Studie na využití areálu zámku v Kácově se zaměřením na cestovní ruch

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studie na využití areálu zámku v Kácově se zaměřením na cestovní ruch"

Transkript

1 Studie na využití areálu zámku v Kácově se zaměřením na cestovní ruch Zpracováno pro úřad městyse v Kácově Září 2011 Vypracovalo občanské sdružení Památky pro život

2 OBSAH 1. Popis výchozího stavu zámeckého areálu 2 Podrobný popis současného stavu areálu 5 2. Přehled stavebních a kulturních dějin areálu zámku 24 Základní přehled stavební historie Popsání hodnotných detailů a jejich souborů v areálu zámku Shrnutí kulturně-historického významu zámku Návrh koncepce zpřístupnění a managementu objektu 43 Doporučené postupné kroky pro celkovou stavební obnovu 48 Navržené varianty koncepce obnovy areálu 50 Doporučené postupné kroky pro zřízení expozice Stanovení PR a marketingové strategie 58 Doporučení z hlediska prezentace zámeckého areálu Návrh fundraisingového plánu 68 Možnosti financování obnovy zámku Obrazová příloha hodnotných prvků a detailů Plánová příloha 109 Celková situace, plány současného stavu zámku Plány stavebního vývoje a památkového hodnocení zámku Varianty funkčního využití Hodnotné prky a rozsah restaurátorských zásahů Kopie stavebního vývoje a památkového hodnocení celého areálu z roku 1991 Památky pro život 1

3 1. Popis výchozího stavu zámeckého areálu Dnešní zámecký areál v Kácově vznikal na nevysokém skalnatém srázu u brodu přes řeku Sázavu někdy od 1. poloviny 15. století. Po gotické fázi, dnes zachované v konstrukcích obou sklepení, se do podoby zámku výrazně zapsala renesance. Zřejmě ve více etapách byl postaven jednoduchý zámek se zděným přízemím a dřevěným patrem. Nejvýznamnějším obdobím nejen pro zámek, ale i pro celé městečko byla stavební aktivita velkovévodkyně Toskánské Anny Marie Františky. Ta nechala přestavět zámek na reprezentativní barokní sídlo, určené především pro krátkodobý pobyt při honech. Její dvorní architekt Václav Špaček dostavěl na renesanční stavení první patro a oba věžovité útvary na kratších stranách. Středním pavilonem, vystupujícím ze střechy, dotvořil typickou siluetu zámku. Spolu se zámkem vznikla také dlouhá spojovací chodba ústící na oratoř farního kostela, rozsáhlá stodola, a stáje. Na přilehlém náměstí byl postaven sloup Čtrnácti svatých pomocníků, přestavbou prošel také zmiňovaný farní kostel Narození P. Marie. Dále byl postaven kamenný most a papírna. Kromě zámku tedy doznalo změny celé město. Po smrti velkovévodkyně bylo panství se zámkem v držení bavorských vévodů a později rakouských Habsburků. Ti prováděli pouze nutné úpravy a zámek sloužil jako obydlí pro správu panství. Pozornost se v té době věnovala především hospodářským budovám. Po roce 1918 připadl zámek Československému státu prostřednictvím Pražského ředitelství státních lesů a statků, pod kterým zůstal se změnami vyplývajícími po roce 1948 až do 90. let minulého století. Roku 2008 byl bezúplatně převeden do majetku městyse. Zámecký areál zabírá celou západní stranu kácovského náměstí. Sestává z hlavní obdélné zámecké budovy s patrovou fasádou obracející se směrem do bývalého nádvoří (objekt č. 1). Nicméně poměrně monumentální měřítko získává zámek především směrem od řeky. K zámecké budově přiléhá na severozápadním nároží dlouhá patrová chodba ústící na panské oratoři kostela. Západně od této chodby Památky pro život 2

4 stojí na půdorysu písmene U tři hospodářská stavení (původně stáje, stodola a garáže s opravnou zemědělské techniky). Dlouhá budova (objekt č. 5) původní stodoly vznikla ve dvou etapách barokní a klasicistní. Dnes je rozdělena příčkami na několik dílen a garáží. Kratší barokní budova bývalých stájí (objekt č. 4) slouží částečně k bydlení, ve zbytku jsou opět dílny a skladiště. Protilehlá budova slouží jako garáže (objekt č. 7). Na ploše tohoto nádvoří jsou rozmístěny staré automobily, dřevo, různé části strojů atp. Celek doplňuje naproti zámku stojící bývalá budova sýpky dnes tělocvična TJ Sokol Kácov (objekt č. 8). Při západním bočním průčelí zámku se rozkládá menší, dříve terasovitě pravená, zahrada (plocha č. 6). Kromě budovy TJ Sokol Kácov, která prošla celkovou úpravou exteriérových fasád, jsou všechny ostatní budovy ve své vnější podobě poznamenané delší absencí základní údržby. Fasády zámku spolu s chodbou prošly poslední, nepříliš kvalitní úpravou v 80. letech minulého století a od té doby víceméně chátrají. Ostatní stavení jsou ve stejném stavu. U dlouhé chodby jsou navíc zazděny přízemní arkády a okna v patře na straně směrem na západ. Tím došlo k vizuálnímu oddělení areálu na dvě oddělená nádvoří. Prostory obou nádvoří jsou navíc nevhodně pokryty živičným povrchem a kolem jejich obvodů jsou ke stěnám navíc přilepeny různé kolny, garáže a přístavky, které posunují význam zámecké budovy spíše k zanedbanému hospodářskému dvoru než k baroknímu sídlu. Neudržovaný je i zarostlý svah směrem k řece a k budově pivovaru. Od dvora budovou garáží oddělená, původně formálně upravená nevelká zahrada při západní straně zámku, je dnes využívána převážně pro pěstování zeleniny a jako skladiště nájemníky zámku. S celkovou zanedbaností souvisí i nešťastný vzhled celého náměstí, které spíše připomíná velkou náves, kde se mísí asfaltové a prašné cesty s jehličnatými stromy na travnatých plochách. Hlavní budova zámku slouží v části 1. sklepení a velké části 1. patra k nájemnímu bydlení. Nájemníci obývají jednak prostory s renesančními klenbami ve sklepení, jednak hodnotné prostory přináležející k původní kapli (oratoře). Přízemí je využíváno zčásti pro potřeby muzejní expozice, z části je pronajímáno na kanceláře, zbytek je v současnosti bez využití. Budova stodoly a stájí je využívána částečně Památky pro život 3

5 formou minimálního nájmu, částečně slouží potřebám městyse. Spojovací chodba je bez využití. Budova TJ Sokol slouží svému původnímu účelu. Interiér zámku byl dlouhodobě zanedbáván, nicméně díky jeho nepřetržitému využití není v neobyvatelném stavu. Prostory 2. sklepení, přístupné od schodiště na východní straně zámku, jsou vyklizené, pouze v nich není instalována elektřina. První sklepení je v jižním traktu obývané a udržované, severní část slouží jako kůlny. Tyto prostory trpí dlouhodobějším zatékáním okenními otvory z dvorní strany. V přízemí byla již dříve odhalena fresková výzdoba jedné prostory a freska při vstupu na hlavní a jediné schodiště. Jinak jsou stěny vybílené, podlahy jsou většinou prkenné nebo z cementového potěru, skryté většinou pod PVC. Původní barokní prostory při jižní straně mají vestavěné novodobé nevhodné příčky. Prostory v západní části jsou nevyužívané. Patro z části slouží k nájemnímu bydlení, zbytek prostorů tvoří dvě opuštěné bytové jednotky. S výstavbou bytů samozřejmě souvisí i rozdělení původních barokních prostor na menší novodobými příčkami. Konstrukce krovu pochází zřejmě z pol. 19. stol. a ve větší míře je v dobrém stavu, stejně jako podlahy podkroví. Detailnímu popisu stavby se věnuje další část. Areál je v největší míře ve vlastnictví městyse Kácov (objekt č. 1, 2, 4, 5, 7). Dalšími vlastníky jsou Tělocvičná jednota Sokol Kácov čp. 185 (objekt č. 8), Pozemkový fond České republiky (plocha č. 6) a Římskokatolická farnost Zruč nad Sázavou (objekt č. 8). (viz. celková situace, plán č. 1). Vedení městyse si v současné době uvědomuje složitou situaci, do které se po převodu zámku do svého vlastnictví dostalo. Zároveň má upřímnou snahu ochránit kulturně historické hodnoty celého zámeckého areálu, a zpřístupnit je co nejširší veřejnosti. Cílem této studie by tedy mělo být pomoci při rozhodování, jakým směrem s městys při využití zámku vydá. Památky pro život 4

6 Základní přehled stavební historie Tento přehled stavebních dějin, kvůli absenci archivní rešerše z kompletního stavebně-historického průzkumu, vychází především z barevného vyhodnocení stavebního vývoje obsaženého v SHP z roku 1991 provedené SRÚPMO (P. Macek, P. Zahradník). Dále pak z článku publikovaného v roce 2003 (Macek, Petr - Zahradník, Pavel: Barokní architekt a stavitel Václav Špaček, Průzkumy památek, 10, 2003, č. 2. Nejstarší stavební vývoj probíhající na tvrzi v 2. pol. 14. století zůstává prozatím zahalen tajemstvím, k jehož objasnění by snad mohl přispět archeologický průzkum. Vznik nějaké tvrze souvisí především s existencí brodu přes řeku Sázavu. Archivně je v Kácově doloženo panské sídlo od roku Nejstarší části dnešního zámku (2. sklep prostory 0.2 až 0.6 a 1 sklep prostory 1.6 až 1.12) vznikly nejspíše až v 2. pol. 15. stol. za Aleše Holického ze Šternberka. Bohužel přesnější datování vzhledem k absenci kamenických článků lze prozatím těžko provést. Původní štěrbinovitá okénka v prostorech 0.5 a 0.6 jsou bohužel poškozená. Pokud měla tehdejší stavba i patra, byla jistě dřevěná. U této stavby musíme také předpokládat nějaké jednodušší opevnění. Poměrně rozsáhlou přestavbou provedenou nejméně ve dvou fázích, používající renesanční tvarosloví, prošla tvrz v 2. pol. 16. a na začátku 17. stol. za držení tvrze pány z Olbramovic (cca od 1555 do 1623). Do prostor 2. sklepení byly vestavěny nové klenby (prostor 0.2, 0.3, 0.4 a 0.5), přičemž klenba v prostoru 0.4 používá ještě lehce lomený oblouk klenutí křížových polí. Vzniklo také schodiště umožňující přístup do tohoto sklepení. V 1. sklepení byla dostavěna západní a severní část (prostory 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1. 17, 1.18, 1.19) a do prostor 1.6, 1.8, 1.10, 1.11 a 1.12 byly vloženy renesanční hřebínkové klenby sklenuté v prostoru 1.10 a 1.14 na koutové hranolové pilíře a středový toskánský sloup. O postupném vývoji tohoto podlaží nás informuje mimo jiné v poslední době odhalené exteriérové sgrafito na západní stěně prostoru Z renesanční nebo spíše z gotickorenesanční fáze pochází také zachované ostění portálu v prostoru 1.3 a zbytek půlkruhového ostění v severní stěně prostoru 1.5, který zřejmě sloužil před navezením terénu jako exteriérový vstup. V přízemí jsou z této etapy zachovány Památky pro život 5

7 především sklenuté prostory 2.5, 2.6 a 2.7, dále obvodové stěny místnosti 2.10 a jižní a severní obvodová stěna jižní traktu, tedy od místnostní 2.12 až po Renesanční je také zřejmě půdorys ústředního prostoru 2.2 s výjimkou západního konce. Po této renesanční etapě následovaly jistě nejméně dvě barokní fáze ještě před razantní přestavbou velkovévodkyně Toskánské. První raně barokní lze předpokládat v 1. pol. 17. stol. za Benigny Kateřiny z Lobkovic a druhou na počátku 18. stol. za Helfrieda Františka z Kaiserštejna, který na svých stavbách zaměstnával přední architekty své doby. Tyto fáze jsou bez odkrytí stavebních konstrukcí nezachytitelné a navíc je zřejmě z větší části překryla následující etapa. Nicméně v roce 1711 se zámek popisuje jako trojkřídlý a patrový. Přiléhal k němu dvůr, pivovar, vinopalna, štěpnice a bílidlo. Roku 1727 začíná přestavba pod vedením dvorního architekta Anny Marie Františky velkovévodkyně Toskánské Václava Špačka. K prostoru 2 sklepa přibyl vstup z venku (prostor 0.7) a východní věž (prostor 0.8) sahající až do patra. Zároveň byla pravděpodobně mezi prostory 0.2 a 0.3 vložena příčka a do prostoru 0.5 vloženo pískovcové ostění. Prostor 1. sklepa dostal nové hlavní schodiště (prostor 1.1) a s tím související místnosti 1.3, 1.4 a 1.5. Jinak v tomto podlaží došlo pouze ke zřízení příčky mezi místnostmi 1.11 a 1.12, vložení portálů do místností 1.11, 1.15, 1.16 a Změněna byla také podoba oken. V přízemí byl dostavěn, či zásadně přestavěn severní trakt (prostory 2.3, 2.4, 2.21, 2.23, 2.25, 2.26 a 2.27) a západní část (prostory 2.19, 2.20, 2.24). Spolu s tím byly postaveny všechny příčné stěny, zřízeno schodiště a příčka mezi 2.7 a Patro spolu s osvětlujícím středním pavilonem bylo postaveno nově. Na západní straně přibyla symetrická věž, skrývající přes patro otevřenou kapli s oratořemi. Jak střecha završující patro tak střecha nástavce byla zřejmě mansardová. Samozřejmě zámek dostal nové uměleckořemeslné prvky, mobiliář a byl navíc kompletně vymalován jak uvnitř tak i zvenku. Vznikl tak patrový (třípodlažní zámek), v částečně zahloubeném sklepě s hospodářskou částí a byty pro služebnictvo spolu s kuchyní, v přízemí reprezentačními prostory včetně pokojů velkovévodkyně a v patře s pokoji pro návštěvy sjíždějící se do zámku zřejmě především kvůli honům. Spolu se zámkem vznikla krytá chodba spojující budovu s kostelem Narození P. Marie, kde Památky pro život 6

8 byla zřízena oratoř. Dále byla postavena budova stájí (objekt č. 4) a část rozlehlé budovy stodoly (objekt č. 5). V této době zřejmě ještě nestála budova sýpky pozdější TJ Sokol (objekt č. 8) a budova zámku se tak otvírala do náměstí. Při západní straně vznikla sice drobná avšak zcela jistě náročně řešená zahrada. Urbanisticky byl celek dotvořen sousoším Čtrnácti svatých pomocníků. Po smrti Anny Marie Františky (1741) předpokládáme do konce 18. stol. nulovou stavební aktivitu. V průběhu 19. století došlo na zámecké budově především ke zřízení nové střechy spolu s konstrukcí krovu a je možné, že s touto úpravou mohly souviset i nějaké předpokládané úpravy horizontálních konstrukcí v místnostech patra. Novou střechu a možná i strop dostala chodba spojující zámek s kostelem. V té byly také zazděny přízemní arkády a patro bylo uvnitř rozděleno příčkami. Směrem k jihu byla dostavěna do dnešní podoby stodola. Ve stájích byl zřízen byt. V interiérech 1. sklepení byl rozdělen prostor 1.16 a Zazděn vstup do místnosti 1.18 a 1.19, upraven prostor 1.6 a rozdělen prostor V přízemí byla instalována nová okna do líce fasády, nové dveře se zárubněmi, upraveny okenní niky v prostoru 2.3, zřízena skleněná stěna u 2.26 a V patře vznikly místnosti 3.18 až 3.19, další zásahy především v patře může odhalit až podrobnější průzkum. Všechny tyto změny souvisí se změnou užívání celého areálu, který se stal úředním centrem panství s kancelářemi archívem a byty. Po roce 1918 došlo k dalším úpravám směřujícím k úřední budově, z nichž je nejvýznamnější zřízení kočárovny, později garáží v budově č. 7. Po roce 1948 došlo v areálu k dalším utilitárním nebo vyloženě negativním zásahů. V budově zámku byly v 1. sklepení zřízeny další příčky v prostorech 1.6, 1.8, 1.9, 1.11, 1.12, 1.13, K druhému podlaží východní věže bylo přistavěno venkovní dřevěné schodiště. V přízemí dostaly nové příčky prostory 2.7, 2.10, 2.12, 2.13, 2.15, V prostorech 2.5, 2.6, 2.3, 2.4, 2.5 byly zazděny nebo nově proraženy vstupy. Prostor kaple, původně otevřené do patra, byl opatřen vloženým stropem (prostor 2.20) a celé východní průčelí dostalo nová okna. Mezi prostorem 2.22 a 2.24 byla zřízena příčka. V prostoru patra byly rozděleny prostory 3.7, 3.9, 3.10, 3.13, 3.14, 3.15, 3.12, 3.16, 3.18 na menší. Zazděny byly všechny tři okna (oratoře) v patře u kaple a upraveny vstupy téměř do všech místností, Památky pro život 7

9 zaslepeny arkády na jižní straně. V neposlední řadě byla upravena střecha nad prostorem 2.22 a U zbylých budov došlo k podstatným změnám interiéru vložením řady příček (objekt č. 4 a 5), střechy dostaly novou krytinu. Povrchy obou nádvoří byly opatřeny živicí a jejich prostory zaplnily různé kolny a přístavky. Prameny Národní archiv (dříve Státní ústřední archiv) Pražské ředitelství státních lesů a statků Administrace toskánských statků (ATS) Všeobecná část do r (ATS všeob.) Ředitelství císařských soukromých a rodinných statků (ŘSRF) Základní literatura Macek, Petr. Zahradník, Pavel, Kácov. Stavebně historický průzkum areálu zámku. Praha SÚRPMO 1991, strojopis. Po zpracování objeveno celkové vyúčtování přestavby zámku za léta (SÚA, ŘSRF/P účetní archiv, odd. Kácov, důchodní účet a účetní přílohy za rok 1733). MACEK, Petr - ZAHRADNÍK, Pavel: Barokní architekt a stavitel Václav Špaček. [Stručný životopis s obsáhlým přehledem staveb, na kterých se V. Špaček podílel.], Průzkumy památek, 10, 2003, č. 2. Památky pro život 8

10 4. Shrnutí kulturně-historického významu zámku Z hlediska širších souvislostí je nejprve užitečné představit ostatní stavby provedené Václavem Špačkem jakožto dvorním stavitelem velkovévodkyně Toskánské v Čechách. Nejprve byl dvorním stavitelem Anny Marie Františky velkovévodkyně Toskánské pražský Jan Jindřich Klingenleitner, do roku 1703, (stavěl mimo jiné zámek Buštěhrad), po něm následoval jako prováděcí, než však navrhující architekt Ferdinand Seyde. Václav Špaček ( ) se vyučil v otcově stavební firmě. Kolem roku podnikl tovaryšskou cestu do Vídně. Začínal nejspíše jako prováděcí architekt na přestavbě Berkovského (později Fürstenberského) paláce na Malé Straně v Praze. Od roku 1718 do roku 1741 byl ve službách Anny Marie jako dvorní stavitel. Od roku 1722 pobíral stálý plat ve výši 120 zl. ročně. Roku 1718 začíná stavět zámek v Ploskovicích, který byl spolu s náročnou sochařskou výzdobou teras ve spojení s vodními prvky dokončen roku Zámek nechává zbudovat podle slov součastníka: napůl ve slohu italském, napůl ve slohu čínském. Na stavbě zámku spolupracuje sochař Ondřej Dubke (u velkovévodkyně ) malíř Jindřich František Kraus ( ), sochař Jan Pursch. Další stavbou a nejvýznačnější sakrální realizací byl poutní areál s kostelem P. Marie v Horní Polici budovaný od roku 1717 přibližně do roku Zde jsou na vyhlídkové věži shodné plechové chrliče ve formě dračí hlavy jako na budově kácovského zámku. V závěru kostela bylo také vyňato bílé sklo a nahrazeno žlutými tabulemi, což se opět shoduje s dochovanou situací v zámecké kapli na zámku v Kácově. Střechy zvonice a ambitů byly natřeny modře. Po roce 1718 dochází také k přestavbě Toskánského (dříve Thunovského) paláce na Hradčanském náměstí v Praze. Na největší toskánské stavbě v Zákupech prováděl Špaček zřejmě nějaké menší zásahy. V Buštehradě stavěl zámecký pivovar. Na zvoleněveském panství stavěl řadu hospodářských budov jako sýpka, pivovar, správní budova atd. Vrapice u Kladna konírna pro 200 koní, hospodářský dvůr nad vsí Zeměchy. Palác Vršovců na Novém Památky pro život 9

11 Městě v Praze (ulice Hybernská) řešení oken uliční fasády piana nobile s medailóny obsahující reliéfní hlavy. Přestavba staršího zámku v Kunraticích, kde byla vložena kaple a úzké dvouramenné schodiště s plnou střední zdí, bylo řešeno jako iluzivně otevřené, kdy návštěvník stoupal od paty stromů nad jejich koruny. Dnes jsou bohužel všechny malby porušené. Autorem byl Moravini, malby vznikly někdy kolem roku Dále patří mezi Špačkovi realizace novostavba fary ve Svádově (o. Ústí nad Labem), i zde bylo malované schodiště. Zámecká stavba v Chlumíně vznikla přestavbou starší stavby, kdy k příčnému obdélníku byly přistavěny dva jednoosé přístavky. Na zjednodušených fasádách nalezneme několik shodných motivů jako v Kácově, jsou to především klenáky suprafenester posledního patra zabíhající do korunní římsy, či trojosý rizalit na průčelí. Mohlo by jít o předstupeň kácovského zámku. Dále Špaček zřejmě projektoval, dnes již zaniklý zámek ve Svojkově a zámecký areál v Novém Berštejně nedaleko Dubé. Zde jsou dochovány lezenové rámy odhalující nároží. Zámecká stavba v Horní Polici, kterou Špaček stavěl od roku 1731, je zajímavá dochovanou smlouvou s Josefem Karlem Moravinim, ve které se mimo jiné píše, že úplně vymaluje a do dokonalého stavu uvede v prostředním podlaží se nacházejících 11 pokojů a galerii čili chodbu (ve 2. patře), dále 2 výstupní schodiště, tj. od přízemku až k prostřednímu podlaží, odtud pak tak daleko, pokud lze vidět směrem nahoru k hornímu podlaží, všechno čistě a jasně ve fresku, dále všechny dveře a dveřní ostění, podle svého vyučeného umění (jak se domnívá, že to bude nejlepší, pokoje historickými výjevy, aby tím mohla být Její královská Výsost nejmilostivěji spokojena. V popisu zámku je uvedeno v horním patře (dostavěném Špačkem) 20 pokojíků o jednom oknu a dveřích, cukrárna a kaple, chodba se 3 velkými mapami a 110 iluminovanými mědiryty. V 1. patře byla jídelna (4 okna), velkovévodská ložnice, pokoj slečny atd. V dolním podlaží byl pokoj hofmistra, kvelby, lokajna, kvelb na stříbro, světnička hlídače a velká velkovévodská kuchyně. V případě Horní Police šlo tak spíše o ubytovnu pro poutníky. Architekt Špaček upravoval i zámek ve Velkém Meziříčí pro rod Ugarte. Zámek v Hostivicích u Prahy byl přestavěn v letech Zámek vymaloval Moravini za 600 zl. Střecha byla natřena červenou barvou, fasády byly převážně iluzivně malovány. V Soupise jsou Památky pro život 10

12 malby v interiéru popsány takto: Ústřední prostor síň má na čtyřech stěnách tuto výzdobu: 1. vojenské emblémy, okruží, prapory, kotle. 2. naproti předešlému kostel P. Marie na Bílé Hoře, v pozadí Praha, 3. na delší stěně seč jízdy uherské s císařskými, vpravo bývalý klášter servitů v M. Břevnově, 4. naproti postup pěšího vojska císařského, ve středu generál na koni v pozadí zříceniny domů, vpravo kněz Dominik a Jesu Maria s křížem v roce povzbuzuje vojíny, na zemi září z vykotlaného dubu obraz P. Marie Strahovské. Malba stropu se nedochovala. Výzdoba menší místnosti (jih) zachycuje mladou šlechtičnu jako lovce, na stropě pak velká freska zachycuje alegorické postavy. Na schodišti jsou potom zbytky iluzívních výhledů do krajiny od paty po koruny stromů. Dále v Hostivicích vznikl hospodářský dvůr a fara. Kostelní stavby, které navrhl Václav Špaček. Kostel v Brenné sv. Jana Křtitele a Kvítkově sv. Jakub Větší (o. Česká Lípa) u Kvítkova se dochovala původní barevnost sytě žlutých architektonických článků na bílém pozadí. Cvikov (o. Česká Lípa), kostel sv. Alžběty, radikální přestavba. Poutní kostel sv. Kateřiny v Lázních svaté Kateřiny u Počátek (o. Pelhřimov). Kostel sv. Mikuláše s kaplí sv. Jana Nepomuckého v Třebušíně u Litoměřic, Zeměchy, kostel narození sv. Jana Křtitele. Kostel sv. Máří Magdaleny v Chlumíně (o. Mělník). Pro Goltze přestavoval kostel v Kunraticích, raritou bylo, že místo střech měl ruby kleneb potažené pouze barevnou maltou bez konstrukce krovu či střešní krytiny. Kostel sv. Jiljí na Starém Městě Pražském, barokizace. Kostel sv. Martina ve Zvoleněvsi, přestavba. Kostel sv. Jana v Hořelicích. Z hlediska vlastnictví, umístěním blízko řeky jsou nejbližšími konkurenty pro kácovský zámek objekty ve Zruči nad Sázavou a Ratajích nad Sázavou. Oba zámky jsou obecními majetky a oba jsou postupně rekonstruovány z prostředků evropských fondů. Ve Zruči jde o novogotickou stavbu evokující hrad, v Ratajích o zbarokizovaný hrad. Z uvedených srovnání vyplývá, že areál v Kácově je v nejbližším regionu, kromě Jemniště vzácně dochovaným příkladem barokního zámku. Jeho architektura sice nevykazuje znaky velkého barokního umělce jako vrcholně barokní zámek v Jemništi, ovšem svou rafinovaností a neobvyklostí své nedostatky dohání. Jeho, v původní podobě nesmírně zdobná fasáda, i neobvyklá silueta odkazují ke Památky pro život 11

13 spojení italské architektury a dobových čínských nebo obecně orientálních inspirací. Kácovský zámek je navíc součástí, sice zanedbaného, nicméně zajímavého areálu. Především 150 metrů chodba spojující přízemí zámku s panskou oratoří farního kostela nemá v celém Středočeském kraji obdobu. Avšak nejvyšší hodnota z hlediska historického a uměleckého se skrývá v interiérech zámku. Zde se s vysokou pravděpodobností ukrývají nástěnné malby z let a to ve většině místností přízemí a nejspíše i patra. Vzhledem k tomu, že na jiných podobných stavbách provedených dvorním toskánským stavitelem Václavem Špačkem, se ve větší míře nepodařilo malby zachránit nebo zatím nedošlo k jejich objevu, zůstává Kácov jediným místem s touto možností. Ve spojení řekněme s dnešního pohledu s nonkomforní majitelkou tehdejšího panství Annou Marií Františkou velkovévodkyní Toskánskou jde o jedinečný potenciál pro využití k účelům cestovního ruchu. Stručný popis podobných památek v regionu Zámek v Ratajích nad Sázavou, renesanční úpravy původně středověkého hradu z větší části překryla barokní přestavba za Františka Maxmiliána z Talmberka kolem roku Zruč nad Sázavou, zámek, o jehož minulosti mnoho nevíme, prošel radikální přestavbou ve stylu novogotiky na konci 19. stol. za držení rodu Schebků podle návrhu architekta Jana Vejrycha. Český Šternberk, gotický hrad neodmyslitelně spjatý se stejnojmenným rodem byl založen již v polovině 13. stol. I přes postupné přestavby si zachoval typickou siluetu mohutné stavby nad řekou Sázavou. V interiérech jsou mimo jiné cenné raně barokní štuky a nesčetně mobiliáře. Konopiště, původně hrad byl několikrát přestavěn včetně poslední provedené následníkem trůnu Ferdinandem d Este pod vedením Josefa Mockera ke konci 19. Památky pro život 12

14 stol. Při této přestavbě dostal hrad víceméně novogotickou podobu. Zároveň byl kolem zámku zřízen krajinářský park. Jemniště, vrcholně barokní zámek nechal podle návrhu architekta F. M. Kaňky, František Adam z Trautmannsdorfu kolem roku Interiéry jsou vyzdobeny od předních umělců té doby. Freska v kapli je od Václava Vavřince Reinera, sochy od Bernarda Matyáše Brauna. Nástěnné malby v interiérech namaloval F. A. Schefler, sochy dodala dílna Lazara Widmanna. Původně francouzská zahrada byla změněna na anglický park ke konci 18. stol. Sázavský klášter, jeden z nejstarších klášterů v Čechách, jehož dějiny začínají již v 11. stol. a jsou spjaty s legendou o sv. Prokopovi. Dodnes se dochovala nedokončená síňová stavba ze 14. století, která tvoří s barokním průčelí presbytáře, prelaturou a neorenesančním zámkem základ tohoto cenného areálu. Památky pro život 13

15 5. Návrh koncepce zpřístupnění a managementu objektu pro účely cestovního ruchu (návrh na způsoby prezentace architektury a interiérů areálu zámku v kontextu ostatních památek ve městě a okolí) Předprojektová a projektová příprava postupné obnovy zámeckého areálu Předprojektová příprava Zaměření výchozího (současného) stavu celého areálu Zaměření musí zachytit půdorysy všech podlaží u všech objektů, z těchto půdorysů je nutné nechat zhotovit příčné řezy. Dále je nutné zaměřit současnou podobu všech fasád a to nejlépe fotogrametrií. Jako doplněk je také dobré nechat zhotovit zaměření současného stavu konstrukce krovu. Přibližná cena: cca 150 tis Stavebně-historický průzkum (SHP) Bohužel se v příslušných institucích nepodařilo dohledat SHP provedené pracovníky SRÚPMO v roce 1991 (Macek, Petr. Zahradník, Pavel., Kácov, Stavebně historický průzkum areálu zámku, Praha SÚRPMO 1991, strojopis). Z tohoto elaborátu bylo k dispozici pouze tištěné zaměření všech podlaží areálu, dále jejich barevné vyhodnocení provedené podle tehdy platné metodiky SHP. Jde o vyhodnocení stavebního vývoje areálu a památkového hodnocení areálu. V rámci této studie byly digitalizovány půdorysné plány zámecké budovy včetně stavebního vývoje a památkové hodnocení. Tyto plány byly přizpůsobeny dnešní platné metodice SHP, vydané Státním ústavem památkové péče (dnes NPÚ) v Praze v roce 1997, opravené podle 2. vydání z roku V některých detailech bylo staré vyhodnocení pozměněno. Nedostatkem je v současné době absence textové části, především Památky pro život 14

16 archivní rešerše. Ta byla v této studii nahrazena stručnými dějinami převzatými ze studie publikované v časopise Průzkumy památek (Macek, Petr - Zahradník, Pavel: Barokní architekt a stavitel Václav Špaček, Průzkumy památek, 10, 2003, č. 2) a doplněné o některé údaje z jiných pramenů věnující se toskánskému panství v Čechách. Nicméně pro důkladné poznání stavby a především pro jakoukoliv budoucí úpravu či opravu je nutné provézt aktualizaci SHP a jeho doplnění o standardní části, kterými jsou: dějiny objektu - historická rešerše, prameny, mapy, plány, literatura, rozbor objektu, popis současného stavu, stavební historie, hodnotné prvky a detaily, hodnocení areálu, architektonické, urbanistické a památkové závady, obrazová příloha, do které spadá shromáždění všech dostupných historických map a plánů, fotografie současného stavu, plány současného stavu, stavební vývoj, památkové hodnocení. Tuto aktualizaci (jde však spíše o vyhotovení nového SHP) je nutné zadat v co nejkratší době. Upozornění: Standardní stavebně historický průzkum nenahrazuje závazná vyjádření příslušných památkových orgánů a organizací ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. Přibližná cena: cca 45 tis Inventarizace hodnotných prvků Systematická a podrobná inventarizace veškerých existujících prvků a ostatních, zejména uměleckořemeslných součástí stavby. Výsledkem je soupis jednotlivých prvků, z nichž každý má svůj identifikační list, na kterém je zachycen fotograficky i kresebně pomocí zaměření. Tento prvek je také zachycen v půdorysech objektu. Přibližná cena: 30 tis. Stavebně-technický průzkum Průzkum by měl být proveden zkušeným projektantem a měl by zahrnovat informace o založení zdiva, vlhkostních poměrech, stavu nosných konstrukcí, klenebních systémů, dřevěných stropů, krovu, střech, omítek, podlah, výplní otvorů Památky pro život 15

17 atd. Přibližná cena: 90 tis. Statický průzkum Průzkum by měl provádět zkušený odborník v oboru obnovy památek. Podmínkou by měl být minimální zásah do případných ohrožených konstrukcí a vratnost každého zásahu. Přibližná cena: 150 tis. Restaurátorský průzkum Výtvarná a uměleckořemeslná díla nemohou být ošetřována běžnými stavebněřemeslnými technikami v rámci stavební dodávky, jejich obnova musí být vždy pevně stanovena v rámci projektové dokumentace obnovy stavebního díla. Restaurátor musí být držitel oprávnění MK ČR. Vzhledem k archivní zprávám zachovaným pro zámek v Kácově bude nutné provézt, ať již najednou nebo postupně restaurátorský prakticky všech prostorů v objektu. Přesnější vymezení doporučených restaurátorských sond je v obrazové příloze č až 5.4. Pro obnovu a využití zámku, je v tomto případě restaurátorem zjištěný rozsah nástěnných maleb naprosto zásadní. Přibližná cena: Při provedení nástěnných maleb technikou secco se cena jedné pásové sondy pohybuje kolem 6 tis. Restaurování nástěnných maleb zakrytých vrstvami vápenných nátěrů, včetně retuší, upevnění, tmelení atd. je cca 14 tis. za 1m2. Při průměrné půdorysné ploše pokoje 40 m2, výšce stropů 280 cm a předpokládaném pokrytí stěn i stropů malbami provedenými technikou secco se cena za kompletní restaurování jedné místnosti pohybuje kolem 1, 5 mil. Památky pro život 16

18 Zřízení pracovní skupiny k využití zámku Pracovní skupina, ba měla být zřízena ze zástupců vedení města, pokud možno odborně způsobilých stálých obyvatel. Měl by v ní být, pokud možno odborník ve stavebních otázkách, historik, odborník na cestovní ruch atd. Pracovní skupinu, lze v některých případech nahradit občanským sdružením založeným z popudu vedením městyse za účelem především shánění finančních prostředků. Výsledky pracovní skupiny by měly být reálné a měřitelné. Provedení kompletního strategického plánování Za účasti vedení městyse a pracovní skupiny, která by měla být kvůli využití zámku zřízena z popudu zástupců města provézt kompletní strategické plánování, ze kterého vyjde konsensuální závěr, kterým směrem se městys vydá při dalším využití zámku. Tento plán by měl být platný alespoň na 2 roky. Přibližná cena: 10 tis. Vytvoření celkové koncepce obnovy areálu ve vazbě na jeho zamýšlení využití Koncepce obnovy musí stanovit základní přístup k památce z hlediska její historické, kulturní a estetické hodnoty. V závislosti na předchozí průzkumy by měla navrhnout, i ve více variantách, nejlepší možné využití v závislosti na jasně daných hodnotách. Při koncepci musí být zohledněny nejen památkové nároky, ale i možnosti vlastníka. Studie využitelnosti (Feasibility study) někdy také tzv. Ověřovací studie Tato studie by měla být vedena pod dohledem jak ekonoma, tak architekta, kteří pokud možno exaktně určí, jak jsou navržené funkce pro památku vhodné a ekonomicky udržitelné z hlediska širších souvislostí. Tento materiál bývá také součástí žádostí ke SF EU. Přibližná cena: odhad se pohybuje kolem 100 až 500 tis. Památky pro život 17

19 Architektonicko-urbanistická studie Tato studie by měla do současného zaměření zanést konstrukce, které mají být doplněny i ty, které se mají odstranit. Jejím výsledkem by měl být jasný obraz o památce po její uvažované úpravě či přestavbě pro předem zvolený účel. Přibližná cena: 200 až 500 tis. Projektová příprava Projektová dokumentace k návrhu vydání územního rozhodnutí o umístění stavby Projekt pro stavební povolení Projekt pro provedení stavby Celkové náklady: kolem 1 až 2 mil., případně se částka pohybuje mezi 10 až 15% z celkových nákladů na stavbu Památky pro život 18

20 Doporučené postupné kroky pro celkovou stavební obnovu zámeckého areálu BUDOVA ZÁMKU 1. Oprava střešního pláště, včetně okapových svodů a ochrany koruny zdiva. S tím souvisí i oprava a sanace konstrukce krovu, včetně vikýřů a podlahy v prostoru podstřeší. 2. Zajistit odvlhčení a následného odvětrání zdiva především na severní straně směrem do dvora a západní směrem do zahrady. Při těchto pracích bude nutný archeologický dozor. 3. Vypracování projektu na celkovou obnovu fasády, kterému musí předcházet restaurátorský průzkum. Poslední oprava fasády zámku proběhla bohužel velmi nekvalitně. Tudíž je nutné pokusit se obnovit barokní barevnost ploch i štukových detailů. Výsledným stavem by měla být podoba exteriéru, jakou měly fasády po dokončení barokní přestavby v letech V této fázi je kromě restaurátorů a památkové dohledu potřebné také spolupracovat se zkušených památkovým architektem, který musí projekt dovézt na realizační fáze. Při sledování barokní barevnosti doporučujeme soustředit pozornost kromě případných nalezených ikonografických dokladů, také na zakončení spojovací chodby na oratoř kostela Narození P. Marie, především exteriér arkády před vstupem z úrovně terénu. Zde se dochovala původní barevnost ze sledovaného období a po jejím důkladném prozkoumání lze tuto část použít i pro fasády samotného zámku. Stejně tak, je nutné přihlédnou při konstrukci barevnosti, k jedinému v současné době dochovanému interiéru a tím je horní část kaple Svatých tří králů. 4. Repasování, výměna, případně zhotovení nových oken či kopie dožitých oken. V 1. sklepení a přízemí jsou až na výjimky okna z 19. století v různém stavu zachování a různých menších modifikací. Tyto okna je možné repasovat a znovu osadit. V patře jsou na jižní straně okna z 19. stol. a na severní okna z 2. pol. 20. stol. Památky pro život 19

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Statutární město Hradec Králové 10/2013-12/2014 Kralovehradecký kraj Společnost BAK stavební společnost, a.s. jako vedoucí sdružení se společností RenoArt s.r.o.

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Projekt záchrany kulturní památky Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Národní kulturní památka rejstř. č. ÚSKP: 11797/7-4653 Římsko-katolická farnost Žďár nad Sázavou

Více

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč NEODKLADNÉ ZÁCHRANY OHROŽENÝCH OBJEKTŮ KRITICKY OHROŽENÉ OBJEKTY roky výstavby 2011 2012 2013 2014 2015 příspěvek Piaristická

Více

Zámek čp. 26 v Hošťálkovech. Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice

Zámek čp. 26 v Hošťálkovech. Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice Zámek čp. 26 v Hošťálkovech Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice Hošťálkovy Letecký snímek areálu zámku V celém okrese Bruntál unikátně dochovaný zámek Hošťálkovy čp.

Více

Orientační restaurátorský průzkum omítkových event. barevných vrstev v interiéru zámku ÚSP na Žampachu pro II. etapu stavebních prací.

Orientační restaurátorský průzkum omítkových event. barevných vrstev v interiéru zámku ÚSP na Žampachu pro II. etapu stavebních prací. Orientační restaurátorský průzkum omítkových event. barevných vrstev v interiéru zámku ÚSP na Žampachu pro II. etapu stavebních prací. Šárka a Petr Bergerovi akad. mal. a restaurátoři 2007 Na přání zástupců

Více

Zámecký areál ve Svojšíně. Aktualizace projektu záchrany Etapa pro roky 2015-2020. Památkový atelier v Plzni

Zámecký areál ve Svojšíně. Aktualizace projektu záchrany Etapa pro roky 2015-2020. Památkový atelier v Plzni Zámecký areál ve Svojšíně Aktualizace projektu záchrany Etapa pro roky 2015-2020 Objednatel: Zpracoval: Obec Svojšín Památkový atelier v Plzni Plzeň červen 2015 Identifikační údaje Návrh stavby: Zámecký

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

Zámecký areál ve Svojšíně Aktualizace projektu záchrany

Zámecký areál ve Svojšíně Aktualizace projektu záchrany Zámecký areál ve Svojšíně Aktualizace projektu záchrany Objednatel: Obec Svojšín Zpracoval: Zdeněk Knoflíček Ing.arch. Jitka Pohořalá Památkový atelier Plzeň červen 2010 Identifikační údaje Návrh stavby:

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

Příklad rekonstrukce a oživení památky starého pivovaru v Jilemnici

Příklad rekonstrukce a oživení památky starého pivovaru v Jilemnici Příklad rekonstrukce a oživení památky starého pivovaru v Jilemnici Příklad rekonstrukce a oživení památky starého pivovaru v Jilemnici Stav objektu v roce 1995 Příklad rekonstrukce a oživení památky starého

Více

Kněž kostel sv. Bartoloměje

Kněž kostel sv. Bartoloměje Kněž kostel sv. Bartoloměje (Opis z knihy Umělecké památky Čech oddíl Čáslavsko od D.A. Birnbaumové, vydané 1929) Filiální kostel sv.bartoloměje, prvně se uvádí jako farní r.1362. Byl tehdy farním kostelem

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče Portfolio fa čvut Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011 rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče průvodní technická zpráva Identifikační údaje Název stavby : Rehabilitace

Více

Investiční příležitost - Opočno

Investiční příležitost - Opočno Objekt bývalého soudu a zámeckého pivovaru v Opočně - č.p. 2 Strana 1 z 9 Objekt č.p. 2 - základní informace součástí objektu jsou bývalá budova soudu a bývalý zámecký pivovar, spolu s areálem opočenského

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

L I B Č A N Y ROMÁNSKÝ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

L I B Č A N Y ROMÁNSKÝ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE S-2 S-5 PŘÍLOHA: C / I / 1 ŠIRŠÍ VZTAHY 1 : 250 (A3) TISK: 11. 10. 2011 S-3 S-1 S-4 PŘÍLOHA: C / II / 1 PŮDORYS V ÚROVNI PŘÍZEMÍ PŘÍLOHA: C / II / 2 PŮDORYS V ÚROVNI EMPORY PŘÍLOHA: C / II / 3 PŮDORYS

Více

Investor: Praha 6 169 02. Popis objektu:

Investor: Praha 6 169 02. Popis objektu: Zadávací dokumentace "Adaptace prostor na zaměstnaneckou mateřskou školu" pro zhotovení projektové dokumentace ÚVN Praha 2014 Investor: Ústřední vojenská nemocnice Vojenské nemocnice 1200 Praha 6 169 02

Více

Kostelec nad Orlicí, Nový zámek Rekonstrukce malovaných šablonových dekorů na stropech sálů č. 114, 115, 116 Spolupráce: Aleš Kacetl 2 3/2015

Kostelec nad Orlicí, Nový zámek Rekonstrukce malovaných šablonových dekorů na stropech sálů č. 114, 115, 116 Spolupráce: Aleš Kacetl 2 3/2015 NÁSTĚNNÉ MALBY Šternberk, bývalý augustiniánský klášter Odkryv a restaurování barokních maleb ve špaletách a v nástropním zrcadle ve 2. nadzemním podlaží 3 4/2015 Hořovice, zámek Zajištění nástropní malby

Více

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR Víkendová chata, Horní Zálezly 10, okres Ústí nad Labem Projekt: Stavitel: ing.

Více

J. Škabrada, Z. Syrová, J. Syrový: Nové poznatky o nejstarších vesnických domech na Vysočině

J. Škabrada, Z. Syrová, J. Syrový: Nové poznatky o nejstarších vesnických domech na Vysočině J. Škabrada, Z. Syrová, J. Syrový: Nové poznatky o nejstarších vesnických domech na Vysočině grantový projekt SOVAMM / MK ČK 1999-2002: Litomyšlsko - Vysokomýtsko - soupis stávajích archit. a urbanist.

Více

KONVERZE A DOSTAVBA PIVOVARU V SEDLCI U KUTNÉ HORY DIPLOMOVÁ PRÁCE FA ČVUT ZS 2011/2012 15114 ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE

KONVERZE A DOSTAVBA PIVOVARU V SEDLCI U KUTNÉ HORY DIPLOMOVÁ PRÁCE FA ČVUT ZS 2011/2012 15114 ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE KONVERZE A DOSTAVBA PIVOVARU V SEDLCI U KUTNÉ HORY DIPLOMOVÁ PRÁCE FA ČVUT ZS 2011/2012 15114 ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE Vypracoval: Vojtěch Listík Vedoucí práce: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa Konzultant:

Více

1. Úvod. 4. Financování provozu děčínského zámku 4.1. Provoz děčínského zámku r. 2003 4.2. Provoz děčínského zámku plán na r. 2004

1. Úvod. 4. Financování provozu děčínského zámku 4.1. Provoz děčínského zámku r. 2003 4.2. Provoz děčínského zámku plán na r. 2004 Koncepce využití západního a severozápadního křídla děčínského zámku Zpracoval: odbor rozvoje Městský úřad Děčín, odbor správy majetku města Městský úřad Děčín, Iniciativa pro děčínský zámek, Děčínský

Více

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ R - - běžná hradební zeď radnice MPR - KP 22622/3-2278 Obnova obv.pláště radnice 1995 R Rest. soklu radnice 2000 Rest. ochozu věže radnice 2000 1 - radnice Masarykovo nám. 2262 A/11 2278 MT Obnova radnice

Více

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS Zámek netradiční dispozice tvaru kruhové výseče s renesančním arkádovým nádvořím a věží. Nejhodnotnější interiéry zámku s rokokovými nástěnnými malbami

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

PASPORTIZACE STATIKY

PASPORTIZACE STATIKY STATIKON Solutions sro Hostinského 1076/8 155 00 Praha 5 Stodůlky PASPORTIZACE STATIKY RODINNÝ DŮM Název referenční dokument Adresa ZKRÁCENÁ VERZE Počet stran: 35 x A4 Vypracovali: Ing, V Praze, červenec

Více

Pamatky-facvut.cz. Vzpomínka na další společné podniky. Vinec, restaurování vnějšího pláště románského kostela

Pamatky-facvut.cz. Vzpomínka na další společné podniky. Vinec, restaurování vnějšího pláště románského kostela Vzpomínka na další společné podniky Vinec, restaurování vnějšího pláště románského kostela Díky pozvání NPÚ územního odborného pracoviště pro střední Čechy jsme měli příležitost zúčastnit se uzavření letošní

Více

strana 1 Popis č. 3772/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3772/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3772/2013 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 50 na pozemku parc.č. 499 a pozemky parc.č. 63, 495, 496/2, 499 a 500 včetně věcného břemene, součástí a příslušenství; budova a pozemky

Více

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY' ' REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE. architektonická studie. autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D.

Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE. architektonická studie. autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D. Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE architektonická studie autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D. 10/2012 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE investor: autor: OBECNÍ DŮM MOUTNICE architektonická studie Obec Moutnice,

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Zakázka Název : Starovice lokalita vinných sklepů Kraj : Jihomoravský Obec : Starovice Datum zpracování : březen 2011

Zakázka Název : Starovice lokalita vinných sklepů Kraj : Jihomoravský Obec : Starovice Datum zpracování : březen 2011 . TEXTOVÁ ČÁST.1. Identifikační údaje Zakázka Název : Starovice lokalita vinných sklepů Kraj : Jihomoravský Obec : Starovice Datum zpracování : březen 2011 Objednatel Jméno / název : Obec Starovice dresa

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_137 Datum: 11.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_137 Datum: 11.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce proti průmyslové civilizaci Secesi charakterizuje přesycenost

Více

Renesanční zámek Boskovštejn

Renesanční zámek Boskovštejn Zámek na prodej v České Republice Renesanční zámek Boskovštejn Komplex nemovitostí v obci Boskovštejn nedaleko Znojma se skládá z renesančního zámku, objektu bývalého mlýna s hospodářským stavením, rybníku

Více

OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA MONUMENTA VIVA. Mezinárodní konference PÉČE O KULTURNÍ DĚDICTVÍ V OBLASTECH BÝVALÝCH SUDET

OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA MONUMENTA VIVA. Mezinárodní konference PÉČE O KULTURNÍ DĚDICTVÍ V OBLASTECH BÝVALÝCH SUDET OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA Mezinárodní konference MONUMENTA VIVA PÉČE O KULTURNÍ DĚDICTVÍ V OBLASTECH BÝVALÝCH SUDET OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA DOKUMENTACE A POPIS ÚZEMÍ OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA Stavební

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 4065-81/2015 NEMOVITÁ VĚC: Budova zem.stav bez čp/če + pozemek p.č.st.40 Katastrální údaje : Kraj Kraj Vysočina, okres Havlíčkův Brod, obec Vilémov, k.ú. Dálčice Adresa

Více

Obecná problematika nejohroženějších památek (nejen) v Královéhradeckém kraji

Obecná problematika nejohroženějších památek (nejen) v Královéhradeckém kraji Obecná problematika nejohroženějších památek (nejen) v Královéhradeckém kraji Objekty v minulosti převážně zestátněné a zdevastované, po restitucích bez zázemí (zdroje financí) rozebrané a ponechané náhodě

Více

Region soudržnosti NUTS II Střední Morava. Model IPRM a IPRÚ

Region soudržnosti NUTS II Střední Morava. Model IPRM a IPRÚ Region soudržnosti NUTS II Střední Morava Model IPRM a IPRÚ IPRM-integrovaný plán rozvoje města Východiska na úrovni EU a ČR - Legislativa pro období 2007-2013 důraz na integrovaný přístup a tlak velkých

Více

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU UBYTOVNY ČNB, NÁPRSTKOVA UL., PRAHA

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU UBYTOVNY ČNB, NÁPRSTKOVA UL., PRAHA KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha 6 ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU UBYTOVNY ČNB, NÁPRSTKOVA UL., PRAHA 2003 KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha

Více

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán N a b í d k a Karviná. Město v kráse památek Zaniklý zámek Ráj v osudech staletí Lottyhaus. Vedlejší křídlo zámku Fryštát v Karviné Příběh manželství Larisch-Mönnichů Minulostí zámeckých parků v Karviné

Více

Hlavní město Praha Magistrát hl. m. Prahy Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Jungmannova 35/29 Praha 1 111 21

Hlavní město Praha Magistrát hl. m. Prahy Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Jungmannova 35/29 Praha 1 111 21 Hlavní město Praha Magistrát hl. m. Prahy Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Jungmannova 35/29 Praha 1 111 21 Váš dopis č. j. / ze dne S-MHMP 231202/2009 Naše č. j. NPÚ-302/2009/2009 Vyřizuje

Více

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor památkové péče a školství sídlo

Více

M 1:1000 1040/38 1040/52 1040/62 1040/60 1040/206 1040/42 1040/202 1040/67 1040/40 1040/48 1040/110 1040/63 1040/45 1040/41 1040/205 1040/200 1040/108

M 1:1000 1040/38 1040/52 1040/62 1040/60 1040/206 1040/42 1040/202 1040/67 1040/40 1040/48 1040/110 1040/63 1040/45 1040/41 1040/205 1040/200 1040/108 DIPLOMNÍ PROJEKT KOSTEL S FARNÍM CENTREM NA SÍDLIŠTI BARRANDOV V PRAZE AUTOR : JAROSLAV FILEK VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE : ING. ARCH. AKAD. ARCH. ANTONÍN JENÍČEK AKAD. ROK / SEMESTR : 2010/2011 / LETNÍ KONZULTANT

Více

Veřejná dražba dobrovolná A1758

Veřejná dražba dobrovolná A1758 Informační memorandum Veřejná dražba dobrovolná A1758 Dům na náměstí s obchodními prostory Česká Lípa Podlahová plocha budovy 246 m 2 Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Poloha objektu...

Více

STUDIE - DISPOZICE A FASÁDA - RD PRAHA - KUNRATICE

STUDIE - DISPOZICE A FASÁDA - RD PRAHA - KUNRATICE STUDIE - DISPOZICE A FASÁDA - RD PRAHA - KUNRATICE ZADAVATEL: Jiří Novotný Za Kovářským rybníkem, Praha AUTOR: Ing. arch. Naďa Richterová Zahořany 32, 411 48 Křešice DATUM: 14. 10. 2014 FORMÁT: 23 A4 1

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA A OBSAH: 1. Účel objektu...2 2. Architektonické a dispoziční řešení...2 3. Kapacita, podlahová plocha...2 4. Stavebně technické a konstrukční řešení...2 5. Zhodnocení stávajícího stavu

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice NEJČASTĚJI POUŽÍVANÉ MATERIÁLY DRUHY STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

STAV PŘED ZAPOČETÍM SANAČNÍCH PRACÍ A PO JEJICH UKONČENÍ ČERVENEC ZÁŘÍ 2013 ČÁST 1. STŘEDNÍ A SEVEROVÝCHODNÍ KŘÍDLO - PŘÍZEMÍ

STAV PŘED ZAPOČETÍM SANAČNÍCH PRACÍ A PO JEJICH UKONČENÍ ČERVENEC ZÁŘÍ 2013 ČÁST 1. STŘEDNÍ A SEVEROVÝCHODNÍ KŘÍDLO - PŘÍZEMÍ Fotodokumentace týkající se i. Etapy záchrany zámku v lipové STAV PŘED ZAPOČETÍM SANAČNÍCH PRACÍ A PO JEJICH UKONČENÍ ČERVENEC ZÁŘÍ 2013 ČÁST 1. STŘEDNÍ A SEVEROVÝCHODNÍ KŘÍDLO - PŘÍZEMÍ Pohled na zámek

Více

UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE

UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE 1. Vybrané kapitoly z filozofie předmět Hod. 1. Úvod do filozofie. Dějiny filozofie Filosofie krásy. Estetika.. Etika.Etické aspekty památkové péče. 3. Úvod

Více

RADNICE. Dne 16.června 1538 však vznikl v mincovně požár, při kterém vyhořela radnice a 15 domů v jejím okolí.

RADNICE. Dne 16.června 1538 však vznikl v mincovně požár, při kterém vyhořela radnice a 15 domů v jejím okolí. RADNICE Radnice v Jáchymově je vynikajícím dokladem pozdně gotického renesančního stavitelství z l. poloviny 16.století. Přes všechny pozdější stavební úpravy si zachovala původní dispozici pozdně gotické

Více

Právní forma žadatele. Poskytnutý

Právní forma žadatele. Poskytnutý Číslo projektu Objekt, na jehož opravu je žádáno Název projektu Žadatel Právní forma žadatele Poskytnutý příspěvek okres Rozhodnutí Rady KK/Zastupitelstva KK 71 Horní Hrad, zámek Obnova sněmovních sálů

Více

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice Obec Příšovice Místní program obnovy vesnice Strana 1 z 1 Místní plán obnovy vesnice v Příšovicích se skládá z následujících akcí v průběhu let 2013 až 2017 a dále Akce osvětové, kulturní a společenské

Více

Autorská zprava. Úvod. Bytové domy pro seniory

Autorská zprava. Úvod. Bytové domy pro seniory Autorská zprava Úvod Zadání diplomové práce je návrh souboru staveb sloužících pro ubytování seniorů, včetně denního stacionáře na parcele v prostoru křižovatky ulic U Krčské vodárny a U Habrovky na Praze

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

Důvodová zpráva Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou konané 21. 10. 2015. 8 - Projekt Paměť v krajině Trojzemí OP PS SN CZ

Důvodová zpráva Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou konané 21. 10. 2015. 8 - Projekt Paměť v krajině Trojzemí OP PS SN CZ Důvodová zpráva Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou konané 21. 10. 2015 8 - Projekt Paměť v krajině Trojzemí OP PS SN CZ Projekt s názvem Paměť v krajině Trojzemí spojuje 6 kooperačních projektových

Více

Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé. 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny. Jan Vaic, člen komise

Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé. 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny. Jan Vaic, člen komise Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny Jan Vaic, člen komise Komise CR v Lounech Poradní orgán Rady Města Loun 6 členů, odborníků se zkušenostmi

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8868-117/11. o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku:

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8868-117/11. o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku: ZNALECKÝ POSUDEK č. 8868-117/11 o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní

Více

městskou památkovou zónu Gabrielův dům /1/ rodný dům Theresy Kronesové morový sloup se sousoším sv. Trojice

městskou památkovou zónu Gabrielův dům /1/ rodný dům Theresy Kronesové morový sloup se sousoším sv. Trojice BRUNT Á L Bruntál Na území České republiky je Bruntál pravděpodobně nejstarším městem z hlediska institucionálního. Z tzv. Uničovské listiny krále Přemysla I. Otakara z r. 1223 lze usoudit, že Bruntál

Více

Vodní mlýn Wesselsky v Loučkách nad Odrou

Vodní mlýn Wesselsky v Loučkách nad Odrou Vodní mlýn Wesselsky v Loučkách nad Odrou P R E Z E N T A C E K S E M I N Á Ř I Letecký snímek areálu mlýna Wesselsky 1. Budova mlýna A - bydlení, instalovaný objekt (technologie) 4. 3. 2. Budova B (bývalé

Více

Číslo Název prvku Popis prvku Kusů Rozměry Datace fotografie Číslo obrázku

Číslo Název prvku Popis prvku Kusů Rozměry Datace fotografie Číslo obrázku Název Popis Kusů Rozměry Datace fotografie obrázku 1 Dřevěná vnitřní stěna 1 viz.obrázek Období Foto 1 Vnitřní dřevěná stěna plně prosklená, č.1/1,1/2,1/3. s dveřmi dvoukřídlovými otevíravými a pevným

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3930-53/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3930-53/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3930-53/2014 O ceně pozemku p.č.st.1074/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 370m 2 včetně součástí pozemku tj. stavby zem.stav. čp.1226, pozemku p.č.549/34 ostatní plocha manipulační

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

Klášterec nad Ohří Kadaň

Klášterec nad Ohří Kadaň Klášterec nad Ohří Kadaň Úvodem Města Klášterec nad Ohří a Kadaň připravují pro návštěvníky regionu návštěvnickou kartu. Karta umožní volný vstup do řady turisticky atraktivních zařízení a poskytne slevy

Více

Odborné vyjádření č. 281186

Odborné vyjádření č. 281186 Odborné vyjádření č. 281186 Předmětem odborného vyjádření je hrubý odhad tržní hodnoty nemovitosti Pohraničních Stráží 1586 Varnsdorf, zapsané v KN na LV č. 5705 pro obec Varnsdorf a katastrální území

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_132 Datum: 2.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_132 Datum: 2.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Zkrácený stavebně-historický průzkum zámeckého areálu v Kácově

Zkrácený stavebně-historický průzkum zámeckého areálu v Kácově Zkrácený stavebně-historický průzkum zámeckého areálu v Kácově Zpracováno pro úřad městyse v Kácově Září 2011 Vypracovalo občanské sdružení Památky pro život OBSAH 1. Popis výchozího stavu zámeckého areálu

Více

PROJEKT REKONSTRUKCE SOKOLOVNY 2015 2018

PROJEKT REKONSTRUKCE SOKOLOVNY 2015 2018 PROJEKT REKONSTRUKCE SOKOLOVNY 215 218 TJ SOKOL BOHUŇOVICE pro ZO Bohuňovice Zasedání zastupitelstva 21.5.215 Ing. Václav Fryčák 1 I. Současný stav / Shrnutí TJ Sokol Bohuňovice jako vlastník Sokolovny

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Nabídka komerčního objektu v areálu DOB Centrum v Dobřichovicích. k prodeji. www.dob-invest.cz

Nabídka komerčního objektu v areálu DOB Centrum v Dobřichovicích. k prodeji. www.dob-invest.cz Aktuálně k prodeji Nabídka komerčního objektu v areálu DOB Centrum v Dobřichovicích připraveno pro wellness, fitcentrum, zdravotní služby (rehabilitace/ordinace) právě stavěno jako součást areálu s bydlením

Více

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Břeclav - Národních hrdinů 3127/7 Reprezentativní administrativní budova v centru Břeclavi Celková výměra podlahových ploch cca 6 200 m² Garážové stání až pro 3 osobní automobily

Více

PROMĚNY HISTORICKÉ ARCHITEKTURY VENKOVA

PROMĚNY HISTORICKÉ ARCHITEKTURY VENKOVA PROMĚNY HISTORICKÉ ARCHITEKTURY VENKOVA BAROKNÍ DVŮR BOROTÍN Milan Tejnor TAKELOT s.r.o. Statek Blažejovice 19.2.2015 https://www.facebook.com/bd.borotin AGENDA BAROKNÍ DVŮR BOROTÍN ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ

PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ REGULAČNÍ PLÁN BÍLÁ PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ NÁVRH ZADÁNÍ sestavený k projednání ve smyslu 61 a 62 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zpracovaný

Více

Informační a orientační systém města Proseč

Informační a orientační systém města Proseč PROJEKT Informační a orientační systém města Proseč Žadatel: Město Proseč, Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče IČO: 00270741, tel.: 469 321 137 Zástupce: Jan Macháček, starosta města Zpracoval: Jan Macháček,

Více

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA. v Brně 1937 1939, interiér, Muzeum města Brna. Reprofoto: Marcela

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA. v Brně 1937 1939, interiér, Muzeum města Brna. Reprofoto: Marcela OBRAZOVÁ PŘÍLOHA 1. Otakar Oplatek, fotogalerie Petra Oplatka. Reprofoto: 2. Brno, oddělení územního plánování v padesátých letech na Zemském národním výboře, fotogalerie Petra Oplatka. Reprofoto: 3. Brno,

Více

Renesance a Jindřichův Hradec

Renesance a Jindřichův Hradec Renesance a Jindřichův Hradec ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

PROJEKT Revitalizace autobusových čekáren Proseč

PROJEKT Revitalizace autobusových čekáren Proseč PROJEKT Revitalizace autobusových čekáren Proseč Žadatel: Město Proseč, Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče IČO: 00270741, tel: 469 321 137 Zástupce: Jan Macháček, starosta města A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA a cíle

Více

B.Souhrnná technická zpráva

B.Souhrnná technická zpráva B.Souhrnná technická zpráva B.1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení B.1.1. Zhodnocení staveniště Jedná se o stávající objekt zámku obklopeného parkem, který se nachází v severní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2386/22

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2386/22 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2386/22 o obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 1559/51 v domě čp. 1559 postaveném na pozemku parc.č. 73/3 včetně podílu na společných částech domu bez spoluvlastnického podílu

Více

Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře -konference o obnově a restaurování chrámu s doprovodným programem

Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře -konference o obnově a restaurování chrámu s doprovodným programem Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře -konference o obnově a restaurování chrámu s doprovodným programem ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2012 ÚVOD Chrám svaté Barbory, který je prohlášen národní kulturní památkou a je spolu

Více

SANACE OBJEKTU OBČANSKÉ VYBAVENOSTI ČP. 87 PERTOLTICE POD RALSKEM NA POZEMKU P.Č. 596 K.Ú. PERTOLTICE POD RALSKEM

SANACE OBJEKTU OBČANSKÉ VYBAVENOSTI ČP. 87 PERTOLTICE POD RALSKEM NA POZEMKU P.Č. 596 K.Ú. PERTOLTICE POD RALSKEM SANACE OBJEKTU OBČANSKÉ VYBAVENOSTI ČP. 87 PERTOLTICE POD RALSKEM NA POZEMKU P.Č. 596 K.Ú. PERTOLTICE POD RALSKEM Název: Investor: Kreslil, psal: Datum: Popis prací, výkaz výměr sanace stavby občanské

Více

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Budova hotelu: Leží na vlastním pozemku. Sestává z hlavní budovy, dvorního traktu a budovy tzv. ubytovny. V současné době

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 5.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 5.4. Anotace: Valticko lednický areál a Pálava jako turistický region specifika, kulturní památky, využitelnost z hlediska turistického ruchu Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Dne 3. 10. 2012 vyšla ve Sbírce zákonů tiskem změna pod číslem 318/2012 Sb. Platnost novely zákona je od 1. 1. 2013. Co je nového? Jen vybrané podstatné

Více

www.praguecityline.cz Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Buchlovice

www.praguecityline.cz Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Buchlovice Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Buchlovice Tato trasa je publikována jako součást série bezbariérových tras Českou republikou, které jsou vhodné pro bezbariérové cestování Všechny publikované

Více

LÁZEŇSKÝ SENIOR PARK TOUŠEŇ

LÁZEŇSKÝ SENIOR PARK TOUŠEŇ Gerstnerova 7, 170 00 Praha 7 LÁZEŇSKÝ SENIOR PARK TOUŠEŇ Popis projektu Společnost SENIOR INVESTMENT a.s. je vlastníkem pozemků v katastru obce Lázně Toušeň v okrese Praha - východ (cca 10 km severně

Více

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny Dobré odpoledne VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny 1. Památky místního významu 2. Muzea a expozice místního a regionálního dědictví Dědictví musí být ve

Více

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení Veřejná zakázka malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace a energetického auditu stavby Realizace úspor energie - SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim včetně výkonu autorského dozoru Příloha č. 3 Všechny

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

identifikační údaje kapacitní údaje

identifikační údaje kapacitní údaje pozemky chrustenice rd1 identifikační údaje název pozemky chrustenice, lokalita dolejší alej, rodinný dům typ 1 místo chrustenice, okres beroun pozemky č.1-10 investor GEISON REAL, a.s. Na výsluní 201/13

Více

Sanace nosných konstrukcí

Sanace nosných konstrukcí ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace nosných konstrukcí Historický dům v Telči Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Popis objektu dům

Více

RENESANCE V ČECHÁCH. mecenáš umění rudolfínská doba

RENESANCE V ČECHÁCH. mecenáš umění rudolfínská doba RENESANCE V ČECHÁCH U nás tento sloh nebyl nadlouho, pouze v 16.st za vlády Ferdinanda Habsburského, který povolal na přestavbu Pražského hradu italské umělce a pak především za Rudolfa II. mecenáš umění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3709-99/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3709-99/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3709-99/2012 O ceně nemovitostí, tj. rodinného domu čp.319 včetně příslušenství a pozemků p.č.st.503 a p.č.183/2, vše v obci a k.ú.čeperka, část obce Čeperka Objednatel znaleckého posudku:

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více