karviná kroky a skoky small steps and giant leaps

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "karviná kroky a skoky small steps and giant leaps"

Transkript

1 KARVINÁ

2 kroky a skoky small steps and giant leaps V jedné knize se píše, že svět se mění nenápadně. Takové přirovnání však neplatí pro Karvinou statutární město, jež za posledních pár let prošlo tak výraznou změnou, že je to znát už na první pohled. Prostředí Karviné se postupně vyrovnává a původní výlučně průmyslová orientace města doznává citelných změn. Obzvlášť je to patrné v centru města a v jeho hlavních obydlených částech. Město již nyní oplývá bohatou zelení, a přestože životní prostředí velmi utrpělo průmyslovými aktivitami důlních podniků, můžeme k radosti všech obyvatel města pozorovat výrazné zlepšení. I když se v tomto případě jedná o pokrok krůček za krůčkem, v jiných sférách života Karviné jde naopak doslova o skoky. V oblasti kultury a sportu se rozšiřuje a zkvalitňuje nabídka a vylepšuje infrastruktura. Společenské dění města ovlivňuje především existence Obchodně-podnikatelské fakulty Slezské univerzity a rozvoj podnikatelských aktivit podporovaných také oceněnou průmyslovou zónou Nové pole. Na pozitivní image města a stoupající návštěvnost mají nepochybně ohromný vliv Lázně Darkov a řada obnovených památek v městské památkové zóně v čele se zámkem Fryštátem a jedinečnou raritou, kterou představuje šikmý kostel sv. Petra z Alkantary. Ten je již v širokém povědomí znám jako česká Pisa. Tak přijeďte a objevujte Karvinou. Somebody once wrote that the world changes without us noticing. But that certainly doesn t apply to Karviná a town that has changed so much in the last few years that you can t fail to notice the transformation. Karviná s environment is gradually regaining its natural balance, and the town is no longer based solely around industry, as it was in the past. These changes have been particularly striking in the town centre and the main residential areas. Karviná now abounds with lush greenery, and though the local environment has been scarred by extensive coal mining, there has been a clear change for the better to the great satisfaction of local people. These environmental changes have indeed been a series of small steps. However, in other areas of life, Karviná has moved forward in truly giant leaps. The town s cultural and sporting life has flourished, with an ever-increasing range of events and activities as well as constantly improving infrastructure and facilities. The town has a vibrant social life, partly thanks to the Silesian University s School of Business Administration and the development of enterprise supported by the award-winning Nové Pole industrial zone. A key role in building Karviná s positive image has been played by the Darkov Spa, the many newly restored historical buildings in the town centre heritage zone, including the Fryštát chateau, as well as a unique local curiosity, the leaning church of St Peter of Alcantara, dubbed the Czech Pisa all of which have attracted increasing numbers of visitors. So now it s your turn come and discover Karviná for yourself! 2 3

3 včera a dnes then and now Historii můžeme chápat jako nepopulární výčet letopočtů a dat, vztahujících se k více či méně významným událostem, kterými vývoj města prošel. Historii můžeme vnímat jako fenomén genia loci v místě, kde žijeme, které navštěvujeme a kterým procházíme. Na každém kroku se setkáváme s doteky minulosti, ať už v podobě historických památek, přírodních zajímavostí a úkazů, či ve způsobu života místních obyvatel. Karviná, přesněji řečeno zdejší území, je opravdu zasloužilým pamětníkem. Historie města je spjata s rokem 1268, ale lidské dějiny se zde začaly odvíjet již mnohem dříve, o čemž svědčí zdejší archeologické nálezy. One way of looking at history is as a rather dull list of dates, a series of more or less important events that have taken place in the town. But history means more than this it also represents the genius loci, the unique soul of a particular place. Everywhere in Karviná we can feel the touch of history whether in historical buildings, interesting natural features, or in the lives and culture of the local people. Karviná or to be more precise, the area that is now Karviná has experienced a roller-coaster ride through the centuries. The first important date in the town s history is 1268, though human history began to unfold here much earlier than that as is proved by archeological finds in the vicinity. 4 5

4 Tak šel čas Timeline první písemné zmínky o území dnešního města v listině opolského vévody Vladislava, kterou se uděluje právo na vyvařování soli v osadě Solca 1300 Vratislavský desátek z let dokládá existenci zdejších lokalit Fryenstat (Fryštát), Roy (Ráj), Carwina (Karviná), Bertholdi villa (Darkov) 1305 dnešní část města Fryštát povýšena na město rozvoj řemesel a obchodu, především plátenictví, v lokalitě, které se dodnes říká Bělidlo Bolkovo privilegium městu uděleno dědičné právo do čtvrtého kolena, právo mílové, várečné, lovu na panském, zřizování cechů a právo vyššího soudnictví 1473 Kazimírovo privilegium rozšíření výsad a povolení konat výroční trhy 1496 zřízen magistrát v čele s purkmistrem a radními, který nahradil úřad dědičného fojta s konšely rozsáhlý požár, zničena většina staveb města, desetileté osvobození od dávek a poplatků 1560 vlastní městská ústava, rozvoj rybnikářství a pivovarnictví období reformace, r nařízení pro Fryštát o jediném vyznání evangelické víry; jedině evangelíci mohli zastávat úřad nebo se vyučit řemeslu 2. pol. 16. stol. knížecí rod těšínských Piastovců prodal panství hejtmanovi Václavu Cigánovi ze Slupska 1600 období třicetileté války provázené epidemiemi a válečným drancováním a následná protireformace, hluboký hospodářský úpadek, 1623 město stiženo morem, následovaly časté změny majitelů panství slezské války vystupňovaly tíživou hospodářskou situaci 1766 selská vzpoura, jejímž ohniskem byla zdejší část Staré Město a vůdcem vzbouřenců se stal sedlák Ondra Foltýn 1771 vydání nového robotního patentu pro Slezsko 1776 nález černého uhlí, zásadní obrat v rozvoji města 1792 Fryštát koupil hraběcí rod Larisch-Mönnichů, majitelem do r Fryštát se stal sídlem okresu rozvoj koksárenství, hutnictví, železářství a průmyslu souvisejícího se zdejším dolováním 1867 první lázeňská sezona Lázní Darkov 1872 dobudování Košicko-bohumínské dráhy 1900 Karviná se ekonomicky dostává do popředí rakousko-uherské monarchie 1923 Karviná (dnešní část Doly) povýšena na město území pod polskou správou 1939 začlenění do Velkoněmecké říše 1945 po osvobození opět součástí Československého státu poválečná orientace na těžký průmysl 1946 začátek výstavby nových sídlišť 1948 sloučení samostatných obcí Fryštát, Karviná, Darkov, Ráj a Staré Město do nově utvořeného města Karviné 1968 sovětská okupace, následovalo období normalizace 1989 sametová revoluce, pád komunistického režimu 1990 založení Obchodně podnikatelské fakulty Slezské univerzity 1992 vyhlášení městské památkové zóny rekonstrukce zámku Fryštátu, zpřístupnění veřejnosti budování průmyslové zóny Nové pole získání statutu statutární město Karviná obnova historických památek, revitalizace životního prostředí, rozvoj podnikatelských aktivit, podpora rozvoje bydlení, rozvoj lázeňství, školství a celkové infrastruktury města first written mention of the site of Karviná in a document of Vladislav, Duke of Opole, granting a licence for salt-boiling in the village of Solca 1300 records of tithes imposed from Wroclaw ( ) document the existence of local settlements Fryenstat (Fryštát), Roy (Ráj), Carwina (Karviná), Bertholdi villa (Darkov) 1305 today s Fryštát is granted the status of a town development of trade and commerce, especially linen production in the area now known as Bělidlo (meaning bleaching place ) Bolek s privilege the town is granted hereditary rights up to the fourth remove, mile rights (the rights to trade in the town and within a mile radius of it), brewing rights, hunting rights on the feudal estates, and the rights to establish guilds and operate a higher court of justice 1473 Kazimír s privilege extension of previous rights and granting of the right to hold annual fairs 1496 establishment of a town council led by a mayor and councillors, replacing the hereditary offices of vogt and alderman town extensively damaged by fire, destroying most buildings; ten-year exemption from taxation 1560 town charter drawn up, development of pond husbandry and brewing period of the Reformation, 1562 Fryštát is subjected to laws promoting the Protestant faith; only Protestants are allowed to hold public office or learn trades second half of the 16th century: the Piast princes of Těšín (Cieszyn/Teschen) sell the estates to the provincial governor Václav Cigán of Slupsko 1600 the period of the Thirty Years War, accompanied by epidemics, looting and pillaging, the subsequent Counter-Reformation, and economic crisis 1623 the town is hit by plague, frequent changes of ownership of the estates the Silesian Wars only compound the desperate economic situation 1766 peasants revolt with its epicentre in today s Staré Město (Old Town) area, led by the peasant Ondra Foltýn 1771 a law is passed limiting the number of days peasants are required to work on feudal estates 1776 the discovery of coal deposits marks a turning point in the town s development 1792 Fryštát purchased by Count Larisch-Mönnich; the chateau remained in the family s ownership until Fryštát becomes the centre of the local administrative district development of coke production, metallurgy, iron production and industry related to coal mining 1867 first season at Darkov Spa 1872 completion of the Košice-Bohumín railway line 1900 Karviná becomes a key centre of economic activity in the Austro-Hungarian monarchy 1923 Karviná (today the district of Doly) granted town status Karviná area comes under Polish control 1939 incorporation into the Third Reich 1945 after liberation, Karviná once more becomes part of Czechoslovakia the post-war period sees a strong focus on industrialization 1946 first new housing estates built 1948 the separate municipalities of Fryštát, Karviná, Darkov, Ráj and Staré Město are merged to form the town of Karviná 1968 Soviet occupation followed by the repressive period of normalization 1989 Velvet Revolution the fall of the communist regime 1990 foundation of the School of Business Administration, Silesian University 1992 declaration of urban heritage zone restoration of the Fryštát chateau, opening to the public construction of the Nové Pole industrial zone change of administrative status to Statutory Town of Karviná restoration of historical buildings, rejuvenation of the environment, development of business and enterprise, residential developments, growth in spa tourism, education and the town s infrastructure as a whole 6 7

5 v létě a v zimě summer and winter 8 9

6 ve dne i v noci day and night 10 11

7 nad zemí i pod zemí overground and underground Černé zlato těžba uhlí Black gold coal mining Léčivý dar z hlubin Země jodobromová solanka A healing gift from the depths of the Earth iodine-bromine salt brine 12 13

8 zajímavosti a rarity sights and curiosities šikmý kostel sv. Petra z Alkantary česká Pisa The leaning church of St Peter of Alcantara the Czech Pisa šikmý kostel pokles půdy o 37 m, sklon 6,8 The leaning church ground subsidence of 37 m, leaning by 6.8 archeopark v místě archeologického naleziště v Chotěbuzi a Karviné Archeopark on the site of the archeological find at Chotěbuz near Karviná Symbol Lázní Darkova Pramen života Symbol of Darkov spa, the Life-giving spring léčivý pramen lázní jodobromová solanka moře třetihorního původu The healing spa spring iodine bromine salt brine sea water from the Tertiary period karvinské moře budoucí rekreační areál na zrekultivovaném poddolovaném území Karviná s the future recreation complex on re-cultivated mining land staroměstské rybníky významná kolonie volavky popelavé The old town ponds important populations of Grey herons památný strom dub letní Historical tree Common oak darkovský most Sokolovských hrdinů technická památka po stavebně ojedinělé rekonstrukci a vyzdvižení nad úroveň stoleté vody The Sokolov Heroes Bridge in Darkov a unique restoration project has raised this technical heritage site above the level of 100-year floodwaters dětský koutek ve stylu slovanského hradiště Children s play area in the style of an old Slavic fortress 14 15

9 v zámku a v podzámčí in the chateau and around the chateau Zámek Fryštát Empírový zámek Fryštát má jedno výlučné postavení je jedinou přístupnou památkou svého druhu v celém regionu. Kromě toho má ještě jeden zvláštní význam dochoval se jako jediný ze tří zámků, které se na území města nacházely ještě ve 20. století. Další dva byly zámky Solca a Ráj. Zakladateli zámku byla knížecí rodina těšínských Piastovců a jeho posledními majiteli hraběcí rod Larisch-Mönnichů. Ti jsou známi především jako, dnešními výrazy řečeno, veleúspěšní podnikatelé vlastníci černouhelných dolů. Larischové měli významné postavení u císařského dvora a byli dokonce vzdáleně spřízněni s císařovnou Alžbětou zvanou Sissi. Od roku 1997 je zámek po rozsáhlé rekonstrukci přístupný veřejnosti. Spolu s vedlejším Lottyhausem zahrnuje asi 33 prohlídkových místností ve dvou okruzích. Jedna z reprezentačních místností slouží ke konání svatebních obřadů a příležitostných koncertů komorního charakteru. Třetí prohlídkový okruh zámku zahrnuje stálou expozici českého umění 19. století pobočku Národní galerie v Praze. Zámecký park o rozloze 36 ha, jenž obklopuje zámek Fryštát z jižní strany, byl založen v roce 1804 v anglickém slohu. barokní zámek Ráj Baroque chateau of Ráj novorenesanční zámek Solca Neo-Renaissance chateau of Solca Fryštát Chateau The Empire-style chateau of Fryštát is unique it is the only building of its type in the entire region that is open to the general public. It is also the only surviving member of the trio of chateaux that graced Karviná in the last century the chateaux of Solca and Ráj no longer exist. The Fryštát chateau was built by the Piast princes of Těšín (Cieszyn/Teschen). Its last private owners were the counts of Larisch-Mönnich, a successful family well known for their business acumen as owners of the local coal mines, the Larisch family enjoyed an influential position at the imperial court, and the last Count was closely linked with the Empress Elisabeth, known as Sissi. Since 1997, after a complete restoration, the chateau has been open to the general public. Along with the neighbouring Lottyhaus, the chateau offers two tour routes displaying 33 rooms. One of the grandest chambers is used for wedding ceremonies and occasional concerts of chamber music. The third tour route leads through the regional branch of the Czech National Gallery, housing a permanent exhibition of Czech 19th century art. The park and gardens on the southern side of the chateau cover an area of 36 hectares, and were laid out in 1804 in the English style

10 lázně a wellness spas and wellness Začalo to vlastně omylem. Soused z vedlejšího panství baron Beess záviděl hraběti Larischovi jeho úspěch a nesmírné bohatství plynoucí z dolování. Pokusil se proto také najít černé zlato na svém, ale neuspěl. Pokaždé mu vytryskla pouze jakási slaná voda. Lidé postupně zjistili její léčivé účinky. Vodě se začalo říkat solanka a ta se stále více dostávala do povědomí, až zde byly založeny lázně. Dnes má již karvinské lázeňství stočtyřicetiletou tradici a Lázně Darkov jsou dokonce nejstarší jodobromové lázně v naší zemi. Poskytují špičkové lázeňské služby se zaměřením na léčbu pohybového ústrojí a neurologických stavů. Základem léčby v kombinaci s léčebnou rehabilitací je jodobromová minerální voda mořského původu, již zmíněná solanka, která je jednou z nejkvalitnějších v Evropě. Právě proto, že se jedná o moře třetihorního původu, můžeme pyšně tvrdit, že Karviná má své moře. Na území města mají lázně dvě léčebná zařízení: Staré lázně v Karviné- -Darkově a Nové lázně v Karviné-Hranicích. V poslední době vybudovaly lázně i luxusní wellness centra s kvalitní a bohatou nabídkou pro širokou veřejnost. It all started with a mistake. Baron Beess, the owner of the neighbouring estates, was envious of Count Larisch s business success and the wealth brought by his coal mining activities, and so he started to prospect for the local black gold on his own estates. His attempts failed he found no coal, just springs of salty water. But it was discovered that the salt brine, as it became known, had healing properties. Its fame spread, and eventually a spa was established on the site. Karviná s spa tradition dates back 140 years, and Darkov is the oldest iodine-bromine spa in the Czech Republic, offering top-class spa services focusing on the locomotive apparatus and neurological disorders. Treatment is based around the combination of professional rehabilitation care with the use of curative iodine-bromine mineral water that belongs among the highest-quality salt brines in Europe. The brine originated in the Tertiary period as sea water and so it is no exaggeration to say that Karviná has its own sea! There are two treatment facilities within the town the Old Spa in Darkov and the New Spa in the Hranice district. Recently the spa has also built luxury wellness centres offering a wide range of high-quality services for the general public. Rovněž Miss Europe Monika Žídková využila wellness služeb poskytovaných zdejšími lázněmi Miss Europe, Monika Žídková, enjoying the wellness services provided by the local spa Klientkou lázní byla i topmodelka a karvinská rodačka Petra Němcová, která se zde léčila po zranění z tsunami Karviná-born supermodel Petra Němcová has also been a client of the spa, where she recovered from an injury caused by the tsunami 18 19

11 zábava a umění arts and entertainment K tradičním kulturním stánkům města patří Městský dům kultury, provozující širokou škálu zařízení a pestrý rámec aktivit. Nezastupitelné místo má rovněž Regionální knihovna, která ve svých pobočkách nabízí bohatý knižní, časopisecký a hudební fond, a speciálně pro děti je zde Středisko volného času Juventus. Milovníci umění mohou navštívit Zámeckou galerii Chagall, umístěnou v překrásných prostorách zámku Fryštátu, Mánesovu výstavní síň, galerii Pod věží a výstavní síně Státního okresního archivu, Zdravého města či Muzea Těšínska. Kulturní život města je obohacen množstvím tradičních nebo příležitostných kulturních akcí, odehrávajících se v některém ze zmíněných zařízení nebo na otevřeném prostranství pod širým nebem. Již řadu let město po celém světě úspěšně reprezentuje dětské sborové studio Permoník. Mladým talentům je věnována zvláštní pozornost, ale na své si v bohaté nabídce přijdou všechny věkové kategorie. Among Karviná s traditional cultural venues is the Municipal Cultural Centre, which offers a wide range of facilities and a wealth of activities. A key role in the town s cultural life is also played by the Regional Library, whose branches are extensively stocked with books, periodicals and music. The Juventus Leisure Centre is specially aimed at children. Art-lovers can visit the Chagall Gallery in the beautiful premises of the Fryštát chateau, the Mánes Exhibition Hall, the Tower Gallery (Pod věží) and the exhibition halls of the National District Archive, the Healthy Town centre, or the Těšín Museum. Karviná s cultural life is enriched by a wide range of regular or occasional cultural events, held either at indoor venues (such as those mentioned above) or in the open air. For many years, the town of Karviná has been successfully represented on the international stage by the Permoník children s choir, whose performances have met with acclaim all around the world. Young talent is particularly nurtured here, but all age groups will be find something to enjoy

12 sport a relaxace sport and relaxation Pokud bychom měli říci, který sport je typický pro Karvinou, pak je to jednoznačně házená, která se v našem městě hraje již řadu let na vrcholové úrovni. Město však skýtá různorodé rekreační a sportovní zázemí. V letním období je v provozu koupaliště, kde se mohou milovníci sluníčka a vodních her osvěžit v několika bazénech s tobogany a mnoha atrakcemi pro děti. Populární je především plážový volejbal. Oblíbeným relaxačním místem je tzv. jezero Loděnice v parku Boženy Němcové, kde je možno si zapůjčit loďky, zahrát kuželky nebo chytat ryby. Poblíž se nachází dětský koutek postavený ve stylu slovanského hradiště a malý zookoutek. Městské parky, z nichž nejvýznamnější jsou lázeňský a zámecký, působí jako oázy klidu v rušném životě moderního města. Pomyslným střediskem sportu je zdejší zimní stadion, který spolu s víceúčelovou halou nabízí spoustu možností sportovního vyžití. Příležitost ke sportování poskytují rovněž kryté bazény, skateboardové hřiště, judo hala, fotbalová hřiště, tenisové kurty, střelnice, jízdárna, fitness centra, cyklotrasy a další sportovní areály. The king of local sports is undoubtedly handball top-flight handball has a long and proud tradition in Karviná. But the town also offers a wide range of other recreation and sporting facilities. During the summer, visitors can enjoy the open-air swimming pool, where sun-worshippers and water sports enthusiasts can choose from several pools with toboggans and other attractions for children. A particularly popular summer sport is beach volleyball. Another favourite leisure venue is the Loděnice lake in Božena Němcová park, where you can hire boats, play skittles or relax while fishing. Nearby is a children s play area in the style of an old Slavic fortress, as well as a small zoo area. Karviná s parks especially the large chateau and spa parks offer oases of calm amid the busy life of the modern town. The heartbeat of the town s sporting life is the ice stadium, which, together with the multi-purpose sports centre, offers a wide spectrum of sporting activities. Karviná also has indoor swimming pools, skateboard parks, a judo hall, football pitches, tennis courts, a shooting range, a horse-riding centre, fitness centres, cycle paths and other facilities

13 vzdělání a příležitosti education and opportunities Karviná byla střediskem vzdělanosti již jako okresní město, avšak až počátkem 90. let minulého století se konečně stává i městem vysokoškolským. V roce 1990 zde byla založena Obchodně podnikatelská fakulta Slezské univerzity. Fakulta je organizátorem několika důležitých mezinárodních konferencí a svými aktivitami významně obohacuje kulturní život. V Karviné je 12 základních a 16 mateřských škol, 8 středních a 1 vysoká škola. Nález černého uhlí ve druhé polovině 18. století ovlivnil vývoj celého Karvinska a nastartoval rozvoj navazujícího průmyslu. Karviná se tak stala významnou středoevropskou průmyslovou aglomerací již za Rakouska-Uherska. Naštěstí dochází postupně k výraznému odklonu od jednostranné orientace na těžký průmysl, a vznikají tak nové příležitosti rozvoje města. Jednou z nich je průmyslová zóna Nové pole, která získala prestižní ocenění za svou realizaci. Although Karviná has always been an important centre of education as the capital of its administrative district, it moved into a higher league in the early 1990s when it became a university town. The School of Business Administration of the Silesian University was founded in The School regularly organizes prestigious international conferences and plays an important role in enriching the region s cultural life. Karviná has 16 nursery schools, 12 primary schools, 8 secondary schools and 1 university. The discovery of coal deposits in the second half of the 18th century was a milestone in the town s development, and kick-started the growth of a range of related industries. Karviná became an important Central European industrial conurbation during the era of the Austro-Hungarian monarchy. Fortunately, current trends have moved away from the former exclusive reliance on heavy industry, and the resulting diversification has brought new development opportunities for Karviná. A key opportunity is represented by the prestigious award-winning Nové Pole industrial zone

14 čísla a fakta facts and figures Zeměpisné souřadnice: severní šířky, východní délky Rozloha: 57,48 km 2 Počet obyvatel: 64 tisíc Hustota obyvatelstva: obyvatel/km 2 Průměrná nadmořská výška: 230 m n. m. Klimatické poměry: dlouhodobá průměrná teplota vzduchu je 9 C, dlouhodobý průměrný roční úhrn srážek činí 778 mm. Maximum srážek bývá v červenci, teplotní maximum rovněž v červenci, průměrná letní teplota je 29 C, zimní 15 C Národnostní složení: převažují česká, slovenská a polská národnost Sídelní struktura města: 9 městských částí s názvy Karviná-Fryštát, -Doly, -Lázně Darkov, -Ráj, -Staré Město, -Nové Město, -Mizerov, -Hranice, -Louky Coordinates: north, east Area: km 2 Population: 64,000 Population density: 1,113 inhabitants/km 2 Average elevation above sea level: 230 m Climate: Long-term mean air temperature 9 C, long-term mean annual precipitation 778 mm. The highest rainfall and temperatures are in July. Average summer temperature 29 C, average winter temperature 15 C. Ethnic composition: mainly Czech, Polish and Slovak Administrative structure: 9 municipal districts named Karviná-Fryštát, -Doly, -Lázně Darkov, -Ráj, -Staré Město, -Nové Město, -Mizerov, -Hranice, -Louky (all prefixed with Karviná ). Bruntál Opava Moravskoslezský kraj Ostrava KARVINÁ Moravian-Silesian Region Nový Jičín Frýdek-Místek Česká republika Czech Republic Praha Ostrava 382 km 20 km KARVINÁ Vzdálenosti od Karviné Distances from Karviná Český Těšín Bohumín Ostrava Brno Praha Cheb Znojmo Čadca (SK) Katovice (PL) Kontakty Contact: statutární město Karviná Statutory Town of Karviná Fryštátská 72/ Karviná-Fryštát tel.: Městské informační centrum Karviná Karviná Information Centre Masarykovo nám Karviná-Fryštát tel.: km 18 km 20 km 185 km 382 km 557 km 247 km 59 km 86 km N o r t h A t l a n t i c O c e a n 40 PORTUGAL ICELAND Celtic Ta gus IRELAND SPAIN Bay of Biscay Irish UNITED KINGDOM English Channel PYRENEES Loire Balearic Seine FRANCE ANDORRA North BEL. Arctic Circle NETH. LUX. A MONACO Corsica Sardinia Mediterranean Rhine SWITZ. NORWAY DENMARK GERMANY L Ligurian LIECH. A Po P P SWEDEN Elbe SLOVENIA SAN MARINO E ITALY Ty rrhenian Oder Prague Danube AUSTRIA Gulf of Bothnia CZECH REPUBLIC Brno S N I CROATIA N D I N Baltic Adriatic N A E 185 km Brno R POLAND S HUNGARY BOSNIA AND HERZEGOVINA I KARVINÁ C RUSSIA VIstul a SLOVAKIA A FINLAND L P Gulf of Finland LITHUANIA ALB. Ionian ESTONIA C A LATVIA SERBIA AND MONTENEGRO S R P A T ROMANIA MACEDONIA BELARUS H I GREECE A N Danube RUSSIA Dnieper UKRAINE M T S BULGARIA MOLDOVA Seve Dvin a rn ya Volga Dnieper Black TURKEY Aegean a Rhodes 26 27

15 Vydavatel: Statutární město Karviná, 2008 Koncepce: Ing. Ingrid Szczypková Design: Valašské královské grafické studio Foto: Štefan Špic, Edmund Kijonka, fotoarchiv statutárního města Karviné, Lázní Darkov, a. s., Státního okresního archivu Tisk: Lupress, spol. s r. o., Frýdlant n. O. Produkce: VALAŠSKÉ KRÁLOVSTVÍ s. r. o.

KRNOV MÍSTO PRO ŽIVOT KRNOV A PLACE FOR LIVING

KRNOV MÍSTO PRO ŽIVOT KRNOV A PLACE FOR LIVING KRNOV MÍSTO PRO ŽIVOT KRNOV A PLACE FOR LIVING Krnov a jeho velmi stručné osudy Krnov and its very brief turns of fate Krnov místo pro vzdělávání Krnov a place for education Krnov místo pro podnikání

Více

www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why???

www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why??? www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why??? Proč??? Why??? Druhý nejsilnější rozvojový pól České republiky 2 nd fastest developing area of the Czech Republic Statutární město Ostrava, rozlohou 2.

Více

Ostrava dobrá adresa pro podnikání Ostrava a great place to do business OSTRAVA METROPOLITAN MAGAZINE REMON L. VOS JARO/LÉTO SPRING/SUMMER 2014

Ostrava dobrá adresa pro podnikání Ostrava a great place to do business OSTRAVA METROPOLITAN MAGAZINE REMON L. VOS JARO/LÉTO SPRING/SUMMER 2014 JARO/LÉTO SPRING/SUMMER 2014 OSTRAVA METROPOLITAN MAGAZINE REMON L. VOS Ostrava dobrá adresa pro podnikání Ostrava a great place to do business STRANA/PAGE 4 editorial editorial Obsah Contents Letos na

Více

Ten places you shouldn t miss in Central Bohemia Region 6 Hrad Krakovec a Jan Hus

Ten places you shouldn t miss in Central Bohemia Region 6 Hrad Krakovec a Jan Hus KALEIDOSCOPE 1 content 3 Editorial Editorial 4 Cestovní navigátor Navigator 5 Deset míst, která byste neměli ve Středočeském kraji minout Ten places you shouldn t miss in Central Bohemia Region 6 Hrad

Více

Cooperatives of Employment and Services in Rural areas. Spolupráce v oblasti zaměstnanosti a služeb ve venkovských oblastech

Cooperatives of Employment and Services in Rural areas. Spolupráce v oblasti zaměstnanosti a služeb ve venkovských oblastech Cooperatives of Employment and Services in Rural areas Spolupráce v oblasti zaměstnanosti a služeb ve venkovských oblastech Cooperatives of Employment and Services in Rural areas Cíle a zaměření projektu

Více

JARO/LÉTO SPRING/SUMMER 2015. Björk. Na festivalu Colours představí nové album This year s Colours will showcase Björk s new album

JARO/LÉTO SPRING/SUMMER 2015. Björk. Na festivalu Colours představí nové album This year s Colours will showcase Björk s new album JARO/LÉTO SPRING/SUMMER 2015 OSTRAVA Metropolitan Magazine Björk Na festivalu Colours představí nové album This year s Colours will showcase Björk s new album strana/page 18 editorial editorial Obsah Contents

Více

EVROPSKÉ KVETOUCÍ MĚSTO / EUROPEAN TOWN IN BLOOM

EVROPSKÉ KVETOUCÍ MĚSTO / EUROPEAN TOWN IN BLOOM EVROPSKÉ KVETOUCÍ MĚSTO / EUROPEAN TOWN IN BLOOM T R A S A E N T E N T E F L O R A L E / T H E R O U D O F E N T E N T E F L O R A L E 1. RADNICE / TOWN HALL 2. MASARYKOVO NÁMĚSTÍ / MASARYK - SQUARE 3.

Více

editorial KALEIDOSCOPE 3

editorial KALEIDOSCOPE 3 KALEIDOSCOPE 1 content 3 Editorial Editorial 4 Cestovní navigátor Navigator 5 Deset míst, která byste neměli ve Středočeském kraji minout Ten places you shouldn t miss in Central Bohemia Region 6 7 Křivoklát

Více

Petr Čolas: Zvířata jsou můj život Animals are my life OSTRAVA METROPOLITAN MAGAZINE. Ostravané rodem i srdcem Proud citizens of Ostrava

Petr Čolas: Zvířata jsou můj život Animals are my life OSTRAVA METROPOLITAN MAGAZINE. Ostravané rodem i srdcem Proud citizens of Ostrava RUBRIKA RUBRIKA PODZIM/ZIMA AUTUMN/WINTER 2011/2012 OSTRAVA METROPOLITAN MAGAZINE Petr Čolas: Zvířata jsou můj život Animals are my life STRANA/PAGE 4 Ostravané rodem i srdcem Proud citizens of Ostrava

Více

Planetarium. 34 Kaleidoskop Kaleidoscope

Planetarium. 34 Kaleidoskop Kaleidoscope Rubrika Rubrika jaro/léto spring/summer 2011 OSTRAVA Metropolitan Magazine Josef Pleskot: Pro Ostravu dělám rád I like working in Ostrava strana/page 4 Šampionát emocí a zážitků A championship of emotions

Více

TOP. Deset míst, která byste neměli ve Středočeském kraji minout Ten places you shouldn t miss in Central Bohemia Region

TOP. Deset míst, která byste neměli ve Středočeském kraji minout Ten places you shouldn t miss in Central Bohemia Region KALEIDOSCOPE 1 1. 2. TOP 10 Deset míst, která byste neměli ve Středočeském kraji minout Ten places you shouldn t miss in Central Bohemia Region 1. Český ráj chráněná krajinná oblast Bohemian Paradise Protected

Více

podzim/zima - spring/autumn

podzim/zima - spring/autumn podzim/zima - spring/autumn editorial editorial Milí čtenáři Metropolitanu, šaty dělají člověka a grafika dělá náš časopis. Po několikatýdenních přípravách vám dnes představujeme magazín v docela novém

Více

Ubytování / Accommodation

Ubytování / Accommodation Vítejte na festivalu 2008 Welcome to the festival 2008 1 Ubytování / Accommodation Koleje VŠB-TUO Dva dvoulůžkové pokoje se společným sociálním zařízením Two double-rooms sharing one bathroom Plánek pokoje

Více

Železnohorský. Region

Železnohorský. Region Železnohorský www.zeleznohorsky-region.cz region Liberec Praha Pardubice Plzeň MAS Železnohorský region Ostrava České Budějovice Brno LOGO MANUÁL Iron Mountains Region Evropský zemědělský fond pro rozvoj

Více

Strategické průmyslové zóny v České republice Strategic Industrial Zones in the Czech Republic

Strategické průmyslové zóny v České republice Strategic Industrial Zones in the Czech Republic Strategické průmyslové zóny v České republice / Strategic Industrial Zones in the Czech Republic Strategické průmyslové zóny v České republice Strategic Industrial Zones in the Czech Republic Investujte

Více

JUNE - DECEMBER 2014 ČERVEN - PROSINEC 2014 MAGAZINE. www.janhotels.cz

JUNE - DECEMBER 2014 ČERVEN - PROSINEC 2014 MAGAZINE. www.janhotels.cz JUNE - DECEMBER 2014 ČERVEN - PROSINEC 2014 MAGAZINE ČESKÝ KRUMLOV PRAGUE ČESKÝ KRUMLOV www.janhotels.cz Dear friends of Jan Hotels, Vážení přátelé sítě hotelů Jan Hotels, With great pride I address all

Více

Zasáhnout zpěvem i srdce je velké umění Singing with heart and soul OSTRAVA METROPOLITAN MAGAZINE. Martina Janková JARO/LÉTO SPRING/SUMMER 2013

Zasáhnout zpěvem i srdce je velké umění Singing with heart and soul OSTRAVA METROPOLITAN MAGAZINE. Martina Janková JARO/LÉTO SPRING/SUMMER 2013 RubRika RubRika JARO/LÉTO SPRING/SUMMER 2013 OSTRAVA METROPOLITAN MAGAZINE Martina Janková Zasáhnout zpěvem i srdce je velké umění Singing with heart and soul STRANA/PAGE 4 Rubrika editorial Rubrika editorial

Více

Jiří Hrabina Deputy Mayor for investment and assets. Jiří Hrabina náměstek primátora pro investice a majetek

Jiří Hrabina Deputy Mayor for investment and assets. Jiří Hrabina náměstek primátora pro investice a majetek Rubrika Rubrika PODZIM/ZIMA AUTUMN/WINTER 2013/2014 OSTRAVA METROPOLITAN MAGAZINE Petra Lorencová I cesta může být cíl I focus on the journey, not the destination STRANA/PAGE 4 editorial editorial Obsah

Více

Introduction Key Facts and Figures, City Profile. Organization and Management of the City. Services to Citizens

Introduction Key Facts and Figures, City Profile. Organization and Management of the City. Services to Citizens Výroční zpráva Annual Report 2008 4 Úvodem 6 Základní informace a profil města 8 Základní informace 9 Profil města 10 Organizace a řízení města 12 Konstituování města a principy jeho samosprávy 14 Zastupitelstvo

Více

Exkluzivní soukromí Exclusive privacy. Korporátní den na Roztěži Your corporate day at Roztěž. Hřiště a zámek na klíč Tailor-made course and chateau

Exkluzivní soukromí Exclusive privacy. Korporátní den na Roztěži Your corporate day at Roztěž. Hřiště a zámek na klíč Tailor-made course and chateau podzim/zima 2011 autumn/winter 2011 online Exkluzivní soukromí Exclusive privacy Korporátní den na Roztěži Your corporate day at Roztěž Senior Tour vládl Lane Lane led the Senior Tour Hřiště a zámek na

Více

obsah / list of content

obsah / list of content obsah / list of content Úvodní slovo / Introductory Word Plzeň / Pilsen Plzeňský kraj / Pilsen Region Územní plán / Master Plan of the City of Pilsen Rozhovor / Interview Mapy / Maps Profil společnosti

Více

české věznice czech prisons

české věznice czech prisons Vězeňská služba České republiky, Praha 2008 české věznice czech prisons Genmjr. PhDr. Luděk Kula Vážené čtenářky, vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou nová edice knihy České věznice, představující nejen

Více

Jindřichův Hradec: Vítejte v České Kanadě Prague Gardens. Pražské zahrady Spring @ Corinthia. Jaro v Corinthii

Jindřichův Hradec: Vítejte v České Kanadě Prague Gardens. Pražské zahrady Spring @ Corinthia. Jaro v Corinthii Jindřichův Hradec: Welcome to Czech Canada Jindřichův Hradec: Vítejte v České Kanadě Prague Gardens Pražské zahrady Spring @ Corinthia Jaro v Corinthii S P R I N G 2 0 0 6 Daniel Maj Front Office Supervisor

Více

Tereza Fajksová Miss Earth 2012

Tereza Fajksová Miss Earth 2012 Official Magazine Airport Brno Summer 2013 TRAVEL FACE2FACE LEISURE ART & ARCHITECTURE ENJOY oficiální magazín Letiště Brno Léto 2013 Tereza Fajksová Miss Earth 2012 TO, CO O MNĚ NEVÍTE, BYSTE ANI VĚDĚT

Více

MAGAZINE. Hotel Růže, Český Krumlov Představuje svůj Kulturní a gastronomický kalendář 2015 Presents its Cultural and Events calendar 2015

MAGAZINE. Hotel Růže, Český Krumlov Představuje svůj Kulturní a gastronomický kalendář 2015 Presents its Cultural and Events calendar 2015 JUNE 2015 - DECEMBER 2015 ČERVEN 2015 - PROSINEC 2015 MAGAZINE Hotel Růže, Český Krumlov Představuje svůj Kulturní a gastronomický kalendář 2015 Presents its Cultural and Events calendar 2015 Dear friends,

Více

Tereza Kerndlová: Věřím v osud. A věřím na pravou a skutečnou lásku.

Tereza Kerndlová: Věřím v osud. A věřím na pravou a skutečnou lásku. Official Magazine of Brno Airport Summer 2015 Travel Face2face Leisure Art & Architecture oficiální magazín Letiště Brno Léto 2015 Tereza Kerndlová: Věřím v osud. A věřím na pravou a skutečnou lásku. Tereza

Více

LAUREÁTI CENY GRATIAS AGIT GRATIAS AGIT AWARD LAUREATES

LAUREÁTI CENY GRATIAS AGIT GRATIAS AGIT AWARD LAUREATES LAUREÁTI CENY GRATIAS AGIT 2008 GRATIAS AGIT AWARD LAUREATES GRATIAS AGIT Award Laureates V YDALO M INISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SPOLUPRÁCI SE SPOLEČNOSTÍ Laureáti Ceny GRATIAS AGIT

Více

DOCK JE ŽIVOTNÍ STYL DOCK IS A WAY OF LIFE

DOCK JE ŽIVOTNÍ STYL DOCK IS A WAY OF LIFE 1 2 Obsah / Contents VÍCE NEŽ BYDLENÍ MORE THAN JUST A PLACE TO LIVE... DOCK JE ŽIVOTNÍ STYL DOCK IS A WAY OF LIFE 04 UNIKÁTNÍ MÍSTO PRO DOMOV Mezi designem a přírodou, mezi městem a krajinou. Uprostřed

Více

Výroční zpráva Annual Report

Výroční zpráva Annual Report M o r a v s k o s l e z s k ý k r a j M o r a v i a n - S i l e s i a n R e g i o n Výroční zpráva Annual Report 20 04 OBSAH: - Rozhovor s hejtmanem Moravskoslezského kraje...2 - Přehled základních informací

Více

May might bring heart fires

May might bring heart fires FREE OF CHARGE Tourist Magazine No.2, May 2008 www.kampocesku.cz May might bring heart fires There Is Something to Golf How about Chodsko? Sand Festival in Písek Dear readers, I don t know what your perceptions

Více