STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS BOHUMÍNSKO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS BOHUMÍNSKO"

Transkript

1 STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS BOHUMÍNSKO Projekt Komunitní rozvoj venkova na území MAS Bohumínsko, z.s. je financován Moravskoslezským krajem

2 SCLLD MAS BOHUMÍNSKO Území MAS (7 obcí) 51,8 tis. obyvatel 406 obyv. km 2

3 Obsah Strategie rozvoje území MAS Bohumínsko (SCLLD) 1. Popis území 2. Analytická část 3. Strategická část Strategické a specifické cíle, opatření Akční plán Programové rámce IROP, OPZ, PRV 4. Implementační část 5. Finanční plán a indikátory

4 Podklady k analytické části SCLLD MAS BOHUMÍNSKO Veřejně přístupné zdroje (ČSÚ), Dotazníková šetření Jednání pracovních skupin (Životní prostředí, Společnost, Hospodářství) Veřejné setkání 2013, aktualizace podkladů Rozhovory a informace od zástupců samospráv Jednání pracovních skupin leden duben 2016 Pracovní skupina Termín setkání Počet účastníků Okruh účastníků Lesní hospodářství Odborní lesní hospodáři Zaměstnanost Úřad práce Ředitel ÚP pobočka Bohumín Sociální služby a sociální začleňování Agentura pro sociální začleňování, sociální odbor MÚ Bohumín Zemědělství Hospodařící zemědělci Sociální podnikání Okresní sdružení včelařů, SMOOK (Projekt regionální včelnice) Zemědělství Hospodařící zemědělci Zaměstnanost - Úřad práce Ředitelé ÚP pobočka Orlová a Karviná Zemědělství Hospodařící zemědělci Města a obce Starostové, zástupci obcí Podnikatelé PO a FO podnikající na území MAS Města a obce Starostové, zástupci obcí Sociální služby a sociální začleňování Nestátní neziskové organizace, organizace v sociálních službách

5 ANALYTICKÁ ČÁST SCLLD Obyvatelstvo Dlouhodobě stabilní přírůstky obyvatel. Sociálně vyloučené lokality (Bohumín, Petrovice, Petřvald). Špatná image regionu. Problémy a potřeby Zvyšování atraktivity a kvality života v území. Pokračování v programech prevence a řešení problémů SVL. Rozšíření nových typů sociální a komunitní práce. Upevňování regionální identity obyvatel.

6 ANALYTICKÁ ČÁST SCLLD Infrastruktura a doprava Vysoký stupeň zasíťování území. Hustá síť komunikací a vysoká intenzita dopravy. Problémy a potřeby Nedokončená protipovodňová ochrana vzhledem k vysoké urbanizaci území. Zvýšení atraktivity ve využívání nemotorové a veřejné dopravy.

7 ANALYTICKÁ ČÁST SCLLD Vybavenost a služby v obcích, život v obcích Dobrá vybavenost obcí základní občanskou infrastrukturou. Nedostatečná nabídka některých sociálních služeb (odlehčovací služba, pobytové služby pro seniory). Nízký pocit bezpečí u obyvatel území. Problémy a potřeby Modernizace a rozšíření sítě sociálních služeb. Rozšíření programů prevence kriminality a sociální práce. Zvýšení nabídky volnočasových aktivit, příměstské rekreace a atraktivity území.

8 ANALYTICKÁ ČÁST SCLLD Životní prostředí Špatná kvalita ovzduší. Zvýšená hluková zátěž území z dopravy. Nízká ekologická stabilita krajiny. Problémy a potřeby Modernizace spalovací zařízení v domácnostech. Výsadba izolační a veřejné zeleně. Provádět osvětu a vzdělávání veřejnosti v environmentální oblasti.

9 ANALYTICKÁ ČÁST SCLLD Hospodářství, podnikání, trh práce Nízká podnikatelská aktivita. Závislost na ekonomické situaci velkých zaměstnavatelů. Dlouhodobá nezaměstnanost, nedostatek pracovních příležitostí pro osoby se znevýhodněním trhu práce. Problémy a potřeby Investice do nových technologií a inovací v podnikání a zemědělství. Posílení aktivit směřující k získávání pracovních návyků.

10 SCLLD MAS BOHUMÍNSKO Analytická část výsledky dotazníkového šetření PRIORITIZACE problémů a potřeb území Vztah k návrhové části SCLLD Výsledky dotazníkového šetření Priorita Návrhová část SCLLD Návrhová část SCLLD MAS Bohumínsko (koeficient) Strategický cíl Specifický cíl Čistota ovzduší v obcích 5 P.1 Kvalitní prostředí pro život P.1.1: Zlepšená kvalita ovzduší na území MAS a v pohraničí Bezpečnost v obcích 5 Podpora starších spoluobčanů, pomoc seniorům, sociální péče potřebným Podpora činnosti klubů, spolků, sdružení Spolupráce obcí navzájem 4 Vytváření pracovních míst v obci 4 Podpora činnosti škol a školek, výchova a celoživotní vzdělávání Investice do vybavenosti obcí S.2 Zvýšení pocitu bezpečí S.2.1 Bezpečná města a obce S.2.2 Kvalitní a bezpečná doprava S.4 Sociálně odpovědná společnost S.2 Zvýšení pocitu bezpečí S.1 Spokojenost místních obyvatel s kvalitou života S.1 Spokojenost místních obyvatel s kvalitou života H.1 Pracovní příležitosti pro všechny skupiny obyvatel H.2 Konkurenceschopná regionální ekonomika S.4.1 Zamezení sociálního vyloučení ohrožených osob S.4.2 Dostupné sociální služby a zdravotnictví S.2.1 Bezpečná města a obce S.1 Spokojenost místních obyvatel s kvalitou života S.1.1 Aktivní trávení volného času S.1.2 Rozvoj místních tradic a regionální identity S 1.3 Spolupráce v území H.1.1 Umožnit přístup k zaměstnání zejména znevýhodněným osobám na trhu práce H.2.1 Zlepšení podnikatelského prostředí H.2.2 Spolupráce a propagace místních produktů H.2.3 Konkurenceschopné, rozvinuté a udržitelné zemědělství S.3 Vzdělaní lidé S.3.1 Rovný přístup ke kvalitnímu vzdělávání S.3.2 Rozvinuté další vzdělávání pro život S.3 Vzdělaní lidé S.3.1 Rovný přístup ke kvalitnímu vzdělávání S.3.2 Rozvinuté další vzdělávání pro život S.4 Sociálně odpovědná společnost S.4.2 Dostupné sociální služby a zdravotnictví Ochrana zeleně v obcích 3 P.2 Ekologicky stabilní krajina P.2.1 Hodnotná sídelní a volná krajina Investice do sítí (komunikace) 3 Podpora kvalifikace zaměstnanců 2 Podpora úspor energií a materiálů 2 Opravy historických památek a staveb Odpovědné hospodaření v lesích a na zemědělské půdě 1 1 S.2 Zvýšení pocitu bezpečí P.1 Kvalitní prostředí pro život H.1 Pracovní příležitosti pro všechny skupiny obyvatel S.2.2 Kvalitní a bezpečná doprava P.1.2 Zlepšení hospodaření s vodou a její kvalitu P.1.3 Odpovědné nakládání s odpady H.1 Pracovní příležitosti pro všechny skupiny obyvatel H.1.1 Umožnit přístup k zaměstnání zejména znevýhodněným osobám na trhu práce P.1 Kvalitní prostředí pro život P.1 Kvalitní prostředí pro život P.1.1 Zlepšená kvalita ovzduší na území MAS a v pohraničí S.1 Spokojenost místních obyvatel s kvalitou života P.1 Kvalitní prostředí pro život S.1 Spokojenost místních obyvatel s kvalitou života S.1.2 Rozvoj místních tradic a regionální identity P.1.2 Zlepšení hospodaření s vodou a její kvalitu P.1.4 Environmentální vzdělávání a osvěta P.2.1 Hodnotná sídelní a volná krajina

11 VIZE MAS BOHUMÍNSKO Klidný a bezpečný region s kvalitní možností bydlení, pestrou nabídkou vzdělávání, sociálních a zdravotních služeb a volnočasových aktivit. Prosperující region s dostatkem pracovních příležitostí. Region ekologicky zodpovědných obyvatel.

12 Přehled strategických a specifických cílů SCLLD MAS Bohumínsko Okruh (priorita) Strategický cíl Specifický cíl Hospodářství (H) Společnost (S) Životní prostředí (P) H.1 Pracovní příležitosti pro všechny skupiny obyvatel H.2 Konkurenceschopná regionální ekonomika S.1 Spokojenost místních obyvatel s kvalitou života S.2 Zvýšení pocitu bezpečí S.3 Vzdělaní lidé S.4 Sociálně odpovědná společnost P.1 Kvalitní prostředí pro život H.1.1 Umožnit přístup k zaměstnání zejména znevýhodněným osobám na trhu práce H.2.1 Zlepšení podnikatelského prostředí H.2.2 Spolupráce a propagace místních produktů H.2.3 Konkurenceschopné, rozvinuté a udržitelné zemědělství S.1.1 Aktivní trávení volného času S.1.2 Rozvoj místních tradic a regionální identity S 1.3 Spolupráce v území S.2.1 Bezpečná města a obce S.2.2 Kvalitní a bezpečná doprava S.3.1 Rovný přístup ke kvalitnímu vzdělávání S.3.2 Rozvinuté další vzdělávání pro život S.4.1 Zamezení sociálního vyloučení ohrožených osob S.4.2 Dostupné sociální služby a zdravotnictví P.1.1 Zlepšená kvalita ovzduší na území MAS a v pohraničí P.1.2 Zlepšení hospodaření s vodou a její kvalitu P.1.3 Odpovědné nakládání s odpady P.1.4 Environmentální vzdělávání a osvěta P.2 Ekologicky stabilní krajina P.2.1 Hodnotná sídelní a volná krajina

13 SCLLD MAS BOHUMÍNSKO Strategická část specifické cíle opatření programové rámce (Fiche)

14 PROGRAMOVÝ RÁMEC IROP IROP 1 - Bezpečná a udržitelná doprava (alokace = dotace cca 55,5 mil. Kč) Rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací Výstavba, rekonstrukce nebo modernizace samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem, vyhrazené jízdní pruhy pro cyklisty Příjemce dotace: obce, DSO, organizace zřizované nebo zakládané obcemi Výše dotace: 95% IROP 2 Infrastruktura pro vzdělávání (alokace = dotace cca 9,3 mil. Kč) A) Infrastruktura pro vzdělávání MŠ, dětské skupiny, zařízení léče o děti do 3 let Stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity Pořízení vybavení - kompenzační pomůcky a vybavení pro žáky se speciálními potřebami B) Infrastruktura pro vzdělávání ZŠ (SŠ) Rozšíření kapacit - pouze v územích sociálně vyloučených lokalit Stavební úpravy - prostory a učebny pro rozvoj žáků v klíčových kompetencích - cizí jazyky, technické a řemeslné dovednosti, přírodní vědy, digitální technologie Kompenzační pomůcky a vybavení pro žáky se speciálními potřebami Zajištění připojení k internetu a konektivita škol

15 PROGRAMOVÝ RÁMEC IROP IROP 2 Infrastruktura pro vzdělávání (alokace = dotace cca 9,3 mil. Kč) C) Infrastruktura pro vzdělávání neformální a zájmové Stavební úpravy a pořízení vybavení - pro zajištění rozvoje odborných i přenositelných klíč.kompetencí formou zájm./neform - cizí jazyky, technické a řemeslné dovednosti, přírodní vědy, digitální technologie. Příjemce dotace: zařízení péče o děti do tří let, školy a školská zařízení, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, obce, NNO, církve, apod. Výše dotace: 95%

16 PROGRAMOVÝ RÁMEC IROP IROP 3 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucích k sociální inkluzi (alokace = dotace cca 4,5 mil. Kč) Nákup objektů, zařízení a vybavení a stavební úpravy pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně-technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami Příklady projektů: rekonstrukce a vybavení stávajících prostor nebo výstavbu či nákup objektů pro realizaci stávající sociální služby v nevyhovujícím prostoru vybudování zázemí pro odlehčovací služby vybudování zázemí pro terénní služby Příjemce dotace: obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, DSO, NNO, církve, círk. organizace, apod. Výše dotace: 95%

17 PROGRAMOVÝ RÁMEC OPZ Program zaměřen na osoby ve věku 15+ Úhrada mzdových nákladů na dané pracovní místo Výše podpory: až 100% soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost (ops, spolky, ústavy, církve a náboženské společnosti, nadace a nadač.fondy, svazy, asociace) 95% obce a ostatní žadatelé (pokud projekty nejsou zaměřeny na podporu nebo ochranu OZP a znevýhodněných osob, soc.služby a aktivity soc.začleňování, aktivity v oblasti vzdělávání nebo aktivity sociálních a hospodářských partnerů v oblasti sociálního dialogu) Udržitelnost projektu je pouze po dobu jeho realizace Doba realizace projektů je předpokládána max. 3 roky (bude finálně stanoveno ve výzvě MAS)

18 PROGRAMOVÝ RÁMEC OPZ OPZ1 - Rozvoj a modernizace sociálních služeb (alokace = dotace cca 13,3 mil. Kč) A) Sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách Odlehčovací služby Týká se služeb nových a rozšíření služeb stávajících Pro osoby pečující v jejich přirozeném sociálním prostředí o osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, kdy není o ně možné pečovat v jejich domácím prostředí, kde o ně běžně pečují jiné osoby, např. rodinní příslušníci Typy příjemců: poskytovatelé sociálních služeb, NNO, obce, organizace zřizované obcemi, apod. B) Programy a činnosti v rámci sociálního začleňování nad rámec/mimo režim zákona č. 108/2006 Sb. Programy prevence a řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách - asistenti prevence kriminality Aktivity APK: dohled nad veřejným pořádkem, řešení záležitostí souvisejících s narušováním občanského soužití, dohled nad bezpečností dětí v blízkosti ZŠ, kontrola okolí barů a heren, asistence při řešení sociálních problémů dané lokality, apod. Typy příjemců: obce, kde působí obecní policie

19 PROGRAMOVÝ RÁMEC OPZ OPZ2 - Prorodinná opatření (alokace = dotace cca 2,5 mil. Kč) A) Dětské skupiny vybudování, transformace + provoz zařízení služeb péče o děti předškolního věku Typy příjemců: poskytovatelé sociálních služeb, NNO, obce, organizace zřizované obcemi, apod. B) Zařízení péče o děti péče o děti v době mimo vyučování na 1. stupni ZŠ, péče o děti v čase odpovídajícím pracovní době rodiče min. kapacita: 5 dětí, optimální počet 15 dětí lze i v prostorách, kde je provozována družina, nelze překryv doby provozu obou zařízení C) Příměstské tábory pouze v pracovní dny minimální kapacita - 10 dětí s rodiči dětí musí mít příjemce uzavřenu písemnou smlouvu o poskytování služby poskytování v rámci projektu i samostatně bez zařízení péče o děti Typy příjemců: NNO, obce, DSO, školy a školská zařízení, vzdělávací a poradenské instituce, obchodní korporace, OSVČ

20 PROGRAMOVÝ RÁMEC OPZ OPZ3 - Podpora zaměstnanosti (alokace cca 4,8 mil. Kč) A) Tvorba vytváření nových pracovních míst pracovní místa pro příslušníky cílových skupin podpora uplatnění na trhu práce formou příspěvku na úhradu mzdových nákladů zaměstnavatelům B) Podpora flexibilních forem zaměstnání (mzdový příspěvek) vytváření nových pracovních míst na zkrácený úvazek sdílení pracovního místa, rotace na pracovním místě, práce na dálku Cílové skupiny: Uchazeči o zaměstnání, osoby se zdravotním postižením, osoby s kumulací hendikepů na trhu práce - osoby mladší 25 let, osoby ve věku nad 54 let, osoby s nízkou úrovní kvalifikace, osoby sociálně vyloučené. Typy příjemců: Obchodní korporace, OSVČ, NNO, obce, poskytovatelé sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., vzdělávací a poradenské instituce, apod.

21 PROGRAMOVÝ RÁMEC PRV Fiche 1 - Investice do zemědělských podniků (alokace = dotace cca 6,5 mil. Kč) Cíl: zvýšení celkové výkonnosti a udržitelnosti zemědělského podniku Hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě, investice do zemědělských staveb a technologií, investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu, apod. Příjemce dotace: zemědělský podnikatel Výše dotace: 50% Fiche 2 - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností (alokace = dotace cca 3 mil. Kč) Investice do vybraných nezemědělských činností dle klasifikace (CZ-NACE) - stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová výstavba, provozovny, kanceláře, pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou činnost, apod. Preferovány budou projekty vytvářející pracovní místa Příjemci dotace: podnikatelské subjekty (FO a PO) - mikropodniky a malé podniky, zemědělci Výše dotace: 25-45% (dle velikosti podniku) Fiche 3 - Neproduktivní investice v lesích (alokace = dotace cca 1,1 mil. Kč) Projekty zaměřené na posílení rekreační funkce lesa, aktivity k usměrňování návštěvnosti území a zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa Výše dotace: 100% Příjemci dotace: vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL

22 PROGRAMOVÝ RÁMEC PRV Fiche 4 - Zemědělská infrastruktura (alokace = dotace cca 2 mil. Kč) Rekonstrukce a budování zemědělské infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty polních cest Příjemce dotace: obec, zemědělský podnikatel Výše dotace: 90% Fiche 5 - Sdílení zařízení a zdrojů (alokace= dotace cca 1 mil. Kč) Spolupráce minimálně dvou subjektů při společném sdílení zařízení a zdrojů Společné investice, tzn. pořízení konkrétní technologie či stroje Výše dotace: 45% Fiche 6 - Projekty spolupráce (alokace = dotace 700 tis. Kč) Realizace propagačních, informačních, vzdělávacích a volnočasových akcí Spolupráce MAS s jinou MAS, skupina místních veřejných a soukromých partnerů Výše dotace: 100%

23 ČASOVÝ RÁMEC SCLLD projednání SCLLD na Valné hromadě MAS Květen podání žádosti do systému MS Počátek roku 2017 vyhlašování prvních výzev MAS

24 DĚKUJEME ZA POZORNOST.

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy Program rozvoje venkova (PRV) Operační program životní

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Program rozvoje venkova 4.1.1 Investice dozemědělských podniků Předmět

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s.

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s. Přehled fichí Fiche č. 1: Podpora a vznik mikropodniků (minimální výše ZV 100 000, maximální výše ZV 500 000) 1) rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro zakládání a

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení Specifický cíl 2.4 PODPORA INFRASTRUKTURY PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PODPORA ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI DO 3 LET, DĚTSKÝCH SKUPIN

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

Valná hromada partnerů MAS Sokolovsko. Datum a místo: 21.10.2015, Horní Slavkov

Valná hromada partnerů MAS Sokolovsko. Datum a místo: 21.10.2015, Horní Slavkov Valná hromada partnerů MAS Sokolovsko Datum a místo: 21.10.2015, Horní Slavkov Obsah Stručné představení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Sokolovsko na období 2014-2020 (tzv. SCLLD) a

Více

SEMINÁŘ PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, NNO A DALŠÍ INSTITUCE

SEMINÁŘ PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, NNO A DALŠÍ INSTITUCE SEMINÁŘ PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, NNO A DALŠÍ INSTITUCE Možnosti využití dotační podpory prostřednictvím Programových rámců MAS v období do 2020+3 6.4.2016 Projekt Komunitní rozvoj venkova na

Více

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Místní Akční Skupina Lašsko Strategie MAS 2014-2020 veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Co je místní akční skupina? MAS je neziskovou organizací nezávislou na politickém rozhodování PARTNERSTVÍ veřejného

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Harmonogram výzev pro IROP na rok 2015

Harmonogram výzev pro IROP na rok 2015 1 Název Identifikace Celková alokace Harmonogram výzev pro IROP na rok 015 Alokace plánové (podpora) Zacílení Územní plány. Podpora průběžná 60 000 000 55 500 000 94 500 000 07/015 0/017 Pořízení územních

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Předběžný harmonogram výzev IROP Základní údaje Základní plánované údaje o výzvě Zacílení výzvy

Předběžný harmonogram výzev IROP Základní údaje Základní plánované údaje o výzvě Zacílení výzvy Předběžný harmonogram výzev IROP Základní údaje Základní plánované údaje o výzvě Zacílení Druh Alokace plánové (podpora) Z toho příspěvek Vybrané úseky silnic II. a III. třídy 1 1.1 Zvýšení regionální

Více

Povinná př. č. 1 SCLLD - Časový harmonogram a finanční plán

Povinná př. č. 1 SCLLD - Časový harmonogram a finanční plán Povinná př. č. 1 S - Časový harmonogram a finanční plán Následující tabulky obsahují finanční a časový plán čerpání alokací a to jak z pohledu jednotlivých /fichí, tak z pohledu 3 programových rámců Strategie

Více

Dotační zpravodaj. č. 3/2015

Dotační zpravodaj. č. 3/2015 Dotační zpravodaj č. 3/2015 Aktuální informace o dění ve světě dotací z fondů EU Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, 350 02 Cheb, Tel: 354 426 140 IČO: 48

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

Úvod do problematiky vhodného fungování a zapojení nástrojů územních politik. CLLD v IROP. Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Úvod do problematiky vhodného fungování a zapojení nástrojů územních politik. CLLD v IROP. Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Úvod do problematiky vhodného fungování a zapojení nástrojů územních politik CLLD v IROP Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ALOKACE A KOFINANCOVÁNÍ Celková alokace IROP i s národním

Více

Pracovní verze K veřejnému připomínkovému řízení (30.8.2014 19.9.2014)

Pracovní verze K veřejnému připomínkovému řízení (30.8.2014 19.9.2014) Pracovní verze K veřejnému připomínkovému řízení (30.8.2014 19.9.2014) 1 4.2. Návrh konkrétních opatření Fungující systém sociálních, doprovodných a navazujících služeb v území 1.1. Zvýšit kapacitu a efektivitu

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (PRV) pro období 2014 2020

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (PRV) pro období 2014 2020 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (PRV) pro období 2014 2020 (aktuální verze PRV č. 1.3 schváleno k 12.5.2015) MOŽNOST ČERPÁNÍ DOTAČNÍCH PROSTŘEDKŮ V RÁMCI MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN (MAS) Projektové opatření M19 -

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 6. VÝZVU k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV. I. 2 Realizace místní rozvojové

Více

DOTAČNÍ INFO K 16. 11. 2015 MPSV - ESF

DOTAČNÍ INFO K 16. 11. 2015 MPSV - ESF DOTAČNÍ INFO K 16. 11. 2015 MPSV - ESF Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu 11.11.2015 Číslo výzvy: 035 Výzva platí od: 11. listopad

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková Základní informace o MAS Mapa území MAS Střední Haná Základní informace o MAS Počet členů MAS dle sektorů Obce na území MAS: Ivaň, Kojetín, Lřenovice, Lobodic,

Více

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Přehled specifických cílů IROP dle identifikace územní dimenze X / 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční

Více

Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje. 3. pracovní jednání Brno 7. dubna 2015

Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje. 3. pracovní jednání Brno 7. dubna 2015 Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje 3. pracovní jednání Brno 7. dubna 2015 Informace o postupu zpracování Regionálního akčního plánu SRR ČR 2014 2020 pro území JMK Regionální akční

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Předběžný harmonogram výzev 015 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Typ výzvy Termín výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Předpokládané

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Činnost Místní akční skupiny vychází z prioritní osy 4 IROP Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD).

KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Činnost Místní akční skupiny vychází z prioritní osy 4 IROP Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD). MOŽNOSTI ČERPÁNÍ DOTAČNÍCH PROSTŘEDKŮ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU (IROP) (aktuální verze IROP schválená 4. 6. 2015) KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Činnost

Více

INTEGROVANÁ STRATEGIE ÚZEMÍ (ISÚ) MAS BOHUMÍNSKO 2014 2020

INTEGROVANÁ STRATEGIE ÚZEMÍ (ISÚ) MAS BOHUMÍNSKO 2014 2020 CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY INTEGROVANÁ STRATEGIE ÚZEMÍ (ISÚ) MAS BOHUMÍNSKO 2014 2020 Podklady pro jednání pracovních skupin ZADAVATEL: ZPRACOVAL: MAS BOHUMÍNSKO EKOTOXA s.r.o. ČERVENEC

Více

Závěrečná cyklokonference Bzenec

Závěrečná cyklokonference Bzenec Závěrečná cyklokonference Bzenec v rámci projektu Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trečianského samosprávného kraja v oblasti cyklistiky Možnosti financování aktivit a projektů v oblasti cyklodopravy

Více

Program rozvoje venkova na období 2014-2020. Ing. Josef Tabery. ředitel odboru Řídicí orgán PRV

Program rozvoje venkova na období 2014-2020. Ing. Josef Tabery. ředitel odboru Řídicí orgán PRV Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Ing. Josef Tabery ředitel odboru Řídicí orgán PRV PRV 2014 2020 Program rozvoje venkova schválen v květnu tohoto roku 20.8.2015 vláda schválila navýšení kofinancování

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role 1.1. Doprava a komunikace 1.2. Technická infrastruktura Zlepšení stavu komunikací ve městě Snížení negativních

Více

Sociální podnikání ve vazbě na OPZ

Sociální podnikání ve vazbě na OPZ Sociální podnikání ve vazbě na OPZ 3. Kulatý stůl v rámci spolupráce ČZU a NS MAS ČR Místo: Praha Dne: 5. 6. 2015 2 Změny oproti OPLZZ Řízení OPZ Všechny funkce řídicího orgánu zajišťuje sekce pro ekonomiku

Více

OP ZAMĚSTNANOST 2014-2020 - MOŽNOSTI PODPORY V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 2 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU

OP ZAMĚSTNANOST 2014-2020 - MOŽNOSTI PODPORY V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 2 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU OP ZAMĚSTNANOST 2014-2020 - MOŽNOSTI PODPORY V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 2 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU Ing. Helena Petroková helena.petrokova@mpsv.cz Praha, 2.11.2015 Zaměření prezentace: OP Zaměstnanost

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e www.survio.com Současná kvalita života ve Vašem městě Obsah 1 Základní údaje 3 2 Náhled dotazníku 4 3 Statistika respondentů 7 4 Přehled odpovědí 8 1. Váš věk.......................................................

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

STRATEGIE MAS VIA RUSTICA Via Rustica sídlo: nám. Svobody 320, 395 01 Pacov kancelář: Obecní úřad Obrataň, Obrataň 204, 394 12 Obrataň tel.: 777 334 124 (Lukáš Vlček, DiS.) 777 274 331 (Mgr. Lucie Brázdová)

Více

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz V roce 2008 MAS KS 10 200 obyvatel, nyní 34 100 obyvatel (65 obcí) MAS přináší do regionu ročně cca

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2 Realizace místní rozvojové strategie

Více

Programové období 2014-2020. Role MAS v programovém období 2014-2020. Židlochovice, 19. 3. 2015

Programové období 2014-2020. Role MAS v programovém období 2014-2020. Židlochovice, 19. 3. 2015 Programové období 2014-2020 Role MAS v programovém období 2014-2020 Židlochovice, 19. 3. 2015 OPERAČNÍ PROGRAMY ADMINISTROVANÉ PŘES MAS Integrovaný regionální operační program (IROP) 10,7 mld. Kč 1.2 Zvýšení

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

FOND VYSOČINY 2012 1

FOND VYSOČINY 2012 1 FOND VYSOČINY 2012 1 Co je to Fond Vysočiny? -účelový rozvojový Fond Vysočiny založen jako systém grantové a dotační politiky kraje v březnu 2002 nástroj regionální politiky - FOND sdružuje část rozvojových

Více

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER IVIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje 4. 10. 2012 Plzeň HISTORIE METODY LEADER V ČR 2004 2006 2004 2008 2007 2013 2014 2020 LEADER+

Více

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování 24. 2. 2014 Zuzana Drhová Z Dohody o Partnerství (str. 173, leden 2014) 3.1.1 Komunitně vedený místní

Více

Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary 01.10.2014

Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary 01.10.2014 Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary 01.10.2014 Dosavadní průběh prací ustaven: řídící výbor 3 pracovní skupiny: doprava životní prostředí lidské zdroje zpracování konceptu v rámci projektu z OPTP

Více

Programový rámec pro operační PROGRAM ROZVOJE VENKOVA. Název Fiche 1. Stručný popis Fiche

Programový rámec pro operační PROGRAM ROZVOJE VENKOVA. Název Fiche 1. Stručný popis Fiche Programový rámec pro operační PROGRAM ROZVOJE VENKOVA program Název Fiche 1 INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ Vazba na článek Nařízení PRV Článek 17, odstavec 1., písmeno a) Vymezení Fiche Podpora je zaměřena

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Konference Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Příprava Královéhradeckého

Více

Priority MAS Královská stezka

Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Zlepšování kvality života v obcích MAS Podpora občanské společnosti Podpora podnikání a trhu práce Zemědělství, lesnictví a rybářství Cestovní

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Program rozvoje Královéhradeckého 2008-2010 I. Priorita Podnikání a zaměstnanost Priority / opatření PRK A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti 1.

Více

Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010

Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010 Rozdělení prostředků na projekty a na činnost MAS : Roční rozpočet MAS

Více

Příležitosti pro obce a města

Příležitosti pro obce a města Evropské strukturální a investiční fondy v programovém období 2014-2020 Příležitosti pro obce a města Jednání měst a obcí v územní působnosti org. složky MAS SERVISO, SERVISO o. p. s. Třebenice, 16.6.2015

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

1. výzva MAS Podhostýnska

1. výzva MAS Podhostýnska Místní akční skupina Podhostýnska, o. s. vyhlašuje v souladu se Strategickým plánem Leader 2007-2013 Společná cesta k budoucnosti podhostýnského regionu schváleným Státním zemědělským intervenčním fondem

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 872014 Obsah prezentace 1 Základní informace o MAS 2 Analytická

Více

3.výzva k předkládání žádostí pro rok 2010

3.výzva k předkládání žádostí pro rok 2010 3.výzva k předkládání žádostí pro rok 2010 Strategický plán LEADER MAS Pomalší o.p.s. pro období 2007-2013 Rozvoj regionu MAS Pomalší metodou LEADER Registrační číslo MAS Pomalší o.p.s. 08/005/41100/231/000141

Více

IROP CO NÁS ČEKÁ A NEMINE

IROP CO NÁS ČEKÁ A NEMINE IROP CO NÁS ČEKÁ A NEMINE DAVID SVENTEK VÝROČNÍ KONFERENCE ROP SZ 2014 ÚSPĚŠNÝ RESTART A BUDOUCNOST 18. 9. 2014 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ INFORMACE O IROP Celková alokace z EFRR

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

Plánované výzvy k podání žádostí o dotace v rámci SCLLD. V rámci PRV

Plánované výzvy k podání žádostí o dotace v rámci SCLLD. V rámci PRV Plánované výzvy k podání žádostí o dotace v rámci SCLLD V rámci PRV Finanční rámec pro Programový rámec SCLLD PRV OPATŘENÍ / PODOPATŘE NÍ SCLLD (aktivity)000 PROGRAMOVÝ RÁMEC PRV Alokace dotace SCLLD P.1.1.1.

Více

4. VÝZVA PODCHLUMÍ o. s.

4. VÝZVA PODCHLUMÍ o. s. Místní akční skupina Podchlumí o.s. vyhlašuje dne 16.4.2012 v rámci 16. kola příjmu žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova a v souladu se Strategickým plánem Leader Na společné cestě krajinou ovoce

Více

20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová. Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013

20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová. Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013 20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013 Prioritní osy ROP Prioritní osy a oblasti podpory ROP NUTS 2 Střední Čechy Prioritní osa 1 Doprava Prioritní

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

základních a mateřských škol ORP Vlašim - MAS Blaník, z. s. 14. 10. 2015, Vlašim, KD Blaník Setkání zřizovatelů a ředitelů ZŠ a MŠ

základních a mateřských škol ORP Vlašim - MAS Blaník, z. s. 14. 10. 2015, Vlašim, KD Blaník Setkání zřizovatelů a ředitelů ZŠ a MŠ Setkání zřizovatelů a ředitelů základních a mateřských škol ORP Vlašim - MAS Blaník, z. s. 14. 10. 2015, Vlašim, KD Blaník 1 Program Úvod, Strategie ke vzdělávání na území MAP Diskuze, usnesení Nabídka

Více

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Martina Sýkorová Odbor evropských fondů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Přerov, 26. dubna 2007 1 Finanční prostředky SF

Více

Stávající a budoucí podpora venkova. Ministerstvo zemědělství

Stávající a budoucí podpora venkova. Ministerstvo zemědělství Stávající a budoucí podpora venkova Ministerstvo zemědělství 1. 10. 2012 Národní konference Venkov 2012 Program rozvoje venkova a jeho implementace Rozpočet PRV na období 2007-2013: 3,6 mld. EUR celkových

Více

3. výzva MAS Podhostýnska

3. výzva MAS Podhostýnska Místní akční skupina Podhostýnska, o. s. vyhlašuje v souladu se Strategickým plánem Leader 2007-2013 Společná cesta k budoucnosti podhostýnského regionu schváleným Ministerstvem zemědělství ČR a Státním

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 Struktura prioritních os OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 ING. JITKA BEDNÁŘOVÁ Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly Investiční priority 1.1 Přístup k zaměstnání pro

Více

5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření

5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření C. STRATEGICKÁ ČÁST 5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření Tato kapitola představuje klíčovou část strategické části SCLLD MAS ORLICKO. V celém procesu zpracování SCLLD se zaměřuje

Více

Výsledky vyjednávání využití integrovaného nástroje CLLD v období 2014 2020

Výsledky vyjednávání využití integrovaného nástroje CLLD v období 2014 2020 Výsledky vyjednávání využití integrovaného nástroje CLLD v období 2014 2020 3. dubna 2014 Václav Pošmurný Fondy - současný stav k 3. 4. 2014 dle OP mil mil Kč (25) mil Kč (27) % plán % EFRR Evropský fond

Více

Komunitně vedený místní rozvoj v Programu rozvoje venkova na období 2014 2020

Komunitně vedený místní rozvoj v Programu rozvoje venkova na období 2014 2020 Komunitně vedený místní rozvoj v Programu rozvoje venkova na období 2014 2020 CLLD Výběr strategií věcné hodnocení posouzení souladu strategie s cíli dotčených programů jednotlivá ŘO hodnoticí komise věcné

Více

Implementační část SCLLD. Pracovní skupina veřejný sektor, Chaloupky, 10.11.2015

Implementační část SCLLD. Pracovní skupina veřejný sektor, Chaloupky, 10.11.2015 Implementační část SCLLD Pracovní skupina veřejný sektor, Chaloupky, 10.11.2015 Co/kdo je MAS Brdy? Místní akční skupina (dále MAS) je na politickém rozhodování nezávislým společenstvím občanů, neziskových

Více

Zdroje pro EVVO aktivity

Zdroje pro EVVO aktivity Zdroje pro EVVO aktivity Tato aktivita probíhá v rámci projektu "Environmentální vzdělávání úřadu jako příležitost pro kvalitní rozvoj obce", financovaného ze zdrojů Státního fondu životního prostředíčr.

Více

SC 2.4 ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A

SC 2.4 ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A SC 2.4 ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ Specifická kritéria přijatelnosti pro SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní

Více

Podpora z Operačního programu Zaměstnanost (2014-2020)

Podpora z Operačního programu Zaměstnanost (2014-2020) Podpora z Operačního programu Zaměstnanost (2014-2020) Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Hradec Králové 15. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření a alokace OP Zaměstnanost

Více

Zápis ze Setkání s MAS Pobeskydí. veřejné projednání strategie

Zápis ze Setkání s MAS Pobeskydí. veřejné projednání strategie Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob 739 53 Třanovice č. p. 1 Zápis ze Setkání s MAS Pobeskydí veřejné projednání strategie V sále OÚ Soběšovice se ve čtvrtek dne 4. září 2014

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 1024 Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. a 1 Projekt Zpracování strategického plánu

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Program přeshraniční spolupráce ČR-Polsko MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR AKTUÁLNÍ MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ OBNOVY A UCHOVÁNÍ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ, Liberec, 10.12.2014 Obsah prezentace Ohlédnutí za programovým

Více

Dotační možnosti obcí

Dotační možnosti obcí Dotační možnosti obcí MMR státní rozpočet IROP Ing. Josef Vlk, CSc. březen 2015 DMO Podpora obcím Dotační tituly - státní rozpočet Komunitně vedený místní rozvoj - CLLD Integrovaný regionální operační

Více

Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova

Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova Konference Dopad finanční krize na rozvoj v ČR 4.prosince 2013 Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova Obsah 1. Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 2. Opatření III.1.3

Více

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace?

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace? Jak pomohou dotace? Projektový cyklus Projektový záměr Udržitelnost projektu Zpracování projektu Realizace projektu Registrace projektové žádosti Schválení dotace Projektový záměr Záměr - formuluje potřeby,

Více

Národní dotační programy. 26. listopadu 2015 Doksy

Národní dotační programy. 26. listopadu 2015 Doksy Národní dotační programy 26. listopadu 2015 Doksy ü Regionální politika q q q ü Cestovní ruch q ü Bytová politika q q q q q Národní dotační programy Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova 2014 2020 23. 4. 2015, Velešín Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí PRV 2014-2020 Rozpočet přesun 300 mil. EUR do koheze rozpočet

Více