivního (FIFO metoda), investování metoda), nemusí to nejdříve nemusí platit Klientem platit zejména zejména v případě, nabyté v podle případě, že Klient Smlouvy že Klient je majitelem a Podmínek je majitelem cenných (FIFO cenných papírů metoda), papírů kolektivního to nemusí investování platit zejména jak v případě, jak přímo přímo na základě že Klient na základě Smlouvy je majitelem Smlouvy a Podmínek cenných a Podmínek a dále v papírů a rámci kolektivního dále v modelového rámci investování modelového portfolia jak portfolia na základě přímo na na Dodatku základě základě ke Smlouvy Dodatku Smlouvě a Podmínek ke a Smlouvě Dodatku a dále a k Dodatku Podmínkám, v rámci modelového k Podmínkám, resp. v případě, portfolia resp. v kdy na případě, dochází základě kdy k převodu Dodatku dochází cenných ke k Smlouvě převodu papírů a cenných kolektivního Dodatku papírů k Podmínkám, kolektivního investování resp. investování dříve vlastněných v případě, dříve kdy dochází vlastněných Klientem pod k převodu Klientem produkt cenných pod Platforma. papírů produkt Cenné kolektivního Platforma. papíry investování Cenné kolektivního papíry dříve kolektivníhtování pořízené inves- vlastněných investování na základě Klientem pod pořízené Dodatku produkt na Platforma. základě ke Smlouvě Dodatku a Cenné papíry ke Dodatku Smlouvě k Podmínkám kolektivního a Dodatku investování Podmínkám být pro k mohou pořízené mohou účely uplatnění na základě být pro Dodatku účely této metody uplatnění posuzovány ke Smlouvě této a metody samostatně, Dodatku posuzovány a to k Podmínkám samostatně, do zrušení příslušného až mohou být pro a to účely až do uplatnění zrušení modelového této příslušného portfolia, metody posuzovány modelového v rámci kterého samostatně, portfolia, byly Klientem v a rámci to až kterého získány. do zrušení byly Pokud příslušného Klientem došlo k získány. převodu modelového Pokud cenných portfolia, došlo papírů k v převodu kolektivního rámci kterého cenných investování byly papírů Klientem kolektivního dříve vlastněných získány. Pokud investování Klientem došlo k dříve pod převodu vlastněných produkt Platforma, cenných Klientem je papírů kolektivního pod za den produkt nabytí investování Platforma, cenných je papírů dříve za vlastněných den kolektivního nabytí cenných investování Klientem papírů pro pod produkt kolektivního účely uplatnění Platforma, investování této metody je za den pro nabytí účely považován cenných uplatnění den jejich papírů této kolektivního metody převodu považován pod produkt investování den Platforma pro jejich účely převodu ve vnitřní uplatnění pod evidenci této produkt Společnosti. metody Platforma považován ve vnitřní den jejich evidenci Minimální převodu Společnosti. pod výše produkt výměnu Platforma cenných ve vnitřní papírů evidenci kolektivního Společnosti. investování není stanovena. Vzhledem k tomu, že výměna představuje zpětný Minimální výše pro výměnu cenných papírů kolektivního investování není stanovena. Vzhledem k tomu, že výměna představuje zpětný odkup měněných cenných papírů kolektivního investování a následné vydání cenných papírů kolektivního investování, které mají být výměnou získány, odkup měněných cenných papírů kolektivního investování a následné vydání je nutné dodržet minimální výši stanovenou pro odkup měněných cenných cenných papírů kolektivního investování, které mají být výměnou získány, papírů kolektivního investování a minimální výši investice do cenných papírů je nutné dodržet minimální výši stanovenou pro odkup měněných cenných kolektivního investování, které mají být výměnou získány, uvedené v příslušném ceníku Společnosti. papírů kolektivního investování a minimální výši investice do cenných papírů kolektivního investování, které mají být výměnou získány, uvedené v příslušném ceníku Klient Společnosti. může požádat o výměnu části cenných papírů kolektivního investování v jeho majetku, a to uvedením jejich hodnoty ve měně příslušného cenného papírů kolektivního investování anebo uvedením počtu kusů Klient může požádat o výměnu části cenných papírů kolektivního investování v jeho majetku, a to uvedením jejich hodnoty ve měně příslušného cenného papírů kolektivního investování anebo uvedením počtu kusů cenných papírů kolektivního investování, které požaduje vyměnit, anebo o výměnu všech příslušných cenných papírů kolektivního investování. Pokud cenných papírů kolektivního investování, které požaduje vyměnit, anebo požadovaná výše výměny převyšuje hodnotu příslušných cenných papírů o výměnu všech příslušných cenných papírů kolektivního investování. Pokud kolektivního investování v majetku Klienta, je provedena výměna všech jeho požadovaná výše výměny převyšuje hodnotu příslušných cenných papírů příslušných cenných papírů kolektivního investování. V případě, že hodnota kolektivního investování v majetku Klienta, je provedena výměna všech jeho výměny cenných papírů kolektivního investování bude zadána uvedením příslušných cenných papírů kolektivního investování. V případě, že hodnota jejich hodnoty v příslušné měně a příslušné převodní místo vyžaduje zadání výměny cenných papírů kolektivního investování bude zadána uvedením hodnoty výměny počtem kusů, provede Společnost příslušný přepočet s využitím poslední známé ceny. V případě, že hodnota výměny cenných papírů jejich hodnoty v příslušné měně a příslušné převodní místo vyžaduje zadání hodnoty výměny počtem kusů, provede Společnost příslušný přepočet s využitím poslední známé ceny. V případě, že hodnota výměny cenných papírů kolektivního investování bude zadána uvedením jejich hodnoty v příslušné měně, Společnost před předáním, resp. provedením pokynu ověří, zda Klient kolektivního investování bude zadána uvedením jejich hodnoty v příslušné má dostatečné množství cenných papírů, které jsou předmětem výměny, na měně, Společnost před předáním, resp. provedením pokynu ověří, zda Klient svém účtu za předpokladu, že hodnota těchto cenných papírů ke dni odkupu má dostatečné množství cenných papírů, které jsou předmětem výměny, na bude nižší oproti poslední známé ceně. Pokud Klient nemá takové dostatečné množství cenných papírů, je provedena výměna všech jeho příslušných svém účtu za předpokladu, že hodnota těchto cenných papírů ke dni odkupu bude nižší oproti poslední známé ceně. Pokud Klient nemá takové dostatečné množství cenných papírů, je provedena výměna všech jeho příslušných cenných papírů kolektivního investování. Společnost si vyhrazuje s ohledem na kolísání cen trhu možnost zavedení procentní tolerance při výpočtu, přičemž tato bude upravena v Informacích pro zákazníky s tím, že Společnost cenných papírů kolektivního investování. Společnost si vyhrazuje s ohledem na kolísání cen trhu možnost zavedení procentní tolerance při výpočtu, přičemž tato bude upravena v Informacích pro zákazníky s tím, že Společnost Klienta o aktualizaci informuje způsobem umožňujícím dálkový přístup podle článku 6. Podmínek. V případě, že by hodnota příslušných cenných Klienta o aktualizaci informuje způsobem umožňujícím dálkový přístup papírů kolektivního investování po realizaci výměny poklesla pod hodnotu podle článku 6. Podmínek. V případě, že by hodnota příslušných cenných minimální výše zůstatku uvedenou v příslušném ceníku Společnosti, bude papírů kolektivního investování po realizaci výměny poklesla pod hodnotu minimální výše zůstatku uvedenou v příslušném ceníku Společnosti, bude

3 provedena výměna všech příslušných cenných papírů kolektivního investování vlastněných Klientem podle Smlouvy a Podmínek, pokud Společnost nestanoví jinak Klient bere na vědomí, že z důvodu nutnosti provedení měnových konverzí a s ohledem na standardní způsoby provádění transakcí s cennými papíry kolektivního investování, zejména způsoby stanovování příslušné transakční ceny a vznik zaokrouhlovacích rozdílů, může dojít k tomu, že nebudou vyměněny cenné papíry kolektivního investování v hodnotě přesně odpovídající hodnotě požadované Klientem, resp. výměnou nebudou získány cenné papíry kolektivního investování, za všechny peněžní prostředky získané zpětným odkupem měněného fondu. Peněžní prostředky tvořící příslušný rozdíl jsou zpravidla příjmem příslušného subjektu kolektivního investování, resp. jeho manažerské společnosti, v případě, že by měly být příjmem Společnosti, budou připsány na peněžní účet Klienta ve vnitřní evidenci Společnosti. Klient by měl tuto skutečnost brát v potaz při stanovování hodnoty výměny. 3.3 Pokyny ke zpětnému odkupu Klient může Společnost kdykoliv požádat o zpětný odkup jím vlastněných cenných papírů kolektivního investování podle Smlouvy a Podmínek, a to na základě formuláře žádost o zpětný odkup cenných papírů kolektivního investování. K odkupu cenných papírů kolektivního investování a k výplatě peněžních prostředků na příslušný bankovní účet dojde až poté, co Společnost obdrží správně a úplně vyplněný, řádně ověřený a podepsaný formulář žádosti o zpětný odkup cenných papírů kolektivního investování (včetně všech příslušných dokumentů). Výplata peněžních prostředků získaných zpětným odkupem v hotovosti není možná. Článek Podmínek se použije obdobně Při zpětném odkupu se má vždy za to, že jako první jsou odkupovány cenné papíry kolektivního investování nejdříve Klientem nabyté podle Smlouvy a Podmínek (FIFO metoda), to nemusí platit zejména v případě, že Klient je majitelem cenných papírů kolektivního investování jak přímo na základě Smlouvy a Podmínek a a dále dále v rámci v rámci modelového portfolia na zá- na základě Dodatku ke ke Smlouvě a a Dodatku k k Podmínkám, resp. v případě, kdy dochází k převodu cenných papírů kolektivního investování dříve vlastněných Klientem pod produkt Platforma. Cenné papíry papíry kolektivního investování investování pořízené na základě na základě Dodatku Dodatku ke Smlouvě ke Smlouvě a Dodatku a Dodatku k Podmínkám k Podmínkám mohou pořízené být mohou pro být účely pro uplatnění účely uplatnění této metody této metody posuzovány posuzovány samostatně, samostatně, a to až a do to zrušení až do zrušení příslušného příslušného programu programu investování, investování, v rámci v rámci kterého kterého byly Klientem byly Klientem získány. Pokud Pokud došlo k došlo převodu k převodu cenných cenných papírů papírů kolektivního kolektivního investování inves- získány. dříve tování vlastněných dříve vlastněných Klientem Klientem pod produkt pod produkt Platforma, Platforma, je za je den za nabytí den nabytí cenných cenných papírů papírů kolektivního investování pro pro účely uplatnění této metody považován den jejich převodu pod produkt Platforma ve vnitřní evidenci Společnosti Klient může požádat o odkup části cenných papírů kolektivního investování v jeho majetku, a to uvedením jejich hodnoty ve měně příslušného cenného papíru kolektivního investování anebo uvedením počtu kusů cenných papírů kolektivního investování, které požaduje odkoupit, anebo o odkup všech příslušných cenných papírů kolektivního investování. Pokud požadovaná výše odkupu převyšuje hodnotu příslušných cenných papírů kolektivního investování v majetku Klienta, je proveden odkup všech jeho příslušných cenných papírů kolektivního investování. V případě, že hodnota zpětného odkupu cenných papírů kolektivního investování bude zadána uvedením jejich hodnoty v příslušné měně a příslušné převodní místo vyžaduje zadání hodnoty zpětného odkupu počtem kusů, provede Společnost příslušný přepočet s využitím poslední známé ceny. V případě, že hodnota zpětného odkupu cenných papírů kolektivního investování bude zadána uvedením jejich hodnoty v příslušné měně, Společnost před předáním, resp. provedením pokynu ověří, zda Klient má dostatečné množství cenných papírů, které jsou předmětem odkupu, na svém účtu za předpokladu, že hodnota těchto cenných papírů ke dni odkupu bude nižší oproti poslední známé ceně. Pokud Klient nemá takové dostatečné množství cenných papírů, je proveden odkup všech jeho příslušných cenných papírů kolektivního investování. Společnost si vyhrazuje s ohledem na kolísání cen trhu možnost zavedení procentní tolerance při výpočtu, přičemž tato bude upravena v Informacích pro zákazníky s tím, že Společnost Klienta o aktualizaci informuje způsobem umožňujícím dálkový přístup podle článku 6. Podmínek. V případě, že by hodnota příslušných cenných papírů kolektivního investování po realizaci odkupu poklesla pod hodnotu minimální výše zůstatku uvedenou v příslušném ceníku Společnosti, bude proveden odkup všech příslušných cenných papírů kolektivního investování vlastněných Klientem podle Smlouvy a Podmínek, pokud Společnost nestanoví jinak Pro vyloučení všech pochybností se konstatuje, že v Dodatku k Podmínkám může být stanoven jiný způsob stanovování hodnoty zpětného odkupu cenných papírů kolektivního investování Klient bere na vědomí, že z důvodu nutnosti provedení měnových konverzí a s ohledem na standardní způsoby provádění transakcí s cennými papíry kolektivního investování, zejména způsoby stanovování příslušné transakční ceny a vznik zaokrouhlovacích rozdílů, může dojít k tomu, že nebudou odkoupeny cenné papíry kolektivního investování v hodnotě přesně odpovídající hodnotě požadované Klientem. Klient by měl tuto skutečnost brát v potaz při stanovování hodnoty zpětného odkupu. 3.4 Přijímání pokynů Společnost přijímá pokyny zásadně v sídle Společnosti, a to zásadně ve formě originálů nebo jiným způsobem dohodnutým mezi Společností a oprávněnou osobou ve smyslu Podmínek. Pokyny nabývají účinnosti dnem doručení do sídla Společnosti Pokud je Klientem nezletilá osoba nebo osoba bez právní způsobilosti, je nutno se obrátit pro další informace na Společnost vzhledem k potřebě schválení příslušným soudem. Pokud je Klientem právnická osoba, musí být k pokynu týkajícího se cenných papírů kolektivního investování přiložena kopie výpisu z obchodního nebo jiného zákonem určeného rejstříku, ne starší 3 měsíců ode dne podpisu příslušného pokynu anebo kopie smlouvy o zřízení právnické osoby či zakládací listiny v aktuálním znění, pokud Společnost nestanoví jinak Podpis Klienta či jeho oprávněného zástupce na příslušném formuláři pokynu a shoda originálů listin a jejich přiložené kopie musí být ověřena úředně. To neplatí v případě osobního podání příslušného formuláře pokynu a ověření v sídle Společnosti nebo v případě ověření oprávněnou osobou za podmínek stanovených Společností. Článek Podmínek se použije obdobně Společnost při přijímání pokynů kontroluje, zda pokyny obsahují veškeré náležitosti a přílohy, přičemž respektuje požadavky k zamezení legalizace výnosů z trestné činnosti a postupuje v souladu zejména s příslušnými statuty a prospekty, případně dalšími podmínkami stanovenými příslušnými osobami Ustanovení tohoto článku 3.4 Podmínek se nepoužijí v případě přijímání pokynů k vydání. 3.5 Předávání a provádění pokynů Veškeré přijaté řádné pokyny Společnost předává, resp. provádí jednou týdně, a to zásadně čtvrtý pracovní den v týdnu. Klient souhlasí s tím, že Společnost je oprávněna jednostranně zvýšit frekvenci předávání, resp. provádění pokynů podle Podmínek. Společnost Klienta o této skutečnosti informuje způsobem umožňujícím dálkový přístup podle článku 6. Podmínek. Ustanovení tohoto článku Podmínek se nepoužije v případě pokynů ve vztahu k podílovým listům fondů České rodiny fondů Pioneer a fondů Pioneer Funds a Pioneer P.F., tyto pokyny Společnost předává, resp. provádí zásadně každý pracovní den Pro předání, resp. provedení pokynu je nezbytné, aby příslušný pokyn (spolu s veškerými požadovanými dokumenty) byl doručen do sídla Společnosti nejpozději do 16:00 hod místního času (ČR) druhého pracovního dne předcházejícího den předání, resp. provedení pokynu podle článku Podmínek. Pokud bude pokyn doručen po této lhůtě, bude předán, resp. proveden v bezprostředně následujícím termínu. Pro předání, resp. provedení pokynu k vydání je nezbytné, aby příslušné peněžní prostředky byly na příslušném účtu dle sdělení Společnosti v ceníku připsány nejpozději druhý pracovní den předcházející den předání, resp. provedení pokynu. Pokud budou peněžní prostředky připsány po této lhůtě, bude pokyn předán, resp. proveden v bezprostředně následujícím termínu. Pokud den předání, resp. provedení pokynu podle článku Podmínek není v jiné příslušné zemi bankovním dnem, Společnost předá, resp. provede pokyn zásadně následující pracovní den po dni předání, resp. provedení pokynu podle článku Podmínek. Ustanovení tohoto článku Podmínek se nepoužije v případě pokynů ve vztahu k podílovým listům fondů České rodiny fondů Pioneer a fondů Pioneer Funds a Pioneer P.F., kdy jsou rozhodné lhůty stanovené příslušnými statuty a prospekty, případně dalšími podmínkami stanovenými příslušnými osobami Společnost se zavazuje, že vyvine veškeré úsilí, které lze po ní oprávněně požadovat, aby pokyny předala, resp. provedla dle článku Podmínek, nicméně vyhrazuje si však možnost se tohoto závazku zprostit zejména z provozních důvodů. Společnost je dále oprávněna kdykoli

4 pozastavit předávání, resp. provádění pokynů. Předávání, resp. provádění pokynů se pozastavuje okamžikem stanoveným v rozhodnutí Společnosti. Od tohoto okamžiku Společnost nepředává, resp. neprovádí pokyny, přičemž tento zákaz se vztahuje na pokyny, které Společnost přijala před okamžikem pozastavení, které dosud nebyly předány, resp. provedeny, a dále na pokyny, které Společnost přijala po okamžiku pozastavení předávání, resp. provádění pokynů, do doby jeho obnovení. Společnost o pozastavení předávání, resp. provádění pokynů informuje Klienta způsobem umožňujícím dálkový přístup podle článku 6. Podmínek. Předávání, resp. provádění pokynů se obnovuje dnem stanoveným v rozhodnutí Společnosti, přičemž tento den Společnost předá, resp. provede pokyny dle článku Podmínek. Společnost o obnovení předávání, resp. provádění pokynů informuje Klienta způsobem umožňujícím dálkový přístup podle článku 6. Podmínek Společnost předává pokyny příslušné osobě, která je způsobilá zajistit úkony směřující k realizaci pokynu Klienta, resp. příslušnému převodnímu místu. Realizace pokynu se řídí podmínkami stanovenými příslušnými osobami, zejména osobami, které jsou způsobilé zajistit úkony směřující k realizaci pokynu Klienta, resp. příslušnými převodními místy. Společnost při předávání a provádění pokynů postupuje zejména v souladu s příslušnými statuty a prospekty, případně dalšími podmínkami stanovenými příslušnými osobami a smluvními ujednáními mezi Společností a příslušnými osobami Peněžní prostředky získané zpětným odkupem budou Společností poukázány na bankovní účet určený Klientem nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy Společnost obdrží peněžní prostředky ze zpětného odkupu na účet Společnosti Klient bere na vědomí, že příslušná osoba, která je způsobilá zajistit úkony směřující k realizaci pokynu Klienta, resp. prostřednictvím které Společnost pokyny provádí, si vyhradila právo, že pokyny převzaté od Společnosti nemusí provést, což Klient bere na vědomí a souhlasí s tím. Pro vyloučení všech pochybností se konstatuje, že pokud taková skutečnost nastane a pokyn nebude realizován, resp. proveden, nebude toto považováno za porušení Smlouvy a Podmínek ze strany Společnosti Společnost si vyhrazuje právo jakýkoli pokyn nepředat, resp. neprovést, bude-li to považovat vzhledem ke konkrétnímu případu za nutné, zejména k zamezení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, market timing praktik či v případě jakýchkoliv pochybností ohledně pokynů či totožnosti daného Klienta nebo jeho oprávněného zástupce či zachování své důvěryhodnosti Klient zmocňuje Společnost ke všem úkonům nutným pro přijímání, předávání a provádění pokynů týkajících se cenných papírů kolektivního investování podle Smlouvy a Podmínek. 3.6 Evidence Společnosti Údaje o přijatých, předaných a provedených pokynech týkajících se cenných papírů kolektivního investování a o cenných papírech kolektivního investování vlastněných Klientem na základě Smlouvy a Podmínek jsou evidovány ve vnitřní evidenci Společnosti na účtech Klientů Údaje o peněžních prostředcích souvisejících s pokyny týkajícími se cenných papírů kolektivního investování jsou evidovány na peněžních účtech Klientů ve vnitřní evidenci Společnosti Cenné papíry kolektivního investování vedené na účtech Společnosti jako na účtech zákazníků podle 94 odst. 1 písm. b) ZPKT u příslušné osoby jsou dále vedeny na účtu Klienta jako na účtu vlastníka podle 94 odst. 1 písm. a) ZPKT v samostatné evidenci vedené Společností. 4 Poskytování investičních doporučení 4.1 Poskytováním investičních doporučení týkajících se investování do cenných papírů kolektivního investování se rozumí stanovení investičních strategií pro investování do cenných papírů kolektivního investování, ve vztahu ke kterým Společnost tuto službu poskytuje, a to zejména vytvořením modelových portfolií složených z cenných papírů kolektivního investování. 4.2 Konkrétní podmínky poskytování jsou stanoveny v příslušném Dodatku ke Smlouvě a v příslušném Dodatku k Podmínkách. 5. Úschova cenných papírů kolektivního investování 5.1 Cenné papíry kolektivního investování jsou vedeny na účtu zákazníků Společnosti u příslušné osoby a dále na účtu Klienta jako na účtu vlastníka v samostatné evidenci vedené Společností, pokud Klient nebude v Informacích pro zákazníky nebo způsobem umožňujícím dálkový přístup podle článku 6. Podmínek informován, že jsou jeho cenné papíry vedeny u příslušné osoby na individuálním účtu Klienta. Společnost je oprávněna převést cenné papíry kolektivního investování z individuálního účtu Klienta na účet zákazníků Společnosti, resp. na účet vlastníka Klienta v samostatné evidenci vedené Společností, přičemž Klient bude o takovém převodu informován způsobem umožňujícím dálkový přístup podle článku 6. Podmínek. Společnost je oprávněna převést cenné papíry kolektivního investování z účtu zákazníků Společnosti, resp. z účtu vlastníka Klienta v samostatné evidenci vedené Společností na individuální účet Klienta, přičemž Klient bude o takovém převodu informován způsobem umožňujícím dálkový přístup podle článku 6. Podmínek. 5.2 S cennými papíry kolektivního investování svěřenými do úschovy je oprávněn nakládat Klient nebo jeho oprávněný zástupce. Společnost není oprávněna využívat cenné papíry kolektivního investování, které jí Klient svěřil do úschovy, k obchodům na svůj účet Klient zmocňuje Společnost ke všem úkonům nutným pro řádné vedení cenných papírů kolektivního investování Klienta na účtu zákazníků Společnosti u příslušné osoby a dále na účtu vlastníka Klienta v samostatné evidenci vedené Společností, případně na individuálním účtu Klienta u příslušné osoby, podle Smlouvy a Podmínek. 6. Informování Klienta 6.1 Společnost je povinna informovat Klienta o stavu majetku. Společnost zasílá Klientovi výpis z účtu Klienta, který obsahuje zejména přehled cenných papírů kolektivního investování, které jsou vlastněné Klientem na základě Smlouvy a Podmínek k poslednímu dni kalendářního roku a které byly pořízeny na základě pokynů podle Podmínek. 6.2 Vzniknou-li při zpracování pokynu podstatné obtíže, informuje Společnost Klienta neprodleně o těchto obtížích. 6.3 Společnost je povinna informovat Klienta o provedeném pokynu. Pokud se pokyny podle Podmínek provádějí pravidelně, Společnost informuje Klienta o provedených pokynech jednou za šest měsíců. Pokud se pokyny podle Podmínek neprovádějí pravidelně, Společnost informuje Klienta o provedených pokynech následující obchodní den po provedení pokynu, resp. následující obchodní den po doručení potvrzení, pokud odeslání informace závisí na potvrzení třetí osoby. 6.4 Společnost je povinna informovat Klienta na jeho žádost o stavu vyřizování dosud neprovedeného pokynu. Společnost informuje Klienta o stavu vyřizování dosud neprovedeného pokynu bez zbytečného odkladu po obdržení žádosti zákazníka, a to zásadně stejnou formou, jakou byla Klientem podána žádost o poskytnutí informace o stavu vyřizování dosud neprovedeného pokynu. 6.5 Klient tímto uděluje souhlas s tím, aby mu Společnost poskytovala informace podle 15d odst. 1, 15q odst. 1 (informace o provedeném pokynu a o stavu vyřizování dosud neprovedeného pokynu) a 15r odst. 1 (informace o stavu investičních nástrojů) ZPKT a případně jakékoli další informace související s poskytováním investičních služeb na jakémkoli nosiči informací, který umožní Klientovi uchování těchto informací tak, aby mohly být využívány po dobu přiměřenou jejich účelu, a který umožňuje jejich reprodukci v nezměněné podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Klient pro vyloučení všech pochybností výslovně potvrzuje, že netrvá na poskytování specifikovaných informací v papírové podobě. 6.6 Klient tímto uděluje souhlas s tím, aby mu Společnost poskytovala sdělení klíčových informací, informace o povaze nebo zdroji střetu zájmů, informace o splynutí nebo sloučení podílových fondů a případně jakékoli další informace související s poskytováním investičních služeb na jakémkoli nosiči informací, který umožní Klientovi uchování těchto informací tak, aby mohly být využívány po dobu přiměřenou jejich účelu, a který umožňuje jejich reprodukci v nezměněné podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup, který umožní Klientovi kdykoli využívat tyto informace po dobu přiměřenou jejich účelu, za podmínky, že Klientovi bude elektronicky sdělena internetová adresa včetně údaje, kde na ní může Klient příslušné informace nalézt. Klient pro vyloučení všech pochybností výslovně potvrzuje, že netrvá na poskytování specifikovaných informací v papírové podobě. dálkový přístup podle článku 6.5. Podmínek. 6.7 Klient tímto uděluje souhlas s tím, aby mu Společnost poskytovala informace podle 15d odst. 1 písm. a) až g) ZPKT a případně jakékoli další informace související s poskytováním investičních služeb, které nejsou určeny Klientovi osobně, způsobem umožňujícím dálkový přístup, který umožní Klientovi kdykoli využívat tyto informace po dobu přiměřenou jejich účelu, za podmínky, že Klientovi bude elektronicky sdělena internetová adresa včetně údaje, kde na ní může Klient příslušné informace nalézt. Klient pro

5 vyloučení všech pochybností výslovně potvrzuje, že netrvá na poskytování vyloučení specifikovaných všech pochybností informací v papírové výslovně podobě potvrzuje, ani že způsobem netrvá na umožňujícím poskytování specifikovaných dálkový přístup podle informací článku v 6.5. papírové Podmínek. podobě ani způsobem umožňujícím dálkový 6.8 přístup Klient se podle zavazuje článku u 6.5. Společnosti Podmínek. reklamovat zjištěné nesrovnalosti 6.8 uvedené Klient v informaci se zavazuje podle článku u Společnosti 6 Podmínek, reklamovat a to do zjištěné 30 pracovních nesrovnalosti dnů uvedené ode dne jeho v informaci doručení podle Klientovi. článku Pokud 6 Podmínek, Společnost a to neobdrží do 30 pracovních ve lhůtě uvedené dne v první jeho větě doručení tohoto Klientovi. odstavce Pokud reklamaci, Společnost považují neobdrží se poskytnuté ve lhůtě infor- uve- dnů ode dené mace v za první schválené větě tohoto Klientem. odstavce Za den reklamaci, doručení považují Klientovi se podle poskytnuté Podmínek informace považuje za schválené a) v případě Klientem. doručování Za poštou den doručení třetí pracovní Klientovi den podle následující Podmínek po dni se se považuje odeslání, a) pokud v případě není doručování doloženo jinak; poštou b) třetí den, pracovní kdy byla den vytvořena následující informace po dni odeslání, za účelem pokud jejího není zpřístupnění doloženo způsobem jinak; b) den, umožňujícím kdy byla dálkový vytvořena přístup informace podle za příslušných účelem jejího ustanovení zpřístupnění Podmínek. způsobem umožňujícím dálkový přístup podle příslušných ustanovení Podmínek. 7. Úplata za poskytování investičních služeb podle Smlouvy 7. a Podmínek, Úplata úhrada za nákladů poskytování a administrativních investičních služeb poplatkůpodle Smlouvy 7.1 a Podmínek, Klient úhrada hradí nákladů Společnosti a administrativních úplatu za poskytování poplatků investičních služeb 7.1 podle Smlouvy Klient hradí a Podmínek, Společnosti přičemž úplatu její za výše poskytování a způsob investičních jejího stanovení služeb podle jsou uvedeny Smlouvy v a příslušném Podmínek, ceníku přičemž Společnosti. její výše a Klient způsob výslovně jejího stanovení souhlasí jsou s tím, uvedeny že Společnost v příslušném je oprávněna ceníku ceník Společnosti. jednostranně Klient měnit výslovně a doplňovat souhlasí s tím, že aktuální Společnost znění je ceníku oprávněna je k dispozici ceník jednostranně v sídle Společnosti měnit a a doplňovat Klient je s o tím, něm že informován aktuální znění způsobem ceníku umožňujícím je k dispozici dálkový v sídle přístup Společnosti podle a článku Klient 6. je o Podmínek, něm informován a to zásadně způsobem před nabytím umožňujícím účinnosti dálkový nového přístup znění podle ceníku. článku 6. Podmínek, 7.2 Úplata a to zásadně za přijímání, před nabytím předávání účinnosti a provádění nového pokynů znění ceníku. týkajících se 7.2 cenných papírů Úplata kolektivního za přijímání, investování předávání je a v provádění případě jednorázových pokynů týkajících investic se cenných do cenných papírů papírů kolektivního kolektivního investování investování je v případě hrazena jednorázových tak, že jednorázově investic do investovaná cenných částka papírů bude kolektivního před předáním, investování resp. hrazena provedením tak, že pokynu jednorázově k vydání Společností částka snížena bude o před úplatu předáním, Společnosti resp. dle provedením ceníku, pokynu pokud nebude k vydá- investovaná ní Společností stanoveno snížena jinak. o úplatu Společnosti dle ceníku, pokud nebude Společností 7.3 V případě, stanoveno že jinak. základě žádosti Klienta má dojít k výměně cenných papírů V případě, kolektivního že na investování, základě žádosti uplatní Klienta se při má realizaci dojít k výměně této výměny cen- 7.3 ných úplata papírů za přijímání, kolektivního předávání investování, a provádění uplatní pokynů se při týkajících realizaci této se cenných výměny úplata papírů kolektivního za přijímání, investování předávání a ve provádění výši kladného pokynů rozdílu týkajících úplaty se aplikované cenných papírů u nového kolektivního subjektu kolektivního investování investování výši kladného a úplaty rozdílu aplikované úplaty aplikované u původníu ho nového subjektu subjektu kolektivního kolektivního investování, investování pokud a úplaty Společnost aplikované nestanoví u původní- jinak. ho V případě subjektu záporného kolektivního rozdílu investování, Klient nemá pokud nárok Společnost na vrácení nestanoví úplaty/části jinak. V úplaty. případě záporného rozdílu Klient nemá nárok na vrácení úplaty/části úplaty. 7.4 Úplata za úschovu cenných papírů kolektivního investování stanovená z Úplata objemu za cenných úschovu papírů cenných kolektivního papírů kolektivního investování investování v úschově sta- je 7.4 novená hrazena z na objemu vrub peněžních cenných papírů prostředků kolektivního evidovaných investování na peněžním v úschově účtu je hrazena Klienta, a na je splatná vrub peněžních k poslednímu prostředků dni každého evidovaných kalendářního na peněžním měsíce. účtu Klienta, 7.5 a Pro je splatná vyloučení k poslednímu všech pochybností dni každého se výslovně kalendářního konstatuje, měsíce. že zejména pro případ Pro vyloučení ukončení všech Smlouvy pochybností Podmínky se výslovně nestanoví konstatuje, nárok Klienta že zejmé- na 7.5 na vrácení pro již případ zaplacené ukončení úplaty/části Smlouvy úplaty Podmínky za poskytování nestanoví investičních nárok Klienta služeb na vrácení podle Smlouvy již zaplacené a Podmínek. úplaty/části Klient úplaty by měl za tuto poskytování skutečnost investičních brát v potaz služeb při podle rozhodování Smlouvy o způsobu a Podmínek. úhrady Klient úplaty by v měl případech, tuto skutečnost kdy je toto brát relevantní. v potaz při rozhodování 7.6 Pokud o způsobu není v úhrady příslušném úplaty ceníku v případech, uvedeno kdy jinak, je toto Klient relevantní. v souvislosti se svou Pokud investicí není v do příslušném cenných papírů ceníku kolektivního uvedeno jinak, investování Klient v nehradí souvis- 7.6 losti přirážky se svou ke kupní investicí ceně, do resp. cenných nákupní papírů poplatky kolektivního ani výstupní investování poplatky nehradí stanovené v souladu ke kupní s ceně, příslušnými resp. nákupní statuty a poplatky prospekty. ani výstupní Případné poplatky výjimky budou stano- přirážky vené stanoveny v souladu v ceníku, s příslušnými přičemž takové statuty poplatky a prospekty. budou Případné v souladu výjimky s příslušnými budou statuty stanoveny a prospekty v ceníku, přičemž zásadně takové příjmem poplatky příslušného budou v subjektu souladu s kolektivního příslušnými statuty investování a prospekty nebo jeho zásadně manažerské příjmem společnosti. příslušného subjektu kolektivního investování 7.7 Klient nebo je jeho povinen manažerské uhradit Společnosti společnosti. též náklady, které Společnost 7.7 přímo v Klient souvislosti je povinen s poskytováním uhradit Společnosti investičních též náklady, služeb které podle Společnost Smlouvy přímo a Podmínek v souvislosti sama nebo s poskytováním za Klienta zaplatila. investičních Náklady služeb představují podle zejména Smlouvy a náklady Podmínek a poplatky sama nebo účtované za Klienta převodními zaplatila. místy Náklady (včetně představují nákladů na zejména převod náklady cenných a papírů poplatky kolektivního účtované investování převodními na místy základě (včetně žádosti nákladů Klienta na převod nebo cenných v případě papírů ukončení kolektivního Smlouvy), investování bankami (zejména základě bankovní žádosti poplatky Klienta a náklady případě na případné ukončení měnové Smlouvy), konverze), bankami náklady (zejména za zasílání bankovní informací poplatky v a listinné nákla- nebo v dy podobě na případné a dále měnové výdaje Společnosti konverze), náklady související za zasílání s její povinností informací hradit v listinné příspěvek do a dále Garančního výdaje Společnosti fondu obchodníků související s cennými s její povinností papíry. Náklady hradit jsou pří- podobě spěvek zpravidla do splatné Garančního v souvislosti fondu obchodníků s transakcí, s ke cennými které se papíry. vztahují, Náklady případně jsou zpravidla v souvislosti splatné s vyúčtováním v souvislosti provedeným s transakcí, příslušnou ke které třetí se osobou vztahují, poskytující případně v příslušnou souvislosti službu. s vyúčtováním Náklad na provedeným příspěvek příslušnou do Garančního třetí osobou fondu obchodníků poskytující příslušnou s cennými papíry službu. je Náklad splatný na spolu příspěvek s úplatou, do Garančního ke které se vztahuje, fondu obchodníků případně s bude cennými hrazen papíry na vrub je splatný peněžních spolu prostředků s úplatou, evidovaných ke které se vztahuje, na peněžním případně účtu bude Klienta. hrazen Pokud na nebude vrub peněžních Společností prostředků v ceníku evidovaných stanoveno jinak, peněžním budou ostatní účtu Klienta. náklady Pokud hrazeny nebude na vrub Společností peněžních v prostředků ceníku stanoveno evidovaných jinak, budou na peněžním ostatní náklady účtu Klienta. hrazeny na vrub peněžních prostředků evidovaných na peněžním účtu 7.8 Klienta. Klient je povinen uhradit Společnosti též administrativní poplatky, 7.8 které může Klient Společnost je povinen stanovit, uhradit a Společnosti to zejména poplatky též administrativní za realizaci poplatky, přecho- které může Společnost stanovit, a to zejména poplatky za realizaci přecho- du cenných papírů kolektivního investování. Pokud nebude Společností du v ceníku cenných stanoveno papírů jinak, kolektivního budou administrativní investování. Pokud poplatky nebude hrazeny Společností na vrub v peněžních ceníku stanoveno prostředků jinak, evidovaných budou administrativní na peněžním účtu poplatky Klienta. hrazeny na vrub 7.9 peněžních V prostředků případě, že evidovaných částka na peněžním na peněžním účtu účtu nebude Klienta. stačit k úhradě 7.9 úplaty,nákladů V případě, a administrativních že částka na peněžním poplatků, účtu je je Společnost nebude stačit oprávněna k úhradě za účelem úplaty,nákladů za účelem uspokojení a administrativních své své pohledávky prodat poplatků, prodat cenné je cenné papíry Společnost papíry kolektivního oprávněna in- za investování účelem vybrané uspokojení podle své jejího pohledávky uvážení, k prodat k čemuž cenné Klient papíry tímto uděluje kolektivního svůj pokyn. investování V případě, vybrané kdy podle Společnost jejího uvážení, bude mít mít k za čemuž za Klientem tímto splatnou uděluje pohledáv- pohledávku, pokyn. která V která případě, bude bude evidována kdy evidována Společnost peněžním na bude peněžním mít účtu, za účtu, a Klientem Společnost a Společnost splatnou nevyužije nevyužije pohledáv- svého svůj svého ku, oprávnění která oprávnění bude za účelem evidována za účelem uspokojení na uspokojení peněžním své pohledávky účtu, své pohledávky a Společnost prodat cenné prodat nevyužije papíry cenné kolektivního kolektivního investování za účelem investování vybrané uspokojení podle vybrané své jejího pohledávky podle uvážení, jejího Klient prodat uvážení, nebude cenné Klient papíry hradit nebude kolek- žádný svého papíry oprávnění hradit tivního debetní žádný investování úrok. debetní K úhradě vybrané úrok. pohledávky podle K úhradě jejího budou pohledávky uvážení, využity Klient peněžní budou nebude prostředky, využity hradit peněžní žádný které prostředky, debetní jsou pokynem úrok. které K k vydání úhradě jsou podle pokynem pohledávky článku k vydání budou Podmínek, využity podle článku peněžní případně prostředky, peněžní Podmínek, které prostředky pokynem získané peněžní k vydání zpětným prostředky podle odkupem článku získané cenných zpětným Podmínek, papírů odkupem kolektivního případně cenných peněžní investování. papírů pro- případně jsou kolektivního středky 7.10 získané Podrobnější investování. zpětným informace odkupem o nákladech cenných papírů a administrativních kolektivního investování. poplatcích 7.10 souvisejících Podrobnější s poskytováním informace investičních o nákladech služeb a a administrativních podle Smlouvy a poplatcích Podmínek poplat- souvisejících jsou uváděny souvisejících s v poskytováním příslušném s poskytováním ceníku, investičních resp. investičních mohou služeb podle být služeb uváděny Smlouvy podle v a Informacích Podmínek Smlouvy a jsou pro Podmínek zákazníky. uváděny jsou v příslušném uváděny v ceníku, příslušném resp. ceníku, mohou být resp. uváděny mohou v být Informacích uváděny v pro Informacích zákazníky. pro zákazníky. 8. Prohlášení a souhlasy Klienta 8.1 Prohlášení Klient prohlašuje, a souhlasy že uděluje Klientasouhlas k využívání svého rodného 8.1 čísla v souvislosti Klient prohlašuje, s investičními že uděluje službami souhlas podle k využívání Smlouvy a svého Podmínek rodného ve čísla smyslu v souvislosti 13a písm. s g) investičními a 13c odst. službami 1 písm. podle c) zákona Smlouvy č. a 133/2000 Podmínek Sb., ve smyslu o evidenci 13a obyvatel písm. a g) rodných a 13c číslech odst. 1 a písm. o změně c) zákona některých č. 133/2000 zákonů (zákon Sb., o evidenci obyvatel), a ve rodných znění pozdějších číslech a o předpisů. změně některých zákonů (zákon o 8.2 evidenci Klient obyvatel), prohlašuje, ve znění že pozdějších peněžní prostředky, předpisů. které jsou předmětem 8.2 investičních Klient služeb prohlašuje, podle Smlouvy že peněžní a Podmínek, prostředky, nepocházejí které jsou z předmětem trestné činnosti a byly nabyty služeb v podle souladu Smlouvy s právními a Podmínek, předpisy. nepocházejí z trestné čin- investičních nosti 8.3 a byly Klient nabyty prohlašuje, v souladu že s je právními oprávněn předpisy. nakládat s peněžními prostředky 8.3 a/nebo investičními Klient prohlašuje, nástroji, že je které oprávněn jsou nakládat předmětem s peněžními investičních prostředky služeb a/nebo podle Smlouvy investičními a Podmínek, nástroji, a činit které další jsou úkony předmětem v rámci investičních služeb podle Smlouvy a Podmínek, v a souladu činit další se Smlouvou úkony v rámci a Podmínkami investičních s tím, služeb k podle takovým Smlouvy úkonům a Podmínek byly vydány v souladu veškeré se potřebné Smlouvou souhlasy a Podmínkami nebo schválení, s tím, že k přičemž takovým není úkonům třeba dalšího byly vydány souhlasu veškeré nebo potřebné schválení. souhlasy Klient právnická nebo schválení, osoba přičemž dále prohlašuje, není třeba že dalšího osoby jednající souhlasu v souvislosti nebo schválení. se Smlouvou Klient právnická a Podmínkami osoba dále jménem prohlašuje, a/nebo že za osoby Klienta jednající jsou oprávněny v souvislosti takto se jednat. Smlouvou a Podmínkami jménem 8.4 a/nebo Klient prohlašuje, za Klienta jsou že mu oprávněny byla před takto podpisem jednat. Smlouvy poskytnuta 8.4 sdělení klíčových Klient prohlašuje, informací že ke mu všem byla produktům před podpisem Pioneer Smlouvy Investments, poskytnuta které sdělení má Klient klíčových podle Smlouvy, informací resp. ke všem dodatku produktům ke Smlouvě Pioneer a Podmínek Investments, nabýt. které Dále má Klient Klient prohlašuje, podle Smlouvy, že měl k resp. dispozici dodatku v době ke Smlouvě uzavření a Smlouvy, Podmínek resp. nabýt. dodatku Dále Klient ke Smlouvě prohlašuje, účinné že měl statuty, k dispozici resp. prospekty v době uzavření ke všem Smlouvy, produktům resp. dodatku Pioneer ke Investments, Smlouvě účinné které má statuty, Klient resp. podle prospekty Smlouvy, ke resp. všem dodatku produktům ke Smlouvě Pioneer a Investments, Podmínek nabýt které má Klient podle Smlouvy, resp. dodatku ke Smlouvě a Podmínek 8.5 Klient nabýtprohlašuje, že byl poučen a je srozuměn s tím, jaká je 8.5 míra rizika, Klient kterou prohlašuje, podstupuje že byl při poučen investičních a je srozuměn službách podle s tím, Smlouvy jaká je míra a Podmínek. rizika, Klient kterou dále podstupuje prohlašuje, při že investičních veškeré informace, službách které podle Společnosti Smlouvy a poskytl Podmínek. s souvislosti Klient dále se prohlašuje, Smlouvou a že Podmínkami veškeré informace, a investičními které Společnosti službami podle poskytl Smlouvy s souvislosti a Podmínek, se Smlouvou jsou úplné, a Podmínkami přesné a pravdivé. a investičními službami podle 8.6 Smlouvy Klient a prohlašuje, Podmínek, jsou že si úplné, je vědom, přesné že a pravdivé. Společnost při přijímání, 8.6 předávání Klient a provádění prohlašuje, pokynů že že si si je týkajících je vědom, vědom, že se Společnost že cenných Společnost při papírů přijímání, přijímání, kolektiv- pře- předávání ního investování a provádění a provádění postupuje pokynů pokynů týkajících zejména týkajících se v cenných souladu se cenných papírů s příslušnými kolektivního papírů kolektiv- statuty investování ního a prospekty, investování postupuje případně zejména postupuje dalšími v souladu zejména podmínkami s příslušnými v souladu stanovenými statuty s příslušnými a prospekty, příslušnými statuty případně a osobami prospekty, dalšími a smluvními podmínkami případně ujednáními dalšími stanovenými mezi podmínkami Společností příslušnými stanovenými a příslušnými osobami a příslušnými smluvními osobami. ujednáními osobami 8.7 a Klient smluvními mezi prohlašuje, Společností ujednáními že a příslušnými se mezi před Společností podáním osobami. a pokynu příslušnými k vydání osobami. vždy 8.7 seznámí s Klient příslušným prohlašuje, statutem že se se (případně před před podáním zjednodušeným pokynu k statutem), vydání k vydání vždy resp. vždy se- seznámí příslušným s s příslušným prospektem statutem, (případně resp. (případně zjednodušeným příslušným zjednodušeným prospektem. prospektem). statutem), resp. příslušným 8.8 Klient prospektem prohlašuje, (případně že není zjednodušeným tzv. politicky exponovanou prospektem). osobou ve 8.8 smyslu Zákona Klient 253/2008 prohlašuje, Sb. že Podrobné není tzv. vysvětlení politicky exponovanou je uvedeno v Informacích osobou ve smyslu pro zákazníky. Zákona 253/2008 Sb. Podrobné vysvětlení je uvedeno v Informacích pro 8.9 zákazníky. Klient prohlašuje, že není tzv. U.S. Person ve smyslu Zákona o cenných papírech Klient z prohlašuje, roku 1933) že a cenné není tzv. papíry U.S. kolektivního Person ve smyslu investování Zákona vlastně- o cen- 8.9 ných né podle papírech Smlouvy z roku a Podmínek 1933) a cenné nehodlá papíry převést kolektivního na žádnou investování U.S. Person. vlastněné 8.10 podle Klient Smlouvy tímto a Podmínek v souladu nehodlá se zákonem převést č. na 101/2000 žádnou U.S. Sb., Person. o ochraně osobních 8.10 Klient údajů tímto a o změně v souladu některých se zákonem zákonů, č. ve 101/2000 znění pozdějších Sb., o předpisů ochraně osobních (dále jen Zákon údajů a o ochraně změně některých osobních údajů ), zákonů, uděluje ve znění souhlas pozdějších se zpracováním svých jen Zákon osobních o ochraně údajů. osobních Tento souhlas údajů ), je udělován uděluje souhlas pro účel se předávání zpracová- předpisů (dále ním údajů svých Společností osobních třetím údajů. osobám, Tento kterými souhlas jsou je udělován oprávněné pro osoby účel ve předávání smyslu údajů těchto Společností Podmínek. třetím Tento souhlas osobám, je kterými udělován jsou k oprávněné osobním údajům osoby ve a smyslu dalším těchto údajům Podmínek. o Klientovi, Tento jeho cenných souhlas papírech je udělován kolektivního k osobním investování údajům nabytých a dalším údajům podle Podmínek o Klientovi, a transakcích jeho cenných s nimi papírech v rozsahu kolektivního uvedeném investování v Informacích nabytých pro podle zákazníky. Podmínek Tento a souhlas transakcích je udělován s nimi v rozsahu Společnosti uvedeném jako správci v Informacích příslušných pro zákazníky. Tento souhlas je udělován Společnosti jako správci příslušných

6 osobních údajů. Tento souhlas je udělován na období do jeho odvolání Klientem. Odvoláním tohoto souhlasu není dotčeno právo Společnosti, kdy je ke zpracování osobních údajů oprávněna podle příslušných právních předpisů i bez souhlasu Klienta. Oprávněnými osobami ve smyslu Podmínek se rozumí obchodníci s cennými papíry a/nebo investiční zprostředkovatelé ve smyslu ZPKT, kteří na základě smluvního vztahu se Společností zejména provádějí identifikaci Klienta, přijímají příslušné formuláře a pokyny Klientů a předávají je Společnosti. Údaje jsou sdělovány té oprávněné osobě, prostřednictvím které Klient uzavřel Smlouvu, pokud Klient následně nepožádal o změnu této oprávněné osoby, v takovém případě budou tyto údaje sdělovány oprávněné osobě určené Klientem v takové žádosti Klient prohlašuje, že je, případně bude, majitelem peněžních prostředků, za které budou vydávány cenné papíry kolektivního investování na základě Smlouvy a Podmínek, a že bude konečným majitelem cenných papírů kolektivního investování, k jejichž vydání dojde na základě Smlouvy a Podmínek.* 9. Informace pro zákazníky 9.1 Informace pro zákazníky jsou dokument, zejména prostřednictvím kterého Společnost plní své informační povinnosti vůči Klientovi vyplývající z právních předpisů. Společnost usiluje o to, aby podávané informace byly úplné a pravdivé a zejména aby byly pro Klienta maximálně srozumitelné. Společnost je nicméně připravena kdykoli na požádání Klienta poskytnout doplňující informace a vysvětlení. 9.2 Společnost Informace pro zákazníky jednostranně průběžně aktualizuje v návaznosti na změny skutečností obsažených v Informacích pro zákazníky, přičemž Klienta o aktualizaci informuje způsobem umožňujícím dálkový přístup podle článku 6. Podmínek. 10. Střet zájmů, Pravidla provádění pokynů 10.1 Společnost vytvořila v souladu se ZPKT Politiku střetu zájmů, kterou představuje a souhrnně zveřejňuje Klientům, kterým jsou poskytovány investiční služby podle Smlouvy a Podmínek, včetně potenciálních zákazníků, jimž mají být předmětné investiční služby poskytovány, a to v materiálu Informace pro zákazníky Společnost zavedla v souladu 15l ZPKT postupy, včetně Pravidel pro provádění pokynů, pro dosažení nejlepších možných podmínek provádění pokynů pro zákazníka. Souhrnné informace o Pravidlech provádění pokynů jsou uvedeny v materiálu Informace pro zákazníky. Klient tímto potvrzuje, že souhlasí s Pravidly provádění pokynů. 11. Trvání a ukončení Smlouvy 11.1 Trvání Smlouvy Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou Obecná ustanovení o ukončení Smlouvy, ukončení Smlouvy dohodou Pro vyloučení všech pochybností se výslovně konstatuje, že pro případ ukončení Smlouvy Podmínky nestanoví nárok Klienta na vrácení již zaplacené úplaty/části úplaty za poskytování investičních služeb podle Smlouvy a Podmínek. Klient by měl tuto skutečnost brát v potaz při rozhodování o způsobu úhrady úplaty v případech, kdy je toto relevantní Smluvní strany se dohodly, že v případě ukončení Smlouvy v co nejkratší době vyrovnají své vzájemné závazky podle Smlouvy a Podmínek. Pokud to nebude z objektivních důvodů možné, zůstanou v takovém případě v platnosti veškerá ustanovení Smlouvy a Podmínek upravující nebo vztahující se k vypořádání takových závazků Klient se zavazuje poskytnout Společnosti součinnost v souvislosti s ukončením Smlouvy, zejména v souvislosti s převodem cenných papírů kolektivního investování se zavazuje zajistit součinnost Klientova uschovatele/správce cenných papírů kolektivního investování, a to tak, aby k případnému převodu cenných papírů došlo nejpozději ke dni ukončení Smlouvy. Pokud k případnému převodu cenných papírů kolektivního investování nedojde do dne ukončení Smlouvy, může být účtována úhrada za úschovu ve smyslu těchto Podmínek Klient a Společnost se mohou kdykoliv dohodnout na ukončení Smlouvy Ukončení Smlouvy výpovědí Klienta Klient je oprávněn Smlouvu jednostranně písemně vypovědět. Podpis Klienta či jeho oprávněného zástupce na výpovědi musí být ověřen úředně nebo v sídle Společnosti nebo oprávněnou osobou za podmínek stanovených Společností. Pro vyloučení všech pochybností se výslovně konstatuje, že pro případ ukončení Smlouvy Podmínky nestanoví nárok Klienta na vrácení již zaplacené úplaty/části úplaty za poskytování investičních služeb podle Smlouvy a Podmínek. Klient by měl tuto skutečnost brát v potaz při rozhodování o způsobu úhrady úplaty v případech, kdy je toto relevantní Výpověď Klienta nabývá účinnosti dnem doručení výpovědi do sídla Společnosti, nestanoví-li výpověď účinnost pozdější. Ve výpovědi je Klient povinen uvést, zda požaduje zpětný odkup cenných papírů kolektivního investování, resp. výplatu peněžních prostředků na bankovní účet uvedený ve výpovědi či zda cenné papíry kolektivního investování převezme v nezměněné podobě proti dni nabytí účinnosti výpovědi V případě výpovědi Smlouvy ze strany Klienta s požadavkem převzetí cenných papírů kolektivního investování v nezměněné podobě proti dni nabytí účinnosti výpovědi je Klient povinen uvést kontaktní údaje svého uschovatele/správce cenných papírů kolektivního investování a zajistit součinnost takové osoby. Společnost zajistí převod cenných papírů kolektivního investování novému uschovateli/správci cenných papírů kolektivního investování bez zbytečného odkladu poté, co má k dispozici potřebné kontaktní údaje Klientova uschovatele/správce cenných papírů kolektivního investování a současně je zajištěna součinnost takové osoby a poté, co jsou uhrazeny veškeré pohledávky Společnosti za Klientem. Pokud Klient ve výpovědi ve smyslu věty první tohoto odstavce neuvede kontaktní údaje svého uschovatele/správce cenných papírů kolektivního investování a/nebo nezajistí součinnost takové osoby a/nebo pokud z jakýchkoli důvodů převod není možný, zůstanou cenné papíry kolektivního investování v úschově Společnosti s tím, že Klient je povinen hradit úplatu za úschovu ve výši desetinásobku sazby úplaty dle platného ceníku Společnosti. Pokud jsou cenné papíry kolektivního investování vedeny na individuálním účtu Klienta a pokud je to z povahy věci možné, Společnost bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti výpovědi zajistí možnost dispozice Klienta s takovými cennými papíry kolektivního investování V případě výpovědi Smlouvy podané Klientem s požadavkem zpětného odkupu, resp. výplaty peněžních prostředků, Společnost bez zbytečného odkladu předá příslušné pokyny ke zpětnému odkupu oprávněným osobám, resp. příslušné pokyny provede a zajistí zaslání peněžních prostředků na bankovní účet uvedený ve výpovědi. Pokud Klient ve výpovědi ve smyslu věty první tohoto odstavce neuvede bankovní účet, na který mají být poukázány peněžní prostředky ze zpětného odkupu, zůstávají peněžní prostředky do sdělení bankovního účtu Klientem vedeny na bankovním účtu Společnosti, přičemž nejsou úročeny V případě výpovědi Smlouvy ze strany Klienta, kdy Klient neuvede, zda požaduje zpětný odkup cenných papírů kolektivního investování, resp. výplatu peněžních prostředků na bankovní účet uvedený ve výpovědi ani zda cenné papíry kolektivního investování převezme v nezměněné podobě proti dni nabytí účinnosti výpovědi, zůstanou cenné papíry kolektivního investování v úschově Společnosti s tím, že Klient je povinen hradit úplatu za úschovu ve výši desetinásobku sazby úplaty dle platného ceníku Společnosti. Pokud jsou cenné papíry kolektivního investování vedeny na individuálním účtu Klienta a pokud je to z povahy věci možné, Společnost bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti výpovědi zajistí možnost dispozice Klienta s takovými cennými papíry kolektivního investování V případě, že částka na peněžním účtu nebude stačit k úhradě veškerých pohledávek Společnosti za Klientem, je Společnost oprávněna za účelem uspokojení svých pohledávek zpětně odkoupit cenné papíry kolektivního investování vybrané podle jejího uvážení, k čemuž Klient tímto dává svůj pokyn Ukončení Smlouvy výpovědí Společnosti Společnost je oprávněna Smlouvu jednostranně písemně vypovědět. Pro vyloučení všech pochybností se výslovně konstatuje, že pro případ ukončení Smlouvy Podmínky nestanoví nárok Klienta na vrácení již zaplacené úplaty/části úplaty za poskytování investičních služeb podle Smlouvy a Podmínek. Klient by měl tuto skutečnost brát v potaz při rozhodování o způsobu úhrady úplaty v případech, kdy je toto relevantní Společnost může Smlouvu vypovědět s účinností ke konci kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena Klientovi osobně nebo doporučeným dopisem nebo kurýrem na korespondenční adresu uvedenou ve Smlouvě, v případě, že není uvedena, na adresu trvalého pobytu nebo sídla, nevyplývá-li z výpovědi doba pozdější. Klient je ve výpovědi vyzván, aby do jednoho měsíce ode dne odeslání výpovědi sdělil, zda požaduje zpětný odkup cenných papírů kolektivního investování, resp. výplatu peněžních prostředků na bankovní účet uvedený v oznámení či zda cenné papíry kolektivního investování převezme v nezměněné podobě proti dni nabytí účinnosti výpovědi. * Nemůžete-li toto prohlásit, je nutné vyplnit zvláštní formulář Identifikace konečného/skutečného majitele

7 V případě, že Klient oznámí, že požaduje převzetí cenných papírů kolektivního investování v nezměněné podobě proti dni nabytí účinnosti výpovědi, je povinen uvést kontaktní údaje svého uschovatele/správce cenných papírů kolektivního investování a zajistit součinnost takové osoby. Společnost zajistí převod cenných papírů kolektivního investování novému uschovateli/správci cenných papírů kolektivního investování bez zbytečného odkladu poté, co má k dispozici potřebné kontaktní údaje Klientova uschovatele/správce cenných papírů kolektivního investování a současně je zajištěna součinnost takové osoby a poté, co jsou uhrazeny veškeré pohledávky Společnosti za Klientem. Pokud Klient v oznámení ve smyslu věty první tohoto odstavce neuvede kontaktní údaje svého uschovatele/správce cenných papírů kolektivního investování a/nebo nezajistí součinnost takové osoby a/nebo pokud z jakýchkoli důvodů převod není možný, zůstanou cenné papíry kolektivního investování v úschově Společnosti s tím, že Klient je povinen hradit úplatu za úschovu ve výši pětinásobku sazby úplaty dle platného ceníku Společnosti. Pokud jsou cenné papíry kolektivního investování vedeny na individuálním účtu Klienta a pokud je to z povahy věci možné, Společnost bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti výpovědi zajistí možnost dispozice Klienta s takovými cennými papíry kolektivního investování V případě, že Klient oznámí, že požaduje zpětný odkup, resp. výplatu peněžních prostředků, Společnost bez zbytečného odkladu předá příslušné pokyny ke zpětnému odkupu oprávněným osobám, resp. příslušné pokyny provede a zajistí zaslání peněžních prostředků na bankovní účet uvedený v oznámení. Pokud Klient ve výpovědi ve smyslu věty první tohoto odstavce neuvede bankovní účet, na který mají být poukázány peněžní prostředky ze zpětného odkupu, zůstávají peněžní prostředky do sdělení bankovního účtu Klientem vedeny na bankovním účtu Společnosti, přičemž nejsou úročeny V případě, kdy Klient neuvede, zda požaduje zpětný odkup cenných papírů kolektivního investování, resp. výplatu peněžních prostředků na bankovní účet uvedený v oznámení ani zda cenné papíry kolektivního investování převezme v nezměněné podobě proti dni nabytí účinnosti výpovědi, zůstanou cenné papíry kolektivního investování v úschově Společnosti s tím, že Klient je povinen hradit úplatu za úschovu ve výši pětinásobku sazby úplaty dle platného ceníku Společnosti. Pokud jsou cenné papíry kolektivního investování vedeny na individuálním účtu Klienta a pokud je to z povahy věci možné, Společnost bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti výpovědi zajistí možnost dispozice Klienta s takovými cennými papíry kolektivního investování V případě, že částka na peněžním účtu nebude stačit k úhradě veškerých pohledávek Společnosti za Klientem, je Společnost oprávněna za účelem uspokojení svých pohledávek zpětně odkoupit cenné papíry kolektivního investování vybrané podle jejího uvážení, k čemuž Klient tímto dává svůj pokyn Ukončení Smlouvy ve zvláštních případech Smluvní strany se dohodly, že Smlouva může zaniknout, pokud nedojde minimálně po dobu 1 roku ode dne, kdy Smlouva nabude platnosti a účinnosti, k podání pokynu k vydání podle článku 3.1. Podmínek. Smlouva v takovém případě zanikne k poslednímu dni kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém Smlouva nabyla platnosti a účinnosti. Smluvní strany se výslovně dohodly, že Klient bude o takovém ukončení Smlouvy informován způsobem umožňujícím dálkový přístup podle článku 6. Podmínek Smluvní strany se dohodly, že Smlouva může zaniknout, pokud po provedení zpětného odkupu nebo přechodu nebo převodu všech cenných papírů kolektivního investování vlastněných Klientem v rámci Smlouvy a Podmínek, resp. v rámci Dodatku ke Smlouvě a Dodatku k Podmínkám nedojde minimálně po dobu 1 roku ode dne, kdy došlo k realizaci posledního pokynu Klienta, k podání pokynu k vydání podle článku 3.1. Podmínek. Smlouva v takovém případě zanikne k poslednímu dni kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém Smlouva nabyla platnosti a účinnosti. Smluvní strany se výslovně dohodly, že Klient bude o takovém ukončení Smlouvy informován způsobem umožňujícím dálkový přístup podle článku 6. Podmínek Pro vyloučení všech pochybností se výslovně konstatuje, že pro případ ukončení Smlouvy Podmínky nestanoví nárok Klienta na vrácení již zaplacené úplaty/části úplaty za poskytování investičních služeb podle Smlouvy a Podmínek. Klient by měl tuto skutečnost brát v potaz při rozhodování o způsobu úhrady úplaty v případech, kdy je toto relevantní. 12. Další ustanovení 12.1 Pokud to bude nutné ke splnění povinností Společnosti, je Klient povinen na výzvu Společnosti ve stanovené lhůtě, jinak bez zbytečného odkladu, poskytnout Společnosti veškerou potřebnou součinnost. Zejména se Klient zavazuje poskytnout Společnosti dokumenty vyžadované v souladu s právními předpisy o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, popřípadě udělit Společnosti písemné souhlasy a plné moci v rozsahu potřebném pro poskytování investičních služeb podle Smlouvy a Podmínek, případně předat Společnosti jiné dokumenty potřebné pro poskytování investičních služeb podle Smlouvy a Podmínek v odůvodněně požadované formě, popřípadě udělit souhlas ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů. Společnost neodpovídá za škodu, která může Klientovi vzniknout v případě nevystavení potřebných plných mocí a/nebo nepředání dokumentů v požadované formě, vůbec nebo včas Klient bere na vědomí, že na základě Smlouvy a Podmínek Společnost neposkytuje investiční poradenství. Klient dále bere na vědomí, že Společnost není oprávněna poskytovat služby právního, účetního nebo obdobného poradenství, k jehož poskytování jsou oprávněny pouze subjekty stanovené příslušnými právními předpisy. Klient bere na vědomí, že Společnost není oprávněna poskytovat služby daňového poradenství, k jehož poskytování jsou oprávněny pouze subjekty stanovené příslušnými právními předpisy. Klient si je vědom, že zdanění závisí na jeho osobních poměrech a může se měnit. Klient bere na vědomí, že v souvislosti s investičními službami podle Smlouvy a Podmínek mu mohou vzniknout další náklady, včetně daní, které neplatí Společnost a ani je Klientovi neúčtuje. Klient bere na vědomí, že v souvislosti s investičními službami podle Smlouvy a Podmínek mu mohou vznikat povinnosti vyplývající z právních předpisů, popřípadě vnitřních předpisů emitentů cenných papírů kolektivního investování, které se mohou týkat zejména povinnosti stanovených k zamezení legalizace výnosů z trestné činnosti. Klient bere na vědomí, že obdobné povinnosti mu mohou vzniknout i podle zahraničních právních řádů Odpovědnost smluvních stran se řídí ustanoveními příslušných právních předpisů České republiky. Klient, který není podnikatelem, nese odpovědnost za porušení povinností podle Smlouvy a Podmínek podle Občanského zákoníku Společnost je povinna zachovávat mlčenlivost o údajích o Klientovi kromě případů stanovených právními předpisy a Podmínkami. Klient je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech týkajících se Společnosti souvisejících s předmětem Podmínek kromě případů stanovených právními předpisy a Podmínkami Klient souhlasí s tím, aby Společnost zaznamenávala vzájemnou telefonickou komunikaci mezi Klientem a Společností, a takové záznamy byly použity k objasnění případných nesrovnalostí, při řešení reklamací, případných sporů nebo pro potřeby jednání Společnosti s dozorovými orgány Úmrtí nebo zánik Klienta, příp. ztráta způsobilosti nebo oprávnění jednat jménem Klienta, není důvodem pro skončení výkonu činností podle Podmínek. Dozví-li se Společnost o takové skutečnosti, ukončí výkon činností podle Podmínek jen na základě rozhodnutí příslušného orgánu nebo pokynu osoby k tomu oprávněné, pokud se s dědicem, resp. právním nástupcem nedohodne jinak. Při skončení výkonu činností podle Podmínek se postupuje přiměřeně podle ustanovení článku 11 Podmínek Společnost je oprávněna převést jakákoliv práva a závazky vyplývající pro ni z Podmínek a ze Smlouvy na osobu patřící do bankovní skupiny UniCredit, k čemuž jí Klient uděluje souhlas. Společnost je oprávněna převést jakákoliv práva a závazky vyplývající pro ni z úschovy cenných papírů kolektivního investování po ukončení Smlouvy na jakoukoli třetí osobu oprávněnou poskytovat investiční službu úschova cenných papírů kolektivního investování, k čemuž jí Klient uděluje souhlas Klient bere na vědomí, že Společnost zásadně po Klientovi nevyžaduje udělení předchozího souhlasu s prováděním pokynů týkajících se cenných papírů kolektivního investování mimo regulovaný trh nebo mnohostranný obchodní systém, a to z toho důvodu, že cenné papírů kolektivního investování zásadně nejsou přijaty k obchodování na regulovaných trzích nebo v mnohostranných obchodních systémech, a že mezi převodními místy, která jsou uvedena v Pravidlech provádění pokynů (viz Informace pro zákazníky), není ve vztahu k cenným papírům kolektivního investování uváděn žádný regulovaný trh ani žádný mnohostranný obchodní systém. Pro případ, že dojde ke změně těchto skutečností a předmětný souhlas by měl být vyžadován, Klient tímto uděluje souhlas s prováděním pokynů týkajících se cenných papírů kolektivního investování mimo regulovaný trh nebo mnohostranný obchodní systém Společnost je oprávněna pověřit poskytováním jedné nebo více investičních služeb podle Smlouvy a Podmínek třetí osobu, a to za podmínky, že:

8 a) Společnost vyžaduje efektivní provádění poskytování příslušné investiční služby třetí osobou a hodnotí řádný výkon této činnosti podle vnitřně stanovených postupů, b) Třetí osoba je oprávněna k poskytování příslušné investiční služby a má předpoklady pro její řádné provádění, c) Třetí osoba řádně dohlíží na výkon poskytování příslušné investiční služby a přiměřeným způsobem řídí rizika spojená s výkonem poskytování příslušné investiční služby, d) Společnost má v případě nutnosti možnost ukončit výkon poskytování příslušné investiční služby třetí osobou tak, aby nebyla narušena plynulost a kvalita poskytování příslušné investiční služby Klientům, e) Společnost zaváže třetí osobu součinností v souvislosti s výkonem poskytování příslušné investiční služby se Společností, f) Společnost, auditor Společnosti a Česká národní banka mají efektivně zajištěný 1. přístup k informacím, které souvisejí s poskytováním příslušné investiční služby vykonávaným třetí osobou, a 2. vstup do prostor, ve kterých je poskytování příslušné investiční služby vykonáváno, g) Je zabezpečena ochrana citlivých, důvěrných a dalších vyhrazených informací, které se týkají Společnosti a jejích Klientů, h) Třetí osoba shodně jako Společnost udržuje účinný havarijní plán a plán pravidelného testování záložních zařízení. 13. Ustanovení společná a závěrečná 13.1 Úkony Klienta, které jsou v rozporu nebo obcházejí právní předpisy nebo Podmínky, nejsou pro Společnost závazné V případě, že jakékoliv ustanovení těchto Podmínek se stane neplatným nebo neúčinným, neovlivní to platnost těchto Podmínek jako celku nebo jejich ostatních ustanovení. V takovém případě bude Společnost usilovat o to, aby takovéto ustanovení bylo nahrazeno ustanovením novým, které se svým významem co možná nejvíce přiblíží obsahu a cíli původního ustanovení Společnost si vyhrazuje právo tyto Podmínky měnit. Pro Klienta jsou nové obchodní podmínky závazné, pokud s nimi vysloví souhlas. V případě, že Společnost mění Podmínky z důvodu uvedení Podmínek do souladu s kogentními ustanoveními příslušných právních předpisů nebo z důvodu nastalé změny věcných skutečností upravených v Podmínkách, se za vyslovení souhlasu považuje i předání prvního pokynu týkajícího se cenných papírů kolektivního investování podle Podmínek po nabytí platnosti nových obchodních podmínek Klientem Společnosti. Text Podmínek je vždy k dispozici v sídle Společnosti a způsobem umožňujícím dálkový přístup Společnost je oprávněna vyhotovovat dodatky k Podmínkám, zejména za účelem stanovení konkrétních podmínek poskytování investičních služeb podle Smlouvy a Podmínek (v textu Podmínek jen Dodatek k Podmínkám ). Dodatek k Podmínkám je nedílnou součástí Podmínek. Pro Klienta je Dodatek k Podmínkám závazný, pokud s ním vysloví souhlas. Společnost si vyhrazuje právo Dodatky k Podmínkám měnit. Pro Klienta je nový dodatek k Podmínkám závazný, pokud s ním vysloví souhlas. V případě, že Společnost mění Dodatek k Podmínkám z důvodu uvedení Dodatku k Podmínkám do souladu s kogentními ustanoveními příslušných právních předpisů nebo z důvodu nastalé změny věcných skutečností upravených v Dodatku k Podmínkám, se za vyslovení souhlasu považuje i předání prvního pokynu týkajícího se cenných papírů kolektivního investování podle Dodatku k Podmínkám po nabytí platnosti nového Dodatku k Podmínkám Klientem Společnosti. Texty Dodatků k Podmínkám jsou vždy k dispozici v sídle Společnosti a způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015 Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015 1. Úvodní ustanovení 1.1. Pioneer Asset Management, a.s., se sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ: 140 00, IČ 256 84 558, zapsaná

Více

Pioneer Funds Pioneer P.F.

Pioneer Funds Pioneer P.F. Pioneer Funds Pioneer P.F. A Luxembourg Investment Funds (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) PodMÍNKY pro ČESKOU republiku platné od 1. 10. 2012 Pioneer Funds Pioneer P.F. Podmínky pro Českou republiku platné

Více

Pokyny k investování do podílových fondů obhospodařovaných Investiční kapitálovou společností KB, a. s.

Pokyny k investování do podílových fondů obhospodařovaných Investiční kapitálovou společností KB, a. s. Pokyny k investování do podílových fondů obhospodařovaných Investiční kapitálovou společností KB, a. s. (Verze platná ode dne 1. ledna 2015) I. Obecná ustanovení 1. Investiční kapitálová společnost KB,

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

PRO SLUŽBU EUROGIRO VŠEOBECNĚ

PRO SLUŽBU EUROGIRO VŠEOBECNĚ PODMÍNKY PRO SLUŽBU EUROGIRO Československá obchodní banka, a. s. Poštovní spořitelna VŠEOBECNĚ 1. Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČ:00001350, zapsaná v obchodním

Více

Rámcová smlouva o platebních službách. Číslo: 000_14

Rámcová smlouva o platebních službách. Číslo: 000_14 1 Rámcová smlouva o platebních službách Číslo: 000_14 (dále jen smlouva ) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a zákona č. 284/2009 Sb. o platebním styku mezi těmito

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o.

Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o. Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.wap-treservis.cz Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Více

P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X

P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X P R O D U K T O V É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X Tyto produktové obchodní podmínky (dále jen POP ) upravují právní vztahy mezi Evropsko-ruskou bankou, a.s.

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o.

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015 1. Město Nové Město na Moravě sídlo: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě zastoupené: Michalem Šmardou, starostou města IČ: 00294900 DIČ: CZ00294900 bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond Článek 1 Úvodní

Více

Podmínky výběrového řízení na prodej pohledávek za úpadcem EGERIUS Group a.s., přihlášených do konkursního řízení č.j.

Podmínky výběrového řízení na prodej pohledávek za úpadcem EGERIUS Group a.s., přihlášených do konkursního řízení č.j. Podmínky výběrového řízení na prodej pohledávek za úpadcem EGERIUS Group a.s., přihlášených do konkursního řízení č.j. 29 K 23/2003 Společnost KORADO, a.s., se sídlem Česká Třebová, Bří Hubálků 869, PSČ

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. DUBNA 2015 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE SMLOUVA O ZÁPŮJČCE mezi KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. IČ: 290 62 543, DIČ: CZ 290 625 43 Telefon: 608 279 911 Sídlo: Plzeň, Manětínská 1543/69, PSČ 323 00 Email: dotazy@koblizekplzen.cz vedená Krajským soudem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH. ( Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH. ( Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH ( Rámcová smlouva ) uzavřená mezi Different money s.r.o., se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 00, IČO:

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu:

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu: 99010757385 registrační číslo Komerční banka, a.s., se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen Banka ) a Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název:

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL 1. Smluvní strany ČP ASISTENCE s.r.o., se sídlem : Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ : 140 21, IČ : 24184985, DIČ : CZ24184985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

SPOLEČNÝ PROVOZNÍ ŘÁD vedení samostatné evidence podílových listů v zaknihované podobě

SPOLEČNÝ PROVOZNÍ ŘÁD vedení samostatné evidence podílových listů v zaknihované podobě SPOLEČNÝ PROVOZNÍ ŘÁD vedení samostatné evidence podílových listů v zaknihované podobě vydaný IAD Investments, správ., spol., a. s. a depozitářem Československou obchodnou bankou, a. s. Bratislava, 2014

Více

PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ

PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. (přejímající fond) a J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK II otevřený podílový fond,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

Obchodní podmínky pro vydávání a odkupování podílových listů podílových fondů určených pro veřejnost u AKRO investiční společnosti, a.s.

Obchodní podmínky pro vydávání a odkupování podílových listů podílových fondů určených pro veřejnost u AKRO investiční společnosti, a.s. Obchodní podmínky pro vydávání a odkupování podílových listů podílových fondů určených pro veřejnost u AKRO investiční společnosti, a.s. účinné ode dne 1.1. 2014 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Pojmy 1.1.1.

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více

Obchodní podmínky pro vydávání a odkupování podílových listů podílových fondů určených pro veřejnost u AKRO investiční společnosti, a.s.

Obchodní podmínky pro vydávání a odkupování podílových listů podílových fondů určených pro veřejnost u AKRO investiční společnosti, a.s. Obchodní podmínky pro vydávání a odkupování podílových listů podílových fondů určených pro veřejnost u AKRO investiční společnosti, a.s. účinné ode dne 1.7. 2014 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Pojmy 1.1.1.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ŘÍJNA 2013

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ŘÍJNA 2013 OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ŘÍJNA 2013 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

Reklamační řád. 1. Obecné informace

Reklamační řád. 1. Obecné informace Reklamační řád ING Bank N.V. zastoupená v České republice prostřednictvím své pobočky v Praze (dále jen Banka ), pro retailové bankovní produkty ING Konto, ING Termínované vklady, ING Investice a ING Fondy

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti ZEO TRADE, s.r.o. se sídlem Záhoří ll, PSČ 398 l8 Záhoří u Písku, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých

Více

Podmínky užívání způsobu platby Platby přes PayU

Podmínky užívání způsobu platby Platby přes PayU Podmínky užívání způsobu platby Platby přes PayU I. Definice pojmů Pro účely těchto podmínek budou níže uvedené pojmy vykládány následovně: 1.1. Poskytovatel společnost TADY-A-TEĎ CZ s.r.o. IČ 034 61 114,

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář 1 Smlouva o zpracování daňové evidence uzavřená mezi zadavatelem firma, jméno sídlo: IČ: na straně jedné a zpracovatelem

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

A. Úvodní ustanovení B. Podmínky k investování do produktů ČP INVEST C. Podmínky k investování do produktů Generali PPF Invest D. Společná ustanovení

A. Úvodní ustanovení B. Podmínky k investování do produktů ČP INVEST C. Podmínky k investování do produktů Generali PPF Invest D. Společná ustanovení Podmínky k investování společnosti ČP INVEST investiční společnost, a. s. platné od 1. 10. 2013 A. Úvodní ustanovení B. Podmínky k investování do produktů ČP INVEST C. Podmínky k investování do produktů

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik OBCHODNÍ PODMÍNKY Dominika Svorcik pro poskytování služeb poradenství a zpracování CV prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.8careers.eu (česká verze: http://8careers.eu/cz/)

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) e- shopu nesmekyplus.cz provozovaného paní Jitkou Masnou, IČ 65360818,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

SMLOUVA O BĚŽNÉM A VKLADOVÉM AM ÚČTU

SMLOUVA O BĚŽNÉM A VKLADOVÉM AM ÚČTU SMLOUVA O BĚŽNÉM A VKLADOVÉM AM ÚČTU sídlo: (dále jen ČSOB ) za ČSOB Ing. Alena Praxová, korporátní bankéř a Ing. Lenka Cieplá, korporátní klientský pracovník a obchodní firma. sídlo. IČO/ZEČO:. zapsaná

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Swinging Dogs s.r.o. se sídlem Za mototechnou 939/23, Praha 13, Česká republika, IČ: 248 256 71 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě WWW.TMV.CZ provozovaného společností Tiskárna MV, p.o. od 01.01. 2015. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

PODMÍNKY VEŘEJNÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. na postoupení pohledávky České republiky - Ministerstva financí za dlužníkem:

PODMÍNKY VEŘEJNÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. na postoupení pohledávky České republiky - Ministerstva financí za dlužníkem: PODMÍNKY VEŘEJNÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na postoupení pohledávky České republiky - Ministerstva financí za dlužníkem: se sídlem Kroměříž, Malý Val 1586, PSČ 767 01 I. Stanovení podmínek veřejného výběrového

Více

Jednotlivé Dluhopisy budou označeny pořadovým číslem 1 až 500 000 000.

Jednotlivé Dluhopisy budou označeny pořadovým číslem 1 až 500 000 000. EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ Zastupitelné dluhopisy v listinné podobě, ve formě na jméno, nesoucí pevný úrokový výnos ve výši 13 % p.a., vydávané společností HELVET HOLDING SE, se sídlem Praha 1, Nové Město,

Více

Informace pro zákazníky Platné od 1. června 2012

Informace pro zákazníky Platné od 1. června 2012 Informace pro zákazníky Platné od 1. června 2012 1. Úvod 1. Pioneer Asset Management, a.s., se sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ: 140 00, IČ: 25684558, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Smluvní podmínky LDT I. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

Smluvní podmínky LDT I. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU Smluvní podmínky LDT I. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU Smluvní vztah mezi pořadatelem pobytu PhDr. Šárka Havelková, Konečná 315, Měchenice, IČ 02365626 (dále jen "provozovatel") a objednavatelem (dále jen "objednavatel")

Více

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah 1.1. Smluvní vztah vzniká mezi osobou, která v souladu s těmito obchodními podmínkami vystaví zhotoviteli závaznou objednávku (dále jen objednatel

Více

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami 1. DEDICATION s.r.o. IČ: 243 12 231 se sídlem Prokopova 156/11, 130 00,

Více

INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL

INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník zákazníka se sepisuje pro zjištění přiměřenosti investování zákazníka do speciálního podílového fondu nemovitostí ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP

Více

Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s.

Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s. Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s. 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a.s., IČ: 158 87 791 se sídlem Praha 10, K červenému dvoru č. 10, PSČ 100 00, zapsané v obchodním

Více

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE Příloha č. 5: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE 1. CEJIZA, s.r.o. údaj o zápisu v obchodním rejstříku zastoupená: MUDr. Bořkem Semrádem, jednatelem společnosti sídlo:

Více

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Provozovatel e-shopu Provozovatelem tohoto e-shopu je společnost B2B Partner s.r.o. se sídlem Plzeňská č.p. 3070 Ostrava - Zábřeh PSČ 700 30, IČO 278 30 306, společnost

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking

Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MPU INTERNETBANKING ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) Moravského Peněžního

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Obchodní podmínky pro poskytování služeb na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Účinné od 27.11.2014 do 3.1.2015. Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky

Více

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část Důvodová zpráva - Odkoupení pozemku - nová rolbárna ZS Majetkoprávní dořešení části stavby rolbárny na části pozemku ve vlastnictví ČR, s právem hospodaření pro Povodí Vltavy, s.p. 1. Úvodní část V rámci

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

Rámcová smlouva číslo: O poskytování platebních služeb Uzavřená mezi platební institucí:

Rámcová smlouva číslo: O poskytování platebních služeb Uzavřená mezi platební institucí: Rámcová smlouva číslo: O poskytování platebních služeb Uzavřená mezi platební institucí: název společnosti: STS-směnárna s.r.o. sídlo společnosti: Na Výsluní 201/13, Praha 10 Strašnice IČ: 26165716 registrace:

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx

Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx financovaný v rámci priority z prostředků Finančního mechanismu EHP 2009-2014 (dále FM EHP ), v rámci programu CZ03 - Fond pro nestátní

Více

Smlouva o poskytování investičních služeb

Smlouva o poskytování investičních služeb Smlouva o poskytování investičních služeb Smlouva č.. Komisionářská smlouva o poskytování investičních služeb a souvisejících služeb v souladu se zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

Více

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 SMLOUVA o úhradě prokazatelné ztráty vzniklé dopravci poskytováním žákovského jízdného v rámci závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě Článek 1 SMLUVNÍ

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

Příloha č. 1 k Rámcové smlouvě o poskytování platebních služeb. Všeobecné obchodní podmínky STS-směnárna s.r.o. pro poskytování platebních služeb

Příloha č. 1 k Rámcové smlouvě o poskytování platebních služeb. Všeobecné obchodní podmínky STS-směnárna s.r.o. pro poskytování platebních služeb Příloha č. 1 k Rámcové smlouvě o poskytování platebních služeb Všeobecné obchodní podmínky STS-směnárna s.r.o. pro poskytování platebních služeb Základní ujednání 1 Všeobecné obchodní podmínky STS-směnárna

Více

1.1 Klub je program, v jehož rámci může Člen Klubu shromažďovat kredity získané za účast na akcích, nákup zboží či služeb určených Provozovatelem.

1.1 Klub je program, v jehož rámci může Člen Klubu shromažďovat kredity získané za účast na akcích, nákup zboží či služeb určených Provozovatelem. Všeobecné podmínky Klubu Zone For Power Provozovatelem Klubu Zone For Power je společnost Zone For Power, s.r.o., IČ: 24223123, se sídlem Praha 1, Lublaňská 1916/17, PSČ 120 00, Praha 2, zapsaná v obchodním

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY VYTVORTE ˇ SI SVÉ VLASTNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY VYTVORTE ˇ SI SVÉ VLASTNÍ KARTY Obchodní podmínky, str. 1/5 Obchodní podmínky obchodní společnosti Hrací karty, s. r. o. se sídlem Huťská 1788/16, Praha 4 Záběhlice, 141 00 identifikační číslo: 26977729 zapsané v obchodním rejstříku

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU Č.. 01...//2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: Emporo czech company s.r.o. Sídlo: Tábor, Erbenova 2978, PSČ

Více

PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ TUZEMSKÝCH ŠEKŮ BANKY PRO PLATBY V KČ

PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ TUZEMSKÝCH ŠEKŮ BANKY PRO PLATBY V KČ PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ TUZEMSKÝCH ŠEKŮ BANKY PRO PLATBY V KČ A PRO ODVODY TUZEMSKÝCH ŠEKŮ I. Úvodní ustanovení 1. Tyto Podmínky pro přijímání tuzemských šeků Banky pro platby v Kč a pro odvody tuzemských

Více

PRAVIDLA VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU BayProfit společnosti Bayer s.r.o.

PRAVIDLA VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU BayProfit společnosti Bayer s.r.o. PRAVIDLA VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU BayProfit společnosti Bayer s.r.o. Níže uvedený věrnostní program BayProfit splňuje všechny právní náležitosti soutěže, která nepodléhá zákonu č. 202/1990 Sb. o loteriích

Více

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek )

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) Vodafone Czech Republic, a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK Příloha č. 2 SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK dle ustanovení 1879 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany 1. JUDr. Jiří Voda, LL.M., se sídlem Opletalova 57, 110

Více

Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009

Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009 Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009 společnosti TERMOLAN CZ, s.r.o., Škroupova 957, 500 02 Hradec Králové, IČ: 26009170, Zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Příměstské tábory Smluvní strany Jazykovou školou ATES language s.r.o. se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí jazyková škola ATES language s.r.o. se sídlem Prorektorská

Více

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji akcií

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji akcií PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji akcií vyhlášené v souladu s ustanovením 282 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XI. Podmínky přijetí ETF k obchodování na Regulovaný trh burzy

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XI. Podmínky přijetí ETF k obchodování na Regulovaný trh burzy BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XI. Podmínky přijetí ETF k obchodování na Regulovaný trh burzy Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Tato pravidla upravují podmínky přijetí Exchange traded funds (dále jen ETF ) k obchodování

Více

Podmínky k investování ČP INVEST investiční společnosti, a. s. platné od 1.4.2010

Podmínky k investování ČP INVEST investiční společnosti, a. s. platné od 1.4.2010 Podmínky k investování ČP INVEST investiční společnosti, a. s. platné od 1.4.2010 čl. 1 Úvodní ustanovení 1. ČP INVEST investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ 140 21,

Více

FitCraft Recyklace s.r.o.

FitCraft Recyklace s.r.o. Smlouva o zajištění plnění povinností provozovatele Solární elektrárny při nakládání s elektroodpadem ze Solárních panelů (dále jen Smlouva ) Číslo smlouvy Objednatele:. Číslo smlouvy Zhotovitele:.. uzavřená

Více

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ 1. SKUTKOVÝ A PRÁVNÍ ZÁKLAD DLUHOPISŮ Společnost REALITNÍ FOND PRAHA a.s., IČ: 030 71 740, se sídlem Krkonošská 2001/16, Vinohrady, 120 00 Praha 2, společnost zapsaná v obchodním

Více

uzavřeli dnešního dne Smlouvu o úvěru č. ČÁST A ÚVODNÍ USTANOVENÍ

uzavřeli dnešního dne Smlouvu o úvěru č. ČÁST A ÚVODNÍ USTANOVENÍ Smlouva o úvěru číslo smlouvy typ smlouvy ACEMA Credit Czech, a.s. se sídlem Kobližná 71/2, 602 00, Brno IČ: 26158761, DIČ: CZ26158761 společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,

Více

Oznámení o výplatě dividend

Oznámení o výplatě dividend Oznámení o výplatě dividend Představenstvo společnosti Česká pojišťovna a.s. se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, IČ: 45272956, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Filip Veselý se sídlem Žoluděvova 1517/3, Ostrava, PSČ 700 30, identifikační číslo: 01242555 pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ČERVNA 2015 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD IAD Investments, správ. spol., a.s. 3.11.2014

REKLAMAČNÍ ŘÁD IAD Investments, správ. spol., a.s. 3.11.2014 REKLAMAČNÍ ŘÁD IAD Investments, správ. spol., a.s. 3.11.2014 OBSAH 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2. REKLAMACE... 3 3. ZÁSADY PŘIJÍMÁNÍ REKLAMACÍ... 4 4. EVIDENCE REKLAMACÍ... 5 5. LHŮTA PRO PODÁNÍ REKLAMACE...

Více

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost B+J Power s.r.o., se sídlem v Táboře, Údolní 501,

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti Moravská zemědělská, akciová společnost

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti Moravská zemědělská, akciová společnost Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti Moravská zemědělská, akciová společnost Představenstvo společnosti Moravské zemědělské, akciové společnosti, se sídlem Prosenice č.p. 268, PSČ 751

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GIC, s.r.o. se sídlem Kratochvílova 1107, 413 01 Roudnice nad Labem IČ: 250 45 687 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka

Více

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU VÍTKOVICE HOLDING, a.s. a [ ] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU PRO AUDIT 1.1. VÍTKOVICE HOLDING, a.s., Článek I. Smluvní strany se sídlem: Ostrava, Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ: 258

Více

21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Část I. Obecná ustanovení

21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Část I. Obecná ustanovení 21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část I. Obecná ustanovení Článek 1 Tato směrnice upravuje postup Jihočeské vědecké knihovny v Českých

Více

Pojištění asistenčních služeb Pojistná smlouva č. 8080000246

Pojištění asistenčních služeb Pojistná smlouva č. 8080000246 Pojištění asistenčních služeb Pojistná smlouva č. 8080000246 Pojistitel: EUROP ASSISTANCE HOLDING se sídlem 7 boulevard Haussmann 75009 Paris, Francie, společnost registrována v Pařížském registru firem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Oznámení o konání valné hromady

Oznámení o konání valné hromady Oznámení o konání valné hromady Představenstvo společnosti s obchodní firmou ENERGOAQUA, a. s. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 823, PSČ 756 61, ČR, IČ: 155 03 461 zapsané v obch. rejstříku vedeném

Více