mandátní smlouvu o správě nemovitosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "mandátní smlouvu o správě nemovitosti"

Transkript

1 Bytové družstvo se sídlem.. zapsané v Obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl., vložka.. zastoupené předsedou představenstva a členem představenstva. IČ:. na straně jedné (dále jen "BD") a společnost FPS s.r.o. se sídlem Pod Harfou 938/40, Praha 9, zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka jednající jednatelem p. Mojmírem Andrýsem IČ: DIČ: CZ na straně druhé (dále jen "správce") uzavřeli tuto mandátní smlouvu o správě nemovitosti I. Předmět smlouvy I.1. BD prohlašuje, že je vlastníkem této nemovitosti:. Vlastnické právo prokazuje BD kopií kupní smlouvy a kopií o zahájení řízení na katastru nemovitostí. Po dokončení řízení o vkladu do katastru nemovitostí BD dodá správci kopii výpisu z katastru nemovitostí. I.2. BD touto smlouvou pověřuje správce, aby jeho jménem a na jeho účet zabezpečil provoz a obstaral správu nemovitostí za podmínek a v rozsahu dále stanoveném (dále "správa nemovitostí"), za což se zavazuje hradit správci sjednanou odměnu, a správce toto pověření přijímá. II. 1

2 Komunikace s vlastníkem II.1. Veškerá korespondence bude BD s jeho přesným názvem zasílána správcem na adresu BD. Jakékoliv změny v evidenci provede správce na základě písemných dokladů potvrzených představenstvem BD. BD správci neprodleně písemně oznámí změny ve složení představenstva BD, jakož i oprávnění jednotlivých členů představenstva BD. Představenstvo BD předá správci podpisové vzory statutárních zástupců. Představenstvo BD správci předá schválené stanovy jako přílohu k této smlouvě, kopii výpisu z obchodního rejstříku, osvědčení o registraci k daním na FÚ, případně další dokumenty nezbytné pro řádné vedení správy v požadovaném rozsahu. Správce předá BD jako přílohu této smlouvy výpis z obchodního rejstříku Městského soudu v Praze o zápisu jeho firmy. III. Rozhodování vlastníka III.1. Představenstvo BD rozhoduje a jedná ve všech věcech týkajících se nemovitosti a jejího provozu, v nichž není dle této smlouvy jeho jménem oprávněn či povinen jednat správce. III.2. Představenstvo BD dále rozhoduje v případech, kdy je jeho rozhodnutí (souhlas) podmínkou jednání správce, a ve všech věcech, ve kterých ho správce o rozhodnutí požádá. Jménem BD jedná statutární orgán, kterým je představenstvo. III.3. Nevyjádří-li se představenstvo BD písemně k návrhu správce do 15 dnů od doručení, nese plnou odpovědnost z případných důsledků za pozdní či žádné vyjádření. IV. Práva a povinnosti správce IV.1. Veškeré úkony, jež správce při správě nemovitosti činí, koná vždy výhradně jménem BD. IV.2. Správce není oprávněn bez předchozího souhlasu představenstva BD uzavírat, měnit a rušit smlouvy o pronájmu nemovitostí či jejich částí, bytů a nebytových prostor včetně jejich součástí a příslušenství, smlouvy o umístění reklamních či obdobných zařízení a dohody s těmito smlouvami související. 2

3 IV.3. Správce je povinen inkasovat od členů BD příspěvek na fond oprav, zálohy na služby a splátky úvěru jednotlivých členů družstva na základě písemného souhlasu a plné moci od představenstva BD vymáhat dlužné částky, které členové BD neuhradili dle předpisu v určeném termínu vést dle platných předpisů účetnictví BD a vypracovat přiznání k dani z příjmů právnických osob za každý účetní rok umožnit zástupcům BD nahlédnutí do své evidence týkající se spravované nemovitosti předkládat představenstvu BD čtvrtletní účetní uzávěrky (výkaz zisků a ztrát, rozvahu) a roční účetní závěrku informovat představenstvo BD o potřebě doplnění peněžních prostředků na správu domů zastupovat BD v občanskoprávních a správních řízeních se správou nemovitosti souvisejících (po dohodě se zástupci společenství) dle písemných dispozic představenstva BD hradit z příjmů z nemovitosti případné veřejné dávky, k jejichž placení je BD povinováno, a zálohy na ně v zájmu BD dodržovat platné vyhlášky a nařízení, na nové povinnosti představenstvo BD upozorňovat a řídit se jimi v případě potřeby a na pokyn představenstva BD za úplatu zajistit opravy a úpravy v bytech členů BD hájit zájmy BD ohrožené porušením smluv či obecně závazných předpisů iniciováním příslušných správních či soudních řízení a po dohodě s představenstvem BD je v nich na jeho náklad zastupovat správce předloží doklad o sjednání pojištění své odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout BD nebo třetím osobám v souvislosti s výkonem správy správce zodpovídá BD za prokazatelné škody, které způsobí při výkonu své činnosti dle této smlouvy svými zaměstnanci, nebo osobami, které za něj vykonávají smluvně zajištěné činnosti IV.4. Správce je oprávněn hradit prokazatelné výdaje na správu BD z prostředků na provozním účtu BD požadovat na BD doplnění peněžních prostředků na provozním účtu BD ve sjednaných případech z rozhodnutí BD a na jeho náklady soudně vymáhat dlužné platby od dlužníků pověřit po dohodě s BD zastupováním v řízeních před soudy či správními orgány třetí osobu inkasovat od členů BD příspěvky na fond oprav ve výši stanovené představenstvem BD 3

4 inkasovat od členů BD zálohy na služby spojené s bydlením. Jejich výši převezme správce po dohodě s BD od předchozího správce inkasovat od členů BD splátky úvěru. Jejich výši převezme správce od BD inkasovat od členů BD odměnu za správu ve výši stanovené v čl. VII. této smlouvy IV.5. Správce není oprávněn zejména jednat v rozporu se stanovami BD nemovitost či její část zcizovat či zatěžovat uzavírat smlouvy o úvěru za účelem financování provozu nemovitosti bez souhlasu představenstva BD provádět generální opravy, stavební úpravy či jiné stavební změny nemovitosti V. Práva a povinnosti BD V.1. BD má právo stanovit zálohy na služby v předpisu na základě nákladů za předcházející účetní období nahlížet do věcné i finanční evidence týkající se správy nemovitosti obdržet ve sjednané lhůtě účetní závěrky (výkaz zisků a ztrát, rozvahu) a roční účetní závěrku správy nemovitosti V.2. BD má právo a povinnost rozhodovat o návrzích správce kontrolovat výkon správy v případě, že uzavře smlouvu o pojištění nemovitosti, předat správci kopii pojistné smlouvy do 15 dnů od podpisu smlouvy předat správci stanovy BD, ve kterých budou stanoveny povinnosti a práva členů BD, stanovy budou tvořit přílohu výtisku této smlouvy pro správce předat správci evidenci bytů a nebytových prostor před podpisem smlouvy. Seznam bude tvořit přílohu této smlouvy. platit veškeré smlouvou dohodnuté platby V.3. BD se zavazuje poskytovat správci veškerou součinnost nutnou pro řádný výkon správy nemovitosti, zejména 4

5 předávat správci veškeré informace a doklady týkající se spravované nemovitosti a zvláště bez odkladů odevzdat prvotní účetní doklady, které musí být pojaty do účetnictví. Jestliže BD zrealizuje akce nad rámec této smlouvy (např. nástavbu apod.), které zakládají povinnost rozšíření účetní evidence právnické osoby, má za povinnost vstoupit do jednání se správcem a dojednat podrobnosti promítnutí nových skutečností do účetnictví a chodu správy BD se zavazuje předat správci přehled členských podílů jednotlivých členů BD (a průběžně jej v případě změn aktualizovat) vystavit plnou moc správci v rozsahu jeho oprávnění a na vyžádání ji obnovovat Důsledky vyplývající z neplnění tohoto závazku jdou k tíži BD. VI. Finanční hospodaření VI.1. Výdaje na správu nemovitosti budou financovány z příspěvků do fondu oprav uhrazených jednotlivými členy BD. VI.2. BD vlastní běžný účet v bance, který bude užíván pro účely správy úhrady nákladů na údržbu a opravy nemovitosti, nákladů na služby spojené s bydlením a nákladů na správu BD (dále "provozní účet BD"). Dispoziční právo k tomuto účtu bude mít BD i správce. VI.3. Zjistí-li správce, že součet peněžních prostředků na provozním účtu BD je nižší než ,- Kč, má právo písemně požádat BD, aby neprodleně doplnilo fin. prostředky minimálně na uvedenou výši. BD se zavazuje, že chybějící částku doplní v co nejkratší lhůtě. VI.4. Nesplní-li BD svoji povinnost dle bodu VI.3. a správce nebude moci výdaje spojené se správou nemovitosti hradit, ponese důsledky, z této situace plynoucí, v plné výši BD. VI.5. Roční účetní závěrka a daňové přiznání VI.5.1. Správce je povinen předložit BD vždy do 28. února roku následujícího roční účetní závěrku za předchozí účetní rok, která bude obsahovat : - výkaz zisků a ztrát - rozvahu - inventarizaci pohledávek a závazků Zálohy na služby spojené s užíváním bytů a nebytových prostor budou vyúčtovány členům BD do 3 měsíců po získání dokladů k tomuto vyúčtování nezbytných, nejpozději však do následujícího roku. Pokud správce v této lhůtě potřebné podklady pro vyúčtování nebude mít k dispozici, je povinen tuto skutečnost BD písemně oznámit a navrhnout řešení situace. 5

6 Přiznání k dani z příjmů právnických osob včetně rozvahy, výkazu zisku a ztrát a přílohy k účetní závěrce bude BD předáno do následujícího roku. VI.5.2. Představenstvo BD se zavazuje, že do 15 dnů od doručení roční účetní závěrky se k ní vyjádří a rozhodne o užití případného zůstatku hospodaření. Pokud představenstvo BD nerozhodne, ponechá správce zůstatek na provozním účtu BD. VII. Odměna správce VII.1. Za správu nemovitosti přísluší správci měsíční odměna ve výši Kč za jednotku. Ceny jsou platné pro rok K cenám přísluší DPH v zákonem stanovené výši. V domě je..bytů /z toho.. nájemních/. VII.2. Odměna správce je splatná vždy do 15. dne následujícího měsíce. Dnem splatnosti se rozumí den, kdy jsou finanční prostředky připsány ve prospěch účtu správce. Tři pracovní dny před termínem splatnosti odměny správce má správce právo převést měsíční odměnu včetně DPH z provozního účtu BD na svůj účet. Nepostačují-li k úhradě likvidní prostředky, má správce právo účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. VII.3. Stanovená odměna bude jednou ročně valorizována, a to vždy k běžného roku podle indexu vývoje spotřebitelských cen uváděného pro oblast služby Českým statistickým úřadem v bulletinu "Aktuální statistické informace" pro měsíc prosinec předcházejícího roku. VIII. Čas plnění VIII.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. VIII.2. Povinnost správce plnit smluvní závazky vzniká dnem... O předání a převzetí smluvní, účetní a další dokumentace nutné pro výkon správy v požadovaném rozsahu bude sepsán protokol podepsaný smluvními stranami. Nebude-li s nemovitostí předána úplná smluvní, účetní a další dokumentace nutná pro výkon správy v požadovaném rozsahu, zavazuje se správce pořídit na vyzvání BD její nové vyhotovení, kopie či stejnopisy do 6 měsíců ode dne objednání, za což BD uhradí odměnu v předem dohodnuté výši; tato odměna je součástí nákladů na správu domu. 6

7 VIII.3. Smluvní vztah založený touto smlouvou zanikne: a) písemnou dohodou stran ke sjednanému datu b) uplynutím výpovědní lhůty, která činí 3 měsíce a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po prokazatelném doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. IX. Ustanovení závěrečná IX.1. Za prodlení s plněním peněžitých závazků dle této smlouvy je dlužník povinen uhradit věřiteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % dlužné částky za každý den prodlení, nestanoví-li smlouva v konkrétním případě jinak. IX.2. Správce touto smlouvou nepřebírá jakékoliv závazky BD k třetím osobám vzniklé do dne účinnosti smlouvy. Vady stavebního díla (funkční a vzhledové), které vznikly prokazatelně vadným projektovým řešením nebo nekvalitním provedením stavebních prací nelze označovat za špatnou práci správce. Správce tyto vady nezpůsobil ani nemohl jejich důsledky před započetím správy zmírnit. IX.3. Tato smlouva může být změněna pouze písemnou dohodou smluvních stran. IX.4. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem... V Praze dne: Předseda představenstva člen představenstva Mojmír Andrýs jednatel FPS s.r.o. za BD za správce 7

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva Mandátní smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví uzavřená podle 566 až 576 obchodního zákoníku a

Více

uzavřená podle 2430 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sbve znění platných změn Smluvní strany

uzavřená podle 2430 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sbve znění platných změn Smluvní strany Mandátní smlouva strana 1 z 16 Příkazní smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (dále jen smlouva)

Více

Smlouva o vedení účetnictví

Smlouva o vedení účetnictví Smlouva o vedení účetnictví Objednatel: Sídlo (adresa): IČ: DIČ: zastoupený registrovaná u Městského soudu v Praze, oddíl., vložka dále jen "objednatel" na straně jedné a Zhotovitel: Ta-reform s.r.o. registrovaná

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM a CENÍK SLUŽEB Platnost od 1.1. 2014 sano credit VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM a CENÍK SLUŽEB Platnost od 1.1. 2015 sano credit VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA k nebytovým prostorám

NÁJEMNÍ SMLOUVA k nebytovým prostorám Vzor č. 59: Nájemní smlouva k nebytovým prostorám (1/7) NÁJEMNÍ SMLOUVA k nebytovým prostorám uzavřená podle zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, v platném znění mezi: Václavem

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky PENĚŽNÍ DŮM, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO vydává v souladu s ustanovením 273 zákonem č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku v platném znění Všeobecné obchodní

Více

uzavírají tuto smlouvu o instalaci vysilače k dálkovému šíření internetového signálu na střeše bytového domu s právem užívat cizí věc za úplatu:

uzavírají tuto smlouvu o instalaci vysilače k dálkovému šíření internetového signálu na střeše bytového domu s právem užívat cizí věc za úplatu: Číslo smlouvy: Smlouva o instalaci vysilače k dálkovému šíření internetového signálu v bytovém domě s právem užívat cizí věc za úplatu. uzavřená ve smyslu ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

OBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY LEASINGU

OBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY LEASINGU STAMAR LEASING s.r.o. Příloha č. 3 Janovského 43 170 00 Praha 7-1 - I. Úvod OBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY LEASINGU Tyto Obecné smluvní podmínky leasingu ( dále jen Smluvní podmínky ) jsou nedílnou součástí leasingové

Více

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích)

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) část první ZÁKLADNÍ POJMY Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu

Více

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483 PREAMBULE Bytové družstvo Bedřich 4483 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových, hospodářských, sociálních a jiných potřeb

Více

VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY ze dne 1. 1. 2014 Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Modrá pyramida stavební spořitelna, a. s., se sídlem Bělehradská 128, č. p. 222, 120 21 Praha 2, IČO 60192852, zapsána v obchodním

Více

SMLOUVU O ZAJIŠŤOVÁNÍ A VEDENÍ MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ. se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník )

SMLOUVU O ZAJIŠŤOVÁNÍ A VEDENÍ MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ. se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník ) IČ: DIČ: CZ se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník ) a SEVIN s.r.o. IČ: 25137450, DIČ: CZ25137450 firma zapsaná v OR vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 52789 se sídlem

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Účelem všeobecných obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen VOP, v jiných dokumentech souvisejících s poskytováním úvěru může být použito označení VUP i VOP )

Více

jeho splacením v důsledku použití jiného hypotečního úvěru (tzv. refinancováním). I. Úvodní ustanovení

jeho splacením v důsledku použití jiného hypotečního úvěru (tzv. refinancováním). I. Úvodní ustanovení obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů a dalších úvěrů na základě smluv uzavřených ode dne nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen

Více

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Číslo smlouvy o dílo objednatele: (ORG 5181) Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: Investiční akce: Regenerace

Více

STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku)

STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) ČÁST PRVNÍ: ZAKLADNÍ POJMY Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je právnickou osobou a zapisuje se do obchodního rejstříku.

Více

Podmínky pro úvěrové produkty Raiffeisenbank a. s.

Podmínky pro úvěrové produkty Raiffeisenbank a. s. Příloha č. 1 Podmínky pro úvěrové produkty Raiffeisenbank a. s. OBSAH I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 II. DEFINICE POJMŮ 2 III. POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRU A/NEBO BANKOVNÍCH PRODUKTŮ 3 IV. ČERPÁNÍ ÚVĚRU A/NEBO BANKOVNÍCH

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. I. Smluvní strany

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. I. Smluvní strany Příloha č. 3 NÁVRH SMLOUVY O DÍLO o dodávce stavebních prací uzavřené ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. v platném znění. I. Smluvní strany Objednatel : AVEFLOR, a. s., Budčeves 26,

Více

STANOVY DRUŽSTVA Bytové družstvo Aristoteles, IČO: 017 30 762, se sídlem Brno, PSČ 619 00

STANOVY DRUŽSTVA Bytové družstvo Aristoteles, IČO: 017 30 762, se sídlem Brno, PSČ 619 00 STANOVY DRUŽSTVA Bytové družstvo Aristoteles, IČO: 017 30 762, se sídlem Brno, PSČ 619 00 Část I. Článek 1. Základní ustanovení 1. Obchodní firma : Bytové družstvo Aristoteles.------------------------------------------------------------------------

Více

Smlouva o úvěru č. uzavřená v souladu s ust. 497 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Smlouva o úvěru č. uzavřená v souladu s ust. 497 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smlouva o úvěru č. uzavřená v souladu s ust. 497 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany 1. Věřitel obchodní jméno : FAST HYPO, a.s. sídlo : Praha

Více

Pan(í):... trvalé bydliště:... korespondenční adresa: rodné číslo:... email:... telefon:... Čl. I Preambule

Pan(í):... trvalé bydliště:... korespondenční adresa: rodné číslo:... email:... telefon:... Čl. I Preambule Rezervační smlouva Obchodní firma: Stavební bytové družstvo Praha sídlo: Střížkovská 1/29a, Praha 8, 180 00 Česká republika zapsané: u Městského soudu Praha, oddíl Dr XCVIII, vložka 22 IČ / DIČ: 00034592

Více

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 -

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. 2) Družstvo bylo založeno z důvodu koupě bytových

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Č L Á N E K 3. Základní ustanovení

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Č L Á N E K 3. Základní ustanovení STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Č L Á N E K 1 Základní ustanovení 1) Tyto stanovy, jsou zpracovány v návaznosti na přijaté prohlášení ust. 1166 odst. 2 zákona č. 89/2012

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva 1) Firma družstva: Bytové družstvo Kosmonautů 606-609 2) Sídlo družstva: Karviná - Ráj, Kosmonautů 60 /, PSČ 734 01 3) Družstvo je

Více

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08. Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.01124, kterou podle ustanovení 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb.,

Více

Stanovy bytového družstva Varnsdorf

Stanovy bytového družstva Varnsdorf STANOVY Bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo 2) Sídlo:, nám. E. Beneše 470, PSČ 407 47 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno ve veřejném rejstříku

Více

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky )

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) PENĚŽNÍ DŮM, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO vydává v souladu s ustanovením 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku,

Více

DODATEK ČÍSLO 3 ke STANOVÁM dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska

DODATEK ČÍSLO 3 ke STANOVÁM dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska DODATEK ČÍSLO 3 ke STANOVÁM dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska Tímto Dodatkem číslo 3 se ruší text Stanov dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska ve znění Dodatku

Více

Bytové družstvo Kulatý Chodovec

Bytové družstvo Kulatý Chodovec STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Kulatý Chodovec ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových

Více