PRŮBĚH JEDNÁNÍ : 1. ZAHÁJENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRŮBĚH JEDNÁNÍ : 1. ZAHÁJENÍ"

Transkript

1 Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2013 konaného dne zasedání veřejné ( jednání č. 38) -Přítomni: L. Daenemarková, Z.Gregor, H.Huňatová, R.Svatoň, E.Vašinová = členové zastupitelstva -Místo jednání : Přílepy čp.2, PSČ Kněževes -Jednání bylo zahájeno v hod. Jednání bylo ukončeno ve hod. -Zastupitelstvo je usnášeníschopné. PROGRAM JEDNÁNÍ : 1. zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, schválení minulého zápisu. 2. informace z OÚ Přílepy 3. podklady k usnesení zastupitelstva č.19/13 - č.28/13 ze dne financování - finanční záležitosti 5. diskuze a různé PRŮBĚH JEDNÁNÍ : 1. ZAHÁJENÍ : Jednání bylo svoláno v souladu s 92 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a platným Jednacím řádem Zastupitelstva obce Přílepy. Informace podle 93, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, byla na úřední desce Obecního úřadu Přílepy zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od do (sejmuto ). Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce. -Ověřovateli zápisu byly navrženy pani Eva Vašinová a pani Hana Huňatová zapisovatelem Lenka Daenemarková Navržený ověřovatel a zapisovatel byl zvolen všemi přítomnými hlasy. -K zápisu č.4 (jednání č.37) ze dne nebyly vzneseny žádné připomínky,zápis byl schválen všemi přítomnými hlasy. 2. INFORMACE z OÚ Přílepy (spisová agenda): 2.1.)-MěÚ. Rakovník správní odbor zaslal: výpis změn pro Obec Přílepy za období : -I.Grabarchuck +N.Holovnych + O.Kobzina = CSP: Přílepy čp.77 - změna=zrušen záznam od R.Kuz + R.Kuz + R.Kuz + M.Mazur + K.Šarkozy = CSP: Přílepy čp.66 - změna=zrušen záznam od Karolína Ujváryová, Přílepy čp.66, změna = narození dne )- Rozhodnutím ze dne 26. dubna 2013 generálního ředitele HZS ČR byla zrušena akustická zkouška sirén dne 1. května )-Česká pošta, Kněževes: výzva k vyzvednutí zásilky pro adresáta s TP Přílepy 46,PSČ Kněževes: L.Page, RR CZ (oznámeno ) 2.4.)-OÚ Přílepy potvrdil paní P.Řezáčové(Přílepy čp.3) Doklad o výši nákladů na bydlení za 1.čtvrtletí roku )-Ve dnech proběhla v obci Sbírka použitého ošacení pro Diakonii Broumov 2.6.)- Dne se konal v obci Přílepy Svoz nebezpečného odpadu - Ve dnech se konal v obci Přílepy Svoz velkoobjemového odpadu 2.7.)-Na základě ústní žádosti pani Z.Vlasákové vydal OÚ Přílepy Vyjádření ke vlivu zvýšené vodní hladiny/záplavy k pozemku p.č.467/1 a 467/2 s čp.40 v k.ú.přílepy.(vyjádření ze dne ) 2.8.)-OÚ Přílepy podal ke KÚStřed.Kraje Žádost o povolení konání veřejné/kult.akce pálení čarodějnic v prostorách PPPřílepská skála. (žádost ze dne ). 2.9.)-Dne se konalo 51.zasedání valné hromady VSOR: (roční zpráva RAVOS, Výroční zpráva VSOR, plány VHIV 2013,Novela Stanov...více informací v Zápise ze zasedání. Zasedání se zúčastnila L.Daenemarková 2.10.)-Dne se konalo 26. jednání sněmu SMOR (schválení závěrečného účtu za rok 2012, schválení hospodářského výsledku, změna stanov,.) -Dne se konalo jednání valné hromady Svazku obcí pro zajištění dopravní obslužnosti.. Obou jednání se zúčastnila L.Daenemarková 2.11.)-POVODÍ Vltavy st.podnik Praha zaslal Žádost o spolupráci-předběžné informace ve věci zlepšení vodních poměrů v povodí Rakovnického potoka návrh/záměr na vybudování malých vodních nádrží v povodí Rakovnického potoka (na sedmi vodních tocích m.j.také na Kolešovickém potoce na hranici přílepského a senomatského katastru/zatopená plocha 23,4ha(dopis ze dne , zn.20135/2013/430) 2.12.)-Středočeský kraj zaslal dopis o proplacení poslední části dotace(oprava komunikace) Přílepy Č.j.:157880/2012/KUSK, sp.zn.: SZ_231884/2011/KUSK/10 ze dne (dat.schránka-id č , doruč.dne ) 2.13.)-Akce Datový trezor na 2 měsíce zdarma (dat.schránka-id č , doruč.dne ) 1/4 (zápis č.5/2013)

2 2.14.)-Český hydrometeorologický ústav Praha zastoupený Ing.Jaroslavem Faiferlíkem zaslal sloučenou projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení na stavbu- Rekonstrukce a výstavba objektů podzemních vod, Vodoměrná stanice-pp0395 Přílepy (betonový žlab s měrným objektem/parshallův žlab P1, sedimentačníšachta/vtokový objekt umístění v lokalitě pod Bahnama ) (Žádost ze dne , došlo poštou dne ) -Na základě žádosti Ing.J.Faiferlíka vydala Obec Přílepy souhlasné vyjádření k dokumentaci (dne ) 2.15.)-VŠEOBECNÁ ZDRAV.POJIŠŤOVNA ČR zaslala Oznámení o provedení kontroly plateb pojistného za období od dosud. Kontrola dne č.j.: VZP S83A ze dne (dat.schránka-id č , doruč.dne ) - Dne byla provedena kontrola plateb pojistného na veřejné zdrav.pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného(kontrola se uskutečnila v Reg.pobočce VZP v Rakovníku) - č.kontroly KZ Obec Přílepy na základě plné moci zastupovala Ing.E.Vaicová. Výsledek kontroly viz.zpráva a závěrečný protokol ke zprávě (plátce dodržuje ustanovení platných zákonů,nedoplatky=0,--kč) 2.16.)-Okresní správa soc.zabezpečení Rakovník zaslala Výzvu k dostavení se k provedení kontroly pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na st.politiku zaměstnanosti, provádění nemocenského pojištění a plnění povinností v důchodovém pojištění. Č.j.42012/010/5003/2013/71Pe ze dne (Došlo poštou dne ) - Dne byla provedena kontrola pojistného na sociální zabezpečení. Obce Přílepy. Kontrolované období od do Výsledek kontroly viz.protokol č.199/13/231=nebyly zjištěny nedoplatky, opatření k nápravě nebylo uloženo, Obec Přílepy na základě plné moci zastupovala Ing.E.Vaicová )-MěÚ Rakovník odbor výstavby a investic zaslal 1x projektovou dokumentaci (pro provedení stavby)a SPOLEČNÝ SOUHLAS se stavbou rodinný dům, vodovodní přípojka, zpevnění plochy na pozemku p.č.132 rodinný dům, žumpa, zpevnění plochy 106/1, 132, vodovodní přípojka v katastr.území Přílepy. Žadatel Ondřej Tomek,Malcova 2245,Rakovník. (doručeno doporučeně poštou dne ,Č.j. Výst./14840/2013/Ky,MURA/17761/2013 ze dne )-Město Rakovník zaslalo Dopis starostům a dotazník válečné hroby. (dat.schránka-id č , doruč.dne ,sp.zn.: OSAK01/22497/2013) 2.19.)-Obecní úřad Přílepy 2x jabloň podél silnice ke hřbitovu (odrůdy: Jonagold, Šampion) 2.20.)-ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA zaslala Informace o změně ceníku peněžních a obchodních služeb ČNB č. j.: 2013/4754/ R554 ze dne , (dat.schránka-id č , doruč.dne ) 2.21.)- PROGEKA Rakovník-zaslala 6x vypracovaný geometr.plán včetně zaměření pevných bodů na pozemku (p.č.76/1v k.ú.přílepy bylo rozděleno na p.č.76/1 a 76/4) (faktura č ze dne za cenu3.630,-kč) 2.22.)-Požární nádrž Přílepy: -Obec Přílepy zaslala Hasičskému ZS Střed.kraje o.p.rakovník Žádost o vydání vyjádření ke stavbě malého vodního díla Požární nádrž Přílepy po doplnění projektové dokumentace (dle platných norem ČSN ). (Žádost ze dne ). -ČR-Hasičský záchranný sbor Střed.kraje -pracoviště Rakovník zaslal závazné SOUHLASNÉ stanovisko k projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení stavby Požární nádrž Přílepy (stanovisko ze dne ev.č. RA-49-4/2013/PD, předáno osobně dne ) 2.23.)-Ministerstvo vnitra ČR, jako správce Registru práv a povinností podle ustanovení 49, zákona 111/2009 Sb. o Základních registrech ve znění pozdějších předpisů oznamuje registraci agendy: - A482 (dat.schránka-id č , doruč.dne ), Agenda Ministerstva spravedlnosti Ohlašovatel agendy: Ministerstvo spravedlnosti INFORMACE vyvěšeno na úřední desce OÚ a Obce Přílepy ( pevné i elektronické): ) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Přílepy za rok 2012: kontrolu provedl KUSK odbor finanční kontroly dne se závěrem Při přezkoumání hospodaření obce Přílepy za rok 2012 Nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst.3 písm. a.) zák.č.420/2004sb.). Zpráva je součástí Návrhu závěrečného účtu obce Přílepy za rok vyvěšeno dne: , sejmuto dne : ) NÁVRH Závěrečného účtu Obce Přílepy za rok 2012: Sestava FIN-plnění rozpočtu 2012, Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, finanční vypořádání se státním rozpočtem,. vyvěšeno dne: , sejmuto dne : )- Finanční úřad pro Středočeský kraj, Praha zaslal : Veřejná vyhláška, žádost o doručení veřejnou vyhláškou vyměření daně z nemovitostí na rok (dat.schránka-id č ,doruč.dne , č.j.: /13/ ze dne ) vyvěšeno dne: , sejmuto dne : /5 (zápis č.5/2013)

3 )- Exekutorský úřad Cheb zaslal Dražební vyhláška - movité věci _928 (dat.schránka-id č ,doruč.dne , č.j.: EX 01376/ ze dne ) vyvěšeno dne: , sejmuto dne : )- Státní pozemkový úřad zaslal Žádost o vyvěšení rozhodnutí o určení hranic v KoPÚ Pšovlky. (dat.schránka-id č ,doruč.dne , Sp.zn.: 2RP25275/ (ze dne ) - Státní pozemkový úřad zaslal Rozhodnutí o určení hranic KoPÚ Pšovlky (dat.schránka-id č ,doruč.dne , č.j.: Sp.zn.: 2RP25275/ (ze dne ) )- Státní pozemkový úřad zaslal Žádost o oznámení rozhodnutí o výměně vlastnických práv KoPÚ Kolešovice, Rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv KoPU Kolešovice ze dne , (dat.schránka-id č ,doruč.dne , Sp.zn.: 2RP1810/ /Č.j.:SPÚ048778/2013 (dat.schránka-id č ,doruč.dne , Sp.zn.: 2RP1810/ /1 vyvěšeno dne: , sejmuto dne : Zastupitelstvo obce Přílepy bere na vědomí a nemá připomínek k bodům 2.1. až USNESENÍ ZASTUPITELSTVA ze dne : 3.1.) Usnesení č.19/13: Zastupitelstvo obce Přílepy po projednání bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Přílepy za rok 2012, která je součástí Návrhu závěrečného účtu Obce Přílepy za rok 2012 a schválilo bez výhrad Závěrečný účet Obce Přílepy za rok 2012 (jehož součástí je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Přílepy za rok 2012, Plnění rozpočtu roku 2012: příjmy= ,70kč výdaje = ,53Kč, přebytek z roku 2012 ve výši = ,17Kč bude uložen do fondu rezerv na účtu Obce Přílepy u KB a bude použit v následujících letech na incest.a neinvest.akce, projekty, stavby ) PRO: 5 hlasy PROTI: 0 hlas ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 0 hlas Usnesení bylo schváleno 5 hlasy 3.2.) Usnesení č.20/13: Zastupitelstvo obce Přílepy projednalo odprodej pozemků p.č.106/4, 106/5 a 193/4, a odsouhlasilo Záměr na odprodej pozemků p.č.106/4, 106/5 a 193/4 v k.ú.přílepy okres Rakovník (o výměře 2 m2,12 m2 a 411m2 vyčleněno z pozemku p.č.106/1 a pozemku p.č. 1395/1 dle vypracovaného geometrického plánu č /2012. Geom.plán vypracovala Geodet.kancelář Josef Novák Rakovník, odsouhlaseno Katastrálním úřadem v Rakovníku dne /číslo Pozemky jsou majetkem Obce Přílepy IČ a jsou v současné době evidován na LV pod číslem 106/1 a 193/1. Obec Přílepy pozemky v současné době nevyužívá a ani v budou nepředpokládá vhodný záměr využití. Navrhovaná prodejní cena je dle znaleckého posudku č.6151/2013 ve výši =15.830,-korun českých. PRO: 5 hlasů PROTI: 0 hlas ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 0. Usnesení bylo schváleno 5 hlasy 3.3.) Usnesení č.21/13: Zastupitelstvo obce Přílepy projednalo odprodej pozemku p.č.219/1 a odsouhlasilo Záměr na odprodej pozemku p.č.219/1 v k.ú.přílepy okres Rakovník (o výměře 418m2) Pozemek je majetkem Obce Přílepy IČ a je v současné době evidován na LV pod číslem 219/1. Obec Přílepy pozemek v současné době nevyužívá a ani v budou nepředpokládá vhodný záměr využití. Navrhovaná prodejní cena je ve výši =8.360,-korun českých. (Cena dle znaleckého posudku č.6204/2013 je ve výši 4.180,-Kč.) PRO: 4 hlasů PROTI: 1hlas ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 0. Usnesení bylo schváleno 4 hlasy 3.4.) Usnesení č.22/13: Zastupitelstvo obce Přílepy projednalo odprodej pozemku p.č.85 /5 a odsouhlasilo Záměr na odprodej pozemku p.č. 85/5 v k.ú.přílepy okres Rakovník (o výměře 277m2 vyčleněno z pozemku p.č.85/1 dle vypracovaného geometrického plánu č /2013. Geom.plán vypracoval Tomáš Rašín Rakovník, odsouhlaseno Katastrálním úřadem v Rakovníku dne /číslo Pozemek je majetkem Obce Přílepy IČ a je v současné době evidován na LV pod číslem 85/1. Obec Přílepy pozeme k v současné době nevyužívá a ani v budou nepředpokládá vhodný záměr využití. Navrhovaná prodejní cena je dle znaleckého posudku č.6205/2013 ve výši =10.320,-korun českých. PRO: 5 hlasů PROTI: 0 hlas ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 0. Usnesení bylo schváleno 5 hlasy 3.5.) Usnesení č.23/13: Zastupitelstvo obce Přílepy projednalo výměnu pozemků p.č.82 /5 a 76/3 (17m2 + 2m2 = 19m2 = majitel Obec Přílepy) za pozemek p.č.76/4 (19m2 = majitelé A.Nachtigalová a K.Nachtigal )a odsouhlasilo Záměr výměny pozemku p.č. 82/5 a 76/3 za pozemek p.č.76/4 v k.ú.přílepy okres Rakovník.Obec Přílepy v současné době využívá pozeme p.č.76/4 (ostatní plocha/komunikace) a sourozenci A.a K.Nachtigalovi využívají pozemky p.č. 82/5 a 76/3. Směna je navrhována bezúplatně. PRO: 5 hlasů PROTI: 0 hlas ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 0. Usnesení bylo schváleno 5 hlasy 3/5(zápis č.5/2013

4 3.6.) Usnesení č.24/13: Zastupitelstvo obce Přílepy projednalo a odsouhlasilo záměr výstavby vodního díla Přílepského rybníku (pod Kamenickou studánkou - na předpokládané ploše 9000m2). Zastupitelstvo pověřilo starostku obce Přílepy zajistit odkoupení potřebných pozemků za účelem stavby Přílepského rybníku (uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zakoupení pozemků za účelem výstavby rybníku ) 3.7.)Usnesení č.25/13: Zastupitelstvo obce Přílepy projednalo žádost o příspěvek Občanského sdružení Babybox pro odložené děti-statim a rozhodlo o uzavření Návrhu darovací smlouvy na peněžitý dar ve výši =1.000,-Kč. Zastupitelstvo pověřilo starostku obce Přílepy k uzavření smlouvy 3.8.) Usnesení č.26/13: Zastupitelstvo obce Přílepy projednalo Žádost Českého hydrometeorologického ústavu IČ , Na Šabatce 17, Praha 4 a odsouhlasilo uzavření : 1.) Smlouvy o právu provést Stavbu- Rekonstrukce a výstavba objektů podzemních vod, Vodoměrná stanice-pp0395 Přílepy na pozemku p.č.480/1, 539, 540 v k.ú.přílepy. 2.) Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.5330/6/2013 Stavba a rekonstrukce hydrologického objektu PP0395 Přílepy na pozemku p.č.540v k.ú.přílepy (Žádost ze dne ,organizace zastoupená Ing.Jaroslavem Faiferlíkem, došlo poštou dne ) 3.9.) Usnesení č.27/13: Zastupitelstvo obce Přílepy projednalo cenovou nabídku Tesařství Sklenička Řevničov na rekonstrukci podlahy v čp.47 Přílepy/klubovna (nabídka ze dne )a odsouhlasilo uzavření objednávky č na opravu podlahy-pokládka dřevěné podlahy včetně zateplení/izolace a nátěru za předpokládanou cenu ,-Kč Objednávka prací bude uzavřena na základě Smlouvy o dílo ) Usnesení č.28/13: Zastupitelstvo projednalo zdravotní stav zeleně na hřbitově Přílepy a odsouhlasilo výměnu stávajících vzrostlých lip v prostoru pohřebiště (=pokácení lip a výsadba jiné zeleně např. thuji). Výměna zeleně bude ještě upřesněna a v případě kácení bude vydáno rozhodnutí. Zastupitelstvo ukládá starostce obce Přílepy L.D. zajistit cenovou nabídku na rekonstr.zeleně. PRO: 4 hlasů PROTI: 1 hlas ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 0. Usnesení bylo schváleno 4 hlasy 4. FINANCOVÁNÍ: 4.1.)- výpis z účtu obce u ČNB (č.ú.: /0710) k : (Výpis č.4) konečný zůstatek = 4.106,86Kč 4.2.)- výpis z účtu obce u KB(č.ú.: /0100) k : konečný zůstatek = ,77Kč 4.3.)- platby z pokladny obce od do : počáteční stav =6.025,00Kč, konečný stav=15.096,00kč (kontrolována pokladní kniha). 4.4.)- platby-faktury proplacené z účtu obce ( příkazem ) za období od do : ve výši= ,01kč (kontrolována Kniha příkazových plateb a faktur ). 4.5.)-BECKER Bohemia s.r.o., provozovna Kralovice :.tříděný odpad za duben 2013 faktura č , ze dne =1.490,00Kč (včetně rozmístění kontejneru na sklo za duben 2013).svoz nebezpečného odpadu dne : faktura č , ze dne =5.845,00Kč 4.6.)-EKO-KOM,a.s.,zaslal potvrzení výkazu pro fakturaci za období = 2.708,50Kč (tříděné odpady-papír, plast, sklo). Obec Přílepy vystavila fakturu č ze dne , na částku 2.709,-kč 4.7.)-Krajský úřad SK zaslal Oznámení o zaslání poměrné části souhr.dotačního vztahu na měsíc duben 2013 (dat.schránka-id č , doruč.dne , č.j /2013/KUSK ze dne ) 4.8.)-Krajský úřad Stř.kraje zaslal doplňující informace týkající se použití účtů u ČNB (ID zprávy: , doručeno dne , č.j.: /2013/KUSK ze dne ) 4.9.)- RAKOTHERM I.Vašina Přílepy oprava kanalizace u čp.121přílepy(za kapličkou), f.č za cenu ,-Kč 4.10.)- RAKOTHERM I.Vašina Přílepy oprava kanalizace u čp.8 Přílepy,faktura č za cenu 48642,-Kč 4.11.)-P.Kralička Kněževes-kácení a prořezávka zeleně v obci Přílepy,faktura č.7/2013 za cenu 6.776,-Kč 4.12.)-Kněžek s.r.o.: faktura č , ze dne =4.714,16Kč (= 4x hadice zásahová C52 + 1xproudnice Štafetová DIN C52) Zastupitelstvo obce Přílepy bere na vědomí a nemá připomínek k bodům 4.1. až /5 (zápis č.5/2013

5 5. DISKUZE, RŮZNÉ : -Kanalizace na srážkové vody za kapličkou-rekonstrukce havarijního stavu propadlé kanalizace: posouzení cenových nabídek (Rakotherm Přílepy, Montop Rakovník) -dne bylo místním šetřením se zástupcem Povodí Vltavy konzultováno vyčištění koryta vodního toku Kolešovického potoka v centru obce Přílepy. -dne zaslala Policie ČR OOP Hořesedly upozornění na několikáté zcizení kanálových roštů, ke kterým došlo v posledních dnech na území OOP Hořesedly. Žádost o sdělení jakýchkoliv informací, které by mohli vést k dopadení pachatele a přijmutí preventivní ch opatření k odcizení kanálových roštů. -dne započaty práce na opravě propadlé kanalizace za kapličkou u čp dne se konaly na rybníku Přílepské Bělidlo rybářské závody - Ze soboty dne na neděli byl z prostranství před hřbitovem odcizen plastový kontejner na 1.100litrů. Odcizení bylo nahlášeno polici ČR. -dne proběhla v prostorách PP Přílepské skály akce pálení čarodějnic..organizátor SDH Přílepy - v měsíci dubnu došlo ke krádeži zahradní techniky, v nemovitosti čp.50 Přílepy. -Majitel nemovitosti čp.50 Přílepy požádal Obec Přílepy o pomoc při řešení ucpané a popraskané kanalizace (průměr 20cm) na srážkové vody/odtok vod z čp.50 směrem do potoka /na obecním pozemku rozhodnutím zastupitelstva nebylo žádosti vyhověno. Majitel čp.50 Přílepy si opravu zajistí vlastními prostředky. -z pátku dne na sobotu byla autobusová zastávka, lavičky,nástěnka, stěna nemovitosti čp.129 a čp.80 postříkána šedivým syntetickým lakem? -zakoupení malého vysavače pro potřeby do čp.46 a čp.2 zatím se nebude pořizovat -údržba zeleně v obci-plán prořezávky korun stromů u silnice směr Kněževes, lípa před kapličkou, -údržba zeleně na hřbitově-výměna stávajících vzrostlých lip v prostoru pohřebiště=pokácení lip a výsadba jiné zeleně např. thuji z 26 přítomných občanů hlasovalo pro výměnu zeleně 21 občanů -pan D.Lajbl požádal o zapůjčení 70 židlí a cca 10 stolů na svatbu do Nesuchyně- žádosti nebylo vyhověno -informace o akcích: Čistá Berounka ročník.. dne 18.a , Klání o Krakovecký meč dne v Krupé -cesta na Bělidlo v místě U prasečáku cca opravena: navezena asfaltová suť a tašky od cesty na Nouzov, stržen jíl, vybagrovány dva odvodňovací žlaby, -nový majitel Bělidla nechal prořezat náletové dřeviny a šípky podél cesty na Bělidlo. -návštěva z Polska a Ukrajiny dne úklidit klubovnu AMC,.. -rekonstrukce horního patra v čp.47, probourání zdi/zvětšení a prosvětlení vnitřního prostoru obou místností, zateplení stropu a položení podlahy, -Žádost pani Kubičkové o pomoc-sekání a hrabání trávy před její nemovitostí čp.120 (na obecním pozemku) žádosti v rámci možností bude vyhověno -zastupitelstvo rozhodlo o poskytnutí příspěvku SDH Přílepy na dopravu na zájezd Hoby České budějovice -výstavba multifunkční hřiště na pozemku p.č.(hřiště na hřišti) s vyasfaltovanou plochou (cca 8m x 16m) a jedním basketbalovým košem. -Manželé Krčmářovi nabízí možnost a srdečně zvou: občany a děti, co si snad nemají zatím kde hrát a sportovat (než bude vybudováno multifunkční hřiště v Přílepích), aby klidně docházeli do KOUTKU-samozřejmě zcela zdarma (pokud jsou zrovna manželé Krčmářovi v Přílepích a nekonají se turnaje či jiné objednané aktivity ) - dne se konalo pracovní jednání Zastupitelstva Obce Přílepy -údržba chodníku u čp.118 (dotaz p.k.šorsáková), opravit otvírání vrat na hřbitově + nedostatečná funkčnost obecního bezdrátového internetu/výměna provozovatele(provozovatel Obec Přílepy).připomínky p.vl.šorsáková -Předpokládaný termín dalšího jednání zastupitelstva: Veřejné zasedání dne od 18.15hod. v budově OÚ - čp.46 Přílepy,PSČ Kněževes. Zapsala: L.Daenemarková dne: Lenka Daenemarková starostka Obce Přílepy Ověřila: Hana Huňatová Zbyněk Gregor místostarosta Obce Přílepy Ověřila: Eva Vašinová Vyvěšeno na úřední desce pevné i elektronické dne : Sejmuto dne : /5 (zápis č.5/2013)

6 P O Z V Á N K A Ve čtvrtek dne se koná od hodin v budově čp.2 Přílepy/Přílepská hospoda U Havlů, Kněževes VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘÍLEPY Program: 1. zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, schválení minulého zápisu. 2. informace z OÚ Přílepy 3. podklady k usnesení zastupitelstva ze dne ( návrh na odprodej obecních pozemků, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Přílepy za rok 2012, NÁVRH Závěrečného účtu Obce Přílepy za rok 2012, odkoupení pozemků za účelem výstavby nového Přílepského rybníku, projekt na výstavbu rybníka,.) 4. financování plnění rozpočtu za rok 2012, 5. diskuze a různé (návrh úpravy/rekonstrukce příjezdové cesty a parkovacího místa u hřbitova, údržba zeleně v prostorách hřbitova, návštěva polské a ukrajinské delegace, projekty plánované na rok 2013, příprava projektů na rok 2014.) vyvěšeno dne: sejmuto dne:

PRŮBĚH JEDNÁNÍ : 1. ZAHÁJENÍ

PRŮBĚH JEDNÁNÍ : 1. ZAHÁJENÍ Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2013 konaného dne 10.6.2013 - zasedání veřejné ( jednání č. 39) -Přítomni: L. Daenemarková, Z.Gregor, H.Huňatová, R.Svatoň, = členové zastupitelstva

Více

PRŮBĚH JEDNÁNÍ : 1/4 (zápis č.5/2012)

PRŮBĚH JEDNÁNÍ : 1/4 (zápis č.5/2012) Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2012 konaného dne 3.5.2012 - zasedání veřejné ( jednání č. 23 ) -Přítomni: L. Daenemarková, Z.Gregor, H.Huňatová, R.Svatoň, E.Vašinová členové zastupitelstva

Více

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 285 leden 2014 Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice Miluaše a Josef Sládkovi přebírají v sídle středočeského krajského úřadu

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Václava Soupírová, Karel

Více

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 283 listopad 2013 Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny Vedení Města Sedlec-Prčice děkuje touto cestou rodičům a pedagogickým

Více

schválený % 34100..00 116.67 117.95 135.66 .00 40000.,00 120.11 49.14 101.80 0..00 -20 1335 1.25 -475 1341 93.75 -742 1347 352.15 3056.92 75.

schválený % 34100..00 116.67 117.95 135.66 .00 40000.,00 120.11 49.14 101.80 0..00 -20 1335 1.25 -475 1341 93.75 -742 1347 352.15 3056.92 75. obec Nižbor KEO 8.04 / UclSe PŘÍJMY - dle tříd Položka Skutečnost schválený % upravený % Róz-lil Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY r-1-..t- ~*~~~4- ^,.* -1,-, e. s- 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 2741683.83

Více

Obec Doubice. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin

Obec Doubice. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin Obec Doubice Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin Místo konání: Termín konání: Obec Doubice Obecní úřad č.p.50, zasedací místnost 25. 05. 2015 od 16:00

Více

OTNICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. 12. ročník 12. března 2007. Pohled na ulici Boženy Němcové před léty. ... a dnes.

OTNICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. 12. ročník 12. března 2007. Pohled na ulici Boženy Němcové před léty. ... a dnes. OTNICKÝ ZPRAVODAJ 27 ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH 12. ročník 12. března 2007 Pohled na ulici Boženy Němcové před léty... a dnes. 2 Z obsahu: Zpráva o činnosti zastupitelstva 3. strana Výsledky

Více

Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005

Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005 Stránka č. 1 z 8 Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu:jan Kundera, Josef Holub kdo je pro: 7, proti: 0, zdržel se

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nebanice Přezkoumání se

Více

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Mgr. Alena Vrbová. Marie Laksarová Ing. Jana N ováková

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Mgr. Alena Vrbová. Marie Laksarová Ing. Jana N ováková Kra s odbor kontroly ' úřad Libereckého kraje \D l\liberec~ý ~kral Č.j: LK-0186/13Nrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření v město Stráž pod Ralskem, le 00260967 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Obsah: Rok 2012 - rok velkých investic Činnost městského úřadu Odbor vnitřních věcí Odbor fi nanční Odbor správy majetku a

Více

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM,

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM, POZVÁNKA na 5. veřejné jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 1. 8. 2013 od 16:00 hod.v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 Program: I. Zahájení, jmenování

Více

Obec Dlouhé, Dlouhé 72, 592 55 p. Bobrová, IČO 00599361 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2014

Obec Dlouhé, Dlouhé 72, 592 55 p. Bobrová, IČO 00599361 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2014 Obec Dlouhé, Dlouhé 72, 592 55 p. Bobrová, IČO 00599361 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2014 Úvodem: Od roku 2010 došlo k výrazné změně v účetnictví obcí a všechny obce přešly na účtování na účtech nákladů

Více

Z á p i s z 23. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.1.2010.

Z á p i s z 23. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.1.2010. Z á p i s z 23. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.1.2010. Počet přítomných členů zastupitelstva města : 12 Přizváni: p. Piskač, Ing. Adámek, Mgr. Berit, Ing. Smrčka - MÚ

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce OKŘÍNEK. IČ: 00239526 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce OKŘÍNEK. IČ: 00239526 za rok 2014 Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 045464/2014/KUSK 006676/2015/KUSK Stejnopis č. 2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce OKŘÍNEK IČ: 00239526 za rok 2014 Přezkoumání hospodaření obce Okřínek

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 16. 3. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 16. 3. 2015 Obec Bříza Bříza 110 413 01 Roudnice nad Labem IČ: 00263419 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 16. 3. 2015 místo konání: Obecní úřad v Bříze čas konání: 18:30 19:11 hodin přítomni:

Více

Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011. Údaje o organizaci. Kontaktní údaje. Obsah závěrečného účtu

Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011. Údaje o organizaci. Kontaktní údaje. Obsah závěrečného účtu Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011 (údaje jsou uvedeny v Kč) Obec Prosiměřice byla podle 3 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s 29 odst. 3) zákona

Více

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání:

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání: Zápis 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010 Místo konání: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Předsedající: Ing. Miroslav Svozil, starosta

Více

Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing. Popela Petr, Mgr. Krafková E., Zámečník Zd.

Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing. Popela Petr, Mgr. Krafková E., Zámečník Zd. 1 Z á p i s č. 42 ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané 25.02.2010 v 17.oo hodin v Kunžaku Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing.

Více

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015.

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. Usnesení č. 67/2015 90/2015 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení

Více

Přítomni: Jeništa, Krčil, Kriegler, Meier, Míl, Rudolf, Runštuková, Valeš, Zelený Veřejnost:

Přítomni: Jeništa, Krčil, Kriegler, Meier, Míl, Rudolf, Runštuková, Valeš, Zelený Veřejnost: Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Obce Velká Jesenice č. 2/2014 konaného dne 22. dubna 2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu ve Velké Jesenici Přítomni: Jeništa, Krčil,

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05

Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05 Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů,

Více

Zápis z 33. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 14.05.2013 v 19. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 33. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 14.05.2013 v 19. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 33. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 14.05.2013 v 19. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni: Bejčková Š., Pittr V., Melicharová J., Hanzlíková D., Kukeňová E. Omluveni: V. Pechát

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0067/13/Vrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 3. 2. 2014 na základě

Více