oznaète "X" sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci vedlejší èinnosti Pronájem bytových a nebytových prostor

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "oznaète "X" sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 - vedlejší èinnosti Pronájem bytových a nebytových prostor"

Transkript

1 Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Mateøská škola Chomutov, pøíspìvková organizace øádná mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète "X" sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 Identifikaèní èíslo Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp Šafaøíkova obec Chomutov - PSÈ,pošta Místo podnikání - ulice,èp Šafaøíkova obec Chomutov - PSÈ,pošta Právní forma pøíspìvková organizace Pøedmìt podnikání - hlavní èinnost Poskytování pøedškolní výchovy - vedlejší èinnosti Pronájem bytových a nebytových prostor OKEÈ Název nadøízeného orgánu (zøizovatel) Statutární mìsto Chomutov Okamžik sestavení h41m18s Kontaktní údaje - Telefon Fax WWW stránky Razítko úèetní jednotky Osoba odpovìdná za úèetnictví Jiøina Tollarová Podpisový záznam osoby odpovìdné za správnost údajù Statutární zástupce (statutátor) Bc. Irena Kopecká Podpisový záznam statutárního orgánu Poznámka: Obsah úèetní závìrky se dále skládá z výkazù, které jsou obsaženy v pøíloze tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem UCR(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

2 Licence:DRJ3 ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGUM Zpracoval: UR supervizor 9 Okamžik sestavení: h41m24s Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2009 organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kè na dvì desetinná místa) I È O : NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Mateøská škola Chomutov, pøíspìvková organizace Úèet Položka Stav k 1. lednu Stav k rozvahovému dni A K T I V A - Název položky èíslo 1 2 A. STÁLÁ AKTIVA - souèet položek , ,60 1. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje /012/ 02 Software /013/ 03 Ocenitelná práva /014/ 04 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek /018/ ,89 198,34 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek /019/ 06 Nedokonèený dlouhodobý nehmotný majetek /041/ 07 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek /051/ 08 Dlouhodobý nehmotný majetek celkem ,89 198,34 souèet položek 02 až OPRÁVKY K DLOUHODOBÉMU NEHMOTNÉMU MAJETKU Oprávky k nehmotným výsledkùm výzkumu a vývoje /072/ 10 Oprávky k softwaru /073/ 11 Oprávky k ocenitelným právùm /074/ 12 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot.majetku /078/ ,89-198,34- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmot.majetku /079/ 14 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku celkem ,89-198,34- souèet položek 10 až DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK Pozemky /031/ , ,27 Umìlecká díla a pøedmìty /032/ 17 Stavby /021/ , ,35 Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí /022/ , ,59 Pìstitelské celky trvalých porostù /025/ 20 Základní stádo a tažná zvíøata /026/ 21 Drobný dlouhodobý hmotný majetek /028/ , ,95 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek /029/ 23 Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek /042/ 24 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek /052/ 25 Dlouhodobý hmotný majetek celkem , ,16 souèet položek 16 až OPRÁVKY K DLOUHODOBÉMU HMOTNÉMU MAJETKU Oprávky ke stavbám /081/ , ,66- Oprávky k samost.mov.vìcem a soubor.movitých vìcí/082/ , ,95- Oprávky k pìstitelským celkùm trvalých porostù /085/ 29 Oprávky k základnímu stádu a tažným zvíøatùm /086/ 30 Oprávky k drobnému dlouhodob.hmotnému majetku /088/ , ,95- Oprávky k ostatnímu dlouhodob.hmotnému majetku /089/ 32 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku celkem , ,56- souèet položek 27 až DLOUHODOBÝ FINANÈNÍ MAJETEK Majetkové úèasti v osobách s rozhodujícím vlivem /061/ 34 Majetkové úèasti v osobách s podstatným vlivem /062/ 35 Dlužné cenné papíry držené do splatnosti /063/ 36 Pùjèky osobám ve skupinì /066/ 37 Ostatní dlouhodobé pùjèky /067/ 38 Ostatní dlouhodobý finanèní majetek /069/ 39 Poøizovaný dlouhodobý finanèní majetek /043/ 40 Dlouhodobý finanèní majetek celkem 41 souèet položek 34 až MAJETEK PØEVZATÝ K PRIVATIZACI Majetek pøevzatý k privatizaci /064/ 204 X X Majetek pøevzatý k privatizaci v pronájmu /065/ 205 X X Majetek pøevzatý k privatizaci celkem 206 X X souèet položek 204 a 205 B. OBÌŽNÁ AKTIVA - souèet položek , ,12 1. ZÁSOBY Materiál na skladì /112/ 43 66,69 103,54 Poøízení materiálu a Materiál na cestì /111nebo119/ 44 Nedokonèená výroba /121/ 45 Polotovary vlastní výroby /122/ 46 Výrobky /123/ 47 Zvíøata /124/ 48 Zboží na skladì /132/ 49

3 Licence:DRJ3 ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGUM IÈO: Období : 12/2009 Okamžik sestavení: h41m24s Strana: 2 Úèet Položka Stav k 1. lednu Stav k rozvahovému dni A K T I V A - Název položky èíslo 1 2 Poøízení zboží a Zboží na cestì /131nebo139/ 50 Zásoby celkem 51 66,69 103,54 souèet položek 43 až POHLEDÁVKY Odbìratelé /311/ 52 Smìnky k inkasu /312/ 53 Pohledávky za eskontované cenné papíry /313/ 54 Poskytnuté provozní zálohy /314/ , ,44 Pohledávky za rozpoètové pøíjmy /315/ 56 Ostatní pohledávky /316/ 57 5,41 7,69 Pohledávky zaniklé ÈKA /317/ 214 Pohledávky z výbìru daní a cel /318/ 215 souèet položek 52 až 57, 214 a , ,13 Pohledávky za úèastníky sdružení /358/ 59 Sociální zabezpeèení a zdravotní pojištìní /336/ 60 Daò z pøíjmù /341/ 61 Ostatní pøímé danì /342/ 62 Daò z pøidané hodnoty /343/ 63 Ostatní danì a poplatky /345/ 64 Pohledávky z pevných termínových operací a opcí /373/ 65 souèet položek 61 až Pohledávky v zahranièí /371/ 207 X X Pohledávky tuzemské /372/ 208 X X souèet položek 207 a X X Nároky na dotace a ostatní zúètování se SR /346/ 67 Nároky na dotace a ost.zúètování s rozpoètem ÚSC /348/ 68 souèet položek Pohledávky za zamìstnanci /335/ 70 4,23 Pohledávky z vydaných dluhopisù /375/ 71 Jiné pohledávky /378/ 72 1,80 Opravná položka k pohledávkám /391/ 73 souèet položek 70 až ,23 1,80 Pohledávky celkem , ,93 souèet položek FINANÈNÍ MAJETEK Pokladna /261/ 76 86,32 79,94 Peníze na cestì /+/-262/ , ,00 Ceniny /263/ 78 0,38 0,99 souèet položek 76 až , ,93 Bìžný úèet /241/ ,27 99,65 Bìžný úèet fondu kulturních a sociál. potøeb /243/ ,59 207,10 Ostatní bìžné úèty /245/ 82 Vklady v zahranièní mìnì v tuzemských bankách /246/ 210 Úèty spravovaných prostøedkù /247/ 216 Souhrnné úèty /248/ 217 Úèty pro sdílení daní, cel a dìlené správy /249/ 218 souèet položek 80 až 82, 210, 216, 217 a ,86 306,75 Majetkové cenné papíry k obchodování /251/ 84 Dlužné cenné papíry k obchodování /253/ 85 Ostatní cenné papíry /256/ 86 Poøízení krátkodobého finanèního majetku /259/ 87 souèet položek 84 až Finanèní majetek celkem , ,68 souèet položek ÚÈTY ROZPOÈTOVÉHO HOSPODAØENÍ A DALŠÍ ÚÈTY MAJÍCÍ VZTAH K ROZPOÈTOVÉMU HOSPODAØENÍ A ÚÈTY MIMOROZPOÈTOVÝCH PROSTØEDKÙ Základní bìžný úèet /231/ 90 Vkladový výdajový úèet /232/ 91 X Pøíjmový úèet /235/ 92 X Bìžné úèty penìžních fondù /236/ 93 Bìžné úèty státních fondù /224/ 94 Bìžné úèty finanèních fondù /225/ 95 souèet položek 90 až Poskytnuté dotace OSS /202/ 97 X Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému úètu /212/ 98 X Poskytnuté pøíspìvky a dotace PO /203/ 99 X Poskytnuté dotace ostatním subjektùm /204/ 100 X Poskytnuté pøíspìvky a dotace PO /213/ 101 X Poskytnuté dotace ostatním subjektùm /214/ 102 X souèet položek 97 až X Poskytnuté návratné fin.výpomoci mezi rozpoèty /271/ 104 Poskytnuté pøechodné výpomoci PO /273/ 105 Poskytnuté pøechodné výpomoci podnik.sujektùm /274/ 106 Poskytnuté pøechodné výpomoci ostat.organizacím /275/ 107 Poskytnuté pøechodné výpomoci fyzickým osobám /277/ 108 souèet položek 104 až Limity výdajù /221/ 110 X Zúètování výdajù ÚSC /218/ 111 X Materiální náklady /410/ 112 X

4 Licence:DRJ3 ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGUM IÈO: Období : 12/2009 Okamžik sestavení: h41m25s Strana: 3 Úèet Položka Stav k 1. lednu Stav k rozvahovému dni A K T I V A - Název položky èíslo 1 2 Služby a náklady nevýrobní povahy /420/ 113 X Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám /430/ 114 X Mzdové a ostatní osobní náklady /440/ 115 X Dávky sociálního zabezpeèení /450/ 116 X Manka a škody /460/ 117 X Úroky /471/ 219 X Penále a poplatky /472/ 220 X Kursové ztráty /473/ 221 X Finanèní náklady /474/ 222 X souèet položek 112 až 117 a 219 až X Prostøedky rozpoètového hospodaøení celkem 119 souèet položek PØECHODNÉ ÚÈTY AKTIVNÍ Náklady pøíštích období /381/ ,71 48,97 Pøíjmy pøíštích období /385/ 121 Kurzové rozdíly aktivní /386/ 122 Dohadné úèty aktivní /388/ 123 Pøechodné úèty aktivní celkem ,71 48,97 souèet položek 120 až 123 A K T I V A C E L K E M souèet položek , ,72

5 Licence:DRJ3 ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGUM IÈO: Období : 12/2009 Okamžik sestavení: h41m25s Strana: 4 Úèet Položka Stav k 1. lednu Stav k rozvahovému dni P A S I V A - Název položky èíslo 3 4 C. VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ STÁLÝCH A OBÌŽNÝCH AKTIV CELKEM , ,86 souèet položek MAJETKOVÉ FONDY A ZVLÁŠTNÍ FONDY Fond dlouhodobého majetku /901/ , ,61 Fond obìžných aktiv /902/ 128 Fond hospodáøské èinnosti /903/ 129 Oceòovací rozdíly z pøecenìní majet. a závazkù/+/-909/ 130 Majetkové fondy celkem , ,61 souèet položek 127 až 129 Fond privatizace /904/ 211 X X Ostatní fondy /905/ 212 X X souèet položek 211 a X X 2. FINANÈNÍ A PENÌŽNÍ FONDY Fond odmìn /911/ 132 Fond kulturních a sociálních potøeb /912/ ,90 196,46 Fond rezervní /914/ ,66 513,49 Fond reprodukce majetku /916/ ,67 203,87 Penìžní fondy /917/ 136 Jiné finanèní fondy /918/ 137 Finanèní a penìžní fondy celkem ,23 913,82 souèet položek 132 až ZVLÁŠTNÍ FONDY OSS Státní fondy /921/ 139 Ostatní zvláštní fondy /922/ 140 Fondy EU /924/ 203 Zvláštní fondy OSS celkem 141 souèet položek 139, 140 a ZDROJE KRYTÍ PROSTØEDKÙ ROZPOÈTOVÉHO HOSPODAØENÍ Financování výdajù OSS /201/ 142 X Financování výdajù ÚSC /211/ 143 X Bankovní úèty k limitùm OSS /223/ 144 X Vyúètování rozp.pøíjmù z bìžné èinnosti OSS /205/ 145 X Vyúètování rozp.pøíjmù z bìžné èinnosti ÚSC /215/ 146 X Vyúètování rozp.pøíjmù z finanèního majetku OSS /206/ 147 X Vyúètování rozp.pøíjmù z finanèního majetku ÚSC /216/ 148 X Zúètování pøíjmù ÚSC /217/ 149 X Pøijaté návratné finanèní výpomoci mezi rozpoèty /272/ 150 Zdroje krytí prostøedkù rozpoèt. hospodaøení celkem 151 souèet položek 142 až VÝSLEDEK HOSPODAØENÍ a) z hospodáøské èinnosti ÚSC a èinnosti PO Výsledek hospodaøení bìžného úèetního období +/-963/152 X 4,43 Nerozdìl.zisk, neuhrazená ztráta minulých let+/-932/153 Výsledek hospodaøení ve schvalovacím øízení +/-931/ ,40 X b) Pøevod zúètování pøíjmù a výdajù z min. let +/-933/155 c) Saldo výdajù a nákladù +/-964/156 d) Saldo pøíjmù a výnosù +/-965/157 souèet položek 152 až ,40 4,43 D. CIZÍ ZDROJE , ,88 souèet položek REZERVY Rezervy zákonné /941/ DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY Vydané dluhopisy /953/ 161 Závazky z pronájmu /954/ 162 Dlouhodobé pøijaté zálohy /955/ 163 Dlouhodobé smìnky k úhradì /958/ 164 Ostatní dlouhodobé závazky /959/ 165 Dlouhodobé závazky celkem 166 souèet položek 161 až KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY Dodavatelé /321/ ,92 512,41 Smìnky k úhradì /322/ 168 Pøijaté zálohy /324/ ,62 408,19 Ostatní závazky /325/ ,14 21,37 Závazky zaniklé ÈKA /326/ 223 Pøijaté zálohy daní /327/ 224 Závazky z výbìru daní a cel /328/ 225 Závazky ze sdílených daní a cel /329/ 226 Závazky z pevných termínových operací a opcí /373/ 171 souèet položek 167 až 171 a 223 až ,68 941,97 Závazky z upsan.nesplacených cen.papírù a podílù /367/ 173 Závazky k úèastníkùm sdružení /368/ 174

6 Licence:DRJ3 ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGUM IÈO: Období : 12/2009 Okamžik sestavení: h41m25s Strana: 5 Úèet Položka Stav k 1. lednu Stav k rozvahovému dni P A S I V A - Název položky èíslo 3 4 souèet položek 173 a Zamìstnanci /331/ 176 1, ,53 Ostatní závazky vùèi zamìstnancùm /333/ ,70 souèet položek 176 a , ,53 Závazky ze sociál.zabezpeèení a zdrav.pojištìní /336/ , ,58 Daò z pøíjmù /341/ 180 Ostatní pøímé danì /342/ ,72 229,52 Daò z pøidané hodnoty /343/ 182 Ostatní danì a poplatky /345/ 183 souèet položek 180 až ,72 229,52 Vypoøádání pøeplatkù dotací a ost.závazkù se SR /347/ 185 Vypoø.pøeplatkù dotací a ost.záv.s rozpoètem ÚSC /349/ 186 souèet položek 185 a Jiné závazky /379/ ,20 28,60 Krátkodobé závazky celkem , ,20 souèet položek BANKOVNÍ ÚVÌRY A PÙJÈKY Dlouhodobé bankovní úvìry /951/ 190 Krátkodobé bankovní úvìry /281/ 191 Eskontované krátkodobé dluhopisy (smìnky) /282/ 192 Vydané krátkodobé dluhopisy /283/ 193 Ostatní krátkodobé závazky (finanèní výpomoci) /289/ 194 souèet položek 193 a Bankovní úvìry a pùjèky celkem 196 souèet položek PØECHODNÉ ÚÈTY PASIVNÍ Výdaje pøíštích období /383/ 197 Výnosy pøíštích období /384/ 198 7,59 6,81 Kurzové rozdíly pasivní /387/ 199 Dohadné úèty pasivní /389/ , ,87 Pøechodné úèty pasivní celkem , ,68 souèet položek 197 až 200 P A S I V A C E L K E M - souèet položek , ,74 *** Konec sestavy ***

7 Licence:DRJ3 ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGUM Zpracoval: UR supervizor 9 Okamžik sestavení: h41m31s Strana: 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY za období : 12/2009 (v tis.kè na dvì desetinná místa) I È O : NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Mateøská škola Chomutov, pøíspìvková organizace Položka Hlavní èinnost Hospodáøská èinnost Úèet Název položky èíslo Spotøeba materiálu , Spotøeba energie , Spotøeba ostatních neskladovatelných dodávek Prodané zboží 4 _ 511 Opravy a udržování , Cestovné 6 58, Náklady na reprezentaci 7 5, Ostatní služby ,75 _ 521 Mzdové náklady , Zákonné sociální pojištìní , Ostatní sociální pojištìní Zákonné sociální náklady , Ostatní sociální náklady 13 76,73 _ 531 Daò silnièní Daò z nemovitostí Ostatní danì a poplatky 16 _ 541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Odpis pohledávky Úroky Kursové ztráty Dary Manka a škody Jiné ostatní náklady ,57 _ 551 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku , Zùstatková cena prodaného DNM a DHM Prodané cenné papíry a podíly Prodaný materiál Tvorba zákonných rezerv Tvorba zákonných opravných položek 30 _ Náklady celkem souèet položek 1 až ,39 _

8 Licence:DRJ3 ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGUM IÈO: Období : 12/2009 Okamžik sestavení: h41m31s Strana: 2 Položka Hlavní èinnost Hospodáøská èinnost Úèet Název položky èíslo Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb , Tržby za prodané zboží 34 _ 611 Zmìna stavu zásob nedokonèené výroby Zmìna stavu zásob polotovarù Zmìna stavu zásob výrobkù Zmìna stavu zvíøat 38 _ 621 Aktivace materiálu a zboží Aktivace vnitroorganizaèních služeb Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 42 _ 641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Platby za odepsané pohledávky Úroky 46 60, Kursové zisky Zúètování fondù , Jiné ostatní výnosy ,29 66,63 _ 651 Tržby z prodeje dlouhodobého NM a HM Výnosy z dlouhodobého finanèního majetku Tržby z prodeje cenných papírù a podílù Tržby z prodeje materiálu 53 4, Výnosy z krátkodobého finanèního majetku Zúètování zákonných rezerv Zúètování zákonných opravných položek 56 _ 691 Pøíspìvky a dotace na provoz ,49 _ Výnosy celkem souèet položek 32 až ,19 66,63 _ Výsledek hospodaøení pøed zdanìním rozdíl položek ,20-66,63 _ 591 Daò z pøíjmù Dodateèné odvody danì z pøíjmù 61 _ Výsledek hospodaøení po zdanìní položka (+/-) 62 62,20-66,63 _ *** Konec sestavy ***

9 Licence:DRJ3 ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGUN Zpracoval: UR supervizor 9 Okamžik sestavení: h41m46s Strana: 1 PØÍLOHA ÚÈETNÍ ZÁVÌRKY za období : 12/2009 organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad *** verze pro pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC *** (v tis.kè na dvì desetinná místa) I È O : NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Mateøská škola Chomutov, pøíspìvková organizace Položka Stav k Stav k 12/2009 Název položky èíslo INFORMACE, které vyplývají z ustanovení 18 a 19 zákona 563/1991 Sb. o úèetnictví - úèetní jednotka uvede v samostatné pøíloze 2. INFORMACE o stavu položek podle Pøílohy è.3 vyhlášky 505/2002 Sb. 2.I. Položky 1 až 19, 50 a 51 se vykáží k okamžiku sestavení mezitimní úèetní závìrky nebo k rozvahovému dni v uspoøádání : Dotace celkem na dlouhodobý maj.ze stát.roz.(z AÚ k úètu 346) 1 X z toho: systémové dotace na dlouhodobý majetek 2 X z toho na: výzkum a vývoj 3 X vzdìlávání pracovníkù 4 X informatiku 5 X individuální dotace na jmenovité akce 6 X Pøijaté prostø.ze zahr.na dlouh.majetek (z AÚ k úètu 916) 7 X Pøij.dot.celkem na dl.majetek z rozp.úsc (z AÚ k úètu 348) 8 X Pøij.pøísp.a dot.na provoz ze stát. rozpoètu(z AÚ k úètu 691) 9 X 1.854,00 z toho: pøij.pøísp.na provoz od zøizov.(z AÚ k úètu 691)10 X z toho: výzkum a vývoj 11 X vzdìlávání pracovníkù 12 X informatiku 13 X pøij.dot.na neinv.nákl.souvis.s fin.programù evid.v ISPROFIN od zøizovatele (z AÚ k úètu 691)14 X pøij.prostø.na výzk.a výv.od posk.jiných než od zøizovatele (z AÚ k úètu 691)15 X Pøij.prostø.na výzk.a výv.z rozp.územních samospráv.celkù (z AÚ k úètu 691)16 X Pøij.prostø.na výzk.a výv.od pøíjemcù úèelové podpory (z AÚ k úètu 691)17 X Pøijaté prostøedky na provoz ze zahranièí (z AÚ k úètu 691)18 X Pøij.pøísp.a dot.celkem na provoz z rozp.úsc(z AÚ k úètu 691)19 X ,49 Pøij.pøísp.a dot.na provoz z rozp. st.fondù (z AÚ k úètu 691)50 X Pøij.dot.celkem na dlouhod.maj.z rozp.státních fondù 51 X

10 Licence:DRJ3 ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGUN Zpracoval: UR supervizor 9 Okamžik sestavení: h41m46s Strana: 2 Položka Stav k Stav k 12/2009 Název položky èíslo II. Položky 20 až 49, 52, 53 a 54 se vykáží k 1.lednu a k okamžiku sestavení mezitimní úèetní závìrky nebo k rozvahovému dni v uspoøádání: Poskyt.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - kraj.úøadu (úèet 271) 20 Poskyt.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - obci (úèet 271) 21 Pøij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - ze stát.rozp.(úèet 272) 22 Pøij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od kraj.úøadu(úèet 272) 23 Pøij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od obce (úèet 272) 24 Pøij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od stát.fondù(úèet 272) 25 Pøij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od ost.veø.r.(úèet 272) 26 Poskyt.pøech.výpomoci pøísp.org. - org.sl.státu (úèet 273) 27 Poskyt.pøech.výpomoci pøísp.org. - kraj.úøadem (úèet 273) 28 Poskyt.pøech.výpomoci pøísp.org. - obcí (úèet 273) 29 Krátkodobé bankovní úvìry tuzemské (úèet 281) 30 Krátkodobé bankovní úvìry zahranièní (úèet 281) 31 Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku (úèet 283) 32 Vydané krátkodobé dluhopisy v zahranièí (úèet 283) 33 Ost.krátk.závazky (finanèní výpomoci) tuzemské (úèet 289) 34 Ost.krátk.závazky (finanèní výpomoci) zahranièní (úèet 289) 35 Smìnky k úhradì tuzemské (úèet 322) 36 Smìnky k úhradì zahranièní (úèet 322) 37 Dlouhodobé bankovní úvìry tuzemské (úèet 951) 38 Dlouhodobé bankovní úvìry zahranièní (úèet 951) 39 Vydané dluhopisy tuzemské (úèet 953) 40 Vydané dluhopisy zahranièní (úèet 953) 41 Dlouhodobé smìnky k úhradì tuzemské (úèet 958) 42 Dlouhodobé smìnky k úhradì zahranièní (úèet 958) 43 Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské (úèet 959) 44 Ostatní dlouhodobé závazky zahranièní (úèet 959) 45 Nakoup.dluh.a smìnky k inkasu celkem(z AÚ úètù 063,253a312) 46 z toho:krátk.dluhopisy a smìnky ÚSC (z AÚ úètù 253a312) 47 komunální dluhopisy ÚSC (z úètu 063) 48 ost.dluh.a smìnky veø.rozp. (z AÚ úètù 063,253,312) 49 Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpeèení a pøíspìvku na státní politiku zamìstnanosti ,69 890,34 Splatné závazky veøejného zdravotního pojištìní ,67 409,24 Evidované daòové nedopl.u místnì pøísl. finanèních orgánù ,73 229,52 _ 2.III. Organizaèní složky státu vykazují stavy údajù položek è. 20,21 a 27 pøílohy úèetní závìrky. Ministerstva jako organizaèní složky státu vykazují též stavy údajù položky è. 46 až 49 pøílohy úèetní závìrky. Územní samosprávné celky vykazují stavy údajù položek è. 20 až 49 pøílohy úèetní závìrky. Pøíspìvkové organizace vykazují údaje položek è. 1 až 19, 30 a 31, 34 a 35, 38 a 39 pøílohy úèetní závìrky. Stav položky è. 50 vykazují pøíspìvkové organizace. Stavy položek è. 51 až 54 vykazují ÚSC, pøíspìvkové organizace, státní fondy a OSS.

11 Licence:DRJ3 ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGUN Zpracoval: UR supervizor 9 Okamžik sestavení: h41m46s Strana: 3 3. DALŠÍ ÚDAJE, které nejsou obsaženy v èásti 1. nebo 2. pøílohy úèetní závìrky, které jsou podstatné pro posouzení majetkoprávní situace a které jsou rozhodující pro hospodaøení úèetní jednotky nebo které stanoví provádìcí pøedpis nebo zøizovatel. - INFORMACE O STAVU JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK KNIHY PODROZVAHOVÝCH ÚÈTÙ ( 24, odst. 4 vyhl. 505/2002 Sb.): Stav k Stav k 12/2009 SU AU Název úètu , , Podrozvahový úèet , , Celkem 3.447, ,31 - ostatní údaje úèetní jednotka uvede v samostatné pøíloze *** Konec sestavy ***

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00600598 Název: Obec Holštejn Sestavená k

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70809721 Název: Mikroregion Podralsko Sestavená

Více

Licence: DA10 XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DA10 XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 00190900 Název: Obec Spojil AKTIVA CELKEM 48 538

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2011 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc IÈO 2011

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Dana Milotová Okamžik sestavení: 22.01.2015 11h44m15s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :48897426 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Základní škola Žïár nad Sázavou, Komenského 2 Žïár nad Sázavou

Více

Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìsto Nová Role. (v Kè) sestavený ke dni 22.05.2012

Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìsto Nová Role. (v Kè) sestavený ke dni 22.05.2012 Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìsto Nová Role ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 22.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00254819 název Mìsto Nová Role ulice,

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Závěrečný účet města Trhové Sviny za rok 2011 obsah

Závěrečný účet města Trhové Sviny za rok 2011 obsah Závěrečný účet města Trhové Sviny za rok 2011 obsah 1. Výsledky hospodaření města, zřízených a založených organizací, finanční vypořádání 2. Rozbor hospodaření 3. Výkaz o plnění rozpočtu FIN 2-12 4. Výsledovka,

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Obec Ruda nad Moravou ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, è.p. 9. kvìtna 40 obec Ruda nad Moravou

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31.

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Více

OBSAH: Úvodní slovo pøedsedkynì správní rady... STRANA 2 Základní údaje o Nadaèním fondu manželù Livie a Václava Klausových...

OBSAH: Úvodní slovo pøedsedkynì správní rady... STRANA 2 Základní údaje o Nadaèním fondu manželù Livie a Václava Klausových... Výroèní zpráva za rok 2005 OBSAH: Úvodní slovo pøedsedkynì správní rady.......................................................................... STRANA 2 Základní údaje o Nadaèním fondu manželù Livie

Více

Licence: D53C XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012)

Licence: D53C XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2014 IČO: 00281301 Název: Obec Vysočany Sestavená k

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Obec Drhovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00512605 název Obec Drhovice ulice, è.p. Drhovice obec Drhovice PSÈ, pošta 391 31 Kontaktní

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k Název nad ízeného orgánu a sídlo: I : Název, sídlo a právní forma

Více

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí - - ~_...,------ ~ -- -.I..._~.- -- ----- Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 75021897 Název organizace: Mateřská škola Senetářov, okr. Blansko, přísp. org. Právnf forma: příspěvková organizace Sfdlo:

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 00365432 Název: Obec Skalička AKTIVA CELKEM 12 417

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00578321 Název: Obec Dřevěnice AKTIVA CELKEM 86

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 43750486 Název: Obec Veliká Ves AKTIVA CELKEM 28

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00278165 Název: Obec Nemojov AKTIVA CELKEM 110 744

Více