Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 i^s ^, -'m^- f If'

2

3

4

5

6 VÝBOR prací ELNJŠÍCH SPISOVATEL ESKOSLOVANSKÝCH. DÍL TVRTÝ. SPISY JANA Z HVZDY. SVAZEK PRVNÍ, -0^C3"«V PRAZE. NÁKLADEM KNIHKUPECTVÍ I. L. KOBKA.

7 JANA Z HVZDY c SEBRANÉ SPISY. SVAZEK PRVNÍ. Ballady a romance, Písn i jiné drobné básn. Drobné povídky. -OC3^- V PRAZE. NÁKLADEM KNIHKUPECTVÍ I. L. K(JBRA.

8 Veškerá práva vyhrazuje si nakladatelstvo. ^ Národní knihtiskárna I. L Kobra v Praze.

9 Jan z H\zdy. I. BALLADY A ROMANCE.

10

11 ; t J. v. Sedlákovi. Oliste! víš, jak zlatá lyra znla Zvukem mocným, z dálky omžené, Jak by v lípy vtvi zelené Filomela po nebesku pla? O jak v jinochu se duše chvla, Jak jím hnul zvuk písn vzdálené! On si tvoil háje ražené, Y nichž ta slavná lyra zníti mla. Aj, tu Tys užíral touhu žhoucí, Jenž mi v prsech plála sevených Ty mi v mysl vkouzlil ráj kvetoucí, Slávu pvc, vlasti milených! Ach, tu snil jsem blahé, blahé dny, A zde, miste, ti ty sladké sny!

12 ! Jaromír a Vršovcf. Zpóv lyrický. I. Vyzváni. V^o znamená ten hluk tak asn z rána? To kostva ržání, štkot laných fen? Co již tak záhy otvírá se brána, An ržový teprv svitá se den? To jist ze spaní vybouí pána A ten si práv ze zrak mne sen. Vzchopit se z lžka hbit, ven se dívá, A zdola hlasné: Zdráv bu!" se ozývá. Ha, zdráv bu Jaromír, náš mocný kníže Po vky pevn stj ta skála Vyšehrad! A svazek lásky, jenž nás k tob víže, Budiž povéný co té skály sklad!" Tu kníže pikroí již k oknu blíže, Jsa v mysli potšen, vesel a rád, Rukou svým Cechm pozdravení kyne, A v dík mu vzhru ples jarý se ine. Tu panoš Hovora již v síni stojí, A pokloniv se slušn, takto dí: Ten lid, co dole na dvoe se rojí, Vršovci jsou to, pane, druzi zlí; Ti dnes na velký, slavný hon se strojí, A vás prý, kníže, v ele míti chtí;' Radit však smí-li sluha pánu svému, Probh! nevte slovu lákavému!"

13 : Kochan, jen slyšte, též jest mezi nimi, Dravý ten vlk s loví tváností, Koist on láká slovy oulisnými, A pak na ni se vrhne s rychlostí. Když tak pichází s hledy laskavými, Tu radno, stnci se potajné lsti!" Než s úsmchera milostným vece vládce,.nediivrný's ty vezdy býval rádce!" mezi mými státi Co mže mn se Na hon, knížecím vyražení? i mám i stínu svého již se báti A lidského se stíci vzezení? Nerad mi lásku k lidu mému bráti; Nehodno vládce jest podezení! Hivec a ty sedlejte rue kon, A po boku mi bute vždy na hon." Ze sín Hovora smuten odchází. Myšlénky divné mu hlavu matou; Kde kníže veselí a ples nachází, Vidí on le«f a zradu napiatou Le Jaromír na sebe rychle hází Lovecký šat a trubici zlatou, A sám meem se páše nedokav. Duchem již pád s lovci po doubravé. Pak v ložnici spchá, kde cho mu dímá, Milostná Stíška, v ranní pohov; Žehná se s ní. a nm ji objímá, A tiše líbá ústa ržová.

14 Milosf ve vazby své ho tak pojímá, Že již mizí mu z mysli lovcové; Tu sti^ibrný hlas trubky zni za chvíli^ A Jaromír se vztrhna na dvr pílí. II. Lov. Mrak šedivý luhy. háje pokiývá, Jen cela hor se ervenají; Obloha te se co panna zardívá, Nachem se skví její pokrají. V pírod ješt ticho všude slavné, Jak by kojil sen i hvozdy dávné. Xa východu brána zlatá se otvírá Slunce velebn vystupuje, Záe rudá se kolem rozestírá, Ouval i hvozd se probuzuje. Jelen parohy své pyšn zdvihá, A la blosrstná z houšt vybíhá. Ha slyš! z opodálí ples se ozývá, Pomíšen ps laných štkotem, Roh veselý zvuk již zaznívá, A lovci porznu jedou klopotem. V jich ele vládce na broni statném, Kochan po levé na vranci obratném. A te se A hlasnji ples divy hlaholí Vždy hloubji honba valí se houští, Až skály trnou i údolí. komonstvo v doubravu pouští, Zv zplašená po hvozd ubíhá, V patách ji záhulia letino stíhá.

15 Jelen spanilý sluchy byste napíná, Pak zdivoen vyrazí z pelechu, Za ním Jaromír koné hnáti poíná, Až pán k i skoro bez dechu. Jelen v skoku chrastiny prudce proráží; Le kníže i hrdla pro se odváží. Letí bažinou, brodí se moály, Jej nestaví ni strá, ni sluj. A byby skály na cest mi stály, Jelínku, musíš ty býti mj!" Volá to kníže, a v poskoku valném Dá se za ním i po hebenu skalném. Jelínku ilý, tvá záhuba jistá, O, nic tebe více nespasí! Jižt lovec se k pokiku chystá, A me na honosnou ránu Tu skok jediný zv lovci tasí. unáší, Až se za ní kvt i déš rosy práší. I žasne lovec, a do ouvalu zírá. Kam mu koisf bažená zmizela; Oddychá tžce, a pot si utírá, Jenž mu hrí s plamenného ela; Pak zmožené psy zpt svolává, A znamení na trubku dává. I troubí hlasn, a kol se ohlídá. Zdaž se druzi z lesa vyskytují; Divý ryk ptactva mu odpovídá, A skály duté hlahol optují Kníže tu sám a kamkoli zírá, Pouš divoká se rozprostírá.

16 Toí kon vratno, a chrastiny husté Meem si klest, cválá dubinou, Zdažby se nkde v doubrav pusté S poblouzenou setkal družinou. A jakkoli prudce lesem uhání, Po svém se komonstvu darmo shání. Ha, chlum tu Yelis k nebi tým upírá, Co král zeleného vkolí! Ztad Jaromír nadjn zírá Do omráeného údolí. I troubí zas, a pozorn zvídá, Zdaž mu rohem kdosi odpovídá. m. Zrada. Ha, tam se ine dolinou Pluk ozbrojených lovc, Kochan s divou to družinou, S rodem zhojných Yršovc. Na chlum ženou se v poskoku, Již knížeti jsou po boku. Jenž z houšt se \7plita, A vesele je vítá. Aj práv jedete mi v as. Vy statní vládykové! Jižt mi v hrdle vázne hlas, A žízní prahnou rtové. Tu sám plazím se po hoe, I bez druha i bez oe, A mním, že již tu zajdu, Druh li víc nenajdu.''

17 !; Však v odpovl' mu ehce sbor Hrubý posmch i láni, A na všech tváích zírá zpor I zrádné poínání Tu kníže zpátky pokroí, A písn zí jim do oí Když vládce tak pohledne, Mnohý tu zbojník zbledne. Kochan jen sám se v pokik da A ruku k mei sází: Dnes, kníže, zašla hvzda tvá, A hvzda má vychází Rod mj -t vtev knížecí, A syt již vlády dítcí; Dnes poroby se sprostí, A z vlády t vyhostí.'-' To ka, chopí se vévody, S ramen mu šarlat strhne, A zemdleným od nehody Na zem nevážn vrhne. Tuf Jaromír u snížení K nebi šle bolné vzezení; Však darmo se ohlíží, Pomoc, ach, se neblíží. Ba Hivec, sluha milený, Xa pána sám se sápe, S ^'ršovci jsa umluvený. Již provaz se chápe.

18 ; : 10 Co kat se chystá k obti, A ruce víže knížeti; Jejž druhdy obsluhuje, Te k dubu pitužuje. V tom hvízdne stela kalená V ocelolomné síle A dobe byla hier.a, Chybí se pece cíle. Ba veselo-t knížeti, ím víc jich slyší syeti Neb vyšší moc jej chrání, A stely pry zahání. Ba vyšší moc jej chránila, A spásy mu popáno; Neb každá stela chybila, Co jich tu k nmu sláno. On sám pak zírá v tu dobu Nebeskou známou podobu Patrona, jejžto ctíval I od dtinství vzýval. Milostná zá se rozlila Kolem podoby celé, Nehmotné oudy halila Ve roucho bloskvlé. I zdálo se tu knížeti, An stely slyšel syeti, Že ta podoba pímá Je v roucho své zajímá.

19 11 A jakto vládce zdivený Xa úkaz ten pohlíží, Panoš tu potem zbrocený, Klopotn sem se blíží. I zhlídnou jej zrádci shora: Ha, peklo! tot Hovora! Co krkavec pináší, Že nám tu rozkoš plaší?" Kochan to ve. co laný lev. Jenž má o lup pijíti; A však i v panoši ve krev, I on svou sílu cítí. A máchne meem mezi n. Co blesk ve bouné hodin, An duby rozvorává A skály rozmetává. Nerovný byl to vru boj A zkáza reka jistá; Vršovc na se ít roj Xeslavnou smr mu chystá. A jakkoliv se namáhá, Tuf marná všecka odvaha! Již slab se potácí A s komon se kácí. Mžikem na ránu hrotovou Dv dýky se zablesknou, A nad hlavou jinochovou Nahé se mee lesknou.

20 ; : Kochan však kií vesele Nehodenf tento ocele; Stranou ho jen zaneste A na dubu obste!'* I kráí s hlavou sklopenou Již k dubu popravnému, A Hivec smekou lýenou Otáí hrdlo jemu. Jinoch jarý se nehrozí, Milos si jenom vyprosí, By sml posledníkráte Zatroubit si tikráte. A když mu žádost povolí, Zatroubí a prodlívá; Tu Hivec již jej s nevolí Ku pospchu vyzývá. I troubí hlasn troubí zas, A rychle míjí lhty as; Tu Hivce hnv pojímá. On sám na roh zahímá. IV. Vysvobozeni. Poboní skála prodlužuje zvuk, A skále sousední donáší Tu náhle jezdc vyítí se pluk. Až jiskry od podkov se práší. A jakby táhlo hejno havran, Ve spolku s holubicí snf-žuou, Tak vidno tlupu vrných Pražan Na chlum s paní se hnáti nžnou.

21 13 V tom jezdcové se zatoí, A vrahy z boku zaskoí. Zainí mee V divém setkání, Vršovci zoufale se brání; Tu krev odprci tee, A blah, kdo hrdlo útkem si chrání! Již zrádcové se s\ijí po zemi, Opuštni od svdce svého. Jenž zchytrale se promkna houštmi Vyváznul z boje osudného. I hned tu vazby pán rozluí, A vládce zdráv ped nimi stojí. Letí mu knžna Stíška v nánií A pevn k srdci jej pipojí. Kolem pak knžny zlekané Pokleknou vrní Pražané, A jednohlasné Mán plesání Jeví se v hluném dík vzdání, Divem, že v dob spasné Prorádcí lestné zmaeno vyzvání. Tuf zástupem se dere v poskoku Jinoch jarý s plamennou tváí, Roh vítzný visí mu po boku. Z oí ohe radosti záí; I líbá ruce pána zedrané, A tiskne ke rtm, sluha vrný, An opodál druh zrady zpáchané, Hivec se chvje licomrný.

22 14 ; Spativ jej vládce zaplesá, A z divu chválí nebesa. A knžna zla' etz odpíná, A mládenci na krk pipíná, Jenž rajskou slastí jatý Ka nátisky vystálé zapomíná. I promluví pak knžna spanilá: Že nám té slastné doby páno, Že potena ta rota zlotilá, Bu mládce tob dkováno I Mé smysly poutal ješt ranní sen, I snila jsem až do svítání; Tu lovc sbor \y^ižái z hradu ven, A plaší z lože mého spaní. Vzchopím se v teskném toužení, Ano mne trápí tušení, Chci k Bohu vroucí Modlitbu sláti A síly srdci svému dáti; Tu zím podobu skvoucí Y nebeské jasnot ped sebou státi. I poznala jsem touže podoba, Jenž v kapli stojí na oltái Hl s nápisem, její to Jobu, Užírala jsem v ržozái. Miláek mj to s-.atý kititel Jan Rukou v noc hustých les kyne. I zkikiiu: Bda! chof mj oklamán, Ted jist zradou lovc hjnel

23 15 A než mine okamžení, Zmizí nebeské vidní. Jen ješt krade Zásvit se maiá, Tu již na kik ele se sbíhá, A na prostranném Vyšehrad Hlahol a náek smutn se rozlíhá. Mžikem na rozkaz mj se shlukne sbor, Plní se dvr vrnými many, A letmo sjíždjíce strá i bor, Kikem voláme na vše strany. Tu Hovora se k nám též pivtlí. Jenž v ouzkosti o pána svého, Zahlídna nás, se náhle zeselí. ka:,hlas sledujte rohu mého, Až zazní zvun po tetí, Tu bute rychle v záptí!' A než doekne. Již pry uhání Za ním my bainou i strání, A výpad náš zalekne Prorádce u lotrovském poínání." 1 dopoví a klesne v objetí Milovanému choti svému, Jenž ji v radostném -^ozntí Pivine k srdci stísnnému. Kdo výjev tento zdárn vypoví? Au zástup sám utichna žasne; Však brzy zas hlahol se obnoví, A k nebi vín plesy hlasné.

24 : IS Co vítz v slavném prvodu, Jenž války pestál nehodu, Vrací se kníže S knžnou libostnou. Provázen družinou radostnou, A ku Praze se blíže, Lid vrný žehná s tváí zas milostnou. V. TreBt i odplata. Na Boin louce za svítání Lid se sbíhá v klopotném spchání; Kníže sám opouští Vyšehrad; Na louce pak všickni vládykové, Zemane a mocní lopotové Sestaví se do dvou dlouhých ad. Kníže mlky na stolec zasedne, Mraným, písným okem kol pohledne, Jako slunce když za mraky dlí; Synové pak rodu Vršovského Sklíeni stojí ped trnem jeho, Zkad jim výrok smrti takto zní Povrhli jste láskou pána svého Nuž! zakuste tedy hnvu jeho, Pede nímžto zlosynové trnou! Vyhlazeno bu z té svaté zem Štírové to odbojník plém,, Znamenané vnou poskvrnou. '

25 Dopoví, a kyne. Ha tu rázem Hlavy Vršovc padají na zem, Yzliru stíká odbojník krev! Xež tu kníže boln zrak obrátí, itelnost se v srdce jeho vrátí, V slzách bouiiých rozplyne se hnv. Dlouho mlí v trudném zamyšlení, Až pak povyjasniv mrané zení, Hovoru zahlédne v zástupu: ^Sem ty," zvolá,,,k stolci mému blíže! Kdo se tak odvážil pro své kníže, Yoln mj též k nmu pístupu." I odstoupí vládykové skvlí, A na dvé se zástup rychle dlí, An ped trn poklekne mládenec. Lesní roh mu po boku se tpytí. Ze zrak radost i díky svítí A na lících plane rumnec. Dí mu kníže: Stálou na památku Mým ty lovcem sluj, a z mého statku Tré vsí za odmnu služby mj. Rod pak tvj ve sláv nehynoucí y této zemi po vky budoucí Mezi rody vládyk se skvj! Iv Vpijs pak rychle bu posláno; Kutí li spásy zázrakem popáno, Stánek Pán a se vzhru pne! Jan z HNzdy 7. 2

26 : Obraz sliný zástupce svatého, Jenž mne chránil od osudu zlého, Lid mj tam a k pobožnosti zve!'" Y hluném zástupu pak z nenadání Znikne ples i zniznné volání, Jako když se bouí zedme vír Sláva vlasti po vky kvetoucí, Jížto svítí hvzda víry skvoucí, Jižto ídí zbožný Jaromír I'-'' l*ád rodu Mysironského. Ma Krušové, starém eském hrad, Vládne hrd zasmušilý Vlach, Y zemi cizinec, v císaské rad Mocen, všem domácím na postrach. Pokoj s ním; k poháru kdy zasedne^ Tehdáž pros, a snad i obdržíš; Le kdy zrakem jizlivým pohlédne, No, sthuj se, sic o zkáze zvíš. Mysironi slul ten Vlach. Cho jeho eška byla, mladá, spanilá. Jenž co andl dobrý muže zlého Ped bludnými kroky chránila. Marná snaha; nžná slova lásky Xeobmkí srdce karaemié, Stobarevné Hymenovy pásky Slab víží duše zráznéné.

27 ;! : 19 Jednou sedl ntí zas pi víné, Rozmar v tvái hrál mu ržený, An tu sluha vstupuje do sín Zdšený a potem zbrocený: Pane. a nedávno pokoena Zb rolnická již se zdvíhá zas Louka lednická jest poseena, Pod Piohami prokopali hráz!** Ha, to smlé, selské píikoenství Zkikné rytí pomstím pi sám Bh I Tak-li smli zrušit lovenství, Já též s úroky jim splatím dluh. Honem kon! Zahudera jim píse k hýení Nech holota smlá se vyskáe Pi vesekém svistu emení!"' Schystej karabáe, To slyšíc paní milostná, zbledne, Zachvje se hrízou, úzkostí, Zraky tiché k manželi pozvedne A prosí s dojemnou snažností: Nechtjž, pane, nad lidem se mstíti^ Jenž své právo hájí domnlé Lépe úti^pnos nad ^^nou míti, Xež ji trestat v zlosti zk}t»élé!"' Darmo zrází, daraio slzy rosí, Daraio své dátko nastaví: Holubice dravce neuprosí. Slzy vášní proud nezastaví.

28 20 On již letí ua divokém koni. Híva vtrem vlaje zdvižená, A paní se smutn z okna kloní, Pedtuchou bolestnou trápená. A on jede tryskem, v rozhoení Až na místo, kde pych zpáchali; Tam stojí sedláci zamraeni. Jakby los svj oekávali. Vlasy dlouhé vtrem pocuchané Vlají v zmatku divném po ele. Ruce sklesly, oi polekané Hledí k zemi tup, nesmle.,.ha, V}' lotil" pone rytí láti: Hlavy tupolebé, Bés do vás! Že jste smli o mé zboží státi, Toho vám se zželí dlouhý as!" Le tu starec stoletý vyvstane A zavrtí hlavou šedivou: Ne tak! neratež se horšit pane, My jen ddinu hájíme svou. Co nám pedci naši dochovali, To je naše! to nedáme vzít, Oni hrdla svá nasazovali Nám nezdá se jinak uinit!" Místo odpovdi rytí v zlosti Slehne starci pímo do oí. Až mu. bda! z jamek hlubokosti Zrak drahý s slzami vyskoí.

29 21 Starec svíjí se a však nepiskne; osmlí: Le syn jeho za se Vyav z ader zbra ukrytou, stiskne A i^tíi prsa prostelí. Nikdo vraha smlého nestíhá, K podšen cválá k domovu, Tesa hívou po lukách ubíhá Na hbet mrtvolu pánovu. Hlava dol visí, poklepává, Xohy ztuhlé váznou ve tmenech, A k pád frká, oddychává. Zbarven krví teplou po plecech. Bží jako jelen chrty štvaný Hustým mlázím, strání, doubravou. Až pak všecek blátem ucákaný Ped hradem zadupe podkovou. Na pavlánu hradu Krušovského Stojí paní obraz andla. Na rukou drží synáka svého^ Oekává návrat manžela. Pes zábradlí toužebn se kloní A hledí do lesních temností, Z oka slza pedtuchy se roní. Srdce tlue tajnou úzkostí. V tom zaehce k, a jedno zení Jí tu hrzu všecku odhalí, Leknutím již sebe mocna není, Upustí dátko v úskalí.

30 22 : Ddic Mysiron rozbil údy O pokrají hradu starého, A sedláci ekli:..boží soudy!" Tof pád rodu Mysironského. Murom^ká koroahev. Ytérci jituí vanuli Pes šíré u Kulevdže plán, A vzešlým jitrem zplanuly I Kolkolem pole, hory, strán; sám ten Balkán sinavý, Jenž hrdé do oblak se dívá. Dnes setesa pláš mlhavý Své skrán ržemi odívá. To vzešlé slunce zbudilo Vojín ruských na tisíce, A leskem svým ozáilo í moslemínské plmsíce. Pichystaná na prudký boj Dv vojska proti sob stála Osmanské pluky jako roj, A pluky ruské jako skála. I rozjedou se Turkové Co vzteklí po rozlehlé pláni, Jako když hustí mrakové Se honí po nebeské báni.

31 23! ^Ailali, AUahl" zuí ze všech stran, Déšt kulí srší v ruské pluky, A krev se piýští z etných ran. Mnohý Pius vydá slední zvuky. Avšak tu prudkost útoku Udatnost ruská odrazila A nad vzteklostí otrok Statenost mužná zvítzila; Již ruská dla hiímají Nesouce smr v ty ady zpupné, A Osmané se sknvají Za hory píkré, nepístui)né. Ha te, mé dti, te je as. By seznal Osman mužnost vaši! Ten vrch tam než se vrátí zas. Musí již býti v moci naší Mui'omský pluk, jenž povždy jen Po oslav vojenské touží, K velkému inu vyvolen XoW- nech vnec si zasloužil" Tak vdce svých vojín krev K inm odvážným rozpaluje A již Muromská korouhev Yesele vtrem poletuje. Jonáci švarní chvátali, Kam kynul vdce s kon svého Již pes potok se dostali Již jsou u cíle znaeného.

32 24 : Ha tuf se lítých Turk roj Vyítí kvapn, nenadále Ze zálohy nebyl to boj. Než vraždní to bj^lo stálé; Neb kde Rus jeden bojoval, Deset ho Turk oblétalo, A ím víc zrstal vrah val Tím víc Muromc ubývalo. Tšak ješt svatá korouhev Vesele vtrem poletuje; A kolkolem se prýští krev^ Rek ji hrstka obstupuje; To hrstka mládc ranných, Jenž vrni jí až do skonáni. Nehájí dél život s\-ých, Le jen ten svatý klenot chrání. I ta korouhev svcená O bída! k siré zemi klesla. Neb již ta ruka zdrcena, Jenž do bitvy ji smle nesla. Le jinoch ruský piskoí A s žerdi klenot vzácný strhne- Kol pásu si jej obtoí A pak sebou zas k zemi vrhnf^. Pes tlo jeho kostva dav V divokém tanci dál se ž^^ne. Až on, as pravý uhlídav, Se vzchopí z trávy pokrvené

33 25 A k lesu rychle utíká, On nebží, on vtrem letí, Za ním pak hrza všeliká A na sta kulek ve záptí. Ach, jinoch na pl cest skles! Krev tee z rány otevené; Vzchopí se zas a tu již les Xad ním svou hustou stechu klene, Pod tímto krovem zeleným Dobrému mládci krev ubíhá, A ped zrakem zakaleným V obrazech erných smr se míhá. Le ješt jednou povstane! Procitna ze sna smrtelného Mne sob zraky ztrhané Co vidí ze zákrytu svého? O pežalostné patení! Vidí on Rusy na útku, A Turky v divém nadšení Co vítze v nelidském vzteku. Tu projal mládce zármutek; On nezpomíná na své strasti, Ba ani na svj mladý vk. Le jenom na es drahé vlasti, A do díla se rychle dá, Vyhrabav hrbek v ln jeho S žalostí hokou pochová Korouhev pluku Muromského.

34 26 ; A bitva se zas valila Lesem, polem a šírou plání; Hra krvavá se konila, Nepítel za hory uhání Jej v pilném chvatu stíhají Obratní jezdcové Kozáci, A drahou koist sbírají Co odmnu po tžké práci Co se to tamo mniv Z hustého koví projevuje? To Rus! a ješt na živ, Neb k zemi prstem ukazuje. Hle! zem nedávno zkj^pená Snad skryl zde koist drahé ceny? Ach to korouhev svcená, Orel to ruský zkrvavený! Zavýskne carská družina, A bojovníka pl mrtvého Vloživše na ramena svá Nesou ped vdce mileného, Kdež koist etná složena: Turecká dla, plmsíce. Zbra perlami posázená A jiných ozdob na tisíce. I zhlédne Dbi, vdce ctný. Ten prvod, an se s drahou tíží Na žerdi prapor zkrvený Upí^ímo k stanu jeho blíží.

35 27 I ptá se, co to znamená? A uslyšev podivnou zprávu, Radostí v tvái zervená, Velebé ruskou est a slávu. Stará v é ž. yj staré vži slyšet lkáni Jako vtr tichy dech; Do temného naíkání Tajn šepce mrtvý mech. Kde hrad stojí osamlý, Kde te hnízdí lesní Bydlel druhdy rytí smlý A pekrásná jeho dce. V celém vkolí se skvla Jako rže spanilá, Cnotou srdce, krásou tla zv, Mnoho mládc ranila. A se uzavíti zdála Srdce jemné milosti, Pece k panošovi plála Láskou velou v tajnosti. Xesmlf staec znamenati, Kdo milostí k dcei vel; Neb jen rovnorodý státi K pravé sleny krásné ml.

36 28 Pece však se scházívali Y blízkém háji, pod hradem, Vrnost sob slibovali Pi msíku stíbrném. O jak blahými se mnli Pi svých slibech milosti! Ubozí! ach nepomnli Na budoucí žalosti! Le nedlouho skryta byla Milujících náklonnost, Sama sebe prozradila, A vybídla zuivost. Když se jednou lesem pustým Starý rytí z lovu bral, V háji mezi kovím hustým Tajný ráj jich vypátral. Jak když udeíením hromu Blesk za bleskem pospíchá, Když zsaáhne vrchol stromu, Listí jeho usychá. Tak se kmet znal v lítém hnvu. Jinocha hned v hlavu tal, Chladn však ubohou dvu K mukám vtším zachoval. Do vže ji nejtemnjší Kázal rychle vrhnouti, Z níž by muž i nejsmlejší Xebyl mohl prchnouti.

37 ; 29 Tam procitne v zoufalosti Déva z mrákotného sna; Štírové jsou její hosti, Spolenice její - tma Vzchopit se a k míži bží: Aj tu zpév jí k uším zní; Dole, pode ernou vží Kráí prvod pohební. Hle, na rakvi z rozmariny Vnec panenský se skví A však místo Adelíny Nesou k hrobu- kamení. Aj v mladistvá nžném kvtu Švadla rže spanilá, Výhost davši zlému svtu Ctnou hlavinku sklonila." smutn pli Tak za rakví Muži v erném odvu, Až pak v dálí onmly Táhlé tóny nápvu. dvou boln trhne, Tu to Le nadarmo bduje. Darmo sebou na zem vrhne A bol stnám žaluje. Tak se trápí ve dne, v noci, \niž jaká nadje, ísikdo dvu z kruté moci Vysvobodit nespje.

38 30 Te již šest set jar tam pláe, Vzdychá truchliv a lká; Zdšené tam odtud ptáe V letu rychlém pospíchá. Každé noci slyšet lkáni, Jako vtru tichý dech; Do temného naíkání Tajné šepce mrtvý mech. Podnes ta vž ješt stojí Adelínin smutný byt; Kde se betan s mížkou pojí. Vidt v noci bledý svit. Vodníkova iievésita. ^íedla dívka z veera Xa kvtném behu jezera, A kvítí smutná trhala, Vlnám je do luna metala. Vy vlnky pijmte lásky kvt, A neste ho lychle v jinší svt; Mne svt hoejší netší, Kde láska vždy cos poheší. Tatíek dobrý v hrob spí, Macecha laje a zloeí; I družka zlá mne zklamala. Milého mi z nárue vydrala.**

39 31 Tak dívka lká i bduje, Vlnám svj náek svuje, A vlnky kepké podtají Dvrn jí cos šeptají. Co dva v srdci tajila, To vlna vln zradila. Zaslechna vodník plá dví, Na hladin vod se objeví. Tvá bledá, vlasy zelené, Na hrdle perly hlazené, Koraly vzácné u pasu Množí vodníkovu okrasu. Kloní se k dívce, lahodí, A slova sladká prohodí: Ty dvo sliná, pojd a poj, V palác tichý mne doprovo! Palác mj jasný, prhledný Na kišálových sloupech ní, V nm lahoda i Jak jen pomyslíš, pohova, hotova. Tam družky najdeš laskavé A hraky skvostné, blýskavé; Ku hrám i rychlým posluhám Na sta dvic po vli mám." Poslouchat dva svodný hlas, Zpomínajíc na lásky as, I dí na mysli zmámená: Ty mj jsi já nevsta tvá!"

40 ! 32 A kouc to. milému vstíc letí, Držíf ji vodník v objetí, A voda, když to uzela, Xad nima se rvchle zavela. R u s a I k a. *) Ytýrek teplý vane dolinami, flle jak se útlé bízy kývají Pochotnou vni luka dýchají A všecky strán slynou kvtinami. Slunéko mocné jasn zasvítilo A z vod podivnou chasu vyvábilo. Tam na pobeží ve vysoké tráv Hiy, tance vedou nahé díviny; Obsypaly se nimi luiny, I po vrbách kolébají se hrav. Jich zpvy, ekbys, kvítk povzdychání, A tance frašné vtr potýkám. Jitrem žhavým planou jich An vtry s vlasy si pohrávají; Tu jedny perly z rosy sbírají, ;N"a pavuiny je navlíkajíce, mladé líce, Jiné zas z kntí pel hebounký metou A do vlas jej za okrasu pletou. *) o llusalkách viz pnu Šafaikovo pojednání v asopisu musejním na f, 1833 str. 257.

41 33 Ach bda tomu, kduby v této chvíli Z pozeman se vmísil mezi n, A buto náhodou, neb bezvinn Rušit chtl blahou jejich kratochvíli! Rusalky zlou by nad ním pomstu vzaly, Do smíti by ho s smíchem ulechtaly. Dvátko sliné dít osielé Slo navštívit bratíka v nemoci, A jakby vtry bralo k pomoci. Pospíchalo po louce osamlé. Tu radovánky Rusalek užírá, Zasem i leknutím div neumírá. Bží, utíká neb v uších jí znly Povsti hrzné, asto slýchané; Obrazy ve snách druhdy vídané Zde tla nubyly a oživly. Bží, utíká, svt se ped ní míjiá, An jedna z Rusalek v patách ji stíhá. Tíi^is mne, ach pus mne, bratr mi umírá, A nikdo pi nm k vrným obsluhám! Nech mu posloužím, sama líky dám, Nech ruka má pot smrtelný mu stírá." Bží dívina, svt se ped ní kmitá, Rusalka ji za bílé ruce chytá. Poslechni, dve, milé, hezké dít! Pohádk}^ pkné a nesnadné znám; TJhodneš-li je, propuštní dám, íseuhodneš-li, ulechtám t hbit. Xuž! napni rozum, bys vše rozeznala A pravdy svtlo ze tmy vyerpala. Jan z Hvzdy. I. A

42 34 Povz, co roste a to bez koene? Co bží beze všeho puzení? Které as divohojné koení Bez kvtu kvte, nikdy neseené? Xuž! napni rozum, at se ti otvírá, Sic oko tvé bratíka neuzírá! " Pohádka tvá rozum mi neuhnte! Bez koene roste jen kamení, A voda vždy bží bez puzení: Bez kvtu kapradí na stráni kvte ^ Ubohá dívka! smyslu neseznala, Rusalka ji se smíchem ulechtala. Slepého krale siiirf. )ojovný král ech Jan sedl ve stanu svém, Kol nho eští páni v rouše ocelovém. Slyšelt král z podálí zbraní ohromný tesk, Slyšel me setkání, nezíral však jich blesk. Uchem poslouchal bystrým, divý jak bouí boj, Nepítel vítzí-li, i statných ech roj? I zatruchlil nemálo slepý kmet v srdci svém, Ze jemu též nedáno klesnout na loži ctném. Ha, tu v uších mu zazní divý nepátel ples, Dupotem se ozývá planina, strá i les, A vezdy blíž a blíže valí se rázná se : Tu král vzchopiv se, váží v ruce svj pádný me.

43 A každý, kdož u krále, pobízí k prchnutí, An ze YŠech stran nemylné hrozí zahynutí; A však jakj-m to hnvem královská tvá se rdí? ^áže se: Kdo jsou ti, jenž takto mi radí? tomstvo má-liž íci: Hle, statný ech král, rstný rek to druhdy, jsa stár amíít se bál? feo z vás volí padnouti spolen s pánem svým, Nuž svažte poutem pevným své kon s hebcem mým." Poslušní krále svého rytíi vše plní A tam vedou slepého, kde bitva se vlní. Tisícové tu klesnou pod meem královým, I klesne kmet slepý též a eští páni s ním. Ilorymiruv skok. Vo lid všechen spchá k Vyšehradu? Co ten etný shon as znamená? Rytí jeden, zpáchav hroznou zrada, Meem skoniti dnes život má." Tak ode rt ke rtm hlasno znlo, Opustivše rychle chýže své Všecko tamo k Vyšehradu splo. A hle, na prostoe hradu svého V stedu sedl kníže povýšen; Lopotové, leši Prestol vládykami vkol nho, obklíen. Nmo bylo: aj tu kynul kníže, A ihned tmavého sklepení Praskotem se otevely míže. 3*

44 36 Vyjde jinoch švarný: poklid jemu Zejm z modrojasných oí plál, Pokloniv se slušn soudci svému, S pokorou te ped knížetem stál A lid trne podivení nové Pojme jej : z úst stera : Milost! zní z, Pomstu! hulákají kovkopové. Poslyš, z eho tebe lid mj viní,** Pone pi-ísn Kezomysl knz; ^ Pakli myslíš, že ti kivdu iní, Smle na žaloby odpovz!" A jak valná eka s jezu huí. Takým vztekem hlasy kovkop V jedno: Žhá a zrádce jesti!-^ zvul I Tresci smrtí jej, o mocný kníže! Kopaniny naše zavalil, Všecko zhubil, nad hlavami chýže Verejší nám noci zapálil." Naež kníže: Umeš práva mocí; Neb jsi spících bratí nešetil, Zniiv dlouhou práci jednou nocí "^ r I dí jinoch: Chci dle slova tvéha- Výroku se voln podrobit; Xež YŠak poslední života mého Neslavn pohasne svit, Dovol, bych jen ješt jedenkráte Na svém oi projeti se sml, Jenž mne k sláv nosil tolikráte!-'

45 : 37 Usmál kníže se, ka: Má se státi; Bychom však se kratochvilí tvou.zrady jakés nemli co báti, Všechny brány nech se uzavrou!'' S knížecím te rytí povolením Hbit osedlal si milý k, Lichot mu jemným lahodním. Ka oi když Ilorymír již sedl, Tikrát vesele si zavýskal. - Vzhru Semíkul" a o s ním sletl Jedním skokem s vyšehradských skal. - Ha, tenf jist pohben v chladném klínu!" Zvolá kníže ; však když dol zí,.spatí letti ho k Radotínu. Jezd pro nevstu. 4lede hrab lesem, jede Na koníku vesele - Co se rdí ty hory šedé? Co mi mráz jde po tle? Aj koníku, Mj vraníku, Co jedeš tak nesmle?" A rytí po celou cestu Bádá zvíe milené: 3,Dnes mi poneseš nevstu Tam z té tvrze ervené. Aj v okénci Po milenci ^írá dve ržené!

46 38 Ale vraník hlavu véší, Jak by mu cos scházelo^ A rytí se z toho zdsí, Není mu víc veselo: Co se v lese Listí tese, Jak by jezd mi zrázelo?"^ I pobodne zvíe vrné. Pohodne je v slabiny; Aj jak mizí houšté Aj jak mizí hájiny! y hrze tejné Z arodjné erné, Letí v spchu krajiny. A když na plá povyjede. Všecko se tu zelená; Tamo s hory temnošedé Hrad milý se ervená. Je, koníku. Mj vraníku! Ceká dva ržená." Již dojíždí v hradní bránu, Aj tu smutek užírá! Otázka : Kdo zesnul v Pánu?"" Xa rtech jemu umírá. Tvá se mní, V pedcítní Slzu s oka utírá.

47 39 A když v ernou kobku vkroí, Hle, tu rakev zastená! Strhne víko ach, co zoí! Nevsta to milená! Ach, mé zdání!-' Zvolá v lkáni, A nmé na rakev ernou Její Oi kalné upírá. lno dvu vrnou, Štstí lásky zavírá. V onom svt Blaho kvte!'- Vzdychne si a umírá. Hnévsa i 3Iira. ILesem divokým, strašlivou pouští Bére se Míra spanilá; Vždy hloub se zaplitá v erné houští^. A dívka bledá se i listu leká; Okem zplašeným se v háji ozírá, A báze útlé srdce sevírá. Co Hnvsa jarý v daleké dlí vlasti,. Chvíle utšené více nemá, S ním uprchlý milosti slasti, A Míra na návrat darmo eká. Zdálo se jí, že pa v sei zrádné; Od té chvíle nemá tchy žádné.

48 40 U skály stane tmavém ve stínu, Na hbet mechový zatlue zdšena: I praskne skála a z ema klínu Vyjde babika shrbená. Hladí pobledlé tváe dvince. A s smíchem uvádí Míru do síce. Jist panenku láska souží, Starou že babiku v skále hledá? Po milenci jist nadarmo touží, O, že milost jí spáti nedá? Nekvl, uhlídáš Hnvsu svého Mocí árnou ze zrcadla mého." A tím za sebou sleinku táhne, Potichmo slova mluví tajená, Pak se zrcadla roušku stáhne, A Míra se lekne co la zplašená: Vidí v boji Hnvsu, jak se potácí, I jak bez vláidy s kon se kácí. Jiný tu obraz! Miláek vrný Ve vlastní krvi nm se brodí; Pi umírajícím kleí mnich eniý, A kolkol vojíni smutni hledí. Míjí zjevení; te v stinném houští Družina Hnvsu do hrobu spouští. Tu klesne Vlásky jejími Co lilie dva v mdloby lno temné, vtérky vjí. zblednou líce jemné, A bez ducha jesti tílko její. Procitne a kol zraky v háj upírá ^i jeskyni však, ni babiku nezírá.

49 : : 41 Vzchopí se dva v bolestném Ikáiií, Z háje prchá, rozumu zbavena. Po hrad mutné zní bdování Nadje má zmaena zmaena!" Yyjde msíek, a z okénka Hledí dva boln, div do venka. Hledí, hledí; ale hvzda žádná Útchy jí ubohé nepodá. Smutno kolkol a temnota zrádná, V háji slavíek neklokotá. A hle, z povstné skály klínu Jakby tisícero táhlo stín. Ha slyš, tu dusot na hradním most A hlas: Otevi, milenko drahá! Vracím se z krvavé války pozd, A venku to na mne hrzn sahá!" Otevi, otevi!"' volá to stále; Ka hrad však je slov na mále. Zahmít to na bránu a brána vzlítne Mluv, panoši, zdali slena bdí, Ci sen ji kojí? O, nech procitne, A vstíc milenci svému letí!" Tak Hnvsa jarý, a panoš prst vztáhne: Tam ve komrce milostí prahne!" Vrazit do komnaty mládce vrný. Hledí na lze a trhne sebou: Co to? zda pravda i mam je erný? Pozdvihni, milenko, hlavu svšenou! Mlíš? Neznáš milence svého, Milence dá"s"no oplakaného?"

50 !; 42 I obejme milenku, hladí jí líce, Heje na srdci tlo studené. O darmo! život se nevrátí více Co v íši Morany, tof ztracené. Zhaslat Míra, co jasná s\ice, A Hnvsu neuzel nikdo více. Svatba na Slavétiné. Tré romancí. /^i na hrad Slavtín Bolné rozléhá se lkáni; Táhne se skrz dlouhé sín Od veera do svítání. I. Slena Mina to bduje Plaíc pro milence svého, Že se dlouho nevracuje Zpátky z boje krvavého. Dávno již se milovaly Srdce jejich láskou vrnou Ale mraky stahovaly Se nad nima v boui ernou. Žádná jiskra nesvítila Nadje jim ku spojení; Ale láska posvtila Srdce v svatém zalíbení.

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Projekt: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505

Projekt: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Metodický list Zařazení materiálu: Šablona:Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti (I/2) Sada:1 Číslo: EU-OPVK-ČIG-2ST-08

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Koledové karaoke zpěvníček

Koledové karaoke zpěvníček Koledové karaoke zpěvníček 1. Narodil se Kristus Pán 2. Pásli ovce Valaši 3. Byla cesta ušlapaná 4. Slyšte, slyšte 5. Nesem vám noviny 6. Jak jsi krásné, neviňátko 7. Dej Bůh štěstí tomu domu 8. Zelená

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Narozen 1810 v Praze Básník, prozaik, ochotník (jako ochotník se seznámil s Eleonorou Šomkovou - Lori) Nejvýznamnější představitel českého romantismu

Narozen 1810 v Praze Básník, prozaik, ochotník (jako ochotník se seznámil s Eleonorou Šomkovou - Lori) Nejvýznamnější představitel českého romantismu Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 23.01.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_20_CJL_L Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

KAREL HYNEK MÁCHA BÁSNĚ BEZ NADPISŮ A ZLOMKY 1

KAREL HYNEK MÁCHA BÁSNĚ BEZ NADPISŮ A ZLOMKY 1 KAREL HYNEK MÁCHA BÁSNĚ BEZ NADPISŮ A ZLOMKY 1 Jest pěvcův osud světem putovati, Kamkoliv dojde, vlast nalézá svou, Všech po nivách zří růže vykvítati, Jimiž ověnčí harfu zvučivou. Marně se snaží svět

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Dospívání jednoho mladíka

Dospívání jednoho mladíka Dospívání jednoho mladíka Osobité a věrné svědectví o dobrodružstvích, radostech a strastech života jednoho dozrávajícího chlapce (se sklony pro hašteřivost) Jak je zachytil a sepsal André Daim S věnováním

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

2. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ O KROKOVI A JEHO DCERÁCH

2. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ O KROKOVI A JEHO DCERÁCH 2. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ O KROKOVI A JEHO DCERÁCH Čti velmi pozorně text a odpovídej na otázky. Třicet let potom, co vojvoda Čech přivedl svůj lid do nové vlasti, když mu šlo na osmdesátý šestý rok, zemřel.

Více

Koncert F.R.K. Familion

Koncert F.R.K. Familion Sklecká pouť 18. července 2015 Koncert.R.K. mlon =64 E k k k k k Em k k sks Poďte ovečky k s k k s k k JP, text D Ref. Po-ďte o-več-ky po-ďte blíž, vo - lá nás Pán Je - žíš, po-ďte ť sly-ší - te m k k

Více

Svatoprokopská jubilejní. 1. Kdož jste zbožných předků věrné děti, - jásejte dnes písní nadšenou!

Svatoprokopská jubilejní. 1. Kdož jste zbožných předků věrné děti, - jásejte dnes písní nadšenou! Svatoprokopská jubilejní (nápěv: Ejhle oltář... ) 1. Kdož jste zbožných předků věrné děti, - jásejte dnes písní nadšenou! Česká vlast, hle, slavný svátek světí, - paměť koná Syna vznešenou! Sedm věků zapadlo

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

DUM č. 6 v sadě. 17. De-2 Slované a počátky Českého státu

DUM č. 6 v sadě. 17. De-2 Slované a počátky Českého státu projekt GML Brno Docens DUM č. 6 v sadě 17. De-2 Slované a počátky Českého státu Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 30.6.2014 Ročník: 2AV Anotace DUMu: Slované a počátky Českého státu. Čechy v době knížecí

Více

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012)

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Píseň Pásli ovce valaši (všichni) Nebeská zář ( Ema Sívková, Natálka Hajdová, Petr Čech, Andrejka Sívková, Ríša Bubník,

Více

Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová

Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová VY_32_INOVACE_CJL_58 Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová Období vytvoření: září 2013 Ročník: 2., popř. 3. a 4. (opakování) Tematická oblast: Čtenářská gramotnost absolventa OA

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Jana Paulusová Fišerová Datum: 28.10. 2012 Ročník: 6. 9. Vzdělávací oblast: Umění

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1)

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Stanislav Kostka Neumann (1875 1947) Na počátek, protože: - Finančně zajištěný (rodina zámožného advokáta - Olšanská fila =

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Okolo lesa pole lán, hoj jede, jede z lesa pán, na vraném bujném jede koni, vesele podkovičky zvoní, jede sám a sám.

Okolo lesa pole lán, hoj jede, jede z lesa pán, na vraném bujném jede koni, vesele podkovičky zvoní, jede sám a sám. Okolo lesa pole lán, hoj jede, jede z lesa pán, na vraném bujném jede koni, vesele podkovičky zvoní, jede sám a sám. A před chalupou s koně hop a na chalupu: klop, klop, klop! Hola hej! otevřte mi dvéře,

Více

"Kancionálové" nedělní nešpory

Kancionálové nedělní nešpory "Kncionálové" nedělní nešpory Jkub Pvlík Jednotný kncionál obshuje pod č. 084 nedělní 2. nešpory zhudebněné Zdeňkem Pololáníkem. Většin textů je z neděle 1. týdne žltáře, ntifon k Mgnifict je schválně

Více

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH (revidovaná verze) Kněz: Lid: Bo Slyš Lid (Kněz): - že, po na - še vo ÚVODNÍ VERŠ - spěš mi Sláva Otci i Synu, * (Lid): - lá - ní! i po - moc! na chu té Du- sva - - mu, jako

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Nesem vám noviny. Narodil se Kristus Pán

Nesem vám noviny. Narodil se Kristus Pán Nesem vám noviny 1. Nesem vám noviny, poslouchejte. Z betlémské krajiny, pozor dejte, slyšte je pilně a neomylně, slyšte je pilně a neomylně, rozjímejte. 2. Synáčka zrodila čistá Panna, v jesličky vložila

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

Datum: 12.4.2012 Třída: 4.

Datum: 12.4.2012 Třída: 4. Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Andrea Mojžíšová Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAJSB.4.20 Vzdělávací

Více

TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!!! AHOJ!

TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!!! AHOJ! TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!!! AHOJ! OBSAH TAM JE TO MÍSTO... 2 ONE WAY UAN UEJ... 3 TAK MILOVAL BŮH SVĚT... 4 KRÁLI VÍTĚZNÝ... 5 KVŮLI NÁM... 6 SLÁVA TI PATŘÍ... 7 TY SÁM MI VLÁDNI... 8 STÁLE VÍC... 9 MÁM...

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

PROJEKT: OP VK 1.5 ŠKOLA PRO ŽIVOT

PROJEKT: OP VK 1.5 ŠKOLA PRO ŽIVOT PROJEKT: OP VK 1.5 ŠKOLA PRO ŽIVOT NÁZEV MATERIÁLU: PRACOVNÍ LIST - BALADA, ROMANCE VY_32_INOVACE_ST2_LD20_16 Anotace Autor Jazyk Pracovní listy slouží k procvičení, upevnění či ověření znalosti učiva

Více

Procvičit a upevnit učivo o hláskách u, ú, ů. Opakování učiva o větě druhy vět, počet slov ve větě, pořádek vět.

Procvičit a upevnit učivo o hláskách u, ú, ů. Opakování učiva o větě druhy vět, počet slov ve větě, pořádek vět. Trampoty s hláskami u, ú, ů Cíl Procvičit a upevnit učivo o hláskách u, ú, ů. Opakování učiva o větě druhy vět, počet slov ve větě, pořádek vět. Pomůcky Před hodinou si připravím kartičky se slovy a větami,

Více

Tobě. 1. Solitér (N. Sedaka / P. Vrba) 2. Jen Pán Bůh ví (L. Štaidl / L. Štaidl) 3. Tobě (L. Štaidl / L. Štaidl)

Tobě. 1. Solitér (N. Sedaka / P. Vrba) 2. Jen Pán Bůh ví (L. Štaidl / L. Štaidl) 3. Tobě (L. Štaidl / L. Štaidl) Tobě 1. Solitér (N. Sedaka / P. Vrba) 2. Jen Pán Bůh ví (L. Štaidl / L. Štaidl) 3. Tobě (L. Štaidl / L. Štaidl) 4. Pak snad ti dojde (L. Štaidl / P. Vrba) 5. Smím dál I (L. Štaidl / L. Štaidl) 6. Ty, slunce

Více

Dneska ne. 4 œ œ œ Ó. œœ œ. œ œ œ. œœœ œœ. b b. j œ. j œ œ - œ. & b b. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j œ œ. j œœ œ. œ œ.

Dneska ne. 4 œ œ œ Ó. œœ œ. œ œ œ. œœœ œœ. b b. j œ. j œ œ - œ. & b b. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j œ œ. j œœ œ. œ œ. Dneska ne 0 Music and Lyrics by ANDREW LIPPA GOMEZ Kde e ten seznam hotelů Á! Hotel Merde Rue de Toilette Hygienická stanice ho už šestkrát nechala zavřít To e pořád málo Voilá! Hotel Noseratu Hodnocení:

Více

PAPER DISNEY HURVÍNEK JOSEF LADA ČESKÁ TELEVIZE

PAPER DISNEY HURVÍNEK JOSEF LADA ČESKÁ TELEVIZE PAPER DISNEY HURVÍNEK JOSE LADA ČESKÁ TELEVIZE blahopřání do obálky pohlednice balicí papíry dárkové tašky dárkové krabičky rozety a stuhy omalovánky pexesa vystřihovánky dopisní papíry diplomy lampiony

Více

NEŠPORY SVÁTEK POSVĚCENÍ CHRÁMU ÚVODNÍ VERŠ. Sláva Otci i Synu, * (Lid): jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. Kněz: Lid: Lid (Kněz):

NEŠPORY SVÁTEK POSVĚCENÍ CHRÁMU ÚVODNÍ VERŠ. Sláva Otci i Synu, * (Lid): jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. Kněz: Lid: Lid (Kněz): NEŠPORY SVÁTEK POSVĚCENÍ CHRÁMU (revidovaná verze) Kněz: Bo Lid: Slyš Lid (Kněz): - že, po na - še vo ÚVODNÍ VERŠ - spěš mi Sláva Otci i Synu, * (Lid): po - moc! na - lá - ní! i chu jako byla na počátku

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

9.ROMANTISMUS. B)Romantismus v české literatuře

9.ROMANTISMUS. B)Romantismus v české literatuře 9.ROMANTISMUS B)Romantismus v české literatuře B)Romantismus v české literatuře Karel Hynek Mácha (1810 1836) *Praha Malá Strana matka pocházela z pražské rodiny hudebníků otec ( přišel z venkova) si zařídil

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn.

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn. 29.12. NEDLE 9:00 Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Za rodinu Synkovu a Neasovu Za Rženu Volgemutovu, celou rodinu a +++ 30.12. PONDLÍ 31.12. ÚTERÝ 15:30 1.1. 2014 STEDA 9:00 2.1. TVRTEK Sv. Silvestra

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

TVARY PODSTATNÝCH JMEN

TVARY PODSTATNÝCH JMEN TVARY PODSTATNÝCH JMEN MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_08 Tématický celek: Gramatika,

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Cesta života / Cesta lásky

Cesta života / Cesta lásky Kudy do nebe Cesta života / Cesta lásky Cesta života Smyslem života není jen někam jít. Chceme-li, aby náš život měl smysl, je třeba mít cíl, který stojí za to, abychom kvůli němu občas museli překonat

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

6. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ - LIBUŠINA PROROCTVÍ

6. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ - LIBUŠINA PROROCTVÍ 6. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ - LIBUŠINA PROROCTVÍ Pozorně velmi pozorně text a odpovídej na otázky. A když bylo po svatbě, sestoupila Libuše s Přemyslem do hluboké síně pod zemí, ve skále vylámané, zavřené těžkým

Více

DRUHY LYRIKY. Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková. Datum (období) tvorby: 16. 2. 2012 14. 3. 2012. Ročník: osmý, devátý

DRUHY LYRIKY. Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková. Datum (období) tvorby: 16. 2. 2012 14. 3. 2012. Ročník: osmý, devátý DRUHY LYRIKY Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková Datum (období) tvorby: 16. 2. 2012 14. 3. 2012 Ročník: osmý, devátý Vzdělávací oblast: literární výchova základní seznámení s pojmy Tento projekt je spolufinancován

Více

když ticho zpívá Když ticho zpívá

když ticho zpívá Když ticho zpívá ticho zpívá když 1.Když ticho zpívá 2. Veselé vánoční hody 3. Veselé vánoční hody (orchestr) 4. Půjdem spolu do Betléma 5. Půjdem spolu do Betléma (orchestr) 6. Chtíc, aby spal 7. Chtíc, aby spal (orchestr)

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_490_Život a dílo Karla Jaromíra Erbena AUTOR: Mgr.

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_490_Život a dílo Karla Jaromíra Erbena AUTOR: Mgr. NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_490_Život a dílo Karla Jaromíra Erbena AUTOR: Mgr. Martina Ringová ROČNÍK, DATUM: 5., 19. 2. 2012 VZDĚL. OBOR,

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Akademické gymnázium, škola hl. m. Prahy, Št pánská 22, Praha 1

Akademické gymnázium, škola hl. m. Prahy, Št pánská 22, Praha 1 Akademické gymnázium, škola hl. m. Prahy, Št pánská 22, Praha 1 ijímací zkouška z ESKÉHO JAZYKA A VŠEOBECNÉHO P EHLEDU pond lí 23. 4. 2012 Dopl te vynechané pravopisné jevy v etn interpunkce. Na n která

Více

Výměnný fond z knihovny v Jihlavě. Mládež beletrie. Adams,Georgie Berger,Margot. Tři malé čarodějky Naděje v hedvábné hřívě.

Výměnný fond z knihovny v Jihlavě. Mládež beletrie. Adams,Georgie Berger,Margot. Tři malé čarodějky Naděje v hedvábné hřívě. Výměnný fond z knihovny v Jihlavě Mládež beletrie Abedi,Isabel Adams,Georgie Berger,Margot Berger,Margot Blacker,Terence Blyton,Enid Březina,Thomas Březinová,Ivona Dickens,Charles Grimm,Jacob Ludwig GrufíkovKopecká

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02. METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0007 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ ZŠ Název metodického

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Karel Jaromír Erben. Kytice

Karel Jaromír Erben. Kytice Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 11. 02. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_30_CJL_L Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní ÚVOD V lidském životě existují okamžiky kontemplace. Během nich zazáří něco, nač člověk vlastně celou dobu čekal. Dávají tušit, že život nám může nabídnout víc než to, co prožíváme v šedé každodennosti.

Více

NEŠPORY. pro slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE ÚVODNÍ VERŠ. Slyš. Sláva Otci i Synu, a na věky. jako byla na počátku i nyní i vždycky, vě ků. A - men.

NEŠPORY. pro slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE ÚVODNÍ VERŠ. Slyš. Sláva Otci i Synu, a na věky. jako byla na počátku i nyní i vždycky, vě ků. A - men. NEŠPORY pro slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE revidovaná verze Kněz: Bo že, po Lid: Kněz: Slyš na ÚVODNÍ VERŠ še vo spěš mi Sláva Otci i Synu, Lid: na po moc! lá ní! i Du chu sva jako byla na počátku i nyní

Více

Jan Dismas Zelenka (1679-1745) Il Diamante, serenata libreto

Jan Dismas Zelenka (1679-1745) Il Diamante, serenata libreto Jan Dismas Zelenka (1679-1745) Il Diamante, serenata libreto Překlad z italštiny Jana Pelánová 1. Sinfonia 2. Recitativ Terra: Tento překrásný drahokam, jenž zplodilo Slunce v mých útrobách a v němž zanechalo

Více

Voda krápe po okně nahoru. Někdy si musíme umět vytrhnout. Trn z paty. Svět se houpe a ty tu stojíš nahý. Hlava se motá, zíráš na podlahu

Voda krápe po okně nahoru. Někdy si musíme umět vytrhnout. Trn z paty. Svět se houpe a ty tu stojíš nahý. Hlava se motá, zíráš na podlahu Voda krápe po okně nahoru Někdy si musíme umět vytrhnout Trn z paty Svět se houpe a ty tu stojíš nahý Hlava se motá, zíráš na podlahu Čas ubíhá i když jedeš pozpátku Stávají se z nás kulhaví poutníci Ve

Více

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník)

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník) VY_ 32_INOVACE_10 Anotace Materiál obsahuje pracovní list, na kterém žáci doplňují i, í, y, ý, postupně ve vyjmenovaných a příbuzných slovech po B, L, M a pak v souhrnném cviření Autor Mgr. Dana Walterová

Více

Říkadla pro celý den. František Hrubín. a taky navečer. Ilustrovala Lucie Lomová

Říkadla pro celý den. František Hrubín. a taky navečer. Ilustrovala Lucie Lomová Říkadla pro celý den František Hrubín Ilustrovala Lucie Lomová a taky navečer Milé děti, milí rodiče, otevíráte výbor básní Františka Hrubína, který patří mezi básníky, jehož děti opravdu milují. Těžko

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Nejdi do pekla. Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit

Nejdi do pekla. Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit Nejdi do pekla Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit V roce 2009 byla, mladá Korejská umělkyně, která se účastnila celonočního modlitebního setkání navštívena Ježíšem Kristem.

Více

4. O jakých částech Ostravy se autora zmiňuje? Znáte nějakou další část tohoto města?

4. O jakých částech Ostravy se autora zmiňuje? Znáte nějakou další část tohoto města? PL Petr Bezruč: Slezské písně; buřiči a dekadenti Ostrava Sto roků v šachtě žil, mlčel jsem, za sto let v rameni bezmasém svaly mi v železo ztuhly. Lehko se zasmát mi kdekdo moh, ve Vídni, v ústraní tichém.

Více

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou.

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou. Model CMYK V praxi se nejastji používají 4 barvy inkoust a sice CMYK (Cyan Azurová, Magenta Purpurová, Yellow - Žlutá a Black - erná). ist teoreticky by staily inkousty ti (Cyan, Magenta a Yellow) ale

Více

! " # $ %& # ' "(%!" & "! ( # ) "!!" "!!!! # %! % +,. % "!" % + %! +!!" %! -!!% "!/ + " % 0-1# -!! 0-1 &!" %!2% & 3 #3 % %3 "& %+ # )! %!!

!  # $ %& # ' (%! & ! ( # ) !! !!!! # %! % +,. % ! % + %! +!! %! -!!% !/ +  % 0-1# -!! 0-1 &! %!2% & 3 #3 % %3 & %+ # )! %!! ! " # $ %& # ' "(%!" & "! ( # ) "!!"!(%!# *!%+,- "!!!! # %! % +,. % "!" % + %! +!!" %! -!!% "!/ + " % 0-1# -!! 0-1 &!" %!2% & 3 #3 % %3 "& %+ # )! %!!!/ ZPRÁVY Z CELOSVTOVÉHO SETKÁNÍ MLÁDEŽE 2011 V MADRIDU

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo Různá ponaučení a zlaté pravidlo Mt 7,1-1212 Text Mt 7,1-1212 1 Nesuďte, abyste nebyli souzeni. 2 Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. 3 Jak

Více

Česká a světová literatura do poloviny 19. století

Česká a světová literatura do poloviny 19. století Česká a světová literatura do poloviny 19. století Mgr. Lenka Trtíková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou EDMOND ROSTAND Cyrano z Bergeracu VY_32_INOVACE_06_1_07_CJ Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Malostranské náměstí dolní část bývalá Malostranská záložna č.p. 40

Malostranské náměstí dolní část bývalá Malostranská záložna č.p. 40 bývalá Malostranská záložna č.p. 40 Víš, co byla záložna? a) spořitelna půjčovaly se zde a ukládaly peníze b) zastavárna půjčovaly se zde peníze výměnou za zboží 1 bývalá Malostranská záložna č.p. 40 -

Více

6. Přírodní památka Profil Morávky

6. Přírodní památka Profil Morávky 6. Přírodní památka Profil Morávky Řeka Morávka se v úseku od Kamence ve Skalici až po Staré Město zahlubuje do terénu až na skalní podloží. Řeka zde vytváří kaňonovité údolí, skalní prahy a peřeje i hluboké

Více

LITERATURA NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ ROZBOR BÁSNÍ

LITERATURA NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ ROZBOR BÁSNÍ LITERATURA NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ ROZBOR BÁSNÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ Listopad 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník Český jazyk

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

OSTRUZINY.cz. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz ČERVEN 2008

OSTRUZINY.cz. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz ČERVEN 2008 OSTRUZINY.cz Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz ČERVEN 2008 1. Chtěl bych si půjčit (od gabkin) 2. Nezavěšujte, prosím... (od Boleslava) 3. Pod hladinou... (od black.heart) 4. but i want you (od Adrianne

Více

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31)

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Milé svatební shromáždění, chtěla bych Vás nyní ještě jednou pozvat do biblického příběhu o stvoření a ještě jednou se

Více

Purchased for the. LiBRARY of the UNIVERSITY OF TORONTO. from the KATHLEEN MADILL BEQUEST

Purchased for the. LiBRARY of the UNIVERSITY OF TORONTO. from the KATHLEEN MADILL BEQUEST DUK Vlil, m r 4^ Purchased for the LiBRARY of the UNIVERSITY OF TORONTO from the KATHLEEN MADILL BEQUEST SPISY ADOLFA HEYDUKA VUT. BÁSN z R. 1865. nakladatelství J. OTTO knihtiskárna v PRAZE ADOLF HEYDUK

Více

S ARCIBISKUPEM V SOBOTU 1. ÚNORA 2014

S ARCIBISKUPEM V SOBOTU 1. ÚNORA 2014 Panna Maria Lidická Zdirad Čech 2014 SETKÁNÍ ZASVĚCENÝCH OSOB ARCIDIECÉZE PRAŽSKÉ S ARCIBISKUPEM DOMINIKEM KARDINÁLEM DUKOU OP V SOBOTU 1. ÚNORA 2014 V ROCE 670. VÝROČÍ POČÁTKU PRAŽSKÉHO ARCIBISKUPSTVÍ

Více

Prezentace 20-CJL -2-ročník Česká literatura 1. poloviny 19. stol. (Romantismus 6)

Prezentace 20-CJL -2-ročník Česká literatura 1. poloviny 19. stol. (Romantismus 6) Prezentace 20-CJL -2-ročník Česká literatura 1. poloviny 19. stol. (Romantismus 6) Český romantismus je v mnohém ohledu odlišný od ostatního vývoje v Evropě. To je dáno především kulturně-politickou situací.

Více

Běží, běží, nepoleží, nemá vůz a nemá sáně, přitom nikdy neustane.

Běží, běží, nepoleží, nemá vůz a nemá sáně, přitom nikdy neustane. 4 1 Běží, běží, nepoleží, nemá vůz a nemá sáně, přitom nikdy neustane. 4 2 Zima jako v lednu, šel ke dnu. 4 3 První čtyři jméno dají, druhé čtyři řepka tají, celého se lampa nají. 4 4 Šedé zvíře vzduchem

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno.

Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno. Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno. Draculaura Dcera Drákuly Beznadějná romantička VĚK 1599 let. Nemůžu se dočkat, až mi bude sladkých 1600. ZABIJÁCKÝ STYL Ráda

Více

Jak předpovídat počasí?

Jak předpovídat počasí? Jak předpovídat počasí? Umění předpovídat počasí je jednou z důležitých schopností všech zálesáků. Předpovídání počasí vyžaduje trochu postřeh a musíte vědět, kam a na co se dívat, pak ovšem snadno tuto

Více

Přídavná jména. Český jazyk třída pro jazykovou přípravu. Autor: Mgr. Karla Kubíčková Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí

Přídavná jména. Český jazyk třída pro jazykovou přípravu. Autor: Mgr. Karla Kubíčková Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Přídavná jména Český jazyk třída pro jazykovou přípravu Autor: Mgr. Karla Kubíčková Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Slovům, která nám říkají, jak se věci, lidé nebo zvířata jmenují,

Více

KULTURNÍ KALENDÁŘ KRNOVA 2004 KULTURNÍ KALENDÁŘ KRNOVA 2004

KULTURNÍ KALENDÁŘ KRNOVA 2004 KULTURNÍ KALENDÁŘ KRNOVA 2004 L E D E N 1 1. 1. - 6. 2. G r a f i k a M a x Š v a b i n s k ý V ý s t a v n í s í ň 1 4. 1. M l s n á k o z a Z á v o d n í k l u b P e g a l o u t k o v á p o h á d k a 1 5. 1. V ý t v a r n á v ý s

Více