Zaměření skutečného stavu důlního díla Josef skenovacím systémem Leica HDS 3000

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zaměření skutečného stavu důlního díla Josef skenovacím systémem Leica HDS 3000"

Transkript

1 České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra speciální geodézie Zaměření skutečného stavu důlního díla Josef skenovacím systémem Leica HDS 3000 Bakalářská práce Zpracoval: Václav Smítka Praha 2007

2 2

3 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na uvedené téma vypracoval samostatně a použil jsem jen pramenů, které jsou uvedeny v seznamu použité literatury umístěném na konci textu. Václav Smítka 3

4 Děkuji Ing. Tomáši Křemenovi za hodnotné rady a odborné vedení během tvorby této bakalářské práce. 4

5 Anotace Tato práce se zabývá problematikou prezentace trojrozměrných dat získaných z měření metodou laserového skenování. V první teoretické části jsou popsány jednotlivé možnosti prezentace 3D modelů a také samotná technologie laserového skenování. V praktické části je nejprve uveden postup zpracování naměřených dat, která byla získána ze zaměření skutečného stavu Štoly Josef, a vytvoření digitálního modelu. Následně jsou v této práci popsány pracovní postupy vytvoření výstupů z jednotlivých prezentačních metod a možnosti jejich použití na internetu. Anotation This work deals with questions of 3D data presentation acquired from laser scanning measurement. In the first theoretical part there are described possibilities of data presentation and also the technology of laser scanning. In practical part there is primarly mentioned the procedure of final data processing acquired from as-built documentation of the spinal adit Josef and digital surface model creation. Subsequently there is described a process of output creation from single presentation methods and the description of possibilities concerning their Internet usage. 5

6 Obsah 1 Úvod Současný stav ve zkoumané problematice Technologie laserového skenování Laserový skenovací systém Teorie laserového skenování Měření metodou laserového skenování Zpracování měření laserového skenování Možnosti prezentace naměřených dat D softwary Obrázky, snapshoty Animace, průlety VRML modely Historie jazyka VRML Základy jazyka VRML Software pro prohlížení a tvorbu VRML souborů Použité přístroje a software Skenovací systém HDS Software Cyclone Cyclone-Scan Cyclone-Register Cyclone-Model Software Geomagic Studio Software PolyWorks/IMView Software Alteros 3D Měření dat Lokalita Měřické práce Zpracování naměřených dat Registrace a čištění dat Vytvoření trojúhelníkové sítě Vytvoření celkového modelu Tvorba prezentačních výstupů Vytvoření souborů pro 3D softwary Vytvoření snapshotů Vytvoření průletových animací Tvorba animací v softwaru Cyclone Postup tvorby Poznámky k tvorbě Tvorba animací v softwaru Bentley Microstation Postup tvorby Poznámky k tvorbě Vytvoření modelu ve formátu VRML Poznámky k tvorbě v softwaru Geomagic Studio Poznámky k tvorbě v softwaru Bentley Microstation

7 7 Zhodnocení jednotlivých prezentačních metod D softwary Snapshoty Animace VRML modely Závěr Použitá literatura

8 1 Úvod Cílem této bakalářské práce je vytvoření 3D modelu Štoly Josef na základě zaměření jejího skutečného stavu pomocí skenovacího systému Leica HDS 3000 a popis a ukázka základních typů prezentací trojrozměrných dat, které se v současnosti využívají nejvíce. V dnešní uspěchané době se nejen v geodézii, ale ve všech odvětvích, hledají a využívají pracovní postupy a metody, které jsou zaprvé nenáročné na čas a zadruhé splňují podmínku, že celý proces nevyžaduje velký počet obsluhujících pracovníků. Oba tyto zásadní předpoklady splňuje pro naše měření laserové skenování. Tato moderní metoda sice nemá příliš dlouhou historii, ale již hojně pronikla do světa moderní geodézie a stavitelství, a to zejména pro její velkou efektivitu a kvalitní výstupní data. I když je 3D skenování již hojně využíváno, širší odborná veřejnost není s jeho tématikou seznámena v dostatečné míře. O změnu v tomto ohledu se snaží tato bakalářská práce. Jejím cílem je jednak seznámení čtenářů se samotnou technologií laserového skenování a se základními fyzikálními a geodetickými principy, na kterých je tato metoda založena, ale hlavně s popisem procesu získání a následného zpracování měřených dat. Ze všech částí tohoto procesu je pak největší důraz kladen na část výsledné prezentace, jelikož právě výsledky těchto prací jsou v praxi nejdůležitější, protože jsou výsledným produktem, který se předvádí na veřejnosti. Od kvality prezentace se odvíjí kvalita celkové práce na projektu, počínaje jeho zaměřením a konče vymodelováním. Tato práce nabízí výčet nejrozšířenějších a nejužívanějších způsobů prezentace prostorových dat, popis výhod a nevýhod jednotlivých možností a také stručný popis jejich vytváření. Jelikož je v dnešní době jedním s z největších fenoménů doby celosvětová síť Internet, je u každé popisované formy prezentace také zkoumána možnost její integrace a použitelnost právě v této síti. V praktické části této bakalářské práce, která tématicky navazuje na část teoretickou, jsou aplikovány postupy a metody popsané v teoretické části na data pořízená ze zaměření skutečného stavu Štoly Josef metodou laserového skenování. 8

9 2 Současný stav ve zkoumané problematice 2.1 Technologie laserového skenování Laserový skenovací systém Laserový skenovací systém je systém pomocí nějž je možno převádět v prostoru umístěné předměty do počítačové podoby (počítačového modelu). Každý laserový skenovací systém je tvořen 3D laserovým skenerem, ovládacím a zpracovatelským softwarem a příslušenstvím (stativ, nástroje pro signalizace vlícovacích bodů apod.) Teorie laserového skenování Laserové skenovací systémy umožňují bezkontaktní určování prostorových souřadnic, 3D modelování a vizualizaci složitých staveb a konstrukcí, interiérů, podzemních prostor, libovolných terénů apod. s mimořádnou rychlostí, komplexností a bezpečností. [1] Souřadnice se určují prostorovou polární metodou, pro níž je nutné změřit vzdálenost r bodu od skeneru a také horizontální φ a vertikální úhel θ. (obr. 1) obr. 1 Prostorová polární metoda [1] Vzdálenosti jsou měřeny pomocí laserového dálkoměru, který je schopen měřit až několik tisíc délek za sekundu. Tyto dálkoměry pracují nejčastěji na jednom ze dvou základních principů (obr. 2): impulsní - princip měření délky tranzitního času, který uběhne mezi vysláním a přijetím signálu fázový - princip měření fázového rozdílu mezi vyslaným a přijatým signálem 9

10 obr. 2 Princip měření pomocí laserového dálkoměru [1] Metod určení úhlů, které se v současnosti užívají, je několik. Zde budou popsány pouze ty nejčastější: úhly jsou získávány z polohy kmitajících zrcadel nebo hranolu, kterými je rozmítán laserový svazek v jednom nebo dvou směrech úhly jsou určovány z natočení servomotorů, kterými je zajišťován pohyb skeneru. Princip určení úhlů u systému HDS 3000, který byl využit při měření pro tuto práci, je kombinací výše uvedených metod. Vertikální úhel je odvozen od polohy rovinného zrcadla vychylující laserový svazek ve svislé rovině, zatímco určení horizontálního úhlu probíhá na základě natočení servomotoru, který otáčí skener kolem jeho svislé (točné) osy Měření metodou laserového skenování Měření pomocí laserového skenování je metodou neselektivní (obr. 3), tj. nevybírají se přesně jednotlivé body, které se mají zaměřit, jako je tomu např. u klasického měření pomocí totální stanice, ale definuje se část sféry, která se má skenovat, a hustota bodů. Zbytek měření probíhá automaticky dle nastavených parametrů, přičemž celou práci řídí obslužný software. Touto metodou se získává velké množství měřených bodů (často až v řádu milionů) bez ohledu na to, o jak konstrukčně významné body jde. 10

11 obr. 3 Rozdíl mezi selektivní a neselektivní metodou [1] Zpracování měření laserového skenování Všechny měřené hodnoty se ukládají do paměti počítače, kde jsou připraveny k dalšímu zpracování. Výsledná množina všech naměřených bodů se nazývá mračno bodů (obr. 4) a je základním výstupem z laserového měření. Každý bod mračna obsahuje informaci o svých souřadnicích x, y, z, které jsou měřeny v obecně orientovaném souřadnicovém systému s počátkem v místě pozice skeneru. Je-li měření prováděno na více stanoviscích, je možné spojit jednotlivé skeny do jednoho mračna, které lze transformovat do libovolného souřadnicového systému (např. do S-JTSK) pomocí vlícovacích bodů přirozeně nebo uměle signalizovaných, u nichž známe souřadnice v obou souřadnicových systémech. Dále může každý bod mračna obsahovat barevnou informaci a to buď ve formě hodnoty intenzity odrazu laserového svazku nebo jako RGB informaci získanou z fotografie. [1] obr. 4 Mračno bodů [15] 11

12 Další fází zpracování měření je očištění mračna bodů a jeho případná decimace. Očištěním je myšleno odstranění bodů, které vznikly zaměřením nežádoucích předmětů či překážek nebo jsou způsobeny chybami v měření. Decimace je proces, při němž je hustota bodů v určitých místech zředěna. Jedná se zejména o tvarově pravidelné plochy a předměty, které se dobře aproximují geometrickými tělesy. Z upraveného mračna bodů (transformované, očištěné, popř. decimované) je možné vytvářet další typy výstupů pomocí speciálních softwarů nejčastěji dodávaných spolu se skenerem. Mezi ty nejzákladnější patří [10]: vektorová kresba - drátový model 3D model - princip prokládání mračna geometrickými tělesy Digitální model terénu, povrchu - tvorba pomocí trojúhelníkových sítí; možnost tvorby vrstevnic, řezů, počítání kubatur Závěrečnou etapou celého procesu laserového skenování je vizualizace výstupních modelů a jejich následná prezentace. Pod pojmem vizualizace se skrývá úprava zobrazení a osvětlení modelu a také obarvení modelu pomocí textur. Možnosti a způsoby prezentace výsledných dat budou popsány v následující kapitole. 2.2 Možnosti prezentace naměřených dat D softwary Prezentace 3D modelů pomocí softwarů umožňujících práci s trojrozměrnými daty je nejnázornější a z hlediska měřického nejhodnotnější formou prezentace, která se v současnosti používá. Nabízí uživateli absolutní volnost při prohlížení dat a poskytuje mu mnoho dalších funkcí pro práci s modelem. Tou hlavní je bezesporu možnost odměřování délek, úhlů nebo ploch, která se v geodézii a příbuzných oborech využívá velmi často. Princip tvorby této prezentační metody je velmi jednoduchý. Spočívá pouze v tom, že se soubor s vyhotoveným modelem uloží ve zvoleném 3D formátu a umístí se na určené místo (Internet, přenosná média, apod.), odkud si jej může uživatel stáhnout. Pro ukládání je vhodné volit formáty, které jsou rozšířené a v současnosti nejpoužívanější (DXF, STL, PLY, 3DS, apod.). 12

13 Softwary, ve kterých lze pracovat s 3D modely, je možno rozdělit do dvou kategorií: Zpracovatelské softwary - softwary, v nichž jsou zpracovávána data laserového skenování a vytvářeny soubory s modely Cyclone (Leica Geosystems) Microstation (Bentley Systéme Inc.) Geomagic Studio (Raindrop Geomagic Inc.) Univerzální prohlížeče Alteros 3D (Lighttek Software) Deep exploration (Right Hemisphere) SolidView (Solid Concepts Inc.) Obrázky, snapshoty Prezentace pomocí obrázků je nejzákladnější a nejjednodušší forma prezentace 3D dat, jejíž tvorbu umožňuje prakticky každý grafický editor či zpracovatelský software laserového skenování (Bentley Microstation, Cyclone, Rapidform, apod.). Celý proces tvorby obrázku je založen na pořízení snímku (snapshotu) zpracovávaného objektu v té podobě, v jaké se právě nachází na obrazovce. Jedná se prakticky o stejný princip jako u funkce Print Screen v operační systému Windows s tím rozdílem, že se obrázek neukládá do schránky počítače, ale software jej uloží přímo do souboru ve zvoleném formátu. Formátů, do kterých je možné obrázek uložit bývá na výběr větší množství, ovšem mezi ty nejpoužívanější patří formáty BMP (Bitmap), JPEG nebo TIFF (Tagged image file format). Dalším rozdílem je skutečnost, že se nesnímá celá obrazovka, jak je tomu u funkce Print Screen, ale pouze pracovní okno programu se zobrazovaným objektem. Nesnímají se tedy místa, která nejsou pro obrázek důležitá, a obrázek nemusí být následně ořezáván (obr. 5). Existují však také některé softwary (např. Geomagic Studio), které umožňují vybrat si mezi tím zda snímat celou obrazovku či jen pracovní okno. 13

14 a b obr. 5 Rozdíl mezi snapshotem pořízeným funkcí Print Screen (a) a v softwaru Cyclone (b) Animace, průlety Animace jsou efektní a v dnešní době hojně využívané prezentační prostředky, které poskytují velice dobrou představu o mapované oblasti či objektu. Mezi ty nejběžnější patří průlety okolo zvoleného místa nebo podél zvolené trasy (liniové stavby, tunely, apod.). Tvorba animací myšlenkově navazuje na tvorbu snapshotů, protože se v podstatě jedná o sled několika obrázků jdoucích rychle po sobě. V softwaru se tedy postupně vytvoří každý snapshot zvlášť a poté jsou tyto jednotlivé snímky (framy) spojeny do jednoho video souboru podle přednastavených atributů. Mezi tyto atributy patří hlavně formát výsledného souboru (AVI, MPEG, apod.), velikost okna, ve kterém se bude animace zobrazovat, a také typ případné komprese obrázků. Ve většině softwarů probíhá tvorba jednotlivých snímků automatizovaně. Uživatel nastaví trasu, po níž se kamera pohybuje, a zvolí počet snímků, které se mají podél této trasy vytvořit, a software poté již sám vygeneruje všechny tyto 14

15 snapshoty. Často bývá možnost uložit takto vygenerované snímky také ve formě obrázkových souborů a animaci dotvořit v softwaru jiném VRML modely VRML (Virtual Reality Modelling Language) je jazyk vytvořený pro popis a prezentaci obsahu virtuální reality. Tento otevřený formát definuje způsob zápisu virtuálních světů do textových souborů na rozdíl od souborů pro zápis obrázků (GIF, JPEG, apod.) nebo video souborů (AVI, MPEG, apod.) Ve VRML jsou prostorová tělesa popisována pomocí seznamu souřadnic vrcholů a plochami specifikovanými indexy svých vrcholů do seznamu vrcholů. Základní tělesa (krychle, kužel, jehlan, kužel, apod.) jsou definována speciálními klíčovými slovy, tudíž není nutné rozkládat je na trojúhelníky. Ve VRML jazyku je podporováno texturování. Z modelů VRML není možné pořizovat oměrné míry Historie jazyka VRML První verze jazyku VRML 1.0 byla vytvořena v roce 1995 firmou Sillicon Graphics, Inc. Spolu s první verzí vznikla i skupina programátorů VAG (Virtual Architecture Group), která začala ihned tuto verzi inovovat a připravovat požadavky na verzi novou - VRML 2.0. V roce 1997 je oficiálně přijat jazyk VRML za standard ISO a od této chvíle nese název VRML 97 (název VRML 2.0 je programátorské označení VRML 97). [17] Základy jazyka VRML Topologie jednotlivých objektů je ve formátu VRML založena na trojrozměrných souřadnicích definovaných v pravotočivé kartézské soustavě souřadnic. Při základním zobrazování dat je tato soustava situována tak, že kladná poloosa z směřuje k pozorovateli (avatarovi) a osa y směřuje na sever. Do VRML souboru je však možné přidat i další body, ze kterých lze soustavu pozorovat. Tím vznikají nové pohledy, mezi kterými se lze libovolně přepínat. Základními jednotkami jsou ve VRML metry pro určování délky, radiány pro měření úhlů a sekundy pro určování času. Barvy jsou určovány podle barevného modelu Red Green Blue, přičemž každá barva může nabývat hodnot z intervalu <0 ; 1>. To znamená: černá barva RGB = bílá barva RGB =

16 Přípona souborů ve formátu VRML je *.wrl. Tato přípona vznikla jako zkratka ze slova world Software pro prohlížení a tvorbu VRML souborů Aby bylo možné zobrazit VRML soubory v počítači je nutné mít v systému nainstalovaný prohlížeč (viewer), který převede textový zápis do obrazu grafického a umožňuje uživateli s modelem manipulovat (obr. 6). Tyto prohlížeče jsou volně šiřitelé a nejčastěji jsou koncipovány jako plug-in webových prohlížečů (browserů). Těmi nejznámější programy jsou: Cortona Klient ( Paralel Graphics, Inc. ) Cosmo Player ( Silicon Graphics, Inc. ) World View ( Internista Software, Inc. ) obr. 6 Ukázka VRML prohlížeče Cortona Klient 16

17 Pro tvorbu VRML souborů se užívá editorů. Tyto editory dělíme na: textové jedná se o klasické textové editory, které však dokáží strukturovaně zobrazit zdrojový kód (VRML Pad) grafické programy, ve kterých se vytváří virtuální realita přímo na obrazovce a zdrojový kód se vytváří automaticky. U těchto programů není nutné znát pravidla tvorby jazyka VRML (Rhinoceros) V současné době je možné vytvářet VRML soubory i v jiných programech než editorech. Většina softwarů pro grafickou tvorbu dokáže ukládat (exportovat) soubory do formátu VRML, avšak často nepodporují všechny vlastnosti a možnosti, které tento jazyk nabízí. 17

18 3 Použité přístroje a software 3.1 Skenovací systém HDS 3000 Laserový skenovací systém HDS 3000 (obr. 7) je jedním z produktů řady HDS (High- Definition Surveying) přístrojů, kterou vyrábí společnost Leica Geosystems. Tento přístroj včetně všech jeho příslušenství je přímým pokračovatelem typu HDS 2500, který je také znám pod názvem Cyrax obr. 7 Leica HDS 3000 [2] Systém HDS 3000 je opatřen skenerem panoramatického typu, který dokáže snímat body ze zorného pole o rozměrech 360 ve vodorovné a 270 ve svislé rovině. Co se týče maximální vzdálenosti, ze které je možno zaměřovat objekty, uvádí výrobce hodnotu až 120 m. Avšak při měření na takto dlouho vzdálenost není zaručena polohová přesnost určení jednotlivých bodů na snímaném objektu. Z tohoto důvodu je doporučeno volit pracovní vzdálenost do 50 m od pozice skeneru, při níž dosahuje prostorová polohová přesnost hodnoty 6mm. Pulzní laser, jímž je skener vybaven, má zelenou barvu a je zařazen do bezpečnostní třídy 3R podle IEC Velikost stopy, kterou laser vytváří, je při vzdálenosti 50 m menší než 6mm, což zaručuje výše uvedenou přesnost měření. HDS 3000 se při měření umísťuje na zesílený geodetický stativ se standardní Leica trojnožkou, což umožňuje provádět základní měřické procedury jako jsou centrace a horizontce na známém bodě, měření výšky přístroje a také provádění směrové orientace přístroje. Tyto vlastnosti se využijí zejména při umísťování dat do požadovaného souřadnicového systému. 18

19 Samotné měření je založeno na principu prostorové polární metody, při níž jsou délky měřeny výkonným laserovým impulsním dálkoměrem (princip měření tranzitního času), který je schopen změřit 4000 délek za sekundu, a směry na měřené body jsou pak odvozeny z polohy rovinného zrcadla, které vychyluje laserový svazek ve vertikálním směru, a natočením servomotorů zajišťujících horizontální otáčení přístroje. Prvotním výsledkem měření je konečná množina bodů (mračno bodů) definovaná kartézskými souřadnicemi v souřadném systému měřícího přístroje. Měřit lze v plném zorném poli skeneru x 270 (obr. 8) nebo lze vybrat pouze určitou část okolí, která bude snímána. Výběr skenovaného území se provádí za pomoci vestavěné digitální kamery a obslužného softwaru (mód QuickScan). Pomocí kamery se pořídí digitální fotografie okolí skeneru, které se ihned zobrazí na displeji notebooku. Na těchto fotografiích je poté možno definovat rozsah scény, kterou chceme skenovat. Snímky pořízené digitální kamerou se mohou dále využívat jako textury pro obarvení výsledného mračna bodů přirozenými barvami. Před započetím skenování je potřeba nastavit krok skeneru ve vertikálním i horizontálním směru na určitou vzdálenost. Tím se definuje hustota skenování. Maximální počet bodů získaný z jednoho skenu je dán součinem x obr. 8 Znázornění zorného pole přístroje 19

20 Tabulka vybraných parametrů přístroje HDS 3000 Rozměr Hmotnost Dosah Zorné pole 265 mm x 370 mm x 510 mm 16 kg 1 m 100 m 360 horizontálně x 270 vertikálně Bezpečnostní třída laseru 3R (IEC ) Polohová přesnost bodu Přesnost v měření horizontálního úhlu Přesnost v měření vertikálního úhlu Přesnost v měření délky Rychlost skenování 6 mm 0,06 mrad 0,06 mrad 4 mm až 4000 bodů / sekundu Operační teplota 0 C až 40 C Obslužný software Minimální požadavky na hardware Cyclone 1,4 GHz Pentium M 512 MB SDRAM Windows XP/

21 3.2 Software Cyclone Jako obslužný a zpracovatelský software ke skenovacímu systému HDS 3000 byly společností Leica Geosystems vyvinuty systémy Cyclone a CloudWorx. Základem pro celou práci se skenerem je modulární systém Cyclone TM, který provází celý pracovní proces od výběru a naskenování scén, přes spojení a orientaci mračen bodů až do vygenerování konečných produktů a jejich výslednou vizualizaci. Software Cyclone je rozdělen do 6 samostatných modulů pro různé potřeby a přizpůsobení systému. V našem případě však byly využívány pouze tři a ty zde budou podrobněji popsány Cyclone-Scan Cyclone SCAN je softwarový interface pro řízení 3D laserového skeneru Leica (Cyrax). Řídí skenovaní proces v místě objektu. Umožňuje sejmout preview (náhled) formou digitálního obrázku, zadat konkrétní výřez pro naskenování pomocí funkce ohrada, určit hustotu skenování v konkrétní vzdálenosti od přístroje, provést vlastní skenování s interaktivním prohlížením mračna a doskenovat speciální terče pro spojení a umístění mračen do souřadnicového systému. [6, 8] Cyclone-Register Cyclone-REGISTER obsahuje nástroje pro orientaci mračen bodů pořízených z různých stanovisek. Provádí spojení mračen bodů pořízených z různých pozic a jejich umístění do požadovaného souřadnicového systému. Spojení mračen probíhá buďto pomocí speciálních terčů nebo pouze pomocí překrytu sousedních mračen. Pro umístění mračen je třeba, aby naskenované terče byly zároveň zaměřeny v prostorových souřadnicích klasickými metodami. Tyto terče tak slouží jako lícovací body. Po transformaci provádí modul chybovou analýzu. [6, 8] Cyclone-Model Modul Cyclone-MODEL umožňuje využít mračna bodů ke zpracování do 3D objektů a jejich exportu do CAD a jiných aplikací. Stejně tak lze provést i import 3D entit z CAD a jiných aplikací. Cyclone-MODEL je převážně určen pro zpracování potrubních technologií, protože má kompletní sadu nástrojů na aproximaci mračna bodů objekty jako jsou válce, kolena, redukce, ventily, příruby apod. V jiných oborech (zeměměřictví, inženýrská geodézie, architektura atd.) a aplikacích, kde se pracuje s obecnou plochou, umožňuje tento model tvořit trojúhelníkové sítě, počítat kubatury a tvořit libovolné řezy. [6, 8] 21

22 3.3 Software Geomagic Studio Geomagic Studio je software umožňující zpracování dat, která byla získána metodou laserového skenování, a následné vytvoření trojrozměrného modelu. Tento software obsahuje řadu nástrojů pro práci s trojúhelníkovými sítěmi a pro tvorbu digitálních modelů povrchu a terénu, které jsou na těchto sítích založeny. 3.4 Software PolyWorks/IMView Software PolyWorks/IMView je freeware prohlížeč od firmy Innov Metric, který umožňuje zobrazovat 3D data v mnoha formátech (DXF, NAS, OBJ, PLY, POL, STL, WRL a další). Program umožňuje libovolně manipulovat se zobrazovaným modelem, měnit jeho barvy, nastavovat osvětlení či pořizovat snapshoty. Také je možné v tomto softwaru zjišťovat souřadnice jednotlivých bodů. 3.5 Software Alteros 3D Alteros 3D je prohlížeč 3D a 2D grafiky a přehrávač multimédií od společnosti Lighttek Software. Podporuje většinu typů 3D grafických souborů (3DS, MAX, VRML, TrueSpace, LightWave a další), 2D grafických souborů (PSD, PNG, TIF, JPEG, BMP, GIF), souborů videa, zvuku a DVD. Podporuje zobrazení miniatur, rotaci a změnu měřítka 3D objektů, změnu osvětlení, průhlednosti, materiálu povrchu, prohlížení v režimu prezentace, a další. [19] 22

23 4 Měření dat 4.1 Lokalita Štola Josef je součástí zlatorudného revíru Psí Hory, který se nachází 50 km jižně od Prahy v blízkosti Slapské přehrady mezi obcemi Čelina a Smilovice (obr. 9). obr. 9 Umístění štoly Josef Průzkumná štola Josef je vedena ve směru SSV napříč horninovým masivem Ostrý vrch. Horninové prostředí tvoří vulkanity (bazalty, andezity, ryolity), sedimenty (rohovce) a jejich kombinace (tufy, tufity), pronikané mladšími intruzívními horninami (granodiority, albitické žuly). Celková délka páteřní štoly je 1700 m, příčný průřez má velikost 14 až 16 m2. Na páteřní průzkumnou štolu navazují další liniová průzkumná díla s četnými rozrážkami sledujícími rudní struktury s napojením do dalších 2 pater. Ke vstupu do prostoru štoly slouží dva portály, od nichž jsou souběžně vedeny dva tunely. [14] 23

24 4.2 Měřické práce Měření ve výše popsané lokalitě probíhalo ve dvou dnech ( a ) a celková doba jeho trvání byla cca 16 hodin. Cílem zaměření bylo prvních 130 metrů páteřní štoly vedoucí od levého vstupního portálu (obr. 10) a okolí vstupních portálů a přilehlých ubikačních prostor. obr. 10 Schéma zprovozněné části území, měřená část označena žlutou barvou [14] Pro dostatečně kvalitní zmapování celého prostoru bylo měřeno z 11 stanovisek, z čehož 3 se nacházeli v prostoru před štolou a 8 v samotné tunelu. Stanoviska byla volena tak, aby z nich bylo možno zaměřit co největší území a aby překryty skenovaných scén z jednotlivých stanovisek byly dostatečně velké. Dalším kritériem pro volbu stanoviska byl počet vlícovacích bodů, které bylo možno z každého stanoviska zaměřit. 24

25 Vlícovací body byly signalizovány pomocí speciálních rovinných terčů s vysokou odrazivostí. Tyto terče mají čtvercový nebo kruhový tvar a jejich specifická konstrukce a užité materiály umožňují přesné určení středu a snadnou lokalizaci v mračnu bodů. (obr. 11) obr. 11 Terče pro signalizaci vlícovacích bodů [15] Postup skenování na každém stanovisku lze rozdělit do dvou částí: Skenování scény (na základě nastavených parametrů hustota bodů, rozsah zorného pole) Skenování vlícovacích bodů (speciální režim skenování s velkou hustotou bodů v okolí vlícovacího bodu označeného v obslužném softwaru v získaném mračnu bodů; výsledkem je zjištění středu vlícovacího terče) Doba trvání jednotlivých částí byla proměnlivá. U skenování scény byla ovlivněna hlavně velikostí zaměřovaného území a hustotou bodů. Při nastavení skenování celé sféry (360 x 270 ), jenž bylo využíváno v prostoru tunelu, byla doba měření přibližně 35 minut. Druhá část skenovacích prací na stanovisku zaměření vlícovacích bodů trvalo cca 30 minut, ovšem i tento údaj je pouze orientační a měnil se v závislosti na počtu vlícovacích bodů a na rychlosti lokalizace těchto bodů v mračnu. V případě, že žádný bod mračna nepadl na vlícovací terč (z důvodu malé hustoty měření), bylo nutné provést doskenování nejbližšího okolí vlícovacího bodu, což opět prodlužovalo dobu měření. 25

26 5 Zpracování naměřených dat V této části bude popsáno zpracování dat naměřených pouze v prostoru štoly. Zpracování dat a vytvoření 3D modelu ze zaměření vstupního portálu je popsáno v bakalářské práci T. Koreckého. Pro výslednou prezentaci je užito spojených modelů z obou bakalářských prací. Všechny vytvořené soubory jsou uloženy na přiloženém CD. 5.1 Registrace a čištění dat Mračna ze všech 11 stanovisek byla spojena v softwaru Cyclone do jednoho výsledného mračna. Transformace jednotlivých mračen do výsledné souřadnicové soustavy probíhala na základě zaměření vlícovacích bodů. Chyba registrace byla 0,006 m. Protokol o registraci mračen je umístěn na přiloženém CD. Výsledné mračno bylo nutné očistit o body, které nebyly žádoucí pro vytvoření modelu. Jednalo se o body, které nebyly součástí samotného povrchu štoly (vnitřní vybavení - světla, nosné lišty, vozíky, ). Očištěné mračno bylo následně exportovány do textové souboru (formát XYZ). Tento formát byl vybrán proto, že má poměrně dobrou kompresi a lze ho importovat do softwaru pro tvorbu trojúhelníkové sítě. Vytvořené soubory: ocistene_mracno.xyz 5.2 Vytvoření trojúhelníkové sítě Digitální model povrchu štoly byl vytvořen na základě trojúhelníkové sítě. Metoda trojúhelníkové sítě byla zvolena proto, že věrně zobrazuje členitý povrch štoly, který je nemožné proložit jakýmkoli pravidelným tělesem. Trojúhelníková síť pro účely této práce byla vytvořena v softwaru Geomagic Studio 8. Před jejím vypočtením bylo provedeno zředění bodů mračna importovaného ze Cyclone za účelem smazání rozdílů v hustotách zaměření jednotlivých částí tunelu. K tomuto účelu byla použita funkce Uniform Sample. Výsledná trojúhelníková síť byla po úpravě (odstranění děr) exportována do formátu STL. Tento formát je určený pro uložení těles reprezentovaných polygony a pro účely této práce slouží jako převodní formát mezi používanými softwary Geomagic Studio a Bentley Microstation. 26

27 Vytvořené soubory: sit_stola.stl sit_stola.wrp Tabulka vybraných parametrů trojúhelníkové sítě Počet bodů po očištění Hodnota funkce Uniform Sample 5 cm Počet bodů po zředění Počet trojúhelníků ve výsledné síti Velikost souboru ocistene_mracno.xyz 250 MB Velikost souboru sit.stl 135 MB 5.3 Vytvoření celkového modelu Trojúhelníková síť tvořící povrch štoly a model vstupního portálu (vytvoření viz Korecký) byly spojeny v softwaru Cyclone, čímž vznikl celistvý model, nad kterým se vytvářely jednotlivé formy prezentace. Aby bylo možné importovat trojúhelníkovou síť do Cyclone, bylo ji nejprve nutné převést do softwaru Microstation pomocí formátu STL (viz kapitola 5.2). V tomto softwaru byla trojúhelníková síť uložena do souboru ve formátu COE, což je výměnný formát mezi softwary Microstation a Cyclone. Celkový model portálu a štoly byl v softwaru Cyclone exportován do formátů COE a DXF. Tyto formáty sloužily jako převodní formáty do softwaru Microstation, resp. Geomagic. Vytvořené soubory: sit_stola.coe cely_model.coe cely_model.dxf Tabulka vybraných parametrů trojúhelníkové sítě Velikost souboru sit_stola.coe Velikost souboru cely_model.coe Velikost souboru cely_model.dxf 13,2 MB 13,8 MB 270 MB 27

Laserové skenování (1)

Laserové skenování (1) (1) Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně podpořen Evropským sociálním fondem astátním rozpočtem

Více

Terestrické 3D skenování

Terestrické 3D skenování Jan Říha, SPŠ zeměměřická www.leica-geosystems.us Laserové skenování Technologie, která zprostředkovává nové možnosti v pořizování geodetických dat a výrazně rozšiřuje jejich využitelnost. Metoda bezkontaktního

Více

Srovnání možností zaměření a vyhodnocení historické fasády

Srovnání možností zaměření a vyhodnocení historické fasády Srovnání možností zaměření a vyhodnocení historické fasády Ing. Bronislav Koska, Ing. Tomáš Křemen, Doc. Ing. Jiří Pospíšil, CSc. Katedra speciální geodézie Fakulta stavební České vysoké učení technické

Více

CZ.1.07/2.2.00/28.0021)

CZ.1.07/2.2.00/28.0021) Metody geoinženýrstv enýrství Ing. Miloš Cibulka, Ph.D. Brno, 2015 Cvičen ení č.. 1 Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF)

Více

FORMÁTY UKLÁDÁNÍ OBRAZOVÝCH INFORMACÍ VÝMĚNA DAT MEZI CAD SYSTÉMY

FORMÁTY UKLÁDÁNÍ OBRAZOVÝCH INFORMACÍ VÝMĚNA DAT MEZI CAD SYSTÉMY FORMÁTY UKLÁDÁNÍ OBRAZOVÝCH INFORMACÍ VÝMĚNA DAT MEZI CAD SYSTÉMY FORMÁTY UKLÁDÁNÍ OBRAZOVÝCH INFORMACÍ VEKTOROVÁ GRAFIKA Obraz reprezentován pomocí geometrických objektů (body, přímky, křivky, polygony).

Více

Leica 3D pozemní laserové skenery

Leica 3D pozemní laserové skenery High Definition Surveying = HDS jsou u produktů firmy Leica Geosystems 3D laserové skenery a software k následnému zpracování dat. Přehled 3D laserových skenerů Leica Následující tabulka dává základní

Více

Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_01 Autor: Mgr. Ivana Matyášková Datum vytvoření: březen 2013 Ročník: prima Vzdělávací obor: informační technologie

Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_01 Autor: Mgr. Ivana Matyášková Datum vytvoření: březen 2013 Ročník: prima Vzdělávací obor: informační technologie Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_01 Autor: Mgr. Ivana Matyášková Datum vytvoření: březen 2013 Ročník: prima Vzdělávací obor: informační technologie Tematický celek: počítačová grafika Název projektu: Zvyšování

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

IVT. Grafické formáty. 8. ročník

IVT. Grafické formáty. 8. ročník IVT Grafické formáty 8. ročník listopad, prosinec 2013 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443

Více

Uživatelský manuál. Format Convert V3.1

Uživatelský manuál. Format Convert V3.1 Uživatelský manuál Format Convert V3.1 Obsah Obsah 1 Kapitola 1 - Popis softwaru Systémové požadavky 2 Podporovaná zařízení a formáty 2 Odinstalace 3 Kapitola 2 - Ovládání Výběr formátu souboru 4 Výběr

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 38 KONTROLA A POHONY]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 38 KONTROLA A POHONY] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 38 KONTROLA A POHONY] 1 ÚVOD Úloha 38 popisuje jednu část oblasti sestava programu Solid Edge V20. Tato úloha je v první části zaměřena

Více

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapový portál Mapa Česka, který je dostupný na internetové adrese www.mapa-ceska.cz, byl vytvořen v roce 2014 v rámci bakalářské práce na Přírodovědecké fakultě Univerzity

Více

Produktové Dokumenty (Datum 28.11.2014) Srovnání verzí: pcon.planner 7.0 Rozdíly mezi verzemi Standard-, ME a PRO

Produktové Dokumenty (Datum 28.11.2014) Srovnání verzí: pcon.planner 7.0 Rozdíly mezi verzemi Standard-, ME a PRO Produktové Dokumenty (Datum 28.11.2014) Srovnání verzí: pcon.planner 7.0 Rozdíly mezi verzemi Standard-, ME a PRO Základní formáty STD ME PRO Nahrávání a ukládání souborů DWG a DWT Převod a podpora starších

Více

Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO

Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO 1 Základní dělení 3D grafika 2D grafika vektorová rastrová grafika 2/29 Vektorová grafika Jednotlivé objekty jsou tvořeny křivkami Využití: tvorba diagramů,

Více

Cvičení 1. Úpravy obrázků programem IrfanView. Zpracoval: Ing. Vladimír Solnický SPŠ stavební, Opava, příspěvková organizace

Cvičení 1. Úpravy obrázků programem IrfanView. Zpracoval: Ing. Vladimír Solnický SPŠ stavební, Opava, příspěvková organizace Cvičení 1 Úpravy obrázků programem IrfanView. Zpracoval: Ing. Vladimír Solnický SPŠ stavební, Opava, příspěvková organizace Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-nevyužívejte

Více

Algoritmizace prostorových úloh

Algoritmizace prostorových úloh INOVACE BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH OBORŮ NA HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTĚ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Algoritmizace prostorových úloh Úlohy nad rastrovými daty Daniela

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Digitální fotoaparáty Ing. Jakab Barnabáš

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Digitální fotoaparáty Ing. Jakab Barnabáš Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Digitální fotoaparáty

Více

Videosekvence. vznik, úpravy, konverze formátů, zachytávání videa...

Videosekvence. vznik, úpravy, konverze formátů, zachytávání videa... Videosekvence vznik, úpravy, konverze formátů, zachytávání videa... VIDEOSEKVENCE (VIDEO) Sekvence obrázků rychle po sobě jdoucích (např. 60 snímků za sekundu) tak, že vznikne pro diváka iluze pohybu.

Více

Systém GIMP - tvorba jednoduchých animací a grafiky pro web

Systém GIMP - tvorba jednoduchých animací a grafiky pro web Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie a grafiky pro web Autor: Zdeňka Bílá, Gabriel Gyori Editor: Veronika Myslivečková Praha, duben 2011 Katedra mapování a kartografie Fakulta

Více

Produktové documenty (30.09.2015) Přehled funkcí a vlastností programu pcon.planner 7.2

Produktové documenty (30.09.2015) Přehled funkcí a vlastností programu pcon.planner 7.2 Produktové documenty (30.09.2015) Přehled funkcí a vlastností programu pcon.planner 7.2 Formáty Nahrávání a ukládání souborů DWG a DWT Převod a podpora starších DWG formátů Rozšířená podpora šablon včetně

Více

Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název veřejné zakázky: Laserový 3D skener II Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Technická podmínka: Odůvodnění HW specifikace

Více

Počítačová grafika RHINOCEROS

Počítačová grafika RHINOCEROS Počítačová grafika RHINOCEROS Ing. Zuzana Benáková Základní otázkou grafických programů je způsob zobrazení určitého tvaru. Existují dva základní způsoby prezentace 3D modelů v počítači. První využívá

Více

Hydroprojekt CZ a.s. WINPLAN systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb. HYDRONet 3. Modul PODKLADOVÉ MAPY

Hydroprojekt CZ a.s. WINPLAN systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb. HYDRONet 3. Modul PODKLADOVÉ MAPY Hydroprojekt CZ a.s. systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb HYDRONet 3 W I N P L A N s y s t é m p r o g r a m ů p r o p r o j e k t o v á n í v o d o h o s p o d á ř s k ý

Více

SCIA.ESA PT. Export a import souborů DWG a DXF

SCIA.ESA PT. Export a import souborů DWG a DXF SCIA.ESA PT Export a import souborů DWG a DXF VÍTEJTE 5 EXPORT DWG A DXF 6 Export z grafického okna programu...6 Export z Galerie obrázků...8 Export z Galerie výkresů...9 IMPORT DWG A DXF 10 Import do

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ GRAFIKY

VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ GRAFIKY POČÍTAČOVÁ GRAFIKA VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ GRAFIKY ÚPRAVA FOTOGRAFIÍ NAFOCENÉ FOTOGRAFIE Z DIGITÁLNÍHO FOTOAPARÁTU MŮŽEME NEJEN PROHLÍŽET, ALE TAKÉ UPRAVOVAT JAS KONTRAST BAREVNOST OŘÍZNUTÍ ODSTRANĚNÍ ČERVENÝCH

Více

DATOVÉ FORMÁTY GRAFIKY, JEJICH SPECIFIKA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ

DATOVÉ FORMÁTY GRAFIKY, JEJICH SPECIFIKA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ DATOVÉ FORMÁTY GRAFIKY, JEJICH SPECIFIKA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ UMT Tomáš Zajíc, David Svoboda Typy počítačové grafiky Rastrová Vektorová Rastrová grafika Pixely Rozlišení Barevná hloubka Monitor 72 PPI Tiskárna

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

Rámcový manuál pro práci s programem TopoL pro Windows

Rámcový manuál pro práci s programem TopoL pro Windows Rámcový manuál pro práci s programem TopoL pro Windows Příkazy v nabídce Předmět Volba rastru rychlá klávesa F4 Příkaz otevře vybraný rastr; tj. zobrazí ho v předmětu zájmu. Po vyvolání příkazu se objeví

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing.

Více

OBSAH. Metoda 3D laserového skenování Výhody Důvody a cíle použití Pilotní projekt Postup prací Výstupy projektu Možnosti využití Závěry a doporučení

OBSAH. Metoda 3D laserového skenování Výhody Důvody a cíle použití Pilotní projekt Postup prací Výstupy projektu Možnosti využití Závěry a doporučení OBSAH Metoda 3D laserového skenování Výhody Důvody a cíle použití Pilotní projekt Postup prací Výstupy projektu Možnosti využití Závěry a doporučení METODA LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ Laserové skenovací systémy

Více

Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje - část II.

Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje - část II. Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Dodávka základního SW pro projekt DMVS PK Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje - část II. Zadávací dokumentace výběrového řízení: "Dodávka základního SW pro

Více

Základy práce v programovém balíku Corel

Základy práce v programovém balíku Corel Základy práce v programovém balíku Corel Mgr. Tomáš Pešina Výukový text vytvořený v rámci projektu DOPLNIT První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 - Krč Základy počítačové

Více

3D sledování pozice vojáka v zastavěném prostoru a budově

3D sledování pozice vojáka v zastavěném prostoru a budově 3D sledování pozice vojáka v zastavěném prostoru a budově Úvod Programový produkt 3D sledování pozice vojáka v zastavěném prostoru a budově je navržen jako jednoduchá aplikace pro 3D zobrazení objektů

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

Vyvinuté programové vybavení (projekt čís. TA02030806)

Vyvinuté programové vybavení (projekt čís. TA02030806) Vyvinuté programové vybavení (projekt čís. TA02030806) 1.část programů Předzpracování dat Program sloužící k vytvoření Digitálního modelu reliéfu, povrchu a bezpečnostní hladiny, do formátu grid, s konstantním

Více

VY_32_INOVACE_INF4_12. Počítačová grafika. Úvod

VY_32_INOVACE_INF4_12. Počítačová grafika. Úvod VY_32_INOVACE_INF4_12 Počítačová grafika Úvod Základní rozdělení grafických formátů Rastrová grafika (bitmapová) Vektorová grafika Základním prvkem je bod (pixel). Vhodná pro zpracování digitální fotografie.

Více

Windows Live Movie Maker

Windows Live Movie Maker Windows Live Movie Maker Tento program slouží k vytváření vlastních filmů, která se mohou skládat z fotografií, videí, titulků a zvuku. Movie Maker je součástí instalace operačního systému Windows 7 a

Více

Možnosti tisku v MarushkaDesignu

Možnosti tisku v MarushkaDesignu 0 Možnosti tisku v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...5-1 - 1 Cíl příkladu V tomto příkladu si ukážeme

Více

Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny:

Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny: Tisk do souboru Tisk do souboru tiskárny Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny: Vytištěný soubor potom můžete předat k

Více

www.zlinskedumy.cz Informační a komunikační technologie Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Informační a komunikační technologie Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing.

Více

Určení svislosti. Ing. Zuzana Matochová

Určení svislosti. Ing. Zuzana Matochová Určení svislosti Ing. Zuzana Matochová Svislost stěn Jedná se o jeden z geometrických parametrů, který udává orientaci části konstrukce vzhledem ke stanovenému směru. Geometrické parametry jsou kontrolovány

Více

TECHNOLOGIE ELASTICKÉ KONFORMNÍ TRANSFORMACE RASTROVÝCH OBRAZŮ

TECHNOLOGIE ELASTICKÉ KONFORMNÍ TRANSFORMACE RASTROVÝCH OBRAZŮ TECHNOLOGIE ELASTICKÉ KONFORMNÍ TRANSFORMACE RASTROVÝCH OBRAZŮ ÚVOD Technologie elastické konformní transformace rastrových obrazů je realizována v rámci webové aplikace NKT. Tato webová aplikace provádí

Více

Práce s obrazovým materiálem CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Práce s obrazovým materiálem CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Práce s obrazovým materiálem CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Obrazový materiál příjemná součást prezentace lépe zapamatovatelný často nahrazení

Více

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro verze pro operační systém Symbian 1 1. Popis Aplikace je určena pro mobilní telefony NOKIA s operačním Symbian a vybavené technologií NFC. Slouží pro správu identifikačních

Více

(NE)RISKUJ! TVORBA VIDEA WINDOWS MOVIE MAKER

(NE)RISKUJ! TVORBA VIDEA WINDOWS MOVIE MAKER (NE)RISKUJ! TVORBA VIDEA WINDOWS MOVIE MAKER HERNÍ PLÁN Seznámení s programem Prémie 1 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 Import Prémie filmu 2 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 Vkládání Prémie 3 obrázků 1 000

Více

Mapový server Marushka. Technický profil

Mapový server Marushka. Technický profil Technický profil Úvodní informace Mapový aplikační server Marushka představuje novou generaci prostředků pro publikaci a využívání dat GIS v prostředí Internetu a intranetu. Je postaven na komponentové

Více

CZ.1.07/2.2.00/28.0021)

CZ.1.07/2.2.00/28.0021) Metody geoinženýrstv enýrství Ing. Miloš Cibulka, Ph.D. Brno, 2014 Cvičen ení č.. 2 Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF)

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_INF_BU_20 Sada: Digitální fotografie Téma: DVD promítání a tisk fotografií Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Informatika Ročník: 3. ročník osmiletého gymnázia, třída 3.A Využití: Prezentace

Více

Návod k obsluze. GeoVision ViewLog SW verze 8.12. Návod k obsluze GV-ViewLog Stránka 1

Návod k obsluze. GeoVision ViewLog SW verze 8.12. Návod k obsluze GV-ViewLog Stránka 1 Návod k obsluze GeoVision ViewLog SW verze 8.12 Návod k obsluze GV-ViewLog Stránka 1 Obsah : Přehrávání videosouborů úvod strana 3 Přehrávání v hlavním systému (ViewLog) strana 4 1. Základní obrazovka

Více

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed Příručka uživatele Obsah Obsah... 2 Instalace a konfigurace programu... 3 Popis programu...

Více

Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání. Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání. Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou Datum: 1. 12. 2013 Projekt: Registrační číslo: Číslo DUM: Škola: Jméno autora: Název sady: Název práce: Předmět: Ročník: Obor: Časová dotace: Vzdělávací cíl: Pomůcky: Využití ICT techniky především v uměleckém

Více

SignEditor 1 - návod k použití

SignEditor 1 - návod k použití SignEditor 1 - návod k použití Tomáš Ryba tryba@kky.zcu.cz Zdeněk Krňoul zdkrnoul@kky.zcu.cz Jakub Kanis jkanis@kky.zcu.cz 27. března 2012 1 Vznik za podpory projektu Pojabr - Potlačení jazykové bariéry

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

Webové stránky. 16. Obrázky na webových stránkách, optimalizace GIF. Datum vytvoření: 12. 1. 2013. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.

Webové stránky. 16. Obrázky na webových stránkách, optimalizace GIF. Datum vytvoření: 12. 1. 2013. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr. Webové stránky 16. Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 12. 1. 2013 Webové Strana: 1/6 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická oblast Název DUM

Více

Multimediální systémy. 07 Animace

Multimediální systémy. 07 Animace Multimediální systémy 07 Animace Michal Kačmařík Institut geoinformatiky, VŠB-TUO Osnova přednášky Animace historie, současnost Formáty, přístupy Sprite animace Warping, morphing Animace Vytváření iluze

Více

Software pro úpravu snímků LAB-10. Návod k obsluze

Software pro úpravu snímků LAB-10. Návod k obsluze Software pro úpravu snímků LAB-10 Návod k obsluze CZ Úvod Charakteristické vlastnosti programu LAB-10 Program LAB-10 je určen ke zpracování snímků skenovaných skenerem filmů ES-10 a je vybaven následujícími

Více

Kde se používá počítačová grafika

Kde se používá počítačová grafika POČÍTAČOVÁ GRAFIKA Kde se používá počítačová grafika Tiskoviny Reklama Média, televize, film Multimédia Internetové stránky 3D grafika Virtuální realita CAD / CAM projektování Hry Základní pojmy Rastrová

Více

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ Návod k používání systému OTDI.CZ Vážený kliente. Děkujeme za projevený zájem o náš on-line systém evidence kontrol, určený speciálně pro účely dozorů staveb. Systém OTDI.CZ nabízí svým uživatelům zejména:

Více

Ovládání programu Měření délky

Ovládání programu Měření délky Ovládání programu Měření délky Program Měření délky je jednoduchý program pro měření rozměrů na fotografii podle předem známého měřítka. Tento program umožňuje zjistit rozměry jednotlivých objektů (velikost

Více

NEXIS 32 rel. 3.50. Generátor fází výstavby TDA mikro

NEXIS 32 rel. 3.50. Generátor fází výstavby TDA mikro SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

Měření průtoku kapaliny s využitím digitální kamery

Měření průtoku kapaliny s využitím digitální kamery Měření průtoku kapaliny s využitím digitální kamery Mareš, J., Vacek, M. Koudela, D. Vysoká škola chemicko-technologická Praha, Ústav počítačové a řídicí techniky, Technická 5, 166 28, Praha 6 e-mail:

Více

UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013

UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013 UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013 Obsah 1 Základní popis... - 2-1.1 Popis aplikace... - 2-1.2 Zdroje obrazových dat... - 2-1.3 Uložení dat... - 2-1.4 Funkcionalita... - 2-1.4.1 Základní soubor

Více

Zdroj: http://www.root.cz/clanky/pravda-a-myty-o-gifu/

Zdroj: http://www.root.cz/clanky/pravda-a-myty-o-gifu/ Zdroj: http://www.root.cz/clanky/pravda-a-myty-o-gifu/ Bitmapový formát (rastrový obrázek) Většina z používaných grafických formátů (JPEG, PNG, TGA, BMP) obsahuje popis rastrového obrázku jako celku ukládají

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Grafické programy pro tvorbu 3D modelů

Grafické programy pro tvorbu 3D modelů přednáška 1 Grafické programy pro tvorbu 3D modelů Úvodní přednáška bude věnována vysvětlení obecných základních pojmů, které se v souvislosti s počítačovým modelováním používají a principu, na kterém

Více

Výkres. Vytvoření nového výkres. Otevření výkresu

Výkres. Vytvoření nového výkres. Otevření výkresu Výkres Vytvoření nového výkres Otevření výkresu 1 Výkres V Microstationu můžeme vytvořit výkres ve 2D (dvojrozměrný) nebo 3D (trojrozměrný). Výkres se skládá z jednoduchých prvků (úsečka, oblouk, obdélník,

Více

13 Barvy a úpravy rastrového

13 Barvy a úpravy rastrového 13 Barvy a úpravy rastrového Studijní cíl Tento blok je věnován základním metodám pro úpravu rastrového obrazu, jako je např. otočení, horizontální a vertikální překlopení. Dále budo vysvětleny různé metody

Více

Truss 4.7. Předvolby nastavení tisku

Truss 4.7. Předvolby nastavení tisku Truss 4.7 Firma Fine s.r.o. připravila verzi 4.7 programu Truss. Tato verze přináší následující změny a vylepšení: Změna práce s násobnými vazníky Z důvodu omezení chyb v průběhu návrhu byl upraven způsob

Více

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Úvodní informace K využívání této aplikace musíte mít ve Vašem internetovém prohlížeči nainstalovaný plugin Adobe Flash Player verze 10 a vyšší. Mapová aplikace

Více

Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod

Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod Český úřad zeměměřický a katastrální Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod Dodatek č. 3 Praha 2013 Zpracoval: Český úřad zeměměřický a katastrální Schválil: Ing. Karel Štencel, místopředseda

Více

pro tvorbu map OCAD 11 (1)

pro tvorbu map OCAD 11 (1) software pro tvorbu map OCAD 11 (1) software pro tvorbu map OCAD 11 Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt

Více

Úvod do počítačové grafiky

Úvod do počítačové grafiky Úvod do počítačové grafiky Zpracoval: ing. Jaroslav Chlubný Počítačová grafika Počítačová grafika a digitální fotografie zaujímá v současnosti stále významnější místo v našem životě. Uveďme si jen několik

Více

Úprava naměřených stavů

Úprava naměřených stavů Návod na používání autorizovaného software Úprava naměřených stavů V Ústí nad Labem 8. 10. 2010 Vytvořil: doc. Ing., Ph.D. Návod pro úpravu stavů_v1 1 z 9 8.10.2010 Obsah 1Úvod...3 2Instalace...4 3Spuštění

Více

Všechny informace v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění. Tato příručka ani žádná její část nesmí být bez předchozího písemného

Všechny informace v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění. Tato příručka ani žádná její část nesmí být bez předchozího písemného Manuál IFC 2x3 Všechny informace v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění. Tato příručka ani žádná její část nesmí být bez předchozího písemného souhlasu vydavatele reprodukována, uložena

Více

Využití programu AutoCAD při vytváření geometrie konstrukce v prostředí programu ANSYS

Využití programu AutoCAD při vytváření geometrie konstrukce v prostředí programu ANSYS Využití programu AutoCAD při vytváření geometrie konstrukce v prostředí programu ANSYS Abstrakt Jan Pěnčík 1 Článek popisuje a porovnává způsoby možného vytváření geometrie konstrukce v prostředí programu

Více

Seznámení s moderní přístrojovou technikou Laserové skenování

Seznámení s moderní přístrojovou technikou Laserové skenování Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně podpořen Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Závěrečná práce. AutoCAD Inventor 2010. (Zadání D1)

Závěrečná práce. AutoCAD Inventor 2010. (Zadání D1) Závěrečná práce AutoCAD Inventor 2010 (Zadání D1) Pavel Čurda 4.B 4.5. 2010 Úvod Tato práce obsahuje sestavu modelu, prezentaci a samotný výkres Pákového převodu na přiloženém CD. Pákový převod byl namalován

Více

Rozšíření bakalářské práce

Rozšíření bakalářské práce Rozšíření bakalářské práce Vojtěch Vlkovský 2011 1 Obsah Seznam obrázků... 3 1 Barevné modely... 4 1.1 RGB barevný model... 4 1.2 Barevný model CMY(K)... 4 1.3 Další barevné modely... 4 1.3.1 Model CIE

Více

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV Obsah: 1. Úvod... 3 2. Pojmy... 3 3. Registrace zařízení... 4 3.1. Generování párovacího kódu pro Set-Top box... 4 3.2. Autorizace webového prohlížeče... 6 3.3. Instalace a autorizace

Více

spsks.cz Část druhá - Praxe Technologie řízení robotického ramena Zpracováno v rámci projektu CZ.1.07/3,2, 10/04.0024 financovaného z fondů EU

spsks.cz Část druhá - Praxe Technologie řízení robotického ramena Zpracováno v rámci projektu CZ.1.07/3,2, 10/04.0024 financovaného z fondů EU Část druhá - Praxe Technologie řízení robotického ramena Zpracováno v rámci projektu CZ.1.07/3,2, 10/04.0024 financovaného z fondů EU kapitola 3 Obsah 9 Úvod... 37 10 Metodika... 38 10.1 Úprava vstupních

Více

IVT. Rastrová grafika. 8. ročník

IVT. Rastrová grafika. 8. ročník IVT Rastrová grafika 8. ročník listopad, prosinec 2013 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443

Více

11 Zobrazování objektů 3D grafiky

11 Zobrazování objektů 3D grafiky 11 Zobrazování objektů 3D grafiky Studijní cíl Tento blok je věnován základním algoritmům zobrazení 3D grafiky. Postupně budou probrány základní metody projekce kolmé promítání, rovnoběžné promítání a

Více

Uživatelský manuál. Aplikace GraphViewer. Vytvořil: Viktor Dlouhý

Uživatelský manuál. Aplikace GraphViewer. Vytvořil: Viktor Dlouhý Uživatelský manuál Aplikace GraphViewer Vytvořil: Viktor Dlouhý Obsah 1. Obecně... 3 2. Co aplikace umí... 3 3. Struktura aplikace... 4 4. Mobilní verze aplikace... 5 5. Vytvoření projektu... 6 6. Části

Více

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti Budovy a místnosti Tento modul představuje jednoduchou prohlížečku pasportizace budov a místností VUT. Obsahuje detailní přehled všech budov a místností včetně fotografií, výkresů objektů, leteckých snímků

Více

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_01 IKT Pc grafika základní pojmy Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_01 IKT Pc grafika základní pojmy Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SOU Valašské Klobouky VY_32_INOVACE_3_01 IKT Pc grafika základní pojmy Mgr. Radomír Soural Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název a číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy SOU Valašské Klobouky,

Více

Zásady prezentace CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Zásady prezentace CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Zásady prezentace CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Prezentace Prezentace: přednášený text + elektronický materiál Přednášený text: poutavý

Více

SOFTWARE NA ZPRACOVÁNÍ MRAČEN BODŮ Z LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ. Martin Štroner, Bronislav Koska 1

SOFTWARE NA ZPRACOVÁNÍ MRAČEN BODŮ Z LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ. Martin Štroner, Bronislav Koska 1 SOFTWARE NA ZPRACOVÁNÍ MRAČEN BODŮ Z LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ SOFTWARE FOR PROCESSING OF POINT CLOUDS FROM LASER SCANNING Martin Štroner, Bronislav Koska 1 Abstract At the department of special geodesy is

Více

Praktické použití kartografického software pro tvorbu map OCAD 11

Praktické použití kartografického software pro tvorbu map OCAD 11 Praktické použití kartografického software pro tvorbu map OCAD 11 Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt

Více

Speciální základní škola Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469350116 www.spzs-skutec.cz Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.29/01.

Speciální základní škola Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469350116 www.spzs-skutec.cz Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.29/01. TVORBA WEBU A SEZNÁMENÍ - S GOOGLE APPS Obecný cíl a přínos kurzu: Seznámit žáky s alternativními kancelářskými aplikacemi, které jsou dostupné zdarma. Poskytnout základní informace o tvorbě vlastních

Více

Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice

Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice Návod k prezentačnímu mapovému portálu Obsah: 1. Úvod... 3 2. Obecná část mapového portálu...

Více

aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz

aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz Operační systém Windows - první operační systém Windows byl představen v roce

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze Archive Player Divar Series cs Návod k obsluze Archive Player Obsah cs 3 Obsah 1 Úvod 4 2 Použití 5 2.1 Spuštění programu 5 2.2 Popis hlavního okna 6 2.3 Tlačítko Otevřít 6 2.4 Pohledy kamery 6 2.5 Tlačítko

Více

4x standardní vstupy

4x standardní vstupy Uvedení do provozu Toto DVR je speciálně vyrobeno pro USB rozhraní, USB3104 převádí videosignál pomocí USB do počítače. Má vkusný černý design a malou velikost, umožňuje jednoduché připojení k počítači.

Více

P o w e r P o i n t 2 0 0 7

P o w e r P o i n t 2 0 0 7 4. Karta Domů Obsahuje skupiny příkazů, z nichž každá umožňuje zpracovat jednu ucelenou tematickou oblast úkolů: 1. Schránka 2. Snímky 3. Písmo 4. Odstavec 5. Kreslení 6. Úpravy 4.1. Schránka Text či objekt,

Více

Vektorová a bitmapová grafika

Vektorová a bitmapová grafika Vektorová a bitmapová grafika Obsah prezentace Vektorová a bitmapová grafika Grafické formáty Grafické programy Programový Balík Corel Draw a program AutoCAD Typy grafiky Vektorová Jednotlivé prvky tvořící

Více

Obsah. Úvodem 9 Kapitola 1 Jaký počítač a jaký systém? 11. Kapitola 2 Obrázky a fotografie 21

Obsah. Úvodem 9 Kapitola 1 Jaký počítač a jaký systém? 11. Kapitola 2 Obrázky a fotografie 21 Obsah Úvodem 9 Kapitola 1 Jaký počítač a jaký systém? 11 Potřebné parametry počítače pro práci s multimédii 12 Stručně pro každého 12 Podrobněji pro zájemce o techniku 12 Jak ověřit kvalitu svého počítače

Více