Pracovní soud (odvolací) Chrudim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pracovní soud (odvolací) Chrudim 1932-1949"

Transkript

1 Česká republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní oblastní archiv v Zámrsku CZ //2903 Inventář archivní pomůcka č NAD č Pracovní soud (odvolací) Chrudim Zpracoval: Mgr. Jiří Kuba, PhDr. Marie Skopalová Zámrsk 2015

2 Obsah Strana Úvod I. Dějiny původce archivního souboru 3 II. Dějiny archivního souboru 5 III. Archivní charakteristika archivního souboru 6 IV. Stručný rozbor obsahu archivního souboru 7 V. Záznam o uspořádání archivního souboru a sestavení archivní pomůcky 8 Inventární seznam 1/ Registraturní pomůcky 10 2/ Spisy 11 2/1 Spisy presidiální 11

3 I. Dějiny původce archivního souboru: CZ //2903 Pořadové číslo původce: 1 Identifikátor původce v databázi INTERPI: prozatím nepřidělen. Preferovaná forma jména původce vč. doplňku: Krajský soud v Chrudimi jako soud odvolací / rekursní ve sporech pracovních. Typ preferované formy jména původce: úřední jméno. Datace preferované formy jména původce: Variantní/paralelní formy jména původce vč. doplňku a typu: Pracovní soud (odvolací) Chrudim (podoba jména dle pravidel pro tvorbu názvů archivních souborů, uměle vytvořené jméno, zjednodušená podoba jména). Vznik původce Datum vzniku původce: Typ vzniku původce: vznik na základě zákona. Poznámka ke vzniku původce: legislativně určené datum ( 4 zákona č. 131/1931 Sb. ve spojitosti s vládním nařízením č. 180/1931 Sb. a vyhláškou ministra spravedlnosti č. 44/1932 Sb.). Zánik původce Datum zániku původce: Typ zániku původce: zánik na základě zákona. Poznámka k zániku původce: legislativně určené datum ( 141 zákona č. 319/1948 Sb. ve spojitosti se zákonem č. 320/1948 Sb. a nařízením ministra spravedlnosti č. 11/1949 Sb.). Funkce původce: Rozhodování o odvoláních proti rozsudkům pracovních soudů a o stížnostech proti jejich usnesením ve sporech z pracovního, služebního nebo učebního poměru založeného soukromoprávní smlouvou, vzniklých mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem nebo mezi zaměstnanci téhož zaměstnavatele navzájem (s výjimkou sporů, k jejichž rozhodování byly příslušné jiné orgány uvedené v 1 zákona č. 131/1931 Sb., t. j. sporů hornických, sporů státních zaměstnanců, sporů osob zaměstnaných při plavbě, sporů domovnických a takových pracovních sporů, v nichž příslušnost pracovního soudu omezovala výslovná výhrada v kolektivní pracovní smlouvě). Podaná odvolání a stížnosti se týkaly především sporů: o mzdu, provisi a jiné služební požitky a odměny, o nastoupení pracovního, služebního nebo učebního poměru, o pokračování v něm a o jeho zrušení, o plnění a nároky vyplývající z pracovního, služebního nebo učebního poměru (o srážku ze mzdy, smluvní pokutu, vrácení kauce, odbytné, užívání služebních předmětů a dovolenou), o vydání vysvědčení o vykonané práci (službě) a o náhradní nároky z toho vznikající, o nároky vzniklé z příslušnosti k sociálně-pojišťovacím ústavům nebo k podpůrným pokladnám (s výjimkou věcí, které patřily před obligatorní rozhodčí soudy sociálně-pojišťovacích ústavů nebo podpůrných pokladen nebo před pojišťovací soudy), o výpověď, vyklizení nebo nájemné z bytů, jejichž užívání zaměstnavatel zaměstnanci poskytl bezplatně nebo za plat, o nároky, které zaměstnanci téhož zaměstnavatele činili proti sobě navzájem ze společně převzaté práce (viz 1, 2 a 30 zákona č. 131/1931 Sb.). Normy - konstitutivní: Zákon č. 131/1931 Sb. z. a n. ze dne 4. července

4 Vládní nařízení č. 180 a 181/1931 Sb. z. a n. ze dne 1. prosince Vládní nařízení č. 216 a 217/1931 Sb. z. a n. ze dne 22. prosince Vyhláška ministra spravedlnosti č. 44/1932 Sb. z. a n. ze dne 17. března Vyhláška ministra spravedlnosti č. 24/1934 Sb. z. a n. ze dne 7. února Vládní nařízení č. 207/1935 Sb. z. a n. ze dne 12. listopadu Vládní nařízení č. 308/1939 Sb. z. a n. ze dne 26. října Nařízení ministra spravedlnosti č. 194/1944 Sb. z. a n. ze dne 2. září Zákon č. 105/1947 Sb. z. a n. ze dne 12. června Vládní nařízení č. 204/1947 Sb. z. a n. ze dne 2. prosince Zákony č. 319 a 320/1948 Sb. z. a n. ze dne 22. prosince Nařízení ministra spravedlnosti č. 11/1949 Sb. z. a n. ze dne 29. ledna Vnitřní struktura původce: Pracovní soudy se skládaly z předsedy, jednoho nebo několika jeho náměstků (které jmenoval ministr spravedlnosti ze soudců z povolání působících v sídle pracovního soudu) a dále z přísedících a jejich náhradníků (jejichž počet určoval ministr spravedlnosti a které jmenoval president vrchního soudu, v jehož obvodu měl pracovní soud sídlo, na funkční období tří let podle návrhu ústředních odborových organizací tak, aby byli rovnocenně zastoupeni zaměstnavatelé i zaměstnanci z oboru pracovní rozepře). S ohledem na zpracovávanou agendu (tedy podle příbuzných výrobních, živnostenských nebo služebních odvětví) mohly být pracovní soudy rozděleny na několik stálých oddělení, z nichž se doporučovalo zřídit zejména oddělení pro spory obchodních zaměstnanců a oddělení pro spory osob zaměstnaných v zemědělství. Pracovní soudy jednaly a rozhodovaly ve tříčlenných senátech složených z předsedy nebo jeho náměstka a dvou přísedících, z nichž obvykle jeden pocházel ze skupiny zaměstnavatelů a druhý ze skupiny zaměstnanců. Popsaný princip v zásadě platil i pro soudy krajské jakožto soudy odvolací a rekursní. Ve sporech, v nichž hodnota předmětu nebyla vyšší než 300,- Kč, bylo možné podat odvolání ke krajskému soudu pouze v případě, pokud pracovní soud v rozsudku prohlásil odvolání za přípustné nebo v případě, bylo-li řízení před pracovním soudem shledáno za zmatečné. Krajský soud o takovýchto odvoláních jednal na základě spisů v neveřejném zasedání ve tříčlenném senátu složeném ze soudců z povolání, jeho rozhodnutí bylo konečné a bylo vydáno ve formě usnesení. O odvoláních, v nichž hodnota předmětu sporu byla vyšší než 300,- Kč rozhodoval krajský soud v pětičlenném senátu složeném ze tří soudců z povolání, z nichž jeden předsedal, a dvou přísedících (po dobu přechodného zastavení činnosti pracovních soudů od 14. září 1944 do 31. prosince 1947 rozhodovaly o odvoláních proti rozsudkům okresních soudů ve sporech pracovních krajské soudy bez přísedících). Rozhodnutí bylo vydáváno zpravidla ve formě rozsudku, proti němuž bylo možné podat dovolání (revisi) za předpokladu, že hodnota předmětu sporu přesahovala částku 2.000,- Kč, nebo tehdy, pokud odvolací soud v rozsudku označil dovolání za přípustné. O dovolání rozhodoval Nejvyšší soud na základě spisového materiálu v neveřejném zasedání. Usnesením pracovního soudu (popř. výrokům rozsudků o útratách) bylo možné odporovat stížností (rekursem), o níž s konečnou platností rozhodoval krajský soud. Pro řízení před pracovními soudy, stejně jako pro odvolací, dovolací i rekursní řízení v pracovních sporech, platila (s drobnými úpravami) ustanovení civilního soudního řádu, soudy se usnášely většinou hlasů a hlasování bylo neveřejné (viz 5, 6, 12, 16, 17, 19, 26, 28, zákona č. 131/1931 Sb., dále 1 vládního nařízení č. 181/1931 Sb., dále 4 nařízení ministra spravedlnosti č. 194/1944 Sb., dále čl. XVI, odst. 2, č. 2 zákona č. 105/1947 Sb., dále 1 vládního nařízení č. 204/1947 Sb.). Dějiny původce: Pracovní soudy zřízené od 1. ledna 1932 zákonem č. 131/1931 Sb. patřily k mimořádným soudům civilním a navazovaly na dřívější soudy živnostenské. Působily jednak v podobě samostatných pracovních soudů (vytvořených buď přeměnou dřívějších soudů živnostenských na samostatné pracovní soudy, které zahajovaly svoji činnosti dnem 1. ledna 1932, nebo zřízením zcela nových samostatných pracovních soudů, které začínaly úřadovat ke dni 1. září 1932, popř. později), jednak v podobě zvláštních oddělení pro pracovní spory při okresních soudech, která byla ustavována v místech, kde chyběly technické podmínky pro vytvoření samostatných pracovních soudů (a která zahajovala svoji činnost rovněž dnem 1. září 1932, popř. později). Tam, kde nedošlo ke zformování ani - 4 -

5 jedné z uvedených variant, rozhodovaly v pracovních sporech řádné okresní soudy, jejich rozsudky v pracovních věcech byly ovšem za takové považovány jen tehdy, pokud o tom obsahovaly dovětek. Pravomoc samostatných pracovních soudů, stejně jako zvláštních oddělení pro pracovní spory při okresních soudech, se vztahovala vždy (s výjimkou Prahy a Brna) jen na obvod okresního soudu, v jehož sídle byl pracovní soud zřízen. Coby odvolací a rekursní instituce působily příslušné soudy krajské, které v záležitostech pracovních sporů začínaly úřadovat současně se zahájením činnosti pracovních soudů, popř. zvláštních oddělení pro pracovní spory, ve svých obvodech (viz vládní nařízení č. 180/1931 Sb., vyhláška ministra spravedlnosti č. 44/1932 Sb. a 24/1934 Sb., vládní nařízení č. 207/1935 Sb.). V obvodu Krajského soudu Chrudim byl ke dni 1. ledna 1932 zřízen a ke dni 1. září 1932 aktivován samostatný pracovní soud v Pardubicích a zvláštní oddělení pro pracovní spory při okresních soudech v Chrudimi, Ústí nad Orlicí a Vysokém Mýtě. Další dvě zvláštní oddělení pro pracovní spory - při okresních soudech v Hlinsku a Litomyšli, byla sice také zřízena už ke dni 1. ledna 1932, svoji činnost však zahájila až od 1. září 1934 (viz 2 a 3 vládního nařízení č. 180/1931 Sb., vyhláška ministra spravedlnosti č. 44/1932 Sb. a 24/1934 Sb.). Coby odvolací a rekursní soud ve sporech pracovních tak Krajský soud v Chrudimi začal fungovat od 1. září Dnem 14. září 1944 byla činnost všech pracovních soudů i zvláštních oddělení pro pracovní spory při okresních soudech zastavena a přenesena na místně příslušné soudy řádné (viz 4 nařízení ministra spravedlnosti č. 194/1944 Sb.). Po skončení druhé světové války došlo k obnovení pracovního soudnictví, stalo se tak už ale jen v omezeném rozsahu a pouze na krátkou dobu (od 1. ledna 1948 do 31. ledna 1949). V obvodu Krajského soudu Chrudim byl obnoven jedině samostatný pracovní soud v Pardubicích, zatímco zvláštní oddělení pro pracovní spory při okresních soudech v Hlinsku, Chrudimi, Litomyšli, Ústí nad Orlicí a Vysokém Mýtě byla zrušena (viz č. VI zákona č. 105/1947 Sb. a vládní nařízení č. 204/1947 Sb.). Přijetím zákona č. 319/1948 Sb. ve spojitosti se zákonem č. 320/1948 Sb. a nařízením ministra spravedlnosti č. 11/1949 Sb. pracovní soudy, stejně jako zvláštní oddělení pro pracovní spory při okresních soudech, ke dni 31. ledna 1949 zanikly. Jejich agenda přešla na řádné okresní soudy, odvolací instancí zůstaly soudy krajské. Autor záznamu o původci: Skopalová Marie; identifikátor INTERPI: prozatím nepřidělen. Zdroje informací: Sbírka zákonů a nařízení státu československého, ročníky 1931, 1932, 1934, Sbírka zákonů a nařízení Protektorátu Čechy a Morava, ročník 1939, Sbírka zákonů a nařízení republiky Československé, ročník Sbírka zákonů republiky Československé, ročník 1948, ŠOLLE, Václav, Justiční správa - soudy. In: Státní archiv v Praze. Průvodce po archivních fondech. Praha 1958, s , 115. II. Dějiny archivního souboru: CZ //2903 Dějiny jednotky popisu: Úřadování pracovních soudů se v hlavních rysech řídilo předpisy jednacích řádů pro řádné soudy první a druhé instance. Kancelářské práce pracovního soudu obstarávali zaměstnanci kanceláře soudu řádného, kteří k tomu byli ustanoveni presidentem krajského soudu, v jehož obvodu se pracovní soud nacházel. President příslušného krajského soudu měl právo přikázat pracovnímu soudu i potřebný počet zřízenců (podúředníků) a na činnost pracovního soudu dohlížel. Podatelna a spisovna mohla být spojena s podatelnou a spisovnou soudu řádného, pokud obě instituce sídlily ve stejné budově, spisy i evidenční pomůcky však musely nést zvláštní spisové značky a ve spisovně ležet odděleně. Pro označování sporů se u pracovních soudů používala značka Cpr, pro spisy (nikoliv rejstříky) výpovědní značka Vpr a pro věci všeobecné (sběrné) značka Npr. Pokud byly v pracovních sporech nuceny rozhodovat řádné okresní soudy, u nichž zvláštní oddělení pro pracovní spory zřízeno nebylo, signovaly příslušné spisy značkou C (sporné věci občanské - 5 -

6 obyčejné) nebo Cn (sporné věci nepatrné). Soudy krajské používaly pro opravné prostředky (odvolání i stížnosti) značku Opr a pro věci všeobecné (sběrné) značku Npr. Věci přikázané předsedovi pracovního soudu, zejména věci osobní, věci služebního dozoru a věci organizační, se zapisovaly do presidiálního deníku značeného Pres. K rejstříkům a spisům se vedly seznamy jmen. Obsáhlost zápisů do protokolů o jednání pracovního soudu v konkrétních sporných věcech se řídila tím, jak vysoká byla hodnota předmětu sporu (zda do 300,- Kč nebo nad 2.000,- Kč). Na začátku každého kalendářního roku předkládaly pracovní soudy krajskému soudu výkazy o své činnosti, krajský soud sestavoval výkaz úhrnný, k němuž připojoval svůj vlastní, a vše předkládal příslušnému vrchnímu soudu, v případě Krajského soudu Chrudim tedy Vrchnímu soudu v Praze (viz 5, 10, 20 zákona č. 131/1931 Sb., dále 1, 3, 5, 8, 9, 13 vládního nařízení č. 216/1931 Sb., dále ŠOLLE, V., c. d., s. 115). Přímý zdroj akvizice: Archivní soubor Pracovní soud (odvolací) Chrudim vznikl v roce 1998 vytříděním z archivního souboru Krajský soud Chrudim (NAD č. 204). III. Archivní charakteristika archivního souboru: CZ //2903 Archivní charakteristika jednotky popisu: Registraturní pomůcky Krajského soudu v Chrudimi coby soudu odvolacího a rekursního pro pracovní spory se dochovaly v téměř kompletních řadách, výjimku představuje seznam jmen (index) k projednávané agendě, který zcela chybí. Rejstříky odvolání a stížností Opr jsou k dispozici z let , všeobecné (sběrné) rejstříky Npr z let a V době od 14. září 1944 do 31. prosince 1947, kdy byla činnost pracovních soudů přechodně zastavena, sloužily k evidenci nevyřízených případů z let minulých nebo pracovních sporných věcí projednávaných v první instanci soudy řádnými. Spisy signatur Opr a Npr, na rozdíl od registraturních pomůcek, nejsou dochovány vůbec. Presidiální agenda značená signaturou Pres byla evidována mezi presidiálními písemnostmi Krajského soudu Chrudim coby soudu řádného. Součástí tohoto archivního souboru se staly pouze čtyři jednotlivé spisy volně vložené a nalezené v rejstřících Opr. Jejich spisové značky dokládají, že nalezené spisy byly původně zařazeny mezi sběrnými presidiálními spisy Krajského soudu Chrudim signatur Pres 17 a 23. Archivované písemnosti jsou v češtině. Způsob uspořádání jednotky popisu: Archivní soubor byl inventarizován podle registraturního systému původce dokumentů s využitím Základních pravidel pro zpracování archiválií vydaných Odborem archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra ČR v roce 2015 (druhé vydání). Skartace prováděna nebyla. Struktura uspořádání archivního souboru je následující: 1/ REGISTRATURNÍ POMŮCKY 1//1-8 Rejstříky odvolání a stížností z let , sign. Opr 1//9-10 Všeobecné (sběrné) rejstříky z let a , sign. Npr 2/ SPISY 2/1 Spisy presidiální, sign. Pres 2/1//1-4 Jednotlivé spisy z časového období let 1931/ Budoucí přírůstky: Archivní soubor lze považovat za uzavřený. Přírůstek by bylo možné očekávat pouze za předpokladu, že chybějící písemnosti, tzn. seznam jmen (index) k rejstříkům Opr a Npr, jednotlivá odvolání a stížnosti z let , popř. též všeobecné (sběrné) spisy, byly v minulosti nedopatřením přiřazeny k jinému spisovému materiálu a zůstaly u něho dosud založeny. Fyzický stav jednotky popisu a technické požadavky: Fyzický stav dochovaného spisového materiálu je dobrý. Odkazy na příbuzné dokumenty, archiválie a pomůcky pro vyhledávání: - 6 -

7 Písemnosti týkající se zřízení a fungování Krajského soudu v Chrudimi coby soudu odvolacího a rekursního ve sporech pracovních, stejně jako jemu podřízeného samostatného pracovního soudu v Pardubicích a podřízených zvláštních oddělení pro pracovní spory při vybraných soudech okresních, jsou uloženy mezi presidiálními spisy Krajského soudu Chrudim. Viz archivní soubor Krajský soud Chrudim (1848) (1967). Státní oblastní archiv v Zámrsku, NAD č. 204, AP č Program PEvA eviduje následující archivní soubory se stejným tematickým zaměřením: Pracovní soud (odvolací) Hradec Králové (1950). Státní oblastní archiv v Zámrsku, NAD č. 2902, AP č Pracovní soud (odvolací) Jičín Státní oblastní archiv v Zámrsku, NAD č. 2904, AP č Pracovní soud České Budějovice (1950). Státní oblastní archiv v Třeboni, NAD č. 18, AP č Živnostenský a pracovní soud Brno Moravský zemský archiv v Brně, NAD č. 148, AP č. 1. Pracovní soud Kolín Státní okresní archiv Kolín, NAD č. 61, nezpracováno. Pracovní soud Mladá Boleslav Státní okresní archiv Mladá Boleslav, NAD č. 46, nezpracováno. Pracovní soud Děčín Státní okresní archiv Děčín, NAD č. 986, AP č. 64. Pracovní soud Olomouc Státní okresní archiv Olomouc, NAD č. 3134, nezpracováno. Pracovní soud Prostějov (1950). Státní okresní archiv Prostějov, NAD č. 384, nezpracováno. Pracovní soud Šumperk Státní okresní archiv Šumperk, NAD č. 1769, nezpracováno. Pracovní soud Krnov Státní okresní archiv Bruntál se sídlem v Krnově, NAD č. 1282, nezpracováno. Pracovní soud Praha Archiv hlavního města Prahy, NAD č. 1351, nezpracováno. Živnostenský (pracovní) soud Ústí nad Labem Archiv města Ústí nad Labem, NAD č. 77, AP č. 32. Pracovní soud Ústí nad Labem Archiv města Ústí nad Labem, NAD č. 81, AP č. 36. Pracovní soud Moravská Ostrava Archiv města Ostravy, NAD č. 242, AP č. 21. IV. Stručný rozbor obsahu archivního souboru: CZ //2903 Tematický popis jednotky popisu: Dochovaný archivní soubor je mezerovitý. Vzhledem k tomu, že zcela chybí spisy k jednotlivým případům odvolání a stížností, lze celkové množství i tematickou skladbu sporů projednávaných Krajským soudem v Chrudimi coby soudem odvolacím a rekursním ve sporech pracovních vyvozovat jedině ze záznamů v kompletně dochovaných rejstřících odvolání a stížností. Takřka ucelená řada všeobecných (sběrných) rejstříků nabízí alternativu za chybějící spisy všeobecné (sběrné) a z hlediska svého obsahu umožňuje srovnání s rejstříky odvolání a stížností. Čtyři jednotlivé presidiální spisy, které se staly součástí archivního souboru, příliš velkou vypovídací hodnotu nemají. Ve třech případech se jedná o pokyny k jednotnému vedení a vyplňování registraturních pomůcek (ovšem vytržené ze širšího kontextu), v jednom případě o výkaz o činnosti Krajského soudu v Chrudimi coby soudu odvolacího a rekursního ve sporech pracovních. Zajímavější než vlastní obsah zmiňovaných presidiálních spisů jsou jejich spisové značky, které odkazují na sběrné presidiální spisy Krajského soudu Chrudim coby soudu řádného signatur Pres 17 a Pres

8 V. Záznam o uspořádání archivního souboru a sestavení archivní pomůcky: CZ //2903 Zpracovatel jednotky popisu: Kuba Jiří, Skopalová Marie; identifikátor INTERPI: prozatím nepřidělen. Pravidla zpracování jednotky popisu: Základní pravidla pro zpracování archiválií (druhé, opravené a rozšířené vydání), kolektiv pracovníků pod vedením Michala Wannera. Odbor archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra ČR, Praha Datum (data) popisu:

9 Inventární seznam

10 Poř. č. Obsah / další informace datace vzniku 1 Ref. ozn.: CZ //2903. Pracovní soud (odvolací) Chrudim REGISTRATURNÍ POMŮCKY Ref. ozn.: 1. 3 Rejstřík odvolání a stížností Ref. ozn.: 1//1. Spis. znak: Opr. Rozsah: 1-6/32, 1-22/33, 1-16/34. Druh EJ: ppr. Počet EJ: 1. UČ: O1. 4 Rejstřík odvolání a stížností 1935 Ref. ozn.: 1//2. Spis. znak: Opr. Rozsah: 1-37/35. Druh EJ: ppr. Počet EJ: 1. UČ: O2. 5 Rejstřík odvolání a stížností 1936 Ref. ozn.: 1//3. Spis. znak: Opr. Rozsah: 1-44/36. Druh EJ: ppr. Počet EJ: 1. UČ: O3. 6 Rejstřík odvolání a stížností 1937 Ref. ozn.: 1//4. Spis. znak: Opr. Rozsah: 1-25/37. Druh EJ: ppr. Počet EJ: 1. UČ: O4. 7 Rejstřík odvolání a stížností 1938 Ref. ozn.: 1//5. Spis. znak: Opr. Rozsah: 1-30/38. Druh EJ: ppr. Počet EJ: 1. UČ: O5. 8 Rejstřík odvolání a stížností 1939 Ref. ozn.: 1//6. Spis. znak: Opr. Rozsah: 1-38/39. Druh EJ: ppr. Počet EJ: 1. UČ: O6. 9 Rejstřík odvolání a stížností 1940 Ref. ozn.: 1//7. Spis. znak: Opr. Rozsah: 1-48/40. Druh EJ: ppr. Počet EJ: 1. UČ: O7. 10 Rejstřík odvolání a stížností Ref. ozn.: 1//8. Spis. znak: Opr. Rozsah: 1-66/41, 1-29/42, 1-25/43, 1-12/44, 1-3/45, 1/46, 1-4/47, 1-4/48, -/49. Druh EJ: ppr. Počet EJ: 1. UČ: O8. 11 Všeobecný (sběrný) rejstřík Ref. ozn.: 1//9. Spis. znak: Npr. Rozsah: 1/33, -/34, 1/35, -/36, -/37, 1/38, 1/39. Druh EJ: ppr. Počet EJ: 1. UČ: O

11 Poř. č. Obsah / další informace datace vzniku 12 Všeobecný (sběrný) rejstřík Ref. ozn.: 1//10. Spis. znak: Npr. Rozsah: 1-6/41, 1-5/42, 1-2/43, 1-3/44, 1/45. Druh EJ: ppr. Počet EJ: 1. UČ: O SPISY Ref. ozn.: Spisy presidiální Ref. ozn.: 2/1. Spis. znak: Pres. 15 Pokyny k vyplňování rejstříků Opr a Npr, k vedení seznamu jmen pro rejstříky Opr a Npr a k předkládání výkazů o činnosti Ref. ozn.: 2/1//1. Spis. znak: Bez označení. Druh EJ: fas. Počet EJ: 1. UČ: J / Pokyny k jednotnému vyplňování tiskopisů otištěných ve vzoru jednacího řádu pro pracovní soudy Ref. ozn.: 2/1//2. Spis. znak: Pres 17b-3175/36. Druh EJ: fas. UČ: J Pokyny okresním soudům, u nichž nebyla zřízena zvláštní oddělení pro pracovní spory, k vyplňování rejstříků C a Cn v případech, kdy projednávaly pracovní spor Ref. ozn.: 2/1//3. Spis. znak: Pres 17b-5277/38. Druh EJ: fas. UČ: J Výkaz o činnosti Krajského soudu v Chrudimi jako soudu odvolacího ve sporech z pracovního, služebního a učebního poměru Ref. ozn.: 2/1//4. Spis. znak: Pres 23/39. Druh EJ: fas. UČ: J

12 T i r á ž 1. Název archivní pomůcky: Pracovní soud (odvolací) Chrudim 2. Časové rozmezí archivní pomůcky: Počet evidenčních jednotek 11 (ppr 10, fas 1) zpřístupněných archivní pomůckou: 4. Počet jednotek popisu, které 18 lze na základě archivní pomůcky zpřístupnit: 5. Rozsah archivní pomůckou 0,05 zpřístupněných archiválií v běžných metrech: 6. Stav archivní pomůckou 20. října 2015 zpřístupněných archiválií ke dni: 7. Značka archivního souboru: 8. Zpracovatel archivního souboru: Mgr. Jiří Kuba 9. Archivní pomůcku sestavil: PhDr. Marie Skopalová 10. Počet stran archivní pomůcky: 11. Údaje o schválení archivní pomůcky: 12 (z toho 8 stran úvodu) Mgr. Ivo Šulc, ředitel SOA v Zámrsku, čj. SOAZ-ZA/

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 EL NAD 416 209 I. Vývoj původce archivního souboru Před zřízením školy byl Terešov přiškolen k Drahoňově Újezdu, zdejší škola byla založena v roce 1845

Více

Měsíční odměna uvolněným členům zastupitelstev

Měsíční odměna uvolněným členům zastupitelstev 37/2003 Sb. znění účinné od.. 20 37 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. ledna 2003 o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev Vláda nařizuje k provedení zákona č. 28/2 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

Více

Inventáře Archivu hlavního města Prahy OBECNÁ ŠKOLA PRAHA XI. - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 1932-1948. Inventář. (NAD č.: 2652) (Č.

Inventáře Archivu hlavního města Prahy OBECNÁ ŠKOLA PRAHA XI. - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 1932-1948. Inventář. (NAD č.: 2652) (Č. Inventáře Archivu hlavního města Prahy 090400/03 OBECNÁ ŠKOLA PRAHA XI. - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 1932-1948 Inventář (NAD č.: 2652) (Č. pomůcky: 496) Petra Krátká Praha 2009 Obecná škola Praha XI. Hrdlořezy,

Více

VZÁJEMNĚ SE PODPORUJÍCÍ SPOLEK LIDUMIL KOMÁROV

VZÁJEMNĚ SE PODPORUJÍCÍ SPOLEK LIDUMIL KOMÁROV Státní oblastní archiv v Praze Státní okresní archiv Beroun VZÁJEMNĚ SE PODPORUJÍCÍ SPOLEK LIDUMIL KOMÁROV 1882 1950 INVENTÁŘ Číslo listu NAD: 742 Evidenční číslo pomůcky: 822 Kateřina Fryaufová Beroun

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Hrušky Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová Čl. 1 Základní ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační strukturu orgánů obce Hrušky, dělbu práce mezi nimi, jejich vzájemné

Více

úč úč ž ů ž Č Č č č ů ž úč č úč ť Ň č ú Ý č č Ú Ú ť ú č ď ů ž š úč ž úč úč ž ť ď ť ď ž ú č č úč š ž Ů č č ú úč ž ů ť úč ž ž ž Ů č ž ú č Š úč č Úč Č Č š ď š Š š Ó Ó ž ůč ú Ď ť ž ů ů č ů Č ů ž úč Ý č ž úč

Více

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část Historie české správy SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015

Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015 Základní škola speciální JASNĚNKA, o.p.s. Jiráskova 772 783 91 Uničov Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015 Zpracovala : Mgr. Miloslava Bártová Datum vydání : 25.8.2014 Platnost : od 31.8.2015

Více

Územně-správní členění ČR

Územně-správní členění ČR Územně-správní členění ČR Vývoj územně-správní členění ČR 1. etapa: počátky od poloviny 13. stol. stavovské zřízení Čechy rozděleny na 12 krajů s rozsáhlými pravomocemi správními i soudními hejtmané zpravidla

Více

Dodatek. k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM

Dodatek. k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM Dodatek k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM Tento Dodatek k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného

Více

ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ ZABEZPEČENÍ DOKUMENTŮ V SOUVISLOSTI SE ZÁNIKEM ORGANIZACE A PROHLÁŠENÍM KONKURSU

ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ ZABEZPEČENÍ DOKUMENTŮ V SOUVISLOSTI SE ZÁNIKEM ORGANIZACE A PROHLÁŠENÍM KONKURSU METODICKÝ LIST ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ Sněmovní 1, 746 22 OPAVA ZABEZPEČENÍ DOKUMENTŮ V SOUVISLOSTI SE ZÁNIKEM ORGANIZACE A PROHLÁŠENÍM KONKURSU Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 5. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 5. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 5. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů V Praze dne 21. listopadu 2012

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů V Praze dne 21. listopadu 2012 z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů ISSN 1803-6082 (on line) Ročník: 2012 Číslo: 5 V Praze dne 21. listopadu 2012 http: www.mfcr.cz http://www.denik.obce.cz

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

SMĚRNICE K ARCHIVACI, SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SMĚRNICE K ARCHIVACI, SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Doudleby Doudleby 2, 370 07 České Budějovice IČ 75000849 Směrnice 0, verze 20 SMĚRNICE K ARCHIVACI, SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD č.j. 2/20-Koc Sestavil: Mgr. Renáta Kočová Platnost.9.20

Více

Svědectví map. Informace o projektu NZM, FLD-ČZU a archivů České republiky

Svědectví map. Informace o projektu NZM, FLD-ČZU a archivů České republiky Svědectví map Informace o projektu NZM, FLD-ČZU a archivů České republiky Autoři: Prof. Ing. Ivan Roček, CSc. Ing. Petr Fencl od třetího dílu PhDr. Vladimír Waage Spolupracující instituce: NZM Praha, FLD

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ SPISOVÝ SKRTČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ ORGNIZCÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Tento spisový a skartační řád se vztahuje na základní (místní) organizace a (podnikové) koordinační výbory Odborového

Více

Nabídka stáží pro studenty vzdělávacího programu. Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru

Nabídka stáží pro studenty vzdělávacího programu. Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru Nabídka stáží pro studenty vzdělávacího programu Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru Tento dokument vznikl jako výstup projektu OP VK s názvem Zvýšení uplatnitelnosti absolventů

Více

174/1968 Sb. ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

174/1968 Sb. ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 174/1968 Sb. ZÁKON o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 1 Státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení vykonávají organizace státního odborného dozoru zřízené výhradně

Více

(zpracovala R. Hýblová)

(zpracovala R. Hýblová) Přehled akcí JČMF organizovaných od roku 1958 do roku 2011 Fyzikální pedagogickou sekcí JČMF (od roku 2006 změna názvu na Fyzikální pedagogickou společnost), popř. Ústřední pedagogickou komisí pro fyziku

Více

ZLÍN. pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

ZLÍN. pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ - PROSINEC 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 ZLÍN Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

CZ.1.06/1.1.00/10.06977. Vnitřní úřadování v elektronické podobě: chtěné nebo nechtěné dítě? PhDr. Tomáš Kalina Mgr.

CZ.1.06/1.1.00/10.06977. Vnitřní úřadování v elektronické podobě: chtěné nebo nechtěné dítě? PhDr. Tomáš Kalina Mgr. CZ.1.06/1.1.00/10.06977 Vnitřní úřadování v elektronické podobě: chtěné nebo nechtěné dítě? PhDr. Tomáš Kalina Mgr. Zbyšek Stodůlka Právní rámec Od poloviny 90. let strategické dokumenty k elektronizaci

Více

Jiří Veselý 17.9.2013

Jiří Veselý 17.9.2013 Jiří Veselý 17.9.2013 O projektu Mapy bezbariérovosti v statutárních městech Výzkum Výzkum výsledky Mapy bezbariérovosti - rozdílnost Varianty udržitelnosti Návrh označení bezbariérových map Udržitelnost

Více

Vyhlášení. Rozvojového programu pro rok 2013. "Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium. sportovní přípravou"

Vyhlášení. Rozvojového programu pro rok 2013. Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium. sportovní přípravou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy čj. MSMT-45133/2012-501_SG Vyhlášení Rozvojového programu pro rok 2013 "Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní

Více

348/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 9. září 2008

348/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 9. září 2008 348/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. září 2008 o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. Jan Eneš, továrna na čepice, Chrudim 1927-1950

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. Jan Eneš, továrna na čepice, Chrudim 1927-1950 STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU Jan Eneš, továrna na čepice, Chrudim 1927-1950 Chrudim 2012 O b s a h Úvod 3 4 4 4 5 5 6 Inventární seznam 7 8 10 11 IV. Obchod 12 13 13 Tiráž 14 Ú v o d Firmu Jan Eneš,

Více

VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky

VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v dohodě s Ministerstvem

Více

Česká inspekce životního prostředí v oblasti dozoru chemických látek

Česká inspekce životního prostředí v oblasti dozoru chemických látek Česká inspekce životního prostředí v oblasti dozoru chemických látek Ing. Hana Malinová ČIŽP Ředitelství Odbor odpadového hospodářství, odd. chemických látek 10.11.2011 Praha 1 České inspekce životního

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Trhová Kamenice, okres Chrudim. Raisovo náměstí 2, 539 52 Trhová Kamenice. Identifikátor školy: 650 053 109

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Trhová Kamenice, okres Chrudim. Raisovo náměstí 2, 539 52 Trhová Kamenice. Identifikátor školy: 650 053 109 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Trhová Kamenice, okres Chrudim Raisovo náměstí 2, 539 52 Trhová Kamenice Identifikátor školy: 650 053 109 Termín konání inspekce:

Více

XXIII. SJEZD ČLK XVII. SJEZD ČLK Zpráva revizní komise

XXIII. SJEZD ČLK XVII. SJEZD ČLK Zpráva revizní komise XXIII. SJEZD ČLK XVII. SJEZD ČLK Zpráva revizní komise 21.- 22. 11. 2009, hotel Voroněž Brno Hotel Voroněž Brno 16. 11. 17.11. 2013 KOMISE PRACOVALA VE SLOŽENÍ: (abecedně) ZÁSTUPCI ZA ČECHY: MUDr. Dominik

Více

ZE1ACZEZ06DT - 1. Testový sešit obsahuje 14 úloh. Pokyny pro vyplňování záznamového archu. Na řešení úloh máte 40 minut.

ZE1ACZEZ06DT - 1. Testový sešit obsahuje 14 úloh. Pokyny pro vyplňování záznamového archu. Na řešení úloh máte 40 minut. ZE1ACZEZ06DT Systémový projekt KVALITA I 2 A1 U1 Tvorba nástrojů pro evaluaci a autoevaluaci výsledků vzdělávání MOSTY A MĚSTA ZEMĚPIS ZŠ Testový sešit obsahuje 14 úloh. Na řešení úloh máte 40 minut. Odpovědi

Více

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008. , v. obce ZLATA OLESNICE. Ing. Jana Nováková

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008. , v. obce ZLATA OLESNICE. Ing. Jana Nováková ajský úřaql!~ereckého Odbor kontroly kraje \\\liberec~ý ~ kraj Č.j: LK/238/08/NOV/obce ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008, v obce ZLATA OLESNICE Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

Více

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán 1. Organizace a řízení Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

Státní statek Bystré, národní podnik

Státní statek Bystré, národní podnik STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. ev. listu NAD: 445. archivní pom cky: 894 Státní statek Bystré, národní podnik 949-952 inventá Mgr. Helena Pochobradská, Ph.D. Zámrsk 204 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj p vodce

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Inspekční zpráva

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Inspekční zpráva ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Inspekční zpráva Odborné učiliště, Učiliště a Praktická škola, Hradec Králové, 17. listopadu 1212 PSČ 500 02 Identifikátor školy: 600 024

Více

Výsledky jednání SŽDC s orgány státní správy v oblasti odstraňování stromů ohrožujících bezpečnost železniční dopravy. Ing.

Výsledky jednání SŽDC s orgány státní správy v oblasti odstraňování stromů ohrožujících bezpečnost železniční dopravy. Ing. Výsledky jednání SŽDC s orgány státní správy v oblasti odstraňování stromů ohrožujících bezpečnost železniční dopravy Ing. Radovan Kovařík Osnova přednášky Úvod bezpečnost priorita SŽDC a jak problém vznikl

Více

Technologická centra obcí ZKUŠENOSTI HOSTOVÁNÍ ŘEŠENÍ SPISOVÉ SLUŽBY

Technologická centra obcí ZKUŠENOSTI HOSTOVÁNÍ ŘEŠENÍ SPISOVÉ SLUŽBY Technologická centra obcí ZKUŠENOSTI HOSTOVÁNÍ ŘEŠENÍ SPISOVÉ SLUŽBY Roman Zemánek ICZ a. s. 10.6.2010 DOKUMENT TCK - Důvěryhodná elektronická spisovna DŮVĚRNOST Pro zákazníky 1 Obsah: 1. Motivace pro

Více

Odborná způsobilost. HZS podniků. JSDH obcí nebo podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Odborná způsobilost. HZS podniků. JSDH obcí nebo podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Odborná způsobilost zaměstnanců zařazených na vybraných funkcích v jednotkách HZS podniků a členů vykonávajících službu v JSDH obcí nebo podniků jako svoje zaměstnání v hlavním pracovním poměru ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Více

Podpisový řád. Reg.číslo: 004/2012. Přezkoumal: MUDr. Luděk Nečesaný, MBA Počet stran textu: 7

Podpisový řád. Reg.číslo: 004/2012. Přezkoumal: MUDr. Luděk Nečesaný, MBA Počet stran textu: 7 360 66 Karlovy Vary Zapsaná v OR, vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl B, vložka 1205, IČO: 263 65 804 Směrnice Podpisový řád Reg.číslo: 004/2012 Zpracoval: Ing. Jan Rais, MBA Vydáním se ruší: Přezkoumal:

Více

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV ředitel útvaru: plk. Mgr. Ing. Jaroslav Vild adresa: Celetná 31, Praha 1 telefon: 00420 974 863 416 fax: 00420 974 863 808 email:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZSJN/85/2008 Pedagogická rada projednala dne:

Více

Změny v informačním systému evidence obyvatel po 1. červenci 2010

Změny v informačním systému evidence obyvatel po 1. červenci 2010 Změny v informačním systému evidence obyvatel po 1. červenci 2010 Dnem 1. července 2010 nabude účinnosti významná novela zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest BENJAMÍN, p.o. Bytová správa MV s.p.o. CENIA - česká informační agentura životního prostředí

Více

Nejčastější dotazy k Základním pravidlům pro zpracování archiválií, verze 10. 4. 2014. Dotazy na aplikaci Základních pravidel

Nejčastější dotazy k Základním pravidlům pro zpracování archiválií, verze 10. 4. 2014. Dotazy na aplikaci Základních pravidel Nejčastější dotazy k Základním pravidlům pro zpracování archiválií, verze 10. 4. 2014 Dotazy na aplikaci Základních pravidel Musíme zpětně předělávat starší platné archivní pomůcky podle nových Základních

Více

SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EU

SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EU SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EU Anna Teličková Ředitelka odboru mnohostranné a společné obchodní politiky SVĚTOVÁ OBCHODNÍ ORGANIZACE (WTO) mnohostranný obchodní systém WTO je i základem SOP EU WTO významná

Více

III. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku D x 100 (%) E

III. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku D x 100 (%) E 6 III. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku D x 100 (%) E D... Vymezení zastaveného majetku Zastavený movitý a nemovitý majetek dle inventurních soupisů a analytických účtů, případně

Více

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 160 ZÁKON ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření DSH v roce 2012

Zpráva o činnosti a hospodaření DSH v roce 2012 Zpráva o činnosti a hospodaření DSH v roce 2012 I. Činnost Na počátku roku 2012 si divadlo připomnělo výstavkou ve foyer divadla 120 let od narození prof.josefa Skupy a také pracovní jubilea Heleny Štáchové

Více

Československá filmová společnost I

Československá filmová společnost I Československá filmová společnost I 1936 1938 Inventář NFA 2009 Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha Československá filmová společnost I Časový rozsah pomůcky: 1936 1938

Více

ENArC European Network on Archival Cooperation. Projekt Monasterium v České republice

ENArC European Network on Archival Cooperation. Projekt Monasterium v České republice ENArC European Network on Archival Cooperation Projekt Monasterium v České republice Jitka Křečková Národní archiv v Praze www.nacr.cz www.monasterium.net ICARUS základní cíle a aktivity: Mezinárodní

Více

Výsledky jednání vlády ČR 28. 4. 2008

Výsledky jednání vlády ČR 28. 4. 2008 Výsledky jednání vlády ČR 28. 4. 2008 A. Evropská agenda: 1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice projednáno Pozice České republiky k revizi rozpočtu EU č.j. 577/08 bod programu

Více

Filmkreditbank, G.m.b.H. filiálka Praha

Filmkreditbank, G.m.b.H. filiálka Praha Filmkreditbank, G.m.b.H. filiálka Praha 1943 1945 Inventář NFA 2009 Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha Filmkreditbank, G.m.b.H. filiálka Praha Časový rozsah pomůcky: 1943

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922)

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922) Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922) (1865-1921 [1977]) INVENTÁŘ NAD č. 756 evidenční pomůcka č. 306 PhDr. Zdeněk Vácha Praha 2008-2009 Obsah:

Více

Vysvětlivky k vyplnění tiskopisu Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění

Vysvětlivky k vyplnění tiskopisu Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění Vysvětlivky 2012.pdf Vysvětlivky k vyplnění tiskopisu Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění 1) Číselník okresů je uveden v příloze č. 1. 2) Číselník druhu činností je uveden v příloze č. 2.

Více

Organizační řád Č.j.: 142/12

Organizační řád Č.j.: 142/12 Základní škola, Strachotice, okres Znojmo, příspěvková organizace 671 29 Strachotice 71, tel.: 515235529, E-mail: zsstrachotice@gmail.com, IČ: 71000917 Organizační řád Č.j.: 142/12 Vypracoval: Mgr. Karla

Více

centrum kultury a vzdělávání

centrum kultury a vzdělávání Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2012 Stručné zhodnocení výsledků vnitřního kontrolního systému Hlavním cílem finanční kontroly v příspěvkové organizaci Centrum kultury a vzdělávání

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jiřího Zemánka (soudce zpravodaj) a soudců Radovana Suchánka a Vojtěcha Šimíčka o ústavní stížnosti

Více

Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy NÁRODNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 (1932) 1948-1953. Inventář

Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy NÁRODNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 (1932) 1948-1953. Inventář Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy 090400/03 NÁRODNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 (1932) 1948-1953 Inventář (NAD č.: 2653) (Č. pomůcky: 530) Petra Krátká Praha 2012 I Národní škola

Více

Nutriční terapeuti 2015. X. Ostravské dny léčebné výživy

Nutriční terapeuti 2015. X. Ostravské dny léčebné výživy Nutriční terapeuti 2015 X. Ostravské dny léčebné výživy Česká asociace sester profesní organizace 7.3. 2015 volba prezidia nová prezidentka www.cnna.cz PhDr. Martina Šochmanová Českou asociaci sester zastupují

Více

ZÁKON Č. 1/2010 o soudních výlohách

ZÁKON Č. 1/2010 o soudních výlohách ZÁKON Č. 1/2010 o soudních výlohách (úplné znění podle Zákona č. 1/2011) Podle kán. 1649 1 CIC vydávám následující zákon o soudních výlohách: ČÁST PRVNÍ O soudních poplatcích 1 Předmět a účel soudních

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01A6KLF* Čj: MSK 157474/2013 Sp. zn.: DSH/35786/2013/Sur 280.8 S5 Vyřizuje: Ing. Oldřich Surý

Více

Spisový a skartační řád

Spisový a skartační řád Spisový a skartační řád vychází ze zákona o archivnictví a spisové službě č. 499/2004 Sb. a vyhlášky č. 646/2004 Sb. Schválen usnesením obecní rady ve Staré Huti ze dne 1.2.2006 (po posouzení Státním okresním

Více

Informace z kontrolní akce č. 11/21 Evidence a účtování daňových příjmů a souvisejících nákladů a výnosů, pohledávek a závazků

Informace z kontrolní akce č. 11/21 Evidence a účtování daňových příjmů a souvisejících nákladů a výnosů, pohledávek a závazků Informace z kontrolní akce č. 11/21 Evidence a účtování daňových příjmů a souvisejících nákladů a výnosů, pohledávek a závazků Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Ústavní právo - moc soudní, ČNB, NKÚ III/2 VY_32_INOVACE_186 3 Název školy Registrační číslo

Více

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy A Z kvíz Pojmy z veřejné správy Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodickýpokyn SOŠInterDact s.r.o. Most Bc. Ilona

Více

- Historický úvod hlavní vývojové etapy SSL (s důrazem na české země):

- Historický úvod hlavní vývojové etapy SSL (s důrazem na české země): N_SAS / VŠFS / LS 2012 / KS Přednáška č. 4 Správa dokumentů jako důležitá součást veřejné správy v ČR Hlavní okruhy problémů: I. Spisová služba (správa dokumentů) obecný základ II. Skartační řízení a výběr

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA O B S A H :

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2005 V Praze dne 11. března 2005 Částka: 8 O B S A H : Část I. 8.

Více

tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona;

tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona; APLIKACE SPRÁVNÍHO ŘÁDU V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Cílem následujícího textu je poskytnout základní přehled o způsobech a rozsahu aplikace správního řádu v oblasti odpadového hospodářství. Může

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 690 000 13 500 2 630 000 12 500 Byt 2+1 6 700 000 20 000 3 900 000 17 000 Byt 3+1 9 900 000 22 000 5 600 000 18 000 Byt 4+1 10 110 000 30 000 7 000 000

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Ing. Jiří Lípa, Česká televize Ing. Jan Kracík, MBA, Legal Solutions, a.s. Agenda Historie

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 9. 2011 Bod pořadu jednání: Příjetí obecně závazné vyhlášky - Daň z nemovitostí Zpracoval: odbor, oddělení: Ing. Tomáš

Více

I. Úvod. Pozn.: Všechny právní předpisy jsou aplikovány ve znění účinném pro kontrolované období.

I. Úvod. Pozn.: Všechny právní předpisy jsou aplikovány ve znění účinném pro kontrolované období. Informace z kontrolní akce č. 11/03 Peněžní prostředky státu určené na odškodňování podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

May 24, 2013. VY_52_INOVACE_15.notebook. Archivnictví. SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona

May 24, 2013. VY_52_INOVACE_15.notebook. Archivnictví. SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona Archivnictví SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek SOŠInterDact s.r.o. Most Bc. Ilona Vébrová V/2_Inovace a zkvalitněnívýuky směřujícík

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Základní registry celková koncepce

Základní registry celková koncepce Základní registry celková koncepce Ondřej Felix Ministerstvo vnitra 15. prosince 2008. Praha 1 Proč jsou třeba základní registry roztříštěnost, nejednotnost a multiplicity v různých evidencích veřejné

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 41 Rozeslána dne 10. dubna 2013 Cena Kč 65, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 41 Rozeslána dne 10. dubna 2013 Cena Kč 65, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 41 Rozeslána dne 10. dubna 2013 Cena Kč 65, O B S A H : 87. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 267/1999 Sb., kterou se stanoví výše

Více

rozhodnutí: Žádnému z účastníků se nepřiznává náhrada nákladů řízení. Odůvodnění:

rozhodnutí: Žádnému z účastníků se nepřiznává náhrada nákladů řízení. Odůvodnění: Praha Čj. 39 003/2005-603 Na základě odvolání (rozkladu), které podala k poštovní přepravě dne 7. 10. 2005 paní xxxxxxxxxxxx, adresa xxxxxxxxxxx (dále jen odpůrkyně ), podle 61 odst. 1 zákona č. 71/1967

Více

Student and Career Institute

Student and Career Institute Nezaměstnanost v ČR leden 2015 V lednu celkový počet uchazečů o zaměstnání vzrostl o 2,6 % na 556 191, počet hlášených volných pracovních míst vzrostl o 6,0 % na 62 257 a podíl nezaměstnaných osob vzrostl

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 750 000 13 000 2 770 000 12 000 Byt 2+1 6 900 000 19 000 4 100 000 15 000 Byt 3+1 10 100 000 21 000 5 200 000 16 000 Byt 4+1 11 500 000 35 000 7 000 000

Více

Obsah zákona o silniční dopravě 2.část

Obsah zákona o silniční dopravě 2.část Obsah zákona o silniční dopravě 2.část Autor Ing. Erlebach Lumír Datum vytvoření Srpen 2013 Obory/ročník Předmět Tematická oblast Střední vzdělávání s MZ / 3 ročník Technologie řízení dopravy Zákon o silniční

Více

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY str. 60 CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY Ústecký Liberecký Královéhradecký Karlovarský Praha Plzeňský Středočeský Jihočeský Pardubický Jihomoravský Zlínský BYTOVÉ PROSTORY Praha 1 Praha 2 PRODEJ PRONÁJEM PRODEJ

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Úvodní ustanovení Spisový a skartační řád je souhrn předpisů pro vedení spisové služby. Cílem spisového a skartačního řádu je sjednotit manipulaci s dokumenty, vzniklými nebo vyřízenými

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Základní škola Brno, Blažkova 9. Blažkova 9, 638 00 Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Základní škola Brno, Blažkova 9. Blažkova 9, 638 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Brno, Blažkova 9 Blažkova 9, 638 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 121 Termín konání inspekce: 20. říjen 2006 Čj.: ČŠI

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O.

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. IČO: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel.: 222516437, fax: 271776971 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘAD Čl.I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Pro zajištění řádného

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY V Praze dne 17. dubna 2013 Č.j.: KPR 4662/2013 PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU KAPITOLY 301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY ZA ROK 2012 Předkládá: Ing.

Více

Elektronická spisová služba GalateA PilsCom, s.r.o.

Elektronická spisová služba GalateA PilsCom, s.r.o. Elektronická spisová služba GalateA PilsCom, s.r.o. Obsah prezentace: 1) GalateA el. spisová služba 2) Příjem příchozích písemností 3) Zpracování příchozích písemností 4) Zpracování odchozích písemností

Více

Zákon o kontrole (kontrolní řád) Ministerstvo vnitra Odbor dozoru a kontroly veřejné správy

Zákon o kontrole (kontrolní řád) Ministerstvo vnitra Odbor dozoru a kontroly veřejné správy Zákon o kontrole (kontrolní řád) Ministerstvo vnitra Odbor dozoru a kontroly veřejné správy Základní právní předpisy pro kontrolu od 1.1.2014 Procesní úprava: zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní

Více

Způsobu použití výukového materiálu ve vyučování:

Způsobu použití výukového materiálu ve vyučování: Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky Autor : Ing. Jaroslava Pospíšilová

Více