PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ"

Transkript

1 PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. (přejímající fond) a J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK II otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. (fond sloučením zaniká) a J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK III otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. (fond sloučením zaniká)

2 - 2 - PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ Zpracovaný dle 399 zákona 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen zákon ) investiční společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ: , IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5850 (dále jen JTIS nebo investiční společnost nebo administrátor ) Investiční společnost tento projekt sloučení vypracovala v souladu s 399 odst. 2 zákona, na základě kterého dojde v souladu s 398 odst. 1 písm. e) zákona ke sloučení fondů kvalifikovaných investorů, které mají právní formu podílových fondů. Sloučení se účastní fondy kvalifikovaných investorů 1) J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. (dále jen HYMM CZK nebo přejímající fond ) K vytvoření fondu došlo na základě rozhodnutí České národní banky ze dne 3. září 2010, č.j. 2010/7896/570, ke sp. zn. Sp/2010/587/571, které nabylo právní moci dne 6. září Podílové listy fondu začaly být vydávány od 20. září Fondu byl přidělen NID Aktuální znění statutu fondu bylo schváleno představenstvem investiční společnosti dne 25. července 2013 a nabylo účinnosti dne 16. srpna Údaje uvedené ve statutu, které vyžadují průběžnou nebo pravidelnou aktualizaci, byly aktualizovány ke dni 15. února ) J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK II otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. (dále jen HYMM CZK II ) K vytvoření fondu došlo na základě rozhodnutí České národní banky ze dne 27. června 2011, č.j. 2011/7363/570, ke sp. zn. Sp/2011/1137/571, které nabylo právní moci dne 27. června Podílové listy fondu začaly být vydávány od 8. září Fondu byl přidělen NID Aktuální znění statutu fondu bylo schváleno představenstvem investiční společnosti dne 25. července 2013 a nabylo účinnosti dne 16. srpna Údaje uvedené ve statutu, které vyžadují průběžnou nebo pravidelnou aktualizaci, byly aktualizovány ke dni 15. února ) J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK III otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. (dále jen HYMM CZK III ) K vytvoření fondu došlo na základě rozhodnutí České národní banky ze dne 18. června 2012, č.j. 2012/5844/570, ke sp. zn. Sp/2012/258/571, které nabylo právní moci dne 19. června Podílové listy fondu začaly být vydávány od 24. července Fondu byl přidělen NID Aktuální znění statutu fondu bylo schváleno představenstvem investiční společnosti dne 25. července 2013 a nabylo účinnosti dne 16. srpna Údaje uvedené ve statutu, které vyžadují průběžnou nebo pravidelnou aktualizaci, byly aktualizovány ke dni 15. února (dále jen taky zúčastněné fondy ) Obhospodařující investiční společností všech tří zúčastněných fondů a současně i administrátorem všech tří zúčastněných fondů je společnost JTIS.

3 - 3 - V souladu s 398 odst. 2 zákona dochází k zániku fondů HYMM CZK II a HYMM CZK III, kdy oba tyto podílové fondy sloučením zanikají, zrušují se bez likvidace a jmění v nich se stává součástí jmění v přejímajícím podílovém fondu HYMM CZK. V souladu s 398 odst. 3 o sloučení rozhodl obhospodařovatel všech tří zúčastněných fondů, kterým je v případě všech tří zúčastněných fondů společnost JTIS, a tedy dle 399 odst. 2 zákona projekt vypracovala obhospodařující investiční společnost, která je současně i administrátorem všech tří zúčastněných podílových fondů. Investiční společnost v souladu s ustanovením statutů zúčastněných fondů informovala způsobem umožňujícím dálkový přístup podílníky fondů o záměru zrušení fondů HYMM CZK II a HYMM CZK III sloučením. Investiční společnost, jako jediný subjekt, který projekt sloučení vypracovává, schválila v souladu s 399 odst. 3 tento projekt sloučení dne 27. srpna 2013.

4 - 4 - Náležitosti projektu sloučení Dle 400 odst. 1) zákona a) K sloučení zúčastněných fondů dojde dle 398 odst. 1) písm. e) zákona, tedy sloučením fondů kvalifikovaných investorů, které mají právní formu podílových fondů (k 400 odst. 1 písm a) zákona). b) Sloučení se účastní fondy kvalifikovaných investorů HYMM CZK, HYMM CZK II a HYMM CZK III (k 400 odst. 1 písm b) zákona). c) Důvodem sloučení je zrušení zákonného limitu na počet investorů (podílníků), což bylo dle dříve platného zákona 100 investorů. Fond HYMM CZK již v roce 2011 dosáhl maximálního počtu podílníků, povoleného pro fondy kvalifikovaných investorů, a proto již nebylo možné do fondu investovat, s výjimkou stávajících klientů, kteří mohli navyšovat své podíly ve fondu. Vzhledem k investičnímu úspěchu a vysoké poptávce byla investiční společnost nucena založit fond s totožnou investiční strategií, který nazvala HYMM CZK II. Po několika měsících i fond HYMM CZK II dosáhl maximálního počtu podílníků, povoleného pro fondy kvalifikovaných investorů, a opět již nebylo možné do fondu investovat, s výjimkou stávajících klientů, kteří mohli navyšovat své podíly ve fondu. Investiční společnost byla proto nucena založit třetí fond s totožnou investiční strategií, který nazvala HYMM CZK III. Investiční společnost současně vždy deklarovala, že tyto fondy jsou s ohledem na svou investiční strategii totožné a že se jedná pouze o technické řešení problému s omezujícím počtem investorů, s tím, že pokud to zákon umožní, všechny fondy sloučí do jednoho fondu, a to do fondu HYMM CZK (k 400 odst. 1 písm c) zákona). d) Vzhledem k důvodu sloučení, kterým je sloučení tří fondu s naprosto totožnou investiční strategií (viz předchozí bod e)), nedojde k žádným negativním dopadům na zájmy vlastníků zaknihovaných cenných papírů vydaných zúčastněnými podílovými fondy, které se sloučením zrušují, ani k negativním dopadům na zájmy vlastníků zaknihovaných cenných papírů vydaných přejímajícím podílovým fondem. (k 400 odst. 1 písm d) zákona). e) Vzhledem k důvodu sloučení, kterým je sloučení tří fondů s naprosto totožnou investiční strategií (viz předchozí bod e), a vzhledem k tomu, že všechny zúčastněné fondy jsou obhospodařovány stejnou investiční společností a tedy používají totožná kritéria pro ocenění majetku a dluhů, nedochází k žádné změně kritérií pro ocenění majetku a dluhů v podílovém fondu (k 400 odst. 1 písm e) zákona). f) Postup pro výpočet výměnného podílu je posán v další části projektu, viz Výměna cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů dle 411 zákona (k 400 odst. 1 písm f) zákona). g) Rozhodným dnem sloučení je 1. říjen 2013 (k 400 odst. 1 písm g) zákona). h) Pravidla pro převzetí jmění v podílovém fondu, který má být sloučením zrušen, a výměnu zaknihovaných cenných papírů vydaných tímto fondem za zaknihované cenné papíry vydávané přejímajícím podílovým fondem, jsou popsány v další části projektu, viz Výměna cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů dle 411 zákona (k 400 odst. 1 písm h) zákona). i) Přílohou projektu přeměny je aktualizovaný statut přejímajícího podílového fondu, v němž došlo především k aktualizaci popisu sloučení v rámci kapitoly historie fondu a aktualizaci definice kvalifikovaného investora, nedochází ke změně investiční strategie (k 400 odst. 1 písm i) zákona).

5 - 5 - Povolení České národní banky Dle 401 odst. 1) zákona Vzhledem k tomu, že ke sloučení dochází dle způsobu uvedeného v 398 odst. 1 písm. e), tedy sloučením fondů kvalifikovaných investorů, které mají právní formu podílových fondů, není třeba povolení České národní banky. Sdělení o sloučení Dle 404 až 406 zákona Vzhledem k tomu, že zúčastněné fondy nejsou standardními fondy, nevypracovává se sdělení o sloučení. Postup bez uveřejnění sdělení o sloučení Dle 407 zákona Vzhledem k tomu, že ke sloučení dochází dle způsobu uvedeného v 398 odst. 1 písm. e), tedy sloučením fondů kvalifikovaných investorů, které mají právní formu podílových fondů, není třeba povolení České národní banky. Přestože se nevypracovává sdělení o sloučení a současně ani není potřeba povolení České národní banky, investiční společnost konstatuje, že uveřejněním tohoto projektu sloučení na stránkách vzniká podílníkům fondů HYMM CZK II a HYMM CZK III, které mají být sloučením zrušeny, právo na odkoupení podílového listu fondů HYMM CZK II a HYMM CZK III (nebo podílových listů přejímajícího fondu po provedené výměně zaknihovaných podílových listů) bez srážky, přičemž srazit však lze částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům spojeným s odkoupením podílového listu. Toto právo zanikne, nebude-li uplatněno do 31. prosince Na stránkách současně podílníci naleznou jak aktuální statut přejímajícího fondu HYMM CZK, tak i aktualizovaný statut přejímajícího podílového fondu, v němž došlo především k aktualizaci popisu sloučení v rámci kapitoly historie fondu a aktualizaci definice kvalifikovaného investora, u fondu nedochází ke změně investiční strategie. Dočasná výjimka z investičních limitů Dle 408 zákona Obhospodařovatel přejímajícího fondu kolektivního investování nevyužije právo dočasné vyjímky, podle které by nemusel po dobu až 6 měsíců od rozhodného dne sloučení dodržovat pro tento fond investiční limity, které nařízení vlády vydané podle 215 odst. 2 stanoví u investičních cenných papírů, nástrojů peněžního trhu, cenných papírů vydávaných investičním fondem nebo zahraničním investičním fondem, derivátů nebo pohledávek na výplatu peněžních prostředků z účtu v české nebo cizí měně. Další pravidla Dle 409 zákona Vzhledem k tomu, že ke sloučení dochází dle způsobu uvedeného v 398 odst. 1 písm. e), tedy sloučením fondů kvalifikovaných investorů, které mají právní formu podílových fondů, není třeba povolení České národní banky a současně vzhledem k tomu, že zúčastněné fondy nejsou standardní fondy, neaplikují se pravidla dle 409 zákona.

6 - 6 - Přesto investiční společnost oznámí depozitáři přejímajícího fondu, že převod jmění v tomto fondu byl ukončen a současně na internetových stránkách přejímajícího fondu uveřejní informaci o tom, že nastal rozhodný den sloučení. Depozitář zúčastněných fondů provede kontrolu, zda majetek a dluhy ve fondech byly oceněny v souladu s kritérii obsaženými v projektu sloučení a zda výměnný podíl byl vypočítán v souladu s tímto zákonem a projektem sloučení. Vzhledem k tomu, že zúčastněné fondy nejsou standardní fondy, depozitář nebude vypracovávat zprávu 409 odst. 2. Vzhledem k tomu, že zúčastněné fondy nejsou standardní fondy, nevypracovává se sdělení o sloučení a depozitář tedy nebude provádět kontrolu souladu údajů obsažených ve sdělení o sloučení s požadavky tohoto zákona a statutem těchto fondů dle 409 odst. 3. Rozhodný den sloučení Dle 410 zákona Rozhodným dnem sloučení je 1. říjen 2013 (dále jen rozhodný den sloučení ). Podílové fondy HYMM CZK II a HYMM CZK III, které mají být sloučením zrušeny, se zrušují a vlastníci zaknihovaných cenných papírů vydávaných těmito fondy se stávají podílníky přejímajícího podílového fondu k rozhodnému dni sloučení. Rozhodný den sloučení je rovněž den, od něhož se jmění v podílových fondech HYMM CZK II a HYMM CZK III, které mají být sloučením zrušeny, považuje z účetního hlediska za jmění v přejímajícím podílovém fondu. Po rozhodném dni sloučení nemůže být projekt sloučení změněn nebo zrušen ani nemůže být sloučení nebo rozhodnutí o něm prohlášeno za neplatné. Výměna cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů Dle 411 zákona Administrátor přejímajícího podílového fondu zajistí nejpozději do 3 měsíců od rozhodného dne sloučení výměnu podílových listů vydaných podílovými fondy HYMM CZK II a HYMM CZK III, které budou sloučením zrušeny, za podílové listy přejímajícího podílového fondu, a to v poměru výše fondového kapitálu podílového fondu připadajícího na podílové listy, vydané podílovými fondy HYMM CZK II nebo HYMM CZK III, které budou sloučením zrušeny, k výši fondového kapitálu přejímajícího podílového fondu připadajícího na podílové listy přejímajícího podílového fondu, a to vše k rozhodnému dni sloučení a na základě stavu účetních dat zúčastněných fondů k závěru dne předcházejícího rozhodnému dni a stavu evidence podílových listů zúčastněných fondů vedených v samostatné evidenci k závěru dne předcházejícího rozhodnému dni. Vlastní proces výměny poběhne následujícím způsobem: 1) Výměna podílových listů fondu HYMM CZK II Podílové listy každého jednotlivého podílníka fondu HYMM CZK II, který sloučením zaniká, budou vyměněny za podílové listy přejímajícího podílového fondu následujícím způsobem. Vlastní kapitál fondu HYMM CZK II, připadající na podílové listy každého jednotlivého podílníka fondu HYMM CZK II se spočte tak, že se vlastní kapitál připadající na jeden podílový list fondu HYMM CZK II vynásobí počtem podílových listů každého jednotlivého podílníka. Takto vypočtená hodnota se podělí vlastním kapitálem přejímajícího fondu připadajícím na jeden podílový list přejímajícího fondu a tento výsledný podíl se zaokrouhlí na celé číslo dolů. Toto číslo pak udává počet podílových listů přejímajícího fondu, který bude připsán každému jednotlivému podílníkovi na jeho majetkový účet

7 - 7 - vedený v samostatné evidenci. Postup výpočtu bude tedy proveden následujícím způsobem: celá část z (A*B)/C kde: A počet podílových listů fondu HYMM CZK II podílníka B vlastní kapitál fondu HYMM CZK II připadající na jeden podílový list C vlastní kapitál přejímajícího fondu připadající na jeden podílový list Zbývající část vlastního kapitáli fondu HYMM CZK II, který sloučením zaniká, na kterou nebudou vydány podílové listy v důsledku zaokrouhlení, se stane součástí vlastního kapitálu přejímajícího podílového fondu. Jedná se o poměrně malou částku, která nebude mít žádný významný vliv na hodnotu podílového listu přejímajícího fondu ke dni sloučení, vypočtenou postupem uvedeným ve statutu podílového fondu. 2) Výměna podílových listů fondu HYMM CZK III Podílové listy každého jednotlivého podílníka fondu HYMM CZK III, který sloučením zaniká, budou vyměněny za podílové listy přejímajícího podílového fondu následujícím způsobem. Vlastní kapitál fondu HYMM CZK III, připadající na podílové listy každého jednotlivého podílníka fondu HYMM CZK III se spočte tak, že se vlastní kapitál připadající na jeden podílový list fondu HYMM CZK III vynásobí počtem podílových listů každého jednotlivého podílníka. Takto vypočtená hodnota se podělí vlastním kapitálem přejímajícího fondu připadajícím na jeden podílový list přejímajícího fondu a tento výsledný podíl se zaokrouhlí na celé číslo dolů. Toto číslo pak udává počet podílových listů přejímajícího fondu, který bude připsán každému jednotlivému podílníkovi na jeho majetkový účet vedený v samostatné evidenci. Postup výpočtu bude tedy proveden následujícím způsobem: celá část z (E*F)/C kde: E počet podílových listů fondu HYMM CZK III podílníka F vlastní kapitál fondu HYMM CZK III připadající na jeden podílový list C vlastní kapitál přejímajícího fondu připadající na jeden podílový list Zbývající část vlastního kapitáli fondu HYMM CZK III, který sloučením zaniká, na kterou nebudou vydány podílové listy v důsledku zaokrouhlení, se stane součástí vlastního kapitálu přejímajícího podílového fondu. Jedná se o poměrně malou částku, která nebude mít žádný významný vliv na hodnotu podílového listu přejímajícího fondu ke dni sloučení, vypočtenou postupem uvedeným ve statutu podílového fondu. Zúčastněné fondy vydávají druhově totožné zaknihované cenné papíry. Druh cenného papíru každého zúčastněného fondu je podílový list, který představuje podíl podílníka na majetku ve fondu a se kterým jsou spojena další práva plynoucí ze zákona nebo statutu. Cenné papíry zúčastněných fondů nejsou přijaté k obchodování na evropském regulovaném trhu a ani nejsou registrované za účelem uveřejňování jejich hodnoty na regulovaném trhu ani nejsou přijaté k obchodování v mnohostranném obchodním systému. Podílové listy zúčastněných fondů jsou vydány ve formě na jméno. Podílové listy zúčastněných fondů mají zaknihovanou podobu. Jmenovitá hodnota podílového listu každého ze zúčastněných fondů je 1,00 CZK.

8 - 8 - Podílové listy zúčastněných fondů jsou vydávány v CZK. Emisi podílových listů fondu HYMM CZK vedených v samostatné evidenci byl přidělen ISIN CZ Emisi podílových listů fondu HYMM CZK II vedených v samostatné evidenci byl přidělen ISIN CZ Emisi podílových listů fondu HYMM CZK III vedených v samostatné evidenci byl přidělen ISIN CZ Vzhledem k zaknihované podobě podílových listů zúčastněných fondů žádná osoba nezajišťuje úschovu podílových listů zúčastněných fondů v listinné podobě. Evidence podílových listů zúčastněných fondů je vedena v samostatné evidenci, kterou vede v souladu se zákonem investiční společnost. Investiční společnost vedoucí samostatnou evidenci poskytuje služby související s touto evidencí a služby související s distribucí, vydáváním a odkupováním podílových listů zúčastněných fondů. Podílníci jsou povinni sdělovat investiční společnosti veškeré změny ve svých identifikačních údajích (jméno, příjmení, rodné číslo, adresa trvalého bydliště aj.), jinak se vystavují riziku případných komplikací při výplatě podílu na majetku fondu ke dni zrušení fondu nebo při odkupování podílových listů po dobu trvání fondu. Investiční společnost může zavést minimální poplatky hrazené podílníkem za realizaci nestandardních operací, např. změny osobních údajů podílníka, které nesouvisejí přímo s nákupem nebo odkupováním podílových listů. Pokud budou tyto poplatky zavedeny, bude jejich výše předem vyhlašována ceníkem, který bude k dispozici na www stránkách společnosti, dále v klientském centru a v sídle společnosti. Investiční společnost je oprávněna, v rámci dokumentace upravující smluvní podmínky pro koupi podílových listů a podmínky pro odkup podílových listů, si vyžádat další identifikační údaje o investorovi/podílníkovi, sloužící jednak ke zlepšení poskytovaných služeb, jednak k naplnění ustanovení zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k tomu, že všechny zúčastněné podílové fondy jsou obhospodařovány jedinou investiční společností, jsou účtovány v totožném účetním systému a mají shodnou účetní osnovu, mají totožného depozitáře a mají obdobnou skladbu majetku, která sestává pouze z cenných papírů a peněžních prostředků, dojde k převzetí jmění podílových fondů HYMM CZK II a HYMM CZK III, které budou sloučením zrušeny, do přejímajícího podílového fondu pouze administrativním převodem v rámci sytémů investiční společnosti a depozitáře, a to na odpovídající majetkové účty a účty v rámci účetní osnovy přejímajícího fondu. Peněžní dorovnání pro nepřiměřenost výměnného poměru Dle 412 zákona Vzhledem k tomu, že výměnný poměr pro uplatnění práva na výměnu podle 411 je dostatečně přiměřený, neposkytne obhospodařovatel přejímajícího podílového fondu vlastníkům zaknihovaných cenných papírů vydaných podílovými fondy HYMM CZK II a HYMM CZK III, které budou sloučením zrušeny, dorovnání v penězích. Prohlašujeme, že údaje v tomto projektu sloučení jsou pravdivé a úplné. V Praze dne 27. srpna 2013 Mgr. Miloslav Zábojník předseda představenstva J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015 Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015 1. Úvodní ustanovení 1.1. Pioneer Asset Management, a.s., se sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ: 140 00, IČ 256 84 558, zapsaná

Více

STATUT. Investiční společnost České spořitelny, a. s., Smíšený fond - otevřený podílový fond

STATUT. Investiční společnost České spořitelny, a. s., Smíšený fond - otevřený podílový fond STATUT Investiční společnost České spořitelny, a. s., Smíšený fond - otevřený podílový fond (standardní fond splňující požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující koordinaci předpisů v oblasti

Více

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM Vyhotovený společnostmi VIGO Epsilon s.r.o se sídlem U průhonu 1589/13a, Holešovice, 170 00 Praha 7 IČO: 02716551 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. OBSAH I) OBECNÁ ČÁST... 1 1. Základní ustanovení... 1 2. Definice pojmů... 1 3. Obecná ustanovení... 2 4. Investiční služby / Investiční

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ

PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ Změna obchodního zákoníku Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb.,

Více

ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony III. N á v r h ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Z Á K O N č. 253/ 2 0 0 8 S b.

Z Á K O N č. 253/ 2 0 0 8 S b. Z Á K O N č. 253/ 2 0 0 8 S b. ze dne 5. června 2008 o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ve znění zákona: - č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé

Více

OZNÁMENÍ O PROVEDENÍ ZMĚN SPOLEČNÝCH EMISNÍCH PODMÍNEK PRO DLUHOPISOVÝ PROGRAM SPOLEČNOSTI ČESKÝ AEROHOLDING, A.S.

OZNÁMENÍ O PROVEDENÍ ZMĚN SPOLEČNÝCH EMISNÍCH PODMÍNEK PRO DLUHOPISOVÝ PROGRAM SPOLEČNOSTI ČESKÝ AEROHOLDING, A.S. OZNÁMENÍ O PROVEDENÍ ZMĚN SPOLEČNÝCH EMISNÍCH PODMÍNEK PRO DLUHOPISOVÝ PROGRAM SPOLEČNOSTI ČESKÝ AEROHOLDING, A.S. z důvodu novelizace zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů

Více

PROJEKT ROZDĚLENÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. odštěpením se vznikem nové společnosti

PROJEKT ROZDĚLENÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. odštěpením se vznikem nové společnosti PROJEKT ROZDĚLENÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. odštěpením se vznikem nové společnosti Obsah 1. Úvodní ustanovení... 1 2. Identifikace Rozdělované společnosti a obchodní firma a sídlo nové společnosti...

Více

V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn

V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 29 (5) Pojištěnec

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 89 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 56, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 89 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 56, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 89 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 56, O B S A H : 284. Zákon o platebním styku 285. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona

Více

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení a vznik společnosti Akciová společnost AG Skořenice, akciová společnost (dále jen společnost ) byla založena rozhodnutím 201

Více

INFORMACE DLE ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU

INFORMACE DLE ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU INFORMACE DLE ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU Použité pojmy mají následující význam, nevyplývá-li z textu význam jiný: Autorizovaný správce je mezinárodní vypořádací centrum Euroclear či Clearstream

Více

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /11

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /11 Obchodní podmínky pro zřizování a vedení účtů vydané bankou Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 Čl. I. Předmět

Více

POVOLENÍ K ČINNOSTI OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY (LOCP)

POVOLENÍ K ČINNOSTI OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY (LOCP) POVOLENÍ K ČINNOSTI OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY (LOCP) LOCP: Změnový list OBSAH 1. ÚČEL A POVAHA MATERIÁLU... 1 2. PŮSOBNOST... 2 3. ÚVOD... 4 4. K PROCESNÍM OTÁZKÁM... 5 4.1. OBECNÉ... 5 4.1.1. Účastníci

Více

ING INTERNATIONAL (II)

ING INTERNATIONAL (II) ING INTERNATIONAL (II) Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO ČERVEN 2009 INVESTMENT MANAGEMENT Pro více informací kontaktujte: ING Investment

Více

K přeshraničnímu nabízení investic do standardních fondů nebo srovnatelných zahraničních investičních fondů (UCITS)

K přeshraničnímu nabízení investic do standardních fondů nebo srovnatelných zahraničních investičních fondů (UCITS) K přeshraničnímu nabízení investic do standardních fondů nebo srovnatelných zahraničních investičních fondů (UCITS) Předpis zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF)

Více

STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Contacc SE

STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Contacc SE STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Contacc SE Společnost se dle ustanovení 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích podřizuje tomuto zákonu jako celku (1) OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 OBSAH I. Úvodní ustanovení 1. Základní

Více

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s.

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. 1. Základní charakteristika dluhopisů 1.1. Emitent: Emitentem dluhopisů je obchodní společnost ALOE CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Kytlická 818/21a,

Více

METODICKÝ POKYN. o Centrálním registru podpor malého rozsahu de minimis (dále jen RDM )

METODICKÝ POKYN. o Centrálním registru podpor malého rozsahu de minimis (dále jen RDM ) METODICKÝ POKYN o Centrálním registru podpor malého rozsahu de minimis (dále jen RDM ) Účinnost od 1. 7. 2014 Obsah 1 OBLASTI A LEGISLATIVA... 2 2 VYMEZENÍ POJMŮ SHODNÝCH PRO VŠECHNY OBLASTI... 3 3 VYMEZENÍ

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Základní ustanovení 1.1 Obecné zásady Tyto Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a. s. (dále jen VOP ) upravují základní

Více

Dražební řád obchodníka s cennými papíry CYRRUS, a.s. Veřejná dražba cenných papírů. Obsah: I. Základní pojmy I. 1 Předmět úpravy I.

Dražební řád obchodníka s cennými papíry CYRRUS, a.s. Veřejná dražba cenných papírů. Obsah: I. Základní pojmy I. 1 Předmět úpravy I. Dražební řád obchodníka s cennými papíry CYRRUS, a.s. Obsah: Veřejná dražba cenných papírů I. Základní pojmy I. 1 Předmět úpravy I. 2 Vymezení pojmů II. Vymezení veřejné dražby cenných papírů II. 1 Definice

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY 1. ČERVENEC 2015 Citibank Europe plc, organizační složka ČESKÁ REPUBLIKA - 1 - A. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA, JIMIŽ SE ŘÍDÍ VZTAH MEZI

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Komerční banka, a.s., vydává tyto všeobecné obchodní podmínky, které stanovují základní pravidla obchodních vztahů mezi ní a jejími Klienty a dále upravují vzájemná práva

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY Příloha č. 5 Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena tato: (VZOR) SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY uzavřená podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění mezi následujícími

Více

PODMÍNKY. České národní banky. pro vedení účtů právnickým osobám a provádění platebního styku

PODMÍNKY. České národní banky. pro vedení účtů právnickým osobám a provádění platebního styku PODMÍNKY České národní banky pro vedení účtů právnickým osobám a provádění platebního styku OBSAH ČÁST PRVNÍ... 2 VEDENÍ ÚČTŮ... 2 Článek 1 Druhy účtů... 2 Článek 2 Smlouva o účtu a podpisové vzory...

Více

Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách ve znění zákona č. 84/2015 Sb. (datum účinnosti od 1.5.2015)

Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách ve znění zákona č. 84/2015 Sb. (datum účinnosti od 1.5.2015) Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách ve znění zákona č. 84/2015 Sb. (datum účinnosti od 1.5.2015) a vybraná ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, zákona č. 435/2004

Více

NÁRODNÍ DISKRECE DLE NĚKTERÝCH EVROPSKÝCH PŘEDPISŮ REGULUJÍCÍCH KAPITÁLOVÝ TRH (MIFID II, MIFIR, MAR, TD II A UCITS V)

NÁRODNÍ DISKRECE DLE NĚKTERÝCH EVROPSKÝCH PŘEDPISŮ REGULUJÍCÍCH KAPITÁLOVÝ TRH (MIFID II, MIFIR, MAR, TD II A UCITS V) MINISTERSTVO FINANCÍ Konzultační materiál NÁRODNÍ DISKRECE DLE NĚKTERÝCH EVROPSKÝCH PŘEDPISŮ REGULUJÍCÍCH KAPITÁLOVÝ TRH (MIFID II, MIFIR, MAR, TD II A UCITS V) 1 KONZULTAČNÍ MATERIÁL Národní diskrece

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil Tyto všeobecné podmínky (dále jen VOP ) jsou vydané v souladu s 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více