VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE ŽIVOT UMĚLCE ZA ROK 2005

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE ŽIVOT UMĚLCE ZA ROK 2005"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE ŽIVOT UMĚLCE ZA ROK IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní jméno: NADACE ŽIVOT UMĚLCE Identifikační číslo: Nadace je registrována Městským soudem v Praze oddíl N, vložka 20 ze dne 10. srpna 1998 Sídlo nadace: Senovážné náměstí 978/ Praha 1 Česká republika Poslání nadace: Účelem a cílem činnosti nadace je všestranná podpora výkonných umělců v oblasti hudební, dramatické, artistické, interpretační a tvůrčí činnosti s důrazem na aktivity směřující k vytváření jejich sociálních, profesních a společenských jistot. Tento cíl nadace se realizuje, prostřednictvím nadačních příspěvků a grantů, směřujících nejen k podpoře činnosti výkonných umělců, ale i k podpoře tvůrčích projektů a kulturně společenských akcí zvyšujících prestiž a vážnost výkonných umělců. Vznik nadace: 3. června 1992 Výše nadač. jmění: ,00 Kč Ochranná známka: Nadace je nositelem ochranné známky zapsané v rejstříku ochranných známek, vedeném Úřadem průmyslového vlastnictví pod číslem zápisu , dne , a to ve smyslu zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách. Bankovní ústav: Komerční banka, a. s. Auditor: R - audit, s. r. o. číslo auditorského osvědčení 124 Hospodářský rok: 1. leden až 31. prosinec ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NADACE 2.1. Správní rada NADACE ŽIVOT UMĚLCE pracovala v roce 2005 v tomto složení : Martha Elefteriadu předsedkyně správní rady předseda správní rady Jaroslav Kubita Viktor Preiss Lubomír Šterc Jiří Tomášek Člen správní rady pan Viktor Preiss odstoupil ke dni Během roku zasedala správní rada celkem sedmkrát Dozorčí rada NADACE ŽIVOT UMĚLCE pracovala v roce 2005 ve složení: Pavel Hůla předseda dozorčí rady Gita Balíčková členka dozorčí rady Eva Vichnarová členka dozorčí rady Celá dozorčí rada odstoupila ke dni Dozorčí rada zasedala šestkrát Výkonný aparát nadace pracoval v roce 2005 ve složení: Jiří Novotný výkonný ředitel Lýdie Soldánová tajemnice Výkonný ředitel ukončil ke dni svou spolupráci s Nadací Spolupracovníci nadace: Jméno a činnost od: do: JUDr. Marie Beránková právní poradenství Zuzana Soldánová účetnictví Ing. Tomáš Šílený finanční poradenství STRUKTURA NADAČNÍHO JMĚNÍ V ROCE ) Výše zapsaného nadačního jmění k činí ,00 Kč (slovy: čtyřicetšestmilionůšestsetdevadesátjednatisícšestsetčtyřicet korun českých) - změna zápisu o navýšení nadačního jmění byla provedena usnesením Městského soudu v Praze dne 16. července ) Nadační jmění tvoří : a) peněžní prostředky ve výši ,00 Kč (slovy: jedenáctmilionů korun českých), byly převedeny na účet č /0300 vedený u ČSOB a. s., která je ke dni evidovala jako nadační jmění ve struktuře portfolia NAZIV. Majetek složený na výše uvedeném účtu spravuje v rámci limitů daných zákonem č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, v platném znění. Otevřené podílové fondy peněžního a dluhopisného trhu, případně smíšeného typu, jejichž statut omezuje investice do akcií a obdobných nástrojů do výše 15%. Dluhopisy vydané či garantované MF ČR, ČNB nebo FNM, případně státem EU, USA nebo Kanadou, resp. centrální bankou těchto států. Podnikové dluhopisy, za předpokladu, že rating eminenta dosahuje alespoň u 85% z nich nejméně hodnocení ČR. Ostatní podílové fondy do výše 15%. Maximálně 15% objemu portfolia smí být investování v akciích či akciových fondech, každá investice do jiných než fixně úročených nástrojů podléhá schválení nadace. 31

2 32 b) podílové listy otevřeného podílového fondu Růstový fond nadací, Pioneer Investiční společnost a. s., otevřený podílový fond, v počtu kusů pořízené za příspěvek z Nadačního investičního fondu pro účely podpory nadací, ve výši ,00 Kč c) peněžní prostředky ve výši ,00 Kč (slovy: sedmnáctmilionůdvěstěosm-desátšesttisíc korun českých), které jsou spravovány Českou spořitelnou, a. s., na majetkových účtech a peněžním účtu č /0800, na základě smlouvy o správě cenných papírů a obstarání vypořádání obchodů mezi nimi ( 8 odst. 3) písm. a), dále komisionářské smlouvy o obstarání koupě a prodeje cenných papírů ( 8 odst. 2) písm. b) a smlouvy o investičním poradenství ( 8 odst. 3) písm. f), uzavřených ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, v platném znění. 4. STRUKTURA PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ Příjmy: Dar od Intergram ,10 Dary od výkonných umělců ,00 Dar od Sdružení výkonných umělců na Senior Prix ,00 Dar od Nadace České spořitelny na Senior Prix ,00 Dar od Magistrátu hl. m. Prahy vázaný na akci ,00 Dar od ARBOmedia.net na sociální příspěvky 12 Dědictví D. Sedláčkové - na Dům seniorů ,46 Dědictví D. Sedláčkové - na sociální příspěvky ,46 Dar Nadace Český hudební fond na Dům seniorů ,00 Dar ČSOB na soc. příspěvky ,00 Dar na Dům seniorů (Dům čtyř múz) Výnosy kapitalizace finančních prostředků ,18 SOUČET ,20 Výdaje: Náklady nadace *) ,19 Senior Prix**) ,50 Granty a projekty ,00 Sociální podpory ,00 Hrob na Vyšehradě ,50 SOUČET ,19 *) Náklady nadace související se správou dle 22 zákona č. 227/1997 Sb. V poměru ke stanovenému omezení ve vztahu k výši hodnoty nadačního jmění k představují vykázané správní náklady pouze cca 61 % této hodnoty, nadace tak splnila závazný ukazatel omezení výše správních výdajů. **) Výše nákladů vynaložených na akci Senior Prix je v souladu se statutem nadace. NADACE ŽIVOT UMĚLCE dosáhla za účetní období roku 2005 kladný hospodářský výsledek. Oproti plánovanému rozpočtu došlo k navýšení obou stran rozpočtu (příjmy/výdaje) o cca 25 %. Při zachování plánované výše nákladů na chod a správu nadace, umožnily příjmy od dárců navýšit nadační výdaje na sociální příspěvky o ,00 Kč. Hospodaření NADACE ŽIVOT UMĚLCE s výnosy z nadačního jměním i dary je v souladu se všemi relevantními právními předpisy a plní cíle nadace dle statutu. 5. NADAČNÍ INVESTIČNÍ FOND 1) Poslanecká sněmovna schválila rozdělení finančních prostředků z II. etapy Nadačního investičního fondu, do kterého byla zařazena i NADACE ŽIVOT UMĚLCE. 2) Celková výše příspěvku z Nadačního investičního fondu činí ,00 Kč a jsou uloženy takto : a) Finanční prostředky v celkové výši ,00 Kč (slovy: sedmnáctmilionůdvěstěosmdesátšesttisíc korun českých) jsou spravovány Českou spořitelnou, a. s., na majetkových účtech a peněžním účtu č /0800, na základě smlouvy o správě cenných papírů a obstarání vypořádání obchodů mezi nimi ( 8 odst. 3) písm. a), dále komisionářské smlouvy o obstarání koupě a prodeje cenných papírů ( 8 odst. 2) písm. b) a smlouvy o investičním poradenství ( 8 odst. 3) písm. f), uzavřených ve smyslu příslušných ustanovení zák. č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, v platném znění. b) Správní rada rozhodla změnit uložení nadačního jmění z příspěvku Nadačního investičního fondu ve výši ,00 Kč (slovy: osmnáctmilionůčtyřistapěttisícšestsetčtyřicet korun českých). Podílové listy otevřeného podílového fondu Balancovaný fond nadací investiční společnosti ŽB - Trust, a. s. byly převedeny na podílové listy otevřeného podílového fondu Růstový fond nadací, Pioneer Investiční společnosti a. s. 3) Z výnosu za rok 2004 ve výši 741. Kč byla použita částka ,00 Kč (slovy: pětsetdevadesáttřitisícčtyřicet korun českých) na poskytnutí veřejně vyhlášených nadačních grantů v roce Částka ,00 Kč, tj. 20 %, bylo použito na správu nadace: právní služby 6.155,00 Kč, audit ,00 Kč, účetnictví ,00 Kč, aktualizace účetního programu 3. Kč. Na základě veřejně vyhlášeného grantu na téma divadelní a literární projekty (formulář byl zveřejněn na bylo správní radou rozhodnuto o udělení finančních příspěvků těmto žadatelům: Žadatel a název projektu Dejvické divadlo P. Zelenka nová hra pro Dejvické divadlo ,00 Divadlo pod Palmovkou Miniatury na Malé scéně Divadla pod Palmovkou 5 Divadlo v Dlouhé fest. Dítě v Dlouhé 4 Radioservis Cyrano z Bergeracu ,00 d. s. Kašpar Helverova noc ,00 OS Umění bez bariér Modřanská scéna 2 Lyra Pragensis Divadlo Lyra Pragensis 2 Jihočeské divadlo Malá čarodějnice 2 Ensemble Martinů Doteky hudby a poezie 2 Kulturní a vzdělávací středisko U Tří Kohoutů - FIKMIK ,00 OS Malé Vinohradské Českokrumlovská Commedia Dell Arte ,00 Městské divadlo Zlín Současná moderní hra ,00 Jindřišská věž Cestou slova ,00 Fórum mladých Mladé pódium ,00 Divadlo Company.cz Tři rýžová zrnka ,00 Taneční sdružení ČR Soutěžní přehlídka tanečního umění 1 OS Petrklíč Osiřelé múzy 1 NF Janáčkovy konzervatoře I. Bauersima - Norway - Today 1 Jednota hudebního divadla Opera Jednota hudebního divadla Burza mladých zpěváků DAMU Zlomvaz

3 Studio Damúza Vyšehrátky - divadlo pod plachtou a v podzemí ,00 Sdružení rodičů a přátel Pražské konzervatoře Zkouška na operu ,00 OS VerTeDance Tichomluva ,00 OS Bílá sí Cyklus setkání s osobností ,00 Divadlo Nablízko Cyrano z Bergeracu ,00 OS Oldstars Sen noci Podkrušnohoří PunkFilm Don Quijote 400 Gran Cumpleaňos OS d. s. PAP Prádlo, prádélko SOUČET ,00 Čerpání těchto finančních prostředků proběhlo v souladu s pravidly vyhlášeného programu. 6. GRANTY, STIPENDIA, CENY A SOCIÁLNÍ PODPORY Z PROSTŘEDKŮ NADACE Správní rada rozhodla o udělení grantů a stipendií ve výši ,00 Kč: Granty Žadatel a název projektu Český rozhlas Concertino Praga 7 Česká filharmonie - mladý hudebník do 30 let příspěvek na činnost asistenta šéfdirigenta orch. ČF ,00 Český rozhlas Databanka 3 Radioservis Marta Krásová ,00 Aroko Mezinárodní klavírní soutěž F. Chopina M. Lázně ,00 Hudební mládež ČR Mladá Smetanova Litomyšl ,00 Klub seniorů herců ,00 MKZ Jeseník XIV. Mezinárodní Schubertova soutěž 1 Spol. Ant. Dvořáka Koncert na pamě J. Hanuše 1 Město Libáň Foersterovy dny Společnost F. V. Heka Letohrad Společnost českých skladatelů Dny soudobé hudby Komorní orchestr Kopřivnice Činnost Komorního orchestru Kopřivnice 1 HAMU orch. cyklus HAMU 2005/ Mezinárodní soutěž J. Kociana Ústí n. Orlicí ,00 Hudební škola hl. m. Prahy Písňová soutěž B. Martinů ,00 Chrámový sbor Chorus Odry Odry ,00 Hudební mládež ČR Dny hudby v Praze T. Thon Mezinárodní varhanní fest. barokní hudby Obec Tuchlovice Tuchlovický varhanní podzim Sdružení Telepace Klauni v nemocnici SOUČET ,00 Stipendia Jméno M. Zichová 1 I. Vokáč 1 P. Matěják 1 V. Šafařík ,00 H. Mathauserová M. Hodinářová SOUČET 6 Ceny Semmering ,00 Cena NŽU - FITES Trilobit Beroun ,00 Cena J. Adamíry NŽU - E. Leimbergerová, V. Jílek ,00 Cena NŽU nejlepšímu nejmladšímu účastníku soutěže Pražské jaro - Haasovo kvarteto - K. Gemrotová, V. Jarůšková, P. Jarůšek, P. Nikl 2 Thálie 2004 za celoživotní mistrovství - A. Hegerlíková ,00 Thálie 2004 za celoživotní mistrovství - M. Steinerová ,00 Dabingová cena Fr. Filipovského - O. Lackovič ,00 Dabingová cena Fr. Filipovského - L. Švormová ,00 Cena NŽU Mezinárodní choreografická soutěž J. Jeřábkové - L. Barůňková ,00 Cena NŽU Mezinárodní soutěž v melodramu Z. Fibicha - M. Čechová, J. Pakandl, P. Doležalová, T. Režnarová, K. Lišková, V. Strnad ,00 Cena Z. Navarové NŽU - K. Šildová 1 Cena NŽU - Laureátu Kocianovy houslové soutěže a nelepším interpretům skladby Jaroslava Kociana - E. Hemsing, J. Mráček, M. Dominikusová, Š. Michal 1 Cena NŽU - Prague Junior Note - K. Stepasjuková, B. Hulcová ,00 Cena NŽU pro absolutního nejlepšího účastníka soutěže Bohuslava Martinů - H. Dobešová SOUČET ,00 Nadace dále poskytla příspěvek Pražské umělecké společnosti ve výši ,00 Kč na vydání Knihy Realistické divadlo ( ). Tento příspěvek byl složen z grantu, který v roce 2004 nadace obdržela od Městské části Praha 5 ve výši ,00 Kč a v roce 2005 od Magistrátu hl. m. Prahy ve výši ,00 Kč. Čerpání těchto finančních prostředků proběhlo v souladu s vnitřními pravidly nadace. Správní rada rozhodla o udělení sociálních podpor v celkové výši ,00 Kč takto: Jméno zdůvodnění Tomáš K. - úmrtí manželky ,00 Anna B. - po těžké operaci 2 Jiří W. - dlouhodobá nemoc 2 Rostislav Č. - po těžké operaci ,00 René G. - těžce nemocný ,00 Radko H. - tíživá sociální situace ,00 Miloslav H. - po těžké nemoci ,00 Vlastislav M. - úmrtí manželky ,00 Jarmila P. - tíživá sociální situace ,00 Marie P. - úmrtí - pohřebné ,00 František Š. - úmrtí - pohřebné ,00 Libuše Š. - tíživá sociální situace ,00 Naděžda V. - po těžké operaci ,00 Vratislav V. - dlouhodobá nemoc ,00 33

4 34 Robert B. - těžce nemocný 1 Zora E. - těžce nemocná 1 Viktor K. - úmrtí - pohřebné 1 Jiří K. - tíživá životní situace 1 Petr K. - tíživá sociální situace 1 Miroslav M. - tíživá životní situace 1 Karel P. - tíživá životní situace 1 Karel R. - po těžké operaci 1 Leoš S. - úmrtí - pohřebné 1 Marie Š. - tíživá sociální situace 1 Jan T. - po těžké operaci 1 Zuzana V. - tíživá sociální situace 1 Vlastimil B. - dlouhodobá nemoc ,00 Martin Č. - sirotčí sociální výpomoc ,00 Bohumila D. - na léky ,00 Miluše D. - na léky ,00 Věra G. - po těžké operaci ,00 Roman H. - úmrtí - pohřebné ,00 Petr H. - po těžké operaci ,00 Richard H. - úmrtí - pohřebné ,00 Ivo H. - tíživá sociální situace ,00 Oldřich J. - tíživá sociální situace ,00 Běla J. - dlouhodobá nemoc ,00 Zita K. - na léky ,00 Milada K. - na léky ,00 Bohumil K. - sirotčí sociální výpomoc ,00 Václav K. - sirotčí sociální výpomoc ,00 Františka K. - na léky při dlouhodobé nemoci ,00 David K. - sirotčí sociální výpomoc ,00 Lucie K. - sirotčí sociální výpomoc ,00 Josef L. - dlouhodobá nemoc ,00 Miroslav L. - dlouhodobá nemoc ,00 Jan M. - sirotčí sociální výpomoc ,00 Jiří M. - sirotčí sociální výpomoc ,00 Anežka M. - sirotčí sociální výpomoc ,00 Klára M. - sirotčí sociální výpomoc ,00 Veronika M. - sirotčí sociální výpomoc ,00 Karel M. - tíživá sociální situace ,00 František P. - tíživá sociální situace ,00 Jaromír P. - tíživá sociální situace ,00 Gabriela P. - sirotčí sociální výpomoc ,00 Jakub P. - sirotčí sociální výpomoc ,00 Karolína P. - sirotčí sociální výpomoc ,00 Vojtěch R. - tíživá sociální situace ,00 Ladislav Š. - tíživá sociální situace ,00 Stanislav Š. - tíživá sociální situace ,00 Miloš Š. - tíživá sociální situace ,00 Otakar T. - úmrtí - pohřebné ,00 Jiřina T. - úmrtí - pohřebné ,00 Miroslav V. - tíživá sociální situace ,00 Jarmila V. - tíživá sociální situace ,00 Jan Ž. - sirotčí sociální výpomoc ,00 Václav Ž. - sirotčí sociální výpomoc ,00 Anna Ž. - sirotčí sociální výpomoc ,00 Stanislav B. - na lázně Václav K. - na léky SOUČET ,00 Správní rada rozhodla o uložení ostatků pěvkyně Drahomíry Tikalové a bývalé předsedkyně správní rady nadace Zuzany Navarové do nadačního hrobu na Vyšehradě, vedle Vlasty Fabiánové, Ljuby Hermanové, Zdeňka Dítěte, Karla Vlacha a Dagmar Sedláčkové. 7. SEZNAM DÁRCŮ Dary a příspěvky a) Správní rada si velmi váží všech darů od kolegyň a kolegů. Veškeré dary od výkonných umělců v celkové výši ,00 Kč byly použity na sociální podpory. b) Obzvláš nás potěšil dar od společnosti ARBOmedia.net Praha na sociální podpory ve výši ,00 Kč. c) V tomto roce se naše nadace objevila v závěti po paní Dagmar Sedláčkové, která zanechala Nadaci dar v celkové částce ,92 Kč. Na přání paní D. Sedláčkové rozdělila nadace tuto částku na dvě poloviny: ,46 Kč na sociální podpory a ,46 Kč na Dům pro seniory. d) Dary na konto nadace /0100 zaslali: Dárce Město Hradec Králové 2 Václav Neckář ,00 Martha Elefteriadu 1 Jiří Tomášek 9 000,00 Táňa Fischerová 7 000,00 Viktor Preiss 6 000,00 Vladimír Brabec A ka Janoušková Jitka Molavcová Jan Skopeček Milan Stárek Viola Zinková Otakar Brousek Hana Maciuchová Eva Blažková Pavlína Filipovská Stanislav Fišer Jiří Datel Novotný Lýdie Soldánová Josef Somr Státní filharmonie Brno Jiří Novotný 1 850,00 Ladislav Mrkvička, Jiří Prager 1 Ta ána Medvecká 1 Lumír Olšovský 1 Svatopluk Beneš Radoslav Brzobohatý Jiří Hálek Jana Hlaváčová Miloš Hlavica Jiří Holý Mikoláš Chadima Dalimil Klapka Věra Kubánková Marie Málková Petr Nárožný Bořivoj Navrátil Luděk Nešleha neznámý dárce Rudolf Pellar, Ilja Racek Boris Rösner Zuzana Soldánová Alois Švehlík Antonín Švorc Libuše Švormová Blanka Vikusová Josef Vinklář Stanislav Zindulka Hana Gregorová 800,00 Alfred Strejček 800,00 Jiří Tomek 800,00 Ondřej Kepka 720,00 Jana Boušková Lukáš Daňhel Ladislav Frej Miroslav Grisa Mojmír Heger Nina Jiránková Jindřich Khain Barbara Kupšovská Karel Mišurec Jaroslava Obermaierová Alena Sasínová-Polarczyk

5 Gabriela Vránová 400,00 Lena Birková Miriam Kantorková Otakar Lackovič Svatopluk Matyáš Ondřej Vetchý Oldřich Vlach Stanislav Bronec Viera Kučerová Alice Laksarová Naděžda Letenská Alena Livorová Bohuslav Maršík Mária Mašková Viktor Moučka Petr Pelzer Helena Jará 150,00 Miroslav Kejmar 150,00 Lubomír Lipský 120,00 Milada Šubrtová 120,00 Libuše Billová Ladislav Brothánek Zora Jiráková Věra Nová Eva Záběhlická Lubomír Tlalka 80,00 Věra Koktová 50,00 Ladislav Šamlot 50,00 SOUČET ,00 e) Podpora nadační činnosti všemi výkonnými umělci prostřednictvím společnosti Intergram je základním kamenem činnosti nadace. Správní rada tímto děkuje všem výkonným umělcům za jejich podporu. f) Správní rada rozhodla o zřízení účtu č /0100 pro případné dary na vybudování Domu pro seniory. Na účtu je k celkem ,72 Kč. Švorc Antonín sólista opery ND (1934) Švormová Libuše herečka (Praha) (1935) Váchalová Libuše Koncertní umělkyně - harfa (1932) Zelničková Jana Konf. estrádních pořadů (1927) Společnou radost s 250 držiteli SENIOR PRIX jsme prožili 11. prosince 2005, a to při dvanáctém předvánočním setkání držitelů SENIOR PRIX v Národním domě na Smíchově. Děkujeme Společnosti Intergram, Nadaci České spořitelny a Sdružení výkonných umělců za finanční podporu tohoto setkání. Součástí činnosti nadace a Společnosti Intergramu je blahopřání jubilantům - držitelům SENIOR PRIX. Osobních návštěv se účastnil výkonný ředitel spolu s členy správní rady. Tato výroční zpráva bude zveřejněna na webových stránkách nadace a ve Zpravodaji Intergram. V Praze dne předseda správní rady Martha Elefteriadu 8. SENIOR PRIX Dne rozhodla správní rada o udělení SENIOR PRIX Poděkování za celoživotní úspěšnou práci v divadle, na koncertních pódiích, v rozhlase, filmu, televizi a v nahrávacích studiích obdrželo na slavnostním odpoledni v Nosticově paláci dne těchto 25 umělců : Petr Nárožný Jméno Obor Narozen Cvrček Václav fagotista ČF (1928) Čapek Václav konferenciér ČS tel. (Ostrava) (1934) Čechová Věra opera - Severoč. divadlo opery a baletu (1933) Devátá Ivanka herečka (Praha) (1935) Dufek Jaroslav herec (Brno) (1934) Ducháč Miloslav pianista a aranžér orch. K. Vlacha (1924) Hanzl Jiří houslista ČF, Českého komorního orchestru (1930) Hybš Václav dirigent (1935) Jelínek Rudolf herec (Praha) (1935) Jíra Milan klavírista (1935) Kantorková Miriam herečka (Praha) (1935) Kepka Jaroslav herec (Praha) (1935) Kopecký Miloš klarinetista ČF (1922) Miška František herec (Příbram) (1919) Mrázová Jarmila opera - Státní opera Praha (1929) Nermut Jiří balet (Brno) (1923) Pandula Dušan houslista a dirigent (1923) Přibyl Karel konc. umělec - houslista Kvarteta hl. m. Prahy (1931) Ruis Jaroslav konc. umělec - violista Dvořákova kvarteta (1928) Stříbrná Dagmar sólistka operety (Plzeň) (1924) Širc Jan konc. umělec - violoncellista Kvarteta hl. m. Prahy (1934) Lubomír Šterc Daniela Hrnčířová, MBA výkonná ředitelka Jiří Tomášek 35

NADACE ČESKÝ LITERÁRNÍ FOND

NADACE ČESKÝ LITERÁRNÍ FOND NADACE ČESKÝ LITERÁRNÍ FOND VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 POD NUSELSKÝMI SCHODY 3 120 00 PRAHA 2 Obsah Úvodní slovo...3 I. Nadace ČLF...4 1. O Nadaci...4 2. Orgány nadace...5 3. Nadační jmění...6 Správa prostředků

Více

NADACE ČESKÝ LITERÁRNÍ FOND

NADACE ČESKÝ LITERÁRNÍ FOND NADACE ČESKÝ LITERÁRNÍ FOND VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 POD NUSELSKÝMI SCHODY 3 120 00 PRAHA 2 Obsah Úvodní slovo...3 I. Nadace ČLF...4 1. O Nadaci...4 2. Orgány nadace...6 3. Nadační jmění...7 4. Správa prostředků

Více

Jablonec nad Nisou Květen 2014 OBSAH

Jablonec nad Nisou Květen 2014 OBSAH 1 2 Jablonec nad Nisou Květen 2014 OBSAH I. ÚVODNÍ SLOVO.. 3 II. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 4 III. VZNIK SPOLEČNOSTI A PŘEHLED ČINNOSTI... 5 IV. SLOŽENÍ ŘÍDÍCÍCH ORGÁNŮ.. 6 V. ZPRÁVA

Více

Jablonec nad Nisou Duben 2015 OBSAH

Jablonec nad Nisou Duben 2015 OBSAH 1 2 Jablonec nad Nisou Duben 2015 OBSAH I. ÚVODNÍ SLOVO.. 3 II. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 4 III. VZNIK SPOLEČNOSTI A PŘEHLED ČINNOSTI... 5 IV. SLOŽENÍ ŘÍDÍCÍCH ORGÁNŮ.. 6 V. ZPRÁVA

Více

Statut Nadace MEZINÁRODNÍ POTŘEBY ve znění dodatků

Statut Nadace MEZINÁRODNÍ POTŘEBY ve znění dodatků Statut Nadace MEZINÁRODNÍ POTŘEBY ve znění dodatků Preambule Nadace MEZINÁRODNÍ POTŘEBY byla založena dále uvedenými zakladateli a registrována Obvodním úřadem v Praze 9 pod čj. 88/97. Nadace se rozhodla

Více

NADACE PRO SOUČ ASNÉ UMĚ NÍ PRAHA ČLEN FORA DÁRCŮ NÁSTUPNICKÁ ORGANIZACE SOROSOVA CENTRA PRO SOUČASNÉ UMĚNÍ PRAHA

NADACE PRO SOUČ ASNÉ UMĚ NÍ PRAHA ČLEN FORA DÁRCŮ NÁSTUPNICKÁ ORGANIZACE SOROSOVA CENTRA PRO SOUČASNÉ UMĚNÍ PRAHA NADACE PRO SOUČ ASNÉ UMĚ NÍ PRAHA ČLEN FORA DÁRCŮ NÁSTUPNICKÁ ORGANIZACE SOROSOVA CENTRA PRO SOUČASNÉ UMĚNÍ PRAHA VÝROČ NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Obsah: Poslání nadace. 3 Programová struktura. 4 Grantová pravidla

Více

NADACE ŽIVOT UMĚLCE. ocenění umělci za kalendářní rok 2012

NADACE ŽIVOT UMĚLCE. ocenění umělci za kalendářní rok 2012 NADACE ŽIVOT UMĚLCE ocenění umělci za kalendářní rok 2012 1 NADACE ŽIVOT UMĚLCE SEZNAM OCENĚNÝCH UMĚLCŮ ZA ROK 2012: vedle pomoci při průběžném řešení sociálních a zdravotních problémů věnuje velkou část

Více

NADACE VERONICA VÝROČNÍ ZPRÁVA

NADACE VERONICA VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE VERONICA 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE VERONICA ZA ROK 2011 Referenční období 1. 1. 2011 31. 12. 2011 Okamžik sestavení výroční zprávy: 5.6.2012 Nadace Veronica Panská 9 Brno 602 00

Více

ZPRÁVA AUDITORA OBSAH ZPRÁVA AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ UZÁVĚRKY

ZPRÁVA AUDITORA OBSAH ZPRÁVA AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ UZÁVĚRKY i s v ě t l u š k a nfčro zpráva auditora o ověření řádné účetní závěrky k 31. 12. 2007 OBSAH ZPRÁVA AUDITORA........................................................... 3 Zpráva auditora o ověření účetní

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 V ÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Pomáháme lidem žít smysluplný život nezávisle na jejich věku, sociálním postavení a zdravotním stavu. Toto jsou vybrané údaje z výroční zprávy. Úplný text výroční zprávy včetně účetní

Více

NADACE. České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

NADACE. České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 NADACE České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Obsah Úvodní slovo 03 Finanční zpráva za rok 2006 04 Majetek nadace k 31. prosinci 2006 04 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 05 Přijaté dary 05 Přehled

Více

NADACE DOBRÉ DÍLO SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO

NADACE DOBRÉ DÍLO SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Výroční zpráva 2005 NADACE DOBRÉ DÍLO SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Vydal: Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského Grafická a předtisková příprava: P. Komárek. Tisk: Tiskárna

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA obecně prospěšné společnosti. ČESKÉ DOTEKY HUDBY EM-ART, o.p.s. Za rok 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA obecně prospěšné společnosti. ČESKÉ DOTEKY HUDBY EM-ART, o.p.s. Za rok 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA obecně prospěšné společnosti ČESKÉ DOTEKY HUDBY EM-ART, o.p.s. Za rok 2007 Zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové, dne 15. prosince 2006 do rejstříku, pod značkou O vložkou číslo 146.

Více

Pomáháme lidem žít plnohodnotný život nezávisle na jejich věku, sociálním postavení a zdravotním stavu.

Pomáháme lidem žít plnohodnotný život nezávisle na jejich věku, sociálním postavení a zdravotním stavu. Výroční zpráva 2007 Pomáháme lidem žít plnohodnotný život nezávisle na jejich věku, sociálním postavení a zdravotním stavu. Obsah Úvodník 2 Organizační struktura 3 Správní rada 3 Dozorčí rada 3 Zaměstnanci

Více

Výroční. zpráva 2013. Nadace Divoké husy

Výroční. zpráva 2013. Nadace Divoké husy Výroční zpráva 2013 Nadace Divoké husy Obsah 4 Úvodní slovo 6 Poslání a cíle Nadace Divoké husy 7 Kdo jsme 8 Lidé v Nadaci 11 Benefice s Divokými husami 13 Podpora v roce 2013 14 Schválené projekty v roce

Více

Je snadné být tvrdý, je snadné nepomáhat, je snadné říci ne...

Je snadné být tvrdý, je snadné nepomáhat, je snadné říci ne... Výroční zpráva 2006 Motto: Je snadné být tvrdý, je snadné nepomáhat, je snadné říci ne... Text písně z filmu Hair Základním posláním nadace je podporovat vytváření podmínek pro plnohodnotný život lidí

Více

Pražská komorní filharmonie, obecně prospěšná společnost

Pražská komorní filharmonie, obecně prospěšná společnost Pražská komorní filharmonie, obecně prospěšná společnost Výroční zpráva 2004 1. Zpráva o činnosti Rok 2004 byl v životě Pražské komorní filharmonie jedním z nejvýznamnějších. Koncertem 22. listopadu oslavila

Více

OBSAH a. Poslání a cíle nadace 5 b. Vznik a historie nadace 7 C. zpráva o činnosti nadace v roce 2007 9. E. nif 27

OBSAH a. Poslání a cíle nadace 5 b. Vznik a historie nadace 7 C. zpráva o činnosti nadace v roce 2007 9. E. nif 27 OBSAH a. Poslání a cíle nadace 5 b. Vznik a historie nadace 7 C. zpráva o činnosti nadace v roce 2007 9 D. granty 15 E. nif 27 F. Spolupráce s veřejností 31 G. Struktura nadace 33 H. Finanční zpráva nadace

Více

NADACE VERONICA VÝROČNÍ ZPRÁVA. Tištěno na recyklovaném papíře

NADACE VERONICA VÝROČNÍ ZPRÁVA. Tištěno na recyklovaném papíře NADACE VERONICA 29 VÝROČNÍ ZPRÁVA Tištěno na recyklovaném papíře VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE VERONICA ZA ROK 29 Referenční období 1. 1. 29 31. 12. 29 Okamžik sestavení výroční zprávy 31. 5. 21 Nadace Veronica

Více

VA ŠE EN. Skupina Severočeské doly Výroční zpráva 2013 ER GIE

VA ŠE EN. Skupina Severočeské doly Výroční zpráva 2013 ER GIE VA ŠE EN Skupina Severočeské doly Výroční zpráva 2013 ER GIE Je mi 20 let Jmenuji se Stanislav Jsem 20 SD horník Dolejší Jsme elektřina plyn teplo mobil lidé DĚ KU JE ME Dvacet let již tak dlouho jste

Více

partnerství dlouhodobost odpovědnost Výroční zpráva 2012 Nadace Komerční banky, a.s. Jistota

partnerství dlouhodobost odpovědnost Výroční zpráva 2012 Nadace Komerční banky, a.s. Jistota partnerství dlouhodobost odpovědnost Nadace Komerční banky, a.s. Jistota 2970297/0100 Bankovní číslo účtu Nadace Komerční banky, a.s. Jistota 1 Nadace Komerční banky, a.s. Jistota Obsah Účelem nadace je:

Více

Výroční zpráva Nadace pro transplantace kostní dřeně

Výroční zpráva Nadace pro transplantace kostní dřeně Výroční zpráva Nadace pro transplantace kostní dřeně 2009 Obsah Slovo na úvod 4 Struktura nadace 5 Historie nadace a jejích programů 6 Zpráva o činnosti A. Osvětová práce a získávání finančních prostředků

Více

SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY PRAGUE SYMPHONY ORCHESTRA VÝROČNÍ ZPRÁVA A ZPRÁVA O VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY PRAGUE SYMPHONY ORCHESTRA VÝROČNÍ ZPRÁVA A ZPRÁVA O VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK Obecní dům, Nám. Republiky 5 110 00 Praha 1 222 310 784 pso@fok.cz www.fok.cz SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY VÝROČNÍ ZPRÁVA A ZPRÁVA

Více

VA ŠE EN. Skupina ČEZ Výroční zpráva 2013 ER GIE

VA ŠE EN. Skupina ČEZ Výroční zpráva 2013 ER GIE VA ŠE EN Skupina ČEZ Výroční zpráva 2013 ER GIE Je mi 25 let Jmenuji se Petr Jsem 25 PN blogger Novák Jsme elektřina plyn teplo mobil lidé DĚ KU JE ME Děkujeme všem našim zákazníkům za společně sdílenou

Více

Slovo na úvod... 2 Historie nadace... 3

Slovo na úvod... 2 Historie nadace... 3 NADACE PRO TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ Slovo na úvod.................................................................... 2 Historie nadace...................................................................

Více

Výroční zpráva 2013. Brno duben 2014

Výroční zpráva 2013. Brno duben 2014 Výroční zpráva 2013 Brno duben 2014 2 Obsah Úvod 4 Programy rozvoje vzdělávání 6 Vysokoškolské programy 6 Stipendium Husovy nadace 6 Grant Husovy nadace 7 Francouzská letní univerzita 8 Cena Ius et Societas

Více

Výroční zpráva Nadace pro transplantace kostní dřeně

Výroční zpráva Nadace pro transplantace kostní dřeně Výroční zpráva Nadace pro transplantace kostní dřeně 2010 Slovo na úvod Nadace pro transplantace kostní dřeně vznikla v roce 1992 s cílem vybudovat v České republice program dobrovolného dárcovství kostní

Více

Výroční zpráva za rok 2013. Staňte se součástí řešení tam, kde je nouze.

Výroční zpráva za rok 2013. Staňte se součástí řešení tam, kde je nouze. Výroční zpráva za rok 2013 Staňte se součástí řešení tam, kde je nouze. Profesor Jan Sokol, Ph.D., CSc. přednášel na Soustředění lektorů 2013. V listopadu 2013 udeřil na Filipíny nejsilnější změřený tajfun

Více

KRONIKA MĚSTA SEMIL ROK

KRONIKA MĚSTA SEMIL ROK KRONIKA MĚSTA SEMIL ROK 2012 2 OBSAH Kronikářka se představuje...7 Malý subjektivní výběr z událostí ve světě, republice a kraji...8 Svět...8 Česká republika...8 Liberecký kraj...10 Město a jeho správa...11

Více

NADACE DOBRÉ DÍLO SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO

NADACE DOBRÉ DÍLO SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO NADACE DOBRÉ DÍLO SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 MOTTO: PROČ ŽIJEME, KDYŽ NE PROTO, ABYCHOM SINAVZÁJEM USNADŇOVALIŽIVOT? (George Eliot) Milí přátelé, zase uplynul jeden rok, jehož výsledky

Více