MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í"

Transkript

1 č.j.: 474/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 427 ze dne Uzavření mandátní smlouvy mezi Městskou částí Praha 3 a společností Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. uzavření mandátní smlouvy mezi Městskou částí Praha 3 a společností Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s., která tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení u k l á d á 1. Ing. Vladislavě Hujové, starostce městské části 1.1. podepsat mandátní smlouvu uvedenou v bodě I. tohoto usnesení Ing. Bohuslav Nigrin zástupce starosty městské části Ing. Vladislava Hujová starostka městské části

2 MANDÁTNÍ SMLOUVA uzavřená mezi těmito smluvními stranami: Městská část Praha 3 sídlo: Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9 za kterou jedná: Ing. Vladislava Hujová, starostka IČ: DIČ: CZ na straně jedné (dále též "mandant") a Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. sídlo: Praha 3, Olšanská 2666/7 za kterou jedná: Ing. Bohuslav Nigrin, předseda představenstva a RNDr. Jan Materna, Ph.D, místopředseda představenstva zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka IČ: DIČ: CZ na straně druhé (dále jen "mandatář") Smluvní strany uzavírají podle 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění tuto MANDÁTNÍ SMLOUVU o správě nemovitostí a správě garáží a jejich provozu

3 čl. I. Předmět smlouvy 1. Předmětem této smlouvy je závazek mandatáře obstarávat pro mandanta za úplatu správu nemovitostí, které jsou ve vlastnictví hl. m. Prahy a podle zákona o hl. m. Praze č. 131/2000 Sb. a Statutu hl. m. Prahy jsou svěřeny mandantovi (dále jen správa nemovitostí ) a závazek mandatáře obstarávat pro mandanta správu a provoz garáží a parkovacích stání, které jsou ve vlastnictví hl. m. Prahy a podle zákona o hl. m. Praze č. 131/2000 Sb. a Statutu hl. m. Prahy jsou svěřeny mandantovi. Výčet těchto nemovitostí a garáží a parkovacích stání je uveden v čl. VIII. této smlouvy. Za spravované nemovitosti se pro účely této smlouvy považují rovněž jednotky v domech s bytovými a nebytovými jednotkami, které jsou ve vlastnictví hl. m. Prahy a podle zákona o hl. m. Praze č. 131/2000 Sb. a Statutu hl. m. Prahy jsou svěřeny mandantovi. Ustanovení této smlouvy upravující správu nemovitostí se na správu jednotek použijí přiměřeně, není-li dále stanoveno jinak. 2. Správou nemovitostí se rozumí tyto práce a výkony: 2.1. správa nemovitostí uvedených v čl. VIII. této smlouvy- zejména protokolární převzetí, technicko-organizační a právní zabezpečení užívání nemovitostí, služby poskytované s užíváním nájemních jednotek (dále jen služby ), vedení agendy smluvních vztahů, zajištění výkonu správy 2.2. evidence nemovitostí uvedených v čl. VIII. této smlouvy včetně vedení účetnictví o nákladech a výnosech a zúčtovacích vztazích 2.3. zajišťování údržby, odborné péče při haváriích, opravách a stavebních investicích v nemovitostech uvedených v čl. VIII. této smlouvy, a to včetně investičních akcí v rámci kapitoly rozpočtu mandanta Investiční výdaje do bytového a nebytového fondu Městské části Praha 3 a provádění inženýrské činnosti při těchto akcích 2.4. poskytování právních služeb - zejména využívání právních prostředků k ochraně vlastnických práv mandanta, uplatňování práv mandanta na plnění z nájemních smluv, na náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení, vše v rozsahu a za podmínek uvedených v této smlouvě 3. Správa jednotek v domech s bytovými a nebytovými jednotkami zahrnuje rovněž výkon práv a plnění povinností vlastníka jednotky ve vztahu ke společenství vlastníků jednotek. Pokud určitá záležitost, týkající se jednotky, kterou v rámci její správy obstarává mandatář, patří do vyhrazené 2

4 působnosti některého z orgánů mandanta a tento orgán dosud nerozhodl o této záležitosti, vyžádá si mandatář vždy pokyn mandanta ke způsobu obstarání záležitosti. čl. II. Povinnosti mandatáře 1. Mandatář je povinen postupovat v souladu s platnými právními předpisy, dle nichž se správa vykonává, s potřebnou odbornou péčí a dále podle pokynů mandanta, které si je povinen vyžádat, a v souladu s jeho zájmy. V případě pochybností o obsahu pokynu je mandatář povinen si vyžádat stanovisko mandanta. 2. Mandatář je povinen při plnění předmětu smlouvy: 2.1. na úseku správy: zabezpečit protokolární převzetí nemovitostí od investora, původního vlastníka, předchozího správce nebo osoby určené mandantem (především projektovou dokumentaci, soupisy vad a nedodělků, předávací protokoly, záruky, revizní zprávy, tlakové zkoušky, atesty, klíče od objektů, stavy měřidel, nájemní smlouvy, výpočtové listy atd.) a protokolární předání nemovitostí novým nabyvatelům včetně provedení vyúčtování služeb ve vztahu k nájemcům a vybraného základního nájemného s ohledem na náklady vynaložené na opravy a údržbu nemovitosti, za období od vzniku právních účinků vkladu do katastru nemovitostí do fyzického předání nemovitosti. V případě předání nemovitostí novému vlastníkovi po provedené privatizaci mandatář zabezpečí předání všech dokladů uvedených v tomto bodě smlouvy a v 154 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., ve znění účinném v době uzavření této smlouvy, pokud možno, a to v listinné nebo elektronické podobě provést nezbytná technicko-organizační a smluvní opatření k uvedení nemovitosti do užívání, včetně jednání s dodavateli médií a podepisování běžných smluv, přihlášek, odhlášek a odběrových diagramů pro jednotlivé objekty umožnit prohlídky bytových a nebytových jednotek (dále též nájemní jednotky ) uchazečům o nájem na základě pokynů mandanta, udělených příslušným odborem Úřadu městské části Praha 3, a zajistit pro potřeby havárií a kontrol státních orgánů (požární, hygienické apod.) klíče od 3

5 domů, které se zamykají a klíče od všech společných prostor v domě sklepy, půdy, kočárkárny apod fyzicky předávat nájemní jednotky nájemcům a sepisovat s nimi na předepsaném tiskopise protokol o předání a převzetí nájemní jednotky neprodleně informovat mandanta, konkrétně příslušný odbor Úřadu městské části Praha 3, v případě, že nájemce - se nedostaví k převzetí nájemní jednotky do 15. pracovních dní po obdržení uzavřené nájemní smlouvy - odmítne podepsat protokol o předání a převzetí nájemní jednotky a nebo odmítne podepsat evidenční nebo výpočtový list s rozpisem úhrad dohlížet na plnění povinností nájemci a na ochranu majetku proti neoprávněným zásahům nájemců a třetích osob povinen informovat mandanta bez zbytečného odkladu nejpozději do 14 dnů o tom, že k nájemní jednotce ve spravované nemovitosti lze uzavřít nájemní smlouvu a o tom, že okolnosti nasvědčují tomu, že nájemní jednotka je užívána bez právního důvodu jednat a vyřizovat s nájemci záležitosti, týkající se správy nemovitostí vydávat souhlas k umisťování antén a dalších zařízení pro příjem signálu a přenos dat na fasády a střechy domů udělovat písemný souhlas nájemcům nájemních jednotek s provedením technického zhodnocení pronajatých prostor, případně s odepisováním tohoto technického zhodnocení, to vše pouze za podmínky, že technické zhodnocení je financováno nájemcem nad rámec nájemného. Neprodleně po ukončení nájemního vztahu s nájemcem, který najatou jednotku zhodnotil, je mandatář povinen písemně informovat mandanta o této skutečnosti, a předat mu veškeré dostupné doklady k pořízení příslušného technického zhodnocení zabezpečovat údržbu zeleně na pozemcích přináležejících k nemovitostem spravovaným dle čl. VIII. této smlouvy 4

6 2.2 na úseku evidence spravovaných nemovitostí: zpracovat pasporty nemovitostí a nájemních jednotek a tyto dle změn průběžně aktualizovat provádět pro nájemce výpočet výše: - nájemného v souladu s cenovými předpisy případně dle rozhodnutí a pokynů mandanta - záloh na úhrady za služby to vše na tiskopisu: - byty - evidenční list pro výpočet nájemného a rozpis úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu - nebytové prostory - výpočtový list Po skončení ročního období zabezpečit provedení vyúčtování záloh v souladu s platnými právními předpisy provádět výpočet nájemného na základě valorizačních doložek, sjednaných v nájemních smlouvách, pokud mandant nestanoví jinak fyzicky přejímat nájemní jednotky po zániku nájmu od nájemců, popř. jiných oprávněných osob a sepisovat s nimi protokol o předání a převzetí nájemní jednotky zastupovat mandanta při prováděných soudních výkonech rozhodnutí či exekucích vyklizením nájemních jednotek, tj. činit veškeré potřebné úkony při vlastním výkonu rozhodnutí či exekuci, které by náležely mandantovi, zejména jeho jménem přebírat vyklizené nájemní jednotky a potvrzovat protokoly z výkonu rozhodnutí či exekuce podat na žádost mandanta bez zbytečného odkladu zprávu o správě nemovitostí a o stavu spravovaných nemovitostí Pro spravované nemovitosti nebo výdaje na investice (dle rozhodnutí mandanta hrazené z tržeb za základní nájemné), sestaví mandatář návrh plánu oprav dle jednotlivých akcí do příslušného roku na následující rok. Tento návrh plánu oprav předkládá mandatář ke schválení mandantovi. Pokud se mandant do třiceti dnů k předloženému návrhu nevyjádří, bude návrh plánu oprav na následující rok považován za schválený. Celkové vyhodnocení plánu oprav je povinen mandatář předložit mandantovi do následujícího roku. Mandatář je povinen předkládat mandantovi do 15-ti dnů po skončení čtvrtletí informaci o případných věcných změnách a nákladovém navýšení plánu oprav v objemu nad 15 % předpokládaných finančních nákladů jednotlivých akcí. 5

7 2.2.8.V případě, že mandatář nebude mít k úhradě oprav prováděných na majetku mandanta a schválených ve finančním plánu mandanta pro příslušný rok dostatek disponibilních finančních prostředků z vybraného nájemného, požádá mandanta o poskytnutí zúčtovatelné zálohy na krytí těchto výdajů Nájemné včetně záloh za služby u nemovitostí, které jsou v podílovém spoluvlastnictví mandanta a jiných spoluvlastníků, bude vybíráno na účet VHČ. Mandatář bude pro mandanta provádět vyúčtování nákladů a výdajů ve vztahu k základnímu nájemnému vždy v termínu, který bude v souladu se smlouvou uzavřenou s konkrétními spoluvlastníky Mandant zmocňuje mandatáře k zastupování mandanta při uzavírání Uznání dluhu a dohod o jejich splátkách schválených mandantem, a to s lhůtou splatnosti nejdéle do 18 měsíců, které se týkají pohledávek vyplývajících ze smluv o nájmu nájemních jednotek a právních nároků s nimi souvisejících na úseku zajišťování údržby: zajišťovat opravy uvolněných nájemních jednotek pouze dle pokynů mandanta, udělených příslušným odborem Úřadu městské části Praha zabezpečovat provádění periodických revizí určených zařízení dle platných ČSN a opatření na úseku požární ochrany, hygieny, bezpečnosti práce stanovené právními předpisy a odstraňovat zjištěné závady zabezpečovat investorskou činnost a výkon stavebního dozoru v rozsahu povinností a práv mandanta a platných právních předpisů, včetně inženýrské činnosti, která může být zajištěna třetí osobou při zadávání veřejných zakázek důsledně uplatňovat zákonný předpis o zadávání veřejných zakázek, kterým je v době uzavření této smlouvy zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách při změně zákonného předpisu o zadávání veřejných zakázek je mandatář povinen vyžádat si od mandanta pokyny k dalšímu postupu; v případě potřeby uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě mandant zmocňuje mandatáře k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle platných právních předpisů, hrazených dle této smlouvy z prostředků mandanta, a to jménem a na účet mandanta. 6

8 mandant zmocňuje mandatáře k zadávání podlimitních veřejných zakázek dle platných právních předpisů, hrazených dle této smlouvy z prostředků mandanta, a to jménem mandatáře na účet mandanta mandant zmocňuje mandatáře k zadávání veřejných zakázek hrazených z rozpočtu mandanta, kapitola Investiční výdaje do bytového a nebytového fondu Městské části Praha 3, a to jménem mandatáře na účet mandanta ve smyslu 2 odst. 2 písm. d) zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění na úseku poskytování právních služeb: mandantovi poskytovat veškeré potřebné podklady, informace a nezbytnou součinnost pro uplatňování právních nároků souvisejících s nájemními jednotkami ve spravovaných nemovitostech V případě, že mandantovi je svěřena ideální část nemovitosti, která je spravována: jiným spoluvlastníkem - je mandatář povinen vyvinout úsilí směřující k uzavření smlouvy s touto osobou o správě ideální části nemovitosti mandanta. Mandatář provádí kontrolu správnosti vyúčtování po jeho předložení správcem, s ohledem na vybrané základní nájemné a finanční prostředky vynaložené na provoz a údržbu domu spravována mandatářem - je mandatář povinen vyvinout úsilí směřující k uzavření smlouvy s dalšími spoluvlastníky o správě jejich ideálních částí nemovitosti. čl. III. Povinnosti mandanta 1. Mandant se zavazuje vystavit mandatáři veškeré plné moci potřebné k řádnému výkonu správy svěřených nemovitostí v souladu s touto mandátní smlouvou. 2. Na výzvu mandatáře je mandant povinen předat stanovisko k obstarávané záležitosti nad rámec běžné správy nebo dát písemný pokyn ke způsobu obstarávání, a to bez zbytečného odkladu od přijetí výzvy. 7

9 čl. IV. Financování a účetnictví spravovaných nemovitostí 1. Veškeré platby související se správou nemovitostí (vybrané nájemné, zálohy na služby, poplatky a pokuty, úhrada dodavatelských faktur), budou realizovány prostřednictvím zvláštního účtu mandanta, který je zřízen u České spořitelny, a.s. a ke kterému má mandatář uděleno dispoziční právo (viz čl. V. bod 5. této smlouvy). Měsíční výpisy z tohoto účtu mandatář zpracuje a jejich kopie neprodleně předá mandantovi. 2. Pro veškeré platby související se správou nemovitostí v podílovém spoluvlastnictví, tzv. podílových domů platí ustanovení bodu 1. tohoto článku. 3. Mandatář každoročně zpracuje finanční plán hospodaření pro VHČ oblast správy nemovitostí na následující rok v termínu dle požadavků mandanta a předloží jej mandantovi ke schválení. Na vyžádání mandanta je mandatář povinen předložit podklady použité při sestavování finančního plánu. Finanční plán bude vycházet z předepsaného základního nájemného z nájemních jednotek pro příslušný rok a dalších předpokládaných tržeb a výnosů. Schválený finanční plán sdělí mandant mandatáři nejpozději do 30ti dnů po schválení rozpočtu mandanta Zastupitelstvem MČ Praha 3 a tento schválený finanční plán je pro mandatáře závazný v tom smyslu, že mandatář přizpůsobuje průběžně výši vynakládaných nákladů a výdajů případným změnám tržeb výnosů tak, aby nedošlo k deficitu finančních prostředků. V případě relevantních změn nájemného je mandatář povinen předložit mandantovi návrh na změnu finančního plánu. 4. Mandatář je povinen provést v termínu dle pokynů mandanta, uděleného příslušným odborem Úřadu městské části Praha 3, roční účetní závěrku za oblast VHČ správa nemovitostí. 5. Mandatář je dále povinen provést finanční vyhodnocení plánu oprav schváleného mandantem pro příslušný rok dle jmenovitých akcí. Předložená vyhodnocení musí korespondovat s údaji uvedenými v účetnictví. 6. Veškeré výdaje investičního charakteru (pořízení investic, technické zhodnocení majetku, HIM, NHIM) jsou vedeny na účtu mandatáře účtové třídy 378 (jiné pohledávky). V případě změny účetních předpisů se 8

10 smluvní strany zavazují k postupu v souladu s těmito předpisy a uzavřou případně dodatek k této smlouvě. U mandanta budou vedeny na účtu nedokončených investic a financovány z prostředků rozpočtu mandanta, a to buď přímo, nebo prostřednictvím účtu mandanta dle čl.v. bod 5. této smlouvy. Tzn., že mandant převede zúčtovatelnou zálohu na investiční akce na svůj účet dle čl.v. bod 5. této smlouvy. Po dokončení prací předloží mandatář ve lhůtě 30 dní mandantovi, konkrétně příslušnému odboru Úřadu městské části Praha 3, pravomocné kolaudační rozhodnutí, případně jiný doklad o uvedení do užívání spolu se soupisem faktur jako doklad pro zaúčtování. Mandatář čtvrtletně poskytne mandantovi písemný přehled o jednotlivých investicích zaúčtovaných na jeho účtu účtové třídy 378. Na konci účetního období se stav na účtu odsouhlasí oběma stranami a mandant promítne příslušné majetkové operace do své účetní evidence. 7. Výdaje vzniklé v neobsazených nájemních jednotkách (služby, které nelze rozúčtovat jiným nájemcům atd.) jsou hrazeny z účtu mandanta ve smyslu čl. IV. bod 1. této smlouvy. 8. Poskytnuté zálohy a přechodné finanční výpomoci včetně záloh na investiční akce je mandatář povinen vyúčtovat ve lhůtě stanovené mandantem při jejich poskytnutí, nebyla-li tato lhůta stanovena, při ročním vyúčtování, nebo v termínech a způsobem dohodnutým pro konkrétní druh záloh. 9. Mandatář je povinen předložit mandantovi přehled výnosů a nákladů vždy na jeho žádost. 10. Mandatář je povinen zpracovat a předložit 1x za čtvrtletí mandantovi, konkrétně příslušnému odboru Úřadu městské části Praha 3, rozbor hospodaření se spravovanými nemovitostmi, a to ve lhůtě a rozsahu dle pokynů mandanta. 11. Mandatář je povinen vést účetnictví o pohybech na účtu zřízeném dle bodu 1. tohoto čl. včetně dalších zúčtovacích vztahů souvisejících se spravovaným majetkem a údaje ve formě odpovídající účetnímu systému GORDIC (České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.) předávat měsíčně v elektronické podobě na nosiči podle pokynu mandanta s použitím stanoveného převodového můstku mandantovi, konkrétně příslušnému odboru Úřadu městské části Praha 3. Tento převodový můstek je stanoven pevně a mandatář jej smí upravovat jen na žádost mandanta nebo jen s jeho souhlasem. Stanovená forma je 9

11 pevná a jakákoliv změna musí být projednána a odsouhlasena oběma smluvními stranami. 12. Mandant je oprávněn k případným změnám vstupních datových struktur z důvodů přechodu k vyšším verzím účetního programu systému GORDIC. Mandatář bude písemně informován mandantem nejméně 1 měsíc před požadovanou změnou a zároveň mandant poskytne struktury nového datového rozhraní. Mandant je oprávněn k případným změnám vstupních datových struktur z důvodů změny dodavatele účetního programu. Mandatář bude písemně informován mandantem nejméně 3 měsíce před požadovanou změnou a zároveň bude definovat nové datové rozhraní. Mandant je oprávněn požadovat změny předání příslušných dat prostřednictvím jiných datových medií. Mandatář bude písemně informován mandantem nejméně 1 měsíc před požadovanou změnou. 13. Mandatář je povinen vždy do 10. dne po uplynutí měsíce předat mandantovi úplné měsíční závěrky účetnictví za oblast vymezenou touto mandátní smlouvou. Připadne-li 10. den na den pracovního klidu, posouvá se termín předání na nejbližší následující pracovní den. Na základě údajů z měsíční účetní uzávěrky mandatář vždy neprodleně, nejpozději do konce kalendářního měsíce, ve kterém je předávána uzávěrka, zašle na účet určený mandantem finanční hotovost pro včasný odvod daně z přidané hodnoty z přijatých zdanitelných plnění podléhajících režimu tzv. přenesení daňové povinnosti v souladu s platným zněním zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 14. Pokud by došlo ke zkreslení výnosů a nákladů, a tím i základu daně z příjmu, které způsobí penále a pokuty, je povinen tyto sankce mandatář uhradit podle míry svého zavinění. 15. Náklady na služby spojené s užíváním nájemních jednotek (ÚT, teplá voda, úklid, osvětlení společných prostor, STA, apod.) nejsou považovány za náklady vynaložené v souvislosti s plněním správy. Ty musí být evidovány odděleně (pouze jako zúčtovací vztahy) a jedenkrát ročně vyúčtovány s nájemci dle čl. II. bodu této smlouvy. 16. Vznikne-li nedostatek finančních prostředků na účtu uvedeném v čl.v. bod 5. této smlouvy, je mandatář oprávněn písemně požádat o poskytnutí zúčtovatelné zálohy na úhradu nedoplatků za služby spojené s užíváním nájemních jednotek z prostředků mandanta. Mandant je povinen se k tomuto požadavku vyjádřit bez zbytečného odkladu. 17. Mandatář umožní kontrolu hospodaření, pohybu finančních prostředků, prvotních účetních dokladů a dalších souvisejících náležitostí osobám pověřeným mandantem. Mandatář poskytne osobám pověřeným 10

12 mandantem veškerou součinnost potřebnou k provádění kontroly. Kontrolou se rozumí kontrola pouze v oblasti správy nemovitostí a v oblasti účetnictví vedeného dle této mandátní smlouvy. Kontrola musí být oznámena řediteli společnosti, která je mandatářem, (nebo jeho zástupci) nejméně 3 pracovní dny před jejím zahájením. Pracovníci provádějící kontrolu se prokáží písemným pověřením mandanta, nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak. 18. Mandatář je povinen zpracovat a mandantovi každoročně předat nejpozději do termínu dle pokynů mandanta - v souladu se zákonnými předpisy o účetnictví - dokladovou inventarizaci - závazků a pohledávek účtů, pokladen, cenin a dalších účtů podléhajících dokladové inventarizaci. Za porušení této povinnosti odpovídá mandatář mandantovi v plném rozsahu dle zákona o účetnictví. 19. V případě havárie, kdy finanční náklad na její odstranění činí méně než ,- Kč bez DPH, zajišťuje odstranění havarijního stavu mandatář a hradí jej z prostředků na drobné opravy a údržbu nemovitostí. V případě havárie, kdy finanční náklad na její odstranění činí více než ,- Kč bez DPH, je mandatář povinen neprodleně zahájit práce na odstranění havarijního stavu. Mandant je povinen se k požadavku na finanční krytí vyjádřit nejpozději do 7 dnů po obdržení oznámení od mandatáře. 20. V případě nedostatku finančních prostředků na účtu dle čl.v. odst.5. této smlouvy je mandatář oprávněn požádat mandanta o poskytnutí zúčtovatelné zálohy na krytí výdajů na odstranění havárie. Mandant je povinen se k tomuto požadavku vyjádřit bez zbytečného odkladu. čl. V. Úplata a platební podmínky 1. Mandatář vykonává mandátní činnost za úplatu, která, pokud nebude stanoveno jinak, se sjednává každoročně dodatkem k této smlouvě. 2. Smluvní strany sjednávají úplatu za mandátní činnost dle čl. I. této smlouvy pro rok 2013 ve výši 55 mil. Kč bez DPH + DPH v zákonné výši, platné v době uskutečnění zdanitelného plnění. Mandatář bude měsíčně, nejpozději vždy do 15. dne následujícího měsíce vystavovat mandantovi daňový doklad (fakturu) na odpovídající podíl mandátní úplaty. Mandatář je oprávněn převádět fakturovaný měsíční podíl mandátní úplaty z účtu uvedeného v odst. 5 tohoto článku ve prospěch svého účtu. 11

13 3. Měsíční podíl mandátní úplaty dle odst. 2 tohoto článku smlouvy odpovídá následujícímu výpočtu: přičemž: S = Y X Z 12 A S = výše měsíčního podílu mandátní úplaty pro rok 2013 dle odst. 2 tohoto článku smlouvy od okamžiku vzniku právních účinků této smlouvy do , Y = výše mandátní úplaty pro rok 2013 dle odst. 2. tohoto článku smlouvy A = počet ukončených kalendářních měsíců v roce 2013 do doby vzniku právních účinků této smlouvy X = mandátní úplata, na kterou vznikl nárok společnostem Správa komunálního majetku Praha 3 a.s., Investiční a rozvojová Praha 3 a.s. a Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. do doby vzniku právních účinků této smlouvy Z = mandátní úplata, na kterou vznikl nárok společnosti Pražská parkovací a.s. do doby vzniku právních účinků této smlouvy 4. Daňový doklad faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 5. Mandatář je povinen realizovat veškeré finanční vztahy prostřednictvím účtu mandanta č /0800, zřízeného u České spořitelny, a.s. čl.vi. Odpovědnost 1. O odpovědnosti smluvních stran za škodu vzniklou porušením povinnosti podle této smlouvy platí 373 a násl. obchodního zákoníku. 2. Pokud mandatář k obstarávání správy nemovitosti použije jiné osoby, má odpovědnost jako by záležitost obstarával sám. 3. Mandatář je povinen bez zbytečného odkladu sjednat anebo rozšířit s pojišťovnou pojištění své odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout mandantovi nebo třetím osobám v souvislosti s obstaráváním správy nemovitostí a správě a provozu garáží. 12

14 čl. VII. Ukončení smluvního vztahu 1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 2. Mandant i mandatář jsou oprávněni tuto smlouvu vypovědět bez udání důvodů. Výpovědí pozbývá smlouva platnost k poslednímu dni kalendářního roku následujícího po roce, v němž byla výpověď doručena. 3. Při ukončení smluvního vztahu je mandatář povinen upozornit mandanta na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící mandantovi nedokončením činností souvisejících se správou nemovitostí podle této smlouvy a předat mandantovi, konkrétně příslušnému odboru Úřadu městské části Praha 3, veškerou účetní, spisovou a technickou dokumentaci, týkající se spravovaných nemovitostí, 4. Mandatář je povinen provést vyúčtování správy nemovitostí nejpozději do tří měsíců po ukončení smluvního vztahu. Za provedení tohoto vyúčtování mu nepřísluší zvláštní odměna. V opačném případě nese odpovědnost podle zvláštních předpisů. čl. VIII. Společná ustanovení 1. Nemovitosti včetně pozemků k nim náležejícím, garáže a parkovací stání, které jsou předmětem správy ve smyslu čl. I této smlouvy, jsou uvedeny v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. čl. IX. Ochrana osobních údajů 1. Ve smyslu 6 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, mandant jako správce a mandatář jako zpracovatel sjednávají následující úpravu zpracování osobních údajů: a) Předmětem zpracování osobních údajů jsou adresné a identifikační údaje o nájemcích a spoluuživatelích či jiných osobách, se kterými mandant uzavře nájemní smlouvu, smlouvu o parkování či jinou smlouvu, jejíž plnění je obstaráváno mandatářem podle této smlouvy. 13

15 b) Účelem zpracování osobních údajů je jednání o smluvních vztazích ze smluv podle předchozího bodu a) a zajištění plnění těchto smluv. c) Zpracovatel je povinen přijmout technická, organizační a další potřebná opatření zamezující neoprávněnému a nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich neoprávněnému zpracování a zneužití. Tato povinnost trvá i po pozbytí platnosti této smlouvy. 2. Smluvní strany prohlašují, že jejich další práva a povinnosti v souvislosti s ochranou osobních údajů se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. čl. IX. Závěrečná a přechodná ustanovení 1. Touto smlouvou se mění mandátní smlouva č. S/0866/99 ve znění 31 dodatků uzavřená dne mezi mandantem a Správou komunálního majetku Praha 3 a.s. a mandátní smlouva č. S 1725/2010 ve znění 3 dodatků uzavřená dne mezi mandantem a Pražskou parkovací a.s. K této změně dochází v souvislosti se sloučením akciových společností Správa komunálního majetku Praha 3 a.s., Investiční a rozvojová Praha 3 a.s. a Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s., které vznikly rozdělením společnosti Správa komunálního majetku Praha 3 a.s. formou odštěpení, a sloučením společnosti Pražské parkovací a.s. Uvedeným sloučením dojde k zániku společností Správa komunálního majetku Praha 3 a. s., Investiční a rozvojová Praha 3 a.s. a Pražská parkovací a.s. a jejich nástupnickou společností se stane mandatář. 2. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu s odkládací podmínkou vzniku právních účinků k 1. dni měsíce následujícího po dni zápisu sloučení společností Správa komunálního majetku Praha 3 a.s., Investiční a rozvojová Praha 3 a.s., Pražská parkovací a.s. a Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. do jedné nástupnické společnosti Správy majetkového portfolia Praha 3 a.s. do obchodního rejstříku. 3. Změny a doplňky této smlouvy lze provést pouze písemně formou dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uvedeným v bodě 2. tohoto článku smlouvy. 14

16 5. Tato smlouva je vyhotovena v 4 výtiscích, z nichž obě smluvní strany obdrží po 2 výtiscích. V Praze dne V Praze dne mandant.. mandatář 15

17 Důvodová zpráva Touto mandátní smlouvou se mění mandátní smlouva č. S 0866/99 ze dne ve znění 31 dodatků, která byla uzavřena mezi Městskou částí Praha 3 a Správou komunálního majetku Praha 3, a.s. a dále mandátní smlouva č. S 1735/2010 ze dne ve znění 3 dodatků, která byla uzavřena mezi Městkou částí Praha 3 a Pražskou parkovací a.s. Ke změně mandátní smlouvy dochází v souvislosti se sloučením akciových společností Správa komunálního majetku Praha 3, a.s., Investiční a rozvojová Praha 3 a.s. a Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s., které vznikly rozdělením společností Správa komunálního majetku Praha 3, a.s. a sloučením společností Pražská parkovací a.s. Sloučením dojde k zániku společností SKM Praha 3, a.s., IR Praha 3 a.s. a PP a.s. a jejich nástupnickou společností se stane společnost SMP Praha 3 a.s. Mandátní smlouva se uzavírá s odkládací podmínkou vzniku právních účinků k 1. dni měsíce následujícího po dni zápisu sloučení uvedených akciových společností.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 195/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 170 ze dne 10.03.2014 Dodatek č. 3 k mandátní smlouvě č. 2013/01196/20.2 s firmou Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. Rada

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č.j.: 233/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 216 ze dne 10.04.2013 Uzavření dodatku č. 32 k mandátní smlouvě mezi Městskou částí Praha 3 a společnostmi Správa komunálního

Více

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU.

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 a 575 a ve smyslu zákona č.72/1994sb. v platném znění, kterým se upravují některé

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

Mandátní smlouva o výkonu správy nemovitosti MANDÁTNÍ SMLOUVA O VÝKONU SPRÁVY NEMOVITOSTI

Mandátní smlouva o výkonu správy nemovitosti MANDÁTNÍ SMLOUVA O VÝKONU SPRÁVY NEMOVITOSTI MANDÁTNÍ SMLOUVA O VÝKONU SPRÁVY NEMOVITOSTI uzavřená ve smyslu ustanovení 566 a násl. zákona 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) I. Smluvní strany 1. František Hlaváček - SBS Beroun, Sokolovská 1031/17, 266

Více

Mandátní smlouva o obstarání správy společných částí domu s jednotkami ve vlastnictví

Mandátní smlouva o obstarání správy společných částí domu s jednotkami ve vlastnictví Mandátní smlouva o obstarání správy společných částí domu s jednotkami ve vlastnictví uzavřená podle 566 až 576 obchodního zákoníku a zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění, kterým se upravují některé spoluvlastnické

Více

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 až 575 a ve smyslu zák.č.72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář 1 Smlouva o zpracování daňové evidence uzavřená mezi zadavatelem firma, jméno sídlo: IČ: na straně jedné a zpracovatelem

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I.

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I. Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem nebytového prostoru ( doba určitá / neurčitá ) Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb.,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví V Z O R Smlouvao vedení účetnictví Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen dodavatel a Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen odběratel uzavřeli

Více

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA)

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) Smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností vyplývajících ze vztahů ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (mandátní

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany SMLOUVA o nájmu nebytového prostoru garážového stání a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. G x / 2013 uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb. a zákona č.116/1990 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů

Více

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice SMLOUVA O DÍLO (uzavřená dle. 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění) číslo smlouvy objednatele: 201305 číslo smlouvy zhotovitele:. na Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské

Více

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU Smluvní strany: Společenství vlastníků jednotek objektu Španielova 1299-1305, Praha 6, Řepy Sídlo: Španielova 1301, Praha 6 - Řepy, 163 00 zapsané

Více

SMLOUVA O DÍLO. čl. 1 Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. čl. 1 Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO čl. 1 Smluvní strany Objednatel: Společenství pro dům č. p. 588, ulice Malkovského, Praha 18 - Letňany Společenství zapsáno v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze oddíl S, vložka

Více

SMLOUVA MANDÁTNÍ O ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY NEMOVITOSTI

SMLOUVA MANDÁTNÍ O ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY NEMOVITOSTI SMLOUVA MANDÁTNÍ O ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY NEMOVITOSTI Prague Property Management, a.s. se sídlem Werichova 1145, PSČ 150 00 IČO: 27 21 21 49 Zastoupená: Ing. Martinem Šimečkem a jméno:... r.č.: číslo pasu/op:...

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 707 ze dne 28.11.2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 707 ze dne 28.11.2012 č.j.: 792/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 707 ze dne 28.11.2012 "ZŠ V Zahrádkách 48/1966, Praha 3 - rekonstrukce kuchyně a výstavba sauny" - dokumentace pro stavební

Více

Článek I. Smluvní strany. Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava Bc. Martinem Vítečkem, primátorem Mgr. Bc. Pavel Vltavský

Článek I. Smluvní strany. Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava Bc. Martinem Vítečkem, primátorem Mgr. Bc. Pavel Vltavský 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00GDAOR SMLOUVA O SPRÁVĚ NEMOVITOSTI uzavřená podle 2430 a násl. občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Vlastník: Sídlo: Statutární město Opava Horní náměstí 69, 746

Více

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA (1) Město Napajedla IČO: 002 84 220 Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla (dále jen pronajímatel ) a Čl. 1 Smluvní strany zastoupené NBTH,

Více

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této Nájemní smlouva Smluvní strany Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 346/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 322 ze dne 15.05.2013 Mandátní smlouva o zajištění správy, provozu a údržby zařízení kotelny v objektu přístavku tribuny Stadionu

Více

DEBIT-SET s.r.o. se sídlem: Most, tř.budovatelů 2957, 434 01. dále jen dodavatel. dále jen odběratel. uzavřeli tuto smlouvu o vedení účetnictví. Čl.I.

DEBIT-SET s.r.o. se sídlem: Most, tř.budovatelů 2957, 434 01. dále jen dodavatel. dále jen odběratel. uzavřeli tuto smlouvu o vedení účetnictví. Čl.I. S M L O U V A O V E D E N Í Ú Č E T N I C T V Í Č. Firma: DEBIT-SET s.r.o. se sídlem: Most, tř.budovatelů 2957, 434 01 zastoupená: p.zlatuše Pazderová IČO: 25007360 DIČ: CZ25007360 bank.spojení: Fio Banka

Více

S m l o u v a. o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku

S m l o u v a. o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku S m l o u v a o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku Průkopník, stavební bytové družstvo, družstvo, 635 00 Brno, Foltýnova 1, zastoupené předsedou

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 71 ze dne 12.02.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 71 ze dne 12.02.2014 č.j.: 82/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 71 ze dne 12.02.2014 "MŠ V Zahrádkách - výstavba nového objektu" - výkon technického dozoru investora Rada městské části I. s c

Více

M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0

M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271071 680, fax 28192 0093 Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany Městská část Praha 20 se sídlem

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 43/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 41 ze dne 15.01.2014 Vzorová darovací smlouva pro poskytování darů z rozpočtu městské části Praha 3 a z účelových peněžních fondů

Více

Smlouvu o poskytnutí mimořádného jednorázového příspěvku na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2015

Smlouvu o poskytnutí mimořádného jednorázového příspěvku na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2015 Níže uvedené smluvní strany: název: Městská část Praha 1 sídlo: Vodičkova 681/18, Praha 1, PSČ: 115 68 zastoupená: ing Oldřichem Lomeckým, starostou MČ Praha 1 IČ: 00063410 bank. spojení: Česká Spořitelna

Více

Městská část Praha - Ďáblice Zastupitelstvo městské části

Městská část Praha - Ďáblice Zastupitelstvo městské části Městská část Praha - Ďáblice Zastupitelstvo městské části 8. zasedání dne 2. 11. 2015 USNESENÍ č. 64/15/ZMČ Ke smlouvě o nájmu sportovního areálu Zastupitelstvo MČ po projednání I. souhlasí s uzavřením

Více

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU Smluvní strany: 1. Společenství vlastníků jednotek domu Dominova 2463, 2464, 2465, Praha 5, Stodůlky Sídlo : Praha 5 - Stodůlky Dominova 2464/13,

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ. zastoupený. dále jen "klient"

V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ. zastoupený. dále jen klient V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ Mandant: IČ: DIČ: zastoupený dále jen "klient" a Mandatář : Vladimír Rajnyš, daňový poradce zapsaný do seznamu Komory daňových

Více

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č. j. 14/UZ/9/32/2009 Zřizovací listina příspěvkové organizace Olomouckého kraje úplné znění Zastupitelstvo Olomouckého kraje svým rozhodnutím

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 361/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 361/2015 č.j.: 361/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 338 ze dne 27.05.2015 Pronájem garážového stání č. 27.25, Sabinova 8/278, Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1.

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 63/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 63/2015 č.j.: 63/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 49 ze dne 28.01.2015 SARA II. Pražačka přestavba bazénu výkon technického dozoru investora Rada městské části I. s c h v a l u j

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

Smlouva o poskytnutí dat

Smlouva o poskytnutí dat Smlouva o poskytnutí dat Subjekt Lesy České republiky, s.p. se sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 zapsaný: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka

Více

Deloitte Advisory s.r.o. se sídlem 00, zastoupená Martinem Buranským, zmocněncem na základě plné moci, která tvoří přílohu této smlouvy

Deloitte Advisory s.r.o. se sídlem 00, zastoupená Martinem Buranským, zmocněncem na základě plné moci, která tvoří přílohu této smlouvy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI č. INO/40/01/001524/2008 uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Hlavní město Praha se sídlem: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha

Více

SMLOUVA O OCHRANĚ OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ

SMLOUVA O OCHRANĚ OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ SMLOUVA O OCHRANĚ OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ O2 Czech Republic a.s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IČ: 60193336 DIČ: CZ60193336 zastoupený:.... zapsaný v obchodním rejstříku Městského

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015 1. Město Nové Město na Moravě sídlo: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě zastoupené: Michalem Šmardou, starostou města IČ: 00294900 DIČ: CZ00294900 bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 380/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 359 ze dne 21.05.2014,,Strategie využití celostátních operačních programů na období 2014-2020" Rada městské části I. s c h v a

Více

SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi:

SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi: SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi: 1. Botanická 24 společenství vlastníků jednotek se sídlem Brno Veveří, Botanická

Více

Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Předmět a účel smlouvy

Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Předmět a účel smlouvy PŘÍKAZNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Číslo smlouvy: 15/181-0 Česká republika Úřad vlády České republiky se sídlem nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 IČ: 00

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 666/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 611 ze dne 16.09.2013 Smlouva o provedení průběžného a závěrečného přezkoumání hospodaření Městské části Praha 3, průběžného auditu

Více

SMLOUVA O ÚDRŽBĚ ZELENĚ A SADOVÝCH ÚPRAV uzavřená dle ustanovení 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVA O ÚDRŽBĚ ZELENĚ A SADOVÝCH ÚPRAV uzavřená dle ustanovení 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů SMLOUVA O ÚDRŽBĚ ZELENĚ A SADOVÝCH ÚPRAV uzavřená dle ustanovení 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Objednatel: a Zhotovitel: Společenství vlastníků jednotek domu

Více

Technické služby Doubravčice, s.r.o. Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 224654.

Technické služby Doubravčice, s.r.o. Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 224654. S M L O U V A O N Á J M U vodohospodářských děl a souborů zařízení k zajištění rozvodu a dodávky pitné vody a odvádění a čištění odpadních a dešťových vod ---------------------------------------------------------------

Více

SMLOUVA O DÍLO. Účastníci smlouvy:

SMLOUVA O DÍLO. Účastníci smlouvy: SMLOUVA O DÍLO Účastníci smlouvy: Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace se sídlem Kraví hora 2, 616 00 Brno, IČ 00101443, zapsaná v obchod. rejstříku u Kraj. soudu v Brně, oddíl Pr, vložka

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář Smlouva o zpracování mzdové agendy uzavřená mezi zadavatelem firma, jméno sídlo IČ a zpracovatelem společností

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN Masarykovo náměstí 1/1, 741 11 Nový Jičín IČ: 00298212. Vydal (schválil):

MĚSTO NOVÝ JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN Masarykovo náměstí 1/1, 741 11 Nový Jičín IČ: 00298212. Vydal (schválil): MĚSTO NOVÝ JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN Masarykovo náměstí 1/1, 741 11 Nový Jičín IČ: 00298212 ZÁSADY MĚSTA NOVÝ JIČÍN PRO POSKYTNUTÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮNA VYBUDOVÁNÍ MALÝCH DOMOVNÍCH ČISTÍREN ODPADNÍCH

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele:

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: RÁMCOVÁ SMLOUVA Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: uzavřená dle 38 zákona o veřejných zakázkách a 269 odst. 2. Obchodního zákoníku, zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

mandátní smlouvu o správě nemovitosti

mandátní smlouvu o správě nemovitosti Bytové družstvo se sídlem.. zapsané v Obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl., vložka.. zastoupené předsedou představenstva a členem představenstva. IČ:. na straně jedné (dále jen "BD") a společnost

Více

Smlouvu o postoupení pohledávek

Smlouvu o postoupení pohledávek Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají: čl. 1. Smluvní strany 1) Městská část Praha 13 se sídlem Sluneční náměstí 13/2580, Praha 13, PSČ 158 00 IČ 00241687, DIČ: CZ00241687 bankovní spojení., číslo

Více

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen

PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen SMLOUVA O DÍLO na provedení díla PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen číslo smlouvy 01/2008 I. SMLUVNÍ STRANY Zhotovitel : Se sídlem: Bankovní spojení: Číslo účtu : IČ : DIČ : CZ Statutární

Více

Smlouvu o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Nového Města na Moravě (dále jen smlouva )

Smlouvu o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Nového Města na Moravě (dále jen smlouva ) 1. Město Nové Město na Moravě sídlo: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě zastoupené: Michalem Šmardou, starostou IČ: 00294900 DIČ: CZ00294900 bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 22 Stavební spoření 2014 1 I. Úvodní ustanovení. V souladu se stanovami Stavebního bytového družstva Letohrad

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem. uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem. uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi smluvními stranami: Město Týnec nad Labem Sídlem: Týnec nad Labem,

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU 1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

Více

SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany

SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany Pohřební služba:...., jejímž jménem jedná:, funkce:..., se sídlem: obec, ulice

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 205 ze dne 27.03.2013

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 205 ze dne 27.03.2013 č.j.: 222/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 205 ze dne 27.03.2013 Nájemní smlouva s FK Viktoria Žižkov a.s. Rada městské části I. r u š í II. III. 1. usnesení Rady

Více

Ing. Lubomírem Šmídem, starostou obce Na Budínku 240, Kobylnice IČ: 00488160 CZ700488160, není plátce DPH

Ing. Lubomírem Šmídem, starostou obce Na Budínku 240, Kobylnice IČ: 00488160 CZ700488160, není plátce DPH SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU OBCE KOBYLNICE Smluvní strany: 1. Obec Kobylnice zastoupená: Ing. Lubomírem Šmídem, starostou obce sídlo: Na Budínku 240, Kobylnice IČ: 00488160 DIČ: CZ700488160,

Více

Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radnice

Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radnice Čj.: MěÚ/910/2011 Město Radnice, PSČ 338 28 Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radnice Město Radnice usnesením Zastupitelstva města Radnic ze dne 13.07.2011, číslo

Více

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami 1. DEDICATION s.r.o. IČ: 243 12 231 se sídlem Prokopova 156/11, 130 00,

Více

Obec Vážany nad Litavou

Obec Vážany nad Litavou Obec Vážany nad Litavou Č. j.: 618/2009/Hlo Zřizovací listina příspěvkové organizace Obce Vážany nad Litavou vydaná v souladu s ustanovením 35 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 1038/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 963 ze dne 25.11.2014 Smlouva o dílo - kniha "Praha 3 známá neznámá" Rada městské části I. b e r e n a v ě d o m í I 1. smlouvu

Více

Příloha č. 3 Návrh smlouvy

Příloha č. 3 Návrh smlouvy Příloha č. 3 Návrh smlouvy Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci zakázky. Obsah obchodních podmínek může uchazeč

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Název smlouvy: XY stavba Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli ve smyslu ust. 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku v platném znění

Více

Smluvní strany: 1. (název SVJ, BD, majitel) .., místopředsedou (představenstva, výboru) (dále jen SVJ, BD )

Smluvní strany: 1. (název SVJ, BD, majitel) .., místopředsedou (představenstva, výboru) (dále jen SVJ, BD ) Mandátní smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví uzavřena podle 566 až 576 obchodního zákoníku, v

Více

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o.

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce sdružené služby dodávky zemního plynu zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Obecné požadavky na návrh smlouvy 1.1. Uchazeč uvede

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 566 a násl. zák. č. 513/ 1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

MANDÁTNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 566 a násl. zák. č. 513/ 1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha č. 2 Vzor prováděcí smlouvy MANDÁTNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 566 a násl. zák. č. 513/ 1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Česká televize se sídlem: Kavčí

Více

S M LO UVA O D Í LO podle 536 a následujících zákona 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění

S M LO UVA O D Í LO podle 536 a následujících zákona 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění S M LO UVA O D Í LO podle 536 a následujících zákona 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění 1. jméno, sídlo: Oblastní charita Most, P. Jilemnkcého 2457, 424 01 Most IČ: 70828920 zastoupení: Mgr.

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, níže uvedeného dne,

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Zřizovací listina příspěvkové organizace obce vydaná v souladu s ustanovením 35 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve

Více

Smlouva o zajišťování správy společných částí domu

Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zejména ustanovení 2430 a násl. a dále ve smyslu ustanovení 1189 a násl. občanského

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zřizovací listina příspěvkové organizace

Město Lipník nad Bečvou. Zřizovací listina příspěvkové organizace Město Lipník nad Bečvou Zřizovací listina příspěvkové organizace Město Lipník nad Bečvou, IČ 00301493, vydává na základě usnesení Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou č. 551 / 2009 - ZM 19 ze dne 22.

Více

Statutární město Brno, Městská část Brno-Slatina

Statutární město Brno, Městská část Brno-Slatina Statutární město Brno, Městská část Brno-Slatina Č. j.: VO/3455/2009 Zřizovací listina příspěvkové organizace Městské části Brno-Slatina č. 3/1994 v úplném znění vydaná v souladu s ustanovením 35 a 84

Více

Smlouva o poskytnutí příspěvku z účelové dotace a příspěvku z rozpočtu města

Smlouva o poskytnutí příspěvku z účelové dotace a příspěvku z rozpočtu města Čj.: MULA 13676/2012 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 56 6 V/5 Smlouva o poskytnutí příspěvku z účelové dotace a příspěvku z rozpočtu města dle 51 zák. č. 40/1964 Sb., občanský

Více

Smlouva na provedení evaluace projektu Vzdělávejte se pro růst! - rekvalifikace

Smlouva na provedení evaluace projektu Vzdělávejte se pro růst! - rekvalifikace Smlouva na provedení evaluace projektu Vzdělávejte se pro růst! - rekvalifikace Příloha č. 3 Výzvy uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE

Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a podle 37p odst. 1 a 2 a 37h odst. 1, písm. c) zákona č. 185/2001 Sb.,

Více

STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA

STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA Za účelem vymezení způsobu vzniku nájmu bytu v majetku Statutárního města Kladna a postupu jednotlivých orgánů

Více

Článek I. Předmět úpravy

Článek I. Předmět úpravy Směrnice č.2/2011 O nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Článek I. Předmět úpravy (1) Tato směrnice upravuje: a) nájemné v bytech

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 867/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 799 ze dne 09.12.2013 Kupní smlouva, spojená s dohodou o započtení, o koupi halových garáží v ulici Lucemburská bez č.p. s pozemkem

Více

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva )

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Příloha č. 1 zadávací dokumentace Návrh kupní smlouvy uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Nákup nádob na odpad pro obec Vranovice

Více

Mandátní smlouva PŘEDMĚT SMLOUVY

Mandátní smlouva PŘEDMĚT SMLOUVY Mandátní smlouva uzavřená podle ust. 566 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění Číslo smlouvy mandanta : Číslo smlouvy mandatáře : I. SMLUVNÍ STRANY Mandant : statutární orgán: osoba

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 22 Stavební spoření 2009 1 I. Úvodní ustanovení. V souladu se stanovami Stavebního bytového družstva Letohrad

Více

SMLOUVA. o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemní komunikaci

SMLOUVA. o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemní komunikaci Účastníci: SMLOUVA Registrační číslo: 13/114/BN/Ku/BS o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemní komunikaci Uzavření smlouvy bylo schváleno Radou města Příbram dne 8.4.2013 pod usnesen ím č.234/2013

Více

SMLOUVA O DÍLO č. (uzavřená dle 536 a násl. obchodního zákoníku) Článek 1 Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO č. (uzavřená dle 536 a násl. obchodního zákoníku) Článek 1 Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO č. (uzavřená dle 536 a násl. obchodního zákoníku) Článek 1 Smluvní strany 1.1. Objednatel: Obchodní jméno Sídlo : Město Semily : Husova 82, 513 01 Semily Zastoupený : Mgr. Jan Farský, starosta

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci příloha č. 1 I. Obecné ustanovení Zastupitelstvo městské části Praha 14 rozhodlo svým usnesením č.../zmč/2015 ze dne 08. 12. 2015 o poskytnutí

Více

67/2013 ZÁKON. ze dne 19. února 2013,

67/2013 ZÁKON. ze dne 19. února 2013, 67/2013 ZÁKON ze dne 19. února 2013, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í :. resp. manželé :... a.. datum narození/r.č.:... bytem:.. (dále jen převodce, resp. převodci ) na straně jedné a Pan/í :.... resp. manželé :... a. datum narození/r.č.:.....

Více

OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č. j.: KUOK 93843/2009 OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Dodatek č. 7 ke zřizovací listině č. j. 4588/2001 ze dne 21. 12. 2001 ve znění dodatku č. 1 č. j. 264/2003, ze dne 28. 11. 2002, dodatku

Více