Zaměření skutečného stavu důlního díla Josef skenovacím systémem Leica HDS 3000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zaměření skutečného stavu důlního díla Josef skenovacím systémem Leica HDS 3000"

Transkript

1 České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra speciální geodézie Zaměření skutečného stavu důlního díla Josef skenovacím systémem Leica HDS 3000 Bakalářská práce Zpracoval: Václav Smítka Praha 2007

2 2

3 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na uvedené téma vypracoval samostatně a použil jsem jen pramenů, které jsou uvedeny v seznamu použité literatury umístěném na konci textu. Václav Smítka 3

4 Děkuji Ing. Tomáši Křemenovi za hodnotné rady a odborné vedení během tvorby této bakalářské práce. 4

5 Anotace Tato práce se zabývá problematikou prezentace trojrozměrných dat získaných z měření metodou laserového skenování. V první teoretické části jsou popsány jednotlivé možnosti prezentace 3D modelů a také samotná technologie laserového skenování. V praktické části je nejprve uveden postup zpracování naměřených dat, která byla získána ze zaměření skutečného stavu Štoly Josef, a vytvoření digitálního modelu. Následně jsou v této práci popsány pracovní postupy vytvoření výstupů z jednotlivých prezentačních metod a možnosti jejich použití na internetu. Anotation This work deals with questions of 3D data presentation acquired from laser scanning measurement. In the first theoretical part there are described possibilities of data presentation and also the technology of laser scanning. In practical part there is primarly mentioned the procedure of final data processing acquired from as-built documentation of the spinal adit Josef and digital surface model creation. Subsequently there is described a process of output creation from single presentation methods and the description of possibilities concerning their Internet usage. 5

6 Obsah 1 Úvod Současný stav ve zkoumané problematice Technologie laserového skenování Laserový skenovací systém Teorie laserového skenování Měření metodou laserového skenování Zpracování měření laserového skenování Možnosti prezentace naměřených dat D softwary Obrázky, snapshoty Animace, průlety VRML modely Historie jazyka VRML Základy jazyka VRML Software pro prohlížení a tvorbu VRML souborů Použité přístroje a software Skenovací systém HDS Software Cyclone Cyclone-Scan Cyclone-Register Cyclone-Model Software Geomagic Studio Software PolyWorks/IMView Software Alteros 3D Měření dat Lokalita Měřické práce Zpracování naměřených dat Registrace a čištění dat Vytvoření trojúhelníkové sítě Vytvoření celkového modelu Tvorba prezentačních výstupů Vytvoření souborů pro 3D softwary Vytvoření snapshotů Vytvoření průletových animací Tvorba animací v softwaru Cyclone Postup tvorby Poznámky k tvorbě Tvorba animací v softwaru Bentley Microstation Postup tvorby Poznámky k tvorbě Vytvoření modelu ve formátu VRML Poznámky k tvorbě v softwaru Geomagic Studio Poznámky k tvorbě v softwaru Bentley Microstation

7 7 Zhodnocení jednotlivých prezentačních metod D softwary Snapshoty Animace VRML modely Závěr Použitá literatura

8 1 Úvod Cílem této bakalářské práce je vytvoření 3D modelu Štoly Josef na základě zaměření jejího skutečného stavu pomocí skenovacího systému Leica HDS 3000 a popis a ukázka základních typů prezentací trojrozměrných dat, které se v současnosti využívají nejvíce. V dnešní uspěchané době se nejen v geodézii, ale ve všech odvětvích, hledají a využívají pracovní postupy a metody, které jsou zaprvé nenáročné na čas a zadruhé splňují podmínku, že celý proces nevyžaduje velký počet obsluhujících pracovníků. Oba tyto zásadní předpoklady splňuje pro naše měření laserové skenování. Tato moderní metoda sice nemá příliš dlouhou historii, ale již hojně pronikla do světa moderní geodézie a stavitelství, a to zejména pro její velkou efektivitu a kvalitní výstupní data. I když je 3D skenování již hojně využíváno, širší odborná veřejnost není s jeho tématikou seznámena v dostatečné míře. O změnu v tomto ohledu se snaží tato bakalářská práce. Jejím cílem je jednak seznámení čtenářů se samotnou technologií laserového skenování a se základními fyzikálními a geodetickými principy, na kterých je tato metoda založena, ale hlavně s popisem procesu získání a následného zpracování měřených dat. Ze všech částí tohoto procesu je pak největší důraz kladen na část výsledné prezentace, jelikož právě výsledky těchto prací jsou v praxi nejdůležitější, protože jsou výsledným produktem, který se předvádí na veřejnosti. Od kvality prezentace se odvíjí kvalita celkové práce na projektu, počínaje jeho zaměřením a konče vymodelováním. Tato práce nabízí výčet nejrozšířenějších a nejužívanějších způsobů prezentace prostorových dat, popis výhod a nevýhod jednotlivých možností a také stručný popis jejich vytváření. Jelikož je v dnešní době jedním s z největších fenoménů doby celosvětová síť Internet, je u každé popisované formy prezentace také zkoumána možnost její integrace a použitelnost právě v této síti. V praktické části této bakalářské práce, která tématicky navazuje na část teoretickou, jsou aplikovány postupy a metody popsané v teoretické části na data pořízená ze zaměření skutečného stavu Štoly Josef metodou laserového skenování. 8

9 2 Současný stav ve zkoumané problematice 2.1 Technologie laserového skenování Laserový skenovací systém Laserový skenovací systém je systém pomocí nějž je možno převádět v prostoru umístěné předměty do počítačové podoby (počítačového modelu). Každý laserový skenovací systém je tvořen 3D laserovým skenerem, ovládacím a zpracovatelským softwarem a příslušenstvím (stativ, nástroje pro signalizace vlícovacích bodů apod.) Teorie laserového skenování Laserové skenovací systémy umožňují bezkontaktní určování prostorových souřadnic, 3D modelování a vizualizaci složitých staveb a konstrukcí, interiérů, podzemních prostor, libovolných terénů apod. s mimořádnou rychlostí, komplexností a bezpečností. [1] Souřadnice se určují prostorovou polární metodou, pro níž je nutné změřit vzdálenost r bodu od skeneru a také horizontální φ a vertikální úhel θ. (obr. 1) obr. 1 Prostorová polární metoda [1] Vzdálenosti jsou měřeny pomocí laserového dálkoměru, který je schopen měřit až několik tisíc délek za sekundu. Tyto dálkoměry pracují nejčastěji na jednom ze dvou základních principů (obr. 2): impulsní - princip měření délky tranzitního času, který uběhne mezi vysláním a přijetím signálu fázový - princip měření fázového rozdílu mezi vyslaným a přijatým signálem 9

10 obr. 2 Princip měření pomocí laserového dálkoměru [1] Metod určení úhlů, které se v současnosti užívají, je několik. Zde budou popsány pouze ty nejčastější: úhly jsou získávány z polohy kmitajících zrcadel nebo hranolu, kterými je rozmítán laserový svazek v jednom nebo dvou směrech úhly jsou určovány z natočení servomotorů, kterými je zajišťován pohyb skeneru. Princip určení úhlů u systému HDS 3000, který byl využit při měření pro tuto práci, je kombinací výše uvedených metod. Vertikální úhel je odvozen od polohy rovinného zrcadla vychylující laserový svazek ve svislé rovině, zatímco určení horizontálního úhlu probíhá na základě natočení servomotoru, který otáčí skener kolem jeho svislé (točné) osy Měření metodou laserového skenování Měření pomocí laserového skenování je metodou neselektivní (obr. 3), tj. nevybírají se přesně jednotlivé body, které se mají zaměřit, jako je tomu např. u klasického měření pomocí totální stanice, ale definuje se část sféry, která se má skenovat, a hustota bodů. Zbytek měření probíhá automaticky dle nastavených parametrů, přičemž celou práci řídí obslužný software. Touto metodou se získává velké množství měřených bodů (často až v řádu milionů) bez ohledu na to, o jak konstrukčně významné body jde. 10

11 obr. 3 Rozdíl mezi selektivní a neselektivní metodou [1] Zpracování měření laserového skenování Všechny měřené hodnoty se ukládají do paměti počítače, kde jsou připraveny k dalšímu zpracování. Výsledná množina všech naměřených bodů se nazývá mračno bodů (obr. 4) a je základním výstupem z laserového měření. Každý bod mračna obsahuje informaci o svých souřadnicích x, y, z, které jsou měřeny v obecně orientovaném souřadnicovém systému s počátkem v místě pozice skeneru. Je-li měření prováděno na více stanoviscích, je možné spojit jednotlivé skeny do jednoho mračna, které lze transformovat do libovolného souřadnicového systému (např. do S-JTSK) pomocí vlícovacích bodů přirozeně nebo uměle signalizovaných, u nichž známe souřadnice v obou souřadnicových systémech. Dále může každý bod mračna obsahovat barevnou informaci a to buď ve formě hodnoty intenzity odrazu laserového svazku nebo jako RGB informaci získanou z fotografie. [1] obr. 4 Mračno bodů [15] 11

12 Další fází zpracování měření je očištění mračna bodů a jeho případná decimace. Očištěním je myšleno odstranění bodů, které vznikly zaměřením nežádoucích předmětů či překážek nebo jsou způsobeny chybami v měření. Decimace je proces, při němž je hustota bodů v určitých místech zředěna. Jedná se zejména o tvarově pravidelné plochy a předměty, které se dobře aproximují geometrickými tělesy. Z upraveného mračna bodů (transformované, očištěné, popř. decimované) je možné vytvářet další typy výstupů pomocí speciálních softwarů nejčastěji dodávaných spolu se skenerem. Mezi ty nejzákladnější patří [10]: vektorová kresba - drátový model 3D model - princip prokládání mračna geometrickými tělesy Digitální model terénu, povrchu - tvorba pomocí trojúhelníkových sítí; možnost tvorby vrstevnic, řezů, počítání kubatur Závěrečnou etapou celého procesu laserového skenování je vizualizace výstupních modelů a jejich následná prezentace. Pod pojmem vizualizace se skrývá úprava zobrazení a osvětlení modelu a také obarvení modelu pomocí textur. Možnosti a způsoby prezentace výsledných dat budou popsány v následující kapitole. 2.2 Možnosti prezentace naměřených dat D softwary Prezentace 3D modelů pomocí softwarů umožňujících práci s trojrozměrnými daty je nejnázornější a z hlediska měřického nejhodnotnější formou prezentace, která se v současnosti používá. Nabízí uživateli absolutní volnost při prohlížení dat a poskytuje mu mnoho dalších funkcí pro práci s modelem. Tou hlavní je bezesporu možnost odměřování délek, úhlů nebo ploch, která se v geodézii a příbuzných oborech využívá velmi často. Princip tvorby této prezentační metody je velmi jednoduchý. Spočívá pouze v tom, že se soubor s vyhotoveným modelem uloží ve zvoleném 3D formátu a umístí se na určené místo (Internet, přenosná média, apod.), odkud si jej může uživatel stáhnout. Pro ukládání je vhodné volit formáty, které jsou rozšířené a v současnosti nejpoužívanější (DXF, STL, PLY, 3DS, apod.). 12

13 Softwary, ve kterých lze pracovat s 3D modely, je možno rozdělit do dvou kategorií: Zpracovatelské softwary - softwary, v nichž jsou zpracovávána data laserového skenování a vytvářeny soubory s modely Cyclone (Leica Geosystems) Microstation (Bentley Systéme Inc.) Geomagic Studio (Raindrop Geomagic Inc.) Univerzální prohlížeče Alteros 3D (Lighttek Software) Deep exploration (Right Hemisphere) SolidView (Solid Concepts Inc.) Obrázky, snapshoty Prezentace pomocí obrázků je nejzákladnější a nejjednodušší forma prezentace 3D dat, jejíž tvorbu umožňuje prakticky každý grafický editor či zpracovatelský software laserového skenování (Bentley Microstation, Cyclone, Rapidform, apod.). Celý proces tvorby obrázku je založen na pořízení snímku (snapshotu) zpracovávaného objektu v té podobě, v jaké se právě nachází na obrazovce. Jedná se prakticky o stejný princip jako u funkce Print Screen v operační systému Windows s tím rozdílem, že se obrázek neukládá do schránky počítače, ale software jej uloží přímo do souboru ve zvoleném formátu. Formátů, do kterých je možné obrázek uložit bývá na výběr větší množství, ovšem mezi ty nejpoužívanější patří formáty BMP (Bitmap), JPEG nebo TIFF (Tagged image file format). Dalším rozdílem je skutečnost, že se nesnímá celá obrazovka, jak je tomu u funkce Print Screen, ale pouze pracovní okno programu se zobrazovaným objektem. Nesnímají se tedy místa, která nejsou pro obrázek důležitá, a obrázek nemusí být následně ořezáván (obr. 5). Existují však také některé softwary (např. Geomagic Studio), které umožňují vybrat si mezi tím zda snímat celou obrazovku či jen pracovní okno. 13

14 a b obr. 5 Rozdíl mezi snapshotem pořízeným funkcí Print Screen (a) a v softwaru Cyclone (b) Animace, průlety Animace jsou efektní a v dnešní době hojně využívané prezentační prostředky, které poskytují velice dobrou představu o mapované oblasti či objektu. Mezi ty nejběžnější patří průlety okolo zvoleného místa nebo podél zvolené trasy (liniové stavby, tunely, apod.). Tvorba animací myšlenkově navazuje na tvorbu snapshotů, protože se v podstatě jedná o sled několika obrázků jdoucích rychle po sobě. V softwaru se tedy postupně vytvoří každý snapshot zvlášť a poté jsou tyto jednotlivé snímky (framy) spojeny do jednoho video souboru podle přednastavených atributů. Mezi tyto atributy patří hlavně formát výsledného souboru (AVI, MPEG, apod.), velikost okna, ve kterém se bude animace zobrazovat, a také typ případné komprese obrázků. Ve většině softwarů probíhá tvorba jednotlivých snímků automatizovaně. Uživatel nastaví trasu, po níž se kamera pohybuje, a zvolí počet snímků, které se mají podél této trasy vytvořit, a software poté již sám vygeneruje všechny tyto 14

15 snapshoty. Často bývá možnost uložit takto vygenerované snímky také ve formě obrázkových souborů a animaci dotvořit v softwaru jiném VRML modely VRML (Virtual Reality Modelling Language) je jazyk vytvořený pro popis a prezentaci obsahu virtuální reality. Tento otevřený formát definuje způsob zápisu virtuálních světů do textových souborů na rozdíl od souborů pro zápis obrázků (GIF, JPEG, apod.) nebo video souborů (AVI, MPEG, apod.) Ve VRML jsou prostorová tělesa popisována pomocí seznamu souřadnic vrcholů a plochami specifikovanými indexy svých vrcholů do seznamu vrcholů. Základní tělesa (krychle, kužel, jehlan, kužel, apod.) jsou definována speciálními klíčovými slovy, tudíž není nutné rozkládat je na trojúhelníky. Ve VRML jazyku je podporováno texturování. Z modelů VRML není možné pořizovat oměrné míry Historie jazyka VRML První verze jazyku VRML 1.0 byla vytvořena v roce 1995 firmou Sillicon Graphics, Inc. Spolu s první verzí vznikla i skupina programátorů VAG (Virtual Architecture Group), která začala ihned tuto verzi inovovat a připravovat požadavky na verzi novou - VRML 2.0. V roce 1997 je oficiálně přijat jazyk VRML za standard ISO a od této chvíle nese název VRML 97 (název VRML 2.0 je programátorské označení VRML 97). [17] Základy jazyka VRML Topologie jednotlivých objektů je ve formátu VRML založena na trojrozměrných souřadnicích definovaných v pravotočivé kartézské soustavě souřadnic. Při základním zobrazování dat je tato soustava situována tak, že kladná poloosa z směřuje k pozorovateli (avatarovi) a osa y směřuje na sever. Do VRML souboru je však možné přidat i další body, ze kterých lze soustavu pozorovat. Tím vznikají nové pohledy, mezi kterými se lze libovolně přepínat. Základními jednotkami jsou ve VRML metry pro určování délky, radiány pro měření úhlů a sekundy pro určování času. Barvy jsou určovány podle barevného modelu Red Green Blue, přičemž každá barva může nabývat hodnot z intervalu <0 ; 1>. To znamená: černá barva RGB = bílá barva RGB =

16 Přípona souborů ve formátu VRML je *.wrl. Tato přípona vznikla jako zkratka ze slova world Software pro prohlížení a tvorbu VRML souborů Aby bylo možné zobrazit VRML soubory v počítači je nutné mít v systému nainstalovaný prohlížeč (viewer), který převede textový zápis do obrazu grafického a umožňuje uživateli s modelem manipulovat (obr. 6). Tyto prohlížeče jsou volně šiřitelé a nejčastěji jsou koncipovány jako plug-in webových prohlížečů (browserů). Těmi nejznámější programy jsou: Cortona Klient ( Paralel Graphics, Inc. ) Cosmo Player ( Silicon Graphics, Inc. ) World View ( Internista Software, Inc. ) obr. 6 Ukázka VRML prohlížeče Cortona Klient 16

17 Pro tvorbu VRML souborů se užívá editorů. Tyto editory dělíme na: textové jedná se o klasické textové editory, které však dokáží strukturovaně zobrazit zdrojový kód (VRML Pad) grafické programy, ve kterých se vytváří virtuální realita přímo na obrazovce a zdrojový kód se vytváří automaticky. U těchto programů není nutné znát pravidla tvorby jazyka VRML (Rhinoceros) V současné době je možné vytvářet VRML soubory i v jiných programech než editorech. Většina softwarů pro grafickou tvorbu dokáže ukládat (exportovat) soubory do formátu VRML, avšak často nepodporují všechny vlastnosti a možnosti, které tento jazyk nabízí. 17

18 3 Použité přístroje a software 3.1 Skenovací systém HDS 3000 Laserový skenovací systém HDS 3000 (obr. 7) je jedním z produktů řady HDS (High- Definition Surveying) přístrojů, kterou vyrábí společnost Leica Geosystems. Tento přístroj včetně všech jeho příslušenství je přímým pokračovatelem typu HDS 2500, který je také znám pod názvem Cyrax obr. 7 Leica HDS 3000 [2] Systém HDS 3000 je opatřen skenerem panoramatického typu, který dokáže snímat body ze zorného pole o rozměrech 360 ve vodorovné a 270 ve svislé rovině. Co se týče maximální vzdálenosti, ze které je možno zaměřovat objekty, uvádí výrobce hodnotu až 120 m. Avšak při měření na takto dlouho vzdálenost není zaručena polohová přesnost určení jednotlivých bodů na snímaném objektu. Z tohoto důvodu je doporučeno volit pracovní vzdálenost do 50 m od pozice skeneru, při níž dosahuje prostorová polohová přesnost hodnoty 6mm. Pulzní laser, jímž je skener vybaven, má zelenou barvu a je zařazen do bezpečnostní třídy 3R podle IEC Velikost stopy, kterou laser vytváří, je při vzdálenosti 50 m menší než 6mm, což zaručuje výše uvedenou přesnost měření. HDS 3000 se při měření umísťuje na zesílený geodetický stativ se standardní Leica trojnožkou, což umožňuje provádět základní měřické procedury jako jsou centrace a horizontce na známém bodě, měření výšky přístroje a také provádění směrové orientace přístroje. Tyto vlastnosti se využijí zejména při umísťování dat do požadovaného souřadnicového systému. 18

19 Samotné měření je založeno na principu prostorové polární metody, při níž jsou délky měřeny výkonným laserovým impulsním dálkoměrem (princip měření tranzitního času), který je schopen změřit 4000 délek za sekundu, a směry na měřené body jsou pak odvozeny z polohy rovinného zrcadla, které vychyluje laserový svazek ve vertikálním směru, a natočením servomotorů zajišťujících horizontální otáčení přístroje. Prvotním výsledkem měření je konečná množina bodů (mračno bodů) definovaná kartézskými souřadnicemi v souřadném systému měřícího přístroje. Měřit lze v plném zorném poli skeneru x 270 (obr. 8) nebo lze vybrat pouze určitou část okolí, která bude snímána. Výběr skenovaného území se provádí za pomoci vestavěné digitální kamery a obslužného softwaru (mód QuickScan). Pomocí kamery se pořídí digitální fotografie okolí skeneru, které se ihned zobrazí na displeji notebooku. Na těchto fotografiích je poté možno definovat rozsah scény, kterou chceme skenovat. Snímky pořízené digitální kamerou se mohou dále využívat jako textury pro obarvení výsledného mračna bodů přirozenými barvami. Před započetím skenování je potřeba nastavit krok skeneru ve vertikálním i horizontálním směru na určitou vzdálenost. Tím se definuje hustota skenování. Maximální počet bodů získaný z jednoho skenu je dán součinem x obr. 8 Znázornění zorného pole přístroje 19

20 Tabulka vybraných parametrů přístroje HDS 3000 Rozměr Hmotnost Dosah Zorné pole 265 mm x 370 mm x 510 mm 16 kg 1 m 100 m 360 horizontálně x 270 vertikálně Bezpečnostní třída laseru 3R (IEC ) Polohová přesnost bodu Přesnost v měření horizontálního úhlu Přesnost v měření vertikálního úhlu Přesnost v měření délky Rychlost skenování 6 mm 0,06 mrad 0,06 mrad 4 mm až 4000 bodů / sekundu Operační teplota 0 C až 40 C Obslužný software Minimální požadavky na hardware Cyclone 1,4 GHz Pentium M 512 MB SDRAM Windows XP/

21 3.2 Software Cyclone Jako obslužný a zpracovatelský software ke skenovacímu systému HDS 3000 byly společností Leica Geosystems vyvinuty systémy Cyclone a CloudWorx. Základem pro celou práci se skenerem je modulární systém Cyclone TM, který provází celý pracovní proces od výběru a naskenování scén, přes spojení a orientaci mračen bodů až do vygenerování konečných produktů a jejich výslednou vizualizaci. Software Cyclone je rozdělen do 6 samostatných modulů pro různé potřeby a přizpůsobení systému. V našem případě však byly využívány pouze tři a ty zde budou podrobněji popsány Cyclone-Scan Cyclone SCAN je softwarový interface pro řízení 3D laserového skeneru Leica (Cyrax). Řídí skenovaní proces v místě objektu. Umožňuje sejmout preview (náhled) formou digitálního obrázku, zadat konkrétní výřez pro naskenování pomocí funkce ohrada, určit hustotu skenování v konkrétní vzdálenosti od přístroje, provést vlastní skenování s interaktivním prohlížením mračna a doskenovat speciální terče pro spojení a umístění mračen do souřadnicového systému. [6, 8] Cyclone-Register Cyclone-REGISTER obsahuje nástroje pro orientaci mračen bodů pořízených z různých stanovisek. Provádí spojení mračen bodů pořízených z různých pozic a jejich umístění do požadovaného souřadnicového systému. Spojení mračen probíhá buďto pomocí speciálních terčů nebo pouze pomocí překrytu sousedních mračen. Pro umístění mračen je třeba, aby naskenované terče byly zároveň zaměřeny v prostorových souřadnicích klasickými metodami. Tyto terče tak slouží jako lícovací body. Po transformaci provádí modul chybovou analýzu. [6, 8] Cyclone-Model Modul Cyclone-MODEL umožňuje využít mračna bodů ke zpracování do 3D objektů a jejich exportu do CAD a jiných aplikací. Stejně tak lze provést i import 3D entit z CAD a jiných aplikací. Cyclone-MODEL je převážně určen pro zpracování potrubních technologií, protože má kompletní sadu nástrojů na aproximaci mračna bodů objekty jako jsou válce, kolena, redukce, ventily, příruby apod. V jiných oborech (zeměměřictví, inženýrská geodézie, architektura atd.) a aplikacích, kde se pracuje s obecnou plochou, umožňuje tento model tvořit trojúhelníkové sítě, počítat kubatury a tvořit libovolné řezy. [6, 8] 21

22 3.3 Software Geomagic Studio Geomagic Studio je software umožňující zpracování dat, která byla získána metodou laserového skenování, a následné vytvoření trojrozměrného modelu. Tento software obsahuje řadu nástrojů pro práci s trojúhelníkovými sítěmi a pro tvorbu digitálních modelů povrchu a terénu, které jsou na těchto sítích založeny. 3.4 Software PolyWorks/IMView Software PolyWorks/IMView je freeware prohlížeč od firmy Innov Metric, který umožňuje zobrazovat 3D data v mnoha formátech (DXF, NAS, OBJ, PLY, POL, STL, WRL a další). Program umožňuje libovolně manipulovat se zobrazovaným modelem, měnit jeho barvy, nastavovat osvětlení či pořizovat snapshoty. Také je možné v tomto softwaru zjišťovat souřadnice jednotlivých bodů. 3.5 Software Alteros 3D Alteros 3D je prohlížeč 3D a 2D grafiky a přehrávač multimédií od společnosti Lighttek Software. Podporuje většinu typů 3D grafických souborů (3DS, MAX, VRML, TrueSpace, LightWave a další), 2D grafických souborů (PSD, PNG, TIF, JPEG, BMP, GIF), souborů videa, zvuku a DVD. Podporuje zobrazení miniatur, rotaci a změnu měřítka 3D objektů, změnu osvětlení, průhlednosti, materiálu povrchu, prohlížení v režimu prezentace, a další. [19] 22

23 4 Měření dat 4.1 Lokalita Štola Josef je součástí zlatorudného revíru Psí Hory, který se nachází 50 km jižně od Prahy v blízkosti Slapské přehrady mezi obcemi Čelina a Smilovice (obr. 9). obr. 9 Umístění štoly Josef Průzkumná štola Josef je vedena ve směru SSV napříč horninovým masivem Ostrý vrch. Horninové prostředí tvoří vulkanity (bazalty, andezity, ryolity), sedimenty (rohovce) a jejich kombinace (tufy, tufity), pronikané mladšími intruzívními horninami (granodiority, albitické žuly). Celková délka páteřní štoly je 1700 m, příčný průřez má velikost 14 až 16 m2. Na páteřní průzkumnou štolu navazují další liniová průzkumná díla s četnými rozrážkami sledujícími rudní struktury s napojením do dalších 2 pater. Ke vstupu do prostoru štoly slouží dva portály, od nichž jsou souběžně vedeny dva tunely. [14] 23

24 4.2 Měřické práce Měření ve výše popsané lokalitě probíhalo ve dvou dnech ( a ) a celková doba jeho trvání byla cca 16 hodin. Cílem zaměření bylo prvních 130 metrů páteřní štoly vedoucí od levého vstupního portálu (obr. 10) a okolí vstupních portálů a přilehlých ubikačních prostor. obr. 10 Schéma zprovozněné části území, měřená část označena žlutou barvou [14] Pro dostatečně kvalitní zmapování celého prostoru bylo měřeno z 11 stanovisek, z čehož 3 se nacházeli v prostoru před štolou a 8 v samotné tunelu. Stanoviska byla volena tak, aby z nich bylo možno zaměřit co největší území a aby překryty skenovaných scén z jednotlivých stanovisek byly dostatečně velké. Dalším kritériem pro volbu stanoviska byl počet vlícovacích bodů, které bylo možno z každého stanoviska zaměřit. 24

25 Vlícovací body byly signalizovány pomocí speciálních rovinných terčů s vysokou odrazivostí. Tyto terče mají čtvercový nebo kruhový tvar a jejich specifická konstrukce a užité materiály umožňují přesné určení středu a snadnou lokalizaci v mračnu bodů. (obr. 11) obr. 11 Terče pro signalizaci vlícovacích bodů [15] Postup skenování na každém stanovisku lze rozdělit do dvou částí: Skenování scény (na základě nastavených parametrů hustota bodů, rozsah zorného pole) Skenování vlícovacích bodů (speciální režim skenování s velkou hustotou bodů v okolí vlícovacího bodu označeného v obslužném softwaru v získaném mračnu bodů; výsledkem je zjištění středu vlícovacího terče) Doba trvání jednotlivých částí byla proměnlivá. U skenování scény byla ovlivněna hlavně velikostí zaměřovaného území a hustotou bodů. Při nastavení skenování celé sféry (360 x 270 ), jenž bylo využíváno v prostoru tunelu, byla doba měření přibližně 35 minut. Druhá část skenovacích prací na stanovisku zaměření vlícovacích bodů trvalo cca 30 minut, ovšem i tento údaj je pouze orientační a měnil se v závislosti na počtu vlícovacích bodů a na rychlosti lokalizace těchto bodů v mračnu. V případě, že žádný bod mračna nepadl na vlícovací terč (z důvodu malé hustoty měření), bylo nutné provést doskenování nejbližšího okolí vlícovacího bodu, což opět prodlužovalo dobu měření. 25

26 5 Zpracování naměřených dat V této části bude popsáno zpracování dat naměřených pouze v prostoru štoly. Zpracování dat a vytvoření 3D modelu ze zaměření vstupního portálu je popsáno v bakalářské práci T. Koreckého. Pro výslednou prezentaci je užito spojených modelů z obou bakalářských prací. Všechny vytvořené soubory jsou uloženy na přiloženém CD. 5.1 Registrace a čištění dat Mračna ze všech 11 stanovisek byla spojena v softwaru Cyclone do jednoho výsledného mračna. Transformace jednotlivých mračen do výsledné souřadnicové soustavy probíhala na základě zaměření vlícovacích bodů. Chyba registrace byla 0,006 m. Protokol o registraci mračen je umístěn na přiloženém CD. Výsledné mračno bylo nutné očistit o body, které nebyly žádoucí pro vytvoření modelu. Jednalo se o body, které nebyly součástí samotného povrchu štoly (vnitřní vybavení - světla, nosné lišty, vozíky, ). Očištěné mračno bylo následně exportovány do textové souboru (formát XYZ). Tento formát byl vybrán proto, že má poměrně dobrou kompresi a lze ho importovat do softwaru pro tvorbu trojúhelníkové sítě. Vytvořené soubory: ocistene_mracno.xyz 5.2 Vytvoření trojúhelníkové sítě Digitální model povrchu štoly byl vytvořen na základě trojúhelníkové sítě. Metoda trojúhelníkové sítě byla zvolena proto, že věrně zobrazuje členitý povrch štoly, který je nemožné proložit jakýmkoli pravidelným tělesem. Trojúhelníková síť pro účely této práce byla vytvořena v softwaru Geomagic Studio 8. Před jejím vypočtením bylo provedeno zředění bodů mračna importovaného ze Cyclone za účelem smazání rozdílů v hustotách zaměření jednotlivých částí tunelu. K tomuto účelu byla použita funkce Uniform Sample. Výsledná trojúhelníková síť byla po úpravě (odstranění děr) exportována do formátu STL. Tento formát je určený pro uložení těles reprezentovaných polygony a pro účely této práce slouží jako převodní formát mezi používanými softwary Geomagic Studio a Bentley Microstation. 26

27 Vytvořené soubory: sit_stola.stl sit_stola.wrp Tabulka vybraných parametrů trojúhelníkové sítě Počet bodů po očištění Hodnota funkce Uniform Sample 5 cm Počet bodů po zředění Počet trojúhelníků ve výsledné síti Velikost souboru ocistene_mracno.xyz 250 MB Velikost souboru sit.stl 135 MB 5.3 Vytvoření celkového modelu Trojúhelníková síť tvořící povrch štoly a model vstupního portálu (vytvoření viz Korecký) byly spojeny v softwaru Cyclone, čímž vznikl celistvý model, nad kterým se vytvářely jednotlivé formy prezentace. Aby bylo možné importovat trojúhelníkovou síť do Cyclone, bylo ji nejprve nutné převést do softwaru Microstation pomocí formátu STL (viz kapitola 5.2). V tomto softwaru byla trojúhelníková síť uložena do souboru ve formátu COE, což je výměnný formát mezi softwary Microstation a Cyclone. Celkový model portálu a štoly byl v softwaru Cyclone exportován do formátů COE a DXF. Tyto formáty sloužily jako převodní formáty do softwaru Microstation, resp. Geomagic. Vytvořené soubory: sit_stola.coe cely_model.coe cely_model.dxf Tabulka vybraných parametrů trojúhelníkové sítě Velikost souboru sit_stola.coe Velikost souboru cely_model.coe Velikost souboru cely_model.dxf 13,2 MB 13,8 MB 270 MB 27

Laserové skenování (1)

Laserové skenování (1) (1) Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně podpořen Evropským sociálním fondem astátním rozpočtem

Více

Terestrické 3D skenování

Terestrické 3D skenování Jan Říha, SPŠ zeměměřická www.leica-geosystems.us Laserové skenování Technologie, která zprostředkovává nové možnosti v pořizování geodetických dat a výrazně rozšiřuje jejich využitelnost. Metoda bezkontaktního

Více

Srovnání možností zaměření a vyhodnocení historické fasády

Srovnání možností zaměření a vyhodnocení historické fasády Srovnání možností zaměření a vyhodnocení historické fasády Ing. Bronislav Koska, Ing. Tomáš Křemen, Doc. Ing. Jiří Pospíšil, CSc. Katedra speciální geodézie Fakulta stavební České vysoké učení technické

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

DATOVÉ FORMÁTY GRAFIKY, JEJICH SPECIFIKA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ

DATOVÉ FORMÁTY GRAFIKY, JEJICH SPECIFIKA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ DATOVÉ FORMÁTY GRAFIKY, JEJICH SPECIFIKA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ UMT Tomáš Zajíc, David Svoboda Typy počítačové grafiky Rastrová Vektorová Rastrová grafika Pixely Rozlišení Barevná hloubka Monitor 72 PPI Tiskárna

Více

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapový portál Mapa Česka, který je dostupný na internetové adrese www.mapa-ceska.cz, byl vytvořen v roce 2014 v rámci bakalářské práce na Přírodovědecké fakultě Univerzity

Více

Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO

Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO 1 Základní dělení 3D grafika 2D grafika vektorová rastrová grafika 2/29 Vektorová grafika Jednotlivé objekty jsou tvořeny křivkami Využití: tvorba diagramů,

Více

Systém GIMP - tvorba jednoduchých animací a grafiky pro web

Systém GIMP - tvorba jednoduchých animací a grafiky pro web Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie a grafiky pro web Autor: Zdeňka Bílá, Gabriel Gyori Editor: Veronika Myslivečková Praha, duben 2011 Katedra mapování a kartografie Fakulta

Více

Videosekvence. vznik, úpravy, konverze formátů, zachytávání videa...

Videosekvence. vznik, úpravy, konverze formátů, zachytávání videa... Videosekvence vznik, úpravy, konverze formátů, zachytávání videa... VIDEOSEKVENCE (VIDEO) Sekvence obrázků rychle po sobě jdoucích (např. 60 snímků za sekundu) tak, že vznikne pro diváka iluze pohybu.

Více

METODY A POSTUPY DIGITALIZACE A ONLINE ZPŘÍSTUPNĚNÍ STARÝCH KARTOGRAFICKÝCH DĚL

METODY A POSTUPY DIGITALIZACE A ONLINE ZPŘÍSTUPNĚNÍ STARÝCH KARTOGRAFICKÝCH DĚL METODY A POSTUPY DIGITALIZACE A ONLINE ZPŘÍSTUPNĚNÍ STARÝCH KARTOGRAFICKÝCH DĚL Ing. Milan Talich, Ph.D. Milan.Talich@vugtk.cz. Ing. Filip Antoš Filip.Antos@vugtk.cz INFORUM 2011, 24. 26. května 2011,

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

Základy práce v programovém balíku Corel

Základy práce v programovém balíku Corel Základy práce v programovém balíku Corel Mgr. Tomáš Pešina Výukový text vytvořený v rámci projektu DOPLNIT První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 - Krč Základy počítačové

Více

3D laserové skenování Silniční stavitelství. Aplikace

3D laserové skenování Silniční stavitelství. Aplikace 3D laserové skenování Silniční stavitelství Aplikace Využití technologie 3D laserového skenování v silničním stavitelství Je tomu již více než deset let, kdy se v USA začala využívat technologie laserového

Více

Windows Live Movie Maker

Windows Live Movie Maker Windows Live Movie Maker Tento program slouží k vytváření vlastních filmů, která se mohou skládat z fotografií, videí, titulků a zvuku. Movie Maker je součástí instalace operačního systému Windows 7 a

Více

OBSAH. Metoda 3D laserového skenování Výhody Důvody a cíle použití Pilotní projekt Postup prací Výstupy projektu Možnosti využití Závěry a doporučení

OBSAH. Metoda 3D laserového skenování Výhody Důvody a cíle použití Pilotní projekt Postup prací Výstupy projektu Možnosti využití Závěry a doporučení OBSAH Metoda 3D laserového skenování Výhody Důvody a cíle použití Pilotní projekt Postup prací Výstupy projektu Možnosti využití Závěry a doporučení METODA LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ Laserové skenovací systémy

Více

3D sledování pozice vojáka v zastavěném prostoru a budově

3D sledování pozice vojáka v zastavěném prostoru a budově 3D sledování pozice vojáka v zastavěném prostoru a budově Úvod Programový produkt 3D sledování pozice vojáka v zastavěném prostoru a budově je navržen jako jednoduchá aplikace pro 3D zobrazení objektů

Více

Název: VY_32_INOVACE_PG3314 Rendering - vykreslení vytvořené scény. Vzdělávací oblast / téma: 3D grafika, počítačová grafika, 3DS Max

Název: VY_32_INOVACE_PG3314 Rendering - vykreslení vytvořené scény. Vzdělávací oblast / téma: 3D grafika, počítačová grafika, 3DS Max Název: VY_32_INOVACE_PG3314 Rendering - vykreslení vytvořené scény Autor: Mgr. Tomáš Javorský Datum vytvoření: 05 / 2012 Ročník: 3 Vzdělávací oblast / téma: 3D grafika, počítačová grafika, 3DS Max Anotace:

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_INF_BU_20 Sada: Digitální fotografie Téma: DVD promítání a tisk fotografií Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Informatika Ročník: 3. ročník osmiletého gymnázia, třída 3.A Využití: Prezentace

Více

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny Název modulu: Grafika v OSS/FS Označení: B5 Stručná charakteristika modulu Modul je orientován na tvorbu a zpracování rastrové a vektorové grafiky v prostředí otevřeného a svobodného software. Zahrnuje

Více

Reprodukce obrazových předloh

Reprodukce obrazových předloh fialar@kma.zcu.cz Podpořeno z projektu FRVŠ 584/2011 Historie Reprodukční fotografie V reprodukční fotografii se používají různé postupy pro reprodukci pérovek (pouze černá a bílá) jednoduché (viz přednáška

Více

9 Prostorová grafika a modelování těles

9 Prostorová grafika a modelování těles 9 Prostorová grafika a modelování těles Studijní cíl Tento blok je věnován základům 3D grafiky. Jedná se především o vysvětlení principů vytváření modelů 3D objektů, jejich reprezentace v paměti počítače.

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

První piloti, navigátoři a letečtí fotografové. Obsah přednášky: Moderní technologie v geodézii a jejich využití v KN

První piloti, navigátoři a letečtí fotografové. Obsah přednášky: Moderní technologie v geodézii a jejich využití v KN Moderní technologie v geodézii a jejich využití v KN (1) Moderní technologie v geodézii a jejich využití v KN DPLS a integrace nových měřických postupů Ing. Václav Šafář, VÚGTK, v.v.i., v vaclav.safar@vugtk.cz

Více

VYUŽITÍ SKENERU HANDYSCAN 3D EXAscan PRO SOUČÁSTI ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURY

VYUŽITÍ SKENERU HANDYSCAN 3D EXAscan PRO SOUČÁSTI ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURY VYUŽITÍ SKENERU HANDYSCAN 3D EXAscan PRO SOUČÁSTI ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURY Josef ZBOŘIL A, Miloslav KLEMENT B, Petr HAVLÍČEK C A Oddělení výzkumu a vývoje, DT-Výhybkárna a strojírna a.s., Dolní 100, 79711

Více

Mapový server Marushka. Technický profil

Mapový server Marushka. Technický profil Technický profil Úvodní informace Mapový aplikační server Marushka představuje novou generaci prostředků pro publikaci a využívání dat GIS v prostředí Internetu a intranetu. Je postaven na komponentové

Více

Výkres. Vytvoření nového výkres. Otevření výkresu

Výkres. Vytvoření nového výkres. Otevření výkresu Výkres Vytvoření nového výkres Otevření výkresu 1 Výkres V Microstationu můžeme vytvořit výkres ve 2D (dvojrozměrný) nebo 3D (trojrozměrný). Výkres se skládá z jednoduchých prvků (úsečka, oblouk, obdélník,

Více

Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2

Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2 IČ: 25472593 MK Consult, v.o.s. Drážďanská 493/40, 40007 Ústí nad Labem tel.,fax 47550500408, e-mail info@mkconsult.cz Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2 Základní popis programu Kompas 3.2 Systém

Více

Úvod do počítačové grafiky

Úvod do počítačové grafiky Úvod do počítačové grafiky elmag. záření s určitou vlnovou délkou dopadající na sítnici našeho oka vnímáme jako barvu v rámci viditelné části spektra je člověk schopen rozlišit přibližně 10 milionů barev

Více

pro tvorbu map OCAD 11 (1)

pro tvorbu map OCAD 11 (1) software pro tvorbu map OCAD 11 (1) software pro tvorbu map OCAD 11 Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt

Více

Rastrová grafika. Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou

Rastrová grafika. Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou Rastrová grafika Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou Kvalita je určena rozlišením mřížky a barevnou hloubkou (počet bitů

Více

VY_32_INOVACE_INF4_12. Počítačová grafika. Úvod

VY_32_INOVACE_INF4_12. Počítačová grafika. Úvod VY_32_INOVACE_INF4_12 Počítačová grafika Úvod Základní rozdělení grafických formátů Rastrová grafika (bitmapová) Vektorová grafika Základním prvkem je bod (pixel). Vhodná pro zpracování digitální fotografie.

Více

6.28 Informatika. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika. Informační a komunikační technologie

6.28 Informatika. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika. Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 6.28 Informatika CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU:

Více

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV 1. Úvod Služba IP TELEVIZE vám prostřednictvím technologie IPTV zprostředkuje jedinečný zážitek ze sledování televizních pořadů ve Vaší domácnosd. Díky připojení k internetu můžete

Více

LASEROVÉ SKENOVÁNÍ MOŽNOSTI VYUŽITÍ V PROJEKTOVÁNÍ

LASEROVÉ SKENOVÁNÍ MOŽNOSTI VYUŽITÍ V PROJEKTOVÁNÍ LASEROVÉ SKENOVÁNÍ MOŽNOSTI VYUŽITÍ V PROJEKTOVÁNÍ Kusák Ivan GEOVAP, spol. s r.o. ZLÍNTHERM 2014 27.-29.3. 2014 Obsah Technologie a metody Mobilní 3D skenování Fy GEOVAP Příklady využití v projekční činnosti

Více

Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny:

Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny: Tisk do souboru Tisk do souboru tiskárny Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny: Vytištěný soubor potom můžete předat k

Více

Úvod, rozdělení CAD systémů Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Karel Procházka

Úvod, rozdělení CAD systémů Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Karel Procházka Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

IDEA Corbel 5. Uživatelská příručka

IDEA Corbel 5. Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA Corbel IDEA Corbel 5 Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA Corbel Obsah 1.1 Požadavky programu... 3 1.2 Pokyny k instalaci programu... 3 2 Základní pojmy... 4 3 Ovládání...

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky Akademický rok: 2008-09

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky Akademický rok: 2008-09 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky Akademický rok: 2008-09 Studijní obor: Výpočetní technika a informatika Technologie SVG aktuální standard webové vektorové

Více

Praktické použití kartografického software pro tvorbu map OCAD 11

Praktické použití kartografického software pro tvorbu map OCAD 11 Praktické použití kartografického software pro tvorbu map OCAD 11 Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt

Více

Inteligentní řešení kamerového systému

Inteligentní řešení kamerového systému Inteligentní řešení kamerového systému Uživatelský manuál Přehrávání a zálohování záznamů Přehrávání Přehrávání pořízených videozáznamů, zobrazení a vyhledávání neobvyklých událostí a informací o systému

Více

Grafické editory. Ing. Jan Steringa 2008

Grafické editory. Ing. Jan Steringa 2008 Grafické editory Ing. Jan Steringa 2008 Grafický editor aplikace určená pro tvorbu nebo úpravu grafických dat (obrázky, výkresy) rozdělení grafických editorů vektorové rastrové jednoúčelové komplexní pro

Více

MS POWERPOINT. MS PowerPoint 2007 1

MS POWERPOINT. MS PowerPoint 2007 1 MS PowerPoint 2007 1 MS POWERPOINT Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Úvodní informace K využívání této aplikace musíte mít ve Vašem internetovém prohlížeči nainstalovaný plugin Adobe Flash Player verze 10 a vyšší. Mapová aplikace

Více

Divar - Archive Player. Návod k obsluze

Divar - Archive Player. Návod k obsluze Divar - Archive Player CZ Návod k obsluze Divar Archive Player Návod k obsluze CZ 1 Česky Divar Digital Versatile Recorder Divar Archive Player Návod k obsluze Obsah Začínáme...............................................2

Více

Ovládání programu Měření délky

Ovládání programu Měření délky Ovládání programu Měření délky Program Měření délky je jednoduchý program pro měření rozměrů na fotografii podle předem známého měřítka. Tento program umožňuje zjistit rozměry jednotlivých objektů (velikost

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

téma: Úvod do praktika z ICT autor: Mgr. Radek Machan cíl praktika: organizace výuky, plán výuky, bezpečnost práce doba trvání: 2

téma: Úvod do praktika z ICT autor: Mgr. Radek Machan cíl praktika: organizace výuky, plán výuky, bezpečnost práce doba trvání: 2 téma: Úvod do praktika z ICT cíl praktika: organizace výuky, plán výuky, bezpečnost práce pomůcky: počítač, internet, starší cvičné počítače - organizace výuky - seznámení s plánem praktika IVT - seznámení

Více

TDS-TECHNIK 10.0. TDS-Výpočty. TDS-Kusovník

TDS-TECHNIK 10.0. TDS-Výpočty. TDS-Kusovník TDS-TECHNIK 10.0 V následujícím textu jsou uvedeny informace o již desáté verzi strojírenské aplikace TDS- TECHNIK. V úvodu jsou popisovány moduly Výpočty a Kusovník, které jsou společné všem verzím. Pak

Více

Webové stránky. 16. Obrázky na webových stránkách, optimalizace GIF. Datum vytvoření: 12. 1. 2013. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.

Webové stránky. 16. Obrázky na webových stránkách, optimalizace GIF. Datum vytvoření: 12. 1. 2013. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr. Webové stránky 16. Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 12. 1. 2013 Webové Strana: 1/6 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická oblast Název DUM

Více

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Práce s mapou aplikací Marushka... 2 Přehledová mapa... 3 Změna měřítka... 4 Posun mapy... 5 Druhy map... 6 Doplňkové vrstvy... 7 Vyhledávání...

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Tvorba digitálního modelu terénu a animací v něm. - ročníková práce -

Tvorba digitálního modelu terénu a animací v něm. - ročníková práce - Tvorba digitálního modelu terénu a animací v něm - ročníková práce - Lucie Knížová 3. kartografie a geoinformatika 2002-2003 OBSAH 1. Úvod.. 2. Podklady pro tvorbu DMT. 3. Tvorba DMT. 4. Otázka přesnosti

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1 Počítačová grafika 1 POČÍTAČOVÁ GRAFIKA Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro nižší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 1 Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Operační systém a textový editor,

Více

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky.

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky. Práce se soubory a složkami Windows - základy Otázka Jakým způsobem se zapíná počítač? Jaká vstupní pole musí být vyplněna v přihlašovacím panelu Windows? K čemu slouží postup "Nabídka Start" - "Vypnout"

Více

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze Archive Player Divar Series cs Návod k obsluze Archive Player Obsah cs 3 Obsah 1 Úvod 4 2 Použití 5 2.1 Spuštění programu 5 2.2 Popis hlavního okna 6 2.3 Tlačítko Otevřít 6 2.4 Pohledy kamery 6 2.5 Tlačítko

Více

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka Levý panel Pomoci levého panelu je možné vybírat aktivní vrstvy, měnit jejich průhlednost a pořadí. V dolní části je zobrazena legenda. Horní panel V horním panelu se

Více

Speciální základní škola Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469350116 www.spzs-skutec.cz Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.29/01.

Speciální základní škola Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469350116 www.spzs-skutec.cz Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.29/01. TVORBA WEBU A SEZNÁMENÍ - S GOOGLE APPS Obecný cíl a přínos kurzu: Seznámit žáky s alternativními kancelářskými aplikacemi, které jsou dostupné zdarma. Poskytnout základní informace o tvorbě vlastních

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 1. Systémové požadavky... 3 2. Připojení do sítě... 4 3. Přístup pomocí webového

Více

Aplikovaná informatika Zajištění optimální konverze grafických informací v prostředí vybraného software ZEMÁNEK, Z. PLUSKAL, D. ŠUBRT, Z.

Aplikovaná informatika Zajištění optimální konverze grafických informací v prostředí vybraného software ZEMÁNEK, Z. PLUSKAL, D. ŠUBRT, Z. Aplikovaná informatika Zajištění optimální konverze grafických informací v prostředí vybraného software ZEMÁNEK, Z. PLUSKAL, D. ŠUBRT, Z. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu:

Více

viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka

viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka Obsah 1. Úvod..... 4 2. Navigace k cíli... 6 3. Navigace... 8 4. Náhled a editace trasy... 9 4.1. Jak změnit cíl cesty nebo přidat průjezdové body... 9 4.2.

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

1. Základní okno programu

1. Základní okno programu 1. Základní okno programu Po spuštění PowerPointu se zobrazí základní okno programu, které je podobné základnímu oknu ve Wordu či Excelu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. záhlaví = titulní lišta obsahuje název

Více

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_01 IKT Pc grafika základní pojmy Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_01 IKT Pc grafika základní pojmy Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SOU Valašské Klobouky VY_32_INOVACE_3_01 IKT Pc grafika základní pojmy Mgr. Radomír Soural Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název a číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy SOU Valašské Klobouky,

Více

NATIS s.r.o. Seifertova 4313/10 767 01 Kroměříž T:573 331 563 E:natis@natis.cz www.natis.cz. Videoendoskopy a příslušenství

NATIS s.r.o. Seifertova 4313/10 767 01 Kroměříž T:573 331 563 E:natis@natis.cz www.natis.cz. Videoendoskopy a příslušenství Videoendoskopy a příslušenství Strana 2 Úvod Jsme rádi, že vám můžeme představit katalog videoendoskopů a jejich příslušenství. Přenosné videoendoskopy model V55100 a X55100 s velkým barevným LCD displejem,

Více

7. Geografické informační systémy.

7. Geografické informační systémy. 7. Geografické informační systémy. 154GEY2 Geodézie 2 7.1 Definice 7.2 Komponenty GIS 7.3 Možnosti GIS 7.4 Datové modely GIS 7.5 Přístup k prostorovým datům 7.6 Topologie 7.7 Vektorové datové modely 7.8

Více

Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání. Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání. Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou Datum: 1. 12. 2013 Projekt: Registrační číslo: Číslo DUM: Škola: Jméno autora: Název sady: Název práce: Předmět: Ročník: Obor: Časová dotace: Vzdělávací cíl: Pomůcky: Využití ICT techniky především v uměleckém

Více

Informatika 7. ročník/08 Rastrová grafika

Informatika 7. ročník/08 Rastrová grafika Rastrová grafika PC grafika rastrová (bitmapová) digitální fotografie (celý obrázek je popsán pomocí hodnot jednotlivých barevných bodů - pixelů, uspořádaných do pravoúhlé mřížky) vektorová obrázky vytvořené

Více

Georeferencované mapové podklady z WMS služeb

Georeferencované mapové podklady z WMS služeb Georeferencované mapové podklady z WMS služeb Workshop Příprava mapových podkladů chata Junior, Kunčice u Starého Města pod Sněžníkem 24.-25. 1. 2015 web, web service, web-map-services web klient (IExploler,

Více

Další HW zařízení EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Další HW zařízení EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Další HW zařízení EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT1.18 Předmět: Informatika a výpočetní technika Tematická oblast: Úvod do studia informatiky,

Více

Využití digitálních technologií Animační techniky digitálním fotoaparátem. Animační techniky digitálním fotoaparátem

Využití digitálních technologií Animační techniky digitálním fotoaparátem. Animační techniky digitálním fotoaparátem 1 Mgr. Jan Krotký, Plzeň Tematický okruh RVP ZV Ročník Časový rámec 6. 9. ročník ZŠ 1 vyučovací hodina Metodický přehled 1 Pracovní list pro učitele 8 10 1. Teoretický úvod 2 Pracovní listy pro žáky č.

Více

Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena

Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena Vytvořil TEMEX, spol. s r. o. Obsah 1. Úvod... 2 Formáty... 2 Cena... 2 2. Systémové požadavky... 3 Interaktivní PDF verze... 3 HTML

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Geoinformační technologie

Geoinformační technologie Geoinformační technologie Geografické informační systémy (GIS) Výukový materiál l pro gymnázia a ostatní středn ední školy Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952 Vytvořeno v rámci projektu SIPVZ 1357P2006

Více

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Prezentace... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Menu a panely nástrojů... Vytvoření prvního snímku... Nový snímek... 7 Úprava objektu...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program PLACE HERE Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 Název ŠVP Platnost 1.9.2009 Dosažené vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Název RVP Délka studia v

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb:

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb: Technologie Marushka Základním konceptem technologie Marushka je použití jádra, které poskytuje přístup a jednotnou grafickou prezentaci geografických dat. Jádro je vyvíjeno na komponentním objektovém

Více

E-learningovýsystém Moodle

E-learningovýsystém Moodle E-learningovýsystém Moodle Jan Povolný Název projektu: Věda pro život, život pro vědu Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Co je to Moodle? - systém pro tvorbu a správu elektronických výukových kurzů

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Radek Havlík [ÚLOHA 32 ODKAZY A TEXTY]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Radek Havlík [ÚLOHA 32 ODKAZY A TEXTY] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Radek Havlík [ÚLOHA 32 ODKAZY A TEXTY] 1 CÍL KAPITOLY Cílem této kapitoly je naučit se tvořit odkazy ke strojním součástem, plochám, dílům, sestavám, a práci

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

GeoShow3D. Vlastnosti programu Obsah

GeoShow3D. Vlastnosti programu Obsah GeoShow3D Vlastnosti programu Obsah 1 Úvod 2 1.1 GeoShow3D Lite 2 1.2 GeoShow3D Publisher 2 1.3 GeoShow3D Pro 2 2 Vlastnosti 3 2.1 Vizualizace v reálném case 3 2.2 Terén 3 2.2.1 Výšková data 3 2.2.2 Vrstvy

Více

Aplikace BSMS. Uživatelská příručka - 1 -

Aplikace BSMS. Uživatelská příručka - 1 - Aplikace BSMS Uživatelská příručka - 1 - Obsah 1. O aplikaci BSMS... 3 2. Základní předpoklady pro používání BSMS... 3 3. Instalace aplikace... 3 3.1. Samotná instalace... 3 3.2. Možné problémy při instalaci...

Více

Téma 12: Správa diskových jednotek a system souborů. Téma 12: Správa diskových jednotek a systémů souborů

Téma 12: Správa diskových jednotek a system souborů. Téma 12: Správa diskových jednotek a systémů souborů Téma 12: Správa diskových jednotek a systémů souborů 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení se podíváte na práci s diskovými jednotkami. Naučíte se používat nástroj správy disků, který se poprvé objevil

Více

GeoGebra Prostředí programu

GeoGebra Prostředí programu GeoGebra Prostředí programu Po instalaci a spuštění programu uvidí uživatel jediné škálovatelné okno hlavní okno programu. Podle toho, zda otevíráte okno ve standardní konfiguraci (obr. 1) nebo v konfiguraci

Více

Otevřená platforma VMS systému od firmy AxxonSoft

Otevřená platforma VMS systému od firmy AxxonSoft w w w. a x x o n n e x t. c o m Vy z k o u š e j t e N E X T NEXT úroveň výkonnosti, str. 2 NEXT úroveň spolehlivosti, str. 3 NEXT úroveň použitelnosti, str. 7 NEXT úroveň funkčnosti, str. 9 NEXT úroveň

Více

Rastrové počítačové obrazy (poněkud sporně často označované jako bitmapové) jsou pravděpodobně nejběžnější variantou obrazů v počítači.

Rastrové počítačové obrazy (poněkud sporně často označované jako bitmapové) jsou pravděpodobně nejběžnější variantou obrazů v počítači. Ot 2. Rastrová počítačová grafika 1.1.1 Rastrové obrazy Rastrové počítačové obrazy (poněkud sporně často označované jako bitmapové) jsou pravděpodobně nejběžnější variantou obrazů v počítači. Rastrový

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Autor Mgr. Petr Štorek,Ph. D.

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro verze pro operační systém Symbian 1 1. Popis Aplikace je určena pro mobilní telefony NOKIA s operačním Symbian a vybavené technologií NFC. Slouží pro správu identifikačních

Více

Copyright 2013 Martin Kaňka; http://dalest.kenynet.cz

Copyright 2013 Martin Kaňka; http://dalest.kenynet.cz Copyright 2013 Martin Kaňka; http://dalest.kenynet.cz Popis aplikace Aplikace Pattern Constructor je navržena pro tvorbu osové souměrnosti tak, aby odpovídala úrovni dovedností dětí. Tím, že mohou jednoduše

Více

1. Blok 1 Úvod do Systémů CAD

1. Blok 1 Úvod do Systémů CAD 1. Blok 1 Úvod do Systémů CAD Studijní cíl Tento blok kurzu je věnován problematice tvorby technické dokumentace pomocí počítačové podpory. Doba nutná k nastudování 2 3 hodiny Průvodce studiem Pro studium

Více

JLIP VIDEO CAPTURE/ JLIP VIDEO PRODUCER

JLIP VIDEO CAPTURE/ JLIP VIDEO PRODUCER PC Connection Kit Pro systém Windows JLIP VIDEO CPTURE/ JLIP VIDEO PRODUCER ČESKY NÁVOD K OBSLUZE Pro potřebu uživatele Zapište si prosím číslo modelu a výrobní číslo pro budoucí použití. Model číslo Výrobní

Více