Základní škola Dolní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí Školní řád

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Dolní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí Školní řád"

Transkript

1 Základní škola Dolní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí Školní řád projednán na pedagogické radě dne projednán a schválen školskou radou dne

2 Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vydávám tento školní řád, který upravuje: a) podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole nebo školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky, b) provoz a vnitřní režim školy, c) podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí, d) podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků. 1. Práva žáků a jejich zákonných zástupců V souladu s ustanovením 21 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, mají žáci a jejich zákonní zástupci následující práva : 1. na vzdělávání a školské služby podle tohoto zákona, 2. na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, 3. volit a být voleni do školské rady, jsou-li zletilí, 4. zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat, 5. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje, 6. na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle tohoto zákona, 7. práva uvedená v tomto odstavci 1 s výjimkou bodů 1.1 a 1.4 mají také zákonní zástupci žáků. 2. Povinnosti žáků V souladu s ustanovením 22 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, mají žáci následující povinnosti : 1. řádně docházet do školy nebo školského zařízení a řádně se vzdělávat, 2. dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni, 3. plnit pokyny pedagogických pracovníků škol a školských zařízení vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem. 3. Povinnosti zákonných zástupců žáků 1. zajistit, aby žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení, 2. na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka, 3. informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, v případě výskytu pedikulózy (veš dětská) ve škole je nezbytná spolupráce se zákonnými zástupci všech žáků, 4. dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými tímto školním řádem, 5. oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle 28 odst. 2 a 3 (školní matrika) a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích

3 4. Chování žáka 1. Žák se chová ke všem pracovníkům školy, spolužákům i dalším osobám v souladu s pravidly slušného chování platnými v demokratické společnosti. 2. Žák zdraví dospělé osoby pozdravem Dobrý den, ve třídě zdraví povstáním při zahájení a ukončení vyučovací hodiny. Pedagogické pracovníky a zaměstnance školy oslovuje titulem pane (paní) a funkcí (učiteli, uklizečko,...). 3. Žáci nepoužívají hrubých a vulgárních slov, jsou ohleduplní zejména k mladším a slabším spolužákům. Projevy šikanování mezi žáky (násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod.) jsou přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti školnímu řádu. Podle okolností ředitel školy uváží možnost dalšího postihu žáků, kteří tento zákaz přestoupí, a bude o svých zjištěních neprodleně informovat jejich zákonné zástupce. 4. Žáci jsou povinni plnit pokyny všech pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců školy. Bezdůvodně nepobývají v šatně a v suterénu budovy. 5. Do školy žáci nenosí předměty nesouvisející s výukou, drahé věci a předměty, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrožovat mravní výchovu žáků. Žák má právo požádat ve sborovně školy o dočasnou úschovu věci (např. hudebního nástroje). 6. Používání mobilních telefonů v době vyučovací hodiny je nepřípustné. Je nepřípustné pořizovat a zveřejňovat zvukové či obrazové nahrávky jiné osoby bez jejího vědomí. 7. Žáci chodí do školy čistě a slušně oblečeni a upraveni. 8. Během vyučování ani o přestávce nesmí žák svévolně opustit školní budovu či jiný prostor určený k výuce (např. školní zahradu, školní dílny, sportovní halu,...). Svévolné opuštění je posuzováno jako závažné porušení řádu školy. Při vyučování má žák právo opustit bez dovolení své pracovní místo jen v případě, že nutně potřebuje použít WC. Místo opustí tak, aby nerušil vyučování a vyučující ho viděl odcházet. V případě nevolnosti může opustit třídu, školu či jiné místo pouze se souhlasem učitele a za doprovodu určené osoby. 9. Žáci školy mají právo obracet se na vyučující a vedení školy s připomínkami a návrhy, které by mohly zlepšit výuku a provoz školy. Tomuto účelu slouží i schránka umístěná před ředitelnou. Dále mají právo svobodně vyjadřovat svoje názory, pokud nejsou v rozporu s platnými předpisy a zákony. 10. Ve školní družině a jídelně se žáci řídí Řády těchto zařízení. 11. Žáci mají právo na rovnoměrné rozvržení písemných zkoušek během jednoho dne. 12. Každý žák má ve své lavici právo na soukromí. Na svém pracovním místě udržuje pořádek a svévolně ho nepoškozuje. 5. Docházka do školy 1. Každý žák, nehledě na barvu pleti, národnost, náboženské vyznání a zdravotní postižení, má možnost plně se zapojit do výuky, moci se účastnit všech forem činnosti, všech akcí organizovaných školou, nesmí být vylučován ani jinak odstrkován z kolektivu. 2. Žák se účastní výuky podle rozvrhu hodin. Do školy přichází včas, upravený a má věci potřebné na vyučování. Plní zadané domácí úkoly, aktivně a pozorně se účastní vyučování. 3. Účast na vyučování nepovinných předmětů je pro zařazené žáky povinná. Přihlášení do zájmových útvarů je závazné. 4. Každá nepřítomnost žáka (pro nemoc nebo z vážných rodinných důvodů) musí být nejpozději do 3 dnů omluvena ústně nebo písemně rodiči. Plánovanou nepřítomnost oznámí zákonný zástupce ž áka předem. Omluvenka se předkládá třídnímu učiteli nejpozději do 5 pracovních dnů po návratu do školy. V odůvodněných případech může škola požadovat lékařské potvrzení o nemoci. Žák má právo na dostatek času k doplnění zameškaného učiva. 5. Z vyučování uvolňuje vyučující (na 1 hodinu), třídní učitel (na 1 den) nebo ředitel školy ( na 2 a více dnů). Žádost o uvolnění na 2 a více dnů předloží rodič písemnou formou prostřednictvím třídního učitele, který se k žádosti písemně vyjádří. 6. Školní docházku žáků pečlivě sleduje a eviduje třídní učitel. 7. V případě prokázaných neomluvených absencí bude škola neprodleně kontaktovat odbor sociálních služeb MěÚ v Ústí nad Orlicí, případně Policii ČR. 8. Žák navštěvuje lékaře v době vyučování jen v nutném případě. 9. Škola bude uvolňovat žáky na rodinné rekreace v průběhu školního roku pouze výjimečně a s ohledem na prospěch a chování žáka

4 6. Zacházení s učebnicemi, školními potřebami a majetkem 1. Žák je povinen udržovat v pořádku a nepoškozené všechny věci, které tvoří zařízení školy a třídy, dále ty, které mu byly svěřeny do osobního užívání. Pomůcky používá dle pokynu vyučujícího. 2. Každé poškození nebo závadu hlásí žák ihned po zjištění vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo školníkovi. 3. Svévolné poškozování a ničení majetku, učebních pomůcek, učebnic apod. žák (rodiče) uhradí, nebo se bude podílet na nápravě a náhradě škody. Výchovný význam řešení tohoto problému bude projednán s rodiči na třídní schůzce. 4. Zjistí-li žák ztrátu osobní věci, je povinen tuto skutečnost neprodleně ohlásit vyučujícímu nebo třídnímu učiteli. 5. Nalezené věci se odevzdávají do sborovny, ředitelny nebo panu školníkovi. 7. Ochrana zdraví (svého i spolužáků) 1. Žáci dbají ve škole i při akcích organizovaných školou všech pravidel hygieny a bezpečnosti. Při veškerém svém počínání budou mít na paměti nebezpečí úrazu. Žákům je zakázáno svévolně manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači apod. 2. Žáci jsou vedeni k dodržování pravidel silničního provozu nejen při akcích organizovaných školou. 3. Žákům je přísně zakázáno vnášení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek v prostorách školy a při akcích pořádaných školou. Porušení tohoto zákazu bude posuzováno jako hrubé porušení školního řádu. 4. Každý úraz je nutno okamžitě hlásit vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo kterémukoli zaměstnanci školy. Škola zajistí v souladu s dikcí vyhlášky č.64/2005 Sb. zpracování a rozeslání záznamu o úrazu žáka ve stanovených termínech. 5. Žák dbá na osobní hygienu, zachovává čistotu ve školní budově i v areálu školy. 6. V době nepřítomnosti učitele ve třídě (o přestávkách) je zakázáno otevírat okna. 8. Plnění dalších pravidel režimu školy 1. Pro vstup a k odchodu ze školy používají žáci v budově čp. 423 boční vchod, v budově čp. 62 (DPS) levý přední vchod, v budově čp. 180 (přísálí kina) zadní vchod. Do budovy budou vpuštěni 20 minut před zahájením vyučování. Žáci, kteří přijíždějí do školy autobusem dříve, mohou čekat na vyučování v předem stanovené třídě v budově čp Žáky, kteří navštěvují ráno školní družinu, odvádí do tříd v čp. 62 a 180 vychovatelky nebo jiný pedagogický pracovník školy. Pokud žáci docházejí na doučování nebo jiné aktivity, mohou jít do příslušné třídy a tam pobývat jen pod dozorem učitele. 2. V šatně se žáci přezují do domácí obuvi, uloží obuv a oděv a odcházejí do tříd. Šatnu uzavírá a po vyučování otevírá žákovská služba. Klíče od šaten jsou v době vyučování uloženy ve třídě nebo ve sborovně. 3. Po příchodu do třídy zaujme žák své místo a připraví se na vyučování. 4. Pokud se vyučující do 10 minut po zazvonění nedostaví, ohlásí to žákovská služba ve sborovně nebo v ředitelně školy. 5. Malé (desetiminutové) přestávky využívají žáci k přípravě na další vyučovací hodinu a k dalším pouze nezbytným úkonům. Mimo třídu se zbytečně nezdržují. Během velké přestávky (v době od 9.35 do 9.55 hodin) mají žáci možnost volného pohybu po budově s výjimkou suterénu a šaten. Do šatny u tělocvičny se žáci přemísťují až ve druhé polovině velké přestávky. 6. Žáci, kteří se stravují ve školní jídelně, nebo čekají na odpolední vyučování, mají možnost trávit polední přestávku ve své třídě nebo mimo budovu i areál školy (dle rozhodnutí svého zákonného zástupce). Dozor nad žáky pobývajícími ve škole vykonávají učitelé pověření dozorem v polední přestávce. 7. K obědu nastupují žáci postupně, zpravidla nejprve žáci I., poté žáci II. stupně. Přednost mají ti žáci, kteří již nemají odpolední vyučování a odjíždějí autobusem. Žáky II. stupně odvádí do jídelny žákovská služba dle pokynu učitelů vykonávajících dozor v jídelně. Z budovy čp. 62 a 180 přivádějí žáky do jídelny a školní družiny učitelé I. stupně a předávají je vychovatelkám nebo učitelům, kteří mají v ten den dozor v jídelně. 8. Žák je povinen opustit školu neprodleně po odvedení do šaten. Ve škole nebo ve třídě mohou zůstat jen ti žáci, kteří byli určeni učitelem. Dozor nad nimi vykonává ten učitel, který je k pobytu ve škole určil. Přespolní žáci mohou čekat na odjezd autobusu v případě nepříznivého počasí v předem určené třídě. -3-

5 9. Žákům není dovoleno vstupovat do sborovny, kabinetů a ředitelny školy bez vyzvání zaměstnance školy. Do tělocvičny a odborných pracoven nevstupují žáci bez vědomí učitele. 10. Služba týdne dbá na čistotu a pořádek, odpovídá za čistě umytou a utřenou tabuli. Plní další úkoly podle pokynů třídního učitele. Pokud nese sešity, pomůcky a podobně, může v budově čp. 423 použít přední schodiště. 11. Ve všech prostorách areálu školy nesmí žáci manipulovat se školním zařízením, pokud k tomu nedostanou pokyn pedagogického, případně nepedagogického pracovníka školy. 12. Při hromadném odchodu žáků ze školy za mimořádných podmínek odcházejí žáci z přední části budovy čp. 423 předním schodištěm, žáci ostatních tříd zadním schodištěm. Žáky odvádí do šatny nebo určeného prostoru učitel, který ve třídě vyučuje. 13. Na bočním vchodu budovy čp. 423 je instalována klika s tzv. koulí. Vchod je otevřen v době provozu školní družiny a 20 minut před začátkem dopoledního vyučování. V ostatních případech (např. příchod od lékaře) žáci používají předního hlavního vchodu a klíč od šatny si vyzvednou ve sborovně. Vstup do budovy čp. 62 a 180 v době vyučování je zajištěn zvonkem. 14. Při akcích konaných mimo školu je dozor nad žáky zajištěn 15 minut před určeným časem shromáždění, končí v předem stanovenou dobu. Místo a čas shromáždění žáků a skončení akce škola oznámí nejméně 2 dny předem zákonným zástupcům žáků. 15. Žáci dbají na čistotu a pořádek ve všech prostorách školy i v celém jejím areálu. V budovách třídí odpad (papír, plasty, ostatní), venku využívají odpadkových košů, nepoškozují keře a další zeleň, bezdůvodně nevstupují na zatravněné plochy, které nejsou určeny k relaxaci. 9. Provoz školy Provoz školy: 1. Vyučování probíhá podle schváleného rozvrhu hodin. 2. Rozvrh hodin je vyvěšen ve třídě na viditelném místě. Změny v rozvrhu mohou být provedeny jen se souhlasem ředitele školy nebo jeho zástupce. 3. Nemůže-li se učit podle stálého rozvrhu, úpravu rozvrhu a zastupování nepřítomných učitelů zajišťuje zástupce ředitele nebo ředitelem pověřený pedagog. 4. Vyučovací hodiny a přestávky: V jednom dni mají žáci I.stupně nejvýše 6 vyučovacích hodin (4 + 2), žáci II. stupně nejvýše 8 vyučovacích hodin (6 + 2) dopoledne: 0.hod odpoledne: 1.hod. (1.st.) hod hod hod hod hod hod hod Odpolední vyučování začíná na I.stupni ve hod., na II.stupni ve hodin. 5. V případě potřeby stanoví ředitel školy jednotlivým učitelům pohotovost pro zastupování. Tento školní řád je platný od Mgr. Z. Krejčová, ředitelka školy Přílohy: Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (klasifikační řád) - 4 -