KRAJSKY URAD JIHOMORAVSKEHO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KRAJSKY URAD JIHOMORAVSKEHO"

Transkript

1 /' KRAJSKY URAD JIHOMORAVSKEHO Odbor zivotniho prostredi Zerotlnovo nam. 3/5, Brno KRAJE C.j.: Sp.Zn.: Vyrizuje /Iinka Vyhotoveno dne: JMK 54454/2014 S-JMK 54454/2014 OZP-Blv Blazkova/ ROZHODNUTI Krajsky urad Jihomoravskeho kraje, odbor zivotnfho prostfedf, se sfdlem Brno, lerotfnovo nam. 3/5, ve smyslu 15 odst. 4, 115 odst. 1 zakona c. 254/2001 Sb., 0 vodach a 0 zmene nekterych zakonu, ve znenf pozdejsfch predpisu (dale jen "vodnf zakon"l 15 odst. 1 pfsm. dl 118 zakona c. 183/2006 Sb., 0 uzemnfm planovanf a stavebnfm radu, ve znenf pozdejsfch predpisu (dale jen "stavebnf zakon") a ustanovenf 10, 11 zakona c. 500/2004 Sb., spravnf rad (dale jen "spravnf rad") 12 odst. 4 vodniho zakona, 118 stavebniho zakona meni zadateli, tj. Povodi Moravy, s.p., se sidlem Drevarska 11, Brno, 1(: rozhodnutf Krajskeho uradu Jihomoravskeho kraje, c.j.: JMK 8491/2012, sp.zn.: S-JMK 8491/2012 alp -Ft, ze dne , kterym byla povolena stavba vodnfho dfla s nazvem "VD Nove Mlyny, hornf, stfednf, dolnf nadrz - pozorovacf vrty" tak, ze doba platnosti nove znf: do astatni vyrokove casti rozhodnuti Krajskeho uradu Jihomoravskeho kraje, c.j.: JMK 8491/2012, sp.zn.: S-JMK 8491/2012 azp-ft, ze dne , zustavajl beze zmeny. Ucastnici rizeni podle 27 odst. 1 spravnfho radu: Povodf Moravy, S.p., Drevarska 11, Brno, Ie: ado V a D N E N I: Krajsky urad Jihomoravskeho kraje, odbor zivotnfho prostfedf, obdrzel dne zadost Povodf Moravy, s.p., Drevarska 932/11, Brno, Ie: (zavod Stfednf MoravaL 0 zmenu stavebnfho povolenf, ktere bylo vydano Krajskym uradem Jihomoravskeho kraje, c.j.: JMK 8491/2012, sp.zn.: S-JMK 8491/2012 alp-ft, ze dne 1/6

2 , s nazvem: IIVD Nove Mlyny, hornf, stfednf, dolnf nadrz - pozorovacf vrty". Puvodnf platnost stavebnfho povolenf byla do , zadano bylo do Uvedenym dnem bylo ve vyse uvedene veci zahajeno prfslusne vodopravnf rfzenf. Krajsky urad Jihomoravskeho kraje, odbor zivotnfho prostfedf, oznamil prfpisem ze dne , c.j.: JMK 59004/2014, sp.zn.: $-JMK 54454/2014 alp-blv, zahajene vodopravnf rfzenf, ve veci zmeny stavebnfho povolenf Krajskeho uradu Jihomoravskeho kraje, c.j.: 8491/2012, sp.zn.: 8491/2012 alp-ft, spocfvajfcf ve zmene platnosti vyse uvedeneho stavebnfho povolenf stavby vodnfho dfla s nazvem IIVD Nove Mlyny, hornf, stfednf, dolnf nadrz - pozorovacf vrty". Dne byla dorucena Krajskemu uradu Jihomoravskeho kraje, alp, zadost spolecnosti Povodf Moravy, s.p., Drevarska 11, Brno, 1(: , ve veci zmeny stavby pred jejfm dokoncenfm die ustanovenf 118 stavebnfho zakona, spocfvajfcf ve zmenu termfnu pro dokoncenf predmetne stavby vodnfho dfla. Krajsky urad Jihomoravskeho kraje, odbor zivotnfho prostfedf, oznamil dopisem C.J.: JMK 70499/2014, sp.zn.: S-JMK 68847/2014 alp-blv, ze dne zahajene rfzenf. Krajsky urad Jihomoravskeho kraje spravnf rfzenf 0 prodlouzenf platnosti stavebnfho povolenf c.j.: JMK 8491/2012, sp.zn.: $-JMK 8491/2012 alp-ft, ze dne , prerusil pro predbeznou otazku die ustanovenf 64 odst. 1 spravnfho radu usnesenfm ze dne , c.j.: JMK 59010/2014, sp.zn.: S-JMK 54454/2014 alp-blv, tj. do doby vydanf pravomocneho rozhodnutf ve veci zmeny termfnu pro dokoncenf predmetne stavby vodnfho dfla. abcanskym sdruzenfm, ktera pozadala 0 informace 0 zahajovanych rfzenfch, byla informace 0 tomto zahajenem vodopravnfm rfzenf sdelena zverejnenfm na urednf desce Krajskeho uradu Jihomoravskeho kraje a soucasne zpusobem umoznujfcfm dalkovy prfstup tak, aby bylo mozne pozadat 0 postavenf ucastnfka rfzenf do 8 dnu ode dne sdelenf teto informace v souladu s ustanovenfm 115 odst. 7 vodnfho zakona - oznamenf 0 zahajenf vodopravnfho rfzenf, c.j. JMK 70499/2014 ze dne V zakonnem termfnu se neprihlasilo do predmetneho rfzenf zadne obcanske sdruzenf. Krajsky urad Jihomoravskeho kraje, odbor zivotnfho prostredf vydal rozhodnutf c.j.: JMK 68847/2014, sp.zn.: $-JMK 68847/2014 alp-blv, ze dne , ve veci zmeny podmfnky c. 3 stavebnfho povolenf Krajskeho uradu Jihomoravskeho kraje, odboru zivotnfho prostfedf c.j.: JMK 8491/2012, sp.zn.: $-JMK 8491/2012 alp-ft, ze dne , s nazvem IIVD Nove Mlyny, hornf, strednf, dolnf nadrz - pozorovacf vrty", tak ze termfn pro dokoncenf stavby stanovil nejpozdeji do Toto rozhodnutf Krajskeho uradu Jihomoravskeho kraje nabylo pravnf moci dne Protoze tfm pominul duvod prerusenf rfzenf, Krajsky urad Jihomoravskeho kraje, odbor zivotnfho prostredf jako vodopravnf urad oznamil prfpisem ze dne , c.j. JMK /2014, sp.zn.: S-JMK 54454/2014 alp-blv, die 115 odst. 8 vodnfho zakona ve vazbe na ustanovenf 65' spravnfho radu pokracovanf vodopravnfho rfzenf ve shora uvedene veci. 2/6

3 Soucasne Krajsky urad Jihomoravskeho kraje, odbor zivotnfho prostredf tfmto pnplsem oznamil, ze je zdejsfmu vodopravnfmu uradu dobre znama situace v lokalite a zadost poskytuje dostatecny podklad pro posouzenf predmetneho zameru, a proto zdejsf vodopravnf urad upoustf od ohledanf na mfste a ustnfho jednanf. Krajsky urad Jihomoravskeho kraje, odbor zivotnfho prostredf taktez upozornil vsechny ucastnfky rfzenf, ze mohou sve namitky, poprfpade dukazy a dotcene organy sva zavazna stanoviska uplatnit v souladu s ustanovenfm 115 odst. 8 vodnfho zakona nejpozdeji do , jinak na ne nebude bran zretel. Ve stanove Ihute urcene pripisem ze dne , c.j. JMK /2014 nebyly Krajskemu uradu Jihomoravskeho kraje, odboru zivotnfho prostredf jako prislusnemu vodopravnfmu uradu vzneseny zadne namitky ani pripomfnky. v prubehu rlzenl byly shromcizdeny nasledujfd dokumenty: zadost spolecnosti Povodf Moravy, s.p., zavod Stfednf Morava, zn: PM /2014- ZSMTDS/Jur, ze dne , 0 zmenu platnosti stavebnfho povolenf IIVD Nove Mlyny, hornf, stfednc dolnf nadrz - pozorovad vrty" oduvodnenf zadosti 0 zmenu platnosti stavebnfho povolenf Krajskeho uradu Jihomoravskeho kraje, c.j.: JMK 8491/2012, sp.zn.: S-JMK 8491/2012 OZP-Ft, ze dne poverenf pro pana Ing. Pavia Cenka k ukonum v predmetnem spravnfm rizenf ze dne , s platnostf do prehled pozemku primo dotcenych prehled sousednich pozemku stavbou SO-l Pozorovad vrty stanovisko RWE Distribucni sluzby s.r.o., zn.: , ze dne vyjadreni Telef6nica Czech Republic, a.s., c.j.: /14, ze dne vyjadreni MERO CR,a.s., c.j. 2014/06/5281, ze dne stanovisko Povodi Moravy,s.p., zn. PM027354/ /Kr, ze dne zavazne stanovisko Ministerstva obrany, Sp.zn.: 46186/ UZ-BR, ze dne vyjadreni spolecnosti E.ON Ceska republika, s.r.o., zn. M , ze dne vyjadrenf spolecnosti E.ON Ceska republika, s.r.o., zn. M , ze dne stanovisko spolecnosti NET4GAS, s.r.o., zn.: 5610/11/0VP/Z, ze dne sdeleni spolecnosti CEPRO,a.s., c.j.: 1744/0P/11, ze dne vyjadreni spolecnosti Vodovody a kanalizace Breclav, a.s., zn.: 4241/11-Ja, ze dne vyjadreni Krajskeho uradu Jihomoravskeho kraje, c.j.: JMK /2011, sp.zn.: S-JMK /2011/0ZP, ze dne vyjadreni spolecnosti Sprava a udrzba silnic Jihomoravskeho kraje, zn.: 17548/2007, ze dne sdeleni Krajske hygienicke stanice Jihomoravskeho kraje se sidlem v Brne,, c.j.: KHSJM 49152/2011/BV/HOK, sp.zn.: S-KHSJM 12878/2011, ze dne /6

4 sdelenf lhadu pro zastupovanf statu ve vecech majetkovych, uzemnf pracoviste Brno, (.j.: UZSVM/BBV/330/2012-BBVH, sp.zn.: SR 182/11 MM, ze dne vyjadrenf Obce Strachotfn, zn.: 171/11, ze dne vyjadrenf Obecnfho uradu Dolnf Vestonice, zn.: 396/2011, ze dne vyjadrenf Obce Hornf Vestonice, zn.: 458/2011, ze dne vyjadrenf Obce Pasohlavky, zn.: 833/2011, ze dne vyjadrenf Mestyse Drnholec, (.j.: UMDR 2053/2011 VICE, sp.zn.: SUMDR 2036/2011 VICE, ze dne vyjadrenf Obecnfho uradu Milovice, (.j.: 160, ze dne vyjadrenf Obce Ivar\ (.j.: 343/2011, ze dne zapis z vyrobnfho vyboru k akci "VD nove Mlyny - obnova pozorovacfch vrtu", konaneho dne zapis z vyrobnfho vyboru k akci "VD nove Mlyny - obnova pozorovacfch vrtu, konaneho dne souhlas c. 103/2012 Mestskeho uradu Mikulov, c.j.: MUM I , sp.zn.: STU/1992/2012/ALEL, ze dne souhlas Mestskeho uradu Pohorelice, c.j.: MUPOD5076/2012, ze dne souhlas Mestskeho uradu Hustopece, c.j.: MUH/ 5352/12/19, sp.zn.: vyst/l033/12/19, ze dne vyjadrenf Mestskeho uradu Podivfn, zn.: 383/2012-Sv, sp.zn.: SU/383/2012/Sv, ze dne Na zaklade vsech shora uvedenych skutecnostf rozhodl Krajsky urad Jihomoravskeho kraje, odbor zivotneho prostfedf tak, jak je uvedeno ve vyroku tohoto rozhodnutf. Mestske a obecnf urady se zadajf 0 vyvesenf tohoto oznamenf na urednf desce po dobu 15 dnf a 0 nasledne zaslanf dokladu 0 vyvesenf a sejmutf verejne vyhlasky Krajskemu uradu Jihomoravskeho kraje, odboru zivotnfho prostfedf, Zerotfnovo namestf 3/5, Brno. PO U C EN foe A STN f K 0: Proti tomuto rozhodnutf Ize podat odvolanf k Ministerstvu zemedelstvf CR a to podanfm ucinenym u Krajskeho uradu Jihomoravskeho kraje, odboru zivotnfho prostfedf do 15 dnu ode dne jeho oznamenf (viz 81 az 83 spravnfho radu). Odvolanf se podava v takovem poctu stejnopisu, aby kazdy ucastnfk dostal jeden stejnopis a jedno vyhotovenf zustalo spravnfmu organu. ~ ~\\\OMOI$>4 /~. ~ ~ ~\,,f\a()'l '-f'~\,>- J'\'i{, ~.\ Ing. Jm Hajek, v.r. ::-::0 ~-;:-)\"'.' 01 vv d' db (/) '6- ~{, IJ< '8 poveren ve enlm 0 oru..., 0 { I,';:J 2,~ f ~. /'''''/;.' ({;-.~'/ zivotnfho prostredf V"'-/I VOtnlho 'Y~",:';'<0,,/ -11- :::/ /~.4 1 Za spravnost vyhotovenf: Ing. Blazkova Ver ni'ka-"'" ~ 4/6

5 Rozdelovnik: Ucastnfci rfzenf die 27 odst. 1 spravnfho radu, dorucf se do vlastnfch rukou: 1} Povodf Moravy S.p., Drevarska 11, Brno 2} Ceska republika, Urad pro zastupovanf statu ve vecech majetkovych, Rasfnovo nabrezf 390/42, Praha 3} Jihomoravsky kraj, Sprava a udrzba silnic Jihomoravskeho kraje, prfspevkova organizace kraje, Zerotfnovo nam. 449/3,60182 Brno Ucastnfci rfzenf die 27 odst. 2 spravnfho radu, dorucf se verejnou 2 spravnfho radu: 4} Bursfkova Lenka, Na Navci 82, Pavlov 5} Obec Pavlov, Na Navsi 88, Pavlov 6} ZEPROakciova spolecnost, Pritluky 152, Prftluky 7} Obec Dolnf Vestonice, Dolnf Vestonice 67, Dolnf Vestonice 8} Lesy Ceske republiky, s.p., Premyslova 1106/19,50168 Hradec Kralove 9} Vlastnfk pozemku p. C.535/6 v k.u. Drnholec 10} Ing. Petr Marcincak BA, Vinarska 1561/6, Mikulov } Pozemkovy fond Ceske republiky, Husinecka 1024/11a, Praha 3 12} Mestys Drnholec, Kostelnf 368,69183 Drnholec 13} Obec Brod nad Dyjf, Brad nad Dyjf 45 14} Cvanova Dana, Okruznf 885, Cejkovice 15} Silhanova Marie, Sedlec 218, Sedlec u Mikulova 16} Vaculfkova Marie, Brod nad Dyjf 143,69181 Brezf u Mikulova 17} Bartal Marian, Brod nad Dyjf 207,69181 Brod nad Dyjf 18} Bartalova Marie, Brod nad Dyjf 207, Brod nad Dyjf 19} Ing. Sedlak Pavel, Weighartova 415/4,62100 Brno, Ivanovice 20} Sedlakova Marie, Sychrav 46/25, Brno, Ivanovice 21} Ceska pozemkova s.r.o., Stromovka 223/10, Liberec X - Frantiskov 22} Ing. Mandakova Alena, Pasohlavky 14, Pasohlavky 23} Ing. Arch. Jan Chlup, Sadova 252,61200 Brno 24} Eva Chlupova, Sadova 252, Brno 25}JUDr. Vaclav Kvfcala, Zampachova 1727/10, Brno, Cerna Pole 26} Mgr. Olga Kvfcalova, Zampachova 1727/10, Brno, Cerna Pole 27}Jaroslava Pajerova, Neuzilova 686/4, Brno, Bohunice 28} Ing. Milos Samotny, Antonfnska 566/22, Brno, Veveri 29} Obec Milovice, Milovice 38 30} Obec Strachotfn, Osvobozenf 87,69301 Strachotfn 31} Obec Pasohlavky, Pasohlavky 1 32} Obec Hornf Vestonice, Hornf Vestonice 131, Brezf 33} Obec Prftluky, ul.obecnf 11, Pritluky vyhlaskou die 144 odst. 34} E. ON Technicka evidence a dokumentace, F. A. Gerstnera 2151/6, Ceske Budejovice DoruCf se prislusnym mestskym a obecnfm uradum k vyvesenf na urednf desce v souladu s 25 odst. 3 spravnfho radu (mestske a obecnf urady se zadajf 0 vyvesenf tohoto oznamenf na urednf desce po dobu 15 dnf a 0 nasledne zaslanf dokladu 0 vyvesenf a sejmutf verejne 5/6

6 vyhlasky Krajskemu uradu Jihomoravskeho kraje, odboru zivotnfho prostredf, lerotfnovo namestf 3/5,60182 Brno): 1) Obecnf urad Milovice, Milovice 38 2) Obecnf urad Strachotfn, Osvobozenf 87, Strachotfn 3) Obecnf urad Pasohlavky, Pasohlavky 1 4) Obecnf urad Hornf Vestonice, Hornf Vestonice 131, Brezf 5) Obecnf urad Prftluky, ul.obecnf 11, Prftluky 6) Obecnf urad Pavlov, Na Navsi 88, Pavlov 7) Obecnf urad Dolnf Vestonice, Dolnf Vestonice 67, Dolnf Vestonice 8) Urad Mestyse Drnholec, Kostelnf 368, Drnholec 9) Obecnf urad Brad nad Dyji, Brad nad Dyjf 45 Ostatnf: 1) Mestsky urad Pohorelice, OlP, Brnenska 2, Pohorelice 2) Mestsky urad Mikulov, OlP, Namestf 1,69201 Mikulov 3) Mestsky urad Hustopece, OlP, Dukelske nam. 2, Hustopece u Brna 4) Mestsky urad Breclav, OlP, nam. T. G. Masaryka 10, Breclav 5) Krajska hygienicka stanice Jihomoravsk6ho kraje - Jerabkova 4,65627 Brno Ie ole CZ Telefon Fax Internet /6

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů: Městský úřad Kolín Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM

MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Č. J.: MUBPH 11221/2014-25 Oprávněná úřední osoba: Mgr. Silvie Řičánková Ing. Milan Oslzla TEL./FAX: 573501953/955 E-MAIL: ricankova@mubph.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 Sp.zn.: Č.j.: Oprávněná úřední osoba: Telefon.: E-mail: Vedoucí oddělení: MeUKM/039859/2014/02/OZP/Vo

Více

Městský úřad Prachatice

Městský úřad Prachatice Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor komunálních služeb a dopravy, oddělení silničního hospodářství Č.j.: MUPt/34967/2014/04/KSD/Šve Oprávněná úřední osoba: Věra Švehlová Telefon:

Více

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Dle rozdělovníku Č.j. SpZn. Vyřizuje/ linka Brno dne: JMK 128967/2009 S JMK 128967/2009 OŽP/Ns Mariana Nosilová/2678

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/93284/Pl/2012 ČÍSLO JEDNACÍ: SSSÚ/93284/2012-4 POČET LISTŮ

Více

O ZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ S T AVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O ZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ S T AVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Libereckého kraje odbor dopravy Adresáti: dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC OD 122/2015-4/280.13/Hk Mgr. Karel Holina / 279 22.7.2015 karel.holina@kraj-lbc.cz

Více

MINISTERSTVO PRO MisTNi ROZVOJ Staromestske nam. 6 11015 Praha 1 ROZHODNUTI

MINISTERSTVO PRO MisTNi ROZVOJ Staromestske nam. 6 11015 Praha 1 ROZHODNUTI MINISTERSTVO PRO MisTNi ROZVOJ Staromestske nam. 6 11015 Praha 1 Adrcsati: die rozdeiovniku V Praze dne 17. fijna 2014 C.j.: MMR-32502/2014-83/2525 ROZHODNUTI Krajsky urad lihoceskeho kraje, odbor regiomilniho

Více

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz Spis. zn.: METR_S 4827/2013 OÚPaSŘ Ze dne : 18.12.2013 Č.j.: METR 5718/2013

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Králíky Č.J.: 4694/2013/ÚPSÚ/PI - 5/PI//ÚŘUS/Rozh ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ EV. ČÍSLO: 16469/2013 A STAVEBNÍ ÚŘAD VAŠE ZN./ZE DNE: SPISOVÝ ZNAK: 328.3 SK. ZNAK/ LHŮTA: A/5 ADRESÁT: LISTŮ DOKUMENTU:

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc *crdux008isuf* CRDUX008ISUF DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0097/15-12/Eh V Olomouci dne 11. května 2015 Č. j.: DUCR-25520/15/Eh Telefon: +420

Více

Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Námestí5. kvetna55, 471 27 Stráž pod Ralskem

Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Námestí5. kvetna55, 471 27 Stráž pod Ralskem - Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Námestí5. kvetna55, 471 27 Stráž pod Ralskem C.j: MUSPRl3073/2008 Sp.zn: 190/08-328.3.1 Pocet listu dokumentu/príloh: 3/1 Vyrizuje: Helena Bušová Stráž pod

Více

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í. Žadatel: Naše čj.: SU 71379/12-Hav. a školní jídelna, IČ 48665771 Býchory

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í. Žadatel: Naše čj.: SU 71379/12-Hav. a školní jídelna, IČ 48665771 Býchory Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

O Z N Á M E N Í o zahájení stavebního řízení

O Z N Á M E N Í o zahájení stavebního řízení Městský úřad Boskovice odbor dopravy nám. 9. května 954/2, 680 11 Boskovice Čj.: SMBO 8882/2012 DOP Vyřizuje : Jaroslav Křivánek Tel.č. :516 488 781 E-mail: krivanek.mu@boskovice.cz Datum: 1.8.2012 O Z

Více

Městský úřad Louny odbor stavebního úřadu a životního prostředí

Městský úřad Louny odbor stavebního úřadu a životního prostředí Městský úřad Louny odbor stavebního úřadu a životního prostředí Mírové náměstí 35, 440 23 Louny *MULNXOOJNWUX* Spisová značka: Číslo jednací: Oprávněná úřední osoba: Sídlo: Telefon: Fax: E-mail: MU LN/5923/2014/SU/WP

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ ODBOR DOPRAVY, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO Číslo jednací Spisová značka Vyřizuje/tel. Brno dne MMB/00446154/2014 5400/MMB/00446154/2014 Ing. Iveta Jahnová 2015-04-17 Zn.: 11/10-Z/Jaiv 542 174 215 VEŘEJNÁ

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10708/2014 Za Zachová Pavla 386804030 zachovap@c-budejovice.cz 7.1.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10708/2014 Za Zachová Pavla 386804030 zachovap@c-budejovice.cz 7.1. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství Č.j.: MJ/36682/2015 Sp.zn.: MJ/13152/2015/16/ODSH/MK Vyřizuje/telefon: Macenauerová/584498495 V Jeseníku dne 20.7.2015 Město Zlaté Hory, IČO

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3203/2/2011/Bi Č. J.: 4776/2011 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547427416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 50/2009-2

STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 50/2009-2 MĚSTSKÝ ÚŘAD NÁCHOD Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod, tel. 491 405 111 ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ odloučené pracoviště: Náchod, Palachova 1303 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Městský úřad Petřvald

Městský úřad Petřvald Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad MUPTX002W01O VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 21.11.2012 SPIS. ZNAČKA: 631/2012/VaŽP/Ko ČÍSLO JEDNACÍ: MěÚP 2295/2013 VYŘIZUJE:

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 129172/2011 ST2/Koh MMHK/148830/2011 Iva Kohoutková 495 707 882 iva.kohoutkova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 9.9.2011

Více

Městský úřad Prachatice

Městský úřad Prachatice Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor komunálních služeb a dopravy Čj.: MUP/30580/2014/02/KSD/Šve Oprávněná úřední osoba: Věra Švehlová Telefon : +420 388 607 503 Fax : +420

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11245/2010 Ka Sezemská Jana 38 680 4022 karbulkovj@c-budejovice.cz 11.11.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11245/2010 Ka Sezemská Jana 38 680 4022 karbulkovj@c-budejovice.cz 11.11. Magistrát města S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 Viz rozdělovník: Internet: http://www.c-budejovice.cz Značka:

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ Obecní úřad Sokolnice, okres Brno-venkov, PSČ 664 52 s t a v e b n í ú ř a d Sp.zn.: 990/12/SÚ/JR V Sokolnicích dne 24. 7. 2012 Č.j.: 1151/12 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 24.7.2012 Vypraveno dne:

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Č.j.: MK1788/2011-VŢPD/Bk Kojetín, dne 18. dubna 2011 Spis č.: 372/2011 Vyřizuje: Jana Bartková Tel.: 581277472 E-mail: vzpd@radnice.kojetin.

Č.j.: MK1788/2011-VŢPD/Bk Kojetín, dne 18. dubna 2011 Spis č.: 372/2011 Vyřizuje: Jana Bartková Tel.: 581277472 E-mail: vzpd@radnice.kojetin. Městský úřad Kojetín Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Č.j.: MK1788/2011-VŢPD/Bk Kojetín, dne 18. dubna 2011 Spis č.: 372/2011 Vyřizuje: Jana Bartková

Více