1 Základní údaje o zadavateli : Svaz venkovské turistiky. Datum:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 Základní údaje o zadavateli : Svaz venkovské turistiky. Datum: 20. 07. 2011"

Transkript

1 Datum: Ev.č. SVT Vyřizuje: Ing. Petr Novák Tel Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky s vyšší hodnotou na služby, nespadající do režimu zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, s názvem Návrh a realizace propagační kampaně a realizace motivačních workshopů projektů Prázdniny na venkově 2010 Praha a Prázdniny na venkově kraje dle podkladů pro hodnocení kvality projektů, podaných do Integrovaného operačního programu, číslo prioritní osy 6.4a, Národní podpora cestovního ruchu Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost, projekt Prázdniny na venkově 2010 Praha, registrační číslo projektu CZ.1.06/4.1.00/ , a Cíl konvergence, projekt Prázdniny na venkově 2010 kraje, registrační číslo projektu CZ.1.06/4.1.00/ Vážený dodavateli, v souladu se závaznými postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období (Dle příručky pro žadatele a příjemce Národní podpora cestovního ruchu, příloha č. 13 Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období vydání 01, platnost od 29. června 2010, Vás vyzývám k podání nabídky na plnění veřejné zakázky s vyšší hodnotou, nespadající do režimu zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách s názvem Návrh a realizace propagační kampaně a realizace motivačních workshopů projektů Prázdniny na venkově 2010 Praha a Prázdniny na venkově kraje. 1 Základní údaje o zadavateli : Název : Zastoupený: Sídlo : Svaz venkovské turistiky Ing. Petrem Novákem Nám. Zachariáše z Hradce 4, Telč IČ: Bc. Zdenka Nosková Kontaktní osoba: telefon:

2 2 Předmět zakázky: Předmětem zakázky je rozdělen do tří samostatných částí a obsahuje zajištění následujících služeb: 1. část návrh propagační kampaně 2. část realizace propagační kampaně 3. část realizace motivačních workshopů Dodavatelé mohou podat nabídku jak na realizaci všech částí, tak na realizaci jednotlivých částí zakázky. 2.1 Návrh propagační kampaně o návrh jednotného vizuálního stylu o grafický manuál loga, značky o grafický návrh web, tiskoviny, pdf materiály V rámci realizace této části zakázky bude navržen a po výběru komise složené ze zástupců partnerů projektu, marketingových specialistů, grafiků a cílových skupin bude vytvořen dokument jednotného vizuálního stylu projektu, grafický manuál používání loga a značky a grafický návrh webu, tiskovin a pdf materiálů. Součástí díla bude smlouva na trvalé a výhradní užití díla dle podmínek výběrového řízení v souladu s platnými právními normami a autorským zákonem. 2.2 Realizace propagační kampaně o reklama internet o výroba promo klipu o pořádání promoakcí o výstavy a veletrhy o propagační předměty o tiskoviny o pdf katalogy V rámci realizace této části zakázky bude realizováno 6 reklamních kampaní na internetu, vyroben promoklip, uspořádáno 14 promoakcí a realizována účast na 9 tematicky zaměřených výstavách a veletrzích. Rovněž budou vyrobeny propagační předměty, tiskoviny a pdf katalogy Motivační workshopy V rámci realizace této třetí samostatné části zakázky bude organizačně zajištěno 15 dvoudenních workshopů, každý pro cca 15 osob, v každém kraji v kraji Vysočina 2x. Smyslem a hlavním účelem workshopů je seznámit účastníky projektu s cíli a celkovou marketingovou strategií projektu Prázdniny na venkově a také motivovat účastníky projektu (provozy/subjekty) k formulaci a tvorbě dílčích marketingových strategií a budování partnerství při sestavování balíčků služeb a aktivit. Všechny aktivity podléhají pravidlům Příručky pro žadatele a příjemce, PRIORITNÍ OSY 4a, 4b: NÁRODNÍ PODPORA CESTOVNÍHO RUCHU, 9. výzva časově uzavřená, datum vyhlášení: 29. června 2010 a všech

3 relevantních příloh této výzvy (http://www.strukturalni-fondy.cz/vyzvy/vyhlaseni-vyzvy-v-oblasti-intervence- 4-1-IOP). V případě zájmu má uchazeč možnost seznámit se osobně s kompletní dokumentací projektů (žádost o dotaci) v sídle zadavatele v pracovních dnech od 8.00 do h po telefonické domluvě na tel Doba a místo plnění: Předpokládaná doba plnění: od do Místo plnění: Telč, nám. Zachariáše z Hradce 4, Telč 4 Základní kvalifikační předpoklady Požadavky na splnění ZKP jsou uvedeny v bodě 6 zadávací dokumentace. Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení. 4.1 Profesní kvalifikační předpoklady Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží prostou kopii a) výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci - obor činnosti (část 1. a 2.) Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení, (část 2.) Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí, (část 3.) Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti. V případě části 1. lze oprávnění k podnikání doložit na základě autorského zákona. 4.2 Technické kvalifikační předpoklady Uchazeč prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů předložením osvědčení o vzdělání a odbornosti osob odpovědných za poskytování služeb. Z předkládaných dokladů musí vyplývat nebo musí být jinak doložen vztah prokazující osoby k Uchazeči. Požadavky zadavatele na vzdělání a odbornost řešitelů: (část 1.) grafik, designer: a) minimálně středoškolské vzdělání v oboru - grafika, design b) min. 1 rok praxe v oboru grafické, designérské práce K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů předloží uchazeč následující dokumenty:

4 osvědčení o dosaženém vzdělání prostá kopie (prokázání bodu a)) zpracovaný profesní životopis dle požadavků uvedených v příloze č. 1 zadávací dokumentace (prokázání bodu b)) (část 2.a 3.) produkční: a) minimálně středoškolské všeobecné nebo ekonomické vzdělání b) min. 1 rok praxe v oboru reklamní činnost, produkce (část 2.) c) min. 1 rok praxe s managementem projektů (pořádání kulturních, kulturně vzdělávacích akcí, školení, kurzů, výstav, veletrhů) (část 2. a 3.) K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů předloží uchazeč následující dokumenty: osvědčení o dosaženém vzdělání prostá kopie (prokázání bodu a)) zpracovaný profesní životopis dle požadavků uvedených v příloze č.1 zadávací dokumentace (prokázání bodu b) a c)) (část 2.) reklama na internetu: a) minimálně středoškolské všeobecné, ekonomické nebo technické vzdělání b) minimálně 1 rok praxe v oboru správa PPC reklamy K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů předloží uchazeč následující dokumenty: osvědčení o dosaženém vzdělání prostá kopie (prokázání bodu a)) zpracovaný profesní životopis dle požadavků uvedených v příloze č.1 zadávací dokumentace (prokázání bodu b)) V případě, že uchazeč není schopen splnit profesní kvalifikační předpoklady a technické kvalifikační předpoklady v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Uchazeč je v takovém případě povinen zadavateli předložit doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů a technických kvalifikačních předpokladů v chybějícím rozsahu subdodavatelem, a dále předložit zadavateli kopii smlouvy uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění zakázky. Doklady, které zadavatel v této zadávací dokumentaci umožnil předložit v prosté kopii, předloží vítězný uchazeč zadavateli ke kontrole v originále nebo ověřené kopii nejpozději před podpisem smlouvy o dílo. 5 Předpokládaná hodnota zakázky s DPH Předpokládaná celková hodnota zakázky je ,- Kč bez DPH, ,- Kč včetně DPH. Jednotlivé dílčí nabídkové ceny v nabídce uchazeče za části plnění předmětu této zakázky nesmí být vyšší než stanovený finanční limit uvedený v Kč takto: návrh propagační kampaně ,- Kč bez DPH, ,- Kč vč. DPH realizace propagační kampaně ,- Kč bez DPH, ,- Kč vč. DPH realizace motivačních workshopů ,- Kč bez DPH, ,- Kč vč. DPH

5 6 Způsob hodnocení nabídek Uchazeč může podat nabídku na plnění celého předmětu veřejné zakázky, nebo na jednotlivé části plnění veřejné zakázky a to na: 1. návrh propagační kampaně 2. realizace propagační kampaně 3. realizace motivačních workshopů Kritériem pro hodnocení nabídek v samostatné části 1., 2. a 3. je nejvyšší ekonomická výhodnost nabídky. 6.1 Způsob hodnocení části č.1 návrh propagační kampaně Kritériem pro hodnocení nabídek v samostatné části 1. je nejvyšší ekonomická výhodnost nabídky. Nabídky budou hodnoceny dle dvou níže stanovených dílčích kritérií - nabídková cena a grafická koncepce návrhu vizuálního stylu. Ekonomická výhodnost nabídky bude stanovena jako součet získaných bodů za obě hodnocená kritéria. Jako vítězná bude pro část 1. vyhodnocena nabídka uchazeče, která splní veškeré požadavky stanovené v zadávací dokumentaci a dosáhne nejvyššího počtu bodů. Hodnotící kritéria ekonomické výhodnosti Váha (%) 1. Nabídková cena Grafická koncepce a) logotyp Prázdniny na venkově (9%) 45 návrhu vizuálního stylu b) plakát festivalu Prázdniny na venkově (8%) c) (úvodní strana) (8%) d) titulní strany letáků (8%) e) vnitřní dvoustrana katalogu A4 (6%) f) návrh výstavní expozice (6%) Celkem 100 Za účelem hodnocení nabídek v kritériu nabídková cena zpracuje uchazeč nabídkovou cenu způsobem uvedeným v článku 8. zadávací dokumentace. Při hodnocení bude hodnocená výše celkové nabídkové ceny s DPH. Podkladem pro hodnocení grafické koncepce návrhu vizuálního stylu budou zájemcem zpracované a předložené návrhy a) f) vytištěné na samostatných listech jednostraně, na formátu A4 a označeny jménem autora, jménem uchazeče a názvem zakázky. 6.2 Způsob hodnocení části č.2 realizace propagační kampaně Kritériem pro hodnocení nabídek v samostatné části 2. je nejvyšší ekonomická výhodnost nabídky. Nabídky budou hodnoceny dle dvou níže stanovených dílčích kritérií - nabídková cena a kvalita rámcového scénáře promoakcí. Ekonomická výhodnost nabídky bude stanovena jako součet získaných bodů za obě hodnocená

6 kritéria. Jako vítězná bude pro část 2. vyhodnocena nabídka uchazeče, která splní veškeré požadavky stanovené v zadávací dokumentaci a dosáhne nejvyššího počtu bodů. Hodnotící kritéria ekonomické výhodnosti Váha (%) 1. Nabídková cena Kvalita rámcového scénáře promoakcí 40 Celkem 100 Za účelem hodnocení nabídek v kritériu nabídková cena zpracuje uchazeč nabídkovou cenu způsobem uvedeným v článku 8. zadávací dokumentace. Při hodnocení bude hodnocená výše celkové nabídkové ceny s DPH. Podkladem pro hodnocení kvality rámcového scénáře promoakcí bude zájemcem zpracován a předložen návrh scénáře pro promoakci Podzimní festival Prázdniny na venkově a výstavu v obchodním centru. Scénář v rozsahu max. 1 NS pro obě akce, vytištěný na samostatných listech jednostraně, na formátu A4 a označený jménem autora, jménem uchazeče a názvem zakázky. 6.3 Způsob hodnocení části č.3 realizace motivačních workshopů Kritériem pro hodnocení nabídek v samostatné části 3. je nejvyšší ekonomická výhodnost nabídky. Nabídky budou hodnoceny dle dvou níže stanovených dílčích kritérií - nabídková cena a kvalita rámcového scénáře motivačního workshopu. Ekonomická výhodnost nabídky bude stanovena jako součet získaných bodů za obě hodnocená kritéria. Jako vítězná bude pro část 3. vyhodnocena nabídka uchazeče, která splní veškeré požadavky stanovené v zadávací dokumentaci a dosáhne nejvyššího počtu bodů. Hodnotící kritéria ekonomické výhodnosti Váha (%) 1. Nabídková cena Kvalita rámcového scénáře motivačního workshopu 40 Celkem 100 Za účelem hodnocení nabídek v kritériu nabídková cena zpracuje uchazeč nabídkovou cenu způsobem uvedeným v článku 8. zadávací dokumentace. Při hodnocení bude hodnocená výše celkové nabídkové ceny s DPH. Podkladem pro hodnocení kvality rámcového scénáře motivačního workshopu bude zájemcem zpracován a předložen návrh scénáře pro jeden workshop. Scénář v rozsahu max. 1 NS, vytištěný na samostatných listech jednostraně, na formátu A4 a označený jménem autora, jménem uchazeče a názvem zakázky. Hodnocení nabídek je podrobně uvedeno a popsáno v Zadávací dokumentaci v bodě 5.

7 7 Požadavky na zpracování nabídky: Nabídku podá uchazeč v listinné podobě 1x originál a 1x CD dle formálních a technických podmínek zadavatele uvedených v této výzvě a zadávací dokumentaci. Elektronické podání ani varianty nabídek se nepřipouští. Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů bude u fyzických osob potvrzena uchazečem a u právnických osob bude potvrzena statutárním orgánem uchazeče, nebo osobou pověřenou zastupováním statutárního orgánu. V případě potvrzení nabídky pověřenou osobou doloží uchazeč v nabídce plnou moc, případně platný pověřovací dokument. Tyto doklady uchazeč předloží v originálním vyhotovení nebo v jejich úředně ověřené kopii. Nabídka včetně veškerých dokumentů a příloh bude zpracována v českém jazyce. Nabídka bude kvalitním způsobem vytištěna na bílém papíře a nebude obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Nabídka bude včetně veškerých požadovaných dokladů a příloh řádně svázána do jednoho svazku a bude dostatečným způsobem zajištěna proti manipulaci s jednotlivými listy. Uchazeč podá nabídku v souladu s tímto členěním (1x v písemné podobě a 1x na CD) a. krycí list, b. obsah c. doklady k prokázání základních kvalifikačních předpokladů, d. doklady prokazující profesní kvalifikační předpoklady e. doklady prokazující technické kvalifikační předpoklady f. návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče zpracovaný dle zadávací dokumentace g. vlastní nabídka uchazeče, včetně cenové nabídky h. pro část 1. návrhy grafické koncepce vizuálního stylu, pro část 2. návrh rámcového scénáře promoakcí, pro část 3. rámcový scénář workshopu 8 Způsob, místo pro podání nabídek a forma nabídky: Uchazeči podají nabídku v uzavřené neporušené obálce či jiném obalu výrazně označeném NABÍDKA ev.č. SVT Návrh a realizace propagační kampaně a realizace motivačních workshopů projektů Prázdniny na venkově 2010 Praha a Prázdniny na venkově kraje. Obálka, či jiný obal, bude odpovídajícím způsobem zajištěn proti manipulaci (spoje obálky musí být přelepeny a orazítkovány či jinak označeny identifikačním údajem uchazeče). Při odeslání poštou doporučuje zadavatel nabídku zaslat doporučeně. Nabídky je možno podávat osobně na adresu sídla zadavatele v pracovních dnech od 8.00 do hod. 9 Lhůta pro podání nabídky: do 13:00 hodin

8 10 Zadávací lhůta, po kterou je uchazeč nabídkou vázán: 30 kalendářních dnů ode dne následujícího po skončení lhůty pro podání nabídky. 11 Termín otevírání obálek a zasedání výběrové komise: , v 15 hodin 12 Adresa zadavatele místo pro podání nabídky: Svaz venkovské turistiky Nám. Zachariáše z Hradce Telč 13 Práva zadavatele: Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit uchazeče, jehož nabídka nesplnila kvalifikační požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách. Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace uváděné uchazečem v nabídce. Výběrem nejvhodnější nabídky nevzniká mezi zadavatelem a uchazečem právní vztah, zadavatel si vyhrazuje právo jednat o smlouvě a upřesnit její konečné znění. Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před uzavřením smlouvy zrušit. Za zadavatele Ing. Petr Novák

Zpracování vizuální identity pro produkt S Jetíkem po českých horách

Zpracování vizuální identity pro produkt S Jetíkem po českých horách Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Zpracování vizuální identity pro produkt S Jetíkem po českých horách Vzhledem k tomu, že předpokládaná hodnota této veřejné zakázky nedosahuje

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení - zakázka na služby: Výběr dodavatele jazykových kurzů pro společnost DAKO-CZ, a.s. Zadavatel Obchodní firma: DAKO CZ, a.s. sídlem: Budovatelů 323, Třemošnice, PSČ

Více

Vytvoření krajinotvorného prvku

Vytvoření krajinotvorného prvku Tento projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie z Operačního programu Životního prostředí včetně spolufinancování ze Státního fondu životního prostředí ČR. Registrační číslo projektu: CZ.1.02./6.3.00/13.19775

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.24/01.0128 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.24/01.0128 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničního jazykově vzdělávacího pobytu pro žáky a zahraničního jazykového kurzu pro učitele

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničního jazykově vzdělávacího pobytu pro žáky a zahraničního jazykového kurzu pro učitele ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Datum vyhlášení zakázky: 11. 4. 2012 Název programu: Registrační číslo projektu:

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem,,zateplení ZŠ Zeměchy podle 6 a 18 odst. 5 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Vzdělávání v České společnosti pro větrnou energii. Zadavatel. Česká společnost pro větrnou energii

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Vzdělávání v České společnosti pro větrnou energii. Zadavatel. Česká společnost pro větrnou energii ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vzdělávání v České společnosti pro větrnou energii Zadavatel Název zadavatele: Česká společnost pro větrnou energii Sídlo zadavatele: Novotného lávka 200/5, 116 68 Praha 1 IČ: 60448571

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název zakázky: Kantor

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné ejné zakázky Dodávky kancelářských potřeb. Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné ejné zakázky Dodávky kancelářských potřeb. Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor hospodářských služeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné ejné zakázky Dodávky kancelářských potřeb 1 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH

Více

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na službu Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadavatel: Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691

Více

C151547. Učitelé a jazykové kompetence Výběrové řízení na jazykové pobyty Služba 22.6.2015. Mgr. Aleš Kubíček +420 571 755 555 oavalmez@oavm.

C151547. Učitelé a jazykové kompetence Výběrové řízení na jazykové pobyty Služba 22.6.2015. Mgr. Aleš Kubíček +420 571 755 555 oavalmez@oavm. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky SD11/2013 Název zakázky: Stavební práce Předmět zakázky: Výměna střešní krytiny a klempířských prvků na budově ŠD Typ zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu (dále

Více

Soutěž o návrh dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ )

Soutěž o návrh dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Soutěž o návrh dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Kontaktní osoba: Lucie Čermáková Tel.: 267 994 412 Fax: 272 936 597 E-mail: lucie.cermakova@sfzp.cz

Více

Stavební úprava komunikace a nová splašková kanalizace Republikánská, Spálené Poříčí - I. etapa

Stavební úprava komunikace a nová splašková kanalizace Republikánská, Spálené Poříčí - I. etapa Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace veřejné zakázky Stavební úprava komunikace a nová splašková kanalizace Republikánská, Spálené Poříčí - I. etapa Veřejný zadavatel tímto oznamuje svůj úmysl

Více

1. Identifikační údaje zadavatele

1. Identifikační údaje zadavatele infinity - progress o.s. 73998 Mosty u Jablunkova 316 Věc: Písemná výzva k podání nabídky u zadávacího řízení označeného Interaktivní ekologické centrum Dolní Lomné I. a II. etapa Dodávky AV technologií

Více

Rekonstrukce a výstavba nové místní komunikace Veltruby

Rekonstrukce a výstavba nové místní komunikace Veltruby Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace veřejné zakázky Rekonstrukce a výstavba nové místní komunikace Veltruby Veřejný zadavatel tímto oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na

Více

Zajištění tvorby krátkých filmů k projektu Pracovní návyky

Zajištění tvorby krátkých filmů k projektu Pracovní návyky VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU POD OZNAČENÍM Zajištění tvorby krátkých filmů k projektu Pracovní návyky (zadávací dokumentace) V souladu s ust. 12 odst. 3 a 18 odst. 5

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.1860 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.1860 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení na zadání zakázky malého rozsahu Zahraniční studijní pobyty pro pedagogy

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení na zadání zakázky malého rozsahu Zahraniční studijní pobyty pro pedagogy ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení na zadání zakázky malého rozsahu Zahraniční studijní pobyty pro pedagogy Identifikační údaje Název zakázky: Jazykové vzdělávání Názvy projektu: Otevři svou mysl

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ ZADAVATEL: Město Stříbro Sídlem: Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro Zastoupený: starostou města Bc. Karlem Lukešem IČ: 00260177 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ); jedná se o zadávací řízení mimo režim zákona

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ); jedná se o zadávací řízení mimo režim zákona Kontaktní osoba: Michaela Machálková Tel./fax: 267 994 537/272 936 597 E-mail: michaela.machalkova@sfzp.cz Datum: 11. 1. 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

V souladu s ustanovením 38 odst. 1 zákona Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 38 odst. 1 zákona Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P. O. BOX 77 118 10 Praha 1 Tel.: 257042417 V Praze dne 17. července 2014 PID: 0 Č. j.: MF-52221/2014/9001/Se Věc: Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0004, v tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí

Více