HLASATEL. ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 ROČNÍK 19 / ŘÍJEN 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HLASATEL. ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 19 / ŘÍJEN 2013"

Transkript

1 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 ROČNÍK 19 / ŘÍJEN 2013

2 2 OBSAH 3. ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY 4. INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 15. INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI 30. ŽIVOT MIMO ÚŘAD MČ PRAHA NAŠI SOUSEDÉ 33. KŘÍŽOVKA 34. INZERCE Vybrali jsme pro Vás: Hostivařská loutkárna (Podzimní část VII. Národní přehlídky sokolských loutkových divadel) Strašidelný les Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky HLASATEL ročník 19 říjen 2013 VYDAVATEL: ÚMČ Praha 15 Boloňská 478/ Praha 10 IČ: REDAKČNÍ RADA: Ing. Jana Černá 1. zástupkyně starosty, předsedkyně redakční rady Ing. Pavel Klega starosta, člen redakční rady Ing. arch. Igor Filipovič zástupce starosty, člen redakční rady MUDr. Jana Trková zástupkyně starosty, členka redakční rady Lucie Prinzová, DiS. zástupkyně starosty, členka redakční rady Ing. Karel Březina radní, člen redakční rady Michal Frauenterka radní, předseda finančního výboru, člen redakční rady PhDr. Marcela Štiková předsedkyně výboru vnějších vztahů a volnočasových aktivit, členka redakční rady Marie Zdeňková redaktorka, členka redakční rady Ing. Hana Kvapilová tajemnice redakční rady REDAKCE: APP MEDIA s.r.o. Klimentská 1216/ Praha 1 Barbora Šterclová M: PŘÍJEM INZERCE: M: E: DISTRIBUCE: Adresná distribuce APP MEDIA s.r.o. Stojany ÚMČ Praha 15 NÁKLAD: výtisků VYŠLO: Příští číslo říjen 2013 vyjde Nevyžádané podklady se nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo upravit či zkracovat došlé podklady. Za věcnou správnost podkladů odpovídají autoři a současně prohlašují, že jsou oprávněni tyto podklady používat. Registrováno odborem kultury Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, Praha 1. Registrační značka MK ČR E Připomínky k distribuci časopisu Hlasatel pište na nebo volejte

3 ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY 3 Vážení spoluobčané, léto je za námi, období prázdnin, dovolených a doba odpočinku k nabírání nových sil do další práce uplynula jako každoročně rychlým tempem. Přesto si Vás dovolím informovat, že i v tomto období zdejší městská část nezahálela a realizovala řadu akcí zaměřených na zlepšení prostředí, ve kterém žijeme, jakož i akce na zvýšení kvality prostředí, ve kterém studují naše děti, ať předškolního či školního věku. Park u Hasičské zbrojnice Dovolím si tak zmínit některé z realizovaných projektů, jako je vybudování oddechového parku v rámci revitalizace okolí Hasičské zbrojnice v Horních Měcholupech, Senior parku v Janovské ulici při domě s pečovatelskou službou, otevřena byla dětská hřiště v ulici Boloňské a Rákosníčkovo hřiště proti mateřské školce v ulici Pod Plískavou. Hlavní opravy a investice směřují jako obvykle do předškolních zařízení a základních škol. Byla provedena modernizace výdejny jídla v ZŠ Hornoměcholupská, úprava vzduchotechniky v MŠ Parmská. Dále byla dokončena nová elektroinstalace v MŠ Milánská, kde došlo též k výměně radiátorů, rozvodů vody, k renovaci kuchyně a sociálních zařízení. V MŠ Horolezecká bylo vybudováno nové sociální zařízení, rozvody vody a kanalizace. Nové hřiště v areálu ZŠ Křimická

4 4 ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY V ZŠ Nad Přehradou došlo k předláždění nádvoří a zateplení dalšího pavilonu včetně výměny oken. Další etapa výměny oken proběhla i v ZŠ Hostivař, v ZŠ Hornoměcholupská je před dokončením oprava fasády hospodářského pavilonu a její zateplení. Stará škola v Hostivaři prošla výraznou renovací včetně sociálních zařízení. Zejména v předškolních a školních zařízeních je třeba poděkovat i jejich pracovníkům za obětavost, díky které se také podařilo všechny rekonstrukce provést bez omezení provozu. MŠ Horolezecká Současně byly v období prázdnin připraveny k realizaci další projekty, které budou dokončeny do konce letošního roku, jako je obnova parku U Branek a centrálního parku na Veronském náměstí, dále oprava elektroinstalace v MŠ Libkovská, pilotní výměna osvětlovací soustavy v ZŠ Nad Přehradou a další úpravy, zejména veřejných prostranství. MŠ Horolezecká Závěrem Vám přeji příjemné a klidné podzimní dny a jsem přesvědčen, že práce, kterou městská část koná ve prospěch našich občanů, přispěje ke spokojenému soužití nás všech. Ing. Pavel Klega starosta Nádvoří ZŠ Nad Přehradou Mimořádná zpráva: Zastupitelstvo MČ Praha 15 na svém zasedání odsouhlasilo zahájit jednání o získání budovy Hostivařského nádraží a souvisejícího pozemku do svěřené správy Městské části Praha 15.

5 Ing. Jana Černá 1. zástupkyně starosty INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 5 bezpečnost prostředí pro život public relations Druhý pokus vyšel aneb kde se vzal Senior park Je to již více než dva roky, kdy jsem při soukromé návštěvě Vídně objevila veřejný park, který byl zbudován pro využití všemi věkovými kategoriemi, primárně pak pro využití seniory. Zaujala mne možnost procvičení nejen fyzické kondice, ale i procvičování paměti a mentality. Původním záměrem bylo umístit tento typ veřejného procvičování do lokality hostivařského lesoparku. Byla zpracována koncepční studie, která na pozemky v majetku Hlavního města Prahy umisťovala nejen tento park, ale celý sportovně-relaxační areál. Jeho součástí se měla stát 2 velká travnatá hřiště, Inspirace - Vídeň 3 víceúčelová hřiště s pískovým povrchem, 3 dráhy pro hraní pétanque, dětské hřiště, stolní hry (veřejné šachy a mlýn), ruské kuželky a bludiště. Zároveň zde měl být umístěn i fitness park veřejná posilovna. Jak vidíte na přiložené vizualizaci, v současné době nevyužívaná nezalesněná plocha mohla sloužit opravdu široké veřejnosti k využití volného času. Záměrem bylo vytvoření možnosti aktivního trávení volného času v našem lesoparku. Bohužel, tato studie

6 6 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI byla na základě vyjádření úředníků z Odboru životního prostředí Magistrátu hl. m. Prahy zamítnuta, neboť, cituji z vyjádření Oddělení krajinné zeleně: S ohledem na přírodní charakter celého areálu lesoparku se jeví nyní předložená koncepční studie jako velmi technicky a stavebně náročná a do přírodního prostředí nevhodná. Zároveň nám bylo doporučeno umístit jednotlivé stavby do jiné lokality tak, abychom nezasahovali do území lesoparku. Nastalo hledání možností umístění některých částí zpracované studie do jiných lokalit. Jako optimální se pro výstavbu senior parku jevil pozemek u Domova s pečovatelskou službou v Janovské ulici v Horních Měcholupech. Po zajištění veškeré nutné dokumentace, získání kladných stanovisek, vyřešení problémů s ochranným pásmem plynovodu a výběru zhotovitele v souladu se zákonem o veřejných zakázkách byla stavba zahájena v polovině července Po necelých 10 týdnech je hotovo. Cvičební prvky je již možné užívat a jsem velice ráda, že již dnes, i přes aktuální nepřízeň počasí, je park navštěvován.

7 Ing. arch. Igor Filipovič zástupce starosty územní rozvoj doprava INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 7 Co se bude (nebo nebude) v nejbližší době stavět na území naší městské části Vposlední době jsem často dotazován na připravovanou výstavbu týkající se konkrétních pozemků na území naší městské části. Protože velmi často kolují ničím nepodložené fámy, případně jde o značně zkreslené informace, chci Vás touto cestou příležitostně informovat o výstavbě, která se na našem území skutečně plánuje nebo již připravuje. Městská část je ze zákona účastníkem územního řízení u staveb, které jsou na území městské části Praha 15 (kat. území Hostivař a Horní Měcholupy) plánovány nebo připravovány. Po projednání v Komisi územního rozvoje Rady MČ Praha 15 máme k těmto stavbám možnost se vyjadřovat jako jeden z mnoha účastníků územního řízení. Náš názor není možné pominout, ale náš případný nesouhlas nemůže být v rozporu s platným územním plánem. Jedná se o nově připravované stavby většího či středního rozsahu. Nejsou uváděny stavby nebo přístavby jednotlivých rodinných domů, úpravy stávajících parků a zelených ploch, stavby dětských hřišť, parkovacích ploch a stavby podobného rozsahu a velikosti. U uvedených staveb probíhá teprve příprava projektové dokumentace nebo územní či stavební řízení. Stavby nebyly doposud zahájeny, již zahájené stavby uvedeny nejsou. Protože se jedná o plánované a připravované stavby, je velmi obtížné určit, kdy bude stavba zahájena, případně dokončena. V následném procesu vše již záleží na průběhu územního a stavebního řízení a zejména na plánech a možnostech každého investora. Nedá se také vyloučit možnost, že plánovaná stavba se nikdy neuskuteční, na což, s jistou mírou nadsázky, upozorňuje i nadpis článku. Následující informace obsahují názvy staveb (jak jsou uváděny v příslušné projektové dokumentaci), stručnou charakteristiku staveb, hlavní pozemky určené pro stavby a stav projednávání projektové dokumentace. 1. Hostivařské zahrady, bytový soubor v blízkosti meandrů Botiče při ulici Pražská. Dva bytové domy o čtyřech standartních a jednom ustupujícím nadzemním podlaží (mimo památkově chráněné území) a jeden bytový dům o dvou nadzemních podlažích a obytném podkroví (v památkově chráněném území) na pozemcích parc. č. 234/1 až 3 a 232. Stavba je ve stadiu územního řízení. Soukromý investor. 2. Bytový dům Plískava, dům (5 podlaží) s byty zvláštního určení (pečovatelské byty), které budou určeny k sociálnímu bydlení osob v nepříznivé sociální situaci způsobené věkem nebo zdravotním stavem, na pozemku parc. č. 266/1 na křižovatce ulic Pod Plískavou a Na Plískavě. Na stavbu je vydáno územní rozhodnutí. Investorem je MČ Praha 15. Stavby na k. ú. Hostivař: 3. Bytový dům Švehlova, stavba s 11 nadzemními a dvěma podzemními podlažími s 55 byty, na pozemcích parc. č. 1766/33 a 2078/21 (mezi ulicemi Švehlova a Strašnická). Územní rozhodnutí bylo vydáno v březnu 2011, doposud však nenabylo právní moci. Po zrušení stanovisek Hygienické stanice hl. m. Prahy bude nutné PD upravit a pak zahájit nové územní řízení. Soukromý investor. 4. Dům pro seniory Gercenova, stavební úpravy a dostavba stávajícího objektu (mezi ulicemi Gercenova a Tenisová) členěného na tři pavilony spojené chodbou, na pozemcích parc. č. 2761/6 a 2742/18. Pavilony (A, B a C) budou o dvou až třech nadzemních podlažích. V místě chodby vznikne spojující pavilon (D) o pěti nadzemních podlažích. Stavba je ve stadiu územního řízení. Investorem je MČ Praha 15.

8 8 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 5. Obytný soubor Vila výsluní, soubor rodinných domů (19 rodinných domů) při ulici K Horkám, na pozemku parc. č. 2241/2. Územní rozhodnutí bylo vydáno v lednu Soukromý investor. 6. Sportovní centrum K Lesoparku, stavba bude obsahovat tenisový klub s kurty, hřiště na volejbal, badmintonové hřiště, dětské hřiště, minigolf, recepci, občerstvení, ubytovací zařízení, parkovací plochy, na pozemcích parc. č. 2400/2 až 4. Územní řízení je v současné době přerušeno. Soukromý investor. Stavby na k. ú. Horní Měcholupy: 1. Bydlení Nad Přehradou, bytové domy umístěné pod Padovskou ulicí. Dům A o 9 nadzemních podlažích (dům B není v projektu uveden), domy C až E o max. 10 nadzemních podlažích, dům F o 9 nadzemních podlažích, na pozemcích parc. č. 602 a 605. Územní rozhodnutí je z r Soukromý investor řadových rodinných domů o jedné bytové jednotce na pozemcích parc. č. 14, 15, 523/447, 523/448, 523/449 při ul. Holoubkovská. Stavba je ve stadiu územního řízení. Soukromý investor. 3. Výstavba rodinných domů v bezprostředním okolí golfového hřiště (jižně od tělesa trati ČD), částečně zasahující do katastrálního území Dolních Měcholup. Kromě uvedených staveb se uvažuje i o další etapě. a) Rezidence Golf Hostivař, stavba bude obsahovat 19 rodinných domů na pozemcích parc. č. 518/5, 519/3 a 521/2, územní rozhodnutí bylo vydáno dne , změna umístění stavby je z Soukromý investor. b) Rezidence Golf Hostivař II. etapa, stavba bude obsahovat 65 rodinných domů na pozemcích parc. č. 519/3, 520/1, 520/3 a 4, 521/2, 521/11 až 14, 521/29, 523/434 a 435 na katastrálním území Horních Měcholup a na některých sousedních pozemcích v katastrálním území Dolních Měcholup. Územní rozhodnutí bylo vydáno dne Soukromý investor. Dne 12. září 2013 se pod záštitou Výboru dopravy a bezpečnosti ZMČ Praha 15 a vedení samosprávy MČ Praha 15 uskutečnil již osmý ročník Dopravně bezpečnostního dne. Tato akce je již tradičně organizována v rámci dopravní výchovy, prevence kriminality a drog pro děti ze základních a mateřských škol MČ Praha 15. Pravidelně jsou samozřejmě, i prostřednictvím Hlasatele, zváni i ostatní obyvatelé naší městské části. V poslední době není výjimkou, že se zúčastňují také žáci z okolních městských částí. Program s ukázkami techniky a činnosti již pravidelně zajišťují složky integrovaného záchranného systému působící na území hl. m. Prahy. Jsou 8. ročník Dopravně-bezpečnostního dne to Hasičský záchranný sbor HMP, Policie ČR, Městská policie HMP, Záchranné zdravotnické služby HMP a v neposlední řadě Sbor dobrovolných hasičů z Horních Měcholup. Nemalý podíl na úspěšném průběhu mají i zaměstnanci Úřadu MČ Praha 15, kteří se podíleli na organizaci akce. Obětavý a nezištný přístup všech, kteří se podíleli na přípravě a pak byli s neobyčejnou trpělivostí dětským účastníkům k dispozici, vedl v souhrnu k příjemně strávenému dopoledni a úspěšnému naplnění cíle této akce. Naše děti, včetně dalších účastníků a pedagogického dozoru, ocenily předvedenou techniku a ukázky předvedených činností, včetně dalšího doprovodného programu. Chci jim všem proto i touto formou poděkovat za jejich práci a účast. Závěrem si Vás všechny, jménem Výboru dopravy a bezpečnosti ZMČ Praha 15 i jménem svým, dovoluji pozvat na další, již devátý ročník, který proběhne opět v září příštího roku.

9 MUDr. Jana Trková zástupkyně starosty INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 9 zdravotnictví sociální oblast a péče o seniory Ztráta nejbližších lidí rodičů nebo neschopnost starat se o své potomky vede k tomu, že tyto děti žijí v dětských domovech. Většina z nás nemá s touto velice závažnou problematikou zkušenosti. Děti mohou využívat služeb dětského domova do 18 let, respektive do 26 let, pokud se připravují na budoucí povolání (denní studium). Zaměstnanci dětských domovů se o své svěřence starají dlouhodobě a snaží se vybavit je po všech stránkách do samostatného života. Když děti dospějí, nastává mnohdy situace, že nemají kam odejít. Mohou využívat institucí, jako jsou například ubytovny, domy na půl cesty a azylové domy. Ale mnozí z nich se už zde setkávají s negativními vlivy běžného života a nedokáží se jim účinně bránit. Začít zcela samostatně a nezávisle žít je v tomto mladém věku velmi těžké i pro děti osobnostně harmonicky vyrovnané a s kvalitním rodinným Ch r á n ě n é startovací bydlení zázemím. O to těžší je to pro děti bez něho, s osobností negativně ovlivněnou patologickými jevy, které je v jejich rodinách někdy provázely (alkoholismus, drogy, kriminalita, domácí násilí, týrání). Na naší Městské části jsme se rozhodli pomoci těmto dětem mladým dospělým s jejich vstupem do života. MČ Praha 15 vyčlenila byt pro chráněné startovací bydlení, do kterého se nastěhují děti z dětského domova na území Prahy 15, které splňují určené podmínky. Důležité je, že neztratí vazbu na svůj dětský domov a jeho pracovníky. S jejich stálou pomocí a podporou si vyzkouší vedení domácnosti, hospodaření a další okolnosti běžného života. Jsem přesvědčena, že dětem, které měly složitý začátek svého života, pomůžeme a startovací bydlení bude pro ně dobrým odrazovým můstkem do života již zcela samostatného. Dobrovolníci v CSOP Praha 15 Ve dnech srpna proběhl již 4. ročník mezinárodního workcampu ve spolupráci se Sdružením dobrovolných aktivit INEX a CSOP Praha 15. Uživatelé Sociálně ošetřovatelské jednotky trávili volný čas s dobrovolníky, kteří přijeli z Chorvatska, Ruska, Jižní Koreje a Itálie. Dobrovolníci pomáhali ošetřujícímu personálu bez nároku na honorář. Jako každoročně jim bylo zajištěno ubytování a strava. Mladí lidé se podíleli na vyplnění volného času seniorů rozmanitými aktivitami. Společně hráli různé stolní hry, chodili na procházky, vyprávěli o své zemi, učili se společně česká slovíčka a navštívili i cukrárnu v Domě s pečovatelskou službou. CSOP uspořádalo zahradní party s opékáním špekáčků a dobrovolníci si připravili program povídání o své zemi. Velmi oblíbené byly vědomostní hry a společné zpívání. Dobrovolníci přispěli svými činnostmi k nevšedním zážitkům uživatelů a ke zpestření jinak běžných dní. Všichni se těší na další ročník workcampu.

10 10 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI Lucie Prinzová zástupkyně starosty školství a volnočasové aktivity Zakládáme Dětský lesní klub Ve spolupráci s Dětským lesním klubem Doubeček, o. s., vzniká v lesíku u Hostivařské přehrady lesní klub. Lesní klub nabídne zázemí dětem ve věku od 3 do 6 let, které mají rády přírodu, zvířátka, nebojí se sněhu, deště, sluníčka, větru a baví je pohyb. Sluší se říci, co to vlastně lesní klub je. Lesní klub je forma předškolního zařízení inspirovaná lesními mateřskými školkami (LMŠ), které mají ve světě již dlouholetou tradici. V Česku vzniká v posledních letech mnoho podobných zařízení, jednak jako ekologická varianta školek (ekoškolky), nebo jako nabídka jiného přístupu k výchově a vzdělávání, který je v souladu s přírodou. Provoz v LMŠ bývá většinou dopolední, ale může být i celodenní. Veškeré činnosti se odehrávají většinou v přírodě, dle hesla venku za každého počasí. V případě velkých mrazů nebo silného deště mají děti k dispozici nějakou formu zázemí, což může být chatka, zahradní domek, maringotka, jurta Činnosti v lesním klubu jsou obdobné jako v klasické MŠ. Nechybějí aktivity výtvarné, pracovní, motorické, logopedické, poznávací, pohybové. Děti se učí koncentraci, spolupráci, rozvíjejí své sociální chování. Výhodou je malá početnost skupiny, většinou dohlížejí na 15 dětí dva učitelé. Stravování může být řešeno docházením na obědy do blízké školní jídelny, dovážením obědů nebo formou vlastních balíčků. Hygiena je přizpůsobena pobytu v lese. Rodiče dětí by měli být této formě školky nakloněni, měli by mít smysl pro přírodu a ekologii. Dítě by mělo být již v rodině vychováváno na základě podobných principů a být fyzicky připraveno zvládnout několikahodinový pobyt venku. Cílem lesního klubu je rozvoj všech kompetencí jako v klasické MŠ, ke kterému ale dochází v přímém kontaktu s přírodou tak, aby bylo zachováno zdravé a kvalitní životní prostředí. Založením našeho lesního klubu neobjevujeme nic nového ani převratného, jenom se vracíme ke způsobu prožívání našeho dětství a dětství našich rodičů v dnešních podmínkách života ve velkoměstě. Chceme vybudovat u dětí správné návyky, jako základ zdravého životního stylu. A protože klub bude úplně nový, provoz je zatím naplánován na každý čtvrtek a pátek od 8:00 do 13:00 hod. Smyslem je vytvořit stabilní skupinu, která by klub pravidelně navštěvovala. Aktivity budou připravovat a dětem se věnovat dva pedagogové. Více informací získáte na u nebo na čísle

11 foto: Piglit N e j e n INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 11 děti mají svůj den Vpátek 13. září, bez ohledu na pro někoho nemilé datum, se konal Den dospělých, který připravilo Křesťanské společenství v zahradě Toulcova dvora. V příjemném podvečeru se pod dohledem dětí sešlo několik desítek dospěláků a pro všechny byla hned na úvod připravena soutěž, kde jsme plnili zdánlivě jednoduché úkoly, spočívající např. v odhadnutí váhy kamene v gramech, množství vody v centimetrech krychlových, délku lana v milimetrech. O pověrách, nejen o pátku 13., byla připravena panelová diskuse, děti se pak zabavily výtvarnou dílnou a všichni pak zábavnou scénkou Havaj. foto: Marie Zdeňková Výroční výstava Předposlední letní víkend poskytl důstojnou kulisu pro tradiční výstavu králíků, drůbeže a holubů, která se, po dlouhých čtyřech letech, konala u staré rybářské klubovny v Hostivaři. Jistě není bez zajímavosti, že právě v Hostivaři sídlí jedna z nejstarších fungujících základních organizací Českého svazu chovatelů. Předsedkyně zdejší ZO, paní Ing. Lenka Skoupá, přibližuje činnost organizace: V současnosti máme dvacet členů ve věku od 11 do 80 let. Věnujeme se zejména chovu králíků, holubů a drůbeže, ale také například ovcí. Právě králíkům, holubům a drůbeži byla věnována letošní výstava. Návštěvníci mohli obdivovat např. králíka Novozélandského bílého, Kalifornského modrého, Burgundského a také česká národní plemena, jako je Kuní velký hnědý, Český strakáč nebo Moravský bílý hnědooký. Mezi dětmi měl největší úspěch králík angorský. Holubi měli vyhrazenu vlastní část výstavy, a tak se návštěvníci mohli seznámit s Texany, Českým stavákem červeným, Mondény, Anglickými pávíky nebo Pražským rejdičem. Nebráníme se ani novinkám a můžeme se pochlubit třeba tím, že jsme byli první ZO v Praze, která přijala za své členy chovatele velmi populárních teddy králíčků, a dokonce jsme je jako první i vystavili, uzavírá Lenka Skoupá. Pokud Vás chovatelství zaujalo, budete vítáni každou první středu v měsíci od 18 hodin ve staré rybářské klubovně, v ul. U Břehu. Více informací získáte také na tel

12 12 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI Michal Frauenterka radní majetek Prodej a pronájem bytových jednotek majetkové zásady Odbor majetkový MČ Praha 15 řešil systémovost některých procesních postupů při nakládání s vybraným majetkem Městské části Praha 15 s cílem stanovit nově Zásady pro tyto majetkoprávní úkony. Stanovení nájemného v bytech V nedávné době došlo zákonem k deregulaci nájemného v bytech. Současně trvající ekonomická stagnace byla podnětem k úvaze, jak s růstem nájemného v bytech svěřených MČ Praha 15 naložit bez dopadu na vlastní hospodaření, ale také na rozpočty rodin v nájemních bytech městské části. Rozhodnutím bylo sblížit sazby nájemného v Hostivaři a Horních Měcholupech. Naopak jsme nepřistoupili na nelogičnost deregulovaných sazeb nájemného, kdy zákon umožňoval zvýšení nájemného v bytech na sazbu 131,- Kč / m 2 / měsíc, ale jen v Horních Měcholupech. Zde by zvýšení sazby nájemného téměř jistě přimělo nájemníky k reakci, tj. hledání jiného bydlení, protože maximální zákonná sazba byla již nad limitem i obvyklého nájemného. Tím by doprovodně došlo i k sociální destabilizaci a v konečném důsledku i k vlivu na hospodaření městské části. Jiné sazby nájemného, které dosud regulaci podléhají (nákladové nájemné v bytech zvláštního určení), byly nově sjednány na úrovni těchto limitů. Pomoc v bytové nouzi Další úvahou, spojenou s plněním funkce Městské části, byla pomoc občanům v bytové nouzi, kde kromě různých jiných životních komplikací i ekonomická stagnace a deregulace nájemného přispívá k tomu, že se občané na Městskou část obracejí s prosbou o pomoc. Součástí Zásad je tedy vyhrazení 16 bytů a ubytovacích jednotek ke krátkodobému ubytování pro občany ve stavu bytové nouze. Majetkové zásady s dočasnou platností Poplatky z prodlení Nezbytnou součástí Zásad jsou také postupy pro zajišťování dlužného nájemného, úhrad za služby a řešení poplatků z prodlení. Nynější zákonná norma stanovení výše poplatků z prodlení byla v Zásadách, dočasně do , doplněna možností nájemce bytu jednorázově požádat o prominutí části poplatků z prodlení. Prodej vybraných neobsazených jednotek Zásady obsahují i podmínky, za kterých je možné uskutečnit prodej neobsazených bytových jednotek v BD Milánská/Livornská, kde již došlo k prodeji BJ oprávněným nájemcům a ustavení orgánů společenství. Bytových jednotek bylo vybráno celkem 20 a postupně dojde k jejich odprodeji těm

13 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 13 občanům, kteří mají v Praze 15 trvalé bydliště. První etapa prodejů je zveřejněna v tomto vydání Hlasatele a na webových stránkách MČ Praha 15 (www.praha15.cz). Pronájem vybraných neobsazených bytových jednotek Jako další možnost řešení bydlení, znovu pro ty občany, kteří mají v Praze 15 trvalé bydliště, byly vybrány uvolněné bytové jednotky v komplexu Veronské náměstí, kde bude prostřednictvím výběrových řízení umožněno občanům uzavřít nájemní smlouvu a vyřešit své obtížné bytové poměry. První pilotní etapa je zveřejněna v tomto vydání Hlasatele a na webových stránkách MČ Praha 15 (www.praha15.cz). Všechny navrhované zásady jsou určeny těm občanům, kteří mají v Praze 15 trvalé bydliště. Kromě výše uvedených specifických přístupů k řešení obsahují Zásady také postupy pro obvyklé hospodaření s majetkem, tedy postupy při pronájmu nebytových prostor, objektů a pozemků, stejně tak při jejich prodeji.

14 14 ŽIVOT MIMO ÚŘAD MČ PRAHA 15 Mix cvičení pro ženy Pondělí 19:30 20:30 Středa 18:30 19:30 Cvičení přispívá ke správnému a pravidelnému dýchání, posilování hlubokých svalů, zpevnění pánevního dna. K některému cvičení se používá náčiní, hlavě overbaly (malé míče balanční pomůcka), gumy. Cvičení rozvíjí koordinaci, sílu, rovnováhu, flexibilitu a dýchání. Propracovává zádové, břišní a hýžďové svalstvo jako základ správného držení těla a vypracovává dlouhé a štíhlé svaly. Sportovní klub budo Hostivař Trhanovské nám. 179/ Praha 15 Hodina se skládá ze tří bloků: První část cvičení zahřátí při taneční hudbě Druhá část cvičení zpevnění zádových svalů posílení a zpevnění všech problémových partií stehna, hýždě, boky a břišní svaly Třetí část cvičení je zaměřena na důkladné protažení, uvolnění a zklidnění při pomalé hudbě SKBU Hostivař přijímá nové členy Sportovní klub bojových umění Hostivař, působící více jak 15 let na Trhanovském náměstí v Hostivaři, přijímá od září nové členy. Nabídka sportovních aktivit je opravdu široká. Najdete zde kurzy pro děti, mládež, dospělé i seniory. První hodina je v tomto klubu zdarma, máte tedy možnost si cvičení nezávazně vyzkoušet. Pokud budete spokojeni, domluvíte se s trenéry co dále. Očekávejte příjemné zázemí centra bojových umění, veškeré potřebné vybavení a zkušené kvalitní trenéry. Vybírat můžete například z těchto kurzů sportovní přípravka pro předškolní děti, karate pro děti od 8 let, karate pro dospělé, thaibox pro děti, thaibox pro mládež a dospělé, sebeobrana, aikido, iaido (cvičení s japonským mečem), dívčí volejbal, jóga pro seniory, zumba, power jóga, kurzy anglického jazyka, apod. V centru bojových umění naleznete 3 tělocvičny, posilovnu, venkovní multifunkční hřiště a dětské hřiště. O kvalitě tohoto klubu svědčí galerie úspěšných v prvním patře centra, kde je umístěno více jak 40 medailistů z mistrovství Evropy či světa v karate nebo kickboxu. Proto neváhejte a přihlašte se. Nyní je nejvhodnější příležitost. Klub kontaktujte na tel: nebo na Michal Strnad Marie Prajzlerová, Bronzová medailistka z Mistrovství Evropy karate JKA 2013

15 Volby INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI 15 do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Vážení voliči Městské části Praha 15, na podzim roku 2013, se budou konat předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které byly vyhlášeny prezidentem republiky a zveřejněny ve Sbírce zákonů č. 266/2013 Sb., ze dne částka číslo 102. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se konají ve dnech a Hlasování bude probíhat v pátek od hodin do hodin a v sobotu od 8.00 hodin do hodin. Hlasování probíhá ve volebních místnostech na území České republiky a ve volebních místnostech zřízených při zastupitelských a konzulárních úřadech České republiky v zahraničí, s výjimkou konzulárních úřadů vedených honorárními konzulárními úředníky. Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Překážkami ve výkonu volebního práva jsou zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu, nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům. Hlasovací lístky Hlasovací lístky obdrží voliči do schránky nejpozději 1 den přede dnem voleb, tj. do V případě nesrovnalostí obdrží volič novou kompletní sadu hlasovacích lístků ve volební místnosti. Volební místnosti Na naší Městské části Praha 15 (k. ú. Horní Měcholupy a k. ú. Hostivař) máme celkem 23 volebních místností, pro tyto volby konané na území hlavního města Prahy máme přidělené očíslování volebních okrsků Volební místo číslo volebního okrsku 1 Volební místnost ZŠ Křimická 878, přízemí Křimická 314 Praha 10 Horní Měcholupy 881, 900 I. patro ZŠ Veronské nám. Veronské nám , 882, 899 přízemí Praha 10 Horní Měcholupy Hasičská zbrojnice Holoubkovská 323 Praha 10 Horní Měcholupy 879 I. patro Sokolovna Hostivař U Branek 674/7 Praha 10 Hostivař 886 zvýšené přízemí ZŠ Hornoměcholupská 887, 888, 889, 892, přízemí Hornoměcholupská 873 Praha 10 Hostivař 890, 891 I. patro ZŠ Hostivař Kozinova 1000 Praha 10 Hostivař 893, 894, 895, 896, 897, 898 I. patro ZŠ Nad Přehradou Nad Přehradou 469 Praha 10 Horní Měcholupy 883, 884, 885 přízemí 1 pořadové číslo volebního okrsku v hl. m. Praze podle 2 odst. 4 vyhlášky č. 59/2002 Sb.

16 16 INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI POZOR, ZMĚNA V UMÍSTĚNÍ VOLEBNÍ MÍSTNOSTI voliči bydlící v ulici Parmská (celá), Na Křečku č. p a Veronské náměstí č. p mají volební místnost umístěnou v Hasičské zbrojnici Holoubkovská 323, Horní Měcholupy. Voličský průkaz Voličský průkaz opravňuje k hlasování a zápisu do Výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky nebo v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen po prokázání totožnosti a státního občanství České republiky tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží k Výpisu ze zvláštního seznamu voličů. Jak zažádat: - volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, tj , - osobním podáním do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj do hod. - písemným podáním doručeným nejpozději 7 dní před dnem voleb, tj do hod. zdejšímu úřadu, toto podání může být učiněno ve třech formách: - v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem, ověřený podpis žadatele zákon o volbách do Parlamentu ČR vyžaduje proto, aby byl volič, který o vydání voličského průkazu žádá, chráněn před zneužitím tohoto institutu - v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče - v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky Ověření podpisu pro účely využití volebního práva: - je osvobozeno od správního poplatku na základě ustanovení 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích - provádějí úřady podle zákona č. 21/2006 Sb. (obecní, krajské, úřady městských částí jejichž seznam stanoví prováděcí právní předpis) - držitelé poštovní licence a Hospodářská komora (Czech POINT) - notáři na základě zákona č. 358/1992 Sb., o notářích Kde zažádat a vyzvednout voličský průkaz: Na zdejším úřadě toto zajišťuje odbor občanskosprávních agend, přepážka číslo 10 v přízemí, ve dnech Po a St hod., Út a Čt hod., Pá hod. V případě uzavření přepážky lze zavolat z haly úřadu na l. 174 nebo l. 220 a volič bude obsloužen. Výdej voličského průkazu: Voliči bude voličský průkaz vydán nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj ; Voličský průkaz bude předán osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašleme na jím uvedenou adresu, a to i do zahraničí; voličský průkaz lze zaslat na základě žádosti voliče i na adresu zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat. V tomto případě se stačí v den voleb dostavit na tento zastupitelský úřad, kde bude voličský průkaz předán, a následně je možné přistoupit k hlasování. Hlasování Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. V případě zjištění neplatnosti občanského průkazu bude ve dnech konání voleb zajištěna na zdejším úřadě služba pro zhotovení nového občanského průkazu.

17 INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI 17 V případě, že budete hlasovat na území ČR, ale v jiném kraji, obdržíte sadu hlasovacích lístků ve volební místnosti pro daný kraj. V případě, že budete hlasovat v zahraničí, obdržíte ve volební místnosti na zastupitelském úřadu hlasovací lístky pro Středočeský kraj (vylosovaný volební kraj státní volební komisí dne , kterému jsou podřazeny zvláštní volební okrsky v zahraničí). Volby v zahraničí se konají ve 2 dnech, kterými jsou a) čtvrtek a pátek, kdy hlasování začíná ve hodin a končí ve hodin místního času, jde-li o hlasování v místě, v němž nastává shodně označený hodinový čas později o více jak 4 hodiny ve srovnání s hodinovým časem na území České republiky, b) pátek, kdy hlasování začíná ve hodin a končí ve hodin místního času, a sobota, kdy hlasování začíná v 8.00 hodin a končí ve hodin místního času, jde-li o hlasování v místě, v němž nastává shodně označený hodinový čas později o nejvýše 2 hodiny ve srovnání s hodinovým časem na území České republiky, c) pátek, kdy hlasování začíná ve hodin a končí ve hodin místního času, a sobota, kdy hlasování začíná v 8.00 hodin a končí ve hodin místního času, jde-li o hlasování v ostatních místech. V zahraničí jsou volebními dny čtvrtek , pátek a sobota Způsob hlasování Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem, popřípadě novou sadu hlasovacích lístků. Každý volič musí vejít do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, zde vloží do úřední obálky 1 hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku může volič zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Poté vloží volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky. Hlasování do přenosné volební schránky Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů zdejší úřad a ve dnech voleb i okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. Voliči naší Městské části Praha 15 si mohou telefonicky na čísle zajistit přenosnou schránku na dny voleb, volat můžete od Hlasování hospitalizace v nemocnici nebo obdobném zařízení Volič, který nemůže volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, a nepožádal si o voličský průkaz a v době voleb bude dlouhodobě v některém ze zařízení (nemocnice, porodnice, sanatorium, ústav sociální péče nebo obdobný ústav a zařízení) nebo vykonává základní, náhradní vojenskou službu anebo je v policejní cele, v místě výkonu vazby nebo v místě výkonu trestu odnětí svobody, tedy mimo svůj okrsek, může požádat o zapsání do zvláštního seznamu voličů u úřadu, v jehož územním obvodu se zařízení nachází (zprostředkovává velitel, správa příslušného ústavu, objektu nebo zařízení). Musí být zařízením nahlášeno úřadu, v jehož zvláštním seznamu žádá o zapsání, do do hodin. Informace k volbám naleznete: úřední deska ÚMČ Praha Bc. Věra Kalousová vedoucí odboru občanskosprávních agend

18 18 INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI

19 INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI 19 Číslo volebního okrsku Část Ulice Číslo evidenční, popisné, orientační Adresa volební místnosti 881 Horní Měcholupy (adresy mimo ulice) 24 ZŠ Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy 881 Horní Měcholupy Bolevecká 42, 91, 92, 93, 94, 614 ZŠ Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy 884 Horní Měcholupy Bolevecká 105, 106, 114, 228, 262, ZŠ Nad Přehradou 469, 263, 264, 269, 270, 468, Praha 10 - Horní Měcholupy 474, 493, Horní Měcholupy Boloňská 301, 302, 303, 304, 305, ZŠ Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy 306, 307, 308, 309, 310, 312, 313, 602, 603, Horní Měcholupy Boloňská 605 ZŠ Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy 900 Horní Měcholupy Boloňská 478/1 ZŠ Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy 881 Horní Měcholupy Dačická 126, 127, 128, 129, 130, ZŠ Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy 136, 137, 138, 139, 140, 141, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 282, Horní Měcholupy Drtikolova (celá ulice) ZŠ Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy 881 Horní Měcholupy Dubská (celá ulice) ZŠ Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy 900 Horní Měcholupy Dýšinská (celá ulice) ZŠ Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy 881 Horní Měcholupy Ejpovická (celá ulice) ZŠ Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy 883 Horní Měcholupy Evy Olmerové (celá ulice) ZŠ Nad Přehradou 469, Praha 10 - Horní Měcholupy 900 Horní Měcholupy Hákova (celá ulice) ZŠ Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy 881 Horní Měcholupy Holoubkovská (celá ulice) ZŠ Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy 878 Horní Měcholupy Hornoměcholupská 492, 602, 603, 604 ZŠ Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy 881 Horní Měcholupy Hornoměcholupská e8, 497 ZŠ Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy 882 Horní Měcholupy Hornoměcholupská 653, 654 ZŠ Veronské nám. 391, Praha 10 - Horní Měcholupy 900 Horní Měcholupy Hornoměcholupská e5, 300, 487, 564, 565, 576, ZŠ Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy 634, 636, 637, 638, 639, 641, 643, 644, 648, 649, 650, Horní Měcholupy Janovská 392, 393, 394, 395, 396, ZŠ Veronské nám. 391, 397, 398, 399, 400, 401, Praha 10 - Horní Měcholupy 402, Horní Měcholupy Janovská 366, 367, 368, 369, 370, ZŠ Veronské nám. 391, 371, 372, 373, 374, 375, Praha 10 - Horní Měcholupy Horní Měcholupy Jaroměřská (celá ulice) ZŠ Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy 881 Horní Měcholupy K Měcholupům (celá ulice) ZŠ Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy 881 Horní Měcholupy Kaznějovská (celá ulice) ZŠ Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy 881 Horní Měcholupy Kožlanská (celá ulice) ZŠ Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy 881 Horní Měcholupy Křimická (celá ulice) ZŠ Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy 884 Horní Měcholupy Livornská (celá ulice) ZŠ Nad Přehradou 469, Praha 10 - Horní Měcholupy 883 Horní Měcholupy Lochotínská 277 ZŠ Nad Přehradou 469, Praha 10 - Horní Měcholupy 900 Horní Měcholupy Lochotínská 21, 96, 211, 274, 275, 279, ZŠ Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy 283, 285, 291, 292, 297, 481, 483, 489, 490, 491, 496, 498, 499, 562, 572, 579, 599, 606, 609, 613, Horní Měcholupy Milánská 311 ZŠ Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy

20 20 INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI Číslo volebního okrsku Část Ulice Číslo evidenční, popisné, orientační Adresa volební místnosti 885 Horní Měcholupy Milánská 409, 410, 411, 412, 413, ZŠ Nad Přehradou 469, 414, 415, 416, 417, 418, Praha 10 - Horní Měcholupy 419, 420, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 470, 471, 472, 473, 475, Horní Měcholupy Milánská 112, 235, 571, 615, 631 ZŠ Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy 881 Horní Měcholupy Na Kameni (celá ulice) ZŠ Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy 879 Horní Měcholupy Na Křečku 339, 340, 341, 342, 343, Hasičská zbrojnice, Holoubkovská 323, 344, 345, 346, 347, 348, Praha 10 - Horní Měcholupy 349, Horní Měcholupy Na Křečku 57, 59, 63, 64, 109, 141, ZŠ Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy 143, 144, 145, 146, 147, 150, 186, 187, 365, Horní Měcholupy Nad Přehradou (celá ulice) ZŠ Nad Přehradou 469, Praha 10 - Horní Měcholupy 883 Horní Měcholupy Neapolská 324, 325, 326, 327, 328, ZŠ Nad Přehradou 469, 329 Praha 10 - Horní Měcholupy 900 Horní Měcholupy Neapolská 631 ZŠ Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy 881 Horní Měcholupy Ovesná (celá ulice) ZŠ Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy 883 Horní Měcholupy Padovská (celá ulice) ZŠ Nad Přehradou 469, Praha 10 - Horní Měcholupy 879 Horní Měcholupy Parmská (celá ulice) Hasičská zbrojnice, Holoubkovská 323, Praha 10 - Horní Měcholupy 900 Horní Měcholupy Pod Vartou 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, ZŠ Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 101, 103, 112, 225, 226, 227, 233, 235, 236, 237, 240, 241, 251, 253, 256, 273, 288, 289, 500, 578, 607, 616, 617, Horní Měcholupy R. A. Dvorského (celá ulice) ZŠ Nad Přehradou 469, Praha 10 - Horní Měcholupy 881 Horní Měcholupy Ravennská (celá ulice) ZŠ Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy 881 Horní Měcholupy Stadická (celá ulice) ZŠ Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy 900 Horní Měcholupy Sudkova (celá ulice) ZŠ Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy 900 Horní Měcholupy U Hostivařského nádraží 298 ZŠ Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy 881 Horní Měcholupy U Statku (celá ulice) ZŠ Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy 900 Horní Měcholupy V Aleji (celá ulice) ZŠ Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy 879 Horní Měcholupy Veronské nám. 334, 335, 336, 337, 338 Hasičská zbrojnice, Holoubkovská 323, Praha 10 - Horní Měcholupy 880 Horní Měcholupy Veronské nám. 330, 331, 332, 333, 377, ZŠ Veronské nám. 391, 378, 379, 380, 381, 382, Praha 10 - Horní Měcholupy 383, 384, 385, 386, 391, 403, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, Hostivař (adresy mimo ulice) 55, 469, 1436 Sokolovna Hostivař, U Branek 674/7, Praha Hostivař (adresy mimo ulice) 3, 1111 ZŠ Hornoměcholupská 873, Praha 10 - Hostivař 893 Hostivař (adresy mimo ulice) 1552 ZŠ Hostivař, Kozinova 1000, Praha 10 - Hostivař 895 Hostivař (adresy mimo ulice) e100 ZŠ Hostivař, Kozinova 1000, Praha 10 - Hostivař 895 Hostivař Athénská (celá ulice) ZŠ Hostivař, Kozinova 1000, Praha 10 - Hostivař 898 Hostivař Azalková (celá ulice) ZŠ Hostivař, Kozinova 1000, Praha 10 - Hostivař 887 Hostivař Bělinského (celá ulice) ZŠ Hornoměcholupská 873, Praha 10 - Hostivař 896 Hostivař Berlínská (celá ulice) ZŠ Hostivař, Kozinova 1000, Praha 10 - Hostivař 896 Hostivař Bratislavská (celá ulice) ZŠ Hostivař, Kozinova 1000, Praha 10 - Hostivař 892 Hostivař Brumovická (celá ulice) ZŠ Hornoměcholupská 873, Praha 10 - Hostivař 888 Hostivař Bruslařská 980/7, 1132/10, 1185/16, ZŠ Hornoměcholupská 873, Praha 10 - Hostivař 1186/14, 1187/ Hostivař Bruslařská 955/3, 956/5 ZŠ Hornoměcholupská 873, Praha 10 - Hostivař 891 Hostivař Bruslařská 910/1, 957/2, 958/4, ZŠ Hornoměcholupská 873, Praha 10 - Hostivař 959/6, 960/8 896 Hostivař Budapešťská (celá ulice) ZŠ Hostivař, Kozinova 1000, Praha 10 - Hostivař 897 Hostivař Daliborova (celá ulice) ZŠ Hostivař, Kozinova 1000, Praha 10 - Hostivař

Část Ulice číslo popisné číslo okrsku Volební místnost Horní Měcholupy (adresy mimo ulice) 24 Okrsek 912 ZŠ Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy

Část Ulice číslo popisné číslo okrsku Volební místnost Horní Měcholupy (adresy mimo ulice) 24 Okrsek 912 ZŠ Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy Horní Měcholupy (adresy mimo ulice) 24 Okrsek 912 ZŠ Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy Hostivař (adresy mimo ulice) Hostivař (adresy mimo ulice) Hostivař (adresy mimo ulice) Hostivař (adresy mimo

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Přehled usnesení 11. RMČ ze dne 30.3.2011

Přehled usnesení 11. RMČ ze dne 30.3.2011 Přehled usnesení 11. RMČ R-133 Žádost o finanční příspěvek Pavel Michalík R-141 Schválení návrhu nové obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství R-142 Dohoda

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 883 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 7.

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 883 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 7. 9. funkční období 120 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách),

Více

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A ZASTUPITELSTEV MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ Volby do zastupitelstev obcí (tj. i do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev

Více

Informace k volbám do zastupitelstev obcí

Informace k volbám do zastupitelstev obcí Informace k volbám do zastupitelstev obcí Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím č. 207/2010 Sb. ze dne 18. června 2010. Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou

Více

Přehled usnesení 5. RMČ ze dne 6.1.2011

Přehled usnesení 5. RMČ ze dne 6.1.2011 Přehled usnesení 5. RMČ R-66 Žádost o prominutí poplatků z prodlení nebo uzavření Dohody o splátkách a uznání dluhu - byt č. 1, Hostišovská 731, Praha 10 R-67 Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H : 141. Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

Více

Přehled usnesení 16. RMČ ze dne 9.6.2011

Přehled usnesení 16. RMČ ze dne 9.6.2011 Přehled usnesení 16. RMČ R-271 Objednávka opravy chodníku na p. č. 1818/153 v k. ú. Hostivař R-272 Umístění sídla společnosti Stomatologická ordinace MUDr. Novotná s. r. o. v objektu Tenisová 981, Praha

Více

Informace k voličským průkazům

Informace k voličským průkazům MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor správní sídlo odboru: Radnická 178, Kutná Hora tel.: 327 710 330, 327 710 111*, fax: 327 710 320, e-mail: spravni@kutnahora.cz,

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2014 METODIKA K VEDENÍ SEZNAMU VOLIČŮ A K VYDÁVÁNÍ VOLIČSKÝCH PRŮKAZŮ

Volby do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2014 METODIKA K VEDENÍ SEZNAMU VOLIČŮ A K VYDÁVÁNÍ VOLIČSKÝCH PRŮKAZŮ Volby do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2014 METODIKA K VEDENÍ SEZNAMU VOLIČŮ A K VYDÁVÁNÍ VOLIČSKÝCH PRŮKAZŮ Voliči jsou zapsáni ve stálých seznamech voličů (dále jen stálý seznam ) a v dodatcích

Více

Přehled usnesení 5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne 29.6.2011

Přehled usnesení 5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne 29.6.2011 Přehled usnesení 5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 Z-26 Rozpočtová opatření Z-27 Volba člena výborů Zastupitelstva MČ Praha 15 Z-28 Návrh Zřizovací listiny příspěvkové organizace MČ Praha 15 Centrum

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz?

Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz? Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz? Cestovní doklady Konec platnosti zápisu dětí do CD. Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009, které je závazné pro všechny státy

Více

Výzva k podání nabídek. veřejné zakázky malého rozsahu. (nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) s názvem

Výzva k podání nabídek. veřejné zakázky malého rozsahu. (nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) s názvem 1 Výzva k podání nabídek veřejné zakázky malého rozsahu (nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) s názvem Zajištění technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 52 Sbírka zákonů č. 142 / 2012 Strana 2251 142 ZÁKON ze dne 11. dubna 2012 o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Volby do zastupitelstev obcí Obecní úřad v Dobré bude registračním úřadem pro volby do zastupitelstev obcí dne 10. a 11. října 2014 pro obec Dobrou. Termín pro odevzdání kandidátních listin je nejpozději

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

Důvodová zpráva k R-45

Důvodová zpráva k R-45 Důvodová zpráva k R-45 Předkládaná zpráva se zabývá vyhodnocením investic, rekonstrukcí, oprav a údržby komunikací za rok 2014 (období 01 11/2014) a plánem investic, rekonstrukcí a oprav na rok 2015. Je

Více

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami (1) Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen "pověření"). (2) Pověřené osoby

Více

Přehled usnesení 15. RMČ ze dne 25.5.2011

Přehled usnesení 15. RMČ ze dne 25.5.2011 Přehled usnesení 15. RMČ R-244 Schválení podpisu smlouvy o dílo Oprava komunikací v majetku MČ Praha 15 uzavřené mezi MČ Praha 15 a firmou ASKO spol. s r. o., Cerhýnská 430, 190 16 Praha 9, v celkové ceně

Více

Začínáte? Druhy živností. a jejich náležitosti. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? Druhy živností. a jejich náležitosti. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Druhy živností a jejich náležitosti Začínáte? Příručka pražského podnikatele Živností je soustavná činnost provozovaná

Více

JAK SE PŘIPRAVIT NA VÝSTAVBU WELLNESS

JAK SE PŘIPRAVIT NA VÝSTAVBU WELLNESS JAK SE PŘIPRAVIT NA VÝSTAVBU WELLNESS Ing. Martina Bauerová, Bazény a wellness s.r.o., projektový ateliér Přípravné práce pro výstavbu - projektová dokumentace, výběr zhotovitele, správní řízení ve výstavbě

Více

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Stavba : PANELOVÝ DŮM V BROUMOVĚ, ČSA 377, 378, 379 STAVEBNÍ ÚPRAVY Investor : Společenství

Více

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání Správní právo dálkové studium XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání - pramen právní úpravy je zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ŽZ upravuje (předmět právní

Více

Přehled usnesení 18. RMČ ze dne 8.8.2007

Přehled usnesení 18. RMČ ze dne 8.8.2007 Přehled usnesení 18. RMČ R-256 Přehled kontrolní činnosti živnostenského odboru za I. pololetí 2007 R-257 Informace o plnění plánu kontrolní činnosti a int. auditu za I. pololetí 2007 R-258 Dětské hřiště

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník Město TRHOVÉ SVINY Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Trhové

Více

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na

Více

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska)

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

Přehled usnesení 17. RMČ ze dne 22.6.2011

Přehled usnesení 17. RMČ ze dne 22.6.2011 Přehled usnesení 17. RMČ R-295 Poskytnutí slevy z nájemného z bytu podle 698 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. v platném znění nájemcům bytu č. 15, Milánská 415, Praha 10 R-296 Dohoda o dobrovolné výměně

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 91 Rozeslána dne 2. srpna 2013 Cena Kč 140, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 91 Rozeslána dne 2. srpna 2013 Cena Kč 140, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 91 Rozeslána dne 2. srpna 2013 Cena Kč 140, O B S A H : 226. Zákon o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh 227. Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993

Více

Zásady k pronajímání bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy, které byly svěřeny do správy nemovitostí ve vlastnictví Městské části Praha 20

Zásady k pronajímání bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy, které byly svěřeny do správy nemovitostí ve vlastnictví Městské části Praha 20 Zásady k pronajímání bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy, které byly svěřeny do správy nemovitostí ve vlastnictví Městské části Praha 20 Městská část Praha 20 se sídlem Úřad městské části, Jívanská

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Statut komisí místní samosprávy

Statut komisí místní samosprávy č. 1/2015 SMĚRNICE Rady města Hradec Králové ze dne 13.01.2015 Statut komisí místní samosprávy schválená usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2015/77 ze dne13.01.2015 Účinnost od Zpracovatel Projednáno

Více

Datové schránky. školení NKČR. Hradec Králové 2.6.2009. Mgr. Jan Dytrych

Datové schránky. školení NKČR. Hradec Králové 2.6.2009. Mgr. Jan Dytrych školení NKČR Mgr. Jan Dytrych Právní úprava Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů účinnost 1.7.2009 Parlamentem schválené změny sněmovní tisk č. 704 (novela

Více

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012 č. 4/2012 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města

Více

Preambule. 1 Výklad pojmů

Preambule. 1 Výklad pojmů STRANA 1 Preambule Městská část Praha 15, vedena snahou postupovat při hospodaření se svým majetkem s péčí řádného hospodáře, stanovit jasná pravidla pro jednotlivé majetkoprávní úkony, rozhodla přijmout

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

ČÁST A. I. Identifikační údaje stavebního záměru (název, místo, účel stavby)...

ČÁST A. I. Identifikační údaje stavebního záměru (název, místo, účel stavby)... Příloha č. 9 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Městský úřad Kolín, odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78 280 12 Kolín I Věc: ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ podle ustanovení 110 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006

Více

Adresa příslušného úřadu ČÁST A. I. Identifikační údaje stavebního záměru (název, místo, účel stavby)...

Adresa příslušného úřadu ČÁST A. I. Identifikační údaje stavebního záměru (název, místo, účel stavby)... Příloha č. 10 k vyhlášce č. 503 /2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Obecní úřad Dětmarovice, stavební úřad Ulice: Dětmarovice č. p. 27 PSČ,obec: 735 71 Dětmarovice Věc: OZNÁMENÍ STAVEBNÍHO ZÁMĚRU

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

MĚSTO PŘÍBRAM. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

MĚSTO PŘÍBRAM. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství MĚSTO PŘÍBRAM Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Příbram se na svém zasedání dne 24.01.2011 usneslo vydat podle

Více

Adresa příslušného úřadu. Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:...

Adresa příslušného úřadu. Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Příloha č. 8 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: OHLÁŠENÍ STAVBY podle ustanovení 104 odst. 1 písm. a) až e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 10

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 10 MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 10 DNE: 17.12.2015 JEDNACÍ ČÍSLO: 10/2015/KS/4 NÁZEV: ANOTACE: Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování,

Více

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 8 Vydán dne 21. prosince 2010 Částka 5 OBSAH

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 8 Vydán dne 21. prosince 2010 Částka 5 OBSAH Věstník vlády proorgánykrajů aorgányobcí Ročník 8 Vydán dne 21. prosince 2010 Částka 5 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 16. listopadu 2010 č. 818 ke Zprávě o Metodickém pokynu k přípravě a realizaci

Více

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení 153/1994 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 1994 o zpravodajských službách České republiky Změna: 118/1995 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 290/2005 Sb. Změna: 530/2005 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 80/2006 Sb.

Více

Žádost o koncesi podle 50 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŽZ)

Žádost o koncesi podle 50 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŽZ) ZFO Potvrzení přijetí č. jednací... Žádost o koncesi podle 50 odst. 2 zákona č. 4551991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŽZ) 1) Fyzická osoba

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky dle Závazných pokynů pro zadávání veřejných zakázek v rámci Národních programů SFŽP ČR (nejedná o zadávací řízení dle Zákona o veřejných zakázkách) Číslo zakázky: Veřejná zakázka

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby)

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby) ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby) 1. Tematická oblast grantu: Podporovaná aktivita tématické oblasti: (Pozor: při změně

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO H RANICE Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Hranice

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov O B E C V I N T Í Ř O V 357 44 Vintířov 62 Telefon: 352 665416 e-mail: vintirov@vintirov.cz Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov OBSAH: i. Úvod II. Žadatelé o dotace III. Podávání žádostí

Více

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ZÁKON č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb

Více

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Obecně závazná vyhláška č. 3/1994 o Účelovém fondu oprav a modernizací obytných domů na území Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a o poskytování

Více

Adresa příslušného úřadu. Úřad: ÚMČ Praha 13, odbor stavební Ulice: Sluneční náměstí 2580/13 PSČ, obec: 158 00, Praha 5 ČÁST A

Adresa příslušného úřadu. Úřad: ÚMČ Praha 13, odbor stavební Ulice: Sluneční náměstí 2580/13 PSČ, obec: 158 00, Praha 5 ČÁST A Příloha č. 9 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: ÚMČ Praha 13, odbor stavební Ulice: Sluneční náměstí 2580/13 PSČ, obec: 158 00, Praha 5 Věc: ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ podle ustanovení

Více

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Volby do zastupitelstev obcí upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Více

Zápis ze zasedání ZO Babice konaného dne 27.04. 2015 v 19:30 na OÚ Babice. Zápis č. 7

Zápis ze zasedání ZO Babice konaného dne 27.04. 2015 v 19:30 na OÚ Babice. Zápis č. 7 Přítomni: Zápis ze zasedání ZO Babice konaného dne 27.04. 2015 v 19:30 na OÚ Babice Zápis č. 7 Haluza Karel, Kloubová Martina, Rathouský Pavel, Marks Marcela, Heřmanský Jan, Kufner Daniel, Šebková Helena,

Více

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Kandidátní listina Podávání kandidátních listin upravuje 21 zákona. Vzor kandidátní listiny je uveden ve vyhlášce jako vzor č. 6, případně lze

Více

Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec)

Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) I. Úvod Poskytnutí a použití příspěvků se řídí obecně závaznými předpisy

Více

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o.,

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o., A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Františka 2.01 A PRŮVODNÍ ZPRÁVA - 1 z 8 OBSAH: A.1 Identifikační údaje... 3 A.1.1 Údaje o stavbě... 3 A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi... 3 A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace...

Více

Zastupitelstvo města Příbora. 1. Pravidla pro přidělení veřejné finanční podpory z

Zastupitelstvo města Příbora. 1. Pravidla pro přidělení veřejné finanční podpory z MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR nám.s.freuda 19, 742 58 Příbor IČ: 00988328 Název vnitřního předpisu: PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA PŘÍBORA Číslo: 1/2007 Schválil:

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Úvod - legislativa Zákony upravující pobyt cizinců na území ČR: z.č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění; z.č. 262/2006 Sb.,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Výběrové řízení na osobní automobil Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Dodávka Datum vyhlášení zakázky: 10. 5. 2012 Název programu: Registrační

Více

Váš dopis značka / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary neuvedena / 07.02.2011 526/ObŽÚ/11-2 MALÝ / 700 14.02.2011

Váš dopis značka / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary neuvedena / 07.02.2011 526/ObŽÚ/11-2 MALÝ / 700 14.02.2011 Pan Zeqirja Sahatciu jednatel společnosti Z-PRINC GOLD, s.r.o. Stará Louka 326/64 360 01 Karlovy Vary ----------------------------------------------- IČ 263 55 906 Váš dopis značka / ze dne Naše značka

Více

Městská část Praha 22 Úřad městské části

Městská část Praha 22 Úřad městské části Městská část Praha 22 Úřad městské části odbor výstavby Nové náměstí 1250, 104 00 Praha 114 Č.j.: P22 6750/2010 OV 05 V Uhříněvsi dne: 21.12.2010 Sp.zn: MC22 2111/2007 OV 05 k.ú. Hájek u Uhříněvsi, Královice,

Více

Čl. II. Podmínky poskytnutí dotace

Čl. II. Podmínky poskytnutí dotace KARLOVARSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu na realizaci opatření na ochranu před povodněmi

Více

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Z Á S A D Y. pro umisťování do domů s pečovatelskou službou a bezbariérových bytů na území města České Budějovice.

Z Á S A D Y. pro umisťování do domů s pečovatelskou službou a bezbariérových bytů na území města České Budějovice. Z Á S A D Y pro umisťování do domů s pečovatelskou službou a bezbariérových bytů na území města České Budějovice I. Úvodní ustanovení 1) Těmito zásadami se ve smyslu zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník

Více

MĚSTO IVANČICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.3/2014

MĚSTO IVANČICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.3/2014 MĚSTO IVANČICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.3/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Zastupitelstvo města Ivančice

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace,

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, Veřejný zadavatel: Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb.,

Více

Obecní dům Kadolec realizace úspor energie

Obecní dům Kadolec realizace úspor energie Obec Kadolec Kadolec 61 794 51 Kadolec IČ: 00599468 v souladu s ustanovením 12 odst. 3, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v y p i s u j e výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ ČÁST A

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ ČÁST A Příloha č. 6 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ podle ustanovení 94a zákona č.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC HORNÍ BEČVA Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

Usnesení 55. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. dubna 2013

Usnesení 55. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. dubna 2013 Usnesení 55. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. dubna 2013 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1298/55/13 schvaluje program 55. schůze rady

Více

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

STATUT SDRUŽENÍ CESTOVNÍ RUCH (ZE DNE 3. 12. 2009)

STATUT SDRUŽENÍ CESTOVNÍ RUCH (ZE DNE 3. 12. 2009) STATUT SDRUŽENÍ CESTOVNÍ RUCH (ZE DNE 3. 12. 2009) ZAKLÁDACÍ PREAMBULE Sdružení cestovní ruch (dále jen SCR) bylo založeno sdružením Jižní Čechy pohostinné a sdružením Služby v cestovním ruchu jako společná

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Nový Kramolín

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Nový Kramolín VNITŘNí SMĚRNICE č.4/2013 Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Nový Kramolín Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst.6 zák.č.

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1148 ze dne 16. 8. 2011

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1148 ze dne 16. 8. 2011 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1148 ze dne 16. 8. 2011 Pravidla pro převod nemovitostí ve vlastnictví hlavního města Prahy Článek I. Pravidla pro převod nemovitostí ve vlastnictví hlavního města Prahy

Více

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Městský úřad Tábor jedná a rozhoduje především podle následujících právních

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

VOLEBNÍ Ř ÁD pro volby orgánů Spolku ledního hokeje Jindřichův Hradec

VOLEBNÍ Ř ÁD pro volby orgánů Spolku ledního hokeje Jindřichův Hradec VOLEBNÍ Ř ÁD pro volby orgánů Spolku ledního hokeje Jindřichův Hradec na funkční období od roku 2015 (dále jen spolek či SLH JH ) (zpracovaný v souladu se stanovami SLH JH schválenými zakládající schůzí

Více

Výzva k podání nabídek na zakázku

Výzva k podání nabídek na zakázku Výzva k podání nabídek na zakázku k zakázce na stavební práce zadávané jako zakázka malého rozsahu 3. kategorie podle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP mimo režim zákona č. 137/2006

Více

MĚSTO KOUŘIM, Mírové náměstí 145, 281 61 KOUŘIM

MĚSTO KOUŘIM, Mírové náměstí 145, 281 61 KOUŘIM MĚSTO KOUŘIM, Mírové náměstí 145, 281 61 KOUŘIM V Kouřimi dne 2.1.2015 Vyřizuje: Ing. Josef Klouda Tel.: 321 783 230 VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Sídlem: Město Kouřim Mírové

Více

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková. Volební právo v ČR je jedním ze základních principů výstavby státu.

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková. Volební právo v ČR je jedním ze základních principů výstavby státu. Veřejn ejná správa Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Volební právo v ČR je jedním ze základních principů výstavby státu. V České republice je volební právo všeobecné: právo volit mají všechny osoby, které

Více

Informační systém evidence obyvatel

Informační systém evidence obyvatel Informační systém evidence obyvatel Informační systém evidence obyvatel, upravený zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),

Více

Podmínky pro poskytnutí dotačního programu v oblasti podpory sportovních aktivit spolků MČ P15 pro rok 2015.

Podmínky pro poskytnutí dotačního programu v oblasti podpory sportovních aktivit spolků MČ P15 pro rok 2015. Příloha č. 2 USN R-377 Podmínky pro poskytnutí dotačního programu v oblasti podpory sportovních aktivit spolků MČ P15 pro rok 2015. I. Úvodní ustanovení 1. Dotační program v oblasti podpory sportovních

Více

Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radnice

Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radnice Čj.: MěÚ/910/2011 Město Radnice, PSČ 338 28 Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radnice Město Radnice usnesením Zastupitelstva města Radnic ze dne 13.07.2011, číslo

Více

Přehled usnesení 14. RMČ ze dne 12.5.2011

Přehled usnesení 14. RMČ ze dne 12.5.2011 Přehled usnesení 14. RMČ R-224 Smlouvy o připojení ze sítě NN a sdružených dodávkách elektřiny mezi MČ Praha 15 a PRE a. s. pro objekty Tenisová 981 a Lochotínská 277, Praha 10 R-225 Havarijní oprava části

Více