MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE"

Transkript

1 Odbor správy majetku V Písku dne: MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří Hořánek, 2. místostarosta Návrh předkládá Návrh zpracoval Ing. Jan Tůma, MPA vedoucí odboru Lenka Sitterová, vedoucí oddělení pozemků

2 1) Konečné znění kupní smlouvy prodej pozemků parc. č. 731/4 a č. 772/2 vše k. ú. Semice u Písku do vlastnictví žadatelů lokalita Semice, Obecní ulice NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města: a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje konečné znění kupní smlouvy dle přílohy prodej pozemku parc. č. 731/4, ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 24 m 2 (odděleného geometrickým plánem č /2015 z pozemku parc. č. 731/2) a pozemku parc. č. 772/2, ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 8 m 2 (odděleného geometrickým plánem č /2015 z pozemku parc. č. 772) vše k. ú. Semice u Písku do vlastnictví žadatelů. (sml. č ) Důvodová zpráva: Zastupitelstvo města přijalo dne usnesení č. 251/15: Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 731/2 o výměře cca 32 m2 a části pozemku parc. č. 772 o výměře cca 2 m2 vše k. ú. Semice u Písku žadatelům za cenu 400 Kč/m2, cena dle zásad stanovení kupních cen pozemků, které prodává město Písek čl. VI. Geometrický plán bude vyhotoven na náklady žadatelů. Zastupitelstvo města si vyhrazuje konečné schválení kupní smlouvy. Zastupitelstvo města ukládá radě města požadovat doplacení nájemného za neoprávněné užívání pozemku Na základě přijatého usnesení č. 251/15 byl vyhotoven geometrický plán č /2015, kterým byly odděleny převáděné části pozemků parc. č. 731/2 a č. 772 vše k. ú. Semice u Písku a označeny jako parc. č. 731/4 a č. 772/2 vše k. ú. Semice u Písku. Rovněž byla radě města předložena úhrada nájemného za neoprávněné užívání pozemků bylo přijato následující usnesení: U s n e s e n í č. 775/15 Rada města Písku po projednání schvaluje úhradu nájemného za neoprávněné užívání části pozemku parc.č. 731/2 o výměře 32 m 2 a části pozemku parc.č. 772 o výměře 2 m 2 vše k.ú. Semice u Písku zpětně za dobu 2 roky, ve výši 10 Kč/m 2 /rok, pro žadatele. Nájemné bude uhrazeno před podpisem kupní smlouvy. Záměr dispozice s nemovitým majetkem města byl zveřejněn na úřední desce od do Na základě přijatého usnesení a vyhotoveného geometrického plánu byl vyhotoven návrh kupní smlouvy (viz. příloha č. 1), který je nyní předložen ke konečnému schválení. Návrh smlouvy byl zkontrolován a odsouhlasen kanceláří úřadu městského úřadu Písek. Vyjádření majetkoprávní komise: Komise bere na vědomí. Doporučení zpracovatele a předkladatele: Vzhledem k přijatému usnesení doporučují schválení smlouvy. (usnesení a) Vztah k rozpočtu: stránka 2 (celkem 27)

3 Částka za prodej nemovitosti je příjmem v rozpočtu města, kap Způsob určení ceny: Cena je stanovena dle zásad stanovení kupních cen pozemků, které prodává město Písek. Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb. 85 písm. a), o obcích ve znění pozdějších předpisů. Vztah ke strategickému plánu a územnímu plánu: --- Přílohy: č. 1 návrh kupní smlouvy neveřejná příloha č. 2 vyhotovený geometrický plán č /2015 č. 3 zákres pozemků do mapy Příloha č. 1 neveřejná příloha stránka 3 (celkem 27)

4 Příloha č. 2 stránka 4 (celkem 27)

5 stránka 5 (celkem 27)

6 Příloha č. 3 stránka 6 (celkem 27)

7 2) Konečné znění kupní smlouvy prodej pozemku parc. č. 967/41 k. ú. Písek do vlastnictví žadatele lokalita Písek, Na Pakšovce NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města: a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje 1. konečné znění kupní smlouvy dle přílohy prodej pozemku parc. č. 967/41, travní porost o výměře 42 m 2 (odděleného geometrickým plánem č /2015 z pozemku parc. č. 967/2) vše k. ú. Písek do vlastnictví žadatele. (sml. č ) 2. zrušení následující části svého usnesení č. 191/15 ze dne : Zastupitelstvo města ukládá odboru správy majetku předložit radě města návrh na pronájem požadované části pozemku parc. č. 967/2 k. ú. Písek a to z důvodu, že žadatel již nemá zájem o pronájem předmětné části pozemku. Důvodová zpráva: Zastupitelstvo města přijalo dne usnesení č. 247/15: Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 967/2 o výměře cca 40 m2 k. ú. Písek žadateli za cenu 300 Kč/m2, cena dle zásad stanovení kupních cen pozemků, které prodává město Písek čl. VII. Geometrický plán bude vyhotoven na náklady žadatele. Zastupitelstvo města si vyhrazuje konečné schválení kupní smlouvy Na základě přijatého usnesení č. 247/15 byl vyhotoven geometrický plán č /2015, kterým byla oddělena převáděná část pozemku parc. č. 967/2 k. ú. Písek a označena jako parc. č. 967/41 k. ú. Písek. Záměr dispozice s nemovitým majetkem města byl zveřejněn na úřední desce od do Na základě přijatého usnesení a vyhotoveného geometrického plánu byl vyhotoven návrh kupní smlouvy (viz. příloha č. 1), který je nyní předložen ke konečnému schválení. Návrh smlouvy byl zkontrolován a odsouhlasen kanceláří úřadu městského úřadu Písek. Pozn.: Žadatel původně žádal o prodej jiné části pozemku parc. č. 967/2 k. ú. Písek, kterou zastupitelstvo města na svém zasedání dne neschválilo, ale uložilo odboru správy majetku předložit radě města návrh na pronájem této části pozemku (viz. usnesení č. 191/15 níže). Žadatel však již nemá zájem o pronájem této části pozemku, vzhledem k tomu, že mu byl následně schválen prodej jiné části pozemku parc. č. 967/2 k. ú. Písek viz. dopis v příloze č. 4. U s n e s e n í č. 191/15 Zastupitelstvo města neschvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 967/2 o výměře cca 100 m2 k. ú. Písek žadateli za cenu 300 Kč/m2, cena dle zásad stanovení kupních cen pozemků, které prodává město Písek čl. VII. Zastupitelstvo města ukládá odboru správy majetku předložit radě města návrh na pronájem požadované části pozemku parc. č. 967/2 k. ú. Písek. Vyjádření majetkoprávní komise: Komise bere na vědomí. Doporučení zpracovatele a předkladatele: Vzhledem k přijatému usnesení doporučují schválení smlouvy. (usnesení 1a+2a) stránka 7 (celkem 27)

8 Vztah k rozpočtu: Částka za prodej nemovitosti je příjmem v rozpočtu města, kap Způsob určení ceny: Cena je stanovena dle zásad stanovení kupních cen pozemků, které prodává město Písek. Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb. 85 písm. a), o obcích ve znění pozdějších předpisů. Vztah ke strategickému plánu a územnímu plánu: --- Přílohy: č. 1 návrh kupní smlouvy neveřejná příloha č. 2 vyhotovený geometrický plán č /2015 č. 3 zákres pozemku do mapy č. 4 vyjádření žadatele k pronájmu části pozemku parc. č. 967/2 k. ú. Písek neveřejná příloha Příloha č. 1 neveřejná příloha stránka 8 (celkem 27)

9 Příloha č. 2 stránka 9 (celkem 27)

10 stránka 10 (celkem 27)

11 Příloha č. 3 Příloha č. 4 - neveřejná příloha stránka 11 (celkem 27)

12 3) Konečné znění darovací smlouvy bezúplatný převod pozemku parc. č k. ú. Lučkovice do vlastnictví města Mirotice lokalita Lučkovice, samota Komárov NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města: a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje konečné znění darovací smlouvy dle přílohy bezúplatný převod pozemku parc. č. 1474, ostatní plocha ostatní komunikace o výměře m 2 k. ú. Lučkovice do vlastnictví Města Mirotice, IČ , se sídlem Mirotice, nám. Mikoláše Alše 18, PSČ , za podmínky trvalého bezproblémového přístupu a zejména příjezdu k lesu do lokality zvané Komárov pro nákladní automobily odvážející zde vytěžené dřevo. (sml. č ) Důvodová zpráva: Zastupitelstvo města přijalo dne usnesení č. 246/15: Zastupitelstvo města schvaluje záměr bezúplatného převodu pozemku parc. č o výměře 2083 m2 k. ú. Lučkovice Městu Mirotice, IČ , se sídlem Mirotice, nám. Mikoláše Alše 18, , za podmínky trvalého bezproblémového přístupu a zejména příjezdu k lesu do lokality zvané Komárov pro nákladní automobily odvážející zde vytěžené dřevo. Zastupitelstvo města si vyhrazuje konečné schválení darovací smlouvy Na základě přijatého usnesení č. 246/15 byl vyhotoven návrh darovací smlouvy (viz. příloha č. 1), který je nyní předložen ke konečnému schválení. Návrh smlouvy byl zkontrolován a odsouhlasen kanceláří úřadu městského úřadu Písek. Vyjádření majetkoprávní komise: Komise bere na vědomí. Doporučení zpracovatele a předkladatele: Vzhledem k přijatému usnesení doporučují schválení smlouvy. (usnesení a) Vztah k rozpočtu: --- Způsob určení ceny: --- Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb. 85 písm. a), o obcích ve znění pozdějších předpisů. Vztah ke strategickému plánu a územnímu plánu: --- Přílohy: č. 1 návrh darovací smlouvy č. 2 zákres pozemku do mapy stránka 12 (celkem 27)

13 Příloha č. 1 NÁVRH SMLOUVY PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DNE město Písek, Velké náměstí 114, , Písek, IČ , DIČ CZ , zastoupené starostkou Mgr. Evou Vanžurovou, jako dárce na straně jedné a město Mirotice, nám. Mikoláše Alše 18, , Mirotice, IČ , DIČ CZ , zastoupené starostkou Martinou Mikšíčkovou, jako obdarovaný na straně druhé uzavírají tuto d a r o v a c í s m l o u v u I. Dárce prohlašuje, že je na základě rozhodnutí pozemkového úřadu o výměně vlastnických práv v pozemkové úpravě K /2004 Šv ze dne , právní moc ke dni , výlučným vlastníkem pozemkové parcely č (druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace), jak je vedeno na listu vlastnictví č. 823 pro obec Mirotice a k. ú. Lučkovice v katastru nemovitostí, evidovaném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek. II. Dárce touto darovací smlouvou daruje obdarovanému pozemkovou parcelu č. 1474, jak je uvedeno v čl. I této smlouvy a obdarovaný tuto parcelu přijímá jako dar do svého výlučného vlastnictví. Dárce prohlašuje, že na darované nemovité věci ke dni podpisu této smlouvy neváznou žádné dluhy, právo stavby, věcná břemena, zástavní právo, zadržovací právo ani jiné právní závazky a že neví o žádných vadách faktických ani právních, na které by měl být obdarovaný zvlášť upozorněn. Pro případ, že by se nějaké dluhy či závazky vyskytly, zavazuje se dárce touto smlouvou, že je sám na své náklady uspokojí a obdarovaný tento závazek dárce přijímá bez výhrad. Obdarovaný potvrzuje, že je seznámen se stavem převáděné nemovité věci a v tomto stavu ji přijímá bez výhrad. Obdarovaný se touto smlouvou zavazuje, že umožní po převáděné nemovité věci trvalý bezproblémový přístup a zejména příjezd pro Lesy města Písku, s. r. o. k lesu do lokality zvané Komárov pro nákladní automobily odvážející zde vytěžené dřevo a to vzhledem k tomu, že se jedná o jedinou přístupovou cestu. III. Obě smluvní strany této smlouvy se dohodly, že dárce podá po podpisu smlouvy návrh na vklad této smlouvy do katastru nemovitostí. Smluvní strany berou na vědomí, že obdarovaný nabývá vlastnictví k nemovité věci, jak je uvedena v čl. II této smlouvy, vkladem vlastnického práva podle této darovací smlouvy do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek. Právní účinky vkladu nastanou k okamžiku, kdy návrh na vklad došel katastrálnímu úřadu. Tímto okamžikem přejdou na obdarovaného všechna práva i povinnosti, nebezpečí a užitky spojené s koupenou nemovitou věcí. Smlouva je platná dnem podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami a do dne vkladu práva podle této smlouvy jsou účastníci svými projevy vázáni. IV. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, neúčinným a/nebo nevykonatelným, zůstává platnost, účinnost a/nebo vykonatelnost ostatních ustanovení tímto nedotčena. V tomto případě nastupuje namísto neplatného, neúčinného či nevykonatelného ustanovení takové ustanovení, které se svým účelem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému či nevykonatelnému ustanovení. stránka 13 (celkem 27)

14 V. Náklady spojené se sepsáním a podpisem této darovací smlouvy (ověření podpisu na Městském úřadě Písek) a návrhem na vklad vlastnického práva k pozemku do katastru nemovitostí hradí obdarovaný. Správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obdarovaný. VI. Tato darovací smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž po podpisu této smlouvy obdrží dárce a obdarovaný po jednom vyhotovení a jedno vyhotovení bude připojeno k návrhu na vklad do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek. Obě smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy na webu města v souladu se zák. č. 106/1999 Sb. a zák. č. 101/2000 Sb., oba ve znění pozdějších předpisů. VII. Účastníci této darovací smlouvy po jejím přečtení výslovně prohlašují, že tato smlouva je souhlasným a vážným projevem jejich skutečné vůle, smlouvu neuzavřeli za nevýhodných podmínek, a že s obsahem této smlouvy po vzájemné dohodě souhlasí tak, aby mezi nimi nedošlo k rozporům. V Písku dne... V Písku dne... za město Písek Mgr. Eva Vanžurová starostka za město Mirotice Martina Mikšíčková starostka Vyvěšeno na úřední desku dne Sejmuto z úřední desky dne Schváleno v radě města dne - Schváleno v zastupitelstvu města dne č. 246/15, č. / D stránka 14 (celkem 27)

15 Příloha č. 2 stránka 15 (celkem 27)

16 4) konečné znění kupní smlouvy výkup pozemků parc. č. 2545/7, parc. č. 2545/8, parc. č. 2545/9 vše k. ú. Písek od Českých drah, a.s. - stavba: Silnice I/29, okružní křižovatka Zborovská NÁVRH USNESENÍ: Zastupitelstvo města: a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje konečné znění kupní smlouvy dle přílohy - výkup pozemků parc. č. 2545/7 ostatní plocha - zeleň o výměře 183 m 2, parc. č. 2545/8 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 7 m 2 a parc. č. 2545/9 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 1 m 2 vše k. ú. Písek od Českých drah, a. s., Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha Nové Město za cenu ,- Kč do vlastnictví města Písek. Důvodová zpráva: Zastupitelstvo města na svém zasedání dne přijalo usnesení č. 441/06 Zastupitelstvo města schvaluje výkup pozemku části pozemku parc.č. 2545/1, ostatní plocha dráha o výměře cca 250 m2 k.ú. Písek od Českých drah a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha Nové Město za cenu dle znaleckého posudku do vlastnictví města Písek. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem budoucí kupní smlouvy a současně si vyhrazuje schválení konečného znění kupní smlouvy. dne přijalo usnesení č. 20/12 Zastupitelstvo města schvaluje výkup pozemků parc.č. 2545/7 o výměře 183 m2, parc. č. 2545/8 o výměře 7 m2 a parc. č. 2545/9 o výměře 1 m2 vše k.ú. Písek od Českých drah a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha Nové Město za cenu dle znaleckého posudku do vlastnictví města Písek. Všechny pozemky byly odděleny z pozemku parc. č. 2545/1 k.ú. Písek na základě GP č /2007 ze dne a dne přijalo usnesení č. 95/15 Zastupitelstvo města schvaluje výkup pozemků parc. č. 2545/7 o výměře 183 m2, ostatní plocha - zeleň, parc. č. 2545/8 o výměře 7 m2, ostatní plocha ostatní komunikace a parc. č. 2545/9 o výměře 1 m2, ostatní plocha ostatní komunikace, vše k. ú. Písek od Českých drah, a. s., Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha Nové Město za cenu Kč do vlastnictví města Písek. Zastupitelstvo města si vyhrazuje konečné schválení kupní smlouvy Na základě přijatého usnesení byl Českými drahami, a. s. zaslán návrh kupní smlouvy, kterou předkládáme ke schválení (příloha č. 1) Návrh smlouvy byl zkontrolován kanceláří úřadu městského úřadu Písek. Vyjádření majetkoprávní komise: Komise bere na vědomí. Doporučení zpracovatele a předkladatele: Doporučují uzavřít smlouvu dle přílohy (usnesení a). Vztah k rozpočtu: Částka na výkup pozemku je zahrnuta v rozpočtu města, kap. 739 na rok stránka 16 (celkem 27)

17 Způsob určení ceny: Požadovaná cena vlastníkem pozemků - cena odpovídá ceně dle znaleckého posudku č /2014 ze dne náklady s tím spojené. Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb. 85 písm. a), o obcích ve znění pozdějších předpisů. Vztah ke strategickému plánu a územnímu plánu: -- Přílohy: č. 1 - návrh kupní smlouvy č. 2 - ortofoto Příloha č. 1 NÁVRH SMLOUVY PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DNE K u p n í s m l o u v a o prodeji nemovitých věcí, uzavřená podle ustanovení 2128 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník České dráhy, a.s. se sídlem: Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v odd. B, vložka 8039 IČ: , DIČ: CZ zastupující osoba: Ing. Šárka Cidlinská, ředitelka odboru správy a prodeje majetku (pověření k zastupování deklarováno listinou plná moc č ze dne ) Bankovní spojení : Komerční banka, a.s., pobočka Praha l číslo účtu : /0100 (dále jen prodávající ) a město Písek Velké náměstí 114, Písek, PSČ IČ: zastoupené: Mgr. Evou Vanžurovou, starostkou (dále jen kupující ) uzavírají tuto smlouvu: Článek I Předmět smlouvy 1.1 Prodávající je vlastníkem pozemku p.p.č. 2545/7 (ostatní plocha), pozemku p.p.č.2545/8 (ostatní plocha) a pozemku p.p.č. 2545/9 (ostatní plocha), vše v katastrálním území Písek, obci Písek, okres stránka 17 (celkem 27)

18 Písek zapsaného na LV č , vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek. 1.2 Předmětem prodeje je: - pozemek p.č. 2545/7 (ostatní plocha), - pozemek p.č. 2545/8 (ostatní plocha), - pozemek p.č. 2545/9 (ostatní plocha), vše v k.ú. Písek dále jen nemovité věci. Článek II Ujednání o prodeji 2.1 Prodávající prodává nemovité věci popsané v článku I. odst. 1.2 této smlouvy kupujícímu a ten je od prodávajícího kupuje. Článek III Kupní cena a její úhrada 3.1 Kupní cena nemovitých věcí dle článku I. odst. 1.2 této smlouvy je stanovena dohodou ve výši: ,- Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých) 3.2 Částka ve výši ,- Kč byla zaplacena jednorázově před uzavřením kupní smlouvy na účet prodávajícího, č /0100, vedený u Komerční banky, a.s., CKB Bankovní obchody 111, Václavské náměstí 42, PSČ Praha 1, variabilní symbol , což stvrzují obě smluvní strany podpisem této smlouvy. Článek IV Předání a stav nemovité věci 4.1 Kupující prohlašuje, že je obeznámen s faktickým a právním stavem nemovitých věcí, a že tedy nemovité věci kupuje ve stavu, v jakém se nacházejí ke dni uzavření této smlouvy. Předání pozemků proběhne formou předávacího protokolu, ve kterém se uvedou případné rozpory. 4.2 V souvislosti s polohou nemovitých věcí v ochranném pásmu dráhy se kupující zavazuje užívat nemovité věci a provádět veškeré stavební a zemní práce v souladu s ustanoveními zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů. 4.3 Prodávající prohlašuje, že předmětné nemovité věci nejsou ke dni uzavření kupní smlouvy zatíženy žádnými zástavními právy ani jinými právními závazky. Prohlášení prodávajícího se nevztahuje na případná věcná břemena z doby, kdy se tato nezapisovala do žádných nemovitostních evidencí. 4.4 Kupující potvrzuje, že je oprávněn uzavřít tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zejména, že byl dán souhlas zastupitelstva obce k nákupu, a to usnesením Zastupitelstva města Písek číslo 95/15 ze dne stránka 18 (celkem 27)

19 Článek V Úhrada daní a nákladů 5.1 Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je prodávající. 5.2 Náklady spojené s provedením vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí nese prodávající. Článek VI Ujednání o vkladu do katastru nemovitostí 6.1 Smluvní strany souhlasí s tím, aby byl u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek, v katastru nemovitostí obce Písek a katastrálním území Písek proveden vklad vlastnického práva ohledně předmětu této smlouvy. 6.2 Strana prodávající se bezodkladně po uzavření kupní smlouvy zavazuje podat návrh na vklad ke katastrálnímu úřadu a kopii návrhu s vyznačením doručení katastrálnímu úřadu neprodleně zaslat kupujícímu. 6.3 Vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí přechází vlastnictví předmětu prodeje na kupujícího, a to s právními účinky okamžiku podání návrhu na vklad vlastnického práva ke shora uvedenému katastrálnímu pracovišti. 6.4 Smluvní strany prohlašují, že se až do provedení vkladu, dle tohoto článku, zdrží jakýchkoliv činností, které by vedly ke zmaření či ztížení tohoto úkonu. Článek VII Ustanovení závěrečná 7.1 Kupní smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž k návrhu na vklad bude připojen jeden stejnopis a po jednom stejnopisu obdrží prodávající a kupující. 7.2 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy na webu města Písek v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, oba ve znění pozdějších předpisů. 7.3 Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že tato vyjadřuje jejich skutečnou a svobodně projevenou vůli a na důkaz úmyslu být vázáni ustanoveními této smlouvy připojují své podpisy. V Praze dne V Písku dne České dráhy, a.s. Ing. Šárka Cidlinská ředitelka odboru správy a prodeje majetku. Mgr. Eva Vanžurová starostka stránka 19 (celkem 27)

20 Příloha č. 2 stránka 20 (celkem 27)

21 5) konečné znění kupní smlouvy - výkup pozemků parc. č. 302/8, parc. č. 298/9 a parc. č. 298/11 vše k. ú. Písek od ČR ÚZSVM, lokalita Spartak NÁVRH USNESENÍ: Zastupitelstvo města: a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje konečné znění kupní smlouvy dle přílohy - výkup pozemků parc. č. 302/8, ostatní plocha jiná plocha o výměře 70 m 2, parc. č. 298/9, ostatní plocha jiná plocha o výměře 189 m 2 a parc. č. 298/11 ostatní plocha sportoviště a rekreační plocha o výměře 148 m 2 vše k. ú. Písek z vlastnictví ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 42, Praha 2, za kupní cenu ve výši ,- Kč. (sml.č ) Důvodová zpráva: Zastupitelstvo města na svém zasedání dne přijalo usnesení č. 212/15 U s n e s e n í č. 212/15 Zastupitelstvo města schvaluje výkup pozemků parc. č. 302/8 o výměře 70 m2, ostatní plocha jiná plocha, parc. č. 298/9 o výměře 189 m2, ostatní plocha jiná plocha a parc. č. 298/11 o výměře 148 m2, ostatní plocha sportoviště a rekreační plocha vše k. ú. Písek, z vlastnictví ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 42, Praha 2, za kupní cenu ve výši Kč. Zastupitelstvo města si vyhrazuje konečné schválení smlouvy Na základě přijatého usnesení č. 212/15 zaslal ČR ÚZSVM návrh kupní smlouvy (viz. příloha č. 1), který je nyní předložen ke konečnému schválení. Návrh smlouvy byl zkontrolován a odsouhlasen kanceláří úřadu městského úřadu Písek. Vyjádření majetkoprávní komise: Komise bere na vědomí. Doporučení zpracovatele a předkladatele: Vzhledem k přijatému usnesení doporučují schválení smlouvy. (usnesení a) Vztah k rozpočtu: Částka na výkup pozemků je obsažena v rozpočtu města, kap. 739 na rok Způsob určení ceny: Požadovaná cena vlastníkem pozemku. Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb. 85 písm. a), o obcích ve znění pozdějších předpisů. Vztah ke strategickému plánu a územnímu plánu: --- Přílohy: č. 1 návrh kupní smlouvy č. 2 zákres pozemků do mapy stránka 21 (celkem 27)

22 Příloha č. 1 NÁVRH SMLOUVY PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DNE /C/2015-HPIR Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, zastoupená JUDr. Milanem Cícerem, ředitelem Územního pracoviště České Budějovice, pověřeným k podpisu Příkazem generálního ředitele č. 6/2014, v platném znění IČO: (dále jen prodávající ) a Město Písek se sídlem Velké náměstí 114, Písek zastoupené Mgr. Evou Vanžurovou, starostkou IČO: (dále jen kupující ) uzavírají podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 219/2000 Sb., ) tuto K U P N Í S M L O U V U č. PI/ÚE - 13/2005 Čl. I. 1. Česká republika je dle 147 zák. č. 150/1948 Sb., ústavního zákona vlastníkem níže uvedených nemovitých věcí: pozemek pozemková parcela č. 298/9, druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití - jiná plocha pozemek pozemková parcela č. 298/11, druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití - sportoviště a rekreační plocha pozemek pozemková parcela č. 302/8, druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití - jiná plocha zapsaných na listu vlastnictví č , pro kat. území Písek, obec Písek, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Písek. 2. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových je na základě zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů příslušný s nemovitými věcmi uvedenými v odst. 1. hospodařit a to ve smyslu 9 zákona č. 219/2000 Sb. Čl. II. Prodávající převádí touto smlouvou kupujícímu vlastnické právo k nemovitým věcem uvedeným v Čl. I. odst. 1. (dále jen nemovité věci ), se všemi právy a povinnostmi a to za kupní cenu ve výši ,--Kč (slovy: dvěstěsedmnácttisícosmsettřicet korun českých). stránka 22 (celkem 27)

23 Čl. III. 1. Kupující se zavazuje kupní cenu uvedenou v Čl. II. zaplatit na účet prodávajícího, vedený u České národní banky se sídlem v Praze, číslo účtu /0710 a to do 30 (třiceti) dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení kupní ceny. 2. Neuhradí-li kupující celou kupní cenu ve lhůtě stanovené touto smlouvou, je kupující povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% z kupní ceny za každý den prodlení. Pokuta je splatná do 5 dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení na účet prodávajícího č / V případě prodlení s úhradou kupní ceny je kupující povinen uhradit kromě smluvní pokuty, dle předchozího odstavce, i úroky z prodlení dle platné právní úpravy. 4. Pro účely této smlouvy se kupní cena, smluvní pokuta, úroky z prodlení a případné jiné platby, považují za zaplacené okamžikem připsání celé hrazené částky na účet prodávajícího. Čl. IV. Prodávající prohlašuje, že mu není známo, že by na nemovitých věcech vázla nějaká omezení, závazky či právní vady. Čl. V. 1. Kupující prohlašuje, že je mu současný stav nemovitých věcí dobře znám. 2. Kupující rovněž prohlašuje, že nemá žádné dluhy vůči státu a je schopen dodržet své závazky vyplývající z této smlouvy, zejména zaplatit včas a řádně kupní cenu. 3. Kupující užíval ke dni uzavření této smlouvy pozemek pozemkovou parcelu č. 298/11 v kat. území Písek na základě smlouvy o nájmu nemovitosti čj. PI/NS-12/05 ze dne Smluvní strany konstatují, že smluvní vztah založený výše uvedenou smlouvou o nájmu nemovitosti, končí dnem předcházejícím dni právních účinků zápisu vlastnického práva dle této smlouvy do katastru nemovitostí. Čl. VI. 1. Prodávající touto smlouvou a za podmínek v ní uvedených, úplatně převádí do majetku kupujícího vlastnické právo k nemovitým věcem a kupující toto právo, za cenu uvedenou v Čl. II. této smlouvy, přijímá. 2. Kupující je povinen bezodkladně písemně oznámit prodávajícímu veškeré skutečnosti, které mají nebo by mohly mít vliv na převod vlastnického práva k nemovitým věcem podle této smlouvy, zejména pak skutečnosti, které se dotýkají povinnosti zaplacení kupní ceny. Tato povinnost kupujícího trvá až do okamžiku zaplacení kupní ceny s příslušenstvím. stránka 23 (celkem 27)

24 Čl. VII. 1. Kupující je oprávněn odstoupit od této kupní smlouvy pouze v souladu s ust občanského zákoníku. 2. Pokud kupující neuhradí kupní cenu, má prodávající právo v souladu s ustanovením 1977 občanského zákoníku od smlouvy odstoupit, pokud to kupujícímu (prodlévajícímu) oznámí bez zbytečného odkladu poté, co se o prodlení dozvěděl. 3. Prodávající je, kromě zákonných důvodů, též oprávněn od této smlouvy odstoupit, jestliže se prokáže, že prohlášení kupujícího, uvedená v článku V. odst. 2., nejsou pravdivá, úplná nebo přesná. Čl. VIII. 1. V případě, že dojde k porušení závazků ze strany kupujícího, ve smyslu čl. VII. odst , a prodávající od této smlouvy odstoupí, má prodávající právo požadovat na kupujícím úhradu smluvní pokuty ve výši 10% z kupní ceny. Smluvní pokuta je splatná do 5 dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení, na účet prodávajícího č / Odstoupením od smlouvy prodávajícím zároveň vznikne prodávajícímu právo na náhradu veškerých nákladů, které mu vznikly v souvislosti s prodejem nemovitých věcí. 3. Odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran se nedotýká povinnosti kupujícího zaplatit peněžitá plnění (zejm. úroky z prodlení a smluvní pokuty), na jejichž úhradu vznikl prodávajícímu nárok do data účinnosti odstoupení. 4. Odstoupení od smlouvy musí být v písemné formě a nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Odstoupením se závazky z této smlouvy ruší od počátku a smluvní strany si vrátí vše, co si splnily, kromě peněžitých plnění (např. úroků z prodlení, smluvních pokut), na jejichž úhradu vznikl prodávajícímu nárok do data účinnosti odstoupení. 5. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy a kupní cena již byla zaplacena, má prodávající povinnost do 30 dnů od účinků odstoupení vrátit kupní cenu sníženou o: - náklady, které vznikly prodávajícímu v souvislosti s prodejem nemovitých věcí (pouze v případě odstoupení od smlouvy prodávajícím), - vyúčtované smluvní pokuty a úroky z prodlení, na účet kupujícího. Pokud kupní cena ještě nebyla uhrazena (a k odstoupení od smlouvy došlo ze strany prodávajícího), má kupující povinnost do 30 dnů od doručení výzvy k úhradě vyúčtovaných nákladů, které vznikly v souvislosti s prodejem nemovitých věcí, převést vyúčtovanou částku na účet prodávajícího. stránka 24 (celkem 27)

25 Čl. IX. 1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 2. Vlastnické právo k převáděným nemovitým věcem nabývá kupující dnem zápisu do katastru nemovitostí. Tímto dnem na kupujícího přecházejí veškerá práva a povinnosti spojené s vlastnictvím a užíváním nemovitých věcí. Smluvní strany se dohodly, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující (nabyvatel vlastnického práva k nemovitým věcem). 3. Návrh na zápis vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí podá prodávající, a to bez zbytečného odkladu po úplném zaplacení kupní ceny včetně příslušenství a příp. smluvních pokut. Prohlášení prodávajícího o tom, že uvedená částka byla uhrazena, bude obsaženo v návrhu na zápis vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Správní poplatek hradí kupující. 4. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou svými projevy vázány od okamžiku podpisu této smlouvy. Čl. X. 1. Pokud by příslušným Katastrálním úřadem byl návrh na zápis vkladu vlastnického práva k prodávaným nemovitým věcem dle této smlouvy pro kupujícího pravomocně zamítnut, účastníci této smlouvy se zavazují k součinnosti směřující k naplnění vůle obou smluvních stran. 2. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Jedno vyhotovení bude použito k zápisu vlastnického práva vkladem do katastru nemovitostí. 3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla zveřejněna v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 4. Doložka ve smyslu 41 zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů je nedílnou součástí této smlouvy. 5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, nikoliv z přinucení nebo omylu. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. V Českých Budějovicích dne... V... dne.... JUDr. Milan Cícer ředitel Územního pracoviště České Budějovice (prodávající). Mgr. Eva Vanžurová starostka (kupující) stránka 25 (celkem 27)

26 Příloha č. 1 ke Kupní smlouvě čj. PI/ÚE 13/2005" D O L O Ž K A ve smyslu ustanovení 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 128/2000 Sb. ) Město Písek ve smyslu ustanovení 41 zákona č. 128/2000 Sb. potvrzuje, že u právních jednání obsažených v kupní smlouvě č. PI/ÚE 13/2005, byly ze strany kupujícího splněny veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu. Výkup pozemků pozemkových parcel č. 298/9, č. 298/11 a č. 302/8 v kat. území Písek, obec Písek byl schválen Zastupitelstvem města Písek č. 212/15 ze dne Předmětná kupní smlouva č. PI/ÚE 13/2005 byla schválena usnesením č.... ze zasedání Zastupitelstva města Písek dne. V Písku, dne Mgr. Eva Vanžurová starostka stránka 26 (celkem 27)

27 Příloha č. 2 stránka 27 (celkem 27)

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U 4356/ULT/2014-ULTM Č.j.: UZSVM/ULT/4345/2014-ULTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2 Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

SMLOUVU SVM/O/3001/2016-HMS. Cl-1.

SMLOUVU SVM/O/3001/2016-HMS. Cl-1. KUMSP08D6VEX Č.j.: U2SVM/O/3001/2016-HMSO 4324/0/2016-HMSO Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, zastoupená Ing. Karolem

Více

č. UZSVM/O/18426/2015-HMSU

č. UZSVM/O/18426/2015-HMSU II an / i / U l n KUMSP88D6WZT MORAVSKOSLEZSKY KRAJ - KRAJI )1IWC 29917/O/2015-HMSU Č.j.: UZSVM/O/18426/2015-HMSU joř. číslo Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem

Více

Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen prodávající ) Varianta (dále jen kupující ) Varianta

Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen prodávající ) Varianta (dále jen kupující ) Varianta 7822/SPB/2014-SPBM Č.j.: UZSVM/SPB/7677/2014-SPBM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem: Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové Město zastoupená Ing. Vladimírem

Více

1

1 1 2 3 4 5 6 7 8 1151/HSY/2019-HSYM Čj.: UZSVM/HSY/1130/2019-HSYM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, za kterou

Více

ZSVfVt/O/314/2015-HMSU

ZSVfVt/O/314/2015-HMSU . ^-.-...-.^-...^.^^^j^ajskýúřaoj 362/0/2015-HfViSU Č.j.: UZSVM/O/314/2015-HMSU se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, zastoupená ing. Karolem Siwkem, ředitelem Územního pracoviště Ostrava,

Více

zapsána ve Veřejném rejstříku právnických osob vedeném..., bankovní spojení:... (dále jen kupující )

zapsána ve Veřejném rejstříku právnických osob vedeném..., bankovní spojení:... (dále jen kupující ) 1562/ULN/2015-ULNM Č.j.: UZSVM/ULN/1844/2015-ULNM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové Město, zastoupená Ing. Milošem

Více

zapsána ve Veřejném rejstříku právnických osob vedeném..., bankovní spojení:... (dále jen kupující )

zapsána ve Veřejném rejstříku právnických osob vedeném..., bankovní spojení:... (dále jen kupující ) 8658/U/2015-HMSU Č.j.: UZSVM/U/6635/2015-HMSU Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

SVM/ONJ/875 5/2015-ONJM/KS-6 8/2 01. ci. i.

SVM/ONJ/875 5/2015-ONJM/KS-6 8/2 01. ci. i. tf. %m KUMSP00D8X0H 28@/ONJ/2015-ONJM Č.jhfJZSVM/ONJ/8755/2015-ONJM -&Vská republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ' se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, zastoupená Ing.

Více

č. UCL/2527/07/KS-496/ÚE/13/Van

č. UCL/2527/07/KS-496/ÚE/13/Van 2818/UCL/2013-UCLM Č.j.: UZSVM/UCL/2745/2013-UCLM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové Město, za kterou jedná Ing. Zdeňka

Více

č... Čl. I. 1 / 5 kanalizačního potrubí umístěného

č... Čl. I. 1 / 5 kanalizačního potrubí umístěného 1096/HUO/2017-HUOM Č.j.: UZSVM/HUO/1147/2017-HUOM Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2 za kterou právně jedná...,

Více

Varianta -územní samosprávný celek... (přesné znění názvu územně samosprávného celku), se sídlem...,

Varianta -územní samosprávný celek... (přesné znění názvu územně samosprávného celku), se sídlem..., 3779/BVY/2016-BVYM Č.j.: UZSVM/BVY/3709/2016-BVYM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 za kterou právně jedná Mgr. Ivo Popelka,

Více

3. Tato kupní smlouva je uzavírána z důvodu, že převáděný majetek tvoří jediný možný přístup na pozemek ve vlastnictví kupujícího.

3. Tato kupní smlouva je uzavírána z důvodu, že převáděný majetek tvoří jediný možný přístup na pozemek ve vlastnictví kupujícího. 1 2 3 3. Tato kupní smlouva je uzavírána z důvodu, že převáděný majetek tvoří jediný možný přístup na pozemek ve vlastnictví kupujícího. Čl. 111. 1. K~pující je povinen zaplatit kupní cenu dle Čl. ll.

Více

Varianta - fyzická osoba... (akademický titul, jméno, příjmení, vědecká hodnost), datum narození:,rodné číslo: trvalý pobyt:, bydliště:...

Varianta - fyzická osoba... (akademický titul, jméno, příjmení, vědecká hodnost), datum narození:,rodné číslo: trvalý pobyt:, bydliště:... 2889/ULN/2016-ULNM Č.j.: UZSVM/ULN/3291/2016-ULNM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, za kterou právně jedná...

Více

č. Ú Z S V M / / B J I M 1

č. Ú Z S V M / / B J I M 1 9043/BJI/2016-BJIM Č.j.: UZSVM/BJI/9173/2016-BJIM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 za kterou právně jedná Ing. Bc. Ota

Více

Varianta - územní samosprávný celek... (přesné znění názvu územně samosprávného celku), se sídlem...,

Varianta - územní samosprávný celek... (přesné znění názvu územně samosprávného celku), se sídlem..., 832/SPB/2017-SPBM Č.j.: UZSVM/SPB/786/2017-SPBM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2, za kterou právně jedná Ing.

Více

Kupní smlouva - nemovité věci (VŘ)

Kupní smlouva - nemovité věci (VŘ) 482/SPB/2017-SPBM Č.j.: UZSVM/SPB/602/2017-SPBM Kupní smlouva - nemovité věci (VŘ) Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, za

Více

Varianta - manželé Manželé

Varianta - manželé Manželé 391/CPT/2014-CPTM Č.j.: UZSVM/CPT/522/2014-CPTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 12800 Praha 2 zastoupená JUDr. Milanem Cícerem, ředitelem

Více

Varianta -územní samosprávný celek... (přesné znění názvu územně samosprávného celku), se sídlem...,

Varianta -územní samosprávný celek... (přesné znění názvu územně samosprávného celku), se sídlem..., 41140/B/2016-HMSO Č.j.: UZSVM/B/32140/2016-HMSO Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, za kterou právně jedná Mgr. Ivo Popelka,

Více

5834/OFM/2014-OFMM Č.j.: UZSVM/OFM/5792/2014-OFMM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 zastoupená Ing. Karolem Siwkem, ředitelem

Více

KUPNÍ SMLOUVU č. UZSVM/OOP/8778/2016- OOPM

KUPNÍ SMLOUVU č. UZSVM/OOP/8778/2016- OOPM 8927/OOP/2016-OOPM Č.j.: UZSVM/OOP/8778/2016-OOPM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, za kterou právně jedná na základě

Více

Prohlášení účastníka výběrového řízení k výběrovému řízení č. 1/ kolo

Prohlášení účastníka výběrového řízení k výběrovému řízení č. 1/ kolo Účastník VŘ: Jméno / Název:.. Adresa / Sídlo:.. r.č. / IČ:.. Prohlášení účastníka výběrového řízení k výběrovému řízení č. 1/2008 6. kolo 1. Účastník výběrového řízení (dále jen VŘ ) prohlašuje, že je

Více

případ kupujícího - cizího státního příslušníka, který nemá RČ), rodné číslo:

případ kupujícího - cizího státního příslušníka, který nemá RČ), rodné číslo: 688/BVY/2017-BVYM Č.j.: UZSVM/BVY/803/2017-BVYM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2, za kterou právně jedná Ing.

Více

případ kupujícího - cizího státního příslušníka, který nemá RČ), rodné číslo: trvalý pobyt:., bydliště:...

případ kupujícího - cizího státního příslušníka, který nemá RČ), rodné číslo: trvalý pobyt:., bydliště:... 4797/BKM/2016-BKMM Č.j.: UZSVM/BKM/4664/2016-BKMM Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, za kterou právně jedná Mgr. Ivo

Více

AB se sídlem..., kterou zastupuje..., IČO..., DIČ..., zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n. L., sp. zn..., vl...

AB se sídlem..., kterou zastupuje..., IČO..., DIČ..., zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n. L., sp. zn..., vl... 3078/UCL/2019-UCLM Čj.: UZSVM/UCL/2650/2019-UCLM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, za kterou právně jedná Ing.

Více

Varianta - fyzická osoba. ... (akademický titul, jméno, příjmení, vědecká hodnost), datum narození:,

Varianta - fyzická osoba. ... (akademický titul, jméno, příjmení, vědecká hodnost), datum narození:, 8423/OOP/2016-OOPM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, zastoupená Ing. Karolem Siwkem, ředitelem Územního pracoviště Ostrava,

Více

6754/SPB/2016-SPBM Č.j.: UZSVM/SPB/6106/2016-SPBM Typová kupní smlouva k VŘ k.ú. Solenice

6754/SPB/2016-SPBM Č.j.: UZSVM/SPB/6106/2016-SPBM Typová kupní smlouva k VŘ k.ú. Solenice 6754/SPB/2016-SPBM Č.j.: UZSVM/SPB/6106/2016-SPBM Typová kupní smlouva k VŘ k.ú. Solenice Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha

Více

Varianta - fyzická osoba... (akademický titul, jméno, příjmení, vědecká hodnost), datum narození:,

Varianta - fyzická osoba... (akademický titul, jméno, příjmení, vědecká hodnost), datum narození:, 7364/PKT/2017-PKTM Č.j.: UZSVM/PKT/6548/2017-PKTM Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2, za kterou právně jedná

Více

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111III 111111111

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111III 111111111 [ 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111III 111111111 3117/0VS/2011-0VSM Č.j.: UZSVM/OVS/3273/2011-0VSM Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem

Více

DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 03.12.2012 DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 06.12.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smlouvy NÁVRH USNESENÍ Dle

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 15.03.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 04.04.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v

Více

K U P N Í S M L O U V U čís... Článek I Vymezení předmětu plnění

K U P N Í S M L O U V U čís... Článek I Vymezení předmětu plnění Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 IČ: 69797111 za kterou jedná: Ing. Jan Kasnar, CSc. náměstek GŘ pro Hospodaření s majetkem,

Více

AB se sídlem..., kterou zastupuje..., IČO..., DIČ..., zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n. L., sp. zn..., vl...

AB se sídlem..., kterou zastupuje..., IČO..., DIČ..., zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n. L., sp. zn..., vl... 12050/U/2019-HMSU Čj.: UZSVM/U/8986/2019-HMSU Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, za kterou právně jedná PhDr.

Více

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 za kterou jedná akademický titul, jméno, příjmení, věd. hodnost, funkce v prvním pádě anebo

Více

č. UZSVM/OPR/7607/2018-OPRM Čl. I.

č. UZSVM/OPR/7607/2018-OPRM Čl. I. 7652/OPR/2018-OPRM Čj.: UZSVM/OPR/7607/2018-OPRM Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, za kterou právně jedná Ing. Ivona

Více

Varianta - manželé Manželé... (akademický titul, jméno, příjmení, vědecká hodnost), datum narození:, rodné číslo: trvalý pobyt:., bydliště:...

Varianta - manželé Manželé... (akademický titul, jméno, příjmení, vědecká hodnost), datum narození:, rodné číslo: trvalý pobyt:., bydliště:... Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, za kterou právně jedná Ing. Vladimír Hůlka, pověřen zastupováním pracovního místa ředitele

Více

pro případ kupujícího - cizího státního příslušníka, který nemá RČ), rodné číslo:

pro případ kupujícího - cizího státního příslušníka, který nemá RČ), rodné číslo: 7019/BZN/2017-BZNM Č.j.: UZSVM/BZN/6968/2017-BZNM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, za kterou právně jedná Ing. Martina

Více

případ kupujícího cizího státního příslušníka, který nemá RČ), rodné číslo: trvalý pobyt:., bydliště:... (dále jen kupující )

případ kupujícího cizího státního příslušníka, který nemá RČ), rodné číslo: trvalý pobyt:., bydliště:... (dále jen kupující ) 6852/BKM/2016-BKMM Č.j.: UZSVM/BKM/6786/2016-BKMM Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, za kterou právně jedná JUDr. PhDr.

Více

pro případ kupujícího - cizího státního příslušníka, který nemá RČ), rodné číslo:

pro případ kupujícího - cizího státního příslušníka, který nemá RČ), rodné číslo: 3931/BVY/2017-BVYM Č.j.: UZSVM/BVY/4186/2017-BVYM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2 za kterou právně Ing. Martin

Více

Varianta - fyzická osoba... (akademický titul, jméno, příjmení, vědecká hodnost), datum narození:,

Varianta - fyzická osoba... (akademický titul, jméno, příjmení, vědecká hodnost), datum narození:, 12725/SKO/2017-SKOM Č.j.: UZSVM/SKO/12783/2017-SKOM Kupní smlouva - nemovité věci (VŘ) Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové

Více

Varianta - fyzická osoba... (akademický titul, jméno, příjmení, vědecká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt:, bydliště:... (dále jen kupující )

Varianta - fyzická osoba... (akademický titul, jméno, příjmení, vědecká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt:, bydliště:... (dále jen kupující ) 21685/P/2018-HMSO Čj.: UZSVM/P/15911/2018-HMSO Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2, za kterou právně jedná...

Více

č. U Z S V M / B V Y / 433/ B V Y M

č. U Z S V M / B V Y / 433/ B V Y M 536/BVY/2019-BVYM Čj.: UZSVM/BVY/433/2019-BVYM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2 za kterou právně jedná Ing.

Více

pro případ kupujícího - cizího státního příslušníka, který nemá RČ), rodné číslo:

pro případ kupujícího - cizího státního příslušníka, který nemá RČ), rodné číslo: 8663/BVY/2018-BVYM Čj.: UZSVM/BVY/8031/2018-BVYM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2 za kterou právně jedná Ing.

Více

Varianta - manželé Manželé... (akademický titul, jméno, příjmení, vědecká hodnost), datum narození:, rodné číslo: trvalý pobyt:., bydliště:...

Varianta - manželé Manželé... (akademický titul, jméno, příjmení, vědecká hodnost), datum narození:, rodné číslo: trvalý pobyt:., bydliště:... 4217/SMB/2016-SMBM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, za kterou právně jedná Ing. Vladimír Hůlka, ředitel Územního pracoviště

Více

(dále jen kupující ) Varianta - územní samosprávný celek... (přesné znění názvu územně samosprávného celku), se sídlem...,

(dále jen kupující ) Varianta - územní samosprávný celek... (přesné znění názvu územně samosprávného celku), se sídlem..., 1717/BPV/2016-BPVM Č.j.: UZSVM/BPV/1703/2016-BPVM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, za kterou právně jedná Ing. Oskar

Více

Varianta - fyzická osoba. rodné číslo: trvalý pobyt:., bydliště:... (dále jen kupující ) Varianta - manželé Manželé

Varianta - fyzická osoba. rodné číslo: trvalý pobyt:., bydliště:... (dále jen kupující ) Varianta - manželé Manželé 502/BKM/2017-BKMM Č.j.: UZSVM/BKM/540/2017-BKMM Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, za kterou právně jedná JUDr. PhDr.

Více

K U P N Í S M L O U V U č.. Článek I Vymezení předmětu plnění

K U P N Í S M L O U V U č.. Článek I Vymezení předmětu plnění 44204/A/2007-MUEM Č.j.: UZSVM/A/37060/2007-MUEM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 IČ: 69797111 za kterou jedná: bankovní spojení

Více

případ kupujícího - cizího státního příslušníka, který nemá RČ), rodné číslo: trvalý pobyt:., bydliště:...

případ kupujícího - cizího státního příslušníka, který nemá RČ), rodné číslo: trvalý pobyt:., bydliště:... 3651/BKM/2017-BKMM Č.j.: UZSVM/BKM/3661/2017-BKMM Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, za kterou právně jedná JUDr. PhDr.

Více

Název materiálu: Smlouva o bezúplatném převodu pozemků a zřízení věcného práva od ÚZSVM

Název materiálu: Smlouva o bezúplatném převodu pozemků a zřízení věcného práva od ÚZSVM Podklady na zasedání ZM dne: 25.04.2019 Název materiálu: Smlouva o bezúplatném převodu pozemků a zřízení věcného práva od ÚZSVM Předkládá: Vypracoval: Ing. Tomáš Hocke Bc. Olga Bažantová Zúčastní se projednávání

Více

Varianta - územní samosprávný celek... (přesné znění názvu územního samosprávného celku), se sídlem...,

Varianta - územní samosprávný celek... (přesné znění názvu územního samosprávného celku), se sídlem..., 47410/A/2019-HMU2 Čj.: UZSVM/A/25543/2019-HMU2 Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové Město, za kterou právně jedná...

Více

uzavírají tuto (1) Česká republika vlastní a Ministerstvo vnitra je příslušné hospodařit s nemovitými věcmi:

uzavírají tuto (1) Česká republika vlastní a Ministerstvo vnitra je příslušné hospodařit s nemovitými věcmi: Česká republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, IČO 00007064, zastoupená ředitelem Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR PhDr. Jaromírem Bischofem na základě

Více

pro případ kupujícího - cizího státního příslušníka, který nemá RČ), rodné číslo: trvalý pobyt:., bydliště:...

pro případ kupujícího - cizího státního příslušníka, který nemá RČ), rodné číslo: trvalý pobyt:., bydliště:... 5760/BKM/2018-BKMM Čj.: UZSVM/BKM/6166/2018-BKMM Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, za kterou právně jedná JUDr. PhDr.

Více

Varianta - územní samosprávný celek... (přesné znění názvu územně samosprávného celku), se sídlem...,

Varianta - územní samosprávný celek... (přesné znění názvu územně samosprávného celku), se sídlem..., 14585/SKO/2017-SKOM Č.j.: UZSVM/SKO/14566/2017-SKOM Kupní smlouva nemovité věci (VŘ) rozvazovací podm. Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,

Více

Varianta - územní samosprávný celek... (přesné znění názvu územního samosprávného celku), se sídlem...,

Varianta - územní samosprávný celek... (přesné znění názvu územního samosprávného celku), se sídlem..., 3524/BKM/2019-BKMM Čj.: UZSVM/BKM/3298/2019-BKMM Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00, Nové Město, Praha 2, za kterou právně jedná

Více

pro případ kupujícího - cizího státního příslušníka, který nemá RČ), rodné číslo:,

pro případ kupujícího - cizího státního příslušníka, který nemá RČ), rodné číslo:, 5998/BBV/2019-BBVM Čj.: UZSVM/BBV/5542/2019-BBVM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2, za kterou právně jedná Mgr.

Více

Varianta právnická osoba (přesný název v souladu s veřejným rejstříkem právnických osob),

Varianta právnická osoba (přesný název v souladu s veřejným rejstříkem právnických osob), 4090/BJI/2017-BJIM Č.j.: UZSVM/BJI/4593/2017-BJIM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, za kterou právně jedná Ing. Bc. Ota

Více

č. U Z S V M / S K O /... / S K O M

č. U Z S V M / S K O /... / S K O M 564/SKO/2017-SKOM Č.j.: UZSVM/SKO/546/2017-SKOM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, za kterou právně jedná Ing. Karel Žáček,

Více

č. B V Y / / B V Y M

č. B V Y / / B V Y M 3067/BVY/2019-BVYM Čj.: UZSVM/BVY/2631/2019-BVYM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2 za kterou právně jedná Mgr.

Více

pro případ kupujícího - cizího státního příslušníka, který nemá RČ), rodné číslo:

pro případ kupujícího - cizího státního příslušníka, který nemá RČ), rodné číslo: 159/BZN/2019-BZNM Čj.: UZSVM/BZN/159/2019-BZNM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2, za kterou právně jedná Ing.

Více

Varianta - fyzická osoba XY datum narození..., trvalý pobyt... (dále jen kupující ),

Varianta - fyzická osoba XY datum narození..., trvalý pobyt... (dále jen kupující ), 7674/UTP/2019-UTPM Čj.: UZSVM/UTP/7151/2019-UTPM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, za kterou právně jedná Ing.

Více

Varianta - fyzická osoba... (akademický titul, jméno, příjmení, vědecká hodnost), datum narození:,

Varianta - fyzická osoba... (akademický titul, jméno, příjmení, vědecká hodnost), datum narození:, 18552/P/2019-HMSO Čj.: UZSVM/P/12701/2019-HMSO Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2, za kterou právně jedná...

Více

zapsána ve veřejném rejstříku právnických osob vedeném..., bankovní spojení:... (dále jen kupující )

zapsána ve veřejném rejstříku právnických osob vedeném..., bankovní spojení:... (dále jen kupující ) 5448/SMB/2016-SMBM Č.j.: UZSVM/SMB/5252/2016-SMBM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, za kterou právně jedná Ing. Vladimír

Více

trvalý pobyt:., bydliště:... (dále jen kupující )

trvalý pobyt:., bydliště:... (dále jen kupující ) 22242/B/2018-HMSO Č.j.: UZSVM/B/17157/2018-HMSO Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, za kterou právně jedná Mgr. Ivo Popelka,

Více

Varianta - územní samosprávný celek... (přesné znění názvu územně samosprávného celku), se sídlem...,

Varianta - územní samosprávný celek... (přesné znění názvu územně samosprávného celku), se sídlem..., . 2189/BKM/2017-BKMM Č.j.: UZSVM/BKM/2224/2017-BKMM Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, za kterou právně jedná JUDr. PhDr.

Více

NABÍDKA DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Č. C/12/2016 k.ú. Počátky

NABÍDKA DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Č. C/12/2016 k.ú. Počátky Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště České Budějovice Prokišova 1202/5 371 03 České Budějovice NABÍDKA DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Č. C/12/2016 k.ú. Počátky Zájemce fyzická osoba:

Více

... (akademický titul, jméno, příjmení, vědecká hodnost), datum narození:,

... (akademický titul, jméno, příjmení, vědecká hodnost), datum narození:, 5564/SPB/2016-SPBM Č.j.: UZSVM/SPB/5226/2016-SPBM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, za kterou právně jedná Mgr. Ing. Kateřina

Více

uzavírají tuto (1) Česká republika vlastní a Ministerstvo vnitra je příslušné hospodařit s nemovitými věcmi:

uzavírají tuto (1) Česká republika vlastní a Ministerstvo vnitra je příslušné hospodařit s nemovitými věcmi: Česká republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, IČO 00007064, zastoupená ředitelem Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR PhDr. Jaromírem Bischofem na základě

Více

koncept KUPNÍ SMLOUVA

koncept KUPNÍ SMLOUVA koncept KUPNÍ SMLOUVA č. Výtisk č.: Počet listů: ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV, se sídlem Šeříková, 1/616, 150 85 Praha 5, IČ: 48133990, DIČ: CZ481339, číslo účtu: 3113-85508881/0710,

Více

pro případ kupujícího - cizího státního příslušníka, který nemá RČ), rodné číslo:

pro případ kupujícího - cizího státního příslušníka, který nemá RČ), rodné číslo: 5627/BBV/2016-BBVM Č.j.: UZSVM/BBV/5997/2016-BBVM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, za kterou právně jedná Mgr. Ivo Popelka,

Více

zapsána v obchodním rejstříku vedeném, odd., vložka (alternativně uvést jiný rejstřík a spisovou značku)

zapsána v obchodním rejstříku vedeném, odd., vložka (alternativně uvést jiný rejstřík a spisovou značku) 592/CPT/2014-CPTM Č.j.: UZSVM/CPT/638/2014-CPTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 - Nové Město zastoupená JUDr. Milanem Cícerem,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 07.05.2019 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 16.05.2019 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Návrh předkládá

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 05.01.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 19.01.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří Hořánek,

Více

zapsána ve veřejném rejstříku právnických osob vedeném..., bankovní spojení:... (dále jen kupující )

zapsána ve veřejném rejstříku právnických osob vedeném..., bankovní spojení:... (dále jen kupující ) 2707/SMB/2019-SMBM Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2, za kterou právně jedná Ing. Jiřina Novotná, ředitelka

Více

Uzavření dodatků ke smlouvám o uzavření budoucích kupních smluv (budoucí prodeje částí pozemku u plánované autobusové zastávky na Trnci)

Uzavření dodatků ke smlouvám o uzavření budoucích kupních smluv (budoucí prodeje částí pozemku u plánované autobusové zastávky na Trnci) Materiál číslo: 9 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 10.12.2018 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

č. P / P L / /

č. P / P L / / 21031/P/2019-HMSO Čj.: UZSVM/P/14522/2019-HMSO Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2, za kterou právně jedná

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 08.04.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 23.04.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

KUPNÍ SMLOUVU č. UZSVM/BJI/5499/2017-BJIM

KUPNÍ SMLOUVU č. UZSVM/BJI/5499/2017-BJIM 5280/BJI/2017-BJIM Č.j.: UZSVM/BJI/5499/2017-BJIM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, za kterou právně jedná Ing. Bc. Ota

Více

... (akademický titul, jméno, příjmení, vědecká hodnost), datum narození:,

... (akademický titul, jméno, příjmení, vědecká hodnost), datum narození:, 8620/SPB/2016-SPBMIČ Č.j.: UZSVM/SPB/7718/2016-SPBM Kupní smlouva (movité věci) Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, za kterou

Více

trvalý pobyt:., bydliště:... (dále jen kupující )

trvalý pobyt:., bydliště:... (dále jen kupující ) 23420/B/2018-HMSO Č.j.: UZSVM/B/17872/2018-HMSO Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, za kterou právně jedná Mgr. Ivo Popelka,

Více

K U P N Í S M L O U V U Č.j.: UZSVM/A/39724/2007-MUEM

K U P N Í S M L O U V U Č.j.: UZSVM/A/39724/2007-MUEM 47755/A/2007-MUEM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 IČ: 69797111 za kterou jedná: Ing. Jan Kasnar, CSc. náměstek GŘ pro Hospodaření

Více

K U P N Í S M L O U V U UZSVM/A/36163/2007-MUEM. Článek I Vymezení předmětu plnění

K U P N Í S M L O U V U UZSVM/A/36163/2007-MUEM. Článek I Vymezení předmětu plnění 42952/A/2007-MUEM Č.j.: UZSVM/A/36163/2007-MUEM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 IČ: 69797111 za kterou jedná: Ing. Jan Kasnar,

Více

koncept KUPNÍ SMLOUVA

koncept KUPNÍ SMLOUVA koncept KUPNÍ SMLOUVA č. Výtisk č.: Počet listů: ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV se sídlem: Šeříková 1/616, 150 85 Praha 5 Malá Strana IČO: 48133990 DIČ: CZ48133990 číslo účtu: 3113-85508881/0710

Více

Varianta - právnická osoba... (přesný název v souladu s veřejným rejstříkem právnických osob), se sídlem...,

Varianta - právnická osoba... (přesný název v souladu s veřejným rejstříkem právnických osob), se sídlem..., 10664/SKO/2016-SKOM Č.j.: UZSVM/SKO/9929/2016-SKOM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, za kterou právně jedná Ing. Vladimír

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 17.03.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 31.03.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr.

Více

Varianta - fyzická osoba... (akademický titul, jméno, příjmení, vědecká hodnost), datum narození:, rodné

Varianta - fyzická osoba... (akademický titul, jméno, příjmení, vědecká hodnost), datum narození:, rodné 4527/PDO/2019-PDOM Čj.: UZSVM/PDO/3633/2019-PDOM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, za kterou právně jedná

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 15.06.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.06.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku KUPNÍ SMLOUVA Níže uvedeného dne, měsíce a roku 1. Národní institut dětí a mládeže a školské zařízení pro zájmové vzdělávání (dále jen NIDM ) se sídlem Sámova ulice č. 677/3, Praha 10 - Vršovice, PSČ 101

Více

Varianta - fyzická osoba... (akademický titul, jméno, příjmení, vědecká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt: (dále jen kupující )

Varianta - fyzická osoba... (akademický titul, jméno, příjmení, vědecká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt: (dále jen kupující ) Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2, za kterou právně jedná Mgr. Pavel Bednařík, ředitel Územního pracoviště

Více

kterou zastupuje... (uvést akademický titul, jméno, příjmení, vědeckou hodnost, funkci), nebo

kterou zastupuje... (uvést akademický titul, jméno, příjmení, vědeckou hodnost, funkci), nebo 4358/ULB/2019-ULBM Čj.: UZSVM/ULB/4199/2019-ULBM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, za kterou právně jedná Ing.

Více

č. UZSVM/S/1999/2017-HMSO

č. UZSVM/S/1999/2017-HMSO 2650/S/2017-HMSO Č.j.: UZSVM/S/1999/2017-HMSO Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2, za kterou právně jedná RNDr.

Více

případ kupujícího - cizího státního příslušníka, který nemá RČ), rodné číslo: trvalý pobyt:., bydliště:...

případ kupujícího - cizího státního příslušníka, který nemá RČ), rodné číslo: trvalý pobyt:., bydliště:... 8087/BKM/2017-BKMM Č.j.: UZSVM/BKM/8061/2017-BKMM Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, za kterou právně jedná JUDr. PhDr.

Více

Varianta - fyzická osoba... (akademický titul, jméno, příjmení, vědecká hodnost), datum narození:,

Varianta - fyzická osoba... (akademický titul, jméno, příjmení, vědecká hodnost), datum narození:, 13494/SKO/2017-SKOM Č.j.: UZSVM/SKO/13484/2017-SKOM Kupní smlouva - nemovité věci (VŘ) Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové

Více

Prodej objektu č.p. 358 na ulici Klášterská v Tišnově

Prodej objektu č.p. 358 na ulici Klášterská v Tišnově Materiál číslo: 26 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 12.12.2016 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

č. UZSVM/ J/5023/201 6-ONJM č. NJ/376/j/2016/Ja I. I. 1. Česká republika je vlastníkem níže uvedených nemovitých věcí:

č. UZSVM/ J/5023/201 6-ONJM č. NJ/376/j/2016/Ja I. I. 1. Česká republika je vlastníkem níže uvedených nemovitých věcí: UZSVM/ONJ/5023/2016-ON Jfvl 4169/ONJ/2016-ONJM Č.j.: UZSVM/ONJ/5023/2016-ONJM Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, za kterou

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 22.02.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 08.03.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří Hořánek,

Více

Centrum sportu Ministerstva vnitra

Centrum sportu Ministerstva vnitra Centrum sportu Ministerstva vnitra organizační složka státu zřízená od 1. ledna 2009 zřizovací listinou vydanou Ministerstvem vnitra ČR pod č.j. MV61877-6/TS-2008 ze dne 25. září 2008 Sídlo: Za Císařským

Více

Varianta -územní samosprávný celek... (přesné znění názvu územně samosprávného celku), se sídlem...,

Varianta -územní samosprávný celek... (přesné znění názvu územně samosprávného celku), se sídlem..., 1963/BKM/2019-BKMM Čj.: UZSVM/BKM/1912/2019-BKMM Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, za kterou právně jedná

Více

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp. zn.: B 849

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp. zn.: B 849 1. Agrovysočina, a.s. se sídlem Zarybník 516, 594 42 Měřín zastoupená ing.gabrielem Večeřou, předsedou představenstva IČ: 469 00 721 bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 2200751/0100 a zapsaná

Více

Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Čl. I. Smluvní strany 1. Město Vizovice Masarykovo

Více