POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ PROFI MERLIN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ PROFI MERLIN"

Transkript

1 POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ PROFI MERLIN ze dne Článek 1 - Úvodní utanovení 1.1. Pro toto oukromé pojištění, které jednává Komerční pojišťovna, a.., e ídlem Karolinká 1/650, Praha 8, IČ (dále jen pojititel ), platí zejména zákon čílo 89/2012 Sb., občanký zákoník, VPP kupinového pojištění,), tyto pojitné podmínky, Smlouva o kolektivním pojištění Merlin a Profi Merlin č (dále jen Smlouva ), uzavřená mezi pojišťovnou a polečnotí Komerční banka, a.., IČ , e ídlem Na Příkopě 33/969, Praha 1 (dále jen KB nebo pojitník ) Pojištěný bere na vědomí, že e tyto pojitné podmínky v důledku jejich povahy jako kupinového pojištění mění dohodou mezi pojititelem a pojitníkem. Pojištěný bude pojitníkem o takovéto změně informován, a to nejpozději 2 měíce před účinnotí změny a v případě takovéto změny e bude potupovat dle čl. 31 Všeobecných obchodních podmínek pojitníka Toto pojištění je neživotním škodovým pojištěním. Článek 2 - Výklad pojmů Pro účely tohoto pojištění e vymezují mimo jiné náledující pojmy: cizí měna platná měna jiná než Kč, ve které je veden účet; doklady občanký průkaz, cetovní pa, povolení k pobytu, řidičký průkaz a ovědčení o technickém průkazu (nikoliv však technický průkaz amotný); fyzické náilí náilné jednání třetí ooby vůči držiteli karty náledkem újmy na zdraví nebo reálná pohrůžka použití náilí za účelem ovlivnění volního jednání držitele karty; karta debetní nebo kreditní platební karta vydaná na jméno pojištěného bankovním útavem e ídlem na území ČR k účtu, vedeného na jméno majitele účtu; karta KB karta vydaná KB na jméno pojištěného; klíče k bezpečnotní chránce klíče k uzamykatelnému protoru afeové bezpečnotní chránky, která je užívána na základě Smlouvy o užívání afeové chránky KB; krádež nebo odcizení neoprávněné přivojení i cizího předmětu pojištění tím, že e ho pachatel zmocní; loupež použití náilí či pohrůžky náilí vůči pojištěnému k zíkání předmětu pojištění, není-li dále v textu tanoveno jinak; mobilní telefon přenoný telefonní přítroj určený ke komunikaci protřednictvím mobilních operátorů; oobní věci věci denní potřeby, vyjma dokladů a klíčů, jako např.: mobilní telefon, finanční hotovot, Mp3 přehrávač, notebook, luneční a dioptrické brýle, flah dik, peněženka, příruční zavazadlo; otatní klíče klíče (a obecně jakékoli předměty nebo zařízení loužící k uzamykání a odemykání dveří) od bytu/domu a vozidla pojištěného nebo ooby blízké, které pojištěný oprávněně užívá; PIN oobní identifikační kód karty; pojištěný fyzická ooba, kterou pojitník zařadil do pojištění, můžou to být ooby, které: - jou majitelem účtu KB a/nebo jím určený držitel karty a/nebo jím určená zmocněná ooba, pokud je majitelem účtu KB fyzická ooba podnikatel; - jou držitelem karty a/nebo zmocněnou oobou, pokud je takto určí majitel účtu KB, kterým je právnická ooba; V případě rizik uvedených v čl až 5.6. je jím KB. V případě pojištěného KB e na KB nevztahují náledující články pojitných podmínek ohledně práv a povinnotí pojištěného: 3, 4, 7, 9, 10, 11 a 12; toplitace znemožnění provedení všech autorizovaných tranakcí kartou uvedením karty na toplit, toplitace je neodvolatelná; třetí ooba ooba jiná než pojitník, pojititel, pojištěný a držitel karty; účet běžný nebo úvěrový účet ooby (fyzické nebo právnické) určený pro podnikatelké účely vedený KB nebo jiným bankovním útavem e ídlem na území ČR v Kč nebo v cizí měně, ke kterému je vydána karta; účet KB - účet vedený pojitníkem ke kterému e váže pojištění; výpi z karty bankovní výpi z účtu označením data tranakce a předmětné čátky a informace, že k operaci došlo protřednictvím karty; výměna karty výměna karty z důvodu poškození nebo změny jména pojištěného; zmocněná ooba fyzická ooba, které dal majitel účtu KB oprávnění nakládat peněžními protředky na tomto účtu KB; ztráta tav, kdy pojištěný pozbyl nezávile na vé vůli možnot pojištěnou věcí nadále diponovat, jde-li o věc v jeho vlatnictví, nebo pojištěnou cizí věc nadále užívat případně vrátit jejímu majiteli, není-li dále v textu tanoveno jinak. Článek 3 - Zařazení do pojištění 3.1. Pojitník může do pojištění zařadit pouze ooby, které: jou majitelem účtu KB a/nebo jím určený držitel karty a/nebo jím určená zmocněná ooba, pokud je majitelem účtu KB fyzická ooba podnikatel; jou držitelem karty a/nebo zmocněnou oobou, pokud je takto určí majitel účtu KB, kterým je právnická ooba. Počet pojištěných k jednomu účtu není omezen Pro daného držitele karty a daný účet KB může být účinné v kterýkoli okamžik nejvýše jedno pojištění O okamžiku zařazení ooby do pojištění muí být pojitník chopen pokytnout pojišťovně na vyžádání píemný nebo jiný věrohodný důkaz. Článek 4 - Účinnot pojištění, pojitná doba, pojitná ochrana a pojitka 4.1. Účinnot individuálního pojištění natává v den zařazení pojištěného do pojištění Čekací doba V čekací době pojititel není povinen pokytnout pojitné plnění ze škodních událotí, jejichž příčina natala v čekací době, které by jinak byly pojitnými událotmi a která běží od počátku účinnoti přílušného pojištění Pokud dojde k doplnění nového pojištění či navýšení pojitné čátky távajícího pojištění (dále též navýšení pojitné ochrany ) v průběhu pojitné doby, plní pojititel z čátek navýšení pojitné ochrany až po uplynutí přílušné čekací doby, je-li pro dané pojitné nebezpečí v pojitné mlouvě tanovena, která běží od okamžiku navýšení pojitné ochrany. V případě pojitné událoti, která natane v této čekací době v důledku navýšení pojitné ochrany, je pojititel povinen vyplatit pojitné plnění v rozahu pojitné ochrany před její změnou Čekací doba v tomto případě činí 7 dní po dni zařazení pojištěného pojitníkem do pojištění, po kterou nevzniká pojišťovně povinnot pokytnout pojitné plnění z událotí, které nataly v průběhu této doby a které by jinak byly pojitnými událotmi; 4.3. Účinnot pojištění e vztahuje i na pojitné událoti, jež nataly mimo území ČR Pojitným obdobím je jeden kalendářní rok, tj. doba od 1. ledna do 31. proince. Článek 5 - Předmět pojištění Předmětem pojištění je finanční ztráta vzniklá v důledku náledujících událotí: 5.1. Krádež, loupež nebo ztráta karty nebo karet a náledné zneužití těchto karet třetí oobou (i za použití PINu). Krádež, loupež nebo ztráta jedné nebo více karet ve tejnou chvíli e považuje za jednu pojitnou událot. Za zneužití karty e také považuje finanční ztráta, ke které došlo v důledku nuceného výběru učiněného pod hrozbou fyzického náilí Krádež, loupež nebo ztráta hotovoti, kterou držitel karty vybral z účtu na pobočce KB nebo jiné banky, či z bankomatu KB nebo jiné banky, v době do 48 hodin po výběru, a ke které došlo výlučně loupeží nebo při náhlé nevolnoti e ztrátou vědomí nebo po dopravní nehodě, ve které byl držitel karty fyzicky poraněn. Komerční pojišťovna, a.., e ídlem: Praha 8, Karolinká 1, čp. 650, PSČ: , IČO: ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 3362 Soubor_PP_PM_ Strana 1

2 5.3. Loupež nebo ztráta tržby, kterou pojištěný nel v hotovoti na pobočku KB, aby ji vložil na účet KB, jetliže k tomuto odcizení došlo výlučně loupeží nebo při náhlé nevolnoti e ztrátou vědomí nebo po dopravní nehodě, ve které byla tato ooba fyzicky poraněna, pokud hotovot prokazatelně pocházela z obchodní činnoti majitele účtu Vrácení bankovního poplatku KB pojištěnému naúčtovaného v ouviloti e ztrátou PINu ke kartě KB Vrácení bankovního poplatku KB pojištěnému naúčtovaného v ouviloti krádeží, loupeží nebo ztrátou karty KB v zahraničí Vrácení bankovního poplatku KB pojištěnému naúčtovaného v ouviloti krádeží, loupeží, ztrátou, výměnou karty KB Krádež nebo loupež oobních věcí, běžně nošených bezprotředně u pojištěného pro oobní potřebu, pokud při krádeži pachatel prokazatelně náilným způobem překonal překážky nebo opatření chránící předmět pojištění před odcizením. Krádež, loupež nebo ztráta dokladů, klíčů k bezpečnotní chránce nebo otatních klíčů, pokud k ní dojde oučaně krádeží, loupeží nebo ztrátou karty Zneužití odcizeného mobilního telefonu k volání z tohoto telefonu a přítup na internet v době do 48 hodin od jeho odcizení, pokud při odcizení pachatel prokazatelně náilným způobem překonal překážky nebo opatření chránící předmět pojištění před odcizením. Předmětem pojištění není zneužití odcizeného telefonu k volání protřednictvím předplacených karet mobilních operátorů Stoplitace a vydání karty KB po toplitu, pokud k ní dojde v ouviloti e ztrátou nebo krádeží karty. Článek 6 - Pojitné plnění a limity pojitného plnění 6.1. Oprávněnou oobu je pojištěný, vyjma pojitných rizik dle článků 5.4., 5.5. a 5.6., kdy je oprávněnou oobou KB. Pojitné plnění pokytnuté za všechny pojitné událoti pojištěného natalé během jednoho kalendářního roku nemí přeáhnout jednotlivé limity pojitného plnění přílušné k jednotlivým dílčím předmětům pojištění podle článku 5 a uvedené v článku Toto pojištění e jednává bez poluúčati pojištěného Pojitné plnění a jeho limity e určují náledovně: Zneužití karty třetí oobou (ve mylu článku 5.1.): a) je limit Kč za platby kartou; b) je limit Kč za výběry kartou z bankomatů Loupež nebo ztráta hotovoti neené jako vklad na pobočku KB (ve mylu článku 5.3.) limit Kč Pojitným plněním jou účelně vynaložené náklady na pořízení oobních věcí, dokladů, klíčů a hotovoti (ve mylu článků 5.2. a 5.7.) celkový limit plnění za všechny oobní věci je Kč, maximální limit je Kč za jednu oobní věc či oubor všech dokladů a/nebo oubor všech klíčů, v případě mobilního telefonu je limit Kč Pojitným plněním je úhrada ztráty KB vzniklé vrácením bankovního poplatku dle aktuálního azebníku KB pojištěnému za zalání PINu ke kartě (ve mylu článku 5.4.) limit Kč Pojitným plněním je úhrada ztráty KB vzniklé vrácením poplatku dle aktuálního azebníku KB pojištěnému za zalání karty a PINu do zahraničí náklady kurýrní lužby (ve mylu článku 5.5.) limit Kč Pojitným plněním je úhrada ztráty KB vzniklé vrácením bankovního poplatku dle aktuálního azebníku KB pojištěnému za vydání karty KB po toplitu a za vydání duplikátu karty KB (ve mylu článku 5.6.) limit Kč Pojitným plněním je úhrada ztráty KB vzniklé vrácením bankovního poplatku dle aktuálního azebníku KB pojištěnému za vydání náhradní peněžní hotovoti (emergency cah advance) (ve mylu článku 5.5.) limit Kč Náklady na volání, zaílání SMS/MMS a přítup na internet v době do 48 hod. od odcizení mobilního telefonu (ve mylu článku 5.8.) limit Kč Stoplitace a vydání karty KB po toplitu (ve mylu článku 5.9.) limit Kč Je-li finanční ztráta dle článku 5 vyjádřena v cizí měně, pro účely likvidace pojitné událoti a výplaty pojitného plnění je výše finanční ztráty převedena na Kč použitím kurzu Čeké národní banky platného pro tuto cizí měnu ke dni pojitné událoti. Článek 7 - Výluky z pojištění 7.1. Pojitnou událotí nejou škody, které vzniknou: a) náledkem válečných událotí, jinými ozbrojenými konflikty a vnitrotátními nepokoji, jakož i nimi pojenými vojenkými, policejními a úředními opatřeními; b) náledkem vzpoury, povtání, távky; c) v důledku teroritických aktů a jiných náilných jednání motivovaných politicky, ociálně, ideologicky nebo náboženky; d) v důledku rozpadu atomového jádra nebo ionizujícího záření Pojititel dále nehradí škody: a) které natanou během čekací doby; b) vzniklé platbami realizovanými bez fyzické přítomnoti karty, do této kategorie padá platba protřednictvím internetu; c) které pojištěný, zamětnanec majitele účtu, ooba blízká pojištěnému nebo ooba blízká majiteli účtu způobí záměrně nebo úmylně nebo e na takovém způobení polupodílí; d) ke kterým dojde po toplitaci, výjimkou ztrát vzniklých při manuálních tranakcích provedených do 24:00 dne toplitace; e) vzniklé krádeží hotovoti ve mylu čl v případě, že ke krádeži došlo v protorách provozovny majitele účtu nebo v protorách KB Pojititel nepokytne pojitné plnění dle článku 5.7.: a) za krádež oobních věcí v době, kdy byly ponechány ve vozidle; b) za jakoukoliv škodu, k níž došlo během pronajmutí nebo zapůjčení oobních věcí třetí oobě nebo během užívání oobních věcí jinou oobou než je pojištěný; c) za krádež oobních věcí v době, kdy byly oobní věci odloženy na libovolném mítě a/nebo v libovolném protoru, k němuž exituje veřejný přítup, včetně protředku veřejné dopravy; d) kapení krádeže oobních věcí; e) oubory, programy a oukromá data, jež jou oučátí oobních věcí Náledující předměty, a příp. jejich obah, jou vyloučeny z pojištění oobních věcí: a) šeky, cizí měna, cetovní šeky, tikety, loy, cenné papíry, letenky, jízdenky, vouchery; b) drahé kovy a kameny, šperky; c) zbraně; d) potraviny; e) léky; f) omamné látky a protředky, alkohol; g) portovní náčiní a vybavení; h) cetovní, portovní, bezpečnotní, nákupní zavazadla a jejich obah. Článek 8 - Zánik pojištění 8.1. Individuální Pojištění ooby zařazené do pojištění (pojištěného) zaniká: a) zánikem právnické ooby, je-li majitelem účtu právnická ooba, nebo úmrtím, je-li majitelem účtu fyzická ooba; b) okamžikem převedení účtu, k němuž e váže toto Pojištění, na jiného majitele účtu právnickou oobu; c) změnou typu účtu KB, k němuž e váže toto pojištění (v případě jeho změny z podnikatelkého na občanký); Komerční pojišťovna, a.., e ídlem: Praha 8, Karolinká 1, čp. 650, PSČ: , IČO: ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 3362 Soubor_PP_PM_ Strana 2

3 d) zrušením účtu KB, k němuž e váže toto pojištění; e) zrušením zmocnění - v případě, kdy pojištěným je zmocněná ooba; f) zrušením oprávnění k držení karty v případě, kdy pojištěným je držitel karty; g) vyřazením pojištěného z pojištění na základě oznámení zalaného pojitníkem pojititeli; h) dohodou pojitníka a pojititele; i) odmítnutím pojitného plnění; j) úmrtím pojištěného KB má právo vyřadit pojištěného z pojištění k každého kalendářního roku KB má právo vyřadit pojištěného z pojištění do 2 měíců ode dne zařazení pojištěného do pojištění. Dnem doručení oznámení o vyřazení počíná běžet omidenní výpovědní lhůta. Uplynutím této lhůty pojištění zaniká. Článek 9 - Povinnoti pojištěného 9.1. Pojištěný je povinen plnit všechny potřebné náležitoti k ochraně bezpečnoti vé karty a jejího bezpečnotního kódu PIN a udržovat PIN v tajnoti Pojištěný karty nemí půjčovat vou kartu oobě blízké nebo třetí oobě V případě krádeže nebo ztráty karty je pojištěný povinen: a) bez zbytečného odkladu provét toplitaci karty; b) bez zbytečného odkladu oznámit policii krádež karty nebo finanční ztrátu (ve mylu článků 5.1. a 5.2.) nebo krádež oobních věcí, klíčů nebo dokladů (ve mylu článku 5.7.) a požadovat po policii, aby o této událoti vyhotovila píemnou zprávu; c) bez zbytečného odkladu oznámit obecnímu úřadu obce rozšířenou půobnotí nebo obecnímu úřadu pověřenému vedením matrik ztrátu dokladů (ve mylu článku 5.7.) a požadovat, aby o této kutečnoti vydal potvrzení; d) v případě, že na výpiu z karty zjití položky způobené podvodnou operací, která byla zapříčiněna použitím jeho odcizené nebo ztracené karty (ve mylu článku 5.1.), dále v případě finanční ztráty (ve mylu článku 5.2.) nebo v případě ztráty nebo odcizení klíčů nebo dokladů (ve mylu článku 5.7.), je pojištěný povinen bez zbytečného odkladu zavolat na přílušné telefonní čílo, aby pojišťovně ohláil pojitnou událot Pokud dojde k pojitné událoti, je pojištěný povinen předložit pojišťovně náledující dokumenty (neplatí pro rizika pecifikovaná v článcích 5.4., 5.5, 5.6. pojištěný je povinen na žádot pojititele doložit originály nebo úředně ověřené kopie): a) v případě krádeže nebo fyzického náilí zprávu policie; b) v případě fyzického náilí, v případě ztráty vědomí nebo v případě úrazu také zprávu lékaře nebo záchranné lužby; c) v případě neoprávněné operace na účtu výpi z karty označením data tranakce a předmětné čátky a informace, že k operaci došlo protřednictvím karty; d) v případě ztráty karty, případně také klíčů nebo dokladů, píemné četné prohlášení o takové kutečnoti; e) v případě ztráty dokladů potvrzení o této kutečnoti od obecního úřadu obce rozšířenou půobnotí nebo obecního úřadu pověřeného vedením matrik; f) faktury, které e týkají výdajů pojených náhradou ztracených nebo odcizených klíčů nebo dokladů (včetně přílušných fotografií) a kopie nově vydaných dokladů; g) v případě krádeže oobní věci doklad (fakturu/výpi z účtu) o koupi nové oobní věci kartou; h) v případě neoprávněného volání z odcizeného mobilního telefonu podrobné vyúčtování lužeb pokytnutých v době 48 hodin po krádeži mobilního telefonu; i) v případě krádeže hotovoti ve mylu článku 5.3. nezbytné doklady prokazující, že e jednalo o hotovot pocházející z obchodní činnoti pojištěného j) jiné dokumenty prokazující vznik škody, např. vědecké prohlášení (píemné, označené datem a podepané vědkem, jeho jménem, mítem a datem narození a adreou), na kterých budou podrobnoti o okolnotech a náledcích napadení Pojištěný je dále povinen: a) pokytnout oučinnot při likvidaci pojitné událoti a pokytnout pojišťovně všechny potřebné údaje a informace; b) umožnit pojišťovně, aby mohla učinit všechny potřebné kroky ke zjištění příčiny pojitné událoti, rozahu škody a výši pojitného plnění a pokytnout mu veškeré informace a píemné doklady; c) v případě krádeže, loupeže nebo ztráty klíčů od trezoru bez zbytečných odkladů kontaktovat KB; d) bez zbytečných odkladů pojišťovně oznámit, že od jiného ubjektu obdržel náhradu škody; e) zabezpečit vůči jinému právo na náhradu škody způobené pojitnou událotí, jakož i právo na potih a vypořádání Pojištěný je povinen předcházet vzniku pojitné událoti, zejména nemí porušovat povinnoti měřující k odvrácení nebo zmenšení nebezpečí, které jou jim uloženy platnými právními předpiy nebo které na ebe vzali uzavřením pojitné mlouvy, ani nemí trpět jejich porušování ze trany třetích oob Porušil-li pojištěný tyto povinnoti vědomě nebo pod vlivem požití alkoholu nebo jiných omamných nebo návykových látek a toto porušení připělo ke vzniku pojitné událoti nebo ke zvětšení rozahu jejích náledků, je Pojititel oprávněna pojitné plnění přiměřeně nížit Doklad ovědčující vznik pojitné událoti je oprávněná ooba povinna předložit v originále nebo úředně ověřené kopii. Pojititel je oprávněna i pořídit fotokopii předloženého dokladu. Ověřit hodu kopie originálem je též oprávněn pověřený pracovník KB. Pokud je přílušný doklad vytaven v cizím jazyce, je oprávněná ooba povinna jej předložit polu úředním překladem do čekého jazyka nejou-li vytaveny v jazyce anglickém, francouzkém, německém, rukém nebo španělkém. Článek 10 Právní jednání a doručování Odchylně od článku 1.6. VPP kupinového pojištění e ujednává, že právní jednání týkající e uplatnění práva na pojitné plnění nevyžaduje píemnou formu Pojištěný je oprávněn uplatnit právo na pojitné plnění elektronickými protředky. Článek 11 - Adrea pro korepondenci, hlášení pojitné událoti Adreou pro zaílání korepondence je Komerční pojišťovna, a.., Palackého 53, Jihlava, není-li v pojitné mlouvě či dále tanoveno jinak, případně adrea přílušné pobočky Komerční banky, a.., (zejména pro změnu adrey pojištěného). Článek 12 - Řešení porů V případě tížnoti je možné e obrátit na Komerční pojišťovnu, a.., Klientký ervi, Karolinká 1/650, Praha 8, případně na Čekou národní banku Orgánem odpovědným za výkon dohledu nad činnotí pojišťovny je Čeká národní banka e ídlem Na Příkopě 28, Praha 1. Komerční pojišťovna, a.., e ídlem: Praha 8, Karolinká 1, čp. 650, PSČ: , IČO: ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 3362 Soubor_PP_PM_ Strana 3

4 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ ze dne Článek 1 Úvodní a obecná utanovení 1.1. Pro oukromé pojištění (dále jen pojištění ), které pokytuje Komerční pojišťovna, a.., IČ , e ídlem Karolinká 1, čp. 650, Praha 8 (dále jen pojititel ), platí zejména zákon čílo 89/2012 Sb., občanký zákoník (dále jen NOZ ) a pojitná mlouva, jejíž oučátí jou pojitné podmínky uvedené jmenovitě v pojitné mlouvě. Je-li oučátí pojištění i pokytování aitenčních lužeb, jou podmínky pokytování aitenčních lužeb taktéž nedílnou oučátí pojitné mlouvy Toto pojištění, jakož i práva a povinnoti z něho vyplývající e řídí právem Čeké republiky (dále jen ČR ). Pro rozhodování případných oudních porů jou přílušné oudy ČR Komunikačním jazykem je čeký jazyk Všechny čátky a platby ouviející pojištěním jou platné na území ČR a uváděné v měně platné na území ČR Účinnot pojištění není územně omezena, není-li v pojitné mlouvě tanoveno jinak Právní jednání, jejichž obah nemá za náledek vznik, změnu, zánik pojištění nebo uplatnění práva na plnění z pojištění, nevyžadují píemnou formu, pokud budou učiněna protředky umožňujícími zachycení obahu Vyžaduje-li jiný právní předpi k právnímu jednání pojitníka, pojištěného nebo oprávněné ooby (všichni dále jen Klient ) plnění jeho další povinnoti nebo pokytnutí jeho oučinnoti ke plnění povinnoti pojititele, a ke plnění této povinnoti nebo pokytnutí oučinnoti Klientem nedojde polečně právním jednáním Klienta, pak doba do plnění této povinnoti nebo pokytnutí oučinnoti Klientem e považuje za prodlení Klienta Netanoví-li právní předpi pro platnot plné moci zvláštní formu (např. formu notářkého zápiu), muí být plná moc udělená Klientem zmocněnci určitá, řádně podepaná Klientem a přijatá zmocněncem. Podpi Klienta na plné moci muí být úředně ověřen Pojitnou mlouvou může být lhůta nebo doba určena podle pojitného měíce/roku. Pojitný měíc/rok mlouvy počíná dnem, který e čílem hoduje e dnem definovaným v pojitné mlouvě. Pojitný měíc/rok individuálního pojištění počíná dnem, který e čílem hoduje e dnem zařazení pojištěného do pojištění. Není-li takový den v poledním měíci, připadne počátek pojitného měíce/roku na polední den měíce. Článek 2 Vznik a změny pojištění 2.1. Nabídku pojitné mlouvy kupinového pojištění připravuje jménem pojititele zamětnanec pojititele nebo pojititelem pověřený pojišťovací zprotředkovatel a předkládá jí budoucímu pojitníkovi (zájemci o pojištění) k akceptaci Pojitník má na přijetí nabídky lhůtu v délce 1 měíce od data jejího předložení, není-li v nabídce tanovena lhůta delší. V průběhu této lhůty pojitník buď: a) nabídku přijme tím, že tejnopiy podepíše a alepoň jeden z nich, určený pro pojititele, vrátí pojišťovacímu zprotředkovateli nebo jej přímo doručí pojititeli, nebo b) nabídku přijme tím, že uhradí pojitné na účet pojititele, nebo c) v této lhůtě e nevyjádří, či nabídku jiným způobem odmítne nebo jí pozmění, čímž e nabídka považuje za odmítnutou a pojitná mlouva není uzavřena V případě, kdy pojitník přijme nabídku jejím podpiem nebo zaplacením pojitného, pojititel bez zbytečného prodlení vytaví a doručí pojitníkovi pojitku jako potvrzení o uzavření pojitné mlouvy Individuální pojištění každého pojištěného v rámci pojitné mlouvy kupinového pojištění vzniká v 00:00 hodin dne uvedeného jako datum zařazení pojištěného do pojištění. Způob určení pojištěných a případně též způob zařazování a pojištěných do pojištění pojitníkem muí být definován v pojitné mlouvě K žádoti pojitníka o změnu pojištění e muí pojititel vyjádřit do 3 měíců ode dne doručení žádoti pojititeli. Pokud e v této lhůtě nevyjádří, má e za to, že obahem žádoti neouhlaí Utanovení o uzavírání pojitné mlouvy platí obdobně i pro uzavírání dodatků pojitné mlouvy Pokud e účatníci dohodnou na změně rozahu pojištění v průběhu jeho trvání, vtupují tyto změny v platnot v 00:00 hodin dne uvedeného v přílušném dodatku pojitné mlouvy. Změny rozahu pojištění e týkají všech individuálních pojištění každého pojištěného v rámci pojitné mlouvy kupinového pojištění, není-li v dodatku výlovně tanoveno jinak. Článek 3 Povinnot pravdivě zodpovědět dotazy 3.1. Zájemce o pojištění, pojitník a pojištěný jou povinni pravdivě odpovědět na položené píemné dotazy pojititele, pokytnout úplné informace či nic podtatného nezatajit, případně předložit k tomuto účelu potřebné doklady Skutečnoti, které e pojititel z odpovědí dozví, mí použít pouze pro zabezpečení vých oprávněných zájmů a plnění zákonných povinnotí, jinak jen e ouhlaem ooby, které e informace týká. Článek 4 Pojitné, způob jeho placení a důledky neplacení 4.1. Pojitník je povinen platit pojitné za dohodnutá pojitná období (běžné pojitné) nebo jednorázově za celou pojitnou dobu (jednorázové pojitné) Pojitník e touto mlouvou zavazuje platit pojitné ve propěch účtu tanoveného pojititelem, ve jednané výši, jednaným způobem, řádně a vča, a e právným uvedením platebních ymbolů Pojitník odpovídá za právné uvedení platebních ymbolů provázejících platbu pojitného loužící k jeho identifikaci na účtu pojititele, včetně tím pojených důledků Pojititel je oprávněn bez zbytečného odkladu odmítnou platbu pojitného připanou z účtu vedeného u peněžního útavu mimo ČR, zalanou protřednictvím pokytovatele poštovních lužeb ze zahraničí či provedenou vkladem hotovoti Splatnot běžného pojitného natává vždy prvním dnem pojitného období. Splatnot jednorázového pojitného natává prvním dnem pojitné doby. Splatnot pojitného, která by měla natat před uzavřením pojitné mlouvy, natává až náledující den po uzavření pojitné mlouvy Smluvní trany e dohodly, že pojititel upokojuje vé pohledávky na pojitném v pořadí vždy od nejtarší, a to platbami pojitného v pořadí, jak byly připány na jeho účet Pojititel je oprávněn odečít od plnění z pojištění dlužné čátky pojitného a jiné platné pohledávky z pojištění Při zániku pojištění vzniká povinnot pojititele vracet přeplacené či nepotřebované pojitné pojitníkovi. Pojititel však není povinen vrátit přeplacené či nepotřebované pojitné v celkové čátce do 100 Kč včetně. Článek 5 Pojitná událot 5.1. Pojitnou událotí je nahodilá událot, u níž není dopředu jité kdy nebo zda vůbec natane, odpovídající definici pojitného nebezpečí podle pojitné mlouvy. Za pojitnou událot e považuje pouze taková nejitá událot, která vznikla nezávile na vůli pojištěného nebo oprávněné ooby Pojitná událot je pro každé jednané pojištění definována amotatně. Z jedné a té amé příčiny může vzniknout několik pojitných událotí ouběžně. Komerční pojišťovna, a.., e ídlem: Praha 8, Karolinká 1, čp. 650, PSČ: , IČO: ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 3362 Soubor_PP_PM_ Strana 4

5 5.3. Je povinnotí oprávněné ooby prokázat pojititeli, že k pojitné událoti, tak jak je definována pojitnou mlouvou, došlo. Prokázáním vzniku a rozahu pojitné událoti vzniká pojititeli povinnot vyplatit pojitné plnění Oprávněná ooba V případě pojitné událoti vzniká právo na pojitné plnění oobě uvedené v pojitné mlouvě. Není-li tato ooba v pojitné mlouvě výlovně určena, vzniká právo na pojitné plnění pojištěnému Je-li pojitnou událotí mrt pojištěného, vzniká právo na pojitné plnění obmyšlenému. Není-li obmyšlený pojitníkem určen, nebo nenabude-li právo na pojitné plnění, vzniká právo na pojitné plnění oobám uvedeným v 2831 NOZ Ooba, jíž má mrtí pojištěného vzniknout právo na plnění, tohoto práva nenabude, způobí-li pojištěnému mrt, anebo z jejího podnětu ooba třetí, úmylným tretným činem, pro který bude oudem uznána vinnou. Článek 6 Zatavení pohledávky z pojitné mlouvy, potoupení pohledávky z pojitné mlouvy 6.1. Pojitník je oprávněn e ouhlaem pojištěného pohledávky a jiná penězi ocenitelná práva z pojištění (dále jen práva ) potoupit nebo zatavit Zátavní právo nebo potoupení práva je vůči pojititeli účinné okamžikem, kdy pojitník pojititeli tuto kutečnot oznámí, případně kdy věřitel pojititeli prokáže potoupení nebo vznik zátavního práva V případě potoupení práva vyplatí pojititel pojitné plnění oobě, jíž bylo toto právo potoupeno, a to v rozahu tohoto potoupení V případě zátavního práva vyplatí pojititel pojitné plnění oobě, v jejíž propěch bylo zátavní právo zřízeno, do výše oprávněné pohledávky zajištěné zátavním právem Případný kladný rozdíl mezi výší pojitného plnění a výši zajištěné oprávněné pohledávky věřitele nebo potoupené pohledávky potupníka vyplatí pojititel tento kladný rozdíl oprávněné oobě. Článek 7 Doručování klientké traně 7.1. Právní jednání, oznámení a jiná dělení (dále jen píemnoti ) určené Klientovi může pojititel zaílat na předem dohodnutou korepondenční adreu nebo polední známou adreu bydliště (dále jen doručovací adrea ) Klienta protřednictvím provozovatele poštovních lužeb (dále jen pošta ), nebo je předávat Klientovi rovněž do vlatních rukou protřednictvím vého zamětnance či jiné jím pověřené ooby Klient je povinen pojititeli oznámit bez zbytečného odkladu změnu doručovací adrey Pojitník je povinen i zajitit doručovací adreu na území ČR po celou dobu trvání pojištění Má e za to, že píemnot pojititele odelaná Klientovi poštou doporučeně (pokud e nejedná o záilku odelanou doporučeně dodejkou dle čl. 7.5.) došla edmý den po odelání záilky Má e za to, že píemnot pojititele odelaná Klientovi poštou doporučeně dodejkou došla: a) dnem převzetí záilky, který je uveden na dodejce, pokud předchází dni doručení tanovenému dle bodu c); b) dnem, ve kterém bylo přijetí záilky Klientem odmítnuto, pokud předchází dni doručení tanovenému dle bodu c); c) edmý den po dni, kdy byla záilka uložena doručovatelem na úložní poště Klienta, a to i v případě, kdy i Klient uloženou záilku v úložní lhůtě nevyzvedl, nebo i ji vyzvedl po uplynutí edmého dne po dni, kdy byla uložena; d) dnem vrácení záilky jako nedoručitelné z jiných důvodů Klient má právo e dovolávat neplatnoti mluvní domněnky doby dojití tanovené podle článků 7.4. a 7.5. pouze v případě, kdy prokáže exitenci objektivních důvodů, které mu znemožnily zajitit doručení záilky, záilku převzít nebo uloženou záilku vyzvednout na úložní poště, případně způobily její nedoručitelnot z jiných důvodů Doručování elektronickými protředky Píemnoti, u nichž není vyžadována píemná právní forma, může pojititel zaílat Klientovi elektronickými protředky, pokud Klient pokytl pojititeli vojí elektronickou adreu Klient je povinen pojititeli oznámit bez zbytečného odkladu změnu elektronické adrey. Za elektronickou adreu e považuje i telefonní čílo, které je chopno přijímat krátké textové zprávy (SMS) Má e za to, že píemnot pojititele odelaná Klientovi elektronickými protředky došla náledující den po odelání na polední známou elektronickou adreu Klienta Klient je oprávněn kdykoliv přikázat pojititeli ukončení doručování elektronickými protředky. Klient však není oprávněn vyžadovat na pojititeli použití výhradně této formy doručování. Článek 8 Doručování pojititeli 8.1. Píemnoti Klienta určené pojititeli muí být doručeny poštou na adreu Komerční pojišťovna, a.., Palackého 53, Jihlava, není-li v pojitné mlouvě či dále tanoveno jinak Doručování protřednictvím pojišťovacích zprotředkovatelů Byla-li pojitná mlouva uzavřena protřednictvím pojišťovacího zprotředkovatele, může Klient doručovat píemnoti určené pro pojititele i jeho protřednictvím Jedná-li pojišťovací zprotředkovatel na základě mlouvy uzavřené pojititelem (agentkým způobem), má e za to, že záilka došla edmý den po jejím prokazatelném doručení zprotředkovateli Jedná-li pojišťovací zprotředkovatel na základě mlouvy uzavřené Klientem (makléřkým způobem), má e za to, že záilka došla třetí pracovní den po jejím prokazatelném odelání pojišťovacím zprotředkovatelem pojititeli Doručování protřednictvím elektronického ytému Klient může právně jednat a doručovat jejich obah určený pro pojititele protřednictvím elektronického ytému, pokud mu provedení konkrétního právního jednání výlovně umožňuje Elektronickým ytémem e mylí takový komunikační protředek, včetně elektronického ytému třetí trany (např. protředky přímého bankovnictví Komerční banky, a..), který umožňuje zachycení obahu právního jednání Klienta, jeho určení a jehož záznamy e provádějí ytematicky, poloupně a jou chráněny proti změnám Jedná-li Klient protřednictvím takového elektronického ytému, má e za to, že pojititeli došlo první pracovní den po jejím prokazatelném odelání Doručování elektronickými protředky Píemnoti, u nichž není vyžadována píemná právní forma, může Klient zaílat pojititeli elektronickými protředky na pojititelem zveřejněné elektronické adrey Má e za to, že píemnot Klienta odelaná pojititeli elektronickými protředky došla náledující pracovní den po odelání na elektronickou adreu pojititele. Článek 9 Zpracovávání oobních údajů 9.1. Zpracování oobních údajů v ouviloti pojitnou mlouvou Oobní údaje Klienta ve mylu 4 odt. a) zákona čílo 101/2000 Sb., o ochraně oobních údajů (dále jen ZOOU ), vyjma citlivých, jež Klient pokytl pojititeli v ouviloti uzavřením pojitné mlouvy nebo které pojititel zíkal jiným zákonným způobem, popřípadě které vytvořil zpracováním údajů takto zíkaných, budou pojititelem nebo jím Komerční pojišťovna, a.., e ídlem: Praha 8, Karolinká 1, čp. 650, PSČ: , IČO: ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 3362 Soubor_PP_PM_ Strana 5

lánek 9 - Zánik pojišt lánek 10 - Povinnosti pojišt ného lánek 11 - Zpracování osobních údaj pojišt ného

lánek 9 - Zánik pojišt lánek 10 - Povinnosti pojišt ného lánek 11 - Zpracování osobních údaj pojišt ného POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ PROFI MERLIN ze dne 1. 1. 2010 Článek 1 - Úvodní utanovení 1.1. Pro toto oukromé pojištění, které jednává Komerční pojišťovna, a.., e ídlem Karolinká 1/650, 186 00 Praha 8,

Více

P POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ ESSOX SUPER VEGA ze dne 1. 1. 2010

P POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ ESSOX SUPER VEGA ze dne 1. 1. 2010 POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ ESSOX SUPER VEGA ze dne 1. 1. 2010 Článek 1 - Úvodní utanovení 1.1. Pro toto oukromé pojištění, které jednává Komerční pojišťovna, a.., IČ 63998017, e ídlem Karolinká 1/650,

Více

P POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ PROFI MERLIN ze dne

P POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ PROFI MERLIN ze dne POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ PROFI MERLIN ze dne 1. 6. 2006 Článek 1 - Úvodní utanovení 1.1. Pro toto oukromé pojištění, které jednává Komerční pojišťovna, a.., e ídlem Karolinká 1/650, 186 00 Praha 8,

Více

Číslo pojistné události ÚDAJE O POJIŠTĚNÉM. Název pojištění: Číslo pojistné smlouvy: Příjmení a jméno: Místo narození: Pohlaví: Muž Žena

Číslo pojistné události ÚDAJE O POJIŠTĚNÉM. Název pojištění: Číslo pojistné smlouvy: Příjmení a jméno: Místo narození: Pohlaví: Muž Žena Čílo pojitné událoti Prezentační razítko Oznámení pojitné událoti Pracovní nechopnot Pokyny pro vyplnění formuláře: 1. Vyplňte formulář ve všech bodech. zapomeňte vyplnit čílo pojitné mlouvy. 2. U políček

Více

p POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ MERLIN ze dne 1. 1. 2015

p POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ MERLIN ze dne 1. 1. 2015 POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ MERLIN ze dne 1. 1. 2015 Článek 1 - Úvodní ustanovení 1.1. Pro toto soukromé pojištění, které sjednává Komerční pojišťovna, a. s., IČ 63998017, se sídlem Karolinská 1/650, 186

Více

p POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ MERLIN ze dne 1. 1. 2015

p POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ MERLIN ze dne 1. 1. 2015 POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ MERLIN ze dne 1. 1. 2015 Článek 1 - Úvodní ustanovení 1.1. Pro toto soukromé pojištění, které sjednává Komerční pojišťovna, a. s., IČ 63998017, se sídlem Karolinská 1/650, 186

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ ESSOX VEGA

POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ ESSOX VEGA POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ ESSOX VEGA ze dne 1. 1. 2015 Článek 1 - Úvodní ustanovení 1.1. Pro toto soukromé pojištění, které sjednává Komerční pojišťovna, a. s., IČ 63998017, se sídlem Karolinská 1/650,

Více

Číslo pojistné události ÚDAJE O POJIŠTĚNÉM. Název pojištění: Číslo pojistné smlouvy: Příjmení a jméno: Místo narození: Pohlaví: Muž Žena

Číslo pojistné události ÚDAJE O POJIŠTĚNÉM. Název pojištění: Číslo pojistné smlouvy: Příjmení a jméno: Místo narození: Pohlaví: Muž Žena Čílo pojitné událoti Prezentační razítko Oznámení pojitné událoti Pracovní nechopnot Pokyny pro vyplnění formuláře: 1. Vyplňte formulář ve všech bodech. zapomeňte vyplnit čílo pojitné mlouvy. 2. U políček

Více

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET B I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích dále použit souhrnný

Více

Informace k pojištění platebních karet

Informace k pojištění platebních karet Informace k pojištění platebních karet Účinné od 1. 1. 2014 I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ VITAL PREMIUM V EUR ze dne 1. 1. 2015

POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ VITAL PREMIUM V EUR ze dne 1. 1. 2015 POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ VITAL PREMIUM V EUR ze dne 1. 1. 2015 Článek 1 Základní ustanovení 1.1. Pojištění VITAL PREMIUM V EUR je soukromé pojištění osob pro případ smrti nebo dožití (dále jen pojištění

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY KOLEKTIVNÍHO POJIŠTĚNÍ NÁKUPU ZBOŽÍ

POJISTNÉ PODMÍNKY KOLEKTIVNÍHO POJIŠTĚNÍ NÁKUPU ZBOŽÍ POJISTNÉ PODMÍNKY KOLEKTIVNÍHO POJIŠTĚNÍ NÁKUPU ZBOŽÍ ze dne 1. 11. 2009 Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1. Pro toto soukromé pojištění, které sjednává Komerční pojišťovna, a. s., IČ 63998017, se sídlem

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ ESSOX SUPER VEGA ZE DNE

POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ ESSOX SUPER VEGA ZE DNE POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ ESSOX SUPER VEGA ZE DNE 1. 1. 2015 ČLÁNEK 1 - ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Pro toto soukromé pojištění, které sjednává Komerční pojišťovna, a. s., IČ 63998017, se sídlem Karolinská

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ ESSOX SUPER VEGA

POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ ESSOX SUPER VEGA POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ ESSOX SUPER VEGA ze dne 1. 1. 2015 Článek 1 - Úvodní ustanovení 1.1. Pro toto soukromé pojištění, které sjednává Komerční pojišťovna, a. s., IČ 63998017, se sídlem Karolinská

Více

VZOR Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

VZOR Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Příloha č. 2. Programu statutárního města Přerova pro poskytování dotací na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova pro rok 2017 VZOR Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ ESSOX SUPER VEGA ze dne

POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ ESSOX SUPER VEGA ze dne POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ ESSOX SUPER VEGA ze dne 1. 1. 2015 Článek 1 - Úvodní ustanovení 1.1. Pro toto soukromé pojištění, které sjednává Komerční pojišťovna, a. s., IČ 63998017, se sídlem Karolinská

Více

Pojistná smlouva č

Pojistná smlouva č Pojistná smlouva č. 8067203414 Smluvní strany: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB se sídlem Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí 530 02 Pardubice, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761

Více

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx Příloha č. 3 k k Dohodě o podmínkách pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení pro členy Asociace klinických psychologů ČR č. 7402000002 Pojistná smlouva č. 4300000xxxx pro pojištění

Více

SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany

SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany Pohřební služba:...., jejímž jménem jedná:, funkce:..., se sídlem: obec, ulice

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ VITAL PREMIUM V EUR ze dne

POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ VITAL PREMIUM V EUR ze dne POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ VITAL PREMIUM V EUR ze dne 1. 12. 2016 Článek 1 Základní ustanovení 1.1. Pojištění VITAL PREMIUM V EUR je soukromé pojištění osob pro případ smrti nebo dožití (dále jen pojištění

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva)

Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva) Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva) I. Smluvní strany Obec: HLÍNA sídlo: Hlína, ev.č.19, 664 91 Ivančice IČO: 00488135 zastoupena: starostou obce Milošem Dostalým číslo bankovního účtu:

Více

Věstník ČNB částka 18/2002 ze dne 4. prosince 2002

Věstník ČNB částka 18/2002 ze dne 4. prosince 2002 Příloha VZOROVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH PLATEBNÍCH PROSTŘEDKŮ Leden 2003 VZOROVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH PLATEBNÍCH PROSTŘEDKŮ Česká národní

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ PLATEBNÍ KARTY PŘI JEJÍ ZTRÁTĚ NEBO ODCIZENÍ PRO KLIENTY ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S.

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ PLATEBNÍ KARTY PŘI JEJÍ ZTRÁTĚ NEBO ODCIZENÍ PRO KLIENTY ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S. CS 1-7758 POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ PLATEBNÍ KARTY PŘI JEJÍ ZTRÁTĚ NEBO ODCIZENÍ PRO KLIENTY ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S. AIG EUROPE, S. A., pobočka pro Českou republiku oddělení likvidace škod

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ VITAL PREMIUM ze dne

POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ VITAL PREMIUM ze dne POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ VITAL PREMIUM ze dne 22. 4. 2015 Článek 1 Základní ustanovení 1.1. Pojištění VITAL PREMIUM je soukromé pojištění osob pro případ smrti nebo dožití (dále jen pojištění ), které

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

Všeobecné obchodní podmínky Hotelu Termal Mušov a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Hotelu Termal Mušov a.s. Všeobecné obchodní podmínky Hotelu Termal Mušov a.s. čl. I Předmět všeobecných podmínek 1. Hotel Termal Mušov, a.s., Husova 200/16, Brno, PSČ 602 00, IČO: 27713229, zapsaná v OR KS v Brně, spis. značka

Více

Všeobecné obchodní podmínky.

Všeobecné obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky. 1.1. Tento dokument obsahuje Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jazykové školy Jazykové studio Karlov, se sídlem provozovny v ulici Školní 2147, který je vedený pod

Více

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén ".sk" u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén .sk u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání u spol. General Registry Provozovatel Provozovatelem jsou v následujícím dokumentu myšleny společnosti: 1. General Registry, s.r.o. Žižkova 1 370 01 České Budějovice Česká republika IČ: 26027267 DIČ:CZ26027267

Více

SMLOUVY/Pojistky č. CIFU 1/2006

SMLOUVY/Pojistky č. CIFU 1/2006 CIFU 1/2006 Úplné znění POJISTNÉ SMLOUVY/Pojistky č. CIFU 1/2006 Úplné znění POJISTNÉ SMLOUVY/Pojistky č. CIFU 1/2006 Smlouvu uzavírají společnosti: Raiffeisenbank a.s. se sídlem: Praha 4, Hvězdova 1716/2b,

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace číslo smlouvy: SML/./2017 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené Pavlem Košutkem, náměstkem primátora se sídlem Přerov, Bratrská 709/34,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

PODMÍNKY K OSOBNÍMU KONTU

PODMÍNKY K OSOBNÍMU KONTU PODMÍNKY K OSOBNÍMU KONTU Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Podmínky k Osobnímu kontu (dále jen Podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek Banky (dále jen

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. I. Všeobecná ustanovení

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. I. Všeobecná ustanovení Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi společností Firma na zážitky, s.r.o. a Vámi jako kupujícím produktu Black Boxes, případně příjemcem produktu Black Boxes, pokud

Více

Smlouva o spolupráci

Smlouva o spolupráci Smlouva o spolupráci Generali Pojišťovna a.s. Bělehradská 132 120 00 Praha 2 IČ: 61859869 zastoupená Mgr. Simonou Majerovou, manažerem produktu pojištění odpovědnosti za škodu a Ing. Danielem Krupičkou,

Více

Při nepříjemné ztrátě získáte naši plnou podporu

Při nepříjemné ztrátě získáte naši plnou podporu Pojištění karty a osobních věcí Při nepříjemné ztrátě získáte naši plnou podporu pro zneužití karty a ztrátu nebo odcizení vašich věcí nové věci až do 30 000 Kč nebo 50 000 Kč jednoduché sjednání Bojíte

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů 1 Ochrana osobních údajů vnitřní předpis závazný pro zaměstnance, vázané zástupce a ostatní spolupracující osoby společnosti 2 Úvodní ustanovení 1. Tento vnitřní předpis je vydán v souladu se zákonem č.

Více

Raiffeisenbank a.s. DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů

Raiffeisenbank a.s. DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů Datum vyhotovení tohoto Dodatku Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů je 10. května 2010 1 Rozhodnutím

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ VZOR 2015 (žlutě podbarvené údaje je možné měnit) MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu/fondu města Uherské Hradiště

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany:

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB Smluvní strany:., se sídlem, IČ:.., DIČ:.., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném., oddíl., vložka, jednající. bankovní spojení:, číslo účtu:., (dále též Poskytovatel

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení 1. Účelem těchto Pravidel je stanovit jednotný postup při poskytování dotací z

Více

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU VÍTKOVICE HOLDING, a.s. a [ ] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU PRO AUDIT 1.1. VÍTKOVICE HOLDING, a.s., Článek I. Smluvní strany se sídlem: Ostrava, Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ: 258

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Vymezení pojmů LINEP style, s.r.o., se sídlem Čajkovského 1904/11, 130 00 Praha 3, IČ 24197181, č. účtu 2600185087, kód banky 2010, vedený u Fio banky, tel.: +420 608 883

Více

Obec Hrádek, Hrádek u Znojma

Obec Hrádek, Hrádek u Znojma VZOR Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Hrádek číslo: (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) mezi: Poskytovatelem dotace: Obcí

Více

1.2 Pojmy s velkým počátečním písmenem jsou v těchto Podmínkách užívány ve významu uvedeném v článku 4 těchto Podmínek.

1.2 Pojmy s velkým počátečním písmenem jsou v těchto Podmínkách užívány ve významu uvedeném v článku 4 těchto Podmínek. PODMÍNKY KE KONTU G2 Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Podmínky ke kontu G2 (dále jen Podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek Banky (dále jen Všeobecné podmínky

Více

Pojistná smlouva č

Pojistná smlouva č Pojistná smlouva č. 8056417528 Smluvní strany: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB se sídlem Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ 532 18 IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 zapsaná

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU 1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

Více

Pojistná smlouva č

Pojistná smlouva č Pojistná smlouva č. 2942318813 Generali Pojišťovna a.s. Bělehradská 132 120 00 Praha 2 IČ: 61859869 zastoupená Mgr. Simonou Majerovou, manažerem produktu pojištění odpovědnosti za škodu a Mgr. Hanou Zollmannovou,

Více

Smlouva o dílo. uzavřené podle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů s názvem

Smlouva o dílo. uzavřené podle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů s názvem Příloha č. 2 k Výzvě Smlouva o dílo uzavřené podle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů s názvem Zajištění prvků publicity spolufinancovaných projektů Evropské

Více

Městský úřad-finanční odbor nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč. Vaše značka Značka Vyřizuje Telč 20.11. 2014

Městský úřad-finanční odbor nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč. Vaše značka Značka Vyřizuje Telč 20.11. 2014 Město Telč Městský úřad-finanční odbor nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč tel.: +420 567 112 415 fax: +420 567 112 403 mobil: +420 607 584 841 PID Vaše značka Značka Vyřizuje Telč 20.11. 2014 Zveřejnění

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo První novinové společnosti a.s. se sídlem v Praze 9, Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ: 193 00, IČ: 45795533, zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Ludslavice číslo:

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Ludslavice číslo: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Ludslavice číslo: 2016 0003 (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) mezi: Poskytovatelem

Více

Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Města Česká Třebová č.j /2016/RMI/MJA/SML/66

Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Města Česká Třebová č.j /2016/RMI/MJA/SML/66 Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Města Česká Třebová č.j. 13775/2016/RMI/MJA/SML/66 uzavřená podle 10a zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo První novinové společnosti a.s. se sídlem v Praze 9, Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ: 193 00, IČ: 45795533, zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (Všeobecné podmínky/vp)

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (Všeobecné podmínky/vp) VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (Všeobecné podmínky/vp) 1. Výklad pojmů použitých v těchto Všeobecných podmínkách: 1.1. Poskytovatel je společnost SJCOM s. r.

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Tochovice č. 1/2016 m e z i: Obec Tochovice Tělovýchovná Jednota Tochovice

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Tochovice č. 1/2016 m e z i: Obec Tochovice Tělovýchovná Jednota Tochovice Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Tochovice č. 1/2016 (dále jen Smlouva ) podle 10a a násl. zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. GOLD-EQ 1/2015

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. GOLD-EQ 1/2015 1 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. GOLD-EQ 1/2015 Smlouvu uzavírají společnosti: Equa bank a.s. se sídlem: Praha 8 - Karlín, Karolinská 661/4, PSČ 186 00 IČO: 471 16 102, DIČ: CZ699003622 zapsána: v obchodním

Více

Obchodní podmínky. Provozovatel. I. Všeobecná ustanovení. II. Obsah vztahu mezi Provozovatelem a zákazníkem. III. Objednání voucheru

Obchodní podmínky. Provozovatel. I. Všeobecná ustanovení. II. Obsah vztahu mezi Provozovatelem a zákazníkem. III. Objednání voucheru Provozovatel MORRIS CL s. r. o. se sídlem: Hradešínská 1955/28, 101 00 Praha 10 - Vinohrady zapsaným v OR vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 78895 IČO: 49097415 DIČ: cz 49097415 www.hotelmorris.cz

Více

SMLOUVA O DÍLO. S M L O U V U O D Í L O (dále jen Smlouva ) I. PŘEDMĚT SMLOUVY

SMLOUVA O DÍLO. S M L O U V U O D Í L O (dále jen Smlouva ) I. PŘEDMĚT SMLOUVY Příloha č. 2 Návrh smlouvy o Dílo SMLOUVA O DÍLO 1/ Obec Teplice nad Bečvou se sídlem: Teplice nad Bečvou 53, 753 01 Teplice nad Bečvou IČ 00636622 DIČ CZ00636622 zast: Ing. Jan Kubát na straně jedné jako

Více

Pojistná smlouva číslo Úsek pojištění hospodářských rizik

Pojistná smlouva číslo Úsek pojištění hospodářských rizik Pojistná smlouva číslo 7720992848 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika IČO: 471 16 617

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne Smlouvy o běžném účtu pro akce "Areál Ráček" a "Areál Na Zvonici"

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne Smlouvy o běžném účtu pro akce Areál Ráček a Areál Na Zvonici MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-174-011-14 ze dne 30.9.2014 Smlouvy o běžném účtu pro akce "Areál Ráček" a "Areál Na Zvonici" Rada městské části 1. schvaluje 1.1. Smlouvu o běžném

Více

Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj

Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj I. Vymezení pojmů Společnost zapsána dne 17. února 2010 v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddílu B, vložka 15969, zastoupena

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

Článek I Předmět smlouvy

Článek I Předmět smlouvy SML/MMPr/2280/2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu statutárního města Přerova podle 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI V AFFILIATE PROGRAMU

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI V AFFILIATE PROGRAMU SMLOUVA O SPOLUPRÁCI V AFFILIATE PROGRAMU 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ SMLOUVY O SPOLUPRÁCI V AFFILIATE PROGRAMU 1.1 Tato smlouva o spolupráci v Affiliate programu (dále jen Smlouva ) se použije pro smluvní vztahy

Více

Smlouvu o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Nového Města na Moravě (dále jen smlouva )

Smlouvu o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Nového Města na Moravě (dále jen smlouva ) 1. Město Nové Město na Moravě sídlo: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě zastoupené: Michalem Šmardou, starostou IČ: 00294900 DIČ: CZ00294900 bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji souboru movitých věcí

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji souboru movitých věcí OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji souboru movitých věcí Mgr. Karolína Černá IČ 018 59 251, se sídlem Praha, Doudlebská 1699/5, PSČ 140 00,

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0445/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0445/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0445/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU vydané Metropolitním spořitelním družstvem, IČ: 25571150, se sídlem: Sokolovská 394/17, 180 00 Praha 8 - Karlín, zapsaným v oddílu Dr, vložce 7890, obchodního

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI ESSOX S.R.O. Č. SSML-CEZ101116

PODROBNÉ PODMÍNKY SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI ESSOX S.R.O. Č. SSML-CEZ101116 PODROBNÉ PODMÍNKY SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI ESSOX S.R.O. Č. SSML-CEZ101116 Podpisem Souhlasu se zpracováním osobních údajů pod Smlouvou udělujete tam uvedené souhlasy se zpracováním

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi společností mobile2card a.s., IČ 24301761, se sídlem Hanusova 353/12, 140 00 Praha 4 Michle, zapsanou

Více

I. Obecná ustanovení. II. Poskytovatel a příjemce dotace

I. Obecná ustanovení. II. Poskytovatel a příjemce dotace VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE z rozpočtu města Milevska na rok 2016 č. sml./2016 uzavřená ve smyslu 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a 10a odst.

Více

Příloha Ceníku pro firemní zákazníky - O2 Mobilní hlasová služba a O2 Mobilní internetové připojení - určená pro BA zákazníky.

Příloha Ceníku pro firemní zákazníky - O2 Mobilní hlasová služba a O2 Mobilní internetové připojení - určená pro BA zákazníky. Příloha Ceníku pro firemní zákazníky - O2 Mobilní hlaová lužba a O2 Mobilní internetové připojení - určená pro BA zákazníky. Platnot od Hlavní pojmy BA zákazník - BA zákazníkem e rozumí Firemní zákazník,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

D O H O D A. Článek I Účel poskytnutí příspěvku

D O H O D A. Článek I Účel poskytnutí příspěvku D O H O D A o poskytnutí příspěvku na úhradu mzdových nákladů mentora spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. f[xxxxxxx] uzavřená mezi Úřadem práce České republiky zastupující

Více

Příloha č. 4 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č.../2015

Příloha č. 4 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č.../2015 Příloha č. 4 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č.../2015 Smluvní strany 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ: 00260428 DIČ: CZ00260428 bankovní

Více

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Č.j. : 20435/2007 32 Číslo v CES : 4072 Číslo úkolu : Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem : Staroměstské nám. 6 Praha 1, 110 15 zastoupená

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015 1. Město Nové Město na Moravě sídlo: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě zastoupené: Michalem Šmardou, starostou města IČ: 00294900 DIČ: CZ00294900 bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 Příloha č. 1 Pojišťovna VZP, a.s. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 se sídlem: Jankovcova 1566/2b, 17000 Praha 7 IČO: 27116913 DIČ: CZ27116913 zastoupená: Robertem Karešem, výkonným ředitelem

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ VITAL INVEST ze dne 10. 3. 2014

POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ VITAL INVEST ze dne 10. 3. 2014 POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ VITAL INVEST ze dne 10. 3. 2014 ČÁST I. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ POJISTNÉ SMLOUVY Článek 1 Základní ustanovení 1.1. Pojištění VITAL INVEST je soukromé pojištění osob, jehož základ

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0377/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0377/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0377/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob:

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob: Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky blíže upravují právní vztahy vzniklé mezi Zprostředkovatelem a Zájemcem/Pojistníkem v souvislosti se zprostředkováním pojištění prostřednictvím internetového portálu

Více

Rámcová pojistná smlouva číslo

Rámcová pojistná smlouva číslo Rámcová pojistná smlouva číslo 50 998 996 00 Smluvní strany : Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Templová 747, 110 01 Praha 1, Česká republika IČ: 47116617 DIČ pro DPH : CZ699000955

Více

Smlouva č. PZV - /2016 o poskytnutí dotace dle Programu na zvelebení vzhledu obce Křimov

Smlouva č. PZV - /2016 o poskytnutí dotace dle Programu na zvelebení vzhledu obce Křimov Vzor smlouvy Příloha č. 3 Smlouva č. PZV - /2016 o poskytnutí dotace dle Programu na zvelebení vzhledu obce Křimov uzavřená v souladu s 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 530/OŽP/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Článek I Smluvní strany Poskytovatel: statutární město Havířov Sídlo: 736 01 Havířov-Město, Svornosti 86/2 Zastoupen: Ing. Janou Návratovou, vedoucí

Více

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. OBCHODÍ PODMÍKY EUROSTOCK Czech Republic s.r.o. IČ: 293 70 825 se sídlem Pražská 674/156, 642 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 76227 (dále jako prodávající

Více