Pedagogické a psychologické předpoklady k získání osobního vztahu k Bohu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pedagogické a psychologické předpoklady k získání osobního vztahu k Bohu"

Transkript

1 Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Pedagogické a psychologické předpoklady k získání osobního vztahu k Bohu Již v úvodu tohoto článku můžeme konstatovat, že zadané téma je typickým příkladem korelace teologických a pedagogických věd. Na základě poznatků z oboru pastorální teologie zkoumáme duchovní rozvoj dítěte, přičemž se opíráme o nové poznatky z oboru vývojové psychologie a pedagogiky. Prvním a podstatným předpokladem k pozdějšímu získání osobní víry je bytostní přijetí dítěte ze strany jeho rodičů. Možná by někdo reagoval - vždyť je to samozřejmé - ale stále rostoucí počet frustrovaných mladých lidí, kteří hledají pseudoboha ve drogách nám ukazuje opak. Mnohdy se i upřímně věřící rodiče přiznají, že přijetí jejich dalšího dítěte nebylo zpočátku vůbec jednoznačné. Dalším podstatným předpokladem je postupné získání bazální důvěry u dítěte, což je zprostředkováno matkou nebo jinou primární osobou, na kterou se kojenec upne a kterou nezbytně k dalšímu pozitivnímu rozvoji potřebuje. Dostatek péče a něhy a stálá přítomnost matky v prvním roce života dítěte dává základ k tomu, aby dítě později důvěřovalo lidem sobě a také Bohu, se kterým se postupně bude seznamovat. Právě v prvním období života jsou položeny základy pozdější schopnosti mezilidských vztahů nebo naopak se vytvoří bazální nedůvěra, která negativně ovlivní celý život jedince a velmi ztíží možnost uvěřit Bohu a brát ho jako svého Ochránce. Ve stručnosti si uveďme dva nezdravé typy víry, které se obvykle vyskytnou u lidí, kteří nemohli získat bazální důvěru a tedy Bohu nedůvěřují. První typ je orálně - inkorporativní. Patří do něj lidé, kteří vidí náboženství jako formu vyrovnání nebo navrácení. Bůh jim má v nebi navrátit statky či nějak vyrovnat to, čeho se jim nedostalo zde na zemi. Další typ je orálně agresivní. Patří do něj lidé, kteří mají nutkání si Boha neustále předcházet a pojišťovat, neboť v opačném případě by je Bůh potrestal nebo dokonce zničil. Víra v těchto případech není vztahem, ale spíše jednáním stylu "něco za něco". Velmi důležitým předpokladem pro postupné získávání víry je celkové klima rodiny. Kultivované vztahy mezi rodiči, ovzduší zdravého řádu i dostatečné tolerance, tvůrčí prostředí obohacené povzbuzením a smysluplnou činností a k tomu pravidelná společná modlitba celé rodiny, to jsou pilíře vedoucí k víře, která není jen nějakým pojišťovacím mechanismem, ale především hlubokým vztahem k Bohu. Dítě má být bráno jako neopakovatelný originál se všemi důsledky. Dítě má být vychováváno v ovzduší vnitřní svobody, kdy postupně přebírá odpovědnost za sebe i za svou budoucnost. Rodiče nesmí dítětem manipulovat a jednat s ním se zákonickou přísností, přičemž haraší výroky typu: "Pán Bůh tě potrestá". Dítě má být vychováváno kreativně, cílevědomě i autonomně tak, aby mohlo vstupovat do nových životních úseků posíleno a povzbuzeno. Rodiče mají být pro dítě učiteli života a ne dozorci. Právě v rodině získává dítě první křesťanskou i lidskou zkušenost, která je ve své podstatě nenahraditelná.

2 Dalším důležitým předpokladem pro zdárný rozvoj osobní víry je pomoc duchovního rádce nebo opravdového přítele. Upřímná a přitom fundovaná pomoc duchovního rádce či věřícího přítele je v dnešní době, kdy takřka všechno ovládá technicky měřitelná technika, velmi potřebná. Volání po duchovním rádci je vlastně volání či touha po hlubším smyslu života, který přes všechnu svou křehkost a konečnost musí být nějak ukotven a člověk zakořeněn. Kdo volá po duchovním rádci či duchovním otci, volá po takovém člověku, skrze něhož prosvítá božská skutečnost. Volá po člověku, který je čitelný, který dovede předat své zkušenosti a je učitelem v tom nejhlubším smyslu slova. Takový člověk je stále plný Boží přítomnosti a naděje. Kdo hledá a touží, skutečně najde a také bude nalezen. Vztah mezi duchovním otcem a hledajícím člověkem je totiž vzájemné dávání i obdarování, je to bezprostřední oboustranný pulz mezi žákem a učitelem, mezi synem a duchovním otcem. Duchovní otec je jakýmsi osobním ztělesněním nejhlubší touhy po zralosti, která je v synu skryta. Žijeme v čase Ducha svatého, snad můžeme v pokoře říci, že každé upřímné hledání po smyslu života je hledáním po Duchu svatém a jeho darech. Hledající mladý člověk může ovšem uvíznout v osidlech nepravých samozvaných mistrů či gurů, kteří člověka znesvobodní nebo zfanatizují. Přes všechnu složitost a pochybenost mnoha směrů a cest můžeme konstatovat, že je možno nalézt skutečného duchovního otce a dobrého rádce, který svou osobní zkušenost víry a setkávání s Bohem předává dál a zapaluje srdce svých žáků. Jak radostné a pozitivní je volání po duchovním otcovství, tak naopak je zase velké zklamání někdy až rezignace u mladých v případě, jestliže duchovní otec chybí nebo své poslání neplní. Slyšíme často nářek duchovně žijících lidí, kteří hledají a touží jít na hlubinu, že jim toto není ze strany duchovních umožněno. Ze strany duchovních otců pak mnohdy slyšíme smutné konstatování, že věřící mnohdy vyžadují vlastně jen potvrzení svých názorů či vyježděných kolejí a nejsou ochotni upřímně a radikálně se změnit. Přestože v životě každého z nás figuruje mnoho různých rádců a pomocníků, potřebujeme duchovního otce či rádce ve zcela konkrétní osobě. Tato skutečnost se týká především kněží, řeholníků, učitelů, vychovatelů, lékařů a jistě také rodičů. Dnes je skutečně nedostatek kvalitních osobností. Máme mnoho učitelů a vychovatelů, ale málo skutečných učitelů života. Podstata této nouze tkví v tom, že jen málo lidí má odvahu jít v duchovním životě skutečně na hlubinu. V našich poměrech je pro získání kvalifikace duchovního v podstatě dostačující příslušný diplom absolventa teologické fakulty a doporučení příslušné církevní autority. Pro rodiče je kromě pohlavní zralosti vyžadována vlastně jen základní připravenost k péči o dítě a absolvování kurzu před církevním sňatkem. Mnozí otcové a matky nejsou zralí pro zdárný proces výchovy svých dětí a neposkytují jim plnohodnotný osobní rozvoj. Francouzský opat André Louf ve svých úvahách zdůrazňuje nutnost toho, aby duchovní rádce neustále uvnitř své mysli i srdce pročišťoval a prosvětloval světlem Ducha svatého sebe sama. A co považuje za velmi důležité, je zachování osobní svobody svého žáka. André Louf jasně říká, že duchovní otec v žádném případě nesmí překrýt nad-já druhého a zavalit ho vlastním já. Základní prvky duchovního otcovství

3 1.1. Duchovní vedení Duchovní vedení je vztah mezi dvěma lidmi, kteří uskutečňují jistý Boží záměr. Duchovní otec se věnuje svému žáku ve jménu Ježíše a jeho království za pomoci svatého Ducha. Může být nazván Pneumatoforos, to znamená nositel Ducha. V duchovním vedení není tedy vztah mezi oběma jen lidský a naopak nejedná se jen o ryze duchovní záležitosti. Oba aspekty jsou zde propojeny - božský i lidský. Duchovní otec se stává nástrojem Božím a představuje otcovství Boží. Jedná se zde o skutečné zprostředkování a předávání života v duchovním smyslu slova. Být otcem a předávat dál život - to je základní znamení našeho lidství a velký Boží dar Lidský vztah V duchovním vedení je velmi důležitá kvalita lidského vztahu. Již staří Keltové říkali duchovnímu rádci "Ananchara", to je "přítel mé duše". Budhismus označuje duchovího rádce jako "krásný přítel". To připomíná řecké jmého "kalogeros" - krásný stařec. Dante říká, že duchovní rádce je pro něj "více než otec". Pro Kierkegaarda je "více než přítel". Je opravdu možné, že právě vnitřně svobodný a prohlubující se vztah mezi duchovním otcem a mladým člověkem je mezi dalšími mezilidskými vztahy jednou z forem nejhlubšího přátelství, kdy není ani tak důležité časté setkávání, ale spíše niterná kvalita tohoto vztahu. Velmi často se právě skrze kvalitní duchovní vedení probouzí duchovní povolání. A toto duchovní povolání může zrát jen v klimatu upřímného a otevřeného přátelství, které se stává základnou pro realizaci Božího záměru s člověkem Transparence - průhlednost Nejdůležitější vlastností duchovního otce je jeho transparence neboli průhlednost směrem k Bohu. Duchovní otec předává ve svém vztahu svému žáku především "Život", tedy Boha samého. Duchovní otec je věrohodný svému žáku především tím, kdo je, tedy ne tím, co zná, nebo tím, co říká. Jen to, kdo člověk je, se dá předávat dál a je věrohodné. A právě toto osobní vnitřní já duchovního otce nevědomě a beze slov vyzařuje a působí. Duchovní vůdce je více než učitel - je naukou i poselstvím Duchovní otec - odpověď v osobě Mluvíme-li o duchovním vedení nebo o otcovství, nesmíme zapomenout, že je to syn nebo žák, který dělá z muže otce či učitele. Jistá připravenost a otevřenost syna či žáka je nutná k tomu, aby otec či učitel se ve své roli usadil a ji přijal. Známé přísloví říká: "Proč již dnes staří otcové nemluví?" Odpověď zní: "Protože synové již nenaslouchají". Je skutečností, že kdo se opravdu upřímně otevřel životodárnému zázraku duchovního otcovství, nebude nikdy zklamán. Jde totiž o velmi hlubokou a doslova širokospektrální dispozici být nablízku kterémukoliv člověku v jeho radostech i bolestech. Mezi duchovním otcem a jeho člověkem se vytváří vzájemný velmi subtilní vztah. Prof.Jung toto podrobně analýzoval. V každém z nás je ukryt "magister interior" - vnitřní učitel, a stejně tak i "discipulus interior" - vnitřní žák. Duchovní otec přijímá vlastně roli "magister interior" svého žáka, přičemž v celém působení má být zachována skutečná vnitřní svoboda Představitel milosrdného Otce

4 Jak jsem již výše řekl, duchovní otec má žít v hlubokém spojení s Kristem a má se snažit Krista upřímně následovat. Právě jeho vztah k Bohu je pro mladého člověka rozhodující. Duchovní otec má řešit poklesky i nejrůznější slabosti svého žáka tak, jak je řešil Kristus při setkáních s hříšníky. Duchovní rádce má dát také jasně najevo, že i on potřebuje velké množství Božího milosrdenství a že i on je jen slabý člověk. Skrze vlastní svědectví může velmi účinně oslovit hledajícího a pomoci mu v další cestě. 2. Smysl a cíl duchovního otcovství Důležitým úkolem duchovního otce je, aby jeho žák upřímně hledal Boha a po něm toužil. Bůh sám působí neustále a u žáka dochází k hluboké proměně, kterou biblicky můžeme nazvat - změna starého člověka v člověka nového. Tato změna znamená někdy dlouhý a náročný proces. Mimokřesťanská mystika i moderní psychologie znají také možnost hlubší proměny. Specialisté hovoří o tom, že člověk může přejít od svého povrchního já k hlubšímu já, nebo jinak řečeno přejít od svého malého já k já velkému. Prof. Jung nazývá toto odhalení vlastního doposud skrytého bohatství v nás integrací nevědomí do vědomí. Psychologie říká, že v každém z nás je ukryto hluboké tíhnutí ke znovuzrození či jinak řečeno k novému začátku. Pod vedením duchovního rádce se prohlubuje citlivost pro duchovní hodnoty a člověk získává hlubokou niternost a odevzdanost Bohu. Tato nová skutečnost je znamením pravé a přitom vždy obnovované vitality. Thomas Merton charakterizoval kdysi duchovní vedení jako cestu, která člověka uschopňuje "být plně narozen" - "fully born". V některých svých posledních spisech, inspirován myšlenkami jednoho perského psychiatra, píše Thomas Merton, že u člověka, jenž žije hlubokým duchovním životem, dochází k rozsáhlé integraci vlastní osobnosti, k hluboké zralosti a životní moudrosti. Merton přímo říká: "Člověk, který je "fully born", žije zcela ze své vnitřní zkušenosti. Žije ze svého nejhlubšího nitra a toto jeho niterno je mnohem obsáhlejší než jeho empirické vnější já." 2.1. Osvobození od vzorové osoby nad-já První typickou vzorovou osobou, se kterou se člověk v osobním duchovním vedení setkává, není obvykle "vnitřní učitel" (magister interior) žáka, ale spíše jeho "vnitřní dozorce". Tento vnitřní dozorce je jakousi vnitřní krystalizací všech stop, které v člověku zanechalo působení prvotních autorit. Právě zde se odvíjí dávné zážitky plnění rozkazů nebo reakce na zákazy, prožité tresty a také vnitřní reakce na ně. Patří sem také veškeré prožitky viny. Tyto prožitky se vážou především k osobě otce nebo toho člověka, který otce ve výchově nahrazoval. Dá se říci, že všechno, co člověk ve svém svědomí probírá a pro jisté řešení se rozhoduje, je v podvědomí kontrolováno jakýmsi "vnitřním dozorcem", o kterém jsme hovořili výše. Ten potom v člověku působí případný pocit viny, nejistoty, zahanbení nebo strachu. Každý duchovní otec nebo duchovní rádce by si měl uvědomit, že se nesmí ve svém působení ztotožnit s "vnitřním dozorcem" svého žáka, ale má v něm probouzet jeho vlastního "vnitřního učitele". Jedná se zde o fenomén vnitřní svobody žáka. Buď duchovní otec svého žáka svým způsobem zotročí - a jeho žák se pak stává jakousi kopií svého duchovního otce, nebo duchovní otec svého žáka moudře rozvíjí a doprovází životem a dopřává mu dostatek prostoru k rozhodování a osobnímu růstu. Máme kolem sebe mnoho zlomených perfekcionistů, kteří rezignovali sami

5 nad sebou právě proto, že byli vedeni v jakési zvláštní knutě a bylo na ně nakládáno příliš mnoho. Přestože se snažili, nemohli dostát představám a požadavkům svých duchovních otců. Každý duchovní otec si musí v plné odpovědnosti uvědomit, že Duch svatý může působit v prostředí vnitřní svobody a ne v prostředí nutkavého strachu nebo tlaku zvenčí. Jestliže se duchovní rádce nevědomě identifikuje s nevědomým nad-já svého žáka, potom nebude moci rozvíjet vnitřní svobodu svého žáka a nebude u něj rozvíjet vnitřní život ale právě naopak: bude lámat a ničit. "Vnitřní dozorce" žáka pak nabude svrchované moci. V mysli svého žáka je pak duchovní otec identický s vnitřním dozorcem či soudcem, který nedokáže nadchnout a pozitivně motivovat, nýbrž jen kontrolovat a hlídat. Každý z nás se jistě setkal s typickým skrupulantem, který žije pod knutou svého nad-já, které mu našeptává: "Jsi vinen..., nesmíš..., to jsi neměl udělat." Takovému skrupuloznímu člověku se nepomůže, když ho rádce uklidňuje a říká: "To nebyl vlastně vůbec hřích..., tos neudělal v úplné dobrovolnosti...". Hovoří-li takto rádce, přebírá prakticky roli vnitřního dozorce svého žáka, přestože jej nijak neodsuzuje. Hovoří totiž "na stejné vlně" jako vnitřní dozorce. Ale jak vlastně může duchovní otec pomoci svému žáku? Je to především otázka kvality jejich vztahu. Má-li rádce dar umění získat si lidské duše, pak je všechno snazší. Jde o to, aby se žák ve svém myšlení doslova přerodil a přestal uvažovat a žít v nesvobodném postoji k Bohu i k sobě. A právě toto je základní úkol duchovního otce. Mezi žákem a jeho duchovním rádcem se má vytvořit nový vztah hluboké důvěry a vnitřní svobody tak, aby byla u žáka překonána vnitřní knuta, která mu doslova brala radost ze života. Duchovní rádce si má uvědomit, že u skrupulózního žáka nesmí vybuzovat další pocity viny, vštěpovat mu strach a jakkoliv mu i zastřeně hrozit. Naopak má pomoci svému žáku, aby postupem času změnil svůj postoj k sobě samému. Umění duchovního otce je především v tom, že svůj upřímný zájem i lásku svému žáku dává najevo nepřímo mnoha způsoby. Přitom si stále uvědomuje, že působení Ducha svatého i Božího milosrdenství je faktorem rozhodujícím. V tomto klimatu už se dá hovořit o pravém vztahu k Bohu i o pravé lítosti. Nic není tak osvobozující a tak hluboce potvrzující opravdový vztah k Bohu i k sobě samému jako upřímná lítost, ve které je skryta naděje i jasné vědomí, že je člověk přijat Bohem a je hoden jeho lásky. Je to kvalitativně něco úplně jiného než pocity viny a vnitřní tlak, který v člověku vytváří "vnitřní dozorce". V pravé lítosti nad svými hříchy a pády člověk prožívá vděčnost Bohu, je motivován k novému začátku a svobodně se rozhoduje překonávat své slabosti a špatné sklony Osvobození od modly vlastního zrcadlového obrazu Může se stát, že si člověk vytvoří boha či spíše modlu podle vlastních představ a tato modla mu slouží k jeho vlastní oslavě. Takový člověk je zahleděn sám do sebe a do svého "zrcadlového obrazu". Pojem zrcadlového obrazu zavedl do moderní psychologie francouzký myslitel Lacan, v Belgii o tomto pojmu hovoří mmimo jiné specialisty profesor Vergote. Praobraz toho pojmu vychází z antiky z mýtu o Narcisovi, který se zamiloval do vlastního obrazu v zrcadle. Obraz sebe sama člověk často vidí krásnější než je skutečnost. Může se stát i jakousi modlou, jestliže ho člověk pozdvihne ke svému nejvyššímu duchovnímu i lidskému ideálu. Může se stát, že člověk sebe bere jako jakési božstvo. Je potom nanejvýš důležité, aby takový člověk s pomocí druhého připustil, jaký skutečně je, s veškerou svou slabostí, omezeností a také hříšností. Má jistě najít i své pozitivní stránky. Má

6 především chtít nalézt svou skutečnou identitu a ne se utápět ve vidinách zrcadlového obrazu. Duchovní rádce by měl by měl zavčas odhalit tento omyl a citlivě a přitom důsledně pracovat na jeho odstranění Pravý Bůh pro vnitřně svobodného člověka Aby mohl duchovní otec správně věst svého žáka, musí být sám duchovně svobodný a zralý. Musí mít hluboký smysl pro projevy rostoucí vnitřní svobody u svého žáka. Musí intuitivně rozpoznat, jestli se za snahou o zbožnost i plnění desatera neskrývá jen nutkavý diktát vnitřního cenzora. Duchovní otec musí rozpoznat symptomy vnitřní nesvobody. Někdy je to zvláštní vnitřní rozpolcenost, někdy je to přílišné zaměření na vnější aktivity, ale prakticky vždycky je takový člověk neradostný a nevyzařující. Takový člověk se pak snaží v sobě potlačit životodárné síly a zaměňuje je v síly negativní jako např.: něžnost a lásku zaměňuje na smyslnost, činorodost na chladnost a odměřenost, snahu o plnění pozitivních cílů na tvrdost, smysl pro krásu zaměňuje na touhu po luxusním stylu života, sebevědomí a sebedůvěru na dravou snahu o prosazení. Některý žák je zase v pokušení stát se "chodící řadou příkazů". Duchovní otec musí takového svěřence přetvořit, něboť litera bez Ducha a lásky je opravdu mrtvá. Je zde skutečné nebezpečí, že duševní i duchovní život bude v takovém člověku udušen. Takoví lidé bez pomoci druhého nedosáhnou uceleného a zralého lidství - nestanou se integrovanou osobností. Nejsou ve svém jádru spokojení a šťastní. Jejich egocentričnost je příliš silná. Ve svých vztazích nejsou otevření a plnění povinností, ve kterém není puls lásky k Bohu ani k lidem, je pro ně nejdůležitější. Tito lidé jsou neschopni předávat dál duchovní hodnoty. Celou svou energii potřebují na to, aby udrželi své já v jakémsi zvláštním neživotném stavu, který nejsou mnohdy ochotni ani schopni změnit. 3. Otcovské a mateřské prvky v duchovním vedení Duchovní vedení je popsáno v Pavlových dopisech v různých pojmech a obrazech, které jsou někdy typicky otcovské a někdy naopak typicky mateřské. Bůh projevuje svou péči lidským dětem jako dobrý otec i jako dobrá matka. Mateřská pozice je: člověka přijmout v lásce, naslouchat mu, mít pro něj pochopení, být trpělivý, druhého brát takového jaký je, důvěřovat mu, povzbuzovat ho a pečovat o něj. Otcovská pozice potom člověku pomáhá, aby vrůstal do řádu, aby vítězil nad vlastními slabostmi, aby našel svou cestu a dokázal být spolehlivý a plnit své stavovské i lidské povinnosti. Otec otevírá svému synu budoucnost a pomáhá mu nalézt vlastní identitu, syn se snaží otce následovat a v něčem i překonat. Všechny tyto prvky jsou vysoce pozitivní a pro dobrou výchovu velmi potřebné. Opravdový duchovní rádce si toto v plní míře uvědomuje a podle potřeby je svému žáku někdy otcem a někdy matkou. Přitom však vždy respektuje oblast vnitřní svobody svého žáka a dává mu prostor ke svobodnému růstu, kde je místo i pro pády a nová povstání mladého člověka. A takový mladý člověk, který měl a má oporu ve svém rádci, se pak stává oporou i rádcem i pro své hledající vrstevníky. Na závěr této úvahy bych se chtěl alespoň krátce zmínit o tématu, které je velmi aktuální. Je to téma výchovy bohoslovců k duchovnímu otcovství. Tato problematika by si pro svou důležitost jistě zasloužila zvláštní pojednání. Kardinál Štěpán Trochta kdysi řekl tuto větu: "Stále přemýšlím o tom, proč v našich kněžských seminářích nevyrůstají kněžské osobnosti." Proces formace bohoslovců je jistě mnohovrstevný a znamená prohlubování duchovního života i

7 pomoc při duševním vyzrávání a odhalování osobních talentů a vloh. Přitom má být prohlubována touha apoštolovat a šířit evangelium. Praktickým projevem prohlubujícího se duchovního otcovství je přirozená touha pracovat s dětmi a s mladými lidmi, přičemž se ale nemá zapomínat na přípravu duchovní pomoci střední generaci i starším věřícím. Rozhodně nemají být bohoslovci bráni jako "naši chlapci", kterým je v kněžském semináři připraveno skleníkové prostředí, ale jako mladí mužové, kteří půjdou do tvrdého nasazení a budou se setkávat s naprosto netypickými pastoračními úkoly včetně pomoci lidem, kteří už na život rezignovali. Použitá literatura: André Fossion: La catéchese dans le champ de la communication CERF, Paris 1990 André Louf a kol.: Geisliche Vaterschaft, Vier-Türme-Verlag Münsterschwarzach 1996 Kongregation für den Klerus: Allgemeines Direktorium für die Katechese Libreria Editrice Vaticana 1997 Bernhard Grom: Religionspsychologie, Kösel Verlag 1992 André Godin: Psychologie des expériences religieuses Le Centurion Paris 1986 Georg Hansemann: Religiöse Erziehung heute, Styria Graz 1976 Rudolf Smahel: Duševní vývoj a duchovní zrání dítěte 2.vyd., MCM Olomouc 1997

Duchovní otcovství - přednáška

Duchovní otcovství - přednáška Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Duchovní otcovství - přednáška 1. Volání po duchovním rádci Toto volání je časté zvláště v dnešní době, kdy takřka všechno ovládá technicky měřitelná technika. Volání po duchovním

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katecheze a služba slova otevřené problémy Katecheze a Boží slovo Antropologická katecheze? Katecheze ve službě inkulturace Požadavek úplnosti pravd

Více

Vývoj víry SPOLEČENSTVÍ MLÁDEŽE. Mgr. Pavel Moravec

Vývoj víry SPOLEČENSTVÍ MLÁDEŽE. Mgr. Pavel Moravec Vývoj víry SPOLEČENSTVÍ MLÁDEŽE Mgr. Pavel Moravec 25. 10. 2013 Kojenec (do 1 roku) První půlrok žije človíček v symbióze s matkou, nerozlišuje ji od sebe Matka je pečující osoba, opora človíček získává

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spiritualita Spiritualita je docela módním pojmem. Různí lidé jí různé rozumějí a různě ji prezentují. Spiritualita už není spojována jen s religiozitou. Na

Více

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. ociální pedagog. Osobnost pedagoga volného času

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. ociální pedagog. Osobnost pedagoga volného času Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická ociální pedagog Osobnost pedagoga volného času O čem to bude Kuchařka jak na to je v nás Každý jsme jiný, proto každý bude upřednostňovat jiné

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katecheze jako iniciace a výchova víry Je možno vychovávat v oblasti víry? Výchova víry je termín nezvyklý. Víra je výsledkem setkání Boží milosti

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

BERT HELLINGER PRAVIDLA ÚSPĚCHU

BERT HELLINGER PRAVIDLA ÚSPĚCHU Pravidla úspěchu BERT HELLINGER PRAVIDLA ÚSPĚCHU 2013 KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Hellinger, Bert Pravidla úspěchu / Bert Hellinger ; [z německého originálu... přeložila Jitka Scharingerová].

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY A SPECIFIKA PEDAGOGIKY FRANZE KETTA

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY A SPECIFIKA PEDAGOGIKY FRANZE KETTA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY A SPECIFIKA PEDAGOGIKY FRANZE KETTA Pedagogika Franze Ketta pojmenovává celistvý, na smysl zaměřený přístup ke vzdělávání a výchově. V tomto smyslu se jedná o alternativní pedagogický

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Výchova k odpovědnému otcovství

Výchova k odpovědnému otcovství Doc.Dr.Rudolf Smahel, Th.D. Výchova k odpovědnému otcovství Velmi často se dnes hovoří o tom, že je málo mladých mužů, kteří jsou připraveni k odpovědnému otcovství. Abychom se mohli dostat k jádru této

Více

SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL. Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát?

SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL. Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát? SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát? PROČ JSME TADY JAKO ČCE? Kontext, ve kterém se pohybujeme Předáváme evangelium Jsme

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010.

Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010. Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010 VITAMÍN D - BOŽSKÝ VITAMÍN Rona H: Nejdražší přátelé, poselství pro tento měsíc musím začít vysvětlením Během uplynulých tří

Více

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce 2. Rodina 17. Vytvářet rodinu Drazí mladí, mějte především velkou úctu ke svátosti manželství. Skutečné štěstí nemůže rodina nalézt, pokud si zároveň manželé nejsou věrní. Manželství je institucí přirozeného

Více

O radosti pro život MILÁ KNIHA. Přemysl Dvořáček

O radosti pro život MILÁ KNIHA. Přemysl Dvořáček O radosti pro život MILÁ KNIHA Přemysl Dvořáček O radosti pro život Přemysl Dvořáček V prožitku jemného citu lásky ve svém srdci cítíme blažený vjem upřímné radosti a něhy. S pocitem upřímné radosti

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Intervenční dimenze dramatické výchovy Dramatická výchova/ve speciální pedagogice dramika je pedagogickou disciplínou, která - využívá metody dramatického

Více

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoanalytická psychologie MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 11 Název materiálu:

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther Martin Luther Vize zachráněn pro Boží záměry Izajáš 43,1-4 Nyní chceme společně začít novou sérii témat: Hrdinové víry. Nikoho asi nepřekvapí, že první osoba, kterou chceme blíže prozkoumat je dr. Martin

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8 Etická výchova ročník TÉMA G5 Citový život člověka VÝSTUP charakterizuje důležitost i úskalí citů pro život člověka; orientuje se ve své osobnosti, emocích a potřebách; identifikuje a taktně komunikuje

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori

Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori V tomto článku se blíže zamyslíme nad dílem světoznámé pedagogické pracovnice a zakladatelky pedagogického směru Marie Montessori.

Více

plné zaslíbení, je v každém z nás. Aby ale mohlo prolomit slupku, jež ho zahaluje, potřebuje ticho. Pouze tak může náš život dozrát a být plodný.

plné zaslíbení, je v každém z nás. Aby ale mohlo prolomit slupku, jež ho zahaluje, potřebuje ticho. Pouze tak může náš život dozrát a být plodný. Úvod Při setkání s vyčerpaným člověkem si pokaždé povšimneme stejné věci: působí nejen rezignovaným a sklíčeným dojmem, ale také jako by mu doslova scházel dech. Říká, že potřebuje čas, aby se mohl opět

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10 HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO Činnost Ducha svatého je velmi bohatá a pestrá. Klademe si otázku: Existuje nějaká základní, ústřední činnost Ducha, k níž se všechno soustřeďuje? Můžeme najít podstatu,

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Katechetika I. KŘESTNÍ KATECHUMENÁT: ZDROJ INSPIRACE PRO KATECHEZI V CÍRKVI

Katechetika I. KŘESTNÍ KATECHUMENÁT: ZDROJ INSPIRACE PRO KATECHEZI V CÍRKVI Katechetika I. KŘESTNÍ KATECHUMENÁT: ZDROJ INSPIRACE PRO KATECHEZI V CÍRKVI Inspirace katecheze prvky katechumenátu Poslání k národům = vzor veškeré misijní činnosti církve, křestní katechumenát, který

Více

Obsah. Druhá část: Nové pohledy na víru

Obsah. Druhá část: Nové pohledy na víru Obsah Čtenářům... 5 Charisma a Boží dílo... 6 Spiritualita sjednocující vrchol božského a lidského... 17 Poznámka kurátora italského vydání...25 Předmluva к českému vydání...28 První část: Mystika pro

Více

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ Mgr. Kamila Balcarová PODSTATA A CHARAKTERISTIKA MONTESSORI PEDAGOGIKY 3 pilíře Montessori výchovně vzdělávací systému Připravený (vědomý) dospělý Připravené prostředí

Více

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta TÉMA Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta Abych mohla napsat jak jsem pochopila ajurvédu, tak se musím nejdříve zamyslet nad tím co to je - pochopení. Pochopení chápat věci realisticky.

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 2012 VYCHOVÁVAT MLÁDEŽ KE SPRAVEDLNOSTI A K MÍRU

POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 2012 VYCHOVÁVAT MLÁDEŽ KE SPRAVEDLNOSTI A K MÍRU POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 2012 VYCHOVÁVAT MLÁDEŽ KE SPRAVEDLNOSTI A K MÍRU 1. Počátek nového roku, který je Božím darem lidstvu, se pro mne stává výzvou adresovat

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru 6. třída - Objevujeme křesťanskou víru Vazba učiva 6. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Žáci rozumějí evangelním zprávám jako výpovědím víry o setkání člověka a Boha. Žáci umějí rozpoznat

Více

CD 102 Loucká, 10. 05.2014 Bytovy seminář na téma: Kříž

CD 102 Loucká, 10. 05.2014 Bytovy seminář na téma: Kříž CD 102 Loucká, 10. 05.2014 Bytovy seminář na téma: Kříž Liberec, 31.05.2014 Povídání na téma: Jak najít kód, odtajnit Boha a učinit tak z Hospodina životního přítele? Ty n n.vltavou, 06.09.2014 Setkání

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví. Marta Hošťálková

PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví. Marta Hošťálková PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví Marta Hošťálková Úvod total pain - tzv. celková bolest tělesná bolest spjata a vzájemně se ovlivňuje s bolestí v oblasti psychické, sociální i duchovní koncept celostní

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad 19. 20.9.2013 Brno HOSPIC Místo, kam chodí lidé důstojně umírat Naděje na DOBROU SMRT Naděje na KVALITNÍ

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti Otázka: Kultura jako způsob života Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Fijalka Kultura: - všechny lidské materiální a duchovní výtvory a též sociálně zakotvené vnímání a jednání, které si lidé

Více

Staňme se architekty vlastního života i světa

Staňme se architekty vlastního života i světa Staňme se architekty vlastního života i světa Miluše Kubíčková Všichni lidé se rodíme do proměnlivého a velmi členitého světa, který je podivuhodně vnitřně spojitý a celistvý. V něm společně se vším stvořeným

Více

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. rodina o místo návratů o problémy rodinného života

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. rodina o místo návratů o problémy rodinného života Ročník: Prima RODINNÝ ŽIVOT nahrazuje agresivní a pasivní chování chováním asertivním, neagresivním způsobem s porozuměním pro potřeby druhých a přiměřeně situaci identifikuje se s pozitivními prosociálními

Více

STRUKTURA SETKÁNÍ. 1. Svět druhého 2. Úvodní témata 3. Prvky zbožnosti dětí 4. Shrnutí

STRUKTURA SETKÁNÍ. 1. Svět druhého 2. Úvodní témata 3. Prvky zbožnosti dětí 4. Shrnutí STRUKTURA SETKÁNÍ 1. Svět druhého 2. Úvodní témata 3. Prvky zbožnosti dětí 4. Shrnutí 1. Individualita x obecné rysy ÚVODNÍ TÉMATA 1. Individualita x obecné rysy ÚVODNÍ TÉMATA ROZVOJ / UČENÍ VÝVOJ / ZRÁNÍ

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

Po čem rodič touží aneb co rodič chce nebo by měl chtít? WORKSHOP V KOLÍNĚ - MAP VZDĚLÁVÁNÍ NA KOLÍNSKU

Po čem rodič touží aneb co rodič chce nebo by měl chtít? WORKSHOP V KOLÍNĚ - MAP VZDĚLÁVÁNÍ NA KOLÍNSKU Po čem rodič touží aneb co rodič chce nebo by měl chtít? WORKSHOP 19.4.2016 V KOLÍNĚ - MAP VZDĚLÁVÁNÍ NA KOLÍNSKU Motto Cíle zákl. vzdělávání společný rámec Pomoci žákům utvářet a postupně rozvíjet klíčové

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

Obsah. První princip: Pohled na život v celku 10 První kapitola: Pouze Bůh nás může učinit šťastnými 10 Druhá kapitola: Naše štěstí závisí na dokonalé

Obsah. První princip: Pohled na život v celku 10 První kapitola: Pouze Bůh nás může učinit šťastnými 10 Druhá kapitola: Naše štěstí závisí na dokonalé Předmluva: Hluboká důvěra v pohyb života - tvořivá přítomnost živého Boha 5 První princip: Pohled na život v celku 10 První kapitola: Pouze Bůh nás může učinit šťastnými 10 Druhá kapitola: Naše štěstí

Více

ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO

ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO TEOLOGICKÉ STUDIE ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO r ALOIS HONEK 1986 - ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA OBSAH Úvod em I. P o v o I á n í k e s p á s e. 1. Bůh chce naši spásu 2. Kristus nás vykoupil. 3. Kristus nám

Více

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku Mgr. Michael Martinek 1. CHARAKTERISTIKA Dům Ignáce Stuchlého (dále jen DIS) je pobytovým výchovně vzdělávacím zařízením pro mládež. Patří

Více

TEST NOODYNAMIKY. K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) 1. Setkám-li se s těžkostmi, rychle ztrácím naději a důvěru v život...

TEST NOODYNAMIKY. K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) 1. Setkám-li se s těžkostmi, rychle ztrácím naději a důvěru v život... TEST NOODYNAMIKY K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) Pohlaví: Délka pobytu v komunitě: Délka braní (přibližně): Věk: Fáze: Jsi praktikující věřící? Prosím, zakroužkuj odpověď, která odpovídá

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Odpovědi na osobní testy

Odpovědi na osobní testy 270 Odpovědi na osobní testy Lekce I 1. a Pravdivé b Pravdivé c Nepravdivé e Nepravdivé 2. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e Pravdivé f Nepravdivé g Pravdivé 3. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e

Více

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY Ježíš umíral v opuštěnosti, ale odevzdal se do rukou Otce. Tento pokoj se stal příkladem i pro Dysmase, i on chce zcela důvěřovat Bohu, lotr po pravici chce ve své smrti napodobit

Více

ARTHUR SCHOPENHAUER (1788-1860)

ARTHUR SCHOPENHAUER (1788-1860) IRACIONALISMUS CHARAKTERISTIKA iracionalis - nerozumový; podstatu skutečnosti lze pochopit jedině citem, vůlí, intuicí, vírou skepse vůči rozumu, zdůraznění jiných cest pochopení světa než rozumových dvě

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

Příprava na start 1: Nefér výhoda?

Příprava na start 1: Nefér výhoda? Příprava na start 1: Nefér výhoda? 29.12.2014 Než půjde naše dítě poprvé do školy, má za sebou již šest nebo sedm let vývoje, kdy je schopno se samo se učit, byť to bylo s naší pomocí jako rodičů, od kamarádů,

Více

Projevovat milosrdenství svým bližním

Projevovat milosrdenství svým bližním Projevovat milosrdenství svým bližním - poreferovat o English Campu, povzbudit k účasti na programu pro ženy s Marilyn Farnik - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Projevovat (činit) milosrdenství vůči

Více

Být svatý jako Bůh. Bohumil Špinar 13.11.2010

Být svatý jako Bůh. Bohumil Špinar 13.11.2010 Být svatý jako Bůh Bohumil Špinar 13.11.2010 Když tedy toto vše se rozplyne, jak svatě a zbožně musíte žít vy, kteří dychtivě očekáváte příchod Božího dne! 2 Petr 3,11 Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý

Více

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více

Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: Ročník: Datum vytvoření: 12. 9. 2013.

Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: Ročník: Datum vytvoření: 12. 9. 2013. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: Ročník: CZ.1.07/1.5.00/34.0690 VY_32_INOVACE_GFP_32_01_1.04 Význam pedagogické praxe pro úspěšné zvládnutí profese

Více

MUŽSKÁ SÍLA CO ZNAMENÁ BÝT PARTNEREM, OTCEM, SYNEM, MUŽEM

MUŽSKÁ SÍLA CO ZNAMENÁ BÝT PARTNEREM, OTCEM, SYNEM, MUŽEM TEXT VLADIMÍR MÜNZ FOTO??????????? MUŽSKÁ SÍLA CO ZNAMENÁ BÝT PARTNEREM, OTCEM, SYNEM, MUŽEM THOMAS GREINER (1958) vyrůstal podle svých slov v normální německé rodině. Problém byl ale v tom, že nemohl

Více

1. Věřit nebo ne, co je v dnešní době rozumnější pro člověka?

1. Věřit nebo ne, co je v dnešní době rozumnější pro člověka? 1. Věřit nebo ne, co je v dnešní době rozumnější pro člověka? a. Víra jako svoboda nebo otroctví pro člověka, který uvěřil. Věřit nebo ne, co je v dnešní době rozumnější pro člověka b. Víra jako rozhodnuti

Více

MOTIVACE Workshop: Přínos ŠVP a motivace pedagogického sboru

MOTIVACE Workshop: Přínos ŠVP a motivace pedagogického sboru MOTIVACE Workshop: Přínos ŠVP a motivace pedagogického sboru Lektoři: Ing. Drahomíra Rancová, Gymnázium Rokycany Petra Váchová, PedF Plzeň Z lat. movere = hýbati se: souhrn hybných činitelů, které vedou

Více

58 Pietro Santini DOLNÍ KONÈETINY

58 Pietro Santini DOLNÍ KONÈETINY 58 Pietro Santini DOLNÍ KONÈETINY Dolní končetiny se dělí na několik oblastí. Část od kolene k nártu se nazývá noha, stehno sahá od kolene k rozkroku, pak je tu koleno, kotník (zde jsou rozdíly u mužů

Více

Děkujeme Vám za nákup této e-knihy. Jsme rádi, že můžeme touto cestou přinášet dobré zprávy do světa digitálních

Děkujeme Vám za nákup této e-knihy. Jsme rádi, že můžeme touto cestou přinášet dobré zprávy do světa digitálních Děkujeme Vám za nákup této e-knihy. Jsme rádi, že můžeme touto cestou přinášet dobré zprávy do světa digitálních médií. Jestliže se Vám podařilo dokument stáhnout z nějakého webu bez placení, tak si jej,

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Existují určité základní principy, působící ve všech lidských interakcích, a pro kvalitní rodinný život je naprosto nezbytné žít s těmito principy či

Existují určité základní principy, působící ve všech lidských interakcích, a pro kvalitní rodinný život je naprosto nezbytné žít s těmito principy či Rodinná KBT Vranov 3. 6. 2010 Mgr. Alena Mikulová Motto Existují určité základní principy, působící ve všech lidských interakcích, a pro kvalitní rodinný život je naprosto nezbytné žít s těmito principy

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Katedra finančního práva a národního hospodářství. Osobní management. Sebepoznání

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Katedra finančního práva a národního hospodářství. Osobní management. Sebepoznání Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství Osobní management Sebepoznání Zpracoval: Dušan Hlavatý, 348467 Datum zadání práce: 13. 4. 2011 Datum odevzdání:

Více

Přirozenost muže. Když poznáš pravou podstatu materiálního svìta, zaženeš smutek; když poznáš pravou podstatu ducha, dospìješ k blaženosti.

Přirozenost muže. Když poznáš pravou podstatu materiálního svìta, zaženeš smutek; když poznáš pravou podstatu ducha, dospìješ k blaženosti. Přirozenost muže Když poznáš pravou podstatu materiálního svìta, zaženeš smutek; když poznáš pravou podstatu ducha, dospìješ k blaženosti. Bhagavadgíta (13.1) Bùh od samého zaèátku vytvoøil poslání obìma

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více