karviná kroky a skoky small steps and giant leaps

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "karviná kroky a skoky small steps and giant leaps"

Transkript

1 KARVINÁ

2 kroky a skoky small steps and giant leaps V jedné knize se píše, že svět se mění nenápadně. Takové přirovnání však neplatí pro Karvinou statutární město, jež za posledních pár let prošlo tak výraznou změnou, že je to znát už na první pohled. Prostředí Karviné se postupně vyrovnává a původní výlučně průmyslová orientace města doznává citelných změn. Obzvlášť je to patrné v centru města a v jeho hlavních obydlených částech. Město již nyní oplývá bohatou zelení, a přestože životní prostředí velmi utrpělo průmyslovými aktivitami důlních podniků, můžeme k radosti všech obyvatel města pozorovat výrazné zlepšení. I když se v tomto případě jedná o pokrok krůček za krůčkem, v jiných sférách života Karviné jde naopak doslova o skoky. V oblasti kultury a sportu se rozšiřuje a zkvalitňuje nabídka a vylepšuje infrastruktura. Společenské dění města ovlivňuje především existence Obchodně-podnikatelské fakulty Slezské univerzity a rozvoj podnikatelských aktivit podporovaných také oceněnou průmyslovou zónou Nové pole. Na pozitivní image města a stoupající návštěvnost mají nepochybně ohromný vliv Lázně Darkov a řada obnovených památek v městské památkové zóně v čele se zámkem Fryštátem a jedinečnou raritou, kterou představuje šikmý kostel sv. Petra z Alkantary. Ten je již v širokém povědomí znám jako česká Pisa. Tak přijeďte a objevujte Karvinou. Somebody once wrote that the world changes without us noticing. But that certainly doesn t apply to Karviná a town that has changed so much in the last few years that you can t fail to notice the transformation. Karviná s environment is gradually regaining its natural balance, and the town is no longer based solely around industry, as it was in the past. These changes have been particularly striking in the town centre and the main residential areas. Karviná now abounds with lush greenery, and though the local environment has been scarred by extensive coal mining, there has been a clear change for the better to the great satisfaction of local people. These environmental changes have indeed been a series of small steps. However, in other areas of life, Karviná has moved forward in truly giant leaps. The town s cultural and sporting life has flourished, with an ever-increasing range of events and activities as well as constantly improving infrastructure and facilities. The town has a vibrant social life, partly thanks to the Silesian University s School of Business Administration and the development of enterprise supported by the award-winning Nové Pole industrial zone. A key role in building Karviná s positive image has been played by the Darkov Spa, the many newly restored historical buildings in the town centre heritage zone, including the Fryštát chateau, as well as a unique local curiosity, the leaning church of St Peter of Alcantara, dubbed the Czech Pisa all of which have attracted increasing numbers of visitors. So now it s your turn come and discover Karviná for yourself! 2 3

3 včera a dnes then and now Historii můžeme chápat jako nepopulární výčet letopočtů a dat, vztahujících se k více či méně významným událostem, kterými vývoj města prošel. Historii můžeme vnímat jako fenomén genia loci v místě, kde žijeme, které navštěvujeme a kterým procházíme. Na každém kroku se setkáváme s doteky minulosti, ať už v podobě historických památek, přírodních zajímavostí a úkazů, či ve způsobu života místních obyvatel. Karviná, přesněji řečeno zdejší území, je opravdu zasloužilým pamětníkem. Historie města je spjata s rokem 1268, ale lidské dějiny se zde začaly odvíjet již mnohem dříve, o čemž svědčí zdejší archeologické nálezy. One way of looking at history is as a rather dull list of dates, a series of more or less important events that have taken place in the town. But history means more than this it also represents the genius loci, the unique soul of a particular place. Everywhere in Karviná we can feel the touch of history whether in historical buildings, interesting natural features, or in the lives and culture of the local people. Karviná or to be more precise, the area that is now Karviná has experienced a roller-coaster ride through the centuries. The first important date in the town s history is 1268, though human history began to unfold here much earlier than that as is proved by archeological finds in the vicinity. 4 5

4 Tak šel čas Timeline první písemné zmínky o území dnešního města v listině opolského vévody Vladislava, kterou se uděluje právo na vyvařování soli v osadě Solca 1300 Vratislavský desátek z let dokládá existenci zdejších lokalit Fryenstat (Fryštát), Roy (Ráj), Carwina (Karviná), Bertholdi villa (Darkov) 1305 dnešní část města Fryštát povýšena na město rozvoj řemesel a obchodu, především plátenictví, v lokalitě, které se dodnes říká Bělidlo Bolkovo privilegium městu uděleno dědičné právo do čtvrtého kolena, právo mílové, várečné, lovu na panském, zřizování cechů a právo vyššího soudnictví 1473 Kazimírovo privilegium rozšíření výsad a povolení konat výroční trhy 1496 zřízen magistrát v čele s purkmistrem a radními, který nahradil úřad dědičného fojta s konšely rozsáhlý požár, zničena většina staveb města, desetileté osvobození od dávek a poplatků 1560 vlastní městská ústava, rozvoj rybnikářství a pivovarnictví období reformace, r nařízení pro Fryštát o jediném vyznání evangelické víry; jedině evangelíci mohli zastávat úřad nebo se vyučit řemeslu 2. pol. 16. stol. knížecí rod těšínských Piastovců prodal panství hejtmanovi Václavu Cigánovi ze Slupska 1600 období třicetileté války provázené epidemiemi a válečným drancováním a následná protireformace, hluboký hospodářský úpadek, 1623 město stiženo morem, následovaly časté změny majitelů panství slezské války vystupňovaly tíživou hospodářskou situaci 1766 selská vzpoura, jejímž ohniskem byla zdejší část Staré Město a vůdcem vzbouřenců se stal sedlák Ondra Foltýn 1771 vydání nového robotního patentu pro Slezsko 1776 nález černého uhlí, zásadní obrat v rozvoji města 1792 Fryštát koupil hraběcí rod Larisch-Mönnichů, majitelem do r Fryštát se stal sídlem okresu rozvoj koksárenství, hutnictví, železářství a průmyslu souvisejícího se zdejším dolováním 1867 první lázeňská sezona Lázní Darkov 1872 dobudování Košicko-bohumínské dráhy 1900 Karviná se ekonomicky dostává do popředí rakousko-uherské monarchie 1923 Karviná (dnešní část Doly) povýšena na město území pod polskou správou 1939 začlenění do Velkoněmecké říše 1945 po osvobození opět součástí Československého státu poválečná orientace na těžký průmysl 1946 začátek výstavby nových sídlišť 1948 sloučení samostatných obcí Fryštát, Karviná, Darkov, Ráj a Staré Město do nově utvořeného města Karviné 1968 sovětská okupace, následovalo období normalizace 1989 sametová revoluce, pád komunistického režimu 1990 založení Obchodně podnikatelské fakulty Slezské univerzity 1992 vyhlášení městské památkové zóny rekonstrukce zámku Fryštátu, zpřístupnění veřejnosti budování průmyslové zóny Nové pole získání statutu statutární město Karviná obnova historických památek, revitalizace životního prostředí, rozvoj podnikatelských aktivit, podpora rozvoje bydlení, rozvoj lázeňství, školství a celkové infrastruktury města first written mention of the site of Karviná in a document of Vladislav, Duke of Opole, granting a licence for salt-boiling in the village of Solca 1300 records of tithes imposed from Wroclaw ( ) document the existence of local settlements Fryenstat (Fryštát), Roy (Ráj), Carwina (Karviná), Bertholdi villa (Darkov) 1305 today s Fryštát is granted the status of a town development of trade and commerce, especially linen production in the area now known as Bělidlo (meaning bleaching place ) Bolek s privilege the town is granted hereditary rights up to the fourth remove, mile rights (the rights to trade in the town and within a mile radius of it), brewing rights, hunting rights on the feudal estates, and the rights to establish guilds and operate a higher court of justice 1473 Kazimír s privilege extension of previous rights and granting of the right to hold annual fairs 1496 establishment of a town council led by a mayor and councillors, replacing the hereditary offices of vogt and alderman town extensively damaged by fire, destroying most buildings; ten-year exemption from taxation 1560 town charter drawn up, development of pond husbandry and brewing period of the Reformation, 1562 Fryštát is subjected to laws promoting the Protestant faith; only Protestants are allowed to hold public office or learn trades second half of the 16th century: the Piast princes of Těšín (Cieszyn/Teschen) sell the estates to the provincial governor Václav Cigán of Slupsko 1600 the period of the Thirty Years War, accompanied by epidemics, looting and pillaging, the subsequent Counter-Reformation, and economic crisis 1623 the town is hit by plague, frequent changes of ownership of the estates the Silesian Wars only compound the desperate economic situation 1766 peasants revolt with its epicentre in today s Staré Město (Old Town) area, led by the peasant Ondra Foltýn 1771 a law is passed limiting the number of days peasants are required to work on feudal estates 1776 the discovery of coal deposits marks a turning point in the town s development 1792 Fryštát purchased by Count Larisch-Mönnich; the chateau remained in the family s ownership until Fryštát becomes the centre of the local administrative district development of coke production, metallurgy, iron production and industry related to coal mining 1867 first season at Darkov Spa 1872 completion of the Košice-Bohumín railway line 1900 Karviná becomes a key centre of economic activity in the Austro-Hungarian monarchy 1923 Karviná (today the district of Doly) granted town status Karviná area comes under Polish control 1939 incorporation into the Third Reich 1945 after liberation, Karviná once more becomes part of Czechoslovakia the post-war period sees a strong focus on industrialization 1946 first new housing estates built 1948 the separate municipalities of Fryštát, Karviná, Darkov, Ráj and Staré Město are merged to form the town of Karviná 1968 Soviet occupation followed by the repressive period of normalization 1989 Velvet Revolution the fall of the communist regime 1990 foundation of the School of Business Administration, Silesian University 1992 declaration of urban heritage zone restoration of the Fryštát chateau, opening to the public construction of the Nové Pole industrial zone change of administrative status to Statutory Town of Karviná restoration of historical buildings, rejuvenation of the environment, development of business and enterprise, residential developments, growth in spa tourism, education and the town s infrastructure as a whole 6 7

5 v létě a v zimě summer and winter 8 9

6 ve dne i v noci day and night 10 11

7 nad zemí i pod zemí overground and underground Černé zlato těžba uhlí Black gold coal mining Léčivý dar z hlubin Země jodobromová solanka A healing gift from the depths of the Earth iodine-bromine salt brine 12 13

8 zajímavosti a rarity sights and curiosities šikmý kostel sv. Petra z Alkantary česká Pisa The leaning church of St Peter of Alcantara the Czech Pisa šikmý kostel pokles půdy o 37 m, sklon 6,8 The leaning church ground subsidence of 37 m, leaning by 6.8 archeopark v místě archeologického naleziště v Chotěbuzi a Karviné Archeopark on the site of the archeological find at Chotěbuz near Karviná Symbol Lázní Darkova Pramen života Symbol of Darkov spa, the Life-giving spring léčivý pramen lázní jodobromová solanka moře třetihorního původu The healing spa spring iodine bromine salt brine sea water from the Tertiary period karvinské moře budoucí rekreační areál na zrekultivovaném poddolovaném území Karviná s the future recreation complex on re-cultivated mining land staroměstské rybníky významná kolonie volavky popelavé The old town ponds important populations of Grey herons památný strom dub letní Historical tree Common oak darkovský most Sokolovských hrdinů technická památka po stavebně ojedinělé rekonstrukci a vyzdvižení nad úroveň stoleté vody The Sokolov Heroes Bridge in Darkov a unique restoration project has raised this technical heritage site above the level of 100-year floodwaters dětský koutek ve stylu slovanského hradiště Children s play area in the style of an old Slavic fortress 14 15

9 v zámku a v podzámčí in the chateau and around the chateau Zámek Fryštát Empírový zámek Fryštát má jedno výlučné postavení je jedinou přístupnou památkou svého druhu v celém regionu. Kromě toho má ještě jeden zvláštní význam dochoval se jako jediný ze tří zámků, které se na území města nacházely ještě ve 20. století. Další dva byly zámky Solca a Ráj. Zakladateli zámku byla knížecí rodina těšínských Piastovců a jeho posledními majiteli hraběcí rod Larisch-Mönnichů. Ti jsou známi především jako, dnešními výrazy řečeno, veleúspěšní podnikatelé vlastníci černouhelných dolů. Larischové měli významné postavení u císařského dvora a byli dokonce vzdáleně spřízněni s císařovnou Alžbětou zvanou Sissi. Od roku 1997 je zámek po rozsáhlé rekonstrukci přístupný veřejnosti. Spolu s vedlejším Lottyhausem zahrnuje asi 33 prohlídkových místností ve dvou okruzích. Jedna z reprezentačních místností slouží ke konání svatebních obřadů a příležitostných koncertů komorního charakteru. Třetí prohlídkový okruh zámku zahrnuje stálou expozici českého umění 19. století pobočku Národní galerie v Praze. Zámecký park o rozloze 36 ha, jenž obklopuje zámek Fryštát z jižní strany, byl založen v roce 1804 v anglickém slohu. barokní zámek Ráj Baroque chateau of Ráj novorenesanční zámek Solca Neo-Renaissance chateau of Solca Fryštát Chateau The Empire-style chateau of Fryštát is unique it is the only building of its type in the entire region that is open to the general public. It is also the only surviving member of the trio of chateaux that graced Karviná in the last century the chateaux of Solca and Ráj no longer exist. The Fryštát chateau was built by the Piast princes of Těšín (Cieszyn/Teschen). Its last private owners were the counts of Larisch-Mönnich, a successful family well known for their business acumen as owners of the local coal mines, the Larisch family enjoyed an influential position at the imperial court, and the last Count was closely linked with the Empress Elisabeth, known as Sissi. Since 1997, after a complete restoration, the chateau has been open to the general public. Along with the neighbouring Lottyhaus, the chateau offers two tour routes displaying 33 rooms. One of the grandest chambers is used for wedding ceremonies and occasional concerts of chamber music. The third tour route leads through the regional branch of the Czech National Gallery, housing a permanent exhibition of Czech 19th century art. The park and gardens on the southern side of the chateau cover an area of 36 hectares, and were laid out in 1804 in the English style

10 lázně a wellness spas and wellness Začalo to vlastně omylem. Soused z vedlejšího panství baron Beess záviděl hraběti Larischovi jeho úspěch a nesmírné bohatství plynoucí z dolování. Pokusil se proto také najít černé zlato na svém, ale neuspěl. Pokaždé mu vytryskla pouze jakási slaná voda. Lidé postupně zjistili její léčivé účinky. Vodě se začalo říkat solanka a ta se stále více dostávala do povědomí, až zde byly založeny lázně. Dnes má již karvinské lázeňství stočtyřicetiletou tradici a Lázně Darkov jsou dokonce nejstarší jodobromové lázně v naší zemi. Poskytují špičkové lázeňské služby se zaměřením na léčbu pohybového ústrojí a neurologických stavů. Základem léčby v kombinaci s léčebnou rehabilitací je jodobromová minerální voda mořského původu, již zmíněná solanka, která je jednou z nejkvalitnějších v Evropě. Právě proto, že se jedná o moře třetihorního původu, můžeme pyšně tvrdit, že Karviná má své moře. Na území města mají lázně dvě léčebná zařízení: Staré lázně v Karviné- -Darkově a Nové lázně v Karviné-Hranicích. V poslední době vybudovaly lázně i luxusní wellness centra s kvalitní a bohatou nabídkou pro širokou veřejnost. It all started with a mistake. Baron Beess, the owner of the neighbouring estates, was envious of Count Larisch s business success and the wealth brought by his coal mining activities, and so he started to prospect for the local black gold on his own estates. His attempts failed he found no coal, just springs of salty water. But it was discovered that the salt brine, as it became known, had healing properties. Its fame spread, and eventually a spa was established on the site. Karviná s spa tradition dates back 140 years, and Darkov is the oldest iodine-bromine spa in the Czech Republic, offering top-class spa services focusing on the locomotive apparatus and neurological disorders. Treatment is based around the combination of professional rehabilitation care with the use of curative iodine-bromine mineral water that belongs among the highest-quality salt brines in Europe. The brine originated in the Tertiary period as sea water and so it is no exaggeration to say that Karviná has its own sea! There are two treatment facilities within the town the Old Spa in Darkov and the New Spa in the Hranice district. Recently the spa has also built luxury wellness centres offering a wide range of high-quality services for the general public. Rovněž Miss Europe Monika Žídková využila wellness služeb poskytovaných zdejšími lázněmi Miss Europe, Monika Žídková, enjoying the wellness services provided by the local spa Klientkou lázní byla i topmodelka a karvinská rodačka Petra Němcová, která se zde léčila po zranění z tsunami Karviná-born supermodel Petra Němcová has also been a client of the spa, where she recovered from an injury caused by the tsunami 18 19

11 zábava a umění arts and entertainment K tradičním kulturním stánkům města patří Městský dům kultury, provozující širokou škálu zařízení a pestrý rámec aktivit. Nezastupitelné místo má rovněž Regionální knihovna, která ve svých pobočkách nabízí bohatý knižní, časopisecký a hudební fond, a speciálně pro děti je zde Středisko volného času Juventus. Milovníci umění mohou navštívit Zámeckou galerii Chagall, umístěnou v překrásných prostorách zámku Fryštátu, Mánesovu výstavní síň, galerii Pod věží a výstavní síně Státního okresního archivu, Zdravého města či Muzea Těšínska. Kulturní život města je obohacen množstvím tradičních nebo příležitostných kulturních akcí, odehrávajících se v některém ze zmíněných zařízení nebo na otevřeném prostranství pod širým nebem. Již řadu let město po celém světě úspěšně reprezentuje dětské sborové studio Permoník. Mladým talentům je věnována zvláštní pozornost, ale na své si v bohaté nabídce přijdou všechny věkové kategorie. Among Karviná s traditional cultural venues is the Municipal Cultural Centre, which offers a wide range of facilities and a wealth of activities. A key role in the town s cultural life is also played by the Regional Library, whose branches are extensively stocked with books, periodicals and music. The Juventus Leisure Centre is specially aimed at children. Art-lovers can visit the Chagall Gallery in the beautiful premises of the Fryštát chateau, the Mánes Exhibition Hall, the Tower Gallery (Pod věží) and the exhibition halls of the National District Archive, the Healthy Town centre, or the Těšín Museum. Karviná s cultural life is enriched by a wide range of regular or occasional cultural events, held either at indoor venues (such as those mentioned above) or in the open air. For many years, the town of Karviná has been successfully represented on the international stage by the Permoník children s choir, whose performances have met with acclaim all around the world. Young talent is particularly nurtured here, but all age groups will be find something to enjoy

12 sport a relaxace sport and relaxation Pokud bychom měli říci, který sport je typický pro Karvinou, pak je to jednoznačně házená, která se v našem městě hraje již řadu let na vrcholové úrovni. Město však skýtá různorodé rekreační a sportovní zázemí. V letním období je v provozu koupaliště, kde se mohou milovníci sluníčka a vodních her osvěžit v několika bazénech s tobogany a mnoha atrakcemi pro děti. Populární je především plážový volejbal. Oblíbeným relaxačním místem je tzv. jezero Loděnice v parku Boženy Němcové, kde je možno si zapůjčit loďky, zahrát kuželky nebo chytat ryby. Poblíž se nachází dětský koutek postavený ve stylu slovanského hradiště a malý zookoutek. Městské parky, z nichž nejvýznamnější jsou lázeňský a zámecký, působí jako oázy klidu v rušném životě moderního města. Pomyslným střediskem sportu je zdejší zimní stadion, který spolu s víceúčelovou halou nabízí spoustu možností sportovního vyžití. Příležitost ke sportování poskytují rovněž kryté bazény, skateboardové hřiště, judo hala, fotbalová hřiště, tenisové kurty, střelnice, jízdárna, fitness centra, cyklotrasy a další sportovní areály. The king of local sports is undoubtedly handball top-flight handball has a long and proud tradition in Karviná. But the town also offers a wide range of other recreation and sporting facilities. During the summer, visitors can enjoy the open-air swimming pool, where sun-worshippers and water sports enthusiasts can choose from several pools with toboggans and other attractions for children. A particularly popular summer sport is beach volleyball. Another favourite leisure venue is the Loděnice lake in Božena Němcová park, where you can hire boats, play skittles or relax while fishing. Nearby is a children s play area in the style of an old Slavic fortress, as well as a small zoo area. Karviná s parks especially the large chateau and spa parks offer oases of calm amid the busy life of the modern town. The heartbeat of the town s sporting life is the ice stadium, which, together with the multi-purpose sports centre, offers a wide spectrum of sporting activities. Karviná also has indoor swimming pools, skateboard parks, a judo hall, football pitches, tennis courts, a shooting range, a horse-riding centre, fitness centres, cycle paths and other facilities

13 vzdělání a příležitosti education and opportunities Karviná byla střediskem vzdělanosti již jako okresní město, avšak až počátkem 90. let minulého století se konečně stává i městem vysokoškolským. V roce 1990 zde byla založena Obchodně podnikatelská fakulta Slezské univerzity. Fakulta je organizátorem několika důležitých mezinárodních konferencí a svými aktivitami významně obohacuje kulturní život. V Karviné je 12 základních a 16 mateřských škol, 8 středních a 1 vysoká škola. Nález černého uhlí ve druhé polovině 18. století ovlivnil vývoj celého Karvinska a nastartoval rozvoj navazujícího průmyslu. Karviná se tak stala významnou středoevropskou průmyslovou aglomerací již za Rakouska-Uherska. Naštěstí dochází postupně k výraznému odklonu od jednostranné orientace na těžký průmysl, a vznikají tak nové příležitosti rozvoje města. Jednou z nich je průmyslová zóna Nové pole, která získala prestižní ocenění za svou realizaci. Although Karviná has always been an important centre of education as the capital of its administrative district, it moved into a higher league in the early 1990s when it became a university town. The School of Business Administration of the Silesian University was founded in The School regularly organizes prestigious international conferences and plays an important role in enriching the region s cultural life. Karviná has 16 nursery schools, 12 primary schools, 8 secondary schools and 1 university. The discovery of coal deposits in the second half of the 18th century was a milestone in the town s development, and kick-started the growth of a range of related industries. Karviná became an important Central European industrial conurbation during the era of the Austro-Hungarian monarchy. Fortunately, current trends have moved away from the former exclusive reliance on heavy industry, and the resulting diversification has brought new development opportunities for Karviná. A key opportunity is represented by the prestigious award-winning Nové Pole industrial zone

14 čísla a fakta facts and figures Zeměpisné souřadnice: severní šířky, východní délky Rozloha: 57,48 km 2 Počet obyvatel: 64 tisíc Hustota obyvatelstva: obyvatel/km 2 Průměrná nadmořská výška: 230 m n. m. Klimatické poměry: dlouhodobá průměrná teplota vzduchu je 9 C, dlouhodobý průměrný roční úhrn srážek činí 778 mm. Maximum srážek bývá v červenci, teplotní maximum rovněž v červenci, průměrná letní teplota je 29 C, zimní 15 C Národnostní složení: převažují česká, slovenská a polská národnost Sídelní struktura města: 9 městských částí s názvy Karviná-Fryštát, -Doly, -Lázně Darkov, -Ráj, -Staré Město, -Nové Město, -Mizerov, -Hranice, -Louky Coordinates: north, east Area: km 2 Population: 64,000 Population density: 1,113 inhabitants/km 2 Average elevation above sea level: 230 m Climate: Long-term mean air temperature 9 C, long-term mean annual precipitation 778 mm. The highest rainfall and temperatures are in July. Average summer temperature 29 C, average winter temperature 15 C. Ethnic composition: mainly Czech, Polish and Slovak Administrative structure: 9 municipal districts named Karviná-Fryštát, -Doly, -Lázně Darkov, -Ráj, -Staré Město, -Nové Město, -Mizerov, -Hranice, -Louky (all prefixed with Karviná ). Bruntál Opava Moravskoslezský kraj Ostrava KARVINÁ Moravian-Silesian Region Nový Jičín Frýdek-Místek Česká republika Czech Republic Praha Ostrava 382 km 20 km KARVINÁ Vzdálenosti od Karviné Distances from Karviná Český Těšín Bohumín Ostrava Brno Praha Cheb Znojmo Čadca (SK) Katovice (PL) Kontakty Contact: statutární město Karviná Statutory Town of Karviná Fryštátská 72/ Karviná-Fryštát tel.: Městské informační centrum Karviná Karviná Information Centre Masarykovo nám Karviná-Fryštát tel.: km 18 km 20 km 185 km 382 km 557 km 247 km 59 km 86 km N o r t h A t l a n t i c O c e a n 40 PORTUGAL ICELAND Celtic Ta gus IRELAND SPAIN Bay of Biscay Irish UNITED KINGDOM English Channel PYRENEES Loire Balearic Seine FRANCE ANDORRA North BEL. Arctic Circle NETH. LUX. A MONACO Corsica Sardinia Mediterranean Rhine SWITZ. NORWAY DENMARK GERMANY L Ligurian LIECH. A Po P P SWEDEN Elbe SLOVENIA SAN MARINO E ITALY Ty rrhenian Oder Prague Danube AUSTRIA Gulf of Bothnia CZECH REPUBLIC Brno S N I CROATIA N D I N Baltic Adriatic N A E 185 km Brno R POLAND S HUNGARY BOSNIA AND HERZEGOVINA I KARVINÁ C RUSSIA VIstul a SLOVAKIA A FINLAND L P Gulf of Finland LITHUANIA ALB. Ionian ESTONIA C A LATVIA SERBIA AND MONTENEGRO S R P A T ROMANIA MACEDONIA BELARUS H I GREECE A N Danube RUSSIA Dnieper UKRAINE M T S BULGARIA MOLDOVA Seve Dvin a rn ya Volga Dnieper Black TURKEY Aegean a Rhodes 26 27

15 Vydavatel: Statutární město Karviná, 2008 Koncepce: Ing. Ingrid Szczypková Design: Valašské královské grafické studio Foto: Štefan Špic, Edmund Kijonka, fotoarchiv statutárního města Karviné, Lázní Darkov, a. s., Státního okresního archivu Tisk: Lupress, spol. s r. o., Frýdlant n. O. Produkce: VALAŠSKÉ KRÁLOVSTVÍ s. r. o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Anglický jazyk. Specifikace oboru. 1. Prague 1. www.isspolygr.cz. Co je to polygrafie. DUM číslo: 103 Prague. Co je to polygrafie

Anglický jazyk. Specifikace oboru. 1. Prague 1. www.isspolygr.cz. Co je to polygrafie. DUM číslo: 103 Prague. Co je to polygrafie Specifikace oboru Co je Anglický to POLYGRAFIE jazyk 1. 1. www.isspolygr.cz 1 Co je to polygrafie Vytvořil: Vytvořila: Jan Pavla Doležal Axmanová DUM číslo: 103 Co je to polygrafie Škola Ročník Název projektu

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ARTEMIS & ENIAC výzvy 2009. kadlec@utia.cas.cz Tel. 2 6605 2216

ARTEMIS & ENIAC výzvy 2009. kadlec@utia.cas.cz Tel. 2 6605 2216 ARTEMIS & ENIAC výzvy 2009 Jiří Kadlec ÚTIA AV ČR kadlec@utia.cas.cz Tel. 2 6605 2216 Co je Artemis a Eniac Joint Undertaking (JU) Dva významné průmyslové programy. Sdružují národní a 7. RP EU financování

Více

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE Faculty of transportation sciences Title of project STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD 2006 Petr Kumpošt Basic information about town Náchod Náchod

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály

Více

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR Lékařská fakulta Masarykova Univerzita,

Více

Reálie anglicky mluvících zemí

Reálie anglicky mluvících zemí Reálie anglicky mluvících zemí Zpracováno v rámci projektu : EU Peníze SŠ, reg. číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0053 EU OPVK VY_32_INOVACE_277 Datum vytvoření: 2012/2013 Autor: Mgr. Hana Svrčková Škola: Střední

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků prostřednictvím

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-cte-05 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : My country I live in the Czech Republic. The country

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-čte-07 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Hallo! My name is Megan. This summer I am at language

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

AJ 3_15_Susice.notebook. March 28, 2014. úvodní strana

AJ 3_15_Susice.notebook. March 28, 2014. úvodní strana úvodní strana 1 SUŠICE SUŠICE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 15 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

The United Kingdom VY_32_INOVACE_99. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací obor: Anglický jazyk. Ročník: 8. 9.roč.

The United Kingdom VY_32_INOVACE_99. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací obor: Anglický jazyk. Ročník: 8. 9.roč. The United Kingdom VY_32_INOVACE_99 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. 9.roč. 1.Find 28 expressions in a word search and solve the hidden message.

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

TALIS - zúčastněné země

TALIS - zúčastněné země 2 TALIS - zúčastněné země TALIS 2008: účastnilo se 24 zemí TALIS 2013: účastní se 33 zemí Členské země OECD Rakousko Austrálie Australia Slovensko Belgie Austria Slovinsko Brazílie Belgium (Flanders) Španělsko

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

EUREKA a Eurostars: nástroje na podporu inovací. Inovace 2014, Praha 2. 5. 2014 Svatopluk Halada - AIP ČR halada@aipcr.cz

EUREKA a Eurostars: nástroje na podporu inovací. Inovace 2014, Praha 2. 5. 2014 Svatopluk Halada - AIP ČR halada@aipcr.cz a Eurostars: nástroje na podporu inovací Inovace 2014, Praha 2. 5. 2014 Svatopluk Halada - AIP ČR halada@aipcr.cz Intergovernmental Network - more than 40 members Support internationalisation EUREKA Leading

Více

Věty k překladu From Unit 3 part A, Project 2

Věty k překladu From Unit 3 part A, Project 2 Věty k překladu From Unit 3 part A, Project 2 Unit 3, part A - translation practice 1. Kde jsi byla minulý týden? Byla jsem na svatbě mé sestřenice. Byla to legrace. Where were you last week? I was at

Více

The capital of the U.K., is situated on the Thames in the southern part of England. The city was probably founded 2,000 years ago.

The capital of the U.K., is situated on the Thames in the southern part of England. The city was probably founded 2,000 years ago. Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: únor 2013 Ročník: 3. až 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová slova: London, Tube, Big Ben, Buckingham Palace, Tower Bridge. Cíl práce a způsob použití:

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014 Úroveň jazyka Pre-Intermediate 11/ Podmínkové věty ( 1st Conditional) Citace a zdroje Zpracovala: Mgr.Alena Závorová 1 Podmínkové věty typu 1 ( First Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují podmínku,

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Australská města, pracovní list

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Australská města, pracovní list Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

SADA VY_32_INOVACE_AJ3

SADA VY_32_INOVACE_AJ3 SADA VY_32_INOVACE_AJ3 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Magdou Brodovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: brodova@szesro.cz The Czech cuisine VY_32_INOVACE_AJ3.BRO.01

Více

N a b í d k a O f f e r

N a b í d k a O f f e r www.inpark.cz N a b í d k a O f f e r Pronájem PREZENTAČních, skladových a kancelářských prostor IN PARK Ostrava - Vítkovice RENTAL OF THE BUSINESS AND storage premises IN PARK Ostrava - Vítkovice Podnikatelský

Více

Varenská Office Centrum. Ostrava

Varenská Office Centrum. Ostrava Varenská Office Centrum Ostrava Varenská Office Center VARENSKÁ OFFICE CENTER nabízí moderní administrativní prostory v budově, která mezi lety 2006 a 2007 prošla kompletní, nákladnou rekonstrukcí pro

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

Česká republika v mezinárodním srovnání za rok 2010 (vybrané údaje)

Česká republika v mezinárodním srovnání za rok 2010 (vybrané údaje) Česká republika v mezinárodním srovnání za rok 2010 (vybrané údaje) ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ 4.1. Využívání půdy zemědělstvím, 2008 4.2. Pracovní síla v zemědělství celkem, index (2005 = 100) 4.3. Hektarové

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. 16.15 Our Town

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. 16.15 Our Town Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Michaela Orságová III/2

Více

Sokolovský hornický region

Sokolovský hornický region Sokolovský hornický region Sokolov mining region w w w. r e s o u r c e c e. e u This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF Miroslav Makovička Mikroregion

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S.

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. Koncem minulé sezony bylo rozhodnuto vyzkoušet jednu ochrannou přikrývku na green. Princip greenové přikrývky je jednoduchý.

Více

Reálie anglicky mluvících zemí

Reálie anglicky mluvících zemí Reálie anglicky mluvících zemí Zpracováno v rámci projektu : EU Peníze SŠ, reg. číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0053 EU OPVK VY_32_INOVACE_280 Datum vytvoření: 2012/2013 Autor: Mgr. Hana Svrčková Škola: Střední

Více

REGIONÁLNÍ ASPEKTY SPORTOVNÍHO DIVÁCTVÍ 1

REGIONÁLNÍ ASPEKTY SPORTOVNÍHO DIVÁCTVÍ 1 Tělesná kultura, 2009, 32(1), 56 72 REGIONÁLNÍ ASPEKTY SPORTOVNÍHO DIVÁCTVÍ 1 Kamil Kotlík, Pavel Slepička, Pavel Landa Fakulta tělesné výchovy a sportu, Universita Karlova, Praha, ČR Předloženo v červenci

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 2. stupně ZŠ

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

CARBONACEOUS PARTICLES IN THE AIR MORAVIAN-SILESIAN REGION

CARBONACEOUS PARTICLES IN THE AIR MORAVIAN-SILESIAN REGION UHLÍKATÉ ČÁSTICE V OVZDUŠÍ MORAVSKO- SLEZSKÉHO KRAJE CARBONACEOUS PARTICLES IN THE AIR MORAVIAN-SILESIAN REGION Ing. MAREK KUCBEL Ing. Barbora SÝKOROVÁ, prof. Ing. Helena RACLAVSKÁ, CSc. Aim of this work

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

AJ 3_20_American_holidays.notebook. April 14, 2014. 1.Úvodní strana

AJ 3_20_American_holidays.notebook. April 14, 2014. 1.Úvodní strana 1.Úvodní strana 1 AMERICAN FESTIVALS AJ 3 Konverzační témata DUM č. 20 septima osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána

Více

PITSTOP VY_22_INOVACE_26

PITSTOP VY_22_INOVACE_26 PITSTOP VY_22_INOVACE_26 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. PITSTOP 1/ Try to complete the missing words. Then listen and check your ideas. Eight

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. MODAL VERBS CAN, MUST, SHOULD 1/ Connect the verbs to their future forms.

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315 Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5 Compotech Cup v lodních třídách / in classes D-One, 7P CTL 161315 Datum / date: 04.06.2016 05.06.2016 místo konání : Kemp Jestřábí 1, Lipno Černá v Pošumaví

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

PALÁC ANDĚL +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Radlická 3185/1C, Prague 5

PALÁC ANDĚL +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Radlická 3185/1C, Prague 5 Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease PALÁC ANDĚL Radlická 3185/1C, Prague 5 +420 224 217 217 Knight Frank, spol. s r.o., Diamant building, Wenceslas Square 3, 110 00, Prague 1 E-mail: office@cz.knightfrank.com

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

http://www.ewrc-results.com/final.php?event=576&stage=§ion=10&category=

http://www.ewrc-results.com/final.php?event=576&stage=&section=10&category= Page 1 Main page Actual event Find driver Who with whom? Mobile results Škoda Fabia WRC Škoda Octavia WRC Final results - Finished: Pos. # Entry Team 1. #21 Burkart, Aaron - Kachel, Andre Aaron Burkart

Více

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU 1 / Moravská galerie Brno UPM expozice 2 / Soukromá rezidence Brno postel / Corian / Mendelova univerzita v Brně velká aula 4 / Soukromá rezidence Brno kuchyňský ostrov / Corian

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo projektu: Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu:

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-02 A letter from holiday My dearest Peter, I am finally here, in Reading. As I have told you, I am going to

Více

PMRJ 2012 - FREE TIME ACTIVITY

PMRJ 2012 - FREE TIME ACTIVITY Content: PMRJ 2012 - FREE TIME ACTIVITY History Culture Technical intrerests Nature Sports HISTORY ST. BARTHOLOMEW CATHEDRAL TOWER (PILSEN MAIN SQUARE) The cathedral tower with its 102,6 m (336 feet) is

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

Vybrané historické a socioekonomické souvislosti česko-polských příhraničních vztahů

Vybrané historické a socioekonomické souvislosti česko-polských příhraničních vztahů Konference: Hranice / Slezské pohraničí - Granice / Śląskie pogranicze Projekt CZ.3.22/3.3.04/12.03307 Škola bez hranic: Česko-polské pohraničí očima studentů architektury z Ostravy a Opole. Vybrané historické

Více

Conference capacity and set out kapacity a uspořádání sálů

Conference capacity and set out kapacity a uspořádání sálů ENG /CZ HOTEL TRANZIT CONGRESS HALL Conference capacity and set out kapacity a uspořádání sálů u n i q u e p o s i t i o n a t P r a g u e A i r p o r T j e d i n e č n á p o l o h a n a p r a ž s k é

Více

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR L. Dušek, J. Mužík, J. Koptíková, T. Pavlík,

Více

Indikátory zdraví a životního prostředí v Evropě (resp. v Evropském regionu WHO) Vladimíra Puklová Centrum hygieny životního prostředí SZÚ

Indikátory zdraví a životního prostředí v Evropě (resp. v Evropském regionu WHO) Vladimíra Puklová Centrum hygieny životního prostředí SZÚ Indikátory zdraví a životního prostředí v Evropě (resp. v Evropském regionu WHO) Vladimíra Puklová Centrum hygieny životního prostředí SZÚ Zdraví a životní prostředí podle WHO (Environmental Health) Široký

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více