Městský úřad Vlašim. Odbor životního prostředí Jana Masaryka 302, Vlašim, tel ,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městský úřad Vlašim. Odbor životního prostředí Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim, tel. 313039313, e-mail:podatelna@mesto-vlasim.cz"

Transkript

1 Městský úřad Vlašim Odbor životního prostředí Jana Masaryka 302, Vlašim, tel , Č.j.: ZIP 2736/ /2016BaR Ve Vlašimi oprávněná úřední osoba : Renata Balková tel V E Ř E J N Á V Y H L A Š K A ROZHODNUTÍ Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení 104 odst.2 písm. c) a 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů, místně příslušný podle 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a jako speciální stavební úřad ve smyslu 15 odst.1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů žadateli: RECTA s.r.o., IČ: , se sídlem Na Podolí 157, Načeradec I. Vydává povolení podle ustanovení 8 odst. 1 písm. a) bod 2 zákona č. 254/2001 Sb.,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů k nakládání s povrchovými vodami k jejich vzdouvání a akumulaci na vodním díle Načeradec Rybník na č. kat. 794/47 a 795/2 na bezejmenném levostranném přítoku potoka Brodec, ve Středočeském kraji, okrese Benešov u Prahy, Městysi Načeradec, na pozemcích KN parc. č. 794/47 a 795/2 v katastrálním území Načeradec, v hydrologickém pořadí , v hydrogeologickém rajónu 6320 Krystalinikum v povodí Střední Vltavy v tomto rozsahu: Rozsah povoleného nakládání s vodami: Objem celkového ovladatelného prostoru nádrže: 1,448 tis. m 3 Objem retenčního (ochranného) prostoru: 0,440 tis. m 3 Objem zásobního prostoru: 1,008 tis. m 3 Objem stálého nadržení: 1,008 tis.m 3 Kóta hladiny celkového ovladatelného prostoru nádrže: 484,50 m.n.m. Kóta hladiny zásobního prostoru nádrže: 483,70 m.n.m. Kóta hladiny stálého nadržení: 483,70 m.n.m. Kóta dna nádrže (nejnižší) : 482,50 m.n.m. Hloubka vody v rybníku bude 85 až 120 cm. Zatopená plocha při hladině ovladatelného prostoru: 1061 m 2 Délka vzdutí při hladině ovladatelného prostoru: 46 m Zdroj vody pro vodní nádrž: bezejmenný levostranný přítok potoka Brodec Povolení k nakládání s vodami se vydává pro tyto účely: - vzdouvání a akumulace - zadržení vody v krajině Doba, na kterou se vydává povolení k nakládání s vodami : na dobu životnosti vodního díla, které takové nakládání s vodami umožňuje.

2 Pro povolení k nakládání s povrchovými vodami se stanovují tyto podmínky: Oprávněný bude používat nakládání s vodami: 1. pro uvedený účel 2. bude dodržována výše provozní a maximální hladiny stanovená a vyznačená na výpustném zařízení 3. při napouštění a provozu bude v toku zachován minimální zůstatkový průtok Q 330d 10,05 l/s 4. manipulace s povrchovými vodami v díle se bude řídit manipulačním řádem Povolení ke vzdouvání a akumulaci povrchové vody je vydáváno bez ohledu na jakost povrchové vody v místě tohoto povoleného nakládání. II. stanovuje podle ustanovení 36 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb.,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů minimální zůstatkový průtok Q 330d 10,05 l/s pod odběrným zařízením místo měření minimálního zůstatkového průtoku - pod stávající hrází rybníka na konci výpustného potrubí před zaústěním do otevřeného kanálu vodoteče způsob měření minimálního zůstatkového průtoku - v šachtě s osazeným trojúhelníkovým měrným přepadem III. vydává stavební povolení podle ustanovení 15 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů(vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů a ustanovení 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů k provedení stavby vodního díla Načeradec Rybník na č. kat. 794/47 a 795/2 ve Středočeském kraji, okrese Benešov u Prahy, Městysi Načeradec, v katastrálním území Načeradec, na pozemcích KN parc. č. 794/47, 795/2 v katastrálním území Načeradec, v hydrologickém pořadí , v hydrogeologickém rajónu 6320 Krystalinikum v povodí Střední Vltavy Souřadnice umístění stavby podle S-JSTK: X: Y: (výpustné zařízení) Jedná se o výstavbu průtočného rybníka. Pro manipulaci s vodou bude osazen dvojdlužový požerák se spodní výpustí DN 300, zaústění do vodního toku Brodec. Pro převod velkých vod je navržen trubní bezpečnostní přeliv. Stavba se člení na tyto stavební objekty: SO 01: Hráz vodní nádrže SO 02: Vodní nádrž SO 03: Výpustné zařízení SO 04: Bezpečnostní přeliv SO 01 Hráz vodní nádrže Typ hráze podle materiálu: zemní sypaná Druh hráze: homogenní Typ hráze podle umístění: údolní protékaná Kóta koruny hráze: 484,50 m.n.m. Maximální výška hráze nade dnem údolí: 2,00 m Délka koruny hráze: 46 m Návrhový kapacita spodních výpustí: 0,064 m 3 /s Kapacita dalších zařízen pro odtok velkých vod (kromě spodních výpustí): 3*0,260m 3 /s = 0,781 m 3 /s SO 02 Vodní nádrž: Objem celkového ovladatelného prostoru nádrže: 1,448 tis. m 3 Objem retenčního (ochranného) prostoru: 0,440 tis. m 3 Objem zásobního prostoru: 1,008 tis. m 3 Objem stálého nadržení: 1,008 tis.m 3 Kóta hladiny celkového ovladatelného prostoru nádrže:484,50 m.n.m. Kóta hladiny zásobního prostoru nádrže: 483,70 m.n.m. Kóta hladiny stálého nadržení: 483,70 m.n.m. Kóta dna nádrže (nejnižší) : 482,50 m.n.m. Hloubka vody v rybníku bude 85 až 120 cm. Zatopená plocha při hladině ovladatelného prostoru: 1061 m 2 Délka vzdutí při hladině ovladatelného prostoru: 46 m

3 SO 03 Výpustné zařízení: Bude vybudován železobetonový požerák o vnějších půdorysných rozměrech 600 x 600 mm ve spodní části a vnitřních půdorysných rozměrech 300 x 300 mm. Výška požeráku bude 2500 mm. SO 04 Bezpečnostní přeliv: Pro odvedení velkých vod je navržený objekt sdružený ze tří trub z PVC DN 300 mm (nebo 2x DN 400 mm), v délce 12,50 m. Vlastní připojení na vodoteč Brodec je opevněným korytem šířky 1,50 m a délky 1,60 m kamennou dlažbou. Vtok do bezpečnostního přelivu bude opatřen česlemi. Ostatní podrobnosti jsou řešeny v projektové dokumentaci stavby - vypracovala společnost SYRINX, spol. s.r.o., se sídlem Habartická 171/14, Praha 9, odpovědný projektant Ing. Milan Bukvář autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby ČKAIT Zdroj vody bezejmenný levostranný přítok potoka Brodec Plocha povodí vodního toku 1,32 km 2 Účel užívání povolené stavby vodního díla zadržení vody v krajině, krajinotvorný prvek Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení 15 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů a ustanovení 115 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů současně stanoví tyto podmínky a povinnosti: 1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem, zpracované společností SYRINX, spol. s.r.o., se sídlem Habartická 171/14, Praha 9, odpovědný projektant Ing. Milan Bukvář autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby ČKAIT v listopadu Projektant odpovídá za správnost, úplnost a bezpečnost stavby dle jím zpracované PD, rovněž za technickou úroveň projektu. 2. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu. 3. Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. 4. Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní díla a obecné technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., ve znění vyhl. č.367/2005 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla. 5. Stavebník zajistí, že se na staveništi ani v jeho okolí nebudou pohybovat cizí osoby, veškerá podzemní vedení nebudou stavbou dotčena a bude dbát na řádné provádění stavby. 6. Stavba bude provedena dodavatelsky stavebním podnikatelem způsobilým k provádění vodohospodářských staveb podle zvláštních předpisů. Doklad o jeho způsobilosti bude stavebníkem předložen vodoprávnímu úřadu při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. 7. Před zahájením realizace stavby bude vodoprávnímu úřadu oznámen termín zahájení stavby a dále název a sídlo vybraného stavebního podnikatele. Tyto údaje budou doplněny na štítek Stavba povolena. 8. Na stavbě bude ověřená projektová dokumentace a bude veden stavební deník v souladu s vyhl.č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 62/2013 Sb.. U staveb, kde jsou stavebníky organizace, příp. právnické osoby, musí být označeno, kdo je stavebníkem, kdo stavbu provádí, jméno stavbyvedoucího a doba provádění stavby. 9. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě umístěn štítek Stavba povolena, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabyde právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do kolaudace stavby vodního díla. 10. Při stavbě a veškerých pracích spojených se stavbou nesmí dojít k ohrožení povrchových a podzemních vod látkami vodám škodlivými. 11. Stavební povolení pozbývá platnosti, pokud stavba nebude zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo rozhodnutí právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím.

4 12. Stavba bude dokončena do 2 let od započetí prací. 13. Vlastník vodního díla zpracuje a před závěrečnou kontrolní prohlídkou předloží vodoprávnímu úřadu ke schválení manipulační řád vodního díla Načeradec - Rybník společně se stanoviskem správce povodí Povodí Vltavy s.p. a s vyjádřením příslušného správce vodního toku Lesy ČR, správa toků. Manipulační řád bude zpracován v souladu s vyhláškou č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl. 14. Budou dodrženy podmínky OŽP MěÚ Vlašim orgán ochrany ZPF č.j. ZIP1287/15-212/2015CvP ze dne souhlas s odnětím pozemku ze ZPF - Skrývka ornice a podorničí bude provedena z celé plochy navržené k zástavě (cca 1100 m 2 ) v množství (cca 340 m 3 ) uložena v místě stavby a následně po dokončení stavby bude využita k ohumusování a ozelenění vzdušné koruny hráze, vzdušných bočních svahů a zbývajících částí pozemků p.č. 794/47, 795/2. O činnostech souvisejících se skrývkou kulturních vrstev půdy, jejím uložením, ochranou, přemístěním, rozprostřením, či jiným využitím bude veden investorem stavby pracovní deník. - Přemístění ornice a podorničí na místo hospodárného využití bude ve smyslu ust. 10 prováděcí vyhlášky č. 13/1994 Sb., provedeno na náklady toho, v jehož zájmu byl vydán souhlas k odnětí půdy ze ZPF. 15. Budou dodrženy podmínky vyjádření správce toku Lesy ČR, s.p. oblast povodí Vltavy č.j. LCR954/006781/2014 ze dne v průběhu prací nebude docházet k znečišťování vodního toku těženou zeminou ani ostatními látkami - v průběhu prací i při provozu nádrže bude zachován minimální zůstatkový průtok v úseku pod nádrží - zaústění odpadního potrubí bude zaústěno do koryta toku Brodec, které je v dotčeném úseku upraveno stavbou úpravy toku (provedení dlažba z lomového kamene na sucho), místo zaústění bude před vydáním kolaudačního souhlasu předáno a odsouhlaseno správcem toku - správě toku bude předložen ke schválení provozní a manipulační řád vodního díla - provoz vodní nádrže nezhorší kvalitu vody v toku v naší správě, pro případnou aplikaci závadných látek bude vydána příslušná výjimka - všechny objekty vybudované v rámci stavby zůstávají ve vlastnictví investora nebo jeho právního nástupce - správce toku nenese odpovědnost za škody způsobené průchodem velkých vod 16. Budou dodrženy podmínky stanoviska správce povodí Povodí Vltavy s.p. nz. 6278/ Ka SP- 2014/1769 ze dne Při provozování vodního díla musí být dodržována - nepřekračována provozní hladina, která bude vyznačena na požeráku - Stavba bude provedena v souladu s ČSN Malé vodní nádrže. Materiál použitý na stavbu hráze bude splňovat parametry dané uvedenou normou. Potrubí spodní výpusti je třeba obetonovat v celém profilu, nikoli jen uložit do betonového lože. - Při realizaci záměru nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod zejména závadnými látkami podle ustanovení 39 vodního zákona. Na stavbě budou prostředky pro likvidaci případné havárie. - Vytěžený materiál z prostoru budoucí zátopy nelze ukládat v místech, kde může ohrozit jakost povrchových a podzemních vod, odtokové poměry, erozi, atd.. - Na pozemcích v okolí vzdutí nádrže (v pruhu 20 m) by měl být zachován, popřípadě zřízen, trvalý travní porost z důvodu omezení zanášení zdrže splachem z přilehlého území. 17. Stavebník zajistí dodržení podmínek uvedených ve sdělení spol. ČEZ Distribuce, a.s. o existenci energetického zařízení ze dne pod zn Upozorňujeme Vás, že na uvedené zájmové území zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení typu - nadzemní vedení. 18. Při stavbě budou dodrženy všeobecné podmínky ochrany Sítě elektronických komunikací společnosti O2 Czech Republic a.s., (dále SEK), uvedené ve vyjádření pod č.j /14 ze dne V průběhu stavby budou provedeny nejméně 2 kontrolní dny za účasti vodoprávního úřadu. Plán kontrolních prohlídek: - Po vykácení dřevin a odstranění vegetace na pozemcích stavby. - Po provedení zemních prací včetně nasypání boční hráze. - Po provedení výpustného objektu a bezpečnostního přelivu a výdlažby otevřených kanálů mezi stávající hrází a vodotečí - Závěrečná kontrolní prohlídka po dokončení stavby Kontrolní prohlídky budou vodoprávnímu úřadu oznámeny nejméně týden předem, v případě nutnosti a nebo změn vzhledem k rozsahu díla, postupu prací a počasí na základě telefonické dohody.

5 20. Po ukončení stavby požádá stavebník ve smyslu 122 zákona č.183/2006, stavební zákon o vydání kolaudačního souhlasu a požádá na žádosti č. 14 vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření, ve znění pozdějších předpisů, a bude doložena povinnými přílohami. Stavba je předmětem evidence v katastru nemovitostí nutno doložit geometrický plán. IV. rozhodl podle ustanovení 61 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) na základě posudku vypracovaného dne společností Vodní díla - TBD a.s.. Zpracování bylo provedeno v souladu s 61 odst. 2 a 4 zákona č. 254/2001 Sb., (o vodách) odborně způsobilou osobou pověřenou MZE ke zpracování posudků pro zařazení vodního díla do kategorií z hlediska TBD, Ing. Stanislavem Plecitým. Vodní dílo Načeradec Rybník na č.kat. 794/47 a 795/2 na pozemcích KN parc. č. 784/47 a 795/2 v katastrálním území Načeradec, v hydrologickém pořadí , v hydrogeologickém rajónu 6320 Krystalinikum v povodí Střední Vltavy, ve Středočeském kraji, okrese Benešov u Prahy, Městysi Načeradec s těmito podmínkami: zařazuje do IV. k a t e g o r i e 1. Vlastník a pověřená osoba se bude řídit vyhláškou č.471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, ve znění vyhlášky č. 255/2010 Sb.. 2. U rybníků zařazených do IV. kategorie je vlastník povinen přizvat příslušný vodoprávní úřad k prohlídce vodního díla, a to nejméně jedenkrát za 10 let. 3. Dále bude vodoprávnímu úřadu předložen výsledek technicko - bezpečnostního dohledu v termínu: 1x za 10 let nebo nastaly-li mimořádné okolnosti dotýkající se bezpečnosti vodního díla. 4. Vlastník vodního díla určí osobu odpovědnou za technickobezpečnostní dohled a písemně oznámí její jméno, příjmení, adresu bydliště a číslo telefonu vodoprávnímu úřadu. Účastníkem řízení pro nakládání s vodami dle 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád byl stanoven : RECTA s.r.o., Na Podolí 157, Načeradec Účastníkem řízení pro stavební povolení dle 27 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a 109 zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon byl stanoven : RECTA s.r.o., Na Podolí 157, Načeradec O d ů v o d n ě n í Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí vodoprávní úřad požádala firma RECTA s.r.o., IČ: , se sídlem Na Podolí 157, Načeradec pod Č.j. ZIP 2736/16 dne o povolení k nakládání s povrchovými vodami k jejich vzdouvání a akumulaci na vodním díle Načeradec-Rybník na č.kat. 794/47 a 795/2 a zároveň o povolení stavby vodního díla,, Načeradec Rybník na č.kat. 794/47 a 795/2 na pozemcích KN parc.č. 794/47 a 795/2 v k.ú. Načeradec. Projektovou dokumentaci zpracovala společnost SYRINX, spol. s.r.o., se sídlem Habartická 171/14, Praha 9, odpovědný projektant Ing. Milan Bukvář autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby ČKAIT v listopadu 2015.

6 Popis stavby: Stavba je členěna na stavební objekty: SO 01 Hráz vodní nádrže Hráz bude navržena z hlinitopísčitého materiálu. Hráz bude homogenní, o návodním sklonu 1 : 3 a o vzdušném svahu o sklonu 1 : 2,5. Šířka hráze v koruně je navržena 2,5 m. Hladina vody v rybníku bude na úrovni 483,70 m.n.m.. Koruna hráze je převýšena o 800 mm na kótu 484,50 m.n.m.. Hloubka vody u paty hráze bude 85 až 105 cm. Návodní svah hráze bude opevněn dlažbou z lomového kamene s většími spárami pro vyplnění zeminou a postupným zatravněním. Opevnění dlažbou bude opřeno o betonový práh 400 x 600 mm. Opevnění vzdušného líce hráze se provede zatravněním. Typ hráze podle materiálu: zemní sypaná Druh hráze: homogenní Typ hráze podle umístění: údolní protékaná Kóta koruny hráze: 484,50 m.n.m. Maximální výška hráze nade dnem údolí: 2,00 m Délka koruny hráze: 46 m Návrhový kapacita spodních výpustí: 0,064 m 3 /s Kapacita dalších zařízen pro odtok velkých vod (kromě spodních výpustí): 3*0,260m 3 /s = 0,781 m 3 /s SO 02 Vodní nádrž Objem celkového ovladatelného prostoru nádrže: 1,448 tis. m 3 Objem retenčního (ochranného) prostoru: 0,440 tis. m 3 Objem zásobního prostoru: 1,008 tis. m 3 Objem stálého nadržení: 1,008 tis.m 3 Kóta hladiny celkového ovladatelného prostoru nádrže:484,50 m.n.m. Kóta hladiny zásobního prostoru nádrže: 483,70 m.n.m. Kóta hladiny stálého nadržení: 483,70 m.n.m. Kóta dna nádrže (nejnižší) : 482,50 m.n.m. Hloubka vody v rybníku bude 85 až 120 cm. Zatopená plocha při hladině ovladatelného prostoru: 1061 m 2 Délka vzdutí při hladině ovladatelného prostoru: 46 m SO 03 Výpustné zařízení Bude vybudován železobetonový požerák o vnějších půdorysných rozměrech 600 x 600 mm ve spodní části a vnitřních půdorysných rozměrech 300 x 300 mm. Výška požeráku činí 2500 mm. V bočních stěnách požeráku jsou zabudovány dvě drážky pro vedení dluží a česlí. Drážky budou z U profilů č. 6,5. Hradícím prvkem jsou dluže z dřevěných fošen 50/200 mm. Hladina přelivné hrany na úrovni 483,70 m.n.m.. V nejnižším místě rybníka, na úrovni 482,50 m.n.m. bude vyvedeno potrubí z PVC trub DN 300 mm, v délce 15,50 m, uložené na desku z prostého betonu s obetonováním v celé délce. Betony jsou navrženy vodostavební, zn. C30/37 XC4, XS3. Požerák s korunou stávající hráze bude spojen lávkou v délce cca 4200mm. Šířka lávky bude 1000 mm. Zábradlí je navrženo z ocelových trubek pr. 35/4,5 mm, se svařenými prvky. SO 04 Bezpečnostní přeliv Pro odvedení velkých vod je navržený objekt sdružený ze tří trub z PVC DN 300 mm (nebo 2x DN 400 mm), v délce 12,50 m, uložených na desce z prostého betonu a obetonovaných v celé své délce. Vlastní připojení na vodoteč Brodec je opevněným korytem šířky 1,50 m a délky 1,60 m kamennou dlažbou, uloženou do betonové lože s vyspárováním cementovou maltou. Vtok do bezpečnostního přelivu bude opatřen česlemi o velikosti 400 x 1600 mm, zabetonovanými do podkladní desky a obetonování potrubí je navrženo z betonu C 12/15. Česle budou s rozestupem prutů 30 mm. Žádost byla doložena povinnými doklady podle vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu a dalšími doklady : - projektová dokumentace (3 paré) - osvědčení o autorizaci - hydrogeologické posouzení - výpis z katastru nemovitostí k datu (dotčené pozemky) - výpis z katastru nemovitostí k datu pozemek parc. č. 794/40 v k.ú. Načeradec - informace o parcele nahlížení do katastru nemovitostí ( sousední pozemky) - Souhrnná informace MěÚ Vlašim, OŽP, č.j. ZIP24625/14-106/2014KrU ze dne Rozhodnutí o umístění stavby MěÚ Vlašim, OVÚP, č.j. VYST12866/15-473/2015MaM ze dne Souhlas s vydáním stavebního povolení MěÚ Vlašim, OVÚP, č.j. VYST12866/15-473/2015MaM ze dne Stanovisko správce povodí Povodí Vltavy, s.p. n.z. č. 6278/ Ká ze dne Vyjádření správce toku Lesy ČR, správa toků oblast povodí Vltavy č.j. LCR954/006781/2014 ze dne

7 - Posudek o provádění technickobezpečnostního dohledu kategorizace, Vodní díla -TBD a.s. ze dne Závazné stanovisko CHKO Blaník č.j. 1377/BN/2014 ze dne Souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze ZPF MěÚ Vlašim, OŽP, orgán ochrany ZPF č.j. ZIP1287/15-212/20156CvP ze dne Vyjádření MěÚ Vlašim, OŽP, orgán veřejné správy v odpadovém hospodářství č.j. ZIP1288/15-321/2015SlL ze dne Sdělení MěÚ Vlašim, OŽP, orgán ochrany přírody a krajiny č.j ZIP1055/15-261/2015Svo ze dne Stanovisko městyse Načeradec ze dne Vyjádření o existenci sítě O2 Czech Republic a.s. č.j /14 ze dne Sdělení o existenci energetického zařízení ČEZ Distribuce, a.s., nz ze dne Podle ustanovení 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, oznámil vodoprávní úřad, jako věcně a místně příslušný správní úřad všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům veřejnou vyhláškou dne pod č.j. ZIP 6024/ /2016BaR zahájení vodoprávního řízení. Vzhledem k tomu, že vodoprávnímu úřadu byly dobře známy poměry na místě samém a žádost včetně předložené PD a povinných dokladů poskytla dostatečný podklad pro posouzení záměru, upustil ve smyslu 112 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon od ústního jednání a ohledání na místě a zároveň stanovil v souladu s 115 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, že účastníci řízení a dotčené orgány mohou případné námitky proti předmětu řízení uplatnit ve lhůtě 10 dnů od obdržení oznámení s upozorněním, že k později uplatněným námitkám a závazným stanoviskům nebude přihlédnuto. Pozemek parc. č. 794/20 v k.ú. Načeradec, který je sousedním pozemkem k pozemkům dotčeným stavbou parc. č. 794/47 a 795/2 v k.ú. Načeradec, není zapsán na LV a nelze ani z mapy pozemkového katastru zjistit vlastníka pozemku. Dle 25 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu se osobám, které nejsou známy doručuje veřejnou vyhláškou. Zároveň s povolením stavby vodoprávní úřad povolil i nakládání s povrchovými vodami a to k jejich vzdouvání, popřípadě akumulaci. V bodě II. výroku stanovil vodoprávní úřad minimální zůstatkový průtok pod odběrným místem. V bodě IV. výroku byla stanovena kategorizace rybníka IV. kategorie dle ustanovení 61 a pro tuto kategorizaci byl vypracován posudek v souladu s 61 odst. 9 a 10 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění odborně způsobilou osobou pověřenou MZe ke zpracování posudků. Připomínky účastníků řízení a závazná stanoviska dotčených orgánů podmínkách povolení k nakládání s vodami a povolení stavby vodního díla. byla zohledněna v jednotlivých Pro nakládání s vodami dle 27 odst.2 zákona č. 500/2004 Sb, správní řád stanovil vodoprávní úřad účastníka řízení : Městys Načeradec, Zámecké náměstí 152, Načeradec Dle 27 odst.2 zákona 500/2004 Sb. správní řád, a dle 109 zákona č.183/2006 stavební zákona pro povolení ke stavbě vodního díla byli stanoveni účastníci řízení : Městys Načeradec, Zámecké náměstí 152, Načeradec Lesy ČR, správa toků, Tyršova 1902, Benešov Petr Postřihač, Karlovská 116, Načeradec JIRFA, s.r.o., V rovinách 468/55, Praha 4 Podolí Jakub Doležal, Bratří Čapků 2821/37, Jihlava Anežka Fáková, Eš č.p. 27, Eš Jindřich Halaška, Cílkova 642/18, Praha 4 Kamýk Jiřina Hasanová, Růžová 183, Čechtice Ing. Jiří Kuchař, Haštalská 1031/25, Praha 1 Staré Město Danuše Pechová, Čechova 454/11, Písek Jitka Skoumalová, Za Prachárnou 4282/29, Jihlava ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín Dotčenými orgány : Správa chráněné krajinné oblasti Blaník, Vlašimská 8, Louňovice pod Blaníkem MěÚ Vlašim OŽP, orgán ochrany ZPF, Jana Masaryka 302, Vlašim MěÚ Vlašim OV a ÚP, Jana Masaryka 302, Vlašim Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: do doby vydání rozhodnutí nebyly ze strany účastníků řízení a dotčených orgánů vzneseny žádné další připomínky k zahájenému řízení

8 V rámci vodoprávního řízení bylo zjištěno a vodoprávní úřad v něm dospěl k závěru, že vydáním povolení k nakládání s vodami vzdouvání a akumulace povrchových vod a povolením stavby vodního díla výše uvedené se stanovením podmínek pro realizaci nedojde k nepřiměřenému ovlivnění či dotčení jiných právem chráněných zájmů ani k nepřiměřenému ovlivnění práv účastníků řízení, a proto rozhodl vodoprávní úřad jak je uvedeno ve výrokové části. Poučení účastníků : Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení 81, 82 a 83 zákona č.500/2004 Sb. správní řád odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení jež mu předcházelo ke Krajskému úřadu Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, prostřednictvím Městského úřadu Vlašim, odboru životního prostředí. Odvolání se podává v počtu stejnopisů, aby každý účastník dostal jeden. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů vyhotoví je na jeho náklady MěÚ Vlašim. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba, nejpozději však po uplynutí 10.dne, kdy byl nedoručený a uložený dokument připraven k vyzvednutí. Podané odvolání má v souladu s 85 odst.1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. otisk úředního razítka Ing. Jana Zmeškalová vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Vlašim Městys Načeradec se tímto žádá o vyvěšení této vyhlášky na úřední desce Městyse Načeradec po dobu 15- ti dnů. Vyhlášku s datem vyvěšení a sejmutí neprodleně zašlete na Odbor ŽP Městského úřadu Vlašim po uplynutí této doby. Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. Vyvěšeno dne:.. Sejmuto dne: Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne.sejmuto dne: Poplatek: Správní poplatek ve výši 3000,-Kč byl vyměřen dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) a byl uhrazen dne (variabilní symbol ). Příloha pro stavebníka: ověřená projektová dokumentace Načeradec Rybník na č. kat. 794/47 a 795/2, štítek,,stavba povolena - po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí Příloha pro obecní úřad v místě stavby Městys Načeradec: ověřená projektová dokumentace Načeradec Rybník na č. kat. 794/47 a 795/2 - po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí

9 Doručí se: Stavebník: RECTA s.r.o., Na Podolí 157, Načeradec Účastníci řízení: Městys Načeradec, Zámecké náměstí 152, Načeradec Lesy ČR, správa toků, Tyršova 1902, Benešov Petr Postřihač, Karlovská 116, Načeradec JIRFA, s.r.o., V rovinách 468/55, Praha 4 Podolí Jakub Doležal, Bratří Čapků 2821/37, Jihlava Anežka Fáková, Eš č.p. 27, Eš Jindřich Halaška, Cílkova 642/18, Praha 4 Kamýk Jiřina Hasanová, Růžová 183, Čechtice Ing. Jiří Kuchař, Haštalská 1031/25, Praha 1 Staré Město Danuše Pechová, Čechova 454/11, Písek Jitka Skoumalová, Za Prachárnou 4282/29, Jihlava ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín Ostatní účastníci řízení veřejnou vyhláškou - vlastníci pozemku parc. č. 794/20 v k.ú. Načeradec Dotčené orgány: Správa chráněné krajinné oblasti Blaník, Vlašimská 8, Louňovice pod Blaníkem MěÚ Vlašim OŽP, orgán ochrany ZPF, Jana Masaryka 302, Vlašim MěÚ Vlašim OV a ÚP, Jana Masaryka 302, Vlašim Na vědomí: Povodí Vltavy s.p., Grafická 36, Praha 5 O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 - Michle

Městský úřad Vlašim odbor životního prostředí

Městský úřad Vlašim odbor životního prostředí Městský úřad Vlašim odbor životního prostředí Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim, tel. 313039313, e-mail:podatelna@mesto-vlasim.cz Č.j. ZIP 23757/13-3780/2013BaR Ve Vlašimi 17.1.2013 Renata Balková oprávněná

Více

Městský úřad Přeštice odbor životního prostředí

Městský úřad Přeštice odbor životního prostředí Městský úřad Přeštice odbor životního prostředí 334 01 Přeštice, Masarykovo náměstí 107, telefon 377 332 520 SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: MAIL: DATUM: OŽP/4224/2015/STP PR-OŽP-STP/30737/2015 Petr Štěpanovský

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO Městský úřad Černošice odbor životního prostředí Oddělení vodního hospodářství Podskalská 1290/19 120 00 Praha 2 zivotni@mestocernosice.cz Dle rozdělovníku Vyřizuje: Dana Čechová Telefon: 221 982 386 E-mail:

Více

Objem nádrže při normální hladině 392 m 3 Plocha nádrže při normální hladině 910 m 2

Objem nádrže při normální hladině 392 m 3 Plocha nádrže při normální hladině 910 m 2 MĚSTSKÝ ÚŘAD KRÁLÍKY Č.J.: 2472/2013/ŽP/GS/6/39 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ EV. ČÍSLO: 10506/2013 Vaše zn./ze dne: / 10.04.2013 Spisový znak: 231.8 skart. znak/ lhůta: ADRESÁT: Listů dokumentu: 10 listů

Více

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

S T A V E B N Í P O V O L E N Í MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ Odbor dopravy a komunálních služeb Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Č. j.: ODKS 71979/15 - SPIS 13849/2015/St

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor stavebního úřadu a životního prostředí Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště,

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor stavebního úřadu a životního prostředí Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor stavebního úřadu a životního prostředí Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, Naše zn.: spis: opr.úřed.os.: tel.: MUUH-OD/34085/2015/ Zap 64192015 Ing. Dana

Více

MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc

MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový znak-231.2, skartační znak/skartační lhůta A/20 Č. j. SMOL/138013/2015/OZP/VH/Sme

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební-oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební-oblast Olomouc *crdux006hg3t* CRDUX006HG3T DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební-oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0592/13-9/Vb V Olomouci dne 20. listopadu 2013 Č. j.: DUCR-64403/13/Vb Telefon: +420 972

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 212/2012-3.Výst Zbraslavice, dne: 15.2.2013 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ODRY Odbor životního prostředí MěÚ, Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry

MĚSTSKÝ ÚŘAD ODRY Odbor životního prostředí MěÚ, Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry MĚSTSKÝ ÚŘAD ODRY Odbor životního prostředí MěÚ, Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry dle rozdělovníku VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE: NAŠE ZNAČKA: VYŘIZUJE: V ODRÁCH ŽP/1964/08/Co/231.2R Ing. Coufal 15.4.2009 VEŘEJNÁ

Více

Městský úřad Bučovice Odbor životního prostředí Jiráskova 502, 685 01 Bučovice

Městský úřad Bučovice Odbor životního prostředí Jiráskova 502, 685 01 Bučovice Městský úřad Bučovice Odbor životního prostředí Jiráskova 502, 685 01 Bučovice Tel: 517 324 451 IČO: 00291676 Fax: 517 324 431 ID DS: td3be8p e-mail: bartakova@bucovice.cz SPISOVÁ ZNAČKA ČÍSLO JEDNACÍ

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-5552/2008-1266/PJ Rousínov, dne 3. října 2008 Oprávněná úřední

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 05.08.2015 ČJ.: MUMI 6101/2015 SP.ZN. 466/2015 OV VYŘIZUJE: TŮMOVÁ

Více

Stavba obsahuje: Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:

Stavba obsahuje: Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky: V EŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/411-09/416-2009/kop Dvůr Králové nad Labem,

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2014/072628/STAV/ZEM/BS Přerov, dne 26.6.2015 Č.j.:

Více

Odbor ochrany životního prostředí. n á m. P ř e m y s l a O t a k a r a I I., č. 1, 2. Viz rozdělovník:

Odbor ochrany životního prostředí. n á m. P ř e m y s l a O t a k a r a I I., č. 1, 2. Viz rozdělovník: Magistrát města České Budějovice O d b o r o c h r a n y ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í n á m. P ř e m y s l a O t a k a r a I I., č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Svatopluk Mika Odbor

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE Odbor životního prostředí R O Z H O D N U T Í

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE Odbor životního prostředí R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE Odbor životního prostředí Nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 111, fax: 376 540 112 Číslo jednací: 2904/10/ZPR/Kal V Sušici dne 16.3.2011 Úředně opráv něná osoba: Ing.

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 194/2012-3.Výst Zbraslavice, dne: 21.2.2013 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více

u Vjezdní, SPOLECNE ROZHODNUTI úřad vojenského újezdu Libavá

u Vjezdní, SPOLECNE ROZHODNUTI úřad vojenského újezdu Libavá (::.,, ~-: ~.';l j ' : ~ ~ ":' _, u Vjezdní, úřad vojenského újezdu Libavá Náměstí 2, Libavá-Město Libavá, 785 Ol Šternberk 1, datová schránka gibb3m2 Telefon: 973 423 151, FAX: 973 423 156, e-mail: uuvu.libava@kr-olomoucky.cz

Více

Č. jednací : 1421/2012/OVÚP/17/ÚR-53 v Boru dne 31. července 2012 Vyřizuje : Krasanovská Telefon : 374 756 131 E-mail : vystavba@mubor.

Č. jednací : 1421/2012/OVÚP/17/ÚR-53 v Boru dne 31. července 2012 Vyřizuje : Krasanovská Telefon : 374 756 131 E-mail : vystavba@mubor. Městský úřad Bor 1 Odbor výstavby a územního plánování nám. Republiky čp. 1, 348 02, Bor Č. jednací : 1421/2012/OVÚP/17/ÚR-53 v Boru dne 31. července 2012 Vyřizuje : Krasanovská Telefon : 374 756 131 E-mail

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROSICE Odbor životního prostředí Palackého nám. 13, 665 01 Rosice pracoviště Žerotínovo nám. 1, 665 01 Rosice

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROSICE Odbor životního prostředí Palackého nám. 13, 665 01 Rosice pracoviště Žerotínovo nám. 1, 665 01 Rosice MĚSTSKÝ ÚŘAD ROSICE Odbor životního prostředí Palackého nám. 13, 665 01 Rosice pracoviště Žerotínovo nám. 1, 665 01 Rosice *MURSX007NCPZ* Č.j.: MR-S 7011/12- OZP/12 V Rosicích 07.01.2013 ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ

Více

Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65

Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65 Městský úřad Nové Město pod Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod, PSČ 463 65 č. j.: NMPS/1398/2012-328/54-1399/2012-330/55/OVŽP/Ho vyřizuje: V. Houhová tel.: 482 360 356 e-mail:

Více

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná tel.: 567 559 251 fax: 567 559 209 Č.j: MUPO-OVŽP/138/2012/kol - 4 Polná, dne: 14.5.2012 Vyřizuje: Lenka Kölblová V EŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

Sp.zn.: SURI/4164/2012/Kree Mohelnice, dne 31. 10. 2012 Č.j.: SURI/23545-12/Kree R O Z H O D N U T Í

Sp.zn.: SURI/4164/2012/Kree Mohelnice, dne 31. 10. 2012 Č.j.: SURI/23545-12/Kree R O Z H O D N U T Í Městský úřad Mohelnice - odbor stavebního úřadu, rozvoje a investic U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice telefon 583 452 111, fax 583 430 767 www.mohelnice.cz e-mail: mesto@mohelnice.cz, IDDS: 6qtbthy Vyřizuje:

Více

N Á V R H V Ý R O K U R O Z H O D N U T Í

N Á V R H V Ý R O K U R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ Odbor výstavby Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Spis č.: OV/5135/2014/Ši V Třebíči dne 03.04.2014 Č.j.: OV 25651/14

Více

ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu

ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu Č.j.: BATE 195/2012 Zn. sp.: BATE 2365/2011 Batelov dne 3.2.2012 úřední hodiny: PO, ST 8:00-17:00;

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE Odbor životního prostředí R O Z H O D N U T Í

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE Odbor životního prostředí R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE Odbor životního prostředí Nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 111, fax: 376 540 112 Číslo jednací: 3160/14/ZPR/Kal V Sušici dne 13.1.2015 Úředně opráv něná osoba: Ing.

Více

ROZHODNUTÍ. 1.část. a na základě tohoto přezkoumání:

ROZHODNUTÍ. 1.část. a na základě tohoto přezkoumání: Spis.zn.: 18465/SÚ/12/So Karlovy Vary, dne 8.2.2013 Č.j.: 2016/SÚ/13 Vyřizuje: Sochnová Berenika tel. 353118507, e-mail: b.sochnova@mmkv.cz Spisový znak: 330 Skartační znak: V/10 ROZHODNUTÍ Výroková část:

Více

Obecní úřad Těrlicko Horní Těrlicko č.p. 474, 735 42 Těrlicko

Obecní úřad Těrlicko Horní Těrlicko č.p. 474, 735 42 Těrlicko Obecní úřad Těrlicko Horní Těrlicko č.p. 474, 735 42 Těrlicko IČ: 00297 666 DIČ: CZ00297 666 Územní plánování a výstavba Váš dopis zn.: ze dne: 7.9.2011 Č.j.: 3787/2011/OTER/UpV-6 Spis. zn.: UpV/135/2011/

Více

ROZHODNUTÍ A. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ A. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městsk ý úřad Tábor S t a v e b n í ú ř a d Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor *S00FX00JIPBX* S00FX00JIPBX Spis.značka S-META 60601/2010/Peč Tábor Číslo jednací METAB 9877/2011/SÚ/Peč Oprávněná úřední osoba

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 40/2015-4.Výst Zbraslavice, dne: 19.6.2015 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební a životního prostředí Orlovská 678 735 32 Rychvald

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební a životního prostředí Orlovská 678 735 32 Rychvald MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební a životního prostředí Orlovská 678 735 32 Rychvald Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: MěÚ-R/St.1267/2015-Új. Sp. zn.: Vyřizuje: Bc. Újezdská Jana Tel.: 596 543 044 Email:

Více

ROZHODNUTÍ. ţadateli. právnické osobě Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013, Dřevařská 11, 601 75 Brno,

ROZHODNUTÍ. ţadateli. právnické osobě Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013, Dřevařská 11, 601 75 Brno, Městský úřad Mohelnice, odbor životního prostředí U Brány 2 tel. 583 452 111, fax. 583 452 151 789 85 Mohelnice e-mail: mesto@mohelnice.cz cernyp@mohelnice.cz Č.j. : ŢP/27264-10/2697-10/cerp Mohelnice

Více

ROZHODNUTÍ. STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 53/2013

ROZHODNUTÍ. STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 53/2013 Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2013/101695/STAV/SU/BO Přerov, dne 30.10.2013 Č.j.: Oprávněná úřední osoba:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor dopravy Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště,

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor dopravy Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor dopravy Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, Naše zn.: spis: opr.úřed.os.: tel.: MUUH-OD/93579/2014/ Zap 18393/2014 Ing. Dana Zapletalová 572525551 dana.zapletalova@městouh.cz

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 125/2012-3.Výst Zbraslavice, dne: 19.10.2012 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc *crdux002w3pr* CRDUX002W3PR DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0199/11-7/To V Olomouci dne 10. května 2011 Č. j.: DUCR-21234/11/To Telefon: +4209727

Více

Městský úřad Znojmo odbor dopravy

Městský úřad Znojmo odbor dopravy Oprávněná úřední osoba: Tel.: Fax: E-mail: Městský úřad Znojmo odbor dopravy nám. Armády 1213/8, P.O. BOX 36, 669 22 Znojmo Ing. Ivana Žižková 515 216 442 515 216 441 Ivana.Zizkova@muznojmo.cz Znojmo 15.

Více

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Úřad městyse Suchdol nad Odrou Komenského 318, 742 01 Suchdol n.o. - stavební úřad - pracoviště Kunín - tel.: 556 731 043, fax.: 556 749 326, e-mail: stavebniurad@kunin.cz Sp.zn.: 772015/Ba Č.j.: 100/2015/Ba

Více

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY speciální stavební úřad

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY speciální stavební úřad M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY speciální stavební úřad Číslo jednací: OV-ČJ/14619-15/OTR Spisová značka: OV/2545-2015/OTR Oprávněná úřední

Více

Miluše Brudná Nýdek 346 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Miluše Brudná Nýdek 346 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ OBECNÍ ÚŘAD NÝDEK Stavební úřad Nýdek č. 281, 739 96 Nýdek Č.j: OÚN/00782/2012 Sp. zn.: OÚN/328/00694/2012/Li Doporučeně: vyřizuje: Ing. Stanislava Lisztwanová, Jaroslav Brudny tel.: 558 985 121 Nýdek

Více

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Děčínská 211, 403 23 Velké Březno Č.J. Spis: Čj.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/60/11/Dan SÚ/869/11/Dan Daniela Křížová 475 228 340 krizova@velke-brezno.cz DATUM: 4.4.2011

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAMENICE NAD LIPOU

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAMENICE NAD LIPOU MĚSTSKÝ ÚŘAD KAMENICE NAD LIPOU Odbor výstavby a životního prostředí nám. Čsl. armády 52, 394 81 Kamenice nad Lipou ČÍSLO SPISU: ČÍSLO JEDNACÍ: ODPOVĚDNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TELEFON: E-MAIL: VŽP/2402/2011/Hd

Více

R O Z H O D N U T Í. Zahradní jezírko. Veřejná vyhláška. rozhodnutí o umístění stavby. stavební povolení

R O Z H O D N U T Í. Zahradní jezírko. Veřejná vyhláška. rozhodnutí o umístění stavby. stavební povolení Městský úřad Kunštát, stavební odbor 679 72 Kunštát, Náměstí Krále Jiřího106 tel. 516 462 114, fax. 516 462 172 e-mail : spanel@kunstat-mesto.cz Č.j. :738/08/V/23/Šp V Kunštátě dne 21.8.2008 Vyřizuje:

Více

Městský úřad Český Brod Odbor životního prostředí a zemědělství náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod

Městský úřad Český Brod Odbor životního prostředí a zemědělství náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod Městský úřad Český Brod Odbor životního prostředí a zemědělství náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod Spisová značka: Číslo jednací: S-MUCB 3240/2015/ŽP/IS MUCB 9195/2015 Vyřizuje: Stárková Telefon: 321612186

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY Odbor životního prostředí nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 360 ID datové schránky: 24ebrt5

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY Odbor životního prostředí nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 360 ID datové schránky: 24ebrt5 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY Odbor životního prostředí nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 360 ID datové schránky: 24ebrt5 Spisová zn.: Číslo jednací: ZN/ŽP/793/11 ŽP/4724/11/Šp Vyřizuje:

Více

ROZHODNUTÍ. v y d á v á s t a v e b n í p o v o l e n í. Ondřejovický potok v km 0,000-1,800 Zlaté Hory, Ondřejovice

ROZHODNUTÍ. v y d á v á s t a v e b n í p o v o l e n í. Ondřejovický potok v km 0,000-1,800 Zlaté Hory, Ondřejovice MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor životního prostředí Č.j.: MJ/34355/2015/2016/11/OŽP/R- 14/Ne Jeseník, dne 12.2.2016 Vyřizuje/telefon: Nečesaná/584498423 Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, 501 08 Hradec

Více

Městský úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče

Městský úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Městský úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 832-3/2013-328/R V Proseči dne 28.3.2014 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246, 468005022 E-mail: stavebni@prosec.cz

Více

VÝST/0566/2010/Se VÝST/0092/2010/Se/1-B --- --- 7 1 x situace (obdrží stavebník po nabytí právní moci rozhodnutí) VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VÝST/0566/2010/Se VÝST/0092/2010/Se/1-B --- --- 7 1 x situace (obdrží stavebník po nabytí právní moci rozhodnutí) VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Městský úřad Jablonné nad Orlicí odbor výstavby a ŽP nám. 5. května čp. 4, 561 64 Jablonné nad Orlicí tel.:465 461 560, fax: 465 461 551, e-mail: vystavba@jablonneno.cz, www. jablonneno.cz, IČ: 00278963

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha R O Z H O D N U T Í

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha R O Z H O D N U T Í *crdux0024wb6* CRDUX0024WB6 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0590/10-4/Hm V Praze dne 22. září 2010 Č. j.: DUCR-47535/10/Hm Telefon: 602 378 117

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha R O Z H O D N U T Í

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha R O Z H O D N U T Í *crdux0059btj* CRDUX0059BTJ DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0500/12-10/Ck V Praze dne 14. ledna 2013 Č. j.: DUCR-2327/13/Ck Telefon: +420 972 241

Více

Ú z e m n í r o z h o d n u t í

Ú z e m n í r o z h o d n u t í Obecní úřad Hodonice, Stavební úřad I. stupně Obecní 287, 671 25 Hodonice Č.j. STÚ 240/2013-ESH v Hodonicích dne 17.12.2013 Vyřizuje: Ing. arch. Eva Simotová Holečková (Telefon:515 234 310) E-mail: stavebniurad@hodonice.cz

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Králíky Č.J.: 6291/2012/ÚPSÚ/DN - 5/DN/328.3/ÚŘUS/Rozh ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ EV. ČÍSLO: A STAVEBNÍ ÚŘAD VAŠE ZN./ZE DNE: SPISOVÝ ZNAK: 328.3 SK. ZNAK/ LHŮTA: A/5 ADRESÁT: LISTŮ DOKUMENTU:

Více

MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc

MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc OS OPK SSU - 01-02-12 SP - 2013 - Stavební povolení MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový znak 280.13, skartační

Více

N Á V R H V Ý R O K U R O Z H O D N U T Í

N Á V R H V Ý R O K U R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ Odbor výstavby Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Spis č.: OV/11449/2014/Ni V Třebíči dne 18.08.2014 Č.j.: OV 57142/14

Více

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná tel.: 567 559 251 fax: 567 559 209 Č.j: MUPO OVŽP/1464/2015-9 Polná, dne: 25.5.2015 Vyřizuje: Lenka Kölblová V EŘEJNÁ VYHLÁŠKA R

Více

ROZHODNUTÍ. Jiří Březina, Návrší 306, 595 01 Velká Bíteš, nar. 14.1.1967, I. Vydává povolení

ROZHODNUTÍ. Jiří Březina, Návrší 306, 595 01 Velká Bíteš, nar. 14.1.1967, I. Vydává povolení MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Číslo jednací: ŽP/3391/2016 /696/2016-vrano Dne: 06.04.2016 Vyřizuje: Mgr. Yvona Vránová Telefon: 566 781 084 E-mail: vranova@velkemezirici.cz Datová

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství Č.j.: MJ/02778/2016 Sp.zn.: MJ/23495/2015/12/ODSH/MK Vyřizuje/telefon: Macenauerová/584498495 V Jeseníku dne 18.1.2016 Olomoucký kraj, Jeremenkova

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Spis.zn.: 6723/SÚ/13/Sz Karlovy Vary dne 3.7.2013 Č.j.: 9256/SÚ/13 Vyřizuje: Ing. Petra Szabo, linka 737 Spisový znak: 231.2 Skartační znak: A/5 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ o povolení k nakládání s vodami

Více

Č.j.: MUVS-S7469/2008OÚPSŘ-328/Fi-7 6.6.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Č.j.: MUVS-S7469/2008OÚPSŘ-328/Fi-7 6.6.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S7469/2008OÚPSŘ-328/Fi-7 6.6.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín, odbor územního

Více

Městský úřad Králův Dvůr

Městský úřad Králův Dvůr Městský úřad Králův Dvůr Stavební úřad Králův Dvůr, náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr tel./fax.: 311 652 037 / 311 636 181, e-mail: paterova.su@seznam.cz Sp.zn. Č.j.: MEKD-Výst./6795/2011/Pa VYST-Pa/7806/2011

Více

Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz

Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz H O R A Ž Ď O V I C E Váš dopis č.j. / ze dne: Číslo jednací:

Více

2/5. Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky:

2/5. Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM ODBOR SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A INVESTIC, SPECIÁLNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Tyršova 108, 261 19 Příbram I, tel: 318 402 555, e-mail: e-podatelna@pribram-city.cz ID datové schránky města Příbram:

Více

Městský úřad Čáslav odbor dopravy Adresa: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav IČ: 00236021 Sídlo odboru: Generála Eliáše č.

Městský úřad Čáslav odbor dopravy Adresa: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav IČ: 00236021 Sídlo odboru: Generála Eliáše č. Městský úřad Čáslav odbor dopravy Adresa: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav IČ: 00236021 Sídlo odboru: Generála Eliáše č. 6, Čáslav Vyřizuje: Křížová Kateřina, oprávněná úřední osoba Č. j.: DOP

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í I/12/2010

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í I/12/2010 Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/10-1958/2010-318/VLJ Rousínov, dne 10. května 2010 Oprávněná úřední

Více

145 05 PRAHA 4 Značka: DOP / Lac ROZHODNUTÍ

145 05 PRAHA 4 Značka: DOP / Lac ROZHODNUTÍ Praha: 16.7.2014 Ředitelství silnic a dálnic ČR Číslo jednací: 069827/2014/KUSK-DOP/Lac Závod Praha Spisová značka: SZ_069827/2014/KUSK Na Pankráci 56 Oprávněná úřední osoba: Helena Lacková l. 139 145

Více

Městský úřad Jindřichův Hradec

Městský úřad Jindřichův Hradec Městský úřad Jindřichův Hradec odbor výstavby a územního plánování Klášterská 135/II, 377 22 Jindřichův Hradec telefon : 384 351 111 fax : 384 361 503 mail : vup@jh.cz Spis.zn.: VÚP/6255/2010/HÁ V Jindřichově

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ODRY Odbor životního prostředí MěÚ, Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry

MĚSTSKÝ ÚŘAD ODRY Odbor životního prostředí MěÚ, Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry MĚSTSKÝ ÚŘAD ODRY Odbor životního prostředí MěÚ, Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry dle rozdělovníku VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE: NAŠE ZNAČKA: VYŘIZUJE: V ODRÁCH ŽP/2427a/07/Co/231.2R Ing. Coufal 3.4.2009 VEŘEJNÁ

Více

A.1. Průvodní a technická zpráva

A.1. Průvodní a technická zpráva A.1. Průvodní a technická zpráva Vypracoval: Jaroslav Hvězda Schválil: Ing. Pavel Kuttelwascher 1. Identifikační údaje stavby Strana 1 (celkem 6) Název stavby: Rybník Za prádelnou - rekonstrukce Stupeň

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Rousínov, dne 15. srpna 2011 Oprávněná úřední osoba: Ing. Pukowietz, e-mail.:

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/11-4696/2011-710/PJ Rousínov, dne 14. září 2011 Oprávněná úřední

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 Sp.zn.: MeUKM/063980,063981/2014/05/153/OZP/Vo V Kroměříži 11.11.2014 Č.j. : MeUKM/072415/2014 Oprávněná

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1449/2012 Za Zachová Pavla 386804030 zachovap@c-budejovice.cz 9.5.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1449/2012 Za Zachová Pavla 386804030 zachovap@c-budejovice.cz 9.5. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 781/2011-5-Be-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 5.9.2011 Vyřizuje: Soňa Bernreiterová E-mail: sona.bernreiterova@pozorice.cz Telefon: 544226055

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Č.j: OSU/5110/12-26 Hranice, dne: 12.2.2013 Vyřizuje: Milena Hošťálková E-mail: milena.hostalkova@mesto-hranice.cz Telefon: 581

Více

Městský úřad Luhačovice

Městský úřad Luhačovice Městský úřad Luhačovice odbor stavební - stavební úřad nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice Spis.zn.: 23397/2011//24/HV Č.j.: 01875/2012/24 Luhačovice, dne 08.02.2012 Vyřizuje: Hvozdenský (tel. 577 197

Více

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD R O Z H O D N U T Í

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD R O Z H O D N U T Í Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Děčínská 211, 403 23 Velké Březno Č.J.: Č. SPISU VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/1754/2012 SÚ/70/12/Dan Daniela Křížová 475 228 340 krizova@velke-brezno.cz DATUM: 20.8.2012

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A D O R U Č E N Í R O Z H O D N U T Í

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A D O R U Č E N Í R O Z H O D N U T Í Magistrát města Frýdku-Místku, Radniční č.p. 1148, Frýdek, 738 22 Frýdek-Místek odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu Č.j.: SÚ/601/2009/Mac Frýdek-Místek 1. dubna 2009 Vyřizuje:

Více

Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou STAVEBNÍ ODBOR 671 67 Hrušovany nad Jev., náměstí Míru 22

Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou STAVEBNÍ ODBOR 671 67 Hrušovany nad Jev., náměstí Míru 22 Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou STAVEBNÍ ODBOR 671 67 Hrušovany nad Jev., náměstí Míru 22 Č.j. 6701/2012/STU2 Hrušovany nad Jevišovkou 17.08.2012 Spis. č. USP 195/12 Vyřizuje: Šprynar (telefon: 515

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTí

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTí ~fpr/~ R//7~ 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 S009P00JLWV3 MĚSTSKÝ URAD BLANSKO ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTŘEDí nám. Svobody 32/3, 678 24 Blansko Pracoviště: nám. Republiky

Více

Městský úřad Odry Odbor dopravy Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry

Městský úřad Odry Odbor dopravy Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry Městský úřad Odry Odbor dopravy Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 13.6.2013 SPIS. ZNAČKA: MěÚO/12972/2013/OD/Hr - dle rozdělovníku - ČÍSLO JEDNACÍ: MěÚO/17308/2013 VYŘIZUJE: Ing. Hromádka

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/10-4546/2010-674/PJ Rousínov, dne 10. září 2010 Oprávněná úřední

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov Odbor stavební a územního plánování ČÍSLO SPISU: ČÍSLO JEDNACÍ: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚP/90106/2009/Kl 100039/2009 Koláčková Věra 359 808 230 vera.kolackova@mu-sokolov.cz

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Číslo jednací: Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování VÚP 328.3-2012/2686/08 VK-34 Vyřizuje: Ing. Vlasta Klimová Telefon: 388 459 048 Ve Vimperku dne:

Více

R O Z H O D N U T Í (ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY) r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

R O Z H O D N U T Í (ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY) r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Městský úřad Bor Odbor výstavby a územního plánování nám. Republiky čp. 1, 348 02, Bor Č. jednací : 387/2012/OVÚP/9/ÚR-20 V Boru dne 26. března 2012 Vyřizuje : Krasanovská Telefon : 374 756 131 E-mail

Více

Pasohlávky 32 Pasohlávky 32 691 22 PASOHLÁVKY 691 22 PASOHLÁVKY ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Č. 42/2011

Pasohlávky 32 Pasohlávky 32 691 22 PASOHLÁVKY 691 22 PASOHLÁVKY ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Č. 42/2011 Městský úřad Pohořelice Vídeňská 699, 691 23 POHOŘELICE Odbor územního plánování a stavební úřad Město Pohořelice reg. ČSÚ odd. Břeclav, 24.11.1990, čj. 224/4378 *mupox0032buw* MUPOX0032BUW Vaše zn.: ze

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í. Povodí Vltavy, státní podnik, se sídlem Holečkova 106/8, 150 24 Praha 5, IČ: 70889953

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í. Povodí Vltavy, státní podnik, se sídlem Holečkova 106/8, 150 24 Praha 5, IČ: 70889953 Městský úřad Trhové Sviny odbor životního prostředí oddělení vodního hospodářství a rybářství Žižkovo náměstí 32, 374 01 Trhové Sviny Vyřizuje: Ing. Zuzana Žohová Tel.: 386 301 451 fax: 386 301 430 E-mail:

Více

Magistrát města České Budějovice R O Z H O D N U T Í S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Magistrát města České Budějovice R O Z H O D N U T Í S T A V E B N Í P O V O L E N Í Magistrát města České Budějovice O d b o r d o p r a v y a s i l n i č n í h o h o s p o d á ř s t ví n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Jaroslav Mráz Odbor dopravy

Více

Magistrát města České Budějovice

Magistrát města České Budějovice Magistrát města České Budějovice O d b o r d o p r a v y a s i l n i č n í h o h o s p o d á ř s t ví n á m. Přemysla Ot a ka r a II. 1 /1 Magistrát města České Budějovice Ing. Jaroslav Mráz Odbor dopravy

Více

Městský úřad Ivančice, Odbor životního prostředí, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice

Městský úřad Ivančice, Odbor životního prostředí, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Městský úřad Ivančice, Odbor životního prostředí, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice VAŠE ZN.: DATUM: 16.12.2015 NAŠE ZN.: č.j. MI/31452/2015/KREE SP.ZN.: S-MI/23141/2015/KREE ROZHODNUTÍ Moravské

Více

Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. v y d á v á s t a v e b n í p o v o l e n í

Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. v y d á v á s t a v e b n í p o v o l e n í MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor životního prostředí Č. j.: MJ/09088/2016/06/OŽP/R-37/Ši Jeseník, dne 9. 5. 2016 Vyřizuje/telefon: Ing. Šimková/584498431 Spis. a skartační znak:231.2, A/20 Povodí Odry, státní

Více

Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300758. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í č.

Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300758. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í č. Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300758 Nám. Klášterní 125 Fax:515300759 672 11 Moravský Krumlov E-mail: curdovaa@mkrumlov.cz SZn: SMUMK 14072/2011 VÚP/ČA V

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN. S T A V E B N Í P O V O L E N Í ( veřejná vyhláška )

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN. S T A V E B N Í P O V O L E N Í ( veřejná vyhláška ) MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN Stavební úřad tel.493 693 031 nám. Karla Jaromíra Erbena 99 PSČ 507 71, e-mail: hejna@miletin.cz Adresát : ČEZ Distribuce a.s., Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín 4e Spis značka : 001/2011

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY Odbor životního prostředí nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 360 ID datové schránky: 24ebrt5

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY Odbor životního prostředí nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 360 ID datové schránky: 24ebrt5 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY Odbor životního prostředí nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 360 ID datové schránky: 24ebrt5 Spisová zn.: Číslo jednací: ZN/ŽP/842/13 ŽP/7848/13/Šp Vyřizuje:

Více

Městský úřad Znejme odbor dopravy

Městský úřad Znejme odbor dopravy Městský úřad Znejme odbor dopravy nám. Armády 1213/8, P.O. BOX 36,66922 Znojmo Oprávněná úřední osoba: Ing. Ivana Žížková Znojmo 11. dubna 2014 Tel.: 515216442 Fax: 515216441 E-maíl: Ivana.lízkova@muznojmo.cz

Více

Městský úřad Kojetín Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Městský úřad Kojetín Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Městský úřad Kojetín Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Č.j.: MK7584/2010-VŽPD/Bo Kojetín, dne 11. října 2010 Spis č.: 1353/2010 Vyřizuje: Jana Bosáková

Více

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ-1300/2011/Ko MUBN-2615/2011/jk Jana Košková 412 589 818 jana.koskova@benesovnpl.cz DATUM:

Více

v y d á v á r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í

v y d á v á r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í Městský úřad Borovany stavební úřad Žižkovo náměstí 107, Borovany 373 12 Vyřizuje : Ing. Tamara Hlávková Tel : 387 001 343 E-mail : stavebni@borovany-cb.cz Fax : 387 981 550 Datum : 25.6. 2012 Č.j. : S

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 27.03.2012 ČJ.: MUMI 2985/2012 SP.ZN. 226/2012 OV VYŘIZUJE: TŮMOVÁ

Více

Magistrát města České Budějovice

Magistrát města České Budějovice Magistrát města České Budějovice O d b o r d o p r a v y a s i l n i č n í h o h o s p o d á ř s t ví n á m. Přemysla Ot a ka r a II. č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Jaroslav Mráz Odbor dopravy

Více