Úvod. Život zakladatele Viléma Hartwiga

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod. Život zakladatele Viléma Hartwiga"

Transkript

1 Osnova: 1. Úvod 2. Život zakladatele sirotčince Viléma Hartwiga 3. První začátky kazatele Hartwiga v Čechách 4. Založení sirotčince v obci Čermná 5. Život v sirotčinci 6. Hospodářské a sociální problémy 7. Výchovná práce 8. Závěr 1

2 Úvod V roce 1867 založil Vilém Hartwig v horní části obce Čermné sirotčinec, který mimo krátkého přerušení za druhé světové války trvá dodnes, nyní ovšem jako dětský domov. Máme málo ústavů s tak bohatou minulostí. Historie vzniku sirotčince je velmi zajímavá a souvisí s tehdejšími dějinnými událostmi. Prusko-rakouská válka v roce 1866 ukončila období absolutismu. Hartwig byl do Čech vyslán z Ochranova /Herrnhut/ sborem Jednoty bratrské již v roce 1863 jako diasporní kazatel s posláním navštěvovat skupinky, které se hlásily k Jednotě bratrské, která mohla svoji činnost na našem území obnovit až po roce 1848, neboť Toleranční patent Josefa II. jí působení nepovoloval. Některé z těchto skupin byly poslední zbytky kdysi významných bratrských sborů, jiné vznikaly později pod vlivem pietismu, který se šířil z Německa. Vilém Hartwig přišel do Čech jako prostý služebník ochranovské církve, člověk samorostlý, svérázný, který nenavazoval na hlubší tradice /zvláště pedagogické/, poněvadž si jich ani nebyl vědom. Tuto skutečnost nejlépe objasní pohled na jeho život. Život zakladatele Viléma Hartwiga Vilém Hartwig se narodil ve Friedesdorfu v Kladsku /polsky Lezyce, jihovýchodně od Hronova, asi 10 km od českých hranic/. Rodiče měli větší hospodářství. Vyučil se truhlářem a v osmnácti letech se vydal na vandr. Sám vypráví: Musel jsem tehdy vypadat velmi komicky, protože oblek, který mi dal otec ušít, byl tak důkladný, že by do něj bylo možné snadno vstrčit dva Hartwigy. V té době měl zájmy stejné jako každý veselý tovaryš a vandrovník. Na vandru prožil šest let. Byla to jeho životní škola. Jako čtyřiadvacetiletý přišel do Kasselu. Zde na něj silně zapůsobil jeho mistr, nábožensky hloubavý člověk, pietista. Mladý truhlář Hartwig byl již dříve náruživým čtenářem románů a zábavných knih. Zde se seznámil s literaturou zcela odlišnou. Mistr mu půjčil díla Stillingova /Jung-Stilling, vynikající oční lékař, básník, spisovatel. Jeho Heinrich Stillings Jugend přepracoval a vydal Goethe/. Nejvíce prý na něj zapůsobila kniha pastora Kapfa a bible, kterou mu mistr daroval k vánocům. V prostředí řemeslnické rodiny se postupně stal zaníceným pietistou, aniž by si uvědomoval svoji příslušnost k tomuto hnutí. Obdivoval kázání pastora Kohlbrügga a hledal v náboženském zanícení řešení svých životních problémů. Je nutné si uvědomit, že Hartwig se vydává na vandr koncem roku 1848, vandrovní léta prožívá v ovzduší Německa padesátých let, po porážce revoluce, v řemeslnickém konzervativním prostředí. Sám Hartwig pochází z přísně katolické rodiny. Proces jeho vnitřní přeměny jde od nejprimitivnějšího katolicismu k 2

3 pietistickému protestantismu. S revolučním dělnickým hnutím nepřišel do styku a o jeho světovém názoru rozhodl vliv úzkého okruhu rodiny, v níž pracoval a dozrával. Na zpáteční cestě do svého rodiště prožil těžké chvíle dlouhé nemoci, vracel se s velikou nejistotou, jak bude doma přijat. Otec se zhrozil nad jeho názory i nad rancem bezbožných knih. Byla to převážně kázání Kohlbrüggeova. S ochranovským hnutím se dostal Hartwig do styku teprve později. Jeho život v otcovském domě byl pro stálé výčitky nesnesitelný. Konečně utekl z domu a po dlouhém váhání se usadil v Gnadenfrei /dnes Dol.Pilava v Polsku, 25 km od českých hranic, nedaleko Broumova/. Tam vstoupil po dvou letech do bratrského sboru. Bylo mu tehdy 31 roků. První začátky kazatele Hartwiga v Čechách V roce 1863 vysílá ochranovská církev Viléma Hartwiga do Čech jako diasporního, cestujícího kazatele. Nemá podrobnější teoretické průpravy, je pokračovatelem kdysi v době temna k nám vysílaných kolportérů /roznašečů knih/, lidových kazatelů, jak o nich píše Alois Jirásek. Nemusí se již skrývat, přece však se musí vyhýbat četníkům a jeho cesty jsou často dobrodružné. Neumí česky. S velikým úsilím se snaží naučit alespoň tolik, kolik bylo nutné, aby se dorozuměl v českém prostředí. Jako třiatřicetiletý muž chodí do české evangelické církevní školy v Klášteře nad Dědinou /u Třebechovic pod Orebem. Zde, na prosté vesnické faře, bylo tehdy sídlo hlavy evangelické církve v Čechách, superintendanta Jana Veselého. Tady Vilém Hartwig po vyučování dlouho vysedává ve školní lavici. Starší žáci mu pomáhají učit se česky číst nejprimitivnější metodou. Jeho čeština nikdy nedosáhla úplné dokonalosti, mluvil a kázal opravdu svérázným jazykem. Procházel východočeskými evangelickými sbory a působil v nich jako lidový kazatel. Z prvních cest se vracel do svého mateřského sboru v Gnadenfrei. Jeho cesty však později častěji směřovaly do pozdějšího trvalého působiště, tehdy ještě nerozdělené obce Čermné a blízkých Čenkovic, kde žili evangelíci. V Čermné Češi a v Čenkovicích Němci. Čermná měla silnou náboženskou tradici. V pozdější pietistické vlně, v letech odešlo z Čermné pro víru do Německa mnoho vystěhovalců, kteří se usadili v Rixfordu, v Berlíně a v okolí Střelína v Pruském Slezsku. Přesto však i při dalším pronásledování zůstalo v Čermné a v Čenkovicích dosti tajných evangelíků, kteří se po vyhlášení Tolerančního patentu přihlásili k víře svých předků a po mnohých protivenstvích prvních let tolerance založili farní sbor v Čermné a filiální německý v Čenkovicích. Tyto oba sbory spravoval kazatel v Čermné. Po roce 1861, kdy byl vydán patent protestantský, který zaručoval evangelíkům rovnoprávnost, mohl již Hartwig svobodně kázat. 3

4 Založení sirotčince v obci Čermná Válka v roce 1866 přinesla kraji bídu. Hartwig byl zatčen v podezření, že je vyzvědač. Byl vyslýchán a nakonec na zásah vyššího pruského důstojníka propuštěn. Vesnicemi se potloukaly žebrající děti, otrhané, zavšivené, se všemi znaky strašné bídy. Úcta k člověku, pocit povinnosti pomoci nejubožejším nenechal Hartwiga nečinně přihlížet. Nejsmutnější byl osud chlapců. Opuštěné děvče spíš přijala některá rodina jako lacinou chůvu nebo služku. Hartwig se ujímá prvního sirotka a brzy čtyř dalších tuláčků. Žije s nimi v místnosti evangelické školy. Tato pomoc však nestačí pro všechnu bídu, co je kolem. Hartwig byl člověk podnikavý, energický. Usuzuje velmi prostě:válka přinesla pruskému císaři velikou peněžní válečnou náhradu. Mohl by z ní velkoryse obětovat několik set zlatých na založení sirotčince pro ty, jimž válka přinesla nejtěžší zubožení. Píše tedy císaři prosebný list. Odpověď dostal, ale zamítavou. Obrací se tedy o pomoc jinde. Shání příspěvky, přidává vše, co má. Podle svědectví Hartwigovy dcery zemřela tehdy jeho matka. Celé dědictví věnoval s ostatními příspěvky na zakoupení obytné části rozlehlého Balcarova statku. Do něho se v roce 1868 se svými chovanci nastěhoval. Brzy jim přivedl i matku Ludmilu Samkovou z Vratislavi, s níž se v roce 1868 oženil. Budovu pro sirotčinec se šesti mírami pozemku koupila za 4500 zlatých německá společnost Handlung W. G.Thrän a Comp., jak je zapsáno v pozemkové knize obce Čermné. V roce 1872 byla adaptována podle vzoru zdejší školy. Kupní cena byla zaplacena z darů příznivců. V létě roku 1873 bylo vše hotovo. Avšak 17. září v témže roce vypukl oheň v místech, kde sirotčinec sousedil s Balcarovým statkem. Ze sirotčince zůstaly stát jen holé zdi. A znovu byl sirotčinec zbudován v roce 1879 ještě krásnější, jednopatrový s malou věžičkou. Tenkrát tu bylo 14 sirotků z různých končin. Život v sirotčinci Hartwigova pedagogická teorie byla velmi prostá: Děti ztratily rodinu, je nutno jim ji nahradit. Proto mu děti říkaly tatínku a jeho manželce maminko. Veškerý život byl organizován jako ve velmi početné rodině. Matka se starala o kuchyni, měla k ruce pomocnici, služebnou, otec vedl hospodářství a řídil život rodiny. Jediným soustavným výchovným působením byly domácí pobožnosti. O průběhu dne v sirotčinci máme podrobnou Hartwigovu zprávu. Začíná od věcí nejprostších: Když mají ráno vstávat, poskytuje jejich ložnice velmi pestrý pohled, nezřídka i nepříjemný, neboť mnohé z dítek jsou velmi zanedbané, o čemž lože nejednoho vydává jasné svědectví. Mnozí, jak je u dětí zvykem, se neradi myjí a vlasy češou. Trvá to dlouho, než si zvyknou nejnutnější kultuře. Vylíčený denní řád můžeme stručněji shr- 4

5 nout:o půl sedmé ranní pobožnost, po ní příprava k cestě do školy /evangelické i katolické-v obci jsou obě/. Několik nejstarších dětí zůstává doma pomáhat v domácnosti a při úklidu. Nebylo lehké dodržovat předpisy školského zákona o povinné školní docházce. Zákon z roku 1869 je jen o rok mladší než sirotčinec. Jeho všeobecná platnost v praxi byla na venkově jen s obtížemi prosazována. Otec Hartwig pokračuje: Po škole konají v domácnosti nebo v zahradě různé práce, což bez mnohého škádlení neprojde. Pak bývá mnoho práce se srovnáváním a smiřováním. V zimě večer derou dítky za malý poplatek peří, v čemž mají velikou zručnost, v létě pak sbírají potřebné a užitečné věci pro domácnost, borůvky, jahody, houby, klestí a podobně. Podle svých sil přispívají k živobytí. V sedm hodin večer koná se opět domácí pobožnost, potom dělá se mezi dětmi pořádek. K večeři bývá zpravidla suchý chléb. V 8 hodin jdou menší dítky spát, větší o něco později, poněvadž mají ještě všelicos na práci. Není náhodou, že líčení dne v sirotčinci začíná neutěšeným pohledem ráno do ložnice. Těžko si dnes dovedeme představit, jak zanedbané děti přicházely do sirotčince. Máme o tom mnoho dokladů z Hartwigových zpráv, vzpomínek pamětníků. Byli zde jen chlapci. I když již tenkrát existovaly některé předpisy pro podobné ústavy, praxe nutila přijímat děti od nejútlejšího věku až po učňovská léta. Nebylo zvláštností, přicházejí-li sem chlapci ve stáří 1-2 roků. Ti byli později vždy jakousi elitou sirotčince, nejtěsněji s ním srostli, považovali ho za svůj opravdový domov, rodinu. Dnes neznáme mimo ojedinělé výjímky dětský alkoholismus, tehdy nebyl mimořádností. Boj proti zavšivení v sirotčinci nikdy nekončil, znovu a znovu se obnovoval s příchodem téměř každého nového dítěte. Zdravotní stav mnoha dětí byl zoufalý. Přicházely s podlomeným zdravím, bez lékařské kontroly. Přinášely si zárodky tuberkulózy, následky podvýživy. Mezi dětmi často řádily infekční choroby, proti nimž neměla tehdejší medicína dostatečné prostředky. I při veškeré péči nebyly děti uchráněny otřesných zážitků při úmrtí svých kamarádů přímo v domově. Kupř. v jediném dni zemřeli dva chlapci na osypky. Smrtí končívaly i případy záškrtu, spály, rozšířil se i trachom, skrofulóza a řada nemocí, které nebyly ani odborně rozpoznány a léčeny. V tehdejší době nebylo možné předat dítě do ústavního léčení. Máme jedinou zprávu ze starších dob o léčení čermenského chovance v olomoucké nemocnici a cítíme z ní, jaká to byla neúnosná finanční oběť pro chudou pokladnu sirotčince. Vžitý sklon ke krádežím byl vážným výchovným problémem. Několikrát se ztratily peníze z pokladny. Otec Hartwig si stěžuje, jak těžko je naučit děti, aby si samy nebraly, co chtějí, ale aby o vše požádaly. Jednou se dokonce ztratila i bible z modlitební místnosti. Taková svatokrádež ovšem vzbudila mimořádný rozruch. Po dlouhém pátrání a vyšetřování byl objeven pachatel. Byl to podnikavý kluk, kterému se nelíbily časté pobožnosti, a věřil, že ztráta bible bude znamenat jejich konec. 5

6 Schoval ji do harmonia a teprve po dlouhém výslechu se přiznal. Jiná zajímavá epizodka vypráví o kuřáckých vášních chovanců. Skupinka chlapců docházela každou neděli do katolického kostela v Dolní Čermné. Bylo nutné děti řádně do obou kostelů posílat, na to jejich domovské obce dohlížely pečlivěji než na svoji povinnost platit příspěvky na chovance, jak jim je zákon předepisoval. Velebný pán chtěl asi chlapce povzbudit k horlivosti a tu a tam jim podstrčil krejcar. Hned po cestě domů jej utratili za kuřivo. V přijímání do sirotčince nebylo třídění podle potřeby zvýšené výchovné péče. Tím těžší byla práce s nesourodým kolektivem. Objevovaly se i útěky z domova, zvláště po velkých vojenských manévrech v kraji, které vylákaly chlapce k dobrodružství. /Zajímavá je i zmínka, že při manévrech bylo v sirotčinci ubytováno 11 důstojníků. Těžko si dovedeme představit, jak se tam stísnilo ještě 45 chlapců v poměrně malé budově/. Hartwig nedával uprchlíky hledat a stíhat, měl jednoduchou zásadu: Až budou mít hlad, vrátí se. Zásada se s různými časovými rozdíly návratu osvědčovala. Do sirotčince přicházeli většinou praví dětští ubožáci, které nikdo nechtěl, kteří byli na obtíž svým domovským obcím, dětští tuláci, často všelijak poznamenané a narušené. Děti ze zámožnějšího prostředí, zdravé a bez mravních závad našly snadněji místo v rodinách příbuzných nebo známých, za soucitem se mnohde skrývalo vykořisťování nejlevnější pracovní síly. Ve výročních zprávách psaných Hartwigem i v jeho vzpomínkách nenajdeme stesků na těsný prostor sirotčince, nedostatky vybavení a technické obtíže. Naopak hovoří o krásné, prostorné, světlé budově. Svědčí to o velmi skromných nárocích. V roce 1870 píše Hartwig: Dík značné podpoře přátel v Německu a ve Švýcarsku bylo lze koupiti velký, krásný dům pro rostoucí počet dětí. Dům, o kterém Hartwig hovoří, byl přízemní selský statek, jeho obytná plocha byla proti nynějšímu stavu poloviční. Dnes v dvojnásob veliké prostoře je maximální kapacita pro 30 dětí se značnými hygienickými výhradami, tehdy zde bylo 45 chlapců a početná Hartwigova vlastní rodina. Hned v roce 1873 budova vyhořela. Při přestavbě přibylo poschodí, provozní plocha se zdvojnásobila. S menšími nepodstatnými změnami, vynucenými stavební úpravou po dalším požáru v roce 1909, slouží ve stejném rozsahu budova dodnes. K obyvatelům mimo dětí a Hartwigovy rodiny nutno připočítat ještě 1-2 služebné a jednoho vychovatele. Bývá uváděn jako dozorce. Spával s chlapci na společné ložnici. V poschodí byl bohoslužebný sál, který zabral přibližně polovinu celého prostoru. Bývaly zde bohoslužby i pro dospělé z místního bratrského sboru. Sirotčinec sloužil i účelům církevním. Pro samotného Hartwiga mnoho místa nezbylo. Jeho kanceláří bylo prkno u okna. Sám si jej upravil jako psací pult, u kterého ve stoje vyřizoval veškerou korespondenci. Ta nebyla malá. Rozesílal desítky dopisů do celého světa, sháněl podpory, děkoval za dary. Současně oknem sledoval, co dělají jeho 6

7 svěřenci na dvorku a na zahradě. Vedle tohoto svérázného psacího stolu si připevnil rovněž vlastníma rukama ozdobně vyrobenou skříňku na důležitější písemnosti i peníze. To byla celá jeho kancelář i kapitánský můstek, z něhož řídil život domova, odkud otevřeným oknem rozsuzoval spory, tišil projevy nekázně. Tak úřadoval plných 36 let, zde jej překvapil i nečekaný útok nemoci, která skončila jeho život / /. Vlastní rodina Hartwigova neměla své výlučné soukromí. Bylo samozřejmé, že starší dcery, synové byli bez dekretů vychovateli, pomáhali ve všem, žili životem sirotčince. O vybavení sirotčince didaktickým materiálem a pomůckami máme jedinou zmínku:v roce 1912 byla postavena dřevěná skluzavka, zakoupená z daru došlého z Bethlehemu v Americe. Jistě i tehdejší děti byly vynalézavé a dovedly si samy vytvořit hračky. Vánoční nadílky měly spíš praktický ráz, jejich bohatost závisela na štědrosti příznivců sirotčince. Musíme přiznat, že o vánocích byla jejich srdce i peněženka otevřenější. Hodně se chovanci vyžili na zahradě. Měli každý svůj záhon, osázeli jej podle vlastního osevního plánu, řízeného pokyny vlastního žaludku. Nikdy prý se nedočkali konečné úrody. Sklízeli před dozráním. Záhon byl kousíčkem osobního soukromí dítěte. Chlapci si na záhoncích stavěli podle vlastní fantazie a dovednosti i svoje chaloupky, pečlivě oplocené. V některých zprávách čteme názory, že zahrady by mělo být jinak využito, aby se na ní děti učily společně hospodařit, sledovat růst rostlin. Tradice individuálního hospodaření byla však příliš pevná. Čermenský sirotčinec měl vlastní hospodářství. Původně byl stavěn jako zemědělská usedlost. Hartwig s chlapci hospodařil na poměrně malé výměře:3,48 ha pole, 0,29 ha luk, 0,92 ha lesa. V chlévě byly vždy dvě krávy. Chlapci sbírali na poli kamení, pomáhali především při sklizni. Pověstné bylo jejich svážení obilí. Úroda jim nikdy na poli nezmokla. Hejno kluků táhlo žebřiňák, jistě není zapotřebí mnoho obrazotvornosti k představě, jak využívali svých řidičských dovedností a přirozené touhy po rychlosti. Pověstné byly jejich výpravy do lesů se svým žebřiňákem. Při příjezdu do lesa se rozběhli na všechny strany, do svých plátěných pracovních zástěr sbírali šišky i klacky, vše sypali do pytlů a odpoledne se s vrchovatým žebřiňákem vraceli domů, do sirotčince. Tak hodně pomáhali se samozásobením dřívím na zimu. Toto se dělo hlavně v létě, v době školních prázdnin. Nesmíme si ovšem život v sirotčinci představovat jako klukovskou idylu. Chlapci nemívali hlad, ale blahobyt zde nikdy nebyl. Dnešní děti by se na jejich životní podmínky dívaly jako na vyslovenou bídu a nouzi. Ve stravě převládaly polévky, brambory, chléb. V pozdějších dobách, zvláště za první světové války, o něj bývala nouze. Sirotčinec ztrácel svoje podporovatele ze zahraničí. Syn pozdější správkyně domova, která zde jako vdova v dvacátých letech našeho století spravovala ústav, 7

8 vyprávěl, že jeho osobní vzpomínky na sirotčinec jsou spojeny vždy s představou matky, ustarané, jak nasytit hladové děti, kde sehnat peníze aspoň na několik dalších dnů. Již Hartwig připomíná časté okamžiky, kdy pokladna byla úplně prázdná a nevěděl, zač koupí alespoň mouku. Střídaly se dny poměrného dostatku i nouze. Pro mnohé chlapce nebyla žebrota v jejich životě ničím nezvyklým, jejich kultura odívání rovněž neměla hluboké kořeny. Není proto divu, že někteří staří sousedé vzpomínají na chovance sirotčince jako na věčné žebráčky. Ale pravdivě konstatováno, Hartwigova éra v sirotčinci nebyla dobou citelné nouze. Ta byla častější v pozdějších dobách, kdy sirotčinec byl odkázán na podporu převážně domácí. Závěrem této kapitoly i jakýmsi jejím shrnutím mohou být řádky spisovatelky Terezy Novákové. Píše o sirotčinci v Čermné v knize Čechy-XIII.-Východní Čechy /vydal J. Otto, 1905/ : Za hostincem Krčmou, od něhož vedla cesta do Stěžníka, spatřujeme novou patrovou budovu, pěkným plotem a sadem obklíčenou, vychovatelnu čili chlapecký sirotčinec církve bratrské a pod ní hřbitov i reformovaných bratří a sester. Čítáť Čermná as 40 vyznavačů víry z Čech násilně vypuzené a v Ochranově uchované, dvanáct jest tu bratrských chaloupek. Jest zajisté zajímavo, že víra Komenského vrací se tam, odkud vzešla a nechybujeme, domnívajíce se, že tradice byla tu mocným popudem. Vyjdeme-li z nízkých vrátek a vkročíme do nádvoří vychovatelny, ihned přívětivě jsme vítáni otcem, kolem něhož obskakuje hlouček hochů v červených stávkových čapkách ve věku od šesti do čtrnácti let. Vcházíme do přízemní místnosti domu, kde jest síň, kuchyň, společná jídelna, byt rodičů sirotčince a šatna nejmenších hošíků. V prvém patře jsou dvě ložnice větších chlapců, pokoj pro nemocné nakažlivými nemocemi, jizba hostinská, knihovna a síň slavnostní s harmoniem, kde konají se občasné bohoslužby. K sirotčinci náleží i zahrada a malé hospodářstvíčko. Bývá tu třicet až čtyřicet hochů ze všech končin Čech, každého vyznání, ba někdy nelze ani určit, v jaké víře bylo dítě zrozeno, když samo o tom nemá zdání. Vydání na 1 strávníka činí nejméně 80 zl.ročně, ale za málokterého platí obec příslušná 50 zl., na některé dochází i 8 zl.-neb zcela nic. A tak vydržují vychovatelnu dobrodinci hlavně Bratří v Ochranově soustředění, a dárky peněžní, šatstvo, potraviny, povlaky docházejí nejen z Čech, ale i z Afriky, Ameriky, Francie, Ruska, Dánska a Německa. Dárky ovšem skromné. Hoši docházejí dle vyznání do některé ze škol čermenských a ve čtrnácti letech jsou vypravováni k mistrovi, do služby a podobně. Materiál, který do sirotčince přichází, jest ovšem děsný a vyžaduje veliké vychovávací námahy. Zato i odrostlí hoši útulku vzpomínají dopisy, někdy i dárky a jako tovaryši, vojíni do něho se vracejí 8

9 Hospodářské a sociální problémy Již několikrát zde bylo připomenuto, že čermenský sirotčinec byl vydržován z milodarů, které Hartwig sháněl po celém světě. V prvních začátcích nebylo ani snadné, aby pro charitní činnost, kterou si zvolil, dosáhl aspoň souhlasu církve. Musel bojovat proti mnoha námitkám i neporozumění. Sirotčinec byl sice konečně uznán jako součást práce Jednoty bratrské /v Čechách zvané Evanjelická církev bratrská/ a jejího Českomoravského komité, nikdy však neměl přímý nárok na pevnou podporu ústřední pokladny. Několikrát se organizačně změnilo ústředí sirotčí péče bratrské církve, v roce 1900 vznikl spolek Pomoc sirotkům. Měl 70 členů, později 245 členů. Každý člen měl sběrací knížku s kupony-potvrzenkami po 20 hal., potvrzenky vydával dárcům. Byly to tedy haléřové příjmy, které byly rozdělovány mezi tři bratrské sirotčince. Mimo čermenského byly později totiž založeny podobné ústavy v Potštejně a v Dubé. Snadno odhadem vypočítáme, že tato ústřední podpora zdaleka nestačila. Prostředky pro péči o sirotky ze státní pokladny spravovaly státní úřady vymezených oblastí, přispívaly pouze na sirotky pocházející z jejich územního obvodu. Hartwigova žádost byla zpravidla odmítnuta s poukazem na to, že v sirotčinci nejsou děti právě z příslušné oblasti, nebo že podpora byla již rozdělena jiným ústavům přímo v kraji. Hartwigovi působilo často potíže, že nerozlišoval děti podle národnosti, původu, náboženství. Získal kupř. pravidelnou podporu zábřežského továrníka Brassa. Ten jej však vyzval, aby přesně uvedl počet německých dětí v sirotčinci a podporu vždy vyplatil jen podle tohoto počtu. Zaměstnával ve svých továrnách stovky českých dělníků, z jejich práce bohatl, chtěl však být mecenášem jen pro německé děti. V sirotčinci bývaly především české děti, vystřídala se zde však i řada jiných národností, náboženských konfesí bývalo až 7. Církevní ráz výchovy ovšem směřoval k evangelizaci. Bratrské listy z r připomínají skromného mecenáše:zemřela sedmdesátiletá Rosalie Vašíčková, která s velikou věrností po 20 let v sirotčinci sloužila a z úspor svých značnou část témuž poručila. Ve stejném roce se připomíná i loučení s chlapcem, který zde vyrostl od svého půldruhého roku a odcházel do učení. Samozřejmou povinností otce sirotků bylo sehnat dospívajícím chlapcům zaměstnání. O chlapce ze sirotčince býval mezi řemeslníky zájem. Nebyli zhýčkaní, nebylo nebezpečí přílišného stesku po domově, stížností rodičům na mistrovu přísnost a obtíže řemesla i poměrů, ve kterých učeň žil. Nikdo sice na takového učně nepřiplácel, nepřicházel s bohatou výbavou, ale byl to zas učeň laciný a naprosto nenáročný, který dlouho pracoval jen za stravu. Hartwig se snažil chlapcům dávat základní 9

10 výbavu a často připomíná, jaké je to finanční břemeno, odchází-li současně do učení ze sirotčince víc chlapců. Obtíže byly s chlapci nespolehlivými, neukázněnými, nějak defektními, o něž neměli mistři zájem. Takoví odcházeli do služby u sedláků. Někteří z chlapců se v životě velmi dobře uplatnili. Často musel sirotčinec plnit úkoly rodiny i pro své bývalé chovance. Ztratili zaměstnání, octli se v úzkých po vyučení, přicházeli zpět a aspoň na přechodnou dobu byli přijímáni, než se jim podařilo sehnat zaměstnání. V domově se zastavovali i vandrovníci, přicházeli k společnému stolu a podle svého řemesla i nějaký čas v ústavu pomáhali. Zákonitou povinnost přispívat na výživu sirotků měly jejich domovské obce. Již z citovaného úryvku z knihy Terezy Novákové je dostatečně zřejmé, jak svoji povinnost plnily. U řady dětí nebylo ani možné přesně jejich domovskou příslušnost prokázat a příspěvků se dožadovat. Ústřední úřady uložením vyživovací povinnosti domovským obcím se samy této povinnosti zbavovaly. Na obcích však byly nároky často nevymahatelné. Výchovná práce Výchovné zásady, způsob výchovy v sirotčinci je možné rekonstruovat jen ze zpráv o životě ústavu. Hartwig byl pedagog naprosto samorostlý. Neměl žádné odborné vzdělání, v začátcích ani zkušenost. Pokud jeho systém výchovy /můžeme-li o nějakém vůbec hovořit/ se přibližoval zásadám pietistických pedagogů, není to vědomé napodobení, ale důsledek jeho životního názoru. Jeho jedinou pedagogickou knihou byla bible. Aplikoval ji někdy až příliš primitivním způsobem na všechny životní situace, problémy. I jako kazatel hovořil vždy velmi lidově s četnými přirovnáními, podobným způsobem mluvil k dětem. Transponoval biblické příběhy do všedních dnů, bezmezně věřil v účinnost slova na duše svých chovanců, i když byl mnohokrát zklamán. V sirotčinci se hodně zpívalo, při každé příležitosti. Často prý Hartwig, když pozoroval na dětech, že ztrácejí pozornost při jeho kázání u večerní bohoslužby, přerušil výklad a zanotoval píseň. Nikdy nepoužíval tělesné tresty. Jeho výchovnou metodou bylo rozebírání poklesků, vysvětlování a přesvědčování. Uvědomíme-li si, jací chlapci do domova často přicházeli, cítíme, jak bezedný musel být jeho idealismus, chtěl-li vždy vystačit s touto metodou. Byl pedagogický optimista. Jen ve zcela krajních případech kapituloval a přiznal nezdar výchovy a beznadějnost dalšího úsilí a vyjednával o vrácení chlapce domovské obci. Věděl, že z takových hochů vyrostou již jen tuláci. Výchovný personál v sirotčinci tvořili všichni dospělí. U chlapců býval dozorce. Obyčejně byl vyučen nějakému řemeslu. Jeden z nich se zde stavil na ševcovském vandru, zůstal a vykonával vychovatelské povolání. Současně ševcoval, o rozbité boty nebylo v sirotčinci nikdy nouze. Hrával chlapcům i loutkové divadlo. Loutky si upravoval z kapesníků, šátků, hry si 10

11 vymýšlel podle svých tovaryšských zážitků, dramatizoval příběhy ze sirotčince. Hartwig si byl vědom potřeby určité odbornosti ve výchově. Vypravil do učitelského bratrského semináře svého nejoblíbenějšího chovance a těšil se, že se mu vrátí jako schopný pomocník. Naděje se nesplnila, chlapec v semináři zemřel. Snad sáhl tu a tam po nějaké knížce o výchově, je to však jen dohad. Jisté je, že znal Komenského teologické spisy. Jeho současník, čermenský písmák Karel Motl, ve svých vzpomínkách uvádí, že v Hartwigově přítomnosti byla na besedách bratří čtena Komenského Harmonie. Komenského pedagogické spisy však asi neznal. Svůj životní úkol viděl v prosté, nenáročné službě nejubožejším. Na evangelické škole v Čermné působili na tehdejší poměry velmi vzdělaní učitelé. Jejich působení se přenášelo i do sirotčince. Jeden z učitelů, Jindřich Janeček, pozdější ředitel známé vychovatelny v Kartouzích, se stal i Hartwigovým zetěm. Někteří z učitelů vypomáhali přímo v sirotčinci při práci s dětmi. Ve vychovatelské tradici pokračoval i Hartwigův syn Benjamin /zemřel v r.1947/. Působil 50 let jako učitel v exulantském Rixdorfu, později jako inspektor českých škol v Branibořích. Často dojížděl do Čermné, trávil zde každým rokem s rodinou prázdniny. Jistě i on měl značný vliv na otcovu práci. Přece však v podstatě vždy nesl ráz výchovy v sirotčinci znaky Hartwigova působení. Závěr Historie sirotčince v obci Čermná je zcela svázána s osobou jeho zakladatele Viléma Hartwiga, který většinu svého produktivního života věnoval péči o nejpotřebnější. I jeho život byl tedy vlastně pohlcen prací, kterou on sám chápal jako poslání, jako samozřejmou lidskou povinnost. Je také zřejmé, že bez podpory různých sympatizantů, dárců nebo obcí, jež měly dle zákona vyživovací povinnost, by toto dílo nepřežilo. Seznam literatury: Kronika obce Horní Čermná Klíma, Stanislav: Za prapor s kalichem, Kalich, Praha 1938 Nováková, Tereza: Čechy-XIII-Východní Čechy, J. Otto, 1905 Časopis Jednota bratrská, ročník 1932, str

12 12

Školství v Jednotě bratrské

Školství v Jednotě bratrské 4/13 speciál Školství v Jednotě bratrské Když se řekne bratrské školství, každého jako první napadne Jan Amos Komenský. A bude to oprávněné, protože právě Komenského myšlenky se staly vyvrcholením propracovaného

Více

TOLERANČNÍ PATENT JEHO VZNIK A VÝZNAM. Napsali. ThDr. František Bednář a ThDr. Ferdinand Hrejsa. profesoři Husovy fakulty v Praze V PRAZE 1931

TOLERANČNÍ PATENT JEHO VZNIK A VÝZNAM. Napsali. ThDr. František Bednář a ThDr. Ferdinand Hrejsa. profesoři Husovy fakulty v Praze V PRAZE 1931 TOLERANČNÍ PATENT JEHO VZNIK A VÝZNAM Napsali ThDr. František Bednář a ThDr. Ferdinand Hrejsa profesoři Husovy fakulty v Praze V PRAZE 1931 Nákladem Svazu národního osvobození Toleranční patent, jeho vznik

Více

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012 12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20 Mezináboženské setkání v Assisi 4 19. konference Člověk a média 12 Uršula Pospíšilová a její vzpomínky 6 Pf 2012 www.focolare.cz PRO

Více

Dobrovolníci mění svět

Dobrovolníci mění svět Dobrovolníci mění svět sborník příkladů dobré praxe Vážené čtenářky, vážení čtenáři, právě otevíráte publikaci, která vznikla v rámci Evropského roku dobrovolnictví vyhlášeného Evropskou komisí pro rok

Více

Moje vzpomínky a příhody z mého mládí navazují i když o mnoho let později, na vzpomínky Karla Hudce, které tak krásně a dojemně popisuje ve své

Moje vzpomínky a příhody z mého mládí navazují i když o mnoho let později, na vzpomínky Karla Hudce, které tak krásně a dojemně popisuje ve své 1 Moje vzpomínky a příhody z mého mládí navazují i když o mnoho let později, na vzpomínky Karla Hudce, které tak krásně a dojemně popisuje ve své knížce "Okolo Molenburka teče voda čisťounká".věřím, že

Více

d ě j i n Orla Zakládání tělocvičných spolků

d ě j i n Orla Zakládání tělocvičných spolků 1 Z d ě j i n Orla Zakládání tělocvičných spolků Vznik orelských odborů Orel v letech 1909-1917 První obnova Orla a vznik samostatného,, Čsl. Orla Rozvoj Orla v prvních letech ČSR Od roku 1862 se začaly

Více

Případ N-44. Radek Kučera

Případ N-44. Radek Kučera BIOGRAFIE 199 Případ N-44 u Radek Kučera Když měl v roce 1975 v našich kinech premiéru špionážní film režiséra Dušana Kleina Případ mrtvého muže, patrně málokdo z tehdejších diváků tušil, že hlavní aktér

Více

život farností 12 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y prosinec 2006

život farností 12 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y prosinec 2006 život farností 12 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y prosinec 2006 Zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechen lid To byla slova anděla, který oznámil

Více

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T Linda Mikulenková LIDÉ A ČAS Pracovní sešit pro 4. a 5. roční k základní školy Lektorovali: Mgr. Antonín Kalous, Ph.D.; Mgr. Radek Malý, Ph.D. Recenzovali: PaedDr. Blanka

Více

Vilém D. Schneeberger. Lid chválící. Nástin metodistické hymnologie. Evangelická církev metodistická

Vilém D. Schneeberger. Lid chválící. Nástin metodistické hymnologie. Evangelická církev metodistická Vilém D. Schneeberger Lid chválící Nástin metodistické hymnologie n a základě zpěvníku ECM Evangelická církev metodistická Praha 2006 Vilém D.Schneeberger Lid chválící Nástin metodistické hymnologie na

Více

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Svatba jako přechodový rituál na stránkách časopisu Český lid (1892-1932) Veronika Janečková Bakalářská práce 2009 University of Pardubice Faculty of Philosophy

Více

Spolková činnost v Rokytnici

Spolková činnost v Rokytnici Spolková činnost v Rokytnici Tuto práci napsala Andrea Pastorková v rámci Středoškolské odborné činnosti. Obsah 1.0 Úvod 4 2.0 Historie o založení Rokytnice...5 2.1 Počáteční zmínky o obci a první obyvatelstvo

Více

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Zpravodaj č. 11, duben 2015 Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Vážení čtenáři, ráda bych Vám představila další, jedenácté číslo Zpravodaje. Tentokrát jsme zvolili jako hlavní téma Co dal

Více

KRAJEM svatého ANTONÍNKA

KRAJEM svatého ANTONÍNKA KRAJEM svatého ANTONÍNKA ČASOPIS OSTROŽSKA A HORŇÁCKA Cena 20 Kč KVĚTEN - ČERVEN 2010 VELKÁ NAD VELIČKOU UHERSKÝ OSTROH BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM HLUK BLATNIČKA BORŠICE U BLATNICE OSTROŽSKÁ LHOTA

Více

KRAJEM svatého ANTONÍNKA

KRAJEM svatého ANTONÍNKA KRAJEM svatého ANTONÍNKA ČASOPIS OSTROŽSKA A HORŇÁCKA Cena 20 Kč LISTOPAD - PROSINEC 2009 UVNITŘ: PODROBNÝ PŘEHLED AKCÍ AŽ DO VÁNOC UVNITŘ: PODROBNÝ PŘEHLED AKCÍ AŽ DO VÁNOC VESELÍ NAD MORAVOU VELKÁ NAD

Více

U N I V E R Z I T A K A R L O V A

U N I V E R Z I T A K A R L O V A U N I V E R Z I T A K A R L O V A Pedagogická fakulta ÚSTAV PROFESNÍHO ROZVOJE PRACOVNÍKŮ VE ŠKOLSTVÍ Centrum školského managementu Církevní škola z pohledu řídícího pracovníka a z pohledu na personalistiku

Více

Mateřská dovolená, nebo rodičovský čas? Zkušenosti sedmi českých matek, které pracují a vychovávají své děti v jiných zemích EU

Mateřská dovolená, nebo rodičovský čas? Zkušenosti sedmi českých matek, které pracují a vychovávají své děti v jiných zemích EU Mateřská dovolená, nebo rodičovský čas? Zkušenosti sedmi českých matek, které pracují a vychovávají své děti v jiných zemích EU Kateřina Jonášová, Pavla Frýdlová, Lucie Svobodová Mateřská dovolená, nebo

Více

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít?

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít? TÝDENÍK Odborový svaz zahájil k této velmi citlivé problematice diskuzi, i když ministerstvo školství zatím nevytvořilo žádnou podrobnější, ucelenou koncepci, která by obsahovala jak návrhy legislativních

Více

SV. KLÁRA Z ASSISI a SV. ANEŽKA ČESKÁ. Studijní text pro posluchače IFS S.M. Ludmila Pospíšilová OSF

SV. KLÁRA Z ASSISI a SV. ANEŽKA ČESKÁ. Studijní text pro posluchače IFS S.M. Ludmila Pospíšilová OSF I N S T I T U T F R A N T I Š K Á N S K Ý C H S T U D I Í SV. KLÁRA Z ASSISI a SV. ANEŽKA ČESKÁ Studijní text pro posluchače IFS S.M. Ludmila Pospíšilová OSF PRAHA 2013 Mgr. Jana Pospíšilová 2 OBSAH LITERATURA...

Více

Jan Keller STÁT, KTERÝ ROZBIL SVŮJ ZÁKLAD

Jan Keller STÁT, KTERÝ ROZBIL SVŮJ ZÁKLAD Jan Keller STÁT, KTERÝ ROZBIL SVŮJ ZÁKLAD Rodina je základem státu. Stát o rodinu všemožně pečuje. Bez zdravé rodiny není myslitelná zdravá společnost. Podobná tvrzení a hesla slýchává každý člen moderní

Více

Státní bezpečnost. Politická policie, bez níž by se normalizační režim zhroutil. Prokop Tomek

Státní bezpečnost. Politická policie, bez níž by se normalizační režim zhroutil. Prokop Tomek informační text Politická policie, bez níž by se normalizační režim zhroutil Prokop Tomek (StB) byla jedním z pilířů normalizace. V době pražského jara ovládl její příslušníky strach z důsledků pootevřené

Více

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Založeno roku 1919 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Dny otevřených dveří Sociální služby města Velké Meziříčí 12. 10., 9 16 hodin Domov pro seniory 12. 10., 10 17 hodin Wellmez 12. 10.

Více

Nepadne-li pšeničné zrno do země, nemůže přinést úrodu

Nepadne-li pšeničné zrno do země, nemůže přinést úrodu ROČNÍK V. ČÍSLO 5/2010 ČASOPIS KUŘIMSKÉ FARNOSTI Nepadne-li pšeničné zrno do země, nemůže přinést úrodu Jan 12,24 K Ježíši se jistě tlačily zástupy lidu, když vyprávěl podobenství o rozsévači, ale na hrstku

Více

Vilém D.Schneeberger. Lid zvaný metodisté. Příběhy vážné i méně vážné

Vilém D.Schneeberger. Lid zvaný metodisté. Příběhy vážné i méně vážné Vilém D.Schneeberger Lid zvaný metodisté Příběhy vážné i méně vážné Praha 2005 Sestavil ThDr. Vilém D. Schneeberger Evangelická církev metodistická Ilustrace Alfréda Kobela 1. vydání Praha 2005 ISBN 80-7356-009-7

Více

Příklady vyhodnocování kazuistiky

Příklady vyhodnocování kazuistiky Příklady vyhodnocování kazuistiky Příloha č. 4 Pomocné nástroje k vyhodnocování Příloha č. 4/1: Příklad úvodního vyhodnocení Jitka Příloha č. 4/2: Příklad podrobného vyhodnocení Ladislav Příloha č. 4/3:

Více

Ak. mal. František Sysel (1927 2013) Restaurátor

Ak. mal. František Sysel (1927 2013) Restaurátor UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická Fakulta Katedra dějin umění Ak. mal. František Sysel (1927 2013) Restaurátor DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Tomáš Kravčík Vedoucí práce: PhDr. Marek Perůtka Olomouc 2014

Více

Otvíráme. Reformní novela přijata. Nastává čas pravdy. Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2012 EDICE

Otvíráme. Reformní novela přijata. Nastává čas pravdy. Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2012 EDICE Otvíráme EDICE Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2012 Reformní novela přijata. Nastává čas pravdy Obsah TENTO ČASOPIS JE TIŠTĚN NA EKOLOGICKÉM PAPÍŘE 3 5 Editorial Terezy Maxové 6 Otvíráme Poté,

Více

OD ROKU 33 n. l. DO ROKU 56 n. l.

OD ROKU 33 n. l. DO ROKU 56 n. l. VÝVOJ KŘESŤANSTVÍ OD ROKU 33 n. l. DO ROKU 56 n. l. 1. Poznámky: Mnohé časové a encyklopedické údaje jsou založeny na publikaci Hlubší pochopení Písem, kterou vydali svědkové Jehovovi. Tyto údaje rámcově

Více

Milí p átelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci Milí spolupracovníci Osvobodit se od dvanácti mylných p edstav o odpušt

Milí p átelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci Milí spolupracovníci Osvobodit se od dvanácti mylných p edstav o odpušt 113 5. 4. 2011 Milí přátelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci, možná tyto řádky budete číst na závěr doby postní, možná je budete číst již v době velikonoční. To však není rozhodující. My pro vás

Více