NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. městský zpravodaj. zápis do kroužků při ddm smetanka 2011/2012. dny evropského dědictví (ehd)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. městský zpravodaj. zápis do kroužků při ddm smetanka 2011/2012. dny evropského dědictví (ehd)"

Transkript

1 NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK městský zpravodaj Září 2011 cena: 9 Kč vyjádření policie čr k bezpečnostní situaci v novém boru str. 4 dny evropského dědictví (ehd) str. 5 zápis do kroužků při ddm smetanka 2011/2012 str úvodník starosty - stejně jako ke všem jiným Není možné se vyhnout smutné události v Novém Boru ze sedmého srpna, kdy pětice romských spoluobčanů neadekvátně reagovala v nedělním poklidném popoledni na to, že se tři muži zastali servírky, která plnila svoji povinnost. Věřím, že všichni pachatelé tohoto hrůzného činu budou co nejdříve zadrženi Policií ČR a spravedlivě potrestáni soudem za útok, který jen zázrakem neskončil smrtí jednoho z postižených. Soucítím s napadenými a jejich rodinami a přeji jim co nejrychlejší uzdravení, pokud možno bez trvalých následků. Od samého začátku odmítám jakékoliv zlehčování či omlouvání tohoto činu některými romskými aktivisty. Děsí mě přítomnost velmi mladých chlapců v mačetovém komandu a stejně jako řada z Vás se zamýšlím nad soužitím majority s romskou minoritou, ale také nad bezpečností v našem městě. Je třeba říci, že možnosti samosprávy jsou omezené. V reakci na dopisy a maily občanů zdůrazňuji, že město nemůže problémové občany z obce vykázat ani na omezenou dobu ani trestat za trestné činy. Stejně tak nemůžeme ovlivnit počet státních policistů ve městě a frekvenci jejich hlídkové činnosti. Je pravdou, že se zástupci Policie ČR jednáme i několikrát za měsíc, uzavřeli jsme koordinační dohodu o spolupráci, protože jen oni mají pravomoc zabývat se trestnou činností. Jsem proto rád, že v Novém Boru zůstalo obvodní oddělení. Je však zřejmé, že jejich hlídková činnost je omezena zejména sníženými limity na pohonné hmoty, že se setkáváme s policisty demotivovanými plošným snížením platů, zkušení policisté odcházejí, protože ještě letos mají nárok na výsluhy atd. Několikrát jsme na to jejich nadřízené při jednání například svazku obcí Novoborska upozorňovali, protože situace v malých vesnicích v okolí je ještě horší. Ačkoliv to považuji za nesystémové, navrhnu radě, abychom Policii ČR poskytli fi nanční dar na prokazatelnou hlídkovou činnost v Novém Boru. Město nemůže suplovat státní moc, nemůže zastavit či změnit formu výplaty sociálních dávek. Starosta ani městské zastupitelstvo nrmůže zasahovat do přenesené pravomoci státu, nikdo z nás například neovlivní rozhodnutí stavebního úřadu nebo dopravního inspektorátu. Neplatí-li někdo nájem, pouze soud může zbavit dotyčného možnosti užívat byt. Město nemá ani zákonodárnou iniciativu, aby podobné znění zákonů navrhlo, tu má krajské zastupitelstvo, vláda, poslanci, senát. Obracíme se na ně a osobně velmi podporuji snahu poslankyně Řápkové převést aspoň některé z výše uvedených pravomocí na obecní samosprávu. Co město může? Dohlížet na veřejný pořádek prostřednictvím městské policie, která se zabývá přestupky. Město má dvanáct policistů, na jedné dvanáctihodinové směně vždy dva a obsluha kamerového systému. Po svém nástupu jsem nařídil veliteli změnu obhlídkových tras a zvýšenou pozornost zejména v městském parku a v podvečerních hodinách na tržišti, u koupaliště a v panelákových lokalitách, prostě tam, kde se schází mládeže. Chci, aby tato místa neprojížděli policisté v autě, ale aby jimi procházeli pěšky. Strážníci si rozdělili město i podle toho, kde bydlí nebo podle oblastí, které dobře znají. Po brutálním útoku je paradoxní skutečnost, že v prvním ve městě vykazovaná trestná činnost a přestupky proti veřejnému pořádku proti minulým rokům klesaly a nic a nikdo nesignalizoval, že by kriminalita měla růst. Nicméně navrhnu zastupitelstvu města zvýšení počtu městských policistů. Každý nový policista stojí město třicet tisíc korun na výcviku, dvacet tisíc na výstroji a plat v průměru dvě stě padesát tisíc ročně. Intenzivně se také zabýváme možnostmi rekonstrukce a rozšíření kamerového systému. To už je velmi nákladná záležitost, ale snad najdeme vhodné dotační zdroje. Prioritou města je jednoznačně města prevence a osvěta. Máme romského terénního koordinátora, ve škole v Arnultovicích romskou asistentku, ve městě je sociální kurátor, pracuje i protidrogová komise, ve které jsou zastoupeni učitelé a psycholog. Město podporuje volnočasové aktivity, připravuje projekt nízkoprahového centra, v našem volebním období nebyla povolena ani jedna nová herna. Je však pravdou, že právě příslušníci romské menšiny a to musím konstatovat bez jakéhokoliv rasového podtextu - se chovají často asociálně. Drobné krádeže, hlasité a obtěžující chování, bohužel i napadání dětí a starších občanů, černé skládky, neplacení nájemného a jiných poplatků to vše je provázeno vymlouváním, překrucováním faktů a neochotou přizpůsobit se pravidlům občanského soužití. Velmi si vážím tichého a kultivovaného protestu stovek novoborských občanů v pondělí 15. srpna proti ohrožení bezpečnosti a za odsouzení mačetového útoku. Při rozhovorech s nimi velmi často zaznívá, že stát vynakládá velké prostředky na začlenění Romů do většinové společnosti, ale že oni to nechtějí, zneužívají sociální dávky a ještě ohrožují naši bezpečnost. V mnoha rodinách vyrůstá mladá generace, která neviděla své rodiče pracovat, práci považují za trest, nejsou ochotni se vzdělávat. Tím vším se stále rozevírá propast mezi Romy a většinovou společností. Přestaňme před tím zavírat oči a rasovým podtextem omlouvat omlouvat neochotu mnoha Romů začlenit se. Podívejme se do Velké Británie, jak řeší nedávné sociální napětí. Vrací pravomoci učitelům a školám, policii ušetřit plánovaných škrtů, dále poslanci žádají přitvrzení disciplíny v rodinách a na peníze od státu si sáhne pouze ten, kdo se chce vzdělávat, neporušuje zákony a chce pracovat. A pro ty vytváří stát pracovní místa, například při obnově veřejných míst. Kdo se nechce zapojit a vyvolává nepokoje, na toho stát uplatňuje zvýšenou míru represe. V tom je mi premiér Cameron sympatický. Vážení spoluobčané, na závěr Vás chci požádat o spolupráci. V poslední době má Nový Bor i Česká Lípa problém s tím, že někdo opakovaně zapaluje kontejnery na odpad. Dělá to rafi novaně mimo dosah kamer a vždy s největší snahou nezanechat po sobě stopy. Vím, že nahlášení podezřelé osoby nese vždy určitý prvek statečnosti, nebudeme-li však takto konat při jakémkoliv podezření, rušení veřejného pořádku či trestná činnost se nesníží. Dále Vás chci poprosit, abyste při případném pochodu extremistů (hledáme možnosti jeho zákazu) 10. září, se nenechali vyprovokovat k nepředloženým činům a učinili potřebné kroky k ochraně svého zdraví a majetku. Týká se to míst, kudy se bude pochod ubírat, ulice Wolkerova, T. G. M., Dvořákova, Purkyňova, B. Egermanna, Nádražní a nám. Míru a Tržní. Mgr. Jaromír Dvořák, starosta

2 Zprávy z města informace k úhradě místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města nový bor pro kalendářní rok 2011 Připomínáme občanům, že k datu končí splatnost druhého výše uvedeného místního poplatku pro kalendářní rok 2011 (Obecně závazná vyhláška č. 4/2010). Sazby poplatku sazba pro osobu s trvalým pobytem/kalendářní rok 500,- Kč sazba pro vlastníky rekreačních objektů/kalendářní rok 100,- Kč (úleva sazby) úleva pro poplatníky, kteří se zapojili do systému třídění papíru a plastů poplatník je povinen při hrazení poplatku v pokladně předkládat výši své úlevy (tuto částku si kontroluje sám, popřípadě informaci o výši své slevy může získat na MěÚ budova A p. Mgr. Škop, p. Zitová) Způsoby úhrady platební kartou (pokladna MěÚ Nový Bor - budova B přízemí) bankovním převodem (pro platby komunálního odpadu převodem na číslo účtu: / příslušný variabilní symbol pro platbu) složenkou ( na vyžádání) hotovostně v pokladně MěÚ Nový Bor (přízemí budovy B B. Egermanna č.p bývalá Agrobanka - při provádění plateb poplatku je nutné uvádět příslušný variabilní symbol, který je jednoznačnou identifi kací platby) prostřednictvím služby SIPO v případě nezaplacení místního poplatku, je poplatek vyměřován a penalizován dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a vymáhán v návaznosti na zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. Pokud dochází k jakékoliv změně v evidenci poplatníků, je nutno tyto změny ohlásit správci poplatku (fi nanční odbor, náměstí Míru 1, 2. patro č. dv. 8, Zitová) ještě před úhradou poplatku a do 30- ti dnů od vzniku této nové skutečnosti. S dotazy se obracejte na MěÚ Nový Bor fi nanční odbor (místní poplatky Zitová tel , Zpracovala : Božena Zitová Ing. Jiří Anděl CSc. vedoucí fi nančního odboru záměr prodeje nemovitostí město Nový Bor nabízí k prodeji komerční budovu čp. 265 B. egermanna ulice (bývalá kartonáž) s přilehlým pozemkem - dvůr s parkovací plochou (budova čp. 265 na parcele pč. 13/2, parcela pč. 13/2, parcela pč. 13/3 a pč. 14 vše v k.ú. Arnultovice u Nového Boru) město Nový Bor má záměr prodat parcelu pč. 777/4 zahrada o výměře 146 m², parcelu pč. 777/6 zahrada o výměře 167 m², část parcely pč. 774/1 (jiná plocha) o výměře 234 m² (dle GP č /2009 parcela pč. 774/32) a část parcely pč. 774/1 ostatní plocha (jiná plocha) o výměře cca 68 m² v k.ú. Arnultovice u Nového Boru lokalita za restaurací U Šoupalů cena: ,- Kč Bližší informace na tel nebo na (úřední deska) Ing. Lenka Kazberuková Vedoucí odboru správy majetku cena 200 Kč/m 2 Bližší informace na tel nebo na (úřední deska) Ing. Lenka Kazberuková vedoucí odboru správy majetku NOvOBOrSKý měsíčník Městský zpravodaj Cena: 9 Kč Sídlo redakce: MěÚ Nový Bor, odbor školství, kultury a sportu, nám. Míru 1, Nový Bor Tel: , Redakce, odpovědný red.: Markéta Růžičková Internetové stránky MěÚ Nový Bor: Redakční rada: Mgr. Miroslav Šeps - předseda, Mgr. Kateřina Mašková, Mgr. Magdalena Svobodová, Mgr. Alexandra Šlegrová, Ing. Otakar Válek, Jana Veselá, Daniela Žďárková DTP : Markéta Růžičková Tisk: Tisk, Reklama, Propagace, Dominik Štefko, Jabloňová 1443, Nový Bor, tel: Povoleno: evidenční číslo MK ČR E Náklad: ks Vytištěno: Vydáno: Redakční rada má právo zamítnout příspěvky, které budou v rozporu se statutem měsíčníku nebo budou dodány po uzávěrce. Vydavatel nenese zodpovědnost za obsah zveřejněné inzerce a případné následné škody. 2 Novoborský měsíčník / září 2011

3 Zprávy z města oznámení o veřejném projednání návrhu zásad územního rozvoje libereckého kraje Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu jako příslušný orgán územního plánování dle 7, odst. 1, písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů oznamuje v souladu s ustanovením 39 odst. 1 a 22 stavebního zákona konání veřejného projednání o upraveném a posouzeném návrhu Zásad územního rozvoje Libereckého kraje, který je návrhem opatření obecné povahy. Veřejné projednání se bude konat v pondělí dne 12. září 2011 v 10:00 v multimediálním sále Krajského úřadu Libereckého kraje U jezu 642/2a, Liberec 2. Dokumentace Zásad územního rozvoje Libereckého kraje, která je návrhem opatření obecné povahy s odůvodněním v souladu s ustanovením zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, obsahujícím i vyhodnocení vlivů zásad územního rozvoje na udržitelný rozvoj území je vystavena k veřejnému nahlédnutí na webových stránkách kraje v listinné podobě na uvedených místech: Krajský úřad Libereckého kraje - vstupní hala a odbor územního plánování a stavebního řádu Městský úřad Česká Lípa - úřad územního plánování Městský úřad Frýdlant - oddělení územního plánování a regionálního rozvoje Městský úřad Jablonec nad Nisou - oddělení územního plánování Městský úřad Jilemnice - oddělení územního plánování Městský úřad Nový Bor - odbor stavebního úřadu a úřad územního plánování Městský úřad Semily - Riegrovo nám. 63, vestibul Městský úřad Tanvald - odbor stavebního úřadu a životního prostředí Městský úřad Turnov - 1. patro budovy radnice Městský úřad Železný Brod - odbor územního plánování a regionálního rozvoje Nejpozději při veřejném projednání, může každý uplatnit své připomínky, dotčené obce a zástupce veřejnosti námitky s jejich odůvodněním a současně musí vymezit území dotčené námitkou. K později uplatněným připomínkám a námitkám se nepřihlíží. Dle ustanovení 39 odst. 2. stavebního zákona mohou námitky proti návrhu zásad územního rozvoje podat pouze obce v řešeném území a obce s Libereckým krajem sousedící (dále jen dotčené obce) a zástupce veřejnosti ve smyslu 23 stavebního zákona). Podle 6 odst. 6 stavebního zákona je k podání námitek obce proti návrhu zásad územního rozvoje v samostatné působnosti příslušná rada obce a v obcích, kde se rada nevolí, zastupitelstvo obce. V souladu s 22 odst. 3 stavebního zákona se stanoviska, námitky a připomínky uplatňují písemně a musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje. Dotčené orgány uplatní na závěr veřejného projednání svá stanoviska k uplatněným připomínkám a námitkám. Adresa pro zasílání námitek a připomínek je Krajský úřad Libereckého kraje Odbor územního plánování a stavebního řádu U jezu 642/2a , Liberec 2 Současně prosíme o zaslání připomínek a námitek i v elektronické formě na adresu: RNDr. Kateřina Lauermannová vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu dny evropského dědictví (EHD) V rámci letošních Dnů evropského dědictví budou zpřístupněny uvedené památky a objekty, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné a kde budou probíhat i různé doprovodné akce. Sklářské muzeum Nový Bor Stálá expozice, o víkendech a vstup zdarma a hod a hod. Kostel sv. Ducha v Arnultovicích hod. volný přístup Doprovodná akce: od 17.00hod. - houslový koncert hraje: Jana Herajnová od 17.00hod. - jazzový koncert hrají: Ivan Košťál - kytara Josef Tichý - baskytara Zdeněk Kotyšev - bicí Kostel Nanebevzetí Panny Marie hod Doprovodná akce: hod. - zpřístupněná věž kostela Měšťanský dům č.p. 45, tř. T. G. Masaryka v Novém Boru hod volný přístup Doprovodná akce: od hod - beseda historie domu čp. 45 PhDr. Vladislav Jindra - badatel, pedagog, autor dvousvazkové publikace Dějiny Nového Boru, bude hovořit o bohaté historii samotného domu čp. 45. Měšťanský dům č.p. 46, tř. T. G. Masaryka v Novém Boru a hod. Doprovodná akce: možnost nahlédnout do kroniky Města Nový Bor a seznámit se tak s důležitými historickými mezníky vývoje. - volně zpřístupněné sklepení budovy výstava Sklářského muzea Tango sklo proměny barevných kontrastů a a a vstup zdarma V rámci EHD 2011 probíhá od do veřejná sbírka na nutnou rekonstrukci Navrátilova sálu v č.p. 45, tř. T. G. Masaryka Nový Bor. Novoborský měsíčník / září

4 Zprávy z města svoz kontejnerů na tříděný odpad Svoz plastů žlutý kontejner 1x týdně (zpravidla středa) fi rma COMPAG Svoz papíru - modrý kontejner 1x týdně (zpravidla pátek) fi rma COMPAG Svoz tetrapaků oranžový kontejner 1x měsíčně (zpravidla sobota) fi rma COMPAG Svoz barevného skla zelený kontejner 1x měsíčně (zpravidla pátek) fi rma M. Pedersen Svoz bílého skla bílý kontejner 1x měsíčně (zpravidla pátek) fi rma M. Pedersen Ve městě Nový Bor je 68 hnízd na tříděný odpad. Děkujeme všem občanům, kteří třídí odpad. Zpracoval : Mgr.Petr Škop víte, že...? Ing.Lenka Kazberuková vedoucí odboru správy majetku svoz odpadů s čárovými kódy Svozy pytlů papíru a plastů z domácnosti, které jsou opatřeny čárovými kódy, budou probíhat zpravidla první pondělí v měsíci, tedy v termínech : Protože se objevily nejasnosti a dotazy, znovu důrazně žádáme občany, aby kontrolovali průběžně svá odevzdaná množství na webových stránkách města : městský úřad - odbory - odbor správy majetku komunální odpady evidence sběru tříděného odpadu s čárovým kódem nebo přímo na úřadě a aby své kódy před svozem důsledně přelepovali průhlednou izolepou (lépe drží)!! Upozorňujeme občany, že účetní období pro separaci s čárovými kódy končí k (12 měsíců = ). Od začíná nové účetní období. Zpracoval: Mgr. Petr Škop 5. 9., , , má to smysl, třiďte odpad! Ing. Lenka Kazberuková vedoucí odboru správy majetku můžete požádat o výpis z rejstříku trestů celkem na čtyřech pracovištích Města Nový Bor, a to v budově A na odboru správy majetku a na živnostenském úřadě, v budově B na správním odboru a dále v Turistickém informačním centru? Kromě tohoto výpisu si na uvedených místech můžete požádat i o výpisy z dalších veřejných registrů jako např. výpis z katastru nemovitostí, výpis z obchodního a živnostenského rejstříku, výpis z bodového hodnocení řidiče, apod. Ing. Miluše Rychtářová vedoucí správního odboru vyjádření policie čr k bezpečnostní situaci v novém boru po srpnovém mačetovém útoku V souvislosti s incidentem ze 7. srpna v baru v Purkyňově ulici v Novém Boru přijalo vedení Územního odboru v České Lípě okamžité opatření ke zvýšení bezpečnosti ve městě. V Novém Boru byl bezprostředně po události posílen výkon služby zejména pořádkové policie, která nyní monitoruje město a dohlíží na udržení veřejného pořádku. Okolnosti incidentu, který v našem okrese nemá obdoby, stejně tak jeho průběh a následky dokumentuje služba kriminální policie a vyšetřování, přičemž od 8. srpna vede vyšetřování pracoviště Služby kriminální policie a vyšetřování Krajského ředitelství policie Libereckého kraje. Z brutálního útoku na hosty restaurace obvinila krajská vyšetřovatelka zatím tři muže z Nového Boru ve věku 37, 15 a 17 roků. Všichni se zodpovídají z těžkého ublížení na zdraví a z výtržnictví formou spolupachatelství a jsou stíháni vazebně. Vyšetřovatelka z útoku viní celkem pět osob, přičemž po zbývajících dvou podezřelých 36 letém Antonínu Sinovi a 19 letém Jakubovi Žigovi nechala vyhlásit celostátní pátrání. Všem mužům hrozí vysoké tresty. Policisté zároveň nevylučují, že v průběhu vyšetřování pozmění právní kvalifi kaci skutku na právní kvalifi kaci přísnější. Tato situace může nastat poté, co bude detailněji zadokumentována a posouzena míra zavinění jednotlivých útočníků na zraněních u konkrétních osob. Někteří z obviněných by se tak zodpovídali z pokusu vraždy. Policisté budou Nový Bor monitorovat a provádět zde zvýšený výkon hlídkové služby do té doby, dokud si to situace ve městě vyžádá. V uplynulých dnech se někteří řečníci pokusili v médiích tento závažný incident z novoborského baru bagatelizovat a omlouvat chování útočníků. K tomu dodáváme jediné. Řešení jakýchkoliv sporů mačetami nemůže žádná moderní společnost akceptovat. Z dosavadního vyšetřování jednoznačně vyplývá, že všichni obvinění svým jednáním naplnili skutkovou podstatu závažného zločinu, který v souladu se zákony platnými v České republice nezůstane nepotrestaný. plk. Mgr. Petr Rajt, vedoucí Územního odboru Česká Lípa sběrové soboty 2011 Sběr železného šrotu Výše uvedený odpad je třeba uložit ve stanovený den k popelnicím, svoz uskuteční v průběhu celého dne fi rma COMPAG CZ s.r.o. velkoobjemové kontejnery v Bukovanech, Horním a Dolním Pihelu, Janově u CO a u autobusové zastávky (u rybníčku) a u hospody, a v Chomoutech v roce 2011 : , vedle přistavených kontejnerů je možné v těchto dnech při- stavit i lednice, tv, svázaný papír a železný šrot. zpracoval: Mgr. Petr Škop Ing.Lenka Kazberuková vedoucí odboru správy majetku 4 Novoborský měsíčník / září 2011

5 Zprávy z města pár slov o životním prostředí... (seriál na pokračování) 6. díl vodní hospodářství S tím, co řešíme na vodním hospodářství odboru životního prostředí, bych čtenáře Měsíčníku úvodem ráda seznámila trochu zábavnější formou, v dalších částech se pokusíme o přehledný výčet všeho, čím se běžně zabýváme. V rámci obce s rozšířenou působností spravujeme území, které máme v současné době rozdělené následujícím způsobem (jedná se o katastrální území): Bc. tereza adamcová: Nový Bor, Arnultovice u Nového Boru, Pihel, Chotovice u Nového Boru, Okrouhlá u Nového Boru, Skalice u České Lípy, Slunečná u České Lípy, Sloup v Čechách, sl. Simona Dušková: Bukovany u Nového Boru, Janov u Nového Boru, Polevsko, Radvanec, Svojkov, Kamenický Šenov, Prysk, ing. taťjána Jelínková: Cvikov, Lindava, Svitava, Drnovec, Trávník u Cvikova, Kunratice u Cvikova, Krompach, Svor, Mařenice, Dolní Světlá pod Luží, Horní Světlá pod Luží. Mimo vyřizování běžné agendy nás stále ve větší míře zaměstnávají mnohdy dost složité kauzy, ke kterým se dostaneme buď na základě podnětů nebo stížností občanů nebo na základě vlastního zjištění. Ilustrační foto Dalo by se předpokládat, že obzvlášť ve městech Nový Bor, Cvikov a Kamenický Šenov, kde je průběžně rozšiřovaná nebo rekonstruovaná kanalizační síť odvádějící tyto vody na městské čistírny odpadních vod, do kterých byly v rámci rekonstrukcí vloženy nemalé fi nanční prostředky, by se nemělo stát, že se setkáme s případy, které představují návrat do středověku. Někdy je až neuvěřitelné, jaký přístup mají někteří naši spoluobčané k likvidaci odpadních a splaškových vod. Naprosto otřesnou záležitostí byl případ, kdy v domě, kde nikdo neměl údajně fi nanční prostředky na vybudování kanalizační přípojky na v místě vedoucí kanalizační stoku, vytékaly splašky ze zaslepeného septiku, který nikdo nevyvážel, přímo do sklepa. Na tento stav upozornili lidé příbuzní staré paní, kterou v tomto v domě v těchto otřesných podmínkách nechali žít, zatímco sami žijí v sousedství s tímto domem hrůzy ve svých nových rodinných domech. S vypouštěním splašků volně do terénu nemají v jiném případě problém ani majitelé nezkolaudované novostavby rodinného domu v jedné sousední obci nebo paní v jiné obci, která se divila, že se rozčiluje soused chalupář, že mu přímo na pozemek vypouští vodu z kuchyně, koupelny a pračky. Nemám zde tolik prostoru, abych popsala všechny možné i nemožné kauzy, které řešíme. A o spoustě dalších nevíme. Snad každý občan či návštěvník Nového Boru pocítil nebo spíš ucítil, že městem protékající potok Šporka se v období sucha mění v odporně páchnoucí stoku. Věřte, že není v našich silách vypátrat v délce celého toku, kteří vlastníci nemovitostí dosud nechápou, že už nežijeme ve středověku. Ilustrační foto Postupujeme krok za krokem. A to nejen v Novém Boru, ale i v dalších městech a obcích spravovaného území. Všechny případy se samozřejmě netýkají vypouštění splašků. V současné době hrozí povodňové situace téměř každé léto. Vybudování protipovodňových opatření rozsáhlejšího charakteru předpokládá, že pro takovou stavbu bude zpracován projekt, kde bude všechno spočítáno a navrženo odborně způsobilou osobou. V opačném případě pak s ostatními zúčastěnými nevěřícně zíráme na 60 m dlouhý v patě 5-10 m široký, cca 2 m vysoký val vybudovaný údajně z říčního sedimentu, ze kterého ale vykukují i různé předměty charakteru komunálního odpadu. Je s podivem, že tuto záležitost zaštiťují lidé, u nichž by se dalo předpokládat vysoké právní vědomí. Už tu byla řeč o páchnoucí Šporce. V době sucha je množství vody v ní tekoucí snižováno i tím, že jsou budovány při nemovitostech různé rybníčky na přítocích Šporky, a to rovněž bez patřičného povolení (t.zn. povolení ke stavbě a povolení k nakládání s vodami k odběru vody). Rybníčky a rybníky jsou budovány nebo užívány bez příslušných povolení na celém spravovaném území. A věřte, že v některých případech nás opět zaráží, že i lidmi, u nichž by se dalo předpokládat, že v dodržování zákonů a předpisů půjdou svým spoluobčanům příkladem. Povolení k odběru vody z vodních toků za účelem zalévání svých zahrádek si svého času (v r. 2007) u nás vyřizovalo mnoho lidí, kteří se o tom dozvěděli ze sdělovacích prostředků. Je nám samozřejmě jasné, že si je nevyřídili všichni. Sdělovací prostředky nesledovali asi např. ani ti, kteří zalévali mnohem větší plochy než je zahrádka s pár záhonky zeleniny. Povolení k nakládání s vodami bylo třeba mít i v případě zalévání travnatých hřišť na fotbalovém stadionu, a to nejen při odběru vody z potoka, ale i z budovaného vrtu. Opět mi nezbývá než zopakovat: Postupujeme krok za krokem. A to nejen v Novém Boru, ale i v dalších městech a obcích spravovaného území. Závěrem tohoto úvodního pojednání tedy stručný souhrn: Odvádění a likvidaci odpadních a splaškových vod je třeba provádět na úrovni současného technického pokroku (tedy v žádném případě vypouštěním na sousední pozemky ani na vlastní pozemky nebo rovnou do potoka). V místech, kde je vybudovaná kanalizační síť zakončená městskou nebo obecní čistírnou odpadních vod (Nový Bor Pokračování na str. 6 Novoborský měsíčník / září

6 Zprávy z města pár slov o životním prostředí... (seriál na pokračování) 6. díl vodní hospodářství Dokončení ze str. 5 Cvikov, Kamenický Šenov, Svor, Krompach) je povinností na tuto kanalizační síť se připojit, je-li to technicky možné. Stavba rybníčků podléhá také režimu stavebního zákona a zákona o vodách tedy je třeba mít stavební povolení a povolení k nakládání s vodami. Výčet všech činností, kterými se dále zabýváme, včetně zákonů a předpisů, podle kterých postupujeme, bude, jak už bylo úvodem řečeno, předmětem další části, v níž se budeme čtenářům snažit přiblížit naši práci. V této úvodní části jsem chtěla pouze upozornit na to, že žijeme v 21. století, kdy vztah k životnímu prostředí by měl být pro každého prioritou. Učí se to děti už v mateřských školkách. A taky na to, že neznalost zákonů neomlouvá. pozn. V příspěvku byly citovány: vodní zákon č. 254/2001 Sb. po novele zákonem č. 150/2010 Sb., účinné od , zák.č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů. Zpracovala: Ing. Taťjána Jelínková Ing. Jitka Kopčáková vedoucí OŽP MěÚ Nový Bor Organizační složky města týden knihoven - letošní motto: 15. kraj čr - kraj knihoven v týdnu knihoven od 3. do 7. října 2011 jsme pro registrované i neregistrované čtenáře opět připravili individuální kurzy práce s on-line katalogem knihovny. Kurzy budou probíhat denně (mimo středy) vždy od 10,00 do 12,00 hodin v prostorách oddělení pro dospělé čtenáře. Naučíme vás jak správně využívat on-line katalog, jak se přihlásit do svého čtenářského konta, jak rezervovat knihy z domova, jak si již vypůjčené knihy prodloužit a mnoho dalšího. Den otevřených dveří v městské knihovně Nový Bor ve čtvrtek 6. října 2011 Vás srdečně zveme na prohlídku budovy a prezentaci poskytovaných služeb do Městské knihovny Nový Bor. Zájemcům o prohlídku knihovny budou zpřístupněny k nahlédnutí prostory kanceláří, skladů i sklepů budovy. Dále budou zájemci seznámeni s celkovou orientací v knihovně (jak vyhledávat knihy v katalogu knihovny; jak najít knihu na místě; jaké jsou elektronické služby knihovny; atd.) Prohlídky budovy budou zahájeny dopoledne v 10,00 hod. a odpoledne v 16,00 hod. Na vaši návštěvu se těší kolektiv Městské knihovny Nový Bor. Městská knihovna Nový Bor již tradičně vyhlašuje v Týdnu knihoven amnestii pro čtenáře dlužníky. V průběhu tohoto týdne (od 3. do 7. října 2011) mohou čtenáři vrátit do knihovny všechny i déle upomínané a nevrácené knihy bez fi nančního postihu. Pavla Kleinová vedoucí MěK Nový Bor novinky v knihovně (oddělení pro dospělé čtenáře) DeteKtivNí romány Larsson Christina / Pátá kniha Mojžíšova Kačírková Eva / Riziko povolání Vraky bez pokladů Ingólfsson Viktor Arnar / Záhada ostrova Flatey Ashley Mike / Záhada zamčeného pokoje Clark Carol Higgins / Tenkrát naposledy historické romány Vaňková Ludmila / Dítě z Apulie Felber Edith / Královna stínů Manfredi Valerio Massimo / Korouhev slávy thrillery Scarrow Alex / Poslední světlo DOBrODrUŽNé romány Palmer Alec / Démoni pralesa PSychOLOGicKé romány Balabán Jan / Zeptej se táty Müller Herta / Rozhoupaný dech Schlogel Gilbert / Doktorka Valérie Crofts Andrew / Pro úsměv dítěte Sci-Fi a FaNtaSy Silke James R. / Posel smrti Douglass Sara / Poutníkův návrat Coe David B. / Potomci Amarida autobiografické romány Koudelková Barbora / Na rozcestí Andronikova Hana / Nebe nemá dno Allilujeva Světlana / Paměti Stalinovy dcery Egbeme Choga Regina / Zakázaná oáza romány PrO ŽeNy Austen Jane / Mladší sestra Becnel Rexanne / Na první pohled Brockway Connie / Ohnivý květ Garwood Julie / Tanec stínů NaUčNí LiteratUra Chlupatý Roman / (Ne)mocná země Schiff Peter D. / Ekonomické bajky pro studované i laiky Anthony Robert / Tajemství dokonalého sebevědomí West Francis J./ Nejmocnější kmen Kurzman Dan / Krev a voda Wintringham Tom / Zbraně a taktika Kybalová Ludmila / Barok a rokoko Pešta Jan / Encyklopedie českých vesnic 5.díl Hutchinson Robert / Dynastie zrady Formáčková Marie / Dva roky s Helenou Sobková Helena / Dorothea 6 Novoborský měsíčník / září 2011

7 Organizační složky města novinky v knihovně (oddělení pro dětské čtenáře) Dívčí romány Toulová Eva / Šťastná FaNtaSy McMullan Kate / Drakobijecká akademie 2. a 3. díl PříBěhy O Zvířatech Ričlová Irena / Chlupáčovy trampoty Helena Koutenková MěK Nový Bor výpůjční doba městské knihovny nový bor Oddělení pro dospělé : Pondělí 14:00-18:00 hodin Úterý zavřeno Středa 08:00-12:00 14:00-18:00 hodin Čtvrtek 14:00-18:00 hodin Pátek 13:30-17:30 hodin Oddělení pro děti: Pondělí 14:00-18:00 hodin Úterý zavřeno Středa zavřeno Čtvrtek zavřeno Pátek 13:30-17:00 hodin sklářský rod pfohlů Sklářské muzeum Nový Bor vás srdečně zve na výstavu Sklářský rod Pfohlů, která bude slavnostně zahájena 27. září 2011 v 17 hodin ve sklářském muzeu. Výstava poprvé u nás představuje život a dílo rodiny Pfohlů, nadaných malířů skla Alexandra Wilhelma Pfohla a jeho dvou synů (Alexandra a Erwina). Alexander Pfohl sen. přišel do Nového Boru z Harrachova koncem 19. století. Velmi brzy zde založil samostatnou dílnu, která vynikala svou kvalitou a brzy se stala velmi vyhledávanou. Dílnu v roce 1939 převzal nejmladší syn Erwin. Starší syn Alexander byl hlavním návrhářem slezské huti Josephina a později profesorem borské sklářské školy a zakladatelem sklářské školy v hesenském Hadamaru. Rodina se také aktivně podílela na politickém, kulturním a sportovním životě našeho města, mimo jiné jim vděčíme i za vznik Sklářského muzea. V jejich dílně se vyučila celá řada vynikajících malířů skla. Vliv této rodiny daleko přesáhl hranice Nového Boru. Výstava je součástí projektu Evropské unie Oživení českopolské sklářské tradice pro rozvoj cestovního ruchu, který podporuje přeshraniční spolupráci. Eliška Vavříčková sklářské muzeum o novoborském muzeu poslání a funkce muzea (1. díl) Mnozí z vás si jistě všimli, že kolem sklářského muzea se posledních pár měsíců něco děje že přistavujeme novou budovu. A ačkoliv se o dostavbě muzea hodně psalo i mluvilo, ještě stále se nás lidé ptají, co v nové budově bude a jestli je jí vůbec zapotřebí? Uvědomili jsme si, že široká laická veřejnost má velmi malé povědomí o funkci muzeí a práci muzejníků obecně. Lidé vnímají to, co je vidět navenek, jak muzeum vypadá, co návštěvníkům nabízí, jaké dělá výstavy a akce pro veřejnost. Málokdo ovšem ví, co tomu všemu předchází a jak muzeum funguje uvnitř. A proto jsme se rozhodli v desetidílném seriálu představit novoborské sklářské muzeum z poněkud jiného úhlu a v širších souvislostech. Seznámíme Vás s naší činností, přiblížíme svou práci a plány do budoucna. Úvodem mi dovolte jednu defi nici (podle ICOM celosvětová muzejní organizace), která dle mého názoru vyčerpávajícím způsobem vystihuje poslání muzea a jeho funkci v lidské společnosti: Muzeum je stálá nevýdělečná instituce ve službách společnosti a jejího rozvoje, otevřená veřejnosti, která sbírá, uchovává, zkoumá, zpřístupňuje a vystavuje hmotné doklady Sklářské muzeum Nový Bor o člověku a jeho prostředí za účelem studia, vzdělání, výchovy a potěšení. To znamená, že muzeum je instituce trvalá a stabilní se zárukou určité úrovně a kvality. Je chráněna státem a nelze ji tudíž jen tak zrušit či se sbírkou volně nakládat. Muzea jsou nevýdělečná a jejich výdělky a zisky by měly být použity k jejich rozvoji. Pokračování na str. 8 Novoborský měsíčník / září

8 Organizační složky města o novoborském muzeu - funkce a poslání muzea (1. díl) Dokončení ze str. 7 Muzea slouží veřejnosti a tudíž si zaslouží veřejnou podporu. Zároveň má ale veřejnost právo být o činnosti instituce informována. Hlavní funkcí muzeí a důvod, proč vznikala už ve starověku, je uchovávaní a vystavování sbírek. Ty byly pro své majitele (panovníky, šlechtu, církev), později i pro širokou veřejnost, zdrojem potěšení a vzdělání. Je už v samé podstatě člověka shromažďovat věci a vytvářet z nich sbírky, ať už jsou to suvenýry z cest, rodinné fotografi e či porcelán po prababičce. Člověk je jediný tvor na Zemi, který má potřebu uchovávat si věci, které mu připomínají minulost. Tyto předměty se často dědí z generace na generaci a postupně nahrazují vzpomínky, které trvale uchovat nelze. Dá se tedy přeneseně říci, že muzea jsou jakousi pamětí lidstva. Může to znít poněkud přehnaně. Nicméně nebýt toho, že někdo uchoval zápisky starověkých historiků, nevěděli bychom dnes, proč zanikla Římská říše. Kdyby se nedochovaly obrazy renesančních mistrů, nevěděli bychom, jak v té době vypadaly interiéry domů a vybavení domácnosti. A díky tomu, že máme staré sklářské receptáře, víme, jak naši předkové míchali suroviny pro tavení skloviny. Někteří z Vás mohou namítnout, že tyto informace ke svému životu nepotřebují a že se docela dobře bez muzeí obejdou. Máte pravdu, návštěva muzea není povinnost. Všichni jsme ale chodili do školy, učili se z učebnic, knih, či vyhledávali informace na internetu. Tyto učebnice by ovšem nemohly vzniknout bez věcí z minulosti, které se zachovaly v muzeích, galeriích, knihovnách či archivech. Jmenované instituce se snaží všechny člověkem získané vědomosti a dovednosti nejen dlouhodobě uchovat, ale také je zpracovat a předat dál třeba právě jako podklady pro psaní školních učebnic. Proto je důležité naučit se vnímat muzea v dlouhodobém horizontu jako součást vzdělávacího systému. A všichni víme, jak důležité je vzdělání nejen pro jednotlivce, ale i pro celou lidskou společnost. V západním světě toto vědí a muzea tam mají veřejnou a politickou podporu. Česká muzea jsou na tom podstatně hůř. I z toho důvodu se jen těžko zbavují nálepky nudných zaprášených institucí, které už dnes nemají co nabídnout. Máme ještě co dohánět, ale snažíme se ze všech sil. Petra Ajšmanová sklářské muzeum o budově turistického informačního centra byly zveřejněny zavádějící údaje Turistické informační centrum Nový Bor V posledních týdnech mezi novoborskou veřejností kolovaly informace o výši nákladů, které město za rok 2010 vynaložilo na provoz budovy, v níž sídlí Turistické informační centrum. Zveřejněné údaje jsou však nepřesné a zavádějící. Nepřesné údaje si mohli obyvatelé přečíst ve zprávě uveřejněné v jedné ze soukromých vitrín v centru města. Suma za roční provoz budovy Turistického informačního centra v ulici T.G. Masaryka zde byla vyčíslena na více než jeden milion a tři sta tisíc korun. Podle Petry Svobodové Nemleinové, vedoucí novoborského infocentra, se ale jedná o naprosto chybný údaj. Musím to rozhodně dementovat. Finance, které město za rok 2010 vynaložilo na provoz a údržbu budovy infocentra tak ohromné částky rozhodně nedosahují. Podle vyúčtování, které mi poskytla Novoborská bytová společnost s.r.o., činily tyto náklady dvě stě šedesát tisíc korun. Když od toho ještě odečteme roční příjem ve výši téměř dvou set tisíc, které město získalo za nájmy od subjektů, jež budovu sdílí společně s naším infocentrem, činí náklady na budovu za uplynulý rok šedesát jedna tisíc korun, vysvětlila Petra Svobodová Nemleinová, která ještě zdůraznila, že autora chybné zprávy osobně požádala o nápravu. Doposud se tak, bohužel, nestalo a proto jsem se rozhodla uvést věci na pravou míru sama, řekla také Petra Svobodová Nemleinová. Podle ní pak došlo ze strany toho, kdo údaj o přemrštěných nákladech zveřejnil, k zásadnímu omylu. Došlo k chybě tak, že do sumy nákladů na provoz budovy byly zahrnuty i částky vynaložené na platy personálu informačního centra, propagační materiál, skladové zásoby a další položky, které ale nejsou vázány na samotnou budovu. Ty by musely být vynaloženy v jakémkoliv jiném objektu, podotkla Petra Svobodová Nemleinová. Zároveň ještě dodala, že zpráva ze soukromé vitríny negativně ovlivnila veřejné mínění o novoborském infocentru. V této zavádějící a velmi nepřesné zprávě byl také vysloven názor autora, že by město mělo budovu v ulici T.G. Masaryka, vzhledem k vysokým nákladům, raději prodat a přesunout infocentrum do jiných prostor. Osobně na to mám ale naprosto odlišný názor. Podle správného vyúčtování provoz stávající budovy není předražený a současné umístění infocentra považuji za velmi výhodné. Jsem přesvědčena, že pokud dojde k přesunu Turistického informačního centra například do budovy muzea, zůstanou turisté koncentrováni pouze na náměstí Míru. Nebudou mít již důvod zajít jinam a projít si širší střed města, sdělila Petra Svobodová Nemleinová s tím, že prodat historickou budovu v níž nyní infocentrum nyní sídlí, by bylo chybou. Město tu má kromě prostor samotného infocentra ještě pět rozlehlých výstavních místností, navíc se jedná o historicky cenný podstávkový dům, kterých je v našem regionu veřejně přístupných jen málo. Jestliže se převede do soukromých rukou, ztratí turisté možnost do interiéru této stavby nahlédnout. V těchto dnech také připravuji přehled možností využití výstavních prostor v budově po skončení expozice Tango sklo. Jednou z možností by například mohlo být pronajmutí těchto prostor, tím by se náklady na provoz budovy snížily na minimum, uzavřela Petra Svobodová Nemleinová. Podrobná výroční zpráva o hospodaření a činnosti Turistického informačního centra je zveřejněna na webových stránkách města v záložce Turistický ruch, a to v sekci Turistické informační centrum. K nahlédnutí je k dispozici i v tištěné podobě přímo v prostorách infocentra. Jana Maněnová 8 Novoborský měsíčník / září 2011

9 Organizační složky města novoborské informační centrum nabízí několik novinek Hlavní nápor výletníků zaznamenali v Turistickém informačním centru během července a srpna. Ani v září tu ale sezóna ještě zdaleka nekončí. Návštěvníci si tak i v těchto dnech mohou do infocentra přijít pro tipy na zajímavý výlet či pro nové upomínkové předměty. Dlouho očekávanou novinkou byla o prázdninách například trhací mapa turisticky atraktivních míst v okolí města. Jsou v ní vyznačeny méně známé lokality, které jsou neprávem opomíjené a které většina map či průvodců nenabízí. Jedná se například o Čertův pramen, skalní byt ve Skalici, Českou skálu nebo Pihelský hrádek. Celkem jsme vybrali dvacet míst, jež rozhodně stojí za navštívení, sdělila Petra Svobodová Nemleinová, vedoucí Turistického informačního centrav Novém Boru. Ta ještě dodala, že mapa je pro zájemce k dostání zdarma a obsahuje také podrobný a aktualizovaný plán města. Řadu tipů na výlet najdou lidé i v Turistických novinách. Turistické noviny jsou také zdarma a v běžných novinových stáncích nejsou k dostání. Lidé v nich pak naleznou řadu zajímavostí a široký přehled nabídek pro výletníky na Českolipsku a Novoborsku, upřesnila Petra Svobodová Nemleinová a dodala, že hitem posledních dnů se mezi suvenýry staly dřevěné tužky. Nově máme v nabídce barevné dřevěné tužky s pozdravem z Nového Boru. Ty mají podobu větviček. Oblibu si pak získaly hlavně mezi dětmi. Od dodavatele jsme původně odebrali jen malý vzorek na zkoušku. Vzhledem k velkému zájmu budeme muset ale další tužky přiobjednat, uzavřela s úsměvem Petra Svobodová Nemleinová. Jana Maněnová Společenská kronika dvě významné novoborské osobnosti oslavily svá životní jubilea Během prázdnin oslavily 90. narozeniny hned dva občané města, kteří se, díky své práci a morálním kvalitám, mohou směle řadit mezi významné osobnosti Nového Boru. Červencovým jubilantem je pedagog, básník, účastník protifašistického odboje a skaut Ctibor Vořech. O měsíc později zase sfoukl devadesát svíček na dortu sklářský pedagog a inovátor Vlastimil Pospíchal. S prvně jmenovaným pánem pak přinášíme také krátký rozhovor. Vlastimil Pospíchal vlastimil Pospíchal Vlastimil Pospíchal je znám především jako pedagog. Výuce odborných sklářských předmětů a technickým experimentům se věnoval celý svůj profesní život. Je rem didaktických pomůcek autotaké vzorkovnice sklářských zušlechťovacích technik a barevných skel ze sklá- i učebnic. Sestavil například ren z celé republiky. Jeho učební pomůcky byly distribuovány do všech sklářských škol a učilišť u nás. Během pedagogického působení vyučoval řadu předmětů: sklářskou technologii, dílenskou a provozní praxi, odborné a technické kreslení, matematiku, český jazyk, ruštinu a strojnictví. Mezi jeho žáky patřily i takové osobnosti českého sklářství jako J. Harcuba, K. Rybáček nebo O. Lípa. Vlastimil Pospíchal má na svém pomyslném kontě i sedm patentů v oboru sklářské technologie. Díky němu tak skláři mohou například zatavit do skla dekor bez viditelné podložky, vytvářet dutiny ve skle a dosahovat různých barevných odstínů a struktur nebo zhotovovat fotografi e na skle a keramice. Své zkušenosti pak předával sklářským odborníkům také v Kanadě či Tunisku. V současnosti žije Vlastimil Pospíchal střídavě v Novém Boru a na Malé Skále a stále se aktivně zajímá o dění v oboru. ctibor vořech Stejně jako Vlastimil Pospíchal, je i Ctibor Vořech známým pedagogem, a to na gymnáziích, učilištích a průmyslových školách. Vyučoval například matematiku, ale také fi lozofi i, výtvarné umění a estetiku. Jako přednášející působil na ČVUT a bohosloveckých fakultách. Řadu let zastával funkci školského inspektora pro gymnázia. Pedagogicky činný byl až do roku 1993, kdy odešel do penze. Nadále však zůstal Ctibor Vořech aktivní literárně a výtvarně. Je autorem řady povídek a básní. Jeho zásluhou vyšly například sbírky skautské poezie s názvem Jen ruky stisk nebo Oblaka a motýli. Jako skaut se také zapojil do odbojové činnosti Pokračování na str. 10 Novoborský měsíčník / září

10 Společenská kronika dvě významné novoborské osobnosti oslavily svá životní jubilea Ctibor Vořech - Borek Dokončení ze str. 9 během druhé světové války, kdy spolupracoval s bratrem Vallou, byl členem štábu Inter v Hannoveru a Odboje české mládeže. Roku 1942 byl zatčen a vězněn ve Zlíně a Ostravě. Rok na to se mu však podařilo uprchnout. Na jaře roku 1944 se pak začlenil do Zpravodajské brigády. V květnu 1945 se stal přímým účastníkem osvobození Pražského hradu. Po válce se nadále věnoval skautingu a roku 1968 byl zvolen do Ústřední rady Junáka, jenž nahradil komunistickým režimem zakázané, skautské hnutí. Právě ideály skautingu provázejí Ctibora Vořecha celý život. V současnosti žije Ctibor Vořech společně se svou manželkou v DPS v Novém Boru, kde jsme ho také krátce po jeho devadesátých narozeninách navštívili. připisováno a to, že jsme za druhé světové války bojovali proti Němcům. Nikoliv, musím zdůraznit, že my jsme bojovali proti nacistům. V našem oddíle bylo několik členů německé národnosti, kteří se odboje také zapojili. Z mého blízkého okolí pak během odbojářské činnosti padlo nejméně jednadvacet mladých chlapců a dívek. Pane vořechu, celý život vás ovlivňují skautské ideály. myslíte si, že skauting může oslovit i dnešní děti? Původně jsem byl ovlivněn v tehdejší době populárním trempingem, ve třicátých letech minulého století jsem pak se skupinkou podobně nadšených lidí přešel ke skautingu a stal jsem se členem jedenáctého skautského oddílu, který sídlil v Dejvicích. Základem skautingu je poznávání přírody. Naším vzorem byl především E.T. Seton a jeho Lesní moudrost. Obávám se, ale že dnešní mládeži pobyt v přírodě a pronikání do jejích tajů už, bohužel, příliš neříká. Dnešní mladí lidé dávají přednost spíše jiným aktivitám a lákadlům. Jako skaut jste se zapojil i do protifašistického odboje během druhé světové války. co vás vedlo, tehdy dvacetiletého chlapce, k tak nebezpečné činnosti? Ano, to je pravda. Bral jsem to především jako morální povinnost. Chtěl bych ale vyvrátit tvrzení, které je někdy mylně skautům společenská kronika - září V měsíci září oslaví své životní jubileum tato naše spoluobčanka: Bedřiška Kovačíková Přejeme pevné zdraví do dalších let života. S životem je to jako se hrou. Nezáleží na tom, jak je dlouhá, nýbrž na tom, jak se hraje. Lucius Annaeus Seneca Ctiboru Vořechovi byl udělen Junácký kříž ZA VLAST Díky skautingu jste se dostal také do Nového Boru, kde jste se později i usadil. Jak se vám zde líbí? Mám nesmírně rád Lužické hory. Nový Bor je takovou vstupní branou do tohoto pohoří. Líbí se mi město i jeho okolí, hlavně lesy a příroda. Velmi spokojený jsem i s bydlením ve zdejším Domě s pečovatelskou službou. Starají se tu o mne a manželku na jedničku s hvězdičkou. Stále jste literárně aktivní. co chystáte v nejbližší době? Nyní pracuji na drobné publikaci o Lužici a o vrchu Hvozd, jedná se o sbírku pověstí, povídek a poezie. Jana Maněnová UZávěrKa Na říjen pondělí 12. září Novoborský měsíčník / září 2011

11 Ze školních lavic zš u lesa atletický čtyřboj Republikového fi nále v atletickém čtyřboji žáků základních škol, které se konalo v sobotu na Tyršově stadionu v Opavě, se více než skvěle umístilo družstvo starších žákyň ze základní školy U Lesa v Novém Boru. Jednou z reprezentantek byla i Barbora Vachtová, která je členkou AC Česká Lípa, která s počtem bodů získala ocenění nejlepšího sportovce celé soutěže z celých padesáti devíti závodnic, což je opravdu vynikající výkon. O tento velký úspěch se také postaraly Michaela Majorová, která obsadila jedenácté místo, Michaela Pavlíčková, Natálie Vlková a Petra Vojířová, všechny žákyně ZŠ U Lesa. Byl to velmi vypjatý závod, ale i přesto se děvčata zlepšila a v některých disciplínách vytvořila osobní rekordy. Nejdůležitější pro nás byl závod v běhu na 800 metrů, protože ještě před ním jsme byly čtvrtém místě, ale díky skvělému výkonu Báry Vachtové se naše družstvo posunulo na příčku třetí, vysvětlila Kamila Chýlová, učitelka, která družstvo starších žákyň doprovázela. Jaroslav Hochmut zš praktická školní výlet maxov foto: archiv školy Táborák, jeden ze spousty zážitků na výletě Díky příspěvku na protidrogovou prevenci měli děti a učitelé ZŠ praktické možnost strávit tři dny v ubytovacím zařízení Maxov. Výlet do lesního divadla ve Sloupu, Cikánských jeskyní, procházka ke koním do Radvance, diskotéka se spoustou her a soutěží, táborák - to vše jsou zážitky ze školního výletu. Nechybělo krásné počasí, dobrá nálada a na závěr příjemný pocit z pohledu na usměvavé tváře dětí. Velký dík patří manželům Černým za sponzorský dar. Andrea Brücknerová Družstvo starších žákyň ZŠ U Lesa získalo třetí místo zš arnultovice přivítání v zš arnultovicích Krásné období prázdnin, i když sluníčko se často schovávalo spíše za mraky, skončilo a prázdné školní lavice se 1. září zaplnily. S největším očekáváním přicházeli prvňáčci v doprovodu svých nejbližších. Jejich přivítání mělo slavnostní nádech. Celá škola byla krásně nazdobena a připravena zahájit nový školní rok. Během prázdnin proběhly opravy střech všech tří budov. Děkujeme našemu zřizovateli. Také jednotlivé třídy byly dovybaveny novým školním nábytkem. Již v září čeká naše žáčky víkendový pobyt ve Sloupu v Čechách a prvňáčky seznamovací odpoledne. Přejeme všem žákům naší školy příjemný vstup do nového školního roku, hodně nových zážitků, chuť poznávat a objevovat. Těšíme se na vzájemnou spolupráci s rodiči a přejeme hodně trpělivosti. Již nyní můžeme rodiče pozvat na akci Spolu zdravě hravě, která se uskutečnění na konci měsíce, na niž jsme získali dotaci z Grantového fondu Libereckého kraje. Těšíme se na příjemně společně prožité odpoledne. O činnosti školy se můžete více dozvědět na nových webových stránkách Mgr. Jiřina Jelínková foto: archiv školy přednáška stop závislosti V rámci projektu protidrogové prevence zaměřené na omezení výskytu kouření u školních dětí se žáci ZŠ praktické sešli v pátek 24. června v učebně rodinné výchovy na ZŠ náměstí Míru. Paní učitelka Eva Barkmanová našim žákům velice poutavě přednesla rizika kouření a jeho účinky na organizmus, včetně praktických ukázek. Mgr. Romana Suchá Přednáška protidrogové prevence byla velmi působivá Novoborský měsíčník / září

12 Ze školních lavic sklářská škola a gymnázium skleněný turecký med voněl orientem Začátek týdne patřil v Novém Boru slavnostní vernisáži prací sedmi tureckých studentů, kteří ukončí svou půlroční stáž na Vyšší odborné škole sklářské v rámci programu Leonardo. Pondělní podvečer se novoborská Navrátilova síň začala, několik desítek minut před samotným zahájením, plnit desítkami návštěvníků, mezi kterými nechyběl sklářský výtvarník Petr Novotný, nebo brazilský scénograf a výtvarník Ricardo Hoineff. Prostor zaplnily nejen skleněné objekty studentů, které vytvořili za posledních šest měsíců, ale nakonec i více jak sedmdesátka návštěvníků. Výstavu pod názvem Turecký med, zahájila ředitelka školy a seznámila přítomné nejen s kantory a spolupracovníky, kteří se studenty půl roku pracovali ale i se samotnými aktéry výstavy. Turečtí studenti, tři chlapci a čtyři děvčata, mají už za sebou zkušenosti ze dvou vysokých škol zaměřených na výtvarné umění, řekla v úvodu ředitelka školy Ilona Jindrová a pokračovala: Studovali u nás od února a prošli nejen školní hutí, brusírnou, ale například Emel Erdem se věnoval i rytí a absolvovali i výuku tavené plastiky. Objevovali nové techniky Je to podruhé, co jsem v Novém Boru a musím přiznat, že je to pro mě stále vzrušující být ve městě plného sklářů, kteří dělají tak krásné sklo, svěřila se jedna z vystavujících studentek Nuray Arli. Během půl roku se škola věnovala studentům opravdu se vším všudy. Péče a pozornost se jim dostávalo i ze stran vyučujících a tak po půl roce zvládali spoustu nových sklářských technik. Velkou péči jim věnoval na huti učitel odborného výcviku Zdeněk Kunc a podělit se o své zkušenosti mohl i díky výborné znalosti angličtiny. Zdeněk Kunc se jim věnoval i mimo vlastní výuku. Díky tomu poznali spoustu skláren i mimo Novoborsko. Zavítali tak například i do karlovarských skláren Moser, pochlubila se Ilona Jindrová. Všichni vystavující jsou absolventi tureckých škol designu skla či keramiky. Někteří z nich se do novoborské školy natolik zamilovali, že i když počátkem července odlétají zpět do Turecka, tři děvčata se vrátí zpět jako řádné studentky. Před nimi jsou nyní přijímací zkoušky na Vyšší odbornou školu sklářskou. Zdeněk Kunc, který měl studenty na starost v rámci odborné praxe, prozradil, jaká byla se studenty spolupráce. Práce s nimi byl skvělý a úžasný zážitek. Do práce vnesli zcela jinou mentalitu, než jsme dosud poznali a i díky tomu jsme na huti zažili krásné chvíle, svěřil se Kunc a pokračuje: Ne všichni byli v oboru začátečníci. Kluci už měli něco za sebou, v praxi byli o stupínek výš a znali už dost sklářských technik. Děvčata byla začátečníky a tak jsem se jim věnoval přeci jenom o trochu víc, aby kluky dohnala. Po půl roce snažení kluky v technice a zručnosti takřka dohnaly. Jejich výtvory jsou skvělé a je z nich cítit pozitivno. Jsou to povedené a krásné věci, dodal Kunc. Strach vystřídala spokojenost Snad každý návštěvník vernisáže si našel ve vystavených exponátech objekt, který ho zaujal nebo oslovil. Na výtvorech tureckých stážistů bylo znát, kolik vlastní inspirace si Ufuk Akbey, Sertac Alpaslan, Merve Arasli, Nuray Arli, Emel Erdem, Duygu Faga a Barbaros Giray, z pro nás exotického domova, přinesli do střední Evropy. Jsem mile překvapený. Znám se se studenty ze školní hutě, a tyto vystavované věci vidím dnes vůbec poprvé. Ta orientálnost, zcela jiný umělecký pohled, barevnost, tvary a témata jsou úplně jiné, než na jaké jsou lidé v Evropě zvyklí. Pravda, ojediněle se s evropskou tvorbou střetnou, ale například práce Sertaca Alpaslana mě mile překvapila, podělil se o své postřehy brazilský scénograf a výtvarník Ricardo Hoineff s tím, že turecká kultura se objevuje i v barevnosti a tvarech. Když jsme vernisáž připravovali, měli jsme velký strach, protože Nový Bor je město výtečných sklářů, výborných umělců a sklářských výtvarníků. Nakonec jsme viděli naše práce pohromadě. Měli jsme z toho upřímnou radost a strach trochu opadl, prozradila Nuray Arli. Nejen studenti, ale i ředitelka školy Ilona Jindrová, bude na půl rok se studenty z Turecka dlouho vzpomínat. Součástí programu výuky byl i český jazyk, kde jsme společně zažili spoustu humorných situací, díky tomu, že já mluvím špatně anglicky, oni špatně česky. Budu na ně dlouho vzpomínat, dodala závěrem ředitelka novoborské Vyšší odborné školy sklářské a Střední školy Ilona Jindrová. Tomáš Mařas skleněné ptačí budky v parku Netradiční pohled na stromy se v těchto dnech naskýtá návštěvníkům Smetanových sadů. Na některých kmenech se totiž blýskají nové skleněné ptačí budky. Autorem křehkých artefaktů je Petr Šetlík, student druhého ročníku Vyšší odborné školy sklářské v Novém Boru. Skleněné ptačí budky jsou pak výsledkem jeho semestrální práce. V tomto semestru jsme měli na výběr ze dvou zadání, a to vytvořit skleněnou mísu, nebo zpracovat téma obydlí, sdělil Petr Šetlík. Ten také dodal, že jeho volba byla jasná hned od foto: archiv školy počátku. Rozhodování trvalo asi dvě minuty. První co mne napadlo, byly právě ptačí budky, popsal Šetlík. Sklo ptáky neruší Výběr kmenů, na které bylo možné skleněné budky umístit, probíhal ve spolupráci s Odborem životního prostředí Městského úřadu v Novém Boru. Pan Šetlík s námi konzultoval možnosti instalace své semestrální práce ve Smetanových sadech. Poté jsme vytipovali vhodné stromy, a to s ohledem na to, aby artefakty nerušily hnízdící ptáky. Také jsme mu poradili způsob uchycení budek, potvrdila Bohumila Krenická z Odboru životního prostředí. Sám autor pak připustil, že spíš než ptáky, budou skleněná dílka zajímat nenechavce a mohou se tak stát terčem vandalů. S tím počítám. Myslím, že je to bohužel jen otázka času, kdy je někdo rozbije. Budu rád, když vydrží alespoň některá z nich, konstatoval Petr Šetlík a doplnil, že celkem by v parku měly být instalovány čtyři skleněné budky. Jana Maněnová 12 Novoborský měsíčník / září 2011

13 Ze školních lavic úspěch novoborských studentů na krajských slavnostech Dne se v Lomnici nad Popelkou při příležitosti Krajských slavností uzavřela fotografi cká soutěž vyhlášená hejtmanem Libereckého kraje TOULKY ČESKÝM RÁJEM. V této soutěži se umístily žákyně VOŠS a SŠ Nový Bor na předních místech takto: 1. místo Hana PEŠKOVÁ a 3. místo Lucie CHÝLKOVÁ Ceny předával osobně pan hejtman spolu s porotci, profesionálními fotografy pány Drahoňovským a Línem. Po předání šli všichni zúčastnění na výstavu fotografi í jak vítězných, tak všech ostatních, které byly uznány za natolik kvalitní, aby snesly vystavení. Tam si mohly všechny autorky pohovořit s profesionály o svých, ale také o ostatních fotografi ích. 3. místo obsadila fotografi e Lucie Chýlkové Fotografi e Hany Peškové získala 1. místo Potěšující bylo, že všechny fotografi e našich žáků, řečeno sportovně, byly v první desítce! Fotografové Drahoňovský a Lín si také pochvalovali obě autorky při diskuzi za velmi odborný přístup k fotografi ckému obrazu. Cestou zpět pak autorky konstatovaly, že se rády zúčastní i dalšího ročníku této soutěže. Myslím, že jim můžeme poblahopřát za krásný výsledek a popřát dobrého světla při sbírání dalších soutěžních fotografi í. Ing. Petr Fiala učitel základů fotografování outdoorový specialista plus V červnu 2011 se třídy G3 a V3 z novoborské střední školy vypravily na outdoorový kurz do zařízení STAN ve Staré Vsi u Rýmařova, které se zaměřuje na adrenalinové pobyty. Instruktor, kterému nikdo neřekl jinak než Bejček, nám hned na začátku stanovil přísná pravidla. Nikdo z nás mu nesměl vykat, všichni kromě něj museli mít bačkůrky a energetický drink byl pouze jednou denně na osobu. Hned první den nás čekala zajímavá disciplína nízká lana. Všichni jsme přežili ve zdraví a těšili jsme se na další dny plné adrenalinu. Druhý den jsme si vyzkoušeli šplhání na lezeckou stěnu i jištění našich kamarádů. Museli jsme být stále v pozoru, aby si nikdo z nás neublížil, naštěstí se ale nikomu nic za celý pobyt nestalo. Po obědě následovalo bojové klání v paintballu, které nám naše modřiny připomínají ještě dnes. Před večeří nás čekal také bungee running, při kterém jsme snědli spoustu písku, což nám pomohlo při trávení. Snídaně ve středu byla naštěstí velmi dobrá, a tak nám nevadilo ani ranní skákání na bungee trampolíně. Někteří odvážlivci se pustili do složitých akrobatických prvků, jako například David Šedina, který předvedl trojité salto. Odpolední čas jsme strávili na opravdové skále v Dobřečově. Zde je potřeba zmínit, že vrchol zdolala i Šárka Langerová, která mimochodem jako jediná z dívek nevynechala žádnou z disciplín. Cestou do STANu nás přepadl prudký déšť, který vydržel až do čtvrtka. Ani to nás ale následující den neodradilo od lukostřelby a fyzicky i psychicky nejnáročnější disciplíny vysoká lana. Další rekord, a to nejvyšší počet osmiletých diváků, utržil Jakub Vavřička při stavění bedýnek. Skandování malých divaček ho vyburcovalo i k elegantní holubičce ve výšce šesti metrů. V pátek před odjezdem proběhlo zhodnocení kurzu Outdoorový kurz jsme všichni přežili ve zdraví s instruktorem a společné rozloučení. Cestou domů jsme všichni vzpomínali na úžasné zážitky, které nám zůstanou dlouho v paměti. Na tom mají zásluhu i paní učitelky Sylva Medová a Lenka Bečvaříková, které se s námi dle svých možností zúčastnily jednotlivých disciplín. Na závěr bychom chtěli poděkovat vedení školy za umožnění tohoto nezapomenutelného zážitku. Anna Škodová a David Šedina Novoborský měsíčník / září

14 Zájmová činnost kytlice 2011 x duatlon Ač nám to ani nepřijde, slavíme letošním ročníkem jubileum X. Kytlice X duatlonu, a tak si Vás dovolujeme pozvat na tuto již tradičně vydařenou sportovně-kulturní akci, pro kterou byl letos stanoven termín 18. září, tradičně nedělního volna. Zázemí akce v Kytlici u České Kamenice nezměněno, takže se můžete opět těšit na perfektní jízdu nejen během závodu! Kytlice 2011 X Duatlon je fi nálovým kláním Libereckého poháru v triatlonu a duatlonu a zároveň Mistrovstvím LB kraje v duatlonu, Poháru Cyklorenovy, závodem pro širokou veřejnost a hlavně pro všechny, co mají rádi zábavu a sport v příjemném prostředí Lužických hor. Distance hlavního závodu jsou zachovány z předchozích ročníků (5 km běh 20 km MTB 3 km běh), stejně tak jako loňská vydařená biková část s několika singl treky. Absolutní novinkou je však zbrusu nový web závodu (www.xdk. cz), kde račte serfovat a registrovat se do jednotlivých kategorií letošního jubilejního X. ročníku. Zvýhodněné startovné je pro přihlášené do 5. září. Společně s hlavním závodem startuje open pretěk (3 km běh 10 km MTB 0,5 km běh) a závod žactva (na trati open závodu). Trať open závodu je přizpůsobena pro méně náročné atlety, či pro ty, kteří chtějí tento sport poprvé otestovat a zjistit, že tenhle sport je fakt super. Profíci si přijdou na své zejména z důvodu již tradičně silné konkurence, hobíci a rekreanti si své užijí nejenom díky nádherné krajině Lužických hor, ale i díky nevšednímu zážitku duatlonového adrenalinu. Závodí také dvoučlenné štafety (běžec + cyklista), které jsou každým rokem zábavnější a prestižnější součástí celé akce. Nejedná se o žádné mistrovství světa, tak jestli máte nějaký jednostopý bezmotorový povoz, přijeďte si zasportovat a pobavit. Online registrace jsou spuštěny na webových stránkách závodu Hromadný start všech kategorií je v 11h (do 10.30h prezentace). Tel.: , Ilustrační foto novoborské mažoretky od září přibírají nové členy Měsíc květen a červen jsme měli opět plný vystoupení na různých akcích, poutích, slavnostech, školních akademiích, ale především také plný soutěží a s nimi spoustu ocenění Zatímco starší děvčata bojovala v Blatné v kategorii pom-pon, kde se umístila na skvělém 5. místě, vyrazily mini i kadetky na soutěž do Prahy. Ani zde se naše holčičky neztratily. Minimažoretky obsadily krásné 4. místo. Kadetkám se dařilo ještě lépe a vybojovaly si stříbrný pohárek. Novoborské mažoretky Velmi náročná pro nás všechny byla neděle 4. 6., kdy jsme se už v půl 3 ráno vypravili na soutěž do Valtic. Jednalo se o fi nále miniformací, kde se předvedly jak kadetky, tak juniorky i seniorky. I přesto, že se všechny choreografi e vydařily, konkurence byla silná, a proto jsme tentokrát na stupni vítězů nestály. Ovšem pro nás to byla ohromná zkušenost a věřím, že příští rok budeme mnohem lepší. O víkendu června naše trenérka Danča a její svěřenkyně soutěžily o titul Mistrů ČR v Ronově nad Doubravou. Duo dětí Nikol Zimlová s Janičkou Rodrovou se umístilo na 6. místě, duo juniorek mladších Jana Štanderová + Ivana Růžičková obsadilo taktéž 6. příčku. Vrcholem všeho bylo vystoupení již zmíněné Danči Chodurové, která se stala VÍCEMISTRNÍ ČR V SÓLO SENIOR! Holkám děkujeme za reprezentaci a držíme palce do další sezóny! I tento víkend jsme měli plný, zatímco některá děvčata bojovala o medaile v Ronově, zbytek juniorek se vydal do Liberce, kde se konalo fi nále mistrovství ČR v rámci Czech dance organization. Nejprve však děvčata vyrazila na nákupy a také do bludiště v centru Babylón, kde se celá soutěž uskutečnila. Ve večerních hodinách předvedly juniorky vynikající výkon a vybojovaly si titul mistrů čr a POStUP Na mistrovství evropy!! Velký obdiv a gratulace jim prostě patří a na ME jim držme palce! Také naše městečko jsme potěšili svými vystoupeními, a to na Sklářských slavnostech, Ukázaly se naše minimažoretky, kadetky a také náš skvělý rodičovský tým! Za potlesku úžasných fanoušků a diváků se všem vystoupení moc povedla a myslím, že každému se na tváři objevil úsměv. Hned další den jsme vyrazili za deštivého rána do České Kamenice, kde se konal Mezinárodní hudební festival. Nejprve se děvčata prošla průvodem, za doprovodu dechových orchestrů, a spoustou jiných skupin mažoretek, poté na několik skladeb zapochodovala na náměstí a nakonec všechny skupiny ukázaly svá vystoupení, ze kterých porota vybrala 3 nejhezčí vystoupení. Mezi ně patřilo i jedno z našich vystoupení a děvčata si odvezla tašku plnou sladkostí. Pokračování na str Novoborský měsíčník / září 2011

15 Zájmová činnost Novoborské mažoretky od září přibírají nové členy Dokončení ze str. 14 Naše skvělé juniorky se zúčastnily ještě Finále MISTROVSTVÍ ČR v Jaroměři, kde se oproti loňskému roku posunuly o 7 příček a letos se umístily na krásném 7. místě! Tímto byla uzavřena soutěžní sezona tohoto roku a my, se skvělým kolektivem novoborských mažoretek jsme konec roku pěkně oslavily. Celá akce se konala v prostorách DDM, nejprve děvčata soutěžila o KORUNU NOVOBORSKÉ PRINCEZNY, kde předvedla svá kratičká vystoupení a z nich se vybrala ta nejlepší. Ovšem nejlepší byla děvčata všechna, proto si každá domů odnesla diplom, krásnou medaili a spoustu hezkých zážitků. Každá skupina také dostala překrásný dort, na kterém byla fotografie skupiny. Za odměnu si každá dívenka mohla zbaštit svou nebo cizí hlavu. Po spoustě šampusů, brambůrek, dortíků a všeho možného, se nakonec rozdělal ohýnek a kdo chtěl, tak si opekl buřtíka. Celá akce se vydařila a tímto bych chtěla poděkovat všem našim mažoretkám za výdrž a snahu při trénincích a vystoupeních, a hlavně rodičům, za podporu, pomoc i skvělou a bojovnou náladu! Úplnou úlevu a relax jsme však někteří prožili až druhý týden v červenci, kdy jsme se vydali za sluníčkem do Italského městečka Bibione Pineda. Letos to byla opravdu dovolená i pro děvčata, tudíž místo tréninků a vystoupení, jsme se prostě jen váleli u moře, nakupovali nebo tančili ve skvělé zábavné restauraci. Nábor nových členů Chceš se stát mažoretkou? Naučit se točit s hůlkou, jezdit na spoustu soutěží a vystupení? Přidej se k nám! Přijímáme děvčata do všech skupin a to ve věku od 4 do 18 let. Nábor proběhne dne 7. září v 16. hod v zasedací místnosti v DDM Smetanka. DOSPĚLÁCI, NEBOJTE SE, DO RODIČOVSKÉHO TÝMU BEREME VŠECHNY OD 20 DO 100 LET :-) POZOR!! NAVŠTIVTE NAŠE NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY!! Za všechny trenérky a mažoretky vám všem přeji mnoho úspěchů v novém školním roce a těšíme se na naše věrné fanoušky a na nové mažoretky. I vy se můžete těšit na spoustu nových choreografií a snad i na naše krásná děvčata v nových kostýmkách. ZA NOVOBORSKÉ MAŽORETKY JANA BÍLKOVÁ zápis do kroužků při ddm smetanka ve školním roce 2011/2012 NÁZEV KROUŽKU VĚK JMÉNO VEDOUCÍHO ZÁPIS ČAS CENA Dílnička pro holky Výroba šperků, modních doplňků... Přírodovědný kroužek Budeme se starat o zvířátka a poznávat přírodu Mozaika Výroba dekorativních předmětů třída Mgr. A. Karolína Kopřivová ředitelna 15:00 h třída Lenka Bělotová 15:00 h třída Šárka Zikmundová Kresba a malba třída Mgr. Tereza Jeřábková Základy počítačové grafiky třída Mgr. Tereza Jeřábková Vaření třída Lenka Bělotová Šachy Mírně pokročilí a začátečníci (kroužek bude probíhat v DDM) Šachy Začátečníci (kroužek bude probíhat v ZŠ Arnultovice) Šachy Začátečníci (kroužek bude probíhat v ZŠ U Lesa) Šikovné ručičky tvořivá dílnička pro nejmenší (každou středu odpoledne v ateliéru) Keramika děti (Každé úterý h v ateliéru) třída Ing. Miloš Koudelka třída Jaroslav Tryhuba třída Michal Mach předškoláci Jana Hlavinková třída Blanka Baánová Turistický klub Smetánci třída L. Bělotová, T. Jeřábková Práce s ovčí vlnou (Každé pondělí v ateliéru 15:30-17 h) děti Hana Karková zasedačka ředitelna ředitelna kuchyňka ST - zasedačka zasedačka zasedačka jídelna jídelna kuchyňka kuchyňka 15:00 h 15:30 h 16:30 h 15:30 h 15:30 h 15:30 h 15:30 h 15:30 h 16:00 h 16:00 h 16:30 h 350,- 350,- 350,- 350,- 300,- 350,- Novoborský měsíčník / září

16 Zájmová činnost zápis do kroužků při ddm smetanka ve školním roce 2011/2012 Výtvarná dílna UTA - UTA (Každý čtvrtek 14:30-16 h v ateliéru) Dílna UTA - UTA (Každý čtvrtek 16-17:30 h v ateliéru) třída Jana Hlavinková třída Jana Hlavinková Rybářský kroužek třída Pavel Hanzelín Jóga děti od 10 let Ing. Petr Němeček Výuka jazyků AJ, FJ, RJ Německý jazyk (začátečníci a mírně pokročilí) Jazykové kurzy dospělí dospělí Mgr. J. Vinkelhoferová Miroslav Hettwer Anglický jazyk dospělí Gabriela Havránková Kresba a malba temperou Kresba a malba temperou Keramika dospělí (Každé úterý h v ateliéru) Práce s ovčí vlnou (Každé pondělí v ateliéru h) Kurz PC pro dospělé (začátečníci) kroužky pro dospělé a seniory senioři, dospělí senioři, dospělí dospělí dospělí dospělí, senioři Akad. soch. A. Jankovcová V den zápisu proběhne úvodní hodina! Adad. soch. A. Jankovcová V den zápisu proběhne úvodní hodina! Blanka Baánová Hana Karková Jana Hlavinková Jóga dospělí Ing. Petr Němeček Mažoretky Boráček Přípravka, rytmika, společenské tance zápis do sportovních kroužků od 4 let do 20 let předškolní až 15 let Julie Samková Jana Bílková Zuzana Šťastná Dana Chodurová Iva Kolčová Lenka Mesteková Pavlína Mossigová Romana Karbanová jídelna jídelna kuchyňka relaxační místnost jazyková učebna jazyková učebna jazyková učebna PO ateliér ÚT ateliér jídelna kuchyňka ČT jídelna relaxační místnost zasedačka ČT Sokolovna 17:00 h 17:00 h 17:00 h 17:30 h 10 až 11:30 h 17:30 až 18:30 h 16 až 18:00 h 10 až 11:30 h 17:30 až 19:00 h 16:30 h 16:30 h 17:30 h 17:30 h 16:00 h 17:00 h zvláštní kurzovné zvláštní kurzovné zvláštní kurzovné 500,- 10 lekcí 500,- 10 lekcí 500,- 500,- 500,- 10 lekcí 750,- 300,- rok + zvláštní kurzovné Cvičeníčko předškoláčci Mgr. Olga Koutná Aerobic třída Jana Potůčková Lehká atletika předškolní až 9. třída Petr Choděra Pavel Půček Florbal mladší třída Vladimír Hrebíček ČT jídelna ČT jídelna ČT zasedačka ČT zasedačka 15:30 h 15:30 h 16:30 h 15:00 h 300,- 16 Novoborský měsíčník / září 2011

17 Zájmová činnost zápis do kroužků při ddm smetanka ve školním roce 2011/2012 Florbal starší třída Vladimír Hrebiček Stolní tenis třída - Volejbal - přípravka různé míčové hry a pohybové aktivity dětí Volejbal mladší žáci a žákyně Volejbal starší žákyně, kadetky, juniorky třída kluci - holky třída 9. třída až 18 let Radim Mitiska (Trénink bude probíhat ve sportovní hale, každé úterý a čtvrtek 15:30-17 h) Radim Mitiska (Trénink bude probíhat ve sportovní hale, každé úterý a čtvrtek 16:30-18 h) Radim Mitiska (Trénink bude probíhat ve sportovní hale, každé úterý h a každý čtvrtek, pátek 1-18 h) Orientační běh třída A. Rejholcová - OK Jiskra Sportovní hry v přírodě třída Vladimír Hrebiček Košíková třída Radka Bláhová Košíková Fotbal - předpřípravka Dorostenci a ročník 2004 a mladší chlapci 2004 a mladší Jaroslav Liška Martin Jankovský Fotbal - mladší přípravka Vladimír Ducháč Fotbal - starší přípravka Rudolf Horák Fotbal - mladší žáci Miroslav Šešina ČT zasedačka ČT jídelna ČT zasedačka ČT zasedačka ČT zasedačka ČT jídelna ČT zasedačka ČT zasedačka ČT jídelna Fotbalové hřiště fotbalové hříště fotbalové hříště fotbalové hřiště 15:00 h 16:00 h 16:00 h 16:00 h 16:00 h 16:30 h 15:30 h 17:00 h 17:00 h 15:30 až 16:30 h 15:30 až 16:30 h 15:30 až 16:30 h 15:30 až 16:30 h rok rok rok 300,- rok 300,- rok rok + zvláštní kurzovné rok + zvláštní kurzovné rok + zvláštní kurzovné rok + zvláštní kurzovné Ilustrační foto Více informací se dozvíte na našich webových stránkách na telefonním čísle nebo na u : Novoborský měsíčník / září

18 Fotogalerie mariánská pouť ve dnech srpna 2011

19 Fotogalerie mariánská pouť ve dnech srpna 2011

20 Zájmová činnost občanské sdružení rodina v centru Občanské sdružení Rodina v centru uspořádalo v průběhu května pro své klienty fi nanční vzdělávání v rámci projektu Abeceda rodinných fi nancí. Kurz proběhl ve třech samostatných blocích, jejichž společným jmenovatelem byl odpovědný přístup k rodinným fi nancím. V první části kurzu si 15 účastnic mohlo prakticky vyzkoušet sestavení domácího rozpočtu, ověřit si, jak se tvoří fi nanční rezervy a jak je možné získat kontrolu nad svými fi nančními prostředky. Záměrem další části kurzu, jež byla orientována na oblast zodpovědného zadlužování, bylo směrovat posluchače k přemýšlení a uvážlivému jednání při rozhodování o investování cizích fi nančních zdrojů ve formě půjček, úvěrů, hypoték i kreditních karet. Podle lektorky kurzu Ing. Kateřiny Patkové, smyslem nebylo odrazovat účastníky školení od možnosti fi nancování některých investic pomocí úvěrů, ale spíše poučení, na co má smysl cizí prostředky čerpat a kde je výhodnější naspořít vlastní zdroje. Třetí část obsahovala základní body pracovně-právních vztahů, práva i povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele a vše, co je dobré vědět před nástupem do zaměstnání, ale i v jeho přůběhu. Klientky mateřských center a pobobných organizací jsou často v zaměstnání diskriminovány, a proto měla mezi nimi tato část kurzu značný ohlas. Celý kurz probíhal v příjemné atmosféře provozovny občanského sdružení, po dobu výuky bylo pro účastnice zajištěno hlídání dětí a velkorysé občerstvení. Vzhledem ke značnému úspěchu kurzu rodinných fi nancí, budou všechny tři bloky zopakovány na podzim. Podrobnější informace budou včas k dispozici na všech vývěsních místech sdružení i na webových stránkách Rodina v centru, o. s. je nezisková organizace působící v Novém Boru a okolí. Vedle vzdělávacích aktivit pro dospělé provozuje organizace také Centrum pro rodinu Koblížek, volnočasové zařízení pro rodiče s malými dětmi. Mgr. Lucie Lacinová koordinátorka vzdělávání Co napsali čtenáři dům s pečovatelskou službou (dps) - domov aktivního stáří V důchodobém věku mají důchodci čas věnovat se svým zájmům a koníčkům a k tomu nám značně pomáhají zaměstnanci DPS, kteří pro nás, mimo jiné, uspořádali dne letní maškarní karneval, na kterém se sešly masky, které si důchodci sami vymysleli a upravili. Jejich šikovnost neznala mezí. Byla jsem překvapena, jak vkusně si upravil masky i sám personál včetně pana ředitele. Byly vyhodnoceny i tři nejlepší masky. Vše proběhlo ve skvělé náladě a smíchu. A to není vše. Zaměstnanci již připravují další akce, mezi nimi jsou letní sportovní hry. Je vidět, že i dnes se nachází lidské porozumnění a štěstí. Tak vidíte, může člověk ve stáří smutnit nebo lenošit? E. Charouzdová DPS Špálova Nový Bor Může člověk ve stáří smutnit nebo lenošit? víkendový pobyt ve cvikově Děti dostaly diplom za získané dovednosti MS ČČK uspořádala již počtvrté víkendový pobyt věnovaný výuce první pomoci. Opět jsme využili pohostinství DDM Cvikováček, který nám poskytl ubytování v chatkách. Navázali jsme na spolupráci s Dětským domovem na Krompachu, ten poslal na naši akci sedm dětí. Nikdo nemusel mít obavy, že budeme celé dny děti trápit jen nacvičováním pomoci raněným. Podívali jsme se také na pohádku v podání Cvikovských loutkářů, podnikli dobrodružnou, téměř noční výpravu do jeskyní. Starší kluci nám ji opravdu pěkně nachystali, osvítili svíčkami a nechybělo ani jedno, docela hodné, strašidlo. Sobotní odpoledne patřilo oslavě MDD na cvikovském cvičáku. Tady si děti opravdu užily! V neděli pak výlet na nedaleký Dutý kámen, oběd, úklid chatek, rozloučení a pochopitelně diplomy za získané dovednosti. Teď už jen ahóóój zase za rok! Za MS ČČK Hana Macelová 18 Novoborský měsíčník / září 2011

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. oddělení sociálně právní ochrany dětí

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. oddělení sociálně právní ochrany dětí Mgr. Dana Balážová vedoucí Náhradní rodinná péče pro oblast Nový Bor - Arnultovice: Akátová Lidická Polní U Slévárny B. Egermanna Lipová Prokopa Velikého U Studánky Dobrovského Luční Příkrá U Vodárny Gen.Svobody

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Městský úřad Nový Bor STANDARDY OSPOD STANDARD ČÍSLO 01 MÍSTNÍ A ČASOVÁ DOSTUPNOST

Městský úřad Nový Bor STANDARDY OSPOD STANDARD ČÍSLO 01 MÍSTNÍ A ČASOVÁ DOSTUPNOST STANDARD ČÍSLO 01 MÍSTNÍ A ČASOVÁ DOSTUPNOST 1. Místní a časová dostupnost Kritérium 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 24. dubnu 2009. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 28. srpnu 2008. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 9. lednu 2009. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 Vážení návštěvníci, obchodní partneři, dovolujeme si Vám představit program prohlídek, který jsme pro Vás připravili na rok 2013, rozdělený

Více

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY Bc.Tereza, DiS. Absolvovala r. 2010 Obor: Sociální péče sociálněsprávní činnost Další studium:

Více

Náš zpravodaj. Náš zpravodaj. !!Nezapomeň!! Kontakty: Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov

Náš zpravodaj. Náš zpravodaj. !!Nezapomeň!! Kontakty: Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov Náš zpravodaj Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov Číslo: 1/2012 27.2.2012 Náš zpravodaj Tak je tu druhé, respektive číslo první, našeho zpravodaje. Zatím se nám nějak nedaří dostávat

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Zpráva o činnosti Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Informace o provozu: v roce 2014 Středisko ekologické výchovy Český ráj zahájilo provoz informačního střediska (dále jen IS) ke dni 1. 8.

Více

PRAVIDLA pro vydávání ŽAMBERSKÝCH LISTŮ

PRAVIDLA pro vydávání ŽAMBERSKÝCH LISTŮ ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : PRAVIDLA pro vydávání ŽAMBERSKÝCH LISTŮ Číslo dokumentu: SAM 3222 Vydání č.: 03 Výtisk č.: 01 Platnost od: 28.03.2013 Účinnost od : 15.04.2013 Platnost do: Zpracoval: Vlasta

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová (kvarta) Daniel Jančařík (prima) Filip Mašek

12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová (kvarta) Daniel Jančařík (prima) Filip Mašek Soukromé reálné gymnázium Přírodní škola, o.p.s. Upgrade internetových stránek www.ceska-kanada.info 12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová

Více

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství.

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Informace o odpadech S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Termín a výše platby místního poplatku

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

U S N E S E N Í. číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice

U S N E S E N Í. číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice U S N E S E N Í číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice Zastupitelstvo obce Dívčice po projednání : 1) B e r e n a v ě d o m í : a) Informaci

Více

U Velkého Buku Po celých Lužických horách se vyskytují tyto jedinečné bučiny se staletými velikány.

U Velkého Buku Po celých Lužických horách se vyskytují tyto jedinečné bučiny se staletými velikány. Výroční zpráva 2007 U Velkého Buku Po celých Lužických horách se vyskytují tyto jedinečné bučiny se staletými velikány. obsah 1. Úvodní slovo 2. Sdružení a členové sdružení 3. Činnost v roce 2007 Lanterna

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Zpracoval: Bc. Tomáš Žák koordinátor prevence kriminality Dne: 30. 11. 2014 Od poloviny září do 10.listopadu 2014 probíhal sběr

Více

DNY GIS LIBEREC 2008 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

DNY GIS LIBEREC 2008 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ DNY GIS LIBEREC 2008 Podruhé se Krajská vědecká knihovna v Liberci stala místem setkání s moderními technologiemi. Ve dnech 12. 14. listopadu se v ní uskutečnily Dny geografických informačních systémů

Více

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Ochrana Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Město Kojetín provádí následující zpracování, které mu ukládá zvláštní zákon,

Více

NABÍDKA TEMATICKÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO MŠ A ZŠ. KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY Havlíčkův Brod

NABÍDKA TEMATICKÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO MŠ A ZŠ. KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY Havlíčkův Brod NABÍDKA TEMATICKÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO MŠ A ZŠ KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY Havlíčkův Brod 2014/2015 kontakt dětské oddělení Monika Dolejší, Lenka Živná 569 400 484 detske@kkvysociny.cz m centrum 569

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010.

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010. Zápis ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Ing. Miroslav Špička Lenka Stránská Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr.

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Zápis č.25 z 25. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 20.4.2004, konaného od 16.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Přítomni: Ing. Jan Bauer, Ing. Miroslav Bojanovský,

Více

Nakládání s osobními údaji

Nakládání s osobními údaji Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Město Kojetín provádí následující zpracování, které mu ukládá zvláštní zákon, nebo je

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014,

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Tišnova se

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák Omluveni: p. Frohlich, p. Čuchal

Více

Směrnice ředitele školy o svobodném přístupu k informacím

Směrnice ředitele školy o svobodném přístupu k informacím Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Směrnice ředitele školy o svobodném přístupu k informacím Č.j.: zštyrš 621/06 Vypracoval: Mgr. Antonín Lačný, ředitel

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 16. zasedání konaného dne 06.12.2011 Rada města Železný Brod po projednání 456/11rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 457/11rm schvaluje uzavření

Více

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2009/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP ZŠ Linecká, Linecká ulice 43 381 01 Český

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

SYMPOZIUM UMĚLECKOPRŮMYSLOVÝCH ŠKOL ČESKÉ REPUBLIKY 2007

SYMPOZIUM UMĚLECKOPRŮMYSLOVÝCH ŠKOL ČESKÉ REPUBLIKY 2007 SYMPOZIUM UMĚLECKOPRŮMYSLOVÝCH ŠKOL ČESKÉ REPUBLIKY 2007 PROGRAM 8. 6. 1 OBSAH Společné aktivity...2 Program pro účastníky na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské Kamenický Šenov...3 Program pro účastníky

Více

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2006 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

160 408 Modul č. 1 TURISTIKA dopoledne: Příjezd, ubytování, seznámení s režimem pobytu a nejbližším okolím odpoledne: Výlet přes tři kopce - podzemí Jiřetína pod Jedlovou (štola J. Evangelisty) -

Více

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna.

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna. OKENSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2010 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo ve středu 5.května 2010 od 17:00 hodin. Jedním z bodů jednání bylo schválení žádosti o slevu a prominutí

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

1963-2013. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OPAVA, SOLNÁ 8, příspěvková organizace. kresba. učitelé. prostorové vyjadřování. akční tvorba

1963-2013. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OPAVA, SOLNÁ 8, příspěvková organizace. kresba. učitelé. prostorové vyjadřování. akční tvorba kresba malba grafika prostorové vyjadřování akce festivaly akční tvorba příprava na SŠ, VŠ za uměním, za vzděláním učitelé 1963-2013 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OPAVA, SOLNÁ 8, příspěvková organizace 1963

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE CHVALOVICE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNUOBCE CHVALOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

OPTIMALIZACE STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ V LIBERECKÉM KRAJI

OPTIMALIZACE STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ V LIBERECKÉM KRAJI Únor 2011 Oponentní materiál k navržené reformě náměstka hejtmana Radka Cikla OPTIMALIZACE STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ V LIBERECKÉM KRAJI 1 Zpracovali pod vedením Mgr. Stanislava Pěničky za oblast Liberec PhDr.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína

Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína Odbor sociálních služeb, MěÚ Hodonín, 2013 Schváleno Zastupitelstvem města Hodonína dne 15.10.2013 Nabývá účinnosti dnem schválení ZM Obsah

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Práce s textem a získávání informací

Práce s textem a získávání informací Autor: Předmět/vzdělávací oblast: Tematická oblast: Téma: Mgr. Lenka Dvořáková Vzdělávání a komunikace v českém jazyce Práce s textem a získávání informací Porozumění publicistickému textu Ročník: 1. 4.

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Dne 10.10.2011 se uskutečnila v tělocvičně školy první schůzka rodičů ve školním roce 2011/2012. Schůzi vedla p. Eva Válková, která jménem výboru přivítala

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 553780700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553732965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 ID datové schránky: 24ebrt5 č.j.: OVÚP/4432/13/Kr vyřizuje: Eva Krčmářová tel.:

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

A.) Oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin B.) Žádost oznamovatele o vyrozumění o učiněných opatřeních

A.) Oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin B.) Žádost oznamovatele o vyrozumění o učiněných opatřeních Městské státní zastupitelství Brno datovou schránkou Oznamovatel: Oživení, o.s. sídlem Muchova 232/13, 160 00 Praha 6 Podezřelí: 1) Jana Vlachová, 29.4.1984, Poznaňská 24, Brno (dříve Jana Uhra 6, Brno)

Více

Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO

Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Městský úřad Česká Třebová 24. Března 2014 od 15.30 hodin Ing. Jaromíra Žáčková, JUDr. Eva Gibišová, Petr

Více

Výroční zpráva 2 0 1 3. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s.

Výroční zpráva 2 0 1 3. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Výroční zpráva 2 0 1 3 Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Obsah: 1. Základní informace 2. Přehled událostí v Muzeu Stará Čistírna, o.p.s. a staré čistírně v roce 2013 Finanční zpráva 2013 2 1. Základní informace

Více

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce Ing. Vladimír Šretr daňový poradce D A Ň O V Á I N F O R M A C E Problematika ručení u DPH ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014.

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014. KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Územní odbor Mělník Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014 Počet listů: 5 Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku

Více

" Poznáváme svět našich přátel" Fotokniha projektu

 Poznáváme svět našich přátel Fotokniha projektu Mikroprojekt Regionu Bílé Karpaty Realizace 9/2013-6/2014 " Poznáváme svět našich přátel" CZ/FMP.10/0293 Spolufinancován EU, celkový rozpočet 7 743,- Eur. Fotokniha projektu FOND MIKROPROJEKTŮ Projekt

Více

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Rok 2008 SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE 4/2008 SMĚRNICE Rady města České Budějovice ze dne 23. 4. 2008 o evidování a vyřizování škodních událostí Vydává Zpracoval Projednáno

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy OBEC VELKÉ BŘEZNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2003, O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVĚ, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH NA ÚZEMÍ OBCE VELKÉ BŘEZNO A O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Nadační fond Jendy Rajmana

Nadační fond Jendy Rajmana Statut nadačního fondu Nadační fond Jendy Rajmana I. Všeobecná ustanovení čl. l Nadační fond Jendy Rajmana (dále jen "fond") byl zřízen zakladatelem ing. Pavlem Hančarem, bytem v Hořicích, Riegrova 1048,

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 142 134/99-11001 Signatura: on2cs105 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Frýdek-Místek INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Dobrá, Dobrá

Více

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ DUBEN 2015

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ DUBEN 2015 AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ DUBEN 2015 DUBNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY STANOVISKO ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE HARTMANN, JELÍNEK, FRÁŇA A PARTNEŘI KE KAUZE BLANKA

Více

Tábor VAMAtremp - SMLUVNÍ PODMÍNKY

Tábor VAMAtremp - SMLUVNÍ PODMÍNKY Tábor VAMAtremp - SMLUVNÍ PODMÍNKY pro dětské rekreační pobyty (dále jen pobyt ) na letním táboru VAMAtremp Nadějkov, (dále jen tábor ): 1. Smluvní strany a) Pořadatel pobytu Marcela Jelínková,VAMAtremp

Více

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY VYDÁNÍ Č.: 3 / ZÁŘÍ 2015. Vážení obchodní přátelé,

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY VYDÁNÍ Č.: 3 / ZÁŘÍ 2015. Vážení obchodní přátelé, TAX FRESH VYDÁNÍ Č.: 3 / ZÁŘÍ 2015 UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY Vážení obchodní přátelé, V těchto Tax Fresh si Vás dovolujeme informovat o zcela nové povinnosti plátců DPH podávat takzvaná

Více

Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie

Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie Volební noviny č. 2 Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie Hnutí NEZÁVISLÍ a sdružení PRO Vratimov bude prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením

Více

Staňte se partnerem. Sport bez předsudků Sportovně sociální projekt prevence kriminality

Staňte se partnerem. Sport bez předsudků Sportovně sociální projekt prevence kriminality Staňte se partnerem Sport bez předsudků Sportovně sociální projekt prevence kriminality Sport bez předsudků Hlavní cíle projektu popularizace a prezentace sportu jako možnosti využití volného času dětí:

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Žádost o dotaci je nutno podat ve lhůtě pro podání žádostí o dotaci, která je stanovena v Programu

Žádost o dotaci je nutno podat ve lhůtě pro podání žádostí o dotaci, která je stanovena v Programu Metodický pokyn k podávání žádostí o dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu Žádost o dotaci je nutno podat

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014 Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 214 Rozdaných dotazníků: 76 Odevzdaných dotazníků: 7 Z toho: Počet odevzdaných dotazníků

Více

Obec Č Í Ž O V Á. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích.

Obec Č Í Ž O V Á. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích. Obec Č Í Ž O V Á Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích. Zastupitelstvo obce Čížová vydává podle ustanovení 14, odst.2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015

Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015 Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Petra Dokládalová, Ing. Jiřina Frýbová,

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Dne 2. března 2015 uspořádalo Vzájemné soužití o.p.s. v Ostravě konferenci s cílem formulovat konkrétní soubor doporučení a cílů k

Více

1. Základní ustanovení. 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce. 4. Samospráva obce

1. Základní ustanovení. 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce. 4. Samospráva obce OBSAH : 1. Základní ustanovení 2. Organizační struktura obecního úřadu 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce 4. Samospráva obce 5. Organizační řád obslužných

Více

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy A Z kvíz Pojmy z veřejné správy Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodickýpokyn SOŠInterDact s.r.o. Most Bc. Ilona

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

Částka 5 Rozesláno dne 19. listopadu 2013 O B S A H

Částka 5 Rozesláno dne 19. listopadu 2013 O B S A H Ročník 2013 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů L i b e r e c k é h o k r a j e Částka 5 Rozesláno dne 19. listopadu 2013 O B S A H 4. Nařízení Libereckého kraje, kterým se stanovují úseky silnic,

Více