Přehled usnesení 15. RMČ ze dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled usnesení 15. RMČ ze dne 25.5.2011"

Transkript

1 Přehled usnesení 15. RMČ R-244 Schválení podpisu smlouvy o dílo Oprava komunikací v majetku MČ Praha 15 uzavřené mezi MČ Praha 15 a firmou ASKO spol. s r. o., Cerhýnská 430, Praha 9, v celkové ceně včetně DPH 20 % ,20 Kč Staženo z programu jednání na žádost předkladatele. R-245 Povolení výjimky z počtu dětí ve třídách mateřských škol MČ Praha 15 pro školní rok 2011/2012 R-246 Výpověď smlouvy uzavřené se společností Agency of Security FENIX a. s. poskytování bezpečnostní služby R-247 Organizační řád Úřadu městské části Praha 15 R-248 Vyřazení movitého majetku R-249 Rozpočtová opatření R-250 Smlouva o nájmu bytu č. 4, Livornská 428, Praha 10 R-251 Smlouva o nájmu bytu č. 55, Milánská 451, Praha 10 R-252 Smlouvy o dodávce tepelné energie Bolevecká 468, Praha 10 Pražská teplárenská a. s. R-253 Změna člena Komise prostředí pro život R-254 Objednávka variantních studií úprav prostoru bývalého nám. Marata a parkoviště Milánská, Praha 10 Staženo z programu jednání na žádost předkladatele před jednáním RMČ. R-255 Zadání projektové dokumentace a zajištění stavebního povolení na stavbu Odpočinkové molo na Hostivařské přehradě R-256 Souhlas s provedením stavebních prací v objektu Tenisová 981, Praha 10 R-257 Schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 1907/5, k. ú. Hostivař R-258 Schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 565, k. ú. Horní Měcholupy R-259 Schválení dodatku č. 1 smlouvy o výpůjčce části pozemků parc. č. 523/177, 523/178 a 523/179, vše k. ú. Horní Měcholupy R-260 Vývoj stavu dlužníků z bytů a nebytových prostor v majetku svěřeném MČ Praha 15 R-261 Prominutí poplatků z prodlení Milánská 414, Praha 10, byt č. 20 a Livornská 426, Praha 10, byt č. 3 R-262 Stanovisko k pronájmu části pozemku parc. č. 491/1 v k. ú. Horní Měcholupy R-263 Stanovisko k výkupu pozemků pod částí ulice U Průseku v k. ú. Hostivař R-264 Smlouva o nájmu bytu č. 9, Livornská 422, Praha 10

2 R-265 Rozšíření výměry bytu č. 5, Milánská 418, Praha 10 o část společných prostor chodby R-266 Přechod nájmu bytu č. 3, vel. 2+1, Hostišovská 733/11, Praha 10 po úmrtí nájemce R-267 Služební cesta do Žiliny ve dnech R-268 Zajištění právního poradenství v souvislosti s přípravou a průběhem procesu prodeje vybraných bytových jednotek R-269 Oprava elektroinstalace bytových jednotek v objektu U Továren 663, Praha 10 R-270 Výměna kanalizace a vodovodu v objektu U Továren 663, Praha 10 R-271 Objednávka opravy chodníku na p. č. 1818/153 v k. ú. Hostivař Materiál byl přerušen do příštího jednání RMČ.

3 číslo R Název: Povolení výjimky z počtu dětí ve třídách mateřských škol MČ Praha 15 pro školní rok 2011/2012 a) s c h v a l u j e výjimku ze stanoveného počtu dětí v jednotlivých třídách mateřských škol MČ Praha 15 do maximálního počtu 28 dětí pro školní rok 2011/2012 v souladu s par. 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů b) u k l á d á vedoucí OŠKZ informovat ředitelky MŠ o usnesení RMČ T: Z: Jaroslava Šimonová Předkladatel: Lucie Prinzová, DiS. zástupkyně starosty Zodpovídá: Jaroslava Šimonová - vedoucí OŠKZ Na vědomí:

4 číslo R Název: Výpověď smlouvy uzavřené se společností Agency of Security FENIX a. s. poskytování bezpečnostní služby a) s c h v a l u j e výpověď smlouvy uzavřené se společností Agency of Security FENIX a. s. - poskytování bezpečnostní služby b) u k l á d á 1. starostovi MČ Praha 15 podepsat výpověď smlouvy T: Z: Ing. Klega 2. tajemníkovi ÚMČ Praha 15 zajistit předání výpovědi společnosti Agency of Security FENIX a. s. T: Z: Ing. Tampa 3. tajemníkovi ÚMČ Praha 15 předložit návrh řešení zabezpečení ostrahy objektu T: Z: Ing. Tampa Předkladatel: Ing. Robin Tampa, tajemník ÚMČ Praha 15 Zodpovídá: Ing. Robin Tampa, tajemník ÚMČ Praha 15 Na vědomí:

5 číslo R Název: Organizační řád Úřadu městské části Praha 15 a) s c h v a l u j e Organizační řád Úřadu městské části Praha 15 s platností od a účinností od (viz příloha DZ) b) u k l á d á 1. tajemníkovi úřadu ÚMČ Praha 15 zabezpečit realizaci změn plynoucích z nového Organizačního řádu ÚMČ Praha 15 T: Z: Ing. Tampa 2. kompetenčně příslušným členům rady zajistit v přechodném období vlastními sekretariáty výkon činností souvisejících s jejich kompetencemi ve smyslu nového Organizačního řádu T: Z: členové rady Předkladatel: Ing. Robin Tampa, tajemník úřadu Zodpovídá: Ing. Robin Tampa, tajemník úřadu Na vědomí: Vedoucí odborů, odd. personální a mzdové

6 číslo R Název: Vyřazení movitého majetku a) s c h v a l u j e na doporučení Likvidační komise vyřazení opotřebeného, zastaralého a nepoužitelného majetku MČ Praha 15 v celkové hodnotě Kč ,25 b) u k l á d á 1. Likvidační komisi zajistit vyřazení zastaralého, nepoužitelného a opotřebeného majetku MČ Praha 15 dle bodu a) tohoto usnesení T: Z: Ing. Šimonová 2. vyřadit movitý majetek dle bodu a) tohoto usnesení z majetku MČ Praha 15 T: Z: Ing. Tampa 3. zajistit ekologickou likvidaci majetku dle bodu a) tohoto usnesení T: Z: Ing. Tampa Předkladatel: Ing. Robin Tampa, tajemník Zodpovídá: Ing. Robin Tampa, tajemník Na vědomí: Likvidační komise

7 číslo R Název: Rozpočtová opatření a) s c h v a l u j e tato rozpočtová opatření: 1. zvýšení rozpočtu MČ Praha 15 účelová neinvestiční dotace na soc. právní ochranu dětí 4111 UZ , UZ , UZ , UZ ,-- 2. zvýšení rozpočtu MČ Praha 15 na protidrogovou politiku 4121 UZ , UZ , UZ ,-- 3. zvýšení rozpočtu MČ Praha 15 na grant v sociální oblasti 4121 UZ , UZ ,-- 4. zvýšení rozpočtu MČ Praha 15 podpora sportu a tělovýchovy na rok UZ , UZ ,-- 5. zvýšení rozpočtu MČ Praha 15 - účelová neinvestiční dotace na integraci žáků 4121 UZ , UZ , UZ ,-- b) u k l á d á ved. EO ÚMČ provést tato rozpočtová opatření a předat na MHMP T: Z: Mgr. Herčíková Předkladatel: Ing. Pavel Klega, Zodpovídá: Mgr. Zuzana Herčíková, ved. OE ÚMČ Praha 15 Na vědomí:

8 číslo R Název: Smlouva o nájmu bytu č. 4, Livornská 428, Praha 10 žádost manželů Mgr. Jitky a Milana Sýkorových o uzavření nové nájemní smlouvy k bytu č. 4, Livornská 428, Praha 10 b) s c h v a l u j e uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 4, vel. 3+1, 3. podlaží, Livornská 428, Praha 10 s manž. Mgr. Jitkou a Milanem Sýkorovými na dobu určitou 1 rok, s počátečním nájemným ve výši 95,63/m 2 /měsíc při podpisu smlouvy OM administrativně zajistit uzavření Smlouvy o nájmu bytu dle bodu b) tohoto usnesení T: Zodpovídá: Ing. Vilém Moravec, vedoucí OM Na vědomí: OM

9 číslo R Název: Smlouva o nájmu bytu č. 55, Milánská 451, Praha 10 žádost pana Michala Krause o uzavření nové nájemní smlouvy k bytu č. 55, Milánská 451, Praha 10 b) s c h v a l u j e uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 55, vel. 1+1, 9. podlaží, Milánská 451, Praha 10 s panem Michalem Krausem na dobu určitou 1 rok, s počátečním nájemným ve výši 95,63/m 2 /měsíc při podpisu smlouvy OM administrativně zajistit uzavření Smlouvy o nájmu bytu dle bodu b) tohoto usnesení T: Zodpovídá: Ing. Vilém Moravec, vedoucí OM Na vědomí: OM

10 číslo R Název: Smlouvy o dodávce tepelné energie Bolevecká 468, Praha 10 Pražská teplárenská a. s. a) s c h v a l u j e 1. uzavření smlouvy o dodávce tepelné energie pro vytápění pro objekt Bolevecká 468, Praha 10 mezi MČ Praha 15 a Pražská teplárenská a. s. se sídlem Partyzánská 1/7, Praha 7, IČ: uzavření smlouvy o dodávce tepelné energie pro ohřev TV pro objekt Bolevecká 468, Praha 10 mezi MČ Praha 15 a Pražská teplárenská a. s. se sídlem Partyzánská 1/7, Praha 7, IČ: b) u k l á d á OM zajistit uzavření smlouvy dle bodu a) tohoto usnesení T: Zodpovídá: Ing. Vilém Moravec, ved. OM Na vědomí: OM

11 číslo R Název: Změna člena Komise prostředí pro život 1. žádost Ing. Karla Březiny, vzdát se členství v Komisi prostředí pro život Rady MČ Praha15 k datu návrh na doplnění Komise prostředí pro život Rady MČ Praha 15 o RNDr. Vladimíra Dragana, CSc. b) s c h v a l u j e s účinností od jmenování členem Komise prostředí pro život Rady MČ Praha 15, RNDr. Vladimíra Dragana, CSc. 1. KZ informovat o změně složení Komise prostředí pro život Rady MČ Praha 15 předsedkyni komise a oba jmenované v bodě a) tohoto usnesení T: Z: pí Jana Šimků 2. KZ zveřejnit složení Komise prostředí pro život Rady MČ Praha 15 na webových stránkách úřadu T: Z: pí Jana Šimků Předkladatel: Zodpovídá: Na vědomí: Ing. arch. Igor Filipovič, zástupce starosty Jana Šimků, vedoucí KZ

12 číslo R Název: Zadání projektové dokumentace a zajištění stavebního povolení na stavbu Odpočinkové molo na Hostivařské přehradě nabídku AA Hlaváček & partner s. r. o. ze dne b) s c h v a l u j e zadání projektové dokumentace a pověření k zajištění stavebního povolení společnost Hlaváček & partner s. r. o., Vokovická 685, Praha 6, IČ: v souhrnné výši do ,- Kč + DPH OM zadání služeb dle bodu b) tohoto usnesení T: Z: Ing. Vilém Moravec Zodpovídá: Ing. Vilém Moravec vedoucí OM Na vědomí: OM, OŽP, OE

13 číslo R Název: Souhlas s provedením stavebních prací v objektu Tenisová 981, Praha 10 a) s c h v a l u j e uzavření Dohody o právu provést stavbu mezi MČ Praha 15 a Jarmilou Bosákovou, V bytovkách 1518/27, Praha 4 v 1. NP objektu Tenisová 981, Praha 10 b) u k l á d á OM předložit starostovi k podpisu Dohodu dle bodu a) usnesení T: Zodpovídá: Ing. Vilém Moravec, vedoucí OM Na vědomí:

14 číslo R Název: Schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 1907/5, k. ú. Hostivař žádosti vlastníka pozemku parc. č. 1910/4 a 1910/6, vše k. ú. Hostivař pana Ondřeje Polánského, zastoupeného na základě plné moci Ing. arch. Jaroslavou Kuthanovou o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení spočívající v právu a povinnosti smluvních stran uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene na vybudování vodovodní a kanalizační přípojky na pozemky parc. č. 1910/4 a 1910/6, vše k. ú. Hostivař na části pozemku MČ Praha 15, parc. č. 1907/5, k. ú. Hostivař, obec Praha b) s c h v a l u j e uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, spočívající v právu povinnosti smluvních stran uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene na vybudování vodovodní a kanalizační přípojky na pozemky parc. č. 1910/4 a 1910/6, vše k. ú. Hostivař na části pozemku MČ Praha 15, parc. č. 1907/5, k. ú. Hostivař, obec Praha majetkovému odboru zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu b) tohoto usnesení T: Zodpovídá: Ing. Moravec, vedoucí OM Na vědomí: OM

15 číslo R Název: Schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 565, k. ú. Horní Měcholupy žádost majitele pozemku parc. č. 446, k. ú. Horní Měcholupy pana Josefa Vosáhla, zastoupeného na základě plné moci ze dne Mgr. Danou Křemenovou o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající v právu a povinnosti smluvních stran uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene na zřízení přípojky inženýrských sítí, vodovodu, splaškové kanalizace a elektřiny na pozemek parc. č. 446, k. ú. Horní Měcholupy na části pozemku MČ Praha 15, parc. č. 565, k. ú. Horní Měcholupy, obec Praha b) s c h v a l u j e uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, spočívající v právu povinnosti smluvních stran uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene na zřízení přípojky inženýrských sítí, vodovodu, splaškové kanalizace a elektřiny na pozemek parc. č. 446, k. ú. Horní Měcholupy na části pozemků MČ raha 15, parc. č. 565, vše k. ú. Horní Měcholupy, obec Praha majetkovému odboru zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu b) tohoto usnesení T: Předkladatel: Zodpovídá: Na vědomí: Michal Frauenterka, radní Ing. Moravec, vedoucí OM OM

16 číslo R Název: Schválení dodatku č. 1 smlouvy o výpůjčce části pozemků parc. č. 523/177, 523/178 a 523/179, vše k. ú. Horní Měcholupy žádost BD Janovská č. p. 393 až 394, Praha 10, Horní Měcholupy, IČ: o uzavření dodatku smlouvy o výpůjčce za účelem zateplení bytového panelového domu č. p a vstupu na části pozemků parc. č. 523/177, 523/178 a 523/179, vše k. ú. Horní Měcholupy, na dobu existence bytového domu, tloušťka pláště 14 cm, délka 75,00 bm b) s c h v a l u j e 1. vstup na části pozemků parc. č. 523/177, 523/178 a 523/179, vše k. ú. Horní Měcholupy o výměře 112,50 m² (délka 75,00 m, šířka záboru 1,5 m), za účelem postavení lešení k zateplení bytových panelových domů Janovská č. p , Praha 10, kde poplatek za zábor pozemků vyměří zdejší OŽP 2. uzavření dodatku č. 1 smlouvy o výpůjčce části pozemků parc. č. 523/177, 523/178 a 523/179, vše k. ú. Horní Měcholupy o výměře 112,00 m² (délka 75,00 m, tloušťka 0,14 m), v k. ú. Horní Měcholupy mezi MČ Praha 15 a BD Janovská č. p. 393 až 394, Praha 10, k. ú. Horní Měcholupy za účelem zateplení bytového panelového domu č. p bezúplatně na dobu jeho existence OM předložit dodatek č. 1 Smlouvy o výpůjčce podle bodu b) 2. tohoto usnesení starostovi MČ Praha 15 k podpisu T: Zodpovídá: Ing. Vilém Moravec, vedoucí OM Na vědomí: OŽP

17 číslo R Název: Vývoj stavu dlužníků z bytů a nebytových prostor v majetku svěřeném MČ Praha 15 předložený materiál b) u k l á d á 1. informovat OSP o aktuální možnosti RMČ podat výpověď z nájmu u těch nájemníků, u kterých dlužné nájemné přesáhlo hodnotu tři měsíčních nájmů, a to s ohledem na nezletilé děti T: předložit RMČ další materiál o vývoji stavu dlužníků v bytech a nebytových prostorech v majetku svěřeném MČ Praha 15 s údaji platnými k , včetně informace o exekucích a vystěhování T: Předkladatel: Zodpovídá: Na vědomí: Michal Frauenterka, radní Ing. Vilém Moravec, vedoucí OM

18 číslo R Název: Prominutí poplatků z prodlení Milánská 414, Praha 10 byt č. 20 a Livornská 426, Praha 10, byt č žádost o prominutí poplatků z prodlení nájemce bytu č. 20, Milánská 414, Praha 10 za pozdní úhradu nájemného v 1-2/2011 ve výši 1.229,- Kč 2. žádost o prominutí poplatků z prodlení nájemce bytu č. 3, Livornská 426, Praha 10 za pozdní úhrady nájemného v 3, 5, 8 a 11/2010 a 1-2/2011 ve výši 3.743,- Kč b) n e s c h v a l u j e 1. prominutí poplatků z prodlení nájemce bytu č. 20, Milánská 414, Praha 10 za pozdní úhradu nájemného v 1-2/2011 ve výši 1.229,- Kč 2. prominutí poplatků z prodlení nájemce bytu č. 3, Livornská 426, Praha 10 za pozdní úhrady nájemného v 3, 5, 8 a 11/2010 a 1-2/2011 ve výši 3.743,- Kč informovat žadatele o tomto usnesení Rady MČ Praha 15 T: Předkladatel: Zodpovídá: Na vědomí: Michal Frauenterka, radní Ing. Vilém Moravec, vedoucí OM OSN, žadatel

19 číslo R Název: Stanovisko k pronájmu části pozemku parc. č. 491/1 v k. ú. Horní Měcholupy žádost společnosti Noster, s. r. o., provozovatele vinotéky na adrese Veronské nám. čp. 587, o stanovisko MČ Praha 15 k pronájmu části pozemku parc. č. 491/1 o výměře cca 3 m 2 v k. ú. Horní Měcholupy za účelem umístění letní zahrádky b) s o u h l a s í s pronájmem části pozemku parc. č. 491/1 o výměře cca 3 m 2 v k. ú. Horní Měcholupy provozovateli vinotéky na adrese Veronské nám. čp. 587 za účelem umístění letní zahrádky s provozem do hod. OM informovat OESVM MHMP o tomto usnesení Rady MČ Praha 15 T: Zodpovídá: Ing. Vilém Moravec, vedoucí OM Na vědomí: OM

20 číslo R Název: Stanovisko k výkupu pozemků pod částí ulice U Průseku v k. ú. Hostivař žádost OESVM MHMP o stanovisko MČ Praha 15 k výkupu pozemků parc. č. 1761/399, 1761/400, 1761/401, 1761/402, 1761/404 a 1761/405 v k. ú. Hostivař, na kterých je umístěná část uličního profilu komunikace U Průseku b) s o u h l a s í s výkupem pozemků parc. č. 1761/399, 1761/400, 1761/401, 1761/402, 1761/404 a 1761/405 v k. ú. Hostivař, na kterých je umístěná část uličního profilu komunikace U Průseku OM informovat OESVM MHMP o tomto usnesení Rady MČ Praha 15 T: Zodpovídá: Ing. Vilém Moravec, vedoucí OM Na vědomí: OM

21 číslo R Název: Smlouva o nájmu bytu č. 9, Livornská 422, Praha 10 žádost paní Martiny Cestrové o uzavření nové nájemní smlouvy k bytu č. 9, Livornská 422, Praha 10 b) s c h v a l u j e uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 9, vel. 3+1, 5. podlaží, Livornská 422, Praha 10 s paní Martinou Cestrovou na dobu určitou 5 let, s počátečním nájemným ve výši 95,63/m 2 /měsíc při podpisu smlouvy OM administrativně zajistit uzavření Smlouvy o nájmu bytu dle bodu b) tohoto usnesení T: Zodpovídá: Ing. Vilém Moravec, vedoucí OM Na vědomí: OM

22 číslo R Název: Rozšíření výměry bytu č. 5, Milánská 418, Praha 10 o část společných prostor chodby rozšíření výměry bytu č. 5, Milánská 418, Praha 10 o část společných prostor chodby o 6,7 m 2 na celkovou výměru 94,85 m 2 b) s c h v a l u j e uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 5, vel. 3+1, 1. podlaží, Milánská 418, Praha 10 s manž. Ing. Josefem a Jiřinou Černými na dobu neurčitou, s počátečním nájemným ve výši 95,63/m 2 /měsíc při podpisu smlouvy OM administrativně zajistit uzavření Smlouvy o nájmu bytu dle bodu b) tohoto usnesení T: Zodpovídá: Ing. Vilém Moravec, vedoucí OM Na vědomí: OM

23 číslo R Název: Přechod nájmu bytu č. 3, vel. 2+1, Hostišovská 733/11, Praha 10 po úmrtí nájemce žádost pana Tomáše Jindříška o vydání osvědčení o přechodu nájmu bytu č. 3, vel. 2+1, 2. podlaží, Hostišovská 733/11 v Praze 10 b) n e s c h v a l u j e přiznání práva přechodu nájmu bytu č. 3, Hostišovská 733/11, Praha 10 panu Tomášovi Jindříškovi z důvodu nesplnění zákonných podmínek odboru majetku informovat pana Tomáše Jindříška v souladu s bodem b) tohoto usnesení T: Zodpovídá: Ing. Vilém Moravec, vedoucí MO Na vědomí: OM

24 číslo R Název: Služební cesta do Žiliny ve dnech a) s c h v a l u j e služební cestu do Žiliny ve dnech pro 3 osoby b) u k l á d á zajistit proplacení diet a cestovních náhrad podle příslušného zákona T: Z: Mgr. Z. Herčíková Předkladatel: Ing. Pavel Klega, starosta Zodpovídá: Mgr. Zuzana Herčíková, vedoucí EO Na vědomí:

25 číslo R Název: Zajištění právního poradenství v souvislosti s přípravou a průběhem procesu prodeje vybraných bytových jednotek 1. informaci radního Michala Frauenterky o přípravě prodeje části bytového fondu svěřeného do správy MČ Praha nabídku JUDr. Romana Majera ze dne na poskytování právních služeb pro MČ Praha 15 v souvislosti s přípravou a průběhem procesu prodeje vybraných bytových jednotek b) s o u h l a s í 1. s uzavřením mandátní smlouvy s advokátem JUDr. Romanem Majerem, Vyskočilova 5, Praha 4 (IC: ) na poskytování právních služeb pro MČ Praha 15 v souvislosti s přípravou a průběhem procesu prodeje vybraných bytových jednotek za paušální odměnu ve výši ,- Kč + DPH 2. se záměrem vybrat osobu administrátora procesu prodeje části bytového fondu svěřeného do správy MČ Praha OM administrativně zajistit uzavření mandátní smlouvy dle bodu b) 1. tohoto usnesení T: OM administrativně zajistit výběr administrátora procesu prodeje části bytového fondu svěřeného do správy MČ Praha 15 T: Zodpovídá: Ing. Vilém Moravec, vedoucí OM Na vědomí: OM, OE

26 číslo R Název: Oprava elektroinstalace bytových jednotek v objektu U Továren 663, Praha informaci o průběhu zadávání veřejné zakázky malého rozsahu 2. informaci o vyhodnocení doručených nabídek b) s c h v a l u j e 1. přidělení veřejné zakázky malého rozsahu Oprava elektroinstalace bytových jednotek v objektu U Továren 663, Praha 10 v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění uchazeči Elektro- Mahl s. r. o., Novoštěrboholská 92/14, Praha 10, IČ: uzavření Smlouvy o dílo mezi MČ Praha 15 a Elektro-Mahl s. r. o., Novoštěrboholská 92/14, Praha 10, IČ: na realizaci akce Oprava elektroinstalace bytových jednotek v objektu U Továren 663, Praha 10 za cenu ,- Kč vč. 10 % DPH OM zajistit uzavření Smlouvy o dílo dle bodu b) 2. tohoto usnesení T: Zodpovídá: Ing. Vilém Moravec, vedoucí OM Na vědomí: OM, OE

27 číslo R Název: Výměna kanalizace a vodovodu v objektu U Továren 663, Praha informaci o průběhu zadávání veřejné zakázky malého rozsahu 2. informaci o vyhodnocení doručených nabídek b) s c h v a l u j e 1. přidělení veřejné zakázky malého rozsahu Výměna kanalizace a vodovodu v objektu U Továren 663, Praha 10 v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění uchazeči Areton s. r. o., Nám. Přátelství 1518/2, Praha 10, IČ: uzavření Smlouvy o dílo mezi MČ Praha 15 a Areton s. r. o., Nám. Přátelství 1518/2, Praha 10, IČ: na realizaci akce Výměna kanalizace a vodovodu v objektu U Továren 663, Praha 10 za cenu ,40 Kč vč. 10 % DPH OM zajistit uzavření Smlouvy o dílo dle bodu b) 2. tohoto usnesení T: Zodpovídá: Ing. Vilém Moravec, vedoucí OM Na vědomí: OM, OE

Přehled usnesení 11. RMČ ze dne 30.3.2011

Přehled usnesení 11. RMČ ze dne 30.3.2011 Přehled usnesení 11. RMČ R-133 Žádost o finanční příspěvek Pavel Michalík R-141 Schválení návrhu nové obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství R-142 Dohoda

Více

Přehled usnesení 14. RMČ ze dne 12.5.2011

Přehled usnesení 14. RMČ ze dne 12.5.2011 Přehled usnesení 14. RMČ R-224 Smlouvy o připojení ze sítě NN a sdružených dodávkách elektřiny mezi MČ Praha 15 a PRE a. s. pro objekty Tenisová 981 a Lochotínská 277, Praha 10 R-225 Havarijní oprava části

Více

Přehled usnesení 94. RMČ ze dne 20.10.2010

Přehled usnesení 94. RMČ ze dne 20.10.2010 Přehled usnesení 94. RMČ R-1833 Oprava vstupů Livornská 421 429, Praha 10 Materiál byl stažen z programu jednání a zrušen. R-1847 Návrh na poskytnutí bytu č. 10, vel. 1+1, Milánská 417, Praha 10 panu Ing.

Více

Přehled usnesení 5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne 29.6.2011

Přehled usnesení 5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne 29.6.2011 Přehled usnesení 5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 Z-26 Rozpočtová opatření Z-27 Volba člena výborů Zastupitelstva MČ Praha 15 Z-28 Návrh Zřizovací listiny příspěvkové organizace MČ Praha 15 Centrum

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Zápis jednání. jednání č. RMČ 82. konané dne 7. 12. 2009 USN RM 486/2009 502/2009

Zápis jednání. jednání č. RMČ 82. konané dne 7. 12. 2009 USN RM 486/2009 502/2009 Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 82 konané dne 7. 12. 2009 486/2009 502/2009 Přítomni : starostka Alena Samková zástupce starostky ing. Jiří Vintiška radní Danuška Bossanyiová, Karel Kubíček

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 30. řádné jednání rady městské části, konané dne 29. 9. 2009 v 10:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 12. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Pro jednání Zastupitelstva MČ Praha 15 dne 23.9.2015 Z - 79. Název materiálu: Dodatky ke zřizovacím listinám

Pro jednání Zastupitelstva MČ Praha 15 dne 23.9.2015 Z - 79. Název materiálu: Dodatky ke zřizovacím listinám Pro jednání Zastupitelstva MČ Praha 15 dne 23.9.2015 Z - 79 Název materiálu: Dodatky ke zřizovacím listinám Předkladatel: Bc. Jitka Kolářová, zástupkyně starosty Obsah materiálu: 1. Návrh usnesení 2. Důvodová

Více

Preambule. 1 Výklad pojmů

Preambule. 1 Výklad pojmů STRANA 1 Preambule Městská část Praha 15, vedena snahou postupovat při hospodaření se svým majetkem s péčí řádného hospodáře, stanovit jasná pravidla pro jednotlivé majetkoprávní úkony, rozhodla přijmout

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE. Zápis jednání. RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 35 konané dne 23. 1. 2012 USN RM 029/2011 047/2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE. Zápis jednání. RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 35 konané dne 23. 1. 2012 USN RM 029/2011 047/2012 Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 35 konané dne 23. 1. 2012 029/2011 047/2012 Přítomni:starosta - Ing. Alexander Lochman zástupci starosty Mgr. Kopecká (kromě bodů 1 -, Bc. Blanka Klimešová

Více

Zápis jednání. jednání č. RMČ 77. konané dne 5. 10. 2009 USN RM 389/2009 402/2009

Zápis jednání. jednání č. RMČ 77. konané dne 5. 10. 2009 USN RM 389/2009 402/2009 Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 77 konané dne 5. 10. 2009 389/2009 402/2009 Přítomni : zástupce starostky JUDr. Miroslav Krištof (vyjma body 3-5), ing. Jiří Vintiška radní Danuška Bossanyiová,

Více

Preambule. 1 Výklad pojmů

Preambule. 1 Výklad pojmů STRANA 1 Preambule Městská část Praha 15, vedena snahou postupovat při hospodaření se svým majetkem s péčí řádného hospodáře, stanovit jasná pravidla pro jednotlivé majetkoprávní úkony, rozhodla přijmout

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 46. řádné jednání rady městské části, konané dne 15. 12. 2014 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 2. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 17.2.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 2. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 17.2.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 2. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 17.2.2015 Projednané návrhy: 01S1 Pacht nemovitosti v majetku města Ústí nad Labem

Více

Zápis z 10. zasedání RMČ, které se konalo dne 16. 3. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice

Zápis z 10. zasedání RMČ, které se konalo dne 16. 3. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Zápis z 10. zasedání RMČ, které se konalo dne 16. 3. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Přítomni: viz prezenční listina Omluvena: Ing. Eliška Machačová Ověřovatelé zápisu: Aleš

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 5. řádné jednání rady městské části, konané dne 3. 2. 2009 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Nedoma, Vejvodová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 22. řádné jednání rady městské části, konané dne 9. 7. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 13. řádné jednání rady městské části, konané dne 18. 5. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013

USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013 USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013 č. 60/2013 souhlasí s umístěním stavby vodovodní, kanalizační a plynové přípojky pro prodejnu potravin č.p.1031 na pozemku v k.ú. Libuš do pozemku ve vlastnictví Hlavního

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 19. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 6. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Zápis ze 6. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 1. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice

Zápis ze 6. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 1. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Zápis ze 6. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 1. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Přítomni: viz prezenční listina Ověřovatelé zápisu: Ing. Eliška Machačová, Aleš Rubek Jednání

Více

Návrh rozpočtu VHČ MČ Praha 15 na rok 2015

Návrh rozpočtu VHČ MČ Praha 15 na rok 2015 Návrh rozpočtu VHČ MČ Praha 15 na rok 2015 V celkovém objemu příjmů a výdajů vedlejší hospodářské činnosti jsou výnosy a náklady pro rok 2015 navrhovány následovně: I. Příjmová část rozpočtu: Výnosy rozpočtu

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/69/13 ze dne 12.6.2013

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/69/13 ze dne 12.6.2013 číslo 1/69/13 k návrhu na schválení programu 69. jednání RMČ a) předložený program 69. jednání RMČ SCHVALUJE a) předložený program 69. jednání RMČ číslo 2/69/13 k návrhu na souhlas se změnou územního plánu

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 25. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 9. 2010 v 9:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Kobylková, Vejvodová, Nedoma,

Více

Zápis z 1. zasedání RMČ, které se konalo dne 11. 11. 2010 od 14,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice

Zápis z 1. zasedání RMČ, které se konalo dne 11. 11. 2010 od 14,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Zápis z 1. zasedání RMČ, které se konalo dne 11. 11. 2010 od 14,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Přítomni: viz prezenční listina Ověřovatelé zápisu: Ing. Eliška Machačová, Aleš Rubek Jednání

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE. Zápis jednání. RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 22 konané dne 18. 7. 2011 USN RM 247/2011 269/2011

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE. Zápis jednání. RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 22 konané dne 18. 7. 2011 USN RM 247/2011 269/2011 Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 22 konané dne 18. 7. 2011 247/2011 269/2011 Přítomni: starosta - Ing. Alexander Lochman (kromě bodů 13, 14, 17, 23, 24) zástupci starosty Ing. Jiří Vintiška,

Více

PROGRAM 5. RMČ BS. 18) Dispozice s majetkem /14/40/ - Pronájem p.č. 849/1, 849/6, 19) Park Koliště III Janáčkovo divadlo správa pozemků v okolí

PROGRAM 5. RMČ BS. 18) Dispozice s majetkem /14/40/ - Pronájem p.č. 849/1, 849/6, 19) Park Koliště III Janáčkovo divadlo správa pozemků v okolí PROGRAM 5. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu ze 4. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 5. RMČ BS d) Schválení programu 5. RMČ BS 2) Odvolání účastníka řízení proti územnímu rozhodnutí

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 40. řádné jednání rady městské části, konané dne 22. 10. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 13. řádné jednání rady městské části, konané dne 29. 4. 2013 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 8. řádné jednání rady městské části, konané dne 3. 3. 2009 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 29. řádné jednání rady městské části, konané dne 14. 7. 2014 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í Rady městské části Praha 15 číslo R - 154 ze dne 17.2.2015 Název: Návrh rozpočtu hospodářské činnosti MČ Praha 15 pro rok 2015 R a d a městské části Praha 15

Více

Informace z usnesení 101. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.12.2013. 3. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu

Informace z usnesení 101. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.12.2013. 3. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Informace z usnesení 101. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.12.2013 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č.2 ke smlouvě o nájmu bytu k

Více

Rada města Usnesení č. 05/09

Rada města Usnesení č. 05/09 Rada města Usnesení č. 05/09 z jednání rady města konaného dne 9.3.2009 Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 141-184 RM schvaluje 141) žádost paní E. F. o pozastavení splátek dluhu na nájemném v době od

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 10. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 3. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis ze 40. zasedání RMČ, které se konalo dne 27. 6. 2012 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice

Zápis ze 40. zasedání RMČ, které se konalo dne 27. 6. 2012 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Zápis ze 40. zasedání RMČ, které se konalo dne 27. 6. 2012 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Přítomni: viz prezenční listina Ověřovatelé zápisu: Mgr. Marcela Pröllerová, Jan Vorlíček

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 39. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 11. 2008 v 8:00 hod. Přítomni: Hůrková, Kobylková, Nedoma, Vejvodová (přišla v 8:40 h) Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 38. řádné jednání rady městské části, konané dne 8. 10. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Příloha k zápisu z 23. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 27. února 2013 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 23. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 27. února 2013 U S N E S E N Í U S N E S E N Í Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ z 23. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

Zápis jednání. jednání č. RMČ 84. konané dne 11. 1. 2010 USN RM 26/2010 40/2010

Zápis jednání. jednání č. RMČ 84. konané dne 11. 1. 2010 USN RM 26/2010 40/2010 Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 84 konané dne 11. 1. 2010 26/2010 40/2010 Přítomni : starostka Alena Samková ( mimo body 5, 6, 8) zástupci starostky JUDr. Miroslav Krištof (od bodu 6),

Více

Zápis jednání. 6,0,0/6 části pozemku parc.č. 337/1, vše v obci Praha,

Zápis jednání. 6,0,0/6 části pozemku parc.č. 337/1, vše v obci Praha, Zápis jednání Rada městské části 62. jednání Přítomni : starostka Alena Samková zástupce starostky ing. Jiří Vintiška radní Danuška Bossanyiová, Jiří Horáček, Karel Kubíček, Rudolf Vecka tajemnice ing.

Více

U S N E S E N Í. 60. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 13.01.2014 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 60. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 13.01.2014 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 60. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 13.01.2014 od 14:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Park a prameništi, spojovací chodník do Metropole 1.I. vzala na vědomí informaci o projednávání souhlasů

Více

Zápis č. 4/2015 ze 4. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty

Zápis č. 4/2015 ze 4. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty Zápis č. 4/2015 ze 4. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty ze dne 18. května 2015 s místem konání Na Košince 502/1 v místnosti 303 od 17.00 h Přítomni: p. Ing. I. Pešl, p. Ing. Fr. Beneš, CSc.,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 10. řádné jednání rady městské části, konané dne 13. 4. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 15. řádné jednání rady městské části, konané dne 25. 5. 2010 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Kobylková, Vejvodová, Nedoma,

Více

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 VI/76/1 Hospodaření s rozpočtem a) Rozpočtové opatření č. 4/2014 RMČ doporučuje ZMČ schválit rozpočtové opatření č. 4/2014,

Více

Program: 1. Majetkové záležitosti Projednávání tohoto bodu se zúčastnila Ing. Narovcová

Program: 1. Majetkové záležitosti Projednávání tohoto bodu se zúčastnila Ing. Narovcová - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 89. jednání Rady města

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 14. řádné jednání rady městské části, konané dne 15. 5. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek,

Více

U S N E S E N Í 13. zasedání Rady obce Soběšovice, konaného dne 29.4.2015 v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích Č. jednací : Sob 65/2015

U S N E S E N Í 13. zasedání Rady obce Soběšovice, konaného dne 29.4.2015 v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích Č. jednací : Sob 65/2015 U S N E S E N Í 13. zasedání Rady obce Soběšovice, v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích Č. jednací : Sob 65/2015 V Soběšovicích dne 30.4.2015 Zpracoval : Valošková Petra Přehled přijatých usnesení

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

U S N E S E N Í. z 35. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 18. března 2008

U S N E S E N Í. z 35. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 18. března 2008 U S N E S E N Í z 35. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 18. března 2008 ****************************************************************************************** 157 Rada města Zlatých Hor

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 27. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 8. 2011 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 31. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 9. 2011 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, T. Verner,

Více

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1.A.Stanovení místní úpravy silničního provozu v ul. Křivatcová při č.p.

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

Rada města Usnesení č. 20/09

Rada města Usnesení č. 20/09 Rada města Usnesení č. 20/09 z jednání rady města konaného dne 4.11.2009 Usnesení obsahuje: strany, body č. 607 647 RM schvaluje 607) poskytnutí finanční odměny pí Krňoulové z rozpočtu MKS ve výši 13.000

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA Zpráva o činnosti Rady MČ a ÚMČ Praha Zbraslav od 14. 6. 20. 7. 2011

DŮVODOVÁ ZPRÁVA Zpráva o činnosti Rady MČ a ÚMČ Praha Zbraslav od 14. 6. 20. 7. 2011 Městská část Praha - Zbraslav starosta městské části Praha - Zbraslav 156 03 Praha - Zbraslav, Zbraslavské nám. 464 tel.: 257 111 888, e-mail: ales.hanel@mc-zbraslav.cz DŮVODOVÁ ZPRÁVA Zpráva o činnosti

Více

USN RM 220/2013 USN RM 221/2013 USN RM 222/2013 USN RM 223/2013 USN RM 224/2013 USN RM 225/2013 Smlouva o spolupráci - časopis U nás v Čakovicích Žádost o výpůjčku prostor - Bílej mlejn o.s. Žádost o příspěvek

Více

Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 4.11.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 4.11.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 4.11.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. Umístění koše na PE do areálu Zličínský

Více

Informace z usnesení 8. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 4.3.2015. 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Monika Hladká

Informace z usnesení 8. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 4.3.2015. 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Monika Hladká Informace z usnesení 8. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 4.3.2015 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Monika Hladká Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 14, v bytovém

Více

Usnesení. Usnesení 44. schůze rady městského obvodu konané dne 20.11.2012. čís. 2615/RMOb1014/44/12 2679/RMOb1014/44/12

Usnesení. Usnesení 44. schůze rady městského obvodu konané dne 20.11.2012. čís. 2615/RMOb1014/44/12 2679/RMOb1014/44/12 44. schůze rady městského obvodu konané dne 20.11.2012 čís. 2615/RMOb1014/44/12 2679/RMOb1014/44/12 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ69 konané dne 23. 04. 2013

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ69 konané dne 23. 04. 2013 Přítomni : Ověřovatel : Program jednání: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 dle prezenční listiny ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ69 konané dne 23. 04. 2013 místostarostka MČ Praha 21 - Karla Jakob Čechová 1.

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 4. řádné jednání Rady města, konané dne 16.2.2015 kancelář starosty 1. (100) Červený Kostelec Stolín Mstětín, splašková kanalizace 2. (101) Červený

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 33. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 11. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek, S. Hasenkopfová (příchod v 16.40 h) Dále přítomni:

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/27/02/13

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/27/02/13 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/27/02/13 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Dodatky k NS výkon funkce domovního důvěrníka (276, 601)

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 14. řádné jednání rady městské části, konané dne 16. 4. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Rada města Usnesení č. 16/10

Rada města Usnesení č. 16/10 Rada města Usnesení č. 16/10 z jednání rady města konaného dne 4.10.2010 Usnesení obsahuje: 9 stran, body č. 474-542 RM schvaluje 474) žádost p. J. P. 73, Blovice o vrácení zaplaceného nájemného v celkové

Více

NEPODMÍNĚNÉ OTEVŘENÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ NEMOVITOSTÍ S NÁZVEM KBELY TOUŽIMSKÁ ULICE

NEPODMÍNĚNÉ OTEVŘENÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ NEMOVITOSTÍ S NÁZVEM KBELY TOUŽIMSKÁ ULICE Příloha podmínek výběrového řízení č. 4 TECHNICKÝ PROSPEKT NEPODMÍNĚNÉ OTEVŘENÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ NEMOVITOSTÍ S NÁZVEM KBELY TOUŽIMSKÁ ULICE Vlastnictví Předmět prodeje specifikovaný níže je ve

Více

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 Usnesení z 46. zasedání Rady města, konaného dne 19. dubna 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis, Padlých hrdinů 638 4. Informace o možnostech

Více

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 22.12.2014 705/2014 Rada města Lanškroun opravila usnesení č. 552/2014 ze dne 20.10.2014 tak, že nahrazuje text nájemní smlouvu na dobu určitou dva roky

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 18. řádné jednání rady městské části, konané dne 30. 5. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1445/06-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.06.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1445/06-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.06.2013. U S N E S E N Í z 68. schůze Rady města Kojetína, konané dne 5. června 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Sportovní hala v Kojetíně R 1442/06-13

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/002/14 ze dne 25.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/002/14 ze dne 25.11.2014 číslo 1/002/14 k návrhu na schválení programu 2. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 2. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/002/14 k návrhu Rozpočtového

Více

U S N E S E N Í. JUDr. Eva Goláňová, tajemnice ÚMČ Brno-Vinohrady Mgr. Tomáš Kratochvíl, vedoucí odboru sociálních věcí, školství a kultury

U S N E S E N Í. JUDr. Eva Goláňová, tajemnice ÚMČ Brno-Vinohrady Mgr. Tomáš Kratochvíl, vedoucí odboru sociálních věcí, školství a kultury Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z mimořádná schůze Rady, konané dne 3. září 2014 v zasedací místnosti

Více

U S N E S E N Í. 73. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 01.09.2014 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 73. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 01.09.2014 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 73. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 01.09.2014 od 14:00 hodin I. BERE NA VĚDOMÍ: Rada města Stříbra: 01. Žádost pana Xxxx o prominutí smluvní pokuty a poplatku z prodlení.

Více

Zápis z 34. zasedání RMČ, které se konalo dne 4. 4. 2012 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice

Zápis z 34. zasedání RMČ, které se konalo dne 4. 4. 2012 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Zápis z 34. zasedání RMČ, které se konalo dne 4. 4. 2012 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Mgr. Marcela Pröllerová Ověřovatelé zápisu: Ing.

Více

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení smlouvy o odvozu a likvidaci TKO ze dne 16. 01. 2002 uzavřené

Více

Zápis jednání. Čakovice. Usn RM BJ Nájemní smlouva - Myjavská 626, Praha 9 - 6,0,0/6 7.

Zápis jednání. Čakovice. Usn RM BJ Nájemní smlouva - Myjavská 626, Praha 9 - 6,0,0/6 7. Zápis jednání Rada městské části 56. jednání Přítomni : starostka Alena Samková (částečně) zástupce starostky ing. Jiří Vintiška radní Danuška Bossanyiová, Jiří Horáček, Karel Kubíček, Rudolf Vecka tajemnice

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013)

USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 12. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 4. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek,

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více