VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O."

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Alissa Kazazayeva Turecko a cestovní ruch Bakalářská práce 2015

2 Turecko a cestovní ruch Bakalářská práce Alissa Kazazayeva Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské práce: Ing. Jana Kalabisová, Ph.D. Datum odevzdání bakalářské práce: Praha 2015

3 Bachelor s Dissertation Turkey and Tourism Alissa Kazazayeva The Institute of the Hospitality Management in Prague Department of Hospitality Management Major: Hospitality Management Thesis Advisor: Ing. Jana Kalabisová, Ph.D. Date of Submission: Prague 2015

4 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Turecko a cestovní ruch zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r.o. V Praze dne Podpis

5 Poděkování: Tímto chci poděkovat Ing. Janě Kalabisové, Ph.D., vedoucí této práce, za připomínky a čas, kterými věnovala při zpracování práce.

6 ABSTRAKT Bakalářská práce je věnována cestovnímu ruchu v Turecku. Cestovní ruch je velmi široký pojem, který v sobě zahrnuje nespočet nehmotných i hmotných statků či služeb, jež jsou v rámci něho prodávány či poskytovány. Cestovní ruch tvoří velmi významnou část národních hospodářství. Hlavním cílem práce je tedy analýza cestovního ruchu Turecka. Teoretickou část tvoří úvod do problematiky, tj. vysvětlení základních pojmů, které jsou spjaté s vybraným tématem. Praktická část práce rozebírá Turecko a cestovní ruch především z kvantitativního hlediska. Po kompletním vyhotovení teoretické a praktické části jsou navrženy doporučení, a to především s ohledem na provedené analýzy. Návrhy se týkají jednotlivých součástí cestovního ruchu v Turecku. Klíčová slova: Turecko, cestovní ruch, statistika cestovního ruchu, turistické destinace

7 ABSTRACT Thesis is devoted to tourism in Turkey. Tourism is a very broad term, which implies countless intangible and tangible goods and services which are sold or provided. Tourism is a very important part of the national economy. The main objective of this work is to analyze tourism in Turkey. The theoretical part consists of explanation of basic concepts that are associated with the theme. The practical part discusses tourism in Turkey especially in quantitative terms. After a completeevaluation of theoretical and practical pars of the thesis several recommendations made with regard to the topic. Those proposal are related to each component of tourism in Turkey. Key words: Turkey, tourism, statistics of tourism, tourism destinations

8 OBSAH ÚVOD Metodika použita v práci TEORETICKÁ ČÁST Cestovní ruch Základní pojmy Význam pro ekonomiku Mezinárodní právní normy v dané oblasti Charakteristika země Základní údaje Mezinárodní vztahy Turecka Cestovní ruch v Turecku Charakteristika cestovního ruchu země Význam cestovního ruchu Turecka ve světovém kontextu Destinace cestovního ruchu Turecka Služby cestovního ruchu Turecka Infrastruktura cestovního ruchu země PRÁKTICKÁ ČÁST Analýza cestovního ruchu Turecka Celkové statistické údaje o cestovním ruchu v Turecku Analýza skladby turistů navštěvujících Turecko Cestovní ruch a jeho vliv na ekonomické ukazatele země Podpora cestovního ruchu vládou Turecka Souhrnné vyhodnocení NÁVRHOVÁ ČÁST ZÁVĚR SEZNAM LITERATURY A POUŽITÝCH ZDROJŮ PŘÍLOHA 1: Mapa Turecka s označením jeho geotermálních pramenů a termálních vod 59

9 SEZNAM OBRÁZKŮ, TABULEK A GRAFŮ Obrázek 1: Schéma znázorňující vazby mezi jednotlivými sektory Obrázek 2: Schéma služeb v cestovním ruchu Tabulka 1: Celkové příjmy z cestovního ruchu Turecka za období let Tabulka 2: Počet turistů v Turecku v jednotlivých letech Tabulka 3: Průměrné náklady na 1 turistu v Turecku v absolutních číslech Tabulka 4: Počet přenocovaných dní v absolutním vyjádření v desetinném čísle Tabulka 5: Počet turistů v Turecku dle národnosti v absolutních číslech za rok Tabulka 6: Přehled turistů v Turecku dle důvodu jejich návštěvy v zemi Tabulka 7: Podíl příjmů z cestovního ruchu Turecka na HDP za období 1998 až Graf 1: Vývoj počtu ubytovacích zařízení na území Turecka v letech Graf 2: Celkové příjmy z cestovního ruchu Turecka za období let Graf 3: Vývoj celkového počtu turistů v Turecku v jednotlivých letech Graf 4: Vývoj průměrných nákladů za 1 turistu v letech Graf 5: Přehled průměrně přenocování turisty v Turecku Graf 6: Rozložení národnosti turistů, kteří navštíví Turecko za rok Graf 7: Podíl cestovního ruchu na HDP Turecka v procentuálním vyjádření... 47

10 ÚVOD Cestovní ruch je velmi široký pojem, který v sobě zahrnuje nespočet nehmotných i hmotných statků či služeb, jež jsou v rámci něho prodávány či poskytovány. Obecné vnímání cestovního ruchu je přitom souhrn přechodných pobytů osob, nebo můžeme také říci turistů, kteří jezdí do různých cílových destinací, v nichž jsou jim poskytovány služby nejrůznějšího charakteru, které do tohoto slova rovněž spadají. Součástí jsou také organizace, které zajišťují zprostředkování celého procesu cestování. Autorka práce si toto téma zvolila z důvodu jeho velké aktuálnosti a faktu, že cestovní ruch tvoří velmi významnou část národních hospodářství. To dokazují zveřejněná čísla světovou organizací cestovního ruchu, která v minulosti uvedla, že 25 30% všech světových služeb tvoří cestovní ruch. Díky velké šíři tohoto tématu, se práce zaměřuje na jednu zemi - Turecko, a díky tomu nese název Turecko a cestovní ruch. Již podle názvu je patrné, že pozornost je zaměřena především na správné definování základních pojmů této problematiky, informací a analýz týkajících se vybrané země. Hlavním cílem práce je analýza cestovního ruchu Turecka. Dílčí cíle stanovené v této práci jsou: Zajistit kvalitní teoretickou základnu, o kterou se bude opírat část praktická a především poslední a nejdůležitější část práce část návrhová. Detailně analyzovat statistická data charakterizující vývoj cestovního ruchu v Turecku. Připravit souhrnné vyhodnocení analyzovaných dat. Připravit návrh doporučení pro cestovní ruch Turecka. Hypotéza pro tuto práci zní: Zvýšil-li se význam cestovního ruchu Turecka v posledních letech? Teoretickou část tvoří úvod do problematiky, tj. vysvětlení základních pojmů, které jsou spjaté s vybraným tématem. Dále je rozebrán význam odvětví pro ekonomiku a jsou popsány jednotlivé mezinárodní právní normy, které upravují danou oblast. Navazující kapitola 2 Charakteristika země, pak představuje Turecko a to nejprve z hlediska obecného a později z hlediska vztahu k odvětví cestovního ruchu, kde jsou rozebrány cílové destinace, služby, infrastruktura apod. 9

11 Praktická část práce rozebírá Turecko a cestovní ruch především z kvantitativního hlediska. Proto jsou pro vyjádření výsledků analýz použity grafy a tabulky, které jsou následně popsány. Celá část je rozdělena do několika subkapitol, kdy první popisuje použitou metodiku v praktické části. Dále je věnována pozornost detailní analýze jednotlivých statistických dat, která jsou čerpána především z oficiálních tureckých zdrojů (např. Turecký statistický úřad). Součástí praktické části je také rozebrání podpory cestovního ruchu vládou Turecka a nakonec souhrnné vyhodnocení. Po kompletním vyhotovení teoretické a praktické části budou navrženy doporučení a to především s ohledem na provedené analýzy. Návrhy se budou týkat jednotlivých součástí cestovního ruchu v Turecku a přitom se budou odkazovat na teoretickou část. 10

12 Metodika použitá v práci V rámci praktické části bylo používáno několik metod tak, aby bylo dosaženo hlavního cíle práce - analyzovat cestovní ruch v Turecku a na základně toho vyhodnotit jeho slabiny a silné stránky, případně navrhnout nápravná opatření pro konkrétní výsledky. První metoda, která byla použita, nese název analýza primárních a sekundárních dat. Ta může být popsána jako deskripce a následná komparace myšlenek jednotlivých autorů na téma dané problematiky. Tento postup byl zvolen, když se autorka práce uchýlila k nějakým závěrům z důvodu větší validity a vyvarování se subjektivního pohledu, který do odborné práce tohoto typu nepaří. Tato metoda je však stěžejní především pro teoretickou část práce. Jako zdroje byly použity literatura, dále internetové stránky, které byly často nacházeny pomocí internetového vyhledavače Literatura byla vyhledávána především pomocí vyhledávacího programu Městské knihovny Praha, který se jmenuje Koniáš. Ve všech případech byl kladen důraz na aktuálnost a důvěryhodnost pramenů. Seznam použité literatury je umístěn na konci bakalářské práce. Nejvíce významnou součástí a metodou pro praktickou část práce je analýza dat a jejich následná úprava do potřebné podoby a celkových potřeb této práce. Autorka vycházela z oficiálních statistik Turecké republiky a jejího orgánu - Tureckého statistického úřadu. Okrajově byly informace doplněny z jiných pramenů. Velmi důležité bylo dodržet a sledovat data v určitém časovém horizontu. Bylo tak učiněno dle jejich dostupnosti, avšak minimální hranice byla 10 let, tak aby výsledky byly co nejvíce validní. U grafů je především důležité vidět vývoj daného ukazatele v čase a tato hranice byla na základě této skutečnosti určena jako nezbytná. Z důvodu větší přehlednosti a faktu, že na totožná data je možné koukat z více pohledů, jsou zpracována do dvou podob tabulka (kvantitativní vyjádření vývoje hodnoty) a graf (zde je sledován především vývojový trend). Jednotlivé další specifikace a úprava dat je uvedena vždy u konkrétní kapitoly tak, aby byla pro čtenáře práce co nejsnazší orientace v obsahu. V následné části, které byla pojmenována tzv. Návrhová, jsou shrnuty poznatky z praktické části a za podpory znalostí z části teoretické jsou shrnuta všechna fakta a navrhnuta vhodná opatření pro jejich současný stav. Metoda použita pro tuto část je metoda indukce. 11

13 TEORETICKÁ ČÁST 1. Cestovní ruch První kapitola nazvaná Cestovní ruch popisuje obecné charakteristiky tohoto odvětví služeb. Z důvodu přehlednosti je rozdělena do třech podkapitol. První podkapitola 1.1 popisuje obecné charakteristiky. Zaměřuje se především na význam tohoto pojmu, tedy co zahrnuje a jaké jsou vazby mezi jeho jednotlivými segmenty. Další podkapitolou je část 1.2, která se soustředí na obecný význam oblasti cestovního ruchu pro státní ekonomiky. Celá úvodní část je potom doplněna v subkapitole 1.3, kde jsou uvedeny mezinárodních právní normy, které upravují druh těchto služeb Charakteristika cestovního ruchu Jak uvádí ve své publikaci Ryglová a kol. 1, definování cestovního ruchu je závislé na více faktorech. Především pak na tom, z hlediska jaké vědní disciplíny je tento pojem zkoumán. Vzhledem k tomu, že pro cestovní ruch je velice důležitý ekonomický pohled, je velmi vystihující definice, kterou vyslovil F. W. Ogilvie již na začátku 19. století. Cestovní ruch je podle něj ekonomický jev spojený se spotřebou hmotných a nehmotných statků, hrazených z prostředků získaných v místě trvalého bydliště. Z této definice je patrné, že cestovní ruch není jenom jistý druh služby. Ale můžeme ho chápat také jako celé odvětví průmyslu, které se neustále rozvíjí a modernizuje. Do tohoto průmyslu lze zahrnout všechny služby, které jsou spjaty s cestováním nebo turistikou. Nad definicí cestovního ruchu se ve své knize z jiného pohledu zamýšlí i autoři Horner a Swarbrooke 2, kteří píší, že je to krátkodobý přesun lidí do jiných míst, tedy míst, které nejsou jejich obvyklým pobytem, za účelem příjemných činností. Tyto slova vystihují podstatu tohoto odvětví. Zároveň je ale nutné upozornit na to, že nezahrnuje všechny možné aspekty. Dále autoři totiž poukazují na to, že do odvětví cestovního ruchu lze zařadit i dlouhodobé 1 RYGLOVÁ, BURIAN a VAJČNEROVÁ, 2011, str HORNER, 2003, str. 53,54 12

14 pracovní cesty a cestování spojené s lidskou prací. Tato definice je odlišná od té, která byla uvedena v prvním odstavci. Potvrzuje úvodní větu a dokazuje, že pohled jednotlivých autorů na tuto problematiku se liší. Můžeme tuto definici chápat a rozvést také jako střet poptávky (splněná přání klientů) s nabídkou (poskytované služby průmyslu). Za nejvíce obecnou, ale zároveň shrnující výše uvedené definice, byl vybrán výklad cestovního ruchu od Jakubíkové 3, která píše následující: Za cestovní ruch je označován pohyb lidí mimo jejich vlastní prostředí do míst, která jsou vzdálena od místa jejich bydliště, za různými účely, vyjma migrace a výkonu normální denní práce. Tento výklad bude použit jako směrodatný pro celý obsah práce. Ryglové a kol. 4 dále tvrdí, že můžeme průmysl rozdělit do několika sektorů: Ubytovací služby (zahrnuje ubytovací služby všechny typy ubytovacích zařízení, což zahrnuje vše od hotelových řetězců po živnostníky provozující malé penziony); Atrakce (kulturní a sportovní vyžití v podobě např. zoologických zahrad nebo historických památek); Doprava (všechny druhy dopravy vč. půjčoven dopravních prostředků); Zprostředkovatelé (např. cestovní kanceláře, organizátoři, rezervační on-line systémy); Organizace (např. turistické asociace). Obrázek 1: Schéma znázorňující vazby mezi jednotlivými sektory Zdroj: RYGLOVÁ, 2009, s JAKUBÍKOVÁ, 2012, str RYGLOVÁ, BURIAN a VAJČNEROVÁ, 2011, str.18 13

15 V následujícím schématu jsou graficky znázorněny souvztažnosti jednotlivých částí cestovní ruchu. Z obrázku je patrné, že části jsou na sebe úzce navázané a v některých případech funguje jen s velkými obtížemi jedna bez druhé. Doprava je potom bod, který sdružuje všechny části. Z tohoto důvodu je tato součást průmyslu nejdůležitější pro kvalitní fungování podnikání v cestovním ruchu Význam pro ekonomiku Význam cestovní ruchu pro státní ekonomiky je značný a v konečném výsledku vypovídá o životní úrovni obyvatelstva daných zemí. Viturka 5 dokonce tvrdí, že cestovní ruch a s ním spojená rekreace je nepochybně jedno z nejvýznamnějších a nejrychleji rostoucích odvětví světové ekonomiky. S tím jsou velmi spjaty společenské funkce, které mají sekundární dopad na ekonomiku. To popisuje na svých webových stránkách Institut Czech Tourism 6 a dále uvádí, že společenské funkce můžeme vyjmenovat jako: Všestranný rozvoj osobnosti; Obnova duševních a fyzických sil; Nástroj preventivního léčebného působení; Účelné využití volného času; Tvorba nového životního stylu; Nástroj vzdělávání a kulturní výchovy člověka. Všechny tyto aspekty napomáhají a zvyšují význam cestovního ruchu. Z toho pramení jeho ekonomické výhody a funkce. V prvé řadě je to dále podle Czech Tourism: Vytváření pracovních příležitostí; Vliv zahraničního cestovního ruchu na platební bilanci státu; Zdroj kapitálu; Obnova stávajícího bytového fondu; Podnět pro rozvoj řemesel. 5 VITURKA, 2010, str RITÍŘOVÁ, 2010 [cit ] 14

16 Všechny tyto jednotlivé aspekty lze shrnout tak, že podněcují konkurenceschopnost daného státu a posilují hospodářsky slabší a postižená území či ještě více rozvíjejí vyspělé ekonomiky. Důkazem toho, že význam cestovního ruchu není pro ekonomiku zanedbatelný, je i fakt, že roste význam mezinárodních organizací, které zaměřují své činnosti na jeho podporu. Za dvě klíčové organizace lze podle Palatkové 7 označit UNWTO (United Nations World Tourism Organization)a WTTC (The World Travel & Tourism Council). Za další mezinárodní organizace, které řeší cestovní ruch v rámci svého portfolia lze označit OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) a OSN (Organizace spojených národů) Mezinárodní právní normy v dané oblasti Než bude přistoupeno k samotným mezinárodním právním normám v oblasti cestovního ruchu, je nutné podotknout, že jako i u jiných států, upravují tuto oblast v Turecku právní předpisy na národní (vnitrostátní) úrovni. Tyto předpisy ale nejsou podle tureckého Ministerstva Kultury a cestovního ruchu 8 striktně formulované a nebrání proto tomuto významného segmentu v rozvoji tamní ekonomiky. Jedná se např. o Zákon č: 2634, který se nazývá (volně přeloženo) Právo na podporu cestovního ruchu. Další polemika o přínosnosti a rozsahu regulace cestovního ruchu již není s ohledem na cíl dané práce vhodná. Z toho důvodu bude v dalším odstavci věnována pozornost právním normám, které jsou platné na mezinárodní úrovni. Mezinárodní právní normy v cestovním ruchu nabývají stále většího významu. Je to z důvodů politických, ekonomických či kulturních. Povětšinou je ale zájem ekonomický na prvním místě. Je to z důvodu navyšování národního bohatství země díky přílivu turistů za podpory cestovního ruchu. Upravování politicko-ekonomických vztahů je tedy pro všechny zúčastněné přínosem. V mezinárodním kontextu upravují oblast cestovního ruchu především organizace: 7 PALATKOVÁ, 2011, str. 114,126 8 REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM, 2015 [cit ]. 15

17 UNWTO (Světová organizace turismu); WTTC (Světová rada cestování a turismu); OECD (Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj) vstup Turecka rok 1948, patří k zakládajícím členským zemím OECD; Organizace a programy v systému OSN (Organizace spojených národů) kam patří např. World Trade Organization (WTO), v rámci ní jsou mezi státy uzavřené dohody a právní normy, které se členové zavazují dodržovat. Turecko je členem WTO od 26. března Vzniku organizace nesoucí toto jméno ale předcházel tzv. GATT signatář, do kterého se Turecko zapsalo již 17. října Vstup Turecka do OSN se pak datuje 24. října Zajímavé je to také v rámci Evropské Unie, která má velkou řadu směrnic pro oblast cestovního ruchu. V rámci Evropského práva se můžeme setkat s těmito úkony: Závazné právní akty Nařízení (nejsilnější právní akt EU, závazné pravidlo, které musí být implementováno do právního řádu všech členských států); Směrnice (závazná jenom pro určené členské státy, státy se zavazují k výsledku, kterého musí být dosaženo); Rozhodnutí (závazný právní akt, pro toho, komu je určen např. členský stát nebo konkrétní vnitrostátní subjekt); Další akty Doporučení (není právně závazné, jedná se o návod na vytvoření směrnice postupu pro členský stát); Stanovisko (není právně závazné, vyjadřuje postoj institucí k nějakým otázkám); Společenská akce a společenský postoj (zahrnuje spolupráci v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky a rovněž policejních a justičních orgánů v trestních věcech). Turecká republika o vstup do Evropské Unie usiluje, zatím však neúspěšně. 16

18 2. Charakteristika země Kapitola s názvem Charakteristika země byla zařazena proto, že je velmi důležité Turecko chápat po všech stránkách, než bude přistoupeno k samotnému zaměření se na problematiku cestovního ruchu. V následujících podkapitolách je proto tento stát rozebrán dle geografie, náboženství, politického systému, ekonomiky a kultury Základní údaje Turecko, celým svým názvem Turecká republika, je státem demokratickým. Hlavní město je Ankara s počtem obyvatel Ještě větším městem než je Ankara, je trojnásobný Istanbul, který pojme, dle stejného zdroje, obyvatel. Mezi další velká města patří Izmir, Bursa, Adana, Antalya nebo Mersin. Jako platidlo zde slouží turecká lira (značí se TRY mezinárodní zkratka, TL vnitrostátní zkratka). Z portálu Tureckem 10 vyplynulo, že ze zkušenosti cestovatelů se v Turecku hovoří nejvíce turecky. Tento jazyk lze zařadit do tzv. turkické větve altajské jazykové rodiny. Jako další jazyk je zde používána kurdština, se kterou se lze potkat na východě země u menšiny obyvatel. Dorozumět se lze stále častěji bez větších problémů i anglicky. Tuto skutečnost ale komentuje na svých stránkách Ministerstvo zahraničí České republiky 11 a doplňuje, že tento trend je omezen pouze pro vzdělanější vrstvy obyvatel a významná turistická střediska. Obecně je mezi obyvatelstvem Turecka znalost celosvětových jazyků stále nízká. Celkový počet obyvatel je v současné době podle oficiální statistický údajů Turecka lidí. Geografie Turecka 9 TURECKY STATISTICKÝ INSTITUT, Hlavní statistika, 2015 [cit ] 10 PREMIA INVESTMENTS, 2015 [cit ] 11 MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČR, Základní informace o teritoriu, 2015 [cit ] 12 TURECKY STATISTICKÝ INSTITUT, Hlavní statistika, 2015 [cit ] 17

19 Jeho převážná část leží v Malé Asii, přičemž menší území zasahuje do jihovýchodní Evropy. Díky této skutečnosti se podle internetové stránky Zeměpis 13 dá Turecko označit za stát mezi Evropou a Asií. Turecko hraničí s několika státy a moři. Severovýchodní hranici tvoří Gruzie, východ patří Arménii, Ázerbájdžánu a Íránu. Jihovýchodně sousedí Turecko s Irákem a Sýrií. Jih omývá Středozemní moře, západ Egejské moře a sever je spojen s mořem Černým. Poslední sousední státy se nacházejí podél západní, tedy evropské, hranice, jsou to Řecko a Bulharsko. Při pohledu na mapu lze říci, že zeměpisný tvar Turecka připomíná obdélník. Ten je zhruba 1600 km dlouhý a 800 km široký. Plocha, na které se celý stát rozkládá, je velká km 2 (včetně vodních ploch). Z této celkové plochy je dle portálu Zeměpis 14 využíváno 32% jako orná půda, 16% jako pastvina, 26% zabírají lesy a 26% půdy spadá do tzv. ostatních. Nejdelší řeka se nazývá Firat. Je dlouhá zhruba 2760 km. Nejvyšší turecký bod je hora Ararat s výškou 5166 m. Nejnižším bodem je Středozemní moře (0m). Turecko spadá do subtropického podnebního pásu. Náboženství Turecko je dle sekulární zemí bez státního náboženství. To v běžném životě znamená, že turecká ústava zaručuje svobodu vyznání a myšlení. I přesto ale dle oficiálního náboženského složení 15 je 99,7% obyvatelstva muslimů. Zbylá 0,3% jsou náboženství ostatní, do kterých lze zahrnout ortodoxní, židovské, katolické, gregoriánské nebo protestanské vyznání. Toto členění více rozebírá portál Zeměpis 16, který uvádí, že 79% z muslimů tvoří tzv. Sunnitští muslimové a zbytek šíitští muslimové. Politický systém Turecko je dle oficiálního zdroje 17 řízeno parlamentní zastupitelskou demokracií. Hlava státu je prezident, který plní převážně diplomatickou a ceremoniální funkci. Přičemž vláda se rozděluje na tři orgány výkonný, zákonodárný a soudní. Všechny jsou na sobě nezávislé. 13 ZEMĚPIS, 2015 [cit ] 14 ZEMĚPIS, 2015 [cit ] 15 MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČR, Základní informace o teritoriu, 2015 [cit ] 16 ZEMĚPIS, 2015 [cit ] 17 MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČR, Základní informace o teritoriu, 2015 [cit ] 18

20 Moc výkonná je tvořena Radou ministrů, kde stojí v čele premiér. Představitel zákonodárné moci je jednokomorový parlament. Velký vliv na politiku je také přikládán armádě, která funguje z části na vládě civilní. 18 Evropská historie Turecka je datována od roku 1923, kdy vznikla Turecká republika. Právě od této doby je tento stát považován za plnohodnotnou součást Evropy. Až ale se skončením druhé světové války se Turecko začalo zapojovat do mezinárodních evropských akcí, kdy v roce 1948 patřilo k zakládajícím členům společenství OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj). V současné době je již členem NATO, OSN, CE a např. OBSE. Již několikrát se Turecko pokoušelo vstoupit do Evropské unie, ale do této doby nebyla jednání o jeho vstupu uzavřena s kladným výsledkem. Ekonomika Turecká republika po celou dobu svého trvání používala systém založený na principu smíšené ekonomiky. V minulosti tvořilo nejvýznamnější sektor zemědělství. V současné době jde ale do ústupu a do popředí se dostávají služby a průmysl. Dnes se Turecko díky tomu může pyšnit dostatečně liberální průmyslově-agrární ekonomikou. Jak už bylo zmíněno výše, Turecko se stalo zakládajícím státem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a rovněž patří do skupiny států, jež mají největší ekonomiky na světě skupina G20. Dle oficiálních ekonomických zdrojů 19 se dostalo až na 16. příčku v pomyslné kategorii největší ekonomika světa (HDP v paritě kupní síly 1,053 bilionů dolarů). Stejně jako ostatní státy světa, postihla v roce 2009 Turecko ekonomická krize. Již ale od následujícího roku ukazatel HDP opět silně roste. 20 Dle portálu Turkstat 21 dosahovala míra nezaměstnanosti až 9,2%, přesto ale ve srovnání s minulý rokem klesla. Velmi zajímavým faktem je, že ve srovnání se střední a východní Evropou je zde jedna zvláštnost. Z celkového počtu pracujících je přibližně 70% mužů. K velmi významným oborům, které přispívají k prosperující ekonomice, patří cestovní ruch, který zahrnuje i hotelnictví. Je to dáno rovněž přílivem zahraničních investorů, kteří mají zájem v zemi investovat nemalé peníze MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČR, Základní informace o teritoriu, 2015 [cit ] 19 CIA, 2015 [cit ] 20 CIA, 2015 [cit ] 21 TURECKY STATISTICKÝ INSTITUT, Hlavní statistika, 2015 [cit ] 22 CIA, 2015 [cit ] 19

21 Co se týče vývozu a dovozu zboží jsou hodnoty dle TheWorldFactbook 23 následující: Vývoz (převážně oděvy, potraviny, textilie, kovové výrobky a strojní technika) Německo (10,1 % k roku 2010); Spojené království (6,4 %); Itálie (5,7 %); Francie (5,3 %); Irák (5,3 %); Rusko (4,1 %). Import (nejvíce zastoupená strojní technika, chemikálie, pohonné látky) Rusko (11,6 %); Německo (9,5 %); Čínská lidová republika (9,3 %); Spojené státy americké (6,6 %); Itálie (5,5 %); Francie (4,4 %); Írán (4,1 %). Kultura Velmi populárním sportem je v Turecku fotbal. Světově největší úspěch dosáhlo Turecko při Mistrovství světa 2002, kdy se umístilo na 3. Místě. Turecko bylo také jedním z míst, kde se v letech konaly prestižní závody Formule 1. Ze serveru Tureckem 24 lze doplnit skutečnost, že dalším velmi výrazným znakem pro V rámci cestovního ruchu je velmi oblíbenou činností turistů nakupování. Tento fenomén je v Turecku obohacen o smlouvání. To je v zemi považováno za druh sportu a je od zákazníků dokonce vyžadováno. Turisti jsou proto upozorňováni na to, že cena uvedená na výrobku není nikdy konečná Mezinárodní vztahy Turecka 23 CIA, 2015 [cit ] 24 TURECKEM.CZ, 2015 [cit ] 20

22 Dle webových stránek Turecka 25 lze konstatovat, že tento stát nemá dobré styky s převážnou většinou sousedních zemí. Jedinou výjimku tvoří Gruzie a Ázerbájdžán. Např. oblast, kde selhává zahraniční politika je ve vztahu k Arménii. Zde dokonce zdroj 26 uvádí, že jsou zavřené hraniční přechody a do Arménie se z Turecka prý musí cestovat přes Gruzii. Naopak vztahy Turecka s Gruzií jsou v rámci možností přátelské, jak již bylo zmíněno výše. Další vztahy, které nejde nazvat vřelými, má Turecko s Bulharskem. Dále z výčtu evropských a dalších států je tato tendence mnohdy stejná. Již z historie pramení nevraživost mezi Tureckem a Řeckem. Důkazem toho je z minulých desetiletí tendence Řecka blokovat vstup Turecka do Evropské Unie. Naopak ale Ministerstvo zahraničních věcí 27 uvádí, že se v současnosti vztahy zlepšují. Za povšimnutí stojí také jeho vztah k mocnostem. Zatímco k Rusku zaujímají zahraniční politici spíše nepřátelský vztah, ke Spojeným Státům Americkými pevné vazby. USA několikrát v historii potvrdila, že Turecko vnímá v oblasti blízkého východu za velmi významného strategického partnera. Jak uvedlo Ministerstvo zahraničních věcí 28, pro dobré vztahy byl klíčový souhlas Turecka s umístěním radaru protiraketové obrany na jeho území a také spolupráce v době krize na Blízkém východě. Pro Evropu je také velmi zásadní postoj Turecka ke vzniklému společenství. Turecko se v minulosti několikrát pokusilo o vstup do EU, ale zatím neúspěšně. Ministerstvo zahraničních věcí 29 k tomuto tématu v druhé polovině roku 2014 uvedlo: Závěry Rady pro obecné záležitosti z prosince 2013 označují Turecko jako klíčového partnera, který má dynamickou ekonomiku, a který přispívá k prosperitě celého evropského kontinentu. Rada pro obecné záležitosti v nich dále vítá nedávné otevření negociační kapitoly 22 Regionální politika jako první kapitoly po více než třech letech a podporuje využití tohoto okamžiku k dalšímu pokroku. V závěrech jsou oceněny pozitivní kroky Turecka jako např. přijetí demokratizačního balíčku, zároveň však konstatují přetrvávající nedostatky v oblasti základních práv a svobod a opakují nutnost zajištění dobrých sousedských vztahů. S ohledem na ilegální migrační toky Rada pro obecné záležitosti dále v závěrech zdůraznila význam ratifikace a implementace readmisní dohody s EU tureckou stranou. 25 TURECKO.ORG, 2015 [cit ] 26 TURECKO.ORG, 2015 [cit ] 27 MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČR, Základní informace o teritoriu, 2015 [cit ] 28 MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČR, Základní informace o teritoriu, 2015 [cit ] 29 MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČR, Základní informace o teritoriu, 2015 [cit ] 21

23 Jako další důvody, které znemožňují Turkům vstup, uvádí server Turecko 30 problematiku lidských práv, trest smrti, nepřiznání arménské genocidy, celní unie nebo hygienické předpisy. Vízová politika Turecka I z předcházející kapitoly pramení vízová politika Turecka. Ta je otevřená pro občany Evropské Unie a také pro dalších šedesát asijských a afrických států. Díky tomu je velmi ulehčeno cestování občanů z např. chudých nebo nedemokratických zemí a díky tomu, kteří dále pokračují do Evropy. Tento vedlejší efekt způsobuje na mezinárodní úrovni problematiky přistěhovalců nemalý problém. Tento fakt je ale velkou výhodou pro většinu cizinců, kteří chtějí zemi jako turisté navštívit. I přesto, že není pro vycestování pro většinu zemí vízum povinné, stanovuje si s každou zemí Turecko podmínky ohledně cestovních dokladů. Např. pro české občany to znamená dle Generálního konzulátu ČR 31 v Istanbulu, že: Vzhledem k výjimce z vízové povinnosti platící pro Čechy (možnost 90denního pobytu na území TR bez víza) kterou budou Turci do výkladu započítávat, tedy platí, že český cestovní doklad pro vstup do Turecka musí být od platný nejméně 90 dnů plus 60 dnů, tj. 150 dnů od data vstupu na území. 30 TURECKO.ORG, 2015 [cit ] 31 MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČR, Základní informace o teritoriu, 2015 [cit ] 22

Korejská republika. 1. Základní údaje o zemi. 1.1. Obyvatelstvo (odhad pro rok 2005)

Korejská republika. 1. Základní údaje o zemi. 1.1. Obyvatelstvo (odhad pro rok 2005) Korejská republika 1. Základní údaje o zemi 1.1. Obyvatelstvo (odhad pro rok 2005) Obyvatelstvo (mil.) 48,42 Přírůstek obyvatelstva 0,38 % Populace - do 14 let 19,4 % - 15 64 let 72,0 % - nad 65 let 8,6

Více

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu. Autor: Ing. Jaromír Beránek

Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu. Autor: Ing. Jaromír Beránek Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu Autor: Ing. Jaromír Beránek Cestovní ruch Cestovní ruch je jedna z nejsvobodnějších lidských činností, kde v demokratickém světě nikde nikdo nikomu nepřikazuje

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

6 HODNOCENÍ VÝVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V EVROPĚ S DŮRAZEM NA MAPOVÁNÍ DOPADŮ V OBDOBÍ EKONOMICKÉ KRIZE

6 HODNOCENÍ VÝVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V EVROPĚ S DŮRAZEM NA MAPOVÁNÍ DOPADŮ V OBDOBÍ EKONOMICKÉ KRIZE 6 HODNOCENÍ VÝVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V EVROPĚ S DŮRAZEM NA MAPOVÁNÍ DOPADŮ V OBDOBÍ EKONOMICKÉ KRIZE 6.1 Pozice Evropy na světovém trhu cestovního ruchu 6.1.1 Přehled světových statistik cestovního ruchu

Více

Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech

Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech Konference Vysoká škola ekonomická Praha, 17. září 2009 I. Tržby v ubytování, stravování a pohostinství Ukazatel Index 2009/2008

Více

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Agentura CzechTourism a partneři projektu: Asociace hotelů a restaurací ČR Asociace cestovních kanceláří ČR Asociace českých cestovních kanceláří

Více

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum Investiční Memorandum HOTEL ZÁMEK Vysoký Újezd 362/2 - Staré Město, 110 00 Praha 1 tel: +420 257 328 281 e-mail: info@svoboda-williams.com www.svoboda-williams.com Obsah Údaje o projektu 1 Investiční příležitost

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu Kap 10-2003.qxd 10.1.2003 14:53 Page 213 213 Cestování součást moderního životního stylu Cestovní ruch se ve druhé polovině dvacátého století prosadil jako nejvýraznější společenský, kulturní i ekonomický

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Teambulding: - budování efektivního týmu Etapy budování týmu: - forming - storming - norming - performing

Teambulding: - budování efektivního týmu Etapy budování týmu: - forming - storming - norming - performing Vzdělávací oblast: Volitelné předměty Týmová práce Ročník: 8. 9. Kompetence ( výstupy ) Učivo obsah Mezipředm. Osvojí si proces teambuldingu. Teambulding: - budování efektivního týmu Etapy budování týmu:

Více

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období.

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Analýza trhu je klíčovým faktorem budoucího úspěchu

Více

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4.

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4. Zahraniční cestovní ruch ČR Rudolf Olšovský ředitel odboru platební bilance Sekce měnová a statistiky ČNB VŠE Praha 17. září 2009 Obsah 1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Organizace a marketing turismu

Organizace a marketing turismu Organizace a marketing turismu září 2011 Ing. Šárka Tittelbachová Czech It -Institute for Stategic Studyies on Tourism, o.p.s. tittelbachova@czechit.cz Základní vymezení - pojmy Základní pojmy pro statistické

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Technika poskytování služeb cestovního ruchu Téma Ročník

Více

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

Vývoj ekologického zemědělství ve světě Vývoj ekologického zemědělství ve světě Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá. Ke konci roku 2013 (dle pravidelného

Více

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků) Dopravní systém je tvořen navzájem provázanými složkami: 1. Dopravní prostředky soubor pohyblivých zařízení 2. Dopravní cesty část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

Více

CHINA TOURS PRESS KIT

CHINA TOURS PRESS KIT CHINA TOURS PRESS KIT Vytvořila agentura Stance Communications Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O CESTOVNÍ KANCELÁŘI... 2 2. ZVLÁŠTNOSTI ZÁJEZDŮ CK CHINA TOURS... 3 3. CHINA TOURS PODPORUJE... 5 4. OCENĚNÍ...

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace Název projektu Zkvalitnění vzdělávání na ZŠ I.Sekaniny - Škola pro 21. století Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1475

Více

(Člověk a příroda) Učební plán předmětu

(Člověk a příroda) Učební plán předmětu Zeměpis (Člověk a příroda) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 1+1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Průřezová témata Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí Tabulkové vyhodnocení vlivů opatření prioritních os 1, 2 a 3 na životní prostředí Tabulka se vztahuje ke kapitole 7.3. textu vyhodnocení, v němž jsou také podrobně popsány metody hodnocení. V rámci legendy

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Strategický plán města Olomouce. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán města Olomouce. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán města Olomouce Strategický plán města Olomouce byl schválen v prosinci 2007 zastupitelstvem města o počtu 45 členů, z toho bylo 10 žen tj. 22%. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického

Více

Poptávka a mezinárodní cestovní ruch. Blok č. 2

Poptávka a mezinárodní cestovní ruch. Blok č. 2 Poptávka a mezinárodní cestovní ruch Blok č. 2 Prostorový model (Mariot) Lokalizační a selektivní předpoklady tvoří v prostoru 2 póly rozdílného (protikladného) charakteru L S Realizační faktory umožňují

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-205 Srpen 204 / Jan Tuček / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. pololetí 204 Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků a jejich

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského žáky

Více

Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia. Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1

Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia. Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1 Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1 Cíl a předpokládaný výstup Cílem příspěvku je analyzovat dlouhodobou migraci cizinců

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Evropa Úvod, regionální geografie I. Předmět: Vytvořil: Zeměpis Mgr. Jiří Buryška 01 - Světadíl Evropa

Více

Veletrhy a výstavy si udržují svoji pozici v marketingovém mixu

Veletrhy a výstavy si udržují svoji pozici v marketingovém mixu Veletrhy a výstavy si udržují svoji pozici v marketingovém mixu Český trh veletrhů a výstav klesl, ale veletrhy zejména v období ekonomické krize potvrdily svůj význam v rámci firemní komunikace. 29.4.

Více

ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice?

ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice? ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice? Eva Mahdalová cz.linkedin.com/in/evamahdal/cs mahdalova@colosseum.cz 30. 04. 2015 Shrnutí Kukuřice je nejvýznamnější součástí světového obchodu

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

ICT v hotelnictví a cestovním ruchu

ICT v hotelnictví a cestovním ruchu ICT v hotelnictví a cestovním ruchu Současný CR je stále více závislý na informacích Díky rozvoji ICT se informace stávají dostupnějšími -> roste zájem o individuální CR Informace je základní jednotkou

Více

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 8. 1. 2013

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 8. 1. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_16 Název materiálu: CESTOVNÍ RUCH Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace charakterizuje žákům podstatu a členění cestovního ruchu

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry.

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry. Opakování 6. ročníku -opakování základních pojmů -práce s učebnicí-otázky a úkoly -práce s tematickými mapami Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 7. KUDLÁČEK VMS - II

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 7. KUDLÁČEK VMS - II Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Vyhledá americký kontinent a určí jeho geografickou polohu

Více

REZIDENČNÍ PRAHA A ZAHRANIČNÍ KLIENTELA. Prokop Svoboda Svoboda & Williams

REZIDENČNÍ PRAHA A ZAHRANIČNÍ KLIENTELA. Prokop Svoboda Svoboda & Williams REZIDENČNÍ PRAHA A ZAHRANIČNÍ KLIENTELA Prokop Svoboda Svoboda & Williams PŘEDSTAVENÍ SVOBODA & WILLIAMS Během 20 let svého působení jsme se pevně zařadili mezi respektovaná jména na pražském realitním

Více

Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu Fórum českého stavebnictví

Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu Fórum českého stavebnictví Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu Fórum českého stavebnictví 5. 3. 2013 Současná situace: Jak na tom jsme? Současná situace ve stavebnictví Jediné odvětví v ČR již pátým rokem v recesi V

Více

V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM

V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM ISSN 1801-1578 (elektronická verze) ISSN 1801-6871 (tištěná verze) 4 vydání 4 / ročník 2007 / 28. 2. 2007

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2012 Výsledky průzkumu za rok 2012 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Obor: Cestovní ruch Analýza cestovního ruchu Chorvatska Diplomová práce Autor: Bc. Petra Jelínková Vedoucí práce: Ing. Zdenka Petrů Prohlášení:

Více

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice. Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o.

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice. Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o. Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o. Kde se krize objevila? vznik krize v USA 1. zmínka o krizi: Alan Greenspan (bývalý předseda Fedu) duben 2008

Více

STÁTY BÝVALÉ JUGOSLÁVIE. Obr. 1

STÁTY BÝVALÉ JUGOSLÁVIE. Obr. 1 STÁTY BÝVALÉ JUGOSLÁVIE Obr. 1 Státy bývalé Jugoslávie Rozpad Jugoslávie roku 1991 Vznik samostatných států: Slovinsko 1991 Chorvatsko 1991 Makedonie 1991 Bosna a Hercegovina 1992 Srbsko a Černá Hora 1992

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

4 7 bodů. 5 4 body. Celkem 40 bodů

4 7 bodů. 5 4 body. Celkem 40 bodů Celkem 40 bodů 4 7 bodů Doplňte chybějící pojmy do textu: Přírodní rekordy Jižní Ameriky Jižní Amerika se může pyšnit mnoha přírodními nej. Předně zde pramení Amazonka, řeka světa (7 062 km). Podél celého

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2013

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2013 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2013 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 38101 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

MARKETING A MANAGEMENT CESTOVNÍHO RUCHU

MARKETING A MANAGEMENT CESTOVNÍHO RUCHU MARKETING A MANAGEMENT CESTOVNÍHO RUCHU část 2 RNDr. Aleš Krejčí, CSc. 23134@mail.vsfs.cz 1. CHARAKTER PRODUKTŮ CESTOVNÍHO RUCHU PRODUKTY CESTOVNÍHO RUCHU # Jsou to SLUŢBY, na trhu a v marketingu pro ně

Více

Zpráva o činnosti Zelené linky pro export za období leden-září 2013

Zpráva o činnosti Zelené linky pro export za období leden-září 2013 Zpráva o činnosti Zelené linky pro export za období leden-září 201 Zelená linka pro export (dále jen ZLPE), jako součást exportní strategie pro léta 2012-2020, pokračuje ve své činnosti i nadále. ZLPE

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Šablona potisku na vrchní straně knihařské vázby desek ZP Stránka není součástí textového souboru závěrečné práce ve formátu MS Word! VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Jméno a příjmení Český název

Více

Autor: Jana Kakaščíková Datum: říjen 2013 Ročník: tercie Vzdělávací oblast: Člověk a příroda-zeměpis Tematický okruh: Nejvýznamnější státy světa

Autor: Jana Kakaščíková Datum: říjen 2013 Ročník: tercie Vzdělávací oblast: Člověk a příroda-zeměpis Tematický okruh: Nejvýznamnější státy světa Autor: Jana Kakaščíková Datum: říjen 2013 Ročník: tercie Vzdělávací oblast: Člověk a příroda-zeměpis Tematický okruh: Nejvýznamnější státy světa TÉMA: Turecko Klíčová slova: Ankara, Istanbul, Izmir, Kurdové,

Více

Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace

Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace Díky deseti hudebním festivalům, členům Asociaci hudebních festivalů České republiky, utratili návštěvníci v městech konání festivalů

Více

Cestovní ruch Podklady do školy

Cestovní ruch Podklady do školy Cestovní ruch Podklady do školy 1 Politika cestovního ruchu v České republice 1.1 Přístupy k vymezení cestovního ruchu Lidé v průběhu celé své existence stále cestovali, hledali místa, která jim umožní

Více

Mgr. Stanislav Zlámal 2. 10. 2013. sedmý

Mgr. Stanislav Zlámal 2. 10. 2013. sedmý Jméno Mgr. Stanislav Zlámal Datum 2. 10. 2013 Ročník sedmý Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Zeměpis Tematický okruh Afrika Téma klíčová slova Jižní Afrika doplňovačka s atlasem Anotace

Více

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012 Tabulky: Tabulka 1: Vysočina - ubytovací kapacity... 3 Tabulka 2: Hromadná ubytovací zařízení - Kraje 212... 4 Tabulka 3: Počet hostů - Vysočina... 4 Tabulka 4: Počet hostů - Kraje... 6 Tabulka 5: Hosté

Více

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Základní charakteristika Doněcké a Luganské oblasti Doněcká oblast: Poloha: Plocha: Obyvatelstvo : jihovýchodní část Ukrajiny, hraničí s Ruskou federací 26,5 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Počet:

Více

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _ Kampaň Česko země příběhů Martin Šlajchrt _ Domácí cestovní ruch - jaký je aktuální stav 9.12.2013 2 Základní charakteristiky pobytu Jaký je návštěvník turistických regionů v ČR? Kategorie Podíl návštěvníků

Více

Vývoj zemědělského půdního fondu ve světě

Vývoj zemědělského půdního fondu ve světě UNIVERZITA KARLOVA Přírodovědecká fakulta Vývoj zemědělského půdního fondu ve světě (cvičení z ekonomické geografie) 2005/2006 Pavel Břichnáč 1.roč. Ge-Ka 1.1 Vývoj zemědělského půdního fondu podle makroregionů

Více

JIŽNÍ A JIHOZÁPADNÍ EVROPA

JIŽNÍ A JIHOZÁPADNÍ EVROPA VY_32_INOVACE_ZEM_67 JIŽNÍ A JIHOZÁPADNÍ EVROPA Mgr. Doležal Zdeněk Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření

Více

Vstup Chorvatska do EU a jeho aktuální ekonomická situace

Vstup Chorvatska do EU a jeho aktuální ekonomická situace Vstup Chorvatska do EU a jeho aktuální ekonomická situace Semestrální práce Bc. Kristýna Krásna, Bc. Markéta Nováková Obsah 1. Všeobecné informace o zemi 2. Historický background 3. Překážky vstupu do

Více

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005 EVROPSKÁ INTEGRACE G. Petříková, 2005 Evropa značně rozdrobený světadíl 44 států na ploše 10,5 mil. km 2 počet států se ve 20. století etapovitě zvyšoval dezintegrační tendence konec 20. století další

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

CESKLAPES GEOTURISMUS. Průvodce geoturismu Práce geoprůvodce Geopark Železné hory. RNDr.Daniel Smutek. únor 2014

CESKLAPES GEOTURISMUS. Průvodce geoturismu Práce geoprůvodce Geopark Železné hory. RNDr.Daniel Smutek. únor 2014 CESKLAPES GEOTURISMUS Průvodce geoturismu Práce geoprůvodce Geopark Železné hory RNDr.Daniel Smutek únor 2014 GEOTURISMUS, GEOPARK obecné pojmy geoturismus a geopark nové výdobytky hospodářského odvětví

Více

EVROPA JEDEN ZE SVĚTADÍLŮ VODSTVO, HOSPODÁŘSTVÍ A OBYVATELÉ. 5. třída ZŠ BŘEŢANY

EVROPA JEDEN ZE SVĚTADÍLŮ VODSTVO, HOSPODÁŘSTVÍ A OBYVATELÉ. 5. třída ZŠ BŘEŢANY EVROPA JEDEN ZE SVĚTADÍLŮ VODSTVO, HOSPODÁŘSTVÍ A OBYVATELÉ 5. třída ZŠ BŘEŢANY Evropa VODSTVO Slané vody Evropu oblévají slané oceánské vody Atlantského a Severního ledového oceánu. Součástí těchto oceánů

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 381 01 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

Přehled. Výhled OECD pro odvětví komunikací: vydání 2003

Přehled. Výhled OECD pro odvětví komunikací: vydání 2003 Přehled Výhled OECD pro odvětví komunikací: vydání 2003 Overview OECD Communications Outlook: 2003 Edition Czech translation Přehledy jsou překladem výtahů z publikací OECD. K dispozici jsou zdarma v internetovém

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

PENĚŽNÍ VYDÁNÍ NA DOPRAVU V ČR MONETARY TRANSPORT EXPENSES IN CZECH REPUBLIC

PENĚŽNÍ VYDÁNÍ NA DOPRAVU V ČR MONETARY TRANSPORT EXPENSES IN CZECH REPUBLIC PENĚŽNÍ VYDÁNÍ NA DOPRAVU V ČR MONETARY TRANSPORT EXPENSES IN CZECH REPUBLIC Kateřina Pojkarová 1 Anotace: Tak, jako je doprava je významnou a nedílnou součástí každé ekonomiky, jsou vydání na dopravu

Více

Monika Palatková. Grada Publishing

Monika Palatková. Grada Publishing Monika Palatková analýza pozice turismu ve světové ekonomice význam turismu v mezinárodních ekonomických vztazích evropská integrace a mezinárodní turismus Grada Publishing Ing. Monika Palatková, Ph.D.

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Ročník IX. Zeměpis. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník IX. Zeměpis. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Obyvatelstvo světa IX. Charakteristika demografického vývoje Žák vysvětlí, proč rychlý růst světového obyvatelstva, vyvolal mezi vědci i politiky znepokojení z perspektiv dalšího vývoje. Uvede příčiny

Více

Marketing atraktivit Marketing dlouhodobě udržitelného rozvoje Marketing ubytovacích služeb. Marketing cestovních kanceláří

Marketing atraktivit Marketing dlouhodobě udržitelného rozvoje Marketing ubytovacích služeb. Marketing cestovních kanceláří Marketing atraktivit Vybrané aplikace marketingu cestovního ruchu: Marketing atraktivit Marketing destinací Marketing dlouhodobě udržitelného rozvoje Marketing ubytovacích služeb Marketing lodní a letecká

Více

MODEL ZAMĚSTNANOSTI A PŘEPRAVY

MODEL ZAMĚSTNANOSTI A PŘEPRAVY MODEL ZAMĚSTNANOSTI A PŘEPRAVY Kateřina Pojkarová Anotace:Článek se zabývá vzájemnými vazbami, které spojují počet zaměstnaných osob a osobní přepravu vyjádřenou jako celek i samostatně pro různé druhy

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2012

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2012 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 212 25 26 27 28 29 21 211 212 213* 214* Dovolujeme si Vám nabídnout zprávu týkající se stavu na pražském rezidenčním trhu v roce 212.

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Rozpočet Evropské unie Je hlavním nástrojem pro financování politik Evropské unie a slouží k finančnímu zajištění fungování EU jako

Více

Thajsko. 1. Základní údaje o zemi. 1.1 Obyvatelstvo (2003, předběžná data, červenec)

Thajsko. 1. Základní údaje o zemi. 1.1 Obyvatelstvo (2003, předběžná data, červenec) Thajsko 1. Základní údaje o zemi 1.1 Obyvatelstvo (2003, předběžná data, červenec) Obyvatelstvo (mil.) 64,265 Přírůstek obyvatelstva 0,95 % Populace - 0-14 let 24,2 % - 15-64 let 68,8 % - 65 a více 7 %

Více

Barometr 2. čtvrtletí 2012

Barometr 2. čtvrtletí 2012 Barometr 2. čtvrtletí 2012 Podle údajů Bankovního a Nebankovního registru klientských informací dosáhl dluh obyvatelstva k 30. 6. 2012 výše 1 301 mld. Kč, z toho objem dlouhodobých úvěrů dosáhl výše 951,5

Více

Monitoring návštěvníků Libereckého kraje zima 2006

Monitoring návštěvníků Libereckého kraje zima 2006 Monitoring návštěvníků Libereckého kraje zima 2006 Pro Krajský úřad Libereckého kraje zpracoval Masarykova univerzita v Brně Centrum regionálního rozvoje červen 2006 Autorský kolektiv Ing, Martin Šauer

Více

Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel

Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel Společnost Cebia Vám opět přináší čtvrtletní meziroční srovnání vývoje trhu ojetých vozidel. Naše společnost se v oboru profiluje 24.

Více

2.3 Proměna věkové struktury

2.3 Proměna věkové struktury 2.3 Proměna věkové struktury Proces suburbanizace má značný vliv na proměnu věkové struktury obcí (nejen) v suburbánní zóně Prahy. Vzhledem k charakteristické věkové struktuře migrantů (stěhují se především

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

patriarchální - stát vzniklý z rodiny, jejím postupným rozšiřováním

patriarchální - stát vzniklý z rodiny, jejím postupným rozšiřováním Otázka: Stát Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Andrea Robotková stát = organizované společenství lidí, trvale žijících na určitém ohraničeném území - z latinského stato - status, řád - první

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 9. KUDLÁČEK

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 9. KUDLÁČEK Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Určí geografickou polohu ČR, posoudí a další aspekty polohy

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více