VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY"

Transkript

1 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávací program v oblasti soft skills v rámci projektu "Efektivní vzdělávací program pro zaměstnance GEM System International s.r.o." Reg. č. CZ.2.17/1.1.00/ Identifikační ní údaje zadavatele Název zadavatele GEM System International s.r.o. Sídlo Na Pankráci 1062/58, Praha 4 IČ / DIČ Právní forma společnost s ručením omezeným 2. Osoby zadavatele Osoba oprávněná jednat za zadavatele ve věci zakázky Mgr. Vladimíra Zavázalová Kontaktní osoba Mgr. Vladimíra Zavázalová Kontaktní telefon Kontaktní 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Nákup služeb (nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) 4. Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH ,- Kč Toto zadávací řízení je realizováno na základě pravidel Operačního programu Praha Adaptabilita. Postup tohoto řízení není stanoven přímo zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných ejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 1 / 13

2 5. Popis (specifikace) předmětu zakázky Předmětem zakázky je nákup služeb v oblasti vzdělávání - rozvoj komunikačních, manažerských a obchodních dovedností a vedení Development Centra dle níže uvedené specifikace. Cílem programu je zavedení komplexního, logicky na sebe navazujícího systému vzdělávání všech zaměstnanců GEM System International s.r.o., kdy při vedení tréninků, workshopů a dalších akcí je důležitý konzistentní přístup. Část 1. A) Program vzdělávání v komunikačních dovednostech pro skupinu Management - cílem je rozvinout manažerskou komunikaci na vysoce profesionální úroveň, posílit schopnosti zvládat velmi obtížné situace v komplexním prostředí - přínosy programu: účastníci budou schopni řešit složité komunikační situace jak vůči podřízeným a kolegům, tak vně firmy, budou zvládat prezentovat obtížná témata v náročném prostředí, budou schopni uzavírat dlouhodobé a udržitelné dohody, rozšíří své kompetence směrem k vnitrofiremní a týmové komunikaci, budou aktivně nastavovat komunikační standardy - program bude realizován v 1 tréninkové skupině (10 osob) - časová dotace programu: celkem 9 dní (1 školící den = 8hod.) - tématické okruhy programu: Efektivní komunikace Obtížná komunikace a zvládání konfliktů Vyjednávání Prezentační dovednosti Etiketa a společenské vystupování Vedení porad - účastníci obdrží potvrzení o absolvování každého kurzu s uvedením rozsahu školení Část 1. B) Program vzdělávání v obchodních dovednostech pro skupinu Management - cílem je realizace vzdělávání v obchodních dovednostech, rozvinout schopnost vybudovat a udržet vztah se zákazníkem a pochopit jeho potřeby, získat pokročilé dovednosti komunikace se zákazníkem především v oblasti zvládání námitek, schopnosti přesvědčit, aplikovat moderní metody, které vedou ke zvýšené schopnosti efektivněji prodávat produkty a služby - přínosy programu: účastnici budou schopni správně a efektivně komunikovat se zákazníky tak, aby jim byli schopni vysvětlit přínosy nabízených produktů a služeb a zvládli správně zacházet s jejich námitkami, budou umět budovat, udržovat a posilovat vztahy se zákazníky, budou schopni aktivně prodávat produkty a služby - program bude realizován v 1 tréninkové skupině (10 osob) - časová dotace programu: celkem 2 dny (1 školící den = 8hod.) - tématické okruhy program: Psychologie prodeje a prodejní dovednosti Prodej nové generace Fáze prodejního cyklu Nové způsoby ovlivňování postojů a vnímání potřeb Udržování vztahů, oboustranná spokojenost - účastníci obdrží potvrzení o absolvování každého kurzu s uvedením jeho rozsahu školení Část 1. C) Program vzdělávání v manažerských dovednostech pro skupinu Management - cílem je získat znalosti z oblasti strategického řízení se zaměřením na strategie podniku v období krize, získat potřebné znalosti a dovednosti k zefektivnění řízení a rozvoje lidí, zejména liniového a projektového managementu a získat leadership dovednosti, které poskytují potřebnou oporu a směrování - přínosy programu: účastníci budou schopni rozpoznat strategické úkoly plynoucí z jejich pozice a řešit je pomocí příslušných nástrojů strategického řízení, budou schopni efektivně delegovat tak, aby Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 2 / 13

3 prostřednictvím úkolů docházelo k rozvoji znalostí a dovedností liniového managementu a aby top management byl schopen řešit klíčové strategické otázky - program bude realizován v 1 tréninkové skupině (10 osob) - časová dotace programu : celkem 9 dní (1 školící den = 8hod.) - tématické okruhy programu: Strategické řízení Vedení týmů a pracovních skupin Leadership skills Hodnocení zaměstnanců Time a stress management Follow up workshop - účastníci obdrží potvrzení o absolvování každého kurzu s uvedením jeho rozsahu školení Celková cena bez DPH za část 1 (A, B, C) nesmí překročit částku ,-Kč. Část 2. Program vzdělávání v komunikačních dovednostech pro skupinu Specialisté -cílem je umožnit identifikaci a upevnění dobrých komunikačních návyků, rozšířit paletu komunikačních nástrojů o schopnosti zvládat vypjaté situace, vyjednávat, prezentovat v náročných situacích - přínosy programu: účastnici budou schopni účelně komunikovat i v obtížných situacích, které nastávají ve vztahu ke kolegům i zákazníkům, rozšíří své schopnosti prezentovat i před náročným publikem, budou aktivně ovlivňovat úroveň komunikace v pracovních týmech - program bude realizován ve 2 tréninkových skupinách (celkem osob) - časová dotace programu: celkem 13 dnů (1 školící den = 8 hod.) - tématické okruhy programu: Efektivní komunikace Obtížná komunikace a zvládání konfliktů (tento okruh absolvuje pouze 1 skupina) Vyjednávání (tento okruh absolvuje pouze 1 skupina) Prezentační dovednosti Etiketa a společenské vystupování - účastníci obdrží potvrzení o absolvování každého kurzu s uvedením jeho rozsahu školení Celková cena bez DPH za část 2. nesmí překročit částku ,-Kč. Část 3. Program vzdělávání v komunikačních dovednostech pro skupinu Junioři a noví zaměstnanci - cílem je umožnit rychlou adaptaci na firemní a zákaznické prostředí, kde schopnosti přehledně komunikovat, dobře prezentovat a dodržovat pravidla etikety hrají klíčovou roli při dosahování výsledků - přínosy programu: účastníci budou schopni respektovat a používat základní komunikační pravidla, osvojí si dovednosti profesionálního vystupování ve vztahu ke kolegům, zákazníkům a veřejnosti, naučí se základům prezentačních dovedností, které uplatní v rámci vnitřního přenosu informací a při projektové činnosti u zákazníka - program bude realizován ve 2 tréninkových skupinách (vždy cca 12 osob) - časová dotace programu: celkem 10 dnů (1 školící den = 8hod.) - tématické okruhy programu: Efektivní komunikace Prezentační dovednosti Etiketa a společenské vystupování - účastníci obdrží potvrzení o absolvování každého kurzu s uvedením jeho rozsahu školení Celková cena bez DPH za část 3. nesmí překročit částku ,-Kč. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 3 / 13

4 Část 4. Program Týmová komunikace a spolupráce - teambuilding - cílem je poskytnout zejména praktickou zkušenost komunikace v týmech, posílit princip týmové spolupráce, upevnění pracovních vazeb v týmech, sladění týmové práce jednotlivých oddělení a úrovní řízení - program bude realizován pro všechny zaměstnance (40-45 osob) - časová dotace programu: celkem 2,5 dne (1 školící den = 8hod.) - program bude realizován mimo prostory dodavatele i zadavatele (dodavatel zajistí dle požadavků zadavatele místo konání kurzu) - tématické okruhy programu: Jak vypadá komunikace v našem týmu (způsoby řešení úloh, týmová spolupráce) - účastníci obdrží potvrzení o absolvování kurzu s uvedením jeho rozsahu Celková cena bez DPH za část 4. nesmí překročit částku ,-Kč. Část 5. Development Centre - cílem je mít možnost pod vedením kvalifikovaných hodnotitelů zhodnotit potenciál účastníků z pohledu manažerských schopností a odborných znalostí a dovedností, porovnat účastníky z hlediska definovaných kompetencí dle předloženého kompetenčního modelu, identifikovat silné a slabé stránky účastníků a oblasti pro jejich rozvoj ve vztahu k výběru dráhy manažera či specialisty a poskytnout účastníkům individuální zpětnou vazbu a rozšířit sebepoznání - aktivita je určena pro všechny zaměstnance (Management, Specialisté, Junioři a noví zaměstnanci - 4 skupiny, max. 11 osob/den, 1 školící den = 8 hod.) Development Centre se uskuteční na závěr vzdělávacího programu. - od dodavatele budeme požadovat následující výstupy: Souhrnnou srovnávací zprávu, která porovná účastníky podle jednotlivých kritérií Souhrnné doporučení pro zaměření vzdělávacího programu skupiny Individuální zpětnou vazbu jednotlivým účastníkům Plán rozvoje na následující období Celková cena bez DPH za část 5. nesmí překročit částku ,-Kč. Doprovodné aktivity: Při výuce všech vzdělávacích programů by měly být využity různé doprovodné interaktivní aktivity, hry a modelové situace. Forma zpracování nabídky: Zadavatel požaduje jednotnou nabídku na všechny shora uvedené části zakázky. Další požadavky na dodavatele: Po ukončení zadávacího řízení bude vytvořen harmonogram jednotlivých kurzů. Uchazeč bude sledovat a vyhodnocovat účast zaměstnanců na výuce prostřednictvím prezenčních listin dle pravidel OPPA. Dodavatel dále navrhne způsob provázání nově nabytých kompetencí do každodenní praxe. Toto zadávací řízení je realizováno na základě pravidel Operačního programu Praha Adaptibilita. Postup tohoto řízení není stanoven přímo zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. V případě tohoto zadávacího řízení se nejedná o zadávací řízení podle zákona č. 137/ Doba a místo plnění zakázky Doba plnění zakázky Termín realizace zakázky: Prostory u vybraného dodavatele-cena za pronájem prostor není Místo plnění zakázky součástí nabídkové ceny, tj. není zahrnuta do zadávacího řízení (s výjimkou programu Týmová komunikace a spolupráce teambuilding) Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 4 / 13

5 7. Povinné součásti nabídky a požadavky zadavatele na popis plnění zakázky Povinné součásti nabídky (nabídka musí být předložena v následující struktuře): 1. Krycí list - na krycím listu budou uvedeny následující údaje: název zakázky, základní identifikační údaje uchazeče-název uchazeče a právní forma, nejvýše přípustná nabídková cena, datum a podpis oprávněné osoby jednat za uchazeče 2. Identifikace uchazeče - název, právní forma, sídlo, IČ, DIČ, pověřená osoba zmocněná k dalšímu jednání včetně písemného pověření k zastupování a stručný profil společnosti 3. Obsah s číslováním stránek musí obsahovat všechny dále uvedené kapitoly nabídky dle požadovaného členění, ke kterým budou přiřazena čísla příslušných listů 4. Doklady prokazující kvalifikační předpoklady - specifikováno viz část Předmět nabídky - kompletní specifikace nabízené realizace zakázky (návrh obsahu a struktury kurzů, návrh metod forem výuky, návrh učebních materiálů a pomůcek - ukázky, návrh způsobu provázání nově nabytých kompetencí do každodenní praxe). 6. Nabídková cena - specifikováno viz část 8 7. Relevantní údaje a informace pro účely hodnocení: kvalita služeb-organizační a metodické zajištění projektu - komunikační partner na straně dodavatele, učební prostory, technické vybavení, lektorské zázemí, způsob získání a vyhodnocení zpětné vazby od účastníků, vyhodnocení plnění cílů vzdělávacích programů, návrh způsobu propojení nabytých dovedností a praxe účastníků, návrh obsahu výukových modulů, návrh metod školení, ukázky školicích materiálů, metodika vedení Development Centra, návrh obsahu požadovaných výstupů dle bodu 11 zadávací dokumentace 8. Profily osob (lektorů), které budou vzdělávání realizovat strukturované životopisy 8 lektorů, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru dodavatele, a kteří mají prokazatelnou praxi s lektorskou činností min. 3 roky a vysokoškolské vzdělání 9. Zkušenosti s realizací požadovaného vzdělávání - objem realizovaných školení pro firmy za poslední 3 roky - počet firem, kterým uchazeč za poslední 3 roky poskytl služby v oblasti vzdělávání či rozvoje lidských zdrojů (vedení Development Centre) celkem 10. Reference - seznam dodávek (min. 5) dokládající zkušenosti s realizováním zakázek obdobného obsahu nad Kč včetně vedení Development Centre, zadavatel nepožaduje referenční dopisy 11. Prohlášení o pravdivosti a vázanosti Příloha č. 2 viz příloha č. 2 Čestné prohlášení podepsané statutárním orgánem dodavatele Požadavky na zpracování popisu předmětu nabídky: - Popsáno by mělo být metodické a obsahové zajištění projektu, organizace a administrace vzdělávání, návrh obsahu a struktury školení, ukázek certifikátů pro účastníky, metod forem výuky, zpětné vazby, tj. metod ověřování a vyhodnocování znalostí účastníků - Popsána by měla být i schopnost navrhovat změny školení dle vývoje jako celku, flexibilita ze strany uchazeče vůči potřebám zadavatele, způsob zajištění udržitelnosti kvality školení a zajištění využitelnosti získaných znalostí v praxi. - Popsána by také měla být garance kvality lektorů, jejich stability v lektorském týmu včetně jejich možné zastupitelnosti. U každého školení by měl být jmenovitě uveden lektor. Každý lektor by měl mít minimálně 3 letou zkušenost se školením a lektorováním v dané oblasti. Dodavatel tuto skutečnost doloží v profilech lektorů Jednotlivé listy nabídky budou pevně spojeny a zajištěny proti neoprávněné manipulaci a všechny nabídkové listy budou očíslovány. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 5 / 13

6 8. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny Celková cena za všechny výše uvedené aktivity je stanovena na Kč bez DPH. Cena za pronájem školících prostor není zahrnuta do ceny zakázky za vzdělávací aktivity. Hodnotit se bude celková nabídková cena bez DPH, nikoli pouze ceny za jednotlivé části. Celková cena zakázky je stanovena jako maximální cena a nabídková cena bude definována jako nejvýše přípustná cena. Měna nabídkové ceny: CZK Nabídková cena musí být zpracována v detailu na jednotlivé části zakázky, tj. v níže uvedené tabulce. Rozpis cen v nabídce musí být uveden bez DPH i s DPH (při hodnocení nabídky je relevantní cena bez DPH). cílová skupina kurz jednotková cena bez DPH Komunikační dovednosti Management Manažerské dovednosti Obchodní dovednosti Specialisté Komunikační dovednosti Junioři a noví zaměstnanci Management, Specialisté, Junioři a noví zaměstnanci Management, Specialisté, Junioři a noví zaměstnanci Komunikační dovednosti Týmová komunikace a spolupráce Development Centre celková cena bez DPH celková cena s DPH Žádná z uvedených cen se v průběhu realizace výuky nesmí měnit. Cena za realizaci zakázky zahrnuje: cenu za realizované školení/službu, cenu za školící materiály, cenu za konzultace se zadavatelem, cenu za zpětnou vazbu, cenu za certifikáty pro jednotlivé účastníky V ceně za realizaci zakázky není zahrnuta cena za pronájem prostor. 9. Lhůta a místo pro podání nabídky a způsob předložení nabídky Lhůta pro podání nabídky do 10:00 hod. Místo pro podání nabídky Na Pankráci 1062/58, Praha 4 Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 6 / 13

7 Způsob přeložení nabídky Nabídky je možné zadavateli předkládat pouze v písemné formě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem Neotevírat a na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče, a to na níže uvedené adresy: Osobně na adresu Na Pankráci 1062/58, Praha 4 k rukám Mgr. Vladimíry Zavázalové Poštou na adresu Na Pankráci 1062/58, Praha 4 k rukám Mgr. Vladimíry Zavázalové Kurýrem na adresu Na Pankráci 1062/58, Praha 4 k rukám Mgr. Vladimíry Zavázalové Rozhodující pro podání nabídky je datum doručení nabídky, nikoli datum podání nabídky na poště. Jazyk zpracování nabídky Čeština 10. Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele Č. 1 Vymezení požadavku Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč: který předloží oprávnění k poskytování vzdělávacích služeb který není v likvidaci vůči jehož majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních předpisů který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů Způsob prokázání Uchazeč dokládá originál či úředně ověřenou kopii výpisu z splnění požadavku obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpisu z dodavatelem jiné obdobné evidence, pokud je v ní dodavatel zapsán, který není k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. Uchazeč dokládá doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci; tímto dokladem může být originál či úředně ověřená kopie výpisu ze živnostenského rejstříku nebo úředně ověřená kopie živnostenského listu. Uchazeč dokládá Prohlášení dodavatele o bezúhonnosti a bezdlužnosti vůči finančnímu úřadu, zdravotním pojišťovnám a sociálnímu zabezpečení viz příloha č. 1. Čestné prohlášení, podepsané statutárním zástupcem dodavatele. Č. 2 Vymezení požadavku Ekonomické a finanční předpoklady v rozsahu, jak je stanovuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ustanovením 55. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 7 / 13

8 Způsob prokázání splnění požadavku dodavatelem Uchazeč dokládá ověřenou kopii pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě, a to minimálně ve výši ,-Kč. Č.3 Vymezení požadavku Technické a kvalifikační předpoklady v rozsahu, jak je stanovuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ustanovením 56. Způsob prokázání splnění požadavku dodavatelem Uchazeč dokládá čestné prohlášení, kde uvede objem realizovaných školení pro firmy za poslední 3 roky (počet firem, kterým uchazeč za poslední 3 roky poskytl služby v oblasti vzdělávání či rozvoje lidských zdrojů včetně počtu realizovaných Development Centre celkem). Uchazeč dokládá čestné prohlášení, kde uvede seznam dodávek (min. 5) dokládající zkušenosti s realizováním zakázek obdobného obsahu nad Kč včetně počtu realizovaných Development Centre. Tento seznam bude obsahovat údaje o názvu zadavatele, název zakázky, stručná specifikace plnění, místo a termín plnění a finanční objem zakázky. Dodavatel dále musí mít k dispozici tým min. 8 lektorů v pracovním poměru, kteří mají prokazatelnou praxi s lektorskou činností min. 3 roky, a kteří mají vysokoškolské vzdělání. Dodavatel prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu doložením podepsaných strukturovaných životopisů jednotlivých členů týmu. 11. Hodnotící kritéria a metoda hodnocení nabídek Do hodnocení budou zařazeny všechny nabídky, které budou doručeny zadavateli předepsaným způsobem, do stanoveného termínu, budou splňovat veškeré formální náležitosti a kvalifikační kritéria. Nabídky, které nebudou doručeny v požadované podobě a včas a neúplné nabídky, budou vyřazeny z dalšího hodnocení. Hodnocení bude probíhat následujícím způsobem: Hodnocení kvality nabídky proběhne dle 4 hodnotících kritérií: 1. Nabídková cena s váhou 15% Nabídky budou seřazeny od nejlepší po nejhorší a následně bude použit vzorec. Toto kritérium bude hodnoceno podle níže uvedeného vzorce: nejvýhodnější nabídka (nejnižší cena) 100 x x váha vyjádřená v procentech cena hodnocené nabídky Pro hodnocení je relevantní celková cena bez DPH (nikoli pouze jednotlivé části). 2. Kvalita služeb (organizační a metodické zajištění projektu) s váhou 20% - organizace a administrace projektu - komunikační partner na straně dodavatele, učební prostory, technické vybavení - lektorské zázemí garance kvality lektorů, stabilita lektorského týmu, zastupitelnost lektorů Nabídky budou seřazeny od nejlepší po nejhorší a následně bude použit vzorec. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 8 / 13

9 Toto kritérium bude hodnoceno podle níže uvedeného vzorce: pořadí nabídky (např. 2 pokud byla nabídka hodnocena 2. nejlepší) -1 ( x 100) x váha vyjádřená v procentech počet hodnocených nabídek 3. Způsob vedení zpětné vazby s váhou 15% - způsob získání a vyhodnocení zpětné vazby od účastníků - vyhodnocení plnění cílů vzdělávacích programů - návrh způsobu propojení nabytých dovedností a praxe účastníků Nabídky budou seřazeny od nejlepší po nejhorší a následně bude použit vzorec. Toto kritérium bude hodnoceno podle níže uvedeného vzorce: pořadí nabídky (např. 2 pokud byla nabídka hodnocena 2. nejlepší) -1 ( x 100) x váha vyjádřená v procentech počet hodnocených nabídek 4. Návrh obsahu školení s váhou 20% - návrh obsahu výukových modulů - návrh metod školení - ukázky školicích materiálů Nabídky budou seřazeny od nejlepší po nejhorší a následně bude použit vzorec. Toto kritérium bude hodnoceno podle níže uvedeného vzorce: pořadí nabídky (např. 2 pokud byla nabídka hodnocena 2. nejlepší) -1 ( x 100) x váha vyjádřená v procentech počet hodnocených nabídek 5. Návrh vedení Development Centre s váhou 30% - metodika vedení Development Centra - návrh obsahu požadovaných výstupů Nabídky budou seřazeny od nejlepší po nejhorší a následně bude použit vzorec. Toto kritérium bude hodnoceno podle níže uvedeného vzorce: pořadí nabídky (např. 2 pokud byla nabídka hodnocena 2. nejlepší) -1 ( x 100) x váha vyjádřená v procentech počet hodnocených nabídek Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 9 / 13

10 V závěru hodnocení se body za všechna stanovená kriteria sečtou a tím bude získán výsledný počet bodů pro každou nabídku. Vítěznou nabídkou se stane nabídka s nejvyšším počtem bodů. Další podmínky: O výsledcích zadávacího řízení budou uchazeči vyrozuměni do 14 dnů ode dne uzavření zadávacího řízení a to em. 12. Další požadavky zadavatele Platební podmínky Zadavatel s vybraným dodavatelem uzavře řádnou smlouvu o nákupu služeb. Platba za poskytnuté služby bude realizována bezhotovostním převodem na základě faktur vystavených dodavatelem. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět dodavateli k doplnění či úpravě, aniž se dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu. Splatnost faktur bude 30 dnů ode dne doručení faktury zadavateli. Jako příloha faktur musí být doložen přehled odučených hodin v daném měsíci a originály prezenčních listin. Faktury budou doručovány na adresu zadavatele ve dvou vyhotoveních k rukám Mgr. Vladimíry Zavázalové. Zadavatel neposkytuje zálohy. Specifikace případných subdodavatelů (identifikační údaje) Výše smluvní pokuty, která bude uložena v případě nesplnění nebo porušení povinnosti vyplývající ze smlouvy Specifické požadavky ke smlouvě s dodavatelem Požadavky na varianty nabídek, pokud je zadavatel připouští. K realizaci zakázky není možné využít subdodavatele. Pokud bude dodavatel v prodlení s plněním předmětu zakázky, může zadavatel pozastavit splatnost jednotlivých faktur až do provedení řádného plnění. Zadavatel je oprávněn započítat smluvní pokuty proti fakturované částce. U dodavatele bude stanovena konkrétní kontaktní osoba, která bude se zadavatelem komunikovat a organizovat realizaci vzdělávání. Zadavatel s dodavatelem uzavře řádnou smlouvu. Po uzavření smlouvy s dodavatelem si zadavatel vyhrazuje právo provádět průběžné kontroly plnění smlouvy (formou zpětné vazby od zaměstnanců a inspekčních návštěv na školení). Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o konečné podobě smlouvy. Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 13. Dotazy Dotazy k výzvě k podání nabídek do výběrového řízení lze podat ke kontaktní osobě zadavatele a to písemně nebo em nejpozději do Odpovědi k jednotlivým dotazům budou pro všechny dodavatele zveřejněny v podobě otázek a odpovědí u výzvy na stránkách OPPA. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 10 / 13

11 Datum Místo Podpis Praha Mgr. Vladimíra Zavázalová Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 11 / 13

12 Příloha č. 1 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Název společnosti se sídlem: IČ: Registr.: Zastupuje: Svým podpisem stvrzuji, prohlašuji, že poskytovatel vzdělávacích služeb společnost..: není v likvidaci, proti němu nebyl v uplynulých 3 letech prohlášen konkurs nebo konkurs nebyl zrušen pro nedostatek majetku, nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin nebo došlo k zahlazení odsouzení trestného činu, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání, jde-li o fyzickou osobu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, vedoucí organizační složky zahraniční právnické osoby nebo statutárním orgánem pověřený zástupce, uchazeč (všechny osoby vykonávající funkci statutárního orgánu uchazeče a odpovědný zástupce uchazeče) nebyl v posledních třech letech disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti, pokud tato činnost souvisí s předmětem zakázky, nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a není v prodlení se splácením splátek a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele V dne.. Razítko a podpis dodavatele Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 12 / 13

13 Příloha č. 2 Čestné prohlášení o pravdivosti údajů a vázanosti obsahem nabídky Název společnosti se sídlem: IČ: Registr.: Zastupuje: na zakázku: Vzdělávací program v oblasti soft skills v rámci projektu "Efektivní vzdělávací program pro zaměstnance GEM System International s.r.o." Reg. č. CZ.2.17/1.1.00/32082 Jako uchazeč o výše uvedenou zakázku čestně prohlašuji, že veškeré informace uváděné a obsažené v nabídce jsou pravdivé a jako uchazeč jsme vázáni celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty. V.. dne. Jméno a podpis oprávněného zástupce uchazeče Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 13 / 13

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Dodávka jazykového vzdělání pro projekt Vzdělávej se on-line pro plynulý návrat do zaměstnání. Reg. č. projektu: CZ.2.17/2.1.00/32055

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Prohlubování kvalifikace a profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti TECH GASTRO manažerské a lektorské kurzy 1. Identifikační

Více

leos.karasek@itt.cz - dotazy pouze emailovou formou 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Zakázka na nákup služeb

leos.karasek@itt.cz - dotazy pouze emailovou formou 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Zakázka na nákup služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Program rozvoje zaměstnanců společnosti ITTechnik, s. r. o. 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele ITTechnik, s.r.o.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců M A K R O - ND spol. s r.o. pro zvýšení jejich adaptability Identifikační údaje zadavatele Zadavatel:

Více

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Zadávací dokumentace Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Obsah: Identifikační údaje... 3 Specifikace předmětu zakázky... 3 Požadavky na dodavatele... 5 Zpracování nabídkové

Více

Zuzana Fiantoková. 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Nákup služeb

Zuzana Fiantoková. 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Nákup služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců v oblasti financí a PC 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele WIC Prague s.r.o. Sídlo náměstí

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Další vzdělávání pro manažery i řadové zaměstnance 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele Trigema Building a.s. Sídlo

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název projektu: Zvyšování konkurenceschopnosti zaměstnanců firmy Volvo Truck Czech s. r. o. pomocí vzdělávacího procesu Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00237 1. Identifikační

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Dodávka jazykového vzdělávání pro zaměstnance společností Copy General a Copy General Onsite Services 1. Identifikační údaje

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Prohlubování kvalifikace a profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti TECH GASTRO IT kurzy 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Identifikační údaje Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců společnosti ROSSMANN k zvýšení jejich kvalifikace, profesní mobility a adaptability

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Rozvoj a podpora systému dlouhodobého vzdělávání zaměstnanců 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele WASTECH a.s.

Více

Zadávací dokumentace pro výběrové řízení na zakázku:

Zadávací dokumentace pro výběrové řízení na zakázku: Zadávací dokumentace pro výběrové řízení na zakázku: Posílení profesních dovedností a adaptability zaměstnanců společnosti Kaufland Česká republika v. o. s. Název zadavatele: Kaufland Česká republika v.

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Výzva k podání nabídek do výběrového řízení k zakázce s názvem Vzdělávání zaměstnanců

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Nastavení a zavedení cíleného a systematického vzdělávání jako nástroje pro zvyšování motivace a adaptability zaměstnanců společnosti

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Efektivní vzdělávání, osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Rozšiřování kvalifikace a profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti K.V.P. Gastro odborné profesní specializované kurzy v gastronomii

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Rozvoj IT dovedností společnosti SIEMENS, s.r.o. 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele SIEMENS, s.r.o. Sídlo Siemensova

Více

Zadávací dokumentace. A. NÁZEV ZAKÁZKY Zvýšení adaptability zaměstnanců Atel Energetika Zlín s.r.o.

Zadávací dokumentace. A. NÁZEV ZAKÁZKY Zvýšení adaptability zaměstnanců Atel Energetika Zlín s.r.o. Zadávací dokumentace A. NÁZEV ZAKÁZKY Zvýšení adaptability zaměstnanců Atel Energetika Zlín s.r.o. B. DRUH ZAKÁZKY Nákup služeb od dodavatele vzdělávacích kurzů. C. NÁZEV PROGRAMU Operační program Lidské

Více

Zadávací dokumentace. Okresní hospodářská komora Šumperk

Zadávací dokumentace. Okresní hospodářská komora Šumperk Zadávací dokumentace Okresní hospodářská komora Šumperk K výběrovému řízení s názvem zakázky Vzdělávání zaměstnanců OHK Šumperk Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.06/33.00007 Okresní hospodářská komora

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Elišky Krásnohorské 4, 736 01 Havířov - Podlesí CZ25875833

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Elišky Krásnohorské 4, 736 01 Havířov - Podlesí CZ25875833 Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výzva k podání nabídek Výběrové řízení na dodavatele systematického vzdělávání zaměstnanců společnosti Ostrapack s.r.o. Pokročilé funkce

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb pro realizaci projektu: Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r. o. ke zvýšení jejich adaptability Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ZAKÁZKA NA SLUŽBY: Realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance společnosti Abex Substráty, a.s. Zadavatel Obchodní firma: ABEX Substráty a.s. Sídlem: Žabeň 203, 739

Více

Identifikační údaje. Realizace vzdělávacích kurzů pro zvýšení adaptability zaměstnanců ve společnosti LEGIE GUARD service s.r.o.

Identifikační údaje. Realizace vzdělávacích kurzů pro zvýšení adaptability zaměstnanců ve společnosti LEGIE GUARD service s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Identifikační údaje Název zakázky: Název operačního programu: Vzdělávání LEGIE GUARD OP Lidské zdroje a zaměstnanost Název projektu: Realizace

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Rozvoj měkkých dovedností-soft skills (nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.) 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele Auto Poly spol. s r.o.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávání v měkkých dovednostech pro projekt Vzdělávací program pro zaměstnance a zaměstnankyně společnosti ELTODO-CITELUM,

Více

Ostravská univerzita v Ostravě. výzvu k podání nabídky. Dvořákova 7, 701 03 Ostrava vyhlašuje

Ostravská univerzita v Ostravě. výzvu k podání nabídky. Dvořákova 7, 701 03 Ostrava vyhlašuje Dvořákova 7, 701 03 Ostrava vyhlašuje výzvu k podání nabídky na realizaci zakázky Dodávka služeb souvisejících s konzultační, poradenskou a školící činností při řešení projektu č. Modulární systém studijních

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Vzdělávání zaměstnanců společnosti EMOS spol. s r.o. služba

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výuka managerských, prodejních a lektorských dovedností a průmyslového inženýrství pracovníků VEBA, textilní závody a.s. Identifikační údaje : Zadavatel (název

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. vypisuje ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ na dodávku vzdělávání pro zaměstnance v rámci projektu. Zvyšování kvalifikace zaměstnanců Název zakázky: Dodávka vzdělávání zaměstnanců Zadavatel:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti TrustPort, a.s. v oblasti měkkých dovedností část B Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00395 1.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Identifikační údaje Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců POEX Velké Meziříčí, a.s. Zadavatel POEX Velké Meziříčí,a.s. IČ 25518356 Sídlo Třebíčská

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vývoj e-learningového kurzu 1. Identifikační údaje Zadavatel (název subjektu) ČD Cargo, a.s. Právní forma Akciová společnost

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Zajištění vzdělávacích aktivit pro zaměstnance dm drogerie

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služeb zajišťujících bilanční diagnostiku

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služeb zajišťujících bilanční diagnostiku Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služeb zajišťujících bilanční diagnostiku Obecné zadání: Střední škola technická, Most Velebudice, Dělnická 21, příspěvková organizace vypisuje výběrové

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Vzdělávání zaměstnanců společnosti OAZA NET spol. s r. o. v oblasti měkkých dovedností Identifikační údaje Zadavatel (název subjektu): oaza - net, s. r. o. IČ:

Více

Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00309 Název programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00309 Název programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Komplexní vzdělávání, osobnostní rozvoj a zvyšování adaptability zaměstnanců Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00309 Název programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost Firma: POHL cz,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vzdělávání zaměstnanců STAFIKO stav, s.r.o. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01446 Název zakázky: Zvýšení kvalifikace, odbornosti a dovednosti zaměstnanců Výběrové řízení

Více

Výběr dodavatele školení v komunikačních a manažerských dovednostech a trénink interních lektorů. I. P. Pavlova 2001/11, 360 01 Karlovy Vary

Výběr dodavatele školení v komunikačních a manažerských dovednostech a trénink interních lektorů. I. P. Pavlova 2001/11, 360 01 Karlovy Vary ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení na dodavatele školení v komunikačních a manažerských dovednostech a trénink interních lektorů projektu Vzdělávání v hotelu Thermal, reg. číslo projektu CZ.1.04./1.1.02/35.01297

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb pro zakázku Vzdělávání zaměstnanců společnosti Energetika Třinec, a.s. Identifikační údaje zadavatele: Název zadavatele: ENERGETIKA

Více

Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu z operačního programu CZ.1.07/1.4.00/21.0707 financovaného EU, ESF a MŠMT ČR Zadávací dokumentace 1. Název zakázky: Dodávka

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku osobního automobilu pod názvem Obnova vozového parku nákup 1 nového služebního osobního vozidla v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název zakázky: dodavatele školících aktivit pro projekt Prostor pro potenciál zaměstnanců Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s. Registrační

Více

14/2014. CZ.1.07/1.5.00/34.1050 Název projektu: Modernizace výuky přírodovědných předmětů pro 21. Století Individualizace a inovace výuky.

14/2014. CZ.1.07/1.5.00/34.1050 Název projektu: Modernizace výuky přírodovědných předmětů pro 21. Století Individualizace a inovace výuky. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název projektu: Efektivní vzdělávání zaměstnanců společnosti FONTEA a.s. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00281 Identifikace zadavatele Název: FONTEA a.s. IČ: 26029073

Více

Název projektu Registrační číslo. CZ.1.04/1.1.06/52.00055 Zadavatel. Okresní hospodářská komora Karviná Sídlo

Název projektu Registrační číslo. CZ.1.04/1.1.06/52.00055 Zadavatel. Okresní hospodářská komora Karviná Sídlo Zadávací dokumentace do výběrového řízení pro projekt Regionální podpora konkurenceschopnosti členských firem OHK Karviná zvýšením adaptability jejich zaměstnanců Název projektu Regionální podpora konkurenceschopnosti

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace včetně zadávacích podmínek V rámci získaného grantového projektu pro zaměstnance John Crane Sigma a.s. vyhlašujeme výběrové řízení

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Česká republika Drážní inspekce Sídlo/místo podnikání: Těšnov 1163/5, Praha - 11000, CZ IČ: 75009561 Spisová značka zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem

Více

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV Výzva k podání nabídky V režimu veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Na služby Výměna oken,

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: VÝMĚNA OKEN V Č. P. 1838 VE VARNSDORFU 1. Veřejný zadavatel Úřední název: Město Varnsdorf Poštovní

Více

Zadávací dokumentace pro výběrové řízení projektu: Tři, dva, jedna, jedeme OP RLZ CZ.04.1.03/1.1.03.4/0023

Zadávací dokumentace pro výběrové řízení projektu: Tři, dva, jedna, jedeme OP RLZ CZ.04.1.03/1.1.03.4/0023 Zadávací dokumentace pro výběrové řízení projektu: Tři, dva, jedna, jedeme OP RLZ CZ.04.1.03/1.1.03.4/0023 1 Obsah: Název zakázky... 3 Zadavatel... 3 Kontaktní osoby:... 3 Předmět veřejné zakázky:... 3

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC HORNÍ BEČVA Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v platném znění. Název zakázky: Identifikace: Název projektu: Zadavatel: Kontaktní osoba:

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava dětské hřiště Zadavatel

Více

Ing. Ctirad Kolařík. 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Nákup služeb

Ing. Ctirad Kolařík. 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Nákup služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Tvorba kompetenčního modelu a vzdělávání zaměstnanců společnosti JENA - nábytek, s.r.o. 1. Identifikační údaje zadavatele Název

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců členů OSHŽ IDENTIFIKACE ZADAVATELE Název / obchodní firma zadavatele: Odvětvový svaz hutnictví

Více

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace se sídlem Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace Č.j.: DM-030/1531/2014 Sp.zn.: 030/80/0007-1/2014 Pardubice 12.09.2014 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. c) a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace 17. května Střední průmyslová škola, Jedovnice, Na Větřáku 463 Zadávací dokumentace Podpora dalšího vzdělávání pedagogů v SPŠ Jedovnice realizováno v rámci projektu Další vzdělávání pracovníků škol a školských

Více

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení. Zámecké regionální centrum Sloupno

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení. Zámecké regionální centrum Sloupno Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení Zámecké regionální centrum Sloupno Článek 1 Identifikační údaje veřejného zadavatele (ust. 38 odst. 4 písm. a) zákona č.137/2006 Sb.) Název veřejného

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výběrové řízení na dodavatele akreditovaného rekvalifikačního kurzu Údržba veřejné zeleně Služba Datum vyhlášení

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Vzdělávání zaměstnanců agentury Motiv P s.r.o. kurzy soft

Více

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU 2. kategorie dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce OPŽP z 1.4.2015 tato veřejná zakázka není zadávána v režimu zákona 137/2006Sb., o zadávání veřejných

Více

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6.

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6. MĚSTO LETOHRAD Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6.2014 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v platném znění Název zakázky: REALIZACE VZDĚLÁVACÍCH

Více

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon )

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Obec Radimovice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) v rámci veřejné zakázky malého rozsahu PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE KOMUNIKACE

Více

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky.

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Sídlem: Město Kouřim Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim IČ 00235482 Veřejná zakázka: Okna Střelnice Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou

Více

Obec Dřetovice VÝZVA. k podání nabídky pro výběr zpracovatele nového územního plánu obce Dřetovice

Obec Dřetovice VÝZVA. k podání nabídky pro výběr zpracovatele nového územního plánu obce Dřetovice Obec Dřetovice VÝZVA k podání nabídky pro výběr zpracovatele nového územního plánu obce Dřetovice katastrální území Dřetovice 1) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Název zadavatele: Obec Dřetovice IČ zadavatele:

Více

Zadávací dokumentace na zajištění kurzů CELTA

Zadávací dokumentace na zajištění kurzů CELTA Zadávací dokumentace na zajištění kurzů CELTA OBSAH: 1. Základní údaje 2. Identifikace projektu 3. Stručný popis projektu 4. Vymezení předmětu zakázky 5. Vymezení úlohy zadavatele při realizaci zakázky

Více

IČO: 25589881 DIČ: CZ 25589881 Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3226 V Y P I S U J E

IČO: 25589881 DIČ: CZ 25589881 Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3226 V Y P I S U J E Zadavatel: Název společnosti: CC Systems a. s. Sídlo společnosti: Národní tř.101, 695 01 Hodonín Kontaktní osoba:ing. Růžena Vlachová Telefon: + 420 724 952 526 Fax: + 420 518 342 243 E-mail: vlachova@ccsystem.cz

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem Vzdělávání zaměstnanců firmy ŠKODA VAGONKA a.s. v rámci projektu Vzdělávání zaměstnanců firmy ŠKODA VAGONKA a.s. pro zvýšení jejich adaptability a snížení dopadů

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

Pac-tra (Czech), s.r.o. Hnojník 408, 739 53. Zadávací dokumentace k výběrovému řízení. k zakázce s názvem: Vzdělávání v Pac-tra. týkající se projektu:

Pac-tra (Czech), s.r.o. Hnojník 408, 739 53. Zadávací dokumentace k výběrovému řízení. k zakázce s názvem: Vzdělávání v Pac-tra. týkající se projektu: Zadávací dokumentace k výběrovému řízení k zakázce s názvem: Vzdělávání v Pac-tra týkající se projektu: Efektivní zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti zaměstnanců Pac-tra (Czech), s.r.o. a pac-tra

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Název zakázky Lektorské zajištění akreditovaných kurzů Základy podnikání a Účetnictví a daňová evidence 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

Zmírnění dopadů ekonomické krize vzděláváním zaměstnanců CEMEX Czech Republic, k.s. Firma: Název zakázky:

Zmírnění dopadů ekonomické krize vzděláváním zaměstnanců CEMEX Czech Republic, k.s. Firma: Název zakázky: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK v rámci výběrového řízení na zajištění vzdělávacích aktivit Název zakázky: Zmírnění dopadů ekonomické krize vzděláváním zaměstnanců CEMEX Czech Republic, k.s.

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem: Poskytnutí kontokorentního úvěru vyhlášená ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Výběrové řízení na osobní automobil Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Dodávka Datum vyhlášení zakázky: 10. 5. 2012 Název programu: Registrační

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zadávací dokumentace Název zakázky: Název projektu: Dodávka odbornostních

Více

Výběrové řízení zakázka na službu

Výběrové řízení zakázka na službu Výběrové řízení zakázka na službu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k předložení nabídky na službu spočívající v zajištění jazykových kurzů Název zakázky: Datum vyhlášení zakázky: 24. září 2009 Zajištění jazykových

Více

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace,

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, Veřejný zadavatel: Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb.,

Více

VÝZVA - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU VÝZVA - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE ZADAVATEL: Obec Kačice Se sídlem: Masarykova 20, 273 04 Kačice IČ: 002 34 494 Bankovní spojení: KB Kladno, č.ú. 4121-141/0100 zastoupená: Vítem Kolmanem, starostou Č.j. 200/Ko 0BVÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Registrační číslo projektu: Název projektu: Zajištění doplňkových služeb (ubytování) projektu ADAM CZ.1.04/1.1.06/52.00053 ADAptabilita zaměstnanců - ADAM Identifikační

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem: Poskytnutí služeb úvěr na zajištění financování dokončení

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: Registrační čísla projektů: Název projektů: Název zakázky: Předmět zakázky: Datum vyhlášení zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele:

Více

Kostel sv. Floriána v Nemochovicích. Zadavatel

Kostel sv. Floriána v Nemochovicích. Zadavatel Výzva více zájemcům k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce jedná se o zadávací řízení mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. Název zakázky: Kostel sv. Floriána v Nemochovicích

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k zakázce s názvem: Výběrové řízení na dodavatele akreditovaného rekvalifikačního kurzu Údržba veřejné zeleně

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k zakázce s názvem: Výběrové řízení na dodavatele akreditovaného rekvalifikačního kurzu Údržba veřejné zeleně ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na dodavatele akreditovaného rekvalifikačního kurzu Údržba veřejné zeleně Registrační číslo projektu: Název projektu: CZ.1.04/3.3.05/75.00296 Uč

Více

CZ.043.07/3.1.01.1/0144

CZ.043.07/3.1.01.1/0144 Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská vypisuje výběrové řízení na dodávku služby zajištění překladů pro projekt CZ.043.07/3.1.01.1/0144 Inovace studijního programu, rozšíření studijních

Více

Zadávací dokumentace. Příloha č.1

Zadávací dokumentace. Příloha č.1 Příloha č.1 Zadávací dokumentace Název zakázky: Manažerské a odborné vzdělávání zaměstnanců HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. Název projektu: Komplexní vzdělávací program pro zaměstnance firmy HELUZ 1. Přesné

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k projektu Vzdělávání zaměstnanců firmy KOVONA a.s. pro zvýšení jejich adaptability a konkurenceschopnosti Obchodní firma: Sídlo: IČ / DIČ: Statutární zástupce: Registrační č. projektu:

Více

Výběrové řízení pro zakázku kurzů IT dovedností GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost. 353 109 529, 724 227 386, leona.prenkova@pupp.

Výběrové řízení pro zakázku kurzů IT dovedností GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost. 353 109 529, 724 227 386, leona.prenkova@pupp. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení na dodavatele školení IT dovedností v rámci dotačního projektu ESF Rozvoj lidských zdrojů a inovace vzdělávání zaměstnanců v Grandhotelu Pupp Karlovy Vary a.s.

Více

Výzva k podání nabídek na zakázku

Výzva k podání nabídek na zakázku Výzva k podání nabídek na zakázku k zakázce na stavební práce zadávané jako zakázka malého rozsahu 3. kategorie podle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP mimo režim zákona č. 137/2006

Více

Subdodavatelské schéma

Subdodavatelské schéma Příloha č. 1 Subdodavatelské schéma popis část označení výše finančního plnění podíl v % veřejné zakázky jiné osoby (obchodní jméno, sídlo) v Kč s DPH 1. 2. 3. 4. 5. celkový podíl v % (pozn. dodavatel

Více

Název projektu: Rozvoj profesních znalostí zaměstnanců a implementace systému řízení jakosti Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.1.01.

Název projektu: Rozvoj profesních znalostí zaměstnanců a implementace systému řízení jakosti Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.1.01. Název projektu: Rozvoj profesních znalostí zaměstnanců a implementace systému řízení jakosti Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.1.01.2/4132 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název zakázky: Zavedení

Více

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice VÝZVA poptávkové řízení č. 13/2013 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na stavební práce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky v rámci výběrového řízení na zajištění vzdělávacích aktivit Projekt: Číslo projektu: Zvýšení adaptability zaměstnanců a zmírnění dopadů ekonomické krize vzděláváním zaměstnanců společnosti

Více