Úvod. Život zakladatele Viléma Hartwiga

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod. Život zakladatele Viléma Hartwiga"

Transkript

1 Osnova: 1. Úvod 2. Život zakladatele sirotčince Viléma Hartwiga 3. První začátky kazatele Hartwiga v Čechách 4. Založení sirotčince v obci Čermná 5. Život v sirotčinci 6. Hospodářské a sociální problémy 7. Výchovná práce 8. Závěr 1

2 Úvod V roce 1867 založil Vilém Hartwig v horní části obce Čermné sirotčinec, který mimo krátkého přerušení za druhé světové války trvá dodnes, nyní ovšem jako dětský domov. Máme málo ústavů s tak bohatou minulostí. Historie vzniku sirotčince je velmi zajímavá a souvisí s tehdejšími dějinnými událostmi. Prusko-rakouská válka v roce 1866 ukončila období absolutismu. Hartwig byl do Čech vyslán z Ochranova /Herrnhut/ sborem Jednoty bratrské již v roce 1863 jako diasporní kazatel s posláním navštěvovat skupinky, které se hlásily k Jednotě bratrské, která mohla svoji činnost na našem území obnovit až po roce 1848, neboť Toleranční patent Josefa II. jí působení nepovoloval. Některé z těchto skupin byly poslední zbytky kdysi významných bratrských sborů, jiné vznikaly později pod vlivem pietismu, který se šířil z Německa. Vilém Hartwig přišel do Čech jako prostý služebník ochranovské církve, člověk samorostlý, svérázný, který nenavazoval na hlubší tradice /zvláště pedagogické/, poněvadž si jich ani nebyl vědom. Tuto skutečnost nejlépe objasní pohled na jeho život. Život zakladatele Viléma Hartwiga Vilém Hartwig se narodil ve Friedesdorfu v Kladsku /polsky Lezyce, jihovýchodně od Hronova, asi 10 km od českých hranic/. Rodiče měli větší hospodářství. Vyučil se truhlářem a v osmnácti letech se vydal na vandr. Sám vypráví: Musel jsem tehdy vypadat velmi komicky, protože oblek, který mi dal otec ušít, byl tak důkladný, že by do něj bylo možné snadno vstrčit dva Hartwigy. V té době měl zájmy stejné jako každý veselý tovaryš a vandrovník. Na vandru prožil šest let. Byla to jeho životní škola. Jako čtyřiadvacetiletý přišel do Kasselu. Zde na něj silně zapůsobil jeho mistr, nábožensky hloubavý člověk, pietista. Mladý truhlář Hartwig byl již dříve náruživým čtenářem románů a zábavných knih. Zde se seznámil s literaturou zcela odlišnou. Mistr mu půjčil díla Stillingova /Jung-Stilling, vynikající oční lékař, básník, spisovatel. Jeho Heinrich Stillings Jugend přepracoval a vydal Goethe/. Nejvíce prý na něj zapůsobila kniha pastora Kapfa a bible, kterou mu mistr daroval k vánocům. V prostředí řemeslnické rodiny se postupně stal zaníceným pietistou, aniž by si uvědomoval svoji příslušnost k tomuto hnutí. Obdivoval kázání pastora Kohlbrügga a hledal v náboženském zanícení řešení svých životních problémů. Je nutné si uvědomit, že Hartwig se vydává na vandr koncem roku 1848, vandrovní léta prožívá v ovzduší Německa padesátých let, po porážce revoluce, v řemeslnickém konzervativním prostředí. Sám Hartwig pochází z přísně katolické rodiny. Proces jeho vnitřní přeměny jde od nejprimitivnějšího katolicismu k 2

3 pietistickému protestantismu. S revolučním dělnickým hnutím nepřišel do styku a o jeho světovém názoru rozhodl vliv úzkého okruhu rodiny, v níž pracoval a dozrával. Na zpáteční cestě do svého rodiště prožil těžké chvíle dlouhé nemoci, vracel se s velikou nejistotou, jak bude doma přijat. Otec se zhrozil nad jeho názory i nad rancem bezbožných knih. Byla to převážně kázání Kohlbrüggeova. S ochranovským hnutím se dostal Hartwig do styku teprve později. Jeho život v otcovském domě byl pro stálé výčitky nesnesitelný. Konečně utekl z domu a po dlouhém váhání se usadil v Gnadenfrei /dnes Dol.Pilava v Polsku, 25 km od českých hranic, nedaleko Broumova/. Tam vstoupil po dvou letech do bratrského sboru. Bylo mu tehdy 31 roků. První začátky kazatele Hartwiga v Čechách V roce 1863 vysílá ochranovská církev Viléma Hartwiga do Čech jako diasporního, cestujícího kazatele. Nemá podrobnější teoretické průpravy, je pokračovatelem kdysi v době temna k nám vysílaných kolportérů /roznašečů knih/, lidových kazatelů, jak o nich píše Alois Jirásek. Nemusí se již skrývat, přece však se musí vyhýbat četníkům a jeho cesty jsou často dobrodružné. Neumí česky. S velikým úsilím se snaží naučit alespoň tolik, kolik bylo nutné, aby se dorozuměl v českém prostředí. Jako třiatřicetiletý muž chodí do české evangelické církevní školy v Klášteře nad Dědinou /u Třebechovic pod Orebem. Zde, na prosté vesnické faře, bylo tehdy sídlo hlavy evangelické církve v Čechách, superintendanta Jana Veselého. Tady Vilém Hartwig po vyučování dlouho vysedává ve školní lavici. Starší žáci mu pomáhají učit se česky číst nejprimitivnější metodou. Jeho čeština nikdy nedosáhla úplné dokonalosti, mluvil a kázal opravdu svérázným jazykem. Procházel východočeskými evangelickými sbory a působil v nich jako lidový kazatel. Z prvních cest se vracel do svého mateřského sboru v Gnadenfrei. Jeho cesty však později častěji směřovaly do pozdějšího trvalého působiště, tehdy ještě nerozdělené obce Čermné a blízkých Čenkovic, kde žili evangelíci. V Čermné Češi a v Čenkovicích Němci. Čermná měla silnou náboženskou tradici. V pozdější pietistické vlně, v letech odešlo z Čermné pro víru do Německa mnoho vystěhovalců, kteří se usadili v Rixfordu, v Berlíně a v okolí Střelína v Pruském Slezsku. Přesto však i při dalším pronásledování zůstalo v Čermné a v Čenkovicích dosti tajných evangelíků, kteří se po vyhlášení Tolerančního patentu přihlásili k víře svých předků a po mnohých protivenstvích prvních let tolerance založili farní sbor v Čermné a filiální německý v Čenkovicích. Tyto oba sbory spravoval kazatel v Čermné. Po roce 1861, kdy byl vydán patent protestantský, který zaručoval evangelíkům rovnoprávnost, mohl již Hartwig svobodně kázat. 3

4 Založení sirotčince v obci Čermná Válka v roce 1866 přinesla kraji bídu. Hartwig byl zatčen v podezření, že je vyzvědač. Byl vyslýchán a nakonec na zásah vyššího pruského důstojníka propuštěn. Vesnicemi se potloukaly žebrající děti, otrhané, zavšivené, se všemi znaky strašné bídy. Úcta k člověku, pocit povinnosti pomoci nejubožejším nenechal Hartwiga nečinně přihlížet. Nejsmutnější byl osud chlapců. Opuštěné děvče spíš přijala některá rodina jako lacinou chůvu nebo služku. Hartwig se ujímá prvního sirotka a brzy čtyř dalších tuláčků. Žije s nimi v místnosti evangelické školy. Tato pomoc však nestačí pro všechnu bídu, co je kolem. Hartwig byl člověk podnikavý, energický. Usuzuje velmi prostě:válka přinesla pruskému císaři velikou peněžní válečnou náhradu. Mohl by z ní velkoryse obětovat několik set zlatých na založení sirotčince pro ty, jimž válka přinesla nejtěžší zubožení. Píše tedy císaři prosebný list. Odpověď dostal, ale zamítavou. Obrací se tedy o pomoc jinde. Shání příspěvky, přidává vše, co má. Podle svědectví Hartwigovy dcery zemřela tehdy jeho matka. Celé dědictví věnoval s ostatními příspěvky na zakoupení obytné části rozlehlého Balcarova statku. Do něho se v roce 1868 se svými chovanci nastěhoval. Brzy jim přivedl i matku Ludmilu Samkovou z Vratislavi, s níž se v roce 1868 oženil. Budovu pro sirotčinec se šesti mírami pozemku koupila za 4500 zlatých německá společnost Handlung W. G.Thrän a Comp., jak je zapsáno v pozemkové knize obce Čermné. V roce 1872 byla adaptována podle vzoru zdejší školy. Kupní cena byla zaplacena z darů příznivců. V létě roku 1873 bylo vše hotovo. Avšak 17. září v témže roce vypukl oheň v místech, kde sirotčinec sousedil s Balcarovým statkem. Ze sirotčince zůstaly stát jen holé zdi. A znovu byl sirotčinec zbudován v roce 1879 ještě krásnější, jednopatrový s malou věžičkou. Tenkrát tu bylo 14 sirotků z různých končin. Život v sirotčinci Hartwigova pedagogická teorie byla velmi prostá: Děti ztratily rodinu, je nutno jim ji nahradit. Proto mu děti říkaly tatínku a jeho manželce maminko. Veškerý život byl organizován jako ve velmi početné rodině. Matka se starala o kuchyni, měla k ruce pomocnici, služebnou, otec vedl hospodářství a řídil život rodiny. Jediným soustavným výchovným působením byly domácí pobožnosti. O průběhu dne v sirotčinci máme podrobnou Hartwigovu zprávu. Začíná od věcí nejprostších: Když mají ráno vstávat, poskytuje jejich ložnice velmi pestrý pohled, nezřídka i nepříjemný, neboť mnohé z dítek jsou velmi zanedbané, o čemž lože nejednoho vydává jasné svědectví. Mnozí, jak je u dětí zvykem, se neradi myjí a vlasy češou. Trvá to dlouho, než si zvyknou nejnutnější kultuře. Vylíčený denní řád můžeme stručněji shr- 4

5 nout:o půl sedmé ranní pobožnost, po ní příprava k cestě do školy /evangelické i katolické-v obci jsou obě/. Několik nejstarších dětí zůstává doma pomáhat v domácnosti a při úklidu. Nebylo lehké dodržovat předpisy školského zákona o povinné školní docházce. Zákon z roku 1869 je jen o rok mladší než sirotčinec. Jeho všeobecná platnost v praxi byla na venkově jen s obtížemi prosazována. Otec Hartwig pokračuje: Po škole konají v domácnosti nebo v zahradě různé práce, což bez mnohého škádlení neprojde. Pak bývá mnoho práce se srovnáváním a smiřováním. V zimě večer derou dítky za malý poplatek peří, v čemž mají velikou zručnost, v létě pak sbírají potřebné a užitečné věci pro domácnost, borůvky, jahody, houby, klestí a podobně. Podle svých sil přispívají k živobytí. V sedm hodin večer koná se opět domácí pobožnost, potom dělá se mezi dětmi pořádek. K večeři bývá zpravidla suchý chléb. V 8 hodin jdou menší dítky spát, větší o něco později, poněvadž mají ještě všelicos na práci. Není náhodou, že líčení dne v sirotčinci začíná neutěšeným pohledem ráno do ložnice. Těžko si dnes dovedeme představit, jak zanedbané děti přicházely do sirotčince. Máme o tom mnoho dokladů z Hartwigových zpráv, vzpomínek pamětníků. Byli zde jen chlapci. I když již tenkrát existovaly některé předpisy pro podobné ústavy, praxe nutila přijímat děti od nejútlejšího věku až po učňovská léta. Nebylo zvláštností, přicházejí-li sem chlapci ve stáří 1-2 roků. Ti byli později vždy jakousi elitou sirotčince, nejtěsněji s ním srostli, považovali ho za svůj opravdový domov, rodinu. Dnes neznáme mimo ojedinělé výjímky dětský alkoholismus, tehdy nebyl mimořádností. Boj proti zavšivení v sirotčinci nikdy nekončil, znovu a znovu se obnovoval s příchodem téměř každého nového dítěte. Zdravotní stav mnoha dětí byl zoufalý. Přicházely s podlomeným zdravím, bez lékařské kontroly. Přinášely si zárodky tuberkulózy, následky podvýživy. Mezi dětmi často řádily infekční choroby, proti nimž neměla tehdejší medicína dostatečné prostředky. I při veškeré péči nebyly děti uchráněny otřesných zážitků při úmrtí svých kamarádů přímo v domově. Kupř. v jediném dni zemřeli dva chlapci na osypky. Smrtí končívaly i případy záškrtu, spály, rozšířil se i trachom, skrofulóza a řada nemocí, které nebyly ani odborně rozpoznány a léčeny. V tehdejší době nebylo možné předat dítě do ústavního léčení. Máme jedinou zprávu ze starších dob o léčení čermenského chovance v olomoucké nemocnici a cítíme z ní, jaká to byla neúnosná finanční oběť pro chudou pokladnu sirotčince. Vžitý sklon ke krádežím byl vážným výchovným problémem. Několikrát se ztratily peníze z pokladny. Otec Hartwig si stěžuje, jak těžko je naučit děti, aby si samy nebraly, co chtějí, ale aby o vše požádaly. Jednou se dokonce ztratila i bible z modlitební místnosti. Taková svatokrádež ovšem vzbudila mimořádný rozruch. Po dlouhém pátrání a vyšetřování byl objeven pachatel. Byl to podnikavý kluk, kterému se nelíbily časté pobožnosti, a věřil, že ztráta bible bude znamenat jejich konec. 5

6 Schoval ji do harmonia a teprve po dlouhém výslechu se přiznal. Jiná zajímavá epizodka vypráví o kuřáckých vášních chovanců. Skupinka chlapců docházela každou neděli do katolického kostela v Dolní Čermné. Bylo nutné děti řádně do obou kostelů posílat, na to jejich domovské obce dohlížely pečlivěji než na svoji povinnost platit příspěvky na chovance, jak jim je zákon předepisoval. Velebný pán chtěl asi chlapce povzbudit k horlivosti a tu a tam jim podstrčil krejcar. Hned po cestě domů jej utratili za kuřivo. V přijímání do sirotčince nebylo třídění podle potřeby zvýšené výchovné péče. Tím těžší byla práce s nesourodým kolektivem. Objevovaly se i útěky z domova, zvláště po velkých vojenských manévrech v kraji, které vylákaly chlapce k dobrodružství. /Zajímavá je i zmínka, že při manévrech bylo v sirotčinci ubytováno 11 důstojníků. Těžko si dovedeme představit, jak se tam stísnilo ještě 45 chlapců v poměrně malé budově/. Hartwig nedával uprchlíky hledat a stíhat, měl jednoduchou zásadu: Až budou mít hlad, vrátí se. Zásada se s různými časovými rozdíly návratu osvědčovala. Do sirotčince přicházeli většinou praví dětští ubožáci, které nikdo nechtěl, kteří byli na obtíž svým domovským obcím, dětští tuláci, často všelijak poznamenané a narušené. Děti ze zámožnějšího prostředí, zdravé a bez mravních závad našly snadněji místo v rodinách příbuzných nebo známých, za soucitem se mnohde skrývalo vykořisťování nejlevnější pracovní síly. Ve výročních zprávách psaných Hartwigem i v jeho vzpomínkách nenajdeme stesků na těsný prostor sirotčince, nedostatky vybavení a technické obtíže. Naopak hovoří o krásné, prostorné, světlé budově. Svědčí to o velmi skromných nárocích. V roce 1870 píše Hartwig: Dík značné podpoře přátel v Německu a ve Švýcarsku bylo lze koupiti velký, krásný dům pro rostoucí počet dětí. Dům, o kterém Hartwig hovoří, byl přízemní selský statek, jeho obytná plocha byla proti nynějšímu stavu poloviční. Dnes v dvojnásob veliké prostoře je maximální kapacita pro 30 dětí se značnými hygienickými výhradami, tehdy zde bylo 45 chlapců a početná Hartwigova vlastní rodina. Hned v roce 1873 budova vyhořela. Při přestavbě přibylo poschodí, provozní plocha se zdvojnásobila. S menšími nepodstatnými změnami, vynucenými stavební úpravou po dalším požáru v roce 1909, slouží ve stejném rozsahu budova dodnes. K obyvatelům mimo dětí a Hartwigovy rodiny nutno připočítat ještě 1-2 služebné a jednoho vychovatele. Bývá uváděn jako dozorce. Spával s chlapci na společné ložnici. V poschodí byl bohoslužebný sál, který zabral přibližně polovinu celého prostoru. Bývaly zde bohoslužby i pro dospělé z místního bratrského sboru. Sirotčinec sloužil i účelům církevním. Pro samotného Hartwiga mnoho místa nezbylo. Jeho kanceláří bylo prkno u okna. Sám si jej upravil jako psací pult, u kterého ve stoje vyřizoval veškerou korespondenci. Ta nebyla malá. Rozesílal desítky dopisů do celého světa, sháněl podpory, děkoval za dary. Současně oknem sledoval, co dělají jeho 6

7 svěřenci na dvorku a na zahradě. Vedle tohoto svérázného psacího stolu si připevnil rovněž vlastníma rukama ozdobně vyrobenou skříňku na důležitější písemnosti i peníze. To byla celá jeho kancelář i kapitánský můstek, z něhož řídil život domova, odkud otevřeným oknem rozsuzoval spory, tišil projevy nekázně. Tak úřadoval plných 36 let, zde jej překvapil i nečekaný útok nemoci, která skončila jeho život / /. Vlastní rodina Hartwigova neměla své výlučné soukromí. Bylo samozřejmé, že starší dcery, synové byli bez dekretů vychovateli, pomáhali ve všem, žili životem sirotčince. O vybavení sirotčince didaktickým materiálem a pomůckami máme jedinou zmínku:v roce 1912 byla postavena dřevěná skluzavka, zakoupená z daru došlého z Bethlehemu v Americe. Jistě i tehdejší děti byly vynalézavé a dovedly si samy vytvořit hračky. Vánoční nadílky měly spíš praktický ráz, jejich bohatost závisela na štědrosti příznivců sirotčince. Musíme přiznat, že o vánocích byla jejich srdce i peněženka otevřenější. Hodně se chovanci vyžili na zahradě. Měli každý svůj záhon, osázeli jej podle vlastního osevního plánu, řízeného pokyny vlastního žaludku. Nikdy prý se nedočkali konečné úrody. Sklízeli před dozráním. Záhon byl kousíčkem osobního soukromí dítěte. Chlapci si na záhoncích stavěli podle vlastní fantazie a dovednosti i svoje chaloupky, pečlivě oplocené. V některých zprávách čteme názory, že zahrady by mělo být jinak využito, aby se na ní děti učily společně hospodařit, sledovat růst rostlin. Tradice individuálního hospodaření byla však příliš pevná. Čermenský sirotčinec měl vlastní hospodářství. Původně byl stavěn jako zemědělská usedlost. Hartwig s chlapci hospodařil na poměrně malé výměře:3,48 ha pole, 0,29 ha luk, 0,92 ha lesa. V chlévě byly vždy dvě krávy. Chlapci sbírali na poli kamení, pomáhali především při sklizni. Pověstné bylo jejich svážení obilí. Úroda jim nikdy na poli nezmokla. Hejno kluků táhlo žebřiňák, jistě není zapotřebí mnoho obrazotvornosti k představě, jak využívali svých řidičských dovedností a přirozené touhy po rychlosti. Pověstné byly jejich výpravy do lesů se svým žebřiňákem. Při příjezdu do lesa se rozběhli na všechny strany, do svých plátěných pracovních zástěr sbírali šišky i klacky, vše sypali do pytlů a odpoledne se s vrchovatým žebřiňákem vraceli domů, do sirotčince. Tak hodně pomáhali se samozásobením dřívím na zimu. Toto se dělo hlavně v létě, v době školních prázdnin. Nesmíme si ovšem život v sirotčinci představovat jako klukovskou idylu. Chlapci nemívali hlad, ale blahobyt zde nikdy nebyl. Dnešní děti by se na jejich životní podmínky dívaly jako na vyslovenou bídu a nouzi. Ve stravě převládaly polévky, brambory, chléb. V pozdějších dobách, zvláště za první světové války, o něj bývala nouze. Sirotčinec ztrácel svoje podporovatele ze zahraničí. Syn pozdější správkyně domova, která zde jako vdova v dvacátých letech našeho století spravovala ústav, 7

8 vyprávěl, že jeho osobní vzpomínky na sirotčinec jsou spojeny vždy s představou matky, ustarané, jak nasytit hladové děti, kde sehnat peníze aspoň na několik dalších dnů. Již Hartwig připomíná časté okamžiky, kdy pokladna byla úplně prázdná a nevěděl, zač koupí alespoň mouku. Střídaly se dny poměrného dostatku i nouze. Pro mnohé chlapce nebyla žebrota v jejich životě ničím nezvyklým, jejich kultura odívání rovněž neměla hluboké kořeny. Není proto divu, že někteří staří sousedé vzpomínají na chovance sirotčince jako na věčné žebráčky. Ale pravdivě konstatováno, Hartwigova éra v sirotčinci nebyla dobou citelné nouze. Ta byla častější v pozdějších dobách, kdy sirotčinec byl odkázán na podporu převážně domácí. Závěrem této kapitoly i jakýmsi jejím shrnutím mohou být řádky spisovatelky Terezy Novákové. Píše o sirotčinci v Čermné v knize Čechy-XIII.-Východní Čechy /vydal J. Otto, 1905/ : Za hostincem Krčmou, od něhož vedla cesta do Stěžníka, spatřujeme novou patrovou budovu, pěkným plotem a sadem obklíčenou, vychovatelnu čili chlapecký sirotčinec církve bratrské a pod ní hřbitov i reformovaných bratří a sester. Čítáť Čermná as 40 vyznavačů víry z Čech násilně vypuzené a v Ochranově uchované, dvanáct jest tu bratrských chaloupek. Jest zajisté zajímavo, že víra Komenského vrací se tam, odkud vzešla a nechybujeme, domnívajíce se, že tradice byla tu mocným popudem. Vyjdeme-li z nízkých vrátek a vkročíme do nádvoří vychovatelny, ihned přívětivě jsme vítáni otcem, kolem něhož obskakuje hlouček hochů v červených stávkových čapkách ve věku od šesti do čtrnácti let. Vcházíme do přízemní místnosti domu, kde jest síň, kuchyň, společná jídelna, byt rodičů sirotčince a šatna nejmenších hošíků. V prvém patře jsou dvě ložnice větších chlapců, pokoj pro nemocné nakažlivými nemocemi, jizba hostinská, knihovna a síň slavnostní s harmoniem, kde konají se občasné bohoslužby. K sirotčinci náleží i zahrada a malé hospodářstvíčko. Bývá tu třicet až čtyřicet hochů ze všech končin Čech, každého vyznání, ba někdy nelze ani určit, v jaké víře bylo dítě zrozeno, když samo o tom nemá zdání. Vydání na 1 strávníka činí nejméně 80 zl.ročně, ale za málokterého platí obec příslušná 50 zl., na některé dochází i 8 zl.-neb zcela nic. A tak vydržují vychovatelnu dobrodinci hlavně Bratří v Ochranově soustředění, a dárky peněžní, šatstvo, potraviny, povlaky docházejí nejen z Čech, ale i z Afriky, Ameriky, Francie, Ruska, Dánska a Německa. Dárky ovšem skromné. Hoši docházejí dle vyznání do některé ze škol čermenských a ve čtrnácti letech jsou vypravováni k mistrovi, do služby a podobně. Materiál, který do sirotčince přichází, jest ovšem děsný a vyžaduje veliké vychovávací námahy. Zato i odrostlí hoši útulku vzpomínají dopisy, někdy i dárky a jako tovaryši, vojíni do něho se vracejí 8

9 Hospodářské a sociální problémy Již několikrát zde bylo připomenuto, že čermenský sirotčinec byl vydržován z milodarů, které Hartwig sháněl po celém světě. V prvních začátcích nebylo ani snadné, aby pro charitní činnost, kterou si zvolil, dosáhl aspoň souhlasu církve. Musel bojovat proti mnoha námitkám i neporozumění. Sirotčinec byl sice konečně uznán jako součást práce Jednoty bratrské /v Čechách zvané Evanjelická církev bratrská/ a jejího Českomoravského komité, nikdy však neměl přímý nárok na pevnou podporu ústřední pokladny. Několikrát se organizačně změnilo ústředí sirotčí péče bratrské církve, v roce 1900 vznikl spolek Pomoc sirotkům. Měl 70 členů, později 245 členů. Každý člen měl sběrací knížku s kupony-potvrzenkami po 20 hal., potvrzenky vydával dárcům. Byly to tedy haléřové příjmy, které byly rozdělovány mezi tři bratrské sirotčince. Mimo čermenského byly později totiž založeny podobné ústavy v Potštejně a v Dubé. Snadno odhadem vypočítáme, že tato ústřední podpora zdaleka nestačila. Prostředky pro péči o sirotky ze státní pokladny spravovaly státní úřady vymezených oblastí, přispívaly pouze na sirotky pocházející z jejich územního obvodu. Hartwigova žádost byla zpravidla odmítnuta s poukazem na to, že v sirotčinci nejsou děti právě z příslušné oblasti, nebo že podpora byla již rozdělena jiným ústavům přímo v kraji. Hartwigovi působilo často potíže, že nerozlišoval děti podle národnosti, původu, náboženství. Získal kupř. pravidelnou podporu zábřežského továrníka Brassa. Ten jej však vyzval, aby přesně uvedl počet německých dětí v sirotčinci a podporu vždy vyplatil jen podle tohoto počtu. Zaměstnával ve svých továrnách stovky českých dělníků, z jejich práce bohatl, chtěl však být mecenášem jen pro německé děti. V sirotčinci bývaly především české děti, vystřídala se zde však i řada jiných národností, náboženských konfesí bývalo až 7. Církevní ráz výchovy ovšem směřoval k evangelizaci. Bratrské listy z r připomínají skromného mecenáše:zemřela sedmdesátiletá Rosalie Vašíčková, která s velikou věrností po 20 let v sirotčinci sloužila a z úspor svých značnou část témuž poručila. Ve stejném roce se připomíná i loučení s chlapcem, který zde vyrostl od svého půldruhého roku a odcházel do učení. Samozřejmou povinností otce sirotků bylo sehnat dospívajícím chlapcům zaměstnání. O chlapce ze sirotčince býval mezi řemeslníky zájem. Nebyli zhýčkaní, nebylo nebezpečí přílišného stesku po domově, stížností rodičům na mistrovu přísnost a obtíže řemesla i poměrů, ve kterých učeň žil. Nikdo sice na takového učně nepřiplácel, nepřicházel s bohatou výbavou, ale byl to zas učeň laciný a naprosto nenáročný, který dlouho pracoval jen za stravu. Hartwig se snažil chlapcům dávat základní 9

10 výbavu a často připomíná, jaké je to finanční břemeno, odchází-li současně do učení ze sirotčince víc chlapců. Obtíže byly s chlapci nespolehlivými, neukázněnými, nějak defektními, o něž neměli mistři zájem. Takoví odcházeli do služby u sedláků. Někteří z chlapců se v životě velmi dobře uplatnili. Často musel sirotčinec plnit úkoly rodiny i pro své bývalé chovance. Ztratili zaměstnání, octli se v úzkých po vyučení, přicházeli zpět a aspoň na přechodnou dobu byli přijímáni, než se jim podařilo sehnat zaměstnání. V domově se zastavovali i vandrovníci, přicházeli k společnému stolu a podle svého řemesla i nějaký čas v ústavu pomáhali. Zákonitou povinnost přispívat na výživu sirotků měly jejich domovské obce. Již z citovaného úryvku z knihy Terezy Novákové je dostatečně zřejmé, jak svoji povinnost plnily. U řady dětí nebylo ani možné přesně jejich domovskou příslušnost prokázat a příspěvků se dožadovat. Ústřední úřady uložením vyživovací povinnosti domovským obcím se samy této povinnosti zbavovaly. Na obcích však byly nároky často nevymahatelné. Výchovná práce Výchovné zásady, způsob výchovy v sirotčinci je možné rekonstruovat jen ze zpráv o životě ústavu. Hartwig byl pedagog naprosto samorostlý. Neměl žádné odborné vzdělání, v začátcích ani zkušenost. Pokud jeho systém výchovy /můžeme-li o nějakém vůbec hovořit/ se přibližoval zásadám pietistických pedagogů, není to vědomé napodobení, ale důsledek jeho životního názoru. Jeho jedinou pedagogickou knihou byla bible. Aplikoval ji někdy až příliš primitivním způsobem na všechny životní situace, problémy. I jako kazatel hovořil vždy velmi lidově s četnými přirovnáními, podobným způsobem mluvil k dětem. Transponoval biblické příběhy do všedních dnů, bezmezně věřil v účinnost slova na duše svých chovanců, i když byl mnohokrát zklamán. V sirotčinci se hodně zpívalo, při každé příležitosti. Často prý Hartwig, když pozoroval na dětech, že ztrácejí pozornost při jeho kázání u večerní bohoslužby, přerušil výklad a zanotoval píseň. Nikdy nepoužíval tělesné tresty. Jeho výchovnou metodou bylo rozebírání poklesků, vysvětlování a přesvědčování. Uvědomíme-li si, jací chlapci do domova často přicházeli, cítíme, jak bezedný musel být jeho idealismus, chtěl-li vždy vystačit s touto metodou. Byl pedagogický optimista. Jen ve zcela krajních případech kapituloval a přiznal nezdar výchovy a beznadějnost dalšího úsilí a vyjednával o vrácení chlapce domovské obci. Věděl, že z takových hochů vyrostou již jen tuláci. Výchovný personál v sirotčinci tvořili všichni dospělí. U chlapců býval dozorce. Obyčejně byl vyučen nějakému řemeslu. Jeden z nich se zde stavil na ševcovském vandru, zůstal a vykonával vychovatelské povolání. Současně ševcoval, o rozbité boty nebylo v sirotčinci nikdy nouze. Hrával chlapcům i loutkové divadlo. Loutky si upravoval z kapesníků, šátků, hry si 10

11 vymýšlel podle svých tovaryšských zážitků, dramatizoval příběhy ze sirotčince. Hartwig si byl vědom potřeby určité odbornosti ve výchově. Vypravil do učitelského bratrského semináře svého nejoblíbenějšího chovance a těšil se, že se mu vrátí jako schopný pomocník. Naděje se nesplnila, chlapec v semináři zemřel. Snad sáhl tu a tam po nějaké knížce o výchově, je to však jen dohad. Jisté je, že znal Komenského teologické spisy. Jeho současník, čermenský písmák Karel Motl, ve svých vzpomínkách uvádí, že v Hartwigově přítomnosti byla na besedách bratří čtena Komenského Harmonie. Komenského pedagogické spisy však asi neznal. Svůj životní úkol viděl v prosté, nenáročné službě nejubožejším. Na evangelické škole v Čermné působili na tehdejší poměry velmi vzdělaní učitelé. Jejich působení se přenášelo i do sirotčince. Jeden z učitelů, Jindřich Janeček, pozdější ředitel známé vychovatelny v Kartouzích, se stal i Hartwigovým zetěm. Někteří z učitelů vypomáhali přímo v sirotčinci při práci s dětmi. Ve vychovatelské tradici pokračoval i Hartwigův syn Benjamin /zemřel v r.1947/. Působil 50 let jako učitel v exulantském Rixdorfu, později jako inspektor českých škol v Branibořích. Často dojížděl do Čermné, trávil zde každým rokem s rodinou prázdniny. Jistě i on měl značný vliv na otcovu práci. Přece však v podstatě vždy nesl ráz výchovy v sirotčinci znaky Hartwigova působení. Závěr Historie sirotčince v obci Čermná je zcela svázána s osobou jeho zakladatele Viléma Hartwiga, který většinu svého produktivního života věnoval péči o nejpotřebnější. I jeho život byl tedy vlastně pohlcen prací, kterou on sám chápal jako poslání, jako samozřejmou lidskou povinnost. Je také zřejmé, že bez podpory různých sympatizantů, dárců nebo obcí, jež měly dle zákona vyživovací povinnost, by toto dílo nepřežilo. Seznam literatury: Kronika obce Horní Čermná Klíma, Stanislav: Za prapor s kalichem, Kalich, Praha 1938 Nováková, Tereza: Čechy-XIII-Východní Čechy, J. Otto, 1905 Časopis Jednota bratrská, ročník 1932, str

12 12

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Úvodní slovo. Pouštěj svůj chléb po vodě, po mnoha dnech se s ním shledáš Kazatel 11,1 (Bible)

Úvodní slovo. Pouštěj svůj chléb po vodě, po mnoha dnech se s ním shledáš Kazatel 11,1 (Bible) 60. let 1954-2014 Pouštěj svůj chléb po vodě, po mnoha dnech se s ním shledáš Kazatel 11,1 (Bible) Úvodní slovo Milí příznivci, v rukou držíte již čtvrté pokračování informačního bulletinu, který tentokrát

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

J. A. Komenský. Kdo to byl Komenský a o co usiloval?

J. A. Komenský. Kdo to byl Komenský a o co usiloval? Kdo to byl Komenský a o co usiloval? Životopis Jan Amos Komenský (latinsky Comenius) se narodil 28. března 1592 na jihovýchodní Moravě. Byl posledním biskupem Jednoty bratrské. Místo jeho narození není

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Pokud se rozhodnete popátrat v minulosti své rodiny a sestavit si i vlastní rodokmen, čekají vás návštěvy archivů. Zde se dá dohledat historie několika

Více

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Městská knihovna Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 POPRVÉ V KNIHOVNĚ: Individuální informační lekce, která podává

Více

Za tajemstvím lesních kostelů

Za tajemstvím lesních kostelů 1. Přečti si krátký text o reformaci na Těšínsku a vyber správný údaj z dvojice výrazů psaných kurzívou. 2. Reformace se dostala na Těšínsko již v roce 1528 1628 a měla zde poklidný a konzervativní ráz.

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 JAN HUS Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_20 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti aktivity ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu

Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE I. OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE/KY Rodné příjmení: Státní

Více

Protestantismus a reformace

Protestantismus a reformace Protestantismus a reformace Někdy bývá za projevy reformace považováno již hnutí albigenských (13. století jižní Francie, balkánští bogomilové, italští kataři), jindy husitství (15. století), jindy vystoupení

Více

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 Městská knihovna Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 1. POPRVÉ V KNIHOVNĚ: Individuální informační lekce, která

Více

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI MAMINKA MOJÍ BABIČKY * Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI LUKÁŠ URBAN 2013-2014 OBSAH ÚVOD 3 ŽIVOT 4 POVOLÁNÍ 4 STĚHOVÁNÍ 4 NÁŠ DŮM 5 ZDROJE 6 PŘÍLOHY ÚVOD Každou neděli k nám chodí na odpoledne babiččina

Více

ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE

ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE I. OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE/KY Státní příslušnost:

Více

Předmluva a poděkování. Milí čtenáři,

Předmluva a poděkování. Milí čtenáři, 1 2 Předmluva a poděkování Milí čtenáři, děkujeme panu profesoru Josefu Tomíčkovi, dlouholetému předsedovi Ještědu, že v hodině dvanácté zachránil historii sboru, neúnavnou korespondencí se zakládajícími

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého.

Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého. Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého. K ošetřování chudých a nemocných a k vedení chudobince povolala

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

ŠKODA MUZEUM ZAKLADATELÉ

ŠKODA MUZEUM ZAKLADATELÉ ŠKODA MUZEUM ZAKLADATELÉ CHCI-LI JIN ÝM UKAZOVATI CESTU, MUSÍM NEJDŘÍVE SÁM PO NÍ JÍTI. VÁCLAV KLEMENT VÁCLAV KLEMENT 16.10.1868, Velvary 13.08.1938, Mladá Boleslav Václav Klement pocházel ze skromných

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu:

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy.

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 5. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 5. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 5. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

FRANTIŠEK PAROLEK Úroveň A. I. Paradoxy české účasti v první světové válce

FRANTIŠEK PAROLEK Úroveň A. I. Paradoxy české účasti v první světové válce FRANTIŠEK PAROLEK Úroveň A I. Paradoxy české účasti v první světové válce První světová válka vypukla v létě roku 1914. Na rozdíl od všech předpokladů trvala dlouhé čtyři roky (čeští vojáci v Rusku bojovali

Více

Zámek Mnichovo Hradiště

Zámek Mnichovo Hradiště Zámek Mnichovo Hradiště Rozsáhlý areál barokního valdštejnského zámku nalezneme v severní části Mnichova Hradiště. Státní zámek Mnichovo Hradiště je dnes Národní kulturní památkou a patří k němu i bývalý

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování)

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Upozornění pro případné zájemce: Archiv v Zámrsku započal s digitalizací matrik, které poté bude možno prohlížet přes internet. --------

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

Vzdělávací program k sociálnímu podnikání

Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 1. téma Vymezení základních pojmů sociální ekonomiky v ČR (historie

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás oslovit jménem organizace ABATOP a nabídnout Vaší škole v rámci projektu S úctou k životu přednášky na téma: 1) Co se to se mnou děje? (pro

Více

Rozpad bytového družstva nastartoval myšlenku postavit si vlastní dům

Rozpad bytového družstva nastartoval myšlenku postavit si vlastní dům Rozpad bytového družstva nastartoval myšlenku postavit si vlastní dům Byt či dům? Renovovat nebo stavět? Dřevostavba nebo zděná klasika? Takové a mnohé další otázky vyvstaly před partnerským párem s dvěma

Více

based on Need-driven Grassroots Ownership Venkovské projekty, ve kterých místní vědí co chtějí a aktivně o to usilují

based on Need-driven Grassroots Ownership Venkovské projekty, ve kterých místní vědí co chtějí a aktivně o to usilují based on Need-driven Grassroots Ownership Venkovské projekty, ve kterých místní vědí co chtějí a aktivně o to usilují bongo Worldwide je nevládní nezisková organizace, která od roku 2005 podporuje několik

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Minulost školy a školství v obci Vrbici

Minulost školy a školství v obci Vrbici Minulost školy a školství v obci Vrbici První školní budova byla postavena v místech, kde stojí škola nynější a vydržela zde až do roku 1833. Ve školním sklepě bylo v této době umístěno obecní vězení.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b. Jednota bratrská

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b. Jednota bratrská ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b Jednota bratrská Benedikt Hofírek VII. C 2011/2012 Obsah JEDNOTA BRATRSKÁ str. 3 ORGANIZACE str. 3 STARÁ JEDNOTA BRATRSKÁ str. 3 OBNOVENÁ JEDNOTA BRATRSKÁ

Více

Dolnorakouský domov pro děti d. dež. Hollabrunn. ANO pro budoucnost, ANO pro mladé!

Dolnorakouský domov pro děti d. dež. Hollabrunn. ANO pro budoucnost, ANO pro mladé! Dolnorakouský domov pro děti d a mláde dež ve městě Hollabrunn ANO pro budoucnost, ANO pro mladé! představuje DSA Mag.. Eva Kreiner ředitelka Dolnorakouského domova pro děti d a mláde dež ve m Hollabrunn

Více

Neratov akční a úspěšný

Neratov akční a úspěšný Neratov akční a úspěšný LIDÉ A KRAJINA 12. dubna 2012 Lednice na Moravě Markéta Flekalová Alena Salašov ová Ústav plánování krajiny Zahradnická fakulta MENDELU LOKALIZACE LOKALIZACE HISTORIE - SUDETY Původně

Více

DOTAZNÍK PRO ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI

DOTAZNÍK PRO ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI DOTAZNÍK PRO ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI OSOBNÍ ÚDAJE Datum a místo narození: Státní příslušnost: Stav: rodné příjmení: národnost: náboženské vyznání: PSČ: Jedná se o vaše trvalé bydliště? Telefon:

Více

FAMILIANTSKÝ ZÁKON. Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území

FAMILIANTSKÝ ZÁKON. Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území FAMILIANTSKÝ ZÁKON Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola

Více

Uvedené údaje jsou přísně důvěrné a slouží výlučně k ochraně zájmů žadatele. ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ

Uvedené údaje jsou přísně důvěrné a slouží výlučně k ochraně zájmů žadatele. ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ Uvedené údaje jsou přísně důvěrné a slouží výlučně k ochraně zájmů žadatele. ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU DOMICILU AKTIVNÍCH SENIORŮ V OLEŠNÉ Jméno, příjmení a titul žadatele:... Datum

Více

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Doba reformace Německo: zakladatel reformace v Německu a současně její ideologický představitel byl Martin Luther odmítal scholastickou filozofii jeho spor s katolickou církví vyvrcholil v r. 1517, kdy

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Slovenská Členy

Více

Odpovědnost učitele základní školy. Seminář Centra pro rodinu VEGA, Kladno

Odpovědnost učitele základní školy. Seminář Centra pro rodinu VEGA, Kladno Odpovědnost učitele základní školy Seminář Centra pro rodinu VEGA, Kladno Téma prezentace postupy a řešení problémů spojených s rizikovým chováním z pohledu etických norem a práva, se kterými se v prostorách

Více

Myšlenková mapa s projektem

Myšlenková mapa s projektem VY_32_INOVACE_12_PRV_2_05 Šablona č. 12 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět Předmět Prvouka Tematický okruh Člověk - zdraví Ročník 1. 2. Anotace Znát pojem a hodnotu svého zdraví- EV Životospráva zdravá

Více

Vnitřní řád internátu

Vnitřní řád internátu Vnitřní řád internátu I. Základní ustanovení 1.Název zařízení: ZŠ Olešovice Ringhofferova 436 251 68 Kamenice 2.Účel a poslání: Internát je školské zařízení zajišťující výchovnou a sociální péči pro děti

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2009/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP ZŠ Linecká, Linecká ulice 43 381 01 Český

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy 1 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Vydává: Mgr. Jiří Slouka, ředitel školy Vypracovala: Ivana Fabíková, vedoucí učitelka Účinnost od 10.

Více

Literární soutěž Pomníky s příběhem. Příběh rodiny Fafkových. Jindřich Novotný, 21 let 27.4.2101

Literární soutěž Pomníky s příběhem. Příběh rodiny Fafkových. Jindřich Novotný, 21 let 27.4.2101 Literární soutěž Pomníky s příběhem Příběh rodiny Fafkových Jindřich Novotný, 21 let 27.4.2101 Úvod Procházím-li čtvrtí, ve které bydlím - Vinohrady, není pro mne problém narazit na pomníčky či pamětní

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

SDH Žamberk. Údaje o stříkačce

SDH Žamberk. Údaje o stříkačce Údaje o stříkačce SDH Žamberk Ani Žamberk nebyl ušetřen zkázy způsobené ohněm, a proto se jeho občané snažili vytvářet ochranu proti tomuto živlu. Staré kroniky zaznamenávají rok 1572, kdy město lehlo

Více

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Renesanční pedagogika (14. 16. stol.) intenzivní kulturní a hospodářský rozvoj v Evropě nové možnosti pro lidi, vznik nových manufaktur, oslabení vlivu církve, objevné cesty (Asie, Afrika, Amerika); rozvoj

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol VZDĚLÁVACÍ POŘAD Poznejte životní osudy učitele národů zakladatele moderní výchovy. Přesvědčte se, že skrze vzdělání lze změnit svět. Má-li člověk

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část 8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS 4.část Božena Němcová (1820 1862) *Vídeň narodila se jako dcera panského kočího Němce Jana Pankla a české služky Terezie Novotné dětství prožila v ratibořickém údolí u České Skalice

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Terezín uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui setkaní s pamětnicí 28.4.2011 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Více

ANAMNESTICKÝ DOTAZNÍK PRO ŘIDIČE (Alternativní metodika)

ANAMNESTICKÝ DOTAZNÍK PRO ŘIDIČE (Alternativní metodika) Ústav silniční a městské dopravy Praha 1, Jánský vršek 13 oddělení psychologie ANAMNESTICKÝ DOTAZNÍK PRO ŘIDIČE (Alternativní metodika) Poučení: Na otázky dotazníku odpovídejte celou větou, výstižně a

Více

Stopy totality- pan Jiří Šoustar

Stopy totality- pan Jiří Šoustar Stopy totality- pan Jiří Šoustar Mládí Narodil se 21.dubna 1925 v Bobrové. Chodil do obecné školy v Bobrové. Jeho otec se jmenoval Cyril Šoustar. Pracoval jako pekař. Jeho matka Jindřiška Šoustarová pracovala

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město JESLE Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město

SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město JESLE Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město Ř Á D J E S L Í Provoz je zajištěn od 6,00 do 16,00 hod. V pondělí a středu nabízíme po dohodě s rodiči prodloužený provoz do 17,30 hod, v úterý a čtvrtek po dohodě do 16,30 hod. Rozdělení dětí do oddělení

Více

V pohádkách se objevují kouzelné předměty Dobro vítězí nad zlem

V pohádkách se objevují kouzelné předměty Dobro vítězí nad zlem POHÁDKA Základní škola a Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_L.3.713 Anotace: Pohádka Autor: Mgr. Soňa Pavlíková Předmět: Český jazyk literatura Očekávané výstupy:

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Paní Drozdková vypráví

Paní Drozdková vypráví Paní Drozdková vypráví Narodila jsem se 14. prosince roku 1923 v obci Dobrčice u Přerova. Pocházím ze čtyř dětí. Nejstarší sestra brzy po svém narození zemřela, o ní vím jen z vyprávění maminky. Rodiče

Více

Žádost o sociální službu Část 1 vyplní žadatel, popř. jeho zákonný zástupce, opatrovník

Žádost o sociální službu Část 1 vyplní žadatel, popř. jeho zákonný zástupce, opatrovník Žádost o sociální službu Část 1 vyplní žadatel, popř. jeho zákonný zástupce, opatrovník Požadovaná služba: denní stacionář týdenní stacionář Datum podání žádosti: Osobní údaje žadatele Datum narození:

Více

Co všechno víme o starším pravěku?

Co všechno víme o starším pravěku? Co všechno víme o starším pravěku? Starší pravěk Starší paleolit Starší doba kamenná Co víme o starším pravěku? Které vývojové stupně člověka známe? člověk zručný člověk vzpřímený člověk rozumný nejstarší

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_ 04_18 Tématický celek: Evropa

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Na základě ustanovení zákona

Více

Rakušan/Rakušanka. pes L1, Z5. student L1, Z9. miminko L1, Z6. tamten (dům) L1. rodina L1, Z16. mladší bratr L1, Z11. mladší sestra L1, Z11

Rakušan/Rakušanka. pes L1, Z5. student L1, Z9. miminko L1, Z6. tamten (dům) L1. rodina L1, Z16. mladší bratr L1, Z11. mladší sestra L1, Z11 miminko L1, Z6 pes L1, Z5 Rakušan/Rakušanka L1 student L1, Z9 tamten (dům) L1 mladší sestra L1, Z11 mladší bratr L1, Z11 rodina L1, Z16 USA L1 Indie L1 chlapec, chlapeček L1 škola L1, Z9 Američan L1 Ukrajina

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 VY_32_INOVACE_DUM.CJ.5 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Marta Felbingerová Vytvořeno: červen 2012 Jazyk a jazyková komunikace Klíčová slova: přídavná jména, pravopis,

Více

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, PSČ: 738 01

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, PSČ: 738 01 Věc: Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání obracím se na Vás s žádostí o přijetí mého dítěte: k povinné školní docházce na Základní škole a mateřské škole Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555 od 1.

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

Název: Ravensbrück Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 9. ročník ZŠ Časová dotace: 45 min. Ověření: 19.1.2012 Metodické poznámky:

Název: Ravensbrück Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 9. ročník ZŠ Časová dotace: 45 min. Ověření: 19.1.2012 Metodické poznámky: Název: Ravensbrück Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 9. ročník ZŠ Časová dotace: 45 min. Ověření: 19.1.2012 Metodické poznámky: Prezentaci je vhodné použít při probírání látky o životě

Více

Pracovní list Výstava První světová válka a Vyškov 7. 5. - 28. 12. 2014

Pracovní list Výstava První světová válka a Vyškov 7. 5. - 28. 12. 2014 Pracovní sešit Výstava První světová válka a Vyškov 7. 5. 28. 12. 2014 V tomto pracovním listě tě čeká příběh, který mohla prožít jedna z vyškovských rodin za 1. světové války. Některé informace však chybí

Více

VY_32_INOVACE_CJK43460BED

VY_32_INOVACE_CJK43460BED VY_32_INOVACE_CJK43460BED Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Střední odborné učiliště Praha Michle. Ohradní 24, Praha 4 Michle 145 01 ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

Střední odborné učiliště Praha Michle. Ohradní 24, Praha 4 Michle 145 01 ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Střední odborné učiliště Praha Michle Ohradní 24, Praha 4 Michle 145 01 ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Je nedílnou součástí Vnitřního řádu SOU, stanoví organizaci chod domova mládeže a základní povinnosti ubytovaných

Více

Vánoce a krize. Výzkum společnosti Unilever. Petr Hantych regionální manažer business analýz Unilever CEE a Rusko. 14. října 2009

Vánoce a krize. Výzkum společnosti Unilever. Petr Hantych regionální manažer business analýz Unilever CEE a Rusko. 14. října 2009 Vánoce a krize Výzkum společnosti Unilever Petr Hantych regionální manažer business analýz Unilever CEE a Rusko 14. října 2009 Jak proběhl výzkum Výzkum probíhal v srpnu a září 2009 Ptali jsme se lidí

Více

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2.

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2. Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Už brzy

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ

Více

Pracovní stáž Garantem stáže

Pracovní stáž Garantem stáže Pracovní stáž Garantem stáže Společnost pro celistvou na smysl zaměřenou pedagogiku Franze Ketta, o. s., Kostelní nám. 1, Ostrava 1 (akreditace MŠMT) Místo pobytu: Jižní Tyrolsko leží na jižní straně Alp

Více