Příloha č. 2 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn.sukls116987/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 2 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn.sukls116987/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE"

Transkript

1 Příloha č. 2 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn.sukls116987/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Xomolix 2.5 mg/ml injekční roztok droperidolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři, zdravotní sestře nebo lékárníkovi. V příbalové informaci naleznete: 1. Co je XOMOLIX k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete XOMOLIX užívat 3. Jak se XOMOLIX užívá 4. Možné nežádoucí účinky 5 Jak XOMOLIX uchovávat 6. Další informace 1. CO JE XOMOLIX A K ČEMU SE POUŽÍVÁ Xomolix je injekční roztok obsahující droperidol, který se používá k zabránění nevolnosti nebo zvracení po probuzení po operaci anebo když po operaci užíváte léky proti bolesti na bázi morfinu. 2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE XOMOLIX UŽÍVAT Neužívejte XOMOLIX jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku droperidol, nebo na kteroukoli další složku přípravku Xomolix. (Jejich seznam naleznete v bodu 6 této příbalové informace.) jestliže jste alergický/á na skupinu léků, zvaných butyrofenony, užívaných při léčbě psychických poruch (např. haloperidol, triperidol, benperidol, melperon, domperidon) nebo jestliže má někdo z Vaší rodiny nenormální elektrokardiogram (EKG), tj. záznam elektrické aktivity srdce jestliže máte nízkou hladinu draslíku nebo horčíku v krvi jestliže máte srdeční tep pomalejší než 55 úderů za minutu (ověří lékař nebo zdravotní sestra) nebo jestliže užíváte léky, které by tyto poruchy mohly vyvolat jestliže máte nádor nadledvin (feochromocytom) jestliže jste v kómatu jestliže máte Parkinsonovu chorobu jestliže trpíte těžkou depresí Strana 1 (celkem 6)

2 Zvláštní opatrnosti při použití přípravku XOMOLIX je zapotřebí Dříve než Vám bude podána injekce Xomolixu, sdělte lékaři nebo zdravotní sestře, jestliže: máte epilepsii nebo jste v minulosti měl/a epilepsii máte jakékoli srdeční potíže nebo jste v minulosti měl/a srdeční potíže máte v rodině případ náhlého úmrtí máte problémy s ledvinami (obzvláště pokud jste na dlouhodobé dialýze) máte plicní chorobu nebo jakékoliv potíže s dýcháním trpíte dlouhotrvající žaludeční nevolností nebo průjmem užíváte inzulín užíváte diuretika snižující hladinu draslíku, jako jsou močopudné léky (např. furosemid nebo bendroflumethiazid) užíváte projímadla užíváte glukokortikoidy (druh steroidních hormonů) Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky Prosím, informujte svého lékaře nebo zdravotní sestru o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Neužívejte Xomolix, pokud současně užíváte některý z těchto léků: K čemu se lék užívá Srdeční činnost Antibiotika Alergie Deprese Duševní poruchy, např. schizofrenie apod. Malárie Pyróza Infekce Ovlivnění imunitního systému Rakovina prsu Zvýšení krevního toku do mozku Nauzea (nevolnost) nebo zvracení Lék(y) Chinidin, disopyramid, prokainamid, amiodaron nebo sotalol Azithromycin, erythromycin, sparfloxacin, klarithromycin Astemizol, terfenadin Amitriptylin, maprotilin, fluoxetin, sertralin, fluvoxamin Amisulprid, chlorpromazin, haloperidol, melperon, fenothiazin, pimozid, sulpirid, sertindol, tiaprid Chinin, chlorochin, halofantrin Cisaprid Pentamidin Tacrolimus Tamoxifen Vinkamin Metoklopramid Droperidol, léčivá látka přípravku Xomolix, může zesílit účinky sedativ (zklidňující léky), jako jsou barbituráty, benzodiazepiny a přípravky na bázi morfinu. Rovněž může zvýšit účinky léků užívaných ke snížení krevního tlaku (antihypertenziva) a mnoha jiných léků, např. některých antimykotik, antivirotik a antibiotik. Některé léky mohou také zvýšit účinky droperidolu, např. cimetidin (na žaludeční vředy), ticlopidin (proti městnání krve) a mibefradil (na anginu pectoris). Pokud máte pochybnosti, prosím, obraťte se na svého lékaře nebo zdravotní sestru. Užívání přípravku Xomolix s jídlem a pitím 24 hodin před a po podání přípravku Xomolix nepijte alkohol. Strana 2 (celkem 6)

3 Těhotenství a kojení Pokud jste těhotná, informujte o této skutečnosti lékaře. Ten rozhodne, zda můžete Xomolix užívat. Pokud kojíte a máte dostat Xomolix, doporučujeme Vám pouze jednu dávku. pokračovat, jakmile se po zákroku probudíte. Skojením můžete Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Droperidol má velký vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Alespoň 24 hodin po podání Xomolixu byste neměl/a řídit nebo obsluhovat jakékoli stroje. Důležité informace o některých složkách přípravku XOMOLIX Tento přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) na 1 ml, tj. v podstatě je bez sodíku. 3. JAK SE XOMOLIX UŽÍVÁ Xomolix Vám podá Váš lékař injekcí do žíly. Množství Xomolixu a způsob podání však závisí na situaci. Na základě mnoha faktorů, včetně Vaší hmotnosti, věku a zdravotního stavu, Váš doktor rozhodne, kolik Xomolixu potřebujete. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek XOMOLIX nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Pokud se Vám po podání tohoto léku zvýší tělesná teplota, máte pocit ztuhlých svalů, třes, rychlé otoky ve tváři nebo v krku nebo pokud se dostaví bolesti hrudníku, ihned kontaktujte lékaře. Rovněž byly pozorovány následující nežádoucí účinky: Časté nežádoucí účinky (vyskytují se u méně než 1 z 10 lidí a u více než 1 ze 100 lidí) Ospalost Nízký krevní tlak Méně časté nežádoucí účinky (vyskytují se u méně než 1 ze 100 lidí a u více než 1 ze 1000 lidí) Úzkost Stáčení očí Rychlý tlukot srdce, např. více než 100 tepů za minutu Závrať/točení hlavy Vzácné nežádoucí účinky (vyskytují se u méně než 1 z 1000 lidí osob a více než 1 z lidí) Strana 3 (celkem 6)

4 Vážná alergická reakce známá jako anafylaxe nebo anafylaktický šok Zmatenost Neklid Nepravidelný tlukot srdce Vyrážka Maligní neuroleptický syndrom, jehož příznaky zahrnují horečku, pocení, slinění, svalovou ztuhlost a třas Velmi vzácné nežádoucí účinky (vyskytují se u méně než 1 z lidí) Krevní poruchy (obvykle poruchy postihující červené krvinky nebo krevní destičky). Váš lékař Vám může podat více informací. Změny v náladě směřující ke sklíčenosti, úzkosti, depresi a podrážděnosti Nechtěné svalové pohyby Křeče nebo chvění Infarkt (srdeční zástava) Náhlé úmrtí Jiné vedlejší účinky, které se mohou objevit: Nepřiměřené vylučování antidiuretického hormonu (uvolňuje se příliš hormonu, což vede k nadměrnému zavodnění organismu a k nízkým hladinám sodíku v těle) Halucinace Epileptické záchvaty Parkinsonova choroba Psychomotorická hyperaktivita Kóma Torsade de pointes (životu nebezpečný nepravidelný srdeční rytmus) Prodloužený QT interval na EKG (stav srdce ovlivňující srdeční rytmus) Mdloby Potíže s dýcháním. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři, zdravotní sestře nebo lékárníkovi. 5. JAK PŘÍPRAVEK XOMOLIX UCHOVÁVAT Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Nepoužívejte XOMOLIX po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Roztok je nutno spotřebovat ihned po otevření. Kompatibilita droperidolu s morfin-sulfátem v 0,9% chloridu sodném byla prokázána v plastových stříkačkách (14 dní při pokojové teplotě). Z mikrobiologického hlediska je zředěný přípravek nutno spotřebovat ihned. Pokud není zředěný roztok spotřebován ihned, uživatel nese Strana 4 (celkem 6)

5 odpovědnost za dobu a podmínky uchovávání před použitím. Doba uchovávání by neměla být delší než 24 hodin při teplotě 2-8 C, pokud nebylo zředění roztoku provedeno v kontrolovaných a validovaných aseptických podmínkách. Nepoužívejte Xomolix, pokud si všimnete jakýchkoliv známek porušení obalu či zkažení. Před použitím výrobek vizuálně zkontrolujte a užívejte pouze čirý roztok, který neobsahuje prakticky žádné částečky. Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. Další informace Co přípravek Xomolix obsahuje Léčivou látkou je droperidol, jeden mililitr injekčního roztoku obsahuje 2,5 mg droperidolu. Pomocnými látkami jsou mannitol, kyselina vinná, hydroxid sodný a voda na injekci. Jak přípravek Xomolix vypadá a co obsahuje toto balení Xomolix je čirý bezbarvý injekční roztok. Roztok je obsažen v ampulích z hnědého skla. Každá ampule obsahuje 1 mililitr roztoku. Ampule se dodávají v krabičkách obsahujících 5 až 10 ampulí. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel rozhodnutí o registraci Výrobce Chiesi Pharmaceuticals GmbH, Gonzagagasse 16/ Vídeň Rakousko DelPharm Tours La Baraudière Chambray-Lès-Tours France Strana 5 (celkem 6)

6 Tento léčivý přípravek je registrován v členských státech EHP pod těmito názvy: Xomolix Česká republika, Finsko, Irsko, Itálie, Maďarsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovenská republika, Slovinsko, Španělsko, Velká Británie. Xomolix 2,5 mg/ml Injektionslösung Německo Dehydrobenzperidol Belgie, Dánsko Dridol Island a Norsko Tato příbalová informace byla naposledy schválena Strana 6 (celkem 6)

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls28846/2008 a příloha k sp.zn. sukls178559/2011

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls28846/2008 a příloha k sp.zn. sukls178559/2011 Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls28846/2008 a příloha k sp.zn. sukls178559/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE PK-Merz Infusion Amantadini sulfas Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Cisordinol-Acutard 50 mg/ml injekční roztok Zuclopenthixoli acetas

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Cisordinol-Acutard 50 mg/ml injekční roztok Zuclopenthixoli acetas Příloha č.1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls263942/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Cisordinol-Acutard 50 mg/ml injekční roztok Zuclopenthixoli acetas Přečtěte si pozorně celou

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Cisordinol Depot 200 mg/ml injekční roztok Zuclopenthixoli decanoas

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Cisordinol Depot 200 mg/ml injekční roztok Zuclopenthixoli decanoas Příloha č.1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls264392/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Cisordinol Depot 200 mg/ml injekční roztok Zuclopenthixoli decanoas Přečtěte si pozorně celou

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Zypsilan 20 mg Zypsilan 40 mg Zypsilan 60 mg Zypsilan 80 mg tvrdé tobolky ziprasidonum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Zypsilan 20 mg Zypsilan 40 mg Zypsilan 60 mg Zypsilan 80 mg tvrdé tobolky ziprasidonum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Zypsilan 20 mg Zypsilan 40 mg Zypsilan 60 mg Zypsilan 80 mg tvrdé tobolky ziprasidonum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: informace pro pacienta. NEBILET PLUS H 5 mg/25 mg potahované tablety (nebivololum/hydrochlorothiazidum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: informace pro pacienta. NEBILET PLUS H 5 mg/25 mg potahované tablety (nebivololum/hydrochlorothiazidum) Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn. sukls129650/2012 a příloha k sp. zn. sukls99684/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: informace pro pacienta NEBILET PLUS H 5 mg/25 mg potahované tablety

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE : INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE : INFORMACE PRO UŽIVATELE PŘÍBALOVÁ INFORMACE : INFORMACE PRO UŽIVATELE Fosinopril +pharma 20 mg Tablety Fosinoprilum natricum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. - Ponechte

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Flumazenil Pharmaselect 0,1 mg/ml injekční roztok/koncentrát pro přípravu infuzního roztoku Flumazenilum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Flumazenil Pharmaselect 0,1 mg/ml injekční roztok/koncentrát pro přípravu infuzního roztoku Flumazenilum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Flumazenil Pharmaselect 0,1 mg/ml injekční roztok/koncentrát pro přípravu infuzního roztoku Flumazenilum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. ALBUNORM 5% 50g/l, infuzní roztok Lidský albumin

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. ALBUNORM 5% 50g/l, infuzní roztok Lidský albumin Sp.zn.sukls151598/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE ALBUNORM 5% 50g/l, infuzní roztok Lidský albumin Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls171478-80/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Risperdal Consta 25 mg Risperdal Consta 37,5 mg Risperdal Consta 50 mg prášek pro přípravu

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls206851/2011 a příloha k sp. zn. sukls119306/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELE

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls206851/2011 a příloha k sp. zn. sukls119306/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls206851/2011 a příloha k sp. zn. sukls119306/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELE MONACE 10 mg, MONACE 20 mg tablety Fosinoprilum natricum

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Rorendo Oro Tab 0,5 mg Rorendo Oro Tab 1 mg Rorendo Oro Tab 2 mg tablety dispergovatelné v ústech

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Rorendo Oro Tab 0,5 mg Rorendo Oro Tab 1 mg Rorendo Oro Tab 2 mg tablety dispergovatelné v ústech PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Rorendo Oro Tab 0,5 mg Rorendo Oro Tab 1 mg Rorendo Oro Tab 2 mg tablety dispergovatelné v ústech risperidonum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls19199/2011, sukls19494/2011, sukls19498/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls19199/2011, sukls19494/2011, sukls19498/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls19199/2011, sukls19494/2011, sukls19498/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Octreotide CSC Pharmaceuticals 50 mikrogramů/ml Octreotide

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. SERDOLECT 4 mg SERDOLECT 12 mg SERDOLECT 16 mg SERDOLECT 20 mg potahované tablety sertindolum

Příbalová informace: informace pro pacienta. SERDOLECT 4 mg SERDOLECT 12 mg SERDOLECT 16 mg SERDOLECT 20 mg potahované tablety sertindolum sp.zn. sukls182112/2014sp.zn. sukls205400/2014 Příbalová informace: informace pro pacienta SERDOLECT 4 mg SERDOLECT 12 mg SERDOLECT 16 mg SERDOLECT 20 mg potahované tablety sertindolum Přečtěte si pozorně

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Eurartesim 160 mg/20 mg potahované tablety piperaquinum / artenimolum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Eurartesim 160 mg/20 mg potahované tablety piperaquinum / artenimolum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Eurartesim 160 mg/20 mg potahované tablety piperaquinum / artenimolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.

Více

Příloha č. 1a) k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls208073/2010

Příloha č. 1a) k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls208073/2010 Příloha č. 1a) k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls208073/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Olanzapine Ranbaxy 2,5mg tablety Olanzapine Ranbaxy 5mg tablety Olanzapine Ranbaxy 7,5mg

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls244162/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls244162/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls244162/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 0,5 ml Injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce Konjugovaná polysacharidová

Více

BIKALARD 50 mg potahované tablety (bicalutamidum)

BIKALARD 50 mg potahované tablety (bicalutamidum) PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE BIKALARD 50 mg potahované tablety (bicalutamidum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. - Ponechejte si

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. APO-BICALUTAMID 50 potahované tablety (Bicalutamidum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. APO-BICALUTAMID 50 potahované tablety (Bicalutamidum) Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls97511/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE APO-BICALUTAMID 50 potahované tablety (Bicalutamidum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn. sukls124816/2011 a příloha k sp. zn. sukls142812/2010, sukls18010/2011, sukls238456/2010

Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn. sukls124816/2011 a příloha k sp. zn. sukls142812/2010, sukls18010/2011, sukls238456/2010 Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn. sukls124816/2011 a příloha k sp. zn. sukls142812/2010, sukls18010/2011, sukls238456/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE Azitromycin

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Zorem 5 mg Zorem 10 mg tablety amlodipinum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Zorem 5 mg Zorem 10 mg tablety amlodipinum Příbalová informace: informace pro uživatele Zorem 5 mg Zorem 10 mg tablety amlodipinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Cisatracurium Pfizer 2 mg/ml injekční/infuzní roztok Cisatracurium

Příbalová informace: informace pro uživatele. Cisatracurium Pfizer 2 mg/ml injekční/infuzní roztok Cisatracurium Příbalová informace: informace pro uživatele Cisatracurium Pfizer 2 mg/ml injekční/infuzní roztok Cisatracurium Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele Gleperil Combi 4 mg/1,25 mg tablety. perindoprilum erbuminum/indapamidum

Příbalová informace: informace pro uživatele Gleperil Combi 4 mg/1,25 mg tablety. perindoprilum erbuminum/indapamidum sp. zn. sukls210798/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele Gleperil Combi 4 mg/1,25 mg tablety perindoprilum erbuminum/indapamidum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete

Více

Příloha č. 2a k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls186189/2011 a k sp.zn. sukls60343/2011. Primovist 0,25 mmol/ml, injekční roztok

Příloha č. 2a k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls186189/2011 a k sp.zn. sukls60343/2011. Primovist 0,25 mmol/ml, injekční roztok Příloha č. 2a k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls186189/2011 a k sp.zn. sukls60343/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE Primovist 0,25 mmol/ml, injekční roztok Dinatrii gadoxetas

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE ZOPRIDOXIN 5 mg ZOPRIDOXIN 10 mg ZOPRIDOXIN 15 mg ZOPRIDOXIN 20 mg tablety dispergovatelné v ústech olanzapinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

Příbalová informace: Informace pro uživatele. Zolafren 5 mg tablety Zolafren 10 mg tablety Olanzapinum

Příbalová informace: Informace pro uživatele. Zolafren 5 mg tablety Zolafren 10 mg tablety Olanzapinum sp.zn. sukls11146/2015 Příbalová informace: Informace pro uživatele Zolafren 5 mg tablety Zolafren 10 mg tablety Olanzapinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE Pro léčivý přípravek dostupný na lékařský předpis PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA

PŘÍBALOVÁ INFORMACE Pro léčivý přípravek dostupný na lékařský předpis PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA PŘÍBALOVÁ INFORMACE Pro léčivý přípravek dostupný na lékařský předpis PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA Xyzal 5 mg, potahované tablety Levocetirizini dihydrochloridum Přečtěte si pozorně celou

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Sp.zn.sukls70309/2013 Sp.zn.sukls118782/2013 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE ESCITALOPRAM ACCORD 5 mg potahované tablety ESCITALOPRAM ACCORD 10 mg potahované tablety ESCITALOPRAM ACCORD 20

Více

TENAXUM 1 mg, tablety Rilmenidinum

TENAXUM 1 mg, tablety Rilmenidinum Příbalová informace: informace pro uživatele TENAXUM 1 mg, tablety Rilmenidinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité

Více

Příbalová informace: Informace pro uživatele Fosinopril +pharma 20 mg Tablety Fosinoprilum natricum

Příbalová informace: Informace pro uživatele Fosinopril +pharma 20 mg Tablety Fosinoprilum natricum Příbalová informace: Informace pro uživatele Fosinopril +pharma 20 mg Tablety Fosinoprilum natricum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. APO-BICALUTAMID 50 potahované tablety (Bicalutamidum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. APO-BICALUTAMID 50 potahované tablety (Bicalutamidum) Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls84163/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE APO-BICALUTAMID 50 potahované tablety (Bicalutamidum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více