HLASATEL. ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 ROČNÍK 19 / ŘÍJEN 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HLASATEL. ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 19 / ŘÍJEN 2013"

Transkript

1 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 ROČNÍK 19 / ŘÍJEN 2013

2 2 OBSAH 3. ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY 4. INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 15. INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI 30. ŽIVOT MIMO ÚŘAD MČ PRAHA NAŠI SOUSEDÉ 33. KŘÍŽOVKA 34. INZERCE Vybrali jsme pro Vás: Hostivařská loutkárna (Podzimní část VII. Národní přehlídky sokolských loutkových divadel) Strašidelný les Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky HLASATEL ročník 19 říjen 2013 VYDAVATEL: ÚMČ Praha 15 Boloňská 478/ Praha 10 IČ: REDAKČNÍ RADA: Ing. Jana Černá 1. zástupkyně starosty, předsedkyně redakční rady Ing. Pavel Klega starosta, člen redakční rady Ing. arch. Igor Filipovič zástupce starosty, člen redakční rady MUDr. Jana Trková zástupkyně starosty, členka redakční rady Lucie Prinzová, DiS. zástupkyně starosty, členka redakční rady Ing. Karel Březina radní, člen redakční rady Michal Frauenterka radní, předseda finančního výboru, člen redakční rady PhDr. Marcela Štiková předsedkyně výboru vnějších vztahů a volnočasových aktivit, členka redakční rady Marie Zdeňková redaktorka, členka redakční rady Ing. Hana Kvapilová tajemnice redakční rady REDAKCE: APP MEDIA s.r.o. Klimentská 1216/ Praha 1 Barbora Šterclová M: PŘÍJEM INZERCE: M: E: DISTRIBUCE: Adresná distribuce APP MEDIA s.r.o. Stojany ÚMČ Praha 15 NÁKLAD: výtisků VYŠLO: Příští číslo říjen 2013 vyjde Nevyžádané podklady se nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo upravit či zkracovat došlé podklady. Za věcnou správnost podkladů odpovídají autoři a současně prohlašují, že jsou oprávněni tyto podklady používat. Registrováno odborem kultury Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, Praha 1. Registrační značka MK ČR E Připomínky k distribuci časopisu Hlasatel pište na nebo volejte

3 ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY 3 Vážení spoluobčané, léto je za námi, období prázdnin, dovolených a doba odpočinku k nabírání nových sil do další práce uplynula jako každoročně rychlým tempem. Přesto si Vás dovolím informovat, že i v tomto období zdejší městská část nezahálela a realizovala řadu akcí zaměřených na zlepšení prostředí, ve kterém žijeme, jakož i akce na zvýšení kvality prostředí, ve kterém studují naše děti, ať předškolního či školního věku. Park u Hasičské zbrojnice Dovolím si tak zmínit některé z realizovaných projektů, jako je vybudování oddechového parku v rámci revitalizace okolí Hasičské zbrojnice v Horních Měcholupech, Senior parku v Janovské ulici při domě s pečovatelskou službou, otevřena byla dětská hřiště v ulici Boloňské a Rákosníčkovo hřiště proti mateřské školce v ulici Pod Plískavou. Hlavní opravy a investice směřují jako obvykle do předškolních zařízení a základních škol. Byla provedena modernizace výdejny jídla v ZŠ Hornoměcholupská, úprava vzduchotechniky v MŠ Parmská. Dále byla dokončena nová elektroinstalace v MŠ Milánská, kde došlo též k výměně radiátorů, rozvodů vody, k renovaci kuchyně a sociálních zařízení. V MŠ Horolezecká bylo vybudováno nové sociální zařízení, rozvody vody a kanalizace. Nové hřiště v areálu ZŠ Křimická

4 4 ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY V ZŠ Nad Přehradou došlo k předláždění nádvoří a zateplení dalšího pavilonu včetně výměny oken. Další etapa výměny oken proběhla i v ZŠ Hostivař, v ZŠ Hornoměcholupská je před dokončením oprava fasády hospodářského pavilonu a její zateplení. Stará škola v Hostivaři prošla výraznou renovací včetně sociálních zařízení. Zejména v předškolních a školních zařízeních je třeba poděkovat i jejich pracovníkům za obětavost, díky které se také podařilo všechny rekonstrukce provést bez omezení provozu. MŠ Horolezecká Současně byly v období prázdnin připraveny k realizaci další projekty, které budou dokončeny do konce letošního roku, jako je obnova parku U Branek a centrálního parku na Veronském náměstí, dále oprava elektroinstalace v MŠ Libkovská, pilotní výměna osvětlovací soustavy v ZŠ Nad Přehradou a další úpravy, zejména veřejných prostranství. MŠ Horolezecká Závěrem Vám přeji příjemné a klidné podzimní dny a jsem přesvědčen, že práce, kterou městská část koná ve prospěch našich občanů, přispěje ke spokojenému soužití nás všech. Ing. Pavel Klega starosta Nádvoří ZŠ Nad Přehradou Mimořádná zpráva: Zastupitelstvo MČ Praha 15 na svém zasedání odsouhlasilo zahájit jednání o získání budovy Hostivařského nádraží a souvisejícího pozemku do svěřené správy Městské části Praha 15.

5 Ing. Jana Černá 1. zástupkyně starosty INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 5 bezpečnost prostředí pro život public relations Druhý pokus vyšel aneb kde se vzal Senior park Je to již více než dva roky, kdy jsem při soukromé návštěvě Vídně objevila veřejný park, který byl zbudován pro využití všemi věkovými kategoriemi, primárně pak pro využití seniory. Zaujala mne možnost procvičení nejen fyzické kondice, ale i procvičování paměti a mentality. Původním záměrem bylo umístit tento typ veřejného procvičování do lokality hostivařského lesoparku. Byla zpracována koncepční studie, která na pozemky v majetku Hlavního města Prahy umisťovala nejen tento park, ale celý sportovně-relaxační areál. Jeho součástí se měla stát 2 velká travnatá hřiště, Inspirace - Vídeň 3 víceúčelová hřiště s pískovým povrchem, 3 dráhy pro hraní pétanque, dětské hřiště, stolní hry (veřejné šachy a mlýn), ruské kuželky a bludiště. Zároveň zde měl být umístěn i fitness park veřejná posilovna. Jak vidíte na přiložené vizualizaci, v současné době nevyužívaná nezalesněná plocha mohla sloužit opravdu široké veřejnosti k využití volného času. Záměrem bylo vytvoření možnosti aktivního trávení volného času v našem lesoparku. Bohužel, tato studie

6 6 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI byla na základě vyjádření úředníků z Odboru životního prostředí Magistrátu hl. m. Prahy zamítnuta, neboť, cituji z vyjádření Oddělení krajinné zeleně: S ohledem na přírodní charakter celého areálu lesoparku se jeví nyní předložená koncepční studie jako velmi technicky a stavebně náročná a do přírodního prostředí nevhodná. Zároveň nám bylo doporučeno umístit jednotlivé stavby do jiné lokality tak, abychom nezasahovali do území lesoparku. Nastalo hledání možností umístění některých částí zpracované studie do jiných lokalit. Jako optimální se pro výstavbu senior parku jevil pozemek u Domova s pečovatelskou službou v Janovské ulici v Horních Měcholupech. Po zajištění veškeré nutné dokumentace, získání kladných stanovisek, vyřešení problémů s ochranným pásmem plynovodu a výběru zhotovitele v souladu se zákonem o veřejných zakázkách byla stavba zahájena v polovině července Po necelých 10 týdnech je hotovo. Cvičební prvky je již možné užívat a jsem velice ráda, že již dnes, i přes aktuální nepřízeň počasí, je park navštěvován.

7 Ing. arch. Igor Filipovič zástupce starosty územní rozvoj doprava INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 7 Co se bude (nebo nebude) v nejbližší době stavět na území naší městské části Vposlední době jsem často dotazován na připravovanou výstavbu týkající se konkrétních pozemků na území naší městské části. Protože velmi často kolují ničím nepodložené fámy, případně jde o značně zkreslené informace, chci Vás touto cestou příležitostně informovat o výstavbě, která se na našem území skutečně plánuje nebo již připravuje. Městská část je ze zákona účastníkem územního řízení u staveb, které jsou na území městské části Praha 15 (kat. území Hostivař a Horní Měcholupy) plánovány nebo připravovány. Po projednání v Komisi územního rozvoje Rady MČ Praha 15 máme k těmto stavbám možnost se vyjadřovat jako jeden z mnoha účastníků územního řízení. Náš názor není možné pominout, ale náš případný nesouhlas nemůže být v rozporu s platným územním plánem. Jedná se o nově připravované stavby většího či středního rozsahu. Nejsou uváděny stavby nebo přístavby jednotlivých rodinných domů, úpravy stávajících parků a zelených ploch, stavby dětských hřišť, parkovacích ploch a stavby podobného rozsahu a velikosti. U uvedených staveb probíhá teprve příprava projektové dokumentace nebo územní či stavební řízení. Stavby nebyly doposud zahájeny, již zahájené stavby uvedeny nejsou. Protože se jedná o plánované a připravované stavby, je velmi obtížné určit, kdy bude stavba zahájena, případně dokončena. V následném procesu vše již záleží na průběhu územního a stavebního řízení a zejména na plánech a možnostech každého investora. Nedá se také vyloučit možnost, že plánovaná stavba se nikdy neuskuteční, na což, s jistou mírou nadsázky, upozorňuje i nadpis článku. Následující informace obsahují názvy staveb (jak jsou uváděny v příslušné projektové dokumentaci), stručnou charakteristiku staveb, hlavní pozemky určené pro stavby a stav projednávání projektové dokumentace. 1. Hostivařské zahrady, bytový soubor v blízkosti meandrů Botiče při ulici Pražská. Dva bytové domy o čtyřech standartních a jednom ustupujícím nadzemním podlaží (mimo památkově chráněné území) a jeden bytový dům o dvou nadzemních podlažích a obytném podkroví (v památkově chráněném území) na pozemcích parc. č. 234/1 až 3 a 232. Stavba je ve stadiu územního řízení. Soukromý investor. 2. Bytový dům Plískava, dům (5 podlaží) s byty zvláštního určení (pečovatelské byty), které budou určeny k sociálnímu bydlení osob v nepříznivé sociální situaci způsobené věkem nebo zdravotním stavem, na pozemku parc. č. 266/1 na křižovatce ulic Pod Plískavou a Na Plískavě. Na stavbu je vydáno územní rozhodnutí. Investorem je MČ Praha 15. Stavby na k. ú. Hostivař: 3. Bytový dům Švehlova, stavba s 11 nadzemními a dvěma podzemními podlažími s 55 byty, na pozemcích parc. č. 1766/33 a 2078/21 (mezi ulicemi Švehlova a Strašnická). Územní rozhodnutí bylo vydáno v březnu 2011, doposud však nenabylo právní moci. Po zrušení stanovisek Hygienické stanice hl. m. Prahy bude nutné PD upravit a pak zahájit nové územní řízení. Soukromý investor. 4. Dům pro seniory Gercenova, stavební úpravy a dostavba stávajícího objektu (mezi ulicemi Gercenova a Tenisová) členěného na tři pavilony spojené chodbou, na pozemcích parc. č. 2761/6 a 2742/18. Pavilony (A, B a C) budou o dvou až třech nadzemních podlažích. V místě chodby vznikne spojující pavilon (D) o pěti nadzemních podlažích. Stavba je ve stadiu územního řízení. Investorem je MČ Praha 15.

8 8 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 5. Obytný soubor Vila výsluní, soubor rodinných domů (19 rodinných domů) při ulici K Horkám, na pozemku parc. č. 2241/2. Územní rozhodnutí bylo vydáno v lednu Soukromý investor. 6. Sportovní centrum K Lesoparku, stavba bude obsahovat tenisový klub s kurty, hřiště na volejbal, badmintonové hřiště, dětské hřiště, minigolf, recepci, občerstvení, ubytovací zařízení, parkovací plochy, na pozemcích parc. č. 2400/2 až 4. Územní řízení je v současné době přerušeno. Soukromý investor. Stavby na k. ú. Horní Měcholupy: 1. Bydlení Nad Přehradou, bytové domy umístěné pod Padovskou ulicí. Dům A o 9 nadzemních podlažích (dům B není v projektu uveden), domy C až E o max. 10 nadzemních podlažích, dům F o 9 nadzemních podlažích, na pozemcích parc. č. 602 a 605. Územní rozhodnutí je z r Soukromý investor řadových rodinných domů o jedné bytové jednotce na pozemcích parc. č. 14, 15, 523/447, 523/448, 523/449 při ul. Holoubkovská. Stavba je ve stadiu územního řízení. Soukromý investor. 3. Výstavba rodinných domů v bezprostředním okolí golfového hřiště (jižně od tělesa trati ČD), částečně zasahující do katastrálního území Dolních Měcholup. Kromě uvedených staveb se uvažuje i o další etapě. a) Rezidence Golf Hostivař, stavba bude obsahovat 19 rodinných domů na pozemcích parc. č. 518/5, 519/3 a 521/2, územní rozhodnutí bylo vydáno dne , změna umístění stavby je z Soukromý investor. b) Rezidence Golf Hostivař II. etapa, stavba bude obsahovat 65 rodinných domů na pozemcích parc. č. 519/3, 520/1, 520/3 a 4, 521/2, 521/11 až 14, 521/29, 523/434 a 435 na katastrálním území Horních Měcholup a na některých sousedních pozemcích v katastrálním území Dolních Měcholup. Územní rozhodnutí bylo vydáno dne Soukromý investor. Dne 12. září 2013 se pod záštitou Výboru dopravy a bezpečnosti ZMČ Praha 15 a vedení samosprávy MČ Praha 15 uskutečnil již osmý ročník Dopravně bezpečnostního dne. Tato akce je již tradičně organizována v rámci dopravní výchovy, prevence kriminality a drog pro děti ze základních a mateřských škol MČ Praha 15. Pravidelně jsou samozřejmě, i prostřednictvím Hlasatele, zváni i ostatní obyvatelé naší městské části. V poslední době není výjimkou, že se zúčastňují také žáci z okolních městských částí. Program s ukázkami techniky a činnosti již pravidelně zajišťují složky integrovaného záchranného systému působící na území hl. m. Prahy. Jsou 8. ročník Dopravně-bezpečnostního dne to Hasičský záchranný sbor HMP, Policie ČR, Městská policie HMP, Záchranné zdravotnické služby HMP a v neposlední řadě Sbor dobrovolných hasičů z Horních Měcholup. Nemalý podíl na úspěšném průběhu mají i zaměstnanci Úřadu MČ Praha 15, kteří se podíleli na organizaci akce. Obětavý a nezištný přístup všech, kteří se podíleli na přípravě a pak byli s neobyčejnou trpělivostí dětským účastníkům k dispozici, vedl v souhrnu k příjemně strávenému dopoledni a úspěšnému naplnění cíle této akce. Naše děti, včetně dalších účastníků a pedagogického dozoru, ocenily předvedenou techniku a ukázky předvedených činností, včetně dalšího doprovodného programu. Chci jim všem proto i touto formou poděkovat za jejich práci a účast. Závěrem si Vás všechny, jménem Výboru dopravy a bezpečnosti ZMČ Praha 15 i jménem svým, dovoluji pozvat na další, již devátý ročník, který proběhne opět v září příštího roku.

9 MUDr. Jana Trková zástupkyně starosty INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 9 zdravotnictví sociální oblast a péče o seniory Ztráta nejbližších lidí rodičů nebo neschopnost starat se o své potomky vede k tomu, že tyto děti žijí v dětských domovech. Většina z nás nemá s touto velice závažnou problematikou zkušenosti. Děti mohou využívat služeb dětského domova do 18 let, respektive do 26 let, pokud se připravují na budoucí povolání (denní studium). Zaměstnanci dětských domovů se o své svěřence starají dlouhodobě a snaží se vybavit je po všech stránkách do samostatného života. Když děti dospějí, nastává mnohdy situace, že nemají kam odejít. Mohou využívat institucí, jako jsou například ubytovny, domy na půl cesty a azylové domy. Ale mnozí z nich se už zde setkávají s negativními vlivy běžného života a nedokáží se jim účinně bránit. Začít zcela samostatně a nezávisle žít je v tomto mladém věku velmi těžké i pro děti osobnostně harmonicky vyrovnané a s kvalitním rodinným Ch r á n ě n é startovací bydlení zázemím. O to těžší je to pro děti bez něho, s osobností negativně ovlivněnou patologickými jevy, které je v jejich rodinách někdy provázely (alkoholismus, drogy, kriminalita, domácí násilí, týrání). Na naší Městské části jsme se rozhodli pomoci těmto dětem mladým dospělým s jejich vstupem do života. MČ Praha 15 vyčlenila byt pro chráněné startovací bydlení, do kterého se nastěhují děti z dětského domova na území Prahy 15, které splňují určené podmínky. Důležité je, že neztratí vazbu na svůj dětský domov a jeho pracovníky. S jejich stálou pomocí a podporou si vyzkouší vedení domácnosti, hospodaření a další okolnosti běžného života. Jsem přesvědčena, že dětem, které měly složitý začátek svého života, pomůžeme a startovací bydlení bude pro ně dobrým odrazovým můstkem do života již zcela samostatného. Dobrovolníci v CSOP Praha 15 Ve dnech srpna proběhl již 4. ročník mezinárodního workcampu ve spolupráci se Sdružením dobrovolných aktivit INEX a CSOP Praha 15. Uživatelé Sociálně ošetřovatelské jednotky trávili volný čas s dobrovolníky, kteří přijeli z Chorvatska, Ruska, Jižní Koreje a Itálie. Dobrovolníci pomáhali ošetřujícímu personálu bez nároku na honorář. Jako každoročně jim bylo zajištěno ubytování a strava. Mladí lidé se podíleli na vyplnění volného času seniorů rozmanitými aktivitami. Společně hráli různé stolní hry, chodili na procházky, vyprávěli o své zemi, učili se společně česká slovíčka a navštívili i cukrárnu v Domě s pečovatelskou službou. CSOP uspořádalo zahradní party s opékáním špekáčků a dobrovolníci si připravili program povídání o své zemi. Velmi oblíbené byly vědomostní hry a společné zpívání. Dobrovolníci přispěli svými činnostmi k nevšedním zážitkům uživatelů a ke zpestření jinak běžných dní. Všichni se těší na další ročník workcampu.

10 10 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI Lucie Prinzová zástupkyně starosty školství a volnočasové aktivity Zakládáme Dětský lesní klub Ve spolupráci s Dětským lesním klubem Doubeček, o. s., vzniká v lesíku u Hostivařské přehrady lesní klub. Lesní klub nabídne zázemí dětem ve věku od 3 do 6 let, které mají rády přírodu, zvířátka, nebojí se sněhu, deště, sluníčka, větru a baví je pohyb. Sluší se říci, co to vlastně lesní klub je. Lesní klub je forma předškolního zařízení inspirovaná lesními mateřskými školkami (LMŠ), které mají ve světě již dlouholetou tradici. V Česku vzniká v posledních letech mnoho podobných zařízení, jednak jako ekologická varianta školek (ekoškolky), nebo jako nabídka jiného přístupu k výchově a vzdělávání, který je v souladu s přírodou. Provoz v LMŠ bývá většinou dopolední, ale může být i celodenní. Veškeré činnosti se odehrávají většinou v přírodě, dle hesla venku za každého počasí. V případě velkých mrazů nebo silného deště mají děti k dispozici nějakou formu zázemí, což může být chatka, zahradní domek, maringotka, jurta Činnosti v lesním klubu jsou obdobné jako v klasické MŠ. Nechybějí aktivity výtvarné, pracovní, motorické, logopedické, poznávací, pohybové. Děti se učí koncentraci, spolupráci, rozvíjejí své sociální chování. Výhodou je malá početnost skupiny, většinou dohlížejí na 15 dětí dva učitelé. Stravování může být řešeno docházením na obědy do blízké školní jídelny, dovážením obědů nebo formou vlastních balíčků. Hygiena je přizpůsobena pobytu v lese. Rodiče dětí by měli být této formě školky nakloněni, měli by mít smysl pro přírodu a ekologii. Dítě by mělo být již v rodině vychováváno na základě podobných principů a být fyzicky připraveno zvládnout několikahodinový pobyt venku. Cílem lesního klubu je rozvoj všech kompetencí jako v klasické MŠ, ke kterému ale dochází v přímém kontaktu s přírodou tak, aby bylo zachováno zdravé a kvalitní životní prostředí. Založením našeho lesního klubu neobjevujeme nic nového ani převratného, jenom se vracíme ke způsobu prožívání našeho dětství a dětství našich rodičů v dnešních podmínkách života ve velkoměstě. Chceme vybudovat u dětí správné návyky, jako základ zdravého životního stylu. A protože klub bude úplně nový, provoz je zatím naplánován na každý čtvrtek a pátek od 8:00 do 13:00 hod. Smyslem je vytvořit stabilní skupinu, která by klub pravidelně navštěvovala. Aktivity budou připravovat a dětem se věnovat dva pedagogové. Více informací získáte na u nebo na čísle

11 foto: Piglit N e j e n INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 11 děti mají svůj den Vpátek 13. září, bez ohledu na pro někoho nemilé datum, se konal Den dospělých, který připravilo Křesťanské společenství v zahradě Toulcova dvora. V příjemném podvečeru se pod dohledem dětí sešlo několik desítek dospěláků a pro všechny byla hned na úvod připravena soutěž, kde jsme plnili zdánlivě jednoduché úkoly, spočívající např. v odhadnutí váhy kamene v gramech, množství vody v centimetrech krychlových, délku lana v milimetrech. O pověrách, nejen o pátku 13., byla připravena panelová diskuse, děti se pak zabavily výtvarnou dílnou a všichni pak zábavnou scénkou Havaj. foto: Marie Zdeňková Výroční výstava Předposlední letní víkend poskytl důstojnou kulisu pro tradiční výstavu králíků, drůbeže a holubů, která se, po dlouhých čtyřech letech, konala u staré rybářské klubovny v Hostivaři. Jistě není bez zajímavosti, že právě v Hostivaři sídlí jedna z nejstarších fungujících základních organizací Českého svazu chovatelů. Předsedkyně zdejší ZO, paní Ing. Lenka Skoupá, přibližuje činnost organizace: V současnosti máme dvacet členů ve věku od 11 do 80 let. Věnujeme se zejména chovu králíků, holubů a drůbeže, ale také například ovcí. Právě králíkům, holubům a drůbeži byla věnována letošní výstava. Návštěvníci mohli obdivovat např. králíka Novozélandského bílého, Kalifornského modrého, Burgundského a také česká národní plemena, jako je Kuní velký hnědý, Český strakáč nebo Moravský bílý hnědooký. Mezi dětmi měl největší úspěch králík angorský. Holubi měli vyhrazenu vlastní část výstavy, a tak se návštěvníci mohli seznámit s Texany, Českým stavákem červeným, Mondény, Anglickými pávíky nebo Pražským rejdičem. Nebráníme se ani novinkám a můžeme se pochlubit třeba tím, že jsme byli první ZO v Praze, která přijala za své členy chovatele velmi populárních teddy králíčků, a dokonce jsme je jako první i vystavili, uzavírá Lenka Skoupá. Pokud Vás chovatelství zaujalo, budete vítáni každou první středu v měsíci od 18 hodin ve staré rybářské klubovně, v ul. U Břehu. Více informací získáte také na tel

12 12 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI Michal Frauenterka radní majetek Prodej a pronájem bytových jednotek majetkové zásady Odbor majetkový MČ Praha 15 řešil systémovost některých procesních postupů při nakládání s vybraným majetkem Městské části Praha 15 s cílem stanovit nově Zásady pro tyto majetkoprávní úkony. Stanovení nájemného v bytech V nedávné době došlo zákonem k deregulaci nájemného v bytech. Současně trvající ekonomická stagnace byla podnětem k úvaze, jak s růstem nájemného v bytech svěřených MČ Praha 15 naložit bez dopadu na vlastní hospodaření, ale také na rozpočty rodin v nájemních bytech městské části. Rozhodnutím bylo sblížit sazby nájemného v Hostivaři a Horních Měcholupech. Naopak jsme nepřistoupili na nelogičnost deregulovaných sazeb nájemného, kdy zákon umožňoval zvýšení nájemného v bytech na sazbu 131,- Kč / m 2 / měsíc, ale jen v Horních Měcholupech. Zde by zvýšení sazby nájemného téměř jistě přimělo nájemníky k reakci, tj. hledání jiného bydlení, protože maximální zákonná sazba byla již nad limitem i obvyklého nájemného. Tím by doprovodně došlo i k sociální destabilizaci a v konečném důsledku i k vlivu na hospodaření městské části. Jiné sazby nájemného, které dosud regulaci podléhají (nákladové nájemné v bytech zvláštního určení), byly nově sjednány na úrovni těchto limitů. Pomoc v bytové nouzi Další úvahou, spojenou s plněním funkce Městské části, byla pomoc občanům v bytové nouzi, kde kromě různých jiných životních komplikací i ekonomická stagnace a deregulace nájemného přispívá k tomu, že se občané na Městskou část obracejí s prosbou o pomoc. Součástí Zásad je tedy vyhrazení 16 bytů a ubytovacích jednotek ke krátkodobému ubytování pro občany ve stavu bytové nouze. Majetkové zásady s dočasnou platností Poplatky z prodlení Nezbytnou součástí Zásad jsou také postupy pro zajišťování dlužného nájemného, úhrad za služby a řešení poplatků z prodlení. Nynější zákonná norma stanovení výše poplatků z prodlení byla v Zásadách, dočasně do , doplněna možností nájemce bytu jednorázově požádat o prominutí části poplatků z prodlení. Prodej vybraných neobsazených jednotek Zásady obsahují i podmínky, za kterých je možné uskutečnit prodej neobsazených bytových jednotek v BD Milánská/Livornská, kde již došlo k prodeji BJ oprávněným nájemcům a ustavení orgánů společenství. Bytových jednotek bylo vybráno celkem 20 a postupně dojde k jejich odprodeji těm

13 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 13 občanům, kteří mají v Praze 15 trvalé bydliště. První etapa prodejů je zveřejněna v tomto vydání Hlasatele a na webových stránkách MČ Praha 15 (www.praha15.cz). Pronájem vybraných neobsazených bytových jednotek Jako další možnost řešení bydlení, znovu pro ty občany, kteří mají v Praze 15 trvalé bydliště, byly vybrány uvolněné bytové jednotky v komplexu Veronské náměstí, kde bude prostřednictvím výběrových řízení umožněno občanům uzavřít nájemní smlouvu a vyřešit své obtížné bytové poměry. První pilotní etapa je zveřejněna v tomto vydání Hlasatele a na webových stránkách MČ Praha 15 (www.praha15.cz). Všechny navrhované zásady jsou určeny těm občanům, kteří mají v Praze 15 trvalé bydliště. Kromě výše uvedených specifických přístupů k řešení obsahují Zásady také postupy pro obvyklé hospodaření s majetkem, tedy postupy při pronájmu nebytových prostor, objektů a pozemků, stejně tak při jejich prodeji.

14 14 ŽIVOT MIMO ÚŘAD MČ PRAHA 15 Mix cvičení pro ženy Pondělí 19:30 20:30 Středa 18:30 19:30 Cvičení přispívá ke správnému a pravidelnému dýchání, posilování hlubokých svalů, zpevnění pánevního dna. K některému cvičení se používá náčiní, hlavě overbaly (malé míče balanční pomůcka), gumy. Cvičení rozvíjí koordinaci, sílu, rovnováhu, flexibilitu a dýchání. Propracovává zádové, břišní a hýžďové svalstvo jako základ správného držení těla a vypracovává dlouhé a štíhlé svaly. Sportovní klub budo Hostivař Trhanovské nám. 179/ Praha 15 Hodina se skládá ze tří bloků: První část cvičení zahřátí při taneční hudbě Druhá část cvičení zpevnění zádových svalů posílení a zpevnění všech problémových partií stehna, hýždě, boky a břišní svaly Třetí část cvičení je zaměřena na důkladné protažení, uvolnění a zklidnění při pomalé hudbě SKBU Hostivař přijímá nové členy Sportovní klub bojových umění Hostivař, působící více jak 15 let na Trhanovském náměstí v Hostivaři, přijímá od září nové členy. Nabídka sportovních aktivit je opravdu široká. Najdete zde kurzy pro děti, mládež, dospělé i seniory. První hodina je v tomto klubu zdarma, máte tedy možnost si cvičení nezávazně vyzkoušet. Pokud budete spokojeni, domluvíte se s trenéry co dále. Očekávejte příjemné zázemí centra bojových umění, veškeré potřebné vybavení a zkušené kvalitní trenéry. Vybírat můžete například z těchto kurzů sportovní přípravka pro předškolní děti, karate pro děti od 8 let, karate pro dospělé, thaibox pro děti, thaibox pro mládež a dospělé, sebeobrana, aikido, iaido (cvičení s japonským mečem), dívčí volejbal, jóga pro seniory, zumba, power jóga, kurzy anglického jazyka, apod. V centru bojových umění naleznete 3 tělocvičny, posilovnu, venkovní multifunkční hřiště a dětské hřiště. O kvalitě tohoto klubu svědčí galerie úspěšných v prvním patře centra, kde je umístěno více jak 40 medailistů z mistrovství Evropy či světa v karate nebo kickboxu. Proto neváhejte a přihlašte se. Nyní je nejvhodnější příležitost. Klub kontaktujte na tel: nebo na Michal Strnad Marie Prajzlerová, Bronzová medailistka z Mistrovství Evropy karate JKA 2013

15 Volby INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI 15 do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Vážení voliči Městské části Praha 15, na podzim roku 2013, se budou konat předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které byly vyhlášeny prezidentem republiky a zveřejněny ve Sbírce zákonů č. 266/2013 Sb., ze dne částka číslo 102. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se konají ve dnech a Hlasování bude probíhat v pátek od hodin do hodin a v sobotu od 8.00 hodin do hodin. Hlasování probíhá ve volebních místnostech na území České republiky a ve volebních místnostech zřízených při zastupitelských a konzulárních úřadech České republiky v zahraničí, s výjimkou konzulárních úřadů vedených honorárními konzulárními úředníky. Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Překážkami ve výkonu volebního práva jsou zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu, nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům. Hlasovací lístky Hlasovací lístky obdrží voliči do schránky nejpozději 1 den přede dnem voleb, tj. do V případě nesrovnalostí obdrží volič novou kompletní sadu hlasovacích lístků ve volební místnosti. Volební místnosti Na naší Městské části Praha 15 (k. ú. Horní Měcholupy a k. ú. Hostivař) máme celkem 23 volebních místností, pro tyto volby konané na území hlavního města Prahy máme přidělené očíslování volebních okrsků Volební místo číslo volebního okrsku 1 Volební místnost ZŠ Křimická 878, přízemí Křimická 314 Praha 10 Horní Měcholupy 881, 900 I. patro ZŠ Veronské nám. Veronské nám , 882, 899 přízemí Praha 10 Horní Měcholupy Hasičská zbrojnice Holoubkovská 323 Praha 10 Horní Měcholupy 879 I. patro Sokolovna Hostivař U Branek 674/7 Praha 10 Hostivař 886 zvýšené přízemí ZŠ Hornoměcholupská 887, 888, 889, 892, přízemí Hornoměcholupská 873 Praha 10 Hostivař 890, 891 I. patro ZŠ Hostivař Kozinova 1000 Praha 10 Hostivař 893, 894, 895, 896, 897, 898 I. patro ZŠ Nad Přehradou Nad Přehradou 469 Praha 10 Horní Měcholupy 883, 884, 885 přízemí 1 pořadové číslo volebního okrsku v hl. m. Praze podle 2 odst. 4 vyhlášky č. 59/2002 Sb.

16 16 INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI POZOR, ZMĚNA V UMÍSTĚNÍ VOLEBNÍ MÍSTNOSTI voliči bydlící v ulici Parmská (celá), Na Křečku č. p a Veronské náměstí č. p mají volební místnost umístěnou v Hasičské zbrojnici Holoubkovská 323, Horní Měcholupy. Voličský průkaz Voličský průkaz opravňuje k hlasování a zápisu do Výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky nebo v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen po prokázání totožnosti a státního občanství České republiky tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží k Výpisu ze zvláštního seznamu voličů. Jak zažádat: - volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, tj , - osobním podáním do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj do hod. - písemným podáním doručeným nejpozději 7 dní před dnem voleb, tj do hod. zdejšímu úřadu, toto podání může být učiněno ve třech formách: - v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem, ověřený podpis žadatele zákon o volbách do Parlamentu ČR vyžaduje proto, aby byl volič, který o vydání voličského průkazu žádá, chráněn před zneužitím tohoto institutu - v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče - v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky Ověření podpisu pro účely využití volebního práva: - je osvobozeno od správního poplatku na základě ustanovení 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích - provádějí úřady podle zákona č. 21/2006 Sb. (obecní, krajské, úřady městských částí jejichž seznam stanoví prováděcí právní předpis) - držitelé poštovní licence a Hospodářská komora (Czech POINT) - notáři na základě zákona č. 358/1992 Sb., o notářích Kde zažádat a vyzvednout voličský průkaz: Na zdejším úřadě toto zajišťuje odbor občanskosprávních agend, přepážka číslo 10 v přízemí, ve dnech Po a St hod., Út a Čt hod., Pá hod. V případě uzavření přepážky lze zavolat z haly úřadu na l. 174 nebo l. 220 a volič bude obsloužen. Výdej voličského průkazu: Voliči bude voličský průkaz vydán nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj ; Voličský průkaz bude předán osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašleme na jím uvedenou adresu, a to i do zahraničí; voličský průkaz lze zaslat na základě žádosti voliče i na adresu zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat. V tomto případě se stačí v den voleb dostavit na tento zastupitelský úřad, kde bude voličský průkaz předán, a následně je možné přistoupit k hlasování. Hlasování Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. V případě zjištění neplatnosti občanského průkazu bude ve dnech konání voleb zajištěna na zdejším úřadě služba pro zhotovení nového občanského průkazu.

17 INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI 17 V případě, že budete hlasovat na území ČR, ale v jiném kraji, obdržíte sadu hlasovacích lístků ve volební místnosti pro daný kraj. V případě, že budete hlasovat v zahraničí, obdržíte ve volební místnosti na zastupitelském úřadu hlasovací lístky pro Středočeský kraj (vylosovaný volební kraj státní volební komisí dne , kterému jsou podřazeny zvláštní volební okrsky v zahraničí). Volby v zahraničí se konají ve 2 dnech, kterými jsou a) čtvrtek a pátek, kdy hlasování začíná ve hodin a končí ve hodin místního času, jde-li o hlasování v místě, v němž nastává shodně označený hodinový čas později o více jak 4 hodiny ve srovnání s hodinovým časem na území České republiky, b) pátek, kdy hlasování začíná ve hodin a končí ve hodin místního času, a sobota, kdy hlasování začíná v 8.00 hodin a končí ve hodin místního času, jde-li o hlasování v místě, v němž nastává shodně označený hodinový čas později o nejvýše 2 hodiny ve srovnání s hodinovým časem na území České republiky, c) pátek, kdy hlasování začíná ve hodin a končí ve hodin místního času, a sobota, kdy hlasování začíná v 8.00 hodin a končí ve hodin místního času, jde-li o hlasování v ostatních místech. V zahraničí jsou volebními dny čtvrtek , pátek a sobota Způsob hlasování Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem, popřípadě novou sadu hlasovacích lístků. Každý volič musí vejít do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, zde vloží do úřední obálky 1 hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku může volič zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Poté vloží volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky. Hlasování do přenosné volební schránky Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů zdejší úřad a ve dnech voleb i okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. Voliči naší Městské části Praha 15 si mohou telefonicky na čísle zajistit přenosnou schránku na dny voleb, volat můžete od Hlasování hospitalizace v nemocnici nebo obdobném zařízení Volič, který nemůže volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, a nepožádal si o voličský průkaz a v době voleb bude dlouhodobě v některém ze zařízení (nemocnice, porodnice, sanatorium, ústav sociální péče nebo obdobný ústav a zařízení) nebo vykonává základní, náhradní vojenskou službu anebo je v policejní cele, v místě výkonu vazby nebo v místě výkonu trestu odnětí svobody, tedy mimo svůj okrsek, může požádat o zapsání do zvláštního seznamu voličů u úřadu, v jehož územním obvodu se zařízení nachází (zprostředkovává velitel, správa příslušného ústavu, objektu nebo zařízení). Musí být zařízením nahlášeno úřadu, v jehož zvláštním seznamu žádá o zapsání, do do hodin. Informace k volbám naleznete: úřední deska ÚMČ Praha Bc. Věra Kalousová vedoucí odboru občanskosprávních agend

18 18 INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI

19 INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI 19 Číslo volebního okrsku Část Ulice Číslo evidenční, popisné, orientační Adresa volební místnosti 881 Horní Měcholupy (adresy mimo ulice) 24 ZŠ Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy 881 Horní Měcholupy Bolevecká 42, 91, 92, 93, 94, 614 ZŠ Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy 884 Horní Měcholupy Bolevecká 105, 106, 114, 228, 262, ZŠ Nad Přehradou 469, 263, 264, 269, 270, 468, Praha 10 - Horní Měcholupy 474, 493, Horní Měcholupy Boloňská 301, 302, 303, 304, 305, ZŠ Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy 306, 307, 308, 309, 310, 312, 313, 602, 603, Horní Měcholupy Boloňská 605 ZŠ Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy 900 Horní Měcholupy Boloňská 478/1 ZŠ Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy 881 Horní Měcholupy Dačická 126, 127, 128, 129, 130, ZŠ Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy 136, 137, 138, 139, 140, 141, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 282, Horní Měcholupy Drtikolova (celá ulice) ZŠ Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy 881 Horní Měcholupy Dubská (celá ulice) ZŠ Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy 900 Horní Měcholupy Dýšinská (celá ulice) ZŠ Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy 881 Horní Měcholupy Ejpovická (celá ulice) ZŠ Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy 883 Horní Měcholupy Evy Olmerové (celá ulice) ZŠ Nad Přehradou 469, Praha 10 - Horní Měcholupy 900 Horní Měcholupy Hákova (celá ulice) ZŠ Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy 881 Horní Měcholupy Holoubkovská (celá ulice) ZŠ Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy 878 Horní Měcholupy Hornoměcholupská 492, 602, 603, 604 ZŠ Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy 881 Horní Měcholupy Hornoměcholupská e8, 497 ZŠ Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy 882 Horní Měcholupy Hornoměcholupská 653, 654 ZŠ Veronské nám. 391, Praha 10 - Horní Měcholupy 900 Horní Měcholupy Hornoměcholupská e5, 300, 487, 564, 565, 576, ZŠ Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy 634, 636, 637, 638, 639, 641, 643, 644, 648, 649, 650, Horní Měcholupy Janovská 392, 393, 394, 395, 396, ZŠ Veronské nám. 391, 397, 398, 399, 400, 401, Praha 10 - Horní Měcholupy 402, Horní Měcholupy Janovská 366, 367, 368, 369, 370, ZŠ Veronské nám. 391, 371, 372, 373, 374, 375, Praha 10 - Horní Měcholupy Horní Měcholupy Jaroměřská (celá ulice) ZŠ Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy 881 Horní Měcholupy K Měcholupům (celá ulice) ZŠ Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy 881 Horní Měcholupy Kaznějovská (celá ulice) ZŠ Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy 881 Horní Měcholupy Kožlanská (celá ulice) ZŠ Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy 881 Horní Měcholupy Křimická (celá ulice) ZŠ Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy 884 Horní Měcholupy Livornská (celá ulice) ZŠ Nad Přehradou 469, Praha 10 - Horní Měcholupy 883 Horní Měcholupy Lochotínská 277 ZŠ Nad Přehradou 469, Praha 10 - Horní Měcholupy 900 Horní Měcholupy Lochotínská 21, 96, 211, 274, 275, 279, ZŠ Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy 283, 285, 291, 292, 297, 481, 483, 489, 490, 491, 496, 498, 499, 562, 572, 579, 599, 606, 609, 613, Horní Měcholupy Milánská 311 ZŠ Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy

20 20 INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI Číslo volebního okrsku Část Ulice Číslo evidenční, popisné, orientační Adresa volební místnosti 885 Horní Měcholupy Milánská 409, 410, 411, 412, 413, ZŠ Nad Přehradou 469, 414, 415, 416, 417, 418, Praha 10 - Horní Měcholupy 419, 420, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 470, 471, 472, 473, 475, Horní Měcholupy Milánská 112, 235, 571, 615, 631 ZŠ Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy 881 Horní Měcholupy Na Kameni (celá ulice) ZŠ Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy 879 Horní Měcholupy Na Křečku 339, 340, 341, 342, 343, Hasičská zbrojnice, Holoubkovská 323, 344, 345, 346, 347, 348, Praha 10 - Horní Měcholupy 349, Horní Měcholupy Na Křečku 57, 59, 63, 64, 109, 141, ZŠ Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy 143, 144, 145, 146, 147, 150, 186, 187, 365, Horní Měcholupy Nad Přehradou (celá ulice) ZŠ Nad Přehradou 469, Praha 10 - Horní Měcholupy 883 Horní Měcholupy Neapolská 324, 325, 326, 327, 328, ZŠ Nad Přehradou 469, 329 Praha 10 - Horní Měcholupy 900 Horní Měcholupy Neapolská 631 ZŠ Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy 881 Horní Měcholupy Ovesná (celá ulice) ZŠ Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy 883 Horní Měcholupy Padovská (celá ulice) ZŠ Nad Přehradou 469, Praha 10 - Horní Měcholupy 879 Horní Měcholupy Parmská (celá ulice) Hasičská zbrojnice, Holoubkovská 323, Praha 10 - Horní Měcholupy 900 Horní Měcholupy Pod Vartou 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, ZŠ Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 101, 103, 112, 225, 226, 227, 233, 235, 236, 237, 240, 241, 251, 253, 256, 273, 288, 289, 500, 578, 607, 616, 617, Horní Měcholupy R. A. Dvorského (celá ulice) ZŠ Nad Přehradou 469, Praha 10 - Horní Měcholupy 881 Horní Měcholupy Ravennská (celá ulice) ZŠ Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy 881 Horní Měcholupy Stadická (celá ulice) ZŠ Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy 900 Horní Měcholupy Sudkova (celá ulice) ZŠ Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy 900 Horní Měcholupy U Hostivařského nádraží 298 ZŠ Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy 881 Horní Měcholupy U Statku (celá ulice) ZŠ Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy 900 Horní Měcholupy V Aleji (celá ulice) ZŠ Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy 879 Horní Měcholupy Veronské nám. 334, 335, 336, 337, 338 Hasičská zbrojnice, Holoubkovská 323, Praha 10 - Horní Měcholupy 880 Horní Měcholupy Veronské nám. 330, 331, 332, 333, 377, ZŠ Veronské nám. 391, 378, 379, 380, 381, 382, Praha 10 - Horní Měcholupy 383, 384, 385, 386, 391, 403, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, Hostivař (adresy mimo ulice) 55, 469, 1436 Sokolovna Hostivař, U Branek 674/7, Praha Hostivař (adresy mimo ulice) 3, 1111 ZŠ Hornoměcholupská 873, Praha 10 - Hostivař 893 Hostivař (adresy mimo ulice) 1552 ZŠ Hostivař, Kozinova 1000, Praha 10 - Hostivař 895 Hostivař (adresy mimo ulice) e100 ZŠ Hostivař, Kozinova 1000, Praha 10 - Hostivař 895 Hostivař Athénská (celá ulice) ZŠ Hostivař, Kozinova 1000, Praha 10 - Hostivař 898 Hostivař Azalková (celá ulice) ZŠ Hostivař, Kozinova 1000, Praha 10 - Hostivař 887 Hostivař Bělinského (celá ulice) ZŠ Hornoměcholupská 873, Praha 10 - Hostivař 896 Hostivař Berlínská (celá ulice) ZŠ Hostivař, Kozinova 1000, Praha 10 - Hostivař 896 Hostivař Bratislavská (celá ulice) ZŠ Hostivař, Kozinova 1000, Praha 10 - Hostivař 892 Hostivař Brumovická (celá ulice) ZŠ Hornoměcholupská 873, Praha 10 - Hostivař 888 Hostivař Bruslařská 980/7, 1132/10, 1185/16, ZŠ Hornoměcholupská 873, Praha 10 - Hostivař 1186/14, 1187/ Hostivař Bruslařská 955/3, 956/5 ZŠ Hornoměcholupská 873, Praha 10 - Hostivař 891 Hostivař Bruslařská 910/1, 957/2, 958/4, ZŠ Hornoměcholupská 873, Praha 10 - Hostivař 959/6, 960/8 896 Hostivař Budapešťská (celá ulice) ZŠ Hostivař, Kozinova 1000, Praha 10 - Hostivař 897 Hostivař Daliborova (celá ulice) ZŠ Hostivař, Kozinova 1000, Praha 10 - Hostivař

Část Ulice číslo popisné číslo okrsku Volební místnost Horní Měcholupy (adresy mimo ulice) 24 Okrsek 912 ZŠ Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy

Část Ulice číslo popisné číslo okrsku Volební místnost Horní Měcholupy (adresy mimo ulice) 24 Okrsek 912 ZŠ Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy Horní Měcholupy (adresy mimo ulice) 24 Okrsek 912 ZŠ Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy Hostivař (adresy mimo ulice) Hostivař (adresy mimo ulice) Hostivař (adresy mimo ulice) Hostivař (adresy mimo

Více

Přehled usnesení 11. RMČ ze dne 30.3.2011

Přehled usnesení 11. RMČ ze dne 30.3.2011 Přehled usnesení 11. RMČ R-133 Žádost o finanční příspěvek Pavel Michalík R-141 Schválení návrhu nové obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství R-142 Dohoda

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 883 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 7.

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 883 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 7. 9. funkční období 120 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách),

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2014 METODIKA K VEDENÍ SEZNAMU VOLIČŮ A K VYDÁVÁNÍ VOLIČSKÝCH PRŮKAZŮ

Volby do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2014 METODIKA K VEDENÍ SEZNAMU VOLIČŮ A K VYDÁVÁNÍ VOLIČSKÝCH PRŮKAZŮ Volby do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2014 METODIKA K VEDENÍ SEZNAMU VOLIČŮ A K VYDÁVÁNÍ VOLIČSKÝCH PRŮKAZŮ Voliči jsou zapsáni ve stálých seznamech voličů (dále jen stálý seznam ) a v dodatcích

Více

Z Á S A D Y. pro umisťování do domů s pečovatelskou službou a bezbariérových bytů na území města České Budějovice.

Z Á S A D Y. pro umisťování do domů s pečovatelskou službou a bezbariérových bytů na území města České Budějovice. Z Á S A D Y pro umisťování do domů s pečovatelskou službou a bezbariérových bytů na území města České Budějovice I. Úvodní ustanovení 1) Těmito zásadami se ve smyslu zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník

Více

Přehled usnesení 15. RMČ ze dne 25.5.2011

Přehled usnesení 15. RMČ ze dne 25.5.2011 Přehled usnesení 15. RMČ R-244 Schválení podpisu smlouvy o dílo Oprava komunikací v majetku MČ Praha 15 uzavřené mezi MČ Praha 15 a firmou ASKO spol. s r. o., Cerhýnská 430, 190 16 Praha 9, v celkové ceně

Více

Začínáte? Druhy živností. a jejich náležitosti. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? Druhy živností. a jejich náležitosti. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Druhy živností a jejich náležitosti Začínáte? Příručka pražského podnikatele Živností je soustavná činnost provozovaná

Více

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A ZASTUPITELSTEV MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ Volby do zastupitelstev obcí (tj. i do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev

Více

Preambule. 1 Výklad pojmů

Preambule. 1 Výklad pojmů STRANA 1 Preambule Městská část Praha 15, vedena snahou postupovat při hospodaření se svým majetkem s péčí řádného hospodáře, stanovit jasná pravidla pro jednotlivé majetkoprávní úkony, rozhodla přijmout

Více

Přehled usnesení 14. RMČ ze dne 12.5.2011

Přehled usnesení 14. RMČ ze dne 12.5.2011 Přehled usnesení 14. RMČ R-224 Smlouvy o připojení ze sítě NN a sdružených dodávkách elektřiny mezi MČ Praha 15 a PRE a. s. pro objekty Tenisová 981 a Lochotínská 277, Praha 10 R-225 Havarijní oprava části

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 91 Rozeslána dne 2. srpna 2013 Cena Kč 140, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 91 Rozeslána dne 2. srpna 2013 Cena Kč 140, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 91 Rozeslána dne 2. srpna 2013 Cena Kč 140, O B S A H : 226. Zákon o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh 227. Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Přehled usnesení 5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne 29.6.2011

Přehled usnesení 5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne 29.6.2011 Přehled usnesení 5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 Z-26 Rozpočtová opatření Z-27 Volba člena výborů Zastupitelstva MČ Praha 15 Z-28 Návrh Zřizovací listiny příspěvkové organizace MČ Praha 15 Centrum

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová

Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová 1. Obecná informace k výkonu veřejné správy pro nové obce Krhová a Poličná Na základě rozhodnutí Krajského úřadu

Více

Kam za zábavou přímo v Hostivaři?

Kam za zábavou přímo v Hostivaři? Kam za zábavou přímo v Hostivaři? http://www.parkhostivar.cz/ Obchodní centrum Park Hostivař nejen centrálním obchodním střediskem v Hostivaři, co se nákupů týče, ale také příjemným místem aktivního odpočinku.

Více

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska)

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz?

Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz? Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz? Cestovní doklady Konec platnosti zápisu dětí do CD. Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009, které je závazné pro všechny státy

Více

Odbor správních a vnitřních věcí

Odbor správních a vnitřních věcí Odbor správních a vnitřních věcí Matrika vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

Více

O insolvenčních správcích.txt. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

O insolvenčních správcích.txt. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ZÁKON 312/2006 Sb. ze dne 23. května 2006 o insolvenčních správcích Změna: 108/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 223/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 227/2009 Sb. ČÁST PRVNÍ Parlament

Více

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace,

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, Veřejný zadavatel: Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb.,

Více

Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec)

Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) I. Úvod Poskytnutí a použití příspěvků se řídí obecně závaznými předpisy

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ZÁKON č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb

Více

Preambule. 1 Výklad pojmů

Preambule. 1 Výklad pojmů STRANA 1 Preambule Městská část Praha 15, vedena snahou postupovat při hospodaření se svým majetkem s péčí řádného hospodáře, stanovit jasná pravidla pro jednotlivé majetkoprávní úkony, rozhodla přijmout

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O.

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. IČO: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel., fax: 222516437 Jak začít s podnikáním (fyzické osoby - živnostníci) Odpověď na tuto a související

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000, 102 00 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 4. PROVOZNÍ ŘÁD Č.j.: 4ZŠ - OŘ /2005 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 21.6.2006 Směrnice nabývá

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 52 Sbírka zákonů č. 142 / 2012 Strana 2251 142 ZÁKON ze dne 11. dubna 2012 o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Následující přehled není úplným výčtem povinností podnikatele plynoucích z živnostenského zákona. Pro potřeby rychlého přehledu a základní orientace

Více

Přehled usnesení 94. RMČ ze dne 20.10.2010

Přehled usnesení 94. RMČ ze dne 20.10.2010 Přehled usnesení 94. RMČ R-1833 Oprava vstupů Livornská 421 429, Praha 10 Materiál byl stažen z programu jednání a zrušen. R-1847 Návrh na poskytnutí bytu č. 10, vel. 1+1, Milánská 417, Praha 10 panu Ing.

Více

Mapa stránek Praha 3

Mapa stránek Praha 3 ŘAD Úřední deska Aktuálně Volba prezidenta republiky Volná pracovní místa Potřebuji vyřídit X Tiskopisy Organizační struktura ÚMČ Praha 3 Tajemník Odbor kancelář úřadu Oddělení personální práce a mezd

Více

V Praze dne 11.10.2013. Čj. 404-79/2013/DP ÚVN. Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha

V Praze dne 11.10.2013. Čj. 404-79/2013/DP ÚVN. Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha Čj. 404-79/2013/DP ÚVN V Praze dne 11.10.2013 Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, vyhlašuje výběrové řízení na stavební práce, veřejná

Více

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami (1) Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen "pověření"). (2) Pověřené osoby

Více

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY ZÁSAD Y č. 1/2008 r ZA SADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví a správě MČ Praha - Běchovice ve

Více

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince MĚSTO TŘINEC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 02/2014, Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince Schváleno: 18.02.2014 Účinnost: 01.03.2014 Zpracovatel: Oddělení platové a personální

Více

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010).

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Poskytovatel podpory: Státní fond rozvoje bydlení (pro dotace na úhradu úroků) Českomoravská záruční

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Olomouc 21. 9. 2009 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ROZVOJ A KVALITA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO LIDI BEZ DOMOVA TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA A KOORDINÁTORA BOZP vyhlášenou v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

S m ě r n i c e č. 5/2002

S m ě r n i c e č. 5/2002 Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace Zlín, K majáku 5001 S m ě r n i c e č. 5/2002 ředitele příspěvkové organizace k výkonu majetkové správy silnic ve vlastnictví Zlínského kraje

Více

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o.,

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o., A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Františka 2.01 A PRŮVODNÍ ZPRÁVA - 1 z 8 OBSAH: A.1 Identifikační údaje... 3 A.1.1 Údaje o stavbě... 3 A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi... 3 A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace...

Více

Zásady k pronajímání bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy, které byly svěřeny do správy nemovitostí ve vlastnictví Městské části Praha 20

Zásady k pronajímání bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy, které byly svěřeny do správy nemovitostí ve vlastnictví Městské části Praha 20 Zásady k pronajímání bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy, které byly svěřeny do správy nemovitostí ve vlastnictví Městské části Praha 20 Městská část Praha 20 se sídlem Úřad městské části, Jívanská

Více

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Ochrana Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Město Kojetín provádí následující zpracování, které mu ukládá zvláštní zákon,

Více

Věstník vlády. Ročník 12 Vydán dne 8. ledna 2014 Částka 1 OBSAH

Věstník vlády. Ročník 12 Vydán dne 8. ledna 2014 Částka 1 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 12 Vydán dne 8. ledna 2014 Částka 1 OBSAH 1. Směrnice Ministerstva financí č.j. MF-62 970/2013/12-1204 ze dne 19. prosince 2013 o postupu obcí a krajů

Více

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Příloha č. 2 Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Volby do zastupitelstev obcí upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně 1) Žádosti o přidělení bytu Žádosti o přidělení bytu jsou přijímány, evidovány a číslovány podle data podání realitní kanceláří

Více

VOLEBNÍ Ř ÁD pro volby orgánů Spolku ledního hokeje Jindřichův Hradec

VOLEBNÍ Ř ÁD pro volby orgánů Spolku ledního hokeje Jindřichův Hradec VOLEBNÍ Ř ÁD pro volby orgánů Spolku ledního hokeje Jindřichův Hradec na funkční období od roku 2015 (dále jen spolek či SLH JH ) (zpracovaný v souladu se stanovami SLH JH schválenými zakládající schůzí

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie na stavební práce Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Tvarožná Výběrové řízení je mimo režim zákona o veřejných zakázkách č.

Více

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE ODBOR FINANČNÍ A MAJETKOVÝ tel: +420 384 342 194, fax: +420 384 723 505 e-mail: jan.benisek@mesto-trebon.cz MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

Více

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění):

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): I. (obecná část) zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov O B E C V I N T Í Ř O V 357 44 Vintířov 62 Telefon: 352 665416 e-mail: vintirov@vintirov.cz Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov OBSAH: i. Úvod II. Žadatelé o dotace III. Podávání žádostí

Více

Údaje o žadateli: Jméno, příjmení, titul:... Rodné příjmení:... Státní občanství:... Adresa místa trvalého pobytu: ulice... č.p./č.o.

Údaje o žadateli: Jméno, příjmení, titul:... Rodné příjmení:... Státní občanství:... Adresa místa trvalého pobytu: ulice... č.p./č.o. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Magistrát hlavního města Prahy Odbor zdravotní, sociální péče a prevence Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1, pracoviště Charvátova 145/9, Praha 1 Ž Á D O S T o udělení oprávnění k poskytování

Více

vyhlašuje výzvu k podání nabídek

vyhlašuje výzvu k podání nabídek MĚSTO SPÁLENÉ POŘÍČÍ Náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí, IČO: 00257249; DIČ: CZ00257249 tel./fax 371 594 654 tel. 371 594 636, 371 594 640 č.j. 42/2011 /MěÚSP ZADAVATEL vyhlašuje výzvu k podání

Více

117D512 Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2015

117D512 Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2015 Cílem podprogramu Podpora regenerace panelových sídlišť je poskytování dotací obcím na regeneraci panelového sídliště o celkovém počtu nejméně 150 bytů. Podprogram zahrnuje věcné podmínky dané nařízením

Více

Článek I. Evidence žadatelů

Článek I. Evidence žadatelů Zásady nájmu bytů zvláštního určení, tj. bytů v Domě s pečovatelskou službou v Praze 5, Zubatého 330/10 a bytů s pečovatelskou službou poskytovanou CSOP Praha 5 v domech Městské části Praha 5. Praha leden

Více

IV. Projektování a výstavba zařízení veřejného osvětlení. 1. Předpisy pro projektování a výstavbu

IV. Projektování a výstavba zařízení veřejného osvětlení. 1. Předpisy pro projektování a výstavbu IV. Projektování a výstavba zařízení veřejného osvětlení 1. Předpisy pro projektování a výstavbu Veškerá činnost probíhající v rámci územního řízení musí být v souladu s obecně platnými právními předpisy,

Více

pro orgány krajů, okresní úřady a orgány obcí

pro orgány krajů, okresní úřady a orgány obcí Page 1 of 9 Věstník vlády pro orgány krajů, okresní úřady a orgány obcí Ročník 2 Vydán dne 22. února 2002 Částka 1 OBSAH: 1. Směrnice Ministerstva financí ze dne 12. února 2002 č. j. : 124/1354/2002, kterou

Více

Údaje o žadateli: Obchodní firma (název):... Adresa sídla:

Údaje o žadateli: Obchodní firma (název):... Adresa sídla: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Magistrát hlavního města Prahy Odbor zdravotní, sociální péče a prevence Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1, pracoviště Charvátova 145/9, Praha 1 Ž Á D O S T o udělení oprávnění k poskytování

Více

Přehled o činnosti správního odboru Městského úřadu Odolena Voda za rok 2014

Přehled o činnosti správního odboru Městského úřadu Odolena Voda za rok 2014 Přehled o činnosti správního odboru Městského úřadu Odolena Voda za rok 2014 Správní odbor zajišťuje provoz infocentra, podatelny, pokladny, výkon správních činností na úseku matriky, evidence obyvatel,

Více

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I.

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I. P R A V I D L A MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům Část I. Čl. 1 Základní pojmy Byt: Za byt se považuje místnost nebo soubor místností ve vlastnictví města Lázně Bělohrad,

Více

Snížení energetické náročnosti ZŠ a OÚ v obci Nedomice

Snížení energetické náročnosti ZŠ a OÚ v obci Nedomice Oznámení o vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku Snížení energetické náročnosti ZŠ a OÚ v obci Nedomice Identifikace zadavatele: Zadavatel: Obec Nedomice Sídlo: Nedomice 78 277 14 Dřísy IČ: 00662259

Více

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Č.j.spr/44/2008/re Č.e./97/2008 Pravidla pro pronajímání bytů ve výlučném vlastnictví města Bakov nad Jizerou

Více

Novela zákona o silniční dopravě. Ministerstvo dopravy Ladislav Němec

Novela zákona o silniční dopravě. Ministerstvo dopravy Ladislav Němec Novela zákona o silniční dopravě Ministerstvo dopravy Ladislav Němec Novela zákona o silniční dopravě Silniční doprava nadále zůstane jedinou živností s názvem: silniční motorová doprava členit se bude

Více

Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014.

Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014. Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014. I. Úvodní ustanovení Příloha č. 2 USN 1. Grantové programy

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

1. Obecné podmínky. zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

1. Obecné podmínky. zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo informatiky vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu na rok 2006 v rámci Národního programu počítačové gramotnosti na kurz Občan, úředník a Portál

Více

Z Á S A D Y RADA MĚSTA MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM. o přidělování městských bytů do nájmu občanům v územním obvodu města. Část I.

Z Á S A D Y RADA MĚSTA MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM. o přidělování městských bytů do nájmu občanům v územním obvodu města. Část I. MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM RADA MĚSTA Z Á S A D Y na přidělování městských bytů do nájmu občanům v územním obvodu města Rada města Nové Město pod Smrkem na své 2. schůzi konané dne 01.12.2010 schválila

Více

R O Z K A Z vedoucí oddělení vzdělávání Policejního prezidia České republiky ze dne 29. dubna 2015

R O Z K A Z vedoucí oddělení vzdělávání Policejního prezidia České republiky ze dne 29. dubna 2015 7 R O Z K A Z vedoucí oddělení vzdělávání Policejního prezidia České republiky ze dne 29. dubna 2015 k Policejnímu mistrovství České republiky 2015 ve volejbalu Podle přílohy č. 1 bod 6 rozkazu policejního

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem Rada města Stráže pod Ralskem stanovuje základní podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem. I. Uvolněný byt

Více

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců Základní škola a Mateřská škola Kopidlno ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Činnost mateřské školy vykonává Základní škola a Mateřská škola Kopidlno. Školní řád byl zpracován v souladu s těmito platnými právními

Více

Czech POINT. Co je to Czech POINT. Kde najdu pobočky Czech POINT? Obecní úřad Ohrobec v současnosti poskytuje tyto služby:

Czech POINT. Co je to Czech POINT. Kde najdu pobočky Czech POINT? Obecní úřad Ohrobec v současnosti poskytuje tyto služby: Czech POINT Co je to Czech POINT Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. Kde najdu pobočky

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 29. 3. 2012. Odbor vnitřních věcí; Odbor kancelář starosty

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 29. 3. 2012. Odbor vnitřních věcí; Odbor kancelář starosty MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 29. 3. 2012 Bod programu: 15 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor vnitřních věcí; Odbor kancelář starosty Ing.

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Zřizovací listina příspěvkové organizace obce vydaná v souladu s ustanovením 35 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

1.2 Tyto Zásady se vztahují na prodej nebytových jednotek, o kterém za podmínek těmito Zásadami stanovených rozhodne ZMČ.

1.2 Tyto Zásady se vztahují na prodej nebytových jednotek, o kterém za podmínek těmito Zásadami stanovených rozhodne ZMČ. Zásady pro prodej nebytových jednotek v domech, které byly schváleny k prodeji v souladu s Prováděcím předpisem privatizace domovního fondu svěřeného městské části Praha 10 (prodej jednotek) 1 ZÁKLADNÍ

Více

Povolení k výkonu činnosti insolvenčního správce a zvláštní povolení insolvenčního správce

Povolení k výkonu činnosti insolvenčního správce a zvláštní povolení insolvenčního správce KAPITOLA 3 Povolení k výkonu činnosti insolvenčního správce a zvláštní povolení insolvenčního správce 3.1 Povolení k výkonu činnosti fyzické osoby Právní úprava: 4 odst. 1, 2, 3, 6 odst. 1, 3, 4, 5, 7,

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Příloha č. 7 Návrh smlouvy na zajištění jazykových a jazykově-metodických kurzů v zahraničí pro zvýšení kvalifikace pedagogů a zvýšení kvality výuky na 1. Základní škole Holešov Objednatel: Název: 1. Základní

Více

Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti. Ing. Tomáš Návrat (tajemník) tajemnik@bosonohy.brno.

Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti. Ing. Tomáš Návrat (tajemník) tajemnik@bosonohy.brno. NABÍDKOVÉ ŘÍZENÍ Název nabídkového řízení: Název vyhlašovatele: IČ vyhlašovatele: 44992785-24 Sídlo vyhlašovatele: Kontaktní adresa vyhlašovatele: Odpovědný vyhlašovatele: zástupce Kontaktní osoba vyhlašovatele:

Více

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 I. Úvodní ustanovení Tyto Zásady se vztahují na převod vlastnictví jednotek v domech,

Více

Zpracování voleb do Senátu Parlamentu ČR v informačním systému KEO X verze 3.15 a vyšší

Zpracování voleb do Senátu Parlamentu ČR v informačním systému KEO X verze 3.15 a vyšší Metodika ze dne 1. 9. 2014 Zpracování voleb do Senátu Parlamentu ČR v informačním systému KEO X verze 3.15 a vyšší Provedení kontrol v Evidenci obyvatel Před vlastním zpracováním voleb je třeba zkontrolovat,

Více

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 2 Ministerstvo průmyslu a obchodu České

Více

k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Č. j.: S-35113/Ř/11 Výzva k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Název zakázky Nájem a podnájem nebytových

Více

MĚSTO MNICHOVICE. Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice. www.mnichovice.info. Ing. Petr Schneider, starosta města

MĚSTO MNICHOVICE. Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice. www.mnichovice.info. Ing. Petr Schneider, starosta města VÝZVA MĚSTA MNICHOVICE VZ č. 11/2014 K PODÁNÍ NABÍDEK v otevřeném řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce dle 26 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Organizační směrnice č. 7/07 (úplné znění včetně případných dodatků)

Organizační směrnice č. 7/07 (úplné znění včetně případných dodatků) Organizační směrnice č. 7/07 (úplné znění včetně případných dodatků) PRAVIDLA A POSTUP PŘI ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK NA ZAJIŠTĚNÍ OPRAV, REKONSTRUKCÍ A INVESTIC U SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU ÚVOD Směrnice stanoví závazný

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

Informační materiál pro zahraniční. fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona. na území České republiky

Informační materiál pro zahraniční. fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona. na území České republiky Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku, Praha T+ www.mpo.cz 2 Ministerstvo průmyslu

Více