s e z ó n a / R Y T M U S programový list PŘÍTOMNOSTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "s e z ó n a 2 0 0 8 / 2 0 0 9 R Y T M U S programový list PŘÍTOMNOSTI"

Transkript

1 2 s e z ó n a / R Y T M U S programový list PŘÍTOMNOSTI

2

3 Přítomnost současná a doufejme, že i budoucí R Y T M U S Možná někdo řekne, že to, o čem píši, patří spíše na valnou hromadu Přítomnosti. Na takovýchto fórech ovšem padne tolik slov a vět, aniž by byly mnohdy náležitě vnímány. A tak, protože litera scripta manet, doufám, že těch pár myšlenek a informací vtělených do tohoto úvodníku, bude působit pregnantněji. Jako již několik let sloužící člen výboru Přítomnosti mám za to, že spolek v současné době prožívá z hlediska vlastního fungování jedno z nejlepších období. Především se stabilizovala administrativně správní oblast a to především díky nové jednatelce, paní ing. Věře Kratochvílové, bez jejíž systematické práce se neobejde příprava žádostí o granty i jejich vyúčtování, příprava smluv s interprety, a řada dalších věcí souvisejících s ekonomikou. Profesionální a zcela koncepční podobu má i dramaturgie koncertů (díky, Pepo Marku!) a celkové usilování desetičlenného výboru moudře zastřešuje díky svým lidským vlastnostem a nepochybně i mnohaletým kantorským zkušenostem Oldřich Semerák. Zdá se, že se podařilo najít systémové řešení pokud jde o pořizování zvukových záznamů jednotlivých koncertů a také se zlepšilo organizační zajištění vlastních koncertů (prodej vstupenek, programů a Rytmu) díky již jmenované paní ing. Kratochvílové a jejím dvěma dcerám. V neposlední řadě v této souvislosti nutno zmínit perfektní kustodní služby zkušeného praktika pana Lováse. Fungují solidní internetové stránky (zasloužil se o ně nový a mladý člen výboru Petr Hanzlík), vydává se programový věstník Rytmus, který by časem mohl navázat na tradici prvorepublikového Rytmu, jako určité časopisecké platformy pro současnou hudbu. Jeho hlavním posláním je ovšem přehledné zmapování celé koncertní sezony, která zahrnuje od října do dubna následujícího roku celkem 10 koncertů, což dokladuje, že Přítomnost je pravděpodobně jediné společenství pro soudobou hudbu, které téměř po celou koncertní sezonu pravidelně obohacuje svými koncerty pražský hudební život. Aby bylo komu předat hořící štafetu Přítomnosti, snaží se sdružení získávat nové členy mezi mladými umělci např. počet nově příchozích mladých skladatelů se blíží deseti a prohloubení kontaktů s mladou uměleckou generací mají napomáhat dva mimořádné koncerty Přítomnosti (nad rámec zmíněných deseti koncertů v sezoně) věnované skladbám mladých autorů-studentů skladby na Pražské konzervatoři a Konzervatoři Jaroslava Ježka, od loňského roku pořádáné v Muzeu Antonína Dvořáka. To je asi ve stručnosti přehled aktiv spolku, jak je vidím já. Je ovšem řada věcí, které lze v činnosti Přítomnosti zlepšovat a obohacovat: Základním imperativem je zvyšování návštěvnosti koncertů. I když oproti minulým letům návštěvnost mírně stoupla, o posluchače je nutno stále usilovat. Přítomnost je sdružením zcela otevřeným a nezřídka zařazuje skladby nejrůznější stylové orientace, včetně autorů zahraničních. Nicméně většina českých autorů zde sdružených, jejichž díla především zaznívají na koncertech, směřuje svojí hudební řečí do oblasti, které říkám komunikativní moderna. Je to hudba, která jde za posluchačem, na jednu stranu se nezříká nejrůznějších zvukových možností, jež postupně přinášelo celé 20. století, ale nikdy nerezignuje na hudební přirozenost, spontaneitu, logiku formy, melodičnost a v tomto smyslu navazuje na nejživotnější 3

4 Přítomnost současná a doufejme, že i budoucí hudební směry, které přineslo 20. století. Tato hudba může být velmi dobře prezentována v dramaturgii tzv. integrovaných koncertů, tedy koncertů, jejichž dramaturgie je tvořena napříč hudebními slohy. Příkladem takové dramaturgie může být např. koncert Česká a francouzská hudba v proměnách staletí, konaný v letošní sezoně 10. prosince 2008, kdy v podání harfistky Kateřiny Englichové a Dua BeNe (flétnistka Jana Neubauerová- Bošková a klavíristka Eva Benešová) zazněly v rámci jednoho koncertu díla z období klasicismu (F. A. Boieldieu či J. L. Dusík), neoklasicismu 20. století (E. Bozza a F. Poulenc) a díla českých současných autorů (R. Rejšek, L. Sluka a E. Douša). Zatím je tato forma koncertů využívána v dramaturgii spíše ojediněle, ale vidím v ní velkou perspektivu, jak z hlediska posluchačského, tak z hlediska toho, jak se snažit současnou tvorbu vyvést z jakési uzavřenosti do sebe a narušit obecně sdílené povědomí, že současnou hudbu lze prezentovat jen v izolovaných koncertech či hodně pozdě v noci vysílaných rozhlasových relacích tvořených výhradně soudobou hudbou. Co by Přítomnost neměla také opustit a případně dle ekonomických možností i trochu rozšířit, jsou koncerty prezentující českou meziválečnou modernu, tedy hudbu českých autorů dvacátých a třicátých let 20. století, jíž jsme dnes mnoho dlužni. Příkladem takového koncertu, jenž měl mezi přítomnými mimořádný ohlas, byl zahajovací koncert sezony Iša Krejčí a hudební skupina Mánesa. V nastudování houslistky Ivy Fleischhansové-Butler a klavíristy Tomáše Víška zde zazněly skladby Išy Krejčího, Františka Bartoše, Pavla Bořkovce, Bohuslava Martinů a Jaroslava Ježka. Další cestou za získáváním nových posluchačů by mohly být koncerty skladeb komunikativní moderny (ev. s průvodním slovem či besedou s autory) zaměřené zejména na středoškolskou mládež. Přítomnost již také několikrát zkusila spolupracovat (s dobrým výsledkem) s pražskými ZUŠ či Pražskou konzervatoří či Kühnovým dětským sborem. Šlo zpravidla o předvánoční, velmi pěkně navštívené koncerty, které přilákaly i mladé posluchače. Je i řada dalších možností, jak oživit dramaturgii - koncerty spojující poezii a hudbu či koncerty sahající dramaturgicky do jiných žánrů, např. chanson apod. Důležitým momentem je i spolupráce s jinými skladatelskými sdruženími. Standardizovaná je účast Přítomnosti formou jednoho koncertu na Dnech soudobé hudby pořádaných vždy na podzim Společností skladatelů AHUV. O spolupráci s mimo- 4

5 Přítomnost současná a doufejme, že i budoucí pražskými tvůrčími centry bylo usilováno, tady ale většímu záběru budou stát v cestě ekonomické možnosti spolku. Za zvláště důležitou lze považovat prezentaci Přítomnosti mezi co nejširší hudební veřejností. Doposud nejvíce pomáhal Český rozhlas, stanice Vltava (loni např. několikadílný pořad ze skladeb členů Přítomnosti v rámci Hudebního fóra) a také časopis Týdeník Rozhlas, kde v loňském roce vyšel rozhovor o činnosti spolku s někdejším předsedou Přítomnosti Pavlem Trojanem. Tuto spolupráci je nutno udržet a dále kultivovat. Veřejné prezentaci jistě napomáhají i pravidelné sloupky o Přítomnosti v Hudebních rozhledech mající charakter námi placené inzerce. Nicméně za mimořádně důležité bych považoval proniknutí do některého z televizních pořadů o kultuře (Události v kultuře, Terra musica apod.) a také do kulturních rubrik některého z klíčových deníků - Právo, Mladá fronta Dnes, Lidové noviny. Veřejné prezentaci velmi napomáhá vcelku bohatá edice CD s nahrávkami skladeb členů Přítomnosti pořízenými přímo na koncertech. Duchovním otcem a realizátorem myšlenky zaznamenávat provedení skladeb na jednotlivých koncertech byl ing. Ivan Englich. Zdá se, že pro zachování kontinuity této výborné myšlenky jsou vytvořeny základní podmínky, byť v novém personálním obsazení. Je řada dalších věcí a úkolů, o nichž by bylo možno hovořit, např.o udržení stálého okruhu interpretů, kteří jsou ochotni za poměrně skrovných honorářových podmínek účinkovat na koncertech Přítomnosti, či jak více spolupracovat s mladými interprety nebo jak dále využít někdy opravdu mimořádně dramaturgicky zajímavé koncerty, aby nebyly takříkajíc na jedno použití. V oblasti snů zatím zůstává i produkce orchestrálního (symfonického) koncertu. Ovšem, bohužel, i v hudební kultuře platí, že o peníze jde až v první řadě a těch je jen tolik, kolik granty dovolí. Nicméně realita doby je taková jaká je a na nás, činovnících Přítomnosti je, jednak poděkovat Ministerstvu kultury ČR, Magistrátu Hlavního města Prahy, Českému hudebnímu fondu a Hudební nadaci OSA za finanční podporu našich koncertů a zároveň usilovat nadále o to, aby více než osmdesátiletá tradice spolku zůstala zachována. Je to naše povinnost a morální odpovědnost mj. i vůči těm, kteří Přítomnost kdysi zakládali a počátkem devadesátých let obnovovali a dnes již nejsou mezi námi 1. ledna 2009, Doc. Mgr. Eduard Douša, Ph.D., místopředseda Přítomnosti 5

6 Luboši Slukovi k osmdesátinám... V koncertních sálech a v rozhlasovém vysílání se často setkáváme s hudbou a někdy i osobně s významnou osobností české hudby. Dnes je to Luboš Sluka. Jeho hudební talent se zřejmě rozvíjel působením rodinné tradice a později studiem na konzervatoři a Akademii múzických umění v Praze (absolutorium v roce 1959). Původním domovem našeho jubilanta bylo východočeské Opočno. Po narození zde žil do svých dvaadvaceti let. Praha se mu stala domovem po roce 1950, ale i dnes se do podhůří Orlických hor rád a často vrací. V Praze studoval Luboš Sluka skladbu u profesorů F. Píchy, M. Krejčího, J. Řídkého, P. Bořkovce a V. Trojana, oddělení dirigentské u B. Špidry a A. Klímy. Získal zde hluboké znalosti v uměleckých oborech a bohaté zkušenosti ve vedení hudebních těles a institucí. Tvorba Luboše Sluky je bohatá a mnohostranná, vždy sledující nejlepší tradice novodobé české hudební kultury. Výrazové prostředky vycházejí z rozšířené tonality 20. století a jsou vedeny snahou o uchopení nových adekvátních estetických norem současnosti. Z jeho tvůrčí dílny vyšly skladby komorní i orchestrální, dále vokální i řada skladeb pro děti. Bohatě je zastoupena hudba filmová a scénická. Skladby tohoto žánru jsou vysoce ceněny doma i na mezinárodních soutěžích a festivalech (např. I. cena a zlatá medaile ve Varšavě 1955 a mimořádné uznání na festivalu v Cannes 1956 za hudbu k filmu Loutky Jiřího Trnky). První úspěchy se dostavily hned po absolutoriu AMU v roce Bylo to např. zahraniční ocenění Sonáty pro violoncello a klavír stříbrnou medailí na Světovém festivalu mládeže a studentstva. Tvůrčí činnost skladatelskou výrazně prostupovala i práce hudebně organizační a re- 6

7 Luboši Slukovi k osmdesátinám... dakčně vydavatelská. Po asi ročním působení v dramaturgii Čs. televize ( ), byly Slukovy aktivity (do roku 1976) soustředěny na práci ve vydavatelství Panton, kde dlouhodobě zastával funkci šéfredaktora nakladatelské redakce. Kdo jste vyslechli desetidílný cyklus pořadů Českého rozhlasu 3 - Vltava, kde Luboš Sluka vyprávěl o svém působení na české hudební scéně, jistě jste ocenili i jeho schopnosti vypravěčské a dokumentaristické. Ano, to je nyní jeden z mála pamětníků od něhož se můžeme dovědět něco o naší nedávné hudební minulosti a se kterým je radostí se stále setkávat a čerpat nové podněty, poučení i inspiraci pro vlastní práci. Je přáním nás všech, aby Luboš Sluka překonal současné zdravotní problémy a aby i nadále rozdával svou moudrost a laskavé úsměvy. Leden 2009, Oldřich Semerák a výbor Přítomnosti 7

8 D r a m a t u r g i e d r u h é p o l o v i n y 4 3. s e z ó n y P ř í t o m n o s t i , 19:30 hodin Pálffyovský palác, Komorní sál Pražské konzervatoře, Valdštejnská 14, Praha 1 J u b i l a n t i Členský koncert 1 k o n c e r t 8 Luboš Sluka (*1928) Jan Vičar (*1949) Evžen Zámečník (*1939) Luboš Sluka Josef Marek (*1948) Jan Vičar Josef Marek Písně renesanční pro mezzosoprán a klavír Melodrámky pro recitátora a klavír na texty Jiřího Žáčka Uf! La la la Juchů! Ortel samoty pro sólovou violu Památce Petra Bezruče Lento Con moto Largo sostenuto Allegro vivo Sonata pro klavír Homines sumus, non Dei pro mezzosoprán, flétnu a klavír Poučení Šuruppakovo pro alt a harfu Senátor koncertní melodram pro recitátora a klavír na skladatelem upravený text monologu z dramatu Williama Shakespeara Timon Athénský Irena Troupová, Lucie Slepánková - mezzosoprán Gunel Alakbarová - alt Jana Lukášová - flétna Ivana Dohnalová - harfa Jan Řezníček - viola Filip Sychra - recitace Daniel Wiesner, Lenka Sarah Žalčíková, Eva Benešová - klavír Věra Šustíková - režie slova

9 D r a m a t u r g i e d r u h é p o l o v i n y 4 3. s e z ó n y P ř í t o m n o s t i , 19:30 hodin Pálffyovský palác, Komorní sál Pražské konzervatoře, Valdštejnská 14, Praha 1 Klavírní skladby Členský koncert Jan Kasal (*1923) Jiří Bezděk (*1961) Jiří Laburda (*1931) Malá suita pro klavír 4. klavírní sonáta Petr, Laura a Ďábel 7. klavírní sonáta z Provence Bohuslav Řehoř (*1938) Eduard Douša (*1951) Musica pura per piano Fantasie pro dva klavíry Romantica 2 k o n c e r t Eva Benešová - klavír Jan Krejčík - klavír Věra Müllerová - klavír Daniel Wiesner - klavír 9

10 D r a m a t u r g i e p r v n í p o l o v i n y 4 3. s e z ó n y P ř í t o m n o s t i , 19:30 hodin Pálffyovský palác, Komorní sál Pražské konzervatoře, Valdštejnská 14, Praha 1 Komorní instrumentální skladby Členský koncert Vít Clar (*1936) Milan Jíra (*1935) Pavel Kopecký (*1949) Jiří Lukeš (*1985) Rondez-vous pro flétnu a kontrabas Sonáta pro flétnu a klavír Reminiscence pro klarinet a elektroakustický zvuk Sonáta - Elegie Na paměť Luboše Fišera pro flétnu a klavír Čestmír Gregor (*1926) Afrodita Kathmeridu (*1956) Jindra Nečasová (*1960) Červen, pastorale pro klarinet a klavír Terra incognita, klavírní trio Variace pro flétnu a klavír 3 k o n c e r t 10 Mario Mesany - flétna Tadeáš Mesany - kontrabas Duo Bene: Jana Neubauerová-Bošková - flétna, Eva Benešová - klavír Karel Dohnal, Pavel Bušek - klarinet Jan Marcol - klavír České trio: Dana Vlachová - housle, Miroslav Petráš - violoncello, Milan Langer - klavír

11 D r a m a t u r g i e d r u h é p o l o v i n y 4 3. s e z ó n y P ř í t o m n o s t i , 19:30 hodin Pálffyovský palác, Komorní sál Pražské konzervatoře, Valdštejnská 14, Praha 1 Sólové instrumentální skladby Členský koncert Luděk Vlach (*1947) Pavel Hrabánek (*1946) Věra Čermáková (*1961) Jindra Nečasová (*1960) Vojtěch Mojžíš (*1949) Dvě skladby pro akordeon Doteky pro harfu solo Konfrontace pro violoncello solo Fantazie pro flétnu solo Introspekce meditace pro kontrabas solo Miloš Vacek (*1928) Příběhy pro sólový klarinet 4 k o n c e r t Ladislav Horák - akordeon Hana Müllerová-Jouzová - harfa Radomír Širc - violoncello Kateřina Hlaváčová-Macourková - flétna Jiří Hudec - kontrabas Terumi Hatashima - klarinet 11

12 D r a m a t u r g i e d r u h é p o l o v i n y 4 3. s e z ó n y P ř í t o m n o s t i , 19:30 hodin Pálffyovský palác, Komorní sál Pražské konzervatoře, Valdštejnská 14, Praha 1 Členský koncert 5 k o n c e r t 12 Charles Gounod Antonio Vivaldi W. A. Mozart J. S. Bach, Ch.Gounod David Lantz Giulio Caccini Dave and Jean Perry Ilja Hurník (*1922) Tereza Staňková (*1979) Ivana Fitznerová (*1976) Petr Hanzlík (*1968) Ave verum Gloria Adoramus te Bach Alleluia (arr. Donald Moore) Dona Nobis Pacem Ave Maria Cantate Domino Dvanáct preludií pro klavír Stasa pro ženský sbor Sonety pro smíšený sbor Slova hoří pro smíšený sbor Magnificat pro smíšený sbor Smíšený komorní sbor Sanguis Novus, sbm. Jolana Konečná Ramona Lukášová - klavír Beáta Tománková - flétna Miroslav Sekera - klavír Změna programů vyhrazena

13 Mladí autoři se představují Jak jsme již avizovali v Rytmu 1 proběhne pod záštitou Přítomnosti ve dnech 8.a 15.dubna 2009 minifestival z tvorby mladých skladatelů v pražském Muzeu Antonína Dvořáka. Na koncertech studentů kompozičních oddělení Pražské konzervatoře a Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka zazní následující kompozice Tomáš Krejča Daniel Patras Eliška Cílková Oskar Forsberg Karel Eriksson Jiří Ospalík Eliška Svobodová Petra Hrůzová Jiří Lukeš Karel Kohout Štěpánka Hrubecká Chu-Chei Iwasaki Petr Koronthály Via Catarsis pro smyčcové kvarteto a klavír Rozverný kněz pro smyčcové kvarteto a kontrabas Dialog pro housle a klavír Vals on L ängoren pro saxofon, flétnu, kontrabas a klavír One night with the Devil pro střední hlas, soprán saxofon, basový trombon a kontrabas Po dávných stopách pro smyčcové kvarteto a violoncello Pět neděl v klobouku pro flétnu, kontrabas, bicí nástroje a klavír Okno do zahrady pro smyčcové kvarteto a kontrabas Smyčcový kvartet Čtyři písně pro mezzosoprán a klavír na verše Lucie Šlamberové Variace pro klavír Písně na japonské texty Svita pro harfu a violoncello Jiří Pohnán Žesťový kvintet č. 2 Roman Haas (*1980) studoval violoncello na Konzervatoři v Českých Budějovicích a skladbu absolvoval na Pražské konzervatoři ve třídě prof. Bohuslava Řehoře. Tento všestranný a spontánní hudebník se s velkým úspěchem věnuje nejen pedagogické práci, ale i skladatelské tvorbě.v pedagogické činnosti spatřuje svůj hlavní cíl, své poslání. Haas je autor velmi invenční a komunikativní hudby a každá jeho kompozice překvapí něčím novým, zajímavým. V poslední době zaujala jeho Multikulturní svita pro housle, violoncello a klavír, provedená mj. na koncertě Přítomnosti v listopadu Noví členové Přítomnosti 13

14 Koncerty první poloviny 44. sezóny Přítomnosti , 19:30 hodin koncert 1 Pálffyovský palác, Komorní sál Pražské konzervatoře, Valdštejnská 14, Praha 1 E. F. Burian , 19:30 hodin koncert 2 Galerie Lichtenštejnského paláce Přítomnost na Dnech soudobé hudby 2009 ve spolupráci se Společností skladatelů AHUV , 19:30 hodin koncert 3 Pálffyovský palác, Komorní sál Pražské konzervatoře, Valdštejnská 14, Praha 1 Violové kvarteto ČF Zámečník, Vivaldi, G. P. Telemann, Bláha, G. F. Telemann a další , 19:30 hodin koncert 4 Pálffyovský palác, Komorní sál Pražské konzervatoře, Valdštejnská 14, Praha 1 Melodické bicí nástroje - klasika i jazz Krampl, Douša, Trojan, Bauer , 19:30 hodin koncert 5 Pálffyovský palác, Komorní sál Pražské konzervatoře, Valdštejnská 14, Praha 1 Žesťový soubor Pražské konzervatoře Semerák, Clar, Mojžíš a další Definitivní dramaturgie koncertů v jednání. 14

15 Daniel Wiesner - klavír Daniel Wiesner (*1960) vystudoval klavír na Pražské konzervatoři u prof. Valentiny Kameníkové a na Hudební fakultě AMU v Praze ve třídě prof. Petera Toperczera. V letech 1988 a 1990 absolvoval mistrovské kursy u Rudolfa Kehrera ve Výmaru. Kromě několika cen z domácích soutěží, které získal ještě za konzervatorních studií, je Daniel Wiesner vítězem Mezinárodní klavírní soutěže ve skotském Glasgow (1990) a nositelem ceny ze soutěže Vianna da Motta v Lisabonu.V roce 1993 obdržel Cenu Hlávkovy nadace. Jako sólista i vyhledávaný komorní hráč koncertoval ve většině evropských zemí a také v USA, Jordánsku a Tunisu. Je členem několika komorních souborů (od roku 1994 je členem souboru In modo camerale, který získal v roce 1996 Cenu Českého spolku pro komorní hudbu a v témže roce se stal finalistou soutěže v japonské Osace), spolupracuje s renomovanými sólisty. Řadu skladeb svého širokého repertoáru premiéroval a má též obsáhlou diskografii. Nahrál několik sólových CD, mj. s díly B. Smetany, Zd. Fibicha, S. Prokofjeva, K. B. Jiráka a M. Kabeláče. Intenzivně se věnuje soudobé hudbě, zejména české - právě tady má na svém kontě desítky premiér novinek a několik CD nahrávek. Pravidelně natáčí pro Český rozhlas. Jako sólista vystupuje s předními orchestry, s Českou filharmonií (2002: Bartókův Klavírní koncert; 2004: Martinů Dvojkoncert; 2008: Messiaen Barvy nebeského města a Exotičtí ptáci) ), se Symfonickým orchestrem hl. města Prahy FOK (2005: Turangalila Oliviera Messiaena, 2006: Mozartův Klavírní koncert C dur) a mnoha dalšími našimi i zahraničními symfonickými tělesy. Daniel Wiesner (DW) je také častým a velmi vítaným hostem koncertů Přítomnosti, proto se s ním sešel náš redaktor Vít Clar (VC) k malému interwiew. VC: Dane, když jsem nedávno připravoval pro Český rozhlas 3 - Vltava cyklus pořadů Hudební forum, věnovaných Přítomnosti, setkal jsem se s Vaším interpretačním uměním na mnoha nahrávkách. A to nejen na nahrávkách vynikajícího souboru In modo camerale, ale i jiných sestav či nahrávkách sólových. Jak se Vám jeví spolupráce s Přítomností? DW: Když jste jmenoval In modo camerale, tak vlastně už naší podstatou je dáno, že musíme a chceme hrát skladby dvacátého a jednadvacátého století, protože vlastně spojení hoboj, klarinet, fagot a klavír není v hudební historii běžné, takže až na těch několik trií, která můžeme hrát z té klasické literatury, musíme sahat po hudbě soudobé. Mezi jiným jsme proto také oslovovali skladatele, aby napsali skladby přímo cílené pro naše kvarteto, tudíž máme kompozice, které jsou nám věnovány, které jejich autoři napsali přímo pro nás. Snažím se i v jiných souborech, v nichž působím, nebo ve spolupráci s dalšími interprety provozovat soudobou hudbu, protože její styl je mi blízký a rád ji interpretuji. No a koncerty Přítomnosti k tomu dávají příležitost VC: Jste zajisté skvělý komorní hráč, a co Vaše další dráha klavírního virtuóza sólisty? DW: Já si myslím, že tyhle dvě roviny se doplňují, byl jsem toho vždy zastáncem, že kvalitní provozování komorní hry musí být velkým přínosem pro hru sólovou a naopak. Rozhodně se nevyhýbám 15

16 Daniel Wiesner - klavír zahrát si klasicko romantický recitál, ale vedle toho mě ohromně baví být členem zajímavých komorních seskupení a studovat kompozice všech možných stylových období a jak jsem už říkal, zvláště pak hudbu dvacátého a jednadvacátého století, ke které mám velice blízko. VC:A jaké máte plány do budoucnosti, myslím v obou oborech? DW: V nejbližší budoucnosti, v březnu, budu hrát na festivalu Pražské premiéry Dvojkoncert pro housle, klavír a orchestr Miroslava Kubičky, dále budu hrát premiéru klavírní skladby Musica pura Bohuslava Řehoře nebo Sonátu pro klavír Luboše Sluky a řadu dalších skladeb (obě skladby zazní právě na koncertech Přítomnosti, pozn. redakce). VC: Teď si zahraju se slovíčky: Přítomnost, sdružení pro soudobou hudbu, a jak Vy vidíte její budoucnost? Nejen z pohledu interpreta, ale i obecně. DW: Obecně bych řekl, že bych byl velmi rád, kdybychom se tady v té naší malé České republice ubírali tím trendem, který je naprosto běžný v západní Evropě, totiž že soudobá hudba je přirozenou součástí veškerého hudebního dění. V tom jsme velmi pozadu, i na školách se studenti učí hlavně tomu romantickému repertoáru, ale když člověk přijde do Francie, Německa, tak je nemyslitelné, aby studenti nehráli kompozice úplně nejnovější a když už jsem mluvil o Messiaenovi, tak ten je opravdu braný jako klasika. VC:Což taky - ač ne v historickém slova smyslu - opravdu je. DW: Ovšem. Ale abych se vrátil k té otázce: Domnívám se, že i když to vypadá jako kapka v moři, právě činnost Přítomnosti s tím západoevropským trendem koresponduje, takže má a bude mít smysl. Jen vydržte! VC: Budeme se snažit. Poslední, obligátní otázka: Co byste si, Dane, přál v dalším uměleckém a osobním životě? DW: Já vlastně mám to štěstí, že dělám práci, která je zároveň mým koníčkem, která mě baví, a přál bych si, aby ta hudba, kterou se všichni snažíme provozovat s nejlepším vědomím a svědomím, opět získala tu prestiž a priority, jaké tady kdysi měla, když se říkalo Co Čech, to muzikant. To, bohužel, dávno neplatí. Mám také štěstí, že mám dobré rodinné zázemí, abych tu svoji práci mohl dělat dobře, a tak bych si přál, aby to tak zůstalo. 16 VC: Nezbývá než poděkovat za rozhovor a popřát mnoho dalších úspěchů.

17 Český spolek pro komorní hudbu přehled koncertů 2. poloviny sezóny 2008/ /1/2009 7/2/ /2/ /2/ /2/2009 středa 17.30, Sukova síň Koncert laureáta Mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro 2008 (hoboj, klarinet) sobota 10.30, Lichtenštejnský palác Triebensee, Dřevíkovský, Weber, Gounod hoboj - Liběna Séquardtová Česká dechová harmonie středa 19.30, Dvořákova síň Koncert rezidenčního souboru sezony ČSKH Dvořák klavír - András Schiff Panochovo kvarteto pondělí 19.30, Dvořákova síň Martinů, Mahler, Brahms Klavírní kvarteto Bohuslava Martinů sobota 10.30, Lichtenštejnský palác Couperin, Rameau, Benda, Dorati, Graham, Keltenborn, Bach cembalo - Barbara Maria Willi hoboj - Vilém Veverka 2/3/ /3/2009 6/4/2009 8/4/ /4/2009 pondělí 19.30, Dvořákova síň Koncert rezidenčního souboru sezony ČSKH Haydn, Mozart, Schubert klarinet - Wolfgang Meyer fagot - Klaus Thunemann lesní roh - Marie-Luis Neunecker kontrabas - Christian Sutter Panochovo kvarteto sobota 10.30, Lichtenštejnský palác Beethoven, Mozart, Martinů Filharmonické kvarteto Praha pondělí 19.30, Dvořákova síň Novák, Martinů, Schubert Smetanovo trio středa 19.30, Dvořákova síň Koncert rezidenčního souboru sezony ČSKH Mozart, Sommer, Mendelssohn-Bartholdy Panochovo kvarteto sobota 10.30, Lichtenštejnský palác Haydn, Gemrot, Foerster Janáčkovo trio 25/2/2009 středa 17.30, Sukova síň Grieg housle - Pavel Eret klavír - Suzanna Hlinka 17

18 Česká filharmonie uvádí The Czech Philharmonic Orchestra presents Irsko Ireland Lucembursko Luxembourg Německo Germany Nizozemí Netherlands Velká Británie Great Britain Česká republika Czech Republic PŘEHLÍDKA EVROPSKÉ SOUDOBÉ HUDBY A REVIEW OF EUROPEAN CONTEMPORARY WORKS Praha / Prague, Rudolfinum Hlavní program / Main programme 10 orchestrálních koncertů / 10 orchestral concerts - Dvořákova síň / Dvořák Hall Hudba a výstava / ' Music and exhibition' 4 odpolední komorní koncerty / 4 afternoon chamber concerts - Sukova síň, Dvorana a Galerie Rudolfinum / Suk Hall, Ceremony Hall and Galerie Rudolfinum Bernard van Beurden (NL), Harrison Birtwistle (GB), Ivo Bláha (CZ), Peter Maxwell Davies (GB), Jonathan Dove (GB), Joe Duddell (GB), David Fennessy (IRL), Juraj Filas (CZ), David Flynn (IRL), Piers Hellawell (IRL), Kenneth Hesketh (GB), Slavomír Hořínka (CZ), York Höller (D), Karel Husa (CZ), Martin Hybler (CZ), Willem Jeths (NL), Camille Kerger (L), Ctirad Kohoutek (CZ), John Kinsella (IRL), Michal Košut (CZ), Jitka Koželuhová (CZ), Jaroslav Krček (CZ), Miroslav Kubička (CZ), Otomar Kvěch (CZ), Georges Lentz (L), Zdeněk Lukáš (CZ), James MacMillan (GB), David Matthews (GB), Luboš Mrkvička (CZ), Gráinne Mulvey (IRL), Jindra Nečasová-Nardelli (CZ), Robin de Raaff (NL), Aribert Reimann (D), Jan Rybář (CZ), Milan Slavický (CZ), Lukáš Sommer (CZ), Eric Sweeney (IRL), Miloš ORSON Štědroň (CZ), Jiří Teml (CZ), Theo Verbey (NL), Peter-Jan Wagemans (NL) aj. / a.o. / /

19

20 Rytmus, Programový list Přítomnosti - sdružení pro soudobou hudbu Vydává Přítomnost, sdružení pro soudobou hudbu za finanční podpory Magistrátu Hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Hudební nadace OSA a Nadace ČHF Týdeník rozhlas, Hudební rozhledy - mediální partneři Sídlo: c/o Muzeum hudby, Karmelitská 2, Praha 1 Kontaktní adresa: Ing. Věra Kratochvílová, Ostrovského 11, Praha 5 Redakční rada: Eva Benešová, Vít Clar, Eduard Douša, Petr Hanzlík, Afrodita Kathmeridu, Věra Kratochvílová, Josef Marek, Vojtěch Mojžíš, Oldřich Semerák (předseda), Pavel Trojan Dramaturg: Josef Marek Redaktor: Josef Marek Design a grafická úprava: Dáša Pošmourná Layout: Zdenka Matyášová Tisk: Betis, spol. s r.o. Redakční uzávěrka: Registrováno MK ČR č P R A H A P R A U P R A A P R A

Spohr Violin Duo. Oba umělci jsou výhradně zastupováni agenturou Tanja Classical Music Agency. www.koncertniagentura.cz

Spohr Violin Duo. Oba umělci jsou výhradně zastupováni agenturou Tanja Classical Music Agency. www.koncertniagentura.cz Jana Ludvíčková je absolventkou Pražské konzervatoře ( prof. F. Pospíšil) a Guildhall School of Music and Drama v Londýně ( prof. D. Takeno), kde získala mnohá ocenění v rámci studií, jako např: Pyramid

Více

Janáčkovo trio 2009. Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír. www.janacektrio.cz

Janáčkovo trio 2009. Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír. www.janacektrio.cz Janáčkovo trio 2009 Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír www.janacektrio.cz Děkujeme Allianz pojišťovně, a.s., že nás v roce 2009 opět podpořila LEDEN - ÚNOR Na začátku

Více

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D.

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. Ústí nad Labem 2008 Obsah Úvod 9 1. Paul Hindemith - život a dílo v obrysech 13 1. 1 Období mládí a tvůrčích počátků 13 1. 2 Avantgardní období

Více

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 SEZNAM KONCERTŮ 22. ledna 2015, Slavnostní aula Gymnázia Dr. Pekaře od 19.15 hodin abonentní LOBKOWICZ TRIO Lukáš Klánský klavír Jan Mráček housle Ivan Vokáč violoncello

Více

s e z ó n a 2 0 0 8 / 2 0 0 9 R Y T M U S programový list PŘÍTOMNOSTI

s e z ó n a 2 0 0 8 / 2 0 0 9 R Y T M U S programový list PŘÍTOMNOSTI 1 s e z ó n a 2 0 0 8 / 2 0 0 9 R Y T M U S programový list PŘÍTOMNOSTI O psaní partitur... Nevím, zda těch několik následujících řádků nebude na někoho působit staromilsky, jako obdivování starých pořádků,

Více

crescendo = decrescendo = ppp= piano pianissimo= allegro = moderato =

crescendo = decrescendo = ppp= piano pianissimo= allegro = moderato = H dur - 5 křížků: fis, cis, gis, dis, ais 1 Mollová stupnice se čtyřmi křížky se jmenuje cis moll (fis, cis, gis, dis). cis moll harmonická + akordy cis moll melodická + akordy Es + akordy + D7 fis moll

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

Bicí nástroje: 4.ročník. A dur + akordy + D7. fis moll harmonická + akordy. fis moll melodická + akordy. d moll harmonická + akordy

Bicí nástroje: 4.ročník. A dur + akordy + D7. fis moll harmonická + akordy. fis moll melodická + akordy. d moll harmonická + akordy Pěvecké hlasy mají svoje názvy, stejně jako hudební nástroje. Pěvecké hlasy dělíme na ženské, mužské a dětské. Ženské hlasy jsou- nejvyšší soprán, střední mezzosoprán, nejnižší alt. Mužské hlasy jsou-

Více

Petra Vlčková je mladá začínající

Petra Vlčková je mladá začínající Dialog s akordeonem Petra Vlčková & Petr Přibyl Petra Vlčková je mladá začínající akordeonistka. Úspěšně absolvovala Západočeskou univerzitu v Plzni, kde vystudovala hru na akordeon společně s učitelstvím

Více

Základní umělecká škola Choceň. Propojení kolektivní umělecké tvorby s moderními technologiemi ve výuce na ZUŠ Choceň

Základní umělecká škola Choceň. Propojení kolektivní umělecké tvorby s moderními technologiemi ve výuce na ZUŠ Choceň Základní umělecká škola Choceň Název projektu: Propojení kolektivní umělecké tvorby s moderními technologiemi ve výuce na ZUŠ Choceň Reg. č. CZ.1.07/1.1.28/02.0017 Projekt je spolufinancován z Evropského

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

ROBERT FUCHS. Místo / datum narození: Praha /15.03.1972 Mobil: +420 723 755 555 Rodný jazyk: čeština Pevná linka (FAX): +420 272 047 301

ROBERT FUCHS. Místo / datum narození: Praha /15.03.1972 Mobil: +420 723 755 555 Rodný jazyk: čeština Pevná linka (FAX): +420 272 047 301 ROBERT FUCHS Místo / datum narození: Praha /15.03.1972 Mobil: +420 723 755 555 Rodný jazyk: čeština Pevná linka (FAX): +420 272 047 301 Cizí jazyk: angličtina E-mail: robertfuchs.composer@gmail.com Web:

Více

VY_32_INOVACE_04_ Komorní orchestry_38

VY_32_INOVACE_04_ Komorní orchestry_38 VY_32_INOVACE_04_ Komorní orchestry_38 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu :

Více

ŘÍJEN 2009 SEZÓNA KONCERTŮ Z A H A J U J E TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI! Čtvrtek 1.10. 15:30 Refektář TANČÍRNA Oslava Mezinárodního dne seniorů K tanci a poslechu hraje Sparaťanka evergreeny z různých dob

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

1. Houslový, altový, tenorový a basový klíč

1. Houslový, altový, tenorový a basový klíč 1. Houslový, altový, tenorový a basový klíč Názvy not v notové osnově určuje klíč. V hudbě se běžně používají čtyři základní klíče: houslový, altový (violový), tenorový a basový. Houslový klíč (G klíč)

Více

PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013

PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013 PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013 4. března 2014 od 16.30 hod. v Muzeu Bedřicha Smetany Účinkující: Eliška Gattringerová (1. cena soutěže Opera junior

Více

s e z ó n a 2 0 0 7 / 2 0 0 8 R Y T M U S programový list PŘÍTOMNOSTI

s e z ó n a 2 0 0 7 / 2 0 0 8 R Y T M U S programový list PŘÍTOMNOSTI 2 s e z ó n a 2 0 0 7 / 2 0 0 8 R Y T M U S programový list PŘÍTOMNOSTI Jak dál v Přítomnosti Četl jsem nedávno v renomovaném deníku, že Česko (raději ovšem budu užívat označení Česká republika nebo Čechy)

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

Hlavní myšlenkou tohoto festivalu bude spoluvytvářet kvalitní prostředí veřejného prostoru pro obyvatele a návštěvníky Jižní Moravy.

Hlavní myšlenkou tohoto festivalu bude spoluvytvářet kvalitní prostředí veřejného prostoru pro obyvatele a návštěvníky Jižní Moravy. LEDNICKO / VALTICKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL / (LVHF) Hlavní myšlenkou tohoto festivalu bude spoluvytvářet kvalitní prostředí veřejného prostoru pro obyvatele a návštěvníky Jižní Moravy. Tento zcela nový projekt

Více

Základní umělecká škola Choceň. Propojení kolektivní umělecké tvorby s moderními technologiemi ve výuce na ZUŠ Choceň

Základní umělecká škola Choceň. Propojení kolektivní umělecké tvorby s moderními technologiemi ve výuce na ZUŠ Choceň Základní umělecká škola Choceň Název projektu: Propojení kolektivní umělecké tvorby s moderními technologiemi ve výuce na ZUŠ Choceň Reg. č. CZ.1.07/1.1.28/02.0017 Projekt je spolufinancován z Evropského

Více

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, příspěvková organizace MK ČR

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, příspěvková organizace MK ČR Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, příspěvková organizace MK ČR ANOTACE A PŘEHLED AKCÍ K ROKU ČESKÉ HUDBY 2014 I. Celostátní přehlídky a festivaly, které pořádá každoročně NIPOS-ARTAMA

Více

Příloha č. 1: Chronologický přehled života a díla Františka Schäfera

Příloha č. 1: Chronologický přehled života a díla Františka Schäfera Příloha č. 1: Chronologický přehled života a díla Františka Schäfera 1905, 3. dubna Narozen v Břeclavi. 1908 Jako tříletý se začíná učit hře na housle a klavír u svého otce Františka Schäfera (1875 1952).

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ A VÝTVARNÝ OBOR Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne

Více

Z historie české hudby 20. století

Z historie české hudby 20. století Z historie české hudby 20. století Komorní sál Pražské konzervatoře v Pálffyovském paláci v Praze, 27.1.2010 1-3 Bohuslav Martinů (1890-1959): Sonáta pro klavír 18:28 4 Petr Eben (1929-2007): Risonanza

Více

Leoše Janáčka. 21. ročník. housle smyčcové kvarteto. v oborech. vypisuje. Mezinárodní soutěže. v Brně

Leoše Janáčka. 21. ročník. housle smyčcové kvarteto. v oborech. vypisuje. Mezinárodní soutěže. v Brně Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně ve spolupráci s Nadací Leoše Janáčka pod záštitou ministra kultury České republiky Mgr. Daniela Hermana, hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Michala

Více

K otázkám monografického pojetí skladatelské osobnosti a výkladu jejího díla

K otázkám monografického pojetí skladatelské osobnosti a výkladu jejího díla Kabinet hudební historie Etnologického ústavu Akademie věd ČR, v.v.i. pořádá muzikologickou konferenci k 90. narozeninám skladatele Karla Husy na téma K otázkám monografického pojetí skladatelské osobnosti

Více

Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury

Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury Tisková zpráva Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ 7. ledna 2004, 20:00, Rudolfinum, Dvořákova síň Česká filharmonie, dir. Vladimír Válek Antonín Dvořák: 8. symfonie G

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Plzeňské filharmonie o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Plzeňské filharmonie o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Plzeňské filharmonie o.p.s. za rok 2008 Obsah výroční zprávy Tato výroční zpráva obsahuje celkem 19 listů. Úvod a zpráva o činnosti 1-2 Přehled činnosti 3-8 Zpráva auditora 9-11 Rozvaha

Více

Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP. 2012 Konzervatoř Brno

Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP. 2012 Konzervatoř Brno Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP 2012 Konzervatoř Brno 1 Úvod V Konzervatoři Brno se vyučují tři obory Hudba,

Více

MusicOlomouc 2011 3. mezinárodní festival soudobé hudby 26. dubna 4. května 2011

MusicOlomouc 2011 3. mezinárodní festival soudobé hudby 26. dubna 4. května 2011 MusicOlomouc 2011 3. mezinárodní festival soudobé hudby 26. dubna 4. května 2011 KONCERTY KAREN BENTLEY POLLICK Úterý 26. dubna 2011, 19.00 Středa 27. dubna 2011, 19.00 Zrcadlový sál Lázeňského domu Priessnitz,

Více

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. BEDŘICH SMETANA Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

WEST MEETS EAST IN AMEROPA!

WEST MEETS EAST IN AMEROPA! AMEROPA MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL A KURZY KOMORNÍ HRY Ameropa pořádá intenzívní čtrnáctidenní kurzy a festival komorní hudby. Studium se zaměřuje na klasická nástrojová seskupení (smyčcové kvarteto,

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

Učební standardy hlavního oboru hra na klavír

Učební standardy hlavního oboru hra na klavír 1 Učební standardy hlavního oboru hra na klavír Standardy stanovují obecné repertoárové požadavky a minimum studijního materiálu, který musí každý žák nastudovat za příslušný ročník a připravit k pololetní

Více

Příjemné letní dny Vám za festivalový tým přeje a na shledanou na koncertech v příštím ročníku se těší Radek Hrabě, vedoucí projektu

Příjemné letní dny Vám za festivalový tým přeje a na shledanou na koncertech v příštím ročníku se těší Radek Hrabě, vedoucí projektu informační zpravodaj Vážení a milí příznivci cyklu Svátky hudby v Praze, rok se s rokem sešel a pražský cyklus komorní hudby Svátky hudby v Praze, Václav Hudeček a jeho hosté, uzavřel úspěšně svůj jednadvacátý

Více

Kühnův smíšený sbor nám. Bořislavka 2075/11 160 00 Praha 6 IČO: 45250367 web: www.kuhnchoir.cz e-mail: info@kuhnchoir.cz

Kühnův smíšený sbor nám. Bořislavka 2075/11 160 00 Praha 6 IČO: 45250367 web: www.kuhnchoir.cz e-mail: info@kuhnchoir.cz Kühnův smíšený sbor nám. Bořislavka 2075/11 160 00 Praha 6 IČO: 45250367 web: www.kuhnchoir.cz e-mail: info@kuhnchoir.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Kühnův smíšený sbor Kühnův smíšený sbor je dobrovolným sdružením

Více

I. mezinárodní soutěž Vlastimila Lejska

I. mezinárodní soutěž Vlastimila Lejska International Competition of Vlastimil Lejsek I. mezinárodní soutěž Vlastimila Lejska v klavírním duu Brno 13. 14. listopadu 2015 Vždy jsem se snažil psát hudbu pro dobrou pohodu Vlastimil Lejsek Vážení

Více

NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ

NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ Doplň názvy not. Napiš půlové noty. e 1 c 1 g 1 h 1 d 1 a 1 c 2 f 1 Zařaď hudební nástroje (smyčcové, dechové plechové-žesťové, dechové dřevěné, bicí). TYMPÁNY POZOUN KONTRABAS

Více

VY_32_INOVACE_19 Josef Suk : Pohádka_37

VY_32_INOVACE_19 Josef Suk : Pohádka_37 VY_32_INOVACE_19 Josef Suk : Pohádka_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu :

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015. Základní umělecká škola Zlín-Malenovice

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015. Základní umělecká škola Zlín-Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 Základní umělecká škola Zlín-Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola Zlín-Malenovice Sídlo: tř.

Více

BŘEZEN 2010. ČT 11 a PÁ 12I3, Besední dům I 19:30 Jeunesses musicales I 3. ab. koncert

BŘEZEN 2010. ČT 11 a PÁ 12I3, Besední dům I 19:30 Jeunesses musicales I 3. ab. koncert NABÍDKA KONCERTŮ březen až květen 2010 BŘEZEN 2010 ČT 11 a PÁ 12I3, Besední dům I 19:30 Jeunesses musicales I 3. ab. koncert Ginastera Impresiones de la Puna pro flétnu a smyčcové kvarteto Dvořák Smyčcový

Více

Úvodník-Rytmus I/2009 Přítomnost na prahu sezony 2009/2010

Úvodník-Rytmus I/2009 Přítomnost na prahu sezony 2009/2010 Úvodník-Rytmus I/2009 Přítomnost na prahu sezony 2009/2010 Po valné hromadě (proběhla 22.4. 2009) se výbor Přítomnosti obměnil. Přišly, řečeno terminologií sportovních novinářů, významné posily a to muzikolog

Více

TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost

TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Talichův komorní orchestr, o.p.s., Bezová 1658, 147 14 Praha 4 Braník Tel.: +420 2 44 06 26 01-2, Fax: +420 2 44 06 26 02 IČO:

Více

Základní umělecká škola Na Popelce. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015. Příležitost obohatit život o další rozměr!

Základní umělecká škola Na Popelce. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015. Příležitost obohatit život o další rozměr! Základní umělecká škola Na Popelce Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Příležitost obohatit život o další rozměr! I. Úvod Základní umělecká škola Na Popelce ZUŠ Na Popelce je čtyřoborovou školou s dlouholetou

Více

Firemní zpravodaj. první kvartál letošního roku je za námi a já bych se s vámi ráda podělila o novinky a události, které se během té doby udály.

Firemní zpravodaj. první kvartál letošního roku je za námi a já bych se s vámi ráda podělila o novinky a události, které se během té doby udály. duben 2016 Pro zaměstnance PETROF, spol. s r. o. Firemní zpravodaj Vážení a milí kolegové, první kvartál letošního roku je za námi a já bych se s vámi ráda podělila o novinky a události, které se během

Více

Základní umělecká škola Na Popelce. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Příležitost obohatit život o další rozměr!

Základní umělecká škola Na Popelce. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Příležitost obohatit život o další rozměr! Základní umělecká škola Na Popelce Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Příležitost obohatit život o další rozměr! I. Úvod Základní umělecká škola Na Popelce je čtyřoborovou školou s dlouholetou tradicí

Více

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY uvádí pod záštitou Oldřicha Bubeníčka, hejtmana Ústeckého kraje, statutárního města Chomutova, za přispění Ústeckého kraje a ve spolupráci se společností KULTURA A SPORT CHOMUTOV s. r. o. CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ŽLUTICE za školní rok 2012/2013 Úvod výroční zprávy: Výroční zpráva ZUŠ je zpracována podle zákona č564/90 Sb. Se změnou 131/95 Sb. Tato zpráva poskytuje informace

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM HUDEBNÍHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM HUDEBNÍHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM HUDEBNÍHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

KONCERT LAUREÁTŮ. Mladý klavír Pražské konzervatoře 2012

KONCERT LAUREÁTŮ. Mladý klavír Pražské konzervatoře 2012 Pražská konzervatoř pořádá KONCERT LAUREÁTŮ mezinárodní soutěžní přehlídky Mladý klavír Pražské konzervatoře 2012 sobota 20. dubna 2013 v 18:30 hod. Koncertní sál Pražské konzervatoře Dvořákovo nábřeží

Více

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list Inovace výuky Člověk a svět práce Pracovní list Čp 09/09 Pražský filmový orchestr Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce

Více

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2015/16

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2015/16 Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2015/16 Poznámky: Plán je pouze orientační a může se podle potřeby měnit. Plán zahrnuje pouze rámcové tematické okruhy. Výuka je soustavně doplňována

Více

MINIMUM K NÁHRADNÍ ZKOUŠCE Z HUDEBNÍ NAUKY

MINIMUM K NÁHRADNÍ ZKOUŠCE Z HUDEBNÍ NAUKY 1. ROČNÍK 1. pololetí 1. Zvuk, tón, notová osnova, houslový klíč, basový klíč (violoncello, klavír a akordeon), taktová čára 2. Vlastnosti tónu 3. Hudební abeceda, znalost not v houslovém klíči od c1 do

Více

Přehled úspěchů žáků teplické konzervatoře za posledních pět let:

Přehled úspěchů žáků teplické konzervatoře za posledních pět let: Přehled úspěchů žáků teplické konzervatoře za posledních pět let: 2011/2012 Přijetí ke studiu na vysoké škole (zatím známé výsledky) hudební akademie: Jan Zrostlík (4.roč.) housle Milan Al-Ashhab (4.roč.)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská slaví 155. narozeniny

Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská slaví 155. narozeniny Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská slaví 155. narozeniny Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská (Bfs Bb) je známým a úspěšným smíšeným pěveckým tělesem doma i v zahraničí. Letos oslavuje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona 561/2004 Sb. v platném znění a vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 15/2005 Sb.ze dne 27. prosince 2004 v platném znění

Více

KDO JSOU BRNĚNŠTÍ KOMORNÍ SÓLISTÉ

KDO JSOU BRNĚNŠTÍ KOMORNÍ SÓLISTÉ 1 Brněnští komorní sólisté programová nabídka Sezóna 2013-2014 2 KDO JSOU BRNĚNŠTÍ KOMORNÍ SÓLISTÉ Brněnské komorní sólisty založil v devadesátých letech primárius Janáčkova kvarteta Miloš Vacek. Soubor

Více

CHODOVSKÁ TVRZ JE JEDINEČNÁ PAMÁTKA A KULTURNÍ CENTRUM S RESTAURACÍ

CHODOVSKÁ TVRZ JE JEDINEČNÁ PAMÁTKA A KULTURNÍ CENTRUM S RESTAURACÍ JE JEDINEČNÁ PAMÁTKA A KULTURNÍ CENTRUM S RESTAURACÍ PROGRAM KONCERTY: Lasse Matthiessen Duo 19.30 Dánský písničkář žijící střídavě v Kodani a Berlíně. Vstupné: 130/90 Kč. STŘEDA Šansony na tvrzi 18.00

Více

FILM A AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA

FILM A AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA FILM A AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA Film je součástí vizuálního umění. Od druhé polovině 20. století, kdy jej výtvarníci zejména formou videa začali více používat ve své tvorbě, zdomácněl v muzeích umění a galeriích.

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník 1. ročník Rytmická deklamace, hra na ozvěnu. Řeč šeptem, slabě, pomalu, rychle. Rozlišování zvuků. Pozorné a soustředěné naslouchání. Pokusy o zpívaný dialog: Jak se jmenuješ? Rozlišování vysokého a nízkého

Více

Úspěchy školního roku 2011/2012

Úspěchy školního roku 2011/2012 Úspěchy školního roku 2011/2012 Soutěž Karla Ditterse z Dittersdorfu, 18. ročník (14. 10. 2011, Vidnava) Lukáš Dittrich - 6. ročník - klarinet 1. místo Pedagogické vedení: Mgr. Lubomír Bartoň Lukáš Dittrich

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola nám.míru 23, 768 24 tel. 573 35 65 e - mail: reditelka@zushulin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 24-25 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Další místa poskytovaného

Více

Drahomíra Matznerová Chvátalová

Drahomíra Matznerová Chvátalová Chrám Panny Marie Vítězné Pražského Jezulátka Francis Poulenc Koncert pro varhany a orchestr varhany Camerata Bohemica Till Fabian Weser dirigent Natočeno live v rámci Malostranských komorních slavností

Více

37. ROČNÍK HUDEBNÍHO FESTIVALU STŘEDNÍCH PEDAGOGICKÝCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL PEDAGOGICKÝCH V PRACHATICÍCH 26. 3. 29. 3.

37. ROČNÍK HUDEBNÍHO FESTIVALU STŘEDNÍCH PEDAGOGICKÝCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL PEDAGOGICKÝCH V PRACHATICÍCH 26. 3. 29. 3. 37. ROČNÍK HUDEBNÍHO FESTIVALU STŘEDNÍCH PEDAGOGICKÝCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL PEDAGOGICKÝCH V PRACHATICÍCH 26. 3. 29. 3. 2014 Výsledkové listiny KATEGORIE: PĚVECKÉ SBORY 1.místo: DATIO SPgŠ sv,

Více

CHRÁM SV. MIKULÁŠE - STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ, Praha 1 ST. NICHOLAS CHURCH Old-Town Square, Prague 1

CHRÁM SV. MIKULÁŠE - STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ, Praha 1 ST. NICHOLAS CHURCH Old-Town Square, Prague 1 CHRÁM SV. MIKULÁŠE - STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ, Praha 1 ST. NICHOLAS CHURCH Old-Town Square, Prague 1 Pokladna otevřena v den koncertu / Box office open at the day of the concert Info & booking: +420 777 581

Více

Třeboň 10. 14. 7. 2007. 4. ročník festivalu Třeboňská nocturna pořádá Adria Neptun s. r. o., Praha ve spolupráci s Městem Třeboň

Třeboň 10. 14. 7. 2007. 4. ročník festivalu Třeboňská nocturna pořádá Adria Neptun s. r. o., Praha ve spolupráci s Městem Třeboň Třeboňská nocturna Třeboň 10. 14. 7. 2007 4. ročník festivalu Třeboňská nocturna pořádá Adria Neptun s. r. o., Praha ve spolupráci s Městem Třeboň pod záštitou ministra kultury České republiky Mgr. Václava

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb. v platném znění a vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 15/2005 Sb.ze dne 27. prosince 2004 v platném znění

Více

KATALOG KARLOVSKÝCH AKTIVIT Nabídka doprovodných akcí

KATALOG KARLOVSKÝCH AKTIVIT Nabídka doprovodných akcí KATALOG KARLOVSKÝCH AKTIVIT Nabídka doprovodných akcí EXKLUZIVNÍ AKCE STVOŘENÉ NA MÍRU PRO OSLAVY 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. V ROZSAHU OD AKTIVIT PODPORUJÍCÍ CESTOVNÍ RUCH AŽ PO JEDINEČNÁ UMĚLECKÁ

Více

Edukativní programy. Česká filharmonie. Jiří Bělohlávek šéfdirigent. Vše, co jste chtěli vědět o hudbě a báli jste se zeptat

Edukativní programy. Česká filharmonie. Jiří Bělohlávek šéfdirigent. Vše, co jste chtěli vědět o hudbě a báli jste se zeptat Česká filharmonie Vše, co jste chtěli vědět o hudbě a báli jste se zeptat Hudba jako řeč srdce Dopolední programy na objednávku Koncerty a hudební workshopy pro žáky základních a studenty středních škol

Více

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2014

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2014 Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2014 SEZNAM KONCERTŮ čtvrtek 23. ledna, slavnostní aula Gymnázia Dr.Pekaře, od 19.00 hodin abonentní Pavla Švestková mezzosoprán Robert Fuchs klavír čtvrtek 13. února,

Více

58. FESTIVAL SBOROVÉHO UMĚNÍ JIHLAVA 2015

58. FESTIVAL SBOROVÉHO UMĚNÍ JIHLAVA 2015 58. FESTIVAL SBOROVÉHO UMĚNÍ JIHLAVA 2015 5. 7. června 2015, Jihlava Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA Praha a Společnost pro FSU, o. s., Jihlava. I. CHARAKTERISTIKA

Více

Informace pro účastníky

Informace pro účastníky Informace pro účastníky Pěvecké soutěže Olomouc 2015 Základní umělecká škola Žerotín Olomouc, Kavaleristů 6, Rodičovské sdružení ZUŠ Žerotín Olomouc, Spolek pro komorní hudbu ve spolupráci s Moravským

Více

Program soutěžní přehlídky Mladý klavír Pražské konzervatoře 2009 sobota 28. listopadu 2009 Sukova síň Rudolfina Alšovo nábřeží 12, Praha 1

Program soutěžní přehlídky Mladý klavír Pražské konzervatoře 2009 sobota 28. listopadu 2009 Sukova síň Rudolfina Alšovo nábřeží 12, Praha 1 Program soutěžní přehlídky Mladý klavír Pražské konzervatoře 2009 sobota 28. listopadu 2009 Sukova síň Rudolfina Alšovo nábřeží 12, Praha 1 7:00 9:30 Akustické zkoušky účinkujících v 1. přehlídkovém bloku,

Více

Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka vrcholí. Brno, 7.9. 2010

Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka vrcholí. Brno, 7.9. 2010 Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka vrcholí. Brno, 7.9. 2010 Dnes proběhlo v aule HF JAMU druhé kolo 17. ročníku Mezinárodní soutěže Leoše Janáčka. První cenu získalo Quartetto di Gioia, druhou cenu Doležalovo

Více

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY uvádí pod záštitou primátora statutárního města Chomutova, za přispění Ústeckého kraje a ve spolupráci s společností KULTURA A SPORT CHOMUTOV, s. r. o. CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY 18. koncertní sezóna 2013/14

Více

Estetická výchova hudební (EVH) Lidová hudba, píseň, hudebně výrazové prostředky, symfonický orchestr, jevištní hudba

Estetická výchova hudební (EVH) Lidová hudba, píseň, hudebně výrazové prostředky, symfonický orchestr, jevištní hudba Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EVH) Lidová hudba, píseň, hudebně výrazové prostředky, symfonický orchestr, jevištní hudba Prima 1 hodina týdně, tematická CD, DVD,,

Více

Letní festival klasické hudby Za poklady Broumovska začíná už za dva týdny Desátou festivalovou sezónu zahájí Pecková a Margita

Letní festival klasické hudby Za poklady Broumovska začíná už za dva týdny Desátou festivalovou sezónu zahájí Pecková a Margita Letní festival klasické hudby Za poklady Broumovska začíná už za dva týdny Desátou festivalovou sezónu zahájí Pecková a Margita Broumov, 16. června 2015 V sobotu 27. června začíná desátý ročník letního

Více

JOSEF SUK. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.

JOSEF SUK. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: březen 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Vážení a milí účastníci 4. ročníku soutěžní přehlídky. Mozart opět v Olomouci 2015 )

Vážení a milí účastníci 4. ročníku soutěžní přehlídky. Mozart opět v Olomouci 2015 ) Vážení a milí účastníci 4. ročníku soutěžní přehlídky Mozart opět v Olomouci 2015! Jménem pořádajícího klavírního oddělení ZUŠ Žerotín Olomouc Vás chci co nejsrdečněji pozvat do Olomouce a vyjádřit přání,

Více

35. koncertní sezona v Nejdku 2012 2013. Jiří Sulženko Kvarteto Martinů. Programy Stručně Předplatné koncertů o umělcích

35. koncertní sezona v Nejdku 2012 2013. Jiří Sulženko Kvarteto Martinů. Programy Stručně Předplatné koncertů o umělcích K R U H P Ř Á T E L H U D BY V N E J D K U 35. koncertní sezona v Nejdku 2012 2013 Jiří Sulženko Kvarteto Martinů Programy Stručně Předplatné koncertů o umělcích Vážení přátelé klasické komorní hudby,

Více

1963-2013. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OPAVA, SOLNÁ 8, příspěvková organizace. kresba. učitelé. prostorové vyjadřování. akční tvorba

1963-2013. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OPAVA, SOLNÁ 8, příspěvková organizace. kresba. učitelé. prostorové vyjadřování. akční tvorba kresba malba grafika prostorové vyjadřování akce festivaly akční tvorba příprava na SŠ, VŠ za uměním, za vzděláním učitelé 1963-2013 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OPAVA, SOLNÁ 8, příspěvková organizace 1963

Více

Loňský ročník Festivalu španělské kultury IBERICA 2005, který proběhl v srpnu 2005, se setkal s všestranným úspěchem. Festivalu se zúčastnilo téměř 2

Loňský ročník Festivalu španělské kultury IBERICA 2005, který proběhl v srpnu 2005, se setkal s všestranným úspěchem. Festivalu se zúčastnilo téměř 2 Festival španělské kultury IBERICA 2006 30. 8. 2. 9. 2006 Loňský ročník Festivalu španělské kultury IBERICA 2005, který proběhl v srpnu 2005, se setkal s všestranným úspěchem. Festivalu se zúčastnilo téměř

Více

HUDEBNÍ OBOR. Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů - Belgie (Neerpelt) 29. 4. - 4. 5. 2010

HUDEBNÍ OBOR. Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů - Belgie (Neerpelt) 29. 4. - 4. 5. 2010 úspěchy žáků ZUŠ HUDEBNÍ OBOR Stříbrné pásmo získala Lucie Vaníčková z klavírní třídy p. uč. Lenky Šoborové Mozart opět v Olomouci 2009 - soutěžní přehlídka (12. 11. 2009) Chrám i tvrz 2010 - krajská soutěž

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EHV) Když zní krásný hlas, dobře se to poslouchá, Od klasiky k romantické zasněnosti, Hra a její pravidla, Globální pan Nonart, Pan

Více

Duo Škarka - Pohl. Josef Škarka (bass-baritone) Richard Pohl (piano)

Duo Škarka - Pohl. Josef Škarka (bass-baritone) Richard Pohl (piano) Josef Škarka (bass-baritone) Richard Pohl (piano) Komponovaná umělecká vystoupení Tématicky laděné okruhy Divácky orientované okruhy Večery s hudbou a poezií Recitály a cykly pro znalce umění Tématicky

Více

Edukativní programy v Roce české hudby 2014

Edukativní programy v Roce české hudby 2014 JIHOČESKÝ KRAJ JIHOČESKÁ KOMORNÍ FILHARMONIE Školní koncerty Název pořadu: Hudba na šlechtických zámcích Hudební výlet mezi panovníky 17. a 18. století. Na koncertě zazní hudba, která byla zkomponována

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2007-2008 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Hudební nástroje se dělí do několika skupin podle způsobu tvoření tónu.

Hudební nástroje se dělí do několika skupin podle způsobu tvoření tónu. Hudební nástroje Na celém světě existují stovky hudebních nástrojů. My se budeme zabývat především hudebními nástroji, které jsou běžné v Evropě. Některé z těchto nástrojů můžeme vidět a slyšet v symfonickém

Více

Filharmonie zahraje na pardubické univerzitě 14.11.2013 Mladá fronta DNES str. 3 Kraj Pardubický

Filharmonie zahraje na pardubické univerzitě 14.11.2013 Mladá fronta DNES str. 3 Kraj Pardubický Mladá fronta DNES Filharmonie zahraje na pardubické univerzitě 14.11.2013 Mladá fronta DNES str. 3 Kraj Pardubický (gg) Univerzita Pardubice PARDUBICE Výročí událostí spjatých se studenty, které se uskutečnily

Více

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15 Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15 Poznámky: Plán je pouze orientační a může se podle potřeby měnit. Plán zahrnuje pouze rámcové tematické okruhy. Výuka je soustavně doplňována

Více

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2012-2013

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2012-2013 Základní umělecká škola Česká Třebová, Kozlovská 775, 560 02 Česká Třebová Hodnotící zpráva o činnosti školy 2012-2013 Zpracovala: Schválil: Romana Kuklová - účetní MgA.Bohuslav Mimra - ředitel školy 1

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Vyhlášení soutěží základních uměleckých škol ve školním roce 2010/2011

Vyhlášení soutěží základních uměleckých škol ve školním roce 2010/2011 Vyhlášení soutěží základních uměleckých škol ve školním roce 2010/2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje pro školní rok 2010/2011 soutěžní přehlídku výtvarného oboru a soutěž hudebního

Více

ANTONÍN REJCHA. Personální bibliografie Z LITERATURY O ANTONÍNU REJCHOVI. Knihy

ANTONÍN REJCHA. Personální bibliografie Z LITERATURY O ANTONÍNU REJCHOVI. Knihy ANTONÍN REJCHA Personální bibliografie Z LITERATURY O ANTONÍNU REJCHOVI Knihy ŠOTOLOVÁ, Olga: Antonín Rejcha. 1. vyd. P., Supraphon 1977. 254 s. Noty v textu. Souborná díla CODR, Milan: Přemožitelé času.

Více

Novodobá světová premiéra znovuobjevené opery A r g i p p o od Antonia Vivaldiho

Novodobá světová premiéra znovuobjevené opery A r g i p p o od Antonia Vivaldiho Novodobá světová premiéra znovuobjevené opery A r g i p p o od Antonia Vivaldiho Společný projekt barokního souboru Hof-Musici a občanského sdružení Teatro alla Moda, pod záštitou paní Livie Klausové a

Více

Výroční zpráva ZUŠ Jablonné nad Orlicí

Výroční zpráva ZUŠ Jablonné nad Orlicí Výroční zpráva ZUŠ Jablonné nad Orlicí školní rok 2012/2013 1. Základní údaje Název školy: Základní umělecká škola Jablonné nad Orlicí Sídlo: Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše 384, PSČ 561 64 Kontakty:

Více

MANDOLIN DUO Alena Kozáková kytara, Petr Vrobel mandolína

MANDOLIN DUO Alena Kozáková kytara, Petr Vrobel mandolína MANDOLIN DUO Alena Kozáková kytara, Petr Vrobel mandolína Duo společně vystupuje od počátku devadesátých let (dříve pod názvem Odvážná hudba). V repertoáru má skladby od renesančních anonymů po moderní

Více