VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY"

Transkript

1 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávací program v oblasti soft skills v rámci projektu "Efektivní vzdělávací program pro zaměstnance GEM System International s.r.o." Reg. č. CZ.2.17/1.1.00/ Identifikační ní údaje zadavatele Název zadavatele GEM System International s.r.o. Sídlo Na Pankráci 1062/58, Praha 4 IČ / DIČ Právní forma společnost s ručením omezeným 2. Osoby zadavatele Osoba oprávněná jednat za zadavatele ve věci zakázky Mgr. Vladimíra Zavázalová Kontaktní osoba Mgr. Vladimíra Zavázalová Kontaktní telefon Kontaktní 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Nákup služeb (nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) 4. Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH ,- Kč Toto zadávací řízení je realizováno na základě pravidel Operačního programu Praha Adaptabilita. Postup tohoto řízení není stanoven přímo zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných ejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 1 / 13

2 5. Popis (specifikace) předmětu zakázky Předmětem zakázky je nákup služeb v oblasti vzdělávání - rozvoj komunikačních, manažerských a obchodních dovedností a vedení Development Centra dle níže uvedené specifikace. Cílem programu je zavedení komplexního, logicky na sebe navazujícího systému vzdělávání všech zaměstnanců GEM System International s.r.o., kdy při vedení tréninků, workshopů a dalších akcí je důležitý konzistentní přístup. Část 1. A) Program vzdělávání v komunikačních dovednostech pro skupinu Management - cílem je rozvinout manažerskou komunikaci na vysoce profesionální úroveň, posílit schopnosti zvládat velmi obtížné situace v komplexním prostředí - přínosy programu: účastníci budou schopni řešit složité komunikační situace jak vůči podřízeným a kolegům, tak vně firmy, budou zvládat prezentovat obtížná témata v náročném prostředí, budou schopni uzavírat dlouhodobé a udržitelné dohody, rozšíří své kompetence směrem k vnitrofiremní a týmové komunikaci, budou aktivně nastavovat komunikační standardy - program bude realizován v 1 tréninkové skupině (10 osob) - časová dotace programu: celkem 9 dní (1 školící den = 8hod.) - tématické okruhy programu: Efektivní komunikace Obtížná komunikace a zvládání konfliktů Vyjednávání Prezentační dovednosti Etiketa a společenské vystupování Vedení porad - účastníci obdrží potvrzení o absolvování každého kurzu s uvedením rozsahu školení Část 1. B) Program vzdělávání v obchodních dovednostech pro skupinu Management - cílem je realizace vzdělávání v obchodních dovednostech, rozvinout schopnost vybudovat a udržet vztah se zákazníkem a pochopit jeho potřeby, získat pokročilé dovednosti komunikace se zákazníkem především v oblasti zvládání námitek, schopnosti přesvědčit, aplikovat moderní metody, které vedou ke zvýšené schopnosti efektivněji prodávat produkty a služby - přínosy programu: účastnici budou schopni správně a efektivně komunikovat se zákazníky tak, aby jim byli schopni vysvětlit přínosy nabízených produktů a služeb a zvládli správně zacházet s jejich námitkami, budou umět budovat, udržovat a posilovat vztahy se zákazníky, budou schopni aktivně prodávat produkty a služby - program bude realizován v 1 tréninkové skupině (10 osob) - časová dotace programu: celkem 2 dny (1 školící den = 8hod.) - tématické okruhy program: Psychologie prodeje a prodejní dovednosti Prodej nové generace Fáze prodejního cyklu Nové způsoby ovlivňování postojů a vnímání potřeb Udržování vztahů, oboustranná spokojenost - účastníci obdrží potvrzení o absolvování každého kurzu s uvedením jeho rozsahu školení Část 1. C) Program vzdělávání v manažerských dovednostech pro skupinu Management - cílem je získat znalosti z oblasti strategického řízení se zaměřením na strategie podniku v období krize, získat potřebné znalosti a dovednosti k zefektivnění řízení a rozvoje lidí, zejména liniového a projektového managementu a získat leadership dovednosti, které poskytují potřebnou oporu a směrování - přínosy programu: účastníci budou schopni rozpoznat strategické úkoly plynoucí z jejich pozice a řešit je pomocí příslušných nástrojů strategického řízení, budou schopni efektivně delegovat tak, aby Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 2 / 13

3 prostřednictvím úkolů docházelo k rozvoji znalostí a dovedností liniového managementu a aby top management byl schopen řešit klíčové strategické otázky - program bude realizován v 1 tréninkové skupině (10 osob) - časová dotace programu : celkem 9 dní (1 školící den = 8hod.) - tématické okruhy programu: Strategické řízení Vedení týmů a pracovních skupin Leadership skills Hodnocení zaměstnanců Time a stress management Follow up workshop - účastníci obdrží potvrzení o absolvování každého kurzu s uvedením jeho rozsahu školení Celková cena bez DPH za část 1 (A, B, C) nesmí překročit částku ,-Kč. Část 2. Program vzdělávání v komunikačních dovednostech pro skupinu Specialisté -cílem je umožnit identifikaci a upevnění dobrých komunikačních návyků, rozšířit paletu komunikačních nástrojů o schopnosti zvládat vypjaté situace, vyjednávat, prezentovat v náročných situacích - přínosy programu: účastnici budou schopni účelně komunikovat i v obtížných situacích, které nastávají ve vztahu ke kolegům i zákazníkům, rozšíří své schopnosti prezentovat i před náročným publikem, budou aktivně ovlivňovat úroveň komunikace v pracovních týmech - program bude realizován ve 2 tréninkových skupinách (celkem osob) - časová dotace programu: celkem 13 dnů (1 školící den = 8 hod.) - tématické okruhy programu: Efektivní komunikace Obtížná komunikace a zvládání konfliktů (tento okruh absolvuje pouze 1 skupina) Vyjednávání (tento okruh absolvuje pouze 1 skupina) Prezentační dovednosti Etiketa a společenské vystupování - účastníci obdrží potvrzení o absolvování každého kurzu s uvedením jeho rozsahu školení Celková cena bez DPH za část 2. nesmí překročit částku ,-Kč. Část 3. Program vzdělávání v komunikačních dovednostech pro skupinu Junioři a noví zaměstnanci - cílem je umožnit rychlou adaptaci na firemní a zákaznické prostředí, kde schopnosti přehledně komunikovat, dobře prezentovat a dodržovat pravidla etikety hrají klíčovou roli při dosahování výsledků - přínosy programu: účastníci budou schopni respektovat a používat základní komunikační pravidla, osvojí si dovednosti profesionálního vystupování ve vztahu ke kolegům, zákazníkům a veřejnosti, naučí se základům prezentačních dovedností, které uplatní v rámci vnitřního přenosu informací a při projektové činnosti u zákazníka - program bude realizován ve 2 tréninkových skupinách (vždy cca 12 osob) - časová dotace programu: celkem 10 dnů (1 školící den = 8hod.) - tématické okruhy programu: Efektivní komunikace Prezentační dovednosti Etiketa a společenské vystupování - účastníci obdrží potvrzení o absolvování každého kurzu s uvedením jeho rozsahu školení Celková cena bez DPH za část 3. nesmí překročit částku ,-Kč. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 3 / 13

4 Část 4. Program Týmová komunikace a spolupráce - teambuilding - cílem je poskytnout zejména praktickou zkušenost komunikace v týmech, posílit princip týmové spolupráce, upevnění pracovních vazeb v týmech, sladění týmové práce jednotlivých oddělení a úrovní řízení - program bude realizován pro všechny zaměstnance (40-45 osob) - časová dotace programu: celkem 2,5 dne (1 školící den = 8hod.) - program bude realizován mimo prostory dodavatele i zadavatele (dodavatel zajistí dle požadavků zadavatele místo konání kurzu) - tématické okruhy programu: Jak vypadá komunikace v našem týmu (způsoby řešení úloh, týmová spolupráce) - účastníci obdrží potvrzení o absolvování kurzu s uvedením jeho rozsahu Celková cena bez DPH za část 4. nesmí překročit částku ,-Kč. Část 5. Development Centre - cílem je mít možnost pod vedením kvalifikovaných hodnotitelů zhodnotit potenciál účastníků z pohledu manažerských schopností a odborných znalostí a dovedností, porovnat účastníky z hlediska definovaných kompetencí dle předloženého kompetenčního modelu, identifikovat silné a slabé stránky účastníků a oblasti pro jejich rozvoj ve vztahu k výběru dráhy manažera či specialisty a poskytnout účastníkům individuální zpětnou vazbu a rozšířit sebepoznání - aktivita je určena pro všechny zaměstnance (Management, Specialisté, Junioři a noví zaměstnanci - 4 skupiny, max. 11 osob/den, 1 školící den = 8 hod.) Development Centre se uskuteční na závěr vzdělávacího programu. - od dodavatele budeme požadovat následující výstupy: Souhrnnou srovnávací zprávu, která porovná účastníky podle jednotlivých kritérií Souhrnné doporučení pro zaměření vzdělávacího programu skupiny Individuální zpětnou vazbu jednotlivým účastníkům Plán rozvoje na následující období Celková cena bez DPH za část 5. nesmí překročit částku ,-Kč. Doprovodné aktivity: Při výuce všech vzdělávacích programů by měly být využity různé doprovodné interaktivní aktivity, hry a modelové situace. Forma zpracování nabídky: Zadavatel požaduje jednotnou nabídku na všechny shora uvedené části zakázky. Další požadavky na dodavatele: Po ukončení zadávacího řízení bude vytvořen harmonogram jednotlivých kurzů. Uchazeč bude sledovat a vyhodnocovat účast zaměstnanců na výuce prostřednictvím prezenčních listin dle pravidel OPPA. Dodavatel dále navrhne způsob provázání nově nabytých kompetencí do každodenní praxe. Toto zadávací řízení je realizováno na základě pravidel Operačního programu Praha Adaptibilita. Postup tohoto řízení není stanoven přímo zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. V případě tohoto zadávacího řízení se nejedná o zadávací řízení podle zákona č. 137/ Doba a místo plnění zakázky Doba plnění zakázky Termín realizace zakázky: Prostory u vybraného dodavatele-cena za pronájem prostor není Místo plnění zakázky součástí nabídkové ceny, tj. není zahrnuta do zadávacího řízení (s výjimkou programu Týmová komunikace a spolupráce teambuilding) Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 4 / 13

5 7. Povinné součásti nabídky a požadavky zadavatele na popis plnění zakázky Povinné součásti nabídky (nabídka musí být předložena v následující struktuře): 1. Krycí list - na krycím listu budou uvedeny následující údaje: název zakázky, základní identifikační údaje uchazeče-název uchazeče a právní forma, nejvýše přípustná nabídková cena, datum a podpis oprávněné osoby jednat za uchazeče 2. Identifikace uchazeče - název, právní forma, sídlo, IČ, DIČ, pověřená osoba zmocněná k dalšímu jednání včetně písemného pověření k zastupování a stručný profil společnosti 3. Obsah s číslováním stránek musí obsahovat všechny dále uvedené kapitoly nabídky dle požadovaného členění, ke kterým budou přiřazena čísla příslušných listů 4. Doklady prokazující kvalifikační předpoklady - specifikováno viz část Předmět nabídky - kompletní specifikace nabízené realizace zakázky (návrh obsahu a struktury kurzů, návrh metod forem výuky, návrh učebních materiálů a pomůcek - ukázky, návrh způsobu provázání nově nabytých kompetencí do každodenní praxe). 6. Nabídková cena - specifikováno viz část 8 7. Relevantní údaje a informace pro účely hodnocení: kvalita služeb-organizační a metodické zajištění projektu - komunikační partner na straně dodavatele, učební prostory, technické vybavení, lektorské zázemí, způsob získání a vyhodnocení zpětné vazby od účastníků, vyhodnocení plnění cílů vzdělávacích programů, návrh způsobu propojení nabytých dovedností a praxe účastníků, návrh obsahu výukových modulů, návrh metod školení, ukázky školicích materiálů, metodika vedení Development Centra, návrh obsahu požadovaných výstupů dle bodu 11 zadávací dokumentace 8. Profily osob (lektorů), které budou vzdělávání realizovat strukturované životopisy 8 lektorů, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru dodavatele, a kteří mají prokazatelnou praxi s lektorskou činností min. 3 roky a vysokoškolské vzdělání 9. Zkušenosti s realizací požadovaného vzdělávání - objem realizovaných školení pro firmy za poslední 3 roky - počet firem, kterým uchazeč za poslední 3 roky poskytl služby v oblasti vzdělávání či rozvoje lidských zdrojů (vedení Development Centre) celkem 10. Reference - seznam dodávek (min. 5) dokládající zkušenosti s realizováním zakázek obdobného obsahu nad Kč včetně vedení Development Centre, zadavatel nepožaduje referenční dopisy 11. Prohlášení o pravdivosti a vázanosti Příloha č. 2 viz příloha č. 2 Čestné prohlášení podepsané statutárním orgánem dodavatele Požadavky na zpracování popisu předmětu nabídky: - Popsáno by mělo být metodické a obsahové zajištění projektu, organizace a administrace vzdělávání, návrh obsahu a struktury školení, ukázek certifikátů pro účastníky, metod forem výuky, zpětné vazby, tj. metod ověřování a vyhodnocování znalostí účastníků - Popsána by měla být i schopnost navrhovat změny školení dle vývoje jako celku, flexibilita ze strany uchazeče vůči potřebám zadavatele, způsob zajištění udržitelnosti kvality školení a zajištění využitelnosti získaných znalostí v praxi. - Popsána by také měla být garance kvality lektorů, jejich stability v lektorském týmu včetně jejich možné zastupitelnosti. U každého školení by měl být jmenovitě uveden lektor. Každý lektor by měl mít minimálně 3 letou zkušenost se školením a lektorováním v dané oblasti. Dodavatel tuto skutečnost doloží v profilech lektorů Jednotlivé listy nabídky budou pevně spojeny a zajištěny proti neoprávněné manipulaci a všechny nabídkové listy budou očíslovány. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 5 / 13

6 8. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny Celková cena za všechny výše uvedené aktivity je stanovena na Kč bez DPH. Cena za pronájem školících prostor není zahrnuta do ceny zakázky za vzdělávací aktivity. Hodnotit se bude celková nabídková cena bez DPH, nikoli pouze ceny za jednotlivé části. Celková cena zakázky je stanovena jako maximální cena a nabídková cena bude definována jako nejvýše přípustná cena. Měna nabídkové ceny: CZK Nabídková cena musí být zpracována v detailu na jednotlivé části zakázky, tj. v níže uvedené tabulce. Rozpis cen v nabídce musí být uveden bez DPH i s DPH (při hodnocení nabídky je relevantní cena bez DPH). cílová skupina kurz jednotková cena bez DPH Komunikační dovednosti Management Manažerské dovednosti Obchodní dovednosti Specialisté Komunikační dovednosti Junioři a noví zaměstnanci Management, Specialisté, Junioři a noví zaměstnanci Management, Specialisté, Junioři a noví zaměstnanci Komunikační dovednosti Týmová komunikace a spolupráce Development Centre celková cena bez DPH celková cena s DPH Žádná z uvedených cen se v průběhu realizace výuky nesmí měnit. Cena za realizaci zakázky zahrnuje: cenu za realizované školení/službu, cenu za školící materiály, cenu za konzultace se zadavatelem, cenu za zpětnou vazbu, cenu za certifikáty pro jednotlivé účastníky V ceně za realizaci zakázky není zahrnuta cena za pronájem prostor. 9. Lhůta a místo pro podání nabídky a způsob předložení nabídky Lhůta pro podání nabídky do 10:00 hod. Místo pro podání nabídky Na Pankráci 1062/58, Praha 4 Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 6 / 13

7 Způsob přeložení nabídky Nabídky je možné zadavateli předkládat pouze v písemné formě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem Neotevírat a na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče, a to na níže uvedené adresy: Osobně na adresu Na Pankráci 1062/58, Praha 4 k rukám Mgr. Vladimíry Zavázalové Poštou na adresu Na Pankráci 1062/58, Praha 4 k rukám Mgr. Vladimíry Zavázalové Kurýrem na adresu Na Pankráci 1062/58, Praha 4 k rukám Mgr. Vladimíry Zavázalové Rozhodující pro podání nabídky je datum doručení nabídky, nikoli datum podání nabídky na poště. Jazyk zpracování nabídky Čeština 10. Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele Č. 1 Vymezení požadavku Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč: který předloží oprávnění k poskytování vzdělávacích služeb který není v likvidaci vůči jehož majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních předpisů který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů Způsob prokázání Uchazeč dokládá originál či úředně ověřenou kopii výpisu z splnění požadavku obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpisu z dodavatelem jiné obdobné evidence, pokud je v ní dodavatel zapsán, který není k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. Uchazeč dokládá doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci; tímto dokladem může být originál či úředně ověřená kopie výpisu ze živnostenského rejstříku nebo úředně ověřená kopie živnostenského listu. Uchazeč dokládá Prohlášení dodavatele o bezúhonnosti a bezdlužnosti vůči finančnímu úřadu, zdravotním pojišťovnám a sociálnímu zabezpečení viz příloha č. 1. Čestné prohlášení, podepsané statutárním zástupcem dodavatele. Č. 2 Vymezení požadavku Ekonomické a finanční předpoklady v rozsahu, jak je stanovuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ustanovením 55. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 7 / 13

8 Způsob prokázání splnění požadavku dodavatelem Uchazeč dokládá ověřenou kopii pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě, a to minimálně ve výši ,-Kč. Č.3 Vymezení požadavku Technické a kvalifikační předpoklady v rozsahu, jak je stanovuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ustanovením 56. Způsob prokázání splnění požadavku dodavatelem Uchazeč dokládá čestné prohlášení, kde uvede objem realizovaných školení pro firmy za poslední 3 roky (počet firem, kterým uchazeč za poslední 3 roky poskytl služby v oblasti vzdělávání či rozvoje lidských zdrojů včetně počtu realizovaných Development Centre celkem). Uchazeč dokládá čestné prohlášení, kde uvede seznam dodávek (min. 5) dokládající zkušenosti s realizováním zakázek obdobného obsahu nad Kč včetně počtu realizovaných Development Centre. Tento seznam bude obsahovat údaje o názvu zadavatele, název zakázky, stručná specifikace plnění, místo a termín plnění a finanční objem zakázky. Dodavatel dále musí mít k dispozici tým min. 8 lektorů v pracovním poměru, kteří mají prokazatelnou praxi s lektorskou činností min. 3 roky, a kteří mají vysokoškolské vzdělání. Dodavatel prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu doložením podepsaných strukturovaných životopisů jednotlivých členů týmu. 11. Hodnotící kritéria a metoda hodnocení nabídek Do hodnocení budou zařazeny všechny nabídky, které budou doručeny zadavateli předepsaným způsobem, do stanoveného termínu, budou splňovat veškeré formální náležitosti a kvalifikační kritéria. Nabídky, které nebudou doručeny v požadované podobě a včas a neúplné nabídky, budou vyřazeny z dalšího hodnocení. Hodnocení bude probíhat následujícím způsobem: Hodnocení kvality nabídky proběhne dle 4 hodnotících kritérií: 1. Nabídková cena s váhou 15% Nabídky budou seřazeny od nejlepší po nejhorší a následně bude použit vzorec. Toto kritérium bude hodnoceno podle níže uvedeného vzorce: nejvýhodnější nabídka (nejnižší cena) 100 x x váha vyjádřená v procentech cena hodnocené nabídky Pro hodnocení je relevantní celková cena bez DPH (nikoli pouze jednotlivé části). 2. Kvalita služeb (organizační a metodické zajištění projektu) s váhou 20% - organizace a administrace projektu - komunikační partner na straně dodavatele, učební prostory, technické vybavení - lektorské zázemí garance kvality lektorů, stabilita lektorského týmu, zastupitelnost lektorů Nabídky budou seřazeny od nejlepší po nejhorší a následně bude použit vzorec. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 8 / 13

9 Toto kritérium bude hodnoceno podle níže uvedeného vzorce: pořadí nabídky (např. 2 pokud byla nabídka hodnocena 2. nejlepší) -1 ( x 100) x váha vyjádřená v procentech počet hodnocených nabídek 3. Způsob vedení zpětné vazby s váhou 15% - způsob získání a vyhodnocení zpětné vazby od účastníků - vyhodnocení plnění cílů vzdělávacích programů - návrh způsobu propojení nabytých dovedností a praxe účastníků Nabídky budou seřazeny od nejlepší po nejhorší a následně bude použit vzorec. Toto kritérium bude hodnoceno podle níže uvedeného vzorce: pořadí nabídky (např. 2 pokud byla nabídka hodnocena 2. nejlepší) -1 ( x 100) x váha vyjádřená v procentech počet hodnocených nabídek 4. Návrh obsahu školení s váhou 20% - návrh obsahu výukových modulů - návrh metod školení - ukázky školicích materiálů Nabídky budou seřazeny od nejlepší po nejhorší a následně bude použit vzorec. Toto kritérium bude hodnoceno podle níže uvedeného vzorce: pořadí nabídky (např. 2 pokud byla nabídka hodnocena 2. nejlepší) -1 ( x 100) x váha vyjádřená v procentech počet hodnocených nabídek 5. Návrh vedení Development Centre s váhou 30% - metodika vedení Development Centra - návrh obsahu požadovaných výstupů Nabídky budou seřazeny od nejlepší po nejhorší a následně bude použit vzorec. Toto kritérium bude hodnoceno podle níže uvedeného vzorce: pořadí nabídky (např. 2 pokud byla nabídka hodnocena 2. nejlepší) -1 ( x 100) x váha vyjádřená v procentech počet hodnocených nabídek Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 9 / 13

10 V závěru hodnocení se body za všechna stanovená kriteria sečtou a tím bude získán výsledný počet bodů pro každou nabídku. Vítěznou nabídkou se stane nabídka s nejvyšším počtem bodů. Další podmínky: O výsledcích zadávacího řízení budou uchazeči vyrozuměni do 14 dnů ode dne uzavření zadávacího řízení a to em. 12. Další požadavky zadavatele Platební podmínky Zadavatel s vybraným dodavatelem uzavře řádnou smlouvu o nákupu služeb. Platba za poskytnuté služby bude realizována bezhotovostním převodem na základě faktur vystavených dodavatelem. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět dodavateli k doplnění či úpravě, aniž se dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu. Splatnost faktur bude 30 dnů ode dne doručení faktury zadavateli. Jako příloha faktur musí být doložen přehled odučených hodin v daném měsíci a originály prezenčních listin. Faktury budou doručovány na adresu zadavatele ve dvou vyhotoveních k rukám Mgr. Vladimíry Zavázalové. Zadavatel neposkytuje zálohy. Specifikace případných subdodavatelů (identifikační údaje) Výše smluvní pokuty, která bude uložena v případě nesplnění nebo porušení povinnosti vyplývající ze smlouvy Specifické požadavky ke smlouvě s dodavatelem Požadavky na varianty nabídek, pokud je zadavatel připouští. K realizaci zakázky není možné využít subdodavatele. Pokud bude dodavatel v prodlení s plněním předmětu zakázky, může zadavatel pozastavit splatnost jednotlivých faktur až do provedení řádného plnění. Zadavatel je oprávněn započítat smluvní pokuty proti fakturované částce. U dodavatele bude stanovena konkrétní kontaktní osoba, která bude se zadavatelem komunikovat a organizovat realizaci vzdělávání. Zadavatel s dodavatelem uzavře řádnou smlouvu. Po uzavření smlouvy s dodavatelem si zadavatel vyhrazuje právo provádět průběžné kontroly plnění smlouvy (formou zpětné vazby od zaměstnanců a inspekčních návštěv na školení). Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o konečné podobě smlouvy. Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 13. Dotazy Dotazy k výzvě k podání nabídek do výběrového řízení lze podat ke kontaktní osobě zadavatele a to písemně nebo em nejpozději do Odpovědi k jednotlivým dotazům budou pro všechny dodavatele zveřejněny v podobě otázek a odpovědí u výzvy na stránkách OPPA. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 10 / 13

11 Datum Místo Podpis Praha Mgr. Vladimíra Zavázalová Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 11 / 13

12 Příloha č. 1 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Název společnosti se sídlem: IČ: Registr.: Zastupuje: Svým podpisem stvrzuji, prohlašuji, že poskytovatel vzdělávacích služeb společnost..: není v likvidaci, proti němu nebyl v uplynulých 3 letech prohlášen konkurs nebo konkurs nebyl zrušen pro nedostatek majetku, nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin nebo došlo k zahlazení odsouzení trestného činu, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání, jde-li o fyzickou osobu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, vedoucí organizační složky zahraniční právnické osoby nebo statutárním orgánem pověřený zástupce, uchazeč (všechny osoby vykonávající funkci statutárního orgánu uchazeče a odpovědný zástupce uchazeče) nebyl v posledních třech letech disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti, pokud tato činnost souvisí s předmětem zakázky, nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a není v prodlení se splácením splátek a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele V dne.. Razítko a podpis dodavatele Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 12 / 13

13 Příloha č. 2 Čestné prohlášení o pravdivosti údajů a vázanosti obsahem nabídky Název společnosti se sídlem: IČ: Registr.: Zastupuje: na zakázku: Vzdělávací program v oblasti soft skills v rámci projektu "Efektivní vzdělávací program pro zaměstnance GEM System International s.r.o." Reg. č. CZ.2.17/1.1.00/32082 Jako uchazeč o výše uvedenou zakázku čestně prohlašuji, že veškeré informace uváděné a obsažené v nabídce jsou pravdivé a jako uchazeč jsme vázáni celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty. V.. dne. Jméno a podpis oprávněného zástupce uchazeče Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 13 / 13

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávací program ADRIA-NEPTUN aneb jak zkvalitnit služby poskytované v cestovním ruchu Reg. Č. CZ.2.17/1.1.00/32224 1. Identifikační

Více

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení na dodavatele školení v modulu Jazykových dovedností v rámci dotačního projektu ESF Rozvoj lidských zdrojů a inovace vzdělávání zaměstnanců v Grandhotelu Pupp Karlovy

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro výběrové řízení Výběrové řízení na dodavatele vzdělávání v rámci projektu Být stále lepší díky vzdělávání registrační číslo projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00380 1. Identifikační údaje

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Dodávka vzdělávacích kurzů v projektu Komplexní vzdělávání zaměstnanců firmy Underline, s.r.o. 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výběrové řízení na uchazeče vzdělávacích aktivit pro zaměstnance

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název projektu: Zvyšování konkurenceschopnosti zaměstnanců firmy Volvo Truck Czech s. r. o. pomocí vzdělávacího procesu Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00237 1. Identifikační

Více

Zadávací dokumentace. Název zakázky: Zajištění vzdělávání v ELVAC IPC. Obchodní firma zadavatele: ELVAC IPC s.r.o.

Zadávací dokumentace. Název zakázky: Zajištění vzdělávání v ELVAC IPC. Obchodní firma zadavatele: ELVAC IPC s.r.o. Zadávací dokumentace Název zakázky: Zajištění vzdělávání v ELVAC IPC Obchodní firma zadavatele: ELVAC IPC s.r.o. Sídlo: Okružní 988, 735 14 Orlová-Lutyně Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele ve věci

Více

Zefektivnění chodu úřadu prostřednictvím optimalizace. zdrojů. 1. Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka malého rozsahu na služby.

Zefektivnění chodu úřadu prostřednictvím optimalizace. zdrojů. 1. Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka malého rozsahu na služby. Zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Zefektivnění chodu úřadu prostřednictvím optimalizace lidských zdrojů Identifikační údaje o zadavateli: Název zadavatele: Město Rýmařov Sídlo

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Kurzy angličtiny 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele CCFT Services, s.r.o. Sídlo IBC, Pobřežní 3, 186 00 Praha

Více

Podpora konkurenceschopnosti firmy zvýšením adaptability zaměstnanců na změny ekonomických podmínek.

Podpora konkurenceschopnosti firmy zvýšením adaptability zaměstnanců na změny ekonomických podmínek. Zadávací dokumentace Název zakázky: Podpora konkurenceschopnosti firmy zvýšením adaptability zaměstnanců na změny ekonomických podmínek. Obsah: 1. Zadavatel 2. Zakázka 2.1 Druh zakázky 2.2 Předmět zakázky

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců M A K R O - ND spol. s r.o. pro zvýšení jejich adaptability Identifikační údaje zadavatele Zadavatel:

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Analýza vzdělávacích potřeb SFŽP ČR a analýza systému vzdělávání

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Analýza vzdělávacích potřeb SFŽP ČR a analýza systému vzdělávání Kontaktní osoba: Jitka Hurtová Tel.: 267 994 537 Fax: 272 936 386 E-mail: jitka.hurtova@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název

Více

Zpracování popisu pozic a kompetenčního modelu, vč. zpracování personální strategie a systému hodnocení

Zpracování popisu pozic a kompetenčního modelu, vč. zpracování personální strategie a systému hodnocení Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) a dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3. Název veřejné zakázky: Zpracování

Více

Zadávací dokumentace. Okresní hospodářská komora Šumperk

Zadávací dokumentace. Okresní hospodářská komora Šumperk Zadávací dokumentace Okresní hospodářská komora Šumperk K výběrovému řízení s názvem zakázky Vzdělávání zaměstnanců OHK Šumperk Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.06/33.00007 Okresní hospodářská komora

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky: Výuka angličtiny v imi Partner, a.s. Název projektu: Vzdělávání zaměstnanců společnosti imi Partner, a.s. ke zvýšení jejich kvalifikace, profesních dovedností a adaptability.

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Strana 1 z 6 Zadávací dokumentace k projektu firmy Eurovision, s.r.o. Manažerské vzdělávání zaměstnanců společnosti Eurovision, s.r.o. v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů,

Více

1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI

1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 1.1 Identifikace zadavatele Název: Daikin Industries Czech Republic, s.r.o. Sídlo: U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Registrace: Krajský soud Plzeň, spisová značka C15190

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti TrustPort, a.s. v oblasti IT dovedností Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00395 1. Identifikační

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadávací řízení: Vzdělávání pracovníků společnosti TEPLOTECHNA Ostrava a.s. trénink manažerských a komunikačních dovedností TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE KARIÉRNÍHO PORADENSTVÍ, OSOBNOSTNÍHO AUDITU A PROFESNÍHO AUDITU

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace ALTA, a.s. vypisuje veřejnou zakázku na služby zadanou dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek OP LZZ Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky. Školení pro klíčové

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. dubna 2012

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. dubna 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. dubna 2012 k výzvě k podání nabídky na zakázku Vzdělávání zaměstnanců Městského úřadu Velké Meziříčí zajištění vzdělávacích kurzů. Zadávací řízení se řídí Závaznými postupy

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Petr Stehlík Tel.: 267 994 362 Fax: 272 936 597 E-mail: petr.stehlik@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název

Více

Vzdělávání v MPM-QUALITY ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE. Petr Hanko, prokura Pavel Hanko, prokura ČÁST II ÚVOD

Vzdělávání v MPM-QUALITY ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE. Petr Hanko, prokura Pavel Hanko, prokura ČÁST II ÚVOD VÝZVA K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A PODÁNÍ NABÍDKY VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve zjednodušeném podlimitním

Více

Zhotovení marketingové strategie a související služby

Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na služby zadanou v otevřeném řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadavatel:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. Identifikace zadavatele název: VÍTKOVICE TOURS s.r.o., cestovní kancelář IČ: 44743840 DIČ: CZ44743840 sídlo: Mírové nám. 3d-519, 703 00 Ostrava - Vítkovice osoba oprávněna jednat

Více

Zadávací dokumentace. Akademie HBC Registrační číslo projektu: CZ. 1.04/1.1.02/23.00505

Zadávací dokumentace. Akademie HBC Registrační číslo projektu: CZ. 1.04/1.1.02/23.00505 evropský sociáini~ fond v CR * * EVROPSKÁ UNIE OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele služeb Projekt

Více

Odborné zajištění přezkumu vnitřních předpisů, personální agendy a systému vzdělávání

Odborné zajištění přezkumu vnitřních předpisů, personální agendy a systému vzdělávání UZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek OP LZZ ve verzi 1.3. platné od 15.10.2009 a zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): 04 - IT školení Služba Datum vyhlášení zakázky: 7. 1. 2011

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Věc: Veřejná zakázka malého rozsahu Název: Dodávka moderního informačního systému CK a hotelových provozů pro fiktivní kancelář Ev. číslo:

Více