NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. městský zpravodaj. zápis do kroužků při ddm smetanka 2011/2012. dny evropského dědictví (ehd)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. městský zpravodaj. zápis do kroužků při ddm smetanka 2011/2012. dny evropského dědictví (ehd)"

Transkript

1 NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK městský zpravodaj Září 2011 cena: 9 Kč vyjádření policie čr k bezpečnostní situaci v novém boru str. 4 dny evropského dědictví (ehd) str. 5 zápis do kroužků při ddm smetanka 2011/2012 str úvodník starosty - stejně jako ke všem jiným Není možné se vyhnout smutné události v Novém Boru ze sedmého srpna, kdy pětice romských spoluobčanů neadekvátně reagovala v nedělním poklidném popoledni na to, že se tři muži zastali servírky, která plnila svoji povinnost. Věřím, že všichni pachatelé tohoto hrůzného činu budou co nejdříve zadrženi Policií ČR a spravedlivě potrestáni soudem za útok, který jen zázrakem neskončil smrtí jednoho z postižených. Soucítím s napadenými a jejich rodinami a přeji jim co nejrychlejší uzdravení, pokud možno bez trvalých následků. Od samého začátku odmítám jakékoliv zlehčování či omlouvání tohoto činu některými romskými aktivisty. Děsí mě přítomnost velmi mladých chlapců v mačetovém komandu a stejně jako řada z Vás se zamýšlím nad soužitím majority s romskou minoritou, ale také nad bezpečností v našem městě. Je třeba říci, že možnosti samosprávy jsou omezené. V reakci na dopisy a maily občanů zdůrazňuji, že město nemůže problémové občany z obce vykázat ani na omezenou dobu ani trestat za trestné činy. Stejně tak nemůžeme ovlivnit počet státních policistů ve městě a frekvenci jejich hlídkové činnosti. Je pravdou, že se zástupci Policie ČR jednáme i několikrát za měsíc, uzavřeli jsme koordinační dohodu o spolupráci, protože jen oni mají pravomoc zabývat se trestnou činností. Jsem proto rád, že v Novém Boru zůstalo obvodní oddělení. Je však zřejmé, že jejich hlídková činnost je omezena zejména sníženými limity na pohonné hmoty, že se setkáváme s policisty demotivovanými plošným snížením platů, zkušení policisté odcházejí, protože ještě letos mají nárok na výsluhy atd. Několikrát jsme na to jejich nadřízené při jednání například svazku obcí Novoborska upozorňovali, protože situace v malých vesnicích v okolí je ještě horší. Ačkoliv to považuji za nesystémové, navrhnu radě, abychom Policii ČR poskytli fi nanční dar na prokazatelnou hlídkovou činnost v Novém Boru. Město nemůže suplovat státní moc, nemůže zastavit či změnit formu výplaty sociálních dávek. Starosta ani městské zastupitelstvo nrmůže zasahovat do přenesené pravomoci státu, nikdo z nás například neovlivní rozhodnutí stavebního úřadu nebo dopravního inspektorátu. Neplatí-li někdo nájem, pouze soud může zbavit dotyčného možnosti užívat byt. Město nemá ani zákonodárnou iniciativu, aby podobné znění zákonů navrhlo, tu má krajské zastupitelstvo, vláda, poslanci, senát. Obracíme se na ně a osobně velmi podporuji snahu poslankyně Řápkové převést aspoň některé z výše uvedených pravomocí na obecní samosprávu. Co město může? Dohlížet na veřejný pořádek prostřednictvím městské policie, která se zabývá přestupky. Město má dvanáct policistů, na jedné dvanáctihodinové směně vždy dva a obsluha kamerového systému. Po svém nástupu jsem nařídil veliteli změnu obhlídkových tras a zvýšenou pozornost zejména v městském parku a v podvečerních hodinách na tržišti, u koupaliště a v panelákových lokalitách, prostě tam, kde se schází mládeže. Chci, aby tato místa neprojížděli policisté v autě, ale aby jimi procházeli pěšky. Strážníci si rozdělili město i podle toho, kde bydlí nebo podle oblastí, které dobře znají. Po brutálním útoku je paradoxní skutečnost, že v prvním ve městě vykazovaná trestná činnost a přestupky proti veřejnému pořádku proti minulým rokům klesaly a nic a nikdo nesignalizoval, že by kriminalita měla růst. Nicméně navrhnu zastupitelstvu města zvýšení počtu městských policistů. Každý nový policista stojí město třicet tisíc korun na výcviku, dvacet tisíc na výstroji a plat v průměru dvě stě padesát tisíc ročně. Intenzivně se také zabýváme možnostmi rekonstrukce a rozšíření kamerového systému. To už je velmi nákladná záležitost, ale snad najdeme vhodné dotační zdroje. Prioritou města je jednoznačně města prevence a osvěta. Máme romského terénního koordinátora, ve škole v Arnultovicích romskou asistentku, ve městě je sociální kurátor, pracuje i protidrogová komise, ve které jsou zastoupeni učitelé a psycholog. Město podporuje volnočasové aktivity, připravuje projekt nízkoprahového centra, v našem volebním období nebyla povolena ani jedna nová herna. Je však pravdou, že právě příslušníci romské menšiny a to musím konstatovat bez jakéhokoliv rasového podtextu - se chovají často asociálně. Drobné krádeže, hlasité a obtěžující chování, bohužel i napadání dětí a starších občanů, černé skládky, neplacení nájemného a jiných poplatků to vše je provázeno vymlouváním, překrucováním faktů a neochotou přizpůsobit se pravidlům občanského soužití. Velmi si vážím tichého a kultivovaného protestu stovek novoborských občanů v pondělí 15. srpna proti ohrožení bezpečnosti a za odsouzení mačetového útoku. Při rozhovorech s nimi velmi často zaznívá, že stát vynakládá velké prostředky na začlenění Romů do většinové společnosti, ale že oni to nechtějí, zneužívají sociální dávky a ještě ohrožují naši bezpečnost. V mnoha rodinách vyrůstá mladá generace, která neviděla své rodiče pracovat, práci považují za trest, nejsou ochotni se vzdělávat. Tím vším se stále rozevírá propast mezi Romy a většinovou společností. Přestaňme před tím zavírat oči a rasovým podtextem omlouvat omlouvat neochotu mnoha Romů začlenit se. Podívejme se do Velké Británie, jak řeší nedávné sociální napětí. Vrací pravomoci učitelům a školám, policii ušetřit plánovaných škrtů, dále poslanci žádají přitvrzení disciplíny v rodinách a na peníze od státu si sáhne pouze ten, kdo se chce vzdělávat, neporušuje zákony a chce pracovat. A pro ty vytváří stát pracovní místa, například při obnově veřejných míst. Kdo se nechce zapojit a vyvolává nepokoje, na toho stát uplatňuje zvýšenou míru represe. V tom je mi premiér Cameron sympatický. Vážení spoluobčané, na závěr Vás chci požádat o spolupráci. V poslední době má Nový Bor i Česká Lípa problém s tím, že někdo opakovaně zapaluje kontejnery na odpad. Dělá to rafi novaně mimo dosah kamer a vždy s největší snahou nezanechat po sobě stopy. Vím, že nahlášení podezřelé osoby nese vždy určitý prvek statečnosti, nebudeme-li však takto konat při jakémkoliv podezření, rušení veřejného pořádku či trestná činnost se nesníží. Dále Vás chci poprosit, abyste při případném pochodu extremistů (hledáme možnosti jeho zákazu) 10. září, se nenechali vyprovokovat k nepředloženým činům a učinili potřebné kroky k ochraně svého zdraví a majetku. Týká se to míst, kudy se bude pochod ubírat, ulice Wolkerova, T. G. M., Dvořákova, Purkyňova, B. Egermanna, Nádražní a nám. Míru a Tržní. Mgr. Jaromír Dvořák, starosta

2 Zprávy z města informace k úhradě místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města nový bor pro kalendářní rok 2011 Připomínáme občanům, že k datu končí splatnost druhého výše uvedeného místního poplatku pro kalendářní rok 2011 (Obecně závazná vyhláška č. 4/2010). Sazby poplatku sazba pro osobu s trvalým pobytem/kalendářní rok 500,- Kč sazba pro vlastníky rekreačních objektů/kalendářní rok 100,- Kč (úleva sazby) úleva pro poplatníky, kteří se zapojili do systému třídění papíru a plastů poplatník je povinen při hrazení poplatku v pokladně předkládat výši své úlevy (tuto částku si kontroluje sám, popřípadě informaci o výši své slevy může získat na MěÚ budova A p. Mgr. Škop, p. Zitová) Způsoby úhrady platební kartou (pokladna MěÚ Nový Bor - budova B přízemí) bankovním převodem (pro platby komunálního odpadu převodem na číslo účtu: / příslušný variabilní symbol pro platbu) složenkou ( na vyžádání) hotovostně v pokladně MěÚ Nový Bor (přízemí budovy B B. Egermanna č.p bývalá Agrobanka - při provádění plateb poplatku je nutné uvádět příslušný variabilní symbol, který je jednoznačnou identifi kací platby) prostřednictvím služby SIPO v případě nezaplacení místního poplatku, je poplatek vyměřován a penalizován dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a vymáhán v návaznosti na zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. Pokud dochází k jakékoliv změně v evidenci poplatníků, je nutno tyto změny ohlásit správci poplatku (fi nanční odbor, náměstí Míru 1, 2. patro č. dv. 8, Zitová) ještě před úhradou poplatku a do 30- ti dnů od vzniku této nové skutečnosti. S dotazy se obracejte na MěÚ Nový Bor fi nanční odbor (místní poplatky Zitová tel , Zpracovala : Božena Zitová Ing. Jiří Anděl CSc. vedoucí fi nančního odboru záměr prodeje nemovitostí město Nový Bor nabízí k prodeji komerční budovu čp. 265 B. egermanna ulice (bývalá kartonáž) s přilehlým pozemkem - dvůr s parkovací plochou (budova čp. 265 na parcele pč. 13/2, parcela pč. 13/2, parcela pč. 13/3 a pč. 14 vše v k.ú. Arnultovice u Nového Boru) město Nový Bor má záměr prodat parcelu pč. 777/4 zahrada o výměře 146 m², parcelu pč. 777/6 zahrada o výměře 167 m², část parcely pč. 774/1 (jiná plocha) o výměře 234 m² (dle GP č /2009 parcela pč. 774/32) a část parcely pč. 774/1 ostatní plocha (jiná plocha) o výměře cca 68 m² v k.ú. Arnultovice u Nového Boru lokalita za restaurací U Šoupalů cena: ,- Kč Bližší informace na tel nebo na (úřední deska) Ing. Lenka Kazberuková Vedoucí odboru správy majetku cena 200 Kč/m 2 Bližší informace na tel nebo na (úřední deska) Ing. Lenka Kazberuková vedoucí odboru správy majetku NOvOBOrSKý měsíčník Městský zpravodaj Cena: 9 Kč Sídlo redakce: MěÚ Nový Bor, odbor školství, kultury a sportu, nám. Míru 1, Nový Bor Tel: , Redakce, odpovědný red.: Markéta Růžičková Internetové stránky MěÚ Nový Bor: Redakční rada: Mgr. Miroslav Šeps - předseda, Mgr. Kateřina Mašková, Mgr. Magdalena Svobodová, Mgr. Alexandra Šlegrová, Ing. Otakar Válek, Jana Veselá, Daniela Žďárková DTP : Markéta Růžičková Tisk: Tisk, Reklama, Propagace, Dominik Štefko, Jabloňová 1443, Nový Bor, tel: Povoleno: evidenční číslo MK ČR E Náklad: ks Vytištěno: Vydáno: Redakční rada má právo zamítnout příspěvky, které budou v rozporu se statutem měsíčníku nebo budou dodány po uzávěrce. Vydavatel nenese zodpovědnost za obsah zveřejněné inzerce a případné následné škody. 2 Novoborský měsíčník / září 2011

3 Zprávy z města oznámení o veřejném projednání návrhu zásad územního rozvoje libereckého kraje Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu jako příslušný orgán územního plánování dle 7, odst. 1, písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů oznamuje v souladu s ustanovením 39 odst. 1 a 22 stavebního zákona konání veřejného projednání o upraveném a posouzeném návrhu Zásad územního rozvoje Libereckého kraje, který je návrhem opatření obecné povahy. Veřejné projednání se bude konat v pondělí dne 12. září 2011 v 10:00 v multimediálním sále Krajského úřadu Libereckého kraje U jezu 642/2a, Liberec 2. Dokumentace Zásad územního rozvoje Libereckého kraje, která je návrhem opatření obecné povahy s odůvodněním v souladu s ustanovením zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, obsahujícím i vyhodnocení vlivů zásad územního rozvoje na udržitelný rozvoj území je vystavena k veřejnému nahlédnutí na webových stránkách kraje v listinné podobě na uvedených místech: Krajský úřad Libereckého kraje - vstupní hala a odbor územního plánování a stavebního řádu Městský úřad Česká Lípa - úřad územního plánování Městský úřad Frýdlant - oddělení územního plánování a regionálního rozvoje Městský úřad Jablonec nad Nisou - oddělení územního plánování Městský úřad Jilemnice - oddělení územního plánování Městský úřad Nový Bor - odbor stavebního úřadu a úřad územního plánování Městský úřad Semily - Riegrovo nám. 63, vestibul Městský úřad Tanvald - odbor stavebního úřadu a životního prostředí Městský úřad Turnov - 1. patro budovy radnice Městský úřad Železný Brod - odbor územního plánování a regionálního rozvoje Nejpozději při veřejném projednání, může každý uplatnit své připomínky, dotčené obce a zástupce veřejnosti námitky s jejich odůvodněním a současně musí vymezit území dotčené námitkou. K později uplatněným připomínkám a námitkám se nepřihlíží. Dle ustanovení 39 odst. 2. stavebního zákona mohou námitky proti návrhu zásad územního rozvoje podat pouze obce v řešeném území a obce s Libereckým krajem sousedící (dále jen dotčené obce) a zástupce veřejnosti ve smyslu 23 stavebního zákona). Podle 6 odst. 6 stavebního zákona je k podání námitek obce proti návrhu zásad územního rozvoje v samostatné působnosti příslušná rada obce a v obcích, kde se rada nevolí, zastupitelstvo obce. V souladu s 22 odst. 3 stavebního zákona se stanoviska, námitky a připomínky uplatňují písemně a musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje. Dotčené orgány uplatní na závěr veřejného projednání svá stanoviska k uplatněným připomínkám a námitkám. Adresa pro zasílání námitek a připomínek je Krajský úřad Libereckého kraje Odbor územního plánování a stavebního řádu U jezu 642/2a , Liberec 2 Současně prosíme o zaslání připomínek a námitek i v elektronické formě na adresu: RNDr. Kateřina Lauermannová vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu dny evropského dědictví (EHD) V rámci letošních Dnů evropského dědictví budou zpřístupněny uvedené památky a objekty, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné a kde budou probíhat i různé doprovodné akce. Sklářské muzeum Nový Bor Stálá expozice, o víkendech a vstup zdarma a hod a hod. Kostel sv. Ducha v Arnultovicích hod. volný přístup Doprovodná akce: od 17.00hod. - houslový koncert hraje: Jana Herajnová od 17.00hod. - jazzový koncert hrají: Ivan Košťál - kytara Josef Tichý - baskytara Zdeněk Kotyšev - bicí Kostel Nanebevzetí Panny Marie hod Doprovodná akce: hod. - zpřístupněná věž kostela Měšťanský dům č.p. 45, tř. T. G. Masaryka v Novém Boru hod volný přístup Doprovodná akce: od hod - beseda historie domu čp. 45 PhDr. Vladislav Jindra - badatel, pedagog, autor dvousvazkové publikace Dějiny Nového Boru, bude hovořit o bohaté historii samotného domu čp. 45. Měšťanský dům č.p. 46, tř. T. G. Masaryka v Novém Boru a hod. Doprovodná akce: možnost nahlédnout do kroniky Města Nový Bor a seznámit se tak s důležitými historickými mezníky vývoje. - volně zpřístupněné sklepení budovy výstava Sklářského muzea Tango sklo proměny barevných kontrastů a a a vstup zdarma V rámci EHD 2011 probíhá od do veřejná sbírka na nutnou rekonstrukci Navrátilova sálu v č.p. 45, tř. T. G. Masaryka Nový Bor. Novoborský měsíčník / září

4 Zprávy z města svoz kontejnerů na tříděný odpad Svoz plastů žlutý kontejner 1x týdně (zpravidla středa) fi rma COMPAG Svoz papíru - modrý kontejner 1x týdně (zpravidla pátek) fi rma COMPAG Svoz tetrapaků oranžový kontejner 1x měsíčně (zpravidla sobota) fi rma COMPAG Svoz barevného skla zelený kontejner 1x měsíčně (zpravidla pátek) fi rma M. Pedersen Svoz bílého skla bílý kontejner 1x měsíčně (zpravidla pátek) fi rma M. Pedersen Ve městě Nový Bor je 68 hnízd na tříděný odpad. Děkujeme všem občanům, kteří třídí odpad. Zpracoval : Mgr.Petr Škop víte, že...? Ing.Lenka Kazberuková vedoucí odboru správy majetku svoz odpadů s čárovými kódy Svozy pytlů papíru a plastů z domácnosti, které jsou opatřeny čárovými kódy, budou probíhat zpravidla první pondělí v měsíci, tedy v termínech : Protože se objevily nejasnosti a dotazy, znovu důrazně žádáme občany, aby kontrolovali průběžně svá odevzdaná množství na webových stránkách města : městský úřad - odbory - odbor správy majetku komunální odpady evidence sběru tříděného odpadu s čárovým kódem nebo přímo na úřadě a aby své kódy před svozem důsledně přelepovali průhlednou izolepou (lépe drží)!! Upozorňujeme občany, že účetní období pro separaci s čárovými kódy končí k (12 měsíců = ). Od začíná nové účetní období. Zpracoval: Mgr. Petr Škop 5. 9., , , má to smysl, třiďte odpad! Ing. Lenka Kazberuková vedoucí odboru správy majetku můžete požádat o výpis z rejstříku trestů celkem na čtyřech pracovištích Města Nový Bor, a to v budově A na odboru správy majetku a na živnostenském úřadě, v budově B na správním odboru a dále v Turistickém informačním centru? Kromě tohoto výpisu si na uvedených místech můžete požádat i o výpisy z dalších veřejných registrů jako např. výpis z katastru nemovitostí, výpis z obchodního a živnostenského rejstříku, výpis z bodového hodnocení řidiče, apod. Ing. Miluše Rychtářová vedoucí správního odboru vyjádření policie čr k bezpečnostní situaci v novém boru po srpnovém mačetovém útoku V souvislosti s incidentem ze 7. srpna v baru v Purkyňově ulici v Novém Boru přijalo vedení Územního odboru v České Lípě okamžité opatření ke zvýšení bezpečnosti ve městě. V Novém Boru byl bezprostředně po události posílen výkon služby zejména pořádkové policie, která nyní monitoruje město a dohlíží na udržení veřejného pořádku. Okolnosti incidentu, který v našem okrese nemá obdoby, stejně tak jeho průběh a následky dokumentuje služba kriminální policie a vyšetřování, přičemž od 8. srpna vede vyšetřování pracoviště Služby kriminální policie a vyšetřování Krajského ředitelství policie Libereckého kraje. Z brutálního útoku na hosty restaurace obvinila krajská vyšetřovatelka zatím tři muže z Nového Boru ve věku 37, 15 a 17 roků. Všichni se zodpovídají z těžkého ublížení na zdraví a z výtržnictví formou spolupachatelství a jsou stíháni vazebně. Vyšetřovatelka z útoku viní celkem pět osob, přičemž po zbývajících dvou podezřelých 36 letém Antonínu Sinovi a 19 letém Jakubovi Žigovi nechala vyhlásit celostátní pátrání. Všem mužům hrozí vysoké tresty. Policisté zároveň nevylučují, že v průběhu vyšetřování pozmění právní kvalifi kaci skutku na právní kvalifi kaci přísnější. Tato situace může nastat poté, co bude detailněji zadokumentována a posouzena míra zavinění jednotlivých útočníků na zraněních u konkrétních osob. Někteří z obviněných by se tak zodpovídali z pokusu vraždy. Policisté budou Nový Bor monitorovat a provádět zde zvýšený výkon hlídkové služby do té doby, dokud si to situace ve městě vyžádá. V uplynulých dnech se někteří řečníci pokusili v médiích tento závažný incident z novoborského baru bagatelizovat a omlouvat chování útočníků. K tomu dodáváme jediné. Řešení jakýchkoliv sporů mačetami nemůže žádná moderní společnost akceptovat. Z dosavadního vyšetřování jednoznačně vyplývá, že všichni obvinění svým jednáním naplnili skutkovou podstatu závažného zločinu, který v souladu se zákony platnými v České republice nezůstane nepotrestaný. plk. Mgr. Petr Rajt, vedoucí Územního odboru Česká Lípa sběrové soboty 2011 Sběr železného šrotu Výše uvedený odpad je třeba uložit ve stanovený den k popelnicím, svoz uskuteční v průběhu celého dne fi rma COMPAG CZ s.r.o. velkoobjemové kontejnery v Bukovanech, Horním a Dolním Pihelu, Janově u CO a u autobusové zastávky (u rybníčku) a u hospody, a v Chomoutech v roce 2011 : , vedle přistavených kontejnerů je možné v těchto dnech při- stavit i lednice, tv, svázaný papír a železný šrot. zpracoval: Mgr. Petr Škop Ing.Lenka Kazberuková vedoucí odboru správy majetku 4 Novoborský měsíčník / září 2011

5 Zprávy z města pár slov o životním prostředí... (seriál na pokračování) 6. díl vodní hospodářství S tím, co řešíme na vodním hospodářství odboru životního prostředí, bych čtenáře Měsíčníku úvodem ráda seznámila trochu zábavnější formou, v dalších částech se pokusíme o přehledný výčet všeho, čím se běžně zabýváme. V rámci obce s rozšířenou působností spravujeme území, které máme v současné době rozdělené následujícím způsobem (jedná se o katastrální území): Bc. tereza adamcová: Nový Bor, Arnultovice u Nového Boru, Pihel, Chotovice u Nového Boru, Okrouhlá u Nového Boru, Skalice u České Lípy, Slunečná u České Lípy, Sloup v Čechách, sl. Simona Dušková: Bukovany u Nového Boru, Janov u Nového Boru, Polevsko, Radvanec, Svojkov, Kamenický Šenov, Prysk, ing. taťjána Jelínková: Cvikov, Lindava, Svitava, Drnovec, Trávník u Cvikova, Kunratice u Cvikova, Krompach, Svor, Mařenice, Dolní Světlá pod Luží, Horní Světlá pod Luží. Mimo vyřizování běžné agendy nás stále ve větší míře zaměstnávají mnohdy dost složité kauzy, ke kterým se dostaneme buď na základě podnětů nebo stížností občanů nebo na základě vlastního zjištění. Ilustrační foto Dalo by se předpokládat, že obzvlášť ve městech Nový Bor, Cvikov a Kamenický Šenov, kde je průběžně rozšiřovaná nebo rekonstruovaná kanalizační síť odvádějící tyto vody na městské čistírny odpadních vod, do kterých byly v rámci rekonstrukcí vloženy nemalé fi nanční prostředky, by se nemělo stát, že se setkáme s případy, které představují návrat do středověku. Někdy je až neuvěřitelné, jaký přístup mají někteří naši spoluobčané k likvidaci odpadních a splaškových vod. Naprosto otřesnou záležitostí byl případ, kdy v domě, kde nikdo neměl údajně fi nanční prostředky na vybudování kanalizační přípojky na v místě vedoucí kanalizační stoku, vytékaly splašky ze zaslepeného septiku, který nikdo nevyvážel, přímo do sklepa. Na tento stav upozornili lidé příbuzní staré paní, kterou v tomto v domě v těchto otřesných podmínkách nechali žít, zatímco sami žijí v sousedství s tímto domem hrůzy ve svých nových rodinných domech. S vypouštěním splašků volně do terénu nemají v jiném případě problém ani majitelé nezkolaudované novostavby rodinného domu v jedné sousední obci nebo paní v jiné obci, která se divila, že se rozčiluje soused chalupář, že mu přímo na pozemek vypouští vodu z kuchyně, koupelny a pračky. Nemám zde tolik prostoru, abych popsala všechny možné i nemožné kauzy, které řešíme. A o spoustě dalších nevíme. Snad každý občan či návštěvník Nového Boru pocítil nebo spíš ucítil, že městem protékající potok Šporka se v období sucha mění v odporně páchnoucí stoku. Věřte, že není v našich silách vypátrat v délce celého toku, kteří vlastníci nemovitostí dosud nechápou, že už nežijeme ve středověku. Ilustrační foto Postupujeme krok za krokem. A to nejen v Novém Boru, ale i v dalších městech a obcích spravovaného území. Všechny případy se samozřejmě netýkají vypouštění splašků. V současné době hrozí povodňové situace téměř každé léto. Vybudování protipovodňových opatření rozsáhlejšího charakteru předpokládá, že pro takovou stavbu bude zpracován projekt, kde bude všechno spočítáno a navrženo odborně způsobilou osobou. V opačném případě pak s ostatními zúčastěnými nevěřícně zíráme na 60 m dlouhý v patě 5-10 m široký, cca 2 m vysoký val vybudovaný údajně z říčního sedimentu, ze kterého ale vykukují i různé předměty charakteru komunálního odpadu. Je s podivem, že tuto záležitost zaštiťují lidé, u nichž by se dalo předpokládat vysoké právní vědomí. Už tu byla řeč o páchnoucí Šporce. V době sucha je množství vody v ní tekoucí snižováno i tím, že jsou budovány při nemovitostech různé rybníčky na přítocích Šporky, a to rovněž bez patřičného povolení (t.zn. povolení ke stavbě a povolení k nakládání s vodami k odběru vody). Rybníčky a rybníky jsou budovány nebo užívány bez příslušných povolení na celém spravovaném území. A věřte, že v některých případech nás opět zaráží, že i lidmi, u nichž by se dalo předpokládat, že v dodržování zákonů a předpisů půjdou svým spoluobčanům příkladem. Povolení k odběru vody z vodních toků za účelem zalévání svých zahrádek si svého času (v r. 2007) u nás vyřizovalo mnoho lidí, kteří se o tom dozvěděli ze sdělovacích prostředků. Je nám samozřejmě jasné, že si je nevyřídili všichni. Sdělovací prostředky nesledovali asi např. ani ti, kteří zalévali mnohem větší plochy než je zahrádka s pár záhonky zeleniny. Povolení k nakládání s vodami bylo třeba mít i v případě zalévání travnatých hřišť na fotbalovém stadionu, a to nejen při odběru vody z potoka, ale i z budovaného vrtu. Opět mi nezbývá než zopakovat: Postupujeme krok za krokem. A to nejen v Novém Boru, ale i v dalších městech a obcích spravovaného území. Závěrem tohoto úvodního pojednání tedy stručný souhrn: Odvádění a likvidaci odpadních a splaškových vod je třeba provádět na úrovni současného technického pokroku (tedy v žádném případě vypouštěním na sousední pozemky ani na vlastní pozemky nebo rovnou do potoka). V místech, kde je vybudovaná kanalizační síť zakončená městskou nebo obecní čistírnou odpadních vod (Nový Bor Pokračování na str. 6 Novoborský měsíčník / září

6 Zprávy z města pár slov o životním prostředí... (seriál na pokračování) 6. díl vodní hospodářství Dokončení ze str. 5 Cvikov, Kamenický Šenov, Svor, Krompach) je povinností na tuto kanalizační síť se připojit, je-li to technicky možné. Stavba rybníčků podléhá také režimu stavebního zákona a zákona o vodách tedy je třeba mít stavební povolení a povolení k nakládání s vodami. Výčet všech činností, kterými se dále zabýváme, včetně zákonů a předpisů, podle kterých postupujeme, bude, jak už bylo úvodem řečeno, předmětem další části, v níž se budeme čtenářům snažit přiblížit naši práci. V této úvodní části jsem chtěla pouze upozornit na to, že žijeme v 21. století, kdy vztah k životnímu prostředí by měl být pro každého prioritou. Učí se to děti už v mateřských školkách. A taky na to, že neznalost zákonů neomlouvá. pozn. V příspěvku byly citovány: vodní zákon č. 254/2001 Sb. po novele zákonem č. 150/2010 Sb., účinné od , zák.č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů. Zpracovala: Ing. Taťjána Jelínková Ing. Jitka Kopčáková vedoucí OŽP MěÚ Nový Bor Organizační složky města týden knihoven - letošní motto: 15. kraj čr - kraj knihoven v týdnu knihoven od 3. do 7. října 2011 jsme pro registrované i neregistrované čtenáře opět připravili individuální kurzy práce s on-line katalogem knihovny. Kurzy budou probíhat denně (mimo středy) vždy od 10,00 do 12,00 hodin v prostorách oddělení pro dospělé čtenáře. Naučíme vás jak správně využívat on-line katalog, jak se přihlásit do svého čtenářského konta, jak rezervovat knihy z domova, jak si již vypůjčené knihy prodloužit a mnoho dalšího. Den otevřených dveří v městské knihovně Nový Bor ve čtvrtek 6. října 2011 Vás srdečně zveme na prohlídku budovy a prezentaci poskytovaných služeb do Městské knihovny Nový Bor. Zájemcům o prohlídku knihovny budou zpřístupněny k nahlédnutí prostory kanceláří, skladů i sklepů budovy. Dále budou zájemci seznámeni s celkovou orientací v knihovně (jak vyhledávat knihy v katalogu knihovny; jak najít knihu na místě; jaké jsou elektronické služby knihovny; atd.) Prohlídky budovy budou zahájeny dopoledne v 10,00 hod. a odpoledne v 16,00 hod. Na vaši návštěvu se těší kolektiv Městské knihovny Nový Bor. Městská knihovna Nový Bor již tradičně vyhlašuje v Týdnu knihoven amnestii pro čtenáře dlužníky. V průběhu tohoto týdne (od 3. do 7. října 2011) mohou čtenáři vrátit do knihovny všechny i déle upomínané a nevrácené knihy bez fi nančního postihu. Pavla Kleinová vedoucí MěK Nový Bor novinky v knihovně (oddělení pro dospělé čtenáře) DeteKtivNí romány Larsson Christina / Pátá kniha Mojžíšova Kačírková Eva / Riziko povolání Vraky bez pokladů Ingólfsson Viktor Arnar / Záhada ostrova Flatey Ashley Mike / Záhada zamčeného pokoje Clark Carol Higgins / Tenkrát naposledy historické romány Vaňková Ludmila / Dítě z Apulie Felber Edith / Královna stínů Manfredi Valerio Massimo / Korouhev slávy thrillery Scarrow Alex / Poslední světlo DOBrODrUŽNé romány Palmer Alec / Démoni pralesa PSychOLOGicKé romány Balabán Jan / Zeptej se táty Müller Herta / Rozhoupaný dech Schlogel Gilbert / Doktorka Valérie Crofts Andrew / Pro úsměv dítěte Sci-Fi a FaNtaSy Silke James R. / Posel smrti Douglass Sara / Poutníkův návrat Coe David B. / Potomci Amarida autobiografické romány Koudelková Barbora / Na rozcestí Andronikova Hana / Nebe nemá dno Allilujeva Světlana / Paměti Stalinovy dcery Egbeme Choga Regina / Zakázaná oáza romány PrO ŽeNy Austen Jane / Mladší sestra Becnel Rexanne / Na první pohled Brockway Connie / Ohnivý květ Garwood Julie / Tanec stínů NaUčNí LiteratUra Chlupatý Roman / (Ne)mocná země Schiff Peter D. / Ekonomické bajky pro studované i laiky Anthony Robert / Tajemství dokonalého sebevědomí West Francis J./ Nejmocnější kmen Kurzman Dan / Krev a voda Wintringham Tom / Zbraně a taktika Kybalová Ludmila / Barok a rokoko Pešta Jan / Encyklopedie českých vesnic 5.díl Hutchinson Robert / Dynastie zrady Formáčková Marie / Dva roky s Helenou Sobková Helena / Dorothea 6 Novoborský měsíčník / září 2011

7 Organizační složky města novinky v knihovně (oddělení pro dětské čtenáře) Dívčí romány Toulová Eva / Šťastná FaNtaSy McMullan Kate / Drakobijecká akademie 2. a 3. díl PříBěhy O Zvířatech Ričlová Irena / Chlupáčovy trampoty Helena Koutenková MěK Nový Bor výpůjční doba městské knihovny nový bor Oddělení pro dospělé : Pondělí 14:00-18:00 hodin Úterý zavřeno Středa 08:00-12:00 14:00-18:00 hodin Čtvrtek 14:00-18:00 hodin Pátek 13:30-17:30 hodin Oddělení pro děti: Pondělí 14:00-18:00 hodin Úterý zavřeno Středa zavřeno Čtvrtek zavřeno Pátek 13:30-17:00 hodin sklářský rod pfohlů Sklářské muzeum Nový Bor vás srdečně zve na výstavu Sklářský rod Pfohlů, která bude slavnostně zahájena 27. září 2011 v 17 hodin ve sklářském muzeu. Výstava poprvé u nás představuje život a dílo rodiny Pfohlů, nadaných malířů skla Alexandra Wilhelma Pfohla a jeho dvou synů (Alexandra a Erwina). Alexander Pfohl sen. přišel do Nového Boru z Harrachova koncem 19. století. Velmi brzy zde založil samostatnou dílnu, která vynikala svou kvalitou a brzy se stala velmi vyhledávanou. Dílnu v roce 1939 převzal nejmladší syn Erwin. Starší syn Alexander byl hlavním návrhářem slezské huti Josephina a později profesorem borské sklářské školy a zakladatelem sklářské školy v hesenském Hadamaru. Rodina se také aktivně podílela na politickém, kulturním a sportovním životě našeho města, mimo jiné jim vděčíme i za vznik Sklářského muzea. V jejich dílně se vyučila celá řada vynikajících malířů skla. Vliv této rodiny daleko přesáhl hranice Nového Boru. Výstava je součástí projektu Evropské unie Oživení českopolské sklářské tradice pro rozvoj cestovního ruchu, který podporuje přeshraniční spolupráci. Eliška Vavříčková sklářské muzeum o novoborském muzeu poslání a funkce muzea (1. díl) Mnozí z vás si jistě všimli, že kolem sklářského muzea se posledních pár měsíců něco děje že přistavujeme novou budovu. A ačkoliv se o dostavbě muzea hodně psalo i mluvilo, ještě stále se nás lidé ptají, co v nové budově bude a jestli je jí vůbec zapotřebí? Uvědomili jsme si, že široká laická veřejnost má velmi malé povědomí o funkci muzeí a práci muzejníků obecně. Lidé vnímají to, co je vidět navenek, jak muzeum vypadá, co návštěvníkům nabízí, jaké dělá výstavy a akce pro veřejnost. Málokdo ovšem ví, co tomu všemu předchází a jak muzeum funguje uvnitř. A proto jsme se rozhodli v desetidílném seriálu představit novoborské sklářské muzeum z poněkud jiného úhlu a v širších souvislostech. Seznámíme Vás s naší činností, přiblížíme svou práci a plány do budoucna. Úvodem mi dovolte jednu defi nici (podle ICOM celosvětová muzejní organizace), která dle mého názoru vyčerpávajícím způsobem vystihuje poslání muzea a jeho funkci v lidské společnosti: Muzeum je stálá nevýdělečná instituce ve službách společnosti a jejího rozvoje, otevřená veřejnosti, která sbírá, uchovává, zkoumá, zpřístupňuje a vystavuje hmotné doklady Sklářské muzeum Nový Bor o člověku a jeho prostředí za účelem studia, vzdělání, výchovy a potěšení. To znamená, že muzeum je instituce trvalá a stabilní se zárukou určité úrovně a kvality. Je chráněna státem a nelze ji tudíž jen tak zrušit či se sbírkou volně nakládat. Muzea jsou nevýdělečná a jejich výdělky a zisky by měly být použity k jejich rozvoji. Pokračování na str. 8 Novoborský měsíčník / září

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. muzeum. dny evropského dědictví. FotoGalerie. život je poznání, loučení a vzpomínání (jan Neruda)

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. muzeum. dny evropského dědictví. FotoGalerie. život je poznání, loučení a vzpomínání (jan Neruda) NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Září 2013 cena: 10 Kč dny evropského dědictví str. 4 muzeum nová stálá expozice Vernisáž 13. 9. 2013 v 17 hod FotoGalerie mariánská pouť str. 20 a 21 život je poznání,

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Novoborský sprint o pohár města. masopust Historická lyže. Fotogalerie

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Novoborský sprint o pohár města. masopust Historická lyže. Fotogalerie NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Únor 2015 cena: 10 Kč masopust Historická lyže str. 37, 38 Fotogalerie str. 20 a 25 Novoborský sprint o pohár města str. 3 a 35 starostův úvodník - přijede karel gott

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK DEN ZEMĚ 22. 4. str. 8. 40 let městského zpravodaje. vzít sám na starost. Je pravda, že jinou odpověď

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK DEN ZEMĚ 22. 4. str. 8. 40 let městského zpravodaje. vzít sám na starost. Je pravda, že jinou odpověď NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Duben 2010 Tři hřiště pro novoborské děti str. 5 Josef Špachman, zakladatel zpravodaje Někdy začátkem tohoto roku jsem se v redakci zmínil o tom, že letos v dubnu

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. starostův úvodník - v získávání dotací jsme letos úspěšní. termín ZAsedÁnÍ zastupitelstva města

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. starostův úvodník - v získávání dotací jsme letos úspěšní. termín ZAsedÁnÍ zastupitelstva města NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Červenec - srpen 2012 cena: 10 Kč MeZinÁrodnÍ sklářské sympozium igs str. 22-27 fotogalerie str. 15 a 16 KArtA sociálních systémů skarta str. 7 starostův úvodník -

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. FoToGaLeRIe. Cena Ď. upozornění. 5. května 2015. starostův ÚvodníK - Kam s ním?

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. FoToGaLeRIe. Cena Ď. upozornění. 5. května 2015. starostův ÚvodníK - Kam s ním? NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Květen 2015 cena: 10 Kč upozornění na splatnost poplatků ze psů a komunál. odpadu str. 2 FoToGaLeRIe den s policií a hasiči ocenění učitelů den země... str. 25-28

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Sklářské slavnosti meet czech design. Hurá prázdniny. fotogalerie z akcí

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Sklářské slavnosti meet czech design. Hurá prázdniny. fotogalerie z akcí NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Červen 2014 cena: 10 Kč Hurá prázdniny 27. června 2014 koupaliště v Novém Boru str. 43 fotogalerie z akcí str. 24-29 Sklářské slavnosti meet czech design 13. - 15.

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. plán zimní údržby města 2013/14. zahájení adventu. fotogalerie

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. plán zimní údržby města 2013/14. zahájení adventu. fotogalerie NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Listopad 2013 cena: 10 Kč zahájení adventu 29. listopadu od 16:30 hod. na nám. Míru str. 38 fotogalerie str. 24-25 plán zimní údržby města 2013/14 str. 3 starostův

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj FOTOGALERIE ADVENTNÍ KONCERTY. starostův den otevřených dveří. tandem dvořák & silná pokračuje

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj FOTOGALERIE ADVENTNÍ KONCERTY. starostův den otevřených dveří. tandem dvořák & silná pokračuje NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Prosinec 2014 cena: 10 Kč starostův den otevřených dveří str. 6 FOTOGALERIE vernisáž v muzeu odhalení lavičky v. havla den veteránů str. 23-26 ADVENTNÍ KONCERTY str.

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Místní poplatek za komunální odpad 2. pololetí. více str. 9. Na novoborském Pivobraní vystoupí Toxique

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Místní poplatek za komunální odpad 2. pololetí. více str. 9. Na novoborském Pivobraní vystoupí Toxique NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Září 2009 cena: 9 Kč Místní poplatek za komunální odpad 2. pololetí více str. 9 MC KOBLÍŽEK Rodičovské ladění, projekt podpořený EU více str. 18 Na novoborském Pivobraní

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. stomatologické pohotovostní služby. granty a dotace pro rok 2014. Lyžařský sprint

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. stomatologické pohotovostní služby. granty a dotace pro rok 2014. Lyžařský sprint NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Únor 2014 cena: 10 Kč granty a dotace pro rok 2014 str. 3 Lyžařský sprint 15. února 2014 str. 8 stomatologické pohotovostní služby str. 23 investiční plán a návrh

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Promění se bývalý internát v další novoborskou školku?

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Promění se bývalý internát v další novoborskou školku? NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Květen 2010 cena: 9 Kč Dospělí dětem 28. - 30. května více str. 24 MUZEJNÍ NOC 29. května více str. 10 Trochu historie nikoho nezabije PhDr. Vladislav Jindra, 20.

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Fotogalerie z akcí. Hurá prázdniny 26. 6. 2015. starostův úvodník. str. 45. str. 25-28. str.

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Fotogalerie z akcí. Hurá prázdniny 26. 6. 2015. starostův úvodník. str. 45. str. 25-28. str. NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Červen 2015 cena: 10 Kč Informace o IGS 2015 str. 25-28 Fotogalerie z akcí str. 23, 24, 29, 30 Hurá prázdniny 26. 6. 2015 str. 45 starostův úvodník Je už poměrně všeobecně

Více

PAVEL SATRAPA BROUŠENÉ SKLENĚNÉ PLASTIKY 5. 10. 2008 11. 1. 2009 VÝSTAVA VE SKLÁŘSKÉM MUZEU. Využijme práva volit

PAVEL SATRAPA BROUŠENÉ SKLENĚNÉ PLASTIKY 5. 10. 2008 11. 1. 2009 VÝSTAVA VE SKLÁŘSKÉM MUZEU. Využijme práva volit NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Říjen 2008 cena: 9,-- Kč VOLBY do zastupitelstva kraje str. 6, 7 PAVEL SATRAPA BROUŠENÉ SKLENĚNÉ PLASTIKY 5. 10. 2008 11. 1. 2009 VÝSTAVA VE SKLÁŘSKÉM MUZEU Využijme

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Čarodějnice. Městský zpravodaj ŘEMESLO A UMĚNÍ VE SKLE NOVÝ BOR 2009. sv. Florián a sv. Agáta (Háta)

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Čarodějnice. Městský zpravodaj ŘEMESLO A UMĚNÍ VE SKLE NOVÝ BOR 2009. sv. Florián a sv. Agáta (Háta) NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Duben 2009 cena: 9,-- Kč ŘEMESLO A UMĚNÍ VE SKLE NOVÝ BOR 2009 str. 8 VÝSTAVA VE SKLÁŘSKÉM MUZEU LUDMILA LAGESSON - ANDRASKO str. 8 Čarodějnice Po roce se novoborské

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Prosinec 2013 cena: 10 Kč silvestr na nám. míru str. 13 vycházejí dějiny nového boru iii. díl str. 12 úřední hodiny v závěru roku str. 3 Stavba je členěna na čtyři

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA 15. - 16. říjen 2010. Městský zpravodaj MIMOŘÁDNÁ VOLEBNÍ PŘÍLOHA

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA 15. - 16. říjen 2010. Městský zpravodaj MIMOŘÁDNÁ VOLEBNÍ PŘÍLOHA NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Říjen 2010 MIMOŘÁDNÁ VOLEBNÍ PŘÍLOHA strana č. 33-43 VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA 15. - 16. říjen 2010 více informací str. 7, 8 cena: 9 Kč Program regenerace městských

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Dny evropského dědictví - více str. 11. Pivobraní plné rockových legend

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Dny evropského dědictví - více str. 11. Pivobraní plné rockových legend NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Září 2008 cena: 9,-- Kč Dny evropského dědictví - více str. 11 Vědomostní soutěž k výročí založení Československé republiky na str. 15 KOMUNÁLNÍ ODPAD splatnost končí

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK HASIČSKÝ SILVESTR. Městský zpravodaj. Lužické ozvěny ekofilmu Městské kino Nový Bor str. 14

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK HASIČSKÝ SILVESTR. Městský zpravodaj. Lužické ozvěny ekofilmu Městské kino Nový Bor str. 14 NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Prosinec 2008 cena: 9,-- Kč ADVENTNÍ KONCERTY V NOVÉM BORU str. 2, 15 Když přichází Vánoc čas otevřete svá srdce široce ať štestí pozná každý z Vás přeji Vám krásné

Více

Bezúročné půjčky více str. 2

Bezúročné půjčky více str. 2 NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Únor 2009 cena: 9,-- Kč Informace pro žadatele o podporu v nezaměstnanosti str. 6 Masopust v duchu karnevalu Bezúročné půjčky více str. 2 Již poněkolikáté se koná

Více

1-2 leden-únor. Příloha: Sběrový kalendář. Guvernérce se u nás líbilo

1-2 leden-únor. Příloha: Sběrový kalendář. Guvernérce se u nás líbilo 1-2 leden-únor 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Rozhovor se starostou města Romanem Fabešem Starostovat v Telči je radost (ale i starost) Konec starého a začátek nového roku je tradičně dobou bilancování. Navíc,

Více

LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA

LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA 12 prosinec 2014 ROČNÍK XXV Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA Ustavující zasedání zastupitelstva města Nový tandem pro příští čtyři roky: Roman Fabeš a Pavel Komín V pondělí 3. listopadu

Více

Informační měsíčník občanů Semilska. Kyselo v Semilech

Informační měsíčník občanů Semilska. Kyselo v Semilech Ročník xx. Číslo 1 Leden 2012 Informační měsíčník občanů Semilska Semilské noviny slaví své dvacetiny Kdo by si pomyslel, že Semilské noviny již tak brzo oslaví dvě desetiletí od doby, kdy prvně přinesly

Více

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč 17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč Pozvánka na Kopu: program městských slavností, rozhovor a ohlédnutí za posledními deseti ročníky Kopy Str. 13-16 Cesta tam a zase

Více

OKÉNKO STAROSTY. Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice)

OKÉNKO STAROSTY. Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice) MIMOŇSK 319 ČERVEN 2014 Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice) Z obsahu Hospodaření města (komentář k rozpočtu)

Více

Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila

Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila ČÍSLO 4 / 2014 ROČNÍK 1 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Zasedání ustavujícího zastupitelstva města, pátek 7. listopadu 2014. Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila Vážení spoluobčané, rád bych

Více

ZPRAVODAJ VOLBY 2013 SLONÍ HOLKA X. 2013. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční 25. a 26. 10.

ZPRAVODAJ VOLBY 2013 SLONÍ HOLKA X. 2013. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční 25. a 26. 10. LIBERECKY LIBERECKY` ZPRAVODAJ Vychází v nákladu 45 500 kusů Noviny pro občany města Liberce Liberec je městem vstřícným k seniorům První říjen je od roku 1998 věnován seniorům. Organizace spojených národů

Více

Divadlo za sklem program str. 24. Sklářské slavnosti

Divadlo za sklem program str. 24. Sklářské slavnosti NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Červen 2008 cena: 8,50 Kč Dotace na ekologické vytápění více informací str. 9 Divadlo za sklem program str. 24 ZASTUPITELSTVO MĚSTA dne 18.6.2008 od 17 hod. Sklářské

Více

Židovské perly renesanční Telče

Židovské perly renesanční Telče 3 březen 2015 ROČNÍK XXVI Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA ČT 2, neděle 15. března v 9:35 Židovské perly renesanční Telče ní zásluhu na vzniku telčského dílu dokumentu, k tomu pro TL

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK ZAHÁJENÍ ADVENTU. Městský zpravodaj SOUTĚŽ PRO DĚTI EKOLAMP. Sklářská ulice jako poslední

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK ZAHÁJENÍ ADVENTU. Městský zpravodaj SOUTĚŽ PRO DĚTI EKOLAMP. Sklářská ulice jako poslední NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Listopad 2009 Výstava Vlastimil Pospíchal Sklářské muzeum Nový Bor výstava potrvá do konce roku 2009 Fotografická výstava Klíč 759 Městské kino Nový Bor ZAHÁJENÍ ADVENTU

Více

měsíčník města květen 2012 cena 10 Kč

měsíčník města květen 2012 cena 10 Kč měsíčník města květen 2012 cena 10 Kč Z vernisáže v tanečním sále Společenského domu (foto: Jaroslav Vála) Z obsahu Schůze rady...str. 2 Z historie... str. 9 Školství...str. 10 strana 1 Kultura... str.

Více