STATUT NADACE PRO RADOST ÚPLNÉ ZNĚNÍ. I. Úvodní ustanovení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STATUT NADACE PRO RADOST ÚPLNÉ ZNĚNÍ. I. Úvodní ustanovení"

Transkript

1 STATUT NADACE PRO RADOST ÚPLNÉ ZNĚNÍ kterým se upravuje statut nadace ze dne Název: Nadace pro radost (dále jen nadace). I. Úvodní ustanovení Nadace byla zřízena Římskokatolickým farním úřadem v Brně - Líšni dne a registrována Magistrátem města Brna dne pod č.j. 77/92/NA ref. JUDr. Eva Kubišová. Současné přesné označení zřizovatele je Římskokatolická farnost u kostela sv. Jiljí, Brno - Líšeň, IČ: V souladu s ust. 35/1 zákona č. 227/97 Sb. byla nadace zapsána do nadačního rejstříku u Krajského soudu v Brně v oddíle N, vložka 109 dne a přechází na ni všechna práva, povinnosti a závazky Nadace pro výstavbu komplexu střediska mládeže v Brně-Líšni, IČ: Sídlo: Horníkova 34a/2533, Brno 3. IČ: Cílem nadace je majetková podpora a vytváření podmínek pro výstavbu, vybavení a provoz komplexu salesiánského střediska mládeže s kostelem v Brně Líšni a podpora neziskových organizací zabývajících se volnočasovými aktivitami dětí a mládeže v České republice. 5. Celkové nadační jmění: ,- Kč Výčet majetku: ,- Kč (Třimilionystosedmdesátpěttisícšestsetčtyřicetkorunčeských) objekt střediska mládeže v Brně - Líšni, Horníkova 34a, č. p postavený na pozemku parcela 5037/32, zapsaný na listu vlastnictví č pro městskou část Brno - Líšeň, kat. území Líšeň bez pozemku, oceněný znaleckým posudkem znalce ing. Miroslavem Rysem, Tyršova 1025, Slavkov u Brna. Správcem tohoto nepeněžitého vkladu je Mgr. František Vavruša, předseda správní rady nadace, rodné číslo /0991, bydliště Podhradí 9, Luhačovice, okres Zlín, PSČ ,- Kč.(Jedenmilionpětsettisíckorunčeských) - nadační jmění vlastní spravované Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, Praha 4, PSČ na Běžném investiční účtu číslo /5500 CZK na základě Smlouvy o obhospodařování majetku ze dne ,- Kč (Třicetjednamilionůdevětsetpadesáttřitisíckorunčeských) - finanční prostředky z Nadačního investičního fondu (NIF II) byly nadaci poskytnuty na základě smlouvy S-N-41 o převodu zbývajících prostředků určených usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro účely podpory nadací ve II. etapě uzavřené podle 18, odst. 2) písm. a) bod 6) zák.č. 171/91 Sb. s Fondem národního majetku ČR a dodatků č. 3-8 k této smlouvě.tyto prostředky jsou spravovány Raiffeisenbank a.s. na Běžném investičním účtu č /5500 CZK na základě Smlouvy o správě cenných papírů a obstarání vypořádání obchodů s cennými papíry a Smlouvy o 1

2 obhospodařování majetku ze dne ve smyslu 8 odst. 3 a písm. a) a f) zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění zákona č. 362/2000 Sb., zákona 591/1992 Sb., o cenných papírech. Tyto nadační dary českého státu podléhají zvláštnímu režimu, který popisuje čl. VIII statutu nadace. A. Správní rada II. Orgány nadace 1. Správní rada je statutárním orgánem nadace, spravuje majetek nadace, řídí činnost a rozhoduje o všech záležitostech nadace. 2. Do výlučné působnosti správní rady náleží: a) rozhodovat o změnách statutu, b) schvalovat rozpočet a jeho změny, c) schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti a hospodaření, d) rozhodovat o sloučení, e) volit nové členy správní rady a dozorčí rady a rozhodovat o odvolání člena správní rady, člena dozorčí rady, přestane-li splňovat podmínky členství nebo funkce, f) stanovit výši odměny za výkon funkce člena správní a dozorčí rady, g) rozhodovat o zvýšení nebo snížení nadačního jmění. h) rozhodovat o tom, na který projekt (v souladu s cílem nadace) vydá své finanční prostředky i) u projektů, na které nadace vydává své finanční prostředky, se podílet na rozhodování o dodavatelské firmě j) rozhodovat o přijímání resp. propouštění zaměstnanců nadace a o výši jejich platu. 3. Funkční období členů správní rady je tříleté. Opětné zvolení za člena správní rady je možné. 4. Správní rada je šestičlenná, členy správní rady v době tohoto upraveného statutu jsou: předseda: Mgr. František Vavruša, narozen , trvale bytem Podhradí 9, Luhačovice, okres Zlín, PSČ člen: Ing. Marek De Diana Boro, narozen , trvale bytem Molákova 15, Brno, PSČ člen: JUDr. Libor Hanuš Ph.D., narozen , trvale bytem Kosíkova 3, PSČ člen: Ing. Pavel Kohoutek, narozen , trvale bytem Hájkova 7, Brno, člen: PSČ Pavel Pospíšil, narozen , trvale bytem Konrádova 4, Brno, PSČ člen: Mgr. Pavel Šimůnek, narozen , trvale bytem Kaňkovského 1240, Praha 8, PSČ Členové správní rady jsou voleni tajnou volbou členy správní rady. 2

3 6. Zanikne-li členovi správní rady členství ve správní radě před uplynutím jeho funkčního období, zvolí správní rada na uvolněné místo nového člena, jehož funkční období skončí dnem, ke kterému by skončilo funkční období člena, jehož členství ve správní radě zaniklo. 7. Členové správní rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání správní rady. 8. K přijetí rozhodnutí správní rady je třeba souhlasu alespoň dvou třetin všech členů správní rady. 9. Správní rada se schází podle potřeby, nejméně jednou za čtvrtletí. 10. Členství ve správní radě zaniká: a) uplynutím funkčního období, b) úmrtím, c) odvoláním, přestane-li člen splňovat podmínky pro členství nebo porušil-li závažným způsobem nebo opakovaně zákon o nadacích, nadační listinu nebo statut nadace, d) odstoupením 11. Správní rada rozhodne o odvolání člena z důvodů stanovených zákonem č. 227/97 Sb. a dále v případě, že se člen správní rady po dobu nejméně jednoho roku nezúčastní bez omluvy jednání správní rady ani jiných aktivit nadace. Správní rada člena správní rady odvolá do jednoho měsíce ode dne, kdy se o důvodu odvolání dozvěděla, nejpozději do 6 měsíců, kdy tento důvod nastal. 12. Jestliže v důsledku zániku členství ve správní radě nemá nadace statutární orgán nebo ve správní radě zůstal pouze jeden její člen, jmenuje nové členy správní rady soud na návrh zřizovatele, dozorčí rady nebo i bez návrhu. 13. Správní rada jedná navenek tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu nadace připojí svůj podpis předseda správní rady nebo jím pověřený zástupce. B. Dozorčí rada 1. Dozorčí rada je tříčlenná. Dozorčí rada je kontrolním orgánem nadace. 2. Členy dozorčí rady v době přijetí tohoto upraveného statutu jsou: Ing. Stanislav Krupička, narozen , trvale bytem Bednaříkova 1, Brno Ing. Pavel Krupička, narozen , trvale bytem Bednaříkova 1, Brno. Ing. Ivan Slavíček, narozen , trvale bytem Samoty 44, Brno 3. Dozorčí rada zejména: a) kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a správnost účetnictví vedeného nadací, b) přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu, c) dohlíží na to, zda nadace vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy a statutem nadace, 3

4 d) upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění, e) nejméně jedenkrát ročně podává zprávu správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti. 4. Dozorčí rada je v souvislosti s výkonem své kontrolní činnosti oprávněna zejména: a) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů týkajících se nadace, b) svolat mimořádně jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy nadace, pokud tak neučiní předseda správní rady. 5. Členové dozorčí rady mají právo se účastnit jednání správní rady a musí jim být uděleno slovo, pokud o to požádají. 6. Členem dozorčí rady nemůže být člen správní rady. 7. Pro dozorčí radu a její členy platí obdobné ustanovení tohoto statutu jako o správní radě s výjimkou oprávnění volit nové členy dozorčí rady. C. Výkonný orgán K profesionálnímu a odbornému zajištění činnosti orgánů nadace může být rozhodnutím správní rady zřízena funkce ředitele nadace jako výkonného orgánu nadace. III. Podmínky pro poskytování nadačních příspěvků 1. Nadace poskytuje nadační příspěvky zejména na financování výstavby, vybavení a provoz salesiánského střediska mládeže s kostelem v Brně - Líšni, včetně financování těch činností, které k tomuto cíli směřují. Dále podporuje neziskové organizace zabývající se volnočasovými aktivitami dětí a mládeže v České republice. 2. Nadace může rovněž přijímat různá pověření a oprávnění vedoucí k dosažení cíle nadace. 3. Žádosti o nadační příspěvky mohou žadatelé podávat celoročně. Žádosti se předkládají v písemné formě. V žádosti se uvede: jméno, příjmení a bydliště žadatele, název, sídlo a IČ žadatele, typ organizace (občanské sdružení, obecně prospěšná společnost, účelové zařízení církve ). účel, pro který je nadační příspěvek žádán, zdůvodnění žádosti adresu, na kterou se poskytnutý nadační příspěvek zašle popř. číslo účtu, na který se nadační příspěvek převede. 4. Nadace je oprávněna si vyžádat doplnění žádosti o další údaje. 5. Správní rada rozhoduje o nadačních příspěvcích zpravidla ve čtvrtletních intervalech. V případech hodných zvláštního zřetele může správní rada na doporučení předsedy správní rady rozhodnout o nadačním příspěvku mimo stanovené termíny per rollam. 6. Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok. 4

5 7. Nadační příspěvky z výnosu příspěvku NIF II. podléhají zvláštním pravidlům uvedeným v článku VIII. statutu. IV. Použití majetku nadace 1. Majetek nadace smí být použit pouze v souladu s účelem a podmínkami stanovenými ve statutu nadace jako nadační příspěvek a k úhradě nákladů souvisejících se správou nadace. 2. Náklady související se správou nadace vede nadace odděleně od nadačních příspěvků. Náklady související se správou nadace zahrnují zejména náklady na udržení a zhodnocení majetku nadace, náklady na propagaci účelu nadace a náklady související s provozem nadace, včetně odměn za výkon funkce člena správní a dozorčí rady. 3. Členům orgánů nadace nelze poskytnout nadační příspěvek. 4. Nadace se nesmí podílet na financování politických stran nebo politických hnutí. 5. Nadace nesmí vlastním jménem podnikat, s výjimkou pronájmu nemovitostí, pořádání loterií, tombol, veřejných sbírek, kulturních, společenských, sportovních a vzdělávacích akcí. 6. Majetek nadace nesmí být zástavou ani předmětem jiného zajištění závazku. 7. Nadační jmění nesmí být po dobu trvání nadace zcizeno. 8. Nadace se může podílet pouze na podnikání akciových společností. Celkový rozsah majetkové účasti nadace na podnikání akciových společností nesmí přesáhnout 20 % z majetku nadace po odečtení hodnoty nadačního jmění. Veřejně obchodovatelné papíry akciových společností může nadace nakupovat a prodávat pouze na veřejných trzích. Obchodní podíl nadace na majetku akciové společnosti nesmí být větší než 20%. 9. Nadace se nemůže podílet na podnikání jiných osob, s výjimkou výkonu práv z cenných papírů, nakoupených podle odst. 8 statutu a účasti na podnikání podle odst. 8. V. Stanovení pravidla pro omezení nákladů nadace 1. Pro omezení nákladů souvisejících se správou nadace se stanoví toto pravidlo: Celkové roční náklady nadace nesmí překročit 80% nadačního jmění (bez příspěvku NIF) podle jeho stavu k 31. prosinci téhož roku. 2. Toto pravidlo lze měnit až po 5 letech ode dne zápisu nadace do nadačního rejstříku. VI. Účetnictví a výroční zpráva 1. Nadace vede účetnictví podle příslušných předpisů a nařízení, zejména zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění a Vyhláškou č.504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů. 5

6 2. Roční účetní závěrka nadace musí být ověřena auditorem. 3. Nadace vypracovává výroční zprávu ve lhůtě, kterou stanoví správní rada, nejpozději však do následujícího roku. 4. Výroční zpráva obsahuje přehled o veškeré činnosti nadace za hodnocené období a zhodnocení této činnosti, a to zejména: a) přehled o majetku a závazcích nadace b) u jednotlivých nadačních darů poskytnutých nadaci v hodnotě nad ,- Kč, přehled o osobách, které je poskytly, pokud dárce požaduje zachování anonymity, musí být jeho anonymita zachována, c) přehled o použití majetku nadace, d) přehled o osobách, jimž byly poskytnuty nadační příspěvky k účelu, pro který byla nadace zřízena, v hodnotě vyšší než ,- Kč, a zhodnocení, zda a jakým způsobem byly nadační příspěvky použity; pokud nebyl nadační příspěvek poskytnut fyzické osobě ke zdravotním nebo jiným humanitárním účelům a tato fyzická osoba požaduje zachování anonymity, musí být její anonymita zachována. e) zhodnocení, zda nadace při svém hospodaření dodržuje pravidlo stanovené pro omezení nákladů souvisejících s její správou, f) zhodnocení základních údajů obsažených v roční účetní závěrce a výrok auditora doplněný o závažnější informace ze zprávy auditora, roční účetní závěrka je přílohou výroční zprávy. 5. Vyjdou-li po zveřejnění výroční zprávy najevo skutečnosti, které odůvodňují její opravu, je nadace povinna tuto opravu bez zbytečného odkladu provést a zveřejnit. 6. Nadace uloží do 30 dnů po schválení správní radou výroční zprávu, popřípadě její opravu, u rejstříkového soudu. Výroční zpráva je dále veřejně přístupná v sídle nadace. VII. Zrušení a zánik nadace 1. Nadace zaniká ke dni výmazu z rejstříku. Zániku nadace předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace, přechází-li majetek sloučením na jinou nadaci. Likvidace se rovněž neprovede, je-li zamítnut návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku nebo nezbude-li po ukončení konkurzního řízení nadaci žádný majetek. 2. Nadace může být zrušena a) dosažením účelu, pro který byla zřízena, a to dnem uvedeným v rozhodnutí správní rady o dosažení účelu nadace, b) rozhodnutím správní rady o sloučení s jinou nadací dnem uvedeným ve smlouvě o sloučení, c) rozhodnutím soudu o zrušení nadace uvedeným v tomto rozhodnutí, jinak dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, d) prohlášením konkurzu nebo zamítnutím návrhu po prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku. 6

7 3. Nadaci může zrušit také soud na návrh oprávněných osob v zákonem stanovených důvodech. 4. Sloučit nadaci s jinou nadací lze jen po jednomyslném rozhodnutí správní rady. VIII. Finanční prostředky z Nadačního investičního fondu Na základě Smlouvy S-N-41 o převodu zbývajících prostředků určených usnesením č ze dne 12. prosince 2001 Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro účely podpory nadací ve II. etapě a dodatků k této smlouvě č. 3-8 se stala nadace příjemcem finančních prostředků v celkové výši ,- Kč. Tyto nadační dary českého státu podléhají zvláštnímu režimu, který popisuje tento článek statutu nadace. V souladu s posláním Nadace pro radost a s oblastí, v níž nadace uspěla ve výběrovém řízení, musejí být výnosy z přidělených prostředků z 2. etapy Nadačního investičního fondu rozdělovány na podporu smysluplného využití volného času dětí a mládeže. Povinnosti nadace 1. Nadace se zavazuje vložit celou výši příspěvku do svého nadačního jmění. V případě, že nadace uspěje ve výběrovém řízení na rozdělení do 15 % příspěvku z NIF podle svých platných grantových pravidel, vloží do nadačního jmění nejméně 85 % příspěvku, Nadace je oprávněna bez ohledu na to, zda požadavek uplatnila ve výběrovém řízení, rozdělit podle svých platných grantových pravidel až 15 % z finančních prostředků převedených nadaci po Rozdělí-li nadace do 15 % z finančních prostředků převedených po , vloží do nadačního nejméně 85 % příspěvku. Vložením příspěvku do nadačního jmění se pro účely této Smlouvy rozumí zápis zvýšení nadačního jmění o částku příspěvku, resp. o částku části příspěvku v souladu s touto Smlouvou, do nadačního rejstříku. 2. Nadace je povinna oznámit Převodci veškeré změny, týkající se sídla nadace a osoby odpovídající za administrativní správu nadačního jmění. Použití 3. Příspěvky vložené do nadačního jmění v souladu s touto Smlouvou musí zůstat v nadačním jmění. 4. Čerpat lze pro účely nadace pouze výnosy z příspěvku vloženého do nadačního jmění v souladu s touto Smlouvou. 5. Výnosem z příspěvku vloženého do nadačního jmění v souladu s touto Smlouvou za příslušný kalendářní rok je úrok z finančních prostředků převedených nabyvateli a zapsaných v nadačním rejstříku k poslednímu kalendářnímu dni příslušného roku. Úrok se stanoví ve výši 0,5 úrokové sazby PRIBID pro 1 rok. Pro účely této smlouvy se úroková sazba PRIBID pro 1 rok stanoví jako aritmetický průměr dvanácti hodnot PRIBID pro 1 rok vyhlášených Českou národní bankou a platných vždy pro první pracovní den v měsíci. 6. Nadace má povinnost rozdělit ze svého majetku částku stanovenou dle odst. 5 nejpozději do konce kalendářního roku následujícího po roce, za který je výnos z příspěvku 7

8 vloženého do nadačního jmění v souladu s touto Smlouvou stanoven s tím, že bude rozdělena na nadační příspěvky třetí osobě. Ve výjimečném případě, přesahuje-li vypočtená povinná částka k rozdělení dosažený účetní výnos za kalendářní rok, může nadace rozdělit výnos max. do konce třetího kalendářního roku, následujícího po roce, za který byl výnos vypočítán. Rozdělí-li nadace v příslušném období více oproti povinné částce, může uplatnit přebytek jako součást povinné částky určené k rozdělení v obdobích následujících. Pro účely této Smlouvy se rozdělením rozumí odepsání nadačních příspěvků z účtu nadace. V případech hodných zvláštního zřetele nebude při porušení povinnosti stanovené předchozí větou uplatněna sankce. 7. Pokud nadace využije možnosti rozdělit část příspěvku podle svých grantových pravidel (odst. 1) musí tak učinit ve lhůtě 1 roku od obdržení příspěvku. Povinnosti nadace při poskytování nadačních příspěvků 8. Nadace při poskytování nadačních příspěvků bude používat formu veřejně vyhlášených programů rozdělování nadačních příspěvků umožňujícího širšímu okruhu třetích osob žádat o nadační příspěvek za předem stanovených podmínek. 9. Z účasti na veřejném otevřeném výběrovém řízení jsou vyloučeny: a) fyzické osoby podnikatelé b) právnické osoby založené za účelem podnikání, politické strany a politická hnutí a společenství vlastníků jednotek, církve a náboženské společnosti, církevní právnické osoby vyjma církevní právnické osoby poskytující sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní služby, c) nadace, jsou-li součástí jejich nadačního jmění prostředky kategorie NIF, d) stát, jednotky územní samosprávy, e) právnické osoby veřejného práva s výjimkou příspěvkových organizací a veřejných vysokých škol. f) právnické osoby, na jejichž rozhodování nebo činnost, fakticky nebo právně mají přímo nebo nepřímo vliv členové správní rady, nebo členové dozorčí rady, nebo zaměstnanci nadace, nebo osoby jim blízké. 10. Budou-li třetími osobami, kterým bude poskytován nadační příspěvek, příspěvkové organizace, potom vždy jen za podmínky, že samy vloží nejméně 50 % finančních prostředků na předmětný projekt. 11. Nadace je oprávněna poskytnout nadační příspěvky z výnosů příspěvků NIF mimo veřejné otevřené výběrové řízení příjemcům dle čl. V odst. 1 této Smlouvy postiženým živelnými pohromami, ekologickými nebo průmyslovými haváriemi. Tento postup lze použít nejdéle do dvou měsíců po ukončení nouzového stavu vyhlášeného dle 3 zák. č. 240/2000 Sb. 12. Nadace se zavazuje podat návrh na zápis zvýšení nadačního jmění o výši příspěvku poskytnutého Převodcem, resp. o výši části příspěvku poskytnutého Převodcem dle odst. 1 a 2, s veškerými požadovanými náležitostmi do 30 dnů po jeho připsání na účet nadace. V případech hodných zvláštního zřetele nebude při porušení povinností stanovené předchozí větou a zpoždění nepřekračující 60 dnů od připsání příspěvku na účet uplatněna sankce. 8

9 Výroční zpráva 13. Nadace se zavazuje ve výroční zprávě samostatně informovat o: a) výši příspěvku vloženého do nadačního jmění v souladu s touto Smlouvou b) výnosech z příspěvku vloženého do nadačního jmění v souladu s touto Smlouvou za příslušný rok podle čl. IV odst. 3 této Smlouvy (viz. čl. VIII. odst. 5 tohoto Statutu) c) komu byl v příslušném roce poskytnut nadační příspěvek za podmínek stanovených v čl. V, v jaké výši a k jakému účelu a za jaké období byla povinnost poskytnout nadační příspěvek plněna. 14. Splnění podmínek hospodaření s příspěvkem podle čl. IV odst. 4, čl. V a čl. VII odst. 1 této Smlouvy, musí být ověřeno auditorem. Výrok auditora doplněný o závažnější informace ze zprávy auditora zveřejní nadace ve výroční zprávě. 15. Nadace se zavazuje zaslat výroční zprávu a zprávu auditora k roční účetní závěrce obsahující údaje o plnění podmínek hospodaření s příspěvkem do 1 měsíce po jejich vydání Převodci, a to nejpozději do konce 7. měsíce příslušného roku. Převodce je oprávněn je předložit Radě vlády pro nestátní neziskové organizace. Sankční ustanovení 16. Převodce je oprávněn při nedodržení povinností stanovených touto Smlouvou vyzvat nadaci písemně k odstranění nedostatků v přiměřené lhůtě. Sankce jsou stanoveny v dodatku 8 ke smlouvě, v čl. VIII. 17. Neodstraní-li nadace nedostatky, je Převodce oprávněn uložit nadaci smluvní pokutu až do výše 20 % z ročního výnosu z příspěvku. K úhradě smluvní pokuty nesmí být použity prostředky na nadační příspěvky dle čl. IV/4 Smlouvy. Smluvní pokuta může být uložena i opakovaně. Jestliže ani přes písemnou výzvu se stanovením 30ti denní lhůty nadace nedostatek neodstraní, je Převodce oprávněn odstoupit od této Smlouvy. 18. Jestliže Převodce odstoupí od této Smlouvy, je nadace povinna převést zpět do 30ti dnů od převzetí výzvy část nebo celý příspěvek, včetně nerozděleného výnosu a výnosu použitého na navýšení nadačního jmění, na účet Převodce. Nadace je povinna uhradit za každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,1 % z částky, kterou je povinna vrátit. IX. Závěrečná ustanovení Tento statut v plném rozsahu nahrazuje statut nadace ze dne a nabývá účinnosti dnem zápisu do nadačního rejstříku u Krajského obchodního soudu v Brně. V Brně dne Mgr. František Vavruša předseda správní rady nadace 9

Statut Nadace EURONISA

Statut Nadace EURONISA Statut Nadace EURONISA Článek I Úvodní ustanovení 1. Název: Nadace EURONISA (dále jen nadace). 2. Sídlo: Liberec 1, Rumjancevova 3, 460 01. 3. IČO 46 74 85 04 4. Nadace byla založena Sborem Jednoty bratrské

Více

227/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 3. září 1997 o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

227/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 3. září 1997 o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 227/1997 Sb. ZÁKON ze dne 3. září 1997 o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech) Změna: 210/2002 Sb. Změna: 257/2004 Sb.

Více

Statut Nadace českého výtvarného umění

Statut Nadace českého výtvarného umění Statut Nadace českého výtvarného umění (úplné znění účinné ke dni 8.7.2013) Nadace českého výtvarného umění byla zřízena Českým fondem výtvarných umění podle l odst. 3 a 4 zák. č. 318/1993 Sb. a podle

Více

Statut Nadace MEZINÁRODNÍ POTŘEBY ve znění dodatků

Statut Nadace MEZINÁRODNÍ POTŘEBY ve znění dodatků Statut Nadace MEZINÁRODNÍ POTŘEBY ve znění dodatků Preambule Nadace MEZINÁRODNÍ POTŘEBY byla založena dále uvedenými zakladateli a registrována Obvodním úřadem v Praze 9 pod čj. 88/97. Nadace se rozhodla

Více

kolektiv autorů Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru

kolektiv autorů Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru kolektiv autorů Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru Tato publikace byla vydána v rámci projektu 3 stupně řízení 3 kroky ke stabilitě, který byl spolufinancován Evropským sociálním fondem,

Více

Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru kolektiv autorů Lenka Deverová, 2008. Pavol Frič, 2008. Hana Frištenská, 2008.

Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru kolektiv autorů Lenka Deverová, 2008. Pavol Frič, 2008. Hana Frištenská, 2008. Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru kolektiv autorů Lenka Deverová, 2008. Pavol Frič, 2008. Hana Frištenská, 2008. Petr Beránek, 2008. AGNES, 2008. ISBN 978-80-903696-2-7 Tato publikace

Více

Úvod všeobecný přehled

Úvod všeobecný přehled Úvod všeobecný přehled Neziskové organizace bývají vymezeny jako organizace, které nejsou založeny za účelem tvorby zisku k přerozdělení mezi jeho vlastníky, správce nebo zakladatele. To neznamená, že

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU MEZINÁRODNÍ FORUM MLÁDEŢE

STATUT NADAČNÍHO FONDU MEZINÁRODNÍ FORUM MLÁDEŢE STATUT NADAČNÍHO FONDU MEZINÁRODNÍ FORUM MLÁDEŢE PREAMBULE Vycházíme ze zájmu podporovat mezinárodní spolupráci uměleckých škol a souborů, dětské a mládežnické sportovní spolky tak, aby docházelo k motivací

Více

K L A S T R A Q U A R I U S o.p.s. STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

K L A S T R A Q U A R I U S o.p.s. STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI K L A S T R A Q U A R I U S o.p.s. STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZMĚNA č. 1 / 2007 I. Úvodní ustanovení V souladu se zákonem číslo 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění

Více

Statut Informační středisko Mikuláš, o.p.s.

Statut Informační středisko Mikuláš, o.p.s. Statut Informační středisko Mikuláš, o.p.s. Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení Informační středisko Mikuláš, o.p.s. byla založena zakládací smlouvou ze dne 27. 1. 2005. Čl. 2 Název a sídlo

Více

NADAČNÍ FOND ADEODATUS STATUT. Článek 1 Úvodní ustanovení

NADAČNÍ FOND ADEODATUS STATUT. Článek 1 Úvodní ustanovení NADAČNÍ FOND ADEODATUS STATUT Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Nadační fond je samostatnou právnickou osobou založenou podle 394 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 2. Nadační fond Adeodatus

Více

Statut Nadace Experientia. Část první Úvodní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Nadace. Čl. II Zřizovatelé Nadace

Statut Nadace Experientia. Část první Úvodní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Nadace. Čl. II Zřizovatelé Nadace Statut Nadace Experientia Část první Úvodní ustanovení Čl. I Název a sídlo Nadace 1. Název Nadace zní: Nadace Experientia (dále jen "Nadace"). 2. Sídlo Nadace: Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6. 1. Zřizovateli

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2005 4. volební období 810/b komplexní pozměňovací návrh k návrhu poslanců Jaroslava Krákory, Vojtěcha Filipa, Pavla Kováčika,

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 341/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o veřejných výzkumných institucích ve znění zákonů č. 533/2006 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 379/2007 Sb., č. 110/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 427/2010

Více

Neoficiální aktualizované znění ke dni 22. února 2010. 341/2005 Sb.

Neoficiální aktualizované znění ke dni 22. února 2010. 341/2005 Sb. 341/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o veřejných výzkumných institucích (účinnost 13. září 2005) se změnami a doplňky provedenými s účinností dnem zákonem č. 533/2006 Sb. vyhlášení (7. prosince

Více

Vládní návrh. ZÁKON ze dne 2005 o veřejných výzkumných institucích Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Vládní návrh. ZÁKON ze dne 2005 o veřejných výzkumných institucích Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Vládní návrh ZÁKON ze dne 2005 o veřejných výzkumných institucích Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Tento zákon upravuje ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy a) způsob zřízení,

Více

STATUT. I. Úvodní ustanovení

STATUT. I. Úvodní ustanovení STATUT Obecně prospěšné společnosti Úspěšné dítě, o.p.s. (dále jen společnost) I. Úvodní ustanovení 1.1. Úspěšné dítě, o.p.s. je obecně prospěšnou společností založenou podle zákona č. 248/1995 Sb. ve

Více

S T A N O V Y. ANO spořitelní družstvo

S T A N O V Y. ANO spořitelní družstvo S T A N O V Y Článek I. Úvodní ustanovení 1. (dále jen Družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které pro podporu hospodaření svých členů provozuje finanční činnosti, kterými se rozumí zejména

Více

Nadační fond Československé obce legionářské Legie 100

Nadační fond Československé obce legionářské Legie 100 Nadační fond Československé obce legionářské Legie 100 Účelem nadace je: Sběr finančních příspěvků určených na podporu a realizaci aktivit zabezpečovaných v rámci projektu Legie 100. Základní údaje: Nadační

Více

Znění platné a účinné ke dni 15. 10. 2010 14.4.2014

Znění platné a účinné ke dni 15. 10. 2010 14.4.2014 Stanovy Znění platné a účinné ke dni 15. 10. 2010 14.4.2014 Úplné znění stanov Podnikatelské družstevní záložny, (dále v textu již také jen PDZ, družstevní záložna nebo záložna ), spořitelního a úvěrního

Více

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III.

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III. STANOVY Bytového družstva Laurinova III. I. Část - Základní ustanovení Článek 1 1. Firma zní: Bytové družstvo Laurinova III. 2. Sídlem je: Mladá Boleslav, U Kasáren 1377/III, PSČ 293 01. 3. Předmětem podnikání

Více

STATUT KRAJSKÉHO CENTRA DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A CENTRA UZNÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE, O. P. S.

STATUT KRAJSKÉHO CENTRA DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A CENTRA UZNÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE, O. P. S. STATUT KRAJSKÉHO CENTRA DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A CENTRA UZNÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE, O. P. S. Správní rada Krajského centra dalšího profesního vzdělávání a Centra uznávání a celoživotního

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO Strana 1 S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO Strana 1 S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO Strana 1 S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků (dále

Více

STANOVY PLATNÉ A ÚČINNÉ OD 12. 11. 2012 OBSAH

STANOVY PLATNÉ A ÚČINNÉ OD 12. 11. 2012 OBSAH PLATNÉ A ÚČINNÉ OD 12. 11. 2012 OBSAH ČÁST I. Obecná ustanovení 01 Článek 1 01 Úvodní ustanovení 01 Článek 2 01 Obchodní firma a sídlo a výše zapisovaného základního kapitálu Záložny 01 Článek 3 01 Definice

Více

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:...

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... VZOR Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.... (název vč. zkratky právní formy)...(dále jen společnost ) vznikla dne... zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností

Více

Stanovy společnosti CRISTAL PALACE, a. s. ke dni 15. 5. 2013 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti

Stanovy společnosti CRISTAL PALACE, a. s. ke dni 15. 5. 2013 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti Stanovy společnosti CRISTAL PALACE, a. s. ke dni 15. 5. 2013 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti 1. Akciová společnost CRISTAL PALACE (dále jen společnost ) byla založena jednorázově

Více

Stanovy akciové společnosti PROPERTY TRUST, uzavřený investiční fond, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Stanovy akciové společnosti PROPERTY TRUST, uzavřený investiční fond, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Strana jedna Stanovy akciové společnosti PROPERTY TRUST, uzavřený investiční fond, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Vznik společnosti 1.1 Společnost PROPERTY TRUST, uzavřený investiční fond, a.s. (dále

Více

STANOVY Mehet - ZK a.s.

STANOVY Mehet - ZK a.s. í ář ý á řá ý š á é ří í í é á ář í ý ř é ř ý č ář ř á ář é ář á ří íž ý úč í ů ří š íž á í ú ů ů í ž Ž ž ý úř í Ž ý č š ě Ř Ž á č š ě í ř ýš íúč í š í é č žá á íé éíž é é č á ž í č é Ž ý č š ě Ř Ž á á

Více

STANOVY. Obchodního družstva Soběšice

STANOVY. Obchodního družstva Soběšice STANOVY Obchodního družstva Soběšice se sídlem Soběšice 163, 342 01 Soběšice, zapsaného v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni v oddíle DrXXIV, vložka 692, schválené na členské schůzi konané dne

Více

STANOVY POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. úplné znění stanov ke dni 30. června 2014. čl.1 Založení společnosti

STANOVY POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. úplné znění stanov ke dni 30. června 2014. čl.1 Založení společnosti STANOVY POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. úplné znění stanov ke dni 30. června 2014 I. V š e o b e c n á u s t a n o v e n í čl.1 Založení společnosti POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. (dále jen společnost,

Více