Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2013 konaného dne zasedání veřejné ( jednání č. 36)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2013 konaného dne 13.3.2013 - zasedání veřejné ( jednání č. 36)"

Transkript

1 Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2013 konaného dne zasedání veřejné ( jednání č. 36) -Přítomni: L. Daenemarková, Z.Gregor, H.Huňatová, R.Svatoň, E.Vašinová = členové zastupitelstva -Místo jednání : Přílepy čp.46, PSČ Kněževes -Jednání bylo zahájeno v hod. Jednání bylo ukončeno v hod. -Zastupitelstvo je usnášeníschopné. PROGRAM JEDNÁNÍ : 1. zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, schválení minulého zápisu. 2. informace z OÚ Přílepy 3. podklady k usnesení zastupitelstva č.11/13 - č.14/13 ze dne financování - finanční záležitosti 5. diskuze a různé PRŮBĚH JEDNÁNÍ : 1. ZAHÁJENÍ : Jednání bylo svoláno v souladu s 92 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a platným Jednacím řádem Zastupitelstva obce Přílepy. Informace podle 93, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, byla na úřední desce Obecního úřadu Přílepy zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od do (sejmuto ). Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce. -Ověřovateli zápisu byly navrženy pani Eva Vašinová a pani Hana Huňatová zapisovatelem Lenka Daenemarková Navržený ověřovatel a zapisovatel byl zvolen všemi přítomnými hlasy. -K zápisu č.2 (jednání č.35) ze dne nebyly vzneseny žádné připomínky,zápis byl schválen všemi přítomnými hlasy. 2. INFORMACE z OÚ Přílepy (spisová agenda): 2.1.)-MěÚ. Rakovník správní odbor zaslal: výpis změn pro Obec Přílepy za období : -Jiří Hlaváč, Přílepy čp.51, změna =ovdovění ( ) -Eva Hlaváčová, Přílepy čp.51, změna =úmrtí ( ) -Zdeněk Kunc, Přílepy čp.126, změna =úmrtí ( ) -Irenka Kuncová, Přílepy čp.126, změna =ovdovění ( ) 2.2.)- Dne ve 12.00hod proběhlo na okrese Rakovník pravidelné Akustické přezkoušení sítě elektrických sirén (ověření provozuschopnosti Jednotného systému varování a vyrozumění JSVV). V obci Přílepy zatím nefunguje dálkové/centrální spínání sirény siréna se musí zapínat ručně. 2.3.)-Obec Přílepy vydala na základě předložené Žádosti o souhlas s dělením pozemku p.č.608 na pozemky pč.608/1 a 608/2 v k.ú.přílepy okr.rak. souhlasné stanovisko.žadatel J.Knor Přílepy 49. G.plán č / )-Obecní úřad Přílepy na základě ústní žádosti občanů obce zaslal Společnosti Telefonica CR, a.s.praha žádost o posílení signálu mobilního operátora O2 (žádost ze dne ) 2.5.)-Obec Přílepy podala na MěÚRakovník Žádost o vyjádření k záměru vybudování vodního díla stavby Přílepský rybník (žádost ze dne ). 2.6.)-Požární nádrž Přílepy: -Obec Přílepy podala dne na MěÚRakovník Žádost o zpět vzetí žádosti o stavební povolení na stavbu Požární nádrže Přílepy vedené pod č.j /2012(datum podání dne ). Žádost o stavební povolení bude podána po vydání Rozhodnutí o umístění stavby k MěÚRakovník odboru životního prostředí (Obci Přílepy byla vrácena projektová dokumentace paré č.3 a č.4). -Obec Přílepy podala Žádost o vydání vyjádření ke stavbě Požární nádrže Přílepy (žádost ze dne ) Hasičskému ZS Střed.kraje a Krajské hygien.stanici Střed.kraje -MěÚRakovník odbor výstavby zaslal Usnesení - zastavení řízení, zpětvzetí- požární nádrž Přílepy (žádost o stavební povolení), dat.schr.-zpráva ID č ,doruč.dne , č.j.: MURA/10311/ )-Středoč.vědecká knihovka v Kladně zaslala informaci týkající se Regionální funkce v roce 2013 při zajišťování služeb ostatním knihovnám ), dat.schr.-zpráva ID č , doruč.dne ,č.j.: 41/ )-Krajský úřad Střed.kraje zaslal: Sdělení-Informace k novele zákona č.133/2000sb.o Evidenci Obyvatel po dni (Změnou zákona o přestupcích došlo k novelizaci zákona o evidenci obyvatel=rozšíření rozsahu údajů o nový údaj, a to zákaz pobytu ) (dat.schr.zpr.č ,dor.dne ), č.j.: /2013/KUSK, sp.zn.:sz_019263/2013/kusk/2 1/4 (zápis č.3/2013)

2 2.9.)-Krajský úřad Střed.kraje zaslal k informaci: metiodické sdělení + upozornění (hlášení o provozu VHP 2012) Fin.úř,( dat.schr.zpr.č , dor.dne , č.j.: /2013/KUSK 2.10.)-Krajský úřad Střed.kraje zaslal Protokol o provedené kontrole (protokol ze dne : závěr= poskytnutá neinvestiční dotace byla použita v souladu se sjednaným účelem a byly dodrženy smluvní závazky plynoucí ze smlouvy ) týkající se poskytnutí účelové dotace z Fondu rozvoje obcí a měst pro rok 2012 dle smlouvy č.2568/reg/2012 Oprava místní komunikace na návsi v obci Přílepy (došlo doporučeně dne ), č.j /2013/KUSK 2.11.)-Obec Přílepy odeslala Krajskému úřadu SK Odboru reg.rozvoje Opatření k nápravě nedostatků zjištěných při kontrole dne (dotace účtována na paragraf fun.tř. 2212=správné zařazení, ale v rozporu se smlouvou, podle které má být účtováno na par.2219 ) a Žádost č.2 o převod finančních prostředků (66.050,00Kč)-dotační akce Oprava místní komunikace na návsi v obci Přílepy (odesláno doporučeně dne ) 2.12.)-Obec Přílepy odeslala Krajskému úřadu SK oddělení kontroly zpět podepsaný protokol o provedené kontrole včetně příloh (odesláno doporučeně dne ) )-Obec Přílepy podala Žádost ke KUSK o souhlas KUSK se zaúčtováním poskytnuté dotace na paragraf funk.tř.2212 a souhlas s poskytnutím dotace na projekt Oprava místní komunikace na návsi v obci Přílepy ev.č.smlouvy 2568/REG/2012 (žádost ze dne ) 2.14.)-OÚ Přílepy zaslal ke KUSK odbor kancelář hejtmana oddělení IZS žádost o změnu parametrů v projektu Generální oprava karoserie a podvozku zásahového vozidla Škoda 706 RTH ASC 16 reg. značka RA : (Dotace2012) Žádost ze dne )-ČSÚ Praha zaslal k vyplnění: Roční výkazy o čerpání prostředků ze zahraničí-za rok 2012-Granty 1-01 (dat.schr.zpr.č , dor.dne ), sp.zn.: / )-ODPADY: -Objednávka Obce Přílepy č ze dne : u spol.becker Bohemia s.r.o. byl objednán svoz nebezpečného odpadu na den a svozu velkoobjem. odpadu na den Objednávka Obce Přílepy č ze dne : u spol.becker Bohemia s.r.o. objednána 4x svozová nádoba (120litrů) na komunální odpad z domácností 2.17.)-Ministerstvo vnitra ČR, jako správce Registru práv a povinností podle ustanovení 49, zákona 111/2009 Sb. o Základních registrech ve znění pozdějších předpisů oznamuje registraci agendy: - A963 (dat.schránka-id č , doruč.dne ), Agenda - Ochrana přírody a krajiny Ohlašovatel agendy: Ministerstvo životního prostředí - A115 (dat.schránka-id č , doruč.dne ), Agenda - Evidence obyvatel a rodná čísla Ohlašovatel agendy: Ministerstvo vnitra - A1126 (dat.schránka-id č , doruč.dne ), Agenda Ochrana ovzduší Ohlašovatel agendy: Ministerstvo životního prostředí - A565 (dat.schránka-id č , doruč.dne ) Agenda-Územní plánování a stavební řád Ohlašovatel agendy: Ministerstvo pro místní rozvoj - A1149 (dat.schránka-id č , doruč.dne ), Agenda - Řízení o přestupcích Ohlašovatel agendy: Ministerstvo vnitra INFORMACE vyvěšeno na úřední desce OÚ a Obce Přílepy ( pevné i elektronické): )-Rozpočet Svazku obcí mikroregionu Kněževes na rok 2013 (vyrovnaný rozpočet= příjmy= výdaje= ,-kč) vyvěšeno dne: , sejmuto dne : )- MěÚ Rakovník,odbor výstavby a investic zaslal Veřejnou vyhlášku-oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání (na dne na MěÚRak.) stavby Požární nádrž v obci Přílepy č.j. Výst./57370/2012/Dr.(MURA/10282/2013)ze dne , došlo doporučeně poštou dne vyvěšeno dne: , sejmuto dne : )-Škofová Jana, JUDr. - soudní exekutorka, Petra Bezruče 1416, Kladno, CZ zaslala USNESENÍ Dražební vyhlášku 088EX/824/ (dat.schránka-id zpr , doruč.dne ) Č.j: 088EX 824/ vyvěšeno dne: , sejmuto dne : Zastupitelstvo obce Přílepy bere na vědomí a nemá připomínek k bodům 2.1. až /4 (zápis č.3/2013)

3 3. USNESENÍ ZASTUPITELSTVA ze dne : 3.1.) Usnesení č.11/13: Zastupitelstvo Obce Přílepy projednalo rekonstrukci topení v bytě čp.3/01, cenovou nabídku pana I.Vašiny ze dne a odsouhlasilo provedení rekonstrukce topení panem I.Vašinou v rozsahu prací a materiálu dle předložené cenové nabídky (=55.252,-Kč bez DPH =66.854,92Kč s DPH). PRO: 4 hlasů PROTI: 0 hlas ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 1. Usnesení bylo schváleno 4 hlasy 3.2.)Usnesení č.12/13: Zastupitelstvo obce Přílepy projednalo a odsouhlasilo zhotovení jednoho kusu herního prvku/dřevěná prolézačka ve tvaru hasičského auta (o rozměrech cca š. 1,5 x d.3 x v.2 m).herní prvek bude umístěn v dětském parku.herní prvek zhotoví Truhlářství Z.Kunc Přílepy 126. Cena dle předběžné kalkulace je ,-Kč) PRO: 4 hlasů PROTI: 0 hlas ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 1. Usnesení bylo schváleno 4 hlasy 3.3.) Usnesení č.13/13: zastupitelstvo obce Přílepy předběžně projednalo a odsouhlasilo výměnu pozemků mezi Obcí Přílepy a sourozenci A. Nachtigalovou a J.Nachtigalem (Přílepy čp.4).výměna se týká obecního pozemku p.č. 76/3 (2m2) a pozemku p.č.82/5 (17m2). Vzhledem k tomu, že se pozemky nacházejí mezi soukromými pozemky (jsou ze strany Obce Přílepy nevyužitelné a v podstatě nepřístupné) rozhodlo Zastupitelstvo o směně těchto dvou pozemků o celkové ploše 19m2 za pozemek sourozenců Anny a Jakuba Nachtigala, který bude geometrickým plánem vyčleněn z parcely č.76/1. Nově vzniklý pozemek bude bezprostředně navazovat na obecní pozemek p.č.76/2 (sloužící jako cesta). Zastupitelstvo obce Přílepy ukládá starostce L.Daenemarkové zajistit vypracování geometrického plánu. PRO: 5 hlasů PROTI: 0 hlas ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 0. Usnesení bylo schváleno 5 hlasy 3.4.) Usnesení č.14/13: zastupitelstvo Obce Přílepy projednalo (na základě dotazu pana Vl.Gregora, Příl.129) možnost odprodeje pozemku p.č.219/1 v k.ú.přílepy (418m2). Vzhledem k tomu, že pozemek není v současné době využíván a nepředpokládá se jeho využití ani v budoucnosti, odsouhlasilo Zastupitelstvo obce odprodej pozemku. Při odprodeji pozemku bude postupováno dle zákona o obcích a dle Pravidel prodeje obecních pozemků (pravidla schváleny dne ). PRO: 4 hlasů PROTI: 1 hlas ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 0. Usnesení bylo schváleno 4 hlasy 4. FINANCOVÁNÍ: 4.1.)-Plnění rozpočtu Obce Přílepy od do (účetně zpracováno ): Příjmy: ,46Kč, Výdaje: ,10Kč. 4.2.)- výpis z účtu obce u KB k : konečný zůstatek = ,19Kč 4.3.)- platby z pokladny obce od do : počáteční stav =6.085,00Kč, konečný stav= 5.318,00Kč (kontrolována pokladní kniha). 4.4.)- platby-faktury proplacené z účtu obce ( příkazem ) za období od do : ve výši= ,90kč (kontrolována Kniha příkazových plateb a faktur ). 4.5.)-BECKER Bohemia s.r.o., provozovna Kralovice :.tříděný odpad za únor 2013 faktura č , ze dne =1.163,00Kč (včetně rozmístění kontejneru na sklo za únor 2013) 4.6.)-Krajský úřad SK zaslal Oznámení o zaslání poměrné části souhr.dotačního vztahu na měsíc únor 2013 (dat.schránka-zpr.č , doruč.dne , č.j /2013/KUSK) 4.7.)-Krajský úřad SK zaslal informace termíny výkaznictví za 2/2013 FIN 2-12, aktualizovaný číselník chyb, (dat.schránka-zpr.č , doruč.dne , č.j /2013/KUSK) 4.8.) -Finančnímu úřadu v Rakovníku byla dne podána daňová přiznání:-vyúčtování daně vybírané srážkou za rok 2012 a Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2012 včetně Přílohy č.1/počet zaměstnanců. 4.9.)-VOLBY 2013-volba prezidenta: vyúčtování výdajů na volby;obdržená dotace na volby=24.000,00kč, výdaje na volby celkem=19.126,-kč, vratka Krajskému úřadu SK/nevyčerpaná dotace=4.874,-kč 4.10.)-Obec Přílepy dne uzavřela s ČNB Praha Smlouvu o běžném účtu č /0710. Účet je vedený v českých korunách.(podpisové právo k účtu -starostka obce L.Daenemarková). -Obec Přílepy podala k Min.Financí ČR Žádost o vyloučení použití účtu v České národní bance pro převod příjmů z výnosu daní, nebo podílu na výnosu daní (žádost ze dne ) -Obec Přílepy podala k Finančnímu úřadu pro Středočeský kraj Žádost o vyloučení použití účtu v České nár.bance pro převod příjmů z výnosu daní, nebo podílu na výnosu daní (žádost ze dne ) -Obec Přílepy podala Středočeskému kraji-krajskému úřadu informaci o zřízení běžného účtu u ČNB (dopis ze dne ) Zastupitelstvo obce Přílepy bere na vědomí a nemá připomínek k bodům 4.1. až /4 (zápis č.3/2013)

4 5. DISKUZE, RŮZNÉ : -Dotaz a návrh pana V.Gregora týkající pozemku p.č.219/1 v k.ú.přílepy (pozemek měl původně sloužit jako odtoková strouha): Jaký má Obec Přílepy záměr využití a údržby pozemku, v případě, pokud by Obec Přílepy pozemek nechtěla, měl by pan Gregor zájem o odkoupení pozemku -Ústní žádost a dotaz pana L.Knora týkající se možnosti pokácení vzrostlého stromu/topolu, který roste bezprostředně vedle místní komunikace před čp.108 Přílepy. Zastupitelstvem zatím nebyly shledány důvody pro pokácení topolu. -Dne se konala Výroční schůze Mysliveckého sdružení Přílepy-Kněževes, HS Kněževes (zpráva za rok 2012, plán práce na rok 2013,.) -Termín konání Dětského karnevalu dne od 14.30hod program objednán od Letní her.školy A-casting Praha -Nabídka LED veřejného osvětlení formou splácení úspor Nabídka VHS DEVELOPMENT Žatec poskytování služeb v oblasti plánování, realizace staveb, při výběrových řízení, - Zakoupení rozlišovacích drezů pro oddíl futsalistů (budou používány pro fotbalové, futsalové, flortbalové zápasy -Objednání vypracování Projektu na rekonstrukci kanalizace na srážkové vody v délce cca 32m (vpusť u čp.45- vyústění do Kolešovického potoka) včetně cenové nabídky na zhotovení stavby u spol.ravos,s. r.o. Rakovník -Oprava propadlé kanalizace pod čp.68, včetně zpevnění krajnice místní komunikace ke skále, zpřístupnění obecního pozemku p.č.92/4.(posunutí plotu-neoprávněné oplocení obecního pozemku, zabezpečení vstupu do kanalizační stoky,.) -Obecní bezdrátová datová síť : čp Bičovský Martin - připojeno únor Stížnost pani Kadlecové na znečištěnou cestu směrem na Bělidlo.O odstranění navezeného jílu z cesty byl požádán pan Šeba (Přílepyčp.76), který jílovitý materiál bez souhlasu vlastníka cesty navezl na cestu. V Případě, že jíl neuklidí, budou mu dány k úhradě náklady spojené s vyčištěním cesty. -Předpokládaný termín dalšího jednání zastupitelstva Veřejné zasedání dne od 18.00hod. v budově OÚ čp.46 Přílepy. Zapsala: L.Daenemarková dne: Lenka Daenemarková starostka Obce Přílepy Ověřila: Hana Huňatová Zbyněk Gregor místostarosta Obce Přílepy Ověřila: Eva Vašinová Vyvěšeno na úřední desce pevné i elektronické dne : Sejmuto dne : /4 (zápis č.3/2013)

5 P O Z V Á N K A Ve středu dne se koná od hodin v budově OÚ čp.46 Přílepy, Kněževes VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘÍLEPY Program: 1. zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, schválení minulého zápisu. 2. informace z OÚ Přílepy 3. podklady k usnesení zastupitelstva ze dne financování 5. diskuze a různé vyvěšeno dne: sejmuto dne:

PRŮBĚH JEDNÁNÍ : 1. ZAHÁJENÍ

PRŮBĚH JEDNÁNÍ : 1. ZAHÁJENÍ Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2013 konaného dne 10.6.2013 - zasedání veřejné ( jednání č. 39) -Přítomni: L. Daenemarková, Z.Gregor, H.Huňatová, R.Svatoň, = členové zastupitelstva

Více

PRŮBĚH JEDNÁNÍ : 1. ZAHÁJENÍ

PRŮBĚH JEDNÁNÍ : 1. ZAHÁJENÍ Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2013 konaného dne 16.5.2013 - zasedání veřejné ( jednání č. 38) -Přítomni: L. Daenemarková, Z.Gregor, H.Huňatová, R.Svatoň, E.Vašinová = členové zastupitelstva

Více

PRŮBĚH JEDNÁNÍ : 1/4 (zápis č.5/2012)

PRŮBĚH JEDNÁNÍ : 1/4 (zápis č.5/2012) Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2012 konaného dne 3.5.2012 - zasedání veřejné ( jednání č. 23 ) -Přítomni: L. Daenemarková, Z.Gregor, H.Huňatová, R.Svatoň, E.Vašinová členové zastupitelstva

Více

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2013 konaného dne 29.11.2013 - zasedání veřejné ( jednání č. 45)

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2013 konaného dne 29.11.2013 - zasedání veřejné ( jednání č. 45) Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2013 konaného dne 29.11.2013 - zasedání veřejné ( jednání č. 45) -Přítomni: L. Daenemarková, Z.Gregor, H.Huňatová, R.Svatoň, E.Vašinová = členové

Více

Zápis č. 3. ze zasedání ZM ze dne 31. 3. 2010 od 18:00 hod. v sálu přízemí radnice.

Zápis č. 3. ze zasedání ZM ze dne 31. 3. 2010 od 18:00 hod. v sálu přízemí radnice. Zápis č. 3 ze zasedání ZM ze dne 31. 3. 2010 od 18:00 hod. v sálu přízemí radnice. Přítomni: dle prezenční listiny (8) Další zasedání se bude konat ve středu dne 28. 4. 2010 od 18:00 hod. v sálu radnice

Více

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Hvozdná Hlavní 210 763 10 Hvozdná datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 6. března 2015 Ing. Jaroslav Císař KUZL 37954/2014 IAK

Více

Zpráva č. 262/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2012

Zpráva č. 262/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Hvozdná Hvozdná 210 763 11 Želechovice nad Dřevnicí datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 15.3.2013 Ing. Jaroslav Císař KUSP 42625/2012

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: V10 ČJ: 13686/EK/2014 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Úhlejov, IČ: 00272281 za rok 2014 Přezkoumání

Více

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2014

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2014 Obec Třebeň Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2014 údaje jsou v Kč Schválený Upravený Skutečnost Rozpočet rozpočet Daňové příjmy- třída 1 5 000 000 5 113 810 6 084 711,54 Nedaňové příjmy třída 2 847 800

Více

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno SpZn.: S - JMK 61529/2013 OKP Č. j.: JMK 61529/2013 Z P R Á V A o výsledku přezkoumání

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Žďár nad Metují, IČ: 00273279 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Václava Soupírová, Karel

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Mgr. Alena Vrbová. Marie Laksarová Ing. Jana N ováková

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Mgr. Alena Vrbová. Marie Laksarová Ing. Jana N ováková Kra s odbor kontroly ' úřad Libereckého kraje \D l\liberec~ý ~kral Č.j: LK-0186/13Nrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření v město Stráž pod Ralskem, le 00260967 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov Přítomni: konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulu. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů uvedeno jmenovitě)

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0067/13/Vrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 3. 2. 2014 na základě

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotyně, IČ 00672033 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotyně, IČ 00672033 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0057/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotyně, IČ 00672033 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 17. 9. 2013, 1. 4.

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 3. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 3. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 3. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák, p. Čuchal p. Frohlich příchod v 19.21 hod.

Více

Obec Doubice. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin

Obec Doubice. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin Obec Doubice Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin Místo konání: Termín konání: Obec Doubice Obecní úřad č.p.50, zasedací místnost 25. 05. 2015 od 16:00

Více

Zápis ze 4. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 23.2. 2015

Zápis ze 4. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 23.2. 2015 Zápis ze 4. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 23.2. 2015 Zasedání zahájila v 18. 00 hodin a řídila starostka Jana Mališová, přivítala zastupitele a hosty z řad veřejnosti a konstatovala, že zastupitelstvo

Více

Zápis č. 28 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 25. 7. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 28 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 25. 7. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 28 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 25. 7. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014.

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Č. j.: LK-0083/14/Vrb Přezkoumání hospodaření obce Kořenov za rok 2014

Více

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 283 listopad 2013 Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny Vedení Města Sedlec-Prčice děkuje touto cestou rodičům a pedagogickým

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Hradčovice Hradčovice 168 68733 Hradčovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 24. února 2014

Více

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014 Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014 Přítomni: při zahájení celkem 10 členů Omluveni: J. Fára, P. Král, Mgr. T. Míka, MUDr. V. Podzimková,

Více

Závěrečný účet obce Horní Maršov za rok 2011 doplňující údaje Zůstatek na běžném účtu k 31. 12. 2011 21 139 083,23 Obec Horní Maršov má tyto úvěry - zůstatek k 31. 12. 2011 6 404 484,29 Komerční banka

Více

Zápis z dílčího přezkoum ání hospodař ení obce Koclířov, IČ 00276839 za rok 2013

Zápis z dílčího přezkoum ání hospodař ení obce Koclířov, IČ 00276839 za rok 2013 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zápis z dílčího přezkoum ání hospodař ení obce Koclířov, IČ 00276839 za rok 2013 Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne 24.9.2013 na základě zákona č. 420/2004

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 31.8.2007 od 19.00 hod v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 31.8.2007 od 19.00 hod v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 31.8.2007 od 19.00 hod v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 7 zastupitelů (plný počet), 13 občanů, 5 hostů. Veřejné

Více

Zápis č. 8/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 17.12.2014 v 19:00 hod. v sále Hostince Na Klokočné

Zápis č. 8/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 17.12.2014 v 19:00 hod. v sále Hostince Na Klokočné Zápis č. 8/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 17.12.2014 v 19:00 hod. v sále Hostince Na Klokočné Přítomni: Ing. Miloslav Rovný, Martin Pávek, Ing. Blanka Habrmanová PhD., František

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří, IČ: 69861285 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří, IČ: 69861285 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK - 0121/13/Tr Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří, IČ: 69861285 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Omluveni: Bc. Machková I., Ing. Kouba R., Ing. Liška J., Límanová J., Šimůnek L., MUDr. Zelený M.

Omluveni: Bc. Machková I., Ing. Kouba R., Ing. Liška J., Límanová J., Šimůnek L., MUDr. Zelený M. Zápis z 3. jednání Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem konaného dne 11.9.2013 od 17 00 hod. v klubu ZŠ, Máchova ul. v Bělé pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Verner Jaroslav, starosta Ježek Jaroslav Mgr.

Více