STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS BOHUMÍNSKO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS BOHUMÍNSKO"

Transkript

1 STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS BOHUMÍNSKO Projekt Komunitní rozvoj venkova na území MAS Bohumínsko, z.s. je financován Moravskoslezským krajem

2 SCLLD MAS BOHUMÍNSKO Území MAS (7 obcí) 51,8 tis. obyvatel 406 obyv. km 2

3 Obsah Strategie rozvoje území MAS Bohumínsko (SCLLD) 1. Popis území 2. Analytická část 3. Strategická část Strategické a specifické cíle, opatření Akční plán Programové rámce IROP, OPZ, PRV 4. Implementační část 5. Finanční plán a indikátory

4 Podklady k analytické části SCLLD MAS BOHUMÍNSKO Veřejně přístupné zdroje (ČSÚ), Dotazníková šetření Jednání pracovních skupin (Životní prostředí, Společnost, Hospodářství) Veřejné setkání 2013, aktualizace podkladů Rozhovory a informace od zástupců samospráv Jednání pracovních skupin leden duben 2016 Pracovní skupina Termín setkání Počet účastníků Okruh účastníků Lesní hospodářství Odborní lesní hospodáři Zaměstnanost Úřad práce Ředitel ÚP pobočka Bohumín Sociální služby a sociální začleňování Agentura pro sociální začleňování, sociální odbor MÚ Bohumín Zemědělství Hospodařící zemědělci Sociální podnikání Okresní sdružení včelařů, SMOOK (Projekt regionální včelnice) Zemědělství Hospodařící zemědělci Zaměstnanost - Úřad práce Ředitelé ÚP pobočka Orlová a Karviná Zemědělství Hospodařící zemědělci Města a obce Starostové, zástupci obcí Podnikatelé PO a FO podnikající na území MAS Města a obce Starostové, zástupci obcí Sociální služby a sociální začleňování Nestátní neziskové organizace, organizace v sociálních službách

5 ANALYTICKÁ ČÁST SCLLD Obyvatelstvo Dlouhodobě stabilní přírůstky obyvatel. Sociálně vyloučené lokality (Bohumín, Petrovice, Petřvald). Špatná image regionu. Problémy a potřeby Zvyšování atraktivity a kvality života v území. Pokračování v programech prevence a řešení problémů SVL. Rozšíření nových typů sociální a komunitní práce. Upevňování regionální identity obyvatel.

6 ANALYTICKÁ ČÁST SCLLD Infrastruktura a doprava Vysoký stupeň zasíťování území. Hustá síť komunikací a vysoká intenzita dopravy. Problémy a potřeby Nedokončená protipovodňová ochrana vzhledem k vysoké urbanizaci území. Zvýšení atraktivity ve využívání nemotorové a veřejné dopravy.

7 ANALYTICKÁ ČÁST SCLLD Vybavenost a služby v obcích, život v obcích Dobrá vybavenost obcí základní občanskou infrastrukturou. Nedostatečná nabídka některých sociálních služeb (odlehčovací služba, pobytové služby pro seniory). Nízký pocit bezpečí u obyvatel území. Problémy a potřeby Modernizace a rozšíření sítě sociálních služeb. Rozšíření programů prevence kriminality a sociální práce. Zvýšení nabídky volnočasových aktivit, příměstské rekreace a atraktivity území.

8 ANALYTICKÁ ČÁST SCLLD Životní prostředí Špatná kvalita ovzduší. Zvýšená hluková zátěž území z dopravy. Nízká ekologická stabilita krajiny. Problémy a potřeby Modernizace spalovací zařízení v domácnostech. Výsadba izolační a veřejné zeleně. Provádět osvětu a vzdělávání veřejnosti v environmentální oblasti.

9 ANALYTICKÁ ČÁST SCLLD Hospodářství, podnikání, trh práce Nízká podnikatelská aktivita. Závislost na ekonomické situaci velkých zaměstnavatelů. Dlouhodobá nezaměstnanost, nedostatek pracovních příležitostí pro osoby se znevýhodněním trhu práce. Problémy a potřeby Investice do nových technologií a inovací v podnikání a zemědělství. Posílení aktivit směřující k získávání pracovních návyků.

10 SCLLD MAS BOHUMÍNSKO Analytická část výsledky dotazníkového šetření PRIORITIZACE problémů a potřeb území Vztah k návrhové části SCLLD Výsledky dotazníkového šetření Priorita Návrhová část SCLLD Návrhová část SCLLD MAS Bohumínsko (koeficient) Strategický cíl Specifický cíl Čistota ovzduší v obcích 5 P.1 Kvalitní prostředí pro život P.1.1: Zlepšená kvalita ovzduší na území MAS a v pohraničí Bezpečnost v obcích 5 Podpora starších spoluobčanů, pomoc seniorům, sociální péče potřebným Podpora činnosti klubů, spolků, sdružení Spolupráce obcí navzájem 4 Vytváření pracovních míst v obci 4 Podpora činnosti škol a školek, výchova a celoživotní vzdělávání Investice do vybavenosti obcí S.2 Zvýšení pocitu bezpečí S.2.1 Bezpečná města a obce S.2.2 Kvalitní a bezpečná doprava S.4 Sociálně odpovědná společnost S.2 Zvýšení pocitu bezpečí S.1 Spokojenost místních obyvatel s kvalitou života S.1 Spokojenost místních obyvatel s kvalitou života H.1 Pracovní příležitosti pro všechny skupiny obyvatel H.2 Konkurenceschopná regionální ekonomika S.4.1 Zamezení sociálního vyloučení ohrožených osob S.4.2 Dostupné sociální služby a zdravotnictví S.2.1 Bezpečná města a obce S.1 Spokojenost místních obyvatel s kvalitou života S.1.1 Aktivní trávení volného času S.1.2 Rozvoj místních tradic a regionální identity S 1.3 Spolupráce v území H.1.1 Umožnit přístup k zaměstnání zejména znevýhodněným osobám na trhu práce H.2.1 Zlepšení podnikatelského prostředí H.2.2 Spolupráce a propagace místních produktů H.2.3 Konkurenceschopné, rozvinuté a udržitelné zemědělství S.3 Vzdělaní lidé S.3.1 Rovný přístup ke kvalitnímu vzdělávání S.3.2 Rozvinuté další vzdělávání pro život S.3 Vzdělaní lidé S.3.1 Rovný přístup ke kvalitnímu vzdělávání S.3.2 Rozvinuté další vzdělávání pro život S.4 Sociálně odpovědná společnost S.4.2 Dostupné sociální služby a zdravotnictví Ochrana zeleně v obcích 3 P.2 Ekologicky stabilní krajina P.2.1 Hodnotná sídelní a volná krajina Investice do sítí (komunikace) 3 Podpora kvalifikace zaměstnanců 2 Podpora úspor energií a materiálů 2 Opravy historických památek a staveb Odpovědné hospodaření v lesích a na zemědělské půdě 1 1 S.2 Zvýšení pocitu bezpečí P.1 Kvalitní prostředí pro život H.1 Pracovní příležitosti pro všechny skupiny obyvatel S.2.2 Kvalitní a bezpečná doprava P.1.2 Zlepšení hospodaření s vodou a její kvalitu P.1.3 Odpovědné nakládání s odpady H.1 Pracovní příležitosti pro všechny skupiny obyvatel H.1.1 Umožnit přístup k zaměstnání zejména znevýhodněným osobám na trhu práce P.1 Kvalitní prostředí pro život P.1 Kvalitní prostředí pro život P.1.1 Zlepšená kvalita ovzduší na území MAS a v pohraničí S.1 Spokojenost místních obyvatel s kvalitou života P.1 Kvalitní prostředí pro život S.1 Spokojenost místních obyvatel s kvalitou života S.1.2 Rozvoj místních tradic a regionální identity P.1.2 Zlepšení hospodaření s vodou a její kvalitu P.1.4 Environmentální vzdělávání a osvěta P.2.1 Hodnotná sídelní a volná krajina

11 VIZE MAS BOHUMÍNSKO Klidný a bezpečný region s kvalitní možností bydlení, pestrou nabídkou vzdělávání, sociálních a zdravotních služeb a volnočasových aktivit. Prosperující region s dostatkem pracovních příležitostí. Region ekologicky zodpovědných obyvatel.

12 Přehled strategických a specifických cílů SCLLD MAS Bohumínsko Okruh (priorita) Strategický cíl Specifický cíl Hospodářství (H) Společnost (S) Životní prostředí (P) H.1 Pracovní příležitosti pro všechny skupiny obyvatel H.2 Konkurenceschopná regionální ekonomika S.1 Spokojenost místních obyvatel s kvalitou života S.2 Zvýšení pocitu bezpečí S.3 Vzdělaní lidé S.4 Sociálně odpovědná společnost P.1 Kvalitní prostředí pro život H.1.1 Umožnit přístup k zaměstnání zejména znevýhodněným osobám na trhu práce H.2.1 Zlepšení podnikatelského prostředí H.2.2 Spolupráce a propagace místních produktů H.2.3 Konkurenceschopné, rozvinuté a udržitelné zemědělství S.1.1 Aktivní trávení volného času S.1.2 Rozvoj místních tradic a regionální identity S 1.3 Spolupráce v území S.2.1 Bezpečná města a obce S.2.2 Kvalitní a bezpečná doprava S.3.1 Rovný přístup ke kvalitnímu vzdělávání S.3.2 Rozvinuté další vzdělávání pro život S.4.1 Zamezení sociálního vyloučení ohrožených osob S.4.2 Dostupné sociální služby a zdravotnictví P.1.1 Zlepšená kvalita ovzduší na území MAS a v pohraničí P.1.2 Zlepšení hospodaření s vodou a její kvalitu P.1.3 Odpovědné nakládání s odpady P.1.4 Environmentální vzdělávání a osvěta P.2 Ekologicky stabilní krajina P.2.1 Hodnotná sídelní a volná krajina

13 SCLLD MAS BOHUMÍNSKO Strategická část specifické cíle opatření programové rámce (Fiche)

14 PROGRAMOVÝ RÁMEC IROP IROP 1 - Bezpečná a udržitelná doprava (alokace = dotace cca 55,5 mil. Kč) Rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací Výstavba, rekonstrukce nebo modernizace samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem, vyhrazené jízdní pruhy pro cyklisty Příjemce dotace: obce, DSO, organizace zřizované nebo zakládané obcemi Výše dotace: 95% IROP 2 Infrastruktura pro vzdělávání (alokace = dotace cca 9,3 mil. Kč) A) Infrastruktura pro vzdělávání MŠ, dětské skupiny, zařízení léče o děti do 3 let Stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity Pořízení vybavení - kompenzační pomůcky a vybavení pro žáky se speciálními potřebami B) Infrastruktura pro vzdělávání ZŠ (SŠ) Rozšíření kapacit - pouze v územích sociálně vyloučených lokalit Stavební úpravy - prostory a učebny pro rozvoj žáků v klíčových kompetencích - cizí jazyky, technické a řemeslné dovednosti, přírodní vědy, digitální technologie Kompenzační pomůcky a vybavení pro žáky se speciálními potřebami Zajištění připojení k internetu a konektivita škol

15 PROGRAMOVÝ RÁMEC IROP IROP 2 Infrastruktura pro vzdělávání (alokace = dotace cca 9,3 mil. Kč) C) Infrastruktura pro vzdělávání neformální a zájmové Stavební úpravy a pořízení vybavení - pro zajištění rozvoje odborných i přenositelných klíč.kompetencí formou zájm./neform - cizí jazyky, technické a řemeslné dovednosti, přírodní vědy, digitální technologie. Příjemce dotace: zařízení péče o děti do tří let, školy a školská zařízení, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, obce, NNO, církve, apod. Výše dotace: 95%

16 PROGRAMOVÝ RÁMEC IROP IROP 3 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucích k sociální inkluzi (alokace = dotace cca 4,5 mil. Kč) Nákup objektů, zařízení a vybavení a stavební úpravy pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně-technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami Příklady projektů: rekonstrukce a vybavení stávajících prostor nebo výstavbu či nákup objektů pro realizaci stávající sociální služby v nevyhovujícím prostoru vybudování zázemí pro odlehčovací služby vybudování zázemí pro terénní služby Příjemce dotace: obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, DSO, NNO, církve, círk. organizace, apod. Výše dotace: 95%

17 PROGRAMOVÝ RÁMEC OPZ Program zaměřen na osoby ve věku 15+ Úhrada mzdových nákladů na dané pracovní místo Výše podpory: až 100% soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost (ops, spolky, ústavy, církve a náboženské společnosti, nadace a nadač.fondy, svazy, asociace) 95% obce a ostatní žadatelé (pokud projekty nejsou zaměřeny na podporu nebo ochranu OZP a znevýhodněných osob, soc.služby a aktivity soc.začleňování, aktivity v oblasti vzdělávání nebo aktivity sociálních a hospodářských partnerů v oblasti sociálního dialogu) Udržitelnost projektu je pouze po dobu jeho realizace Doba realizace projektů je předpokládána max. 3 roky (bude finálně stanoveno ve výzvě MAS)

18 PROGRAMOVÝ RÁMEC OPZ OPZ1 - Rozvoj a modernizace sociálních služeb (alokace = dotace cca 13,3 mil. Kč) A) Sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách Odlehčovací služby Týká se služeb nových a rozšíření služeb stávajících Pro osoby pečující v jejich přirozeném sociálním prostředí o osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, kdy není o ně možné pečovat v jejich domácím prostředí, kde o ně běžně pečují jiné osoby, např. rodinní příslušníci Typy příjemců: poskytovatelé sociálních služeb, NNO, obce, organizace zřizované obcemi, apod. B) Programy a činnosti v rámci sociálního začleňování nad rámec/mimo režim zákona č. 108/2006 Sb. Programy prevence a řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách - asistenti prevence kriminality Aktivity APK: dohled nad veřejným pořádkem, řešení záležitostí souvisejících s narušováním občanského soužití, dohled nad bezpečností dětí v blízkosti ZŠ, kontrola okolí barů a heren, asistence při řešení sociálních problémů dané lokality, apod. Typy příjemců: obce, kde působí obecní policie

19 PROGRAMOVÝ RÁMEC OPZ OPZ2 - Prorodinná opatření (alokace = dotace cca 2,5 mil. Kč) A) Dětské skupiny vybudování, transformace + provoz zařízení služeb péče o děti předškolního věku Typy příjemců: poskytovatelé sociálních služeb, NNO, obce, organizace zřizované obcemi, apod. B) Zařízení péče o děti péče o děti v době mimo vyučování na 1. stupni ZŠ, péče o děti v čase odpovídajícím pracovní době rodiče min. kapacita: 5 dětí, optimální počet 15 dětí lze i v prostorách, kde je provozována družina, nelze překryv doby provozu obou zařízení C) Příměstské tábory pouze v pracovní dny minimální kapacita - 10 dětí s rodiči dětí musí mít příjemce uzavřenu písemnou smlouvu o poskytování služby poskytování v rámci projektu i samostatně bez zařízení péče o děti Typy příjemců: NNO, obce, DSO, školy a školská zařízení, vzdělávací a poradenské instituce, obchodní korporace, OSVČ

20 PROGRAMOVÝ RÁMEC OPZ OPZ3 - Podpora zaměstnanosti (alokace cca 4,8 mil. Kč) A) Tvorba vytváření nových pracovních míst pracovní místa pro příslušníky cílových skupin podpora uplatnění na trhu práce formou příspěvku na úhradu mzdových nákladů zaměstnavatelům B) Podpora flexibilních forem zaměstnání (mzdový příspěvek) vytváření nových pracovních míst na zkrácený úvazek sdílení pracovního místa, rotace na pracovním místě, práce na dálku Cílové skupiny: Uchazeči o zaměstnání, osoby se zdravotním postižením, osoby s kumulací hendikepů na trhu práce - osoby mladší 25 let, osoby ve věku nad 54 let, osoby s nízkou úrovní kvalifikace, osoby sociálně vyloučené. Typy příjemců: Obchodní korporace, OSVČ, NNO, obce, poskytovatelé sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., vzdělávací a poradenské instituce, apod.

21 PROGRAMOVÝ RÁMEC PRV Fiche 1 - Investice do zemědělských podniků (alokace = dotace cca 6,5 mil. Kč) Cíl: zvýšení celkové výkonnosti a udržitelnosti zemědělského podniku Hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě, investice do zemědělských staveb a technologií, investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu, apod. Příjemce dotace: zemědělský podnikatel Výše dotace: 50% Fiche 2 - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností (alokace = dotace cca 3 mil. Kč) Investice do vybraných nezemědělských činností dle klasifikace (CZ-NACE) - stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová výstavba, provozovny, kanceláře, pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou činnost, apod. Preferovány budou projekty vytvářející pracovní místa Příjemci dotace: podnikatelské subjekty (FO a PO) - mikropodniky a malé podniky, zemědělci Výše dotace: 25-45% (dle velikosti podniku) Fiche 3 - Neproduktivní investice v lesích (alokace = dotace cca 1,1 mil. Kč) Projekty zaměřené na posílení rekreační funkce lesa, aktivity k usměrňování návštěvnosti území a zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa Výše dotace: 100% Příjemci dotace: vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL

22 PROGRAMOVÝ RÁMEC PRV Fiche 4 - Zemědělská infrastruktura (alokace = dotace cca 2 mil. Kč) Rekonstrukce a budování zemědělské infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty polních cest Příjemce dotace: obec, zemědělský podnikatel Výše dotace: 90% Fiche 5 - Sdílení zařízení a zdrojů (alokace= dotace cca 1 mil. Kč) Spolupráce minimálně dvou subjektů při společném sdílení zařízení a zdrojů Společné investice, tzn. pořízení konkrétní technologie či stroje Výše dotace: 45% Fiche 6 - Projekty spolupráce (alokace = dotace 700 tis. Kč) Realizace propagačních, informačních, vzdělávacích a volnočasových akcí Spolupráce MAS s jinou MAS, skupina místních veřejných a soukromých partnerů Výše dotace: 100%

23 ČASOVÝ RÁMEC SCLLD projednání SCLLD na Valné hromadě MAS Květen podání žádosti do systému MS Počátek roku 2017 vyhlašování prvních výzev MAS

24 DĚKUJEME ZA POZORNOST.

PROGRAMOVÝ VÝBOR MAS BOHUMÍNSKO

PROGRAMOVÝ VÝBOR MAS BOHUMÍNSKO PROGRAMOVÝ VÝBOR MAS BOHUMÍNSKO Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Bohumínsko (SCLLD) 2014-2020 18.4.2016 Projekt Komunitní rozvoj venkova na území MAS Bohumínsko, z.s. je financován

Více

SEMINÁŘ PRO OBCE MAS BOHUMÍNSKO

SEMINÁŘ PRO OBCE MAS BOHUMÍNSKO SEMINÁŘ PRO OBCE MAS BOHUMÍNSKO Možnosti využití dotační podpory prostřednictvím Programových rámců MAS v období do 2020+3 Projekt Komunitní rozvoj venkova na území MAS Bohumínsko, z.s. je financován Moravskoslezským

Více

SEMINÁŘ PRO PODNIKATELE MAS BOHUMÍNSKO

SEMINÁŘ PRO PODNIKATELE MAS BOHUMÍNSKO SEMINÁŘ PRO PODNIKATELE MAS BOHUMÍNSKO Možnosti využití dotační podpory prostřednictvím Programových rámců MAS v období do 2020+3 Projekt Komunitní rozvoj venkova na území MAS Bohumínsko, z.s. je financován

Více

MAS Hlučínsko Přehled operačních programů v CLLD Dobroslavice,

MAS Hlučínsko Přehled operačních programů v CLLD Dobroslavice, MAS Hlučínsko Přehled operačních programů v CLLD Dobroslavice, 7.12.2016 Integrovaný operační program IROP-1 Bezpečná doprava Nově vybudovaná cyklostezka mezi obcí a městem sloužící k dopravě do zaměstnání,

Více

Fiche a Opatření ve Strategii MAS Podhorácko Okříšky

Fiche a Opatření ve Strategii MAS Podhorácko Okříšky Fiche a Opatření ve Strategii MAS Podhorácko 30.11. 2016 Okříšky Odkaz na strategii: http://www.podhoracko.eu/vismoonline_actionscrip ts/file.ashx?id_org=200071&id_dokumenty=2297 Odkaz na finanční plán:

Více

Přehled programových rámců

Přehled programových rámců Přehled programových rámců Programový rámec IROP Programový rámec OPZ Programový rámec PRV alokace: 54,4 mi. Kč alokace: 11 mil Kč alokace: 26,58 Fiche 1/ opatření Bezpečná doprava vazba na SCLLD: 1.1.2,

Více

Programové období Na co bude možné žádat?

Programové období Na co bude možné žádat? Programové období 2014-2020+ Na co bude možné žádat? Na co bude možné žádat příštím programovém období? Operační programy, přes které bude možné žádat dotace přes MAS v programovém období 2014 2020: IROP

Více

MAS Dolní Morava Náměstí 177, , Lanžhot, IČ: tel: ,

MAS Dolní Morava Náměstí 177, , Lanžhot, IČ: tel: , STRUČNÝ PŘEHLED MOŽNÝCH AKTIVIT A TYPOVÝCH PROJEKTŮ PODPOROVANÝCH V RÁMCI SCLLD MAS DOLNÍ MORAVA PRO OBDOBÍ 2014-2020 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST ŠKOLY A VZDĚLÁVACÍ

Více

MAS Dolní Morava Náměstí 177, , Lanžhot, IČ: tel: ,

MAS Dolní Morava Náměstí 177, , Lanžhot, IČ: tel: , STRUČNÝ PŘEHLED MOŽNÝCH AKTIVIT A TYPOVÝCH PROJEKTŮ PODPOROVANÝCH V RÁMCI SCLLD MAS DOLNÍ MORAVA PRO OBDOBÍ 2014-2020 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM CÍRKVE CÍRKEVNÍ ORGANIZACE (Výčet aktivit je

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy Program rozvoje venkova (PRV) Operační program životní

Více

Příloha 1: Finanční plán a indikátory pro programové rámce SCLLD

Příloha 1: Finanční plán a indikátory pro programové rámce SCLLD Příloha 1: Finanční plán a indikátory pro programové rámce SCLLD Financování podle jednotlivých specifických ů a opatření SCLLD Celkem IDENTIFIKACE PLÁN FINANCOVÁNÍ ( v Kč) SCLLD K.1.1 Hodnotná a pestrá

Více

Specifický cíl strategie. Vazba na specifický cíl IROP. Specifický cíl 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

Specifický cíl strategie. Vazba na specifický cíl IROP. Specifický cíl 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy Specifický cíl strategie Název opatření Vazba na specifický cíl IROP Specifický cíl S.2.2 Kvalitní a bezpečná doprava IROP 1: Bezpečná a udržitelná doprava Specifický cíl 4.1 Posílení komunitně vedeného

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST Programový rámec pro operační program: Opatření CLLD OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST OPZ1: ROZVOJ A MODERNIZACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Specifický cíl SCLLD S.4.1 Zamezení sociálního vyloučení ohrožených osob

Více

Počet obyvatel: Rozloha: ha Členem: 22 obcí 69 místních částí. Region v srdci Olomouckého kraje

Počet obyvatel: Rozloha: ha Členem: 22 obcí 69 místních částí. Region v srdci Olomouckého kraje Datum vzniku MAS: prosinec 2005 Datum registrace MAS: dne 29. 6. 2006, pod č.j. VS/1-1/64576/06-R, IČO: 270 37 932 Počet obyvatel: 31 767 Rozloha: 28 291 ha Členem: 22 obcí 69 místních částí Region v srdci

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Mladoboleslavský venkov na období

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Mladoboleslavský venkov na období Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Mladoboleslavský venkov na období 2014 2020 III. OPZ II. PRV I. IROP I.1 - Podpora hasičů I.2 - Podpora vzdělávání I.3 - Sociální infrastruktura

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Programový rámec pro Integrovaný operační program (IROP)

Programový rámec pro Integrovaný operační program (IROP) Programový rámec pro Integrovaný operační program (IROP) PLÁNOVANÁ ALOKACE PRO OBDOBÍ 2016(2017) 2023: 23.332.008 Kč (předběžný výpočet dle zadaného vzorce) 1. Základní školství 35,00% 8 166 202,80 Kč

Více

OP VVV. Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV) Výzva č. 02_16_37

OP VVV. Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV) Výzva č. 02_16_37 OP VVV Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV) Výzva č. 02_16_37 PO: 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání IP: Boj proti všem formám diskriminace

Více

Aktuální informace. Plénum MAS Region Pošembeří

Aktuální informace. Plénum MAS Region Pošembeří Aktuální informace Plénum MAS Region Pošembeří 18.3.2016 STANDARDIZACE STANDARDIZACE - 30.3.2015 podány Standardy na SZIF - 31.3.2015 potvrzení o zaregistrování Žádosti o standardizaci MAS - 5.8.2015 Žádost

Více

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE. MAS Brána do Českého ráje AKČNÍ PLÁN

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE. MAS Brána do Českého ráje AKČNÍ PLÁN STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 Brána do Českého ráje AKČNÍ PLÁN Prostřednictvím akčního plánu se bude realizovat strategie CLLD v rámci navržených 3 programových

Více

SC 2.4 IROP Vzdělávání Praha

SC 2.4 IROP Vzdělávání Praha SC 2.4 IROP Vzdělávání 12. 4. 2016 Praha Prezentace obsahuje informace aktuální k datu 12. 4. 2016. Změny vyhrazeny. Finální podoba informací pro dané aktivity bude zveřejněna s vyhlášením výzvy. 2 IROP

Více

PROGRAMOVÉ RÁMCE - návrh IROP

PROGRAMOVÉ RÁMCE - návrh IROP PROGRAMOVÉ RÁMCE - návrh Plánovaná alokace pro období 2016 (2017) 2023 IROP - 16,278 mil. Kč PRV - 11, 076 mil. Kč Předběžná struktura programového rámce IROP: 1. Cyklodoprava 40 % 6 511 200 Kč 2. Bezpečnost

Více

3.4. Programové rámce

3.4. Programové rámce ŽP 3.4. Programové rámce Kapitola obsahuje programové rámce operačních programů IROP, PRV, Zaměstnanost a Spolkové a zájmové skupiny 2.1 Podpora komunitního života Vazba na specifický cíl IROP 2.1/4.1

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 46. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 46. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 46. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL Identifikace výzvy Operační

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 47. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 47. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 47. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL (SVL) Přehled změn

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) PROGRAMOVÝ RÁMEC FIN. ALOKACE: cca 42 500 000 Kč Fiche 1 BEZPEČNOST DOPRAVY A CYKLODOPRAVA Bezbariérový přístup zastávek Zvuková

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 32. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 32. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 32. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Program rozvoje venkova 4.1.1 Investice dozemědělských podniků Předmět

Více

OP Zaměstnanost

OP Zaměstnanost OP Zaměstnanost 2014-2020 Lukáš Hrabák 21. listopadu 2014 Současný stav přípravy OPZ Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu OPZ Evropské komisi (začátek formálního

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s Valná hromada Místního partnerství března 2016

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s Valná hromada Místního partnerství března 2016 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. 2014-2020 Valná hromada Místního partnerství - 29. března 2016 Program Shrnutí postupů tvorby SCLLD Vize Mise Principy Strategické cíle =

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 32. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 32. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 32. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH

Více

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s.

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s. Přehled fichí Fiche č. 1: Podpora a vznik mikropodniků (minimální výše ZV 100 000, maximální výše ZV 500 000) 1) rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro zakládání a

Více

Základní charakteristika respondentů

Základní charakteristika respondentů ZÁKLADNÍ VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ V návaznosti na zpracování Integrované strategie území MAS Dolnobřežansko proběhlo v měsících únoru a březnu roku 2014 elektronické dotazníkové šetření mezi obyvateli

Více

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. Právní forma: zapsaný spolek Vznik: květen 2015 Počet členů: 27 Územní působnost: Břeclav, Bulhary, Hlohovec,

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 56. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 56. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 56. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA PRO ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení Specifický cíl 2.4 PODPORA INFRASTRUKTURY PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PODPORA ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI DO 3 LET, DĚTSKÝCH SKUPIN

Více

Ing. Jaroslav Brzák Náměšť na Hané REGION HANÁ. Možnosti realizace OPZ ve strategii MAS Region HANÁ OPZ

Ing. Jaroslav Brzák Náměšť na Hané REGION HANÁ. Možnosti realizace OPZ ve strategii MAS Region HANÁ OPZ REGION HANÁ Možnosti realizace OPZ ve strategii MAS Region HANÁ Ing. Jaroslav Brzák Náměšť na Hané 11.9.2015 OPZ Region HANÁ bude od roku 2016 podporovat menší projekty v oblasti sociální prostřednictvím

Více

Možnosti NNO v MAS. o o o o. Co je MAS Způsob získání dotace přes MAS Dotační možnosti MAS Spolupráce s MAS obecně

Možnosti NNO v MAS. o o o o. Co je MAS Způsob získání dotace přes MAS Dotační možnosti MAS Spolupráce s MAS obecně Možnosti NNO v MAS OBSAH o o o o Co je MAS Způsob získání dotace přes MAS Dotační možnosti MAS Spolupráce s MAS obecně Co je MAS? Místní akční skupina - nezávislé společenství občanů, neziskových organizací,

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

Integrovaný regionální operační program. Seminář NS MAS 3. března 2015

Integrovaný regionální operační program. Seminář NS MAS 3. března 2015 Integrovaný regionální operační program Seminář NS MAS 3. března 2015 PROGRAM Vyjednávání s EK Nejčastější omyly Aktuální informace Dosud otevřené otázky k CLLD VYJEDNÁVÁNÍ S EVROPSKOU KOMISÍ Hlavní problémové

Více

Programový rámec Operační program Zaměstnanost (OP ZAM)

Programový rámec Operační program Zaměstnanost (OP ZAM) Programový rámec Operační program Zaměstnanost (OP ZAM) pro Strategický plán rozvoje území OTEVŘENÉ ZAHRADY JIČÍNSKA z. s. na období 2016-2023 Co lze financovat z OP ZAMĚSTNANOST 1. Sociální služby a sociální

Více

Přehled možných opatření pro zpracování Fichí: Přehled cílů možných opatření:

Přehled možných opatření pro zpracování Fichí: Přehled cílů možných opatření: Přehled možných pro zpracování Fichí: Číslo podle Osa Skupina Název skupiny / / pod Opatření OSA I Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví I. 1. 1. Modernizace zemědělských podniků I. 1.

Více

Výzva MAS Sokolovsko. MAS Sokolovsko IROP Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Výzva MAS Sokolovsko. MAS Sokolovsko IROP Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení Výzva MAS Sokolovsko MAS Sokolovsko IROP Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení 1 MAS Sokolovsko o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Více

Příloha č. 4 Indikátory podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD

Příloha č. 4 Indikátory podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD Příloha č. 4 Indikátory podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD IDENTIFIKACE programu Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů Specifický cíl SCLLD Opatření SCLLD Program Prioritní osa

Více

Specifické cíle odpovídající prioritě a očekávané výsledky

Specifické cíle odpovídající prioritě a očekávané výsledky INVESTIČNÍ PRIORITA 10 prioritní osy 2: Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání a odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Plánované vyhlášení výzvy 08/2016. Výzva Ministerstva pro místní rozvoj. Integrovaného regionálního operačního programu

Plánované vyhlášení výzvy 08/2016. Výzva Ministerstva pro místní rozvoj. Integrovaného regionálního operačního programu Plánované vyhlášení výzvy 08/2016 Výzva Ministerstva pro místní rozvoj k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Integrovaného regionálního operačního programu Prioritní osa 2, SC 2.4 Zvýšení kvality

Více

Čerpání dotací pro obce z operačního programu Integrovaný regionální operační program Ministerstva pro místní rozvoj plánovací období

Čerpání dotací pro obce z operačního programu Integrovaný regionální operační program Ministerstva pro místní rozvoj plánovací období Čerpání dotací pro obce z operačního programu Integrovaný regionální operační program Ministerstva pro místní rozvoj plánovací období 2014-2020 Podklad pro jednání 28.1.2015 Zpracoval dne 21.1.2015 Ing.

Více

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. Právní forma: zapsaný spolek Vznik: květen 2015 Počet členů: 27 Územní působnost: Břeclav, Bulhary, Hlohovec,

Více

A. Programový ra mec Operac ní program Zame stnanost

A. Programový ra mec Operac ní program Zame stnanost A. Programový ra mec Operac ní program Zame stnanost Zaměstnanost je jednou z priorit strategie. Na území MAS se nacházejí sociální výloučené lokality, je zde nadprůměrná míra nezaměstnanosti. Potřebý

Více

Evropské fondy ve vztahu k obcím ČR

Evropské fondy ve vztahu k obcím ČR SPOV ČR 6. října 2015, Praha 1 Evropské fondy 2014-2020 ve vztahu k obcím ČR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI 6. října 2015, Praha SPOV ČR 6. října 2015, Praha 2 Úvodní přehled

Více

SEMINÁŘ PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, NNO A DALŠÍ INSTITUCE

SEMINÁŘ PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, NNO A DALŠÍ INSTITUCE SEMINÁŘ PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, NNO A DALŠÍ INSTITUCE Možnosti využití dotační podpory prostřednictvím Programových rámců MAS v období do 2020+3 6.4.2016 Projekt Komunitní rozvoj venkova na

Více

Informační seminář k plánovaným výzvám MAS Mohelnicko, z.s. 21. listopadu 2016, zasedací místnost MěÚ Mohelnice

Informační seminář k plánovaným výzvám MAS Mohelnicko, z.s. 21. listopadu 2016, zasedací místnost MěÚ Mohelnice Informační seminář k plánovaným výzvám MAS Mohelnicko, z.s. 21. listopadu 2016, zasedací místnost MěÚ Mohelnice Obsah semináře Krátce o MAS Mohelnicko Harmonogram plánovaných výzev Konkrétně o výzvách

Více

Informace k připravované výzvě v IROP. Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol. Ing. Petra Juřinová

Informace k připravované výzvě v IROP. Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol. Ing. Petra Juřinová Informace k připravované výzvě v IROP Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení Ing. Petra Juřinová 12.

Více

Valná hromada partnerů MAS Sokolovsko. Datum a místo: 21.10.2015, Horní Slavkov

Valná hromada partnerů MAS Sokolovsko. Datum a místo: 21.10.2015, Horní Slavkov Valná hromada partnerů MAS Sokolovsko Datum a místo: 21.10.2015, Horní Slavkov Obsah Stručné představení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Sokolovsko na období 2014-2020 (tzv. SCLLD) a

Více

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Místní Akční Skupina Lašsko Strategie MAS 2014-2020 veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Co je místní akční skupina? MAS je neziskovou organizací nezávislou na politickém rozhodování PARTNERSTVÍ veřejného

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

4.8.1 Programový rámec Integrovaného regionálního operačního programu

4.8.1 Programový rámec Integrovaného regionálního operačního programu 4.8.1 Programový rámec Integrovaného regionálního operačního programu Prioritní osa 4: Komunitně vedený místní rozvoj Celá prioritní osa bude realizována výhradně prostřednictvím komunitně vedeného místního

Více

Zaměstnanost a podnikání na venkově v rámci dosavadní strategie MAS, Dotazníkové šetření

Zaměstnanost a podnikání na venkově v rámci dosavadní strategie MAS, Dotazníkové šetření Zaměstnanost a podnikání na venkově v rámci dosavadní strategie MAS, Dotazníkové šetření Kulatý stůl k projektu Místní partnerství zaměstnanosti, CZ1.04/5.1.01/77.00419 Doloplazy, 7.11. 2013 a 27.11.2013

Více

Povinná př. č. 1 SCLLD - Časový harmonogram a finanční plán

Povinná př. č. 1 SCLLD - Časový harmonogram a finanční plán Povinná př. č. 1 S - Časový harmonogram a finanční plán Následující tabulky obsahují finanční a časový plán čerpání alokací a to jak z pohledu jednotlivých /fichí, tak z pohledu 3 programových rámců Strategie

Více

Seminář pro potenciální žadatele v rámci CLLD MAS Sokolovsko

Seminář pro potenciální žadatele v rámci CLLD MAS Sokolovsko Seminář pro potenciální žadatele v rámci CLLD MAS Sokolovsko Operační program Zaměstnanost (OPZ) Datum a místo: 7. dubna 2016, Královské Poříčí 13. dubna 2016, Kraslice Přednášející: Ing. Markéta Hendrichová,

Více

Přehled Fichí (dotačních opatření) Místní akční skupiny NAD ORLICÍ

Přehled Fichí (dotačních opatření) Místní akční skupiny NAD ORLICÍ Přehled Fichí (dotačních opatření) Místní akční skupiny NAD ORLICÍ Program rozvoje venkova Název Fiche PRV 1 - Vzdělávání pro podnikání PRV 2 - Podpora místního zemědělství PRV 3 - Rozvoj místní produkce

Více

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Prioritní osa 1 (PO 1) Sociokulturní život města Strategický cíl PO 1 - Město nabízející bohaté možnosti využití volného času

Více

ZPRÁVA Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ REALIZOVANÉHO PRO ÚČELY ZPRACOVÁNÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO

ZPRÁVA Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ REALIZOVANÉHO PRO ÚČELY ZPRACOVÁNÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO ZPRÁVA Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ REALIZOVANÉHO PRO ÚČELY ZPRACOVÁNÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO CÍLE DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ V návaznosti na zpracování Integrované strategie území MAS Dolnobřežansko

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 4. VÝZVY

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 4. VÝZVY Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 4. VÝZVU k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2 Realizace místní rozvojové strategie

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 6. VÝZVU k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV. I. 2 Realizace místní rozvojové

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP KONICE

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP KONICE MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP KONICE KONICE, 7. 4. 2016 Ing. Jaroslav Brzák OBSAH 2/20 1) IROP 2) MAS - CLLD 3) ITI 4) Šablony IROP 3/20 IROP program SF EU, v ČR v gesci MMR Informace na http://www.strukturalni-fondy.cz/

Více

Programový rámec Integrovaný regionální operační program

Programový rámec Integrovaný regionální operační program Programový rámec Integrovaný regionální operační program Obsah 3.4.1. Programový rámec Integrovaného regionálního operačního programu... 2 3.4.1.1. Návaznost řešených opatření na analytickou část... 3

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) PROGRAM ROZVOJE VENKOVA Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) PROGRAMOVÝ RÁMEC PRV FIN. ALOKACE: cca 23 26 Kč Fiche 8 ZEMĚDĚLCI Investice do zemědělských podniků, stavby a technologie v živočišné výrobě

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Harmonogram výzev pro IROP na rok 2015

Harmonogram výzev pro IROP na rok 2015 1 Název Identifikace Celková alokace Harmonogram výzev pro IROP na rok 015 Alokace plánové (podpora) Zacílení Územní plány. Podpora průběžná 60 000 000 55 500 000 94 500 000 07/015 0/017 Pořízení územních

Více

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková Základní informace o MAS Mapa území MAS Střední Haná Základní informace o MAS Počet členů MAS dle sektorů Obce na území MAS: Ivaň, Kojetín, Lřenovice, Lobodic,

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (PRV) pro období 2014 2020

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (PRV) pro období 2014 2020 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (PRV) pro období 2014 2020 (aktuální verze PRV č. 1.3 schváleno k 12.5.2015) MOŽNOST ČERPÁNÍ DOTAČNÍCH PROSTŘEDKŮ V RÁMCI MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN (MAS) Projektové opatření M19 -

Více

Dotační zpravodaj. č. 3/2015

Dotační zpravodaj. č. 3/2015 Dotační zpravodaj č. 3/2015 Aktuální informace o dění ve světě dotací z fondů EU Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, 350 02 Cheb, Tel: 354 426 140 IČO: 48

Více

Předběžný harmonogram výzev IROP Základní údaje Základní plánované údaje o výzvě Zacílení výzvy

Předběžný harmonogram výzev IROP Základní údaje Základní plánované údaje o výzvě Zacílení výzvy Předběžný harmonogram výzev IROP Základní údaje Základní plánované údaje o výzvě Zacílení Druh Alokace plánové (podpora) Z toho příspěvek Vybrané úseky silnic II. a III. třídy 1 1.1 Zvýšení regionální

Více

INVESTICE V REGIONU ROP JV V ČÍSLECH ÚNOR 2016

INVESTICE V REGIONU ROP JV V ČÍSLECH ÚNOR 2016 INVESTICE V REGIONU ROP JV V ČÍSLECH ÚNOR 2016 Celkem podpořeno 940 projektů (JMK 618) Z toho projektů brownfields 29 (JMK 15). Regenerovaná plocha brownfields: 27 ha (JMK 14 ha). Celková dotace 24 mld.

Více

IDENTIFIKACE programu. Specifický cíl CLLD. Prioritní osa. programu. 2A; 3A; čl 17 a,b. PRV 2 a 3

IDENTIFIKACE programu. Specifický cíl CLLD. Prioritní osa. programu. 2A; 3A; čl 17 a,b. PRV 2 a 3 Povinná příloha číslo 1. Finanční plán Celkem 2014 2020: Specifický cíl CLLD podpora stávajících a vznik nových malozemědělců, zpracovatelských podniků podpora realizace opatření v krajině, osvěta o možnostech

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce Deinstitucionalizací služeb se transformuje institucionální péče v péči komunitní. Řízeně

Více

Pracovní verze K veřejnému připomínkovému řízení (30.8.2014 19.9.2014)

Pracovní verze K veřejnému připomínkovému řízení (30.8.2014 19.9.2014) Pracovní verze K veřejnému připomínkovému řízení (30.8.2014 19.9.2014) 1 4.2. Návrh konkrétních opatření Fungující systém sociálních, doprovodných a navazujících služeb v území 1.1. Zvýšit kapacitu a efektivitu

Více

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Přehled specifických cílů IROP dle identifikace územní dimenze X / 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční

Více

MAS POHODA IROP Infrastruktura základních škol I

MAS POHODA IROP Infrastruktura základních škol I Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny POHODA venkova na období

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Název Opatření CLLD. Popis provázanosti navrhovaných opatření

Název Opatření CLLD. Popis provázanosti navrhovaných opatření Název Opatření CLLD 2.7 Pracovní příležitosti na venkově Vazba na cíle CCLD Strategický cíl 2. Zlepšit místní ekonomiku podpořit rozvoj podnikání, které nenarušuje životní prostředí a ráz krajiny Specifický

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

MAS SVITAVA IROP Podpora vzdělávání

MAS SVITAVA IROP Podpora vzdělávání Místní akční skupina Svitava z. s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území Místní akční skupiny Svitava z. s. na období 2014 2020 vyhlašuje 3. výzvu k předkládání žádostí

Více

Dle výzvy IROP č. 68 Spec. pravidel kap. 3

Dle výzvy IROP č. 68 Spec. pravidel kap. 3 Dle výzvy IROP č. 68 Spec. pravidel kap. 3 (Pro MAS Lanškrounsko relevantní ze spec. pravidel všechny aktivity) V samotné výzvě MAS může být okruh aktivit upraven. Na hlavní aktivity projektu musí být

Více

Úvod do problematiky vhodného fungování a zapojení nástrojů územních politik. CLLD v IROP. Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Úvod do problematiky vhodného fungování a zapojení nástrojů územních politik. CLLD v IROP. Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Úvod do problematiky vhodného fungování a zapojení nástrojů územních politik CLLD v IROP Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ALOKACE A KOFINANCOVÁNÍ Celková alokace IROP i s národním

Více

ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO ZÁKLADNÍ

ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO ZÁKLADNÍ Statutární město Plzeň jako nositel integrované Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti vyhlašuje 10. výzvu k předkládání projektových záměrů ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO ZÁKLADNÍ

Více

Integrovaný regionální

Integrovaný regionální Integrovaný regionální operační program Možnosti podpory sociálního začleňování v IROP INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OP Celková alokace z EFRR: 4,64 mld. EUR cca 144 mld. Kč i s kofinancováním Řídicí orgán: MMR

Více

Program rozvoje venkova operace

Program rozvoje venkova operace FINAČNÍ PLÁN Orientační alokace finančních prostředků pro jednotlivé programové rámce Název programu Program rozvoje venkova operace 19.2.1 Orientační alokace v Kč 28 017 265,00 Kč Program rozvoje venkova

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

DOTAČNÍ INFO K 16. 11. 2015 MPSV - ESF

DOTAČNÍ INFO K 16. 11. 2015 MPSV - ESF DOTAČNÍ INFO K 16. 11. 2015 MPSV - ESF Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu 11.11.2015 Číslo výzvy: 035 Výzva platí od: 11. listopad

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Předběžný harmonogram výzev 015 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Typ výzvy Termín výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Předpokládané

Více