POUŽITÍ CASE VE VÝVOJÁŘSKÉ FIRMĚ. Zpracovali: Houžvička Jakub Kalina Tomáš Klimko Jozef Kvapil Hynek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POUŽITÍ CASE VE VÝVOJÁŘSKÉ FIRMĚ. Zpracovali: Houžvička Jakub Kalina Tomáš Klimko Jozef Kvapil Hynek"

Transkript

1 POUŽITÍ CASE VE VÝVOJÁŘSKÉ FIRMĚ Zpracovali: Houžvička Jakub Kalina Tomáš Klimko Jozef Kvapil Hynek Datum: 11/2010

2 Abstrakt Práce se zabývá využitím CASE (Computer Aided System Engineering) nástrojů ve vývojářské firmě. V naší práci analyzujeme nástroje, které bychom doporučili pro tuto činnost. Abstract This paper is concerned with usage of CASE (Computer Aided Systém Engineering) tools in some developer company. In our work we analysed tools, which we afford to recommend for mentioned usage. Klíčová slova CASE, Computer Aided System Engineering, Microsoft Visio, PowerDesigner, Enterprise Architect, SaaS, PHP Keywords CASE, Computer Aided System Engineering, Microsoft Visio, PowerDesigner, Enterprise Architect, SaaS, PHP 2

3 Obsah Obsah ) Úvod ) Cíle práce ) CASE ) Klasifikace nástrojů CASE ) Komponenty nástrojů CASE ) Metodiky vývoje software ) Používané typy diagramů ) Diagramy UML ) Postup výběru vhodného software ) Trendy v Case a SaaS ) Gliffy ) Creately ) Trh nástrojů CASE a jejich porovnání ) Komerční produkty ) PowerDesigner 15.3 Enterprise Architecture ) Microsoft Visio ) Enterprise Architect ) Nekomerční produkty ) ArgoUML ) StarUML ) BOUML ) Umbrello ) UMLet ) Vývoj a správa aplikace v PHP/MySQL ) Základní informace o Knižní databázi ) Modelování a příprava na vývoj nové aplikace ) Vytváření databázového modelu ) Generování SQL kódu ) Generování a úprava diagramu tříd ) Generování zdrojového kódu aplikace

4 6.2.5) Generování dokumentace ) Vytváření modelu z hotové aplikace ) Převod modelu z Visual Paradigm do Netbeans ) Vytváření prototypu grafického návrhu aplikace ) Vytváření konceptuálního modelu architektury aplikace ) Závěr ) Zdroje ) Rejstřík obrázků ) Rejstřík tabulek

5 1) Úvod Informační technologie jsou dnes jednou z nejrychleji se rozvíjejících oblastí na trhu. Ruku v ruce s vývojem technologického vybavení jako jsou například procesory a paměti probíhá rychlý vývoj v oblasti software. Dnes už není efektivní psát nějaký počítačový program na koleně. Vznikají velké projekty, do popředí se stále častěji dostává doba potřebná k danému vývoji. Právě postupem času vzniklo velké množství programů a softwarových nástrojů, které mají za úkol vývojářům pomoci, usnadnit, zpřehlednit a hlavně zrychlit vývoj nějakého druhu software. Zkratka CASE je označením Computer Aided Sofware Engineering, v českém překladu počítačem podporované softwarové inženýrství. Klíčovým prvkem CASE je interaktivní podpora vývoje softwaru za pomoci počítačových technologií. Realizace vlastnosti CASE v programu se nazývá jako nástroj CASE. A právě nástroje CASE jsou hlavním obsahem této práce. 1.1) Cíle práce Cílem této práce je seznámit čtenáře se samotným pojmem CASE a dále nástroji, které jsou vhodné pro použití ve firmách zabývajících se vývojem software. Práci jsme podle cílů rozdělili do několika částí, které se zaobírají těmito tématy: Postup výběru vhodného software pro danou firmu podle předem určených kritérií Představení nástrojů na vývoj software a popsání jejich možností Trendy nástrojů CASE v oblasti SaaS Propojení mezi aplikacemi na CASE pro vývoj a vývojovými programy, generování zdrojového a SQL kódu databáze Případová studie použití nástrojů CASE v praxi na webové projekty 5

6 2) CASE Jak jsem zmínil již v úvodu, zkratka CASE je označením Computer Aided Sofware Engineering, v českém překladu počítačem podporované softwarové inženýrství. Někdy se daná zkratka interpretuje jako computer aided system engineering. Je to způsobeno přesahem působností nejen na vývoj software. Mezi základní funkčnosti CASE patří (14): Tvorba modelu informačních systémů pomocí diagramů vede k lepší srozumitelnosti systému pro člověka Reverzní inženýrství zpětné vytvoření modelu již existujícího zdrojového kódu Generování zdrojového kódu z modelu zrychluje a zjednodušuje vývoj Vytváření dokumentace z vytvořeného modelu Dalších vlastností, které podporují nástroje CASE, existuje mnohem více. Samotné nástroje jsou neustále zdokonalovány a dále vyvíjeny. Speciální vlastnosti budou zmíněny u konkrétních popisů jednotlivých nástrojů. Mezi hlavní přínosy, které využití nástrojů CASE přináší, patří (13): Vyšší produktivity práce Snadnější údržba a vývoj výsledného produktu Kvalitnější dokumentace Nižší chybovost Efektivnější koordinace práce na projektu Možnost více zapojit uživatele na vývoji produktu 2.1) Klasifikace nástrojů CASE Jak je uvedeno již výše, existuje dnes velké množství nástrojů. Jednotlivé nástroje se ale mírně liší, a to podle toho, pro jakou část životního cyklu projektu jsou určeny. Podle životního cyklu projektu můžeme nástroje CASE rozdělit do následujících skupin (15): Pre CASE podporují tvorbu globální strategie. Upper CASE podporují plánování, specifikaci požadavků, modelování organizace podniku a globální analýzu IS. Hlavním úkolem nástroje je analýza organizace, zachycení procesů v organizaci, definice klíčových informačních toků a dokumentace zjištěných požadavků. Middle CASE podporují podrobnou specifikaci požadavků a vlastní návrh systému. Tato třída nástrojů CASE je nejúspěšnější. Používají se pro podrobnou specifikaci požadavků, návrh systému, dokumentaci a vizualizaci systému. Použité metody a nástroje jsou DFD včetně podrobného popisu procesů, datových úložišť, podrobné ERD, pro OOAN diagramy tříd, instancí, přechodové diagramy apod. Dále nástroje CASE této kategorie obsahují systém správy dokumentů a konfigurace, systém pro vyhodnocování metrik, vývoj prototypů, návrh rozhraní. Mohou obsahovat také generátory obrazovkových formulářů a tiskových sestav a 6

7 také generátory (kostry) definic dat. Tento druh CASE je jádrem komerčně dodávaných CASE systémů. Lower CASE obsahují nástroje pro podporu kódování, testování, údržby a reverzního inženýrství. Integrovány jsou nástroje, jako jsou generátory kódu (mohou generovat jen kostru nebo až 75 procent výsledného kódu, kde programátor doplňuje většinou jen detaily). Dále pak jde o prostředky pro reverse engineering (rekonstrukce dokumentace a modelů z existujícího SW), prostředky pro sledování a vyhodnocení metrik, prostředky plánování a zjištění kvality SW (sběr informací o průběhu testování, vyhodnocení výsledků testů, řízení testování), pro správu konfigurace, prostředky sledování a vyhodnocování práce systému. Funkce nástrojů CASE této kategorie se často překrývají s funkcemi obecných vývojových prostředí. Post CASE podporuje organizační činnosti (zavedení, údržbu a rozvoj IS). Obrázek 1: Pokrytí životního cyklu produktu nástroji CASE (15) 2.2) Komponenty nástrojů CASE Nástroje CASE již dnes neobsahují pouze jednu funkcionalitu, ale snaží být víceúčelovými produkty. Dnes jde nejčastěji o komplexní sadu nástrojů, tzv. workbench. Jak jsem již zmínil výše, jako komplexní balík se skládá z více komponent, které by mohly fungovat i samostatně, ale jako celek přináší mnohem vyšší užitnou hodnotu. Mezi důležité komponenty tedy patří (15): Konzistentní grafické ovládací prostředí (podle zásad tvorby GUI) jednotný vzhled obrazovek, popisků, tlačítek, jednotné ovládání, použití symbolických ikon apod. Centrální databáze pro uchování informací o všech objektech IS (tímto způsobem se zaručí, že informace je použitelná v libovolném dalším kroku projektování) Prostředky verifikace konzistentnosti dat a podpora normalizace dat 7

8 Textový editor pro popis jednotlivých objektů pro účely technické a uživatelské dokumentace systému, možnost jejího přímého generování ze systému Možnost rychlého návrhu uživatelských obrazovek včetně simulace vstupů a výstupů (je vyžadováno pro prototyping) generátor zdrojových programů (pro případy častého znovupoužití daného kódu) export / import dat pro práci s modely a dokumentací, které byly vytvořeny v jiných programech nebo jsou v jiných programech dále využívány a zpracovávány 2.3) Metodiky vývoje software Důležitou vlastností nástrojů CASE je podpora jednotlivých vývojových metodik. Metodika představuje v obecném smyslu souhrn metod a postupů pro realizaci určitého úkolu. Metodika definuje principy, procesy, praktiky, role, techniky, nástroje a produkty používané při vývoji, údržbě a provozu informačního systému, a to jak z hlediska softwarově inženýrského, tak z hlediska řízení. Nebudu zde uvádět popisy konkrétních metodik, ty si může čtenář v případě potřeby sám vyhledat. Ono se totiž konkrétně nedá říci, že nějaký nástroj CASE je určen pro nějakou metodiku a jinou nepodporuje. Nástroje CASE mají určité vlastnosti a při použití s určitými metodikami z nich můžeme vytěžit více. Základní dělení metodik je na agilní (lehké) a rigorozní (těžké). Rigorozní metodiky jsou podrobné, určují velké množství formalit, používají direktivní řízení, předpokládají opakovatelnost procesů. Patří tam například metodika RUP, OPEN, OOSP a další. Agilní metodiky naproti tomu více odpovídají dnešní době, nesnaží se změny potlačovat, ale využívají jich. Patří mezi ně například: Adaptive Software Development, Extrémní programování, SCRUM metodika a další. Pro nástroje CASE jsou důležité právě konkrétní vlastnosti, které se následně dají použít při vývoji. To znamená například, jak snadné je udělat změnu v části modelu vytvořeném dříve a jestli se změna promítne do navazujících částí. Dále třeba na jaké úrovni podporuje nástroj týmovou spolupráci například v rámci jedné místnosti nebo v rámci více států. Jestli se dají při vývoji použít pohledy z více dimenzí a další vlastnosti. Je samozřejmě jasné, že nástroj CASE nemůže podporovat perfektně veškeré metodiky, to už z principu protichůdnosti jednotlivých metodik nejde. V ideálním případě by měl být upravitelný pro použití s různými metodikami. 2.4) Používané typy diagramů Jak už bylo uvedeno dříve, jedním ze základních požadavků na nástroje CASE je tvorba diagramů pro modelování určitých procesů. Pro modelování a tvorbu diagramů se používají modelovací jazyky. Standardním jazykem pro modelování informačních systémů se stal jazyk UML. Mezi další notace patří například BPMN (Business Process Modeling Notation) pro tvorbu diagramu podnikových procesů ) Diagramy UML Existuje velké množství UML diagramů. Typy jednotlivých diagramů se člení na diagramy struktury, diagramy chování a diagramy interakcí (16). 8

9 Diagramy struktury popisují systém staticky z hlediska objektů, atributů, funkcí a vztahů o Class diagram (Diagram tříd) popisuje strukturu tříd, jejich atributů a vztahů o Object diagram (Diagram objektů) nabízí úplný či částečný pohled na instance tříd, konkrétní objekty a hodnoty jejich atributů, existující v systému v určitém čase o Composite Structure Diagram (Diagram vnitřní struktury) popisuje vnitřní strukturu třídy a možné interakce přes různé části, porty, konektory o Profile Diagram (Diagram profilu) umožňuje definovat vlastní stereotypy, značky a omezení, vytvořený profil lze aplikovat na balíček o Component Diagram (Diagram komponent) vyobrazuje rozložení systému na jednotlivé komponenty, jejich propojení do vyšších celků a softwarových systémů o Deployment Diagram (Diagram nasazení) slouží k modelování rozmístění prvků systému do uzlů, často hardwarových prostředků o Package Diagram (Diagram balíčků) zobrazuje vazby mezi balíčky tvořícími model Diagramy chování jsou zaměřeny na dynamickou povahu systému z hlediska spolupráce objektů a změnu jejich vnitřních stavů o Use Case Diagram (Diagram případu užití) zobrazuje funkcionalitu poskytovanou systémem z hlediska uživatelů, jejich cílů a způsobu použití systému o State Diagram (Stavový diagram) popisuje přechody vnitřních stavů entit nebo také podnikových procesů o Activity Diagram (Diagram činností) reprezentuje přesun řízení mezi prvky systému v podobě následnosti podnikatelských činností, nebo činností systému Diagramy interakcí zdůrazňují toky dat a přesun řídící funkce mezi prvky systému o Communication Diagram (Diagram komunikace) zobrazuje sekvenci zpráv mezi objekty či částmi systému a popisuje tím jejich interakce kombinuje informace z diagramu tříd, případů užití a sekvenčního diagramu, popisuje tak zároveň strukturu i dynamické chování systému o Sequence Diagram (diagram sekvencí) ukazuje posloupnost zpráv zasílaných mezi objekty a životní cyklus objektu v závislosti na zprávách o Interaction Overview Diagram (Přehled interakcí) druh diagramu činností, v němž uzly reprezentují diagramy interakcí 9

10 3) Postup výběru vhodného software Společnosti, jejichž hlavní činností je vývoj software, by měli využívat nástroje pro podporu celého životního cyklu software od analýzy požadavků zákazníka až po podporu, správu a tvorbu nových funkcí. Čím má společnost více zaměstnanců, kteří se vývojem zaobírají, tím by měli být jejich firemní procesy sofistikovanější a využívat maximálně potenciálu informačních technologií na jejich zefektivnění, jelikož s počtem osob roste přínos těchto nástrojů. Pro spolupráci více lidí jsou velmi vhodné nástroje takzvané Enterprise Social Software nebo někdy také Groupware, které umožňují řídit spolupráci v reálném čase. Velkým hráčem na tomto poli je například projekt CubeTree 1, který získal mnoho ocenění, nebo poměrně nový projekt Google wave, ten byl ale ze strany Googlu z důvodu menšího zájmu odstaven na vedlejší kolej. Tato skupina je spíše komunikačním nástrojem všeobecně než nástrojem přímo podporující vývoj aplikací. Softwarové nástroje CASE by firma měla vybírat velmi obezřetně, jelikož není příliš snadné přejít na jiný nástroj nebo skupinu nástrojů, aniž by to společnost nestálo přinejmenším nemalé časové nebo finanční prostředky. Společnost by měla při výběru nástroje CASE zohlednit svou strategii a své cíle, respektive pokusit se uvažovat v současném i budoucím hledisku a zohlednit následujících faktory: Budoucnost nástroje CASE o Vzhledem k tomu, že výběr nástroje CASE ovlivní fungování společnosti na delší dobu, je důležité zohlednit pozadí nástroje a jeho budoucí vývoj neboli společnost, která stojí za jeho vývojem a komunitu, která nástroj využívá. Velikost společnosti o Dalším faktorem může být počet zaměstnanců, kteří budou s nástrojem CASE pracovat. Komplexnost nástroje o o Zda daný nástroj pokrývá komplexně požadovanou funkcionalitu nebo do jaké míry je schopen spolupracovat s ostatními nástroji, které pokryjí zbylou požadovanou funkcionalitu. Modifikovatelnost a modularita nástroje je také dosti důležitá, jelikož umožňuje společnosti si vytvořit vlastní podobu nástroje v balíčkovém řešení se všemi potřebnými funkcemi. Metodika vývoje 1 https://www.cubetree.com/ 10

11 o Neopomenout zohlednit metodiku vývoje, jelikož ta do velké míry ovlivňuje práci s podporovanými nástroji a časovými prodlevami mezi jejich využíváním. Například v poslední době u mladých lidí oblíbená metodika takzvaného maratonového vývoje, kterou lze stručně hovorově popsat jako dokud to nebude, nejdeme od toho. Tam se způsob využití nástrojů CASE bude částečně odlišitovat od agilních a diametrálně od rigorózních metodik. Obtížnost osvojení o Společnost by měla zohlednit to do jaké míry je nástroj intuitivní. To znamená především kvalitu uživatelského rozhraní a kolik času zabere školení a osvojení práce s tímto nástrojem. Kvalita generovaného kódu o Tento faktor by neměl tvořit zanedbatelnou část při výběru, jelikož některé programy obvykle generují zbytečně obsáhlý kód, který může zapříčinit výkonnostní problémy speciálně u webových aplikací. Dalším problémem může být přehlednost nebo čitelnost generovaného kódu pro následnou úpravu a správu. Finance o Finance při pořizování jakéhokoliv nástroje představují velmi významné kritérium. Zde je důležité zvážení Open Source a placeného software s ohledem na budoucnost nástroje CASE (viz. 1. bod). Dále je vhodné přihlédnout také k nákladům spojených nejen s pořízením nástroje, ale hlavně s jeho podporou. Zaměření společnosti o Pokud společnost vyvíjí balíčkové produkty nebo dokonce neustále rozvíjí jeden produkt, tak se využití podpůrných nástrojů bude jistě lišit od společnosti, která musí spravovat velké množství odlišných projektů. Pokud se specializuje například na tvorbu software na míru. Používané technologie o Pokud se společnost specializuje na práci nad jedním jazykem či databázovým systémem. Určitě by toto kritérium mělo mít velkou váhu a jistě by bylo vhodné pokusit se najít nástroje specializované na danou či dané technologie nebo dokonce nástroje od tvůrců této technologie. Pokud ovšem společnost pracuje s více technologiemi, měla by se pokusit nástroje CASE hledat s ohledem na to, aby vhodně pokrýval všechny používané technologie. Softwarové společnosti by měli při výběru nástroje CASE postupovat velmi důkladně a měli by zohlednit při nejmenším všechny výše uvedené kriteria a podle svého uvážení jim přiřadit váhy a vybrat tak nástroj, který bude v současnosti, ale hlavně i v budoucnosti spolehlivou a efektivní podporou jejich firemních procesů a zkvalitnění finálních produktů. 11

12 4) Trendy v Case a SaaS V poslední době se hojně přechází z desktopových aplikací na web based aplikace, neboli Software jako služba (tzn. SaaS) a to především u menších a středních společností. Hlavním důvodem je snížení nákladů, kdy tzn. In house řešení stojí společnost mnoho finančních a personálních zdrojů na správu vlastních serverů. Dalším důvodem může být rychlost nasazení, kde u SaaS je to zpravidla v řádu dnů a u In house řešení se doba implementace pohybuje v řádu měsíců. Dalším velmi důležitým faktem je hlavně platba a doba trvání upgrade u in house řešení v SaaS jsou většinou aktualizace prováděny za běhu a bez poplatků. Dalšími důvody může být například spolupráce zaměstnanců používající různé operační systémy jako například MAC OS a Windows OS. Práce v internetovém prohlížeči eliminuje problémy kompatibility. Z výše uvedených důvodů může být pro menší a střední společnosti SaaS model nástrojů CASE jako vhodné řešení hlavně z pohledů finančních a časových nákladů. Ovšem je nutné poznamenat, že jejich komplexita a funkcionalita je na mnohem nižší úrovni než u desktopových nástrojů. 4.1) Gliffy 2 Tento software je modelovací nástroj, kde není zapotřebí jakékoliv instalace, jelikož běží v internetovém prohlížeči. Umožňuje projekty Website / Software UI Design, Venn diagrams, Organization charts, Flowchart, Network diagrams, Software design / UML (Class diagram, Sequence Diagram, Use Case Diagram, Package Diagram, Deployment diagram, Entity Relationship diagram) a Business process (Reimbursment Process, BPMN Contractor Process). Aplikace je velmi dobře řešena z pohledu uživatelského ovládání, kde vše funguje na Drag and Drop principu. Uživatelské rozhraní běží na technologii Flash. Dále aplikace umožňuje napojení přes API. Lze si tedy přizpůsobit entity účet, dokumenty, adresář a uživatele do svého systému. Reference Gliffy poukazují na kvalitu, jelikož uvádějí jména jako IBM, Cisco, SAP, Apple, Oracle, AOL a další. Avšak není zde uvedeno konkrétněji způsob využití nástroje těmito společnostmi. Cena licence se platí podle počtu uživatelů a kupodivu i za aktualizace

13 Obrázek 2 ukázka Class diagramu v programu Gliffy (print screen) 4.2) Creately 3 Tento nástroj je podobně jako předchozí webová aplikace, jejíž uživatelské rozhraní je postaveno na Flashové technologii. Umožňuje více placených programů od personálního užití až po týmovou práci a jejich cena se pohybuje od 5 do 10 dolarů za měsíc. Je to levnější varianta v porovnání s Gliffy. Disponuje téměř obdobnými vlastnostmi jako nástroj Gliffy tedy stejné typy diagramů, publikovat projekt přímo na URL adrese, zvát pomocí mailu spolupracovníky a exportovat a importovat diagramy do prostředí. Stejně tak jako předchozí nástroj umožňuje tvorbu vlastních diagramů respektive objektů a tvarů v nich použitých. Creately oproti Gliffy nedisponuje aplikačním programovacím rozhraním

14 Obrázek 3 ukázka Class diagramu v programu Creately (print screen) Závěrem této kapitoly bych chtěl zmínit, že oba programy mají jisté nedostatky. Creately je lépe graficky a uživatelsky řešené, ale na druhou stranu se mi jevilo o něco pomalejší, což tuto výhodu eliminovalo. Další a to asi největší nevýhodou je to, že aplikace umožňují export kromě obrázků, SVG a PDF pouze ve vlastním značkovacím jazyce neboli ve vlastním XML formátu. Tudíž nevím, jak by se řešila přenositelnost diagramů na jiné nástroje. Další důležitým poznatkem je fakt, že tyto nástroje jsou pouze povrchní a nejsou tolik propracované jako jejich desktopové obdoby a ani nepokrývají tak komplexní oblast využití. Vesměs se jedná pouze o modelování diagramů. Vzhledem k trendu web based aplikací jsme považovali za vhodné zmínit tyto nástroje. Jelikož s vylepšováním technologií tvořící prezenční vrstvu webových aplikací se dá očekávat budoucí potenciál obdobných web based nástrojů jak po stránce uživatelské použitelnosti, funkcionality tak i komplexnosti řešení. Avšak v současné době je možnost jejich využití dosti omezená. 14

15 5) Trh nástrojů CASE a jejich porovnání Komerční: 1. PowerDesigner MS Visio Enterprise Architect 8 Nekomerční: 1. ArgoUML 2. StarUML 3. Umbrello 4. BOUML 5. UMLet 5.1) Komerční produkty Mezi komerční produkty byly vybrány následující produkty. Nástroj Power Designer 15.3 Enterprise Architecture Enterprise Architect 8 MS Visio 2010 Výrobce Sybase Sparx Microsoft Tabulka 1 Vybrané komerční produkty 5.1.1) PowerDesigner 15.3 Enterprise Architecture PowerDesigner 15.3 je vedoucí nástroj CASE pro modelování a správu metadat, datové modelování, informační architekturou a podnikové architektury. Jedná se o komplexní modelovací nástroj, který podporuje vzájemné propojení modelů jako například procesní diagramy, všechny UML diagramy, datové modely atd.. Výhodou je taky práci nad společným repository co ulehčuje týmovou spolupráci na projektech a jejich verzích. Přístup do repository je umožněný pomocí webového prohlížeče. PowerDesigner přichází v různých verzích a tak si zákazník může vybrat podle svých potřeb z následujících 4 : DataArchitect Splňuje požadavky nejnáročnějších datových modelářů a DB administrátorů. DataArchitect nabízí řízení požadavků a plný rozsah funkcionality pro víceúrovňovou analýzu a design 4 15

16 včetně zpětného inženýrství i inženýrství napřed pro téměř 60 poskytovatelů/verzí relačních databází. Developer Varianta určená pro objektové modelování včetně řízení požadavků. Plná podpora UML. Obsahuje funkcionalitu pro zvýšení produktivity při použití s těmito jazyky/nástroji: Java, C#, VB.NET, XML, PowerBuilder, aj. Variantu Developer je možné propojit s většinou rozšířených vývojových nástrojů pro zajištění automatické model to code synchronizace. Studio Naplňuje potřeby zejména vedení IT a obchodu a poskytuje možnosti sladění cílů obou těchto oddělení. Kombinuje funkcionalitu variant DataArchitect, Developer a ještě přidává možnost modelovat obchodní procesy. Varianta Studio tak umožňuje vytvořit komplexní pohled na strukturu a chování celé firmy. Viewer Tuto variantu využijí zejména týmy tvořící dokumentaci, techničtí manažeři a další uživatelé, kteří potřebují přístup ke čtení modelů. Je možné z něj přistupovat do Repository, tisknout modely a vytvářet reporty. Viewer je k dispozici zdarma na adrese Enterprise Edice (DataArchitect Enterprise, Developer Enterprise, Studio Enterprise) Varianty s přívlastkem Enterprise obsahují navíc připojení do Repository pro každého uživatele. Na Enterprise varianty je možné upgradovat i ze základních verzí PowerDesigneru v okamžiku potřeby. Mezi novinky ve verzi 15.3 vs patří 5 : Rozšířený seznam objektů Export seznamu do Excelu Tisk s náhledem WYSIWYG Rychlé třídění sloupců Přizpůsobení sloupců v seznamech obsahující více typů objektů Tvoření diagramu se selekce Uživatel může vytvořit nový diagram z vybraných symbolů pomocí příkazu Vytvoř diagram se selekce (Create diagram from Selection) Tvoření souvisejících diagramů 5 gner.15.3/doc/html/title.html 16

17 Uživatel může vytvořit diagram souvisejících diagramů objektů přímo se záložky související diagram (Related diagram) nebo pomocí submenu. Vícenásobní selekce z matice (Multiple selection in Matrices) Uživatel může vybírat a upravovat více buněk matice. Nastavení zobrazení Všechny diagramy v PowerDesigneru mají možnost přizpůsobení zobrazení, co umožňuje zobrazení jakýkoliv atributů a kolekcí v jakýmkoli pořadí, které si uživatel přeje v diagramech jejich symbolů. Zjednodušené uživatelské rozhraní Tlačítko pro sdílení a kopírování ve výběru nový model a v dalších částech bylo nahrazeno jedním Vložit zdroj v modelu (Embed Resource in Model) Spojování modelu nyní zobrazuje jediný strom ukazující předpokládaný výsledek spojení. Uživatel má možnost přepnutí dvojitý zobrazení stromu pomocí tlačítka vlevo nahoře zobraz zdrojový model (Show source model) Doplňky Plug in pro Visual Studio podporuje Visual Studio Shrnuti PowerDesigner V následující tabulce jsou shrnuty hlavní vlastnosti produktu PowerDesigner 15.3 PowerDesigner Výrobce Sybase (http://www.sybase.com) Distributor ČR Sybase Software, s.r.o (http://www.sybase.cz) Zkušební verze Ano 15 dní Verze UML 2.0 Generování dokumentace Ano RTF, HTML, Excel a další. Generování kódu Ano Reverse engineering Ano databází Java, C#, C++, PowerBuilder, XML, VB.NET a další. 17

18 Podporované DBS Ano víc než 60 relačních Oracle, IBM DB/2, MS SQL Server, Sybase, MySQL a další Platforma Multiplatformní Windows, Linux, Mac OS X Správa verzí Ano Týmová spolupráce Ano Export Ano RTF, HTML, Excel, atd. Import Ano XMI Lokalizace Ne Cena Cena u tohoto produktu se pohybuje v tisících Kč Tabulka 2 Shrnutí produkt PowerDesigner 15.3 Přínosy PowerDesigneru 6 : Komplexní a prověřený nástroj PowerDesigner představuje trhem prověřený nástroj pro UML, procesní a datové modelování a je považován za standard v mnoha společnostech po celém světě. Sladění obchodu a IT PowerDesigner napomáhá sladění cílů obchodního a IT oddělení díky možnosti sledování vazeb mezi všemi požadavky, procesními, UML a datovými modely. Zlepšení individuální produktivity PowerDesigner obsahuje řadu uživatelsky modifikovatelných generátorů kódu a DDL skriptů, které značně snižují nároky na manuální programování a zefektivňují správu modelů. Zlepšení týmové produktivity PowerDesigner poskytuje všem modelářům ideální prostředí pro práci v týmech. K dispozici je společná repository pro ukládání jednotlivých modelů včetně jejich různých verzí

19 Široké možnosti přizpůsobení PowerDesigner nabízí široké možnosti přizpůsobení za účelem podpory firemních nebo legislativních standardů s využitím VB Scriptu, plně skriptovatelného COM rozhraní a kastomizovatelného metamodelu. Minimalizace nechtěných dopadů změn PowerDesigner významně snižuje náklady a čas na implementaci změn díky obousměrné analýze dopadu změny napříč všemi provázanými modely ) Microsoft Visio 2010 Microsoft Visio 2010 je nástroj patřící pod balík Microsoft Office určený pro kreslení různých diagramů na platformě Windows využívající vektorovou grafiku pro tvoření diagramů. Zatím není dostupný pro jiné platformy avšak díky proprietárnímu formátu Visia je možný tyhle diagramy otevřít i v některých programech pro kreslení diagramů na platformě Mac OS X nebo Linux. Momentálně je dostupný ve třech verzích a to: Standard určeno pro základní diagramy, schémata a grafy. Professional určeno pro pokročilejší diagramy s možností propojovat obrazce s daty. Premium určeno pro nejnáročnější uživatele, kteří potřebují silný nástroj například na procesní řízení, TQM, ISO, Six Sigma a pod. Visio je vhodný nástroj pro vizualizaci a tvorbu diagramů, a to buď statických, nebo dynamických, které se automaticky mění v závislosti na datech a v reálném čase. Tato vlastnost je velmi užitečná pro vývojářskou společnost, kdy můžou všichni vývojáři spolupracovat a vidí provedené změny od svých týmových kolegů. Visio slouží k tvorbě organizačních a síťových diagramů, modelování obchodních procesů nebo schémat podlaží, výrobních linek, ISO procesů a schémat architektury IT. Schémata lze sdílet pomocí webového rozhraní nebo publikovat na server SharePoint. Možnosti použití aplikace Visio 2010 jsou opravdu různorodé. Pro přehlednost jsou rozdělené do pěti skupin: Obecné diagram Technická schémata Diagramy v IT Nástroje pro Business Intelligence Nástroje pro procesní řízeni V následující tabulce je porovnání jednotlivých edic Visio Podle vlastností, které jednotlivý edice ponoukají je v každé k dispozici sada různých předpřipravených sady šablon. Pro vývojářskou 19

20 firmu je nejvhodnější edice Premium, která umožňuje například důležité sdílení přes webové rozhraní, inteligentní analýzy, databázový diagramy, diagramy IT infrastruktury, hierarchické diagramy a další. Porovnání jednotlivých edic Visio Vlastnost Typ verze Standard Professional Premium Jednoduchá tvorba diagramů v moderních šablonách, automatické zarovnávání a úpravy Intuitivní navigace v novém uživatelském rozhraní Dynamické tvary, které se mění na základě odkazů na data získaná v reálném čase Sdílení přes webové rozhraní (i mezi adresáty, kteří nemají Visio) Nové nástroje pro správu procesů, pro jejich modelování a sled prací v SharePoint Inteligentní analýza pro nalezení chyb proti obchodní logice Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ne Ano Ano Ne Ano Ano Ne Ne Ano Ne Ne Ano Cena v Kč (orientační cena bez DPH) Kč Kč Kč Tabulka 3 Porovnání edic Visio Shrnutí MS Visio 2010 Nejdůležitější vlastnosti vytvořené pro vývojáře má Visio 2010 připraveno například následující využití 8 : Diagram pracovního postupu SharePoint (workflow) pro návrh logiky. Takto vytvořený diagram lze následně exportovat do aplikace SharePoint Designer a použít na serveru SharePoint. Diagram modelu databáze používající zápis IDEF1X a relační vazby visio soutez/dokumenty/datasheet_visio_2010.pdf 20

Nástroje pro tvorbu wireframes

Nástroje pro tvorbu wireframes Nástroje pro tvorbu wireframes Tento dokument stručně popisuje dostupné nástroje, které slouží pro tvorbu modelů stránek, tzv. wireframes. Michal Pařízek v červnu 2009 vyzkoušel celkem sedm nástrojů, z

Více

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER váš partner na cestě od dat k informacím globtech spol. s r.o. karlovo náměstí 17 c, praha 2 tel.: +420 221 986 390 info@globtech.cz

Více

Semestrální práce Použití CASE ve vývojářské firmě

Semestrální práce Použití CASE ve vývojářské firmě Semestrální práce Použití CASE ve vývojářské firmě Datum: 31. 5. 2009 Předmět: 4IT450 - CASE (Computer Aided Systems Engineering) Vyučující: prof. Ing. Václav Řepa, CSc. Autoři: Michal Bláha, Marek Demčák,

Více

UML: Unified Modeling Language

UML: Unified Modeling Language UML 1 UML: Unified Modeling Language Systém kombinace softwaru, hardwaru, dat a uživatelů, která umožňuje řešení konkrétního problému Vývoj systémů vytváření systémů pro klienta Vývoj probíhá na základě

Více

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI Cyril Klimeš a) Jan Melzer b) a) Ostravská univerzita, katedra informatiky a počítačů, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava, ČR E-mail: cyril.klimes@osu.cz b) DC Concept

Více

Využití CASE nástrojů ve vývojářské firmě

Využití CASE nástrojů ve vývojářské firmě Vysoká škola ekonomická v Praze, Nám. W. Churchilla 3, 130 67 Praha 3 Využití CASE nástrojů ve vývojářské firmě CASE Computer Aided Systems Engineering 4IT450 Nela Jakubičková Michal Novák Miroslav Novák

Více

E-learningovýsystém Moodle

E-learningovýsystém Moodle E-learningovýsystém Moodle Jan Povolný Název projektu: Věda pro život, život pro vědu Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Co je to Moodle? - systém pro tvorbu a správu elektronických výukových kurzů

Více

Analýza a Návrh. Analýza

Analýza a Návrh. Analýza Analysis & Design Návrh nebo Design? Design = návrh Není vytváření použitelného uživatelského prostředí (pouze malinká podmnožina celého návrhu) Často takto omezeně chápáno studenty nedokáží si představit,

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita Aktivní webové stránky Úvod: - statické webové stránky: pevně vytvořený kód HTML uložený na serveru, ke kterému se přistupuje obvykle pomocí protokolu HTTP (HTTPS - zabezpečený). Je možno používat i různé

Více

Stručný obsah. K2118.indd 3 19.6.2013 9:15:27

Stručný obsah. K2118.indd 3 19.6.2013 9:15:27 Stručný obsah 1. Stručný obsah 3 2. Úvod 11 3. Seznamy a databáze v Excelu 13 4. Excel a externí data 45 5. Vytvoření kontingenční tabulky 65 6. Využití kontingenčních tabulek 81 7. Kontingenční grafy

Více

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída:

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída: DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP Maturitní projekt Vypracoval: Denis Ptáček Třída: 4B Rok: 2014/2015 Obsah 1. Použité nástroje... 3 1.1 NetBeans

Více

Principy UML. Clear View Training 2005 v2.2 1

Principy UML. Clear View Training 2005 v2.2 1 Principy UML Clear View Training 2005 v2.2 1 1.2 Co je touml? Unified Modelling Language (UML) je univerzálníjazyk pro vizuální modelování systémů Podporuje všechny životní cykly Mohou jej implementovat

Více

Nástroje pro vývoj aplikací v závislosti na platformě a jejich vazba na CASE

Nástroje pro vývoj aplikací v závislosti na platformě a jejich vazba na CASE Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Nástroje pro vývoj aplikací v závislosti na platformě a jejich vazba na CASE Seminární práce k předmětu

Více

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb:

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb: Technologie Marushka Základním konceptem technologie Marushka je použití jádra, které poskytuje přístup a jednotnou grafickou prezentaci geografických dat. Jádro je vyvíjeno na komponentním objektovém

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009 Compatibility List Verze 3.60.5 8.4.2009 GORDIC spol. s r. o. Copyright 1993-2009 1 Obsah Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.1 3.2 Úvodní informace Podporované databázové systémy Klientské prostředí Tlustý klient...

Více

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware Information Server je výrobní analytický a reportní informační portál pro publikaci výrobních dat

Více

Microsoft Access tvorba databáze jednoduše

Microsoft Access tvorba databáze jednoduše Microsoft Access tvorba databáze jednoduše Časový rozsah: 2 dny (9:00-16:00) Cena: 3300 Kč + DPH Úvod do relačních databází. Funkce databázových objektů Microsoft Access. Návrh tabulek, definice základních

Více

Obsah. Úvod 11 Zpětná vazba od čtenářů 13 Errata 14 Poznámka ke kódům 14

Obsah. Úvod 11 Zpětná vazba od čtenářů 13 Errata 14 Poznámka ke kódům 14 Úvod 11 Zpětná vazba od čtenářů 13 Errata 14 Poznámka ke kódům 14 KAPITOLA 1 Nové rysy Windows 8 a 8.1 15 Nové uživatelské rozhraní 15 Rychlý náběh po zapnutí 16 Informace v prvním sledu 16 Nové prezentační

Více

Základy analýzy. autor. Jan Novotný http://blog.novoj.net/ 15. února 2007

Základy analýzy. autor. Jan Novotný http://blog.novoj.net/ 15. února 2007 Základy analýzy autor Jan Novotný http://blog.novoj.net/ 15. února 2007 V prezentaci jsou použity diagramy z: Wikipedia, Sparx UML Tutorial, Argo UML Metodiky vývoje Různé metodiky vývoje vazba na fáze

Více

Klasické metodiky softwarového inženýrství I N G M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W

Klasické metodiky softwarového inženýrství I N G M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W Klasické metodiky softwarového inženýrství I N G M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W Osnova přednášky Co to je softwarové inženýrství Softwarový proces Metodika a metoda Evoluce softwarových

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

Modelem řízený vývoj. SWI 1 Jan Kryštof

Modelem řízený vývoj. SWI 1 Jan Kryštof Modelem řízený vývoj SWI 1 Jan Kryštof Související zkratky MDA ~ Architecture formální vymezení MDD ~ Development aktivita SW vývojářů MDG, MDE,... UML ~ Unified modeling language OMG ~ Object Management

Více

Základní informace. Modelování. Notace

Základní informace. Modelování. Notace Základní informace BPMS = business process management systems - systémy pro modelování a optimalizace business procesů uvnitř organizace BPMN = business process modeling notation - součást BPMS, notace

Více

2 PŘÍKLAD IMPORTU ZATÍŽENÍ Z XML

2 PŘÍKLAD IMPORTU ZATÍŽENÍ Z XML ROZHRANÍ ESA XML Ing. Richard Vondráček SCIA CZ, s. r. o., Thákurova 3, 160 00 Praha 6 www.scia.cz 1 OTEVŘENÝ FORMÁT Jednou z mnoha užitečných vlastností programu ESA PT je podpora otevřeného rozhraní

Více

Využití SysML pro tvorbu modelů v systémovém inženýrství

Využití SysML pro tvorbu modelů v systémovém inženýrství Využití SysML pro tvorbu modelů v systémovém inženýrství Antonín Srna, Ústav informatiky, Provozně ekonomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně, xsrna2@mendelu.cz Abstrakt Článek se zaobírá univerzálním

Více

rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek

rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek Co je to webová aplikace? příklady virtuální obchodní dům intranetový IS podniku vyhledávací služby aplikace jako každá jiná přístupná

Více

Služby Microsoft Office 365

Služby Microsoft Office 365 Cena: 2000 Kč + DPH Služby Microsoft Office 365 Kurz je určen všem, kteří se chtějí ponořit do tajů Cloud služeb a chtějí naplno využít možnosti Office 365, jako komunikačního nástroje i prostředí pro

Více

Excel a externí data KAPITOLA 2

Excel a externí data KAPITOLA 2 Excel a externí data KAPITOLA 2 V této kapitole: Připojení databáze Microsoft Access Data z webových stránek a z textových souborů Data z databází Program Microsoft Query Práce se soubory typu XML Velkou

Více

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13 Obsah Úvodem 9 1. Úvod do Ajaxu 11 Jak Ajax funguje? 13 Popis 13 Ukázky 13 Jaké jsou možnosti tvorby interaktivních webových aplikací? 15 Co je třeba znát? 16 Jak fungují technologie Ajaxu 16 Jak funguje

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Semestrální práce CASE. aplikací a jejich vazba na CASE. Luboš Harášek;Filip Kroupa;Barbora Matoušková;Petr Pravlovský

Semestrální práce CASE. aplikací a jejich vazba na CASE. Luboš Harášek;Filip Kroupa;Barbora Matoušková;Petr Pravlovský Semestrální práce CASE Nástroje pro vývoj aplikací a jejich vazba na CASE Luboš Harášek;Filip Kroupa;Barbora Matoušková;Petr Pravlovský 1. Obsah 1. Obsah... 2 2. Úvod... 4 3. CASE... 6 4. IDE... 9 5. Nástroje

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Novinky ve Visual Studio 2010. Tomáš Kroupa Tomas.Kroupa@hotmail.com

Novinky ve Visual Studio 2010. Tomáš Kroupa Tomas.Kroupa@hotmail.com Novinky ve Visual Studio 2010 Tomáš Kroupa Tomas.Kroupa@hotmail.com O čem si dnes řekneme Visual studio 2010 (beta 2) Jazyk C# 4.0 ASP.NET 4.0.NET 4.0 Visual Studio 2010 Beta 2 Jak získat Testovací verze

Více

Základy databází. O autorech 17 PRVNÍ ČÁST. KAPITOLA 1 Začínáme 19

Základy databází. O autorech 17 PRVNÍ ČÁST. KAPITOLA 1 Začínáme 19 3 Obsah Novinky v tomto vydání 10 Význam základních principů 11 Výuka principů nezávisle na databázových produktech 12 Klíčové pojmy, kontrolní otázky, cvičení, případové studie a projekty 12 Software,

Více

ArcGIS for Server. V oblasti správy, vizualizace a zpracování prostorových dat nabízí ArcGIS for Server tyto možnosti:

ArcGIS for Server. V oblasti správy, vizualizace a zpracování prostorových dat nabízí ArcGIS for Server tyto možnosti: ArcGIS for Server ArcGIS for Server ArcGIS for Server je komplexní nástroj, který představuje platformu pro poskytování GIS služeb umožňujících pořizování, správu a analýzu prostorových dat a jejich vizualizaci.

Více

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Ukázkový přiklad mikroaplikace systému Formcrates 2010 Naucrates s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Vyskočilova 741/3, 140 00 Praha 4 Czech Republic tel.: +420

Více

Techniky a CASE nástroje vývoje IS přednáškový blok 3

Techniky a CASE nástroje vývoje IS přednáškový blok 3 Techniky a nástroje vývoje IS přednáškový blok 3 doc. Ing. Alena Buchalcevová, Ph.D buchalc@vse.cz Agenda pro návrh databáze nástroje pro podporu vývoje IS příklad Astah nástroje pro řízení projektu nástroje

Více

VY_32_INOVACE_INF.19. Inkscape, GIMP, Blender

VY_32_INOVACE_INF.19. Inkscape, GIMP, Blender VY_32_INOVACE_INF.19 Inkscape, GIMP, Blender Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 INKSCAPE Inkscape je open source

Více

Databáze s tisíci uložených procedur. Pavel Bláhovec, DiS www.blahovec.cz pavel@blahovec.cz

Databáze s tisíci uložených procedur. Pavel Bláhovec, DiS www.blahovec.cz pavel@blahovec.cz Databáze s tisíci uložených procedur Pavel Bláhovec, DiS www.blahovec.cz pavel@blahovec.cz Kdo jsem 1/2 Vývojem software se zabývám přes 15 let Mobilní aplikace pro obchodníky Wella PageMaker plug in pro

Více

1. IT_0F1 Základní obsluha MS Office 2010 MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Windows

1. IT_0F1 Základní obsluha MS Office 2010 MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Windows 1. IT_0F1 Základní obsluha MS Office 2010 MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Windows Hlavní náplní kurzu je seznámit účastníky se základními a středně pokročilými technikami vybraných produktů MS Office.

Více

Použití databází na Webu

Použití databází na Webu 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2010/11/18 11:33:52 $ Obsah Co nás čeká... 3 Architektura webových databázových aplikací... 4 K čemu se používají databázové

Více

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS 1. Úvod... 2 2. Základní pojmy... 3 3. Vytvoření databáze... 5 4. Základní objekty databáze... 6 5. Návrhové zobrazení tabulky... 7 6. Vytváření tabulek... 7 6.1. Vytvoření tabulky

Více

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování X36SIN: Softwarové inženýrství Životní cyklus a plánování 1 Kontext Minule jsme si řekli, co to je deklarace záměru, odborný článek, katalog požadavků, seznam aktérů a seznam událostí. Seznam aktérů a

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace Obsah HLEDEJCENY.mobi Mezi Vodami 1952/9 e-mail: info@hledejceny.cz HLEDEJCENY.mobi... 1 Mobilní verze e-shopu... 1 Důvody instalace... 1 Výhody... 2 Co je k mobilní verzi potřeba... 2 Objednávka služby...

Více

Tisková řešení. EIP přidaná hodnota, kterou přidáte Vy sami. Září 2008. Aleš Povolný, Xerox CZ

Tisková řešení. EIP přidaná hodnota, kterou přidáte Vy sami. Září 2008. Aleš Povolný, Xerox CZ Tisková řešení Září 2008 Aleš Povolný, Xerox CZ Xerox MFD s podporou EIP Výkon MFD v office oblasti Až 101 PPM B&W Až 60 PPM v barvě Kopírování Nová funkce: kopírování dokladů Faxování Fax přes Print Driver

Více

Počítačové kurzy buildit

Počítačové kurzy buildit Počítačové kurzy buildit Kurz MS Windows - základy 1 590 Kč principy systému Windows, ovládání systému, práce s aplikacemi a okny, správa souborů a složek, multitasking, práce se schránkou Uživatelům,

Více

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití Programové prostředky PC - 5 Informatika 2 Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16 10 17 45 tel.: 48 535 2442 Obsah: Vrstvy programového

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

VirtualBox desktopová virtualizace. Zdeněk Merta

VirtualBox desktopová virtualizace. Zdeněk Merta VirtualBox desktopová virtualizace Zdeněk Merta 15.3.2009 VirtualBox dektopová virtualizace Stránka 2 ze 14 VirtualBox Multiplatformní virtualizační nástroj. Částečně založen na virtualizačním nástroji

Více

Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft

Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft Microsoft Windows Server System Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft Přehled Země: Česká republika Odvětví: Služby, zábavní průmysl Vedení

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE WEBOWÉ STRÁNKY TŘÍD KAMIL POPELKA ZÁVĚREČNÁ MATURITNÍ PRÁCE BRNO 2011 Prohlášení Prohlašuji, že maturitní práce je mým původním autorským dílem, které

Více

Business Intelligence nástroje a plánování

Business Intelligence nástroje a plánování Business Intelligence nástroje a plánování pro snadné reportování a vizualizaci Petr Mlejnský Business Intelligence pro reporting, analýzy a vizualizaci Business Intelligence eporting Dashboardy a vizualizace

Více

Projekt podnikové mobility

Projekt podnikové mobility Projekt podnikové mobility Cortado Corporate Server Jedno řešení pro firemní mobilitu IGNUM Telekomunikace s.r.o. Cortado Corporate Server Bezkonkurenční all-in-one řešení zahrnuje mobilní zařízení a správu

Více

Analýza a návrh webových aplikací I N G. M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W

Analýza a návrh webových aplikací I N G. M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W Analýza a návrh webových aplikací I N G. M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W Osnova dnešní přednášky Proč tento předmět vlastně existuje? Proč nestačí standardní metodiky SI? Co standardním

Více

Mobilní trh vize Atos

Mobilní trh vize Atos 20-11-2014 Mobilní trh vize Atos Nabídka Smart Mobility: Dva způsoby reakce na požadavky na mobilitu Enterprise Mobilita pro zaměstnance Téma: Kvalitnější, rychlejší, levnější mobilní Ovlivňuje: Produktivitu

Více

Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum

Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum Obsah I. Úvod... 2 II. Cíl dokumentu... 2 III. Fáze projektu... 2 IV. Popis jednotlivých fází projektu... 2 1. Fáze 1. - Analýza... 2 2. Fáze 2. -

Více

Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu v prvním pololetí roku 2006

Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu v prvním pololetí roku 2006 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta informatiky a statistiky Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu v prvním pololetí roku 2006 Semestrální práce v rámci kurzu IT_572 Petr Žůrek Ondřej Kousal Vasil

Více

Obsah. Rozdíly mezi systémy Joomla 1.0 a 1.5...15 Systém Joomla coby jednička online komunity...16 Shrnutí...16

Obsah. Rozdíly mezi systémy Joomla 1.0 a 1.5...15 Systém Joomla coby jednička online komunity...16 Shrnutí...16 Obsah Kapitola 1 Seznámení se systémem Joomla!................................. 9 Přehled systémů pro správu obsahu....................................................10 Použití systému pro správu obsahu.....................................................11

Více

Jiří Mašek BIVŠ V Pra r ha 20 2 08

Jiří Mašek BIVŠ V Pra r ha 20 2 08 Jiří Mašek BIVŠ Praha 2008 Procesvývoje IS Unifiedprocess(UP) Iterace vývoje Rysy CASE nástrojů Podpora metodických přístupů modelování Integrační mechanismy propojení modelů Podpora etap vývoje Generování

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Zpracoval: Jaroslav Kotlán srpen 2009s Úvod Modul Programování

Více

Srovnání 602Office a 602PC SUITE

Srovnání 602Office a 602PC SUITE - Srovnání a 1 z 6 Srovnání a Následující tabulka slouží k porovnání vlastnosti kancelářských balíků a 602PC SUITE. Nezaměřuje se na základní vlastnosti, společné oběma kancelářským balíkům, nýbrž na pokročilé

Více

Lotus Quickr - ECM Integrace s LD/LN aplikacemi. Ing. Josef Homolka VUMS Legend

Lotus Quickr - ECM Integrace s LD/LN aplikacemi. Ing. Josef Homolka VUMS Legend Lotus Quickr - ECM Integrace s LD/LN aplikacemi Ing. Josef Homolka VUMS Legend Lotus Symposium 2010 Co nám přinesl systém ISDS?? Informační Systém Datových Schránek 2 Otázku Kam s ním? 3 Ptáte se s čím?

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy.

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy. Úvodní příručka Microsoft Access 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Změna velikosti obrazovky nebo zavření databáze

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více

ArcGIS Online Subscription

ArcGIS Online Subscription ArcGIS Online Subscription GIS pro organizace ArcGIS Online je GIS v cloudu. Poskytuje služby GIS v prostředí internetu, ať už se jedná o úložné místo, publikaci mapových a geoprocessingových služeb, nebo

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

One Life, live it well

One Life, live it well One Life, live it well DATASYS UMS - UNIFIED MESSAGING SYSTEM with integrated it s possible! 1 Společnost DATASYS poskytuje specializované služby v oblasti implementace, vývoje a dodávek komunikačních

Více

Úvod do principů objektově orientovaného programování

Úvod do principů objektově orientovaného programování OBSAH DISTANČNÍHO E-LEARNINGOVÉHO KURZU PROFESNÍ RŮST ANALYTIKA OD ZÁKLADŮ (BASE) ÚVOD DO TECHNOLOGIÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ Jak funguje počítač na základní úrovni Základy HTML Skripty ve webovských technologiích

Více

Přehled CASE nástrojů na tuzemském trhu

Přehled CASE nástrojů na tuzemském trhu Přehled CASE nástrojů na tuzemském trhu Popis a specifikace Autoři: Bc. Lukáš Peroutka Bc. Daniel Kobrle Bc. Jan Jurečka Bc. Václav Podlipný V Praze 20.12.2011 Obsah Úvod... 5 Komerční nástroje... 6 eclarus...

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Project 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Tuto oblast můžete

Více

7.5 Diagram tříd pokročilé techniky

7.5 Diagram tříd pokročilé techniky 7.5 Diagram tříd pokročilé techniky Stereotypy - jeden ze základních prostředků rozšiřitelnosti UML - pro modelovací konstrukce neexistující v UML, ale podobné předdefinované v UML definované uživatelem

Více

1. Začínáme s FrontPage 2003 11

1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Úvod 9 1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Instalace programu 12 Spuštění a ukončení programu 15 Základní ovládání 16 Hledání souborů 30 Najít a nahradit 31 Tisk 32 Schránka sady Office 34 Nápověda 36 Varianty

Více

Typy souborů ve STATISTICA. Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu

Typy souborů ve STATISTICA. Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu StatSoft Typy souborů ve STATISTICA Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu STATISTICA, ukáže Vám jejich možnosti a tím Vám dovolí využívat program efektivněji. Jistě jste již

Více

Možnosti propojení Lotus Notes/Domino a jiných systémů. Ondřej Fuxa Your System spol. s r.o.

Možnosti propojení Lotus Notes/Domino a jiných systémů. Ondřej Fuxa Your System spol. s r.o. Možnosti propojení Lotus Notes/Domino a jiných systémů Ondřej Fuxa Your System spol. s r.o. Lotus Symposium 2010 Agenda Integrace proč o ní uvažujeme? Možnosti integrace Lotus Notes/Domino a jiných systémů

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Excel 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Více

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Obec Senorady Miroslav Patočka 2006 Obsah: 1. Úvodní informace 1.1 Informace pro uživatele 1.1.1 Přístupnost HTML, PDA, WAP, XML

Více

Integrace podnikových Open Source aplikací v praxi. RNDr. Petr Novák, Open Source Conference Praha, 19. duben 2011

Integrace podnikových Open Source aplikací v praxi. RNDr. Petr Novák, Open Source Conference Praha, 19. duben 2011 Integrace podnikových Open Source aplikací v praxi RNDr. Petr Novák, Open Source Conference Praha, 19. duben 2011 Partneři řešení Business Systems, a.s. www.bsys.cz MULTIMAGE, s.r.o. www.multimageweb.com

Více

Unified Communications. Customer Contact. Cisco Unified Contact Center Enterprise. Hlavní výhody. Způsoby nasazení

Unified Communications. Customer Contact. Cisco Unified Contact Center Enterprise. Hlavní výhody. Způsoby nasazení Unified Communications Customer Contact Cisco Unified Contact Center Enterprise Cisco Unified Contact Center Enterprise přináší ucelené řešení poskytující inteligentní směrování a obsloužení hovorů. Jedná

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Magento se představuje

Magento se představuje Kapitola 1 Magento se představuje 1.1 Co je to vlastně Magento? Magento je nový profesionální open-source e-shop pro e-commerce 21. století. Nabízí nevídanou flexibilitu, funkčnost a ovládání. S tímto

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools jsou desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních zdrojů.

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Strana 2 Versiondog 3.0.3 Nová verze systému Versiondog 3.0.3 přináší oproti verzi 2.5.1 celou řadu nových funkčností a rozšíření typů komponent

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky. Dokumentace k programu MMDoc

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky. Dokumentace k programu MMDoc Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Dokumentace k programu MMDoc Vypracoval: Petr Dvořák Datum: 15.prosince 2005 1. Úvod 1.1. Účel tohoto dokumentu

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím)

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Object 12 3 Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 4. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední

Více

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr 5/2010 IBM Content Manager Collaboration Edition O produktu IBM Content Manager Collaboration Edition IBM Content Manager Collaboration

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

Ekonomický systém WinStrom 10

Ekonomický systém WinStrom 10 IT Strategie Ekonomický systém WinStrom 10 Miloš Grásgruber WinStrom je ekonomický systém, který má na českém trhu dlouhou historii. V případě verze WinStrom 10 se však jedná o zcela novou generaci systému,

Více

Moje Cisco Nejčastější dotazy

Moje Cisco Nejčastější dotazy 1. Co je Moje Cisco? Moje Cisco umožňuje mobilní, přizpůsobitelné zobrazení vašich oblíbených informací na webu Cisco.com. 2. Jak otevřít stránku Moje Cisco? Moje Cisco lze otevřít dvěma způsoby: Rozbalovací

Více

PŘÍLOHA Č. 2 RÁMCOVÉ SMLOUVY SEZNAM SLUŽEB A JEJICH CEN 1. Rozložení subjektů Počet počítačů Počet organizací % malé subjekty 100 6200 97 střední subjekty 1000 180 2.5 velké subjekty 10000 30 0.5 Úroveň

Více

InsideBusiness Payments CEE

InsideBusiness Payments CEE InsideBusiness Payments CEE Referenční příručka k novému vzhledu Přístupová cesta do střední a východní Evropy InsideBusiness Payments CEE Potřebujete pohodlný a bezproblémový přístup k úplné nabídce služeb

Více