Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2013 konaného dne zasedání veřejné ( jednání č. 45)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2013 konaného dne 29.11.2013 - zasedání veřejné ( jednání č. 45)"

Transkript

1 Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2013 konaného dne zasedání veřejné ( jednání č. 45) -Přítomni: L. Daenemarková, Z.Gregor, H.Huňatová, R.Svatoň, E.Vašinová = členové zastupitelstva Viz.prezenční listina = občané -Místo jednání : Přílepy čp.2, PSČ Kněževes -Jednání bylo zahájeno v 18.15hod. Jednání bylo ukončeno ve hod. -Zastupitelstvo je usnášeníschopné. PROGRAM JEDNÁNÍ : 1. zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, schválení minulého zápisu. 2. informace z OÚ Přílepy 3. podklady k usnesení zastupitelstva č.77/13 - č.83/13 ze dne financování - finanční záležitosti 5. diskuze a různé PRŮBĚH JEDNÁNÍ : 1. ZAHÁJENÍ : Jednání bylo svoláno v souladu s 92 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a platným Jednacím řádem Zastupitelstva obce Přílepy. Informace podle 93, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, byla na úřední desce Obecního úřadu Přílepy zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od do (sejmuto ). Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce. -Ověřovateli zápisu byly navrženi pan Radek Svatoň a pani Hana Huňatová zapisovatelem Lenka Daenemarková Navržený ověřovatel a zapisovatel byl zvolen všemi přítomnými hlasy. -K zápisu č.11(jč.44) ze dne nebyly vzneseny žádné připomínky,zápis byl schválen a ověřen všemi přítom. hlasy. 2. INFORMACE z OÚ Přílepy (spisová agenda): 2.1.)-Česká pošta, Kněževes: pro adresáta s TP(úřední adresa) Přílepy 46,PSČ Kněževes: )výzva k vyzvednutí zásilky RR CZ(oznámeno dne , doručeno obálka se zeleným pruhem vhozena do schránky) pro adresáta:m.šulcová )výzva k vyzvednutí zásilky RR C(oznámeno dne ) pro adresáta: L.Page )výzva k vyzvednutí zásilky RR CZ (oznámeno dne ) pro adresáta:m.šulcová )výzva k vyzvednutí zásilky RR CZ (oznámeno dne ) pro adresáta:m.šulcová 2.2.)-Ve dnech proběhla v obci Sbírka použitého ošacení pro Diakonii Broumov 2.3.)-Ve Dnech se konal v obci Přílepy svoz Velkoobjemového odpadu. 2.4.)-Dne se konalo 83.Zasedání představenstva VSOR: (informace o provozu VH zařízení-ravos,s.r.o., aktualizace plánu VHIV 2013, více informací v Zápise ze zasedání). Zasedání se zúčastnila L.Daenemarková 2.5.)-Dne se konala 52.valná hromada VSOR: (hospodaření VSOR za období , návrh vodného stočného na rok 2014,finanční plán VSOR 2014, více informací v Zápise ze zasedání). Zasedání se zúčastnila L.Daenemarková 2.6.)-Dne se konala Valná hromada Svazku obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti (vystoupení Města Nové Strašecí ze Svazku,výše ročního příspěvku r.2014=120,-kč/obyvatel=obec Přílepy na rok 2014=24.240,-Kč, více informací viz.zápis), zúčastnila L.Daenemarková 2.7.)-Dne :jednání členské schůze Svazku obcí mikroregionu Kněževes (rozpočtové provizorium 2014, více informací viz.zápis), zúčastnila L.Daenemarková 2.8.)-Dne :bylo provedeno Odborem finanční kontroly KÚStředočeského kraje dílčí přezkoumání hospodaření obce Přílepy rok 2013.Výsledek dílčího přezkoumání obce-nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 2.9.)-Obec Přílepy zaslala Ing.I.Fialovi Projekty Praha Objednávku č (ze dne )na vypracování nového aktuálního rozpočtu celé stavby tlakové splaškové kanalizace Přílepy s DPH 21%... -Obec Přílepy zaslala na Úřad Reg.rady re.soudr.stř.čechy : Žádost o posudek výdajů projektu 2.10.)-Krajská správa a údr.silnic SK zaslala vyjádření ke zřízení vjezdu (ke hřbitovu)na silnici III/2276 v k.ú.přílepy (došlo poštou dne , zn.5418/2013/ksús/klt/jir ze dne ) 1/4 (zápis č.12/2013)

2 2.11.)-MěÚRakovník zaslal : -MěÚRakovník odbor výstavby a inv. zaslal SOUHLASNÉ stanovisko vydáním rozhodnutí o povolení stavby Požární nádrž Přílepy. (vrácena projektová dokumentace paré č.3) Došlo doporučeně dne , sp.zn.výst./54113/2013/dr ze dne MěÚRakovník, odbor dopravy zaslal : rozhodnutí - povolení zřízení sjezdu OK: staveb-hřbitov (doruč.dat.schr.-idzprávy: , dor.dne ,č.j.MURA/55690/2013, sp.zn.od01/50252/2013) -MěÚRakovník odbor výstavby a inv. zaslal :Sdělení o nabytí právní moci Rozhodnutí o umístění stavby Přílepy p.č.317-nové vedení KNN (žadatel Elektromont Matějka, N.Strašecí)byla zaslána 1xProjektová dokumentace stavby (došlo doporučeně dne , č.j.výst./45133/2013/dr ) 2.12.) -Střed.kraj Krajský úřad zaslal: -odbor finanční kontroly: oznámení o zahájení přezkoumání..dne (dat.schránka-zpráva ID č , doruč.dne ), Č.j.: /2013/KUSK, sp.zn.: SZ_087413/2013/KUSK/2 -odbor vnitřních věcí a krajský živnostenský úřad: informace: Státní volební komise vyhlásila dne celkové výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Podle 52a zák.č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je činnost okrskových volebních komisí ukončena patnáctým dnem po vyhlášení výsledku voleb Státní volební komisí, tj. dnem ředitel krajského úřadu: Informace starostům ohledně parkovacího průkazu poslance, součinnost (Č. a městskou policií nesmí být použity prostředky bránící odjezdu vozidla ) (dat.schránka-zpráva ID č , doruč.dne ),Č.j /2013/KUSK, sp.zn.: SZ_156704/2013/KUSK/ )-Družstvo Agrochmel Kněževes zaslalo Vyjádření k prodeji pozemků p.č.614/3 a p.č.524/5 v k.ú.přílepy(ze dne ):prodej pozemků představenstvo zamítlo, v případě vybudování rybníka navrhuje směnu pozemků za odpovídající pozemky s podmínkou umožnění odběru vody pro závlahy a zemědělskou činnost ve prospěch Družstva Ag.Kněževes 2.14.)-Družstvo Agrochmel Kněževes zaslalo Vyjádření (ze dne )k umístění telekomunikač.zařízení Obce Přílepy na stavbě sušárny p.č.568/1 v k.ú.přílepy za podmínek: např. hrazení spotř.el.energie, zajištění uzemnění a revize stožáru, na stožár bude možné nainstalovat telekomunikační zařízení DAK, )-Katastrální úřad Rakovník zaslal Směnná smlouva-sourozenci A.+K.Nachtigalovi vklad zapsán dne č.j. 3258/ (došlo doporučeně dne ) 2.16.)-Ministerstvo vnitra ČR, jako správce Registru práv a povinností podle ustanovení 49, zákona 111/2009 Sb. o Základních registrech ve znění pozdějších předpisů oznamuje registraci agendy: - A1241 : Agenda - Integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC), Ohlašovatel agendy: Ministerstvo životního prostředí (dat.schránka-zpráva ID č , doruč.dne ) - A1601 : Agenda - Krajské referendum, Ohlašovatel agendy: Ministerstvo vnitra (dat.schránka-zpráva ID č , doruč.dne ) - A1095 : Agenda - Krajské referendum, Ohlašovatel agendy: Ministerstvo vnitra (dat.schránka-zpráva ID č , doruč.dne ) INFORMACE vyvěšeno na úřední desce OÚ a Obce Přílepy ( pevné i elektronické): )-Záměr Obce Přílepy NA SMĚNU POZEMKŮ : parc. č. 413/19 (dle vypracovaného GP č /2013) o výměře 4428m 2 (orná půda), nacházející se v katastrálním území Přílepy, který je zapsán na listu vlastnictví č u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Rakovník ( majitel Obec Přílepy) a to za pozemky p.č.524/7 o výměře 3238m 2 (majitel J.Kunc) a p.č.615/2 o výměře 1190m 2 (majitel J.Kunc), které jsou zapsány na LV č.30 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Rakovník, k.ú.přílepy = celkem ke směně 4428m 2. Důvodem směny je plán Obce Přílepy vybudovat Přílepský rybník v lokalitě pod kamenickou studánkou. Směna je navrhována bezúplatně. Směna pozemků bude proveden na základě Směnné smlouvy mezi smluvními stranami:obec Přílepy (Přílepy čp.46, PSČ Kněževes, IČ ) a panem Jiřím Kuncem (bytem Přílepy č.p.131, PSČ Kněževes, nar.dne ). Vyvěšeno dne sejmuto dne )- NÁVRH ROZPOČTU Obce Přílepy na rok 2014: Předpokládané Příjmy: ,00 Kč Předpokládané Výdaje: = ,- Kč Rozdíl ve výši ,00Kč bude pokryt z úspor z minulých let. Rozpočet navržen na úrovni paragrafů. (Návrh Rozpočtu projednán dne ) vyvěšeno dne: sejmuto dne : Zastupitelstvo obce Příl0epy bere na vědomí a nemá připomínek k bodům 2.1. až /4 (zápis č.12/2013)

3 3. USNESENÍ ZASTUPITELSTVA ze dne : 3.1.)- Usnesení č.77/13: Zastupitelstvo obce Přílepy projednalo a : I. schvaluje směnu pozemku parc. č. 413/19 o výměře 4428 m 2, nacházejícího se v katastrálním území Přílepy, který je zapsán na listu vlastnictví č u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Rakovník (majitel Obec Přílepy) za pozemky parc.č.524/7 o výměře 3238m 2 a parc.č.615/2 o výměře 1190m 2, které se nacházející v katastrálním území Přílepy a které jsou zapsány na listu vlastnictví č. 30 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Rakovník, (majitel Jiří Kunc, trvale bytem Přílepy č.p.131, Kněževes, nar.dne ) (Důvodem směny, je plán Obce Přílepy vybudovat Přílepský rybník v lokalitě pod kamenickou studánkou. Směna je navrhována bezúplatně). II. ukládá starostce Obce Přílepy uzavřít směnnou smlouvu podle připraveného návrhu směnné smlouvy, která je součástí tohoto usnesení jako jeho příloha a jménem obce a podat příslušnému katastrálnímu úřadu návrh na vklad vlastnického práva podle teto smlouvy do katastru nemovitosti. Rozhodnutí bude vyvěšeno dne sejmuto dne )Usnesení č.78/13: Zastupitelstvo obce Přílepy projednalo a schvaluje Rozpočet Obce Přílepy na rok 2014: Předpokládané Příjmy: ,00 Kč, Předpokládané Výdaje: = ,- Kč Rozdíl ve výši ,00Kč bude pokryt z úspor z minulých let. Rozpočet navržen na úrovni paragrafů. 3.3.)Usnesení č.79/13: Zastupitelstvo obce Přílepy posoudilo došlé cenové nabídky od společností na kompletní administrativní zpracování výběrového řízení na stavbu tlakové splaškové kanalizace Přílepy (na základě Výzvy k podání nabídky - Obci Přílepy byly doručeny tři cenové nabídky ) a : I. schvaluje uzavřít mandátní smlouvu na zpracování výběrového řízení na dodavatele stavby tlakové splaškové kanalizace Přílepy se společností CGB-Consult, s.r.o., DIČ: CZ ,Prvního pluku 143/12a, Praha 8 za nabídnutou cenu ,-Kč bez DPH II. ukládá starostce Obce Přílepy uzavřít mandátní smlouvu na zpracování výběrového řízení na stavbu tlakové splaškové kanalizace s CGB Consult, s.r.o.praha. 3.4.)Usnesení č.80/13: Zastupitelstvo obce Přílepy projednalo a schválilo: podání žádosti o dotaci na projekt Přílepy-tlaková splašková kanalizace-i.etapa výstavby ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství pro rok 2014 a zavazuje se spolufinancovat uvedený projekt ve výši minimálně 5% z celkových nákladů projektu (celkové předpokládané náklady ve výši = ,00Kč včetně DPH; požadovaná dotace= ,00kč, spoluúčast obce = ,00Kč) 3.5.)Usnesení č.81/13: Zastupitelstvo obce Přílepy projednalo a schválilo: podání žádosti o dotaci na projekt Rekonstrukce kanalizace pro odvod srážkových vod ze silnice III/2276 v intravilánu obce Přílepy ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst pro rok 2014 a zavazuje se spolufinancovat uvedený projekt ve výši minimálně 5% z celkových nákladů projektu.(celkové předpokládané náklady jsou ve výši = ,00Kč v četně DPH, požadovaná dotace= ,00kč,spoluúčast obce=42.471,00kč) 3.6.)Usnesení č.82/13: Zastupitelstvo obce Přílepy projednalo a schválilo: podání žádosti o dotaci na projekt Oslava 615 let od první písemné zmínky o obci Přílepy spojená s tradiční pouťovou zábavou a setkáním rodáků obce ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof Podpora hejtmana pro rok 2014 a zavazuje se spolufinancovat uvedený projekt ve výši minimálně 5% z celkových nákladů projektu (celkové předpokládané náklady ve výši = ,00Kč včetně DPH; požadovaná dotace= ,00kč, spoluúčast obce =6.400,00Kč) 3.7.)Usnesení č.83/13: Dne bylo provedeno Odborem finanční kontroly KÚStředočeského kraje dílčí přezkoumání hospodaření obce Přílepy roku 2013-s výsledkem nebyly zjištěny chyby a nedostatky (viz.zápis z dílčího přezkoumání). Zastupitelstvo obce Přílepy bere na vědomí výsledek kontroly. 3/4 (zápis č.12/2013)

4 4. FINANCOVÁNÍ: - byly podány informace o financovaných opravách, pořízení majetku, za období : Topení/kotel do čp.3/01přílepy=72.562,-kč; podlaha/zateplení čp.47 horní patro=59.497,-kč; Elektroinstalace čp.47/nová rov.skříň=39.813,-kč; herní prvek dřevěné auto=32.500,-kč; oprava trambusu/hasiči= ,90kč, ostatní náklady/hasiči=29.409,-kč; oddíl mladých Hasičů=6.314,16Kč; opravy kanalizace= ,-kč; čištění kanalizace, štěrk=53.440,65kč; zpevněná příjezdová cesta ke hřbitovu= ,60kč; pokládka betonových žlabů za kapličkou= ,-kč; Zastupitelstvo obce Přílepy bere na vědomí a nemá připomínek k bodu DISKUZE, RŮZNÉ : -dne byla znovu vrácena lávka přes Kolešovický potok za OÚ Přílepy na své místo (poděkování patří panu J.Wachtlovi, K.Holému, M.Fílovi, L.Knorovi, ) -ODPADY UPOZORNĚNÍ na změnu vývozního dne komunálního odpadu ve středu dne = tento vývoz bude v obci Přílepy proveden v náhradním termínu v sobotu oslava 615.výročí první písemné zmínky Obce Přílepy při tradiční pouťové zábavě..pohledy, upomínkové předměty, publikace o obci Přílepy,. -L.Daenemarková navrhla nechat vypracovat pasport kanalizace od čp.68-kolem kapličky směrem do potoka. Důvodem je zlegalizování historické stavby dosud plnící svoji funkci. -L.Daenemarková - Návrh znaku obce Přílepy, praporu obce Přílepy, -Předsedové výborů Obce Přílepy (kontrolní, finanční a sociální výbor) nepředali zápisy z kontrol provedených dne zápisy budou předány na dalším zasedání ZO. -Starostka informovala zastupitele o došlých nabídkách na poptávkové řízení na zpracovatele výběrového řízení pro stavbu tlakové kanalizace. -L.Daenemarková požádala přítomné občany o názor, zda oprava příjezdové cesty a žulové stání na kontejner a parkování u Přílepského hřbitova je stavbou zbytečnou a zda vynaložené prostředky na rekonstrukci cesty a plochy, která je zpevněna žulou/parkování jsou investované zbytečně a nehospodárně. Přítomní občané se stavbou souhlasí. Zastupitelstvo bere názor přítomných občanů na vědomí. -VSOR a Ravos s.r.o.rakovník, informace : vodné a stočné na rok 2014: pitná voda = 35,21 Kč + DPH ; voda odkanalizovaná=29,92kč + DPH; celkem vodné a stočné=65,13kč bez DPH. -připravované projekty na další roky: Požární nádrž, Přílepský rybník u Kamenické studánky, úprava a rekonstrukce polních cest, zpevněná plocha části hřiště-místo pro basketbalový koš, -POZVÁNKA: Veřejné zasedání Zastupitelstva Obce Přílepy se bude konat v pondělí dne od 18.15hod. v budově OÚ čp.46 Přílepy. Zapsala: L.Daenemarková dne: Lenka Daenemarková starostka Obce Přílepy Ověřila: Hana Huňatová Zbyněk Gregor místostarosta Obce Přílepy Ověřil: Radek Svatoň Vyvěšeno na úřední desce pevné i elektronické dne : Sejmuto dne : /4 (zápis č.12/2013)

5 P O Z V Á N K A V pátek dne se koná od hodin v budově č.p.2 Přílepy, Kněževes = Přílepská hospoda U Havlů VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘÍLEPY Program: 1. zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, schválení minulého zápisu, kontrola plnění usnesení 2. informace z OÚ Přílepy 3. podklady k usnesení zastupitelstva ze dne : Rozpočet obce Přílepy na rok 2014, návrh odprodeje a směny pozemků, návrh projektů dotovaných z KUSK na rok 2014, návrh znaku obce Přílepy, odpady-nové smlouvy s majiteli nemovitostí, plán pracovních a kulturních aktivit financování - hospodaření Obce Přílepy za období diskuze a různé vyvěšeno dne: sejmuto dne:

6

PRŮBĚH JEDNÁNÍ : 1. ZAHÁJENÍ

PRŮBĚH JEDNÁNÍ : 1. ZAHÁJENÍ Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2013 konaného dne 16.5.2013 - zasedání veřejné ( jednání č. 38) -Přítomni: L. Daenemarková, Z.Gregor, H.Huňatová, R.Svatoň, E.Vašinová = členové zastupitelstva

Více

PRŮBĚH JEDNÁNÍ : 1. ZAHÁJENÍ

PRŮBĚH JEDNÁNÍ : 1. ZAHÁJENÍ Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2013 konaného dne 10.6.2013 - zasedání veřejné ( jednání č. 39) -Přítomni: L. Daenemarková, Z.Gregor, H.Huňatová, R.Svatoň, = členové zastupitelstva

Více

PRŮBĚH JEDNÁNÍ : 1/4 (zápis č.5/2012)

PRŮBĚH JEDNÁNÍ : 1/4 (zápis č.5/2012) Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2012 konaného dne 3.5.2012 - zasedání veřejné ( jednání č. 23 ) -Přítomni: L. Daenemarková, Z.Gregor, H.Huňatová, R.Svatoň, E.Vašinová členové zastupitelstva

Více

Zápis č. 28 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 25. 7. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 28 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 25. 7. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 28 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 25. 7. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014 Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014 Přítomni: při zahájení celkem 10 členů Omluveni: J. Fára, P. Král, Mgr. T. Míka, MUDr. V. Podzimková,

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 3. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 3. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 3. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák, p. Čuchal p. Frohlich příchod v 19.21 hod.

Více

Omluveni: Bc. Machková I., Ing. Kouba R., Ing. Liška J., Límanová J., Šimůnek L., MUDr. Zelený M.

Omluveni: Bc. Machková I., Ing. Kouba R., Ing. Liška J., Límanová J., Šimůnek L., MUDr. Zelený M. Zápis z 3. jednání Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem konaného dne 11.9.2013 od 17 00 hod. v klubu ZŠ, Máchova ul. v Bělé pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Verner Jaroslav, starosta Ježek Jaroslav Mgr.

Více

Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 11. 3. 2015, v budově bývalé školy čp. 104, zahájeno v 19:00 hod. Přítomni:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce konaného v zasedací místnosti OÚ dne 29.3.2006

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce konaného v zasedací místnosti OÚ dne 29.3.2006 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce konaného v zasedací místnosti OÚ dne 29.3.2006 Zasedání se zúčastnilo: 8 zastupitelů viz presenční listina příloha č.1 neomluven: p.petera Jiří ověřovateli byli navrženi:

Více

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 285 leden 2014 Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice Miluaše a Josef Sládkovi přebírají v sídle středočeského krajského úřadu

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 20. 2. 2014 od 19.00 hodin ve společenské místnosti Obce Pístina

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 20. 2. 2014 od 19.00 hodin ve společenské místnosti Obce Pístina Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 20. 2. 2014 od 19.00 hodin ve společenské místnosti Obce Pístina Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Místo konání: Datum konání: Čas zahájení jednání: Přítomno: 13 členů při zahájení: 14 členů od 18.05 h 15 členů od 18.07 h Ověřovatelé zápisu: Zapisovatel:

Více

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zahájení 15.01 Přítomni: MUDr. Hellerová, p. Tvrdý, JUDr. Široký, Ing. Dubský, p. Jandovská, p. Jurkeník,

Více

Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ

Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ Č. j. 2/12/2014 - ZO - Z Zápis Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ Program: 1. Rozpočtové opatření č. 7 2. Rozpočet obce na rok 2015 3. Smlouvy -

Více

Z Á P I S. z 53. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 10. února 2014

Z Á P I S. z 53. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 10. února 2014 1 Z Á P I S z 53. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 10. února 2014 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Zdeňka Šebestová, Zbyněk Prokop,

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 10.6.2015 v Osvětovém domě v Řepištích 171. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 27. 06. 2012

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 27. 06. 2012 Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 27. 06. 2012 19. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007 Příloha č. 4 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

Zápis z I. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 18. listopadu 2014, od 17,00 hodin

Zápis z I. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 18. listopadu 2014, od 17,00 hodin Zápis z I. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 18. listopadu 2014, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara.

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. Přítomni: Dle prezenční listiny. Při zahájení bylo

Více

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 které se konalo ve středu 19. 12. 2012 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : Tajemník MěÚ: MUDr. Jan Šťastný

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

ZÁPIS Z 32. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO 26. 6. 2014 OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE

ZÁPIS Z 32. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO 26. 6. 2014 OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE ZÁPIS Z 32. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO 26. 6. 2014 OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE Zahájení, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatelky Starostka

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

V úvodu jednání byla provedena kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva. Bez připomínek.

V úvodu jednání byla provedena kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva. Bez připomínek. 1 Z á p i s č. 2 ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané dne 27.11.2006 v 17.oo hodin Přítomni: Čapek Jaroslav, Kudrna Josef, Vobrová Drahoslava, Brunnerová Alena, Kálal Robert, Ing. Šamal Vladimír,

Více

ZÁPIS ZE 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 13. dubna 2011 v zasedací místnosti OÚ v Mrači

ZÁPIS ZE 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 13. dubna 2011 v zasedací místnosti OÚ v Mrači ZÁPIS ZE 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 13. dubna 2011 v zasedací místnosti OÚ v Mrači PŘÍTOMNÍ ZASTUPITELÉ: František ZVOLSKÝ, Ing. Radek DVOŘÁK, Jana ČERNÁ, Radek DVOŘÁK, František

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/113/15/KY Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 283 listopad 2013 Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny Vedení Města Sedlec-Prčice děkuje touto cestou rodičům a pedagogickým

Více