POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ PROFI MERLIN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ PROFI MERLIN"

Transkript

1 POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ PROFI MERLIN ze dne Článek 1 - Úvodní utanovení 1.1. Pro toto oukromé pojištění, které jednává Komerční pojišťovna, a.., e ídlem Karolinká 1/650, Praha 8, IČ (dále jen pojititel ), platí zejména zákon čílo 89/2012 Sb., občanký zákoník, VPP kupinového pojištění,), tyto pojitné podmínky, Smlouva o kolektivním pojištění Merlin a Profi Merlin č (dále jen Smlouva ), uzavřená mezi pojišťovnou a polečnotí Komerční banka, a.., IČ , e ídlem Na Příkopě 33/969, Praha 1 (dále jen KB nebo pojitník ) Pojištěný bere na vědomí, že e tyto pojitné podmínky v důledku jejich povahy jako kupinového pojištění mění dohodou mezi pojititelem a pojitníkem. Pojištěný bude pojitníkem o takovéto změně informován, a to nejpozději 2 měíce před účinnotí změny a v případě takovéto změny e bude potupovat dle čl. 31 Všeobecných obchodních podmínek pojitníka Toto pojištění je neživotním škodovým pojištěním. Článek 2 - Výklad pojmů Pro účely tohoto pojištění e vymezují mimo jiné náledující pojmy: cizí měna platná měna jiná než Kč, ve které je veden účet; doklady občanký průkaz, cetovní pa, povolení k pobytu, řidičký průkaz a ovědčení o technickém průkazu (nikoliv však technický průkaz amotný); fyzické náilí náilné jednání třetí ooby vůči držiteli karty náledkem újmy na zdraví nebo reálná pohrůžka použití náilí za účelem ovlivnění volního jednání držitele karty; karta debetní nebo kreditní platební karta vydaná na jméno pojištěného bankovním útavem e ídlem na území ČR k účtu, vedeného na jméno majitele účtu; karta KB karta vydaná KB na jméno pojištěného; klíče k bezpečnotní chránce klíče k uzamykatelnému protoru afeové bezpečnotní chránky, která je užívána na základě Smlouvy o užívání afeové chránky KB; krádež nebo odcizení neoprávněné přivojení i cizího předmětu pojištění tím, že e ho pachatel zmocní; loupež použití náilí či pohrůžky náilí vůči pojištěnému k zíkání předmětu pojištění, není-li dále v textu tanoveno jinak; mobilní telefon přenoný telefonní přítroj určený ke komunikaci protřednictvím mobilních operátorů; oobní věci věci denní potřeby, vyjma dokladů a klíčů, jako např.: mobilní telefon, finanční hotovot, Mp3 přehrávač, notebook, luneční a dioptrické brýle, flah dik, peněženka, příruční zavazadlo; otatní klíče klíče (a obecně jakékoli předměty nebo zařízení loužící k uzamykání a odemykání dveří) od bytu/domu a vozidla pojištěného nebo ooby blízké, které pojištěný oprávněně užívá; PIN oobní identifikační kód karty; pojištěný fyzická ooba, kterou pojitník zařadil do pojištění, můžou to být ooby, které: - jou majitelem účtu KB a/nebo jím určený držitel karty a/nebo jím určená zmocněná ooba, pokud je majitelem účtu KB fyzická ooba podnikatel; - jou držitelem karty a/nebo zmocněnou oobou, pokud je takto určí majitel účtu KB, kterým je právnická ooba; V případě rizik uvedených v čl až 5.6. je jím KB. V případě pojištěného KB e na KB nevztahují náledující články pojitných podmínek ohledně práv a povinnotí pojištěného: 3, 4, 7, 9, 10, 11 a 12; toplitace znemožnění provedení všech autorizovaných tranakcí kartou uvedením karty na toplit, toplitace je neodvolatelná; třetí ooba ooba jiná než pojitník, pojititel, pojištěný a držitel karty; účet běžný nebo úvěrový účet ooby (fyzické nebo právnické) určený pro podnikatelké účely vedený KB nebo jiným bankovním útavem e ídlem na území ČR v Kč nebo v cizí měně, ke kterému je vydána karta; účet KB - účet vedený pojitníkem ke kterému e váže pojištění; výpi z karty bankovní výpi z účtu označením data tranakce a předmětné čátky a informace, že k operaci došlo protřednictvím karty; výměna karty výměna karty z důvodu poškození nebo změny jména pojištěného; zmocněná ooba fyzická ooba, které dal majitel účtu KB oprávnění nakládat peněžními protředky na tomto účtu KB; ztráta tav, kdy pojištěný pozbyl nezávile na vé vůli možnot pojištěnou věcí nadále diponovat, jde-li o věc v jeho vlatnictví, nebo pojištěnou cizí věc nadále užívat případně vrátit jejímu majiteli, není-li dále v textu tanoveno jinak. Článek 3 - Zařazení do pojištění 3.1. Pojitník může do pojištění zařadit pouze ooby, které: jou majitelem účtu KB a/nebo jím určený držitel karty a/nebo jím určená zmocněná ooba, pokud je majitelem účtu KB fyzická ooba podnikatel; jou držitelem karty a/nebo zmocněnou oobou, pokud je takto určí majitel účtu KB, kterým je právnická ooba. Počet pojištěných k jednomu účtu není omezen Pro daného držitele karty a daný účet KB může být účinné v kterýkoli okamžik nejvýše jedno pojištění O okamžiku zařazení ooby do pojištění muí být pojitník chopen pokytnout pojišťovně na vyžádání píemný nebo jiný věrohodný důkaz. Článek 4 - Účinnot pojištění, pojitná doba, pojitná ochrana a pojitka 4.1. Účinnot individuálního pojištění natává v den zařazení pojištěného do pojištění Čekací doba V čekací době pojititel není povinen pokytnout pojitné plnění ze škodních událotí, jejichž příčina natala v čekací době, které by jinak byly pojitnými událotmi a která běží od počátku účinnoti přílušného pojištění Pokud dojde k doplnění nového pojištění či navýšení pojitné čátky távajícího pojištění (dále též navýšení pojitné ochrany ) v průběhu pojitné doby, plní pojititel z čátek navýšení pojitné ochrany až po uplynutí přílušné čekací doby, je-li pro dané pojitné nebezpečí v pojitné mlouvě tanovena, která běží od okamžiku navýšení pojitné ochrany. V případě pojitné událoti, která natane v této čekací době v důledku navýšení pojitné ochrany, je pojititel povinen vyplatit pojitné plnění v rozahu pojitné ochrany před její změnou Čekací doba v tomto případě činí 7 dní po dni zařazení pojištěného pojitníkem do pojištění, po kterou nevzniká pojišťovně povinnot pokytnout pojitné plnění z událotí, které nataly v průběhu této doby a které by jinak byly pojitnými událotmi; 4.3. Účinnot pojištění e vztahuje i na pojitné událoti, jež nataly mimo území ČR Pojitným obdobím je jeden kalendářní rok, tj. doba od 1. ledna do 31. proince. Článek 5 - Předmět pojištění Předmětem pojištění je finanční ztráta vzniklá v důledku náledujících událotí: 5.1. Krádež, loupež nebo ztráta karty nebo karet a náledné zneužití těchto karet třetí oobou (i za použití PINu). Krádež, loupež nebo ztráta jedné nebo více karet ve tejnou chvíli e považuje za jednu pojitnou událot. Za zneužití karty e také považuje finanční ztráta, ke které došlo v důledku nuceného výběru učiněného pod hrozbou fyzického náilí Krádež, loupež nebo ztráta hotovoti, kterou držitel karty vybral z účtu na pobočce KB nebo jiné banky, či z bankomatu KB nebo jiné banky, v době do 48 hodin po výběru, a ke které došlo výlučně loupeží nebo při náhlé nevolnoti e ztrátou vědomí nebo po dopravní nehodě, ve které byl držitel karty fyzicky poraněn. Komerční pojišťovna, a.., e ídlem: Praha 8, Karolinká 1, čp. 650, PSČ: , IČO: ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 3362 Soubor_PP_PM_ Strana 1

2 5.3. Loupež nebo ztráta tržby, kterou pojištěný nel v hotovoti na pobočku KB, aby ji vložil na účet KB, jetliže k tomuto odcizení došlo výlučně loupeží nebo při náhlé nevolnoti e ztrátou vědomí nebo po dopravní nehodě, ve které byla tato ooba fyzicky poraněna, pokud hotovot prokazatelně pocházela z obchodní činnoti majitele účtu Vrácení bankovního poplatku KB pojištěnému naúčtovaného v ouviloti e ztrátou PINu ke kartě KB Vrácení bankovního poplatku KB pojištěnému naúčtovaného v ouviloti krádeží, loupeží nebo ztrátou karty KB v zahraničí Vrácení bankovního poplatku KB pojištěnému naúčtovaného v ouviloti krádeží, loupeží, ztrátou, výměnou karty KB Krádež nebo loupež oobních věcí, běžně nošených bezprotředně u pojištěného pro oobní potřebu, pokud při krádeži pachatel prokazatelně náilným způobem překonal překážky nebo opatření chránící předmět pojištění před odcizením. Krádež, loupež nebo ztráta dokladů, klíčů k bezpečnotní chránce nebo otatních klíčů, pokud k ní dojde oučaně krádeží, loupeží nebo ztrátou karty Zneužití odcizeného mobilního telefonu k volání z tohoto telefonu a přítup na internet v době do 48 hodin od jeho odcizení, pokud při odcizení pachatel prokazatelně náilným způobem překonal překážky nebo opatření chránící předmět pojištění před odcizením. Předmětem pojištění není zneužití odcizeného telefonu k volání protřednictvím předplacených karet mobilních operátorů Stoplitace a vydání karty KB po toplitu, pokud k ní dojde v ouviloti e ztrátou nebo krádeží karty. Článek 6 - Pojitné plnění a limity pojitného plnění 6.1. Oprávněnou oobu je pojištěný, vyjma pojitných rizik dle článků 5.4., 5.5. a 5.6., kdy je oprávněnou oobou KB. Pojitné plnění pokytnuté za všechny pojitné událoti pojištěného natalé během jednoho kalendářního roku nemí přeáhnout jednotlivé limity pojitného plnění přílušné k jednotlivým dílčím předmětům pojištění podle článku 5 a uvedené v článku Toto pojištění e jednává bez poluúčati pojištěného Pojitné plnění a jeho limity e určují náledovně: Zneužití karty třetí oobou (ve mylu článku 5.1.): a) je limit Kč za platby kartou; b) je limit Kč za výběry kartou z bankomatů Loupež nebo ztráta hotovoti neené jako vklad na pobočku KB (ve mylu článku 5.3.) limit Kč Pojitným plněním jou účelně vynaložené náklady na pořízení oobních věcí, dokladů, klíčů a hotovoti (ve mylu článků 5.2. a 5.7.) celkový limit plnění za všechny oobní věci je Kč, maximální limit je Kč za jednu oobní věc či oubor všech dokladů a/nebo oubor všech klíčů, v případě mobilního telefonu je limit Kč Pojitným plněním je úhrada ztráty KB vzniklé vrácením bankovního poplatku dle aktuálního azebníku KB pojištěnému za zalání PINu ke kartě (ve mylu článku 5.4.) limit Kč Pojitným plněním je úhrada ztráty KB vzniklé vrácením poplatku dle aktuálního azebníku KB pojištěnému za zalání karty a PINu do zahraničí náklady kurýrní lužby (ve mylu článku 5.5.) limit Kč Pojitným plněním je úhrada ztráty KB vzniklé vrácením bankovního poplatku dle aktuálního azebníku KB pojištěnému za vydání karty KB po toplitu a za vydání duplikátu karty KB (ve mylu článku 5.6.) limit Kč Pojitným plněním je úhrada ztráty KB vzniklé vrácením bankovního poplatku dle aktuálního azebníku KB pojištěnému za vydání náhradní peněžní hotovoti (emergency cah advance) (ve mylu článku 5.5.) limit Kč Náklady na volání, zaílání SMS/MMS a přítup na internet v době do 48 hod. od odcizení mobilního telefonu (ve mylu článku 5.8.) limit Kč Stoplitace a vydání karty KB po toplitu (ve mylu článku 5.9.) limit Kč Je-li finanční ztráta dle článku 5 vyjádřena v cizí měně, pro účely likvidace pojitné událoti a výplaty pojitného plnění je výše finanční ztráty převedena na Kč použitím kurzu Čeké národní banky platného pro tuto cizí měnu ke dni pojitné událoti. Článek 7 - Výluky z pojištění 7.1. Pojitnou událotí nejou škody, které vzniknou: a) náledkem válečných událotí, jinými ozbrojenými konflikty a vnitrotátními nepokoji, jakož i nimi pojenými vojenkými, policejními a úředními opatřeními; b) náledkem vzpoury, povtání, távky; c) v důledku teroritických aktů a jiných náilných jednání motivovaných politicky, ociálně, ideologicky nebo náboženky; d) v důledku rozpadu atomového jádra nebo ionizujícího záření Pojititel dále nehradí škody: a) které natanou během čekací doby; b) vzniklé platbami realizovanými bez fyzické přítomnoti karty, do této kategorie padá platba protřednictvím internetu; c) které pojištěný, zamětnanec majitele účtu, ooba blízká pojištěnému nebo ooba blízká majiteli účtu způobí záměrně nebo úmylně nebo e na takovém způobení polupodílí; d) ke kterým dojde po toplitaci, výjimkou ztrát vzniklých při manuálních tranakcích provedených do 24:00 dne toplitace; e) vzniklé krádeží hotovoti ve mylu čl v případě, že ke krádeži došlo v protorách provozovny majitele účtu nebo v protorách KB Pojititel nepokytne pojitné plnění dle článku 5.7.: a) za krádež oobních věcí v době, kdy byly ponechány ve vozidle; b) za jakoukoliv škodu, k níž došlo během pronajmutí nebo zapůjčení oobních věcí třetí oobě nebo během užívání oobních věcí jinou oobou než je pojištěný; c) za krádež oobních věcí v době, kdy byly oobní věci odloženy na libovolném mítě a/nebo v libovolném protoru, k němuž exituje veřejný přítup, včetně protředku veřejné dopravy; d) kapení krádeže oobních věcí; e) oubory, programy a oukromá data, jež jou oučátí oobních věcí Náledující předměty, a příp. jejich obah, jou vyloučeny z pojištění oobních věcí: a) šeky, cizí měna, cetovní šeky, tikety, loy, cenné papíry, letenky, jízdenky, vouchery; b) drahé kovy a kameny, šperky; c) zbraně; d) potraviny; e) léky; f) omamné látky a protředky, alkohol; g) portovní náčiní a vybavení; h) cetovní, portovní, bezpečnotní, nákupní zavazadla a jejich obah. Článek 8 - Zánik pojištění 8.1. Individuální Pojištění ooby zařazené do pojištění (pojištěného) zaniká: a) zánikem právnické ooby, je-li majitelem účtu právnická ooba, nebo úmrtím, je-li majitelem účtu fyzická ooba; b) okamžikem převedení účtu, k němuž e váže toto Pojištění, na jiného majitele účtu právnickou oobu; c) změnou typu účtu KB, k němuž e váže toto pojištění (v případě jeho změny z podnikatelkého na občanký); Komerční pojišťovna, a.., e ídlem: Praha 8, Karolinká 1, čp. 650, PSČ: , IČO: ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 3362 Soubor_PP_PM_ Strana 2

3 d) zrušením účtu KB, k němuž e váže toto pojištění; e) zrušením zmocnění - v případě, kdy pojištěným je zmocněná ooba; f) zrušením oprávnění k držení karty v případě, kdy pojištěným je držitel karty; g) vyřazením pojištěného z pojištění na základě oznámení zalaného pojitníkem pojititeli; h) dohodou pojitníka a pojititele; i) odmítnutím pojitného plnění; j) úmrtím pojištěného KB má právo vyřadit pojištěného z pojištění k každého kalendářního roku KB má právo vyřadit pojištěného z pojištění do 2 měíců ode dne zařazení pojištěného do pojištění. Dnem doručení oznámení o vyřazení počíná běžet omidenní výpovědní lhůta. Uplynutím této lhůty pojištění zaniká. Článek 9 - Povinnoti pojištěného 9.1. Pojištěný je povinen plnit všechny potřebné náležitoti k ochraně bezpečnoti vé karty a jejího bezpečnotního kódu PIN a udržovat PIN v tajnoti Pojištěný karty nemí půjčovat vou kartu oobě blízké nebo třetí oobě V případě krádeže nebo ztráty karty je pojištěný povinen: a) bez zbytečného odkladu provét toplitaci karty; b) bez zbytečného odkladu oznámit policii krádež karty nebo finanční ztrátu (ve mylu článků 5.1. a 5.2.) nebo krádež oobních věcí, klíčů nebo dokladů (ve mylu článku 5.7.) a požadovat po policii, aby o této událoti vyhotovila píemnou zprávu; c) bez zbytečného odkladu oznámit obecnímu úřadu obce rozšířenou půobnotí nebo obecnímu úřadu pověřenému vedením matrik ztrátu dokladů (ve mylu článku 5.7.) a požadovat, aby o této kutečnoti vydal potvrzení; d) v případě, že na výpiu z karty zjití položky způobené podvodnou operací, která byla zapříčiněna použitím jeho odcizené nebo ztracené karty (ve mylu článku 5.1.), dále v případě finanční ztráty (ve mylu článku 5.2.) nebo v případě ztráty nebo odcizení klíčů nebo dokladů (ve mylu článku 5.7.), je pojištěný povinen bez zbytečného odkladu zavolat na přílušné telefonní čílo, aby pojišťovně ohláil pojitnou událot Pokud dojde k pojitné událoti, je pojištěný povinen předložit pojišťovně náledující dokumenty (neplatí pro rizika pecifikovaná v článcích 5.4., 5.5, 5.6. pojištěný je povinen na žádot pojititele doložit originály nebo úředně ověřené kopie): a) v případě krádeže nebo fyzického náilí zprávu policie; b) v případě fyzického náilí, v případě ztráty vědomí nebo v případě úrazu také zprávu lékaře nebo záchranné lužby; c) v případě neoprávněné operace na účtu výpi z karty označením data tranakce a předmětné čátky a informace, že k operaci došlo protřednictvím karty; d) v případě ztráty karty, případně také klíčů nebo dokladů, píemné četné prohlášení o takové kutečnoti; e) v případě ztráty dokladů potvrzení o této kutečnoti od obecního úřadu obce rozšířenou půobnotí nebo obecního úřadu pověřeného vedením matrik; f) faktury, které e týkají výdajů pojených náhradou ztracených nebo odcizených klíčů nebo dokladů (včetně přílušných fotografií) a kopie nově vydaných dokladů; g) v případě krádeže oobní věci doklad (fakturu/výpi z účtu) o koupi nové oobní věci kartou; h) v případě neoprávněného volání z odcizeného mobilního telefonu podrobné vyúčtování lužeb pokytnutých v době 48 hodin po krádeži mobilního telefonu; i) v případě krádeže hotovoti ve mylu článku 5.3. nezbytné doklady prokazující, že e jednalo o hotovot pocházející z obchodní činnoti pojištěného j) jiné dokumenty prokazující vznik škody, např. vědecké prohlášení (píemné, označené datem a podepané vědkem, jeho jménem, mítem a datem narození a adreou), na kterých budou podrobnoti o okolnotech a náledcích napadení Pojištěný je dále povinen: a) pokytnout oučinnot při likvidaci pojitné událoti a pokytnout pojišťovně všechny potřebné údaje a informace; b) umožnit pojišťovně, aby mohla učinit všechny potřebné kroky ke zjištění příčiny pojitné událoti, rozahu škody a výši pojitného plnění a pokytnout mu veškeré informace a píemné doklady; c) v případě krádeže, loupeže nebo ztráty klíčů od trezoru bez zbytečných odkladů kontaktovat KB; d) bez zbytečných odkladů pojišťovně oznámit, že od jiného ubjektu obdržel náhradu škody; e) zabezpečit vůči jinému právo na náhradu škody způobené pojitnou událotí, jakož i právo na potih a vypořádání Pojištěný je povinen předcházet vzniku pojitné událoti, zejména nemí porušovat povinnoti měřující k odvrácení nebo zmenšení nebezpečí, které jou jim uloženy platnými právními předpiy nebo které na ebe vzali uzavřením pojitné mlouvy, ani nemí trpět jejich porušování ze trany třetích oob Porušil-li pojištěný tyto povinnoti vědomě nebo pod vlivem požití alkoholu nebo jiných omamných nebo návykových látek a toto porušení připělo ke vzniku pojitné událoti nebo ke zvětšení rozahu jejích náledků, je Pojititel oprávněna pojitné plnění přiměřeně nížit Doklad ovědčující vznik pojitné událoti je oprávněná ooba povinna předložit v originále nebo úředně ověřené kopii. Pojititel je oprávněna i pořídit fotokopii předloženého dokladu. Ověřit hodu kopie originálem je též oprávněn pověřený pracovník KB. Pokud je přílušný doklad vytaven v cizím jazyce, je oprávněná ooba povinna jej předložit polu úředním překladem do čekého jazyka nejou-li vytaveny v jazyce anglickém, francouzkém, německém, rukém nebo španělkém. Článek 10 Právní jednání a doručování Odchylně od článku 1.6. VPP kupinového pojištění e ujednává, že právní jednání týkající e uplatnění práva na pojitné plnění nevyžaduje píemnou formu Pojištěný je oprávněn uplatnit právo na pojitné plnění elektronickými protředky. Článek 11 - Adrea pro korepondenci, hlášení pojitné událoti Adreou pro zaílání korepondence je Komerční pojišťovna, a.., Palackého 53, Jihlava, není-li v pojitné mlouvě či dále tanoveno jinak, případně adrea přílušné pobočky Komerční banky, a.., (zejména pro změnu adrey pojištěného). Článek 12 - Řešení porů V případě tížnoti je možné e obrátit na Komerční pojišťovnu, a.., Klientký ervi, Karolinká 1/650, Praha 8, případně na Čekou národní banku Orgánem odpovědným za výkon dohledu nad činnotí pojišťovny je Čeká národní banka e ídlem Na Příkopě 28, Praha 1. Komerční pojišťovna, a.., e ídlem: Praha 8, Karolinká 1, čp. 650, PSČ: , IČO: ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 3362 Soubor_PP_PM_ Strana 3

4 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ ze dne Článek 1 Úvodní a obecná utanovení 1.1. Pro oukromé pojištění (dále jen pojištění ), které pokytuje Komerční pojišťovna, a.., IČ , e ídlem Karolinká 1, čp. 650, Praha 8 (dále jen pojititel ), platí zejména zákon čílo 89/2012 Sb., občanký zákoník (dále jen NOZ ) a pojitná mlouva, jejíž oučátí jou pojitné podmínky uvedené jmenovitě v pojitné mlouvě. Je-li oučátí pojištění i pokytování aitenčních lužeb, jou podmínky pokytování aitenčních lužeb taktéž nedílnou oučátí pojitné mlouvy Toto pojištění, jakož i práva a povinnoti z něho vyplývající e řídí právem Čeké republiky (dále jen ČR ). Pro rozhodování případných oudních porů jou přílušné oudy ČR Komunikačním jazykem je čeký jazyk Všechny čátky a platby ouviející pojištěním jou platné na území ČR a uváděné v měně platné na území ČR Účinnot pojištění není územně omezena, není-li v pojitné mlouvě tanoveno jinak Právní jednání, jejichž obah nemá za náledek vznik, změnu, zánik pojištění nebo uplatnění práva na plnění z pojištění, nevyžadují píemnou formu, pokud budou učiněna protředky umožňujícími zachycení obahu Vyžaduje-li jiný právní předpi k právnímu jednání pojitníka, pojištěného nebo oprávněné ooby (všichni dále jen Klient ) plnění jeho další povinnoti nebo pokytnutí jeho oučinnoti ke plnění povinnoti pojititele, a ke plnění této povinnoti nebo pokytnutí oučinnoti Klientem nedojde polečně právním jednáním Klienta, pak doba do plnění této povinnoti nebo pokytnutí oučinnoti Klientem e považuje za prodlení Klienta Netanoví-li právní předpi pro platnot plné moci zvláštní formu (např. formu notářkého zápiu), muí být plná moc udělená Klientem zmocněnci určitá, řádně podepaná Klientem a přijatá zmocněncem. Podpi Klienta na plné moci muí být úředně ověřen Pojitnou mlouvou může být lhůta nebo doba určena podle pojitného měíce/roku. Pojitný měíc/rok mlouvy počíná dnem, který e čílem hoduje e dnem definovaným v pojitné mlouvě. Pojitný měíc/rok individuálního pojištění počíná dnem, který e čílem hoduje e dnem zařazení pojištěného do pojištění. Není-li takový den v poledním měíci, připadne počátek pojitného měíce/roku na polední den měíce. Článek 2 Vznik a změny pojištění 2.1. Nabídku pojitné mlouvy kupinového pojištění připravuje jménem pojititele zamětnanec pojititele nebo pojititelem pověřený pojišťovací zprotředkovatel a předkládá jí budoucímu pojitníkovi (zájemci o pojištění) k akceptaci Pojitník má na přijetí nabídky lhůtu v délce 1 měíce od data jejího předložení, není-li v nabídce tanovena lhůta delší. V průběhu této lhůty pojitník buď: a) nabídku přijme tím, že tejnopiy podepíše a alepoň jeden z nich, určený pro pojititele, vrátí pojišťovacímu zprotředkovateli nebo jej přímo doručí pojititeli, nebo b) nabídku přijme tím, že uhradí pojitné na účet pojititele, nebo c) v této lhůtě e nevyjádří, či nabídku jiným způobem odmítne nebo jí pozmění, čímž e nabídka považuje za odmítnutou a pojitná mlouva není uzavřena V případě, kdy pojitník přijme nabídku jejím podpiem nebo zaplacením pojitného, pojititel bez zbytečného prodlení vytaví a doručí pojitníkovi pojitku jako potvrzení o uzavření pojitné mlouvy Individuální pojištění každého pojištěného v rámci pojitné mlouvy kupinového pojištění vzniká v 00:00 hodin dne uvedeného jako datum zařazení pojištěného do pojištění. Způob určení pojištěných a případně též způob zařazování a pojištěných do pojištění pojitníkem muí být definován v pojitné mlouvě K žádoti pojitníka o změnu pojištění e muí pojititel vyjádřit do 3 měíců ode dne doručení žádoti pojititeli. Pokud e v této lhůtě nevyjádří, má e za to, že obahem žádoti neouhlaí Utanovení o uzavírání pojitné mlouvy platí obdobně i pro uzavírání dodatků pojitné mlouvy Pokud e účatníci dohodnou na změně rozahu pojištění v průběhu jeho trvání, vtupují tyto změny v platnot v 00:00 hodin dne uvedeného v přílušném dodatku pojitné mlouvy. Změny rozahu pojištění e týkají všech individuálních pojištění každého pojištěného v rámci pojitné mlouvy kupinového pojištění, není-li v dodatku výlovně tanoveno jinak. Článek 3 Povinnot pravdivě zodpovědět dotazy 3.1. Zájemce o pojištění, pojitník a pojištěný jou povinni pravdivě odpovědět na položené píemné dotazy pojititele, pokytnout úplné informace či nic podtatného nezatajit, případně předložit k tomuto účelu potřebné doklady Skutečnoti, které e pojititel z odpovědí dozví, mí použít pouze pro zabezpečení vých oprávněných zájmů a plnění zákonných povinnotí, jinak jen e ouhlaem ooby, které e informace týká. Článek 4 Pojitné, způob jeho placení a důledky neplacení 4.1. Pojitník je povinen platit pojitné za dohodnutá pojitná období (běžné pojitné) nebo jednorázově za celou pojitnou dobu (jednorázové pojitné) Pojitník e touto mlouvou zavazuje platit pojitné ve propěch účtu tanoveného pojititelem, ve jednané výši, jednaným způobem, řádně a vča, a e právným uvedením platebních ymbolů Pojitník odpovídá za právné uvedení platebních ymbolů provázejících platbu pojitného loužící k jeho identifikaci na účtu pojititele, včetně tím pojených důledků Pojititel je oprávněn bez zbytečného odkladu odmítnou platbu pojitného připanou z účtu vedeného u peněžního útavu mimo ČR, zalanou protřednictvím pokytovatele poštovních lužeb ze zahraničí či provedenou vkladem hotovoti Splatnot běžného pojitného natává vždy prvním dnem pojitného období. Splatnot jednorázového pojitného natává prvním dnem pojitné doby. Splatnot pojitného, která by měla natat před uzavřením pojitné mlouvy, natává až náledující den po uzavření pojitné mlouvy Smluvní trany e dohodly, že pojititel upokojuje vé pohledávky na pojitném v pořadí vždy od nejtarší, a to platbami pojitného v pořadí, jak byly připány na jeho účet Pojititel je oprávněn odečít od plnění z pojištění dlužné čátky pojitného a jiné platné pohledávky z pojištění Při zániku pojištění vzniká povinnot pojititele vracet přeplacené či nepotřebované pojitné pojitníkovi. Pojititel však není povinen vrátit přeplacené či nepotřebované pojitné v celkové čátce do 100 Kč včetně. Článek 5 Pojitná událot 5.1. Pojitnou událotí je nahodilá událot, u níž není dopředu jité kdy nebo zda vůbec natane, odpovídající definici pojitného nebezpečí podle pojitné mlouvy. Za pojitnou událot e považuje pouze taková nejitá událot, která vznikla nezávile na vůli pojištěného nebo oprávněné ooby Pojitná událot je pro každé jednané pojištění definována amotatně. Z jedné a té amé příčiny může vzniknout několik pojitných událotí ouběžně. Komerční pojišťovna, a.., e ídlem: Praha 8, Karolinká 1, čp. 650, PSČ: , IČO: ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 3362 Soubor_PP_PM_ Strana 4

5 5.3. Je povinnotí oprávněné ooby prokázat pojititeli, že k pojitné událoti, tak jak je definována pojitnou mlouvou, došlo. Prokázáním vzniku a rozahu pojitné událoti vzniká pojititeli povinnot vyplatit pojitné plnění Oprávněná ooba V případě pojitné událoti vzniká právo na pojitné plnění oobě uvedené v pojitné mlouvě. Není-li tato ooba v pojitné mlouvě výlovně určena, vzniká právo na pojitné plnění pojištěnému Je-li pojitnou událotí mrt pojištěného, vzniká právo na pojitné plnění obmyšlenému. Není-li obmyšlený pojitníkem určen, nebo nenabude-li právo na pojitné plnění, vzniká právo na pojitné plnění oobám uvedeným v 2831 NOZ Ooba, jíž má mrtí pojištěného vzniknout právo na plnění, tohoto práva nenabude, způobí-li pojištěnému mrt, anebo z jejího podnětu ooba třetí, úmylným tretným činem, pro který bude oudem uznána vinnou. Článek 6 Zatavení pohledávky z pojitné mlouvy, potoupení pohledávky z pojitné mlouvy 6.1. Pojitník je oprávněn e ouhlaem pojištěného pohledávky a jiná penězi ocenitelná práva z pojištění (dále jen práva ) potoupit nebo zatavit Zátavní právo nebo potoupení práva je vůči pojititeli účinné okamžikem, kdy pojitník pojititeli tuto kutečnot oznámí, případně kdy věřitel pojititeli prokáže potoupení nebo vznik zátavního práva V případě potoupení práva vyplatí pojititel pojitné plnění oobě, jíž bylo toto právo potoupeno, a to v rozahu tohoto potoupení V případě zátavního práva vyplatí pojititel pojitné plnění oobě, v jejíž propěch bylo zátavní právo zřízeno, do výše oprávněné pohledávky zajištěné zátavním právem Případný kladný rozdíl mezi výší pojitného plnění a výši zajištěné oprávněné pohledávky věřitele nebo potoupené pohledávky potupníka vyplatí pojititel tento kladný rozdíl oprávněné oobě. Článek 7 Doručování klientké traně 7.1. Právní jednání, oznámení a jiná dělení (dále jen píemnoti ) určené Klientovi může pojititel zaílat na předem dohodnutou korepondenční adreu nebo polední známou adreu bydliště (dále jen doručovací adrea ) Klienta protřednictvím provozovatele poštovních lužeb (dále jen pošta ), nebo je předávat Klientovi rovněž do vlatních rukou protřednictvím vého zamětnance či jiné jím pověřené ooby Klient je povinen pojititeli oznámit bez zbytečného odkladu změnu doručovací adrey Pojitník je povinen i zajitit doručovací adreu na území ČR po celou dobu trvání pojištění Má e za to, že píemnot pojititele odelaná Klientovi poštou doporučeně (pokud e nejedná o záilku odelanou doporučeně dodejkou dle čl. 7.5.) došla edmý den po odelání záilky Má e za to, že píemnot pojititele odelaná Klientovi poštou doporučeně dodejkou došla: a) dnem převzetí záilky, který je uveden na dodejce, pokud předchází dni doručení tanovenému dle bodu c); b) dnem, ve kterém bylo přijetí záilky Klientem odmítnuto, pokud předchází dni doručení tanovenému dle bodu c); c) edmý den po dni, kdy byla záilka uložena doručovatelem na úložní poště Klienta, a to i v případě, kdy i Klient uloženou záilku v úložní lhůtě nevyzvedl, nebo i ji vyzvedl po uplynutí edmého dne po dni, kdy byla uložena; d) dnem vrácení záilky jako nedoručitelné z jiných důvodů Klient má právo e dovolávat neplatnoti mluvní domněnky doby dojití tanovené podle článků 7.4. a 7.5. pouze v případě, kdy prokáže exitenci objektivních důvodů, které mu znemožnily zajitit doručení záilky, záilku převzít nebo uloženou záilku vyzvednout na úložní poště, případně způobily její nedoručitelnot z jiných důvodů Doručování elektronickými protředky Píemnoti, u nichž není vyžadována píemná právní forma, může pojititel zaílat Klientovi elektronickými protředky, pokud Klient pokytl pojititeli vojí elektronickou adreu Klient je povinen pojititeli oznámit bez zbytečného odkladu změnu elektronické adrey. Za elektronickou adreu e považuje i telefonní čílo, které je chopno přijímat krátké textové zprávy (SMS) Má e za to, že píemnot pojititele odelaná Klientovi elektronickými protředky došla náledující den po odelání na polední známou elektronickou adreu Klienta Klient je oprávněn kdykoliv přikázat pojititeli ukončení doručování elektronickými protředky. Klient však není oprávněn vyžadovat na pojititeli použití výhradně této formy doručování. Článek 8 Doručování pojititeli 8.1. Píemnoti Klienta určené pojititeli muí být doručeny poštou na adreu Komerční pojišťovna, a.., Palackého 53, Jihlava, není-li v pojitné mlouvě či dále tanoveno jinak Doručování protřednictvím pojišťovacích zprotředkovatelů Byla-li pojitná mlouva uzavřena protřednictvím pojišťovacího zprotředkovatele, může Klient doručovat píemnoti určené pro pojititele i jeho protřednictvím Jedná-li pojišťovací zprotředkovatel na základě mlouvy uzavřené pojititelem (agentkým způobem), má e za to, že záilka došla edmý den po jejím prokazatelném doručení zprotředkovateli Jedná-li pojišťovací zprotředkovatel na základě mlouvy uzavřené Klientem (makléřkým způobem), má e za to, že záilka došla třetí pracovní den po jejím prokazatelném odelání pojišťovacím zprotředkovatelem pojititeli Doručování protřednictvím elektronického ytému Klient může právně jednat a doručovat jejich obah určený pro pojititele protřednictvím elektronického ytému, pokud mu provedení konkrétního právního jednání výlovně umožňuje Elektronickým ytémem e mylí takový komunikační protředek, včetně elektronického ytému třetí trany (např. protředky přímého bankovnictví Komerční banky, a..), který umožňuje zachycení obahu právního jednání Klienta, jeho určení a jehož záznamy e provádějí ytematicky, poloupně a jou chráněny proti změnám Jedná-li Klient protřednictvím takového elektronického ytému, má e za to, že pojititeli došlo první pracovní den po jejím prokazatelném odelání Doručování elektronickými protředky Píemnoti, u nichž není vyžadována píemná právní forma, může Klient zaílat pojititeli elektronickými protředky na pojititelem zveřejněné elektronické adrey Má e za to, že píemnot Klienta odelaná pojititeli elektronickými protředky došla náledující pracovní den po odelání na elektronickou adreu pojititele. Článek 9 Zpracovávání oobních údajů 9.1. Zpracování oobních údajů v ouviloti pojitnou mlouvou Oobní údaje Klienta ve mylu 4 odt. a) zákona čílo 101/2000 Sb., o ochraně oobních údajů (dále jen ZOOU ), vyjma citlivých, jež Klient pokytl pojititeli v ouviloti uzavřením pojitné mlouvy nebo které pojititel zíkal jiným zákonným způobem, popřípadě které vytvořil zpracováním údajů takto zíkaných, budou pojititelem nebo jím Komerční pojišťovna, a.., e ídlem: Praha 8, Karolinká 1, čp. 650, PSČ: , IČO: ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 3362 Soubor_PP_PM_ Strana 5

p POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ MERLIN ze dne 1. 1. 2015

p POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ MERLIN ze dne 1. 1. 2015 POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ MERLIN ze dne 1. 1. 2015 Článek 1 - Úvodní ustanovení 1.1. Pro toto soukromé pojištění, které sjednává Komerční pojišťovna, a. s., IČ 63998017, se sídlem Karolinská 1/650, 186

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ ESSOX SUPER VEGA

POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ ESSOX SUPER VEGA POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ ESSOX SUPER VEGA ze dne 1. 1. 2015 Článek 1 - Úvodní ustanovení 1.1. Pro toto soukromé pojištění, které sjednává Komerční pojišťovna, a. s., IČ 63998017, se sídlem Karolinská

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ VITAL PREMIUM V EUR ze dne 1. 1. 2015

POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ VITAL PREMIUM V EUR ze dne 1. 1. 2015 POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ VITAL PREMIUM V EUR ze dne 1. 1. 2015 Článek 1 Základní ustanovení 1.1. Pojištění VITAL PREMIUM V EUR je soukromé pojištění osob pro případ smrti nebo dožití (dále jen pojištění

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ VITAL INVEST ze dne 10. 3. 2014

POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ VITAL INVEST ze dne 10. 3. 2014 POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ VITAL INVEST ze dne 10. 3. 2014 ČÁST I. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ POJISTNÉ SMLOUVY Článek 1 Základní ustanovení 1.1. Pojištění VITAL INVEST je soukromé pojištění osob, jehož základ

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO RIZIKOVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PYRAMIDA ze dne 1. 1. 2014

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO RIZIKOVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PYRAMIDA ze dne 1. 1. 2014 POJISTNÉ PODMÍNKY PRO RIZIKOVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PYRAMIDA ze dne 1. 1. 2014 Článek 1 Základní ustanovení 1.1. Rizikové životní pojištění PYRAMIDA je soukromé pojištění osob, jehož základ tvoří životní

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ze dne 1. 1. 2014

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ze dne 1. 1. 2014 POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ze dne 1. 1. 2014 Článek 1 Základní ustanovení 1.1. CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ je soukromé pojištění osob a škod souvisejících s cestováním. Pro toto pojištění dále platí

Více

p POJISTNÉ PODMÍNKY PRO KOLEKTIVNÍ POJIŠTĚNÍ KE KREDITNÍM KARTÁM A KARTA A LADY KARTA ze dne 1. 4. 2011

p POJISTNÉ PODMÍNKY PRO KOLEKTIVNÍ POJIŠTĚNÍ KE KREDITNÍM KARTÁM A KARTA A LADY KARTA ze dne 1. 4. 2011 POJISTNÉ PODMÍNKY PRO KOLEKTIVNÍ POJIŠTĚNÍ KE KREDITNÍM KARTÁM A KARTA A LADY KARTA ze dne 1. 4. 2011 Článek 1 Základní ustanovení 1.1. Pro toto soukromé pojištění osob, které sjednává Komerční pojišťovna,

Více

Komerční pojišťovna, a. s., se sídlem: 1 / 5

Komerční pojišťovna, a. s., se sídlem: 1 / 5 POJISTNÉ PODMÍNKY PROFI POJIŠTĚNÍ PLATEB ze dne 6. 5. 2012 Článek 1 Základní ustanovení 1.1. Pro toto soukromé pojištění osob, které sjednává Komerční pojišťovna, a. s., IČ 63998017, se sídlem Karolinská

Více

úrazu; pojištění pro případ ztráty zaměstnání pojištěného.

úrazu; pojištění pro případ ztráty zaměstnání pojištěného. POJISTNÉ PODMÍNKY MOJEPOJIŠTĚNÍ PLATEB ze dne 6. 5. 2012 Článek 1 Základní ustanovení 1.1. Pro toto soukromé pojištění osob, které sjednává Komerční pojišťovna, a. s., IČ 63998017, se sídlem Karolinská

Více

Komerční pojišťovna, a. s., se sídlem: ke spotřebitelským úvěrům KB 1 / 5

Komerční pojišťovna, a. s., se sídlem: ke spotřebitelským úvěrům KB 1 / 5 POJISTNÉ PODMÍNKY PRO VOLITELNÉ KOLEKTIVNÍ POJIŠTĚNÍ KE SPOTŘEBITELSKÝM ÚVĚRŮM KB ze dne 1. 7. 2013 Článek 1 Základní ustanovení 1.1. Pro toto soukromé pojištění osob, které sjednává Komerční pojišťovna,

Více

p POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ OSOB KE SMLOUVÁM O ÚVĚRU NEBO LEASINGU SPOLEČNOSTI ESSOX ze dne 1. 6. 2010

p POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ OSOB KE SMLOUVÁM O ÚVĚRU NEBO LEASINGU SPOLEČNOSTI ESSOX ze dne 1. 6. 2010 KE SMLOUVÁM O ÚVĚRU NEBO LEASINGU ze dne 1. 6. 2010 Článek 1 Základní ustanovení 1.1. Pro toto soukromé pojištění, které sjednává Komerční pojišťovna, a. s., IČ: 63998017, se sídlem Karolinská 1, čp. 650,

Více

pojištění pro případ smrti pojištěného.

pojištění pro případ smrti pojištěného. POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ REVOLVINGOVÝCH ÚVĚRŮ A KREDITNÍCH KARET ESSOX ze dne 1. 5. 2008 Článek 1 Základní ustanovení 1.1. Toto kolektivní pojištění se řídí právním řádem České republiky, zejména

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO KOLEKTIVNÍ POJIŠTĚNÍ KE KREDITNÍM KARTÁM T-Mobile Bonus společnosti ESSOX s.r.o. ze dne 1. 3. 2008

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO KOLEKTIVNÍ POJIŠTĚNÍ KE KREDITNÍM KARTÁM T-Mobile Bonus společnosti ESSOX s.r.o. ze dne 1. 3. 2008 POJISTNÉ PODMÍNKY PRO KOLEKTIVNÍ POJIŠTĚNÍ KE KREDITNÍM KARTÁM T-Mobile Bonus společnosti ESSOX s.r.o. ze dne 1. 3. 2008 Článek 1 Základní ustanovení 1.1. Toto kolektivní pojištění se řídí právním řádem

Více

POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50

POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50 POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50 Obsah Pojistná smlouva/pojistka č. CIFUG 1/2007 3 Všeobecné pojistné podmínky pro soukromé neživotní pojištění č. 3/2009 14 POJISTNÁ SMLOUVA/POJISTKA Č. CIFUG1/2007 Úplné znění Pojistné

Více

MBFU 1/2010. POJISTNÁ SMLOUVA/ Pojistka č. MBFU 1/2010 (Pojištění zneužití karty)

MBFU 1/2010. POJISTNÁ SMLOUVA/ Pojistka č. MBFU 1/2010 (Pojištění zneužití karty) MBFU 1/2010 POJISTNÁ SMLOUVA/ Pojistka č. MBFU 1/2010 (Pojištění zneužití karty) POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. MBFU 1/2010 (Pojištění zneužití karty) (Dodatky č. 1 a 2), účinné od 1.3.2015 Smlouvu uzavírají

Více

CIFUG 1/2007 POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50

CIFUG 1/2007 POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50 CIFUG 1/2007 POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/POJISTKA č. CIFUG 1/2007 Smlouvu uzavírají společnosti: Citibank a. s. dále jen pojistník, se sídlem: Evropská 423/178, 164 40 Praha 6, IČ 16190891

Více

CIFUMC 1/2009 POJIŠTĚNÍ BEZPEČÍ S VAŠÍ KARTOU

CIFUMC 1/2009 POJIŠTĚNÍ BEZPEČÍ S VAŠÍ KARTOU CIFUMC 1/2009 POJIŠTĚNÍ BEZPEČÍ S VAŠÍ KARTOU Rámcová pojistná smlouva / Pojistka č. CIFUMC 1/2009 Úplné znění Rámcové pojistné smlouvy/pojistky č. CIFUMC 1/2009 ve znění následných dodatků Smlouvu uzavírají

Více

CFU 1/2007. RÁMCOVÁ SMLOUVA POJISTKA č. CFU 1/2007

CFU 1/2007. RÁMCOVÁ SMLOUVA POJISTKA č. CFU 1/2007 CFU 1/2007 RÁMCOVÁ SMLOUVA POJISTKA č. CFU 1/2007 POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CFU 1/2007 Smlouvu uzavírají společnosti: Credium, a.s. se sídlem Vladislavova 17/1390, Praha 1, 110 06 IČ: 25139886 DIČ:

Více

PIPEQ 1/2014. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. PIPEQ 1/2014

PIPEQ 1/2014. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. PIPEQ 1/2014 PIPEQ 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. PIPEQ 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. PIPEQ 1/2014 Smlouvu uzavírají společnosti: Equa bank a.s. se sídlem: Praha 8 - Karlín, Karolinská 661/4, PSČ 186 00 IČO:

Více

Pojištění zneužití platební karty

Pojištění zneužití platební karty Pojištění zneužití platební karty Spolehlivá ochrana při zneužití platební karty v důsledku její ztráty nebo odcizení Používáte Vaši platební kartu při platbách v obchodech nebo pro výběry z bankomatu?

Více

RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT A OSOBNÍ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT

RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT A OSOBNÍ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT A OSOBNÍ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT Obsah Pojistná smlouva/pojistka č. CIT 2/2009 3 Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění č. 2/2009 16 Oceňovací tabulka

Více

TIEQ 1/2014. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. TIEQ 1/2014

TIEQ 1/2014. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. TIEQ 1/2014 TIEQ 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. TIEQ 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. TIEQ 1/2014 Smlouvu uzavírají společnosti: Equa bank a.s. se sídlem: Praha 8 - Karlín, Karolinská 661/4, PSČ 186 00 IČO:

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE k pojistné smlouvě majetku a odpovědnosti občanů, POJIŠT NÍ TRVALE OBÝVANÝCH OBJEKT

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE k pojistné smlouvě majetku a odpovědnosti občanů, POJIŠT NÍ TRVALE OBÝVANÝCH OBJEKT POJIŠT NÍ TRVALE OBÝVANÝCH OBJEKT POJIŠT NÍ V CI A JINÉHO MAJETKU A POJIŠT NÍ ODPOV DNOSTI ZA ŠKODU OB AN POJIŠTĚNÍ TRVALE POJISTNÉ OBÝVANÝCH PODMÍNKY OBJEKTŮ. 1/11 POJISTNÉ PODMÍNKY (2013) PRO POJIŠTĚNÍ

Více

Allianz cestovní pojištění

Allianz cestovní pojištění Allianz cestovní pojištění Komplexní pojištění s neomezenými výdaji na léčení S vámi od A do Z 01.07.2015 NON-STOP asistenční služba: +420 241 170 000 OBSAH Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění...

Více

BILLEQ 1/2014. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BILLEQ 1/2014

BILLEQ 1/2014. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BILLEQ 1/2014 BILLEQ 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BILLEQ 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BILLEQ 1/2014 Smlouvu uzavírají společnosti: Equa bank a.s. se sídlem: Praha 8 - Karlín, Karolinská

Více

Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění... str. 1 -poučení o zpracování osobních údajů... str. 5

Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění... str. 1 -poučení o zpracování osobních údajů... str. 5 OBSAH Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění... str. 1 -poučení o zpracování osobních údajů... str. 5 Pojistné podmínky pro cestovní pojištění - úvodní ustanovení... str.7 Všeobecné pojistné podmínky

Více

Odpovědnost zaměstnance

Odpovědnost zaměstnance Odpovědnost zaměstnance Pojistné podmínky AODIFKHODKHMHK AGHPADGMGLEJCK ABOHFFFJCLKNOK DDLLDLDLDLDDLL Generali Pojišťovna a.s., se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

70.21.07 01.2014 verze 02. Odpovědnost zaměstnance pojištění odpovědnosti zaměstnance

70.21.07 01.2014 verze 02. Odpovědnost zaměstnance pojištění odpovědnosti zaměstnance 70.21.07 01.2014 verze 02 Odpovědnost zaměstnance pojištění odpovědnosti zaměstnance Obsah strana Informace pro klienta 1. Informace o pojistiteli 2 2. Důležité upozornění 2 3. Doba trvání pojištění, pojistná

Více

Pojištění osobních věcí a karty pro klienty České spořitelny

Pojištění osobních věcí a karty pro klienty České spořitelny Pojištění osobních věcí a karty pro klienty České spořitelny Úvod Pojištění osobních věcí a karty Vám poskytuje pojistnou ochranu pro případ odcizení nebo ztráty osobních věcí, karty a jejího zneužití.

Více

Úrazové pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny

Úrazové pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Úrazové pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Úrazové pojištění Úvod Úrazové pojištění je určeno pro majitele běžného účtu České spořitelny nebo disponující osobu a zajišťuje výplatu pojistného plnění

Více