VODNÍ NÁDRŽ SEDLÁKOVA LOUKA E - DOKLADOVÁ ČÁST

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VODNÍ NÁDRŽ SEDLÁKOVA LOUKA E - DOKLADOVÁ ČÁST"

Transkript

1 VODNÍ NÁDRŽ SEDLÁKOVA LOUKA VLS PLUMLOV E - DOKLADOVÁ ČÁST 1. Snímek katastrální mapy 2. Výpis z katastru nemovitostí 3. Vyjádření Povodí Moravy Brno 4. Vyjádření - Krajský úřad - podlimitní záměr 5. Souhrnné vyjádření - Újezdní úřad Březina - vodohospodář 6. Závazné stanovisko k zásahu do VKP - Újezdní úřad Březina - vodohospodář 7. Vynětí z lesního půdního fondu - Vojenský lesní úřad Praha 8. Vyjádření Vojenské ubytovací a stavební správy Brno 9. Vyjádření VaK Vyškov 10. Vyjádření Veolia Prostějov 11. Vyjádření RWE 12. Vyjádření Telefonica O2 13. Vyjádření EON 14. Vyjádření ČEZ 15. Vyjádření ČEZ ICT 16. Údaje ČHMÚ 17. Posudek kategorie TBD

2 Sedlakova louka Kotostralni urod pro Jihomoravsky kroj, Ketastralni pracoviste Vyskov Okres Vyskov Obec Brezma /Jl^Wi Podpis 1 4, Kat. uzemi Zbanov Slav k , 13:3S:01 Mapovy list c. PROST^JOV S-5/3 Meritko 1:2000 KOPIE KATASTRALNI MAPY XSSS& Vyhotovil Ambrozova Miluse One :3S:01 Razitko / ^~- 1^^ r^^\ i% ihrazen ~»Kc jj^x

3 Informace o parcele Parcelni cislo: Vymera [m2]: Katastraini uzemi: Cislo LV: Typ parcely: Mapovy list: Urceni vymery: Zpusob vyuziti: Druh pozemku: Sousedni parcelv Zbanov Parcela katastru nemovitosti DKM Graficky nebo v digitalizovane mape les jiny nez hospodafsky lesni pozemek Zobrazeni v grafickem prohlizeci Vlastnici, jini opravneni Vlastnicke pravo Jmcno/nazev Ceska republika Pravo hospodafit s majetkem statu Jmcno/nazev Adresa Adresa Podil Podil Vojenske lesy a stalky CR, s.p. Pod Juliskou 1621/5, Praha, Dejvice, Zpiisob ochrany nemovitosti Nazev pozemek urceny k pineni funkci lesa Seznam BPEJ Parcela nema evidovane BPEJ. Omezeni vlastnickeho prava Nazev Vecne bfemeno uzivani Jine zapisy [Nejsou evidovany zadne jine zapisy. Zobrazene udaje maji informativni charakter. Nemovitost je v uzemnim obvodu, kde statni spravu katastru nemovitosti CR vykonava Kataslraini iifad pro Jihomoravskv krai. Kalastralni pracoviste Vvskov Plainest k :22:10

4 strana 1/2 POVODI MORAVY AQUAPLAN Ing. Kuda Petr Narodnich hrdinu Lipnik n. Becvou VAS DOPIS ZNACKY/ZE ONE NASE ZNACKA ^ VYRIZUJE MiSTO/DATUM PM023100/20li-203/Pp Ing. Petr Policky Brno Vodni nadrz,,sedlakova louka" (k.u. Zbanov; ORP Vyskov; kraj Jihomoravsky; HP ) Charakteristika akce: One nam byla pfedlozena PD stavby,,vodni nadrz Sedlakova louka", zpracovana 03/2013. Projektantem stavby je AQUAPLAN Narodnich hrdinu 912, Lipnik nad Becvou, investorem jsou Vojenske lesy a statky CR, s.p. Divize Plumlov. Pfedlozena dokumentace fesi zamer investora vybudovat na bezejmennem pfitoku (IDVT ) Repesskeho potoka dve prutocne viceucelove vodni nadrze o celkove plose hladiny 0,5 ha a max. retencnim obsahu 5670 m3. Ucelem vystavby nadrzi je zdrzeni vody v lokalite a vytvofeni lokalniho biocentra s krajinotvornym prvkem. Hraze jsou navrzeny zemni sypane a hutnene po vrstvach 20cm na 95%-Proctor standart. Na vzdusne pate telesa hrazi je sterkovy dren s perforovanym potrubim. Bezpecnostni preliv u obou hrazi je situovany vzdy v ose hraze, je opevnen dlazbou z lomoveho kamene. Na preliv vzdy navazuje skluz opevneny gabionovou rohozi. Ve spodni casti nadrzi jsou manipulacni objekty pozerakoveho typu s pfednim natokem s dvojitymi dluzovymi stenami. Odpadni koryto od manipulacnich objektu je opevneno kamennou rovnaninou. Pfi provozu nadrzi musi byt zachovan minimalni zustatkovy prutok v toku, ktery se rovna prutoku Q330 = 1,6 l/s. Stavbou nedojde k pfimemu dotceni toku a zafizeni ve sprave Povodi Moravy, s.p. Stanovisko spravce povodi k uzemnimu a stavebnimu rizeni Na zaklade ustanoveni 54 odst. 4 zakona 254/2001 Sb. o vodach a o zmene nekterych zakonu (vodni zakon) vydava Povodi Moravy, s.p., jako spravce povodi nasledujici stanovisko: a) z hlediska planovani v oblasti vod neni uvedeny zamer v rozporu se zajmy hajenymi planem oblasti povodi Moravy. Povodi Moravy. s.p. T ill 1C oo 13 Dfevafska 11, Brno DlC CZ70 89 oo 13

5 strana 2/2 b) z hlediska dalsich zajmii chranenych zakonem c. 254/2001 Sb., o vodach a o zmene nekterych zakonu, souhlasime s uvedenym zamerem za podminky: Projektova dokumentace bude odsouhlasena pfimym spravcem dotceneho vodniho toku. Upozornujeme: Ve vodnim toku musi byt pod nadrzemi zachovan minimalni zustatkovy prutok (MZP) die metodickeho pokynu MZP ze dne 15.fijna 1998 (bod 3 - smerne hodnoty MZP) stanoveny z aktualnich hydrologickych dat DVT ziskanych z CHMU a dolozenych v PD. V rozhodnuti vodopravnfho ufadu bude uvedena hodnota MZP a take zpusob jeho dodrzovani a kontroly. Na VN bude zpracovan manipulacni fad. Stavbou nesmi dojit ke zhorseni jakosti povrchovych a podzemnfch vod ani ke zhorseni odtokovych pomeru v pfedmetne lokalite. Pouzivane mechanizacnf prostfedky musi byt v dobrem technickem stavu a musi byt dodrzovana preventivni opatfeni k zabraneni pfipadnym ukapum ci unikum ropnych latek. S veskerym odpadem vzniklym behem vystavby bude nakladano v souladu s platnou legislativou (185/2001 Sb. O odpadech ). Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li vyuzito pro vydani platneho rozhodnuti nebo opatfeni vodopravniho nebo jineho spravniho ufadu. Povodf Moravy, s.p Brno, DfevafekA 11. DlC:CZ Ing. Pavel Biza vedouci utvaru spravy povodi Pfilohy 1 x projektova dokumentace

6 KRAJSKY URAD JIHOMORAVSKEHO KRAJE Odbor zivotniho prostredi Zerotinovo namesti 3/5, Brno Vasdopiszn.: Ing. Petr Kuda Zedne: AQUAPLAN c.j.: JMK 59764/2013 Narodnich hrdinu 912/15 SP. zn, S-JMK 53992/2013 OZP/Sme LiPnfk nad Vyfizuje: Mgr. Mirek Smetana Telefon: Datum: ,,Vodni nadrz,,sedlakova louka", k.u. Zbanov, okr. Vyskov - vyzva k doplneni oznameni podlimitnfho zameru. Krajsky urad Jihomoravskeho kraje, odbor zivotniho prostfedf (dale jen KrU JMK, OZP) jako vecne a mistne pffslusny spravni ufad ve smyslu ustanovenf 20 pi'sm. b) a 22 pfsm. a) zakona c. 100/2001 Sb., o posuzovanf vlivu na zivotnf prostfedf ve znenf pozdejsfch pfedpisu (dale jen zakon) obdrzel dne oznameni o podlimitnim zameru,,vodm nadrz Sedlakova louka", k.u. Zbanov, okr. Vyskov (dale jen,,oznamenf") spolu s zadosti o posouzeni vlivu daneho podlimitni'ho zameru na lokality NATURA Oznamovatel: Vojenske lesy a statky CR, s.p., si'dlem Pod Juliskou 1621/5, Praha 6, s pfidelenym 1C divize Plumlov, Lesnicka 463, Plumlov; zastoupene na zaklade zmocnenf Ing. Petrem Kudou, Narodnich hrdinu 912, Lipnfk nad Becvou, s pfidelenym 1C Strucny popis zameru: Pfedmetem zameru je vybudovam dvou rnalych prutocnych vfceucelovych vodnfch nadrzi na bezejmennem pri'toku Repesskeho potoka, v lokalite,,sedlakova louka", spadajfci do arealu Vojenskeho ujezdu Brezina. Ucelem je zdrzeni vody v lokalite a vytvofenf lokalniho biocentra. Celkova plocha obou vodni'ch nadrzi bude cinit cca 0,5 ha. Objem vetsi nadrze bude 3935 m3 (max. hloubka 2,35 m), objem mensf nadrze bude 1731 m3 (max. hloubka 1,75 m). Zemni telesa hrazf budou o vyskach 4,50, resp. 3,60 m nad teren, pro jejich stavbu bude vyuzit odtezeny material z plochy budoucf zatopy. Prostudovanfm obsahu predlozeneho,,0znamenf" a zadosti KrU JMK, OZP zjistil, ze dokument je neuplny a oznameni zpracovane poclle prflohy 3a zakona je treba doplnit o zakonem stanovene prflohy: - Stanovisko ph'slusneho stavebniho ufadu k zameru z hlediska uzemne planovaci dokumentace - Stanovisko organu ochrany pfirody podle 45i odst. 1 zakona c. 114/1992 Sb., o ochrane prirody a krajiny, ve zneni pozdejsich pfedpisu 1/2

7 Zaroven KrU JMK, OZP sdeluje, ze k vydanf stanoviska podle 45i odst. 1 zakona c. 114/1992 Sb., o ochrane ph'rody a krajiny, ve znenf pozdejsich predpisu, je kompetentnfm organem prislusny ujezdnf ufad. Do doby doplneni vyse pozadovanych stanovisek nelze vydat sdelenf ve smyslu 6 odst. 3 zakona c. 100/2001 Sbv o posuzovani vlivu na zivotnl' prostredl ve znenf pozdejsich pfedpisu. Krajsky ufad Jihomoravsktiho kraje odoor iivotniho prostredl 2erotinovo n m. 3/5, Brno -6- Ing. Jirf Hajek vedoucf oddelenf posuzovani' vlivu na zivotnf prostredl' l DlC Telefon fax Internet CZ /2

8

9

10 Újezdní úřad vojenského újezdu Březina stavební úřad Víta Nejedlého 692, Vyškov K čj.: /2012/DP-1493 Výtisk číslo: 1 VYŘIZUJE: TEL.: FAX: Ing. Ján ROUBAL Počet listů: 1 DATUM: VYJÁDŘENÍ Újezdní úřad vojenského újezdu (dále jen ÚÚřVÚ) Březina, jako stavební úřad příslušný podle 16 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil podle 80 odst. 2 písm. e) a odst. 3 písm. d) a podle 90 stavebního zákona oznámení o záměru umístěni stavby Vodní nádrž Sedláková louka navrhované realizovat na pozemcích p.č. 198 a 208 v k.ú. Žbánov, vojenský újezd Březina, okres Vyškov. Záměr umístění stavby podal dne vlastník: zastoupený (dále jen "žadatel"). VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR, s.p., IČ , DIVIZE PLUMLOV, Lesnická 463, Plumlov Ing. Petr Kuda, narozen bytem Narodnich hrdinu 912, Lipník nad Bečvou, Navrhovaná stavba Vodní nádrže Sedláková louka je lokalizována na území Vojenského újezdu Březina v údolní nivě bezejmenného levostranného přítoku Repešského potoka a řeší provedení úpravy vodního toku jako soustava dvou průtočných nádrží umístěných přímo na toku tohoto potoka. V současné době se podél výše jmenovaného toku nachází náletový břehový porost, tok je neupravený a koryto je částečně erodováno dřívějšími průtoky velké vody. Navrhovanými úpravami na toku dojde k posílení ÚSES vytvořením trvalé zátopy. ÚÚřVÚ Březina po prostudování předložené dokumentace výše uvedeného záměru stavby dospěl k závěru, že stavba nebude narušovat využívání území vojenského újezdu stanovené zákonem číslo 222/1999 Sb., o zajištění obrany ČR ve znění pozdějších předpisů a ani schválené záměry územního plánování protože záměr výše uvedené stavby splňuje podmínky stanovené v závazné části Územního plánu a je plně v souladu s body: Návrh regulativů pro oblast vodohospodářské funkce území, Návrh směrné části vodohospodářské funkce území, veřejné části Územního plánu vojenského újezdu Březina, který nabyl účinnosti dne opatřením obecné povahy.

11 Č.j /2012/DP-1493 str. 2 Na základě výše uvedených skutečností ÚÚřVÚ sděluje, že z hlediska posouzení navrhovaného záměru stavby Vodní nádrž Sedláková louka podle současně platného územního plánu vojenského újezdu Březina k jeho realizaci nemá připomínek. Poučení: Toto vyjádření se vydává pro potřebu Oznámení podlimitního záměru na Krajský úřad Jihomoravského kraje. Toto vyjádření nenahrazuje rozhodnutí ani opatření ÚÚřVÚ a ani jiných správních orgánů, jichž je zapotřebí pro povolení stavby podle současně platných předpisů. pplk. Ing. Radek MALANÍK přednosta ÚÚřVÚ Březina Obdrží: účastníci (dodejky) 1. VLS ČR, s.p., divize PLUMLOV, Lesnická 463, Plumlov zastoupené Ing. Petr Kuda, bytem Narodnich hrdinu 912, Lipník nad Bečvou.

12 VOJENSKY LESNI URAD Tychonova 1, Praha 6 C.j / A400P08KMOCB V Praze dne //. kvetna 2013 Vytisk c. 1 Pocet listu: 2 Pfilohy neutajovane: 1/1 Aquaplan Ing. Petr Kuda Narodnich hrdinu Lipnik nad Becvou Vec: Vodni nadrz,,sedlakova louka"-k.u. Zbanov - VLS CR - souhlas s umistenim stavby na pozemcich urcenych k plneni funkci lesa. ZAVAZNE STANOVISKO Vojensky lesni ufad (VLsU), jako organ statni spravy lesu ve vojenskych lesich podle ustanoveni 47 odst. 2 zakona c. 289/1995 Sb., o lesich a o zmene a doplneni nekterych zakonu (lesni zakon), ve zneni pozdejsich pfedpisu. u d e 1 u j e, podle ustanoveni 14 odst. 2 lesniho zakona souhlas s vydanim uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni pro stavbu dvou vodnich nadrzi,,sedlakova louka", ktere budou umisteny na pozemcich urcenych k plneni funkci lesa p.c. 208 a p.c. 198 obe k.u. Zbanov, obec Vojensky ujezd Bfezina, okres Vyskov. Zaroven bude stavba umistena ve vzdalenosti do 50 m od pozemku urcenych k plneni funkci lesa p.c. 208, p.c. 198 a p.c. 204 vse k.ii. Zbanov, obec Vojensky ujezd Bfezina, okres Vyskov. Souhlas je vazan na splneni nasledujicich podminek: 1. Pfi realizaci zameru je nutno dbat zakladnich povinnosti k ochrane pozemku urcenych k plneni funkci lesa uvedenych v 13 lesniho zakona. 2. Nedojde ke znecist'ovani lesnich porostu vykopovym materialem ani jinym stavebnim odpadem v souvislosti s realizaci stavby a v budoucnu ani jinym moznym odpadem. 3. Pfed zahajenim stavby pozada investor stavby VLsU o docasne odneti pozemku urcenych k plneni funkci lesa. Zadost bude mit nalezitosti vyhlasky Ministerstva zemedelstvi c. 77/1996Sb., o nalezitostech zadosti o odneti nebo omezeni a o podrobnostech o ochrane pozemku urcenych k plneni funkci lesa. Bez rozhodnuti VLsU o docasnem odneti pozemku urcenych k plneni funkci lesa nelze na lesnich pozemcich zahajit stavebni prace.

13 4. Po dokonceni stavebnich praci budou vodni nadrze geometricky zamefeny s tim, ze soucasti kolaudacniho rozhodnuti musi byt geometricky plan dotcenych vod. Dotceny lesni pozemek je soucasti LHC Zarovice, ktery obhospodafuje divize VLS CR s. p. Plumlov. Nedilnou soucasti tohoto stanoviska je situacni nakres v kopii porostni mapy. Souhlas se udeluje na zaklade zadosti pana Petra Kudy, 1C se sidlem Narodnich hrdinu 912, Lipnik nad Becvou ze dne POUCENI Zavazne stanovisko neni samostatnym spravnim rozhodnutim, nelze se proti nemu odvolat. Vyfizuje: Ing. Petr Horka tel fax: Ing. Vaclav PATERA Obdrzi: Aquaplan Ing. Petr Kuda Narodnich hrdinu Lipnik nad Becvou Vojenske lesy a statky CR, s. p. podnikove feditelstvi Pod Juliskou Praha 6 Vojenske lesy a statky CR, s. p. divize Plumlov Lesnicka Plumlov

14 Ceska republika- Ministerstvo obrany jejimz jmenem jedna reditel Vojenskd ubytovaci a stavebni sprdvy Brno Ing. Jaroslav Valchaf se sidlem Svatoplukova Brno V Brne dne :...^.cervna 2013 Cj. 1414/ /Z1-OSNM Vytiskc.: 1 Pocet listu: 1 Ing. Petr Kuda AQUAPLAN Narodnich hrdinu Lipnik nad Becvou Vec: Vodni nadrz,,sedlakova louka" - k.u. Zbanov - vyjadfeni vlastnika Ceska republika, Ministerstvo obrany, prostfednictvim Vojenske ubytovaci a stavebni spravy v Brne, jako pfislusna organizacni slozka pravnicke osoby, je vlastnikem nemovitosti v k.u. Zbanov dotcenych stavou. K projektu z majetkoveho a provozniho hlediska nemame pfipominek. Je nutno dolozit stanovisko stavebniho ufadu vojenskeho ujezdu Bfezina. S pozdravem. Vyfizuje: JUDr. Katefina Zlatkovskd , Reditel VUSS Ing. Jaroslav Valchaf Vojenskd ubytovaci a stavebni sprdva se sidlem : Svatoplukova 2687/84, Brno-Zidenice korespondenci zasileite na adresu : Svatoplukova 84, B R N O nebo ISPS VUSS Brno - Ministerstvo obrany, Tychonova 1, Praha, hiyaavk ICO

15 ev.e.: 0471_06231_13_2banov_vodni nadrj Sedlakova louka_vojenske lesy a statky CR s.p._stanovisko Q O O Vodovody a kanalizace Vyskov, a.s. Brnenska410/13, Vyskov Zapsana v OR KS v Brne, odd. B, vl ICO: , DlC: CZ Vojenske lesy a statky CR, s.p. Vas dopis zn. /Ze dne: Nase znacka: 2013-^2,00/0471/TU/so Vyfizuje: Soldan Vyskov dne: 17. kv6ten2013 Vec: Stanovisko k akci,,vodni nadrz,,sedlakova louka" - VU Bfezina, k.u. Zbanov" Na zaklade Vasi zadosti o vyjadfeni k vystavbe vodni nadrze sdelujeme, ze:: lokalita nespada do pusobnosti spolecnosti VaK Vyskov, a.s., tj. okres Vyskov. S pozdravem VODOVODY A KANAUZACE VY&COV, VySkov, BrniosM 410/13 Ing. Oldfich Novome"stsky vedouci technickeho liseku Pfilohy: bez priloh Na vsdomi: Tel.: , Fax.: KB Vyskov, c.u /0100

16 Q VGOLIA VODA MORAVSKA VODARENSKA, a. s. Ing. Kuda Petr Narodnich hrdinu Lipnik n.b. Na5e znacka PRO/B/ /13/Vych Vyfizuje/telefon Vychodil/ V Prostejove dne Vec : Vodni nadrz,,sedlakova LOUKA" - k.u. Zbanov - VLS CR Pfedlozena dokumentace k uzemnimu a stavebnimu fizeni fesi stavbu vodni nadrze ve vojenskem ujezdu Bfezina, k.u. Zbanov. Zadatel zadosti urcil a vyznacil zajmove uzemi, jakoz i stanovil duvod pro vydani vyjadfeni. V uvedene lokalite se nenachazi zadne zafizeni pod nasi spravou. Vyjadfeni je platne pouze pro zajmove uzemi urcene a vyznacene zadatelem v dokumentaci. Vyjadfeni pozbyva platnosti uplynutim doby platnosti, zmenou rozsahu zajmoveho uzemi ci zmenou duvodu vydani, uvedeneho v zadosti. Platnost tohoto vyjadfeni je jeden rok ode dne vystaveni. Souhlasime s vydanim UR a SP. Vychodil Zbynek Referent TPC MORAVSKA VODARENSKA, a.s. Olomouc, Tovarni 41 PSC MORAVSKA VODARENSKA, a. s. Tovarni 41 «772n Olomouc Tel.: in Fax: Spolecnostje zapsana vobchodmm rejstfiku oddil B, vlozka 1943, u Krajskeho soudu vostrave. 1C: ' Dlt C Bankovni spojeni: /0100

17

18

19 VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zmn nkterých souvisejících zákon (zákon o elektronických komunikacích), ve znní pozdjších pedpis a 161 zákona. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon) i dle dalších píslušných právních pedpis íslo jednací: /13 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Spojené územní a stavební ízení Platnost tohoto Vyjádení koní dne: Žadatel Stavebník Název akce Zájmové území Ing.Petr Kuda Vojenské lesy a statky R, s.p. Vodní nádrž "Sedlákova louka" Okres Vyškov Obec Bezina Kat. území /. parcely Žbánov Žadatel shora oznaenou žádostí uril a vyznail zájmové území, jakož i stanovil dvod pro vydání Vyjádení o existenci sít elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany sít elektronických komunikací spolenosti Telefónica Czech Republic, a.s. (dále jen Vyjádení). Na základ urení a vyznaení zájmového území žadatelem a na základ stanovení dvodu pro vydání Vyjádení vydává spolenost Telefónica Czech Republic, a.s. (dále jen Telefónica) následující Vyjádení. Nedojde ke stetu s podzemním vedením sít elektronických komunikací (dále jen PVSEK) spolenosti Telefónica. Na žadatelem ureném a vyznaeném zájmovém území se nevyskytuje PVSEK spolenosti Telefónica. Pokud se v žadatelem ureném a vyznaeném zájmovém území vyskytuje nadzemní vedení sít elektronických komunikací (dále jen NVSEK), je souástí sít elektronických komunikací (dále jen SEK) a požívá stejnou právní ochranu jako SEK. Pokud se na žadatelem ureném a vyznaeném zájmovém území vyskytují budovy a jiné objekty, je žadatel srozumn s tím, že v takových budovách a jiných objektech se mohou nacházet vnitní komunikaní rozvody, které jsou souástí SEK a mají stejnou právní ochranu jako SEK. Stavebník, nebo jím povená tetí osoba, je povinen obrátit se na pracovníka spolenosti Telefónica poveného ochranou sít - Pavel Markus, tel.: , , (dále jen POS) v každé situaci, kdy hrozí poškození vedení SEK, resp. kolize stavby se SEK. (1) Vyjádení je platné pouze pro zájmové území urené a vyznaené žadatelem, jakož i pro dvod vydání Vyjádení stanovený žadatelem v žádosti. Vyjádení pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádení uvedené, zmnou rozsahu zájmového území i zmnou dvodu vydání Vyjádení uvedeného v žádosti nebo nesplnním povinnosti stavebníka dle bodu (2) tohoto Vyjádení, to vše v závislosti na tom, která ze skuteností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto Vyjádení nastane nejdíve. (2) Bez ohledu na všechny shora v tomto Vyjádení uvedené skutenosti je stavebník, nebo jím povená tetí osoba povinen ídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK spolenosti Telefónica, které jsou nedílnou souástí tohoto Vyjádení. (3) Spolenost Telefónica prohlašuje, že žadateli byly pro jím urené a vyznaené zájmové území poskytnuty veškeré dostupné informace o SEK. Telefónica Czech Republic, a.s. Za Brumlovkou 266/ Praha 4 - Michle Czech Republic tel zapsaná v Obchodním rejstíku Mstského soudu v Praze oddíl B vložka 2322 I: DI CZ / 2

20 íslo jednací: /13 íslo žádosti: (4) Žadateli pevzetím tohoto Vyjádení vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k úelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávnn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiovat, pronajímat, pjovat i jinak užívat bez souhlasu spolenosti Telefónica. V pípad porušení tchto povinností vznikne žadateli odpovdnost vyplývající z platných právních pedpis, zejména pedpis práva autorského. V pípad dotaz k Vyjádení lze kontaktovat spolenost Telefónica na asistenní lince Pílohami Vyjádení jsou: - Všeobecné podmínky ochrany SEK spolenosti Telefónica - Situaní výkres (obsahuje zájmové území urené a vyznaené žadatelem a výezy úelové mapy SEK) - Informace k podmínkám napojení Vyjádení vydala spolenost Telefónica dne: #DATA:POSLEDNI_STRANKA_VYJADRENI# Telefónica Czech Republic, a.s. Za Brumlovkou 266/ Praha 4 - Michle Czech Republic tel zapsaná v Obchodním rejstíku Mstského soudu v Praze oddíl B vložka 2322 I: DI CZ / 2

21 Píloha k Vyjádení.j.: /13 íslo žádosti: Všeobecné podmínky ochrany SEK spolenosti Telefónica I. Obecná ustanovení 1. Stavebník, nebo jím povená tetí osoba, je povinen bez zbyteného odkladu poté, kdy zjistil, že jeho zámr, pro který podal shora oznaenou žádost, je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do ochranného pásma SEK, nejpozdji však ped poátkem zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK a nebo zasahuje do ochranného pásma SEK, vyzvat spolenost Telefónica ke stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK a k peložení SEK, a to prostednictvím POS. 2. Nastane-li skutenost uvedená v bodu 1., zajistí peložení SEK její vlastník, spolenost Telefónica. Pro úely peložení SEK je stavebník povinen uzavít se spoleností Telefónica Smlouvu o realizaci pekládky SEK. 3. Stavebník, nebo jím povená tetí osoba, je povinen pi provádní jakýchkoliv inností, zejména stavebních nebo jiných prací, pi odstraování havárií a projektování staveb, ídit se platnými právními pedpisy, technickými a odbornými normami (vetn doporuených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a uinit veškerá opatení nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení SEK ve vlastnictví spolenosti Telefónica a je výslovn srozumn s tím, že SEK je souástí veejné komunikaní sít, je zajišována ve veejném zájmu a je chránna právními pedpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikaního vedení iní 1,5 m po stranách krajního vedení. 4. Pi projektování výstavby, rekonstrukce i peložky vedení a zaízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlak a tramvají je stavebník, nebo jím povená tetí osoba, povinen ped zahájením ízení na správním úad kontaktovat pracovníka POS ve vci posouzení nebezpených a rušivých vliv. Obdobn je stavebník nebo jím povený subjekt povinen postupovat pi projektování výstavby, rekonstrukce i peložky produktovod s katodovou ochranou. 5. Stavebník, nebo jím povená tetí osoba, je povinen každé poškození i krádež SEK neprodlen od okamžiku zjištní takové skutenosti, oznámit POS nebo poruchové služb spolenosti Telefónica, telefonní íslo , pro oblast Praha lze užít telefonní íslo Bude-li žadatel na spolenosti Telefónica požadovat, aby se jako úastník správního ízení, pro jehož úely bylo toto Vyjádení vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním ízení, pro jehož úely bylo toto Vyjádení vydáno, je povinen kontaktovat POS. II. Souinnost stavebníka pi innostech v blízkosti SEK 1. Pi jakékoliv innosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím povená tetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení pístupu k SEK. 2. Na trasách PVSEK do vzdálenosti 1,5 m od krajního vedení trasy nesmí stavebník, nebo jím povená tetí osoba, provádt žádné terénní úpravy. Nad trasami SEK musí nechat volný prostor. 3. Stavebník, nebo jím povená tetí osoba, není oprávnn na trase PVSEK (vetn ochranného pásma) jakkoliv mnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani mnit rozsah a konstrukci zpevnných ploch (nap. komunikací, parkoviš, vjezd aj.). 4. Stavebník, nebo jím povená tetí osoba, je povinen výkopové práce v blízkosti sloup NVSEK provádt v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních pedpis, technických a odborných norem (vetn doporuených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postup. 5. Pi peprav vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím povená tetí osoba, povinen respektovat výšku vedení nad zemí, pípadn potebnou zmnu výšky vedení projednat s POS. 6. Stavebník, nebo jím povená tetí osoba, je povinen manipulaní a skladové plochy zizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby inosti na/v manipulaních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od NVSEK. Telefónica Czech Republic, a.s. Za Brumlovkou 266/ Praha 4 - Michle Czech Republic tel zapsaná v Obchodním rejstíku Mstského soudu v Praze oddíl B vložka 2322 I: DI CZ / 2

22 Píloha k Vyjádení.j.: /13 íslo žádosti: Stavebník, nebo jím povená tetí osoba, není oprávnn užívat, pemísovat a odstraovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK. III. Práce v objektech a odstraování objekt 1. Pi provádní inností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím povená tetí osoba, povinen v souladu s právními pedpisy, technickými a odbornými normami (vetn doporuených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné przkum vnjších i vnitních vedení SEK na omítce i pod ní. #DATA:POSLEDNI_STRANKA_PPZP# Telefónica Czech Republic, a.s. Za Brumlovkou 266/ Praha 4 - Michle Czech Republic tel zapsaná v Obchodním rejstíku Mstského soudu v Praze oddíl B vložka 2322 I: DI CZ / 2

23 (tiskový formát A4) Píloha k Vyjádení.j.: /13 íslo žádosti: SITUANÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ Telefónica Czech Republic, a.s. Za Brumlovkou 266/ Praha 4 - Michle Czech Republic tel zapsaná v Obchodním rejstíku Mstského soudu v Praze oddíl B vložka 2322 I: DI CZ / 1

24 EON Servisni, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, Ceske Budejovice Ing. Petr Kuda Narodnich hrdinu Lipnik nad Becvou E.ON Servisni, s.r.o. RCDS Prostejov Podebradovo nam Prostejov Rudolf Vagner T F Vyskov, Nase znacka R Z Vyjadfeni o existenci zafizeni distribucni soustavy (elektricka sit') ve vlastnictvi E.ON Distribuce, a.s. a podminkach pi ace v jeho blizkosti. Investor stavby: VLS CR, s..p. Nazev stavby: Zbanov - vodni nadz "Sedlakova louka", pare. 203, polygon. Misto stavby: die dodane situace nebo projektove dokumentace. Toto vyjadfeni slouzi pro informaci o stavajicim elektrickem zafizeni distribucni soustavy vlastnenem a provozovanem spolecnosti E.ON Distribuce, a.s. aje vyjadfenim k uzemnimu a stavebnimu fizeni. Ve Vami vyznacenem zajmovem uzemi, polygonu, se nenachazi zadne zafizeni ve vlastnictvi E.ON Distribuce, a.s. Pozor! Vyjadfeni ma platnost 12 mesicu do S pfatelskym pozdravem E.ON Servisni, s.r.o. E.ONServisn(,s.r.o> F. A. Gerstnera: Pfiloha: Orazitkovana situace 115 Sidlo spolecnosti: F.A. Gerstnera 2151/ Ceske Budejovice Spolecnost je zapsana v Obchodnim rejstfiku vedenem Krajskym soudem v Ceskych Budejovicich, oddil C, vlozka S464. 1C: E.ON- myslime na Vasi bezpecnost: zadny kompromis Informacni materialy tykajici se bezpecneho vyuzivani elektfiny a plynu nalezbete na strance: -> Obcanc a domacnosti -> Zakaznici -> Zakaznickv scrvis -> Lnformacni matcrialy

25

26

27

28

29

30 ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV POBOČKA BRNO Kroftova Brno AQUAPLAN Ing.Kuda Petr Národních hrdinů Lipník nad Bečvou Váš dopis značky: Naše č.j. P /561 Brno dne: Věc: hydrologická data povodí Repešského potoka Na Vaši žádost ze dne : Vám zasíláme požadované základní hydrologické údaje podle ČSN pro tok: levostranný přítok Repešského potoka hydrologické číslo povodí: v profilu: podle zákresu ve Vaší mapě 1. Plocha povodí (F) v km 2 : 1,80 2. Prům. roční výška srážek na povodí [H sa ] v mm za období : Prům. roční průtok [Q a ] v l/s za období : 10,1 třída : III 4a. M-denní průtoky [Q md ] v l/s za období: t řída: III M Q md 25,5 15,6 11,2 8,7 6,9 5,6 4,6 3,7 2,9 2,2 1,6 1,1 0,45 4b. p-procentní denní průtoky [Q pd ] v l/s za období: t řída: III p% ,72 Qp% ,

31 5. N-leté průtoky [Q N ] v m 3.s -1 N t řída III Q N 0,35 0,62 1,3 2,2 3,4 5,9 8,5 Údaje velkých vod nejsou hodnoty neměnné, nýbrž mohou být měněny podle nových poznatků. Údaje o N-letých průtocích byly vypracovány pro období dle p řirozeného režimu odtoku v povodí. Jiné údaje, poznámky: Období zůstává dosud v platnosti jako reprezentativní období pro výpočet m-denních průtoků do nepozorovaných profilů na vodních tocích. Data byla odvozena dle přirozeného režimu odtoku v povodí a platí na 5 let. Smluvní cena Za tyto údaje Vám účtujeme v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách částku Kč : 5720,- slovy : pět tisíc sedm set dvacet Kč. Přílohy: faktura Za správnost: Vyřizuje: RNDr. Juránek linka: Ing. Eva Soukalová, CSc. vedoucí odd ělení hydrologie

MSTSKÝ ÚAD ROUDNICE n.l Karlovo námstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚAD ROZHODNUTÍ

MSTSKÝ ÚAD ROUDNICE n.l Karlovo námstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚAD ROZHODNUTÍ MSTSKÝ ÚAD ROUDNICE n.l Karlovo námstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚAD Datum: 26.9.2011 Spis.zn.: SU/53448/2011/Št.j.: SU/65748/2011 Vyizuje : Ivana Štréblová EZ Distribuce,

Více

Mestsry urad Chrastava odbor v,ystavby a uzemni spr~\ty

Mestsry urad Chrastava odbor v,ystavby a uzemni spr~\ty Mestsry urad Chrastava odbor v,ystavby a uzemni spr~\ty ruimesti 1. maje 1, Chrastava.~ 7~1 te1efon: 482 363857-860 E-mail: ovus@chr~~j~ SH _'~ fax: 485 143344 Internet: www.chrastava.cz Spis. zn.: Vyst.519112013/Ja

Více

V E Ř E J NÁ V Y H L Á Š K A

V E Ř E J NÁ V Y H L Á Š K A ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTA BRNA BRNO KRÁLOVO POLE ODBOR ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ PALACKÉHO TŘÍDA 59, 612 93 BRNO Č.j. 12806/12/2300/1737/Sch V Brně, 3.1.2013 Vyřizuje: Oprávněná úřední osoba: Ing. Renata

Více

M S T S K Ý Ú A D T A N V A L D

M S T S K Ý Ú A D T A N V A L D M S T S K Ý Ú A D T A N V A L D odbor stavební úad a životní prostedí Palackého 359, 468 41 Tanvald, 483 369 511, fax: 483 369 512, email: meu@tanvald.cz Sp.zn.: MÚT/15893/2012/SÚaŽP.j.: MÚT/18505/2012

Více

Mestsk)r urad Chrastava Sejmuto dne: odbor vystavby a uzemni spravy

Mestsk)r urad Chrastava Sejmuto dne: odbor vystavby a uzemni spravy I Vyviieno dne: i,s '!Ja\0.. Mestsk)r urad Chrastava Sejmuto dne: odbor vystavby a uzemni spravy mimesti 1. maje 1, Chrastava telefon: 482 363 857-860 E-mail: ovus@chrastava.cz fax: 485 143 344 Internet:

Více

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Vypraveno dne: OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ MARŠOV Stavební úřad Bertholdovo náměstí 102 542 26 Horní Maršov Spis.zn. Č.j.: Vyřizuje: Tel.: Email: 259/11-Mo 259/11-Mo Jitka Moclová, oprávněná úřední osoba 499 874

Více

@4,4. Ozn{menf o dobi a misti kondni voleb prezidenta republilqy. v p{tek dne LI". ledna 2013 od 14000 hod,

@4,4. Ozn{menf o dobi a misti kondni voleb prezidenta republilqy. v p{tek dne LI. ledna 2013 od 14000 hod, Ozn{menf o dobi a misti kondni voleb prezidenta republilqy Starosta obce Stihlice, Tom65 Rycht4 podle $ 34 zhkana d.275/2012 Sb, o volbd prezidenta republiky zdkonfi oznamuje: I. \ilclby prezidenta republiky

Více

*s00nx00sckey* S 0 0 N X 0 0 S C K E Y

*s00nx00sckey* S 0 0 N X 0 0 S C K E Y M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H U S T O P E Č E S T A V E B N Í Ú Ř A D Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 519 441 011 e-mail: stavebni@hustopece-city.cz *s00nx00sckey* S 0 0 N X 0 0 S C K E Y Č.j. MUH/ 19992/14/13

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R A S P E N A V A S T A V E B N Í O D D Ě L E N Í Stavební úřad Raspenava, Fučíkova 421, tel. 482 360 451

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R A S P E N A V A S T A V E B N Í O D D Ě L E N Í Stavební úřad Raspenava, Fučíkova 421, tel. 482 360 451 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R A S P E N A V A S T A V E B N Í O D D Ě L E N Í Stavební úřad Raspenava, Fučíkova 421, tel. 482 360 451 Vyřizuje: Zuzana Polčáková samostatný odborný referent stavebního oddělení

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS.ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: VÚP/01346/12/P 02313/13/SÚ Prchalová

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Městský úřad Turnov stavební úřad

Městský úřad Turnov stavební úřad Městský úřad Turnov stavební úřad Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/2751/13/HOZ SU/14/1955/HOI Hozdecká 481 366 302 i.hozdecka@mu.turnov.cz DATUM: 9.4.2014

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 2653/2011 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 9935/2011/Mř/Rozh Jilemnice, dne: 29.6.2011 Vyřizuje:

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Králíky Č.J.: 4694/2013/ÚPSÚ/PI - 5/PI//ÚŘUS/Rozh ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ EV. ČÍSLO: 16469/2013 A STAVEBNÍ ÚŘAD VAŠE ZN./ZE DNE: SPISOVÝ ZNAK: 328.3 SK. ZNAK/ LHŮTA: A/5 ADRESÁT: LISTŮ DOKUMENTU:

Více

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Váš dopis ze dne: 28.12.2012 Vaše značka: - Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Odbor výstavby a životního prostředí stavební úřad Č.j.: Č.spisu: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listu: Počet

Více

Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad

Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad 1 Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad MUPTX002JC3R VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 8.3.2012, 26.3.2012 SPIS. ZNAČKA: 131 /2012/VaŽP/Ko ČÍSLO JEDNACÍ: MěÚP2019/2012/Ko

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy nám.míru čp. 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: epodatelna@novy-bor.cz VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: SPIS ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 4 68 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 4 68 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 4 68 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1 Spis.zn.: Stav./1349/2012/Br Železný Brod, dne : 4.9.2012 Čj.: SÚ-9889/2012-BRYI 753/117 Vyřizuje:

Více

MESTSKY URAD CHABAROVICE odbor stavebni' urad Husovo namesti 183, 403 17 Chabarovice. r ~i. Vefejna vyhlaska ROZHODNUTI uzemni rozhodnuti

MESTSKY URAD CHABAROVICE odbor stavebni' urad Husovo namesti 183, 403 17 Chabarovice. r ~i. Vefejna vyhlaska ROZHODNUTI uzemni rozhodnuti MESTSKY URAD CHABAROVICE odbor stavebni' urad Husovo namesti 183, 403 17 Chabarovice spis. C.J.: Vyfizuje: Tel.: E-mail: Datum: 001/2013 3959/SU/645/12-13/UR/dub Dubska 475 225 460 dubska@chabarovice.cz

Více

S T A V E B N Í Ú Ř A D města S E D L E C P R Č I C E

S T A V E B N Í Ú Ř A D města S E D L E C P R Č I C E S T A V E B N Í Ú Ř A D města S E D L E C P R Č I C E Č.j.: SÚ/137/2010 Sedlec Prčice dne 5.2.2010 Město Sedlec-Prčice IČO: 00232645 Nám.7.května 62 257 91 Sedlec-Prčice R O Z H O D N U T Í Stavební úřad

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM

MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Č. J.: MUBPH 11221/2014-25 Oprávněná úřední osoba: Mgr. Silvie Řičánková Ing. Milan Oslzla TEL./FAX: 573501953/955 E-MAIL: ricankova@mubph.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí R O Z H O D N U T Í

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí Nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 111, fax: 376 540 112 Číslo jednací: 2404/12/ZPR/Kal V Sušici dne 7.1.2013 Úředně opráv něná osoba: Ing.

Více

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha, IČ 65993390

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha, IČ 65993390 MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ07592/2008/Ho MeUSM/04735/2012 Darja Horáková 572416452

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Č.j.: Vyřizuje: LB-3005/2013-STU-VL Lámr, úřední osoba Datum: 11.9.2013 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Výroková část: Stavební úřad Městského úřadu v Lázních Bělohradě, jako stavební úřad

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 55/2013 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 1215/2014/Fi/Souh Jilemnice, dne: 27.1.2014 Vyřizuje:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE Odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo nám. 81, 514 01 Jilemnice Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE Odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo nám. 81, 514 01 Jilemnice Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE Odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo nám. 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 2915/2012 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 13682/2012/Du/Rozh Jilemnice, dne: 15.10.2012 Vyřizuje:

Více

Diplomová práce PRÁVNÍ ASPEKTY STAVEB VODNÍCH DĚL

Diplomová práce PRÁVNÍ ASPEKTY STAVEB VODNÍCH DĚL Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Diplomová práce PRÁVNÍ ASPEKTY STAVEB VODNÍCH DĚL Martin Vintr 2007/2008 Prohlašuji, že jsem diplomovou

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 51/2015-3.Výst Zbraslavice, dne: 23.6.2015 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-1320/2008-311/PJ Rousínov, dne 21. března 2008 Vyřizuje: Ing.

Více

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 19009/ZP/2012-Čr 09.01.2013

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 19009/ZP/2012-Čr 09.01.2013 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 19009/ZP/2012-Čr 09.01.2013 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více