s e z ó n a / R Y T M U S programový list PŘÍTOMNOSTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "s e z ó n a 2 0 0 8 / 2 0 0 9 R Y T M U S programový list PŘÍTOMNOSTI"

Transkript

1 2 s e z ó n a / R Y T M U S programový list PŘÍTOMNOSTI

2

3 Přítomnost současná a doufejme, že i budoucí R Y T M U S Možná někdo řekne, že to, o čem píši, patří spíše na valnou hromadu Přítomnosti. Na takovýchto fórech ovšem padne tolik slov a vět, aniž by byly mnohdy náležitě vnímány. A tak, protože litera scripta manet, doufám, že těch pár myšlenek a informací vtělených do tohoto úvodníku, bude působit pregnantněji. Jako již několik let sloužící člen výboru Přítomnosti mám za to, že spolek v současné době prožívá z hlediska vlastního fungování jedno z nejlepších období. Především se stabilizovala administrativně správní oblast a to především díky nové jednatelce, paní ing. Věře Kratochvílové, bez jejíž systematické práce se neobejde příprava žádostí o granty i jejich vyúčtování, příprava smluv s interprety, a řada dalších věcí souvisejících s ekonomikou. Profesionální a zcela koncepční podobu má i dramaturgie koncertů (díky, Pepo Marku!) a celkové usilování desetičlenného výboru moudře zastřešuje díky svým lidským vlastnostem a nepochybně i mnohaletým kantorským zkušenostem Oldřich Semerák. Zdá se, že se podařilo najít systémové řešení pokud jde o pořizování zvukových záznamů jednotlivých koncertů a také se zlepšilo organizační zajištění vlastních koncertů (prodej vstupenek, programů a Rytmu) díky již jmenované paní ing. Kratochvílové a jejím dvěma dcerám. V neposlední řadě v této souvislosti nutno zmínit perfektní kustodní služby zkušeného praktika pana Lováse. Fungují solidní internetové stránky (zasloužil se o ně nový a mladý člen výboru Petr Hanzlík), vydává se programový věstník Rytmus, který by časem mohl navázat na tradici prvorepublikového Rytmu, jako určité časopisecké platformy pro současnou hudbu. Jeho hlavním posláním je ovšem přehledné zmapování celé koncertní sezony, která zahrnuje od října do dubna následujícího roku celkem 10 koncertů, což dokladuje, že Přítomnost je pravděpodobně jediné společenství pro soudobou hudbu, které téměř po celou koncertní sezonu pravidelně obohacuje svými koncerty pražský hudební život. Aby bylo komu předat hořící štafetu Přítomnosti, snaží se sdružení získávat nové členy mezi mladými umělci např. počet nově příchozích mladých skladatelů se blíží deseti a prohloubení kontaktů s mladou uměleckou generací mají napomáhat dva mimořádné koncerty Přítomnosti (nad rámec zmíněných deseti koncertů v sezoně) věnované skladbám mladých autorů-studentů skladby na Pražské konzervatoři a Konzervatoři Jaroslava Ježka, od loňského roku pořádáné v Muzeu Antonína Dvořáka. To je asi ve stručnosti přehled aktiv spolku, jak je vidím já. Je ovšem řada věcí, které lze v činnosti Přítomnosti zlepšovat a obohacovat: Základním imperativem je zvyšování návštěvnosti koncertů. I když oproti minulým letům návštěvnost mírně stoupla, o posluchače je nutno stále usilovat. Přítomnost je sdružením zcela otevřeným a nezřídka zařazuje skladby nejrůznější stylové orientace, včetně autorů zahraničních. Nicméně většina českých autorů zde sdružených, jejichž díla především zaznívají na koncertech, směřuje svojí hudební řečí do oblasti, které říkám komunikativní moderna. Je to hudba, která jde za posluchačem, na jednu stranu se nezříká nejrůznějších zvukových možností, jež postupně přinášelo celé 20. století, ale nikdy nerezignuje na hudební přirozenost, spontaneitu, logiku formy, melodičnost a v tomto smyslu navazuje na nejživotnější 3

4 Přítomnost současná a doufejme, že i budoucí hudební směry, které přineslo 20. století. Tato hudba může být velmi dobře prezentována v dramaturgii tzv. integrovaných koncertů, tedy koncertů, jejichž dramaturgie je tvořena napříč hudebními slohy. Příkladem takové dramaturgie může být např. koncert Česká a francouzská hudba v proměnách staletí, konaný v letošní sezoně 10. prosince 2008, kdy v podání harfistky Kateřiny Englichové a Dua BeNe (flétnistka Jana Neubauerová- Bošková a klavíristka Eva Benešová) zazněly v rámci jednoho koncertu díla z období klasicismu (F. A. Boieldieu či J. L. Dusík), neoklasicismu 20. století (E. Bozza a F. Poulenc) a díla českých současných autorů (R. Rejšek, L. Sluka a E. Douša). Zatím je tato forma koncertů využívána v dramaturgii spíše ojediněle, ale vidím v ní velkou perspektivu, jak z hlediska posluchačského, tak z hlediska toho, jak se snažit současnou tvorbu vyvést z jakési uzavřenosti do sebe a narušit obecně sdílené povědomí, že současnou hudbu lze prezentovat jen v izolovaných koncertech či hodně pozdě v noci vysílaných rozhlasových relacích tvořených výhradně soudobou hudbou. Co by Přítomnost neměla také opustit a případně dle ekonomických možností i trochu rozšířit, jsou koncerty prezentující českou meziválečnou modernu, tedy hudbu českých autorů dvacátých a třicátých let 20. století, jíž jsme dnes mnoho dlužni. Příkladem takového koncertu, jenž měl mezi přítomnými mimořádný ohlas, byl zahajovací koncert sezony Iša Krejčí a hudební skupina Mánesa. V nastudování houslistky Ivy Fleischhansové-Butler a klavíristy Tomáše Víška zde zazněly skladby Išy Krejčího, Františka Bartoše, Pavla Bořkovce, Bohuslava Martinů a Jaroslava Ježka. Další cestou za získáváním nových posluchačů by mohly být koncerty skladeb komunikativní moderny (ev. s průvodním slovem či besedou s autory) zaměřené zejména na středoškolskou mládež. Přítomnost již také několikrát zkusila spolupracovat (s dobrým výsledkem) s pražskými ZUŠ či Pražskou konzervatoří či Kühnovým dětským sborem. Šlo zpravidla o předvánoční, velmi pěkně navštívené koncerty, které přilákaly i mladé posluchače. Je i řada dalších možností, jak oživit dramaturgii - koncerty spojující poezii a hudbu či koncerty sahající dramaturgicky do jiných žánrů, např. chanson apod. Důležitým momentem je i spolupráce s jinými skladatelskými sdruženími. Standardizovaná je účast Přítomnosti formou jednoho koncertu na Dnech soudobé hudby pořádaných vždy na podzim Společností skladatelů AHUV. O spolupráci s mimo- 4

5 Přítomnost současná a doufejme, že i budoucí pražskými tvůrčími centry bylo usilováno, tady ale většímu záběru budou stát v cestě ekonomické možnosti spolku. Za zvláště důležitou lze považovat prezentaci Přítomnosti mezi co nejširší hudební veřejností. Doposud nejvíce pomáhal Český rozhlas, stanice Vltava (loni např. několikadílný pořad ze skladeb členů Přítomnosti v rámci Hudebního fóra) a také časopis Týdeník Rozhlas, kde v loňském roce vyšel rozhovor o činnosti spolku s někdejším předsedou Přítomnosti Pavlem Trojanem. Tuto spolupráci je nutno udržet a dále kultivovat. Veřejné prezentaci jistě napomáhají i pravidelné sloupky o Přítomnosti v Hudebních rozhledech mající charakter námi placené inzerce. Nicméně za mimořádně důležité bych považoval proniknutí do některého z televizních pořadů o kultuře (Události v kultuře, Terra musica apod.) a také do kulturních rubrik některého z klíčových deníků - Právo, Mladá fronta Dnes, Lidové noviny. Veřejné prezentaci velmi napomáhá vcelku bohatá edice CD s nahrávkami skladeb členů Přítomnosti pořízenými přímo na koncertech. Duchovním otcem a realizátorem myšlenky zaznamenávat provedení skladeb na jednotlivých koncertech byl ing. Ivan Englich. Zdá se, že pro zachování kontinuity této výborné myšlenky jsou vytvořeny základní podmínky, byť v novém personálním obsazení. Je řada dalších věcí a úkolů, o nichž by bylo možno hovořit, např.o udržení stálého okruhu interpretů, kteří jsou ochotni za poměrně skrovných honorářových podmínek účinkovat na koncertech Přítomnosti, či jak více spolupracovat s mladými interprety nebo jak dále využít někdy opravdu mimořádně dramaturgicky zajímavé koncerty, aby nebyly takříkajíc na jedno použití. V oblasti snů zatím zůstává i produkce orchestrálního (symfonického) koncertu. Ovšem, bohužel, i v hudební kultuře platí, že o peníze jde až v první řadě a těch je jen tolik, kolik granty dovolí. Nicméně realita doby je taková jaká je a na nás, činovnících Přítomnosti je, jednak poděkovat Ministerstvu kultury ČR, Magistrátu Hlavního města Prahy, Českému hudebnímu fondu a Hudební nadaci OSA za finanční podporu našich koncertů a zároveň usilovat nadále o to, aby více než osmdesátiletá tradice spolku zůstala zachována. Je to naše povinnost a morální odpovědnost mj. i vůči těm, kteří Přítomnost kdysi zakládali a počátkem devadesátých let obnovovali a dnes již nejsou mezi námi 1. ledna 2009, Doc. Mgr. Eduard Douša, Ph.D., místopředseda Přítomnosti 5

6 Luboši Slukovi k osmdesátinám... V koncertních sálech a v rozhlasovém vysílání se často setkáváme s hudbou a někdy i osobně s významnou osobností české hudby. Dnes je to Luboš Sluka. Jeho hudební talent se zřejmě rozvíjel působením rodinné tradice a později studiem na konzervatoři a Akademii múzických umění v Praze (absolutorium v roce 1959). Původním domovem našeho jubilanta bylo východočeské Opočno. Po narození zde žil do svých dvaadvaceti let. Praha se mu stala domovem po roce 1950, ale i dnes se do podhůří Orlických hor rád a často vrací. V Praze studoval Luboš Sluka skladbu u profesorů F. Píchy, M. Krejčího, J. Řídkého, P. Bořkovce a V. Trojana, oddělení dirigentské u B. Špidry a A. Klímy. Získal zde hluboké znalosti v uměleckých oborech a bohaté zkušenosti ve vedení hudebních těles a institucí. Tvorba Luboše Sluky je bohatá a mnohostranná, vždy sledující nejlepší tradice novodobé české hudební kultury. Výrazové prostředky vycházejí z rozšířené tonality 20. století a jsou vedeny snahou o uchopení nových adekvátních estetických norem současnosti. Z jeho tvůrčí dílny vyšly skladby komorní i orchestrální, dále vokální i řada skladeb pro děti. Bohatě je zastoupena hudba filmová a scénická. Skladby tohoto žánru jsou vysoce ceněny doma i na mezinárodních soutěžích a festivalech (např. I. cena a zlatá medaile ve Varšavě 1955 a mimořádné uznání na festivalu v Cannes 1956 za hudbu k filmu Loutky Jiřího Trnky). První úspěchy se dostavily hned po absolutoriu AMU v roce Bylo to např. zahraniční ocenění Sonáty pro violoncello a klavír stříbrnou medailí na Světovém festivalu mládeže a studentstva. Tvůrčí činnost skladatelskou výrazně prostupovala i práce hudebně organizační a re- 6

7 Luboši Slukovi k osmdesátinám... dakčně vydavatelská. Po asi ročním působení v dramaturgii Čs. televize ( ), byly Slukovy aktivity (do roku 1976) soustředěny na práci ve vydavatelství Panton, kde dlouhodobě zastával funkci šéfredaktora nakladatelské redakce. Kdo jste vyslechli desetidílný cyklus pořadů Českého rozhlasu 3 - Vltava, kde Luboš Sluka vyprávěl o svém působení na české hudební scéně, jistě jste ocenili i jeho schopnosti vypravěčské a dokumentaristické. Ano, to je nyní jeden z mála pamětníků od něhož se můžeme dovědět něco o naší nedávné hudební minulosti a se kterým je radostí se stále setkávat a čerpat nové podněty, poučení i inspiraci pro vlastní práci. Je přáním nás všech, aby Luboš Sluka překonal současné zdravotní problémy a aby i nadále rozdával svou moudrost a laskavé úsměvy. Leden 2009, Oldřich Semerák a výbor Přítomnosti 7

8 D r a m a t u r g i e d r u h é p o l o v i n y 4 3. s e z ó n y P ř í t o m n o s t i , 19:30 hodin Pálffyovský palác, Komorní sál Pražské konzervatoře, Valdštejnská 14, Praha 1 J u b i l a n t i Členský koncert 1 k o n c e r t 8 Luboš Sluka (*1928) Jan Vičar (*1949) Evžen Zámečník (*1939) Luboš Sluka Josef Marek (*1948) Jan Vičar Josef Marek Písně renesanční pro mezzosoprán a klavír Melodrámky pro recitátora a klavír na texty Jiřího Žáčka Uf! La la la Juchů! Ortel samoty pro sólovou violu Památce Petra Bezruče Lento Con moto Largo sostenuto Allegro vivo Sonata pro klavír Homines sumus, non Dei pro mezzosoprán, flétnu a klavír Poučení Šuruppakovo pro alt a harfu Senátor koncertní melodram pro recitátora a klavír na skladatelem upravený text monologu z dramatu Williama Shakespeara Timon Athénský Irena Troupová, Lucie Slepánková - mezzosoprán Gunel Alakbarová - alt Jana Lukášová - flétna Ivana Dohnalová - harfa Jan Řezníček - viola Filip Sychra - recitace Daniel Wiesner, Lenka Sarah Žalčíková, Eva Benešová - klavír Věra Šustíková - režie slova

9 D r a m a t u r g i e d r u h é p o l o v i n y 4 3. s e z ó n y P ř í t o m n o s t i , 19:30 hodin Pálffyovský palác, Komorní sál Pražské konzervatoře, Valdštejnská 14, Praha 1 Klavírní skladby Členský koncert Jan Kasal (*1923) Jiří Bezděk (*1961) Jiří Laburda (*1931) Malá suita pro klavír 4. klavírní sonáta Petr, Laura a Ďábel 7. klavírní sonáta z Provence Bohuslav Řehoř (*1938) Eduard Douša (*1951) Musica pura per piano Fantasie pro dva klavíry Romantica 2 k o n c e r t Eva Benešová - klavír Jan Krejčík - klavír Věra Müllerová - klavír Daniel Wiesner - klavír 9

10 D r a m a t u r g i e p r v n í p o l o v i n y 4 3. s e z ó n y P ř í t o m n o s t i , 19:30 hodin Pálffyovský palác, Komorní sál Pražské konzervatoře, Valdštejnská 14, Praha 1 Komorní instrumentální skladby Členský koncert Vít Clar (*1936) Milan Jíra (*1935) Pavel Kopecký (*1949) Jiří Lukeš (*1985) Rondez-vous pro flétnu a kontrabas Sonáta pro flétnu a klavír Reminiscence pro klarinet a elektroakustický zvuk Sonáta - Elegie Na paměť Luboše Fišera pro flétnu a klavír Čestmír Gregor (*1926) Afrodita Kathmeridu (*1956) Jindra Nečasová (*1960) Červen, pastorale pro klarinet a klavír Terra incognita, klavírní trio Variace pro flétnu a klavír 3 k o n c e r t 10 Mario Mesany - flétna Tadeáš Mesany - kontrabas Duo Bene: Jana Neubauerová-Bošková - flétna, Eva Benešová - klavír Karel Dohnal, Pavel Bušek - klarinet Jan Marcol - klavír České trio: Dana Vlachová - housle, Miroslav Petráš - violoncello, Milan Langer - klavír

11 D r a m a t u r g i e d r u h é p o l o v i n y 4 3. s e z ó n y P ř í t o m n o s t i , 19:30 hodin Pálffyovský palác, Komorní sál Pražské konzervatoře, Valdštejnská 14, Praha 1 Sólové instrumentální skladby Členský koncert Luděk Vlach (*1947) Pavel Hrabánek (*1946) Věra Čermáková (*1961) Jindra Nečasová (*1960) Vojtěch Mojžíš (*1949) Dvě skladby pro akordeon Doteky pro harfu solo Konfrontace pro violoncello solo Fantazie pro flétnu solo Introspekce meditace pro kontrabas solo Miloš Vacek (*1928) Příběhy pro sólový klarinet 4 k o n c e r t Ladislav Horák - akordeon Hana Müllerová-Jouzová - harfa Radomír Širc - violoncello Kateřina Hlaváčová-Macourková - flétna Jiří Hudec - kontrabas Terumi Hatashima - klarinet 11

12 D r a m a t u r g i e d r u h é p o l o v i n y 4 3. s e z ó n y P ř í t o m n o s t i , 19:30 hodin Pálffyovský palác, Komorní sál Pražské konzervatoře, Valdštejnská 14, Praha 1 Členský koncert 5 k o n c e r t 12 Charles Gounod Antonio Vivaldi W. A. Mozart J. S. Bach, Ch.Gounod David Lantz Giulio Caccini Dave and Jean Perry Ilja Hurník (*1922) Tereza Staňková (*1979) Ivana Fitznerová (*1976) Petr Hanzlík (*1968) Ave verum Gloria Adoramus te Bach Alleluia (arr. Donald Moore) Dona Nobis Pacem Ave Maria Cantate Domino Dvanáct preludií pro klavír Stasa pro ženský sbor Sonety pro smíšený sbor Slova hoří pro smíšený sbor Magnificat pro smíšený sbor Smíšený komorní sbor Sanguis Novus, sbm. Jolana Konečná Ramona Lukášová - klavír Beáta Tománková - flétna Miroslav Sekera - klavír Změna programů vyhrazena

13 Mladí autoři se představují Jak jsme již avizovali v Rytmu 1 proběhne pod záštitou Přítomnosti ve dnech 8.a 15.dubna 2009 minifestival z tvorby mladých skladatelů v pražském Muzeu Antonína Dvořáka. Na koncertech studentů kompozičních oddělení Pražské konzervatoře a Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka zazní následující kompozice Tomáš Krejča Daniel Patras Eliška Cílková Oskar Forsberg Karel Eriksson Jiří Ospalík Eliška Svobodová Petra Hrůzová Jiří Lukeš Karel Kohout Štěpánka Hrubecká Chu-Chei Iwasaki Petr Koronthály Via Catarsis pro smyčcové kvarteto a klavír Rozverný kněz pro smyčcové kvarteto a kontrabas Dialog pro housle a klavír Vals on L ängoren pro saxofon, flétnu, kontrabas a klavír One night with the Devil pro střední hlas, soprán saxofon, basový trombon a kontrabas Po dávných stopách pro smyčcové kvarteto a violoncello Pět neděl v klobouku pro flétnu, kontrabas, bicí nástroje a klavír Okno do zahrady pro smyčcové kvarteto a kontrabas Smyčcový kvartet Čtyři písně pro mezzosoprán a klavír na verše Lucie Šlamberové Variace pro klavír Písně na japonské texty Svita pro harfu a violoncello Jiří Pohnán Žesťový kvintet č. 2 Roman Haas (*1980) studoval violoncello na Konzervatoři v Českých Budějovicích a skladbu absolvoval na Pražské konzervatoři ve třídě prof. Bohuslava Řehoře. Tento všestranný a spontánní hudebník se s velkým úspěchem věnuje nejen pedagogické práci, ale i skladatelské tvorbě.v pedagogické činnosti spatřuje svůj hlavní cíl, své poslání. Haas je autor velmi invenční a komunikativní hudby a každá jeho kompozice překvapí něčím novým, zajímavým. V poslední době zaujala jeho Multikulturní svita pro housle, violoncello a klavír, provedená mj. na koncertě Přítomnosti v listopadu Noví členové Přítomnosti 13

14 Koncerty první poloviny 44. sezóny Přítomnosti , 19:30 hodin koncert 1 Pálffyovský palác, Komorní sál Pražské konzervatoře, Valdštejnská 14, Praha 1 E. F. Burian , 19:30 hodin koncert 2 Galerie Lichtenštejnského paláce Přítomnost na Dnech soudobé hudby 2009 ve spolupráci se Společností skladatelů AHUV , 19:30 hodin koncert 3 Pálffyovský palác, Komorní sál Pražské konzervatoře, Valdštejnská 14, Praha 1 Violové kvarteto ČF Zámečník, Vivaldi, G. P. Telemann, Bláha, G. F. Telemann a další , 19:30 hodin koncert 4 Pálffyovský palác, Komorní sál Pražské konzervatoře, Valdštejnská 14, Praha 1 Melodické bicí nástroje - klasika i jazz Krampl, Douša, Trojan, Bauer , 19:30 hodin koncert 5 Pálffyovský palác, Komorní sál Pražské konzervatoře, Valdštejnská 14, Praha 1 Žesťový soubor Pražské konzervatoře Semerák, Clar, Mojžíš a další Definitivní dramaturgie koncertů v jednání. 14

15 Daniel Wiesner - klavír Daniel Wiesner (*1960) vystudoval klavír na Pražské konzervatoři u prof. Valentiny Kameníkové a na Hudební fakultě AMU v Praze ve třídě prof. Petera Toperczera. V letech 1988 a 1990 absolvoval mistrovské kursy u Rudolfa Kehrera ve Výmaru. Kromě několika cen z domácích soutěží, které získal ještě za konzervatorních studií, je Daniel Wiesner vítězem Mezinárodní klavírní soutěže ve skotském Glasgow (1990) a nositelem ceny ze soutěže Vianna da Motta v Lisabonu.V roce 1993 obdržel Cenu Hlávkovy nadace. Jako sólista i vyhledávaný komorní hráč koncertoval ve většině evropských zemí a také v USA, Jordánsku a Tunisu. Je členem několika komorních souborů (od roku 1994 je členem souboru In modo camerale, který získal v roce 1996 Cenu Českého spolku pro komorní hudbu a v témže roce se stal finalistou soutěže v japonské Osace), spolupracuje s renomovanými sólisty. Řadu skladeb svého širokého repertoáru premiéroval a má též obsáhlou diskografii. Nahrál několik sólových CD, mj. s díly B. Smetany, Zd. Fibicha, S. Prokofjeva, K. B. Jiráka a M. Kabeláče. Intenzivně se věnuje soudobé hudbě, zejména české - právě tady má na svém kontě desítky premiér novinek a několik CD nahrávek. Pravidelně natáčí pro Český rozhlas. Jako sólista vystupuje s předními orchestry, s Českou filharmonií (2002: Bartókův Klavírní koncert; 2004: Martinů Dvojkoncert; 2008: Messiaen Barvy nebeského města a Exotičtí ptáci) ), se Symfonickým orchestrem hl. města Prahy FOK (2005: Turangalila Oliviera Messiaena, 2006: Mozartův Klavírní koncert C dur) a mnoha dalšími našimi i zahraničními symfonickými tělesy. Daniel Wiesner (DW) je také častým a velmi vítaným hostem koncertů Přítomnosti, proto se s ním sešel náš redaktor Vít Clar (VC) k malému interwiew. VC: Dane, když jsem nedávno připravoval pro Český rozhlas 3 - Vltava cyklus pořadů Hudební forum, věnovaných Přítomnosti, setkal jsem se s Vaším interpretačním uměním na mnoha nahrávkách. A to nejen na nahrávkách vynikajícího souboru In modo camerale, ale i jiných sestav či nahrávkách sólových. Jak se Vám jeví spolupráce s Přítomností? DW: Když jste jmenoval In modo camerale, tak vlastně už naší podstatou je dáno, že musíme a chceme hrát skladby dvacátého a jednadvacátého století, protože vlastně spojení hoboj, klarinet, fagot a klavír není v hudební historii běžné, takže až na těch několik trií, která můžeme hrát z té klasické literatury, musíme sahat po hudbě soudobé. Mezi jiným jsme proto také oslovovali skladatele, aby napsali skladby přímo cílené pro naše kvarteto, tudíž máme kompozice, které jsou nám věnovány, které jejich autoři napsali přímo pro nás. Snažím se i v jiných souborech, v nichž působím, nebo ve spolupráci s dalšími interprety provozovat soudobou hudbu, protože její styl je mi blízký a rád ji interpretuji. No a koncerty Přítomnosti k tomu dávají příležitost VC: Jste zajisté skvělý komorní hráč, a co Vaše další dráha klavírního virtuóza sólisty? DW: Já si myslím, že tyhle dvě roviny se doplňují, byl jsem toho vždy zastáncem, že kvalitní provozování komorní hry musí být velkým přínosem pro hru sólovou a naopak. Rozhodně se nevyhýbám 15

16 Daniel Wiesner - klavír zahrát si klasicko romantický recitál, ale vedle toho mě ohromně baví být členem zajímavých komorních seskupení a studovat kompozice všech možných stylových období a jak jsem už říkal, zvláště pak hudbu dvacátého a jednadvacátého století, ke které mám velice blízko. VC:A jaké máte plány do budoucnosti, myslím v obou oborech? DW: V nejbližší budoucnosti, v březnu, budu hrát na festivalu Pražské premiéry Dvojkoncert pro housle, klavír a orchestr Miroslava Kubičky, dále budu hrát premiéru klavírní skladby Musica pura Bohuslava Řehoře nebo Sonátu pro klavír Luboše Sluky a řadu dalších skladeb (obě skladby zazní právě na koncertech Přítomnosti, pozn. redakce). VC: Teď si zahraju se slovíčky: Přítomnost, sdružení pro soudobou hudbu, a jak Vy vidíte její budoucnost? Nejen z pohledu interpreta, ale i obecně. DW: Obecně bych řekl, že bych byl velmi rád, kdybychom se tady v té naší malé České republice ubírali tím trendem, který je naprosto běžný v západní Evropě, totiž že soudobá hudba je přirozenou součástí veškerého hudebního dění. V tom jsme velmi pozadu, i na školách se studenti učí hlavně tomu romantickému repertoáru, ale když člověk přijde do Francie, Německa, tak je nemyslitelné, aby studenti nehráli kompozice úplně nejnovější a když už jsem mluvil o Messiaenovi, tak ten je opravdu braný jako klasika. VC:Což taky - ač ne v historickém slova smyslu - opravdu je. DW: Ovšem. Ale abych se vrátil k té otázce: Domnívám se, že i když to vypadá jako kapka v moři, právě činnost Přítomnosti s tím západoevropským trendem koresponduje, takže má a bude mít smysl. Jen vydržte! VC: Budeme se snažit. Poslední, obligátní otázka: Co byste si, Dane, přál v dalším uměleckém a osobním životě? DW: Já vlastně mám to štěstí, že dělám práci, která je zároveň mým koníčkem, která mě baví, a přál bych si, aby ta hudba, kterou se všichni snažíme provozovat s nejlepším vědomím a svědomím, opět získala tu prestiž a priority, jaké tady kdysi měla, když se říkalo Co Čech, to muzikant. To, bohužel, dávno neplatí. Mám také štěstí, že mám dobré rodinné zázemí, abych tu svoji práci mohl dělat dobře, a tak bych si přál, aby to tak zůstalo. 16 VC: Nezbývá než poděkovat za rozhovor a popřát mnoho dalších úspěchů.

17 Český spolek pro komorní hudbu přehled koncertů 2. poloviny sezóny 2008/ /1/2009 7/2/ /2/ /2/ /2/2009 středa 17.30, Sukova síň Koncert laureáta Mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro 2008 (hoboj, klarinet) sobota 10.30, Lichtenštejnský palác Triebensee, Dřevíkovský, Weber, Gounod hoboj - Liběna Séquardtová Česká dechová harmonie středa 19.30, Dvořákova síň Koncert rezidenčního souboru sezony ČSKH Dvořák klavír - András Schiff Panochovo kvarteto pondělí 19.30, Dvořákova síň Martinů, Mahler, Brahms Klavírní kvarteto Bohuslava Martinů sobota 10.30, Lichtenštejnský palác Couperin, Rameau, Benda, Dorati, Graham, Keltenborn, Bach cembalo - Barbara Maria Willi hoboj - Vilém Veverka 2/3/ /3/2009 6/4/2009 8/4/ /4/2009 pondělí 19.30, Dvořákova síň Koncert rezidenčního souboru sezony ČSKH Haydn, Mozart, Schubert klarinet - Wolfgang Meyer fagot - Klaus Thunemann lesní roh - Marie-Luis Neunecker kontrabas - Christian Sutter Panochovo kvarteto sobota 10.30, Lichtenštejnský palác Beethoven, Mozart, Martinů Filharmonické kvarteto Praha pondělí 19.30, Dvořákova síň Novák, Martinů, Schubert Smetanovo trio středa 19.30, Dvořákova síň Koncert rezidenčního souboru sezony ČSKH Mozart, Sommer, Mendelssohn-Bartholdy Panochovo kvarteto sobota 10.30, Lichtenštejnský palác Haydn, Gemrot, Foerster Janáčkovo trio 25/2/2009 středa 17.30, Sukova síň Grieg housle - Pavel Eret klavír - Suzanna Hlinka 17

18 Česká filharmonie uvádí The Czech Philharmonic Orchestra presents Irsko Ireland Lucembursko Luxembourg Německo Germany Nizozemí Netherlands Velká Británie Great Britain Česká republika Czech Republic PŘEHLÍDKA EVROPSKÉ SOUDOBÉ HUDBY A REVIEW OF EUROPEAN CONTEMPORARY WORKS Praha / Prague, Rudolfinum Hlavní program / Main programme 10 orchestrálních koncertů / 10 orchestral concerts - Dvořákova síň / Dvořák Hall Hudba a výstava / ' Music and exhibition' 4 odpolední komorní koncerty / 4 afternoon chamber concerts - Sukova síň, Dvorana a Galerie Rudolfinum / Suk Hall, Ceremony Hall and Galerie Rudolfinum Bernard van Beurden (NL), Harrison Birtwistle (GB), Ivo Bláha (CZ), Peter Maxwell Davies (GB), Jonathan Dove (GB), Joe Duddell (GB), David Fennessy (IRL), Juraj Filas (CZ), David Flynn (IRL), Piers Hellawell (IRL), Kenneth Hesketh (GB), Slavomír Hořínka (CZ), York Höller (D), Karel Husa (CZ), Martin Hybler (CZ), Willem Jeths (NL), Camille Kerger (L), Ctirad Kohoutek (CZ), John Kinsella (IRL), Michal Košut (CZ), Jitka Koželuhová (CZ), Jaroslav Krček (CZ), Miroslav Kubička (CZ), Otomar Kvěch (CZ), Georges Lentz (L), Zdeněk Lukáš (CZ), James MacMillan (GB), David Matthews (GB), Luboš Mrkvička (CZ), Gráinne Mulvey (IRL), Jindra Nečasová-Nardelli (CZ), Robin de Raaff (NL), Aribert Reimann (D), Jan Rybář (CZ), Milan Slavický (CZ), Lukáš Sommer (CZ), Eric Sweeney (IRL), Miloš ORSON Štědroň (CZ), Jiří Teml (CZ), Theo Verbey (NL), Peter-Jan Wagemans (NL) aj. / a.o. / /

19

20 Rytmus, Programový list Přítomnosti - sdružení pro soudobou hudbu Vydává Přítomnost, sdružení pro soudobou hudbu za finanční podpory Magistrátu Hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Hudební nadace OSA a Nadace ČHF Týdeník rozhlas, Hudební rozhledy - mediální partneři Sídlo: c/o Muzeum hudby, Karmelitská 2, Praha 1 Kontaktní adresa: Ing. Věra Kratochvílová, Ostrovského 11, Praha 5 Redakční rada: Eva Benešová, Vít Clar, Eduard Douša, Petr Hanzlík, Afrodita Kathmeridu, Věra Kratochvílová, Josef Marek, Vojtěch Mojžíš, Oldřich Semerák (předseda), Pavel Trojan Dramaturg: Josef Marek Redaktor: Josef Marek Design a grafická úprava: Dáša Pošmourná Layout: Zdenka Matyášová Tisk: Betis, spol. s r.o. Redakční uzávěrka: Registrováno MK ČR č P R A H A P R A U P R A A P R A

s e z ó n a 2 0 0 8 / 2 0 0 9 R Y T M U S programový list PŘÍTOMNOSTI

s e z ó n a 2 0 0 8 / 2 0 0 9 R Y T M U S programový list PŘÍTOMNOSTI 1 s e z ó n a 2 0 0 8 / 2 0 0 9 R Y T M U S programový list PŘÍTOMNOSTI O psaní partitur... Nevím, zda těch několik následujících řádků nebude na někoho působit staromilsky, jako obdivování starých pořádků,

Více

ROBERT FUCHS. Místo / datum narození: Praha /15.03.1972 Mobil: +420 723 755 555 Rodný jazyk: čeština Pevná linka (FAX): +420 272 047 301

ROBERT FUCHS. Místo / datum narození: Praha /15.03.1972 Mobil: +420 723 755 555 Rodný jazyk: čeština Pevná linka (FAX): +420 272 047 301 ROBERT FUCHS Místo / datum narození: Praha /15.03.1972 Mobil: +420 723 755 555 Rodný jazyk: čeština Pevná linka (FAX): +420 272 047 301 Cizí jazyk: angličtina E-mail: robertfuchs.composer@gmail.com Web:

Více

ŘÍJEN 2009 SEZÓNA KONCERTŮ Z A H A J U J E TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI! Čtvrtek 1.10. 15:30 Refektář TANČÍRNA Oslava Mezinárodního dne seniorů K tanci a poslechu hraje Sparaťanka evergreeny z různých dob

Více

Příloha č. 1: Chronologický přehled života a díla Františka Schäfera

Příloha č. 1: Chronologický přehled života a díla Františka Schäfera Příloha č. 1: Chronologický přehled života a díla Františka Schäfera 1905, 3. dubna Narozen v Břeclavi. 1908 Jako tříletý se začíná učit hře na housle a klavír u svého otce Františka Schäfera (1875 1952).

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

WEST MEETS EAST IN AMEROPA!

WEST MEETS EAST IN AMEROPA! AMEROPA MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL A KURZY KOMORNÍ HRY Ameropa pořádá intenzívní čtrnáctidenní kurzy a festival komorní hudby. Studium se zaměřuje na klasická nástrojová seskupení (smyčcové kvarteto,

Více

TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost

TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Talichův komorní orchestr, o.p.s., Bezová 1658, 147 14 Praha 4 Braník Tel.: +420 2 44 06 26 01-2, Fax: +420 2 44 06 26 02 IČO:

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Základní umělecká škola Na Popelce. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Příležitost obohatit život o další rozměr!

Základní umělecká škola Na Popelce. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Příležitost obohatit život o další rozměr! Základní umělecká škola Na Popelce Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Příležitost obohatit život o další rozměr! I. Úvod Základní umělecká škola Na Popelce je čtyřoborovou školou s dlouholetou tradicí

Více

Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP. 2012 Konzervatoř Brno

Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP. 2012 Konzervatoř Brno Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP 2012 Konzervatoř Brno 1 Úvod V Konzervatoři Brno se vyučují tři obory Hudba,

Více

Edukativní programy v Roce české hudby 2014

Edukativní programy v Roce české hudby 2014 JIHOČESKÝ KRAJ JIHOČESKÁ KOMORNÍ FILHARMONIE Školní koncerty Název pořadu: Hudba na šlechtických zámcích Hudební výlet mezi panovníky 17. a 18. století. Na koncertě zazní hudba, která byla zkomponována

Více

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický obor. Získala prestižní divadelní cenu Thálie, 2x ocenění

Více

KPH Kruh přátel hudby 2015-2016

KPH Kruh přátel hudby 2015-2016 KPH Kruh přátel hudby 2015-2016 Základní informace Všechny potřebné informace pro členství v KPH obdržíte v předprodeji vstupenek MěKS v přízemí městského domu kultury. Tel.: 383 311 535, nebo na www.meks-st.cz

Více

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. BEDŘICH SMETANA Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

KONCERT LAUREÁTŮ. Mladý klavír Pražské konzervatoře 2009

KONCERT LAUREÁTŮ. Mladý klavír Pražské konzervatoře 2009 Pražská konzervatoř /založena 1811/ pořádá KONCERT LAUREÁTŮ soutěžní přehlídky Mladý klavír Pražské konzervatoře 2009 sobota 10. dubna 2010 v 18:30 hod. Rudolfinum, Sukova síň Účinkují: Stefanie Anastasija

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

PROGRAM SPOLEČNOST FRYDERYKA CHOPINA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ ČESKÁ REPUBLIKA

PROGRAM SPOLEČNOST FRYDERYKA CHOPINA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ ČESKÁ REPUBLIKA 56. ročník Chopinova festivalu 13. 23. srpna 2015 10. MEZINÁRODNÍ KLAVÍRNÍ SOUTĚŽ F. CHOPINA 10. 13. srpna 2015 Festival a soutěž se konají za finanční podpory Města Mariánské Lázně, Karlovarského kraje

Více

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz Večery u kapucínů Cyklus benefičních akcí, které se konají první středu v měsíci (mimo letní prázdniny) od 19 hodin v prostorách kláštera bratří kapucínů v Praze na Hradčanech. Svým dobrovolným darem v

Více

Barbara Maria Willi Česko-německá cembalová virtuózka Adam Plachetka Sólista Vídeňské státní opery, host Covent Garden v Londýně

Barbara Maria Willi Česko-německá cembalová virtuózka Adam Plachetka Sólista Vídeňské státní opery, host Covent Garden v Londýně Motto: Stará hudba pro nový věk Patroni projektu Barbara Maria Willi Česko-německá cembalová virtuózka Adam Plachetka Sólista Vídeňské státní opery, host Covent Garden v Londýně Záštita nad projektem JUDr.

Více

200. let Pražs ké konzer vatoře

200. let Pražs ké konzer vatoře 200. let Pražs ké konzer vatoře 2 0 0. L E T P R A Ž S K É K O N Z E R V A T O Ř E STRUČNÁ HISTORIE PRAŽSKÉ KONZERVATOŘE Pražská konzervatoř patří k nejstarším školám tohoto typu v Evropě. Byla založena

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY uvádí pod záštitou hejtmanky Ústeckého kraje a primátorky Statutárního města Chomutova a ve spolupráci s společností KULTURA A SPORT CHOMUTOV, s. r. o. CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY 15. koncertní sezona 2010/11

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník 1. ročník Rytmická deklamace, hra na ozvěnu. Řeč šeptem, slabě, pomalu, rychle. Rozlišování zvuků. Pozorné a soustředěné naslouchání. Pokusy o zpívaný dialog: Jak se jmenuješ? Rozlišování vysokého a nízkého

Více

37. ROČNÍK HUDEBNÍHO FESTIVALU STŘEDNÍCH PEDAGOGICKÝCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL PEDAGOGICKÝCH V PRACHATICÍCH 26. 3. 29. 3.

37. ROČNÍK HUDEBNÍHO FESTIVALU STŘEDNÍCH PEDAGOGICKÝCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL PEDAGOGICKÝCH V PRACHATICÍCH 26. 3. 29. 3. 37. ROČNÍK HUDEBNÍHO FESTIVALU STŘEDNÍCH PEDAGOGICKÝCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL PEDAGOGICKÝCH V PRACHATICÍCH 26. 3. 29. 3. 2014 Výsledkové listiny KATEGORIE: PĚVECKÉ SBORY 1.místo: DATIO SPgŠ sv,

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EHV) Když zní krásný hlas, dobře se to poslouchá, Od klasiky k romantické zasněnosti, Hra a její pravidla, Globální pan Nonart, Pan

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2003. Praha, 22.4.2004

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2003. Praha, 22.4.2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2003 Praha, 22.4.2004 Kühnův dětský sbor o.p.s. I.: Ze zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Nadace Kühnova dětského sboru. IČO 66000696,

Více

Stupnice fis moll má 3 křížky fis, cis, gis

Stupnice fis moll má 3 křížky fis, cis, gis 1 Stupnice fis moll má 3 křížky fis, cis, gis E dur B dur A dur a moll harmonická melodická Crescendo = Decrescendo = Moderato = Allegro = Lento = Adagio = pp = fff = 2 Petr Iljič Čajkovskij Ruský skladatel

Více

Prague Junior Note 2013

Prague Junior Note 2013 Kategorie nejmladších I. cena 8 Koča Filip 24 25 24 22 25 24 24 121 24,200 I. cena 4 Halíková Veronika 24 24 22 20 24 23 23 116 23,200 II. cena 1 Číhalová Rozálie 24 22 22 21 23 23 22 112 22,400 II. cena

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

VARHANNÍ KONCERT. Farnost Sezemice a město Sezemice. První koncert na nově zrekonstruované varhany v kostele Nejsvětější Trojice v Sezemicích

VARHANNÍ KONCERT. Farnost Sezemice a město Sezemice. První koncert na nově zrekonstruované varhany v kostele Nejsvětější Trojice v Sezemicích Farnost Sezemice a město Sezemice VARHANNÍ KONCERT První koncert na nově zrekonstruované varhany v kostele Nejsvětější Trojice v Sezemicích Sobota 1. listopadu 2014 v 18.00 hodin Program koncertu: Johann

Více

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2009/2010 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Strategie Junáka do roku 2022

Strategie Junáka do roku 2022 Strategie Junáka do roku 2022 Miloš Říha Šípek & Vít Rusňák Virus!! Mikulášský seminář Praha, 7. 12. 2013 K čemu slouží strategie? Vytváří rámec pro krátkodobé a střednědobé plánování Pomáhá rozvoji a

Více

Základní umělecká škola Roudnice n. L., Rvačov 112 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Objev svůj talent

Základní umělecká škola Roudnice n. L., Rvačov 112 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Objev svůj talent Základní umělecká škola Roudnice n. L., Rvačov 112 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Objev svůj talent Obsah 1. Identifikační údaje školy... 3 2. Charakteristika školy... 4 3. Zaměření a vize školy... 6 4. Výchovné

Více

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 IZO: 118401067 IČO: 70436304 Tel: 519 371 545 e-mail: zus.breclav@bv.orgman.cz www.zusbreclav.info V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

MOSTECKÁ HUDEBnÍ SETKÁNÍ

MOSTECKÁ HUDEBnÍ SETKÁNÍ uvádí pod záštitou statutárního města Mostu, za přispění Ústeckého kraje a ve spolupráci s Městským divadlem v Mostě 24. koncertní sezóna 2014/15 MOSTECKÁ HUDEBnÍ SETKÁNÍ 24. sezóna Festivalového orchestru

Více

HUDEBNÍ OBOR. Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů - Belgie (Neerpelt) 29. 4. - 4. 5. 2010

HUDEBNÍ OBOR. Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů - Belgie (Neerpelt) 29. 4. - 4. 5. 2010 úspěchy žáků ZUŠ HUDEBNÍ OBOR Stříbrné pásmo získala Lucie Vaníčková z klavírní třídy p. uč. Lenky Šoborové Mozart opět v Olomouci 2009 - soutěžní přehlídka (12. 11. 2009) Chrám i tvrz 2010 - krajská soutěž

Více

Vyhodnocení Grantů v oblasti kultury pro rok 2007 I. kolo (rozpočet = 1.500.000,- Kč)

Vyhodnocení Grantů v oblasti kultury pro rok 2007 I. kolo (rozpočet = 1.500.000,- Kč) Příloha č. 1 k usnesení Rady MČ Praha 1 č.ur08_1168 ze dne 8.12.2008: Vyhodnocení Grantů v oblasti kultury pro rok I. kolo (rozpočet = 1.500.000,- Kč) č. Předkladatel, sídlo Název a popis projektu Celkový

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 16 Čj.: MULA 28233/2010 V Lanškrouně 18.08.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010 Předkladatel:

Více

Hudební festival Antonína Dvořáka ve znamení souznění Východu a Západu

Hudební festival Antonína Dvořáka ve znamení souznění Východu a Západu Hudební festival Antonína Dvořáka ve znamení souznění Východu a Západu PRAHA, 29. dubna 2015 Ve dnech od 29. dubna do 4. června se koná v pořadí již 47. ročník Hudebního festivalu Antonína Dvořáka. Příbram

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Nově objevená virtuózní díla F. Jiránka ve stylu A. Vivaldiho

Nově objevená virtuózní díla F. Jiránka ve stylu A. Vivaldiho Collegium Marianum uvádí Boemo furioso Nově objevená virtuózní díla F. Jiránka ve stylu A. Vivaldiho Dnešní večer bude rozehrán ve znamení virtuozity ve znovuobjevených koncertech Františka Jiránka, jehož

Více

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Hudební skupina Strašlivá Podívaná vznikla na jaře 1988 a v roce 2013 tedy dosáhla věku 25 let. Písničky Strašlivky vycházejí z inspirací historickými a fantazijními

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC Sídlo: Kroměříž,

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15 Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15 Poznámky: Plán je pouze orientační a může se podle potřeby měnit. Plán zahrnuje pouze rámcové tematické okruhy. Výuka je soustavně doplňována

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

Kultura a strukturální fondy Využití prostředků Evropské unie na kulturní projekty

Kultura a strukturální fondy Využití prostředků Evropské unie na kulturní projekty Institut umění Divadelní ústav ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR Program konference Kultura a strukturální fondy Využití prostředků Evropské unie na kulturní projekty 9. prosince 2005, 10.00 16.00

Více

TISKOVÁ KONFERENCE. Tisková zpráva

TISKOVÁ KONFERENCE. Tisková zpráva TISKOVÁ KONFERENCE festivalu CONCENTUS MORAVIAE ve spolupráci s Českým centrem Praha XVI.. ročník Mezinárodního hudebního festivalu 13 měst CONCENTUS MORAVIAE na téma České sny otisky a vzpomínky 28. května

Více

XVI. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO HUDEBNÍHO FESTIVALU JANÁČKOVY HUKVALDY 2009

XVI. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO HUDEBNÍHO FESTIVALU JANÁČKOVY HUKVALDY 2009 XVI. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO HUDEBNÍHO FESTIVALU JANÁČKOVY HUKVALDY 2009 Konaný pod záštitou manželky prezidenta České republiky paní Lívie Klausové Červen Pátek, 19. červen Základní škola a Mateřská škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2007 Praha, 12.6.2008 Kühnův dětský sbor o.p.s. I. Ze zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Nadace Kühnova dětského sboru. IČO 66000696,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PRAHA 9, UČŇOVSKÁ 1 1. část Charakteristika a historie školy, zaměření a vize školy, výchovně vzdělávací strategie, výuka a hodnocení žáků, oblasti vlastního

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

SEZNAM VYŘAZENÝCH/STAŽENÝCH ŽÁDOSTÍ O GRANT KUL 2013

SEZNAM VYŘAZENÝCH/STAŽENÝCH ŽÁDOSTÍ O GRANT KUL 2013 Příloha č. 3 zápisu SEZNAM VYŘAZENÝCH/STAŽENÝCH ŽÁDOSTÍ O GRANT KUL 2013 BA/702 69057613 - Divadelní sdružení BSP Vyšší kvalitu za stejné peníze 6216985 1793400 Žadatel dodal neplatné potvrzení MV o platnosti

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný V: Hlasová hygiena Žák: správně dýchá, dodržuje tón, nasazuje a vyslovuje - správné dýchání, dýchání v pauze - měkké nasazení, pauza - volný nástup - sjednocení hlasového rozsahu - pěvecké

Více

Žádost o příspěvek Nadace Český hudební fond

Žádost o příspěvek Nadace Český hudební fond Žádost o příspěvek Nadace Český hudební fond 118 00 Praha 1, Besední 3, T: 257320008, 257323860, 257326975, Fax: 257312834, E-mail: nadace@nchf.cz, internetová adresa: http://www.nchf.cz Grantové řízení

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2009-2010 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

VELITELSKO PEDAGOGICKÝ SBOR VOJENSKÉ HUDEBNÍ ŠKOLY V ROCE 60. VÝROČÍ ZALOŽENÍ (1983)

VELITELSKO PEDAGOGICKÝ SBOR VOJENSKÉ HUDEBNÍ ŠKOLY V ROCE 60. VÝROČÍ ZALOŽENÍ (1983) náčelník Vojenské hudební školy plk. Zdeněk Sviták zástupce náčelníka pro výuku zástupce náčelníka školy zástupce náčelníka pro věci politické mjr. Jiří Lhotský pplk. František Kysela pplk. Miloslav Klíma

Více

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU PROPOZICE SOUTĚŽE / ORGANIZAČNÍ ŘÁD ROK 2014 Základní škola a Základní umělecká škola Karlovy Vary (dále jen ZŠ a ZUŠ) a Mezinárodní pěvecké centrum Antonína

Více

Vánoční hvězdy v Karlíně

Vánoční hvězdy v Karlíně Nabídka spolupráce 2014 Minulý rok se konal koncert Vánoční Hvězdy v Karlíně v Hudebním Divadle Karlín, na kterém vystoupily hvězdy jako J. Ledecký, L. Machálková, P. Vítek, J. Zelenková, R. Schwab, M.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008. Praha, 12.4.2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008. Praha, 12.4.2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008 Praha, 12.4.2009 Kühnův dětský sbor o.p.s. I. Ze zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Nadace Kühnova dětského sboru. IČO 66000696,

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. Čerchovská 1981/6, 120 00 Praha 2, Vinohrady IČO 264 31 017 2 0 1 1 Název účetní jednotky: Sídlo účetní jednotky: NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo CZ.1.07/1.3.00/14.0059 Název projektu Příjemce Metodická podpora pedagogů základních uměleckých

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět se vyučuje ve všech ročnících, na druhém stupni 1 2 hodiny týdně.

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně. HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu V tomto předmětu je třeba u žáků postupně vytvářet kladný vztah k hudbě, rozvíjet jejich hudebnost, podporovat schopnosti hudbu emocionálně prožít.

Více

Průvodka VY_32_INOVACE_20_03. Mgr. Jana Sedláčková. Mgr. Jana Sedláčková janasedl@centrum.cz druhý ročník. Estetická výchova hudební

Průvodka VY_32_INOVACE_20_03. Mgr. Jana Sedláčková. Mgr. Jana Sedláčková janasedl@centrum.cz druhý ročník. Estetická výchova hudební Průvodka Název DUMu DVOŘÁK A. Název dokumentu Pořadí DUMu v sadě 3 Vedoucí skupiny/sady Datum vytvoření 8. 1. 2013 Jméno autora E-mail autora Ročník studia Předmět nebo tematická oblast Výstižný popis

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016.

Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016. Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016. Provoz školy, kmenové budovy v Olomouci bude 1. září v době 9 11.30 a 12.30 17.00. Níže zmíněné žáky, kteří budou navštěvovat

Více

Zápis z Valné schůze Jindřichohradecký symfonický orchestr 1. 2. 2015

Zápis z Valné schůze Jindřichohradecký symfonický orchestr 1. 2. 2015 Zápis z Valné schůze Jindřichohradecký symfonický orchestr 1. 2. 2015 obsah Valné schůze: 1. Úvod, prezence 2. Zpráva o vedení účetnictví za rok 2014 3. Zpráva revizní komise za rok 2014 4. Prezentace

Více

Voice of Prague s.r.o., Rohanské nábřeží 661/5, Praha 8 Karlín, 186 00

Voice of Prague s.r.o., Rohanské nábřeží 661/5, Praha 8 Karlín, 186 00 Voice of Prague s.r.o., Rohanské nábřeží 661/5, Praha 8 Karlín, 186 00 HRAJEME NEJLEPŠÍ HUDBU V METROPOLI Classic Praha (dříve Classic FM) hraje klasickou a filmovou hudbu, doplněnou pořady s hudbou jazzovou,

Více

VRCHLABSKÉ JAZZOVÁNÍ VEČER S VŮNÍ ŠANSONU

VRCHLABSKÉ JAZZOVÁNÍ VEČER S VŮNÍ ŠANSONU Vstupné: abonentka: 390,- předprodej: festival@ceskedotekyhudby.cz, www.ticket-art.cz, prodejní místa označena modře, tel.:739 42 40 45 jednotlivé vstupné v místě konání koncertu Program 6.6. 18:00 Zámek

Více

Kulturní dům Bystřice nad Pernštejnem KRUH PŘÁTEL HUDBY. Koncertní sezóna 2015-2016 XXXIV. ročník

Kulturní dům Bystřice nad Pernštejnem KRUH PŘÁTEL HUDBY. Koncertní sezóna 2015-2016 XXXIV. ročník Kulturní dům Bystřice nad Pernštejnem KRUH PŘÁTEL HUDBY Koncertní sezóna 2015-2016 XXXIV. ročník Středa 30. září * malý sál KD * 19.30 hodin DUO HOSPRENGLICO KATEŘINA ENGLICHOVÁ - harfa JITKA HOSPROVÁ

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tě lovýchovy Č R Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 - Malá Strana

Ministerstvo školství, mládeže a tě lovýchovy Č R Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 - Malá Strana Ministerstvo školství, mládeže a tě lovýchovy Č R Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 - Malá Strana Ředitelství základní umělecké školy Odbor školství krajského úřadu Česká školní inspekce Vážená paní, vážený

Více

Vokální kvarteto Q VOX

Vokální kvarteto Q VOX Vokální kvarteto Q VOX Muţské vokální kvarteto bylo zaloţeno v roce 1997, jeho členové jsou absolventy JAMU v Brně a AMU v Praze. Jejich působení v hudbě je velmi široké (zpěv ansámblový, sborový, sólový

Více

POZVÁNKA NA FESTIVAL MORAVSKÝ PODZIM 2011

POZVÁNKA NA FESTIVAL MORAVSKÝ PODZIM 2011 POZVÁNKA NA FESTIVAL MORAVSKÝ PODZIM 2011 Ráda bych Vás touto cestou upozornila na 46. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Brno Moravský podzim, který proběhne v několika brněnských koncertních sálech

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 2011/2012 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

tř. Kpt. Jaroše 45 662 54 Brno Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3/5, 602 08 Brno

tř. Kpt. Jaroše 45 662 54 Brno Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3/5, 602 08 Brno Název školy Adresa Konzervatoř Brno tř. Kpt. Jaroše 45 662 54 Brno IČO školy 62 15 72 13 REDIZO školy 600 013 430 telefon 545 215 674 e-mail Webové stránky Právní forma organizace Zřizovatel Rámcový vzdělávací

Více

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA Trubka je žesťový hudební nástroj, který se ve svém původním tvaru vyskytoval již ve starověku. U starých Řeků se používalo trub k povzbuzení odvahy útočících

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

Z ludgeřovického chrámu sv. Mikuláše

Z ludgeřovického chrámu sv. Mikuláše Z ludgeřovického chrámu sv. Mikuláše Příloha č. 1 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2010 Z tradiční hasičské slavnosti k poctění patrona sv. Floriana Jako každoročně o první květnové neděli vyšli i letos

Více

14. ročník rok 2013. 13. ročník rok 2012. neděle 14. července 2013 od 16 hod. Alžběta Poláčková - soprán Stania Ramešová - harfa Roman Fedchuk housle

14. ročník rok 2013. 13. ročník rok 2012. neděle 14. července 2013 od 16 hod. Alžběta Poláčková - soprán Stania Ramešová - harfa Roman Fedchuk housle Cyklus chrámových koncertů Neodmyslitelnou součástí života letního Mělníka se stal cyklus chrámových koncertů. Zatímco v počátcích zaštiťovalo jeho pořádání pouze Proboštství Mělník, od roku 2000 se připojilo

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ, o.p.s. Filharmonie Bohuslava Martinů, o. p. s. Zlín, nám. T.G. Masaryka 5556, PSČ 760 01

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ, o.p.s. Filharmonie Bohuslava Martinů, o. p. s. Zlín, nám. T.G. Masaryka 5556, PSČ 760 01 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ, o.p.s. Adresa společnosti: Filharmonie Bohuslava Martinů, o. p. s. Zlín, nám. T.G. Masaryka 5556, PSČ 760 01 Statutární orgán společnosti: Ředitel společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Č. j.: ZUS HM 107/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Foto: Milan Mainuš Obsah: 1 Základní údaje o škole 2 Přehled oborů vzdělávání a charakteristika pedagogického sboru 3 Rámcový

Více

Český spolek pro komorní hudbu Czech Chamber Music Society. 120. sezona / 120 th season. Programový katalog / Season Guide

Český spolek pro komorní hudbu Czech Chamber Music Society. 120. sezona / 120 th season. Programový katalog / Season Guide Český spolek pro komorní hudbu Czech Chamber Music Society 120. sezona / 120 th season Programový katalog / Season Guide 2014/2015 Rezidenčním souborem jubilejní 120. sezony je proslulé Pražákovo kvarteto,

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

13 kuponů 1+1 vstupenka zdarma červen prosinec 2013

13 kuponů 1+1 vstupenka zdarma červen prosinec 2013 Divadlo Ponec Divadlo v Dlouhé Galerie hl. m. Prahy MeetFactory Městská divadla pražská Museum Kampa Orchestr Berg Studio Béla Švandovo divadlo na Smíchově Uměleckoprůmyslové museum v Praze vydání pro

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno - venkov odloučené pracoviště Zbýšov VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní údaje o škole Název školy Základní umělecká škola, Oslavany, okres

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný V: Pěvecké návyky a mluvní projev Žák: upevňuje si pěvecké návyky správně dýchá, rozezpívá se - vokální dovednosti z nižších ročníků - střídavý dech - nádech, nasazení

Více