karviná kroky a skoky small steps and giant leaps

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "karviná kroky a skoky small steps and giant leaps"

Transkript

1 KARVINÁ

2 kroky a skoky small steps and giant leaps V jedné knize se píše, že svět se mění nenápadně. Takové přirovnání však neplatí pro Karvinou statutární město, jež za posledních pár let prošlo tak výraznou změnou, že je to znát už na první pohled. Prostředí Karviné se postupně vyrovnává a původní výlučně průmyslová orientace města doznává citelných změn. Obzvlášť je to patrné v centru města a v jeho hlavních obydlených částech. Město již nyní oplývá bohatou zelení, a přestože životní prostředí velmi utrpělo průmyslovými aktivitami důlních podniků, můžeme k radosti všech obyvatel města pozorovat výrazné zlepšení. I když se v tomto případě jedná o pokrok krůček za krůčkem, v jiných sférách života Karviné jde naopak doslova o skoky. V oblasti kultury a sportu se rozšiřuje a zkvalitňuje nabídka a vylepšuje infrastruktura. Společenské dění města ovlivňuje především existence Obchodně-podnikatelské fakulty Slezské univerzity a rozvoj podnikatelských aktivit podporovaných také oceněnou průmyslovou zónou Nové pole. Na pozitivní image města a stoupající návštěvnost mají nepochybně ohromný vliv Lázně Darkov a řada obnovených památek v městské památkové zóně v čele se zámkem Fryštátem a jedinečnou raritou, kterou představuje šikmý kostel sv. Petra z Alkantary. Ten je již v širokém povědomí znám jako česká Pisa. Tak přijeďte a objevujte Karvinou. Somebody once wrote that the world changes without us noticing. But that certainly doesn t apply to Karviná a town that has changed so much in the last few years that you can t fail to notice the transformation. Karviná s environment is gradually regaining its natural balance, and the town is no longer based solely around industry, as it was in the past. These changes have been particularly striking in the town centre and the main residential areas. Karviná now abounds with lush greenery, and though the local environment has been scarred by extensive coal mining, there has been a clear change for the better to the great satisfaction of local people. These environmental changes have indeed been a series of small steps. However, in other areas of life, Karviná has moved forward in truly giant leaps. The town s cultural and sporting life has flourished, with an ever-increasing range of events and activities as well as constantly improving infrastructure and facilities. The town has a vibrant social life, partly thanks to the Silesian University s School of Business Administration and the development of enterprise supported by the award-winning Nové Pole industrial zone. A key role in building Karviná s positive image has been played by the Darkov Spa, the many newly restored historical buildings in the town centre heritage zone, including the Fryštát chateau, as well as a unique local curiosity, the leaning church of St Peter of Alcantara, dubbed the Czech Pisa all of which have attracted increasing numbers of visitors. So now it s your turn come and discover Karviná for yourself! 2 3

3 včera a dnes then and now Historii můžeme chápat jako nepopulární výčet letopočtů a dat, vztahujících se k více či méně významným událostem, kterými vývoj města prošel. Historii můžeme vnímat jako fenomén genia loci v místě, kde žijeme, které navštěvujeme a kterým procházíme. Na každém kroku se setkáváme s doteky minulosti, ať už v podobě historických památek, přírodních zajímavostí a úkazů, či ve způsobu života místních obyvatel. Karviná, přesněji řečeno zdejší území, je opravdu zasloužilým pamětníkem. Historie města je spjata s rokem 1268, ale lidské dějiny se zde začaly odvíjet již mnohem dříve, o čemž svědčí zdejší archeologické nálezy. One way of looking at history is as a rather dull list of dates, a series of more or less important events that have taken place in the town. But history means more than this it also represents the genius loci, the unique soul of a particular place. Everywhere in Karviná we can feel the touch of history whether in historical buildings, interesting natural features, or in the lives and culture of the local people. Karviná or to be more precise, the area that is now Karviná has experienced a roller-coaster ride through the centuries. The first important date in the town s history is 1268, though human history began to unfold here much earlier than that as is proved by archeological finds in the vicinity. 4 5

4 Tak šel čas Timeline první písemné zmínky o území dnešního města v listině opolského vévody Vladislava, kterou se uděluje právo na vyvařování soli v osadě Solca 1300 Vratislavský desátek z let dokládá existenci zdejších lokalit Fryenstat (Fryštát), Roy (Ráj), Carwina (Karviná), Bertholdi villa (Darkov) 1305 dnešní část města Fryštát povýšena na město rozvoj řemesel a obchodu, především plátenictví, v lokalitě, které se dodnes říká Bělidlo Bolkovo privilegium městu uděleno dědičné právo do čtvrtého kolena, právo mílové, várečné, lovu na panském, zřizování cechů a právo vyššího soudnictví 1473 Kazimírovo privilegium rozšíření výsad a povolení konat výroční trhy 1496 zřízen magistrát v čele s purkmistrem a radními, který nahradil úřad dědičného fojta s konšely rozsáhlý požár, zničena většina staveb města, desetileté osvobození od dávek a poplatků 1560 vlastní městská ústava, rozvoj rybnikářství a pivovarnictví období reformace, r nařízení pro Fryštát o jediném vyznání evangelické víry; jedině evangelíci mohli zastávat úřad nebo se vyučit řemeslu 2. pol. 16. stol. knížecí rod těšínských Piastovců prodal panství hejtmanovi Václavu Cigánovi ze Slupska 1600 období třicetileté války provázené epidemiemi a válečným drancováním a následná protireformace, hluboký hospodářský úpadek, 1623 město stiženo morem, následovaly časté změny majitelů panství slezské války vystupňovaly tíživou hospodářskou situaci 1766 selská vzpoura, jejímž ohniskem byla zdejší část Staré Město a vůdcem vzbouřenců se stal sedlák Ondra Foltýn 1771 vydání nového robotního patentu pro Slezsko 1776 nález černého uhlí, zásadní obrat v rozvoji města 1792 Fryštát koupil hraběcí rod Larisch-Mönnichů, majitelem do r Fryštát se stal sídlem okresu rozvoj koksárenství, hutnictví, železářství a průmyslu souvisejícího se zdejším dolováním 1867 první lázeňská sezona Lázní Darkov 1872 dobudování Košicko-bohumínské dráhy 1900 Karviná se ekonomicky dostává do popředí rakousko-uherské monarchie 1923 Karviná (dnešní část Doly) povýšena na město území pod polskou správou 1939 začlenění do Velkoněmecké říše 1945 po osvobození opět součástí Československého státu poválečná orientace na těžký průmysl 1946 začátek výstavby nových sídlišť 1948 sloučení samostatných obcí Fryštát, Karviná, Darkov, Ráj a Staré Město do nově utvořeného města Karviné 1968 sovětská okupace, následovalo období normalizace 1989 sametová revoluce, pád komunistického režimu 1990 založení Obchodně podnikatelské fakulty Slezské univerzity 1992 vyhlášení městské památkové zóny rekonstrukce zámku Fryštátu, zpřístupnění veřejnosti budování průmyslové zóny Nové pole získání statutu statutární město Karviná obnova historických památek, revitalizace životního prostředí, rozvoj podnikatelských aktivit, podpora rozvoje bydlení, rozvoj lázeňství, školství a celkové infrastruktury města first written mention of the site of Karviná in a document of Vladislav, Duke of Opole, granting a licence for salt-boiling in the village of Solca 1300 records of tithes imposed from Wroclaw ( ) document the existence of local settlements Fryenstat (Fryštát), Roy (Ráj), Carwina (Karviná), Bertholdi villa (Darkov) 1305 today s Fryštát is granted the status of a town development of trade and commerce, especially linen production in the area now known as Bělidlo (meaning bleaching place ) Bolek s privilege the town is granted hereditary rights up to the fourth remove, mile rights (the rights to trade in the town and within a mile radius of it), brewing rights, hunting rights on the feudal estates, and the rights to establish guilds and operate a higher court of justice 1473 Kazimír s privilege extension of previous rights and granting of the right to hold annual fairs 1496 establishment of a town council led by a mayor and councillors, replacing the hereditary offices of vogt and alderman town extensively damaged by fire, destroying most buildings; ten-year exemption from taxation 1560 town charter drawn up, development of pond husbandry and brewing period of the Reformation, 1562 Fryštát is subjected to laws promoting the Protestant faith; only Protestants are allowed to hold public office or learn trades second half of the 16th century: the Piast princes of Těšín (Cieszyn/Teschen) sell the estates to the provincial governor Václav Cigán of Slupsko 1600 the period of the Thirty Years War, accompanied by epidemics, looting and pillaging, the subsequent Counter-Reformation, and economic crisis 1623 the town is hit by plague, frequent changes of ownership of the estates the Silesian Wars only compound the desperate economic situation 1766 peasants revolt with its epicentre in today s Staré Město (Old Town) area, led by the peasant Ondra Foltýn 1771 a law is passed limiting the number of days peasants are required to work on feudal estates 1776 the discovery of coal deposits marks a turning point in the town s development 1792 Fryštát purchased by Count Larisch-Mönnich; the chateau remained in the family s ownership until Fryštát becomes the centre of the local administrative district development of coke production, metallurgy, iron production and industry related to coal mining 1867 first season at Darkov Spa 1872 completion of the Košice-Bohumín railway line 1900 Karviná becomes a key centre of economic activity in the Austro-Hungarian monarchy 1923 Karviná (today the district of Doly) granted town status Karviná area comes under Polish control 1939 incorporation into the Third Reich 1945 after liberation, Karviná once more becomes part of Czechoslovakia the post-war period sees a strong focus on industrialization 1946 first new housing estates built 1948 the separate municipalities of Fryštát, Karviná, Darkov, Ráj and Staré Město are merged to form the town of Karviná 1968 Soviet occupation followed by the repressive period of normalization 1989 Velvet Revolution the fall of the communist regime 1990 foundation of the School of Business Administration, Silesian University 1992 declaration of urban heritage zone restoration of the Fryštát chateau, opening to the public construction of the Nové Pole industrial zone change of administrative status to Statutory Town of Karviná restoration of historical buildings, rejuvenation of the environment, development of business and enterprise, residential developments, growth in spa tourism, education and the town s infrastructure as a whole 6 7

5 v létě a v zimě summer and winter 8 9

6 ve dne i v noci day and night 10 11

7 nad zemí i pod zemí overground and underground Černé zlato těžba uhlí Black gold coal mining Léčivý dar z hlubin Země jodobromová solanka A healing gift from the depths of the Earth iodine-bromine salt brine 12 13

8 zajímavosti a rarity sights and curiosities šikmý kostel sv. Petra z Alkantary česká Pisa The leaning church of St Peter of Alcantara the Czech Pisa šikmý kostel pokles půdy o 37 m, sklon 6,8 The leaning church ground subsidence of 37 m, leaning by 6.8 archeopark v místě archeologického naleziště v Chotěbuzi a Karviné Archeopark on the site of the archeological find at Chotěbuz near Karviná Symbol Lázní Darkova Pramen života Symbol of Darkov spa, the Life-giving spring léčivý pramen lázní jodobromová solanka moře třetihorního původu The healing spa spring iodine bromine salt brine sea water from the Tertiary period karvinské moře budoucí rekreační areál na zrekultivovaném poddolovaném území Karviná s the future recreation complex on re-cultivated mining land staroměstské rybníky významná kolonie volavky popelavé The old town ponds important populations of Grey herons památný strom dub letní Historical tree Common oak darkovský most Sokolovských hrdinů technická památka po stavebně ojedinělé rekonstrukci a vyzdvižení nad úroveň stoleté vody The Sokolov Heroes Bridge in Darkov a unique restoration project has raised this technical heritage site above the level of 100-year floodwaters dětský koutek ve stylu slovanského hradiště Children s play area in the style of an old Slavic fortress 14 15

9 v zámku a v podzámčí in the chateau and around the chateau Zámek Fryštát Empírový zámek Fryštát má jedno výlučné postavení je jedinou přístupnou památkou svého druhu v celém regionu. Kromě toho má ještě jeden zvláštní význam dochoval se jako jediný ze tří zámků, které se na území města nacházely ještě ve 20. století. Další dva byly zámky Solca a Ráj. Zakladateli zámku byla knížecí rodina těšínských Piastovců a jeho posledními majiteli hraběcí rod Larisch-Mönnichů. Ti jsou známi především jako, dnešními výrazy řečeno, veleúspěšní podnikatelé vlastníci černouhelných dolů. Larischové měli významné postavení u císařského dvora a byli dokonce vzdáleně spřízněni s císařovnou Alžbětou zvanou Sissi. Od roku 1997 je zámek po rozsáhlé rekonstrukci přístupný veřejnosti. Spolu s vedlejším Lottyhausem zahrnuje asi 33 prohlídkových místností ve dvou okruzích. Jedna z reprezentačních místností slouží ke konání svatebních obřadů a příležitostných koncertů komorního charakteru. Třetí prohlídkový okruh zámku zahrnuje stálou expozici českého umění 19. století pobočku Národní galerie v Praze. Zámecký park o rozloze 36 ha, jenž obklopuje zámek Fryštát z jižní strany, byl založen v roce 1804 v anglickém slohu. barokní zámek Ráj Baroque chateau of Ráj novorenesanční zámek Solca Neo-Renaissance chateau of Solca Fryštát Chateau The Empire-style chateau of Fryštát is unique it is the only building of its type in the entire region that is open to the general public. It is also the only surviving member of the trio of chateaux that graced Karviná in the last century the chateaux of Solca and Ráj no longer exist. The Fryštát chateau was built by the Piast princes of Těšín (Cieszyn/Teschen). Its last private owners were the counts of Larisch-Mönnich, a successful family well known for their business acumen as owners of the local coal mines, the Larisch family enjoyed an influential position at the imperial court, and the last Count was closely linked with the Empress Elisabeth, known as Sissi. Since 1997, after a complete restoration, the chateau has been open to the general public. Along with the neighbouring Lottyhaus, the chateau offers two tour routes displaying 33 rooms. One of the grandest chambers is used for wedding ceremonies and occasional concerts of chamber music. The third tour route leads through the regional branch of the Czech National Gallery, housing a permanent exhibition of Czech 19th century art. The park and gardens on the southern side of the chateau cover an area of 36 hectares, and were laid out in 1804 in the English style

10 lázně a wellness spas and wellness Začalo to vlastně omylem. Soused z vedlejšího panství baron Beess záviděl hraběti Larischovi jeho úspěch a nesmírné bohatství plynoucí z dolování. Pokusil se proto také najít černé zlato na svém, ale neuspěl. Pokaždé mu vytryskla pouze jakási slaná voda. Lidé postupně zjistili její léčivé účinky. Vodě se začalo říkat solanka a ta se stále více dostávala do povědomí, až zde byly založeny lázně. Dnes má již karvinské lázeňství stočtyřicetiletou tradici a Lázně Darkov jsou dokonce nejstarší jodobromové lázně v naší zemi. Poskytují špičkové lázeňské služby se zaměřením na léčbu pohybového ústrojí a neurologických stavů. Základem léčby v kombinaci s léčebnou rehabilitací je jodobromová minerální voda mořského původu, již zmíněná solanka, která je jednou z nejkvalitnějších v Evropě. Právě proto, že se jedná o moře třetihorního původu, můžeme pyšně tvrdit, že Karviná má své moře. Na území města mají lázně dvě léčebná zařízení: Staré lázně v Karviné- -Darkově a Nové lázně v Karviné-Hranicích. V poslední době vybudovaly lázně i luxusní wellness centra s kvalitní a bohatou nabídkou pro širokou veřejnost. It all started with a mistake. Baron Beess, the owner of the neighbouring estates, was envious of Count Larisch s business success and the wealth brought by his coal mining activities, and so he started to prospect for the local black gold on his own estates. His attempts failed he found no coal, just springs of salty water. But it was discovered that the salt brine, as it became known, had healing properties. Its fame spread, and eventually a spa was established on the site. Karviná s spa tradition dates back 140 years, and Darkov is the oldest iodine-bromine spa in the Czech Republic, offering top-class spa services focusing on the locomotive apparatus and neurological disorders. Treatment is based around the combination of professional rehabilitation care with the use of curative iodine-bromine mineral water that belongs among the highest-quality salt brines in Europe. The brine originated in the Tertiary period as sea water and so it is no exaggeration to say that Karviná has its own sea! There are two treatment facilities within the town the Old Spa in Darkov and the New Spa in the Hranice district. Recently the spa has also built luxury wellness centres offering a wide range of high-quality services for the general public. Rovněž Miss Europe Monika Žídková využila wellness služeb poskytovaných zdejšími lázněmi Miss Europe, Monika Žídková, enjoying the wellness services provided by the local spa Klientkou lázní byla i topmodelka a karvinská rodačka Petra Němcová, která se zde léčila po zranění z tsunami Karviná-born supermodel Petra Němcová has also been a client of the spa, where she recovered from an injury caused by the tsunami 18 19

11 zábava a umění arts and entertainment K tradičním kulturním stánkům města patří Městský dům kultury, provozující širokou škálu zařízení a pestrý rámec aktivit. Nezastupitelné místo má rovněž Regionální knihovna, která ve svých pobočkách nabízí bohatý knižní, časopisecký a hudební fond, a speciálně pro děti je zde Středisko volného času Juventus. Milovníci umění mohou navštívit Zámeckou galerii Chagall, umístěnou v překrásných prostorách zámku Fryštátu, Mánesovu výstavní síň, galerii Pod věží a výstavní síně Státního okresního archivu, Zdravého města či Muzea Těšínska. Kulturní život města je obohacen množstvím tradičních nebo příležitostných kulturních akcí, odehrávajících se v některém ze zmíněných zařízení nebo na otevřeném prostranství pod širým nebem. Již řadu let město po celém světě úspěšně reprezentuje dětské sborové studio Permoník. Mladým talentům je věnována zvláštní pozornost, ale na své si v bohaté nabídce přijdou všechny věkové kategorie. Among Karviná s traditional cultural venues is the Municipal Cultural Centre, which offers a wide range of facilities and a wealth of activities. A key role in the town s cultural life is also played by the Regional Library, whose branches are extensively stocked with books, periodicals and music. The Juventus Leisure Centre is specially aimed at children. Art-lovers can visit the Chagall Gallery in the beautiful premises of the Fryštát chateau, the Mánes Exhibition Hall, the Tower Gallery (Pod věží) and the exhibition halls of the National District Archive, the Healthy Town centre, or the Těšín Museum. Karviná s cultural life is enriched by a wide range of regular or occasional cultural events, held either at indoor venues (such as those mentioned above) or in the open air. For many years, the town of Karviná has been successfully represented on the international stage by the Permoník children s choir, whose performances have met with acclaim all around the world. Young talent is particularly nurtured here, but all age groups will be find something to enjoy

12 sport a relaxace sport and relaxation Pokud bychom měli říci, který sport je typický pro Karvinou, pak je to jednoznačně házená, která se v našem městě hraje již řadu let na vrcholové úrovni. Město však skýtá různorodé rekreační a sportovní zázemí. V letním období je v provozu koupaliště, kde se mohou milovníci sluníčka a vodních her osvěžit v několika bazénech s tobogany a mnoha atrakcemi pro děti. Populární je především plážový volejbal. Oblíbeným relaxačním místem je tzv. jezero Loděnice v parku Boženy Němcové, kde je možno si zapůjčit loďky, zahrát kuželky nebo chytat ryby. Poblíž se nachází dětský koutek postavený ve stylu slovanského hradiště a malý zookoutek. Městské parky, z nichž nejvýznamnější jsou lázeňský a zámecký, působí jako oázy klidu v rušném životě moderního města. Pomyslným střediskem sportu je zdejší zimní stadion, který spolu s víceúčelovou halou nabízí spoustu možností sportovního vyžití. Příležitost ke sportování poskytují rovněž kryté bazény, skateboardové hřiště, judo hala, fotbalová hřiště, tenisové kurty, střelnice, jízdárna, fitness centra, cyklotrasy a další sportovní areály. The king of local sports is undoubtedly handball top-flight handball has a long and proud tradition in Karviná. But the town also offers a wide range of other recreation and sporting facilities. During the summer, visitors can enjoy the open-air swimming pool, where sun-worshippers and water sports enthusiasts can choose from several pools with toboggans and other attractions for children. A particularly popular summer sport is beach volleyball. Another favourite leisure venue is the Loděnice lake in Božena Němcová park, where you can hire boats, play skittles or relax while fishing. Nearby is a children s play area in the style of an old Slavic fortress, as well as a small zoo area. Karviná s parks especially the large chateau and spa parks offer oases of calm amid the busy life of the modern town. The heartbeat of the town s sporting life is the ice stadium, which, together with the multi-purpose sports centre, offers a wide spectrum of sporting activities. Karviná also has indoor swimming pools, skateboard parks, a judo hall, football pitches, tennis courts, a shooting range, a horse-riding centre, fitness centres, cycle paths and other facilities

13 vzdělání a příležitosti education and opportunities Karviná byla střediskem vzdělanosti již jako okresní město, avšak až počátkem 90. let minulého století se konečně stává i městem vysokoškolským. V roce 1990 zde byla založena Obchodně podnikatelská fakulta Slezské univerzity. Fakulta je organizátorem několika důležitých mezinárodních konferencí a svými aktivitami významně obohacuje kulturní život. V Karviné je 12 základních a 16 mateřských škol, 8 středních a 1 vysoká škola. Nález černého uhlí ve druhé polovině 18. století ovlivnil vývoj celého Karvinska a nastartoval rozvoj navazujícího průmyslu. Karviná se tak stala významnou středoevropskou průmyslovou aglomerací již za Rakouska-Uherska. Naštěstí dochází postupně k výraznému odklonu od jednostranné orientace na těžký průmysl, a vznikají tak nové příležitosti rozvoje města. Jednou z nich je průmyslová zóna Nové pole, která získala prestižní ocenění za svou realizaci. Although Karviná has always been an important centre of education as the capital of its administrative district, it moved into a higher league in the early 1990s when it became a university town. The School of Business Administration of the Silesian University was founded in The School regularly organizes prestigious international conferences and plays an important role in enriching the region s cultural life. Karviná has 16 nursery schools, 12 primary schools, 8 secondary schools and 1 university. The discovery of coal deposits in the second half of the 18th century was a milestone in the town s development, and kick-started the growth of a range of related industries. Karviná became an important Central European industrial conurbation during the era of the Austro-Hungarian monarchy. Fortunately, current trends have moved away from the former exclusive reliance on heavy industry, and the resulting diversification has brought new development opportunities for Karviná. A key opportunity is represented by the prestigious award-winning Nové Pole industrial zone

14 čísla a fakta facts and figures Zeměpisné souřadnice: severní šířky, východní délky Rozloha: 57,48 km 2 Počet obyvatel: 64 tisíc Hustota obyvatelstva: obyvatel/km 2 Průměrná nadmořská výška: 230 m n. m. Klimatické poměry: dlouhodobá průměrná teplota vzduchu je 9 C, dlouhodobý průměrný roční úhrn srážek činí 778 mm. Maximum srážek bývá v červenci, teplotní maximum rovněž v červenci, průměrná letní teplota je 29 C, zimní 15 C Národnostní složení: převažují česká, slovenská a polská národnost Sídelní struktura města: 9 městských částí s názvy Karviná-Fryštát, -Doly, -Lázně Darkov, -Ráj, -Staré Město, -Nové Město, -Mizerov, -Hranice, -Louky Coordinates: north, east Area: km 2 Population: 64,000 Population density: 1,113 inhabitants/km 2 Average elevation above sea level: 230 m Climate: Long-term mean air temperature 9 C, long-term mean annual precipitation 778 mm. The highest rainfall and temperatures are in July. Average summer temperature 29 C, average winter temperature 15 C. Ethnic composition: mainly Czech, Polish and Slovak Administrative structure: 9 municipal districts named Karviná-Fryštát, -Doly, -Lázně Darkov, -Ráj, -Staré Město, -Nové Město, -Mizerov, -Hranice, -Louky (all prefixed with Karviná ). Bruntál Opava Moravskoslezský kraj Ostrava KARVINÁ Moravian-Silesian Region Nový Jičín Frýdek-Místek Česká republika Czech Republic Praha Ostrava 382 km 20 km KARVINÁ Vzdálenosti od Karviné Distances from Karviná Český Těšín Bohumín Ostrava Brno Praha Cheb Znojmo Čadca (SK) Katovice (PL) Kontakty Contact: statutární město Karviná Statutory Town of Karviná Fryštátská 72/ Karviná-Fryštát tel.: Městské informační centrum Karviná Karviná Information Centre Masarykovo nám Karviná-Fryštát tel.: km 18 km 20 km 185 km 382 km 557 km 247 km 59 km 86 km N o r t h A t l a n t i c O c e a n 40 PORTUGAL ICELAND Celtic Ta gus IRELAND SPAIN Bay of Biscay Irish UNITED KINGDOM English Channel PYRENEES Loire Balearic Seine FRANCE ANDORRA North BEL. Arctic Circle NETH. LUX. A MONACO Corsica Sardinia Mediterranean Rhine SWITZ. NORWAY DENMARK GERMANY L Ligurian LIECH. A Po P P SWEDEN Elbe SLOVENIA SAN MARINO E ITALY Ty rrhenian Oder Prague Danube AUSTRIA Gulf of Bothnia CZECH REPUBLIC Brno S N I CROATIA N D I N Baltic Adriatic N A E 185 km Brno R POLAND S HUNGARY BOSNIA AND HERZEGOVINA I KARVINÁ C RUSSIA VIstul a SLOVAKIA A FINLAND L P Gulf of Finland LITHUANIA ALB. Ionian ESTONIA C A LATVIA SERBIA AND MONTENEGRO S R P A T ROMANIA MACEDONIA BELARUS H I GREECE A N Danube RUSSIA Dnieper UKRAINE M T S BULGARIA MOLDOVA Seve Dvin a rn ya Volga Dnieper Black TURKEY Aegean a Rhodes 26 27

15 Vydavatel: Statutární město Karviná, 2008 Koncepce: Ing. Ingrid Szczypková Design: Valašské královské grafické studio Foto: Štefan Špic, Edmund Kijonka, fotoarchiv statutárního města Karviné, Lázní Darkov, a. s., Státního okresního archivu Tisk: Lupress, spol. s r. o., Frýdlant n. O. Produkce: VALAŠSKÉ KRÁLOVSTVÍ s. r. o.

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Reálie anglicky mluvících zemí

Reálie anglicky mluvících zemí Reálie anglicky mluvících zemí Zpracováno v rámci projektu : EU Peníze SŠ, reg. číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0053 EU OPVK VY_32_INOVACE_277 Datum vytvoření: 2012/2013 Autor: Mgr. Hana Svrčková Škola: Střední

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-cte-05 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : My country I live in the Czech Republic. The country

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S.

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. Koncem minulé sezony bylo rozhodnuto vyzkoušet jednu ochrannou přikrývku na green. Princip greenové přikrývky je jednoduchý.

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

N a b í d k a O f f e r

N a b í d k a O f f e r www.inpark.cz N a b í d k a O f f e r Pronájem PREZENTAČních, skladových a kancelářských prostor IN PARK Ostrava - Vítkovice RENTAL OF THE BUSINESS AND storage premises IN PARK Ostrava - Vítkovice Podnikatelský

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-02 A letter from holiday My dearest Peter, I am finally here, in Reading. As I have told you, I am going to

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

PMRJ 2012 - FREE TIME ACTIVITY

PMRJ 2012 - FREE TIME ACTIVITY Content: PMRJ 2012 - FREE TIME ACTIVITY History Culture Technical intrerests Nature Sports HISTORY ST. BARTHOLOMEW CATHEDRAL TOWER (PILSEN MAIN SQUARE) The cathedral tower with its 102,6 m (336 feet) is

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo projektu: Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu:

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group The Castle Trust Group Government of Gibraltar Financial Services Conference Prague, Tuesday 18 November 2008 Steven Knight Managing Director accompanied by Libor Nečas Investment Manager The Castle Trust

Více

1) Reading - ukázka GATEA2U6

1) Reading - ukázka GATEA2U6 1) Reading - ukázka GATEA2U6 Pracovní listy"reading" jsou speciálně vytvořeny pro studenty s dyslexií. Využívají se ve druhém ročníku podnikatelských oborů. Vybrané články odpovídají textům z učebnice,

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple Past simple = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v minulosti Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple of to be Minulý čas slovesa to be

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty HLADÍK Karel sochař, rodák z Královy Lhoty OBEC KRÁLOVA LHOTA Vydáno obcí u příležitosti 100. výročí narození Karla Hladíka Vydavatelství Mgr. Petr Prášil; Zimní 1580, 253 01 Hostivice; tel: +420 603 551

Více

AJ 3_17_Czech_Republic.notebook. December 16, 2013. úvodní strana

AJ 3_17_Czech_Republic.notebook. December 16, 2013. úvodní strana úvodní strana 1 CZECH REPUBLIC AJ 3 Konverzační témata DUM č. 17 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located R E P R E Z E N T A T I V N Í K A N C E L Á Ř E K P R O N Á J M U V á c l a v s k é n á m ě s t í 1, 1 0 0 0 0 P r a h a 1 P A L Á C K O R U N A LOKALITA Palác Koruna se nachází na prestižní adrese v centru

Více

Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka. Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent. 1. Osobní charakteristika

Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka. Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent. 1. Osobní charakteristika Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent 1. Osobní charakteristika - moje koníčky, záliby - denní program, volný čas - životopis - popis

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Učivo (téma): Spa towns in the Czech Republic

Učivo (téma): Spa towns in the Czech Republic Označení materiálu: VY_22_INOVACE_AJ_E_51 Autor: Jana Řehořová Tematický celek: Czech history Učivo (téma): Spa towns in the Czech Republic www.zlinskedumy.cz Stručná charakteristika Prezentace slouží

Více

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová Aj5-kap-str-psa-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Dear Jessica! I am in Spain now. I am here with a Spanish girl. Her name is

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Christmas Christmas is for many people in the

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

- 1 2 1 2 3 4 3 4 5 5 For further information please contact your local Epson office or visit www.epson-europe.com EPSON Europe B.V. Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Tel. +49 (0)1805/377661 All features

Více

Rezidenční development o marketingu nově

Rezidenční development o marketingu nově Rezidenční development o marketingu nově Rezidenční developement o marketingu nově Péče o klienta. Jak dostat klienta k prodejci. Klienti jsou zkušenější. Péče o klienta Tento marketingový aspekt je zatím

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY Modletice, D1 Roztylská 1860/1, Praha 11 - Chodov PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI THE INVESTMENT OPPORTUNITY PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI Objekt Roztylská 1 je kancelářská

Více

Projekt OpenAIRE výzva a příležitost i pro Českou republiku

Projekt OpenAIRE výzva a příležitost i pro Českou republiku Projekt OpenAIRE výzva a příležitost i pro Českou republiku FP7-Infrastructures Inforum 2010, 27. 5. 2010, Daniela Tkačíková Projekt OpenAIRE CÍL: Vybudování infrastruktury a podpory pro otevřený přístup

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 8. - 9. ročník základní

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 8. a 9. ročníků

Více

Palackého 1-3, 612 42 Brno

Palackého 1-3, 612 42 Brno CZ Palackého 1-3, 612 42 Brno 1 vfu@vfu.cz veřejná vysoká škola s více než 90ti letou tradicí zajímavé a perspektivní studijní obory se zaměřením na veterinární medicínu, veterinární hygienu a ekologii

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Žáky 8. a 9. ročníků

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ ZŠ Dělnická Určeno pro žáky 8. a 9. ročníků Sekce základní Předmět zeměpis

Více

Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech

Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech META 2007 Praha, 8. 3. 2007 Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu ODS 1 Společné výzvy stárnutí populace delší dožití, nižší

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

OBSAH CONTENT. 02 03 Pohled západní z ulice Pobřežní Western view from Pobřežní Street

OBSAH CONTENT. 02 03 Pohled západní z ulice Pobřežní Western view from Pobřežní Street 03 OBSAH CONTENT 04 HISTORIE RUSTONKY HISTORY OF RUSTONKA 07 O PROJEKTU ABOUT THE PROJECT 08 LOKALITA LOCALITY 09 SPÁDOVÁ OBLAST Catchment Area 10 SITUACE LAYOUT 11 TABULKA PLOCH TABLE OF AREAS 12 2. PODZEMNÍ

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma Slovenská 2. stupeň základní Angličtina Překladová

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

RETAIL PARKS. Česká Lípa, Hodonín, Frýdek-Místek

RETAIL PARKS. Česká Lípa, Hodonín, Frýdek-Místek RETAIL PARKS Česká Lípa, Hodonín, Frýdek-Místek HODONÍN City Hodonín is located 61 km south east of Brno and ca. 6 km west of the Slovakian border towns Holíč and Skalica. As the principal town of the

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

SLOVNIK CIZICH SLOV PDF

SLOVNIK CIZICH SLOV PDF SLOVNIK CIZICH SLOV PDF ==> Download: SLOVNIK CIZICH SLOV PDF SLOVNIK CIZICH SLOV PDF - Are you searching for Slovnik Cizich Slov Books? Now, you will be happy that at this time Slovnik Cizich Slov PDF

Více

VY_22_INOVACE_57. The Great Fire Of London

VY_22_INOVACE_57. The Great Fire Of London VY_22_INOVACE_57 The Great Fire Of London Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník:7. THE GREAT FIRE OF LONDON 1/ Complete the missing words. Then listen and

Více

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook Úroveň jazyka Pre Intermediate 14/ Trpný rod sloves Citace a zdroje Vytvořila : Mgr. Alena Závorová 1 Trpný rod v angličtině / The Passive Voice Trpný rod sloves je v angličtině využíván více než v češtině.

Více

Karel Koucký. Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1

Karel Koucký. Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1 Karel Koucký Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1 APEx projekt pro zpřístupnění archivního dědictví Konference Building infrastructures for archives in a digital world

Více

Secondary School Campus from September 2013. Valdštejnská 151, Praha 1

Secondary School Campus from September 2013. Valdštejnská 151, Praha 1 Secondary School Campus from September 2013 Valdštejnská 151, Praha 1 Park Lane International School Secondary School Campus We are delighted to announce that our secondary school, which officially opens

Více

Dr. Luc Colemont Sint-Vincentius Hospital Antwerp Belgium

Dr. Luc Colemont Sint-Vincentius Hospital Antwerp Belgium Dr. Luc Colemont Sint-Vincentius Hospital Antwerp Belgium Imagine you could save one life by writing an article Would you do that? Představte si, že napsáním článku byste mohli zachránit sto životů. Udělali

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Anglický jazyk Anglicky mluvící země

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Anglický jazyk Anglicky mluvící země Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: Jméno a příjmení autora: Datum vytvoření: Anotace:

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

STUDY EDITS MAIN ROADS IN ČESKÝ KRUMLOV

STUDY EDITS MAIN ROADS IN ČESKÝ KRUMLOV Title of project STUDY EDITS MAIN ROADS IN ČESKÝ KRUMLOV Alexandra Holubová Faculty of transportation sciences Czech Technical University in Prague Czech Republic 2006 TRAFFIC IN REGION The town Český

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů.

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů. www.ssgbrno.cz Vytvořil: Eva Burianová Souslednost Název tohoto časů DŮM Souslednost Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 3. - 4.

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více