VODNÍ NÁDRŽ SEDLÁKOVA LOUKA E - DOKLADOVÁ ČÁST

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VODNÍ NÁDRŽ SEDLÁKOVA LOUKA E - DOKLADOVÁ ČÁST"

Transkript

1 VODNÍ NÁDRŽ SEDLÁKOVA LOUKA VLS PLUMLOV E - DOKLADOVÁ ČÁST 1. Snímek katastrální mapy 2. Výpis z katastru nemovitostí 3. Vyjádření Povodí Moravy Brno 4. Vyjádření - Krajský úřad - podlimitní záměr 5. Souhrnné vyjádření - Újezdní úřad Březina - vodohospodář 6. Závazné stanovisko k zásahu do VKP - Újezdní úřad Březina - vodohospodář 7. Vynětí z lesního půdního fondu - Vojenský lesní úřad Praha 8. Vyjádření Vojenské ubytovací a stavební správy Brno 9. Vyjádření VaK Vyškov 10. Vyjádření Veolia Prostějov 11. Vyjádření RWE 12. Vyjádření Telefonica O2 13. Vyjádření EON 14. Vyjádření ČEZ 15. Vyjádření ČEZ ICT 16. Údaje ČHMÚ 17. Posudek kategorie TBD

2 Sedlakova louka Kotostralni urod pro Jihomoravsky kroj, Ketastralni pracoviste Vyskov Okres Vyskov Obec Brezma /Jl^Wi Podpis 1 4, Kat. uzemi Zbanov Slav k , 13:3S:01 Mapovy list c. PROST^JOV S-5/3 Meritko 1:2000 KOPIE KATASTRALNI MAPY XSSS& Vyhotovil Ambrozova Miluse One :3S:01 Razitko / ^~- 1^^ r^^\ i% ihrazen ~»Kc jj^x

3 Informace o parcele Parcelni cislo: Vymera [m2]: Katastraini uzemi: Cislo LV: Typ parcely: Mapovy list: Urceni vymery: Zpusob vyuziti: Druh pozemku: Sousedni parcelv Zbanov Parcela katastru nemovitosti DKM Graficky nebo v digitalizovane mape les jiny nez hospodafsky lesni pozemek Zobrazeni v grafickem prohlizeci Vlastnici, jini opravneni Vlastnicke pravo Jmcno/nazev Ceska republika Pravo hospodafit s majetkem statu Jmcno/nazev Adresa Adresa Podil Podil Vojenske lesy a stalky CR, s.p. Pod Juliskou 1621/5, Praha, Dejvice, Zpiisob ochrany nemovitosti Nazev pozemek urceny k pineni funkci lesa Seznam BPEJ Parcela nema evidovane BPEJ. Omezeni vlastnickeho prava Nazev Vecne bfemeno uzivani Jine zapisy [Nejsou evidovany zadne jine zapisy. Zobrazene udaje maji informativni charakter. Nemovitost je v uzemnim obvodu, kde statni spravu katastru nemovitosti CR vykonava Kataslraini iifad pro Jihomoravskv krai. Kalastralni pracoviste Vvskov Plainest k :22:10

4 strana 1/2 POVODI MORAVY AQUAPLAN Ing. Kuda Petr Narodnich hrdinu Lipnik n. Becvou VAS DOPIS ZNACKY/ZE ONE NASE ZNACKA ^ VYRIZUJE MiSTO/DATUM PM023100/20li-203/Pp Ing. Petr Policky Brno Vodni nadrz,,sedlakova louka" (k.u. Zbanov; ORP Vyskov; kraj Jihomoravsky; HP ) Charakteristika akce: One nam byla pfedlozena PD stavby,,vodni nadrz Sedlakova louka", zpracovana 03/2013. Projektantem stavby je AQUAPLAN Narodnich hrdinu 912, Lipnik nad Becvou, investorem jsou Vojenske lesy a statky CR, s.p. Divize Plumlov. Pfedlozena dokumentace fesi zamer investora vybudovat na bezejmennem pfitoku (IDVT ) Repesskeho potoka dve prutocne viceucelove vodni nadrze o celkove plose hladiny 0,5 ha a max. retencnim obsahu 5670 m3. Ucelem vystavby nadrzi je zdrzeni vody v lokalite a vytvofeni lokalniho biocentra s krajinotvornym prvkem. Hraze jsou navrzeny zemni sypane a hutnene po vrstvach 20cm na 95%-Proctor standart. Na vzdusne pate telesa hrazi je sterkovy dren s perforovanym potrubim. Bezpecnostni preliv u obou hrazi je situovany vzdy v ose hraze, je opevnen dlazbou z lomoveho kamene. Na preliv vzdy navazuje skluz opevneny gabionovou rohozi. Ve spodni casti nadrzi jsou manipulacni objekty pozerakoveho typu s pfednim natokem s dvojitymi dluzovymi stenami. Odpadni koryto od manipulacnich objektu je opevneno kamennou rovnaninou. Pfi provozu nadrzi musi byt zachovan minimalni zustatkovy prutok v toku, ktery se rovna prutoku Q330 = 1,6 l/s. Stavbou nedojde k pfimemu dotceni toku a zafizeni ve sprave Povodi Moravy, s.p. Stanovisko spravce povodi k uzemnimu a stavebnimu rizeni Na zaklade ustanoveni 54 odst. 4 zakona 254/2001 Sb. o vodach a o zmene nekterych zakonu (vodni zakon) vydava Povodi Moravy, s.p., jako spravce povodi nasledujici stanovisko: a) z hlediska planovani v oblasti vod neni uvedeny zamer v rozporu se zajmy hajenymi planem oblasti povodi Moravy. Povodi Moravy. s.p. T ill 1C oo 13 Dfevafska 11, Brno DlC CZ70 89 oo 13

5 strana 2/2 b) z hlediska dalsich zajmii chranenych zakonem c. 254/2001 Sb., o vodach a o zmene nekterych zakonu, souhlasime s uvedenym zamerem za podminky: Projektova dokumentace bude odsouhlasena pfimym spravcem dotceneho vodniho toku. Upozornujeme: Ve vodnim toku musi byt pod nadrzemi zachovan minimalni zustatkovy prutok (MZP) die metodickeho pokynu MZP ze dne 15.fijna 1998 (bod 3 - smerne hodnoty MZP) stanoveny z aktualnich hydrologickych dat DVT ziskanych z CHMU a dolozenych v PD. V rozhodnuti vodopravnfho ufadu bude uvedena hodnota MZP a take zpusob jeho dodrzovani a kontroly. Na VN bude zpracovan manipulacni fad. Stavbou nesmi dojit ke zhorseni jakosti povrchovych a podzemnfch vod ani ke zhorseni odtokovych pomeru v pfedmetne lokalite. Pouzivane mechanizacnf prostfedky musi byt v dobrem technickem stavu a musi byt dodrzovana preventivni opatfeni k zabraneni pfipadnym ukapum ci unikum ropnych latek. S veskerym odpadem vzniklym behem vystavby bude nakladano v souladu s platnou legislativou (185/2001 Sb. O odpadech ). Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li vyuzito pro vydani platneho rozhodnuti nebo opatfeni vodopravniho nebo jineho spravniho ufadu. Povodf Moravy, s.p Brno, DfevafekA 11. DlC:CZ Ing. Pavel Biza vedouci utvaru spravy povodi Pfilohy 1 x projektova dokumentace

6 KRAJSKY URAD JIHOMORAVSKEHO KRAJE Odbor zivotniho prostredi Zerotinovo namesti 3/5, Brno Vasdopiszn.: Ing. Petr Kuda Zedne: AQUAPLAN c.j.: JMK 59764/2013 Narodnich hrdinu 912/15 SP. zn, S-JMK 53992/2013 OZP/Sme LiPnfk nad Vyfizuje: Mgr. Mirek Smetana Telefon: Datum: ,,Vodni nadrz,,sedlakova louka", k.u. Zbanov, okr. Vyskov - vyzva k doplneni oznameni podlimitnfho zameru. Krajsky urad Jihomoravskeho kraje, odbor zivotniho prostfedf (dale jen KrU JMK, OZP) jako vecne a mistne pffslusny spravni ufad ve smyslu ustanovenf 20 pi'sm. b) a 22 pfsm. a) zakona c. 100/2001 Sb., o posuzovanf vlivu na zivotnf prostfedf ve znenf pozdejsfch pfedpisu (dale jen zakon) obdrzel dne oznameni o podlimitnim zameru,,vodm nadrz Sedlakova louka", k.u. Zbanov, okr. Vyskov (dale jen,,oznamenf") spolu s zadosti o posouzeni vlivu daneho podlimitni'ho zameru na lokality NATURA Oznamovatel: Vojenske lesy a statky CR, s.p., si'dlem Pod Juliskou 1621/5, Praha 6, s pfidelenym 1C divize Plumlov, Lesnicka 463, Plumlov; zastoupene na zaklade zmocnenf Ing. Petrem Kudou, Narodnich hrdinu 912, Lipnfk nad Becvou, s pfidelenym 1C Strucny popis zameru: Pfedmetem zameru je vybudovam dvou rnalych prutocnych vfceucelovych vodnfch nadrzi na bezejmennem pri'toku Repesskeho potoka, v lokalite,,sedlakova louka", spadajfci do arealu Vojenskeho ujezdu Brezina. Ucelem je zdrzeni vody v lokalite a vytvofenf lokalniho biocentra. Celkova plocha obou vodni'ch nadrzi bude cinit cca 0,5 ha. Objem vetsi nadrze bude 3935 m3 (max. hloubka 2,35 m), objem mensf nadrze bude 1731 m3 (max. hloubka 1,75 m). Zemni telesa hrazf budou o vyskach 4,50, resp. 3,60 m nad teren, pro jejich stavbu bude vyuzit odtezeny material z plochy budoucf zatopy. Prostudovanfm obsahu predlozeneho,,0znamenf" a zadosti KrU JMK, OZP zjistil, ze dokument je neuplny a oznameni zpracovane poclle prflohy 3a zakona je treba doplnit o zakonem stanovene prflohy: - Stanovisko ph'slusneho stavebniho ufadu k zameru z hlediska uzemne planovaci dokumentace - Stanovisko organu ochrany pfirody podle 45i odst. 1 zakona c. 114/1992 Sb., o ochrane prirody a krajiny, ve zneni pozdejsich pfedpisu 1/2

7 Zaroven KrU JMK, OZP sdeluje, ze k vydanf stanoviska podle 45i odst. 1 zakona c. 114/1992 Sb., o ochrane ph'rody a krajiny, ve znenf pozdejsich predpisu, je kompetentnfm organem prislusny ujezdnf ufad. Do doby doplneni vyse pozadovanych stanovisek nelze vydat sdelenf ve smyslu 6 odst. 3 zakona c. 100/2001 Sbv o posuzovani vlivu na zivotnl' prostredl ve znenf pozdejsich pfedpisu. Krajsky ufad Jihomoravsktiho kraje odoor iivotniho prostredl 2erotinovo n m. 3/5, Brno -6- Ing. Jirf Hajek vedoucf oddelenf posuzovani' vlivu na zivotnf prostredl' l DlC Telefon fax Internet CZ /2

8

9

10 Újezdní úřad vojenského újezdu Březina stavební úřad Víta Nejedlého 692, Vyškov K čj.: /2012/DP-1493 Výtisk číslo: 1 VYŘIZUJE: TEL.: FAX: Ing. Ján ROUBAL Počet listů: 1 DATUM: VYJÁDŘENÍ Újezdní úřad vojenského újezdu (dále jen ÚÚřVÚ) Březina, jako stavební úřad příslušný podle 16 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil podle 80 odst. 2 písm. e) a odst. 3 písm. d) a podle 90 stavebního zákona oznámení o záměru umístěni stavby Vodní nádrž Sedláková louka navrhované realizovat na pozemcích p.č. 198 a 208 v k.ú. Žbánov, vojenský újezd Březina, okres Vyškov. Záměr umístění stavby podal dne vlastník: zastoupený (dále jen "žadatel"). VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR, s.p., IČ , DIVIZE PLUMLOV, Lesnická 463, Plumlov Ing. Petr Kuda, narozen bytem Narodnich hrdinu 912, Lipník nad Bečvou, Navrhovaná stavba Vodní nádrže Sedláková louka je lokalizována na území Vojenského újezdu Březina v údolní nivě bezejmenného levostranného přítoku Repešského potoka a řeší provedení úpravy vodního toku jako soustava dvou průtočných nádrží umístěných přímo na toku tohoto potoka. V současné době se podél výše jmenovaného toku nachází náletový břehový porost, tok je neupravený a koryto je částečně erodováno dřívějšími průtoky velké vody. Navrhovanými úpravami na toku dojde k posílení ÚSES vytvořením trvalé zátopy. ÚÚřVÚ Březina po prostudování předložené dokumentace výše uvedeného záměru stavby dospěl k závěru, že stavba nebude narušovat využívání území vojenského újezdu stanovené zákonem číslo 222/1999 Sb., o zajištění obrany ČR ve znění pozdějších předpisů a ani schválené záměry územního plánování protože záměr výše uvedené stavby splňuje podmínky stanovené v závazné části Územního plánu a je plně v souladu s body: Návrh regulativů pro oblast vodohospodářské funkce území, Návrh směrné části vodohospodářské funkce území, veřejné části Územního plánu vojenského újezdu Březina, který nabyl účinnosti dne opatřením obecné povahy.

11 Č.j /2012/DP-1493 str. 2 Na základě výše uvedených skutečností ÚÚřVÚ sděluje, že z hlediska posouzení navrhovaného záměru stavby Vodní nádrž Sedláková louka podle současně platného územního plánu vojenského újezdu Březina k jeho realizaci nemá připomínek. Poučení: Toto vyjádření se vydává pro potřebu Oznámení podlimitního záměru na Krajský úřad Jihomoravského kraje. Toto vyjádření nenahrazuje rozhodnutí ani opatření ÚÚřVÚ a ani jiných správních orgánů, jichž je zapotřebí pro povolení stavby podle současně platných předpisů. pplk. Ing. Radek MALANÍK přednosta ÚÚřVÚ Březina Obdrží: účastníci (dodejky) 1. VLS ČR, s.p., divize PLUMLOV, Lesnická 463, Plumlov zastoupené Ing. Petr Kuda, bytem Narodnich hrdinu 912, Lipník nad Bečvou.

12 VOJENSKY LESNI URAD Tychonova 1, Praha 6 C.j / A400P08KMOCB V Praze dne //. kvetna 2013 Vytisk c. 1 Pocet listu: 2 Pfilohy neutajovane: 1/1 Aquaplan Ing. Petr Kuda Narodnich hrdinu Lipnik nad Becvou Vec: Vodni nadrz,,sedlakova louka"-k.u. Zbanov - VLS CR - souhlas s umistenim stavby na pozemcich urcenych k plneni funkci lesa. ZAVAZNE STANOVISKO Vojensky lesni ufad (VLsU), jako organ statni spravy lesu ve vojenskych lesich podle ustanoveni 47 odst. 2 zakona c. 289/1995 Sb., o lesich a o zmene a doplneni nekterych zakonu (lesni zakon), ve zneni pozdejsich pfedpisu. u d e 1 u j e, podle ustanoveni 14 odst. 2 lesniho zakona souhlas s vydanim uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni pro stavbu dvou vodnich nadrzi,,sedlakova louka", ktere budou umisteny na pozemcich urcenych k plneni funkci lesa p.c. 208 a p.c. 198 obe k.u. Zbanov, obec Vojensky ujezd Bfezina, okres Vyskov. Zaroven bude stavba umistena ve vzdalenosti do 50 m od pozemku urcenych k plneni funkci lesa p.c. 208, p.c. 198 a p.c. 204 vse k.ii. Zbanov, obec Vojensky ujezd Bfezina, okres Vyskov. Souhlas je vazan na splneni nasledujicich podminek: 1. Pfi realizaci zameru je nutno dbat zakladnich povinnosti k ochrane pozemku urcenych k plneni funkci lesa uvedenych v 13 lesniho zakona. 2. Nedojde ke znecist'ovani lesnich porostu vykopovym materialem ani jinym stavebnim odpadem v souvislosti s realizaci stavby a v budoucnu ani jinym moznym odpadem. 3. Pfed zahajenim stavby pozada investor stavby VLsU o docasne odneti pozemku urcenych k plneni funkci lesa. Zadost bude mit nalezitosti vyhlasky Ministerstva zemedelstvi c. 77/1996Sb., o nalezitostech zadosti o odneti nebo omezeni a o podrobnostech o ochrane pozemku urcenych k plneni funkci lesa. Bez rozhodnuti VLsU o docasnem odneti pozemku urcenych k plneni funkci lesa nelze na lesnich pozemcich zahajit stavebni prace.

13 4. Po dokonceni stavebnich praci budou vodni nadrze geometricky zamefeny s tim, ze soucasti kolaudacniho rozhodnuti musi byt geometricky plan dotcenych vod. Dotceny lesni pozemek je soucasti LHC Zarovice, ktery obhospodafuje divize VLS CR s. p. Plumlov. Nedilnou soucasti tohoto stanoviska je situacni nakres v kopii porostni mapy. Souhlas se udeluje na zaklade zadosti pana Petra Kudy, 1C se sidlem Narodnich hrdinu 912, Lipnik nad Becvou ze dne POUCENI Zavazne stanovisko neni samostatnym spravnim rozhodnutim, nelze se proti nemu odvolat. Vyfizuje: Ing. Petr Horka tel fax: Ing. Vaclav PATERA Obdrzi: Aquaplan Ing. Petr Kuda Narodnich hrdinu Lipnik nad Becvou Vojenske lesy a statky CR, s. p. podnikove feditelstvi Pod Juliskou Praha 6 Vojenske lesy a statky CR, s. p. divize Plumlov Lesnicka Plumlov

14 Ceska republika- Ministerstvo obrany jejimz jmenem jedna reditel Vojenskd ubytovaci a stavebni sprdvy Brno Ing. Jaroslav Valchaf se sidlem Svatoplukova Brno V Brne dne :...^.cervna 2013 Cj. 1414/ /Z1-OSNM Vytiskc.: 1 Pocet listu: 1 Ing. Petr Kuda AQUAPLAN Narodnich hrdinu Lipnik nad Becvou Vec: Vodni nadrz,,sedlakova louka" - k.u. Zbanov - vyjadfeni vlastnika Ceska republika, Ministerstvo obrany, prostfednictvim Vojenske ubytovaci a stavebni spravy v Brne, jako pfislusna organizacni slozka pravnicke osoby, je vlastnikem nemovitosti v k.u. Zbanov dotcenych stavou. K projektu z majetkoveho a provozniho hlediska nemame pfipominek. Je nutno dolozit stanovisko stavebniho ufadu vojenskeho ujezdu Bfezina. S pozdravem. Vyfizuje: JUDr. Katefina Zlatkovskd , Reditel VUSS Ing. Jaroslav Valchaf Vojenskd ubytovaci a stavebni sprdva se sidlem : Svatoplukova 2687/84, Brno-Zidenice korespondenci zasileite na adresu : Svatoplukova 84, B R N O nebo ISPS VUSS Brno - Ministerstvo obrany, Tychonova 1, Praha, hiyaavk ICO

15 ev.e.: 0471_06231_13_2banov_vodni nadrj Sedlakova louka_vojenske lesy a statky CR s.p._stanovisko Q O O Vodovody a kanalizace Vyskov, a.s. Brnenska410/13, Vyskov Zapsana v OR KS v Brne, odd. B, vl ICO: , DlC: CZ Vojenske lesy a statky CR, s.p. Vas dopis zn. /Ze dne: Nase znacka: 2013-^2,00/0471/TU/so Vyfizuje: Soldan Vyskov dne: 17. kv6ten2013 Vec: Stanovisko k akci,,vodni nadrz,,sedlakova louka" - VU Bfezina, k.u. Zbanov" Na zaklade Vasi zadosti o vyjadfeni k vystavbe vodni nadrze sdelujeme, ze:: lokalita nespada do pusobnosti spolecnosti VaK Vyskov, a.s., tj. okres Vyskov. S pozdravem VODOVODY A KANAUZACE VY&COV, VySkov, BrniosM 410/13 Ing. Oldfich Novome"stsky vedouci technickeho liseku Pfilohy: bez priloh Na vsdomi: Tel.: , Fax.: KB Vyskov, c.u /0100

16 Q VGOLIA VODA MORAVSKA VODARENSKA, a. s. Ing. Kuda Petr Narodnich hrdinu Lipnik n.b. Na5e znacka PRO/B/ /13/Vych Vyfizuje/telefon Vychodil/ V Prostejove dne Vec : Vodni nadrz,,sedlakova LOUKA" - k.u. Zbanov - VLS CR Pfedlozena dokumentace k uzemnimu a stavebnimu fizeni fesi stavbu vodni nadrze ve vojenskem ujezdu Bfezina, k.u. Zbanov. Zadatel zadosti urcil a vyznacil zajmove uzemi, jakoz i stanovil duvod pro vydani vyjadfeni. V uvedene lokalite se nenachazi zadne zafizeni pod nasi spravou. Vyjadfeni je platne pouze pro zajmove uzemi urcene a vyznacene zadatelem v dokumentaci. Vyjadfeni pozbyva platnosti uplynutim doby platnosti, zmenou rozsahu zajmoveho uzemi ci zmenou duvodu vydani, uvedeneho v zadosti. Platnost tohoto vyjadfeni je jeden rok ode dne vystaveni. Souhlasime s vydanim UR a SP. Vychodil Zbynek Referent TPC MORAVSKA VODARENSKA, a.s. Olomouc, Tovarni 41 PSC MORAVSKA VODARENSKA, a. s. Tovarni 41 «772n Olomouc Tel.: in Fax: Spolecnostje zapsana vobchodmm rejstfiku oddil B, vlozka 1943, u Krajskeho soudu vostrave. 1C: ' Dlt C Bankovni spojeni: /0100

17

18

19 VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zmn nkterých souvisejících zákon (zákon o elektronických komunikacích), ve znní pozdjších pedpis a 161 zákona. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon) i dle dalších píslušných právních pedpis íslo jednací: /13 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Spojené územní a stavební ízení Platnost tohoto Vyjádení koní dne: Žadatel Stavebník Název akce Zájmové území Ing.Petr Kuda Vojenské lesy a statky R, s.p. Vodní nádrž "Sedlákova louka" Okres Vyškov Obec Bezina Kat. území /. parcely Žbánov Žadatel shora oznaenou žádostí uril a vyznail zájmové území, jakož i stanovil dvod pro vydání Vyjádení o existenci sít elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany sít elektronických komunikací spolenosti Telefónica Czech Republic, a.s. (dále jen Vyjádení). Na základ urení a vyznaení zájmového území žadatelem a na základ stanovení dvodu pro vydání Vyjádení vydává spolenost Telefónica Czech Republic, a.s. (dále jen Telefónica) následující Vyjádení. Nedojde ke stetu s podzemním vedením sít elektronických komunikací (dále jen PVSEK) spolenosti Telefónica. Na žadatelem ureném a vyznaeném zájmovém území se nevyskytuje PVSEK spolenosti Telefónica. Pokud se v žadatelem ureném a vyznaeném zájmovém území vyskytuje nadzemní vedení sít elektronických komunikací (dále jen NVSEK), je souástí sít elektronických komunikací (dále jen SEK) a požívá stejnou právní ochranu jako SEK. Pokud se na žadatelem ureném a vyznaeném zájmovém území vyskytují budovy a jiné objekty, je žadatel srozumn s tím, že v takových budovách a jiných objektech se mohou nacházet vnitní komunikaní rozvody, které jsou souástí SEK a mají stejnou právní ochranu jako SEK. Stavebník, nebo jím povená tetí osoba, je povinen obrátit se na pracovníka spolenosti Telefónica poveného ochranou sít - Pavel Markus, tel.: , , (dále jen POS) v každé situaci, kdy hrozí poškození vedení SEK, resp. kolize stavby se SEK. (1) Vyjádení je platné pouze pro zájmové území urené a vyznaené žadatelem, jakož i pro dvod vydání Vyjádení stanovený žadatelem v žádosti. Vyjádení pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádení uvedené, zmnou rozsahu zájmového území i zmnou dvodu vydání Vyjádení uvedeného v žádosti nebo nesplnním povinnosti stavebníka dle bodu (2) tohoto Vyjádení, to vše v závislosti na tom, která ze skuteností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto Vyjádení nastane nejdíve. (2) Bez ohledu na všechny shora v tomto Vyjádení uvedené skutenosti je stavebník, nebo jím povená tetí osoba povinen ídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK spolenosti Telefónica, které jsou nedílnou souástí tohoto Vyjádení. (3) Spolenost Telefónica prohlašuje, že žadateli byly pro jím urené a vyznaené zájmové území poskytnuty veškeré dostupné informace o SEK. Telefónica Czech Republic, a.s. Za Brumlovkou 266/ Praha 4 - Michle Czech Republic tel zapsaná v Obchodním rejstíku Mstského soudu v Praze oddíl B vložka 2322 I: DI CZ / 2

20 íslo jednací: /13 íslo žádosti: (4) Žadateli pevzetím tohoto Vyjádení vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k úelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávnn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiovat, pronajímat, pjovat i jinak užívat bez souhlasu spolenosti Telefónica. V pípad porušení tchto povinností vznikne žadateli odpovdnost vyplývající z platných právních pedpis, zejména pedpis práva autorského. V pípad dotaz k Vyjádení lze kontaktovat spolenost Telefónica na asistenní lince Pílohami Vyjádení jsou: - Všeobecné podmínky ochrany SEK spolenosti Telefónica - Situaní výkres (obsahuje zájmové území urené a vyznaené žadatelem a výezy úelové mapy SEK) - Informace k podmínkám napojení Vyjádení vydala spolenost Telefónica dne: #DATA:POSLEDNI_STRANKA_VYJADRENI# Telefónica Czech Republic, a.s. Za Brumlovkou 266/ Praha 4 - Michle Czech Republic tel zapsaná v Obchodním rejstíku Mstského soudu v Praze oddíl B vložka 2322 I: DI CZ / 2

21 Píloha k Vyjádení.j.: /13 íslo žádosti: Všeobecné podmínky ochrany SEK spolenosti Telefónica I. Obecná ustanovení 1. Stavebník, nebo jím povená tetí osoba, je povinen bez zbyteného odkladu poté, kdy zjistil, že jeho zámr, pro který podal shora oznaenou žádost, je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do ochranného pásma SEK, nejpozdji však ped poátkem zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK a nebo zasahuje do ochranného pásma SEK, vyzvat spolenost Telefónica ke stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK a k peložení SEK, a to prostednictvím POS. 2. Nastane-li skutenost uvedená v bodu 1., zajistí peložení SEK její vlastník, spolenost Telefónica. Pro úely peložení SEK je stavebník povinen uzavít se spoleností Telefónica Smlouvu o realizaci pekládky SEK. 3. Stavebník, nebo jím povená tetí osoba, je povinen pi provádní jakýchkoliv inností, zejména stavebních nebo jiných prací, pi odstraování havárií a projektování staveb, ídit se platnými právními pedpisy, technickými a odbornými normami (vetn doporuených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a uinit veškerá opatení nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení SEK ve vlastnictví spolenosti Telefónica a je výslovn srozumn s tím, že SEK je souástí veejné komunikaní sít, je zajišována ve veejném zájmu a je chránna právními pedpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikaního vedení iní 1,5 m po stranách krajního vedení. 4. Pi projektování výstavby, rekonstrukce i peložky vedení a zaízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlak a tramvají je stavebník, nebo jím povená tetí osoba, povinen ped zahájením ízení na správním úad kontaktovat pracovníka POS ve vci posouzení nebezpených a rušivých vliv. Obdobn je stavebník nebo jím povený subjekt povinen postupovat pi projektování výstavby, rekonstrukce i peložky produktovod s katodovou ochranou. 5. Stavebník, nebo jím povená tetí osoba, je povinen každé poškození i krádež SEK neprodlen od okamžiku zjištní takové skutenosti, oznámit POS nebo poruchové služb spolenosti Telefónica, telefonní íslo , pro oblast Praha lze užít telefonní íslo Bude-li žadatel na spolenosti Telefónica požadovat, aby se jako úastník správního ízení, pro jehož úely bylo toto Vyjádení vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním ízení, pro jehož úely bylo toto Vyjádení vydáno, je povinen kontaktovat POS. II. Souinnost stavebníka pi innostech v blízkosti SEK 1. Pi jakékoliv innosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím povená tetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení pístupu k SEK. 2. Na trasách PVSEK do vzdálenosti 1,5 m od krajního vedení trasy nesmí stavebník, nebo jím povená tetí osoba, provádt žádné terénní úpravy. Nad trasami SEK musí nechat volný prostor. 3. Stavebník, nebo jím povená tetí osoba, není oprávnn na trase PVSEK (vetn ochranného pásma) jakkoliv mnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani mnit rozsah a konstrukci zpevnných ploch (nap. komunikací, parkoviš, vjezd aj.). 4. Stavebník, nebo jím povená tetí osoba, je povinen výkopové práce v blízkosti sloup NVSEK provádt v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních pedpis, technických a odborných norem (vetn doporuených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postup. 5. Pi peprav vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím povená tetí osoba, povinen respektovat výšku vedení nad zemí, pípadn potebnou zmnu výšky vedení projednat s POS. 6. Stavebník, nebo jím povená tetí osoba, je povinen manipulaní a skladové plochy zizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby inosti na/v manipulaních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od NVSEK. Telefónica Czech Republic, a.s. Za Brumlovkou 266/ Praha 4 - Michle Czech Republic tel zapsaná v Obchodním rejstíku Mstského soudu v Praze oddíl B vložka 2322 I: DI CZ / 2

22 Píloha k Vyjádení.j.: /13 íslo žádosti: Stavebník, nebo jím povená tetí osoba, není oprávnn užívat, pemísovat a odstraovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK. III. Práce v objektech a odstraování objekt 1. Pi provádní inností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím povená tetí osoba, povinen v souladu s právními pedpisy, technickými a odbornými normami (vetn doporuených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné przkum vnjších i vnitních vedení SEK na omítce i pod ní. #DATA:POSLEDNI_STRANKA_PPZP# Telefónica Czech Republic, a.s. Za Brumlovkou 266/ Praha 4 - Michle Czech Republic tel zapsaná v Obchodním rejstíku Mstského soudu v Praze oddíl B vložka 2322 I: DI CZ / 2

23 (tiskový formát A4) Píloha k Vyjádení.j.: /13 íslo žádosti: SITUANÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ Telefónica Czech Republic, a.s. Za Brumlovkou 266/ Praha 4 - Michle Czech Republic tel zapsaná v Obchodním rejstíku Mstského soudu v Praze oddíl B vložka 2322 I: DI CZ / 1

24 EON Servisni, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, Ceske Budejovice Ing. Petr Kuda Narodnich hrdinu Lipnik nad Becvou E.ON Servisni, s.r.o. RCDS Prostejov Podebradovo nam Prostejov Rudolf Vagner T F Vyskov, Nase znacka R Z Vyjadfeni o existenci zafizeni distribucni soustavy (elektricka sit') ve vlastnictvi E.ON Distribuce, a.s. a podminkach pi ace v jeho blizkosti. Investor stavby: VLS CR, s..p. Nazev stavby: Zbanov - vodni nadz "Sedlakova louka", pare. 203, polygon. Misto stavby: die dodane situace nebo projektove dokumentace. Toto vyjadfeni slouzi pro informaci o stavajicim elektrickem zafizeni distribucni soustavy vlastnenem a provozovanem spolecnosti E.ON Distribuce, a.s. aje vyjadfenim k uzemnimu a stavebnimu fizeni. Ve Vami vyznacenem zajmovem uzemi, polygonu, se nenachazi zadne zafizeni ve vlastnictvi E.ON Distribuce, a.s. Pozor! Vyjadfeni ma platnost 12 mesicu do S pfatelskym pozdravem E.ON Servisni, s.r.o. E.ONServisn(,s.r.o> F. A. Gerstnera: Pfiloha: Orazitkovana situace 115 Sidlo spolecnosti: F.A. Gerstnera 2151/ Ceske Budejovice Spolecnost je zapsana v Obchodnim rejstfiku vedenem Krajskym soudem v Ceskych Budejovicich, oddil C, vlozka S464. 1C: E.ON- myslime na Vasi bezpecnost: zadny kompromis Informacni materialy tykajici se bezpecneho vyuzivani elektfiny a plynu nalezbete na strance: -> Obcanc a domacnosti -> Zakaznici -> Zakaznickv scrvis -> Lnformacni matcrialy

25

26

27

28

29

30 ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV POBOČKA BRNO Kroftova Brno AQUAPLAN Ing.Kuda Petr Národních hrdinů Lipník nad Bečvou Váš dopis značky: Naše č.j. P /561 Brno dne: Věc: hydrologická data povodí Repešského potoka Na Vaši žádost ze dne : Vám zasíláme požadované základní hydrologické údaje podle ČSN pro tok: levostranný přítok Repešského potoka hydrologické číslo povodí: v profilu: podle zákresu ve Vaší mapě 1. Plocha povodí (F) v km 2 : 1,80 2. Prům. roční výška srážek na povodí [H sa ] v mm za období : Prům. roční průtok [Q a ] v l/s za období : 10,1 třída : III 4a. M-denní průtoky [Q md ] v l/s za období: t řída: III M Q md 25,5 15,6 11,2 8,7 6,9 5,6 4,6 3,7 2,9 2,2 1,6 1,1 0,45 4b. p-procentní denní průtoky [Q pd ] v l/s za období: t řída: III p% ,72 Qp% ,

31 5. N-leté průtoky [Q N ] v m 3.s -1 N t řída III Q N 0,35 0,62 1,3 2,2 3,4 5,9 8,5 Údaje velkých vod nejsou hodnoty neměnné, nýbrž mohou být měněny podle nových poznatků. Údaje o N-letých průtocích byly vypracovány pro období dle p řirozeného režimu odtoku v povodí. Jiné údaje, poznámky: Období zůstává dosud v platnosti jako reprezentativní období pro výpočet m-denních průtoků do nepozorovaných profilů na vodních tocích. Data byla odvozena dle přirozeného režimu odtoku v povodí a platí na 5 let. Smluvní cena Za tyto údaje Vám účtujeme v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách částku Kč : 5720,- slovy : pět tisíc sedm set dvacet Kč. Přílohy: faktura Za správnost: Vyřizuje: RNDr. Juránek linka: Ing. Eva Soukalová, CSc. vedoucí odd ělení hydrologie

Most Holýšov, ev.č. 1852-1, oprava říms Zakázkové číslo: 13 008 00 Stupeň PD: PDPS SEZNAM PŘÍLOH. 1. Vyjádření města Holýšov 3.

Most Holýšov, ev.č. 1852-1, oprava říms Zakázkové číslo: 13 008 00 Stupeň PD: PDPS SEZNAM PŘÍLOH. 1. Vyjádření města Holýšov 3. Akce: Most Holýšov, ev.č. 1852-1, oprava říms Zakázkové číslo: 13 008 00 Stupeň PD: PDPS SEZNAM PŘÍLOH 1. Vyjádření města Holýšov 2. Vyjádření ČEZ 3. Vyjádření ČEZ 4. Vyjádření Telefónica 5. Vyjádření

Více

íslo jednací: 548682/14 íslo žádosti: 0114 098 914 Dvod vydání Vyjádení : Pedprojektová píprava, prodej-koup nemovitosti dojde ke stetu

íslo jednací: 548682/14 íslo žádosti: 0114 098 914 Dvod vydání Vyjádení : Pedprojektová píprava, prodej-koup nemovitosti dojde ke stetu VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

íslo jednací: 108682/12 íslo žádosti: 0112 754 593 Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení dojde ke stetu

íslo jednací: 108682/12 íslo žádosti: 0112 754 593 Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení dojde ke stetu VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

íslo jednací: 680532/13 íslo žádosti: 0113 019 483 Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení dojde ke stetu

íslo jednací: 680532/13 íslo žádosti: 0113 019 483 Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení dojde ke stetu VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ spolenosti Telefónica O 2 Czech Republic, a.s.,

VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ spolenosti Telefónica O 2 Czech Republic, a.s., VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ spolenosti Telefónica O 2 Czech Republic, a.s., vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zmn nkterých souvisejících zákon

Více

íslo jednací: 627683/13 íslo žádosti: 0113 971 672 Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení dojde ke stetu

íslo jednací: 627683/13 íslo žádosti: 0113 971 672 Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení dojde ke stetu VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

íslo jednací: 565315/15 íslo žádosti: 0115 334 443 Dvod vydání Vyjádení : Územní souhlas

íslo jednací: 565315/15 íslo žádosti: 0115 334 443 Dvod vydání Vyjádení : Územní souhlas VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

íslo jednací: 706634/14 íslo žádosti: 0114 241 301 Dvod vydání Vyjádení : Územní souhlas

íslo jednací: 706634/14 íslo žádosti: 0114 241 301 Dvod vydání Vyjádení : Územní souhlas VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ spolenosti Telefónica O 2 Czech Republic, a.s.,

VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ spolenosti Telefónica O 2 Czech Republic, a.s., VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ spolenosti Telefónica O 2 Czech Republic, a.s., vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zmn nkterých souvisejících zákon

Více

íslo jednací: 680241/13 íslo žádosti: 0113 019 224 Dvod vydání Vyjádení : Územní souhlas dojde ke stetu

íslo jednací: 680241/13 íslo žádosti: 0113 019 224 Dvod vydání Vyjádení : Územní souhlas dojde ke stetu VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Planá nad Lužnicí protipovod ová opat ení. Dokumentace pro stavební povolení

Planá nad Lužnicí protipovod ová opat ení. Dokumentace pro stavební povolení Prosinec 2010 Planá nad Lužnicí protipovod ová opat ení Dokumentace pro stavební povolení D. Dokladová ást Objednatel: Povodí Vltavy, s.p. 3A10272.32.B01 PROTOKOL O PŘEDÁNÍ DIGITÁLNÍCH DAT

Více

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner Da Mareček Hvězdov č.p. 940 47124 Ralsko naše značka 5000910601 vyřizuje Václav Kuchta datum 07.03.2014 Věc: Statické zajištění 2 mostků v městské části Hvězdov K.ú. - p.č.: Stavebník:

Více

íslo jednací: 747593/14 íslo žádosti: 0114 275 522 Dvod vydání Vyjádení : Pedprojektová píprava, prodej-koup nemovitosti

íslo jednací: 747593/14 íslo žádosti: 0114 275 522 Dvod vydání Vyjádení : Pedprojektová píprava, prodej-koup nemovitosti VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

íslo jednací: 5929/12 íslo žádosti: 0112 662 479 Dvod vydání Vyjádení : Územní souhlas dojde ke stetu

íslo jednací: 5929/12 íslo žádosti: 0112 662 479 Dvod vydání Vyjádení : Územní souhlas dojde ke stetu VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Most ev.č. 18323-1 Krchleby. Máme Nemáme. Datum: Liberec, 12.8.2014. Vyřizuje: Ing. Petr Řezka, tel. 727 883 828 e-mail: pre@pontex.cz.

Most ev.č. 18323-1 Krchleby. Máme Nemáme. Datum: Liberec, 12.8.2014. Vyřizuje: Ing. Petr Řezka, tel. 727 883 828 e-mail: pre@pontex.cz. Pontex, spol. s r.o. Bezová 1658, 147 14 Praha 4 Datum: Liberec, 12.8.2014 Vyřizuje: Ing. Petr Řezka, tel. 727 883 828 e-mail: pre@pontex.cz Akce: Věc: Most ev.č. 18323-1 Krchleby Žádost o vyjádření k

Více

Seznam vyjádření správců sítí:

Seznam vyjádření správců sítí: 1 Seznam vyjádření správců sítí: ČD-Telematika, a.s. 2 ČEZ Distribuce, a.s. 4 ČEZ ICT Services, a.s. 13 MERO ČR, a. s. 15 NET4GAS, s.r.o 16 Telefónica Czech Republic, a.s. 18 RWE Distibuční služby, s.r.o.,

Více

íslo jednací: 624180/14 íslo žádosti: 0114 167 292 Dvod vydání Vyjádení : Územní souhlas dojde ke stetu

íslo jednací: 624180/14 íslo žádosti: 0114 167 292 Dvod vydání Vyjádení : Územní souhlas dojde ke stetu VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

Krajsky ufad Stredoceskeho kraje

Krajsky ufad Stredoceskeho kraje Krajsky ufad Stredoceskeho kraje 0080R? I V 0 1 N 1 H 0 P R O S T R t D I A ^tmfcdtlstvi Praha: 24.04.2014 Die ro/dclovniku Cislojednaci: 047711/2014/KUSK Spisova znacka: SZ_ 047711/2014/KUSK Vyfizuje:

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: VUP 14481 / 10 520 / 10 JAN 328.3 Vyřizuje: Marie Janoušková Telefon: 388 459 056 Ve Vimperku dne:

Více

VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ spolenosti Telefónica O 2 Czech Republic, a.s.,

VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ spolenosti Telefónica O 2 Czech Republic, a.s., VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ spolenosti Telefónica O 2 Czech Republic, a.s., vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zmn nkterých souvisejících zákon

Více

Doklady pro vydání povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami [K 8 odst. 1 písm. a) nebo b) vodního zákona]

Doklady pro vydání povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami [K 8 odst. 1 písm. a) nebo b) vodního zákona] 432/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 3. prosince 2001 o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu Změna: 195/2003

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T A R Á P A K A - odbor výstavby Revoluční 180, 507 91 Stará Paka VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

O B E C N Í Ú Ř A D S T A R Á P A K A - odbor výstavby Revoluční 180, 507 91 Stará Paka VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ O B E C N Í Ú Ř A D S T A R Á P A K A - odbor výstavby Revoluční 180, 507 91 Stará Paka Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: OUSP/504/3/SU/2009 Dlabola Jiří 493 798 282 DATUM: 11.1.2010 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Odbor

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 21 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA 1. Žadatel 1) VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU [ 30 odst. 6 vodního

Více

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VÚP 2195/2012-Jan VUP 12189/12-JAN Marie Janoušková 388 459 056 DATUM:

Více

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ PRO VODNÍ DÍLA

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ PRO VODNÍ DÍLA Příloha č. 2 k vyhlášce č. 526/2006 Sb. Příloha č. 6 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... V... dne...... ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ PRO VODNÍ DÍLA NEBO ZMĚNU

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Slavonice, stavební odbor Horní náměstí 525, Slavonice Č.j: 4420/2010/SÚ 6 Slavonice, dne: 4.5.2011 Oprávněná úřední osoba: Ing. Jan Balcar E-mail: stavebni@slavonice-mesto.cz Telefon: 384

Více

Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti O2 Czech Republic a.s. (dále jen SEK) nebo její ochranné pásmo.

Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti O2 Czech Republic a.s. (dále jen SEK) nebo její ochranné pásmo. VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S. vydané podle 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Č.j.: 667-211/15 Zlonice dne 18.6.2015 Vyřizuje: František

Více

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad Městský úřad Litoměřice Stavební úřad SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SU/0061592/11/E 0066447/11/SÚ/EBř Eva Březinová 416 916 133 eva.brezinova@litomerice.cz DATUM: 1.9.2011 Výroková část: ROZHODNUTÍ

Více

Číslo jednací: 643869/15 Číslo žádosti: 0115 405 730 Důvod vydání Vyjádření : Územní souhlas. Benešov Benešov Benešov u Prahy

Číslo jednací: 643869/15 Číslo žádosti: 0115 405 730 Důvod vydání Vyjádření : Územní souhlas. Benešov Benešov Benešov u Prahy VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vydané podle 101 zákona č. 127/2005

Více

ROZHODNUTÍ. STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 53/2013

ROZHODNUTÍ. STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 53/2013 Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2013/101695/STAV/SU/BO Přerov, dne 30.10.2013 Č.j.: Oprávněná úřední osoba:

Více

Úřad městské části Praha 20 Odbor životního prostředí a dopravy Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 683

Úřad městské části Praha 20 Odbor životního prostředí a dopravy Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 683 Úřad městské části Praha 20 Odbor životního prostředí a dopravy Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 683 ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM 1) [ 15 vodního zákona] 1. Žadatel

Více

R O Z H O D N U T Í VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

R O Z H O D N U T Í VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Bor Odbor výstavby a územního plánování nám. Republiky čp. 1, 348 02, Bor č.jednací : 380/2011/OVÚP/4/P-77 v Boru dne 30. května 2011 vyřizuje : Pavel Vokroj telefon : 374 756 129 e-mail :

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Bor Odbor výstavby a územního plánování, nám. Republiky čp. 1, 348 02, Bor Č. jednací : 981/2011/OVÚP/6/ÚR-47 v Boru dne 20.5.2011 Vyřizuje : Říha Telefon : 374 756 128 E-mail : ovup@mubor.cz

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOORDINOVANÉHO STANOVISKA NEBO KOORDINOVANÉHO ZÁVAZNÉHO STANOVISKA

ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOORDINOVANÉHO STANOVISKA NEBO KOORDINOVANÉHO ZÁVAZNÉHO STANOVISKA MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Odbor životního prostředí Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOORDINOVANÉHO STANOVISKA NEBO KOORDINOVANÉHO ZÁVAZNÉHO STANOVISKA podle ustanovení 4 odst. 6 zákona

Více

I. stanovuje. II. vymezuje

I. stanovuje. II. vymezuje Dle rozdělovníku Váš dopis ze dne číslo jednací vyřizuje / telefon Jihlava 27.11.2012 MMJ/OŽP/9708/2012 Bc.Doskočil/726 06.02.2013 17543/2013/MMJ jiri.doskocil@jihlava-city.cz Oprávněná úřední osoba V

Více

M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí

M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice íslo jednací : MUVIZ 010573/2009 ZP-EJ Spisová znaka : MUVIZ 003267/2009 VYIZUJE: Ing. Eva Jelénková TEL.:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje. R o z h o d n u t í

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje. R o z h o d n u t í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje Č. j. ORR-75/09-SÚ-Ho Vyřizuje: Tel.: E-mail: Fax: František Horák 546419462 horakf@muiv.cz 546451525

Více

ÚŘAD MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ stavební úřad Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č.

ÚŘAD MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ stavební úřad Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. ÚŘAD MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ stavební úřad Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí Spisová značka: SÚ-64/11-CP Číslo jednací: VRAND 315/2011 Oprávněná úřední osoba: Bc. Ctirad Pisk Telefon: 515 296 254 E-mail:

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU t. --~ r L Městský úřad Hlinsko Odbor životního prostředí. Adámkova 554 539 23 Hlinsko Telefon: 469 326 154/156 E-mail: mesto hlinsko,cz J ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-2353/2008-582/PJ Rousínov, dne 30. května 2008 Vyřizuje: Ing.

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 781/2011-5-Be-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 5.9.2011 Vyřizuje: Soňa Bernreiterová E-mail: sona.bernreiterova@pozorice.cz Telefon: 544226055

Více

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY HOŘOVICE REVITALIZACE ČÁSTI RYBNÍKA DRAŽOVSKÁ VELKÁ ETAPA 2 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1. Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě A.1.1.a Název stavby A.1.1.b Místo stavby

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO DÍLA NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO DÍLA NEBO JEHO ZMĚNU Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor životního prostředí náměstí T.G. Masaryka 38 544 17 Dvůr Králové nad Labem ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA 1. Žadatel 1) VODNÍHO DÍLA NEBO JEHO ZMĚNU [ 58

Více

*s00nx00v9ko8* S 0 0 N X 0 0 V 9 K O 8

*s00nx00v9ko8* S 0 0 N X 0 0 V 9 K O 8 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H U S T O P E Č E S T A V E B N Í Ú Ř A D Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 519 441 011 e-mail: stavebni@hustopece-city.cz *s00nx00v9ko8* S 0 0 N X 0 0 V 9 K O 8 Č.j. MUH/ 33689/15/13

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Holešov Odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení stavebního řádu Masarykova 628, 769 17 Holešov Spis č.: 4198/2015 Č.j.: HOL-19712/2015/SÚ/JH Holešov, dne 1. prosince 2015 Oprávněná

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 14/2010-5-Be-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 24.5.2010 Vyřizuje: Soňa Bernreiterová E-mail: sona.bernreiterova@pozorice.cz Telefon: 544226055

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/4854/2011 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 1.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/4854/2011 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 1.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

T E X T O V Á Č Á S T

T E X T O V Á Č Á S T Ing. Bedřich Jurčeka -- Projekce 696 05 Záluží 443, Milotice, tel. 603919025, jurceka@tiscali.cz Prováděcí dokumentace T E X T O V Á Č Á S T Rekonstrukce a zpevnění cyklostezek Mikroregionu Nový Dvůr SO

Více

S T A V E B N Í Ú Ř A D města S E D L E C P R Č I C E

S T A V E B N Í Ú Ř A D města S E D L E C P R Č I C E S T A V E B N Í Ú Ř A D města S E D L E C P R Č I C E Č.j. SÚ/1168/2010-2 Sedlec-Prčice dne 13.5.2010 GERIMED, a.s., IČO:25579282 Vítkovo náměstí č.p.3 257 91 Sedlec-Prčice N Á V R H VÝROKU ZMĚNY ÚZEMNÍHO

Více

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y MĚSTSKÝ ÚŘAD UHLÍŘSKÉ JANOVICE Václavské náměstí 6, PSČ 285 04, tel.: 327 551 071, fax: 327 544 124 e-mail: urad@uhljan.cz Odbor životního prostředí a výstavby I N V E S T O R : ČEZ Distribuce a.s., Teplická

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov Spis.zn.: SÚ 802/2012/158Ba Č.j.:SÚ10260/12/158 Kyjov, dne 13.4.2012 Vyřizuje: Baturný Jindřich, Ing., tel. 518 697 546, e-mail: j.baturny@mukyjov.cz

Více

VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ spolenosti Telefónica O 2 Czech Republic, a.s.,

VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ spolenosti Telefónica O 2 Czech Republic, a.s., VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ spolenosti Telefónica O 2 Czech Republic, a.s., vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zmn nkterých souvisejících zákon

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ Příloha č. 3 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Správní a stavební Ulice:Masarykovo náměstí 6 PSČ, obec:789 01 Zábřeh na Moravě V Olomouci dne 30. 11. 2011 Věc: x ŽÁDOST O VYDÁNÍ

Více

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-8109/2009-18/HH Rousínov, dne 10. února 2009 Oprávněná úřední

Více

Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 20031/10/STAV/Som Vyřizuje: Telefon:

Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 20031/10/STAV/Som Vyřizuje: Telefon: Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 20031/10/STAV/Som Vyřizuje: Telefon: Sommerová 321 612 137 Český Brod, dne 29.4.2011 ROZHODNUTÍ Výroková

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Slavonice, stavební odbor Horní náměstí 525, Slavonice Č.j: 2360/2012/SÚ 4 Slavonice, dne: 26.10.2012 Oprávněná úřední osoba: Ing. Jan Balcar E-mail: stavebni@slavonice-mesto.cz Telefon: 384

Více

HOROVICE Palackeho namesti 2 ODBOR VYSTAVBY A ZIVOTNIHO PROSTREDI 268 01 Horovice ROZHODNUTI

HOROVICE Palackeho namesti 2 ODBOR VYSTAVBY A ZIVOTNIHO PROSTREDI 268 01 Horovice ROZHODNUTI MESTSKY URAD Mestsky ufad Horovice HOROVICE Palackeho namesti 2 ODBOR VYSTAVBY A ZIVOTNIHO PROSTREDI 268 01 Horovice nase zn.: S-MUHO/17373/2013/DH Obec Zajecov cj.: MUHO/21508/2013 ICO 00234044 vyfizuje:

Více

ROZHODNUTÍ o povolení nakládání s vodami a zřízení vodních děl veřejnou vyhláškou

ROZHODNUTÍ o povolení nakládání s vodami a zřízení vodních děl veřejnou vyhláškou Městský úřad Sedlčany odbor životního prostředí 264 01 SEDLČANY Č.j. : ŽP/1319/2010/S-4 V Sedlčanech dne: 17.03.2010 Tel.: 318 822 742, linka 134 Vyřizuje : Ing. Michaela Šmídová e-mail: smidova@mu.sedlcany.cz

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE KŘEPICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘEPICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘEPICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘEPICE VYDAL: Zastupitelstvo obce

Více

M S T S K Ý Ú A D V E V E L K Ý C H H A M R E C H s t a v e b n í ú a d V E E J N Á V Y H L Á Š K A Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

M S T S K Ý Ú A D V E V E L K Ý C H H A M R E C H s t a v e b n í ú a d V E E J N Á V Y H L Á Š K A Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í M S T S K Ý Ú A D V E V E L K Ý C H H A M R E C H s t a v e b n í ú a d.j. : Velké Hamry dne 25.7.2008 Vyizuje : Oleníek Telefon : 483 369 824 Monika Nevailová, nar. 11.1.1981, Muškova 1404/1, 148 00 Praha

Více

Městský úřad Ivanovice na Hané

Městský úřad Ivanovice na Hané Městský úřad Ivanovice na Hané STAVEBNÍ ÚŘAD 683 23 Ivanovice na Hané, Palackého náměstí 796, tel. 517325670, fax 517363252 Č.j. 90/2015 Ivanovice na Hané, dne 04.01.2016 Vyřizuje: Bohumír Novotný (Telefon:517325670)

Více

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU OBECNÍ ÚŘAD KYSELKA STAVEBNÍ ÚŘAD Se sídlem: Kyselka 118, 362 72 Kyselka Spisový znak: 330 Archiv.znak: V/ 5 Váš dopis zn.: Naše značka: Výst. 65/10_SP Kyselka dne : 9.8.2010 ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Č.j: OSU/27204/09-2 Hranice, dne: 4.12.2009 Vyřizuje: Ing. Pavla Maruštíková E-mail: pavla.marustikova@mesto-hranice.cz Telefon:

Více

u Vjezdní, SPOLECNE ROZHODNUTI úřad vojenského újezdu Libavá

u Vjezdní, SPOLECNE ROZHODNUTI úřad vojenského újezdu Libavá (::.,, ~-: ~.';l j ' : ~ ~ ":' _, u Vjezdní, úřad vojenského újezdu Libavá Náměstí 2, Libavá-Město Libavá, 785 Ol Šternberk 1, datová schránka gibb3m2 Telefon: 973 423 151, FAX: 973 423 156, e-mail: uuvu.libava@kr-olomoucky.cz

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU Příloha č. 8 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad Hornídolní, odbor výstavby Ulice: Horní 321/8 PSČ, obec: 444 00 Hornídolní V Hornídolní dne 2.5.2007 Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ

Více

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í. "Myslív, 9 BJ - NN, knn"

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í. Myslív, 9 BJ - NN, knn M Ě S T S K Ý Ú Ř A D odbor výstavby a územního plánování tel.: 376 547 543, fax: 376 547 529, e-mail: panuskova@muhorazdovice.cz Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice H O R A Ž Ď O V I C E Váš dopis č.j.

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A. Silnice Brno, spol. s r.o., Vídeňská 104, 619 00 Brno, IČ 41603281

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A. Silnice Brno, spol. s r.o., Vídeňská 104, 619 00 Brno, IČ 41603281 Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-5521/2008-1263/PJ Rousínov, dne 26. září 2008 Vyřizuje: Ing.

Více

Ú z e m n í r o z h o d n u t í

Ú z e m n í r o z h o d n u t í Obecní úřad Hodonice, Stavební úřad I.stupně Obecní 287, 671 25 Hodonice Č.j.: STÚ227/11-JS v Hodonicích dne 12.08.2011 Vyřizuje: Stavinoha Jan (Telefon:515 234 310) E-mail: stavebniurad@hodonice.cz Obec

Více

- 2 - IV. stanoví tyto podmínky pro umístění stavby :

- 2 - IV. stanoví tyto podmínky pro umístění stavby : Číslo jednací: Vyřizuje: Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování VÚP 328.3-1372/1858/08, VÚP 330-1371/1857/08 Ka-45 Pavel Kavlík Telefon: 388 459 047 Ve

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Stavební úřad

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Stavební úřad Vloženo: 31.3.2010 Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: 4770/2010/STAV Spisová značka: Počet listů/příloh/listů příloh: 3/0/0 Vyřizuje: Roman Šťovíček Telefon: 465 670 341 E-mail: r.stovicek@muzbk.cz

Více

2390210hoh. Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad ROZHODNUTÍ. Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny

2390210hoh. Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad ROZHODNUTÍ. Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst. 19456/92-F/2010/H Trhové Sviny, dne 13.8.2010 Vyřizuje : Jana Kokejlová 23902/10/Hoh Telefon : 386 301 426 E.ON

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Číslo jednací: Vyřizuje: Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování VÚP 328.3-1437/2114/09 Ka-40 Pavel Kavlík Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 21.9.2009

Více

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E stavební úřad Slezská 195/53, 747 27 Kobeřice VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: Výst. 757/12-Če Ing. Aleš Černý 553 657 404 553 657 711 stavebni@koberice.cz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad 251 64 Mnichovice Masarykovo nám. č.p. 83 Č.j.: SÚ/1877/11/Vl Mnichovice : 16.12.2011 Vyřizuje: Ing. Táňa Vladyková VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA telefon: 323

Více

Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. kvetna55,47127 Stráž pod Ralskem

Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. kvetna55,47127 Stráž pod Ralskem r Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. kvetna55,47127 Stráž pod Ralskem C.j:MUSPRJ3996/2008 Stráž pod Ralskem, dne: 27.10.2008 Sp.zn: 263/08-328.3 Pocet listu dokumentu/príloh: 2/1 Vyrizuje:

Více

SITUANÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ

SITUANÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ (optimalizováno pro tisk na formát A3) Píloha k Vyjádení.j.: 2499/12 íslo žádosti: 0112 659 592 SITUANÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ Telefónica Czech Republic, a.s. Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 - Michle

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI NEBO O JEHO ZMĚNU Městský úřad Šluknov Odbor výstavby a ŽP nám. Míru 1 407 77 Šluknov ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm. a) nebo b) vodního zákona] 1.

Více

Městský úřad Náměšť nad Oslavou Odbor výstavby a územního rozvoje Masarykovo náměstí 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou

Městský úřad Náměšť nad Oslavou Odbor výstavby a územního rozvoje Masarykovo náměstí 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou Městský úřad Náměšť nad Oslavou Odbor výstavby a územního rozvoje Masarykovo náměstí 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou Číslo jednací: 2807/10/Výst/F V Náměšti nad Oslavou dne 1. září 2010 Spisová značka:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L K É H A M R Y s t a v e b n í ú ř a d

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L K É H A M R Y s t a v e b n í ú ř a d M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L K É H A M R Y s t a v e b n í ú ř a d Sp.zn. : sú/75/2012 Velké Hamry dne 24.4.2012 Č.j. : muvh/0595/2012 (lenka.fajfrova@velkehamry.cz) Vyřizuje : Fajfrová Telefon : 483 369

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Holešov Odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení stavebního řádu Masarykova 628, 769 17 Holešov Spis č.: 1539/2015 Č.j.: HOL-5387/2015/SÚ/JH Holešov, dne 30. dubna 2015 Oprávněná

Více

V případě, že se vypouštění odpadních vod týká vodního toku Název vodního toku... Kilometráž výpusti...

V případě, že se vypouštění odpadních vod týká vodního toku Název vodního toku... Kilometráž výpusti... *) Příloha č. 18 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor výstavby nám. ČSA 3, PSČ 551 33 OZNÁMENÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor výstavby nám. ČSA 3, PSČ 551 33 OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor výstavby nám. ČSA 3, PSČ 551 33 SPIS. ZN.: VÝST-430/2013-Va Č.J.: PDMUJA 2501/2013 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 29.01.2013 Jana Vágnerová 491 847 255 vagnerova@jaromer-josefov.cz

Více

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Příloha č. 5 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... V... dne... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ podle ustanovení 86 ve spojení s 80 zákona

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ Obecní úřad Sokolnice, okres Brno-venkov, PSČ 664 52 s t a v e b n í ú ř a d Sp.zn.: 990/12/SÚ/JR V Sokolnicích dne 24. 7. 2012 Č.j.: 1151/12 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 24.7.2012 Vypraveno dne:

Více

R O Z H O D N U T Í. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 160, fax: +420 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.

R O Z H O D N U T Í. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 160, fax: +420 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 160, fax: +420 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz Spis zn.: METR_S 307/2012 OÚPaSŘ Ze dne: 11.01.2012 Naše č.j.: METR 427/4/2012-FrPa

Více

Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad

Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad náměstí T. G. Masaryka 89, 75131 Lipník nad Bečvou Spisová značka: MU/18535/2007/6544 Lipník nad Bečvou, dne 18.10.2007 Č.j.: MU/21480/2007/ SU/HRA/6544 Skartační

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j.: Ing. František Adam / 381 201 917 3.11.2010 MUMV1271/2010/výst/Ad

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 47124 Mimoň Mimoň III

MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 47124 Mimoň Mimoň III MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 47124 Mimoň Mimoň III SP.ZN.: ČJ.: ZE DNE: VYŘIZUJE: TEL: FAX: E-MAIL: 508/2015 OV MUMI 7030/2015 14.10.2015 Dobrota

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE. NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j.

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE. NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j. MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j.: Ing. František Adam / 381 201 917 3.3.2011 MUMV1725/2011/výst/Ad

Více

Žádost o souhlas stavebního úřadu s návrhem na rozdělení, scelování pozemků

Žádost o souhlas stavebního úřadu s návrhem na rozdělení, scelování pozemků Městský úřad Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí 1 Tel.381 201 111, fax.381 263 179 Odbor stavebního úřadu, územního plánování, životního prostředí a dopravy V... dne Žádost o souhlas stavebního

Více

ČÁST A I. Základní údaje o změně využití území (druh, stávající účel, nový účel, celková výměra)...

ČÁST A I. Základní údaje o změně využití území (druh, stávající účel, nový účel, celková výměra)... Příloha č. 2 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: MěÚ Vysoké Veselí, stavební úřad Ulice: Mírové náměstí 9 PSČ, obec: 507 03 Vysoké Veselí Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ

Více

HOROVICE Palackeho namesti 2 ODBOR VYSTAVBY A ZIVOTNIHO PROSTREDI 268 01 Horovice ROZHODNUTI

HOROVICE Palackeho namesti 2 ODBOR VYSTAVBY A ZIVOTNIHO PROSTREDI 268 01 Horovice ROZHODNUTI MESTSKY URAD Mestsky urad Horovice HOROVICE Palackeho namesti 2 ODBOR VYSTAVBY A ZIVOTNIHO PROSTREDI 268 01 Horovice nasezn.: S-MUHO/5860/2013/DH Obcc Zajccov cj.: MUHO/10832/2013 ICO 00234044 vyfizuje:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/05295/2011/K MeUSM/06429/2011 Ing. Miroslav Kašpar

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ Příloha č. 3 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad Zábřeh Ulice: Masarykovo náměstí 510/6 PSČ,obec: 789 01 Zábřeh V Olomouci dne 1. 11. 2011 Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ Příloha č. 3 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:. Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad Ulice: náměstí T.G.Masaryka 89 (sídlo Bratrská 358-zámek) PSČ, obec: 751 31 Lipník nad

Více

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-1553/2008-453/PJ Rousínov, dne 18. dubna 2008 Vyřizuje: Ing.

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ 0Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 10029/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 29.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín,

Více