Mendelova univerzita v Brně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mendelova univerzita v Brně"

Transkript

1 Mendelova univerzita v Brně Zahradnická fakulta v Lednici Ústav zahradnické techniky Technické prostředky pro sběr a svoz biologicky rozložitelného odpadu Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce doc. Ing. Pavel Zemánek, Ph.D. Vypracoval Lukáš Hotař Lednice 2013

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Sběr a svoz biologicky rozložitelného odpadu zpracoval sám a uvedl všechny použité prameny. Souhlasím, aby moje bakalářská práce byla zveřejněna v souladu s 47b Zákona č. 111/1998, Sb., o vysokých školách, uložena v knihovně Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně a byla zpřístupněna ke studijním účelům ve shodě s Vyhláškou rektora MZLU o archivaci elektronické podoby závěrečných prací. V Lednici dne Podpis studenta:.

3 Poděkování Děkuji vedoucímu mé bakalářské práce panu doc. Ing. Pavlu Zemánkovi, Ph.D. za trpělivost, odborné vedení a užitečné rady, které mi v průběhu zpracování poskytl. Dále děkuji za to, že mi pomohl dovést mou závěrečnou práci do konečné podoby.

4 Obsah 1 Úvod. 5 2 Cíl práce. 6 3 Literární část Biologicky rozložitelný odpad Základní druhy BRO Zdroje BRO v KO Faktory ovlivňující množství BRO v KO Problematika separace BRO Členění separovaného sběru Donáškový způsob sběru Odvozový způsob sběru Nádoby na separovaný sběr BRO Svozové prostředky na BRO Vypracování Charakteristika jednotlivých skupin nádob Sběrné nádoby pro separovaný sběr Velkoobjemové kontejnery Lisovací kontejnery Nástavby pro užitková vozidla Charakteristika svozových prostředků pro BRO Traktorové soupravy Nákladní automobily se speciálními nástavbami Svozové prostř. s hydr. manipulátory (ONE MAN) Svozové prostř. s hydraulickou rukou Automobilové nosiče kontejnerů Méně používané prostř. pro BRO Komentář Návrh svozu BRO ve vybrané oblasti Závěr. 51 Abstrakt Použitá literatura Přílohy. 58 4

5 1 ÚVOD S rostoucím počtem obyvatel a jejich stoupající životní úrovní se zvyšuje produkce odpadů. Nezanedbatelné množství tohoto vyprodukovaného odpadu zaujímá biologicky rozložitelný odpad, kterého stále přibývá. Společnost si nemůže dovolit neřešit množství BRO a spokojit se s jeho skládkováním, neboť, místa která jsou určena pro ukládání odpadu jsou prostorově omezená. Jejich zaplnění zanedlouho dosáhne maxima a bude se muset najít jiný způsob, místo, kam tento odpad deponovat. Už se objevuje snaha biologicky rozložitelnou složku z tuhého komunálního odpadu (TKO) využít nebo zpracovávat metodami kompostování, výrobou bioplynu nebo energeticky. Aby se tyto metody mohly uplatnit, vyvstává zde jeden problém, a to, jak levně a účinně odseparovat ze směsného TKO využitelnou složku. Třídění odpadu na třídících linkách je energeticky příliš náročné, včetně náročné manipulace s objemem odpadu. Proto ideálním řešením je separovat využitelnou složku BRO z TKO už na začátku vzniku, a to jeho původci. Aby se lidé mohli podílet na třídění tuhého komunálního odpadu, musí být nádoby vhodné pro tento druh odpadu a svozové prostředky pro jejich odvoz z místa vzniku dobře zajištěny. Návrh a provozování systémů třídění odpadů jsou vkladem do budoucnosti, neboť v dnešní době se tento systém spíše rozvíjí a zkouší realizovat jako pilotní projekt na malých částech městské zástavby. V současnosti není možné tento systém sběru zavést celoplošně na území České republiky. I kdyby bylo všechno realizováno a zajištěno technickými prostředky, tento sběr stejně nemusí dobře fungovat. Co je nejdůležitější, je ukázněnost obyvatel, jejich výchova ke třídění už od útlého věku a zájem podílet se na řešení společného problému, neboť třídění odpadu není problém organizační skupiny, ale každého z nás, protože všichni žijeme společně v prostředí, které nás obklopuje. 5

6 2 CÍL PRÁCE Cílem práce je charakterizovat druhy a množství BRO v komunální oblasti, popsat systémy sběru a svozu BRO uplatňované v současnosti a vypracovat přehled sběrných nádob a svozových prostředků pro tuto oblast. 6

7 3 LITERÁRNÍ ČÁST 3.1 BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD (BRO) Biologicky rozložitelný odpad, označený jako bioodpad, tvoří mezi komunálním odpadem významnou skupinu odpadů vzhledem ke svému velkému objemu. V komunálním odpadu tvoří v průměru 42% z celkového množství. (TESAŘOVÁ, 2010) Je to odpad, který je schopen se rozložit za přístupu nebo nepřístupu vzduchu. Biologicky rozložitelné odpady mohou obsahovat různé typy látek organické povahy, které mohou být mineralizovány, rozloženy nebo humifikovány mikroorganismy, popřípadě bezobratlými živočichy. Z pedologického hlediska se jedná všeobecně o části odpadů, které jsou buď rostlinami, či člověkem spotřebovávány z půdy. Tyto části je nutné do půdy navracet zpět. Mluví se o tzv. humusotvorných složkách. Deficit těchto přírodních (humusotvorných) látek, je v současné době nahrazován průmyslovými hnojivy. Toto nahrazování sice doplní půdu živinami, nezbytnými pro růst a vývoj rostliny, ale postupem času půda degraduje a ztrácí svou úrodnost. Biologický odpad je definován jako biologicky rozložitelný odpad ze zahrad a parků, potravinářský a kuchyňský odpad z domácností, restaurací, stravovacích a maloobchodních zařízení a srovnatelný odpad ze zařízení potravinářského průmyslu. (ZELENÁ KNIHA, 2008) Díky vlastnostem, které tento druh odpadu vykazuje, vyvolává komplikace při skládkování (výluhy a tvorba skládkových plynů). Ale při oddělení tohoto materiálu od ostatního komunálního odpadu vzniká surovina, kterou je možné přeměnit na kompost. 7

8 3.2 ZÁKLADNÍ DRUHY BRO Odpady ze zemědělské činnosti množství se snižuje v důsledku poklesu zemědělské výroby - z živočišně výroby - z rostlinné výroby Odpady z potravinářského a dalšího zpracovatelského odvětví Komunální odpady množství tohoto odpadu vzrůstá v důsledku kladení větších nároků na údržbu okrasných ploch obcí a měst. FILIP (2006) rozděluje komunální odpady do těchto skupin: - z údržby zeleně, uliční odpady a smetky, odpady ze škol, úřadů, obchodů - kaly z čistíren odpadních vod - separovaně shromažďovaný komunální odpad z domácností, zahrad, restaurací a jídelen Odpadní dřevo - ze staveb a demolicí tento materiál, ale bývá z 50 % znečištěný - z lesů a dřevozpracujícího průmyslu (EKODENDRA, 2004) 3.3 ZDROJE BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉHO ODPADU V KOMUNÁLNÍ SFÉŘE Biologicky rozložitelný odpad z údržby stromů Dřevnatá hmota, která vzniká v komunální oblasti údržbou stromů, má různorodé vlastnosti a materiál. Produkuje se v rozdílném množství. Do této kategorie můžeme zařadit dřevní hmotu, která vzniká v důsledku údržby soukromých, ale především veřejných ploch, např. parků, alejí, stromořadí a nebo zahrad. 8

9 Údržbové zásahy lze rozdělit na údržbu stále zelených, opadavých dřevin nebo jehličnatých dřevin. U stromů je důležitá pravidelná kontrola a opakování potřebného řezu. U zdravého stromu se postupem věku nutnost řezu snižuje. Většinou se u stromů uskutečňuje řez v těchto cyklech: 1. mladé stromy do 10 roků řez po 2 3 letech 2. stromy od roků řez po 4 6 letech 3. stromy od roků řez po 5 8 letech 4. stromy nad 50 let řez po 4 10 letech (ZEMÁNEK, 2010) Odpadní dřevní hmota původem z komunální sféry je tvořena většinou mladými výhony nebo větvemi různého průměru, a to včetně kosterních větví, kmenů a pařezů odstraňovaných či prořezávaných dřevin. Vlastnosti takto získané dřevní hmoty výrazně souvisejí s termínem uskutečnění zásahu (období vegetace nebo vegetačního klidu souvisejí s obsahem vody v dřevině), stářím dřevin (s touto vlastností souvisí průměr a délka odstraňovaných větví atd. ) a jejich druhovými vlastnosti (tvrdost dřeva nebo objemová hmotnost). Biologicky rozložitelný odpad z údržby keřů Údržbové práce u keřových výsadeb jsou otázkou charakterem určité lokality. Důležitým kritériem při rozsahu údržbových prací je objem výsadby, u řadových živých plotů je to ošetřená plocha. Vyjadřování množství vzniklého biologicky rozložitelného odpadu ze skupinových výsadeb se nejčastěji vyjadřuje v kg.ks -1 nebo jako kg.m -2. Odpadní dřevitou hmotou jsou z větší části tenčí výhony, které lze snadno štěpkovat. Důležitým hlediskem, ve vztahu k množství vyprodukované odpadní hmoty, jsou tvary keřovitých výsadeb. 9

10 Biologicky rozložitelný odpad z údržby zatravněných ploch Celkový objem tohoto poměrně problematického materiálu, se zvětšuje v důsledku přibývání intenzivně ošetřovaných trávníků. Travní porosty se sečou zhruba 3 20x za rok, záleží na stupni intenzity udržování trávníku. S postupem techniky stále roste počet žacích strojů, které mají sběrací ústrojí, tudíž se vyprodukuje více travního odpadu, než tomu bylo dříve. Vzniklá výsledná hmota po seči je převážně tvořena travními ústřižky o délce mm. Z takto ustřiženého stébla se uvolňuje velké množství vody a vlhkost materiálu se pohybuje mezi hodnotami %. S takto vysokým podílem vody nelze tato hmotu zkrmovat. Záleží na stavu porostu, jak velké bude vyprodukované množství travního odpadu: m 3 hmoty z 1 ha ošetřované nestandardní trávníkové plochy za rok. Při objemové hmotnosti 150 kg.m -3 to představuje množství 2,0 t.ha m 3 hmoty z 1 ha ošetřované luční trávníkové plochy za rok. Při objemové hmotnosti 170 kg.m -3 to představuje množství 5,0 t.ha m 3 hmoty z 1 ha ošetřované trávníkové parkové plochy za rok. Při objemové hmotnosti 200 kg.m -3 to představuje množství 7,0 t.ha -1. (ZEMÁNEK, 2010) Biologicky rozložitelný odpad vyprodukovaný ostatními okrasnými plochami Na kraji městských obydlí a ve venkovských sídlech vzniká bioodpad při údržbě ploch, které představují předzahrádky, okrasné květinové záhony a další menší okrasné plochy. 10

11 3.4 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ MNOŽSTVÍ BRO V KOMUNÁLNÍ SFÉŘE Pozorování faktorů ovlivňující produkci BRO v komunální oblasti je důležité z hlediska výše nákladů. Množství vyprodukovaného BRKO se projeví na výši nákladů, které je zapotřebí dodat do systému. Logické je, že při vzrůstu množství tohoto odpadu stoupají náklady na jeho svoz a zpracování. Mezi nejdůležitější faktory můžeme zařadit: stupeň zavádění speciálních sběrných nádob na BRKO strukturu osídlení podíl domovního kompostování BRKO podíl obyvatel napojených na systém zpoplatnění sběru objem sběrných nádob na BRKO (ŠEFLOVÁ, SLAVÍK, 2012) Stupeň zavádění speciálních sběrných nádob na BRKO Je třeba zohlednit vybavenost obyvatelů zapojených do sběru BRKO. Tudíž při plánování zavádění tohoto sběru musí být celoplošně zajištěno dodání sběrných nádob určených na tento materiál. Při dobrém vybavení obyvatel sběrnými nádobami by narostlo množství BRKO; a tento objem také narůstá s počtem obyvatelů zapojených do systému. Struktura osídlení Tento faktor ovlivňuje množství BRKO velice výrazně. Se zvyšujícím se počtem obyvatel vzrůstá množství vyprodukované hmoty, také hodně závisí na typu zástavby. Zatímco v bytových zástavbách (např. sídlištní výstavba) je produkce BRKO v rozmezí kg.obyv -1.rok -1. Ve smíšených zástavbách se produkce pohybuje až 150 kg.obyv -1.rok -1. Úplně odlišná je produkce ve venkovských oblastech ( např. vesnice ), tam je produkce až 180 kg.obyv -1.rok -1. V těchto zástavbách ale také 11

12 často dochází k domácímu kompostování a následnému využívání kompostu pro soukromé účely. Takový BRKO se nezahrnuje do oficiálních statistik a tudíž statisticky množství vyprodukovaného BRKO v těchto vesnických zástavbách klesá. Podíl domovního kompostování BRKO Domovní kompostování se provádí především v městských zástavbách s rodinnými domy a ve venkovských oblastech. Čím větší podíl bude kompostování BRKO občany, tím menší bude produkce BRKO, který v určité obci vzniká. Množství sebraného BRKO ve vesnických zástavbách může poklesnou z původních 180 kg.obyv - 1.rok -1 až na 60 kg.obyv -1.rok -1 za předpokladu, že 90% domácností, využije domovní kompostování. Množství BRKO, který je předmětem domovního kompostování, může dosahovat až kg.obyv -1.rok -1, což by zcela zásadním způsobem ovlivnilo výkon systému. (GALLENKEMPER, DOEDES, 1994) Proto by se mělo domácí nebo komunitní kompostování co nejvíce podporovat, z důvodu vysoké nákladovosti celého systému BRKO a snížil se objem odvozu. Podporovat domácí kompostování lze různými způsoby. Např. dodáváním kompostejnerů do domácností zdarma nebo za nižší cenu, zřízení prostorů určených pro kompostování. Důležitými kritérii tohoto řešení je zajištění instalace v přiměřené vzdálenosti, dostatečná objemová kapacita a v případě potřeby zajištění obsluhy, která by kontrolovala ukládaný odpad. (ŠEFLOVÁ, SLAVÍK, 2012) Podíl obyvatel napojených na systém Jak bylo už řečeno, počet obyvatel napojených na systém ovlivňuje množství sebraného BRKO. Pro obyvatele, kteří jsou napojeni na systém tříděného sběru povinně, platí závislost, že čím více obyvatel, tím více sebraného odpadu. Jinak je tomu u obyvatel, kteří se na sběru BRKO podílejí dobrovolně. Množství sebraného BRKO u této skupiny lidí klesá. 12

13 Zpoplatnění sběru Zpoplatnění sběru BRKO má vliv na chování lidí a mělo by působit do jisté míry jako motivační impuls. Dobré výsledky přináší zpoplatnění sběru BRKO dle hmotnosti, ale oproti tomuto kritériu je méně účinné zpoplatnění dle objemové velikosti nádoby. Poplatky za tento materiál by měly být nižší přibližně o %, než je tomu u směsného komunálního odpadu. Objem nádob na BRKO Velikost nádoby by měla splňovat podmínky místa, kam byla umístěna. Hlavním kritériem, ovlivňujícím velikost použité nádoby, je frekvence svozu a struktura zástavby. Čím větší je objem u použité nádoby, tím je množství uloženého BRKO větší, a to z toho důvodu, že se do nádob ukládá i odpad, který může být využit při domovním kompostování. 3.5 PROBLEMATIKA SEPARACE BRO V minulosti a to zhruba před několika desítkami let, v rozvinutějších částech evropského kontinentu už byly zaznamenány první pokusy v kompostování BRO z domácností. Úplně na počátku se kompostoval komunální odpad, který byl pak následně tříděn. Ovšem kvalita vytříděného materiálnu byla velice špatná. Cílený materiál, tzn. kompost, se nedal využít, protože obsahoval vysoké procento škodlivin. Dalším řešením bylo zavedení třídicích linek, které měly velikou produktivitu. Na těchto linkách se nejdříve komunální odpad vytřídil a následně byl zpracováván podle charakteru materiálu. Použití tohoto systému přineslo vyšší kvalitu vytříděných surovin, ale přesto pro využití v zemědělství, které navazovalo na potravní řetězce, byl tento materiál nevyhovující. Zcela odlišná metoda se využívá v rozvinutém světě dnes. Tato metoda se nazývá separovaný sběr. Jednotlivé složky odpadu se třídí už při sbírání. Kvalita sbíraného materiálu je zcela jinde. Dalo by se říci, že se získává skoro čistá surovina, která vyžaduje jen lehké dotřídění a je možné ji hned zpracovávat. Největším úskalím při separovaném sběru je ukázněnost obyvatelstva, na kterém závisí, do jaké míry bude sbíraný materiál bez příměsí, jež do daného odpadu nepatří. Čím poctivější 13

14 a ukázněnější lidé budou, tím sebraný materiál bude čistší. Separovaný sběr je nákladnější a organizačně náročnější. (EKODENDRA, 2004) 3.6 ČLENĚNÍ SEPAROVANÉHO SBĚRU V ČR je sběr biologicky rozložitelného odpadu z poloviny zajišťován prostřednictvím sběrných dvorů měst a obcí. Odpad je ukládán do kontejnerů. Také se provádí jednorázový svoz, který je uskutečňován v měsících, kdy se produkuje nejvíce bioodpadu, tento svoz má sezónní charakter. Vyseparovaný materiál se odváží většinou do kompostáren s různou kapacitou nebo na skládku k úpravě dle následného použití. Bioodpad, který je přivezen, musí být dobře homogenizován a musí být prostý cizorodých příměsí (plastové obaly, sklo apod.) z důvodu dobré a rychlé degradace přírodními biomechanizmy. Proto je důležité, aby tento odpadu byl už při sběru tříděn důsledně tříděn. Bioodpad, který je odvezen na skládku, slouží k její rekultivaci. Nakládání s biologicky rozložitelným odpadem může probíhat dvěma způsoby. Odpad ( jako materiál ) je možné zpracovávat pomocí domácího nebo komunitního kompostování. Toto se většinou děje na zahradách rodinných domů, v zahrádkářských koloniích apod. Surovina není považována za odpad, jelikož majitel nemá úmysl se tohoto materiálu zbavit. Domácí nebo komunitní kompostování můžeme do jisté míry považovat za předcházení vzniku skutečného odpadu. Odpad ( už ne jako materiál ) je majitelem, který se ho chce zbavit, ukládán na vyhrazené místo, pro tento účel. V důsledku zřizování sběrných míst se zvyšuje produkce komunálního odpadu a množství hmoty. Dává se do kontejnerů, sběrných nádob nebo sběrných dvorů. Jedná se o separovaný sběr BRKO, který lze uskutečňovat buď donáškovým nebo odvozovým způsobem. Separovaný sběr BRKO Jedná se o část komunálního odpadu, která je biologicky rozložitelná. Tento druh sběru zatím není ve větší míře rozšířen, a to z hygienických důvodů. Odpadu má totiž negativní vliv na životní prostředí a to díky tvorbě skleníkových plynů a kyselých výluhů. 14

15 Sběr biologicky rozložitelného odpadu Systém odděleného sběru BRO se člení podle: a) sbíraného bioodpadu b) technického zabezpečení c) organizačního hlediska d) frekvence svozu Podle sbíraného bioodpadu (ALTMANN, 2008) zahradní odpad, kam patří materiál, který vzniká údržbou zahrad, veřejných ploch nebo rostlinné zbytky např. z hřbitovů, má velikou objemovou hmotnost; vyžaduje tudíž na svůj sběr větší nádoby; je vhodné ho před kompostováním upravit drcením kuchyňský odpad, do kterého patří zbytky zeleniny a jiných rozkladu podléhajících surovin, má vyšší obsah solí a vyšší vlhkost, rychleji fermentuje, musí se častěji svážet a je nevhodné jej stlačovat kuchyňský a zahradní odpad se shromažďuje dohromady do jedné společné nádoby Podle technického zabezpečení dle FILIPA (2002) sběrné nádoby na odpad s objemem (120 l, 240 l) velkoobjemové kontejnery o objemu VOK (2,5 41 m 3 ) sběrné nádoby s úpravou na bioodpad s objemem (120 l, 240 l) systém s využitím pytlů systém bez nádob Podle organizačního hlediska se dělí na: donáškový způsob odvozový způsob 15

16 3.6.1 Donáškový způsob sběru Donáškový systém sběrů je především charakteristický tím, že občané musí bioodpad donést na sběrná místa (např. do sběrných nádob, které jsou umístěné na předem oznámeném místě) nebo přímo do sběrných dvorů, kde se nacházejí nádoby určené na ukládání tohoto druhu odpadu. Tento způsob sběru nachází především využití při sběru odpadu, který vzniká z údržby zeleně. Ve sběrných dvorech občané ukládají odpad do velkoobjemových kontejnerů. Plné kontejnery jsou pak sváženy do kompostárny, kde se přivezený bioodpad dále zpracovává dle charakteru materiálu. Pokud vzdálenost sběrného dvora neumožňuje odvoz přímo občany, jsou z tohoto důvodu zřizována sběrná místa. Na tomto místě je kontejner, který je určený a označený pro sběr bioodpadu. Vzhledem k požadované kvalitě sběru, biologicky rozložitelného materiálu, je nutno dodaný materiál kontrolovat. Proto je lepší provádět sběr s dohledem pracovníka. Do kontejneru na bioodpad by neměli přijít žádné kovové předměty, nebezpečné zboří (např. autobaterie aj.), sklo, plastová hmota nebo křemičité části jako jsou kameny a podobně. (KOTOULOVÁ, VÁŇA, 2001) Odvozový způsob sběru Tento způsob sběru se využívá, při sběru bioodpadu z domácností. Podle druhu zástavby může být sbírán kuchyňský odpad s odpadem, který vzniká při údržbě zeleně. Nádoby, které se využívají jsou menšího charakteru. Mívají objem (120 l, 240 l), tudíž jsou veliké jako popelnicové nádoby na komunální odpad. Tyto sběrné nádoby se při odvozu umísťují ke komunikaci, kde je svozový prostředek vyprázdní. Tento způsob sběru je pohodlnější. Interval odvozu v letních měsících by neměl překročit lhůtu 7 dnů z důvodu obsahu vody a zápachu. Naopak v zimních měsících interval odvozu může přesáhnou lhůtu 14 dnů a to z toho důvodu, že rozklad probíhá v chladných měsících pomaleji. Interval odvozu se také řídí velikostí nádoby a hustotou obytné zástavby. (KOTOULOVÁ,VÁŇA, 2001) 16

17 Problémy, které můžou vznikat při sběru bioodpadu z domácností: unikající zápach při manipulaci s nádobou větší hmotnost, tudíž obtížnější manipulace při nakládání riziko znečištění okolních ploch při nakládce unikání vody z nádoby Část těchto nedostatků se může eliminovat a to používáním správných nádob na sběr tohoto odpadu. Vhodným řešením je použít kompostejnery ( popis je uveden v kapitole nádob na BRO ). Využitím těchto nádob se může prodloužit interval odvozu. Samozřejmě je pořizovací cena těchto prostředku vyšší, jelikož jejich konstrukce je složitější. Podle frekvence svozu intenzivní (odvoz prováděn více jak 1x týdně ) standardní ( odvoz 1-2x za dva týdny ) extenzivní ( odvoz se provádí méně jak 1x za 14 dní ) (ALTMANN, 2008) 17

18 3.7 NÁDOBY NA SEPAROVANÝ SBĚR BRO Nádoby, které slouží na sběr či manipulaci s bioodpadem, jsou vyráběny v různých podobách, velikostech, konstrukčních řešeních. Jsou zhotovovány z různých materiálů, například sklolaminátu, tvrzeného plastu, či plechu. Výběr materiálu musí odpovídat velikosti a nosnosti nádoby, tzn., čím větší je objem nádoby, tím větší jsou požadavky na pevnost materiálu a jeho stálost. Konstrukčním řešením jsou nádoby přizpůsobovány druhu odpadu, pro který byly vytvořeny jiné požadavky bude mít nádoba na sběr BRO (dobrá cirkulace vzduchu), jiné nádoba určená na čistírenské kaly (dokonalá těsnost). Tašky, sběrné pytle a vaky Popelnicové nádoby ( kompostejnery ) Depontkontejnery ( sklolaminátové kontejnery ) Kontejnery a) Klecové ( pletivové ) kontejnery b) Velkoobjemové kontejnery c) Velkoobjemové kontejnery s vyprazdňovacím zařízením d) Lisovací kontejnery (ZEMÁNEK, 2010) 3.8 SVOZOVÉ PROSTŘEDKY NA BRO Pro přepravu BRKO i BRO se používají různá dopravní zařízení, tzv. svozové prostředky. Společným znakem těchto prostředků je uzavřená korba s přídavným mechanizmem, který slouží k vyprazdňování odpadu ze sběrných nádob. Mohou být i jiná řešení, a těmi jsou otevřené korby s hydraulickým zařízením ( hydraulická ruka ), které slouží pro přesýpání a nebo k nakládání sběrných nádob. Hydraulická ruka například slouží k vyzvednutí zvonových sklolaminátových nádob, které se vyprazdňují do zásobníku na automobilu. Přídavný mechanizmus na svozovém prostředku neslouží 18

19 jen k přesypávání malých popelnicových nádob (120, 240 l), ale i větších plastových kontejnerů (1100 l). Díky výkonnému hydraulickému zařízení je možné vyprázdnit kontejner typu MULDA, který můžu mít hmotnost až 6 tun. (BERTHE, 2002) svozové odpadové automobily - slouží pro sběr směsného komunálního odpadu, ale i pro sběr separovaného odpadu, v našem případě bioodpadu - jsou většinou vybaveny hydraulickým zařízením - traktorové soupravy se standardními přívěsy - nákladní automobily se speciálními nástavbami - nástavby na komunální odpad se zadním podávacím zařízením - nástavby na komunální odpad s bočním podávacím zařízením - nástavby na komunální odpad s čelním podávacím zařízením - nákladní automobily s hydraulickými manipulátory - prostředky a zařízení k přepravě kapalných a pastových odpadů nosiče přepravníků (kontejnerů) - tato skupina svozových prostředků slouží pro nakládku, přepravu a vyklápění kontejnerů, ve kterých je uložen směsný komunální odpad, bioodpad apod. - automobilové nosiče kontejnerů Rozdělení nosičů přepravníků dle FILIPA (2002) hákový využívá se nádoba typu ABROLL ramenný použití vanových kontejnerů lanový využívá se nádoba typu ABROLL přepravní odpadové automobily - tato skupina prostředků slouží zejména pro přepravu odpadu na větší vzdálenosti z překladních stanic - využívají se tahače s návěsy, které mohou být zatíženy do 38 t - speciální přepravní automobily (NOVÁK, 2012) 19

20 4 VYPRACOVÁNÍ 4.1 CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH SKUPIN NÁDOB Sběrné nádoby pro separovaný sběr Kompostovací pytle Pytle na biologicky rozložitelný odpad jsou vyrobeny z kukuřičného nebo bramborového škrobu. Tyto pytle jsou dokonce méně energeticky náročné na výrobu, než je tomu u papírových pytlů, a podílí se minimálně na skleníkovém efektu při rozkladu. Na rozdíl od papírových pytlů vydrží větší účinky počasí. Může na ně pršet nebo sněžit, stále si uchovávají svoji pevnost. Jsou-li však v kompostu, velice rychle podléhají rozkladu (obrázek č. 1) Do těchto pytlů, je vhodné ukládat bioodpad z údržby zahrad, parků, nebo drobný odpad z domácností. Povrch vaku je paropropustný, díky čemuž se zabraňuje vzniku zápachu v důsledku zapaření vnitřního obsahu. A navíc se díky propustnosti snižuje celková hmotnost materiálu z důsledku odpařování vody. Pytel naplnění biologicky rozložitelným odpadem by měl být odvezen maximálně do 14 dnů, jinak ztrácí svou pevnost. Celé pytle se následně zakomponují do kompostu, kde se zcela rozloží do 50-ti dnů. Objem pytlů se vyrábí ve více velikostech (tab. č. 1). Do sáčků, které se používají v domácnostech patří např. jádřince, pecky, skořápky, kávový odpad, sáčky od čaje, zbytky pečiva apod. Obr. č. 1 Degradace pytlů ze škrobu v závislosti na čase (Novamont, 2009) 20

21 Tab. č. 1 Velikost pytlů, sáčků a jejich cena Objem ( l ) Rozměry ( mm ) Počet kusů v balení Cena ( Kč ) Kompostovatelné sáčky x ,- Kompostovatelné pytle x ,- Popelnicové nádoby (kompostejnery) Vyrábí se dvě velikostní řešení, menší o objemu 120 l a větší o objemu 240 l. Součásti jsou dvě kolečka, které usnadňují manipulaci s nádobou. Tato nádoba se na první pohled jeví jako běžná popelnice na sběr komunálního odpadu, avšak má úplně jiné konstrukční řešení, které je přizpůsobené charakteru sbíraného odpadu. Ve stěnách jsou větrací otvory, které umožňují cirkulaci vzduchu. Díky tomuto efektu nedochází k zápachu a k tvoření metanu, který vzniká za nepřístupu vzduchu. Dno nádoby je vybaveno mřížkou, která je umístěna nad samotným dnem nádoby. Tato mřížka odděluje vyloučenou tekutou složku od pevné. Objem odpadu, při správné skladbě, lze snížit až na 30 %. Teplota obsahu uloženého v nádobě může vystoupat až k 55 C. Tato sběrná nádoba připravuje uložený bioodpad ke kompostování. Za přednosti sběru pomocí těchto nádobových prostředků se může považovat snížení celkové hmotnosti díky odpaření vody, redukce výskytu larev, červů a omezení zápachu. Matriál, z kterého je popelnice vyrobena, je polyetylen s antibakteriálními vlastnostmi. Obr. č. 2 Kompostejner (Biologicky rozložitelné odpady a kompostování) víko větrací otvor větrací otvory vnitřní svislá žebra rošt ve dně 21

22 Tab. č. 2 Rozměry kompostejnerů dle objemu Technické paramenty Objem ( l ) Hmotnost ( kg ) Rozměry ( mm ) Cena ( Kč ) 120 9,6 485x550x , ,5 580x725x ,- Sklolaminátové kontejnery Tyto sběrné prostředky se vyrábějí v různých velikostních provedeních. Nejmenší objemová velikost činí 1,1 m 3, další 2,1 m 3 a největší kontejner tohoto typu má objem úložného prostoru 3,2 m 3. Plášť této nádoby tvoří dvě stěny, které jsou od sebe vzdáleny 40 mm. Tato mezera slouží k uložení ocelového mechanizmu, který je tvořen většinou kovovými táhly nebo řetězy o průměru 12 mm, díky nimž dochází k vyprazdňování obsahu. Na vrchu nádoby se nachází dvě oka. Jedno slouží z vyzvednutí kontejneru do výšky a druhé oko k otevření dna nádoby. Vyprazdňování je zde spodní. Všechny kovové části nádoby jsou pozinkované. Vnitřní plášť je perforovaný. Tyto průduchy zajišťují neustálou cirkulaci vzduchu mezi plášti. Dno nádoby je tvořeno záchytnou vanou, do které stéká vznikající tekutá složka odpadu. Spodní část je oddělena mřížkou, aby se vzniklá tekutá složka mohla odpařit a nebyla v kontaktu s tuhou částí odpadu. Díky tomuto efektu dochází k výrazné redukci plynů, a tudíž i k menšímu vzniku zápachu. Takto konstrukčně řešený kontejner stačí vyvážet ve 14-ti denních cyklech. Obr. č. 3 Sklolaminátový kontejner na bioodpad (katalog firmy Reflex Zlín) 22

23 Tab. č. 3 Technické parametry sklolaminátových a plastových kontejnerů Sklolaminátové kontejnery Objem ( m3 ) Rozměry ( mm ) Výška vhozu ( mm ) Cena ( Kč ) 1,1 1000x1000x ,- 2,1 1320x1200x ,- 3,2 1900x1200x ,- Plastový kontejner s kulatým víkem 1,1 1370x1210x ,- Plastový kontejner s kulatým víkem Tento kontejner je vhodný pro sběr nejen komunálního, ale i tříděného odpadu. Objemová velikost je 1100 l (rozměry jsou uvedeny v tab. č. 3). Hmotnost prázdné nádoby je 65 kg. Maximální možná nosnost se pohybuje okolo 360 kg. Díky čtyřem otočným kolečkům, o průměru 20 mm na spodu nádoby, je manipulace jednodušší. Dvě kolečka jsou navíc vybavena brzdou, aby kontejner byl zajištěn proti samovolnému pohybu. Polyetylen, z kterého je kontejner vyroben, je odolný vůči UV záření, mrazu či biologickým vlivům. Vyprazdňování je hřebenové nebo čepové. Po ukončení životnosti nádoby, lze kontejner zcela recyklovat Velkoobjemové kontejnery Hlavní přednosti kontejnerizace v komunální oblasti Uplatnění nacházejí zejména tam, kde je nepravidelný přísun materiálu, kde vzniká materiál v dávkách s časovou variabilitou. To jsou například sběrné dvory, sklizeň ovoce a zeleniny. Kontejnery umožňují svoz, předem neznámého materiálu a jeho množství úklid parků apod. Dále tyto nádoby nacházejí uplatnění v případě kontinuálního nuceného vstupu malého objemu materiálu štěpkování při zpracování dřevin. Klíč k určení kontejnerů Kontejnery, které se prodávají, jsou často označovány složitým kódem, který dokáže charakterizovat danou nádobu v několika málo kombinacemi čísel a písmen. Abychom byli schopni se v těchto kombinacích vyznat, byl vytvořen univerzální klíč pro všechna označení. V tomto tzv. kódu se můžeme dozvědět, o jaký typ kontejneru 23

24 se jedná, přečteme rozměry, dozvíme se jestli má nádoba nějaké speciální úpravy ( střechu apod.). Dále se můžeme dozvědět, pro jaký nakládací systém je kontejner určen, jaký má objem, v jakém je provedení. ABROLL kontejnery Nádoby tohoto typu se vyznačují především tím, že mají na spodní zádní části dvě pojezdové rolny. Ty umožňují manipulaci jedno hákovým či lanovým natahovacím mechanizmem, díky kterému se kontejner nakládá či vykládá z automobilu. Tyto kontejnery se rozdělují dle výšky natahovacího háku (viz. tab. č. 4), objemu a konstrukčního řešení. Obr. č. 4 Kontejner typu ABROLL (katalog firmy BRUKOV) Rozdělení kontejnerů ABROLL dle výšky natahovacího háku Kontejnery s výškou háku 1570 mm Kontejnery s výškou háku 1340 mm Kontejnery s výškou háku 1000 mm Kontejnery s výškou háku 900 mm 24

25 Tab. č. 4 Technické parametry kontejnerů ABROLL dle výšky natahovacího háku výška háku ( mm ) délka ložné plochy ( mm ) vnitřní šířka ( mm ) výška ( mm ) objem ( m 3 ) nosnost ( t ) volitelná volitelná volitelná 2, volitelná 2, Typy mechanizmů pro nakládání kontejnerů ABROLL Hákové natahovací mechanizmy Lanové natahovací mechanizmy Ostatní natahovací mechanizmy Hákové kontejnery typu ABROLL ABROLL PLOŠINA tento prostředek neslouží pro svoz bioodpadu, ale spíše pro přepravu nákladů v podobě zemědělských, stavebních strojů, stavební dílce apod. Podlaha kontejneru může být vyrobena ze silného plechu, dřevěných prken, které můžou být uspořádány buď příčně, nebo podélně. Součástí mohou být nájezdové klíny buď odnímatelné, či integrované. Další součástí můžou být boční pažnice, které slouží k zajištění nákladu proti pohybu. ABROLL OTEVŘENÝ tento typ kontejneru slouží k přepravě směsného i separovaného odpadu, stavebních materiálů apod. Objem se pohybuje v různých hodnotách (výška může být různá), podle nosnosti automobilu a podle množství odpadu. Součástí jsou háčky přivařené na vnějších stěnách po celém obvodu nádoby, které slouží k přichycení sítě. U vyšších provedení se můžeme setkat se stupačkami s navařenými na přední straně. Slouží obsluze pro kontrolu uloženého odpadu. 25

26 ABROLL OTEVŘENÝ PROLAMOVANÝ u této nádoby je stejná charakteristika jako u předchozího kontejneru (ABROLL OTEVŘENÝ) s jedním rozdílem. Bočnice tohoto kontejneru jsou profilované neboli prolamované, což vede ke zvýšení celkové pevnosti, a tudíž i větší užitečné nosnosti kontejneru. ABROLL UZAVŘENÝ S ODKLOPNOU STŘECHOU tento kontejner se moc neliší od předešlých nádob s tím rozdílem, že místo navařených háčků pro ochrannou síť je vybavený střechou, která je ovládaná mechanickým heverem z čelní strany. Pro bioodpad tato nádoba není typickým řešením pro svoz, ale dá se taktéž využít. ABROLL UZAVŘENÝ, PROLAMOVANÝ, S ODKLOPNOU STŘECHOU obecný popis je stejný jako u předchozího kontejneru s tím rozdílem, že stěny jsou profilovány, a tak se zvyšuje odolnost a pevnost nádoby. ABROLL UZAVŘENÝ S POSUVNOU STŘECHOU kontejner tohoto typu je vybavený střechou, ale její otevírání se neděje klasickým způsobem, a to nahoru, nýbrž střecha je rozdělena na dvě poloviny. Ty jsou zapuštěny do žlábků, v který se pohybují nezávisle na sebe díky jinému výškovému uložení. ABROLL UZAVŘENÝ SE SEDLOVOU STŘECHOU střecha u této nádoby není otevíratelná, takže jediný přístup do kontejneru je zadními vraty. ABROLL UZAVŘENÝ S PLACHTOU tento kontejner je konstrukčně řešený jako ABROLL OTEVŘENÝ s tím rozdílem, že je doplněný plachtou, který zakryje celý ložný prostor nádoby. Plachta má stejný účinek jako kovová střecha, ale na rozdíl od uzavřených kontejnerů se může srolovat a nádoba nemusí být výškově limitována. 26

27 ABROLL UZAVŘENÝ SÍŤOVÝMI VÍKY tato svozová nádoba se liší od předchozí jen tím, že místo plachty se používá síť na zajištění nákladu proti povětrnostním vlivům během přepravy. Síť je napnutá v ocelovém rámu, kterým se odpad po naložení na vršku nádoby zaklopí. ABROLL S VÝKLOPNÝMI VRATY předností tohoto kontejneru je zejména snadné vyklápění uloženého odpadu. Zadní vrata zavěšená na dvou pantech, se po sklopení tlakem odpadu samy otevřou. Je tedy vhodný pro sypké hmoty, jako jsou bioodpad, komunální odpad, suť apod. ABROLL S JEDNOKŘÍDLÝMI TĚSNĚNÝMI VRATY předností tohoto kontejneru je, jak už vyplývá z názvu, těsnost. Proto je vhodný pro průmyslový odpad, komunální odpad, bioodpad, kaly apod. AVIA kontejnery Velkoobjemové kontejnery typu AVIA mají výšku háku 1000 mm nebo 900 mm. Nacházejí uplatnění v různých hospodářských odvětvích, např. pro svoz bioodpadu, komunálního odpadu, stavebního materiálu apod. Na spodu kontejneru jsou dvě rolny nebo veden válec, který slouží pro manipulaci s nádobou. K dispozici jsou nejrůznější varianty a velikosti podle požadovaného záměru použití. Tyto nádoby se vyznačují menší objemovou velikostí, která je přizpůsobená svozovým prostředkům. Obr. č. 5 Kontejner typu AVIA (katalog firmy BRUKOV) 27

28 Hákové kontejnery typu AVIA AVIA OTEVŘENÁ tento typ kontejneru je základní, který má na bočnicích stěnách háky pro ochrannou síť zabraňující ztrácení nákladu při přepravě. Na konci kontejneru jsou otevíratelná vrata, která umožňují najetí mechanizace či vyklopení nákladu. AVIA OTEVŘENÁ SE SKLOPNÝMI BOČNICEMI předností této nádoby, jsou sklopné bočnice, které můžou být půlené či vcelku. Tyto sklopné bočnice umožňují lepší nakládání či vykládání materiálu. AVIA UZAVŘENÁ S ODKLOPNOU STŘECHOU tento kontejner je vybaven střechou, kterou je možno odklápět pomocí mechanické kliky umístěné na přední stěně nádoby. Pro bioodpad se příliš nepoužívá. AVIA UZAVŘENÁ SE SEDLOVOU STŘECHOU A BOČNÍMI VHOZY tento kontejner má na boční stěně dva vhozy pro plnění. Využití této nádoby je vhodné při separovaném sběru odpadu. Střecha zabraňuje sváženému odpadu samovolnému ztrácení. AVIA UZAVŘENÁ S BOČNÍMI DVOUKŘÍDLÝMI VRATY zvláštností této nádoby je umístění vrat. Vrata nejsou jako u většiny kontejnerů umístěná vzadu, ale na boku. Toto konstrukční řešení se vyznačuje především velmi dobrou manipulací při plnění a vyprazdňování. AVIA RAKEV S PLASTOVÝMI VÍKY tento typ nádoby se velmi dobře uplatňuje především ve sběrných dvorech při sběru komunálního odpadu, separovaného odpadu, či bioodpadu. Víka mohou být plastová či plechová. Víka redukují unikající zápach z uloženého odpadu. Na čelní straně je kontejner vybaven vhozem pro dlouhý odpad. Vyprazdňování tohoto typu kontejneru, je umožněno díky otevíratelným zadním vratům. 28

29 Řetězové kontejnery typu MULDA Kontejnery tohoto typu jsou konstrukčně odlišně řešeny, viz. obr. č 5, než tomu bylo v předchozích případech. Jsou totiž určeny pro jiný druh nakládacího systému. Používaný mechanizmus je ramenný neboli řetězový. Nádoby typu MULDA se vyznačují tím, že mají po obou bočních stranách dva úchyty, neboli boltce, které slouží pro uchycení ramenného hydraulického systému. Upevňovací oka se mohou nacházet i v rozích kontejneru. Při přepravě prázdných kontejnerů na větší vzdálenosti se nádoby vkládají do sebe, čímž se převoz zefektivňuje. Obr. č. 6 Kontejner typu MULDA (katalog firmy MULTITEC) Řetězové kontejnery typu MULDA VANA OTEVŘENÁ SYMETRICKÁ tato nádoba je základním provedením typu MULDA. Součástí jsou čtyři boltce pro uchycení háků ramenného mechanizmu pro manipulaci. Součástí mohou také být oka umístěná na vnějších stěnách po obvodu, která slouží k uchycení sítě či plachty. VANA OTEVŘENÁ ASYMETRICKÁ popis této nádoby je obdobný jako popis předchozího typu. Liší se jen tvarem, díky němuž se může použít na automobilové prostředky, které převoz klasických kontejnerů MULDA neumožňuje. VANA OTEVŘENÁ S VÝKLOPNÝM ČELEM předností této nádoby je sklopné čelo, které je na spodní hraně uchyceno do čtyřech pantů, takže po sklopení vytvoří rampu, a tak se při nakládání odpadu může zajíždět až na vnitřní plochu kontejneru. Díky této vlatsnoti je také snadnější vyklápění obsahu. 29

30 VANA UZAVŘENÁ, S OCELOVÝMI VÍKY tvarem odpovídá tato nádoba ostatním kontejnerům typu MULDA mimo asymetrické provedení. Liší se tím, že je uzavíratelný dvěma plechovými nebo plastovými víky, která slouží proti povětrnostním vlivům během přepravy, nebo k uzamčení nádoby. Víka mohou být odpružená, takže nedochází po otevření k samovolnému zavírání. MINIVANA tato nádoba nachází uplatnění ve stísněných manipulačních podmínkách, kde manipulace s velkými vanovými kontejnery by byla nemožná, nebo by nebylo dost místa pro svozové prostředky těchto velkých nádob. Pro bioodpad se tato nádoba příliš nevyužívá, spíše nachází uplatnění pro přepravu kovového šrotu a pro manipulaci v rámci areálu apod Lisovací kontejnery Lisovací kontejnery jsou charakteristické svým stlačovacím zařízením, které redukuje objem nákladu a tím zvyšuje efektivitu svozu či využití celého objemu kontejneru. Materiál, který je vhozen do vnitřního prostoru kontejneru, může být stlačován lineárním (pístovým), nebo rotačním (šnekovým) mechanizmem. Při lineárním lisování je využíván obloukový nebo přímočarý pohyb lisovací desky, která tlačí materiál v pracovní komoře a tím je posouván vždy o délku jednoho zdvihu. Při využití tohoto lisování je účinnost v pracovní komoře z hlediska redukce objemu o něco vyšší než u rotačního lisování. Rotační lisování je založeno na principu šneku, který je uložen podélně a při pracovní činnosti se pootočí a tím se stlačený materiál postupně posouvá a dochází k jeho zhutnění. Zpětný chod šneku se využívá pro vyprázdnění odpadové komory. Výhodou tohoto ústrojí je, že dochází k částečnému narušování, například lámání nebo štípání, dřevní hmoty, rozmělňování a tím dochází k dobré homogenizaci materiálu. Tím je částečně už upraven do kompostované zakládky. 30

31 Toto lisovací zařízení má univerzální rozsah použití pro běžné druhy odpadů. Další z výhod tohoto zařízení je nízká spotřeba pohonných hmot. V důsledku rovnoměrného naplňování se vytvářejí pozitivní podmínky pro jízdní vlastnosti automobilu ( podvozek je zatěžován rovnoměrně ). Lisovací nástavby s lineárním stlačováním ASK tento typ kontejneru je vyráběn ve více velikostních variantách (10 m 3, 20 m 3, 24 m 3 ). Lisovací část je pevně spojena s kontejnerem. Energii pro lisování zajišťuje hydraulický agregát. Kónické strany usnadňují vysypávání obsahu. Vrata kontejneru mohou být opatřena těsněním proti vytékání tekuté složky, která se může při lisování tvořit. Na spodu nádoby jsou připevněné rolny pro lepší manipulaci s kontejnerem. Součástí je samozřejmě natahovací hák, díky němuž může být kontejner vytažen na automobil. K signalizaci naplněnosti kontejneru slouží kontrolka, která upozorňuje už předem při 80 % naplnění, a když dosáhne obsah odpadu 100 %, signál se opakuje. Jeden cyklus lisování trvá přibližně 55 sekund. Jednotlivé lisovací cykly lze nastavit podle přání zákazníka. Vhozy do nádoby mohou být jak z čelní strany, tak i z bočních stran. MPC 20 objemová velikost je 20 m 3. Obecná charakteristika tohoto lisovacího kontejneru je obdobná jako u varianty ASK U MPC 20 je násypka zakryta víky. Otevírají se do boku a tím tvoří bočnice násypky. Pohonem lisovacího zařízení je hydraulický agregát. MSK 7,5 a 10 kontejner tohoto typu, jak už vyplývá z názvu, je vyráběn ve velikostech 7,5 m 3 a 10 m 3. Tato nádoba je určena především pro nakladače s ramenovým mechanizmem. Nakládání umožňují řetězy uchycené za dvojici boltců z každé strany nádoby. Zadní vrata nádoby jsou vybavena gumovým těsněním, aby neunikala tekutina vznikající při lisování. 31

32 PC17 a PC20 objem této nádoby je 17 m 3 a 20 m 3. Předností tohoto lisovacího kontejneru je velká kapacita lisování, a to 0,75 m 3 na jeden cyklus. Uzavírání násypky pro odpad je jednokřídlovými vraty, které zajišťují dokonalý a účinný proces lisování daného odpadu. Lisování umožňuje kyvadlo, které se pohybuje směrem nahoru a dolů. Tento lisovací kontejner je vybaven čtyřmi rolnami, které zlehčují manipulaci při skládání nebo nakládání kontejneru na automobilový nosič. Možným příslušenstvím k tomuto zařízení může být čelní nebo rampový nakladač. Ten obsah nádoby vysype přímo do násypky. Tab. č. 5 Hlavní technické paramenty jednotlivých velkoobjemových lisovacích kontejnerů Objem jednoho cyklu Objem násypky Lisovací síla Typ kontejneru lisování (m3) (m3) (t) ASK 1,25 3,5 31 MPC 1,12 1,15 28 MSK 0,58 1,95 32 PC 0,75 2,5 35 AKS10S nebo ASK20S tento typ lisovacího kontejneru je především určen pro automobily s celkovou užitnou nosností do 6 tun. Objem ložného prostoru je 10 m 3. Vozidlo musí být vybaveno hydraulickou rukou, protože tato nádoba je určená především pro vysypávání sklolaminátových zvonových kontejnerů. Nicméně tento kontejner může být upraven pro boční nakládání kontejnerů o objemu litrů. (obr. č. 7) Pohon lisovacího zařízení může být zajištěn různými způsoby. Buď od podvozku auta, napojení na hydrauliku podvozku, nebo vlastním agregátem je potřeba elektrická energie. 32

33 Obr. č. 7 Lisovací kontejner AKS10S s bočním podávacím zařízením na podvozku MAN (katalog firmy IVP CZ) Lisovací nástavby s rotačním stlačováním FAUN Rotopress 516, 518, 520 typ této nástavby je určen pro automobilové prostředky se systémem pohonu 4x2, 4x4, 6x4, 6x2/4, 6x2 a 6x6. Celkové užitné zatížení je v rozmezí tun. Objem těchto nádob se pohybuje do 20 m 3. Pro vyklápění sběrných nádob je možné použít různé typy vyklápěcích zařízení, které jsou určeny pro nádoby o objemu 35 l až po velké kontejnery l. Tab. č. 6 Technické údaje jednotlivých lisov. kontejnerů s rotačním stlačováním Typ nástavby Celkové zatížení podvozku ( t ) Rozvor náprav ( mm ) Rotopress Rotopress Rotopress Tab. č. 7 Porovnání technických parametů jednotlivých skupin VOK Typ kontejneru Objem ( m 3 ) Nosnost ( t ) ABROLL 2,5 41 < 20 AVIA < MULDA 3 12 < 9 LISOV. KONTEJ. 7,5 24 < 26 33

34 4.1.4 Nástavby pro užitková vozidla Lisovací nástavby pro užitková vozidla do 3,5 t tento typ kontejneru je vhodný pro menší svozové prostředky, jako jsou například Multicar nebo Gasolone 28 a 35. Lisovací nástavba může být ve dvou provedeních, a to buď 2,7 m 3 (LN 2700) nebo 3,5 m 3 (LN 3500). Tento objem lze ještě trochu zvětšit a to tím, že rovné víko, které uzavírá nádobu vzadu, se vymění za vyklenuté. Velikost se zvětší o 0,3 m 3. Na boku nádoby může být umístěn jako příslušenství vyklápěč sběrných nádob o objemu do 240 l. Toto zařízení však nepatří k základnímu vybavení, tudíž pořizovací cena bude vyšší. Kontejner je umístěn na pantografickém zařízení, díky němuž se může objem vysypávat do velkoobjemových kontejnerů nebo větších svozových prostředků. Vyzvedávání nádoby se děje pomocí hydraulického pístu. Lisovací nástavby pro užitková vozidla do 5,0 t v tomto případě má lisovací nástavba objem 4,2 m 3 (LN 4200). Je vhodná především pro vozidla do celkové hmotnosti 5000 kg, ale může najít uplatnění i na vozidlech o celkové hmotnosti 3500 kg. Objem nádoby lze opět zvětšit výměnou zadního rovného víka za vyklenuté. Tato úprava zvýší maximální objem o 0,5 m 3. Lisovací nástavba může být vybavena vyklápěči pro kontejnery o objemu do 240 l. Vyklápění tohoto kontejneru zajišťuje nůžkové zvedací zařízení, které umožňuje výsyp odpadu do velkoobjemových kontejnerů. Lisovací nástavby pro užitková vozidla do 8,0 t objem této nádoby je 5 m 3 a 6 m 3 (LN 5000). Vhodné automobilové prostředky pro tento kontejner jsou vozidla s celkovou hmotností 8000 kg. Lisovací kontejnery mohou být zase vybaveny vyklápěcím zařízením pro nádoby o objemu do 240 l. Vysypávání odpadu se děje prostřednictvím nůžkového zařízení, které umožňuje vysypávání do velkoobjemových kontejnerů. Vše je řízeno hydraulickým systémem. 34

35 Nástavba na svoz bio odpadu LNB 5000 tato nástavba je určena výhradně pro svoz a sběr biologicky rozložitelného odpadu. Objem ložného prosto je 5 m 3. Tento kontejner je určen pro automobily s rozvorem 2500 mm a tomu odpovídající užitné hmotnosti. Celá nádoba je svařená z nerezového materiálu a tvoří jakousi vanu, takže umožňuje svoz i tekutého komunálního odpadu. V zadní části kontejneru je na svrchní straně násypný otvor s přihrnovací lopatou (viz. obr. č. 8). Díky univerzálnímu vyklápěči nádob je možné vysypávat nádoby o určitých objemech a to: 110, 120, 240, 1100 litrů. Vyklápěč nádob umožňuje vysypávání dvou popelnicových nádob zároveň. Vysypávání zásobníku je možné do výšky 1800 mm, kdy stabilitu vozidla zajišťují zadní hydraulické patky, které jsou při vysypávání v kontaktu se zemí, tudíž nedojde k překlopení celého vozidla. Sklápění umožňuje hydraulický píst. Obr. č. 8 Nástavba na BRO (LNB 5000) na podvozku Daewoo (katalog firmy SIMED) Nástavba na svoz bio odpadu LNB 7000 popis této nádoby odpovídá nádobě předchozí s tím rozdílem, že tato nástavba má větší objemovou velikost, a to 7 m 3. Z toho plyne, že je vhodná pro vozidla s větší celkovou užitnou hmotností. Je určená pro vozidla o rozvoru min mm a tomu odpovídající užitné hmotnosti. 35

36 4.2 CHARAKTERISTIKA SVOZOVÝCH PROSTŘEDKŮ BRO Traktorové soupravy se standardními přívěsy Nosnost a velikost je variabilní (tab. č. 8). Pohybuje se v rozmezí 3 22 tun a objem prostoru pro uložení odpadu velikostně odpovídá použité nádobě. Připojený přívěs je agregován z traktoru o výkonu kw. Pracovní rychlost se pohybuje v rozmezí 2,5 3,5 km.h -1 a dopravní rychlost mezi km.h -1. Tyto svozové prostředky nacházejí uplatnění zejména ve venkovských zástavbách nebo v místech, která jsou špatně přístupná pro automobily. Nakládka pytlů na ložnou plochu přívěsu, v kterých je uložen tříděný BRO, se provádí ručně. Přívěs může být návěsný či přívěsný. Přívěsné valníky mívají dvě nápravy a je ložná plocha většinou neoddělitelná od podvozku. Sklápění tohoto typu přívěsu bývá většinou boční, umožňuje to hydraulický válec. Tento typ valníku má sklopné bočnice i čela. Návěsné valníky (obr. č. 9), neboli přípojné nosiče kontejnerů, jsou většinou jednonápravové či dvounápravové zařízení, ale existují také třínápravové. Ty ale spíše nacházejí uplatnění na farmě než při sběru bioodpadu. Počet náprav se volí podle velikosti použité nádoby pro sběr odpadu. Nosná konstrukce je vybavena nástavbou nosičů kontejnerů. Tento nosič je ve většině případech hákový, hojně se využívá pro kontejnery typu ABROLL. Obr. č. 9 Dvounápravový traktorový nosič kontejnerů v hákovém provedení (katalog firmy BIGAB) 36

37 Tab. č. 8 Charakteristika traktorových nosičů kont. dle výrobců Počet náprav Hmotnost podvozku ( t ) Celková max. hmotnost ( t ) Délka kontejneru ( m ) Výrobce Název nosiče BIGAB Bigab ,2 12,3 4,2-4,6 WTC PÍSEČNÁ Portýr 5 1 1,43 6,5 3,8-4,2 BIGAB Bigab ,3 14,3 4,2-4,6 WTC PÍSEČNÁ Portýr , ,5-5,2 BIGAB Bigab ,5 21,5 5,5-6,0 WTC PÍSEČNÁ Portýr ,1-6, Nákladní automobily se speciálními nástavbami Jedná se o automobily, které mají speciálně upravený podvozek na určený typ nástavby. Nástavba se skládá ze zásobníku na sbíraný materiál, vyklápěčem nádob a zařízením pro lisování dané hmoty (lisovací zařízení). Objem nádob se liší podle nosnosti a velikosti automobilu. Velikost ložné plochy také ovlivňuje délka svozové trasy a objem sběrných nádob. Pro menší vozidla se volí zásobník s objemem 3,5 8 m 3 a u vozidel většího typu mohou mít zásobníky objem m 3. Podávací zařízení může být na vozidle řešeno různě. Svozové automobily se zadním podávacím zařízením se vyskytují nejčastěji. (obr.č. 10) Nedílnou součástí tohoto typu svozového prostředku je obsluha, která upevňuje sběrné nádoby do vyklápěcího zařízení, jež sběrné nádoby vysypán do korby automobilu. Vyklápěcí zařízení je robustní čtyřramenná konstrukce umístěná na hřídeli. Ukončení ramen je hřebenem, háky či čepy, do kterých se zavěsí daný typ nádoby. Pohyb vyklápěče umožňují čtyři hydraulické válce. Nádoby, které lze vyprazdňovat, mohou být různých velikostí. Klasickou nádobou je popelnice o objemu 120 l nebo 240 l, tímto zařízením můžeme vyprazdňovat i kontejnery s objemem 1100 l. Nejmodernější automobily jsou schopny vyvážet kontejnery typu MULDA, které mohou mít hmotnost až 6000 kg. 37

38 Svozové prostředky můžou také mít boční podávací zařízení. Toto řešení nachází uplatnění zvláště u menších užitkových vozidel, určených pro menší nádoby. Díky svým rozměrům je tento prostředek vhodný do městských zástaveb s horší dostupností. Konstrukční řešení je podobné jako u automobilu se zadním podávacím zařízením s tím rozdílem, že zde je konstrukce jednodušší. Podávací zařízení může být také instalované na čelní části vozidla. Při použití tohoto systému je sběrná nádoba dopravována do korby přes kabinu řidiče. Tento způsob řešení není v našich podmínkách dosud moc rozšířen, nádoby nejsou vždy dobře přístupné. Pro dobrou a rychlou manipulaci je důležité, aby nádoby byly podél svozové trasy volně přístupné. Obr. č. 10 Svozový automobil s nástavbou s lineárním stlačováním (katalog firmy FAUN) Tab. č. 9 Svozové automobily firmy KOBIT s.r.o. Objem zásobníku ( m 3 ) Max. hmotnost Typ vozu odpadu ( t ) PRESCO PRESCO PRESCO Celková hmot. vozidla ( t ) 38

Ing.Vlastimil ALTMANN, Ph.D. ČZU Praha, Technická fakulta. Žďár nad Sázavou 27.-28.2.2008

Ing.Vlastimil ALTMANN, Ph.D. ČZU Praha, Technická fakulta. Žďár nad Sázavou 27.-28.2.2008 SYSTÉMY SBĚRU A SVOZU BIOLOGICKÉHO ODPADU V ČR Ing.Vlastimil ALTMANN, Ph.D. ČZU Praha, Technická fakulta Žďár nad Sázavou 27.-28.2.2008 BRO x BRKO Je potřeba rozlišit celkovou produkci BRO a produkci BRO

Více

KONTEJNEROVÉ LISY Velkoobjemová zařízení pro lisování velkého množství materiálu

KONTEJNEROVÉ LISY Velkoobjemová zařízení pro lisování velkého množství materiálu KONTEJNEROVÉ LISY Velkoobjemová zařízení pro lisování velkého množství materiálu BALÍKOVACÍ LISY do 5 t BALÍKOVACÍ LISY až 50 t LOGISTIKA ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ HORIZONTÁLNÍ BALÍKOVACÍ LISY TŘÍDÍCÍ LINKY

Více

a) popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení

a) popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení F 2.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA a) popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení Stabilní sběrné místo bio odpadů je určeno obyvatelům města Jeseník, k dočasnému uložení odpadu kategorie O odpad

Více

KONTEJNERY NA TŘÍDĚNÝ SBĚR

KONTEJNERY NA TŘÍDĚNÝ SBĚR KONTEJNERY NA TŘÍDĚNÝ SBĚR 01 SKLOLAMINÁTOVÉ KONTEJNERY GFB 1.3, 2.5, 3.3 Kontejnery GFA a GFB představují osvědčený způsob tříděného sběru komunálních odpadů. Plní vysoké nároky kladené na kontejnery

Více

Krycí list nabídky. Uchazeč Název:.. Sídlo:.. Zápis v obchodním rejstříku:. Zastoupený:. Tel./fax: Cena bez DPH

Krycí list nabídky. Uchazeč Název:.. Sídlo:.. Zápis v obchodním rejstříku:. Zastoupený:. Tel./fax: Cena bez DPH Krycí list nabídky 1. Zakázka na dodávku Název: Svozová technika na bioodpad Ždírec 2. Základní identifikační údaje Zadavatel Název: Obec Ždírec Sídlo: Ždírec 25, 588 13 Polná IČ: 00287008 Zastoupený:

Více

Systém odděleného sběru bioodpadů ve městě Proseč. Analýza potenciálu produkce odpadu

Systém odděleného sběru bioodpadů ve městě Proseč. Analýza potenciálu produkce odpadu Systém odděleného sběru bioodpadů ve městě Proseč Analýza potenciálu produkce odpadu Datum: 28.11.2013 Razítko a podpis zpracovatele Razítko a podpis žadatele Obsah: 1.Identifikační údaje...3 1.1Název

Více

Komunitní kompostárna. Náměšť n.o. 28.5.2015

Komunitní kompostárna. Náměšť n.o. 28.5.2015 Komunitní kompostárna Náměšť n.o. 28.5.2015 Biologicky rozložitelný odpad Bioodpad je odpad podléhající aerobnímu či anaerobnímu rozkladu, jejich seznam je přílohou Vyhláška 341/2008 Sb. V rámci obce kat.č.

Více

Příklady dobré praxe zavedení systémů třídění a zpracování bioodpadů v obcích. Velikostní rozdělení. Systém sběru a svozu 3. 2.

Příklady dobré praxe zavedení systémů třídění a zpracování bioodpadů v obcích. Velikostní rozdělení. Systém sběru a svozu 3. 2. Příklady dobré praxe zavedení systémů třídění a zpracování bioodpadů v obcích Ing. Jiří Jalovecký, Ph.D. Velikostní rozdělení Příklady jsou rozděleny do tří základních skupin kvůli specifickým rozdílům

Více

Separacja odpadu niepodzielna cześć integrowanego systemu obchodzenia sie z odpadami

Separacja odpadu niepodzielna cześć integrowanego systemu obchodzenia sie z odpadami Separacja odpadu niepodzielna cześć integrowanego systemu obchodzenia sie z odpadami Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace ING. TOMÁŠ REISIG Efektywne narzędzi dla kierowania systemem

Více

NATAHOVACÍ KONTEJNERY TYPU AVIA

NATAHOVACÍ KONTEJNERY TYPU AVIA NATAHOVACÍ KONTEJNERY TYPU AVIA Kontejnery s pevnými bočnicemi Kontejnery se sklopnými bočnicemi Kontejnery se sedlovou střechou plné bočnice Kontejnery se sedlovou střechou síťované bočnice Kontejnery

Více

Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Ondřejov schválilo na svém zasedání dne 26. 1. 2011 podle ustanovení 10 písm. d) zákona

Více

AVE Kolín s.r.o., Třídvorská 1501, 280 02 Kolín V T: +420 321 724 011, www.ave-kolin.cz

AVE Kolín s.r.o., Třídvorská 1501, 280 02 Kolín V T: +420 321 724 011, www.ave-kolin.cz Svoz BRKO ve správním území obce Hradčany Hradčany 26. 11. 2013 Program biologicky rozložitelný komunální odpad pilotní projekt v Kolíně II a v Sendražicích zajištění plnění zakázky propagace legislativa,

Více

POH Prahy. Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů

POH Prahy. Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů Nakládání s komunálními bioodpady z praxe Prahy POH Prahy Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů a) ve sběrných dvorech sbírat biologicky rozložitelné (kompostovatelné)

Více

Dovybavení sběrného dvora a místa v obci Rohatec

Dovybavení sběrného dvora a místa v obci Rohatec Dovybavení sběrného dvora a místa v obci Rohatec Technické podmínky veřejné zakázky Kontejnery na shromažďování odpadů na sběrném dvoře Všechny kontejnery musí být nové, ošetřené povrchovou úpravou proti

Více

z této dotace budou pořízeny:

z této dotace budou pořízeny: Vážení občané, v letošním roce požádala naše obec o dotaci na poskytnutí prostředků ze státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu životního prostředí na projekt zkvalitnění nakládání

Více

Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014

Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014 Projekt je realizován v rámci OP Slovenská republika Česká republika, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014 Obsah prezentace Co je komunální

Více

Technická specifikace k doplnění

Technická specifikace k doplnění Technická specifikace k doplnění Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky Sběrný dvůr odpadů Červený Kostelec vybavení sběrného dvora Uchazeč Název: Sídlo: IČ: Statutární orgán: 1. Eko-kontejner na nebezpečné

Více

Prekládací vuz Interbenne

Prekládací vuz Interbenne www.perard.fr Prekládací vuz 19 m³ 25 m³ 38 m³ Žne Hnojení Setí .Tento stroj lze využívat pro manipulaci s obilím i s průmyslovými hnojivy. Tři důležité funkce: PŘEKLÁDÁNÍ 3 různé kapacity pro všechny

Více

Podzemní kontejnery. Podzemní kontejnery 3, 4 a 5 m 3 Monitoring naplnění kontejneru.

Podzemní kontejnery. Podzemní kontejnery 3, 4 a 5 m 3 Monitoring naplnění kontejneru. Podzemní kontejnery CZ Podzemní kontejnery 3, 4 a 5 m 3 Monitoring naplnění kontejneru www.elkoplast.cz Podzemní kontejnery Podzemní kontejnery 3, 4 a 5 m 3 Nasazením našich kontejnerů se Vám podaří lépe

Více

Komunální odpady a nakládání s biologicky rozložitelnými odpady. Ing. Ivo Kropáček

Komunální odpady a nakládání s biologicky rozložitelnými odpady. Ing. Ivo Kropáček Komunální odpady a nakládání s biologicky rozložitelnými odpady Ing. Ivo Kropáček Směrnice 1999/31/EC o skládkách odpadů Snížit tvorbu metanu ze skládek Podpořit sběr, třídění a recyklaci org. odpadů.

Více

KATALOG 360 DOPRAVNÍ TECHNIKY PRONAR

KATALOG 360 DOPRAVNÍ TECHNIKY PRONAR KATALOG 360 DOPRAVNÍ TECHNIKY PRONAR T672/2 T680 T680H T680P T780 T680U T663/3 T683 T683U T653/2 T683H T046 R U PT510 T024 A PT512 K T028KM T669 T286 T700M T185 T902 T900 T682 T669/1 T679 T700XL T679M

Více

3. 2. 2015. Bioodpad v obci. Zpracování a využití bioodpadu Modelové příklady, Správná kompostářská praxe, Okompostu. Zpracování a využití BRKO

3. 2. 2015. Bioodpad v obci. Zpracování a využití bioodpadu Modelové příklady, Správná kompostářská praxe, Okompostu. Zpracování a využití BRKO Zpracování a využití bioodpadu Modelové příklady, Správná kompostářská praxe, Okompostu Květuše Hejátková ZERA Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. Bioodpad v obci Zpracování a využití BRKO

Více

P R O J E K T O V Á D O K U M E N T A C E

P R O J E K T O V Á D O K U M E N T A C E Příloha č. 6 Zadávací dokumentace P R O J E K T O V Á D O K U M E N T A C E k projektu města Jilemnice Modernizace systému odděleného sběru odpadů v Jilemnici 1. Identifikační údaje zadavatele Obchodní

Více

Container production

Container production Container production PRODUKCE KONTEJNERŮ MONZA CZ s.r.o. je úspěšný průmyslový podnik s dlouholetou tradicí vevýrobě ocelových konstrukcí. V současné době se jedná především o abrollové kontejnery, muldy,

Více

Výhled pro nakládání s BRO v ČR

Výhled pro nakládání s BRO v ČR Výhled pro nakládání s BRO v ČR Kamila Součková MŽP Odbor odpadů Nový zákon o odpadech Platná legislativa OH ČR Rozšířené teze rozvoje OH v ČR (schváleny vládou 25. srpna 2010) Věcné záměry zákon o odpadech

Více

NAKLÁDÁNÍ S BIOODPADY V ČESKÉ REPUBLICE LEGISLATIVA A PODPORA VYUŽITÍ

NAKLÁDÁNÍ S BIOODPADY V ČESKÉ REPUBLICE LEGISLATIVA A PODPORA VYUŽITÍ NAKLÁDÁNÍ S BIOODPADY V ČESKÉ REPUBLICE LEGISLATIVA A PODPORA VYUŽITÍ Jaromír Manhart Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Seminář Bioodpady a jejich využití, legislativa a praxe 19. března 2019

Více

Sklolaminátové kontejnery

Sklolaminátové kontejnery Kontejnery GFA a GFB představují osvědčený způsob tříděného sběru ve vyspělé Evropě. Plní vysoké nároky kladené na kontejnery na tříděný sběr. Mají vysokou nosnost, jen s obtížemi mohou prohledávat jejich

Více

Hákové nosiče kontejnerů

Hákové nosiče kontejnerů Hákové nosiče kontejnerů 2 Všestranný a flexibilní agroliner Návěs s hákovým nosičem Zjistili jsem, že všestrannost hákového nosiče můžeme také uplatnit v zemědělství, proto jsme vytvořily tento návěs,

Více

VÁŠEŇ PRO TRAILERY. Program užitkových vozidel.

VÁŠEŇ PRO TRAILERY. Program užitkových vozidel. VÁŠEŇ PRO TRAILERY Program užitkových vozidel www.fliegl.com CZ Plachtové a valníkové návěsy Výkonné. Úsporné. S dlouhou životností. Standartní plachtové návěsy Plachtové návěsy Mega Plachtové návěsy Jumbo

Více

Zkvalitnění nakládání s odpady ve městě Vrbno pod Pradědem

Zkvalitnění nakládání s odpady ve městě Vrbno pod Pradědem Analýza potenciálu produkce odpadu v zájmovém území a materiálových toků k akci s názvem Zkvalitnění nakládání s odpady ve městě Vrbno pod Pradědem Březen 2013 Osnova 1. Identifikační údaje... 3 1.1. Název

Více

Kontejnery na tříděný sběr

Kontejnery na tříděný sběr Kontejnery na tříděný sběr se spodním výsypem CZ Sklolaminátové Polyethylenové Polopodzemní Kovové www.elkoplast.cz Sklolaminátové GFA 1.5-2.5-3.2 GFB 1.3-2.5-3.3 Kontejnery GFA a GFB představují osvědčený

Více

KONTEJNERY. ROZDĚLENÍ: ISO KONTEJNERY ODVALOVACÍ KONTEJNERY ZVLÁŠTNÍ KONTEJNERY: obytné, skladové,technologické

KONTEJNERY. ROZDĚLENÍ: ISO KONTEJNERY ODVALOVACÍ KONTEJNERY ZVLÁŠTNÍ KONTEJNERY: obytné, skladové,technologické KONTEJNERY ROZDĚLENÍ: ISO KONTEJNERY ODVALOVACÍ KONTEJNERY ZVLÁŠTNÍ KONTEJNERY: obytné, skladové,technologické ISO kontejner je článek přepravního vybavení: a) trvalé technické charakteristiky a dostatečné

Více

Kontejnery na tříděný sběr

Kontejnery na tříděný sběr Kontejnery na tříděný sběr se spodním výsypem CZ Sklolaminátové kontejnery Polyethylenové kontejnery Polopodzemní kontejnery Kovové kontejnery www.elkoplast.cz Sklolaminátové kontejnery GFA 1.5-2.5-3.2

Více

Vozidla s výměnnými nástavbami. Obecné informace o vozidlech s výměnnou nástavbou

Vozidla s výměnnými nástavbami. Obecné informace o vozidlech s výměnnou nástavbou Obecné informace o vozidlech s výměnnou nástavbou Obecné informace o vozidlech s výměnnou nástavbou Nákladní vozidla s výměnnou nástavbou jsou považovány za torzně pružné. Nákladní vozidla s výměnnou nástavbou

Více

SYSTÉMY SBĚRU KOMUNÁLNÍHO BRO, PŘEDBĚŽNÉ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ SEPAROVANÉHO SBĚRU KOMUNÁLNÍHO BRO V LOKALITĚ TIŠNOV

SYSTÉMY SBĚRU KOMUNÁLNÍHO BRO, PŘEDBĚŽNÉ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ SEPAROVANÉHO SBĚRU KOMUNÁLNÍHO BRO V LOKALITĚ TIŠNOV SYSTÉMY SBĚRU KOMUNÁLNÍHO BRO, PŘEDBĚŽNÉ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ SEPAROVANÉHO SBĚRU KOMUNÁLNÍHO BRO V LOKALITĚ TIŠNOV Tomáš Chudárek, Bedřich Friedmann, Zdeněk Horsák, Michal Hejč, František Piliar, Jiří

Více

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014 Legislativa v odpadovém hospodářství a obce Velehrad 4.12.2014 Ing. Jana Káčerová Krajský úřad Zlínského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Legislativa v odpadovém hospodářství 1. Zákon č. 185/2001

Více

Vůz s nekonečným podlahovým dopravníkem. Aperion

Vůz s nekonečným podlahovým dopravníkem. Aperion Aperion Nekonečné možnosti využití -vůz s nekonečným podlahovým dopravníkem Strautmann Nástavby jako volitelné vybavení pro zvýšení přepravního objemu Aperion od firmy Strautmann z řeckého slova apeiros,

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE v zadávacím řízení Dodávka kontejnerového nákladního automobilu vč. příslušenství pro zadavatele FERRY - cargo s.r.o. (ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ) podle ustanovení 85 zákona

Více

NAKLÁDÁNÍ S BIOODPADEM

NAKLÁDÁNÍ S BIOODPADEM Výsledky sledování indikátoru: NAKLÁDÁNÍ S BIOODPADEM v mikroregionu Drahanská vrchovina za rok 2014 Vydala: správní rada mikroregionu Zpracoval: Mgr. František Vlk Luleč : květen 2015 1 Úvod Nakládání

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA SBĚRNÝ DVŮR ODPADU JEDOVNICE, VYBAVENÍ SBĚRNÉHO DVORA. Číslo přílohy : A. MĚSTYS JEDOVNICE. Investor : Stupeň :

SOUHRNNÁ ZPRÁVA SBĚRNÝ DVŮR ODPADU JEDOVNICE, VYBAVENÍ SBĚRNÉHO DVORA. Číslo přílohy : A. MĚSTYS JEDOVNICE. Investor : Stupeň : Akce : Investor : Stupeň : SBĚRNÝ DVŮR ODPADU JEDOVNICE, VYBAVENÍ SBĚRNÉHO DVORA MĚSTYS JEDOVNICE TD SBĚRNÝ DVŮR ODPADU JEDOVNICE, VYBAVENÍ SBĚRNÉHO DVORA SOUHRNNÁ ZPRÁVA Číslo přílohy : A. Třebíč, listopad

Více

Systém svozu komunálního odpadu a úklid kolem popelnic v Praze

Systém svozu komunálního odpadu a úklid kolem popelnic v Praze Systém svozu komunálního odpadu a úklid kolem popelnic v Praze A) Směsný komunální odpad Na území hl. m. Prahy je v současné době rozmístěno přibližně 118 tisíc sběrných nádob na směsný komunální odpad

Více

Vůz s podlahovým pásovým dopravníkem. Aperion

Vůz s podlahovým pásovým dopravníkem. Aperion Aperion Absolutní univerzál Vůz s podlahovým pásovým dopravníkem od firmy Strautmann Nástavba na přání pro zvýšení přepravního objemu Robustní bočnice z plastu garantují šetrnou přepravu materiálu Aperion

Více

Využití biologicky rozložitelných odpadů

Využití biologicky rozložitelných odpadů Využití biologicky rozložitelných odpadů Ing. Dagmar Sirotková, Ing. Dagmar Vološinová Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v. v. i. Definice Odpad movitá věc, které se člověk zbavuje nebo má

Více

Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem (úplné znění po novelách 3/2014 a 1/2015)

Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem (úplné znění po novelách 3/2014 a 1/2015) Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem (úplné znění po novelách 3/2014 a 1/2015) Zastupitelstvo obce Ondřejov schválilo na svém zasedání dne 26. 1.

Více

Zafiízení pro manipulaci se dfievem a dfiívím u dopravních vozíkû

Zafiízení pro manipulaci se dfievem a dfiívím u dopravních vozíkû ZPRACOVÁNÍ D EVA část 4, díl 4, str. 7 Časové využití vozíků se pohybuje mezi 40 až 60 % a počet vozíků určený z časového rozboru je q T T n T = až 1152 1728 Zafiízení pro manipulaci se dfievem a dfiívím

Více

ANALÝZA A NÁVRH ŘEŠENÍ PROBLÉMU NAKLÁDÁNÍ S BRKO

ANALÝZA A NÁVRH ŘEŠENÍ PROBLÉMU NAKLÁDÁNÍ S BRKO ANALÝZA A NÁVRH ŘEŠENÍ PROBLÉMU NAKLÁDÁNÍ S BRKO POSTUP ŘEŠENÍ VYJASNĚNÍ PROBLÉMU ZADAVATELE NÁVRH POSTUPU ŘEŠENÍ ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU A STANOVENÍ POTENCIÁLU VARIANTY ŘEŠENÍ -> STUDIE PROVEDITELNOSTI

Více

Logistika zbytkové lesní biomasy

Logistika zbytkové lesní biomasy Logistika zbytkové lesní biomasy Ing. Silvie Petránkov nková Ševčíková VŠB-TUO, Výzkumné energetické centrum - 1 - Co to je logistika? Technické, organizační a obchodní zajištění cesty surové biomasy ke

Více

Systém odpadového hospodářství

Systém odpadového hospodářství Systém odpadového hospodářství Obce Prackovice nad Labem a místní části Litochovice nad Labem (nastaven od 1.4.2015) Vstupní srovnávací data Data za rok 2015: 01-03/2015 starý systém 04-12/2015 nový systém

Více

O B E C V E L K É B Ř E Z N O

O B E C V E L K É B Ř E Z N O O B E C V E L K É B Ř E Z N O Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním

Více

Čtyřnápravový železniční vůz řady Ealos vůz určený na přepravu dřeva

Čtyřnápravový železniční vůz řady Ealos vůz určený na přepravu dřeva obr.č.1 Základní přepravně technické údaje o voze: Interval vozu ( 5.-.8. pozice čísla vozu ) číselník FISCH 5931, 5946 Řada vozu Ealos Typ vozu Ealos-t 058 Výměnný režim RIV Číslo vozu, zařaditel vozu

Více

SSOS_ZE_3.07 Komunální odpady

SSOS_ZE_3.07 Komunální odpady Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.07

Více

Čl. 1. Základní ustanovení

Čl. 1. Základní ustanovení MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třeboň, včetně

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA JIHOČESKÉHO KRAJE č. 7/2004 ze dne ,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA JIHOČESKÉHO KRAJE č. 7/2004 ze dne , OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA JIHOČESKÉHO KRAJE č. 7/2004 ze dne 14. 9. 2004, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Jihočeského kraje Zastupitelstvo Jihočeského kraje se usneslo dne

Více

1. Umístění kontejnerů. Stanoviště kontejnerů v Obříství: ve dvoře u staré tělocvičny č.p Termíny přistavení velkoobjemového kontejneru

1. Umístění kontejnerů. Stanoviště kontejnerů v Obříství: ve dvoře u staré tělocvičny č.p Termíny přistavení velkoobjemového kontejneru PROVOZNÍ ŘÁD VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ, NEBEZPEČNÉHO, KOMUNÁLNÍHO, STAVEBNÍHO A BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉHO ODPADU Platný na území obce Obříství pro rok 2017 1. Umístění kontejnerů Stanoviště kontejnerů

Více

Obecně závazná vyhláška obce Písečná č. 3/2009,

Obecně závazná vyhláška obce Písečná č. 3/2009, Obecně závazná vyhláška obce Písečná č. 3/2009, o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území obce Písečná vznikajícím na území obce Písečná Zastupitelstvo obce Písečná se na svém zasedání konaném

Více

Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje na období

Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje na období Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje na období 2016-2025 1 Účel POH Středočeského kraje Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje (POH SK) je zpracován na základě 43 zákona č. 185/2001

Více

30 % domácností. 9 z 10 obyvatel. České republiky uvádí, že se snaží omezovat množství odpadu ve svých domácnostech.

30 % domácností. 9 z 10 obyvatel. České republiky uvádí, že se snaží omezovat množství odpadu ve svých domácnostech. 9 z 10 obyvatel České republiky uvádí, že se snaží omezovat množství odpadu ve svých domácnostech. 30 % domácností v České republice považuje objem odpadu, který produkují, za příliš velký. 59 Jak se vyvíjelo

Více

NAKLÁDÁNÍ S BIOODPADEM

NAKLÁDÁNÍ S BIOODPADEM Výsledky sledování indikátoru: NAKLÁDÁNÍ S BIOODPADEM v mikroregionu Drahanská vrchovina za rok 2012 Vydala: správní rada mikroregionu Zpracoval: Mgr.František Vlk Luleč : květen 2013 Úvod Nakládání s

Více

V R A N O V I C E. Předmět a působnost vyhlášky. b) Účastníky systému jsou fyzické osoby pobývající na území obce.

V R A N O V I C E. Předmět a působnost vyhlášky. b) Účastníky systému jsou fyzické osoby pobývající na území obce. O B E C V R A N O V I C E Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním

Více

Výroba odpadových kontejnerů

Výroba odpadových kontejnerů KONTEJNERY ABROLL ELKOPLAST CZ, s.r.o. je výrobní společnost s mezinárodní působností v oblasti dodávek techniky určené pro shromažďování, třídění, zhutňování a přepravu odpadů. Významnou část naší produkce

Více

Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001

Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001 O b e c H r á d e k Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecní zastupitelstvo obce Hrádek schválilo na svém zasedání dne 11. prosince 2001 podle

Více

Technické podmínky VZ: Nákladní vozidla do 3,5 t pro SÚSPK (2016) 2. vyhlášení

Technické podmínky VZ: Nákladní vozidla do 3,5 t pro SÚSPK (2016) 2. vyhlášení Příloha č. 1 Smlouvy S1570/16 Technické podmínky VZ: Nákladní vozidla do 3,5 t pro SÚSPK (2016) 2. vyhlášení 5 ks nákladních automobilů s nástavbami Vozidlo číslo Podvozek Nástavba Místo dodání 1 NA N1

Více

Odpadové hospodářství. Milan Havel Arnika Prosinec města Cheb

Odpadové hospodářství. Milan Havel Arnika Prosinec města Cheb Odpadové hospodářství Milan Havel Arnika Prosinec 2014 města Cheb STAV ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ produkce komunálních odpadů v roce 2013, vývoj tříděného sběru v posledních 10 letech náklady města na odpadové

Více

Bioodpad v obci. Zpracování a využití bioodpadu Modelové příklady, Správná kompostářská praxe. Zpracování a využití BRKO

Bioodpad v obci. Zpracování a využití bioodpadu Modelové příklady, Správná kompostářská praxe. Zpracování a využití BRKO Zpracování a využití bioodpadu Modelové příklady, Správná kompostářská praxe Ing. Květuše Hejátková ZERA Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. Bioodpad v obci Zpracování a využití BRKO Cílem

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

O B E C O B R N I C E

O B E C O B R N I C E O B E C O B R N I C E Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem

Více

Katalog přívěsů Eurotrailers s.r.o. od

Katalog přívěsů Eurotrailers s.r.o. od Katalog přívěsů Eurotrailers s.r.o. od 1.1.2017 Přívěs pro přepravu živých zvířat (pro jednoho koně): Typ, celk. hmotnost Vnitřní rozměr v mm Celkové rozměry v mm cena _ UNO, 1300 kg 1600 kg 2790x1220x2080

Více

Možnosti dotací z OPŽP do kompostáren

Možnosti dotací z OPŽP do kompostáren Možnosti dotací z OPŽP do kompostáren Seminář Aktuální otázky řízení kompostáren Ing. Milan Dvořák, Ph.D. email: dvorak@ingpavelnovak.cz tel.: 739 932 290 14. března 2019 Přehled tématu Typy projektů v

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Obec Bílsko OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Bílsko, včetně systému nakládání

Více

34 Zahradní traktory Řada Standard Series. Zahradní traktory řady X100 Řada Standard Series

34 Zahradní traktory Řada Standard Series. Zahradní traktory řady X100 Řada Standard Series 34 Zahradní traktory řady X100 Řada Standard Series 35 Pečujte i o okraje svého trávníku a zahrady Zahradní traktory řady X100 jsou ideální pro správnou péči o Váš trávník. Je snadné je vlastnit, obsluhovat,

Více

Zago Ecogreen. Bio drtiče-míchače pro recyklaci a kompostování odpadů

Zago Ecogreen. Bio drtiče-míchače pro recyklaci a kompostování odpadů Zago Ecogreen Bio drtiče-míchače pro recyklaci a kompostování odpadů Zago Ecogreen Naše GREEN DIVISION se zkušenostmi po více než 35 letech své existence vyrábí a nabízí širokou paletu strojů, které se

Více

1) Biologicky rozložitelné komunální odpady, pro které je obec povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování

1) Biologicky rozložitelné komunální odpady, pro které je obec povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování ZPŮSOB SBĚRU BRKO V OBCÍCH DLE KONCOVÉHO ZPŮSOBU VYUŽITÍ Obec je povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování minimálně biologicky rozložitelných komunálních odpadů rostlinného původu, a to vždy s

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

O B E C K A L E K. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

O B E C K A L E K. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, O B E C K A L E K Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Zastupitelstvo obce se na

Více

Jaromír MANHART odbor odpadů

Jaromír MANHART odbor odpadů VIII. Mezinárodní konference - Biologicky rozložitelné odpady Aktuální stav a dlouhodobá koncepce MŽP nakládání s bioodpady v ČR Jaromír MANHART odbor odpadů Náměšť nad Oslavou 20. září 2012 Obsah přednášky

Více

Annaburger řady HTS. Zemědělské návěsy. ... když nároky stoupají. Již od roku 1990 se nejlépe osvědčily v t vrdé praxi

Annaburger řady HTS. Zemědělské návěsy. ... když nároky stoupají. Již od roku 1990 se nejlépe osvědčily v t vrdé praxi Zemědělské návěsy Annaburger řady HTS Již od roku 1990 se nejlépe osvědčily v t vrdé praxi Vysoce výkonné a univerzální ideální dopravní prostředek!... když nároky stoupají Návěsy firmy Annaburger Zemědělská

Více

LOGISTIKA. Ing. Eva Skalická. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

LOGISTIKA. Ing. Eva Skalická. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou LOGISTIKA Ing. Eva Skalická Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou AKTIVNÍ PRVKY LOGISTIKY VY_32_INOVACE_07_2_18_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VYMEZENÍ AKTIVNÍCH PRVKŮ Posláním aktivních prvků

Více

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.tonda-obal.cz Pro děti... www.tonda-obal.cz Děti se mohou na Tondu obracet také se svými dotazy (e-mail: tonda@ekokom.cz). Pojízdná výstava o zpracování

Více

o nakládání s komunálním odpadem

o nakládání s komunálním odpadem Obecně závazná vyhláška města Nejdek č. 3 / 2008 o nakládání s komunálním odpadem Město Nejdek na základě usnesení č. ZM/242/9/08 zastupitelstva města ze dne 10. dubna 2008, ve smyslu ustanovení 17 odst.

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA PRACHATICE č. 2/2018

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA PRACHATICE č. 2/2018 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA PRACHATICE č. 2/2018 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem Zastupitelstvo

Více

Obsah. 1. Legislativa 2. Vymezení pojmů 3. Produkce odpadů 4. Přehled systémů pro manipulaci s odpady 5. Způsoby zneškodňování odpadů

Obsah. 1. Legislativa 2. Vymezení pojmů 3. Produkce odpadů 4. Přehled systémů pro manipulaci s odpady 5. Způsoby zneškodňování odpadů Obsah 1. Legislativa 2. Vymezení pojmů 3. Produkce odpadů 4. Přehled systémů pro manipulaci s odpady 5. Způsoby zneškodňování odpadů 2 Motivace problému V každém objektu vznikají odpady : jak předejít

Více

Projekt odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) od občanů spádových obcí OÚ Miskovice

Projekt odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) od občanů spádových obcí OÚ Miskovice Projekt odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) od občanů spádových obcí OÚ Miskovice 1. Úvod V současné době je na celém světě dlouhodobě zaznamenáván výrazný úbytek organické

Více

VYVÁŽECÍ SOUPRAVY V dostupnosti

VYVÁŽECÍ SOUPRAVY V dostupnosti VYVÁŽECÍ SOUPRAVY V dostupnosti lesních ploch je téměř vyrovnaný podíl jízdních a přibližovacích cest. Zřízení a celoroční údržba lesních cest sjížděných nákladními vozidly jsou nákladné. Současně představují

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Města Nového Města na Moravě č.3/2009. kterou se stanoví systém nakládání s bioodpadem rostlinného původu a způsob využití

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Města Nového Města na Moravě č.3/2009. kterou se stanoví systém nakládání s bioodpadem rostlinného původu a způsob využití OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Města Nového Města na Moravě č.3/2009 Zastupitelstvo Města Nové Město na Moravě na základě ustanovení 10a odst. 2 a 17 odst.2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých

Více

"Praktické zkušenosti s nakládáním s kuchyňskými odpady z pohledu provozovatele kompostárny"

Praktické zkušenosti s nakládáním s kuchyňskými odpady z pohledu provozovatele kompostárny "Praktické zkušenosti s nakládáním s kuchyňskými odpady z pohledu provozovatele kompostárny" Daniel Borski Průmyslová kompostárna společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., v Třinci na Tyrské v areálu RECELOPRON

Více

Katalog přívěsů Eurotrailers s.r.o. od

Katalog přívěsů Eurotrailers s.r.o. od Katalog přívěsů Eurotrailers s.r.o. od 1.1.2016 Přívěs pro přepravu živých zvířat (pro jednoho koně): UNO, 1300 kg 1600 kg 2790x1220x2080 4055x1700x2590 80.200,-- 1601 kg 2000 kg 2790x1220x2080 4055x1700x2590

Více

Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXIV. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 4

Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXIV. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 4 Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXIV. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 4 ZVEŘEJNĚNO DNE 3. 1. 2 Výběrová (hodnoticí) kritéria v Operačním programu

Více

Brno 13. září 2011. Ing. Martin Vaněček

Brno 13. září 2011. Ing. Martin Vaněček MINIWASTE Návrh realizace a zhodnocení inovačního strategického plánu vedoucího k minimalizaci komunálního organického odpadu v zemích EU Pilotní projekt domácího kompostování v městské části Brno-Žebětín

Více

Separace a svoz biologicky rozložitelného komunálního odpadu a kovu ve městě Veselí nad Lužnicí a spádové oblasti Horusice

Separace a svoz biologicky rozložitelného komunálního odpadu a kovu ve městě Veselí nad Lužnicí a spádové oblasti Horusice Výzva k podání nabídek (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) (dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP a dle Závazných postupů pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU,

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Kompostárna Agro Step s.r.o.

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Kompostárna Agro Step s.r.o. ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Kompostárna Agro Step s.r.o. dle 156 zákona č. 137/2006, ve znění pozdějších předpisů NÁZEV ZAKÁZKY: Kompostárna Agro Step s.r.o. DRUH ZAKÁZKY: DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ: DRUH ZADAVATELE:

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Obec Bílsko OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2017 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Bílsko, včetně systému nakládání

Více

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Stránka č. 1 z 10 Zavřít Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systénm shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE vydává obecně závaznou vyhlášku č. 6/2007 O nakládání s komunálním odpadem a některým stavebním odpadem v městě Město Albrechtice. Zastupitelstvo města Město Albrechtice vydalo

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Mobilní lisovací kontejnery. Stacionární lisovací jednotky. Překládací stanice Kontejnerové hutnící válce.

Mobilní lisovací kontejnery. Stacionární lisovací jednotky. Překládací stanice Kontejnerové hutnící válce. Mobilní lisovací kontejnery Stacionární lisovací jednotky CZ Mobilní lisovací kontejnery Stacionární lisovací jednotky Překládací stanice Kontejnerové hutnící válce www.elkoplast.cz Mobilní lisovací kontejnery

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem Obec Nedakonice S účinností od:

Více

O B E C M A L É Ž E R N O S E K Y

O B E C M A L É Ž E R N O S E K Y O B E C M A L É Ž E R N O S E K Y Obecně závazná vyhláška č. 3/2018, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se

Více

Problematika nakládání s bioodpady z pohledu měst a obcí

Problematika nakládání s bioodpady z pohledu měst a obcí Problematika nakládání s bioodpady z pohledu měst a obcí Mgr. Pavel Drahovzal předseda Komise životního prostředí Předsednictva Svazu měst a obcí České republiky Ing. Bc. Barbora Fűrstová Oddělení legislativně-právní

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3 /2015 Statutárního města Hradec Králové

Obecně závazná vyhláška č. 3 /2015 Statutárního města Hradec Králové Obecně závazná vyhláška č. 3 /2015 Statutárního města Hradec Králové o nakládání s komunálním a stavebním odpadem a o systému komunitního kompostování Zastupitelstvo města Hradec Králové se na svém zasedání

Více

Kamenice nad Lipou, s.r.o. ZVEDACÍ PLOŠINY. Zakázková konstrukce a výroba STS Kamenice nad Lipou Masarykova Kamenice nad Lipou

Kamenice nad Lipou, s.r.o. ZVEDACÍ PLOŠINY. Zakázková konstrukce a výroba STS Kamenice nad Lipou Masarykova Kamenice nad Lipou Kamenice nad Lipou, ZVEDACÍ PLOŠINY Zakázková konstrukce a výroba STS Kamenice nad Lipou Masarykova 9 70 Kamenice nad Lipou http://www.stskamenicenl.cz e-mail: info@stskamenicenl.cz tel: +0 6 960 Zvedací

Více