MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE"

Transkript

1 Odbor správy majetku Písek MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří Hořánek, 2. místostarosta Návrh předkládá Návrh zpracoval Ing. Milena Hladíková, vedoucí odboru Lenka Sitterová, vedoucí oddělení pozemků

2 1) Konečné znění kupní smlouvy výkup pozemku parc. č. 393/13 k. ú. Smrkovice z vlastnictví spoluvlastníků - lokalita Smrkovice, ul. Polní NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města: a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje konečné znění kupní smlouvy dle přílohy výkup pozemku parc. č. 393/13, trvalý travní porost o výměře 131 m 2 k. ú. Smrkovice (odděleného geometrickým plánem č /2018 z pozemku parc. č. 393/5 k. ú. Smrkovice) ze spoluvlastnictví spoluvlastníků za kupní cenu ve výši 100,- Kč/m 2, dle čl. VII. zásad stanovení kupních cen pozemků, které prodává město Písek. Zastupitelstvo města pověřuje starostku podpisem smlouvy dle přílohy. (sml. č V) Důvodová zpráva: Zastupitelstvo města přijalo dne usnesení č. 270/17: Zastupitelstvo města schvaluje výkup části pozemku parc. č. 393/5 o výměře cca 121 m2 k. ú. Smrkovice ze spoluvlastnictví spoluvlastníků za kupní cenu ve výši 100 Kč/m2 dle čl. VII. zásad stanovení kupních cen pozemků, které prodává město Písek. Zastupitelstvo města si vyhrazuje konečné schválení kupní smlouvy Na náklady města byl vyhotoven geometrický plán č /2018 (viz. příloha č. 2), kterým byla oddělena vykupovaná část pozemku parc. č. 393/5 k. ú. Smrkovice (vykupovaný pozemek byl označen jako parc. č. 393/13 o výměře 131 m 2 k. ú. Smrkovice). Na pozemku se nachází veřejné osvětlení, vodovod a kanalizace vše ve vlastnictví města. Na základě přijatého usnesení a vyhotoveného geometrického plánu byl vyhotoven návrh kupní smlouvy, který je nyní předložen ke konečnému schválení. Vyjádření majetkoprávní komise: Majetkoprávní komise bere na vědomí. Doporučení zpracovatele a předkladatele: Doporučují schválení smlouvy. (usnesení a) Vztah k rozpočtu: Příjem kapitoly ,- Kč. Způsob určení ceny: Cena dle zásad stanovení kupních cen pozemků, které prodává město Písek. Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb. 85 písm. a), o obcích ve znění pozdějších předpisů. Vztah ke strategickému plánu a územnímu plánu: --- Přílohy: č. 1 návrh kupní smlouvy neveřejná příloha č. 2 vyhotovený geometrický plán č /2018 na oddělení vykupované části pozemku č. 3 zákres pozemku do mapy stránka 2 (celkem 30)

3 Příloha č. 1 neveřejná příloha Příloha č. 2 vyhotovený geometrický plán č /2018 stránka 3 (celkem 30)

4 stránka 4 (celkem 30)

5 Příloha č. 3 zákres pozemku do mapy stránka 5 (celkem 30)

6 2) Konečné znění kupní smlouvy prodej pozemků parc. č. 47/15 a č. 47/17 vše k. ú. Údraž do vlastnictví žadatele - lokalita Údraž, Nad Ovčínem NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města: a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje konečné znění kupní smlouvy dle přílohy prodej pozemků parc. č. 47/15, trvalý travní porost o výměře 76 m 2 a parc. č. 47/17, zahrada o výměře 328 m 2 vše k. ú. Údraž do vlastnictví žadatele za kupní cenu ve výši 100,- Kč/m 2, cena v čase a místě obvyklá. Kupní cena bude navýšena o DPH v zákonné výši. Zastupitelstvo města pověřuje starostku podpisem smlouvy dle přílohy. (sml. č P) Důvodová zpráva: Zastupitelstvo města přijalo dne usnesení č. 267/17: Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemků parc. č. 47/15 o výměře 76 m2 a parc. č. 47/17 o výměře 328 m2 vše k. ú. Údraž do vlastnictví žadatele za cenu 100 Kč/m2, cena v čase a místě obvyklá. Zastupitelstvo města si vyhrazuje konečné schválení kupní smlouvy Na základě přijatého usnesení byl vyhotoven návrh kupní smlouvy (viz. příloha č. 1), který je nyní předložen ke konečnému schválení. Záměr dispozice s nemovitým majetkem města byl zveřejněn na úřední desce od do bez připomínek. Vyjádření majetkoprávní komise: Majetkoprávní komise bere na vědomí. Doporučení zpracovatele a předkladatele: Doporučují schválení smlouvy. (usnesení a) Vztah k rozpočtu: Příjem kapitoly ,- Kč vč. DPH. Způsob určení ceny: Cena v čase a místě obvyklá. Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb. 85 písm. a), o obcích ve znění pozdějších předpisů. Vztah ke strategickému plánu a územnímu plánu: --- Přílohy: č. 1 návrh kupní smlouvy neveřejná příloha č. 2 zákres pozemků do mapy Příloha č. 1 neveřejná příloha stránka 6 (celkem 30)

7 Příloha č. 2 zákres pozemků do mapy stránka 7 (celkem 30)

8 3) Konečné znění kupní smlouvy prodej pozemku parc. č k. ú. Písek do vlastnictví společnosti SETERM CB, a. s. - lokalita vnitroblok Erbenova x Na Spravedlnosti NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města: a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje konečné znění kupní smlouvy dle přílohy prodej pozemku parc. č. 2992, ostatní plocha jiná plocha o výměře 110 m 2 (odděleného geometrickým plánem č /2017 ze dne z pozemku st. parc. č. 2433/4) vše k. ú. Písek do vlastnictví společnosti SETERM CB, a. s., IČO , se sídlem České Budějovice, České Budějovice 3, Nemanická 2765/16a, PSČ za kupní cenu ve výši 500,- Kč/m 2, cena nabídnutá ve výběrovém řízení. Zastupitelstvo města pověřuje starostku podpisem smlouvy dle přílohy. (sml. č P) Důvodová zpráva: Zastupitelstvo města přijalo dne usnesení č. 243/17: Zastupitelstvo města schvaluje vítěze výběrového řízení na prodej části pozemku st. parc. č. 2433/4 o výměře cca 115 m2 k. ú. Písek, a to společnost SETERM CB, a. s., IČO , se sídlem České Budějovice, Nemanická 2765/16a, za cenu 500 Kč/m2. V případě nezájmu vítěze výběrového řízení nastoupí na jeho místo druhý v pořadí. Zastupitelstvo města si vyhrazuje konečné schválení kupní smlouvy Na základě přijatého usnesení byl vyhotoven geometrický plán č /2017 (viz. příloha č. 2), kterým byla oddělena prodávaná část pozemku st. parc. č. 2433/4 k. ú. Písek (prodávaná část kolem budovy SETERMu byla označena jako parc. č o výměře 110 m 2 k. ú. Písek). Záměr dispozice s nemovitým majetkem města byl zveřejněn na úřední desce od do Na základě přijatého usnesení a vyhotoveného geometrického plánu byl vyhotoven návrh kupní smlouvy (viz. příloha č. 1), který je nyní předložen ke konečnému schválení. Vyjádření majetkoprávní komise: Majetkoprávní komise bere na vědomí. Doporučení zpracovatele a předkladatele: Doporučují schválení smlouvy. (usnesení a) Vztah k rozpočtu: Příjem kapitoly ,- Kč. Způsob určení ceny: Cena nabídnutá ve výběrovém řízení. Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb. 85 písm. a), o obcích ve znění pozdějších předpisů. Vztah ke strategickému plánu a územnímu plánu: --- stránka 8 (celkem 30)

9 Přílohy: č. 1 návrh kupní smlouvy č. 2 vyhotovený geometrický plán č /2017 na oddělení prodávané části pozemku č. 3 zákres pozemku do mapy Příloha č. 1 NÁVRH SMLOUVY PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DNE město Písek, Velké náměstí 114/3, , Písek, IČO , DIČ CZ , zastoupené starostkou Mgr. Evou Vanžurovou, jako prodávající a SETERM CB a.s., se sídlem České Budějovice, České Budějovice 3, Nemanická 2765/16a, PSČ , IČO , zastoupená předsedou představenstva Pavlem Sedláčkem, společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1173, jako kupující uzavírají tuto kupní smlouvu I. Prodávající prohlašuje, že je na základě zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí ve znění pozdějších předpisů výlučným vlastníkem stavební parcely č. 2433/4 o výměře 1363 m 2 (druh pozemku: zastavěná plocha, způsob využití: společný dvůr), jak je vedeno na listu vlastnictví č. 1 pro obec a k. ú. Písek v katastru nemovitostí, evidovaném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek. Geometrickým plánem č /2017 ze dne potvrzeným katastrálním úřadem dne pod číslem PGP-1161/ , který vyhotovila Geodetická kancelář Richard Koška, Nádraží 701, Písek, a který je nedílnou součástí této smlouvy, byla ze stavební parcely č. 2433/4 oddělena část a nově označena jako pozemková parcela č o výměře 110 m 2 vše k. ú. Písek. Předmětem prodeje dle této kupní smlouvy je pozemková parcela č o výměře 110 m 2 k. ú. Písek, jak byla zaměřena geometrickým plánem č /2017, který je nedílnou součástí této kupní smlouvy. II. Prodávající touto kupní smlouvou prodává a kupující touto kupní smlouvou kupuje do svého výlučného vlastnictví pozemkovou parcelu č k. ú. Písek, jak je uvedeno v čl. I. této smlouvy, za kupní cenu ,- Kč (slovy: padesátpětitisíc korun českých). Kupující si je vědom toho, že se na části převáděné pozemkové parcely nachází podzemní vedení NN a zároveň prohlašuje, že se dobře seznámil s Vyjádřením o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a. s. a podmínkách práce v jeho blízkosti ze dne , zn. M Kupující touto smlouvou kupuje pozemkovou parcelu č k. ú. Písek za dohodnutou kupní cenu a přijímá ji do svého výlučného vlastnictví. Kupující prohlašuje, že je mu dobře znám skutečný stav kupované nemovité věci a že odpovídá kupní ceně, kterou si sjednal a že ji v tomto stavu do svého vlastnictví přijímá. Prodávající prohlašuje, že na převáděné nemovité věci ke dni podpisu této smlouvy neváznou žádné dluhy, právo stavby, věcná břemena, zástavní právo, zadržovací právo ani jiné právní závazky, které stránka 9 (celkem 30)

10 by kupující omezovaly ve výkonu vlastnických práv, vyjma inženýrské sítě uvedené v odst. 2. tohoto článku. Kupující prohlašuje, že si je vědom, že kupovaná nemovitá věc je podle územního plánu Písek zahrnuta do ploch dopravní infrastruktury silniční. Kupovanou nemovitou věc nelze oplotit. III. Kupní cena ve výši ,- Kč bude kupujícím uhrazena na účet prodávajícího u Komerční banky, a. s., pobočka Písek, č. ú /0100, variabilní symbol nejpozději do třiceti dnů ode dne uzavření této kupní smlouvy. Kupní cena se považuje za zaplacenou okamžikem připsání částky kupní ceny na účet prodávajícího. Smluvní strany si dále sjednávají smluvní pokutu pro případ prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení, minimálně však Kč 2.000,--. Případné následné odstoupení od smlouvy prodávajícím nemá na povinnost hradit smluvní pokutu vliv. Ke dni odstoupení však doba prodlení končí. IV. Prodávající a kupující se dohodli, že prodávající má právo od této kupní smlouvy písemnou formou odstoupit, jestliže kupující neuhradí kupní cenu v termínu, jak je stanoveno v čl. III. této kupní smlouvy. Tímto odstoupením se tato kupní smlouva od počátku ruší. V. Obě smluvní strany této smlouvy se dohodly, že prodávající podá po úhradě kupní ceny návrh na vklad této smlouvy do katastru nemovitostí. Smluvní strany berou na vědomí, že kupující nabývá vlastnictví k nemovité věci, jak je uvedena v čl. II. této smlouvy, vkladem vlastnického práva podle této kupní smlouvy do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek. Právní účinky vkladu nastanou k okamžiku, kdy návrh na vklad došel katastrálnímu úřadu. Tímto okamžikem přejdou na kupujícího všechna práva i povinnosti, nebezpečí a užitky spojené s koupenou nemovitou věcí. Smlouva je platná dnem podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami a do dne vkladu práva podle této smlouvy jsou účastníci svými projevy vázáni. VI. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, neúčinným a/nebo nevykonatelným, zůstává platnost, účinnost a/nebo vykonatelnost ostatních ustanovení tímto nedotčena. V tomto případě nastupuje namísto neplatného, neúčinného či nevykonatelného ustanovení takové ustanovení, které se svým účelem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému či nevykonatelnému ustanovení. VII. Náklady spojené se sepsáním a podpisem této kupní smlouvy (ověření podpisu na Městském úřadě Písek) i návrhem na vklad vlastnického práva k pozemku do katastru nemovitostí hradí prodávající. Správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí kupující. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je ze zákona kupující, je povinen v zákonné lhůtě podat přiznání k dani u Finančního úřadu. VIII. Tato kupní smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž po podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami obdrží prodávající a kupující po jednom vyhotovení a jedno vyhotovení bude připojeno k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek. Obě smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy na webu města Písek v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, oba ve znění pozdějších předpisů a dále souhlasí s tím, že pokud tato smlouva bude podléhat zveřejnění v informačním systému registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto stránka 10 (celkem 30)

11 smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí zveřejnění smlouvy prodávající. IX. Účastníci této kupní smlouvy po jejím přečtení výslovně prohlašují, že tato smlouva je souhlasným a vážným projevem jejich skutečné vůle, smlouvu neuzavřeli za nevýhodných podmínek a že s obsahem této smlouvy po vzájemné dohodě souhlasí tak, aby mezi nimi nedošlo k rozporům. V Písku dne... V. dne... Za město Písek Mgr. Eva Vanžurová, starostka Za SETERM CB a.s. Pavel Sedláček Záměr byl zveřejněn - vyvěšen na úřední desku dne Záměr byl sejmut z úřední desky dne Schváleno v radě města dne - Schváleno v zastupitelstvu města dne č. 177/17, č. 243/17 a č../ P stránka 11 (celkem 30)

12 Příloha č. 2 vyhotovený geometrický plán č /2017 na oddělení prodávané části pozemku stránka 12 (celkem 30)

13 stránka 13 (celkem 30)

14 Příloha č. 3 zákres pozemku do mapy stránka 14 (celkem 30)

15 4) Konečné znění dohody o zrušení předkupního práva zrušení předkupního práva ve prospěch města Písku ke stavební parcele č. 3976, jejíž součástí je stavba Budějovické Předměstí č. p vše k. ú. Písek (budova filmové školy) žadatelka NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města: a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje schvaluje dohodu o zrušení předkupního práva dle přílohy zrušení předkupního práva ke stavební parcele č. 3976, součástí je stavba Budějovické Předměstí, č. p. 2068, obč. vyb. k. ú. Písek, uzavírané mezi městem Písek a žadatelkou. Zastupitelstvo města pověřuje starostku podpisem dohody. (sml. č ) Důvodová zpráva: Zastupitelstvo města přijalo dne usnesení č. 9/18: Zastupitelstvo města schvaluje zrušení předkupního práva na dobu neurčitou, které bylo sjednáno kupní smlouvou a smlouvou o zřízení věcného břemene ze dne mezi městem Písek a žadatelem ve prospěch města Písku, a to ke stavební parcele č. 3976, jejíž součástí je stavba Budějovické Předměstí č. p. 2068, obč. vyb. vše k. ú. Písek. Zastupitelstvo města si vyhrazuje konečné schválení dohody o zrušení předkupního práva Při přípravě dohody o zrušení předkupního práva ke stavební parcele č. 3976, jejíž součástí je stavba Budějovické Předměstí č. p vše k. ú. Písek, bylo zjištěno, že novým vlastníkem těchto nemovitostí je již dcera žadatele. Vzhledem k tomu byl návrh dohody o zrušení předkupního práva vyhotoven již na žadatelku. Vyhotovený návrh dohody (viz. příloha č. 1) je nyní předložen ke konečnému schválení. Vyjádření majetkoprávní komise: Majetkoprávní komise bere na vědomí. Doporučení zpracovatele a předkladatele: Doporučují schválení dohody. (usnesení a) Vztah k rozpočtu: --- Způsob určení ceny: --- Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb. 85 písm. a), o obcích ve znění pozdějších předpisů. Vztah ke strategickému plánu a územnímu plánu: --- Přílohy: č. 1 návrh dohody o zrušení předkupního práva neveřejná příloha č. 2 zákres pozemku do mapy Příloha č. 1 neveřejná příloha stránka 15 (celkem 30)

16 Příloha č. 2 zákres pozemku do mapy stránka 16 (celkem 30)

17 5) Konečné znění kupní smlouvy výkup dešťové a splaškové kanalizace a vodovodu z vlastnictví investorů - lokalita Písek Hradiště, Cihlářská ul. NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města: a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje konečné znění kupní smlouvy dle přílohy výkup staveb dešťové kanalizace o celkové délce 114 m, splaškové kanalizace o celkové délce 112 m a vodovodního řadu o celkové délce 111 m, vybudovaných v rámci stavby Komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Písek Hradiště na pozemcích parc. č. 646/11, č. 646/14, č. 650/17 a č. 646/1 vše k. ú. Hradiště u Písku, z vlastnictví investorů za celkovou kupní cenu 500,- Kč včetně DPH do majetku města Písek. Zastupitelstvo města pověřuje starostku podpisem smlouvy dle přílohy. (sml. č INF) Důvodová zpráva: Zastupitelstvo města přijalo dne usnesení č. 236/12: Zastupitelstvo města souhlasí 1. s výkupem staveb vodovodního řadu PE 63 o celkové délce 110 m, splaškové kanalizace DN 250 o celkové délce 113 m, dešťové kanalizace DN 250 o celkové délce 114 m a veřejného osvětlení vybudovaných v rámci stavby Komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Písek Hradiště na pozemcích parc. č. 646/6 (nově bude označena parc. č. 646/11), č. 646/10, č. 646/14, č. 650/12 (nově bude označena parc. č. 650/17), č. 648/16 a č. 646/1 vše k. ú. Hradiště u Písku od investorů za celkovou kupní cenu Kč 1.000,-- včetně DPH do majetku města Písek. 2. s konečným zněním smlouvy o budoucím uzavření smlouvy kupní dle přílohy budoucí odkoupení staveb vodovodního řadu PE 63 o celkové délce 110 m, splaškové kanalizace DN 250 o celkové délce 113 m, dešťové kanalizace DN 250 o celkové délce 114 m a veřejného osvětlení vybudovaných v rámci stavby Komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Písek Hradiště na pozemcích parc. č. 646/6 (nově bude označena parc. č. 646/11), č. 646/10, č. 646/14, č. 650/12 (nově bude označena parc. č. 650/17), č. 648/16 a č. 646/1 vše k. ú. Hradiště u Písku od investorů za celkovou kupní cenu Kč 1.000,-- včetně DPH do majetku města Písek. (sml. č INF bud) Na základě přijatého usnesení č. 236/12 byla dne uzavřena smlouva o budoucím uzavření smlouvy kupní (viz. příloha č. 2). Po vybudování staveb a po jejich kolaudaci měla být uzavřena kupní smlouva na výkup vybudovaných staveb. Dešťová a splašková kanalizace a vodovod již byly vybudovány, zkolaudovány a předány do správy Čevaku, a. s. a Vodárenské správy Písek, s. r. o. Stavby komunikace a veřejného osvětlení, které mají být také po výstavbě převedeny na město Písek dosud nebyly dokončeny. Vzhledem k výše uvedenému by nyní byly jednou kupní smlouvou převedeny do vlastnictví města již vybudované a zkolaudované stavby kanalizace a vodovodu a poté až bude dokončena stavba komunikace a veřejného osvětlení, budou tyto stavby převedeny do vlastnictví města druhou kupní smlouvou, kdy současně bude uzavřena i darovací smlouva na pozemky na kterých bude vybudována komunikace a v nichž jsou uloženy i nyní převáděné sítě kanalizace a vodovodu. Pozn.: Došlo k úmrtí jednoho z prodávajících uvedených v budoucí smlouvě, v kupní smlouvě jsou již uvedeni noví vlastníci (dědicové) vybudovaných staveb. stránka 17 (celkem 30)

18 Na základě přijatého usnesení a výše uvedených skutečností byl vyhotoven návrh kupní smlouvy, který je nyní předložen ke konečnému schválení. Doporučení zpracovatele a předkladatele: Doporučují schválení kupní smlouvy. (usnesení a) Vztah k rozpočtu: Výdaj kapitoly ,- Kč. Způsob určení ceny: Cena dle tehdy platných zásad pro přejímání staveb veřejného zájmu a veřejné zeleně do vlastnictví města Písek Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb. 85 písm. a), o obcích ve znění pozdějších předpisů. Vztah ke strategickému plánu a územnímu plánu: --- Přílohy: č. 1 návrh kupní smlouvy neveřejná příloha č. 2 uzavřená smlouva o budoucím uzavření smlouvy kupní neveřejná příloha č. 3 zákresy vybudovaných staveb kanalizace a vodovodu č. 4 zákres lokality do mapy Příloha č. 1 neveřejná příloha Příloha č. 2 uzavřená smlouva o budoucím uzavření smlouvy kupní neveřejná příloha stránka 18 (celkem 30)

19 Příloha č. 3 zákresy vybudovaných staveb kanalizace a vodovodu stránka 19 (celkem 30)

20 Příloha č. 4 zákres lokality do mapy stránka 20 (celkem 30)

21 6) konečné znění kupní smlouvy prodej nemovitostí v k. ú. Horní Ostrovec, společnosti Mangrove Invest, s. r. o Zastupitelstvo města: a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje 1. změnu sídla společnosti Mangrove Invest, s. r. o., Musílkova 104/40, Praha 5 Košíře, IČO , DIČ CZ na nové sídlo společnosti Mangrove Invest s. r. o., Lidická 1296, Slaný, IČO , DIČ CZ konečné znění kupní smlouvy dle přílohy - prodej pozemků: parc. č. st. 86 o výměře 720 m 2 se stavbou č. p. 71, st. 143 o výměře 264 m 2 se stavbou bez č. p., st. 144 o výměře 43 m 2 se stavbou bez č. p., st. 145 o výměře 127 m 2 se stavbou bez č. p., st. 146 o výměře 199 m 2 se stavbou bez č. p., st. 147 o výměře 450 m 2 se stavbou č. p. 72, st. 148 o výměře 15 m 2 se stavbou bez č. p., st. 149 o výměře 473 m 2 se stavbou bez č. p., parc. č. 443/1 ostatní plocha o výměře m 2, parc. č. 443/3 ostatní plocha o výměře m 2, parc. č. 438/5 lesní pozemek o výměře m 2 a venkovních úprav včetně příslušenství, vše k. ú. Horní Ostrovec, obec Ostrovec vítězi výběrového řízení za cenu ,- Kč společnosti Mangrove Invest s. r. o., Lidická 1296, Slaný, IČO , DIČ CZ Důvodová zpráva: Schválení vítěze výběrového řízení - prodej pozemků a staveb v bývalém vojenském areálu v k. ú. Horní Ostrovec U s n e s e n í č. 244/17 Zastupitelstvo města schvaluje vítěze výběrového řízení na prodej pozemků: parc. č. st. 86 o výměře 720 m 2 se stavbou č. p. 71, st. 143 o výměře 264 m 2 se stavbou bez č. p., st. 144 o výměře 43 m 2 se stavbou bez č. p., st. 145 o výměře 127 m 2 se stavbou bez č. p., st. 146 o výměře 199 m 2 se stavbou bez č. p., st. 147 o výměře 450 m 2 se stavbou č. p. 72, st. 148 o výměře 15 m 2 se stavbou bez č. p., st. 149 o výměře 473 m 2 se stavbou bez č. p., parc. č. 443/1 ostatní plocha o výměře m 2, parc. č. 443/3 ostatní plocha o výměře m 2, parc. č. 438/5 lesní pozemek o výměře m 2 a venkovních úprav včetně příslušenství, vše k. ú. Horní Ostrovec, obec Ostrovec, a to společnost Mangrove Invest s. r. o., Musílkova 104/40, Praha 5 - Košíře, IČO (jediný zájemce) za cenu Kč. Zastupitelstvo města si vyhrazuje konečné schválení kupní smlouvy V průběhu administrace prodeje těchto nemovitostí došlo ke změně sídla kupujícího - společnosti Mangrove Invest s. r. o., Musílkova 104/40, Praha 5 - Košíře, IČO , DIČ CZ na nové sídlo Mangrove Invest s. r. o., Lidická 1296, Slaný, IČO , DIČ CZ Na základě usnesení rady města č. 379/17 je prodej nemovitosti realizován prostřednictvím realitní kanceláře RE/MAX AB-Normal s.r.o., Pekárenská 1128/46, České Budějovice, , IČO , DIĆ CZ Záměr dispozice s nemovitým majetkem města byl zveřejněn na úřední desce od do Na základě přijatého usnesení byl vyhotoven návrh kupní smlouvy (viz. příloha č. 1), který je nyní předložen ke konečnému schválení. Vyjádření majetkoprávní komise: Majetkoprávní komise bere na vědomí. stránka 21 (celkem 30)

22 Doporučení zpracovatele a předkladatele: Vzhledem k přijatému usnesení doporučují schválení smlouvy. (usnesení 1a + 2a) Vztah k rozpočtu: Částka za prodej nemovitostí je příjmem v rozpočtu města, kap Způsob určení ceny: Původně na základě znaleckého posudku nabídnutá kupní cena ve výběrovém řízení. Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb. 85 písm. a), o obcích ve znění pozdějších předpisů. Vztah ke strategickému plánu: --- Přílohy: č. 1 - návrh kupní smlouvy stránka 22 (celkem 30)

23 Příloha č. 1 návrh kupní smlouvy stránka 23 (celkem 30)

24 stránka 24 (celkem 30)

25 stránka 25 (celkem 30)

26 stránka 26 (celkem 30)

27 stránka 27 (celkem 30)

28 stránka 28 (celkem 30)

29 stránka 29 (celkem 30)

30 stránka 30 (celkem 30)

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 05.01.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 19.01.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří Hořánek,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 07.05.2019 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 16.05.2019 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Návrh předkládá

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 08.04.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 23.04.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 17.03.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 31.03.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 15.06.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.06.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 14.04.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 14.04.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 20.10.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.11.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 03.12.2012 DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 06.12.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smlouvy NÁVRH USNESENÍ Dle

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 22.11.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 06.12.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Návrh předkládá Ing.

Více

Prodej objektu č.p. 358 na ulici Klášterská v Tišnově

Prodej objektu č.p. 358 na ulici Klášterská v Tišnově Materiál číslo: 26 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 12.12.2016 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Prodej budovy bez č.p./č.e. na ulici U Střelnice stojící na pozemku parc.č.st. 1762

Prodej budovy bez č.p./č.e. na ulici U Střelnice stojící na pozemku parc.č.st. 1762 Materiál číslo: 26 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 16.04.2018 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 22.02.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 08.03.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

K U P N Í S M L O U V A č. 9147/KS uzavřená podle ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

K U P N Í S M L O U V A č. 9147/KS uzavřená podle ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Strana číslo: 1 Počet stran: 05 K U P N Í S M L O U V A č. 9147/KS uzavřená podle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Městská část Praha 11 Smluvní strany: se sídlem: Ocelíkova

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 16.02.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 02.03.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Výkupy majetku do vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing.

Více

DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE k bodu 10) Výkupy

DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE k bodu 10) Výkupy Odbor správy majetku Písek 20.04.2018 DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 26.04.2018 k bodu 10) Výkupy MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Výkupy majetku do vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 19.11.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.12.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 12.04.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 26.04.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Výkupy majetku do vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 14.01.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.01.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

Název materiálu: Prodej pozemku p.č. 2777/2 v k.ú. Turnov

Název materiálu: Prodej pozemku p.č. 2777/2 v k.ú. Turnov Podklady na zasedání ZM dne: 29.11.2018 Název materiálu: Prodej pozemku p.č. 2777/2 v k.ú. Turnov Předkládá: Vypracoval: Ing. Tomáš Hocke Bc. Olga Bažantová Zúčastní se projednávání v ZM: Ludmila Těhníková

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 12.04.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 26.04.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměry prodejů NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří Hořánek, 2. místostarosta

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 15.03.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 04.04.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 15.03.2019 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.03.2019 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Návrh předkládá Ing.

Více

SMĚNNÁ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMĚNNÁ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů MMPr/SML/../.. SMĚNNÁ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust. 2184 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Statutární město Přerov IČ 00301825 DIČ CZ00301825 se sídlem Bratrská

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. 8316/KS

KUPNÍ SMLOUVA č. 8316/KS Strana číslo: 1 Počet stran: 05 KUPNÍ SMLOUVA č. 8316/KS uzavřená podle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Smluvní strany: Městská část Praha 11 se sídlem: Ocelíkova 672/1, PSČ

Více

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp. zn.: B 849

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp. zn.: B 849 1. Agrovysočina, a.s. se sídlem Zarybník 516, 594 42 Měřín zastoupená ing.gabrielem Večeřou, předsedou představenstva IČ: 469 00 721 bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 2200751/0100 a zapsaná

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Statutární město Přerov IČ 00301825 DIČ CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov

Více

Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Čl. I. Smluvní strany 1. Město Vizovice Masarykovo

Více

Název materiálu: Prodej pozemku p.č. 863/14 (p.č. 863/8) v k.ú. Turnov

Název materiálu: Prodej pozemku p.č. 863/14 (p.č. 863/8) v k.ú. Turnov Podklady na zasedání ZM dne: 28.06.2018 Název materiálu: Prodej pozemku p.č. 863/14 (p.č. 863/8) v k.ú. Turnov Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Bc. Olga Bažantová Zúčastní se projednávání v ZM:

Více

I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: NÁVRH USNESENí: JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P

I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: NÁVRH USNESENí: JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P Á I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU MATERIÁL BEZ OSOBNíCH ÚDAJU MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAvou MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 DNE: 28.11.2016 JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: Dle přiložené

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 18.11.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 08.12.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 12.04.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 26.04.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 27.03.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 03.04.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh Smlouvy o úhradě hodnoty ekologické újmy mezi Městem Písek

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 08.03.2018 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 24 členů ZM

Více

Uzavření dodatků ke smlouvám o uzavření budoucích kupních smluv (budoucí prodeje částí pozemku u plánované autobusové zastávky na Trnci)

Uzavření dodatků ke smlouvám o uzavření budoucích kupních smluv (budoucí prodeje částí pozemku u plánované autobusové zastávky na Trnci) Materiál číslo: 9 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 10.12.2018 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část Důvodová zpráva - Odkoupení pozemku - nová rolbárna ZS Majetkoprávní dořešení části stavby rolbárny na části pozemku ve vlastnictví ČR, s právem hospodaření pro Povodí Vltavy, s.p. 1. Úvodní část V rámci

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 20.02.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 06.03.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v

Více

Zásady. stanovující postup při prodeji nemovitostí z majetku města Planá

Zásady. stanovující postup při prodeji nemovitostí z majetku města Planá Zásady stanovující postup při prodeji nemovitostí z majetku města Planá Zastupitelstvo města Planá schválilo dne 21. 03. 2018 tyto zásady, kterými se stanovuje postup při prodeji nemovitostí ve vlastnictví

Více

uzavírají tuto (1) Česká republika vlastní a Ministerstvo vnitra je příslušné hospodařit s nemovitými věcmi:

uzavírají tuto (1) Česká republika vlastní a Ministerstvo vnitra je příslušné hospodařit s nemovitými věcmi: Česká republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, IČO 00007064, zastoupená ředitelem Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR PhDr. Jaromírem Bischofem na základě

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 22.09.2011

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 22.09.2011 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 07.09.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 22.09.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v

Více

koncept KUPNÍ SMLOUVA

koncept KUPNÍ SMLOUVA koncept KUPNÍ SMLOUVA č. Výtisk č.: Počet listů: ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV se sídlem: Šeříková 1/616, 150 85 Praha 5 Malá Strana IČO: 48133990 DIČ: CZ48133990 číslo účtu: 3113-85508881/0710

Více

uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Materiál č. 04/OM/04, příloha č. 5 č. / /OM uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smluvní strany Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Více

Město Ústí nad Orlicí majetkoprávní odbor

Město Ústí nad Orlicí majetkoprávní odbor str. 1 / 7 Město Ústí nad Orlicí majetkoprávní odbor Naše č.j.: MUUO/35805/2017/MPO/pk Vyřizuje: Polakovičová Eva Číslo spisu: 2792/2017 Tel: 465514262 Poč. listů: 1 E-mail: polakovicova@muuo.cz Záměr

Více

Prohlášení účastníka výběrového řízení k výběrovému řízení č. 1/ kolo

Prohlášení účastníka výběrového řízení k výběrovému řízení č. 1/ kolo Účastník VŘ: Jméno / Název:.. Adresa / Sídlo:.. r.č. / IČ:.. Prohlášení účastníka výběrového řízení k výběrovému řízení č. 1/2008 6. kolo 1. Účastník výběrového řízení (dále jen VŘ ) prohlašuje, že je

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 07.01.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 14.1.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Věcná břemena NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Ing. Mgr. Jiří Hořánek 2. místostarosta

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 01.06.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 08.06.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Zprostředkování prodeje realitní kancelář RE/MAX návrhy smluv NÁVRH USNESENÍ 1. Rada města

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. Z Kupní smlouva na prodej části pozemku parc. č. 4137/247 v k. ú.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. Z Kupní smlouva na prodej části pozemku parc. č. 4137/247 v k. ú. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. Z-16-010-17 ze dne 24.1.2017 Kupní smlouva na prodej části pozemku parc. č. 4137/247 v k. ú. Modřany 1 6. z a s e d á n í Z a s t u p i t

Více

Název materiálu: Prodej pozemku p.č. 3382/10 k.ú. Turnov do vlastnictví spol. Granát

Název materiálu: Prodej pozemku p.č. 3382/10 k.ú. Turnov do vlastnictví spol. Granát Podklady na zasedání ZM dne: 27.06.2019 Název materiálu: Prodej pozemku p.č. 3382/10 k.ú. Turnov do vlastnictví spol. Granát Předkládá: Vypracoval: Ing. Tomáš Hocke Bc. Olga Bažantová Zúčastní se projednávání

Více

Název materiálu: Odkup pozemku parc.č. 37/4 včetně pomníku v k.ú. Malý Rohozec

Název materiálu: Odkup pozemku parc.č. 37/4 včetně pomníku v k.ú. Malý Rohozec Podklady na zasedání ZM dne: 28.06.2018 Název materiálu: Odkup pozemku parc.č. 37/4 včetně pomníku v k.ú. Malý Rohozec Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Bc. Olga Bažantová Zúčastní se projednávání

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 10. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 11.2012 Bod pořadu jednání: Věc: : Majetkoprávní operace odbor strategického rozvoje a dotací Zpracoval: Irena Weinerová

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 02.08.2019 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 15.08.2019 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměry prodejů NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Návrh předkládá Ing. arch. Petra

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 05.06.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 19.06.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v

Více

Název materiálu: Odkoupení části pozemku p.č. 695/88, k.ú. Daliměřice, budoucí komunikace

Název materiálu: Odkoupení části pozemku p.č. 695/88, k.ú. Daliměřice, budoucí komunikace Podklady na zasedání ZM dne: 15.08.2019 Název materiálu: Odkoupení části pozemku p.č. 695/88, k.ú. Daliměřice, budoucí komunikace Předkládá: Vypracoval: Ing. Tomáš Hocke Bc. Olga Bažantová Zúčastní se

Více

uzavírají tuto (1) Česká republika vlastní a Ministerstvo vnitra je příslušné hospodařit s nemovitými věcmi:

uzavírají tuto (1) Česká republika vlastní a Ministerstvo vnitra je příslušné hospodařit s nemovitými věcmi: Česká republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, IČO 00007064, zastoupená ředitelem Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR PhDr. Jaromírem Bischofem na základě

Více

M A T E R I Á L. Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 25 Předkládá: Termín konání:

M A T E R I Á L. Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 25 Předkládá: Termín konání: V Boskovicích dne 23.11.2016 M A T E R I Á L Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 25 Předkládá: OSM Termín konání: 06.12.2016 Věc: Návrh kupní smlouvy pan Konečný Projednáno a doporučeno: RM 22.11.2016

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/11389/2017 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Možutíková Drahomíra Materiál pro 19. zasedání Zastupitelstva

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVT0B* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle 588 a následujících a 152 a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající:

Více

koncept KUPNÍ SMLOUVA

koncept KUPNÍ SMLOUVA koncept KUPNÍ SMLOUVA č. Výtisk č.: Počet listů: ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV, se sídlem Šeříková, 1/616, 150 85 Praha 5, IČ: 48133990, DIČ: CZ481339, číslo účtu: 3113-85508881/0710,

Více

SMĚNNÁ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMĚNNÁ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů MMPr/SML/../.. SMĚNNÁ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust. 2184 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Statutární město Přerov IČ 00301825 DIČ CZ00301825 se sídlem Bratrská

Více

SMĚNNÁ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMĚNNÁ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů SMĚNNÁ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust. 2184 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Statutární město Přerov IČ 00301825 DIČ CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 20.10.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.11.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměry prodejů NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří Hořánek, 2. místostarosta

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 11.01.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 25.01.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměry prodejů NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří Hořánek, 2. místostarosta

Více

Název materiálu: Odkup pozemku parc.č k.ú. Turnov

Název materiálu: Odkup pozemku parc.č k.ú. Turnov Podklady na zasedání ZM dne: 20.09.2018 Název materiálu: Odkup pozemku parc.č. 1756 k.ú. Turnov Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Bc. Olga Bažantová Zúčastní se projednávání v ZM: Předložení materiálu

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 04.12.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 11.12.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr.

Více

OSM Název materiálu: Směna pozemků s doplatkem k.ú. Daliměřice

OSM Název materiálu: Směna pozemků s doplatkem k.ú. Daliměřice Podklady na zasedání ZM dne: 30.11.2017 OSM Název materiálu: Směna pozemků s doplatkem k.ú. Daliměřice Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Bc. Olga Bažantová Zúčastní se projednávání v ZM: Předložení

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 22.02.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 08.03.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměry prodejů NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří Hořánek, 2. místostarosta

Více

č. Z ze dne

č. Z ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. Z-32-011-14 ze dne 16.9.2014 Prodej části pozemku parc. č. 786/3 v k. ú. Komořany při ulici U Vlečky 3 2. z a s e d á n í Z a s t u p i t

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 10.01.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 31.01.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 12.05.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 26.05.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 11.01.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 25.01.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Krajský úřad Číslo prodávajícího: Číslo kupujícího: KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Smluvní

Více

Prodej bytu č. 6/1670 na ulici Králova v Tišnově

Prodej bytu č. 6/1670 na ulici Králova v Tišnově Materiál číslo: 15 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 12.12.2016 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ č.j. : OLP/1728/2012

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ č.j. : OLP/1728/2012 SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ č.j. : OLP/1728/2012 uzavřená podle ustanovení 50a a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů mezi těmito smluvními stranami:

Více

DAP - PROSEČ, spol. s r.o. sídlo: Proseč, Podměstí 73 IČO: počítáno - 88,-Kč/m2 Katastrální území: Podměstí. m2 Kč celkem 1/4 uhrazeno Kč

DAP - PROSEČ, spol. s r.o. sídlo: Proseč, Podměstí 73 IČO: počítáno - 88,-Kč/m2 Katastrální území: Podměstí. m2 Kč celkem 1/4 uhrazeno Kč Kupní smlouvou č.j. V-4713/2002 ze dne 27.11. 2002 byla zakoupena p.č. v PK 648 o výměře 4902 m2 od manželů Kovářových za 88,-Kč/m2 DAP - PROSEČ, spol. s r.o. sídlo: Proseč, Podměstí 73 IČO: 25922157 počítáno

Více

SMLOUVA O PRÁVU PROVÉST STAVBU uzavřená podle ust odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a

SMLOUVA O PRÁVU PROVÉST STAVBU uzavřená podle ust odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a MMPr-SML/.../2016 SMLOUVA O PRÁVU PROVÉST STAVBU uzavřená podle ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ uzavřená podle ust. 1785 zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

Centrum sportu Ministerstva vnitra

Centrum sportu Ministerstva vnitra Centrum sportu Ministerstva vnitra organizační složka státu zřízená od 1. ledna 2009 zřizovací listinou vydanou Ministerstvem vnitra ČR pod č.j. MV61877-6/TS-2008 ze dne 25. září 2008 Sídlo: Za Císařským

Více

Název materiálu: Odkoupení pozemků p.č. 3276/72 a 3276/73 k.ú. Turnov, ul. Luční

Název materiálu: Odkoupení pozemků p.č. 3276/72 a 3276/73 k.ú. Turnov, ul. Luční Podklady na zasedání ZM dne: 20.02.2018 Název materiálu: Odkoupení pozemků p.č. 3276/72 a 3276/73 k.ú. Turnov, ul. Luční Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Bc. Olga Bažantová Zúčastní se projednávání

Více

Název materiálu: Prodej pozemku parc.č. 2531/8 a části pozemku p.č. 2531/3 v k.ú. Turnov

Název materiálu: Prodej pozemku parc.č. 2531/8 a části pozemku p.č. 2531/3 v k.ú. Turnov Podklady na zasedání ZM dne: 13.12.2018 Název materiálu: Prodej pozemku parc.č. 2531/8 a části pozemku p.č. 2531/3 v k.ú. Turnov Předkládá: Vypracoval: Ing. Tomáš Hocke Bc. Olga Bažantová Zúčastní se projednávání

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP009XH6Z* KUPNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Prodávající: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo účtu: 19-1842619349/0800

Více

Z Á M Ě R. Přílepy dne : 9.9.2015. Výpis z Usnesení č.050/2015 ze dne 9.9.2015:

Z Á M Ě R. Přílepy dne : 9.9.2015. Výpis z Usnesení č.050/2015 ze dne 9.9.2015: O B E C P Ř Í L E P Y Přílepy č.p.46, PSČ 270 01 Kněževes u Rakovníka, IČ 00639958 ----------------------------------------------------------------------------------------- vyhlašuje v souladu s ustanovením

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů Obchodní firma: Sídlo: Doručovací adresa: IČ/DIČ: Obchodní rejstřík:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů Obchodní firma: bude doplněno Sídlo: Štěpánská 539/9, Nové Město, 120

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 25.02.2016 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 22 členů ZM

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 05.01.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 19.01.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Výkupy majetku do vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE DBS města Písku V Písku dne: 12.09.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.09.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Nový vzor Smlouvy o převodu vlastnictví jednotky Kupní smlouvy NÁVRH USNESENÍ

Více

Materiál pro 14. zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne Převod pozemku p. č. 1685/2, k. ú. Karviná-město - Bc.

Materiál pro 14. zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne Převod pozemku p. č. 1685/2, k. ú. Karviná-město - Bc. STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/10606/2016 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Lovecká Jana Bc. Materiál pro 14. zasedání Zastupitelstva

Více

SMLOUVU O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ

SMLOUVU O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli spolu: 1. Město Polná, IČ: 00286435, se sídlem Husovo náměstí 39, PSČ: 588 13, Polná, zastoupené panem Jindřichem Skočdopole, starostou města -dále též budoucí

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 15.03.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.03.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Výkupy majetku do vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013 Bod programu: 4 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

SMLOUVU O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ

SMLOUVU O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli spolu: 1. Obec Zhoř, IČ: 00286974, se sídlem Zhoř 64, PSČ: 588 26, Zhoř, zastoupená Ing. Vladimírem Čížkem, starostou obce -dále též budoucí prodávající - a 2....,

Více

M A T E R I Á L. Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 25 Předkládá: Termín konání:

M A T E R I Á L. Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 25 Předkládá: Termín konání: V Boskovicích dne 15.02.2017 M A T E R I Á L Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 25 Předkládá: OSM Termín konání: 28.02.2017 Věc: Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy REAL AP Blansko, s.r.o.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 28.04.2016.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu

Více

Kupní smlouva na nemovitou věc

Kupní smlouva na nemovitou věc Kupní smlouva na nemovitou věc uzavřená ve smyslu ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen občanský zákoník ) 1. Smluvní strany 1.1 Obec Bystřice

Více

Název materiálu: Směna pozemků Hruštice - Károvsko

Název materiálu: Směna pozemků Hruštice - Károvsko Podklady na zasedání ZM dne: 28.06.2018 Název materiálu: Směna pozemků Hruštice - Károvsko Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Bc. Olga Bažantová Zúčastní se projednávání v ZM: Předložení materiálu

Více

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DZMYI* KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Prodávající: Statutární město Se sídlem:, Horní náměstí 69, PSČ: 746 26 IČ, DIČ: 00300535, CZ00300535 Číslo

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A číslo smlouvy: SML-... SZ ÚMČ P15:.../2016 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a 2128 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, Smluvní

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. Z ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. Z ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. Z-23-006-13 ze dne 23.4.2013 Prodej pozemku parc. č. 1333/8 v k. ú. Modřany při ulici Lysinská 23. zasedání Zastupitelstva mě stské č ásti

Více

Název materiálu: Odkoupení pozemků parc.č. 863 a 870/2 k.ú. Daliměřice

Název materiálu: Odkoupení pozemků parc.č. 863 a 870/2 k.ú. Daliměřice Podklady na zasedání ZM dne: 30.05.2019 Název materiálu: Odkoupení pozemků parc.č. 863 a 870/2 k.ú. Daliměřice Předkládá: Vypracoval: Ing. Tomáš Hocke Bc. Olga Bažantová Zúčastní se projednávání v ZM:

Více

Doložka Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Brna na zasedání č. Z7/22 dne likvidátor

Doložka Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Brna na zasedání č. Z7/22 dne likvidátor 5416023838 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami: LACRUM Brno, státní podnik

Více

K U P N Í S M L O U V A č. 97/2012

K U P N Í S M L O U V A č. 97/2012 K U P N Í S M L O U V A č. 97/2012 o prodeji nemovitostí, jež jsou v majetku Města Česká Skalice, uzavřená dnešního dne mezi Městem Česká Skalice, IČ 00272591, Třída T.G.Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice,

Více