Pracovní soud (odvolací) Jičín

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pracovní soud (odvolací) Jičín"

Transkript

1 Česká republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní oblastní archiv v Zámrsku Inventář archivní pomůcka č NAD č Pracovní soud (odvolací) Jičín Zpracoval: Mgr. Jiří Kuba, PhDr. Marie Skopalová Zámrsk 2015

2 Obsah Strana Úvod I. Dějiny původce archivního souboru 3 II. Dějiny archivního souboru 5 III. Archivní charakteristika archivního souboru 6 IV. Stručný rozbor obsahu archivního souboru 7 V. Záznam o uspořádání archivního souboru a sestavení archivní 8 pomůcky Inventární seznam 1/ Registraturní pomůcky 10 2/ Spisy 10 2/1 Odvolání a stížnosti 10

3 I. Dějiny původce archivního souboru: Pořadové číslo původce: 1 Identifikátor původce v databázi INTERPI: prozatím nepřidělen. Preferovaná forma jména původce vč. doplňku: Krajský soud v Jičíně jako soud odvolací / rekursní ve věcech pracovních. Typ preferované formy jména původce: úřední jméno. Datace preferované formy jména původce: Variantní/paralelní formy jména původce vč. doplňku a typu: Kreisgericht in Jitschin als Berufungsgericht / Rekursgericht in Arbeitssachen (cizojazyčná podoba jména, úřední jméno), Pracovní soud (odvolací) Jičín (podoba jména dle pravidel pro tvorbu názvů archivních souborů, uměle vytvořené jméno, zjednodušená podoba jména). Vznik původce Datum vzniku původce: Typ vzniku původce: vznik na základě zákona. Poznámka ke vzniku původce: legislativně určené datum ( 4 zákona č. 131/1931 Sb. ve spojitosti s vládním nařízením č. 180/1931 Sb. a vyhláškou ministra spravedlnosti č. 44/1932 Sb.). Zánik původce Datum zániku původce: Typ zániku původce: zánik na základě zákona. Poznámka k zániku původce: legislativně určené datum ( 141 zákona č. 319/1948 Sb. ve spojitosti se zákonem č. 320/1948 Sb. a nařízením ministra spravedlnosti č. 11/1949 Sb.). Funkce původce: Rozhodování o odvoláních proti rozsudkům pracovních soudů a o stížnostech proti jejich usnesením ve sporech z pracovního, služebního nebo učebního poměru založeného soukromoprávní smlouvou, vzniklých mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem nebo mezi zaměstnanci téhož zaměstnavatele navzájem (s výjimkou sporů, k jejichž rozhodování byly příslušné jiné orgány uvedené v 1 zákona č. 131/1931 Sb., t. j. sporů hornických, sporů státních zaměstnanců, sporů osob zaměstnaných při plavbě, sporů domovnických a takových pracovních sporů, v nichž příslušnost pracovního soudu omezovala výslovná výhrada v kolektivní pracovní smlouvě). Podaná odvolání a stížnosti se týkaly především sporů: o mzdu, provisi a jiné služební požitky a odměny, o nastoupení pracovního, služebního nebo učebního poměru, o pokračování v něm a o jeho zrušení, o plnění a nároky vyplývající z pracovního, služebního nebo učebního poměru (o srážku ze mzdy, smluvní pokutu, vrácení kauce, odbytné, užívání služebních předmětů a dovolenou), o vydání vysvědčení o vykonané práci (službě) a o náhradní nároky z toho vznikající, o nároky vzniklé z příslušnosti k sociálně-pojišťovacím ústavům nebo k podpůrným pokladnám (s výjimkou věcí, které patřily před obligatorní rozhodčí soudy sociálně-pojišťovacích ústavů nebo podpůrných pokladen nebo před pojišťovací soudy), o výpověď, vyklizení nebo nájemné z bytů, jejichž užívání zaměstnavatel zaměstnanci poskytl bezplatně nebo za plat, o nároky, které zaměstnanci téhož zaměstnavatele činili proti sobě navzájem ze společně převzaté práce (viz 1, 2 a 30 zákona č. 131/1931 Sb.)

4 Normy - konstitutivní: Zákon č. 131/1931 Sb. z. a n. ze dne 4. července Vládní nařízení č. 180 a 181/1931 Sb. z. a n. ze dne 1. prosince Vládní nařízení č. 216 a 217/1931 Sb. z. a n. ze dne 22. prosince Vyhláška ministra spravedlnosti č. 44/1932 Sb. z. a n. ze dne 17. března Vyhláška ministra spravedlnosti č. 24/1934 Sb. z. a n. ze dne 7. února Vládní nařízení č. 207/1935 Sb. z. a n. ze dne 12. listopadu Vládní nařízení č. 308/1939 Sb. z. a n. ze dne 26. října Nařízení ministra spravedlnosti č. 194/1944 Sb. z. a n. ze dne 2. září Zákon č. 105/1947 Sb. z. a n. ze dne 12. června Vládní nařízení č. 204/1947 Sb. z. a n. ze dne 2. prosince Zákony č. 319 a 320/1948 Sb. z. a n. ze dne 22. prosince Nařízení ministra spravedlnosti č. 11/1949 Sb. z. a n. ze dne 29. ledna Vnitřní struktura původce: Pracovní soudy se skládaly z předsedy, jednoho nebo několika jeho náměstků (které jmenoval ministr spravedlnosti ze soudců z povolání působících v sídle pracovního soudu) a dále z přísedících a jejich náhradníků (jejichž počet určoval ministr spravedlnosti a které jmenoval president vrchního soudu, v jehož obvodu měl pracovní soud sídlo, na funkční období tří let podle návrhu ústředních odborových organizací tak, aby byli rovnocenně zastoupeni zaměstnavatelé i zaměstnanci z oboru pracovní rozepře). S ohledem na zpracovávanou agendu (tedy podle příbuzných výrobních, živnostenských nebo služebních odvětví) mohly být pracovní soudy rozděleny na několik stálých oddělení, z nichž se doporučovalo zřídit zejména oddělení pro spory obchodních zaměstnanců a oddělení pro spory osob zaměstnaných v zemědělství. Pracovní soudy jednaly a rozhodovaly ve tříčlenných senátech složených z předsedy nebo jeho náměstka a dvou přísedících, z nichž obvykle jeden pocházel ze skupiny zaměstnavatelů a druhý ze skupiny zaměstnanců. Popsaný princip v zásadě platil i pro soudy krajské jakožto soudy odvolací a rekursní. Ve sporech, v nichž hodnota předmětu nebyla vyšší než 300,- Kč, bylo možné podat odvolání ke krajskému soudu pouze v případě, pokud pracovní soud v rozsudku prohlásil odvolání za přípustné nebo v případě, bylo-li řízení před pracovním soudem shledáno za zmatečné. Krajský soud o takovýchto odvoláních jednal na základě spisů v neveřejném zasedání ve tříčlenném senátu složeném ze soudců z povolání, jeho rozhodnutí bylo konečné a bylo vydáno ve formě usnesení. O odvoláních, v nichž hodnota předmětu sporu byla vyšší než 300,- Kč rozhodoval krajský soud v pětičlenném senátu složeném ze tří soudců z povolání, z nichž jeden předsedal, a dvou přísedících (po dobu přechodného zastavení činnosti pracovních soudů od 14. září 1944 do 31. prosince 1947 rozhodovaly o odvoláních proti rozsudkům okresních soudů ve sporech pracovních krajské soudy bez přísedících). Rozhodnutí bylo vydáváno zpravidla ve formě rozsudku, proti němuž bylo možné podat dovolání (revisi) za předpokladu, že hodnota předmětu sporu přesahovala částku 2.000,- Kč, nebo tehdy, pokud odvolací soud v rozsudku označil dovolání za přípustné. O dovolání rozhodoval Nejvyšší soud na základě spisového materiálu v neveřejném zasedání. Usnesením pracovního soudu (popř. výrokům rozsudků o útratách) bylo možné odporovat stížností (rekursem), o níž s konečnou platností rozhodoval krajský soud. Pro řízení před pracovními soudy, stejně jako pro odvolací, dovolací i rekursní řízení v pracovních sporech, platila (s drobnými úpravami) ustanovení civilního soudního řádu, soudy se usnášely většinou hlasů a hlasování bylo neveřejné (viz 5, 6, 12, 16, 17, 19, 26, 28, zákona č. 131/1931 Sb., dále 1 vládního nařízení č. 181/1931 Sb., dále 4 nařízení ministra spravedlnosti č. 194/1944 Sb., dále čl. XVI, odst. 2, č. 2 zákona č. 105/1947 Sb., dále 1 vládního nařízení č. 204/1947 Sb.). Dějiny původce: Pracovní soudy zřízené od 1. ledna 1932 zákonem č. 131/1931 Sb. patřily k mimořádným soudům civilním a navazovaly na dřívější soudy živnostenské. Působily jednak v podobě samostatných pracovních soudů (vytvořených buď přeměnou dřívějších soudů živnostenských na samostatné pracovní soudy, které zahajovaly svoji činnosti dnem 1. ledna 1932, nebo zřízením zcela nových samostatných pracovních soudů, které začínaly úřadovat ke dni 1. září 1932, popř. později), jednak v podobě zvláštních oddělení pro pracovní spory při okresních soudech, která byla ustavována v místech, kde chyběly - 4 -

5 technické podmínky pro vytvoření samostatných pracovních soudů (a která zahajovala svoji činnost rovněž dnem 1. září 1932, popř. později). Tam, kde nedošlo ke zformování ani jedné z uvedených variant, rozhodovaly v pracovních sporech řádné okresní soudy, jejich rozsudky v pracovních věcech byly ovšem za takové považovány jen tehdy, pokud o tom obsahovaly dovětek. Pravomoc samostatných pracovních soudů, stejně jako zvláštních oddělení pro pracovní spory při okresních soudech, se vztahovala vždy (s výjimkou Prahy a Brna) jen na obvod okresního soudu, v jehož sídle byl pracovní soud zřízen. Coby odvolací a rekursní instituce působily příslušné soudy krajské, které v záležitostech pracovních sporů začínaly úřadovat současně se zahájením činnosti pracovních soudů, popř. zvláštních oddělení pro pracovní spory, ve svých obvodech (viz vládní nařízení č. 180/1931 Sb., vyhláška ministra spravedlnosti č. 44/1932 Sb. a 24/1934 Sb., vládní nařízení č. 207/1935 Sb.). V obvodu Krajského soudu Jičín byl ke dni 1. ledna 1932 zřízen a ke dni 1. září 1932 aktivován samostatný pracovní soud v Trutnově a zvláštní oddělení pro pracovní spory při okresních soudech v Nové Pace a Semilech. Další dvě zvláštní oddělení pro pracovní spory - při okresních soudech v Jičíně a Lomnici nad Popelkou, byla sice také zřízena už ke dni 1. ledna 1932, svoji činnost však zahájila až od 1. září 1934 (viz 2 a 3 vládního nařízení č. 180/1931 Sb., vyhláška ministra spravedlnosti č. 44/1932 Sb. a 24/1934 Sb.).Coby odvolací a rekursní soud ve sporech pracovních tak Krajský soud v Jičíně začal fungovat od 1. září Dnem 14. září 1944 byla činnost všech pracovních soudů i zvláštních oddělení pro pracovní spory při okresních soudech zastavena a přenesena na místně příslušné soudy řádné (viz 4 nařízení ministra spravedlnosti č. 194/1944 Sb.). Po skončení druhé světové války došlo k obnovení pracovního soudnictví, stalo se tak už ale jen v omezeném rozsahu a pouze na krátkou dobu (od 1. ledna 1948 do 31. ledna 1949). V obvodu Krajského soudu Jičín samostatný pracovní soud v Trutnově již obnoven nebyl, namísto něho se při tamějším okresním soudě zformovalo zvláštní oddělení pro pracovní spory. Z ostatních zvláštních odělení pro pracovní spory se znovuzahájení své činnosti dočkalo jedině zvláštní oddělení při Okresním soudě v Semilech, všechna ostatní (při okresních soudech v Nové Pace, Jičíně i Lomnici nad Popelkou) byla zrušena (viz č. VI zákona č. 105/1947 Sb. a vládní nařízení č. 204/1947 Sb.).Přijetím zákona č. 319/1948 Sb. ve spojitosti se zákonem č. 320/1948 Sb. a nařízením ministra spravedlnosti č. 11/1949 Sb. pracovní soudy, stejně jako zvláštní oddělení pro pracovní spory při okresních soudech, ke dni 31. ledna 1949 zanikly. Jejich agenda přešla na řádné okresní soudy, odvolací instancí zůstaly soudy krajské. Autor záznamu o původci: Skopalová Marie; identifikátor INTERPI: prozatím nepřidělen. Zdroje informací: Sbírka zákonů a nařízení státu československého, ročníky 1931, 1932, 1934, Sbírka zákonů a nařízení Protektorátu Čechy a Morava, ročník 1939, Sbírka zákonů a nařízení republiky Československé, ročník Sbírka zákonů republiky Československé, ročník 1948, ŠOLLE, Václav, Justiční správa - soudy. In: Státní archiv v Praze. Průvodce po archivních fondech. Praha 1958, s , 115. II. Dějiny archivního souboru: Dějiny jednotky popisu: Úřadování pracovních soudů se v hlavních rysech řídilo předpisy jednacích řádů pro řádné soudy první a druhé instance. Kancelářské práce pracovního soudu obstarávali zaměstnanci kanceláře soudu řádného, kteří k tomu byli ustanoveni presidentem krajského soudu, v jehož obvodu se pracovní soud nacházel. President příslušného krajského soudu měl právo přikázat pracovnímu soudu i potřebný počet zřízenců (podúředníků) a na činnost pracovního soudu dohlížel. Podatelna a spisovna mohla být spojena s podatelnou a spisovnou soudu řádného, pokud obě instituce sídlily ve stejné budově, spisy i evidenční pomůcky však musely nést zvláštní spisové značky a ve - 5 -

6 spisovně ležet odděleně. Pro označování sporů se u pracovních soudů používala značka Cpr, pro spisy (nikoliv rejstříky) výpovědní značka Vpr a pro věci všeobecné (sběrné) značka Npr. Pokud byly v pracovních sporech nuceny rozhodovat řádné okresní soudy, u nichž zvláštní oddělení pro pracovní spory zřízeno nebylo, signovaly příslušné spisy značkou C (sporné věci občanské obyčejné) nebo Cn (sporné věci nepatrné). Soudy krajské používaly pro opravné prostředky (odvolání i stížnosti) značku Opr a pro věci všeobecné (sběrné) značku Npr. Věci přikázané předsedovi pracovního soudu, zejména věci osobní, věci služebního dozoru a věci organizační, se zapisovaly do presidiálního deníku značeného Pres. K rejstříkům a spisům se vedly seznamy jmen. Obsáhlost zápisů do protokolů o jednání pracovního soudu v konkrétních sporných věcech se řídila tím, jak vysoká byla hodnota předmětu sporu (zda do 300,- Kč nebo nad 2.000,- Kč). Na začátku každého kalendářního roku předkládaly pracovní soudy krajskému soudu výkazy o své činnosti, krajský soud sestavoval výkaz úhrnný, k němuž připojoval svůj vlastní, a vše předkládal příslušnému vrchnímu soudu, v případě Krajského soudu Jičín tedy Vrchnímu soudu v Praze (viz 5, 10, 20 zákona č. 131/1931 Sb., dále 1, 3, 5, 8, 9, 13 vládního nařízení č. 216/1931 Sb., dále ŠOLLE, V., c. d., s. 115). Přímý zdroj akvizice: Archivní soubor Pracovní soud (odvolací) Jičín vznikl v roce 1998 vytříděním z archivního souboru Krajský soud Jičín (NAD č. 205). Jeho obsahovou náplň zpočátku tvořily pouze registraturní pomůcky, v roce 2011 se však v důsledku reinventarizace archivního souboru Krajský soud Jičín rozrostl ještě o spisy z let a III. Archivní charakteristika archivního souboru: Archivní charakteristika jednotky popisu: Z registraturních pomůcek Krajského soudu v Jičíně coby soudu odvolacího a rekursního pro pracovní spory jsou v ucelené řadě z let dochovány rejstříky odvolání a stížností Opr s odpovídajícím seznamem jmen (indexem). Všeobecné (sběrné) rejstříky Npr zcela chybí, v jejich případě však nelze vyloučit, že nebyly vůbec vedeny nebo neobsahovaly žádné záznamy. Spisy k jednotlivým případům odvolání a stížností se zachovaly v malém množství, k dispozici jsou pouze některé z let a Presidiální agenda značená signaturou Pres nebyla zakládána samostatně, ale tvořila součást presidiálních spisů Krajského soudu Jičín coby soudu řádného, součástí tohoto archivního souboru se proto nestala. Archivované písemnosti jsou vyhotoveny v jazyce českém, z roku 1944 též zčásti duplicitně v jazyce německém. Způsob uspořádání jednotky popisu: Archivní soubor byl inventarizován podle registraturního systému původce dokumentů s využitím Základních pravidel pro zpracování archiválií vydaných Odborem archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra ČR v roce 2015 (druhé vydání). Skartace prováděna nebyla. Struktura uspořádání archivního souboru je následující: 1/ REGISTRATURNÍ POMŮCKY 1//1 Rejstřík odvolání a stížností z let , sign. Opr 1//2 Rejstřík odvolání a stížností z let , sign. Opr 1//3 Index k rejstříkům odvolání a stížností z let , sign. Opr 2/ SPISY 2/1 Odvolání a stížnosti, sign. Opr 2/1//1-4 Spisy z let , 1948 Budoucí přírůstky: Archivní soubor lze považovat za uzavřený. Přírůstek by bylo možné očekávat pouze za předpokladu, že chybějící písemnosti (tzn. zejména dokumenty k jednotlivým případům odvolání a stížností) byly v minulosti nedopatřením přiřazeny k - 6 -

7 jinému spisovému materiálu a zůstaly u něho dosud založeny. Fyzický stav jednotky popisu a technické požadavky: Fyzický stav dochovaného spisového materiálu je dobrý. Odkazy na příbuzné dokumenty, archiválie a pomůcky pro vyhledávání: Písemnosti týkající se zřízení a fungování Krajského soudu v Jičíně coby soudu odvolacího a rekursního ve sporech pracovních, stejně jako jemu podřízeného samostatného pracovního soudu v Trutnově a podřízených zvláštních oddělení pro pracovní spory při vybraných soudech okresních, jsou uloženy mezi sběrnými presidiálními spisy Krajského soudu Jičín. Viz archivní soubor Krajský soud Jičín (1829) (1954). Státní oblastní archiv v Zámrsku, NAD č. 205, AP č. 8755, sběrné spisy sign. Pres 3, Pres 4, Pres 5, Pres 17, Pres 23, popř. jiné (např. sign. Pres /46 - "Pracovní soudy" - obnovení činnosti v poválečném období, inv. č. 1961, kar. č. 1229; sign. Pres /41 - "Oddělení pro pracovní spory v Jičíně. Ustanovení předsedy a náměstka předsedy prac. soudu", inv. č. 1956, kar. č. 1188; sign. Pres 5-736/41 - "Spis o jmenování přísedících a náhradníků u zdejšího odvolacího soudu pro spory pracovní", inv. č. 1956, kar. č. 1188; sign. Pres /35 - "Prohlídka pracovních soudů, kde nebude prohlídka okresního soudu v r. 1935", inv. č. 1950, kar. č. 1112; sign. Pres /40 - "Výkaz činnosti pracovních soudů" za rok 1939, inv. č. 1955, kar. č. 1184; sign. Pres /41 - "Výkaz činnosti pracovních soudů" za rok 1940, inv. č. 1956, kar. č. 1194; sign. Pres /49 - "Výkaz o činnosti pracovních soudů" za rok 1948, inv. č. 1964, kar. č. 1264; jiné). Program PEvA eviduje následující archivní soubory se stejným tematickým zaměřením: Pracovní soud (odvolací) Hradec Králové (1950). Státní oblastní archiv v Zámrsku, NAD č. 2902, AP č Pracovní soud (odvolací) Chrudim Státní oblastní archiv v Zámrsku, NAD č. 2903, AP č Pracovní soud České Budějovice (1950). Státní oblastní archiv v Třeboni, NAD č. 18, AP č Živnostenský a pracovní soud Brno Moravský zemský archiv v Brně, NAD č. 148, AP č. 1. Pracovní soud Kolín Státní okresní archiv Kolín, NAD č. 61, nezpracováno. Pracovní soud Mladá Boleslav Státní okresní archiv Mladá Boleslav, NAD č. 46, nezpracováno. Pracovní soud Děčín Státní okresní archiv Děčín, NAD č. 986, AP č. 64. Pracovní soud Olomouc Státní okresní archiv Olomouc, NAD č. 3134, nezpracováno. Pracovní soud Prostějov (1950). Státní okresní archiv Prostějov, NAD č. 384, nezpracováno. Pracovní soud Šumperk Státní okresní archiv Šumperk, NAD č. 1769, nezpracováno. Pracovní soud Krnov Státní okresní archiv Bruntál se sídlem v Krnově, NAD č. 1282, nezpracováno. Pracovní soud Praha Archiv hlavního města Prahy, NAD č. 1351, nezpracováno. Živnostenský (pracovní) soud Ústí nad Labem Archiv města Ústí nad Labem, NAD č. 77, AP č. 32. Pracovní soud Ústí nad Labem Archiv města Ústí nad Labem, NAD č. 81, AP č. 36. Pracovní soud Moravská Ostrava Archiv města Ostravy, NAD č. 242, AP č. 21. IV. Stručný rozbor obsahu archivního souboru: Tematický popis jednotky popisu: V archivním souboru jsou v celistvosti dochovány pouze registraturní pomůcky vztahující se k projednávání odvolání a stížností, spisy k jednotlivým případům až na několik málo výjimek chybí. Z důvodu zmíněné mezerovitosti - 7 -

8 archivního souboru lze činnost Krajského soudu v Jičíně coby soudu odvolacího a rekursního ve sporech pracovních komplexně posoudit pouze studiem záznamů v rejstřících odvolání a stížností Opr, popř. jejich konfrontací se záznamy v indexu. Spisy, které se dochovaly, poskytují ukázku toho, jak řízení v pracovních sporech před krajským soudem probíhalo. V. Záznam o uspořádání archivního souboru a sestavení archivní pomůcky: Zpracovatel jednotky popisu: Kuba Jiří, Skopalová Marie; identifikátor INTERPI: prozatím nepřidělen. Pravidla zpracování jednotky popisu: Základní pravidla pro zpracování archiválií (druhé, opravené a rozšířené vydání), kolektiv pracovníků pod vedením Michala Wannera. Odbor archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra ČR, Praha Datum (data) popisu:

9 Inventární seznam

10 Poř. č. Obsah / další informace datace vzniku 1 Ref. ozn.:. Pracovní soud (odvolací) Jičín REGISTRATURNÍ POMŮCKY Ref. ozn.: 1. 3 Rejstřík odvolání a stížností Ref. ozn.: 1//1. Spis. znak: Opr. Rozsah: 1/33, 1-8/34, 1-32/35, 1-106/36, 1-455/37. Druh EJ: ppr. Počet EJ: 1. UČ: K1. 4 Rejstřík odvolání a stížností Ref. ozn.: 1//2. Spis. znak: Opr. Rozsah: 1-20/38, 1-8/39, 1-17/40, 1-13/41, 1-9/42, 1-2/43, 1-2/44, -/45, 1/46, -/47, 1/48, 1/49. Druh EJ: ppr. Počet EJ: 1. UČ: K1. 5 Index k rejstříkům odvolání a stížností (Seznam jmen) Ref. ozn.: 1//3. Spis. znak: Opr. Rozsah: A-Z. Druh EJ: ind. Počet EJ: 1. UČ: K1. 6 SPISY Ref. ozn.: 2. 7 Odvolání a stížnosti Ref. ozn.: 2/1. Spis. znak: Opr. 8 Spisy č Ref. ozn.: 2/1//1. Spis. znak: Opr 2-4, 6-8/42. Druh EJ: kar. Počet EJ: 1. UČ: K1. 9 Spis č Ref. ozn.: 2/1//2. Spis. znak: Opr 2/43. Druh EJ: kar. UČ: K1. 10 Spisy č Ref. ozn.: 2/1//3. Spis. znak: Opr 1,2/44. Druh EJ: kar. UČ: K1. 11 Spis č Ref. ozn.: 2/1//4. Spis. znak: Opr 1/48. Druh EJ: kar. UČ: K

11 T i r á ž 1. Název archivní pomůcky: Pracovní soud (odvolací) Jičín 2. Časové rozmezí archivní pomůcky: Počet evidenčních jednotek 4 (ppr 2, ind 1, kar 1) zpřístupněných archivní pomůckou: 4. Počet jednotek popisu, které 11 lze na základě archivní pomůcky zpřístupnit: 5. Rozsah archivní pomůckou 0,11 zpřístupněných archiválií v běžných metrech: 6. Stav archivní pomůckou 29. října 2015 zpřístupněných archiválií ke dni: 7. Značka archivního souboru: 8. Zpracovatel archivního souboru: Mgr. Jiří Kuba 9. Archivní pomůcku sestavil: PhDr. Marie Skopalová 10. Počet stran archivní pomůcky: 11. Údaje o schválení archivní pomůcky: 11 (z toho 8 stran úvodu) Mgr. Ivo Šulc, ředitel SOA v Zámrsku, čj. SOAZ-ZA/

Pracovní soud (odvolací) Chrudim 1932-1949

Pracovní soud (odvolací) Chrudim 1932-1949 Česká republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní oblastní archiv v Zámrsku CZ215000010//2903 Inventář archivní pomůcka č. 8933 NAD č. 2903 Pracovní soud (odvolací) Chrudim 1932-1949 Zpracoval: Mgr.

Více

Inventář archivní pomůcka č. 8936 NAD č. 3800. Rozhodčí soud bratrských pokladen Trutnov 1925-1938. Státní oblastní archiv v Zámrsku CZ215000010//3800

Inventář archivní pomůcka č. 8936 NAD č. 3800. Rozhodčí soud bratrských pokladen Trutnov 1925-1938. Státní oblastní archiv v Zámrsku CZ215000010//3800 Česká republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní oblastní archiv v Zámrsku Inventář archivní pomůcka č. 8936 NAD č. 3800 Rozhodčí soud bratrských pokladen Trutnov 1925-1938 Zpracoval: Mgr. Jiří

Více

Volné sdružení lesních správ pro severovýchodní Čechy, Náchod

Volné sdružení lesních správ pro severovýchodní Čechy, Náchod Česká republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní oblastní archiv v Zámrsku Inventář archivní pomůcka č. 8996 NAD č. 3538 Volné sdružení lesních správ pro, Náchod 1921-1944 Zpracoval: Mgr. Jiří Kuba

Více

Státní ovocná školka Chlumec nad Cidlinou

Státní ovocná školka Chlumec nad Cidlinou Česká republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní oblastní archiv v Zámrsku CZ 215000010//805 Inventář archivní pomůcka č. 9013 NAD č. 805 Státní ovocná školka Chlumec nad Cidlinou 1919-1927 Zpracoval:

Více

Inventář. Inspektorát lidových škol zemědělských Havlíčkův Brod (1933) Státní oblastní archiv v Zámrsku

Inventář. Inspektorát lidových škol zemědělských Havlíčkův Brod (1933) Státní oblastní archiv v Zámrsku Česká republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní oblastní archiv v Zámrsku Inventář archivní pomůcka č. 8997 NAD č. 4170 Inspektorát lidových škol zemědělských Havlíčkův Brod (1933) 1945-1948 Zpracoval:

Více

Místní školní rada Žerovice (1950)

Místní školní rada Žerovice (1950) Státní okresní archiv Plzeň-jih se sídlem v Blovicích Místní školní rada Žerovice 1937-1949 (1950) Inventář EL NAD č.: 473 AP č.: 400 Jana Mašková Blovice 2003 Obsah Obsah 2 Úvod 3-4 Příloha č. 1 5 Inventární

Více

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 50 č. archivní pomůcky: 8951 Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice /1935/ 1945-1948 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2015 O b s a

Více

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Státní statek Hlinsko

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Státní statek Hlinsko STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 2244 č. archivní pomůcky: 9025 Revoluční odborové hnutí - základní organizace Státní statek Hlinsko 1970-1990 (1997) inventář Hana Machatová Zámrsk 2016

Více

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3079 č. archivní pomůcky: 8987 Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ 1938-1940 inventář Mgr.

Více

Místní školní rada Roupov

Místní školní rada Roupov Inventáře a katalogy fondů Státního okresního archivu Plzeň - jih v Blovicích Místní školní rada Roupov 1897-1950 Inventář Číslo evidenčního listu JAF: 344 Evidenční pomůcka č. 392 Jana Mašková Blovice

Více

Československá ovocnická jednota - krajský odbor Havlíčkův Brod

Československá ovocnická jednota - krajský odbor Havlíčkův Brod STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD:1039 č. archivní pomůcky: 8950 Československá ovocnická jednota - krajský odbor Havlíčkův Brod 1925-1948 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2014 O b s a h

Více

Základní devítiletá škola Boněnov

Základní devítiletá škola Boněnov Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Boněnov 1951-1963 Inventář Číslo listu NAD: 868 Evidenční pomůcka č. 29 Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3 I. Vývoj původce fondu...3 II. Vývoj

Více

Český svaz házené a ženských sportů - severovýchodočeská župa Hradec Králové

Český svaz házené a ženských sportů - severovýchodočeská župa Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 4149 č. archivní pomůcky: 8943 Český svaz házené a ženských sportů - severovýchodočeská župa Hradec Králové 1938-1947 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk

Více

Místní školní rada Míšov Inventář

Místní školní rada Míšov Inventář Inventáře a katalogy fondů Státního okresního archivu Plzeň - jih v Blovicích Místní školní rada Míšov 1877-1950 Inventář Číslo evidenčního listu JAF: 929 Evidenční pomůcka č. 390 Jana Mašková Blovice

Více

Místní školní rada Libákovice

Místní školní rada Libákovice Inventáře a katalogy fondů Státního okresního archivu Plzeň - jih v Blovicích Místní školní rada Libákovice 1908 1949 Inventář Číslo evidenčního listu JAF: 846 Evidenční pomůcka č. 382 Jana Mašková Blovice

Více

Pedagogická škola pro vzdělání učitelek mateřských škol Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Pedagogická škola pro vzdělání učitelek mateřských škol Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Pedagogická škola pro vzdělání učitelek mateřských škol Stříbro 1950-1959 Inventář Číslo EL NAD: 335 Evidenční číslo pomůcky: 150 Dana Bízová

Více

Národní obec fašistická - župní vedení Pardubice (1927) (1945)

Národní obec fašistická - župní vedení Pardubice (1927) (1945) Česká republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní oblastní archiv v Zámrsku CZ 215000010//144 Inventář archivní pomůcka č. 9005 NAD č. 144 Národní obec fašistická - župní vedení Pardubice (1927)

Více

Okresní úřad ochrany práce Trutnov

Okresní úřad ochrany práce Trutnov STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3232 č. archivní pomůcky: 8973 Okresní úřad ochrany práce Trutnov (1905) 1945-1949 (1951) inventář PhDr. Aleš Valenta, PhD. Zámrsk 2015 O b s a h Úvod

Více

Základní devítiletá škola Maršovy Chody Inventář. Státní okresní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Základní devítiletá škola Maršovy Chody Inventář. Státní okresní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní okresní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Maršovy Chody 1946-1978 Inventář Číslo EL NAD: 877 Evidenční číslo pomůcky: 87 Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3

Více

KSČ místní výbor Chrást

KSČ místní výbor Chrást Státní okresní archiv Plzeň-sever se sídlem v Plasích KSČ místní výbor Chrást 1950 1964 INVENTÁŘ Číslo listu NAD: 1058 Evidenční číslo pomůcky: 164 Kateřina Nová Plasy 2005 Obsah Obsah 2 Úvod I. Vývoj

Více

Československá strana národně socialistická - krajský sekretariát Pardubice

Československá strana národně socialistická - krajský sekretariát Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD:3098 č. archivní pomůcky: 8965 Československá strana národně socialistická - krajský sekretariát Pardubice 1945-1947 inventář Mgr.Jiří Kuba, Mgr. Tomáš

Více

Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Černošín (1924) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Černošín (1924) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Černošín (1924) 1925-1938 Inventář Číslo EL NAD: 212 Evidenční číslo pomůcky: 136 Dana Bízová

Více

Základní devítiletá škola Benešovice

Základní devítiletá škola Benešovice Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Benešovice 1946-1977 Inventář Číslo listu NAD: 495 Evidenční pomůcka č. 27 Jan Edl, Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3-5 I. Vývoj původce fondu...3-4

Více

Základní devítiletá škola Velké Dvorce Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Základní devítiletá škola Velké Dvorce Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Velké Dvorce 1950-1965 Inventář Číslo EL NAD: 916 Evidenční číslo pomůcky: 127 Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3

Více

Živnostenská škola pokračovací Čížkov Číslo listu NAD: 632

Živnostenská škola pokračovací Čížkov Číslo listu NAD: 632 Živnostenská škola pokračovací Čížkov 1910-1946 Číslo listu NAD: 632 19 I. Vývoj původce archivního souboru S přípravou otevření Živnostenské školy pokračovací v Čížkově bylo započato již v roce 1910 na

Více

Základní devítiletá škola Věckovice EL NAD č.: AP č.: 486

Základní devítiletá škola Věckovice EL NAD č.: AP č.: 486 Státní okresní archiv Klatovy Základní devítiletá škola Věckovice 1898-1963 Inventář EL NAD č.: 1406 AP č.: 486 Eva Ulrichová Klatovy 2012 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny

Více

Základní odborná škola zemědělská Štěpanice EL NAD č.: AP č.: 553

Základní odborná škola zemědělská Štěpanice EL NAD č.: AP č.: 553 Státní okresní archiv Klatovy Základní odborná škola zemědělská Štěpanice 1950-1951 Inventář EL NAD č.: 1959 AP č.: 553 Eva Ulrichová Klatovy 2014 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj

Více

Místní národní výbor Smědčice

Místní národní výbor Smědčice Státní oblastní archiv v Plzni Státní okresní archiv Rokycany Místní národní výbor Smědčice (1915) 1945 1960 (1980) Dílčí inventář EL NAD č.: 160 AP č.: 203 ROKYCANY 2007 Obsah Úvod: II. Vývoj a dějiny

Více

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U Název archivní pomůcky: Jednotné zemědělské družstvo Vlastislav Táborská Časové rozmezí: 1950-1960 Druh archivní pomůcky: inventář Číslo listu JAF: 668

Více

Gymnázium Stříbro II. (1947)

Gymnázium Stříbro II. (1947) Státní oblastní archiv v Plzni Státní okresní archiv Tachov Gymnázium Stříbro II. (1947) 1961-1980 Inventář Číslo EL NAD: 350 Evidenční číslo pomůcky: 149 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah Úvod...3 I. Vývoj

Více

Revoluční odborové hnutí - základní organizace, Státní statek Hajnice

Revoluční odborové hnutí - základní organizace, Státní statek Hajnice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 4153 č. archivní pomůcky: 8953 Revoluční odborové hnutí - základní organizace, Státní statek Hajnice 1965-1990 (1995) inventář Pavlína Janíková Zámrsk

Více

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 6. část

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 6. část Historie české správy SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 6. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Obecná škola (česká), Nové Sedlo. EL NAD č.:

Obecná škola (česká), Nové Sedlo. EL NAD č.: Obecná škola (česká), Nové Sedlo 1919 1927 EL NAD č.: 648-79 - I. Vývoj původce archivního fondu Úvod Obecná škola s vyučováním v českém jazyku byla v Novém Sedle otevřena 15. prosince 1919. V loketském

Více

Velkostatek Radvanice 1928-1947

Velkostatek Radvanice 1928-1947 Česká republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní oblastní archiv v Zámrsku CZ 215000010//3844 Inventář archivní pomůcka č. 9008 NAD č. 3844 Velkostatek Radvanice 1928-1947 Zpracoval: Tomáš Lána

Více

Základní devítiletá škola Skapce (1936)

Základní devítiletá škola Skapce (1936) Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Skapce (1936) 1945-1978 Inventář Číslo EL NAD: 662 Evidenční číslo pomůcky: 110 Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3

Více

Záložna - Kampelička Hřešihlavy EL NAD č.: 455 AP č.: 205

Záložna - Kampelička Hřešihlavy EL NAD č.: 455 AP č.: 205 Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Rokycany Záložna - Kampelička Hřešihlavy 1908-1953 Inventář EL NAD č.: 455 AP č.: 205 Petr Zárobský, Mgr. Hana Hrachová Rokycany 2007 Obsah Úvod:

Více

Střední pedagogická škola Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Střední pedagogická škola Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Střední pedagogická škola Stříbro 1977-1991 Inventář Číslo EL NAD: 1027 Evidenční číslo pomůcky: 151 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah Úvod...3

Více

Vlajka - župní vedení Hradec Králové, sídlo Dvůr Králové nad Labem 1940-1943 (1946)

Vlajka - župní vedení Hradec Králové, sídlo Dvůr Králové nad Labem 1940-1943 (1946) Česká republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní oblastní archiv v Zámrsku CZ 215000010//717 Inventář archivní pomůcka č. 9003 NAD č. 717 Vlajka - župní vedení Hradec Králové, sídlo Dvůr Králové

Více

Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové

Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 433 č. archivní pomůcky: 8920 Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové 949-952 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 204 O b s a h

Více

Jedenáctiletá střední škola Tachov (1945) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Jedenáctiletá střední škola Tachov (1945) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Jedenáctiletá střední škola Tachov (1945) 1958-1961 Inventář Číslo EL NAD: 1028 Evidenční číslo pomůcky: 153 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah

Více

Společenstvo obuvníků Klatovy (1863)

Společenstvo obuvníků Klatovy (1863) Společenstvo obuvníků Klatovy (1863)1898-1951 EL NAD č.: 1180 66 I. Vývoj původce archivního fondu Výnosem c. k. místodržitelství ze dne 21. července 1886 č. 58157 byl stanoven rozsah živnostenských společenstev,

Více

2. devítiletá škola Stříbro

2. devítiletá škola Stříbro Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov 2. devítiletá škola Stříbro 1951-1953 Inventář Číslo EL NAD: 1048 Evidenční číslo pomůcky: 114 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah Úvod...3 I. Vývoj

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 4. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 4. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 4. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

(1965) EL NAD č.: 278

(1965) EL NAD č.: 278 Obecná škola (česká), Královské Poříčí 1929 1938 (1965) EL NAD č.: 278-47 - I. Vývoj původce archivního fondu Úvod Obecná škola s vyučováním v českém jazyku byla v Královském Poříčí zřízena až v roce 1929,

Více

EL NAD č.: 1320 AP.: 216

EL NAD č.: 1320 AP.: 216 Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Rokycany Československá konfederace odborových svazů - Základní organizace Tělovýchovná a rekreační zařízení města Rokycany 1980-1991 Inventář EL

Více

Základní devítiletá škola postupný ročník Nechanice Inventář. Číslo evidenčního listu JAF: 240 Evidenční pomůcka č.

Základní devítiletá škola postupný ročník Nechanice Inventář. Číslo evidenčního listu JAF: 240 Evidenční pomůcka č. Inventáře a katalogy fondů Státního okresního archivu Plzeň - jih v Blovicích Základní devítiletá škola 1. 5. postupný ročník Nechanice 1892-1963 Inventář Číslo evidenčního listu JAF: 240 Evidenční pomůcka

Více

Místní školní rada Dolany EL NAD č.: AP č.: 561

Místní školní rada Dolany EL NAD č.: AP č.: 561 Státní okresní archiv Klatovy Místní školní rada Dolany 1870-1949 Inventář EL NAD č.: 1532 AP č.: 561 Eva Ulrichová Klatovy 2015 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archiválií 3 II. Vývoj a dějiny archivního

Více

Společenstvo pekařů Sušice (1918) (1950)

Společenstvo pekařů Sušice (1918) (1950) Společenstvo pekařů Sušice (1918)1920-1947(1950) EL NAD č.: 629 63 I. Vývoj původce archivního fondu Odborné společenstvo mistrů pekařů v Sušici vzniklo odloučením od Živnostenského společenstva potravního

Více

KRAJSKÉ SDRUŽENÍ ADVOKÁTŮ HRADEC KRÁLOVÉ II

KRAJSKÉ SDRUŽENÍ ADVOKÁTŮ HRADEC KRÁLOVÉ II STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. listu NAD: 4132 č. archivní pomůcky: 8911 KRAJSKÉ SDRUŽENÍ ADVOKÁTŮ HRADEC KRÁLOVÉ II 1965-1990 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2013 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj původce

Více

Společenstvo hostinských a výčepníků Klatovy (1885)

Společenstvo hostinských a výčepníků Klatovy (1885) Společenstvo hostinských a výčepníků Klatovy (1885)1891-1952 EL NAD č.: 1172 24 I. Vývoj původce archivního fondu První poradní schůze hostinských a výčepníků z Klatov a soudního okresu klatovského se

Více

Základní devítiletá škola Červená EL NAD č.: AP č.: 508

Základní devítiletá škola Červená EL NAD č.: AP č.: 508 Státní okresní archiv Klatovy Základní devítiletá škola Červená 1946-1976 Inventář EL NAD č.: 1992 AP č.: 508 Eva Ulrichová Klatovy 2012 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny

Více

Jedenáctiletá střední škola Sušice EL NAD č.: AP č.: 564

Jedenáctiletá střední škola Sušice EL NAD č.: AP č.: 564 Státní okresní archiv Klatovy Jedenáctiletá střední škola Sušice 1953-1961 Inventář EL NAD č.: 2463 AP č.: 564 Eva Ulrichová Klatovy 2015 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny

Více

KSČ - základní organizace, Statek Králíky, s. p., Králíky

KSČ - základní organizace, Statek Králíky, s. p., Králíky STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 1591 č. archivní pomůcky: 8956 KSČ - základní organizace, Statek Králíky, s. p., Králíky 1956-1986 inventář Mgr. Helena Pochobradská, Ph.D. Zámrsk 2014

Více

Minorité Pardubice [1516] Státní oblastní archiv v Zámrsku CZ215000010//359 Inventář archivní pomůcka č. 8991 NAD č. 359

Minorité Pardubice [1516] Státní oblastní archiv v Zámrsku CZ215000010//359 Inventář archivní pomůcka č. 8991 NAD č. 359 Česká republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní oblastní archiv v Zámrsku CZ215000010//359 Inventář archivní pomůcka č. 8991 NAD č. 359 Minorité Pardubice [1516] Zpracovala: PhDr. Markéta Česáková

Více

Okresní úřad ochrany práce Ústí nad Orlicí

Okresní úřad ochrany práce Ústí nad Orlicí STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3353 č. archivní pomůcky: 8985 Okresní úřad ochrany práce Ústí nad Orlicí 1945-1949 (1950) inventář PhDr. Aleš Valenta, Ph.D. Zámrsk 2015 O b s a h Úvod

Více

Národní škola Zhůří EL NAD č.: AP č.: 502

Národní škola Zhůří EL NAD č.: AP č.: 502 Státní okresní archiv Klatovy Národní škola Zhůří 1946-1952 Inventář EL NAD č.: 1421 AP č.: 502 Eva Ulrichová Klatovy 2012 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny archivního

Více

Všeobecná živnostenská škola pokračovací Strašín EL NAD č.: AP č.: 393

Všeobecná živnostenská škola pokračovací Strašín EL NAD č.: AP č.: 393 Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Klatovy Všeobecná živnostenská škola pokračovací Strašín 1909-1939 Inventář EL NAD č.: 1378 AP č.: 393 Eva Ulrichová Klatovy 2010 Obsah Úvod: I. Vývoj

Více

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 EL NAD 416 209 I. Vývoj původce archivního souboru Před zřízením školy byl Terešov přiškolen k Drahoňově Újezdu, zdejší škola byla založena v roce 1845

Více

Základní škola Těšov EL NAD č.: AP č.: 479

Základní škola Těšov EL NAD č.: AP č.: 479 Státní okresní archiv Klatovy Základní škola Těšov 1923-1982 Inventář EL NAD č.: 1789 AP č.: 479 Eva Ulrichová Klatovy 2012 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny archivního

Více

Česká obecná škola Sulislav Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Česká obecná škola Sulislav Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Česká obecná škola Sulislav 1882-1914 Inventář Číslo EL NAD: 951 Evidenční číslo pomůcky: 142 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah Úvod...3 I. Vývoj

Více

Základní devítiletá škola Žákava (1824 ) Číslo listu NAD: 460

Základní devítiletá škola Žákava (1824 ) Číslo listu NAD: 460 Základní devítiletá škola Žákava (1824 ) 1869-1976 Číslo listu NAD: 460 294 I. Vývoj a původce archivního souboru Kdy přesně škola v Žákavě vznikla, se z dochovaných dokumentů nepodařilo zjistit. Až do

Více

Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Rozvadov Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Rozvadov Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Rozvadov 1933-1938 Inventář Číslo EL NAD: 663 Evidenční číslo pomůcky: 141 Dana Bízová Tachov

Více

Zemědělská mistrovská škola Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Zemědělská mistrovská škola Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Zemědělská mistrovská škola Stříbro 1956-1960 Inventář Číslo EL NAD: 1049 Evidenční číslo pomůcky: 158 Dana Bízová Tachov 2007 Obsah Úvod...3

Více

2. Historický vývoj evidence nemovitostí

2. Historický vývoj evidence nemovitostí 2. Historický vývoj evidence nemovitostí 2. 1. Veřejné knihy Evidence nemovitostí je pojem, se kterým se setkáváme v našich zemích již od středověku. S vývojem evidence nemovitostí je spojena potřeba vyměření

Více

EL NAD č.: AP č.: 548

EL NAD č.: AP č.: 548 Státní okresní archiv Klatovy Česká obecná škola Hůrka 1926-1938 Inventář EL NAD č.: 2086 AP č.: 548 Eva Ulrichová Klatovy 2014 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny archivního

Více

Veřejná odborná škola pro ženská povolání Klatovy

Veřejná odborná škola pro ženská povolání Klatovy Veřejná odborná škola pro ženská povolání Klatovy 1912 1949 (1950) Číslo evidenčního listu NAD: 1324-663 - Úvod I. Vývoj původce archivního fondu Z důvodu potřeby výchovy dorůstajících dívek byla v roce

Více

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V C H E B

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V C H E B S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V C H E B Název archivní pomůcky: Americká vojenská správa Cheb Časové rozmezí: 1945 Druh archivní pomůcky: inventář Číslo listu JAF: 573 Evidenční číslo pomůcky: 1440

Více

Československá sociální demokracie-krajský výbor Pardubice

Československá sociální demokracie-krajský výbor Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3510 č. archivní pomůcky: 8967 Československá sociální demokracie-krajský výbor Pardubice 1945-1948 inventář Mgr.Tomáš Lána Zámrsk 2015 O b s a h Úvod

Více

C h l a p e c k á o b e c n á š k o l a (n ě m e c k á) C h o d o v

C h l a p e c k á o b e c n á š k o l a (n ě m e c k á) C h o d o v Státní oblastní archiv v Plzni Státní okresní archiv v Sokolově, se sídlem v Jindřichovicích Č. EL JAF: 1165 Č. AP: 70 C h l a p e c k á o b e c n á š k o l a (n ě m e c k á) C h o d o v 1916-1935 I n

Více

Rodinná škola Kašperské Hory EL NAD č.: AP č.: 549

Rodinná škola Kašperské Hory EL NAD č.: AP č.: 549 Státní okresní archiv Klatovy Rodinná škola Kašperské Hory 1991-1999 Inventář EL NAD č.: 1926 AP č.: 549 Eva Ulrichová Klatovy 2014 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny archivního

Více

Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava

Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava Archivní fond 134: Německé soudy v protektorátě vznikl spojením písemností německý soudů, státních zastupitelství a věznic působících v Protektorátě

Více

F. A. Rotter & synové, jutovna a přádelna, Hořejší Vrchlabí

F. A. Rotter & synové, jutovna a přádelna, Hořejší Vrchlabí STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 443 č. archivní pomůcky: 8863 F. A. Rotter & synové, jutovna a přádelna, Hořejší Vrchlabí 860-940 inventář Alžběta Langová Chrudim 202 O b s a h Úvod

Více

Česká státní škola národní Planá (1919) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Česká státní škola národní Planá (1919) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Česká státní škola národní Planá (1919) 1921-1938 Inventář Číslo EL NAD: 864 Evidenční číslo pomůcky: 140 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah Úvod...3

Více

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3354 č. archivní pomůcky: 8963 Úřad práce Pardubice (1929) 1939-1945 inventář PhDr. Aleš Valenta, PhD. Zámrsk 2014 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj původce archivního

Více

Základní odborná škola rolnická Stříbro

Základní odborná škola rolnická Stříbro Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Základní odborná škola rolnická Stříbro 1949-1952 Inventář Číslo EL NAD: 510 Evidenční číslo pomůcky: 160 Dana Bízová Tachov 2007 Obsah Úvod...3

Více

Místní školní rada Běhařov 1926-1950. EL NAD č.: 1525. AP č.: 558

Místní školní rada Běhařov 1926-1950. EL NAD č.: 1525. AP č.: 558 Státní okresní archiv Klatovy Místní školní rada Běhařov 1926-1950 Inventář EL NAD č.: 1525 AP č.: 558 Eva Ulrichová Klatovy 2015 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archiválií 3 II. Vývoj a dějiny archivního

Více

Místní školní rada Dnešice. Číslo evidenčního listu NAD: 77

Místní školní rada Dnešice. Číslo evidenčního listu NAD: 77 Místní školní rada Dnešice 1909 1949 Číslo evidenčního listu NAD: 77 18 I. Vývoj původce archivního souboru Existence školy v Dnešicích je doložena archiváliemi uloženými ve fondu ZŠ Dnešice už od roku

Více

EL NAD č.: AP č.: 557

EL NAD č.: AP č.: 557 Státní okresní archiv Klatovy Zemědělská účetnická škola Sušice 1952-1955 Inventář EL NAD č.: 1393 AP č.: 557 Eva Ulrichová Klatovy 2014 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny

Více

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U Název archivní pomůcky: Rodinný archiv Swetliků, Cheb Časové rozmezí: 1941-1945 Druh archivní pomůcky: inventář Číslo listu JAF: 549 Evidenční číslo pomůcky:

Více

Základní škola Veselá - Národní škola Veselá EL NAD č.: 415 AP.: 242

Základní škola Veselá - Národní škola Veselá EL NAD č.: 415 AP.: 242 Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Rokycany Základní škola Veselá - Národní škola Veselá 1877-1953 Dílčí inventář EL NAD č.: 415 AP.: 242 Olga Čiháková, PhDr. Hana Hrachová, Ph.D. Rokycany

Více

(1953) EL NAD č.: 18 AP.: 7

(1953) EL NAD č.: 18 AP.: 7 Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Rokycany Archiv obce Borek - Obecní úřad Borek u Rokycan 1807-1945 (1953) Inventář EL NAD č.: 18 AP.: 7 prom. hist. Petros Cironis Rokycany 1962 Obsah

Více

Společenstvo zahradníků a sadařů Klatovy

Společenstvo zahradníků a sadařů Klatovy Společenstvo zahradníků a sadařů Klatovy 1924-1948 EL NAD č.: 1187 102 I. Vývoj původce archivního fondu Mimořádná ustavující valná hromada spolku zahradnicko-štěpařského o utvoření Společenstva zahradníků-pěstitelů

Více

krajinská sekce Plzeň

krajinská sekce Plzeň Státní oblastní archiv v Plzni 1. oddělení ---------------------------------------------------------------------- Svaz československých horních a hutních inženýrů krajinská sekce Plzeň 1926-1937 Inventář

Více

ČESKÁ SOCIÁLNÍ POMOC - KRAJSKÝ TAJEMNÍK HRADEC KRÁLOVÉ

ČESKÁ SOCIÁLNÍ POMOC - KRAJSKÝ TAJEMNÍK HRADEC KRÁLOVÉ STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. listu NAD: 73 č. archivní pomůcky: 8912 ČESKÁ SOCIÁLNÍ POMOC - KRAJSKÝ TAJEMNÍK HRADEC KRÁLOVÉ 1946-1948(1949) inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2013 O b s a h Úvod 3

Více

Základní devítiletá škola Trokavec

Základní devítiletá škola Trokavec Základní devítiletá škola Trokavec 1926-1963 EL NAD 843 220 I. Vývoj původce archivního fondu Jednotřídní triviální škola byla v Trokavci zřízena již před rokem 1848. V této době se vyučovalo v provizorní

Více

Místní národní výbor Čečkovice (1935)

Místní národní výbor Čečkovice (1935) Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Místní národní výbor Čečkovice (1935) 1946 1960 Inventář Číslo EL NAD: 44 Evidenční číslo pomůcky: 70 Jana Zímová Tachov 2006 Obsah Úvod...3-6

Více

O k r e s n í ú ř a d o c h r a n y p r á c e P a r d u b i c e

O k r e s n í ú ř a d o c h r a n y p r á c e P a r d u b i c e STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3355 č. archivní pomůcky: 8972 O k r e s n í ú ř a d o c h r a n y p r á c e P a r d u b i c e (1913) 1945-1949 (1951) inventář PhDr. Aleš Valenta, Ph.D.

Více

Obecná škola Soběšice EL NAD č.: AP č.: 405

Obecná škola Soběšice EL NAD č.: AP č.: 405 Státní okresní archiv Klatovy Obecná škola Soběšice 1853-1944 Inventář EL NAD č.: 1375 AP č.: 405 Eva Ulrichová Klatovy 2010 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny archivního

Více

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U Název archivní pomůcky: Nickel Emil Časové rozmezí: 1906-1946 Druh archivní pomůcky: inventář Číslo listu JAF: 718 Evidenční číslo pomůcky: 1386 Zpracovala:

Více

Místní národní výbor Bezděkov (u Damnova)

Místní národní výbor Bezděkov (u Damnova) Státní oblastní archiv v Plzni Státní okresní archiv Tachov Místní národní výbor Bezděkov (u Damnova) 1945 1957 Inventář Číslo listu NAD: 36 Evidenční pomůcka č. 54 Jana Zímová, Jan Edl Tachov 2005 Obsah

Více

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U Název archivní pomůcky: Bardachzi Franz, MUDr. Časové rozmezí: (1880) 1931-1944 Druh archivní pomůcky: inventář Číslo listu JAF: 817 Evidenční číslo pomůcky:

Více

Družstevní velkoobchod oděvním zbožím Plzeň

Družstevní velkoobchod oděvním zbožím Plzeň Státní oblastní archiv v Plzni Družstevní velkoobchod oděvním zbožím Plzeň 1955 1958 Inventář EL NAD č.: 10234 AP č.: 704 Mgr. Michal Peleška Plzeň 2015 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archiválií 3 II. Vývoj

Více

Pedagogická škola Sušice EL NAD č.: AP č.: 422

Pedagogická škola Sušice EL NAD č.: AP č.: 422 Státní okresní archiv Klatovy Pedagogická škola Sušice 1950-1966 Inventář EL NAD č.: 1390 AP č.: 422 Klatovy 2011 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny archivního fondu 3 III.

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ SPISOVÝ SKRTČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ ORGNIZCÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Tento spisový a skartační řád se vztahuje na základní (místní) organizace a (podnikové) koordinační výbory Odborového

Více

Maso Harant - a.s. Pecka

Maso Harant - a.s. Pecka STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3422 č. archivní pomůcky: 8979 Maso Harant - a.s. Pecka 1990-2005 inventář Jana Vinklerová Zámrsk, 2015 O b s a h Úvod 3 I. Dějiny původce archivního

Více

3. o b e c n á š k o l a (n ě m e c k á) K r a s l i c e

3. o b e c n á š k o l a (n ě m e c k á) K r a s l i c e Státní oblastní archiv v Plzni Státní okresní archiv v Sokolově, se sídlem v Jindřichovicích Č. EL JAF: 296 Č. AP: 63 3. o b e c n á š k o l a (n ě m e c k á) K r a s l i c e 1912-1945 I n v e n t á ř

Více

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. Jan Eneš, továrna na čepice, Chrudim 1927-1950

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. Jan Eneš, továrna na čepice, Chrudim 1927-1950 STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU Jan Eneš, továrna na čepice, Chrudim 1927-1950 Chrudim 2012 O b s a h Úvod 3 4 4 4 5 5 6 Inventární seznam 7 8 10 11 IV. Obchod 12 13 13 Tiráž 14 Ú v o d Firmu Jan Eneš,

Více

Zemědělská mistrovská škola Tachov Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Zemědělská mistrovská škola Tachov Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Zemědělská mistrovská škola Tachov 1953-1960 Inventář Číslo EL NAD: 539 Evidenční číslo pomůcky: 161 Dana Bízová Tachov 2007 Obsah Úvod...3

Více

Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY

Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY Zn. 256/10, 266/11, 271/11, 272/11, 275/11, 349/12, 350/12, 453/13, 456/13, 457/13, Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY 1. Žaloba (dle soudního řádu správního) ze dne 31. prosince

Více

Zpřístupňování archiválií

Zpřístupňování archiválií N_SAS / VŠFS / LS 2016 / DS Přednáška č. 19 + 20 Zpřístupňování archiválií Hlavní okruhy problémů: A/ Před zpracováním archiválií B/ Třídění C/ Pořádání archiválií D/ Standardy MAR pro popis archivních

Více