PRÁVNÍ ASPEKTY AKTIVIT V PROCESU NAVAZOVÁNÍ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRÁVNÍ ASPEKTY AKTIVIT V PROCESU NAVAZOVÁNÍ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ"

Transkript

1 Studijní opora pro cílovou skupinu lektorů PRÁVNÍ ASPEKTY AKTIVIT V PROCESU NAVAZOVÁNÍ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/ Konkurenceschopnost ve světové ekonomice a české ekonomice v návaznosti na Moravskoslezský kraj JUDr. Mgr. Petr Macháč Havířov 2012

2 2

3 OBSAH TÉMA Č.1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY MEZINÁRODNÍCH INVESTIC MEZINÁRODNÍ INVESTICE VYSVĚTLENÍ POJMU REŽIM ZACHÁZENÍ S MEZINÁRODNÍMI INVESTICEMI OCHRANA MEZINÁRODNÍCH INVESTIC TÉMA Č.2 DOHODA O OCHRANĚ INVESTIC Z HLEDISKA ŘEŠENÍ SPORŮ ŘEŠENÍ SPORU Z MEZINÁRODNÍCH INVESTIC ARBITRÁŽ DOLOŽKY O ŘEŠENÍ SPORŮ V DVOUSTRANNÝCH DOHODÁCH O OCHRANĚ INVESTIC TÉMA Č.3 ZÁVĚRY K MEZINÁRODNĚPRÁVNÍ ÚPRAVĚ ŘEŠENÍ SPORŮ Z INVESTIC SEZNAM ZKRATEK, POUŽITÉ LITERATURY A JUDIKATURY: Seznam zkratek: Literatura:

4 S postupující globalizací mezinárodních vztahů se soustřeďuje pozornost na řešení problematiky mezinárodního obchodu a mezinárodních investic ve vztahu k případným poruchám tohoto procesu. Nástrojem k řešení těchto problémů je mezinárodní arbitráž. JUDr. Mgr. Petr Macháč vedoucí katedry sociálních věd a práva Vysoké školy sociálně správní, ICV Havířov o.p.s., Tato publikace vznikla jako shrnutí vývoje a současné problematiky mezinárodní arbitráže jako součásti mezinárodního ekonomického práva. Autor pracuje jako arbitr. 3

5 Materiál obsahuje tři hlavní témata: Úvod do problematiky mezinárodních investic Dohoda o ochraně investic z hlediska řešení sporů Závěry k mezinárodněprávní úpravě řešení sporů z investic První z nich podá přehled problematiky mezinárodních investic se zaměřením na obvyklý obsah dvoustranných dohod o ochraně investic. Druhý tématický okruh bude věnován specifické problematice řešení sporů z ochrany mezinárodních investic. Hlavní těžiště jev porovnání ustanovení o řešení sporů (arbitrážních doložek) v dvoustranných dohodách. Mimo pozornost však nemůže zůstat ani aktuální vývoj v oblasti řešení sporů z investic. Vývoj v oblasti arbitrážního řešení sporů z investic je totiž 4

6 mimořádně zajímavý nejen z hlediska procesních pravidel, ale zejména též pro interpretaci a rozvoj materiálních pravidel týkajících se definice a ochrany investic v mezinárodním obchodě. Třetí okruh tvoří závěry k mezinárodněprávní úpravě řešení sporů z investic vyplývající z předchozích částí Doplňující poznámky lektora: 5

7 TÉMA Č.1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY MEZINÁRODNÍCH INVESTIC Ochrana a podpora mezinárodních investic patří mezi jednu z nejpraktičtějších oblastí úpravy soudobého mezinárodního ekonomického práva. Jde o pravidla smluvního původu, která přijímají státy mezi sebou, čímž tak na sebe berou závazky týkající se zacházení se zahraničními investicemi a jejich ochrany. Tato pravidla však nejsou určena především pro regulaci mezistátních vztahů, ale spíše ve prospěch soukromých investorů. Tyto osoby (fyzické či právnické) jsou nejen adresáty určitých výhod, ale také nositeli procesních oprávnění v případě sporu, který mohou předložit mezinárodní arbitráži. 6

8 Přes mimořádně aktuální a právně komplikovanou povahu smluvní úpravy mezinárodních investic a způsobů řešení sporů z nich vznikajících, v středoevropské odborné literatuře nebyla dosud komplexně zpracována. Přitom nejde zdaleka o pouze teoretickou záležitost, která by měla zajímat pouze znalce mezinárodního ekonomického práva či diplomaty. Tato práce se pokusí ukázat, že jde o znalosti potřebné i pro právní praktiky v soukromých firmách i státních institucí, zejm. pokud poskytují právní a ekonomické informace a služby pro zahraniční investory nebo hájí zájmy státu. Publikace může kromě toho sloužit i jako učebnice pro studenty ekonomických fakult, zejména ve výběrových kursech mezinárodního ekonomického práva. Třebaže dvoustranné dohody o ochraně investic mívají standardní obsah, lze mezi nimi najít odlišnosti. Základní rozdíly jsou mezi tzv. evropským modelem dvoustranných dohod o ochraně investic, který je nejčastější, a tzv. americkým (USA) modelem, který je celosvětově reprezentován jen několika desítkami smluv. Avšak i mezi jinými dohodami o ochraně investic lze najít odlišnosti, nejčastěji v článcích týkajících se řešení sporů, kde se odkazuje -výlučně či alternativně - k různým mezinárodním rozhodčím orgánům. Vedle arbitrážního soudu zřizovaného ad hoc se velmi často v arbitrážních doložkách objevuje odkaz na Mezinárodní středisko pro řešení sporů investic (ICSID) podle Úmluvy o řešení sporů z investic mezi státy a občany druhých států (Washingtonské úmluvy z r. 1965). Na tomto místě stojí za zmínku, že v praxi jsou často zahajována rozhodčí řízení jak před rozhodčím soudem ICSID ve Washingtonu, tak před ad hoc vytvořeným arbitrážním orgánem podle Rozhodčích pravidel UNCITRAL. Proto si zaslouží značnou pozornost uzavírání dvoustranných dohod o ochraně investic z hlediska použitých typů arbitrážní doložky. Přitom nelze pominout pohled na procesní pravidla, k jejich použití tyto dohody zavazují. Pozornost si však zasluhují i další problémy dohod o ochraně investic. Prvním z nich je vymezení pojmu investice z hlediska ekonomického i právního. Dalším jsou standardy zacházení s investicemi a jejich ochrany. V neposlední řadě si zaslouží pozornost i pasáže o ochraně investic před vyvlastněním, resp. o obecně uznávaných standardech náhrady za vyvlastněný, popř. znárodněný majetek. I když, jde dnes už o klasickou problematiku a znění 7

9 většiny dvoustranných dohod se velmi sbližují, přesto mohou nastat určité složitosti zejm. v otázce opatření s účinky analogickými vyvlastnění a v otázce náhrady za ušlý zisk. Doplňující poznámky lektora: 8

10 1.1 MEZINÁRODNÍ INVESTICE VYSVĚTLENÍ POJMU Právní úprava mezinárodních investic tvoří jednu z hlavních oblastí mezinárodního ekonomického práva. Jde přitom o velmi bohatou, ale dosud poměrně roztříštěnou úpravou. Na rozdíl od mezinárodního obchodního systému (GATT/WTO) zde není obecný právní režim založený na mnohostranných úmluvách tvořících uzavřený komplex norem materiálních i procesních, popř. z jiného hlediska norem primárních i sekundárních (odpovědnostních a sankčních). V této oblasti naopak koexistují pravidla různého původu, postupně vytvářená na úrovni dvoustranné, regionální i univerzální. Převládají zde sice zatím dvoustranné dohody o podpoře a ochraně investic, ale vedle nich tu působí obyčejové normy a objevuje se též tendence k mnohostranné smluvní úpravě. Dochází tak k multiplikaci pravidel, která jsou někdy alternativní, jindy komplementární. Leckdy se ovšem pravidla, obsažená ve smluvních (dvoustranných či 9

11 mnohostranných) či jiných instrumentech, překrývají. Chybí zde také jasné institucionální provázání na určitou reprezentativní mezinárodní organizaci. Na tvorbě a realizaci těchto pravidel se totiž - dílčím způsobem a z různých aspektů - podílí řada mezinárodních hospodářských organizací (WTO, skupina Světové banky, OECD). V případě práva mezinárodních investic" proto zatím nelze hovořit o systému. Svojí povahou si však mezinárodní investice vynucují sbližování jinak protikladných zájmů vyspělých průmyslových zemí, odkud přicházejí investice, a rozvojových zemí. Pro investorské země jsou to možnosti využít místních surovinových zdrojů a levnější pracovní síly ke snížení nákladů a proniknutí na nové trhy, pro hostitelské země představují zahraniční investice (příliv kapitálu, technologií a know-how) nezbytný předpoklad pro nastartování rozvoje a dosažení hospodářského růstu. Investice tak mohou přinášet ekonomické výhody všem. Jinak řečeno, jde o určitou střední cestu" mezi dvěma konfliktními teoriemi. Klasická euroatlantická ekonomická teorie jednostranně vždy zdůrazňovala pouze výhody, které přinášejí zahraniční investice pro hostitelskou zemi, a z toho vyvozovala požadavek co nejvýhodnějšího režimu a ochrany investic prostřednictvím mezinárodního práva. Naproti tomu teorie závislosti poukazovala, že investice jsou výhodné pro nadnárodní společnosti a vyspělé země, kde mají hlavní sídlo, ale nepřispívají k rozumnému hospodářskému rozvoji hostitelských zemí, které udržují v nerovnoprávném postavení. Tato teorie inspirovala i některá znárodňování zahraničních investic, zejm. v Latinské Americe. K tomu, aby toto dilema bylo překonáno, je ovšem nutný oboustranně přijatelný právní rámec, který by chránil nejen cizí investory, ale také zájmy hostitelských států (např. i pomocí kodexů chování nadnárodních společností). Proto lze konstatovat ústup od vyhraněných pozic, jejichž normativním výrazem byly jak jednostranně interpretované obecné zásady právní uznané civilizovanými národy", tak mezinárodní právo rozvoje s postuláty Nového mezinárodního ekonomického řádu, k součinnosti při rozvoji mezinárodněprávní úpravy investic. Ta bývá někdy nazývána průsečíkem mezi právem obchodu a rozvoje. Obdobně lze u regulace zacházení a ochraně, jež se poskytuje investicím, mluvit o tezi (prosazování obecných zásad mezinárodního práva), antitezi (Její popírání či 10

12 odmítání) a syntéze (upevnění či potvrzení obecných zásad mezinárodního práva). Přesnější by však bylo pojmenovat dnešní situaci jako stabilizaci a přijímání nových pravidel. Zatímco období 60. a 70. let bylo ve znamení konfrontace představ západních či přesněji vyspělých průmyslových zemí o ochraně investic s představami rozvojových zemí podporovaných socialistickými státy, dnešní situace je podstatně odlišná. I v minulosti se ideologicky vyhrocené pozice projevovaly především na mnohostranné úrovni, při negociacích a zvláště v rámci univerzálních mezinárodních organizací jako OSN. I v době, kdy na této úrovni byly ještě živé postuláty Nového mezinárodního ekonomického řádu, se však na dvoustranné úrovni prosazovaly mnohem pragmatičtější postoje a mnohé rozvojové a průmyslově vyspělé státy začaly mezi sebou uzavírat dvoustranné dohody o ochraně investic. Ještě před koncem 80. let byla uzavřena řada těchto smluv. Od té doby se však situace posunula, jak rozvojové, tak bývalé socialistické státy se čím dál více orientují na rozvoj tržního hospodářství a potřebují k tomu příliv zahraničních investic. Proto se počet uzavíraných dvoustranných dohod o ochraně investic v průběhu 90. let 20. století výrazně zvýšil a přesáhl počet Podíl na tom mají nejen dohody mezi vyspělými státy stržní ekonomikou na straně jedné a státy s reformní ekonomikou, popř. rozvojovými zeměmi na straně druhé. V posledních letech začínají uzavírat tyto dohody i státy druhé skupiny mezi sebou, což přispívá k sjednocování mezinárodních standardů ochrany investic a jejich rozšiřování na většinu států světa. Až na několik ojedinělých výjimek dokonce i státy, které se zatím oficiálně nepřestaly hlásit k socialistickému zřízení, mají sjednány dvoustranné dohody o ochraně investic (viz např. ČLR, Kuba, Vietnam a Laos). Zejména Čína je v uzavírání těchto dohod mimořádně aktivní, již podle čtyři roky starých informací měla 71 uzavřených dohod. Množství uzavřených dvoustranných dohod o ochraně investic, jejich obsah je navíc z velké části shodný nebo podobný, představuje v mezinárodním ekonomickém právu ojedinělý jev, který vede některé autory k úvahám o vzniku nových obyčejových pravidel. Na druhé straně nelze dosud tvrdit, že bilaterálními dohodami představovaná praxe ochrany investic, jež je nesporně rozšířená, je zároveň i stejnorodá, aby mohla být považována za důkaz obyčejových pravidel obecného mezinárodního práva. Zásadní rozpor mezi zeměmi 11

13 Severu a Jihu, popř. Západu a Východu již sice není určující, ale ukazují se rozdíly v pojetí režimu ochrany investic a zacházení s nimi, a to i mezi vyspělými průmyslovými státy (členy OECD). Porovnání dvou odlišných modelů dvoustranných dohod (evropského a amerického) a neúspěch jednání v rámci OECD o návrhu mnohostranné dohody o investicích (MAI) svědčí o tomto problému (viz níže). Doplňující poznámky lektora: 12

14 EKONOMICKÝ POJEM INVESTICE (MATERIÁLNÍ DEFINICE) Ekonomická definice investice je prvotní oproti právním definicím. Vychází z určitých objektivních znaků a snaží se o jejich maximální zobecnění. V zásadě jde o tři kumulativní kritéria, jež musí být splněna, aby se určitá ekonomická operace mohla nazývat investicí. Musí zahrnovat (a) určitý ekonomický přínos, který (b) je poskytnut na určitou dobu a (c) podnikatelské riziko, protože budoucí odměna investora závisí na hospodářském výsledku (ziscích nebo ztrátách) podniku. Kromě výše uvedených pojmových znaků vychází z ekonomického pojetí investic také jejich dělení na určité typy. PRÁVNÍ POJEM INVESTICE (FORMÁLNÍ DEFINICE) Na rozdíl od v zásadě jednotného ekonomického pojmu investice chybí v mezinárodním právu jeho jednotná definice. Místo toho jednotlivé mezinárodní instrumenty vymezují tento pojem různým způsobem, nebo se definici vyhýbají. Je to dáno tím, že 13

15 jednotlivé mnohostranné či dvoustranné smlouvy nesledují stejné cíle, a proto pohlížejí na investice z různých aspektů. Obecně lze říci, že mnohostranné smlouvy tíhnou spíše k abstraktní definici, kdežto dvoustranné dohody obsahují zpravidla vedle obecné (syntetické) formulace i taxativní výčet toho, co smluvní strany chtějí považovat za investice. Existují však značné rozdíly i mezi jednotlivými mnohostrannými instrumenty, a to též podle toho, zda jsou sjednány na regionální či univerzální úrovni a jaký hlavní cíl sledují. POJEM MEZINÁRODNÍ INVESTICE První a předběžnou podmínkou pro další výklad je pokus o definici mezinárodní investice. Vymezení tohoto klíčového pojmu není zdaleka tak jednoduché, jak by se mohlo na první pohled zdát. Svým původem jde o pojem ekonomický a nikoliv právní. Právo s ním však pracuje, a tak vedle sebe existují definice ekonomické i právní (jak ve vnitrostátním, tak mezinárodním právu). Náš přirozeně zajímá hlavně mezinárodněprávní definice. Potíž je ovšem s tím, že jednotlivé mezinárodní instrumenty si definují pojem investice pro své potřeby, a tudíž ne zcela jednotným způsobem, a některé s tímto pojmem operují, aniž by podaly jeho vymezení. Proto bude nejprve podán stručný přehled definic, a to jak z hlediska ekonomického, tak z hlediska právního, s ohledem na různé typy mezinárodních instrumentů. Dosavadní pokusy o nalezení definice investic se soustředily na věcnou stránku investice, a tím zároveň na působnost příslušných mezinárodních instrumentů ratione materiae. Tyto instrumenty, jež patří do mezinárodního ekonomického práva, se ovšem zajímají pouze o mezinárodní investice. To znamená, že poskytují ochranu jen cizím investorům, tj. příslušníkům jiného státu, než je stát, na jehož území se investice nachází. Právní postavení investora se však přece jen poněkud liší od ochrany jednotlivce podle mezinárodních instrumentů o lidských právech. V případě ochrany lidských práv se totiž jedná o integrální závazky působící erga omnes partes a každý jednotlivec (bez ohledu na občanství) se může domáhat svých práv vůči každému smluvnímu státu včetně svého vlastního. Naproti tomu 14

16 ochrana investic zůstává zásadně v rovině bilaterálních závazků, takže investor (fyzická či právnická osoba) musí mít příslušnost jiného smluvního státu. Ponecháme-li stranou aspekty ochrany lidských práv, včetně současné problematické interpretace tohoto fenoménu, je možné konstatovat, že předmětem ochrany mezinárodního ekonomického práva jsou pouze mezinárodní investice. Právě mezinárodní prvek se tak stává součástí definice. Jinak řečeno, jedná se o vymezení chráněného investora. Tím vlastně dochází i k delimitaci sféry aplikace příslušných instrumentů ratione personae (na rozdíl od definice investice ratione materiae). Tyto instrumenty však nedefinují (a ani nemohou definovat) investora jednotně. U dvoustranných smluv to jsou občané a společnosti druhé smluvní strany, u mnohostranných smluv pak příslušníci (fyzické či právnické osoby) kterékoli jiné smluvní strany. Problémy, na které ovšem dávají odpověď pouze některé mezinárodní instrumenty, vznikají v případě dvojího občanství nebo společnosti určitého státu kontrolované příslušníky jiného státu. Navíc řečené instrumenty nepodávají vymezení celistvé a ryze mezinárodní, nýbrž se obracejí svým mlčením či přímo odkazem na vnitrostátní právo. Doplňující poznámky lektora: 15

17 DVOUSTRANNÉ SMLOUVY Z dvoustranných smluv je třeba vzít v potaz dva základní smluvní typy. Jednak jsou to starší smlouvy označované jako úmluvy o usazování a zřizování podniků (conventions ďétablissement) nebo smlouvy o přátelství, obchodu a plavbě (treaties on freindship, commerce and navigation). Jde o stejný typ smluv, které se vztahují na příslušníky (fyzické i právnické osoby) jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany. Upravují v obecnosti všechny aspekty činností těchto osob (nejen hospodářské), počínaje přístupem na území druhé smluvní strany, přes právní ochranu až po pravidla o zacházení a ochraně jejich majetku. Tím vlastně předcházejí pozdějším dohodám o ochraně investic. V řadě aspektů se však od nich liší, protože vycházejí ze staršího pojetí mezinárodního práva založeného na postavení jednotlivce jako objektu diplomatické ochrany jeho domovského státu. Tyto smlouvy se vztahují na všechny fyzické a právnické osoby, přičemž příslušnost právnických osob je určena na základě zřízení podle práva smluvního státu nebo její kontroly občany tohoto státu. Tomu odpovídá např. i definice v článku 3 Smlouvy o přátelství, obchodu a plavbě mezi Itálií a USA (z

18 1948), na základě které rozhodoval Mezinárodní soudní dvůr spor z diplomatické ochrany v cause Elettronica Sicula. Na výše uvedené smlouvy pak navázaly novější dohody o ochraně investic. Obsahová kontinuita se zdá být nejzřetelnější u dohod uzavíraných Spojenými státy. Je tomu možná i proto, že USA se nepodílely na uzavírání dohod první generace", které se začaly vyvíjet od 60. let 20. století díky praxi evropských států, které si jejich cestou chránily své investice v rozvojových zemích. Naproti tomu USA začaly sjednávat dvoustranné dohody amerického typu ( druhá generace") až od poloviny 80. let. Lze proto uvést jako příklad Dohodu mezi USA a ČSFR o vzájemné podpoře a ochraně investic (1991), která hned v úvodu definuje investici jako jakýkoli druh investice na území jedné smluvní strany, která je vlastněna nebo i přímo či nepřímo kontrolována státními příslušníky nebo společnostmi druhé smluvní strany" [čl. I odst. 1 písm. a)]. Tím byl jednoznačně zakotven princip kontroly. V dalších částech tohoto článku se už jen upřesňuje určování státní příslušnosti právnických a fyzických osob tak, že : b) 'společnost smluvní strany' znamená jakoukoli korporaci, společnost, sdružení, státní nebo jiný podnik, nebo jinou organizaci, z právního hlediska ustavenou v souladu s právním řádem smluvní strany nebo jejího politického podrozdělení, ať byla či nebyla zřízena za účelem finančních výnosů a je v soukromém vlastnictví nebo vlastnictví vlády; c) 'státní příslušník' smluvní strany znamená fyzickou osobu, která je státním příslušníkem smluvní strany v souladu s jejím příslušným zákonem". U fyzických osob je jejich příslušnost vymezena obvyklým odkazem na vnitrostátní zákony. Na vymezení právnických osob (společností) zaujme především jeho šíře, neboť zahrnuje nejen obchodní společnosti, ale i různá sdružení a neziskové organizace, přičemž tyto společnosti a organizace mohou být jak v soukromém, tak ve státním vlastnictví. Stačí, že byly zřízeny v souladu s právním řádem jedné smluvní strany, přičemž definice odráží federativní uspořádání USA. Široká definice opravňuje k závěru, že spíše než o ochranu 17

19 investic stricto sensu jde v Dohodě o zajištění ochrany vlastnictví jedné strany a jejích příslušníků na území druhé smluvní strany. Ne všechny dohody o ochraně investic ovšem obsahují tak širokou definici investora. Obvyklejší jsou dohody evropského typu (první generace), které pojmem investor" označují: a) každou fyzickou osobu, která je občanem jedné ze smluvních stran a která může v souladu s jejím právním řádem uskutečňovat investice na území nebo v přímořském pásmu druhé smluvní strany; b) každou právnickou osobu zřízenou na území jedné ze smluvních stran v souladu s jejím právním řádem a která má na něm své sídlo." Rozdíl ve dvou z mnoha definic, které zde byly příkladmo uvedeny, vyplývá jednak z odlišné smluvní praxe vytvořené USA a Francií a obvykle prosazované do tohoto typu dvoustranných dohod, jednak z různého právního systému v těchto zemích. Americké právo určuje příslušnost právnických osob na základě inkorporace, kdežto ve Francii se uplatňuje kritérium sídla společnosti. Přesto se i v dohodě mezi ČR a Francií do jisté míry uznává kritérium kontroly, protože definice v čl. 1 odst. 1 zahrnuje rovněž nepřímé investice, uskutečněné investory jedné ze smluvních stran na území nebo v přímořském pásmu druhé smluvní strany prostřednictvím investora z třetího státu". Jde o celkem rozšířenou praxi států, které po rozsudku MSD ve věci Barcelona Traction již nespoléhají na obecné mezinárodní právo a snaží se co nejlépe smluvně ochránit i majetkové účasti svých příslušníků v cizích společnostech. Jak se ukazuje z analýzy dvoustranných dohod, přes určité odlišnosti jsou si smluvní definice mezinárodních investic dosti podobné a tendují k širokému pojetí investic. Větší rozdíly je třeba hledat spíše v jiných ustanoveních těchto dohod, především pokud jde o režim zacházení se zahraničními investory, resp. jejich investicemi. 18

20 MNOHOSTRANNÉ SMLOUVY Smluvní právo nabízí řadu vymezení mezinárodní povahy investice, což je dáno různým zaměřením jednotlivých instrumentů. Nejzajímavější definice (z hlediska trendů) poskytují čtyři významné mnohostranné úmluvy týkající se zcela nebo zčásti ochrany investic, které uvedeme v právní řadě, a to ještě před rozborem dvoustranných dohod o ochraně investic. Článek 25 odst. 2 Washingtonské úmluvy (1965) vyřešil otázku mezinárodní povahy investice následujícím vymezením cizího investora: (2)'Občanem jiného smluvního státu' se rozumí: jakákoliv fyzická osoba, která měla občanství jiného smluvního státu, než je stát, strana ve sporu v den, kdy se strany dohodly předložit takový spor smírčímu nebo rozhodčímu soudu, jakož i k datu, ke kterému byla žádost registrována podle článku 28 odstavce (3) nebo článku 36 odstavce (3), ale nezahrnuje žádnou osobu mající k oběma datům také občanství smluvního státu, strany ve sporu: a jakákoliv právnická osoba, která měla příslušnost jiného smluvního státu než je stát, strana ve sporu, v den, kdy se strany dohodly předložit takový spor ke smírčímu nebo rozhodčímu řízení, a jakákoliv právnická osoba, která měla příslušnost smluvního státu strany ve sporu k tomuto datu a která na základě zahraniční kontroly, na níž se strany dohodly, by měla být pro účely této Úmluvy považována za subjekt jiného smluvního státu." Tato definice řeší jednoznačným a velmi přísným způsobem podmínku občanství fyzických osob. Jeho úpravu sice ponechává na vnitrostátním právu, ale absolutně zakazuje přístup k Mezinárodnímu středisku pro řešení investičních sporů fyzické osobě, jež je občanem smluvního státu, který je stranou ve sporu, a to dokonce i v případě dvojího občanství. Je to pochopitelné vzhledem k možnosti soukromého investora zahájit mezinárodní arbitrážní řízení proti suverénnímu státu, což představovalo revoluční průlom v mezinárodním právu, které do té doby ponechávalo ochranu investora závislou na převzetí jeho nároku ze strany domovského státu na základě diplomatické ochrany. 19

21 Naproti tomu pro osoby právnické zvolil čl. 25 Washingtonské úmluvy pružnější přístup. Umožňuje totiž přiznat mezinárodní povahu (a tím i možnost řešení sporu) také investici zřízené právnickou osobou, která má příslušnost smluvního státu ve sporu, pokud tento stát uznal, že by na základě zahraniční kontroly měla být považována za subjekt jiného smluvního státu. Tak se dostalo principu kontroly smluvního uznání jako kritéria (i když jen subsidiárního) pro určení státní příslušnosti investorské společnosti. Podrobnější a poněkud odlišnou definici obsahuje článek 13 Soulské úmluvy (1985), který vymezuje investory, na které se vztahuje Úmluva, a tím i záruky ze strany Mnohostranné agentury pro investiční záruky (MIGA): (a) Záruku ze strany Agentury může obdržet jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, pokud: - takováto fyzická osoba je občanem členské, ale nikoliv hostitelské země, - takováto právnická osoba je zapsána do rejstříku a má své hlavní působiště v členské zemi, nebo většinu jejího kapitálu vlastní členská země nebo členské země, případně jejich občané; v žádném z uvedených případů se však nesmí jednat o zemi hostitelskou, - takováto právnická osoba je provozována na komerčním základě, bez ohledu na to, zda je v soukromém vlastnictví, či nikoliv. (b) V případě, že je investor multinacionálního charakteru, považuje se pro účely odstavce (a) za rozhodující příslušnost členské země i v případě, že spadá částečně do zemí nečlenských, a příslušnost hostitelské země i v případě, kdy spadá částečně do zemí ne hostitelských. (c) Na základě společné žádosti investora a hostitelské země může Ředitelská rada zvláštní většinou rozšířit působnost na jednotlivce, který je občanem hostitelské země, nebo na právnickou osobu zapsanou v rejstříku hostitelské země, nebo jejíž většinu vlastní státní příslušníci hostitelské země, pokud investice budou převedeny do hostitelské země ze zahraničí." Jde o podrobnější a v lecčem odlišnou definici, než tomu bylo v předchozím případě. Rozdíl není v otázce občanství fyzických osob, jehož určení také ponechává vnitrostátním právním řádům. V otázce příslušnosti právnických osob však neodkazuje na vnitrostátní právo, nýbrž podává vlastní mezinárodněprávní vymezení. To je založeno na alternativním 20

22 použití kritérií země inkorporace v kombinaci s místem hlavního působiště společnosti nebo kontroly. Shodně pro fyzické i právnické osoby jsou řešeny případy dvojí státní příslušnosti. Vzhledem k omezenému kapitálu Mnohostranné agentury pro investiční záruky je logická omezující podmínka požadující, aby právnická osoba byla provozována na komerčním základě. Zvláštností Soulské úmluvy, vyplývající ze snahy povzbudit příliv kapitálu a jeho udržení v rozvojových zemích, je možnost rozšířit smluvní záruky i na investory, jež jsou příslušníky hostitelské země, pokud převedou investice do této země ze zahraničí (písm.c). Podobné řešení lze nalézt i ve dvou méně často citovaných smlouvách, které však rovněž obsahují ustanovení o ochraně investic, třebaže jejich název i normativní obsah se vztahuje v prvé řadě k obchodní a jiné hospodářské spolupráci. Na straně jedné je to mnohostranná Dohoda k energetické chartě (1994). Jedná se o její čl. 26, který předvídá arbitrážní řešení sporů mezi státem, smluvní stranou, a investorem, který je příslušníkem jiného smluvního státu. Čl. 26 odst. 7 nicméně připouští určitou výjimku pro investora (ale pouze právnickou osobu), který má příslušnost státu, jež je stranou ve sporu, ale ještě před vznikem sporu byl kontrolován investory z jiného smluvního státu. V takovém případě bude tento investor považován za příslušníka tohoto jiného státu. Na druhé straně je to trojstranná (USA, Kanada, Mexiko) Dohoda o Severoamerické zóně volného obchodu (NAFTA, 1992), jejíž Kapitola 11. je věnována investicím. Podle čl se tato Kapitola vztahuje na opatření přijatá či udržovaná smluvní stranou, jež se týkají (a) investorů jiné smluvní strany, (b) investic investorů jiné smluvní strany na území smluvní strany. To znamená, že příslušná pravidla se vztahují jen na mezinárodní investice. Pouze dva články se vztahují na opatření dopadající na všechny investice na území smluvní strany, a to zákaz požadavků na specifické závazky či plnění ze strany investora (čl. 1106) a opatření v oblasti ochrany živnostního prostředí (čl. 1114). V těchto aspektech však nejde o vlastní ochranu investic, ale o určitý režim zacházení (nové disciplíny) v souvislosti s investicemi (viz níže sub 3.4.). 21

23 MIMOSMLUVNÍ PRAMENY MEZINÁRODNÍHO PRÁVA Jak známo, obecné mezinárodní právo uznává, že, je věcí každého státu upravit svým zákonodárstvím, kdo jsou jeho příslušníci. Tyto předpisy musí být uznány jinými státy za podmínky, že jsou v souladu s mezinárodními úmluvami, mezinárodním obyčejem a obecně uznanými právními zásadami ve věcech státního občanství". Určení státní příslušnosti (občanství) totiž patří do výlučné vnitřní pravomoci každého státu. Pokud tato výlučnost nebyla omezena mezinárodní smlouvou, je při řešení této otázky rozhodující vnitrostátní právo domovského státu. Z pohledu mezinárodního práva soukromého, které hovoří o osobním statutu, to znamená vyloučení aplikace kolizních norem, protože zde jde o bezprostředně aplikovatelné normy, které musí být použity vždy. Stát tím, že na základě svého práva určí okruh osob, které mají jeho státní příslušnost, zakládá titul pro výkon personální kompetence nad těmito osobami, tedy pro to, aby je podrobil své moci. Třebaže o úpravě a udělování státní příslušnosti (občanství) rozhoduje samostatně a výlučně, nemůže tak činit zcela svévolně. Třebaže mezinárodní právo státům nepředepisuje podrobně, co má být obsahem jejich vnitrostátních předpisů, musí být v souladu s obecnými podmínkami (princip efektivity vyjádřený požadavkem na existenci užšího faktického vztahu). Na tomto souladu závisí ne sice platnost vnitrostátních pravidel a individuálních aktů, ale jejich mezinárodní účinky. Ostatní státy totiž nemusí uznat a respektovat výkon personální kompetence státu nad osobou, které udělil svou státní příslušnost (občanství) v rozporu s mezinárodním právem. V případě mezinárodních investic (a v mezinárodním ekonomickém právu vůbec) hraje pochopitelně nejdůležitější roli otázka státní příslušnosti právnických osob. Zde se mohou střetávat kritéria sídla, inkorporace a kontroly, jež se uplatňují různým způsobem v právních řádech jednotlivých států. Navíc u právnických (na rozdíl od fyzických) osob závisí na vnitrostátním právu nejen příslušnost, ale především samotný vznik takové osoby (společnosti), a to v určité, právem předvídané formě. Co k tomu říká obecné mezinárodní právo? 22

Právní aspekty aktivit v procesu navazování mezinárodních vztahů

Právní aspekty aktivit v procesu navazování mezinárodních vztahů Právní aspekty aktivit v procesu navazování mezinárodních vztahů v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/02.0009 Konkurenceschopnost ve světové ekonomice

Více

Pojem a předmět obchodního práva

Pojem a předmět obchodního práva Úvod Podnikání (EK!) organizování kapitálu a práce za účelem produkce výrobků a služeb => nezbytná regulace! Právní úpravy podnikání v různých státech odlišné (politické, geografické, sociální, historické

Více

Podnikání zahraničních osob v České republice. Osnova

Podnikání zahraničních osob v České republice. Osnova Podnikání zahraničních osob v České republice 2005 2007 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.eu ww.michalcerny.net Osnova Prameny práva, úvod do problematiky Pojem zahraniční osoby, Klíčová rozhodnutí Evropského

Více

Mezinárodní právo soukromé

Mezinárodní právo soukromé Mezinárodní právo soukromé Generováno 11. 1. 2015 .1 Pojem, předmět a prameny mezinárodního práva soukromého a procesního.................... 3.3 Kolizní norma, její struktura, třídění kolizních norem,

Více

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz U s n e s e n í Evidenční číslo: 1589/2013 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

Právo Evropské unie 2. Prezentace 1 2015

Právo Evropské unie 2. Prezentace 1 2015 Právo Evropské unie 2 Prezentace 1 2015 ES a EU Evropská společenství původně tři Společenství 1951 ESUO (fungovalo v období 1952 2002) 1957 EHS, ESAE (EHS od roku 1992 jen ES) Od vzniku ES si tato postupně

Více

74/1959 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 1959 o Úmluvě o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů

74/1959 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 1959 o Úmluvě o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů 74/1959 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 1959 o Úmluvě o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů Na konferenci Organizace spojených národů o mezinárodní obchodní arbitráži byla dne 10. června 1958 v New

Více

OBSAH. Autoři jednotlivých částí... 5 Předmluva... 13

OBSAH. Autoři jednotlivých částí... 5 Předmluva... 13 Autoři jednotlivých částí......................................... 5 Předmluva................................................... 13 Kapitola I: Výchozí pojmy..................................... 15 Úvod

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; účinnost od 1. 1. 1992.

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

Aktuální právní informace

Aktuální právní informace Aktuální právní informace Únor 2012 Novela zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů: posílení ochrany spotřebitele ve sporech ze spotřebitelských smluv Dne 1.4.2012 vstoupí v účinnost významná

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ OBSAH Seznam autorů............................................ XIII Autoři a recenzenti jednotlivých ustanovení...................... XV Seznam zkratek......................................... XXXII Cizojazyčný

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE společnost Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ 601 12 344, se sídlem Polička, Pivovarská 151, PSČ 572 14, zapsaná u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 1057, zastoupena

Více

Katedra managementu Řízení obchodu

Katedra managementu Řízení obchodu Katedra managementu Řízení obchodu Sjednání obchodu, kontrakt, klíčové dokumenty Obchodní zákoník 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Tento zákon upravuje postavení podnikatelů,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.14 Integrovaná střední škola

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.10.2014 COM(2014) 638 final 2014/0297 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření jménem Evropské unie Marrákešské smlouvy o usnadnění přístupu k publikovaným dílům nevidomým

Více

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 9. 1. 2013

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 9. 1. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_18 Název materiálu: PODNIKÁNÍ V TRŽNÍ EKONOMICE Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům právní východiska a podstatu

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Jednání jménem společnosti Společnost s ručením omezeným v praxi

Jednání jménem společnosti Společnost s ručením omezeným v praxi Stránka č. 1 z 6 Společnost s ručením omezeným v praxi < Předchozí Následující > 3.2.1 Jednání jménem společnosti 11.2.2010, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer 3.2.1 Jednání jménem společnosti

Více

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 31/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů

Více

Pokyn D 334 Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami

Pokyn D 334 Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami Ministerstvo financí Odbor 39 č.j.: 39/86 849/2009-393 Pokyn D 334 Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami 1. Úvod V reakci na současný vývoj v oblasti

Více

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU Obsah 1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU......... 2 1.1 Obecná právní úprava obchodního zákoníku a pojmy zde použité..... 2 1.2 Ovládací smlouva podle

Více

Zásady pro poskytování a přijímání veřejné podpory

Zásady pro poskytování a přijímání veřejné podpory Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 22/2014 Zásady pro poskytování a přijímání veřejné podpory Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Účelem tohoto vnitřního předpisu je poskytnutí základních informací

Více

Srovnání požadavků na statut

Srovnání požadavků na statut Srovnání požadavků na statut (Vyhláška č. 246/2013 Sb. o statutu fondu kolektivního investování vs. Vyhláška č. 193/2011 Sb., o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování) původní

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.)

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

Více

2011-11-16 8. Přednáška Bc. Tomáš Chalupa. Společný trh vnitřní trh, volný pohyb zboží, obchodní vztahy uvnitř EU

2011-11-16 8. Přednáška Bc. Tomáš Chalupa. Společný trh vnitřní trh, volný pohyb zboží, obchodní vztahy uvnitř EU Společný trh vnitřní trh, volný pohyb zboží, obchodní vztahy uvnitř EU - Jednotným evropským aktem byla vytvořena koncepce jednotného vnitřního trhu, tedy prostoru bez vnitřních hranic, v němž je zcela

Více

Obsah. České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání. vii

Obsah. České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání. vii České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání Seznam standardů... n 1 ČÚS č. 401 Účty, účtování na účtech a vnitroorganizační účetnictví... n 2 ČÚS č.

Více

Právní aspekty vstupu České republiky do Evropské unie

Právní aspekty vstupu České republiky do Evropské unie Právní aspekty vstupu České republiky do Evropské unie Obsah Obecné principy evropského práva Obchodní a živnostenské právo Pracovní právo Hospodářská soutěž Obecné principy evropského práva Základní orgány

Více

Doplnění informace pro výrobce a vývozce k sankčním opatřením proti Ruské federacy

Doplnění informace pro výrobce a vývozce k sankčním opatřením proti Ruské federacy Doplnění informace pro výrobce a vývozce k sankčním opatřením proti Ruské federacy S případnými dotazy k uvedené problematice se můžete obracet na Zelenou linku pro export bezplatně na tel. čísle 800 133

Více

Aplikační test VÚ. Aplikační test VÚ

Aplikační test VÚ. Aplikační test VÚ sdělení fed.min.zahraničí č. 160/1991 Sb. přímá úprava v rozsahu aplikace VÚ se nepoužije kolizní metoda je to MS = státy se na ní musely dohodnout Shoda není vždy možná, proto CISG neupravuje úplně všechny

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhláška č. 145/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 117/2012 Sb., o podrobnější úpravě činnosti penzijní společnosti, důchodového fondu a účastnického fondu A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI. Odbytové družstvo ebioneta. Člen Odbytového družstva ebioneta - Dodavatel

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI. Odbytové družstvo ebioneta. Člen Odbytového družstva ebioneta - Dodavatel SMLOUVA O SPOLUPRÁCI Odbytové družstvo ebioneta a Člen Odbytového družstva ebioneta - Dodavatel Tato SMLOUVA O SPOLUPRÁCI (dále jen Smlouva ) uzavřená dle zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění

Více

STANOVISKO č. STAN/19/2004 ze dne 8. 12. 2004

STANOVISKO č. STAN/19/2004 ze dne 8. 12. 2004 STANOVISKO č. STAN/19/2004 ze dne 8. 12. 2004 K některým otázkám zakládání a investování speciálních fondů nemovitostí podle Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, předvídá vznik speciálních

Více

e-baan Net s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

e-baan Net s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti e-baan Net s.r.o. se sídlem Tovární 537/8, 709 00 Ostrava identifikační číslo: 268 67 257 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka

Více

PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA

PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA Zákaz diskriminace chapman a další 1 rozsudky velkého senátu 2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie PŘÍLOHA III PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU 1 Článek 14 Právní základ Popis Požadavky postupu 1 Čl. 15 odst. 3 Čl. 16 odst. 2 Článek 18 Čl. 19 odst. 2 Čl. 21 odst. 2 Článek 24 Článek 33 Čl.

Více

s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,

s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise, 12.9.2014 L 271/3 NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 960/2014 ze dne 8. září 2014, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině RADA

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Operace v mezinárodním obchodě. Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 8 30. dubna 2015

Operace v mezinárodním obchodě. Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 8 30. dubna 2015 Operace v mezinárodním obchodě Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 8 30. dubna 2015 Vybrané zvláštní operace v mezinárodním prostředí Přímé zahraniční investice PZI (FDI) Štrach 2009 investice do jiné země

Více

2011-12-14 12. Přednáška Bc. Tomáš Chalupa

2011-12-14 12. Přednáška Bc. Tomáš Chalupa Ochrana spotřebitele v EU, právo obchodních společností, hospodářská soutěž na společném trhu Ochrana zdraví a bezpečnosti spotřebitele - Všeobecná politika EU, kterou provádí Komise, směřuje k podpoře

Více

Odůvodnění úprav stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015 ODŮVODNĚNÍ

Odůvodnění úprav stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015 ODŮVODNĚNÍ OBECNÁ ČÁST: ODŮVODNĚNÍ V roce 2012 byl vydán zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (dále jen zákon o obchodních korporacích nebo ZOK ), který nahrazuje dosavadní obchodní

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH. ( Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH. ( Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH ( Rámcová smlouva ) uzavřená mezi Different money s.r.o., se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 00, IČO:

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis OBSAH

METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis OBSAH METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis OBSAH 1. Účel příručky... 2 2. Definice jednoho podniku... 2 3. Je subjekt propojeným podnikem?... 3 3.1. Podniky

Více

Rozhodčí smlouva (doložka)

Rozhodčí smlouva (doložka) Rozhodčí smlouva (doložka) I. Smluvní strany 1. Berpůjčku s.r.o. se sídlem: Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1 IČ: 014 61 915 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

S 71/03-2198/03 V Brně dne 20. června 2003

S 71/03-2198/03 V Brně dne 20. června 2003 S 71/03-2198/03 V Brně dne 20. června 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 71/03, zahájeném dne 22. dubna 2003 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní

Více

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů PRACOVNÍ DOKUMENT

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů PRACOVNÍ DOKUMENT EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 2014 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 18. 12. 2009 PRACOVNÍ DOKUMENT o zprávě z vlastního podnětu na téma EHP/Švýcarsko: překážky ve vztahu k plnému zavedení vnitřního

Více

Článek 1 Předmět úpravy

Článek 1 Předmět úpravy UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 10/2012 Věc: Pravidla pro vkládání nepeněžitých vkladů Univerzity Pardubice do spin-off společností Působnost pro: všechny útvary Univerzity Účinnost od: 1. listopadu 2012

Více

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost B+J Power s.r.o., se sídlem v Táboře, Údolní 501,

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

POKYNY PRO STANOVENÍ FINANČNÍCH OPRAV PŘI PORUŠENÍ PRAVIDEL PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

POKYNY PRO STANOVENÍ FINANČNÍCH OPRAV PŘI PORUŠENÍ PRAVIDEL PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK HLAVNÍ TYPY NESROVNALOSTÍ A ODPOVÍDAJÍCÍ SAZBY FINANČNÍCH OPRAV 1) Oznámení o zakázce a specifikace Č. Typ nesrovnalosti Platné právo/referenční dokument Popis nesrovnalosti Sazba opravy 1. Nezveřejnění

Více

23. BŘEZNA 2012 PHILIP MORRIS ČR A.S. PETR BUBENÍČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

23. BŘEZNA 2012 PHILIP MORRIS ČR A.S. PETR BUBENÍČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY 23. BŘEZNA 2012 PHILIP MORRIS ČR A.S. A PETR BUBENÍČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 2 4. ODMĚNA

Více

Obecné pokyny k vykazování a oceňování jiných aktiv a závazků než technických rezerv

Obecné pokyny k vykazování a oceňování jiných aktiv a závazků než technických rezerv EIOPA-BoS-15/113 CS Obecné pokyny k vykazování a oceňování jiných aktiv a závazků než technických rezerv EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. +

Více

OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY L 247/38 Úřední věstník Evropské unie 18.9.2013 OBECNÉ ZÁSADY OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 30. července 2013, kterými se mění obecné zásady ECB/2011/23 o statistické zpravodajské povinnosti

Více

18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA 18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. A MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 3 4. ODMĚNA

Více

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 22 písm. e) zákona České národní rady č. 6/1993 Sb., o České národní bance:

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 22 písm. e) zákona České národní rady č. 6/1993 Sb., o České národní bance: Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2006 o podmínkách, za kterých lze reprodukovat bankovky, mince, šeky, cenné papíry a platební karty a vyrábět předměty, které je úpravou napodobují Česká národní banka stanoví podle

Více

Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat

Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat Generální konference Mezinárodní organizace práce, která byla svolána Správní radou Mezinárodního

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.16 Integrovaná střední škola

Více

Problémy mezinárodní politiky

Problémy mezinárodní politiky Problémy mezinárodní politiky Zahraniční politika jedna z klíčových oblastí působení státu zabezpečuje vztahy s jinými státy, společenstvími států a s mezinárodními organizacemi Cíle zahraniční politiky

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhláška č. /2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění vyhlášky č. 191/2011 Sb. A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti přijaté

Více

Účetnictví B 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška) poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a správu a pro další účely (např.

Více

o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu

o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu 215/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. června 2012 o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu Česká národní banka stanoví podle 170 odst. 1 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

PŘEDNÁŠKA ZVLÁŠTNÍ POSTAVENÍ NĚKTERÝCH STÁTŮ ÚVOD PRAMENY PRÁVNÍ ÚPRAVY OSNOVA ZÁKLADNÍ PŘEHLED NOREM EVROPSKÉHO JUSTIČNÍHO PROSTORU

PŘEDNÁŠKA ZVLÁŠTNÍ POSTAVENÍ NĚKTERÝCH STÁTŮ ÚVOD PRAMENY PRÁVNÍ ÚPRAVY OSNOVA ZÁKLADNÍ PŘEHLED NOREM EVROPSKÉHO JUSTIČNÍHO PROSTORU OSNOVA KOLIZNÍ ZÁVAZKOVÉ PRÁVO I - ÚVOD -VOLBA PRÁVA PŘEDNÁŠKA 1. Úvod - Evropský justiční prostor (přehled norem) - Vztah metod 2. PRAMENY ÚPRAVY A JEJICH VZÁJEMNÉ VZTAHY 3. ANALÝZA NAŘÍZENÍ ŘÍM I - Rozsah

Více

Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx

Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx financovaný v rámci priority z prostředků Finančního mechanismu EHP 2009-2014 (dále FM EHP ), v rámci programu CZ03 - Fond pro nestátní

Více

EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC

EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. vladimir.sochor@svn.cz Abstrakt Energetické služby poskytované

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci

Více

Komerční bankovnictví 6

Komerční bankovnictví 6 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: Téma: Alternativní formy financování 1. Faktoring 2.

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY únor 2004 Materiál Analýzy vlivu firem podpořených investičními

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu Pořadové číslo: 2/2011 Vydáno dne: 6. října 2011 Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu k postupu držitele licence při oznámení zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek zákazníkovi

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

SMLOUVA O VKLADU ČÁSTI PODNIKU

SMLOUVA O VKLADU ČÁSTI PODNIKU SMLOUVA O VKLADU ČÁSTI PODNIKU Smluvní strany: 1. Telefónica Czech Republic, a.s. se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22 IČ: 601 93 336 obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Metodické listy pro kombinované studium předmětu Arbitráže ve vnitrostátním a mezinárodním obchodním styku Cílem tohoto jednosemestrálního kursu je osvětlení základních pojmů a principů z oblasti specifického

Více

[Novelizace celé standardu Nařízením Komise (ES) č. 632/2010 ze dne 19. července 2010].

[Novelizace celé standardu Nařízením Komise (ES) č. 632/2010 ze dne 19. července 2010]. IAS 24 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 24 Zveřejnění spřízněných stran [Novelizace celé standardu Nařízením Komise (ES) č. 632/2010 ze dne 19. července 2010]. CÍL 1 Cílem tohoto standardu je zajistit, aby

Více

Směrnice o poskytování informací

Směrnice o poskytování informací - 1 - Dětský domov Palackého 191/101 353 01 Mariánské Lázně Č.j. : 1027/08 Směrnice o poskytování informací Tento pokyn stanoví postup dětského domova k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999

Více

III. Odůvodnění. Obecná část

III. Odůvodnění. Obecná část Odůvodnění III. Obecná část Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o změně vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých

Více

4 obchodní korporace. 92 Lasák

4 obchodní korporace. 92 Lasák Z důvodové zprávy: Je zavedeno obecné pravidlo o otočení důkazního břemene v neprospěch silnějších (lépe informovaných) subjektů tento koncept sleduje dosavadní trend nastavený u důkazních prostředků při

Více

Znalecký ústav. Committed to your success

Znalecký ústav. Committed to your success Znalecký ústav Committed to your success Znalecký ústav Nestranné, profesionální a kvalitní znalecké posudky jsou oporou pro vaše klíčová rozhodnutí a předpokladem úspěšného řešení sporných situací. Oceňování

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/14/ES. ze dne 11. března 2002,

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/14/ES. ze dne 11. března 2002, SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/14/ES ze dne 11. března 2002, kterou se stanoví obecný rámec pro informování zaměstnanců a projednávání se zaměstnanci v Evropském společenství EVROPSKÝ PARLAMENT

Více

SPA a jiné akviziční instrumenty. Petr Suchý

SPA a jiné akviziční instrumenty. Petr Suchý SPA a jiné akviziční instrumenty Petr Suchý Typické formy akvizice Tzv. share deal, tj. akvizice podílu (akcií) v cílové společnosti Tzv. asset deal (v širším smyslu) v českém právním prostředí buď formou

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 6 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POVINNÁ INVESTIČNÍ AKTIVA INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ A PODMÍNKY INVESTOVÁNÍ DO TĚCHTO AKTIV

Více

Vyšší účetnictví účetnictví podnikových kombinací Hana Vomáčková VŠE v Praze

Vyšší účetnictví účetnictví podnikových kombinací Hana Vomáčková VŠE v Praze Vyšší účetnictví účetnictví podnikových kombinací Hana Vomáčková VŠE v Praze Struktura příspěvku 1. Vliv mezinárodních standardů na inovaci výuky finančního účetnictví mezinárodní harmonizací standardy

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 12 Finanční zpravodaj 1/2014 9 Změna Českého účetního standardu č. 001 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů (dále jen Podmínky ) Před zahájením užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů umístěných na internetovém serveru www.martinu.cz si prosím

Více

Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007. - Vymezení předmětu správního řízení

Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007. - Vymezení předmětu správního řízení MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007 - Vymezení předmětu správního řízení I.

Více

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. L 77/42 Úřední věstník Evropské unie 24.3.2010 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 244/2010 ze dne 23. března 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T4b) Vztah mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního práva lidských práv Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více