MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í"

Transkript

1 č.j.: 474/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 427 ze dne Uzavření mandátní smlouvy mezi Městskou částí Praha 3 a společností Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. uzavření mandátní smlouvy mezi Městskou částí Praha 3 a společností Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s., která tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení u k l á d á 1. Ing. Vladislavě Hujové, starostce městské části 1.1. podepsat mandátní smlouvu uvedenou v bodě I. tohoto usnesení Ing. Bohuslav Nigrin zástupce starosty městské části Ing. Vladislava Hujová starostka městské části

2 MANDÁTNÍ SMLOUVA uzavřená mezi těmito smluvními stranami: Městská část Praha 3 sídlo: Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9 za kterou jedná: Ing. Vladislava Hujová, starostka IČ: DIČ: CZ na straně jedné (dále též "mandant") a Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. sídlo: Praha 3, Olšanská 2666/7 za kterou jedná: Ing. Bohuslav Nigrin, předseda představenstva a RNDr. Jan Materna, Ph.D, místopředseda představenstva zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka IČ: DIČ: CZ na straně druhé (dále jen "mandatář") Smluvní strany uzavírají podle 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění tuto MANDÁTNÍ SMLOUVU o správě nemovitostí a správě garáží a jejich provozu

3 čl. I. Předmět smlouvy 1. Předmětem této smlouvy je závazek mandatáře obstarávat pro mandanta za úplatu správu nemovitostí, které jsou ve vlastnictví hl. m. Prahy a podle zákona o hl. m. Praze č. 131/2000 Sb. a Statutu hl. m. Prahy jsou svěřeny mandantovi (dále jen správa nemovitostí ) a závazek mandatáře obstarávat pro mandanta správu a provoz garáží a parkovacích stání, které jsou ve vlastnictví hl. m. Prahy a podle zákona o hl. m. Praze č. 131/2000 Sb. a Statutu hl. m. Prahy jsou svěřeny mandantovi. Výčet těchto nemovitostí a garáží a parkovacích stání je uveden v čl. VIII. této smlouvy. Za spravované nemovitosti se pro účely této smlouvy považují rovněž jednotky v domech s bytovými a nebytovými jednotkami, které jsou ve vlastnictví hl. m. Prahy a podle zákona o hl. m. Praze č. 131/2000 Sb. a Statutu hl. m. Prahy jsou svěřeny mandantovi. Ustanovení této smlouvy upravující správu nemovitostí se na správu jednotek použijí přiměřeně, není-li dále stanoveno jinak. 2. Správou nemovitostí se rozumí tyto práce a výkony: 2.1. správa nemovitostí uvedených v čl. VIII. této smlouvy- zejména protokolární převzetí, technicko-organizační a právní zabezpečení užívání nemovitostí, služby poskytované s užíváním nájemních jednotek (dále jen služby ), vedení agendy smluvních vztahů, zajištění výkonu správy 2.2. evidence nemovitostí uvedených v čl. VIII. této smlouvy včetně vedení účetnictví o nákladech a výnosech a zúčtovacích vztazích 2.3. zajišťování údržby, odborné péče při haváriích, opravách a stavebních investicích v nemovitostech uvedených v čl. VIII. této smlouvy, a to včetně investičních akcí v rámci kapitoly rozpočtu mandanta Investiční výdaje do bytového a nebytového fondu Městské části Praha 3 a provádění inženýrské činnosti při těchto akcích 2.4. poskytování právních služeb - zejména využívání právních prostředků k ochraně vlastnických práv mandanta, uplatňování práv mandanta na plnění z nájemních smluv, na náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení, vše v rozsahu a za podmínek uvedených v této smlouvě 3. Správa jednotek v domech s bytovými a nebytovými jednotkami zahrnuje rovněž výkon práv a plnění povinností vlastníka jednotky ve vztahu ke společenství vlastníků jednotek. Pokud určitá záležitost, týkající se jednotky, kterou v rámci její správy obstarává mandatář, patří do vyhrazené 2

4 působnosti některého z orgánů mandanta a tento orgán dosud nerozhodl o této záležitosti, vyžádá si mandatář vždy pokyn mandanta ke způsobu obstarání záležitosti. čl. II. Povinnosti mandatáře 1. Mandatář je povinen postupovat v souladu s platnými právními předpisy, dle nichž se správa vykonává, s potřebnou odbornou péčí a dále podle pokynů mandanta, které si je povinen vyžádat, a v souladu s jeho zájmy. V případě pochybností o obsahu pokynu je mandatář povinen si vyžádat stanovisko mandanta. 2. Mandatář je povinen při plnění předmětu smlouvy: 2.1. na úseku správy: zabezpečit protokolární převzetí nemovitostí od investora, původního vlastníka, předchozího správce nebo osoby určené mandantem (především projektovou dokumentaci, soupisy vad a nedodělků, předávací protokoly, záruky, revizní zprávy, tlakové zkoušky, atesty, klíče od objektů, stavy měřidel, nájemní smlouvy, výpočtové listy atd.) a protokolární předání nemovitostí novým nabyvatelům včetně provedení vyúčtování služeb ve vztahu k nájemcům a vybraného základního nájemného s ohledem na náklady vynaložené na opravy a údržbu nemovitosti, za období od vzniku právních účinků vkladu do katastru nemovitostí do fyzického předání nemovitosti. V případě předání nemovitostí novému vlastníkovi po provedené privatizaci mandatář zabezpečí předání všech dokladů uvedených v tomto bodě smlouvy a v 154 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., ve znění účinném v době uzavření této smlouvy, pokud možno, a to v listinné nebo elektronické podobě provést nezbytná technicko-organizační a smluvní opatření k uvedení nemovitosti do užívání, včetně jednání s dodavateli médií a podepisování běžných smluv, přihlášek, odhlášek a odběrových diagramů pro jednotlivé objekty umožnit prohlídky bytových a nebytových jednotek (dále též nájemní jednotky ) uchazečům o nájem na základě pokynů mandanta, udělených příslušným odborem Úřadu městské části Praha 3, a zajistit pro potřeby havárií a kontrol státních orgánů (požární, hygienické apod.) klíče od 3

5 domů, které se zamykají a klíče od všech společných prostor v domě sklepy, půdy, kočárkárny apod fyzicky předávat nájemní jednotky nájemcům a sepisovat s nimi na předepsaném tiskopise protokol o předání a převzetí nájemní jednotky neprodleně informovat mandanta, konkrétně příslušný odbor Úřadu městské části Praha 3, v případě, že nájemce - se nedostaví k převzetí nájemní jednotky do 15. pracovních dní po obdržení uzavřené nájemní smlouvy - odmítne podepsat protokol o předání a převzetí nájemní jednotky a nebo odmítne podepsat evidenční nebo výpočtový list s rozpisem úhrad dohlížet na plnění povinností nájemci a na ochranu majetku proti neoprávněným zásahům nájemců a třetích osob povinen informovat mandanta bez zbytečného odkladu nejpozději do 14 dnů o tom, že k nájemní jednotce ve spravované nemovitosti lze uzavřít nájemní smlouvu a o tom, že okolnosti nasvědčují tomu, že nájemní jednotka je užívána bez právního důvodu jednat a vyřizovat s nájemci záležitosti, týkající se správy nemovitostí vydávat souhlas k umisťování antén a dalších zařízení pro příjem signálu a přenos dat na fasády a střechy domů udělovat písemný souhlas nájemcům nájemních jednotek s provedením technického zhodnocení pronajatých prostor, případně s odepisováním tohoto technického zhodnocení, to vše pouze za podmínky, že technické zhodnocení je financováno nájemcem nad rámec nájemného. Neprodleně po ukončení nájemního vztahu s nájemcem, který najatou jednotku zhodnotil, je mandatář povinen písemně informovat mandanta o této skutečnosti, a předat mu veškeré dostupné doklady k pořízení příslušného technického zhodnocení zabezpečovat údržbu zeleně na pozemcích přináležejících k nemovitostem spravovaným dle čl. VIII. této smlouvy 4

6 2.2 na úseku evidence spravovaných nemovitostí: zpracovat pasporty nemovitostí a nájemních jednotek a tyto dle změn průběžně aktualizovat provádět pro nájemce výpočet výše: - nájemného v souladu s cenovými předpisy případně dle rozhodnutí a pokynů mandanta - záloh na úhrady za služby to vše na tiskopisu: - byty - evidenční list pro výpočet nájemného a rozpis úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu - nebytové prostory - výpočtový list Po skončení ročního období zabezpečit provedení vyúčtování záloh v souladu s platnými právními předpisy provádět výpočet nájemného na základě valorizačních doložek, sjednaných v nájemních smlouvách, pokud mandant nestanoví jinak fyzicky přejímat nájemní jednotky po zániku nájmu od nájemců, popř. jiných oprávněných osob a sepisovat s nimi protokol o předání a převzetí nájemní jednotky zastupovat mandanta při prováděných soudních výkonech rozhodnutí či exekucích vyklizením nájemních jednotek, tj. činit veškeré potřebné úkony při vlastním výkonu rozhodnutí či exekuci, které by náležely mandantovi, zejména jeho jménem přebírat vyklizené nájemní jednotky a potvrzovat protokoly z výkonu rozhodnutí či exekuce podat na žádost mandanta bez zbytečného odkladu zprávu o správě nemovitostí a o stavu spravovaných nemovitostí Pro spravované nemovitosti nebo výdaje na investice (dle rozhodnutí mandanta hrazené z tržeb za základní nájemné), sestaví mandatář návrh plánu oprav dle jednotlivých akcí do příslušného roku na následující rok. Tento návrh plánu oprav předkládá mandatář ke schválení mandantovi. Pokud se mandant do třiceti dnů k předloženému návrhu nevyjádří, bude návrh plánu oprav na následující rok považován za schválený. Celkové vyhodnocení plánu oprav je povinen mandatář předložit mandantovi do následujícího roku. Mandatář je povinen předkládat mandantovi do 15-ti dnů po skončení čtvrtletí informaci o případných věcných změnách a nákladovém navýšení plánu oprav v objemu nad 15 % předpokládaných finančních nákladů jednotlivých akcí. 5

7 2.2.8.V případě, že mandatář nebude mít k úhradě oprav prováděných na majetku mandanta a schválených ve finančním plánu mandanta pro příslušný rok dostatek disponibilních finančních prostředků z vybraného nájemného, požádá mandanta o poskytnutí zúčtovatelné zálohy na krytí těchto výdajů Nájemné včetně záloh za služby u nemovitostí, které jsou v podílovém spoluvlastnictví mandanta a jiných spoluvlastníků, bude vybíráno na účet VHČ. Mandatář bude pro mandanta provádět vyúčtování nákladů a výdajů ve vztahu k základnímu nájemnému vždy v termínu, který bude v souladu se smlouvou uzavřenou s konkrétními spoluvlastníky Mandant zmocňuje mandatáře k zastupování mandanta při uzavírání Uznání dluhu a dohod o jejich splátkách schválených mandantem, a to s lhůtou splatnosti nejdéle do 18 měsíců, které se týkají pohledávek vyplývajících ze smluv o nájmu nájemních jednotek a právních nároků s nimi souvisejících na úseku zajišťování údržby: zajišťovat opravy uvolněných nájemních jednotek pouze dle pokynů mandanta, udělených příslušným odborem Úřadu městské části Praha zabezpečovat provádění periodických revizí určených zařízení dle platných ČSN a opatření na úseku požární ochrany, hygieny, bezpečnosti práce stanovené právními předpisy a odstraňovat zjištěné závady zabezpečovat investorskou činnost a výkon stavebního dozoru v rozsahu povinností a práv mandanta a platných právních předpisů, včetně inženýrské činnosti, která může být zajištěna třetí osobou při zadávání veřejných zakázek důsledně uplatňovat zákonný předpis o zadávání veřejných zakázek, kterým je v době uzavření této smlouvy zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách při změně zákonného předpisu o zadávání veřejných zakázek je mandatář povinen vyžádat si od mandanta pokyny k dalšímu postupu; v případě potřeby uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě mandant zmocňuje mandatáře k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle platných právních předpisů, hrazených dle této smlouvy z prostředků mandanta, a to jménem a na účet mandanta. 6

8 mandant zmocňuje mandatáře k zadávání podlimitních veřejných zakázek dle platných právních předpisů, hrazených dle této smlouvy z prostředků mandanta, a to jménem mandatáře na účet mandanta mandant zmocňuje mandatáře k zadávání veřejných zakázek hrazených z rozpočtu mandanta, kapitola Investiční výdaje do bytového a nebytového fondu Městské části Praha 3, a to jménem mandatáře na účet mandanta ve smyslu 2 odst. 2 písm. d) zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění na úseku poskytování právních služeb: mandantovi poskytovat veškeré potřebné podklady, informace a nezbytnou součinnost pro uplatňování právních nároků souvisejících s nájemními jednotkami ve spravovaných nemovitostech V případě, že mandantovi je svěřena ideální část nemovitosti, která je spravována: jiným spoluvlastníkem - je mandatář povinen vyvinout úsilí směřující k uzavření smlouvy s touto osobou o správě ideální části nemovitosti mandanta. Mandatář provádí kontrolu správnosti vyúčtování po jeho předložení správcem, s ohledem na vybrané základní nájemné a finanční prostředky vynaložené na provoz a údržbu domu spravována mandatářem - je mandatář povinen vyvinout úsilí směřující k uzavření smlouvy s dalšími spoluvlastníky o správě jejich ideálních částí nemovitosti. čl. III. Povinnosti mandanta 1. Mandant se zavazuje vystavit mandatáři veškeré plné moci potřebné k řádnému výkonu správy svěřených nemovitostí v souladu s touto mandátní smlouvou. 2. Na výzvu mandatáře je mandant povinen předat stanovisko k obstarávané záležitosti nad rámec běžné správy nebo dát písemný pokyn ke způsobu obstarávání, a to bez zbytečného odkladu od přijetí výzvy. 7

9 čl. IV. Financování a účetnictví spravovaných nemovitostí 1. Veškeré platby související se správou nemovitostí (vybrané nájemné, zálohy na služby, poplatky a pokuty, úhrada dodavatelských faktur), budou realizovány prostřednictvím zvláštního účtu mandanta, který je zřízen u České spořitelny, a.s. a ke kterému má mandatář uděleno dispoziční právo (viz čl. V. bod 5. této smlouvy). Měsíční výpisy z tohoto účtu mandatář zpracuje a jejich kopie neprodleně předá mandantovi. 2. Pro veškeré platby související se správou nemovitostí v podílovém spoluvlastnictví, tzv. podílových domů platí ustanovení bodu 1. tohoto článku. 3. Mandatář každoročně zpracuje finanční plán hospodaření pro VHČ oblast správy nemovitostí na následující rok v termínu dle požadavků mandanta a předloží jej mandantovi ke schválení. Na vyžádání mandanta je mandatář povinen předložit podklady použité při sestavování finančního plánu. Finanční plán bude vycházet z předepsaného základního nájemného z nájemních jednotek pro příslušný rok a dalších předpokládaných tržeb a výnosů. Schválený finanční plán sdělí mandant mandatáři nejpozději do 30ti dnů po schválení rozpočtu mandanta Zastupitelstvem MČ Praha 3 a tento schválený finanční plán je pro mandatáře závazný v tom smyslu, že mandatář přizpůsobuje průběžně výši vynakládaných nákladů a výdajů případným změnám tržeb výnosů tak, aby nedošlo k deficitu finančních prostředků. V případě relevantních změn nájemného je mandatář povinen předložit mandantovi návrh na změnu finančního plánu. 4. Mandatář je povinen provést v termínu dle pokynů mandanta, uděleného příslušným odborem Úřadu městské části Praha 3, roční účetní závěrku za oblast VHČ správa nemovitostí. 5. Mandatář je dále povinen provést finanční vyhodnocení plánu oprav schváleného mandantem pro příslušný rok dle jmenovitých akcí. Předložená vyhodnocení musí korespondovat s údaji uvedenými v účetnictví. 6. Veškeré výdaje investičního charakteru (pořízení investic, technické zhodnocení majetku, HIM, NHIM) jsou vedeny na účtu mandatáře účtové třídy 378 (jiné pohledávky). V případě změny účetních předpisů se 8

10 smluvní strany zavazují k postupu v souladu s těmito předpisy a uzavřou případně dodatek k této smlouvě. U mandanta budou vedeny na účtu nedokončených investic a financovány z prostředků rozpočtu mandanta, a to buď přímo, nebo prostřednictvím účtu mandanta dle čl.v. bod 5. této smlouvy. Tzn., že mandant převede zúčtovatelnou zálohu na investiční akce na svůj účet dle čl.v. bod 5. této smlouvy. Po dokončení prací předloží mandatář ve lhůtě 30 dní mandantovi, konkrétně příslušnému odboru Úřadu městské části Praha 3, pravomocné kolaudační rozhodnutí, případně jiný doklad o uvedení do užívání spolu se soupisem faktur jako doklad pro zaúčtování. Mandatář čtvrtletně poskytne mandantovi písemný přehled o jednotlivých investicích zaúčtovaných na jeho účtu účtové třídy 378. Na konci účetního období se stav na účtu odsouhlasí oběma stranami a mandant promítne příslušné majetkové operace do své účetní evidence. 7. Výdaje vzniklé v neobsazených nájemních jednotkách (služby, které nelze rozúčtovat jiným nájemcům atd.) jsou hrazeny z účtu mandanta ve smyslu čl. IV. bod 1. této smlouvy. 8. Poskytnuté zálohy a přechodné finanční výpomoci včetně záloh na investiční akce je mandatář povinen vyúčtovat ve lhůtě stanovené mandantem při jejich poskytnutí, nebyla-li tato lhůta stanovena, při ročním vyúčtování, nebo v termínech a způsobem dohodnutým pro konkrétní druh záloh. 9. Mandatář je povinen předložit mandantovi přehled výnosů a nákladů vždy na jeho žádost. 10. Mandatář je povinen zpracovat a předložit 1x za čtvrtletí mandantovi, konkrétně příslušnému odboru Úřadu městské části Praha 3, rozbor hospodaření se spravovanými nemovitostmi, a to ve lhůtě a rozsahu dle pokynů mandanta. 11. Mandatář je povinen vést účetnictví o pohybech na účtu zřízeném dle bodu 1. tohoto čl. včetně dalších zúčtovacích vztahů souvisejících se spravovaným majetkem a údaje ve formě odpovídající účetnímu systému GORDIC (České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.) předávat měsíčně v elektronické podobě na nosiči podle pokynu mandanta s použitím stanoveného převodového můstku mandantovi, konkrétně příslušnému odboru Úřadu městské části Praha 3. Tento převodový můstek je stanoven pevně a mandatář jej smí upravovat jen na žádost mandanta nebo jen s jeho souhlasem. Stanovená forma je 9

11 pevná a jakákoliv změna musí být projednána a odsouhlasena oběma smluvními stranami. 12. Mandant je oprávněn k případným změnám vstupních datových struktur z důvodů přechodu k vyšším verzím účetního programu systému GORDIC. Mandatář bude písemně informován mandantem nejméně 1 měsíc před požadovanou změnou a zároveň mandant poskytne struktury nového datového rozhraní. Mandant je oprávněn k případným změnám vstupních datových struktur z důvodů změny dodavatele účetního programu. Mandatář bude písemně informován mandantem nejméně 3 měsíce před požadovanou změnou a zároveň bude definovat nové datové rozhraní. Mandant je oprávněn požadovat změny předání příslušných dat prostřednictvím jiných datových medií. Mandatář bude písemně informován mandantem nejméně 1 měsíc před požadovanou změnou. 13. Mandatář je povinen vždy do 10. dne po uplynutí měsíce předat mandantovi úplné měsíční závěrky účetnictví za oblast vymezenou touto mandátní smlouvou. Připadne-li 10. den na den pracovního klidu, posouvá se termín předání na nejbližší následující pracovní den. Na základě údajů z měsíční účetní uzávěrky mandatář vždy neprodleně, nejpozději do konce kalendářního měsíce, ve kterém je předávána uzávěrka, zašle na účet určený mandantem finanční hotovost pro včasný odvod daně z přidané hodnoty z přijatých zdanitelných plnění podléhajících režimu tzv. přenesení daňové povinnosti v souladu s platným zněním zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 14. Pokud by došlo ke zkreslení výnosů a nákladů, a tím i základu daně z příjmu, které způsobí penále a pokuty, je povinen tyto sankce mandatář uhradit podle míry svého zavinění. 15. Náklady na služby spojené s užíváním nájemních jednotek (ÚT, teplá voda, úklid, osvětlení společných prostor, STA, apod.) nejsou považovány za náklady vynaložené v souvislosti s plněním správy. Ty musí být evidovány odděleně (pouze jako zúčtovací vztahy) a jedenkrát ročně vyúčtovány s nájemci dle čl. II. bodu této smlouvy. 16. Vznikne-li nedostatek finančních prostředků na účtu uvedeném v čl.v. bod 5. této smlouvy, je mandatář oprávněn písemně požádat o poskytnutí zúčtovatelné zálohy na úhradu nedoplatků za služby spojené s užíváním nájemních jednotek z prostředků mandanta. Mandant je povinen se k tomuto požadavku vyjádřit bez zbytečného odkladu. 17. Mandatář umožní kontrolu hospodaření, pohybu finančních prostředků, prvotních účetních dokladů a dalších souvisejících náležitostí osobám pověřeným mandantem. Mandatář poskytne osobám pověřeným 10

12 mandantem veškerou součinnost potřebnou k provádění kontroly. Kontrolou se rozumí kontrola pouze v oblasti správy nemovitostí a v oblasti účetnictví vedeného dle této mandátní smlouvy. Kontrola musí být oznámena řediteli společnosti, která je mandatářem, (nebo jeho zástupci) nejméně 3 pracovní dny před jejím zahájením. Pracovníci provádějící kontrolu se prokáží písemným pověřením mandanta, nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak. 18. Mandatář je povinen zpracovat a mandantovi každoročně předat nejpozději do termínu dle pokynů mandanta - v souladu se zákonnými předpisy o účetnictví - dokladovou inventarizaci - závazků a pohledávek účtů, pokladen, cenin a dalších účtů podléhajících dokladové inventarizaci. Za porušení této povinnosti odpovídá mandatář mandantovi v plném rozsahu dle zákona o účetnictví. 19. V případě havárie, kdy finanční náklad na její odstranění činí méně než ,- Kč bez DPH, zajišťuje odstranění havarijního stavu mandatář a hradí jej z prostředků na drobné opravy a údržbu nemovitostí. V případě havárie, kdy finanční náklad na její odstranění činí více než ,- Kč bez DPH, je mandatář povinen neprodleně zahájit práce na odstranění havarijního stavu. Mandant je povinen se k požadavku na finanční krytí vyjádřit nejpozději do 7 dnů po obdržení oznámení od mandatáře. 20. V případě nedostatku finančních prostředků na účtu dle čl.v. odst.5. této smlouvy je mandatář oprávněn požádat mandanta o poskytnutí zúčtovatelné zálohy na krytí výdajů na odstranění havárie. Mandant je povinen se k tomuto požadavku vyjádřit bez zbytečného odkladu. čl. V. Úplata a platební podmínky 1. Mandatář vykonává mandátní činnost za úplatu, která, pokud nebude stanoveno jinak, se sjednává každoročně dodatkem k této smlouvě. 2. Smluvní strany sjednávají úplatu za mandátní činnost dle čl. I. této smlouvy pro rok 2013 ve výši 55 mil. Kč bez DPH + DPH v zákonné výši, platné v době uskutečnění zdanitelného plnění. Mandatář bude měsíčně, nejpozději vždy do 15. dne následujícího měsíce vystavovat mandantovi daňový doklad (fakturu) na odpovídající podíl mandátní úplaty. Mandatář je oprávněn převádět fakturovaný měsíční podíl mandátní úplaty z účtu uvedeného v odst. 5 tohoto článku ve prospěch svého účtu. 11

13 3. Měsíční podíl mandátní úplaty dle odst. 2 tohoto článku smlouvy odpovídá následujícímu výpočtu: přičemž: S = Y X Z 12 A S = výše měsíčního podílu mandátní úplaty pro rok 2013 dle odst. 2 tohoto článku smlouvy od okamžiku vzniku právních účinků této smlouvy do , Y = výše mandátní úplaty pro rok 2013 dle odst. 2. tohoto článku smlouvy A = počet ukončených kalendářních měsíců v roce 2013 do doby vzniku právních účinků této smlouvy X = mandátní úplata, na kterou vznikl nárok společnostem Správa komunálního majetku Praha 3 a.s., Investiční a rozvojová Praha 3 a.s. a Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. do doby vzniku právních účinků této smlouvy Z = mandátní úplata, na kterou vznikl nárok společnosti Pražská parkovací a.s. do doby vzniku právních účinků této smlouvy 4. Daňový doklad faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 5. Mandatář je povinen realizovat veškeré finanční vztahy prostřednictvím účtu mandanta č /0800, zřízeného u České spořitelny, a.s. čl.vi. Odpovědnost 1. O odpovědnosti smluvních stran za škodu vzniklou porušením povinnosti podle této smlouvy platí 373 a násl. obchodního zákoníku. 2. Pokud mandatář k obstarávání správy nemovitosti použije jiné osoby, má odpovědnost jako by záležitost obstarával sám. 3. Mandatář je povinen bez zbytečného odkladu sjednat anebo rozšířit s pojišťovnou pojištění své odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout mandantovi nebo třetím osobám v souvislosti s obstaráváním správy nemovitostí a správě a provozu garáží. 12

14 čl. VII. Ukončení smluvního vztahu 1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 2. Mandant i mandatář jsou oprávněni tuto smlouvu vypovědět bez udání důvodů. Výpovědí pozbývá smlouva platnost k poslednímu dni kalendářního roku následujícího po roce, v němž byla výpověď doručena. 3. Při ukončení smluvního vztahu je mandatář povinen upozornit mandanta na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící mandantovi nedokončením činností souvisejících se správou nemovitostí podle této smlouvy a předat mandantovi, konkrétně příslušnému odboru Úřadu městské části Praha 3, veškerou účetní, spisovou a technickou dokumentaci, týkající se spravovaných nemovitostí, 4. Mandatář je povinen provést vyúčtování správy nemovitostí nejpozději do tří měsíců po ukončení smluvního vztahu. Za provedení tohoto vyúčtování mu nepřísluší zvláštní odměna. V opačném případě nese odpovědnost podle zvláštních předpisů. čl. VIII. Společná ustanovení 1. Nemovitosti včetně pozemků k nim náležejícím, garáže a parkovací stání, které jsou předmětem správy ve smyslu čl. I této smlouvy, jsou uvedeny v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. čl. IX. Ochrana osobních údajů 1. Ve smyslu 6 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, mandant jako správce a mandatář jako zpracovatel sjednávají následující úpravu zpracování osobních údajů: a) Předmětem zpracování osobních údajů jsou adresné a identifikační údaje o nájemcích a spoluuživatelích či jiných osobách, se kterými mandant uzavře nájemní smlouvu, smlouvu o parkování či jinou smlouvu, jejíž plnění je obstaráváno mandatářem podle této smlouvy. 13

15 b) Účelem zpracování osobních údajů je jednání o smluvních vztazích ze smluv podle předchozího bodu a) a zajištění plnění těchto smluv. c) Zpracovatel je povinen přijmout technická, organizační a další potřebná opatření zamezující neoprávněnému a nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich neoprávněnému zpracování a zneužití. Tato povinnost trvá i po pozbytí platnosti této smlouvy. 2. Smluvní strany prohlašují, že jejich další práva a povinnosti v souvislosti s ochranou osobních údajů se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. čl. IX. Závěrečná a přechodná ustanovení 1. Touto smlouvou se mění mandátní smlouva č. S/0866/99 ve znění 31 dodatků uzavřená dne mezi mandantem a Správou komunálního majetku Praha 3 a.s. a mandátní smlouva č. S 1725/2010 ve znění 3 dodatků uzavřená dne mezi mandantem a Pražskou parkovací a.s. K této změně dochází v souvislosti se sloučením akciových společností Správa komunálního majetku Praha 3 a.s., Investiční a rozvojová Praha 3 a.s. a Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s., které vznikly rozdělením společnosti Správa komunálního majetku Praha 3 a.s. formou odštěpení, a sloučením společnosti Pražské parkovací a.s. Uvedeným sloučením dojde k zániku společností Správa komunálního majetku Praha 3 a. s., Investiční a rozvojová Praha 3 a.s. a Pražská parkovací a.s. a jejich nástupnickou společností se stane mandatář. 2. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu s odkládací podmínkou vzniku právních účinků k 1. dni měsíce následujícího po dni zápisu sloučení společností Správa komunálního majetku Praha 3 a.s., Investiční a rozvojová Praha 3 a.s., Pražská parkovací a.s. a Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. do jedné nástupnické společnosti Správy majetkového portfolia Praha 3 a.s. do obchodního rejstříku. 3. Změny a doplňky této smlouvy lze provést pouze písemně formou dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uvedeným v bodě 2. tohoto článku smlouvy. 14

16 5. Tato smlouva je vyhotovena v 4 výtiscích, z nichž obě smluvní strany obdrží po 2 výtiscích. V Praze dne V Praze dne mandant.. mandatář 15

17 Důvodová zpráva Touto mandátní smlouvou se mění mandátní smlouva č. S 0866/99 ze dne ve znění 31 dodatků, která byla uzavřena mezi Městskou částí Praha 3 a Správou komunálního majetku Praha 3, a.s. a dále mandátní smlouva č. S 1735/2010 ze dne ve znění 3 dodatků, která byla uzavřena mezi Městkou částí Praha 3 a Pražskou parkovací a.s. Ke změně mandátní smlouvy dochází v souvislosti se sloučením akciových společností Správa komunálního majetku Praha 3, a.s., Investiční a rozvojová Praha 3 a.s. a Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s., které vznikly rozdělením společností Správa komunálního majetku Praha 3, a.s. a sloučením společností Pražská parkovací a.s. Sloučením dojde k zániku společností SKM Praha 3, a.s., IR Praha 3 a.s. a PP a.s. a jejich nástupnickou společností se stane společnost SMP Praha 3 a.s. Mandátní smlouva se uzavírá s odkládací podmínkou vzniku právních účinků k 1. dni měsíce následujícího po dni zápisu sloučení uvedených akciových společností.

o zajištění výkonu správy nemovitosti uzavřená podle 2430 a násl. občanského zákoníku

o zajištění výkonu správy nemovitosti uzavřená podle 2430 a násl. občanského zákoníku PŘÍKAZNÍ SMLOUVA o zajištění výkonu správy nemovitosti uzavřená podle 2430 a násl. občanského zákoníku 1. Bytové družstvo se sídlem: jednající: - předsedou představenstva - místopředsedou (členem) představenstva

Více

Mandátní smlouva. Smluvní strany. 1. Společenství Na Vinici 1732 se sídlem Na Vinici 1732, 250 01 Brandýs nad Labem,

Mandátní smlouva. Smluvní strany. 1. Společenství Na Vinici 1732 se sídlem Na Vinici 1732, 250 01 Brandýs nad Labem, Mandátní smlouva na obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví uzavřená podle 566 až 576 zákona č. 513/1991 Sb.,

Více

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva Mandátní smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví uzavřená podle 566 až 576 obchodního zákoníku a

Více

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva Mandátní smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví uzavřená podle 566 až 576 obchodního zákoníku a

Více

S m l o u v a o vykonávání správy a údržby bytového a nebytového fondu Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l y :

S m l o u v a o vykonávání správy a údržby bytového a nebytového fondu Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l y : S m l o u v a o vykonávání správy a údržby bytového a nebytového fondu Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l y : Smluvní strany: se sídlem: Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda zastoupeno: Ing.

Více

mandátní smlouvu o správě nemovitosti:

mandátní smlouvu o správě nemovitosti: Společenství.. se sídlem. reprezentující ve smyslu zák.č. 72 / 1994, č. 103 / 2000, č. 451 / 2001, č. 437/2003 a č. 171/2005 Sb. v platném znění vlastníky bytů, společných prostor a pozemků náležejících

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU č. XXX

MANDÁTNÍ SMLOUVU č. XXX SPOLEČNOST: SEASPOL s.r.o. ( DÁLE JEN MANDATÁŘ ) ADRESA: IČ: 45359024 DIČ: CZ 45359024 REGISTRACE: VEDENÁ U REJSTŘÍKOVÉHO SOUDU V PLZNI V ODDÍLE C, VLOŽKA 2016, SPOLEČNOST: ( DÁLE JEN MANDANT ) ADRESA:

Více

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Číslo smlouvy o dílo objednatele: (ORG 5181) Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: Investiční akce: Regenerace

Více

uzavřená podle 2430 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sbve znění platných změn Smluvní strany

uzavřená podle 2430 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sbve znění platných změn Smluvní strany Mandátní smlouva strana 1 z 16 Příkazní smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (dále jen smlouva)

Více

ZÁMECKÉ JÍZDÁRNY V LEDNICI - TDI

ZÁMECKÉ JÍZDÁRNY V LEDNICI - TDI MANDÁTNÍ SMLOUVA Č. XXXXXXXXXXXXX O VÝKONU TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA NA AKCI ZÁMECKÉ JÍZDÁRNY V LEDNICI - TDI uzavíraná ve smyslu ustanovení 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku,

Více

S m l o u v a. o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku

S m l o u v a. o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku S m l o u v a o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku Průkopník, stavební bytové družstvo, družstvo, 635 00 Brno, Foltýnova 1, zastoupené předsedou

Více

Společenství na straně jedné a správce na straně druhé uzavírají t u t o Smlouvu o obstarávání správy domu: I. Výklad některých pojmů

Společenství na straně jedné a správce na straně druhé uzavírají t u t o Smlouvu o obstarávání správy domu: I. Výklad některých pojmů I l S M L O U V A o obstaráváni správy domu uzavřená podle 724 a násl. občanského zákoníku a zákona č. 72/94 Sb. v platném znění, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické

Více

Smíšená smlouva komisionářská smlouva o obstarání správy nemovitostí, výkonu dalších práv a povinností, smlouva o obstarání účetnictví.

Smíšená smlouva komisionářská smlouva o obstarání správy nemovitostí, výkonu dalších práv a povinností, smlouva o obstarání účetnictví. Smíšená smlouva komisionářská smlouva o obstarání správy nemovitostí, výkonu dalších práv a povinností, smlouva o obstarání účetnictví. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Společenství vlastníků

Více

Smlouva o vedení účetnictví

Smlouva o vedení účetnictví Smlouva o vedení účetnictví Objednatel: Sídlo (adresa): IČ: DIČ: zastoupený registrovaná u Městského soudu v Praze, oddíl., vložka dále jen "objednatel" na straně jedné a Zhotovitel: Ta-reform s.r.o. registrovaná

Více

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 až 575 a ve smyslu zák.č.72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se

Více

Město Ostrov Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E

Město Ostrov Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E Město Ostrov Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách k otevřenému zadávacímu řízení nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem: Výběr správce

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU o správě nemovitostí

MANDÁTNÍ SMLOUVU o správě nemovitostí Níže uvedeného dne. měsíce a roku uzavírají ve smyslu ustanovení 566 a násl. obch. zák. Společenství se sídlem v IČ zapsána v rejstříku SVJ, vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl, vložka bankovní spojení:

Více

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 -

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. 2) Družstvo bylo založeno z důvodu koupě bytových

Více

Realizace nové expozice Muzea Karlovy Vary

Realizace nové expozice Muzea Karlovy Vary číslo smlouvy objednatele: S M L O U V A O D Í L O N A D O D Á V K U Muzeum Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje se sídlem: Pod Jelením skokem 393/30, Karlovy Vary, 360 01 IČO: 72053810

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO Strana 1 S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO Strana 1 S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO Strana 1 S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků (dále

Více

Smlouva o nájmu věci č. 9149003008

Smlouva o nájmu věci č. 9149003008 Smlouva o nájmu věci č. 9149003008 uzavřená podle zákona č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů České dráhy, a.s. se sídlem: Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15 zapsána v obchodním rejstříku

Více

mandátní smlouvu o správě nemovitosti

mandátní smlouvu o správě nemovitosti Bytové družstvo se sídlem.. zapsané v Obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl., vložka.. zastoupené předsedou představenstva a členem představenstva. IČ:. na straně jedné (dále jen "BD") a společnost

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV TAJEMNÍK ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI S M Ě R N I C E č. S /2009 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Garant: Rozsah působnosti: Jana Hovorková, finanční odbor Zaměstnanci MČ zařazení do ÚMČ Nabývá

Více

Obec Zlonín výstavba mateřské školy smlouva o dílo SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

Obec Zlonín výstavba mateřské školy smlouva o dílo SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhotovitel: se sídlem: IČ: DIČ: číslo účtu: zastoupen: Objednatel: Obec Zlonín se sídlem: Zlonín 8, 250 64 Zlonín IČ: 00 24 10 67 číslo účtu: zastoupena: starostou

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář 1 Smlouva o zpracování daňové evidence uzavřená mezi zadavatelem firma, jméno sídlo: IČ: na straně jedné a zpracovatelem

Více

Příkazní smlouva Č. OLP/586/2013

Příkazní smlouva Č. OLP/586/2013 Příkazní smlouva Č. OLP/586/2013 uzavřená podle 724 a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva ) Účastníci: Liberecký kraj se sídlem U Jezu

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 2043 ze dne 5.11.2013 k návrhu na schválení textu vzorové kupní smlouvy pro prodej nemovitostí v majetku hl.m. Prahy

Více

Smlouva o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací (dále jen Smlouva)

Smlouva o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací (dále jen Smlouva) Smlouva o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací (dále jen Smlouva) uzavřená mezi smluvními stranami VODOVODY A KANALIZACE Sídlo: Kubišova 1172, 674 01 Třebíč Jednající: MVDr. Pavlem Heřmanem, předsedou

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Město Miroslav se sídlem: nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav IČ: 00293164 Zastoupeno: Ing. Augustinem Formanem, starostou města na straně

Více