Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 i^s ^, -'m^- f If'

2

3

4

5

6 VÝBOR prací ELNJŠÍCH SPISOVATEL ESKOSLOVANSKÝCH. DÍL TVRTÝ. SPISY JANA Z HVZDY. SVAZEK PRVNÍ, -0^C3"«V PRAZE. NÁKLADEM KNIHKUPECTVÍ I. L. KOBKA.

7 JANA Z HVZDY c SEBRANÉ SPISY. SVAZEK PRVNÍ. Ballady a romance, Písn i jiné drobné básn. Drobné povídky. -OC3^- V PRAZE. NÁKLADEM KNIHKUPECTVÍ I. L. K(JBRA.

8 Veškerá práva vyhrazuje si nakladatelstvo. ^ Národní knihtiskárna I. L Kobra v Praze.

9 Jan z H\zdy. I. BALLADY A ROMANCE.

10

11 ; t J. v. Sedlákovi. Oliste! víš, jak zlatá lyra znla Zvukem mocným, z dálky omžené, Jak by v lípy vtvi zelené Filomela po nebesku pla? O jak v jinochu se duše chvla, Jak jím hnul zvuk písn vzdálené! On si tvoil háje ražené, Y nichž ta slavná lyra zníti mla. Aj, tu Tys užíral touhu žhoucí, Jenž mi v prsech plála sevených Ty mi v mysl vkouzlil ráj kvetoucí, Slávu pvc, vlasti milených! Ach, tu snil jsem blahé, blahé dny, A zde, miste, ti ty sladké sny!

12 ! Jaromír a Vršovcf. Zpóv lyrický. I. Vyzváni. V^o znamená ten hluk tak asn z rána? To kostva ržání, štkot laných fen? Co již tak záhy otvírá se brána, An ržový teprv svitá se den? To jist ze spaní vybouí pána A ten si práv ze zrak mne sen. Vzchopit se z lžka hbit, ven se dívá, A zdola hlasné: Zdráv bu!" se ozývá. Ha, zdráv bu Jaromír, náš mocný kníže Po vky pevn stj ta skála Vyšehrad! A svazek lásky, jenž nás k tob víže, Budiž povéný co té skály sklad!" Tu kníže pikroí již k oknu blíže, Jsa v mysli potšen, vesel a rád, Rukou svým Cechm pozdravení kyne, A v dík mu vzhru ples jarý se ine. Tu panoš Hovora již v síni stojí, A pokloniv se slušn, takto dí: Ten lid, co dole na dvoe se rojí, Vršovci jsou to, pane, druzi zlí; Ti dnes na velký, slavný hon se strojí, A vás prý, kníže, v ele míti chtí;' Radit však smí-li sluha pánu svému, Probh! nevte slovu lákavému!"

13 : Kochan, jen slyšte, též jest mezi nimi, Dravý ten vlk s loví tváností, Koist on láká slovy oulisnými, A pak na ni se vrhne s rychlostí. Když tak pichází s hledy laskavými, Tu radno, stnci se potajné lsti!" Než s úsmchera milostným vece vládce,.nediivrný's ty vezdy býval rádce!" mezi mými státi Co mže mn se Na hon, knížecím vyražení? i mám i stínu svého již se báti A lidského se stíci vzezení? Nerad mi lásku k lidu mému bráti; Nehodno vládce jest podezení! Hivec a ty sedlejte rue kon, A po boku mi bute vždy na hon." Ze sín Hovora smuten odchází. Myšlénky divné mu hlavu matou; Kde kníže veselí a ples nachází, Vidí on le«f a zradu napiatou Le Jaromír na sebe rychle hází Lovecký šat a trubici zlatou, A sám meem se páše nedokav. Duchem již pád s lovci po doubravé. Pak v ložnici spchá, kde cho mu dímá, Milostná Stíška, v ranní pohov; Žehná se s ní. a nm ji objímá, A tiše líbá ústa ržová.

14 Milosf ve vazby své ho tak pojímá, Že již mizí mu z mysli lovcové; Tu sti^ibrný hlas trubky zni za chvíli^ A Jaromír se vztrhna na dvr pílí. II. Lov. Mrak šedivý luhy. háje pokiývá, Jen cela hor se ervenají; Obloha te se co panna zardívá, Nachem se skví její pokrají. V pírod ješt ticho všude slavné, Jak by kojil sen i hvozdy dávné. Xa východu brána zlatá se otvírá Slunce velebn vystupuje, Záe rudá se kolem rozestírá, Ouval i hvozd se probuzuje. Jelen parohy své pyšn zdvihá, A la blosrstná z houšt vybíhá. Ha slyš! z opodálí ples se ozývá, Pomíšen ps laných štkotem, Roh veselý zvuk již zaznívá, A lovci porznu jedou klopotem. V jich ele vládce na broni statném, Kochan po levé na vranci obratném. A te se A hlasnji ples divy hlaholí Vždy hloubji honba valí se houští, Až skály trnou i údolí. komonstvo v doubravu pouští, Zv zplašená po hvozd ubíhá, V patách ji záhulia letino stíhá.

15 Jelen spanilý sluchy byste napíná, Pak zdivoen vyrazí z pelechu, Za ním Jaromír koné hnáti poíná, Až pán k i skoro bez dechu. Jelen v skoku chrastiny prudce proráží; Le kníže i hrdla pro se odváží. Letí bažinou, brodí se moály, Jej nestaví ni strá, ni sluj. A byby skály na cest mi stály, Jelínku, musíš ty býti mj!" Volá to kníže, a v poskoku valném Dá se za ním i po hebenu skalném. Jelínku ilý, tvá záhuba jistá, O, nic tebe více nespasí! Jižt lovec se k pokiku chystá, A me na honosnou ránu Tu skok jediný zv lovci tasí. unáší, Až se za ní kvt i déš rosy práší. I žasne lovec, a do ouvalu zírá. Kam mu koisf bažená zmizela; Oddychá tžce, a pot si utírá, Jenž mu hrí s plamenného ela; Pak zmožené psy zpt svolává, A znamení na trubku dává. I troubí hlasn, a kol se ohlídá. Zdaž se druzi z lesa vyskytují; Divý ryk ptactva mu odpovídá, A skály duté hlahol optují Kníže tu sám a kamkoli zírá, Pouš divoká se rozprostírá.

16 Toí kon vratno, a chrastiny husté Meem si klest, cválá dubinou, Zdažby se nkde v doubrav pusté S poblouzenou setkal družinou. A jakkoli prudce lesem uhání, Po svém se komonstvu darmo shání. Ha, chlum tu Yelis k nebi tým upírá, Co král zeleného vkolí! Ztad Jaromír nadjn zírá Do omráeného údolí. I troubí zas, a pozorn zvídá, Zdaž mu rohem kdosi odpovídá. m. Zrada. Ha, tam se ine dolinou Pluk ozbrojených lovc, Kochan s divou to družinou, S rodem zhojných Yršovc. Na chlum ženou se v poskoku, Již knížeti jsou po boku. Jenž z houšt se \7plita, A vesele je vítá. Aj práv jedete mi v as. Vy statní vládykové! Jižt mi v hrdle vázne hlas, A žízní prahnou rtové. Tu sám plazím se po hoe, I bez druha i bez oe, A mním, že již tu zajdu, Druh li víc nenajdu.''

17 !; Však v odpovl' mu ehce sbor Hrubý posmch i láni, A na všech tváích zírá zpor I zrádné poínání Tu kníže zpátky pokroí, A písn zí jim do oí Když vládce tak pohledne, Mnohý tu zbojník zbledne. Kochan jen sám se v pokik da A ruku k mei sází: Dnes, kníže, zašla hvzda tvá, A hvzda má vychází Rod mj -t vtev knížecí, A syt již vlády dítcí; Dnes poroby se sprostí, A z vlády t vyhostí.'-' To ka, chopí se vévody, S ramen mu šarlat strhne, A zemdleným od nehody Na zem nevážn vrhne. Tuf Jaromír u snížení K nebi šle bolné vzezení; Však darmo se ohlíží, Pomoc, ach, se neblíží. Ba Hivec, sluha milený, Xa pána sám se sápe, S ^'ršovci jsa umluvený. Již provaz se chápe.

18 ; : 10 Co kat se chystá k obti, A ruce víže knížeti; Jejž druhdy obsluhuje, Te k dubu pitužuje. V tom hvízdne stela kalená V ocelolomné síle A dobe byla hier.a, Chybí se pece cíle. Ba veselo-t knížeti, ím víc jich slyší syeti Neb vyšší moc jej chrání, A stely pry zahání. Ba vyšší moc jej chránila, A spásy mu popáno; Neb každá stela chybila, Co jich tu k nmu sláno. On sám pak zírá v tu dobu Nebeskou známou podobu Patrona, jejžto ctíval I od dtinství vzýval. Milostná zá se rozlila Kolem podoby celé, Nehmotné oudy halila Ve roucho bloskvlé. I zdálo se tu knížeti, An stely slyšel syeti, Že ta podoba pímá Je v roucho své zajímá.

19 11 A jakto vládce zdivený Xa úkaz ten pohlíží, Panoš tu potem zbrocený, Klopotn sem se blíží. I zhlídnou jej zrádci shora: Ha, peklo! tot Hovora! Co krkavec pináší, Že nám tu rozkoš plaší?" Kochan to ve. co laný lev. Jenž má o lup pijíti; A však i v panoši ve krev, I on svou sílu cítí. A máchne meem mezi n. Co blesk ve bouné hodin, An duby rozvorává A skály rozmetává. Nerovný byl to vru boj A zkáza reka jistá; Vršovc na se ít roj Xeslavnou smr mu chystá. A jakkoliv se namáhá, Tuf marná všecka odvaha! Již slab se potácí A s komon se kácí. Mžikem na ránu hrotovou Dv dýky se zablesknou, A nad hlavou jinochovou Nahé se mee lesknou.

20 ; : Kochan však kií vesele Nehodenf tento ocele; Stranou ho jen zaneste A na dubu obste!'* I kráí s hlavou sklopenou Již k dubu popravnému, A Hivec smekou lýenou Otáí hrdlo jemu. Jinoch jarý se nehrozí, Milos si jenom vyprosí, By sml posledníkráte Zatroubit si tikráte. A když mu žádost povolí, Zatroubí a prodlívá; Tu Hivec již jej s nevolí Ku pospchu vyzývá. I troubí hlasn troubí zas, A rychle míjí lhty as; Tu Hivce hnv pojímá. On sám na roh zahímá. IV. Vysvobozeni. Poboní skála prodlužuje zvuk, A skále sousední donáší Tu náhle jezdc vyítí se pluk. Až jiskry od podkov se práší. A jakby táhlo hejno havran, Ve spolku s holubicí snf-žuou, Tak vidno tlupu vrných Pražan Na chlum s paní se hnáti nžnou.

21 13 V tom jezdcové se zatoí, A vrahy z boku zaskoí. Zainí mee V divém setkání, Vršovci zoufale se brání; Tu krev odprci tee, A blah, kdo hrdlo útkem si chrání! Již zrádcové se s\ijí po zemi, Opuštni od svdce svého. Jenž zchytrale se promkna houštmi Vyváznul z boje osudného. I hned tu vazby pán rozluí, A vládce zdráv ped nimi stojí. Letí mu knžna Stíška v nánií A pevn k srdci jej pipojí. Kolem pak knžny zlekané Pokleknou vrní Pražané, A jednohlasné Mán plesání Jeví se v hluném dík vzdání, Divem, že v dob spasné Prorádcí lestné zmaeno vyzvání. Tuf zástupem se dere v poskoku Jinoch jarý s plamennou tváí, Roh vítzný visí mu po boku. Z oí ohe radosti záí; I líbá ruce pána zedrané, A tiskne ke rtm, sluha vrný, An opodál druh zrady zpáchané, Hivec se chvje licomrný.

22 14 ; Spativ jej vládce zaplesá, A z divu chválí nebesa. A knžna zla' etz odpíná, A mládenci na krk pipíná, Jenž rajskou slastí jatý Ka nátisky vystálé zapomíná. I promluví pak knžna spanilá: Že nám té slastné doby páno, Že potena ta rota zlotilá, Bu mládce tob dkováno I Mé smysly poutal ješt ranní sen, I snila jsem až do svítání; Tu lovc sbor \y^ižái z hradu ven, A plaší z lože mého spaní. Vzchopím se v teskném toužení, Ano mne trápí tušení, Chci k Bohu vroucí Modlitbu sláti A síly srdci svému dáti; Tu zím podobu skvoucí Y nebeské jasnot ped sebou státi. I poznala jsem touže podoba, Jenž v kapli stojí na oltái Hl s nápisem, její to Jobu, Užírala jsem v ržozái. Miláek mj to s-.atý kititel Jan Rukou v noc hustých les kyne. I zkikiiu: Bda! chof mj oklamán, Ted jist zradou lovc hjnel

23 15 A než mine okamžení, Zmizí nebeské vidní. Jen ješt krade Zásvit se maiá, Tu již na kik ele se sbíhá, A na prostranném Vyšehrad Hlahol a náek smutn se rozlíhá. Mžikem na rozkaz mj se shlukne sbor, Plní se dvr vrnými many, A letmo sjíždjíce strá i bor, Kikem voláme na vše strany. Tu Hovora se k nám též pivtlí. Jenž v ouzkosti o pána svého, Zahlídna nás, se náhle zeselí. ka:,hlas sledujte rohu mého, Až zazní zvun po tetí, Tu bute rychle v záptí!' A než doekne. Již pry uhání Za ním my bainou i strání, A výpad náš zalekne Prorádce u lotrovském poínání." 1 dopoví a klesne v objetí Milovanému choti svému, Jenž ji v radostném -^ozntí Pivine k srdci stísnnému. Kdo výjev tento zdárn vypoví? Au zástup sám utichna žasne; Však brzy zas hlahol se obnoví, A k nebi vín plesy hlasné.

24 : IS Co vítz v slavném prvodu, Jenž války pestál nehodu, Vrací se kníže S knžnou libostnou. Provázen družinou radostnou, A ku Praze se blíže, Lid vrný žehná s tváí zas milostnou. V. TreBt i odplata. Na Boin louce za svítání Lid se sbíhá v klopotném spchání; Kníže sám opouští Vyšehrad; Na louce pak všickni vládykové, Zemane a mocní lopotové Sestaví se do dvou dlouhých ad. Kníže mlky na stolec zasedne, Mraným, písným okem kol pohledne, Jako slunce když za mraky dlí; Synové pak rodu Vršovského Sklíeni stojí ped trnem jeho, Zkad jim výrok smrti takto zní Povrhli jste láskou pána svého Nuž! zakuste tedy hnvu jeho, Pede nímžto zlosynové trnou! Vyhlazeno bu z té svaté zem Štírové to odbojník plém,, Znamenané vnou poskvrnou. '

25 Dopoví, a kyne. Ha tu rázem Hlavy Vršovc padají na zem, Yzliru stíká odbojník krev! Xež tu kníže boln zrak obrátí, itelnost se v srdce jeho vrátí, V slzách bouiiých rozplyne se hnv. Dlouho mlí v trudném zamyšlení, Až pak povyjasniv mrané zení, Hovoru zahlédne v zástupu: ^Sem ty," zvolá,,,k stolci mému blíže! Kdo se tak odvážil pro své kníže, Yoln mj též k nmu pístupu." I odstoupí vládykové skvlí, A na dvé se zástup rychle dlí, An ped trn poklekne mládenec. Lesní roh mu po boku se tpytí. Ze zrak radost i díky svítí A na lících plane rumnec. Dí mu kníže: Stálou na památku Mým ty lovcem sluj, a z mého statku Tré vsí za odmnu služby mj. Rod pak tvj ve sláv nehynoucí y této zemi po vky budoucí Mezi rody vládyk se skvj! Iv Vpijs pak rychle bu posláno; Kutí li spásy zázrakem popáno, Stánek Pán a se vzhru pne! Jan z HNzdy 7. 2

26 : Obraz sliný zástupce svatého, Jenž mne chránil od osudu zlého, Lid mj tam a k pobožnosti zve!'" Y hluném zástupu pak z nenadání Znikne ples i zniznné volání, Jako když se bouí zedme vír Sláva vlasti po vky kvetoucí, Jížto svítí hvzda víry skvoucí, Jižto ídí zbožný Jaromír I'-'' l*ád rodu Mysironského. Ma Krušové, starém eském hrad, Vládne hrd zasmušilý Vlach, Y zemi cizinec, v císaské rad Mocen, všem domácím na postrach. Pokoj s ním; k poháru kdy zasedne^ Tehdáž pros, a snad i obdržíš; Le kdy zrakem jizlivým pohlédne, No, sthuj se, sic o zkáze zvíš. Mysironi slul ten Vlach. Cho jeho eška byla, mladá, spanilá. Jenž co andl dobrý muže zlého Ped bludnými kroky chránila. Marná snaha; nžná slova lásky Xeobmkí srdce karaemié, Stobarevné Hymenovy pásky Slab víží duše zráznéné.

27 ;! : 19 Jednou sedl ntí zas pi víné, Rozmar v tvái hrál mu ržený, An tu sluha vstupuje do sín Zdšený a potem zbrocený: Pane. a nedávno pokoena Zb rolnická již se zdvíhá zas Louka lednická jest poseena, Pod Piohami prokopali hráz!** Ha, to smlé, selské píikoenství Zkikné rytí pomstím pi sám Bh I Tak-li smli zrušit lovenství, Já též s úroky jim splatím dluh. Honem kon! Zahudera jim píse k hýení Nech holota smlá se vyskáe Pi vesekém svistu emení!"' Schystej karabáe, To slyšíc paní milostná, zbledne, Zachvje se hrízou, úzkostí, Zraky tiché k manželi pozvedne A prosí s dojemnou snažností: Nechtjž, pane, nad lidem se mstíti^ Jenž své právo hájí domnlé Lépe úti^pnos nad ^^nou míti, Xež ji trestat v zlosti zk}t»élé!"' Darmo zrází, daraio slzy rosí, Daraio své dátko nastaví: Holubice dravce neuprosí. Slzy vášní proud nezastaví.

28 20 On již letí ua divokém koni. Híva vtrem vlaje zdvižená, A paní se smutn z okna kloní, Pedtuchou bolestnou trápená. A on jede tryskem, v rozhoení Až na místo, kde pych zpáchali; Tam stojí sedláci zamraeni. Jakby los svj oekávali. Vlasy dlouhé vtrem pocuchané Vlají v zmatku divném po ele. Ruce sklesly, oi polekané Hledí k zemi tup, nesmle.,.ha, V}' lotil" pone rytí láti: Hlavy tupolebé, Bés do vás! Že jste smli o mé zboží státi, Toho vám se zželí dlouhý as!" Le tu starec stoletý vyvstane A zavrtí hlavou šedivou: Ne tak! neratež se horšit pane, My jen ddinu hájíme svou. Co nám pedci naši dochovali, To je naše! to nedáme vzít, Oni hrdla svá nasazovali Nám nezdá se jinak uinit!" Místo odpovdi rytí v zlosti Slehne starci pímo do oí. Až mu. bda! z jamek hlubokosti Zrak drahý s slzami vyskoí.

29 21 Starec svíjí se a však nepiskne; osmlí: Le syn jeho za se Vyav z ader zbra ukrytou, stiskne A i^tíi prsa prostelí. Nikdo vraha smlého nestíhá, K podšen cválá k domovu, Tesa hívou po lukách ubíhá Na hbet mrtvolu pánovu. Hlava dol visí, poklepává, Xohy ztuhlé váznou ve tmenech, A k pád frká, oddychává. Zbarven krví teplou po plecech. Bží jako jelen chrty štvaný Hustým mlázím, strání, doubravou. Až pak všecek blátem ucákaný Ped hradem zadupe podkovou. Na pavlánu hradu Krušovského Stojí paní obraz andla. Na rukou drží synáka svého^ Oekává návrat manžela. Pes zábradlí toužebn se kloní A hledí do lesních temností, Z oka slza pedtuchy se roní. Srdce tlue tajnou úzkostí. V tom zaehce k, a jedno zení Jí tu hrzu všecku odhalí, Leknutím již sebe mocna není, Upustí dátko v úskalí.

30 22 : Ddic Mysiron rozbil údy O pokrají hradu starého, A sedláci ekli:..boží soudy!" Tof pád rodu Mysironského. Murom^ká koroahev. Ytérci jituí vanuli Pes šíré u Kulevdže plán, A vzešlým jitrem zplanuly I Kolkolem pole, hory, strán; sám ten Balkán sinavý, Jenž hrdé do oblak se dívá. Dnes setesa pláš mlhavý Své skrán ržemi odívá. To vzešlé slunce zbudilo Vojín ruských na tisíce, A leskem svým ozáilo í moslemínské plmsíce. Pichystaná na prudký boj Dv vojska proti sob stála Osmanské pluky jako roj, A pluky ruské jako skála. I rozjedou se Turkové Co vzteklí po rozlehlé pláni, Jako když hustí mrakové Se honí po nebeské báni.

31 23! ^Ailali, AUahl" zuí ze všech stran, Déšt kulí srší v ruské pluky, A krev se piýští z etných ran. Mnohý Pius vydá slední zvuky. Avšak tu prudkost útoku Udatnost ruská odrazila A nad vzteklostí otrok Statenost mužná zvítzila; Již ruská dla hiímají Nesouce smr v ty ady zpupné, A Osmané se sknvají Za hory píkré, nepístui)né. Ha te, mé dti, te je as. By seznal Osman mužnost vaši! Ten vrch tam než se vrátí zas. Musí již býti v moci naší Mui'omský pluk, jenž povždy jen Po oslav vojenské touží, K velkému inu vyvolen XoW- nech vnec si zasloužil" Tak vdce svých vojín krev K inm odvážným rozpaluje A již Muromská korouhev Yesele vtrem poletuje. Jonáci švarní chvátali, Kam kynul vdce s kon svého Již pes potok se dostali Již jsou u cíle znaeného.

32 24 : Ha tuf se lítých Turk roj Vyítí kvapn, nenadále Ze zálohy nebyl to boj. Než vraždní to bj^lo stálé; Neb kde Rus jeden bojoval, Deset ho Turk oblétalo, A ím víc zrstal vrah val Tím víc Muromc ubývalo. Tšak ješt svatá korouhev Vesele vtrem poletuje; A kolkolem se prýští krev^ Rek ji hrstka obstupuje; To hrstka mládc ranných, Jenž vrni jí až do skonáni. Nehájí dél život s\-ých, Le jen ten svatý klenot chrání. I ta korouhev svcená O bída! k siré zemi klesla. Neb již ta ruka zdrcena, Jenž do bitvy ji smle nesla. Le jinoch ruský piskoí A s žerdi klenot vzácný strhne- Kol pásu si jej obtoí A pak sebou zas k zemi vrhnf^. Pes tlo jeho kostva dav V divokém tanci dál se ž^^ne. Až on, as pravý uhlídav, Se vzchopí z trávy pokrvené

33 25 A k lesu rychle utíká, On nebží, on vtrem letí, Za ním pak hrza všeliká A na sta kulek ve záptí. Ach, jinoch na pl cest skles! Krev tee z rány otevené; Vzchopí se zas a tu již les Xad ním svou hustou stechu klene, Pod tímto krovem zeleným Dobrému mládci krev ubíhá, A ped zrakem zakaleným V obrazech erných smr se míhá. Le ješt jednou povstane! Procitna ze sna smrtelného Mne sob zraky ztrhané Co vidí ze zákrytu svého? O pežalostné patení! Vidí on Rusy na útku, A Turky v divém nadšení Co vítze v nelidském vzteku. Tu projal mládce zármutek; On nezpomíná na své strasti, Ba ani na svj mladý vk. Le jenom na es drahé vlasti, A do díla se rychle dá, Vyhrabav hrbek v ln jeho S žalostí hokou pochová Korouhev pluku Muromského.

34 26 ; A bitva se zas valila Lesem, polem a šírou plání; Hra krvavá se konila, Nepítel za hory uhání Jej v pilném chvatu stíhají Obratní jezdcové Kozáci, A drahou koist sbírají Co odmnu po tžké práci Co se to tamo mniv Z hustého koví projevuje? To Rus! a ješt na živ, Neb k zemi prstem ukazuje. Hle! zem nedávno zkj^pená Snad skryl zde koist drahé ceny? Ach to korouhev svcená, Orel to ruský zkrvavený! Zavýskne carská družina, A bojovníka pl mrtvého Vloživše na ramena svá Nesou ped vdce mileného, Kdež koist etná složena: Turecká dla, plmsíce. Zbra perlami posázená A jiných ozdob na tisíce. I zhlédne Dbi, vdce ctný. Ten prvod, an se s drahou tíží Na žerdi prapor zkrvený Upí^ímo k stanu jeho blíží.

35 27 I ptá se, co to znamená? A uslyšev podivnou zprávu, Radostí v tvái zervená, Velebé ruskou est a slávu. Stará v é ž. yj staré vži slyšet lkáni Jako vtr tichy dech; Do temného naíkání Tajn šepce mrtvý mech. Kde hrad stojí osamlý, Kde te hnízdí lesní Bydlel druhdy rytí smlý A pekrásná jeho dce. V celém vkolí se skvla Jako rže spanilá, Cnotou srdce, krásou tla zv, Mnoho mládc ranila. A se uzavíti zdála Srdce jemné milosti, Pece k panošovi plála Láskou velou v tajnosti. Xesmlf staec znamenati, Kdo milostí k dcei vel; Neb jen rovnorodý státi K pravé sleny krásné ml.

36 28 Pece však se scházívali Y blízkém háji, pod hradem, Vrnost sob slibovali Pi msíku stíbrném. O jak blahými se mnli Pi svých slibech milosti! Ubozí! ach nepomnli Na budoucí žalosti! Le nedlouho skryta byla Milujících náklonnost, Sama sebe prozradila, A vybídla zuivost. Když se jednou lesem pustým Starý rytí z lovu bral, V háji mezi kovím hustým Tajný ráj jich vypátral. Jak když udeíením hromu Blesk za bleskem pospíchá, Když zsaáhne vrchol stromu, Listí jeho usychá. Tak se kmet znal v lítém hnvu. Jinocha hned v hlavu tal, Chladn však ubohou dvu K mukám vtším zachoval. Do vže ji nejtemnjší Kázal rychle vrhnouti, Z níž by muž i nejsmlejší Xebyl mohl prchnouti.

37 ; 29 Tam procitne v zoufalosti Déva z mrákotného sna; Štírové jsou její hosti, Spolenice její - tma Vzchopit se a k míži bží: Aj tu zpév jí k uším zní; Dole, pode ernou vží Kráí prvod pohební. Hle, na rakvi z rozmariny Vnec panenský se skví A však místo Adelíny Nesou k hrobu- kamení. Aj v mladistvá nžném kvtu Švadla rže spanilá, Výhost davši zlému svtu Ctnou hlavinku sklonila." smutn pli Tak za rakví Muži v erném odvu, Až pak v dálí onmly Táhlé tóny nápvu. dvou boln trhne, Tu to Le nadarmo bduje. Darmo sebou na zem vrhne A bol stnám žaluje. Tak se trápí ve dne, v noci, \niž jaká nadje, ísikdo dvu z kruté moci Vysvobodit nespje.

38 30 Te již šest set jar tam pláe, Vzdychá truchliv a lká; Zdšené tam odtud ptáe V letu rychlém pospíchá. Každé noci slyšet lkáni, Jako vtru tichý dech; Do temného naíkání Tajné šepce mrtvý mech. Podnes ta vž ješt stojí Adelínin smutný byt; Kde se betan s mížkou pojí. Vidt v noci bledý svit. Vodníkova iievésita. ^íedla dívka z veera Xa kvtném behu jezera, A kvítí smutná trhala, Vlnám je do luna metala. Vy vlnky pijmte lásky kvt, A neste ho lychle v jinší svt; Mne svt hoejší netší, Kde láska vždy cos poheší. Tatíek dobrý v hrob spí, Macecha laje a zloeí; I družka zlá mne zklamala. Milého mi z nárue vydrala.**

39 31 Tak dívka lká i bduje, Vlnám svj náek svuje, A vlnky kepké podtají Dvrn jí cos šeptají. Co dva v srdci tajila, To vlna vln zradila. Zaslechna vodník plá dví, Na hladin vod se objeví. Tvá bledá, vlasy zelené, Na hrdle perly hlazené, Koraly vzácné u pasu Množí vodníkovu okrasu. Kloní se k dívce, lahodí, A slova sladká prohodí: Ty dvo sliná, pojd a poj, V palác tichý mne doprovo! Palác mj jasný, prhledný Na kišálových sloupech ní, V nm lahoda i Jak jen pomyslíš, pohova, hotova. Tam družky najdeš laskavé A hraky skvostné, blýskavé; Ku hrám i rychlým posluhám Na sta dvic po vli mám." Poslouchat dva svodný hlas, Zpomínajíc na lásky as, I dí na mysli zmámená: Ty mj jsi já nevsta tvá!"

40 ! 32 A kouc to. milému vstíc letí, Držíf ji vodník v objetí, A voda, když to uzela, Xad nima se rvchle zavela. R u s a I k a. *) Ytýrek teplý vane dolinami, flle jak se útlé bízy kývají Pochotnou vni luka dýchají A všecky strán slynou kvtinami. Slunéko mocné jasn zasvítilo A z vod podivnou chasu vyvábilo. Tam na pobeží ve vysoké tráv Hiy, tance vedou nahé díviny; Obsypaly se nimi luiny, I po vrbách kolébají se hrav. Jich zpvy, ekbys, kvítk povzdychání, A tance frašné vtr potýkám. Jitrem žhavým planou jich An vtry s vlasy si pohrávají; Tu jedny perly z rosy sbírají, ;N"a pavuiny je navlíkajíce, mladé líce, Jiné zas z kntí pel hebounký metou A do vlas jej za okrasu pletou. *) o llusalkách viz pnu Šafaikovo pojednání v asopisu musejním na f, 1833 str. 257.

41 33 Ach bda tomu, kduby v této chvíli Z pozeman se vmísil mezi n, A buto náhodou, neb bezvinn Rušit chtl blahou jejich kratochvíli! Rusalky zlou by nad ním pomstu vzaly, Do smíti by ho s smíchem ulechtaly. Dvátko sliné dít osielé Slo navštívit bratíka v nemoci, A jakby vtry bralo k pomoci. Pospíchalo po louce osamlé. Tu radovánky Rusalek užírá, Zasem i leknutím div neumírá. Bží, utíká neb v uších jí znly Povsti hrzné, asto slýchané; Obrazy ve snách druhdy vídané Zde tla nubyly a oživly. Bží, utíká, svt se ped ní míjiá, An jedna z Rusalek v patách ji stíhá. Tíi^is mne, ach pus mne, bratr mi umírá, A nikdo pi nm k vrným obsluhám! Nech mu posloužím, sama líky dám, Nech ruka má pot smrtelný mu stírá." Bží dívina, svt se ped ní kmitá, Rusalka ji za bílé ruce chytá. Poslechni, dve, milé, hezké dít! Pohádk}^ pkné a nesnadné znám; TJhodneš-li je, propuštní dám, íseuhodneš-li, ulechtám t hbit. Xuž! napni rozum, bys vše rozeznala A pravdy svtlo ze tmy vyerpala. Jan z Hvzdy. I. A

42 34 Povz, co roste a to bez koene? Co bží beze všeho puzení? Které as divohojné koení Bez kvtu kvte, nikdy neseené? Xuž! napni rozum, at se ti otvírá, Sic oko tvé bratíka neuzírá! " Pohádka tvá rozum mi neuhnte! Bez koene roste jen kamení, A voda vždy bží bez puzení: Bez kvtu kapradí na stráni kvte ^ Ubohá dívka! smyslu neseznala, Rusalka ji se smíchem ulechtala. Slepého krale siiirf. )ojovný král ech Jan sedl ve stanu svém, Kol nho eští páni v rouše ocelovém. Slyšelt král z podálí zbraní ohromný tesk, Slyšel me setkání, nezíral však jich blesk. Uchem poslouchal bystrým, divý jak bouí boj, Nepítel vítzí-li, i statných ech roj? I zatruchlil nemálo slepý kmet v srdci svém, Ze jemu též nedáno klesnout na loži ctném. Ha, tu v uších mu zazní divý nepátel ples, Dupotem se ozývá planina, strá i les, A vezdy blíž a blíže valí se rázná se : Tu král vzchopiv se, váží v ruce svj pádný me.

43 A každý, kdož u krále, pobízí k prchnutí, An ze YŠech stran nemylné hrozí zahynutí; A však jakj-m to hnvem královská tvá se rdí? ^áže se: Kdo jsou ti, jenž takto mi radí? tomstvo má-liž íci: Hle, statný ech král, rstný rek to druhdy, jsa stár amíít se bál? feo z vás volí padnouti spolen s pánem svým, Nuž svažte poutem pevným své kon s hebcem mým." Poslušní krále svého rytíi vše plní A tam vedou slepého, kde bitva se vlní. Tisícové tu klesnou pod meem královým, I klesne kmet slepý též a eští páni s ním. Ilorymiruv skok. Vo lid všechen spchá k Vyšehradu? Co ten etný shon as znamená? Rytí jeden, zpáchav hroznou zrada, Meem skoniti dnes život má." Tak ode rt ke rtm hlasno znlo, Opustivše rychle chýže své Všecko tamo k Vyšehradu splo. A hle, na prostoe hradu svého V stedu sedl kníže povýšen; Lopotové, leši Prestol vládykami vkol nho, obklíen. Nmo bylo: aj tu kynul kníže, A ihned tmavého sklepení Praskotem se otevely míže. 3*

44 36 Vyjde jinoch švarný: poklid jemu Zejm z modrojasných oí plál, Pokloniv se slušn soudci svému, S pokorou te ped knížetem stál A lid trne podivení nové Pojme jej : z úst stera : Milost! zní z, Pomstu! hulákají kovkopové. Poslyš, z eho tebe lid mj viní,** Pone pi-ísn Kezomysl knz; ^ Pakli myslíš, že ti kivdu iní, Smle na žaloby odpovz!" A jak valná eka s jezu huí. Takým vztekem hlasy kovkop V jedno: Žhá a zrádce jesti!-^ zvul I Tresci smrtí jej, o mocný kníže! Kopaniny naše zavalil, Všecko zhubil, nad hlavami chýže Verejší nám noci zapálil." Naež kníže: Umeš práva mocí; Neb jsi spících bratí nešetil, Zniiv dlouhou práci jednou nocí "^ r I dí jinoch: Chci dle slova tvéha- Výroku se voln podrobit; Xež YŠak poslední života mého Neslavn pohasne svit, Dovol, bych jen ješt jedenkráte Na svém oi projeti se sml, Jenž mne k sláv nosil tolikráte!-'

45 : 37 Usmál kníže se, ka: Má se státi; Bychom však se kratochvilí tvou.zrady jakés nemli co báti, Všechny brány nech se uzavrou!'' S knížecím te rytí povolením Hbit osedlal si milý k, Lichot mu jemným lahodním. Ka oi když Ilorymír již sedl, Tikrát vesele si zavýskal. - Vzhru Semíkul" a o s ním sletl Jedním skokem s vyšehradských skal. - Ha, tenf jist pohben v chladném klínu!" Zvolá kníže ; však když dol zí,.spatí letti ho k Radotínu. Jezd pro nevstu. 4lede hrab lesem, jede Na koníku vesele - Co se rdí ty hory šedé? Co mi mráz jde po tle? Aj koníku, Mj vraníku, Co jedeš tak nesmle?" A rytí po celou cestu Bádá zvíe milené: 3,Dnes mi poneseš nevstu Tam z té tvrze ervené. Aj v okénci Po milenci ^írá dve ržené!

46 38 Ale vraník hlavu véší, Jak by mu cos scházelo^ A rytí se z toho zdsí, Není mu víc veselo: Co se v lese Listí tese, Jak by jezd mi zrázelo?"^ I pobodne zvíe vrné. Pohodne je v slabiny; Aj jak mizí houšté Aj jak mizí hájiny! y hrze tejné Z arodjné erné, Letí v spchu krajiny. A když na plá povyjede. Všecko se tu zelená; Tamo s hory temnošedé Hrad milý se ervená. Je, koníku. Mj vraníku! Ceká dva ržená." Již dojíždí v hradní bránu, Aj tu smutek užírá! Otázka : Kdo zesnul v Pánu?"" Xa rtech jemu umírá. Tvá se mní, V pedcítní Slzu s oka utírá.

47 39 A když v ernou kobku vkroí, Hle, tu rakev zastená! Strhne víko ach, co zoí! Nevsta to milená! Ach, mé zdání!-' Zvolá v lkáni, A nmé na rakev ernou Její Oi kalné upírá. lno dvu vrnou, Štstí lásky zavírá. V onom svt Blaho kvte!'- Vzdychne si a umírá. Hnévsa i 3Iira. ILesem divokým, strašlivou pouští Bére se Míra spanilá; Vždy hloub se zaplitá v erné houští^. A dívka bledá se i listu leká; Okem zplašeným se v háji ozírá, A báze útlé srdce sevírá. Co Hnvsa jarý v daleké dlí vlasti,. Chvíle utšené více nemá, S ním uprchlý milosti slasti, A Míra na návrat darmo eká. Zdálo se jí, že pa v sei zrádné; Od té chvíle nemá tchy žádné.

48 40 U skály stane tmavém ve stínu, Na hbet mechový zatlue zdšena: I praskne skála a z ema klínu Vyjde babika shrbená. Hladí pobledlé tváe dvince. A s smíchem uvádí Míru do síce. Jist panenku láska souží, Starou že babiku v skále hledá? Po milenci jist nadarmo touží, O, že milost jí spáti nedá? Nekvl, uhlídáš Hnvsu svého Mocí árnou ze zrcadla mého." A tím za sebou sleinku táhne, Potichmo slova mluví tajená, Pak se zrcadla roušku stáhne, A Míra se lekne co la zplašená: Vidí v boji Hnvsu, jak se potácí, I jak bez vláidy s kon se kácí. Jiný tu obraz! Miláek vrný Ve vlastní krvi nm se brodí; Pi umírajícím kleí mnich eniý, A kolkol vojíni smutni hledí. Míjí zjevení; te v stinném houští Družina Hnvsu do hrobu spouští. Tu klesne Vlásky jejími Co lilie dva v mdloby lno temné, vtérky vjí. zblednou líce jemné, A bez ducha jesti tílko její. Procitne a kol zraky v háj upírá ^i jeskyni však, ni babiku nezírá.

49 : : 41 Vzchopí se dva v bolestném Ikáiií, Z háje prchá, rozumu zbavena. Po hrad mutné zní bdování Nadje má zmaena zmaena!" Yyjde msíek, a z okénka Hledí dva boln, div do venka. Hledí, hledí; ale hvzda žádná Útchy jí ubohé nepodá. Smutno kolkol a temnota zrádná, V háji slavíek neklokotá. A hle, z povstné skály klínu Jakby tisícero táhlo stín. Ha slyš, tu dusot na hradním most A hlas: Otevi, milenko drahá! Vracím se z krvavé války pozd, A venku to na mne hrzn sahá!" Otevi, otevi!"' volá to stále; Ka hrad však je slov na mále. Zahmít to na bránu a brána vzlítne Mluv, panoši, zdali slena bdí, Ci sen ji kojí? O, nech procitne, A vstíc milenci svému letí!" Tak Hnvsa jarý, a panoš prst vztáhne: Tam ve komrce milostí prahne!" Vrazit do komnaty mládce vrný. Hledí na lze a trhne sebou: Co to? zda pravda i mam je erný? Pozdvihni, milenko, hlavu svšenou! Mlíš? Neznáš milence svého, Milence dá"s"no oplakaného?"

50 !; 42 I obejme milenku, hladí jí líce, Heje na srdci tlo studené. O darmo! život se nevrátí více Co v íši Morany, tof ztracené. Zhaslat Míra, co jasná s\ice, A Hnvsu neuzel nikdo více. Svatba na Slavétiné. Tré romancí. /^i na hrad Slavtín Bolné rozléhá se lkáni; Táhne se skrz dlouhé sín Od veera do svítání. I. Slena Mina to bduje Plaíc pro milence svého, Že se dlouho nevracuje Zpátky z boje krvavého. Dávno již se milovaly Srdce jejich láskou vrnou Ale mraky stahovaly Se nad nima v boui ernou. Žádná jiskra nesvítila Nadje jim ku spojení; Ale láska posvtila Srdce v svatém zalíbení.

Karel Hynek Mácha Mnich. (Zlomky z romantické básně.)

Karel Hynek Mácha Mnich. (Zlomky z romantické básně.) Karel Hynek Mácha Mnich (Zlomky z romantické básně.) Znění tohoto textu vychází z díla Básně. Máj. Zlomky. Dopisy. Deník tak, jak bylo vydáno v nakladatelství Laichter v roce 1907 (MÁCHA, Karel Hynek.

Více

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně Nakladatelství Lidové noviny UOBSAH ZE ŽIVOTA Vítězslavu Hálkovi / 9 Rodné mluvě/12 Píseň lidu / li Mrtvá země /15 Píseň otroků

Více

KAREL HYNEK MÁCHA BÁSNĚ PŘÍLEŽITOSTNÉ 1

KAREL HYNEK MÁCHA BÁSNĚ PŘÍLEŽITOSTNÉ 1 KAREL HYNEK MÁCHA BÁSNĚ PŘÍLEŽITOSTNÉ 1 Na příchod krále Slunce zapadlo u věčnosti moře; Na jeho mohylách ţertvy se pálí V růţovém ohni od hory ku hoře. Hluboká noc se za sluncem přivalí, Hlubší neţ hrob

Více

Rudolf Medek: ZBOROV

Rudolf Medek: ZBOROV Rudolf Medek: ZBOROV Vìnováno památce bojovníkù a muèedníkù, kteøí v této válce položili svùj život za svobodu èeskoslovenského národa. I. Èeské i slovenské dìti, synové národa, omlazeného hrdinskou krví,

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Zlatý kolovrat. Divadelní inscenace dle stejnojmenné básně publikované ve sbírce Kytice (dříve Kytice z pověstí národních - 1983)

Zlatý kolovrat. Divadelní inscenace dle stejnojmenné básně publikované ve sbírce Kytice (dříve Kytice z pověstí národních - 1983) Zlatý kolovrat Divadelní inscenace dle stejnojmenné básně publikované ve sbírce Kytice (dříve Kytice z pověstí národních - 1983) Původní báseň: Karel Jaromír Erben Scénář sestavil: Ondřej Turek Král přijíždí

Více

Karel Hynek Mácha Večer na Bezdězu

Karel Hynek Mácha Večer na Bezdězu Karel Hynek Mácha Večer na Bezdězu Znění tohoto textu vychází z díla Romány a povídky tak, jak bylo vydáno v nakladatelství Laichter v roce 1906 (MÁCHA, Karel Hynek. Romány a povídky. K vydání upravil

Více

Alison Gross Am G C E7 Am G C Dm E7 1. Když zapadlo slunce a vkradla se noc a v šedivých mracích se ztrácel den, Am G C E7 Am G Am a když síly zla ve tmě převzaly moc, tu Alison Gross vyšla z hradu ven.

Více

Můj ptáček s kroužkem jak krev červeným zpívá, ach běda, běda, holoubkovi, že nebude už s ním, zpívá, ach běda, bě cip-cíp, cip-cíp.

Můj ptáček s kroužkem jak krev červeným zpívá, ach běda, běda, holoubkovi, že nebude už s ním, zpívá, ach běda, bě cip-cíp, cip-cíp. Jorinda a Joringel Uprostřed jednoho hlubokého a hustého lesa stál starý zámek. Žila v něm stařena, úplně sama byla to mocná čarodějnice. Ve dne na sebe brala podobu kočky nebo sovy, večer však získala

Více

Jaroslav Vrchlický (1853 1912)

Jaroslav Vrchlický (1853 1912) Jaroslav Vrchlický (1853 1912) vl. jm. Emil Frída nar. v Lounech stud. G, filosofie, historie, románských jazyků vychovatel v severní Itálii sňatek s Ludmilou Podlipskou profesor literatury na Karlově

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Vánoční besídka CB Žižkov 2010

Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Píseň 1 Pán Ježíš přikázal budete světlem Autor: Tomáš Najbrt Pán Ježíš přikázal budete světlem, budete svítit do okolí. Pán Ježíš přikázal před celým světem, velkým i dětem,

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

Karel Jaromír Erben: Svatební košile (Kytice)

Karel Jaromír Erben: Svatební košile (Kytice) Karel Jaromír Erben: Svatební košile (Kytice) Již jedenáctá odbila, a lampa ještě svítila, a lampa ještě hořela, co nad klekadlem visela. Na stěně nízké světničky byl obraz boží rodičky, rodičky boží s

Více

Festival 2012 Autoři Ukázky Duo Duo - z autorského čtení Duo Duo - z autorského čtení. Verše přeložila Magdalena Rytinová. Na hoře bláznovství

Festival 2012 Autoři Ukázky Duo Duo - z autorského čtení Duo Duo - z autorského čtení. Verše přeložila Magdalena Rytinová. Na hoře bláznovství Festival 2012 Autoři Ukázky Duo Duo - z autorského čtení Duo Duo - z autorského čtení Verše přeložila Magdalena Rytinová. Na hoře bláznovství Jdu vstříc dešti, kapky deště a nebe, podobné ohromné skále,

Více

Karel Hynek Mácha. Život a dílo

Karel Hynek Mácha. Život a dílo Karel Hynek Mácha Život a dílo Karel Hynek Mácha (16. listopadu 1810 Praha 6. listopadu 1836 Litoměřice) jeden z největších českých básníků, ve své době nepochopen představitel romantismu a zakladatel

Více

Jan Neruda: ZPÌVY PÁTEÈNÍ

Jan Neruda: ZPÌVY PÁTEÈNÍ Jan Neruda: ZPÌVY PÁTEÈNÍ MOJE BARVA ÈERVENÁ A BÍLÁ Ten rudý prapor náš s tím bílým vedle polem - jak bije, šlehá po svém bidle holém! Hned plapolavì v rušnou dál se nese, hned truchle choulí se a zimniènì

Více

noční motýl prosím tě otevři

noční motýl prosím tě otevři když spíš když spíš má ticho zvláštní něhu svět ustane v svém koloběhu když spíš co tvůj sen skrývá nemám zdání zdá se ti asi o létání když spíš pokoj má barvu zralých pšenic slunce už sahá do okenic když

Více

Karel Jaromír Erben. Život a dílo

Karel Jaromír Erben. Život a dílo Karel Jaromír Erben Život a dílo Karel Jaromír Erben ( 7.11.1811 21.11.1870) český básník, prozaik, jazykovědec, historik,folklorista, překladatel a sběratel lidové tvorby představitel literárního romantismu

Více

Tušivá rozpomnění. Jezerní básníci. Přeložil Václav Renč. Vybral a sestavil Zdeněk Stříbrný K vydání připravil Zdeněk Beran

Tušivá rozpomnění. Jezerní básníci. Přeložil Václav Renč. Vybral a sestavil Zdeněk Stříbrný K vydání připravil Zdeněk Beran Tušivá rozpomnění Jezerní básníci Přeložil Václav Renč Vybral a sestavil Zdeněk Stříbrný K vydání připravil Zdeněk Beran Vydání knihy podpořilo Ministerstvo kultury České republiky. Translation Václav

Více

Upířice hupá nad hřbitovem, Rakve ssaje, sedíc nad rovem, Vlíká rubáše, dobývá lupy: "Hadry, kosti dejte, trupy!" Tu hlava se z hrobu vyvalí, K ženě

Upířice hupá nad hřbitovem, Rakve ssaje, sedíc nad rovem, Vlíká rubáše, dobývá lupy: Hadry, kosti dejte, trupy! Tu hlava se z hrobu vyvalí, K ženě J.J.Kalina Hadrnice "Hadry prodejte, staré sklo, Kuchařičky, kosti, kosti! Mějte, lidičky, lítosti, Máteli jaké kosti!" Takto od božího rána volá Žena a s nůší na zádech, V ochlostěné sukni podkasaná,

Více

Fotografie Jiřího Ortena: originály archiválií jsou uložené v Památníku národního písemnictví literární archiv.

Fotografie Jiřího Ortena: originály archiválií jsou uložené v Památníku národního písemnictví literární archiv. Znění tohoto textu vychází z díla Knihy veršů tak, jak bylo vydáno nakladatelstvím Český spisovatel v roce 1995 (ORTEN, Jiří. Knihy veršů. 1. vyd. Praha: Český spisovatel, 1995. 301 s. Spisy Jiřího Ortena,

Více

Česká klasika Výběr z české poezie

Česká klasika Výběr z české poezie Česká klasika Výběr z české poezie také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Jana Eislerová Česká klasika Výběr z české poezie e-kniha Copyright Fragment, 2015 Všechna práva vyhrazena. Žádná

Více

NÁŠ STÁT. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

NÁŠ STÁT. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_24_CJ3 NÁŠ STÁT Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Mgr. Andrea Slavíková NÁŠ STÁT Celý svět je rozdělený na několik států (téměř 200).

Více

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky.

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. NEŠPORY SVATÉ RODINY revidovaná verze Kněz: Bo Slyš - že, po - spěš mi Lid: Kněz: na - še vo ÚVODNÍ VERŠ Sláva Otci i Synu, * Lid: po - moc! na - lá - ní! i Du - chu sva jako byla na počátku i nyní i vždycky,

Více

Bílý. kámen. 1. Bílý kámen (P. Lochman, J. rejent / V. Kočandrle, I. Bartošová) 2. Lípo stoletá (V. kočandrla / V. Kočandrle)

Bílý. kámen. 1. Bílý kámen (P. Lochman, J. rejent / V. Kočandrle, I. Bartošová) 2. Lípo stoletá (V. kočandrla / V. Kočandrle) kámen Bílý 1. Bílý kámen (P. Lochman, J. rejent / V. Kočandrle, I. Bartošová) 2. Lípo stoletá (V. kočandrla / V. Kočandrle) 3. Poklad ( J. Škorpík / V. Kočandrle, I. Bartošová) 4 Jeskyně (V. Kočandrle,

Více

3. Kousky veršů (Poupata)

3. Kousky veršů (Poupata) 1. esta poslední kapky (Poupata) mi mi 1. Sklenici vína dolej nám, ó, Pane, mi mi dokud tam na dně něco zbejvá, Pane, nebudem vědět o těle, duše se vínem umeje, nebudem bdít a nebudem spát, ó, Pane. 2.

Více

Pták štěstěny. Pták duše

Pták štěstěny. Pták duše Michal Snunit Pták štětstěny Pták duše (israelská autorka napsala originál v hebrejštině) Pták štěstěny Hluboko, hluboko v nás bydlí duše. Nikdo ji ještě nespatřil, ale každý ví, že tu je. A každý taky

Více

PRÁCE S TEXTEM Zpěvy sladké Francie (Král Looys)

PRÁCE S TEXTEM Zpěvy sladké Francie (Král Looys) AUTOR Mgr. Jana Pikalová PRÁCE S TEXTEM Zpěvy sladké Francie (Král Looys) OČEKÁVANÝ VÝSTUP procvičování čtení a porozumění textu na základě doplňování slov do textu básně podle rýmu FORMA VZDĚLÁVACÍHO

Více

Václav Říha Šípková Růženka

Václav Říha Šípková Růženka Václav Říha Šípková Růženka Text byl volně upraven v Městské knihovně v Praze podle pohádky Václava Říhy z díla Zvířátka a Petrovští. Další pohádky naleznete online na www stránkách Městské knihovny v

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz literární scéná krátkého filmu 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio www.jaknato.webz.cz Obraz 1 Ulice Na Hejkalce ped domem Reál exteriér noc Ulice psobí v noci opuštn. Obas vozovku a chodník osvítí kužel

Více

Velký pátek. Samotná jitøní celý text a notace

Velký pátek. Samotná jitøní celý text a notace Velký pátek Samotná jitøní celý text a notace Velkopáteèní jitøní Jitøní bohoslu ba se ètením dvanácti evangelií Kanonický èas pro zaèátek této jitøní je ve ètvrtek 2. hodina noèní (tj. 19. 20. hodina

Více

VÍTĚZSLAV NEZVAL MOŘE LÁSKA MÁ

VÍTĚZSLAV NEZVAL MOŘE LÁSKA MÁ VÍTĚZSLAV NEZVAL MOŘE LÁSKA MÁ MOTTO: Báseň je ten svitek celulózy, filmové celulózy, celulózy. Název je to světlo v magické krabici, černé, magické krabici, krabici. A vy jste bílé plátno. Ale někdy také

Více

OSTRUŽINY. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz SRPEN 2009

OSTRUŽINY. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz SRPEN 2009 OSTRUŽINY Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz SRPEN 2009 1. BÁSNÍCI (od puero) 2. Sonáta pro srpnový večer (od Verena) 3. Ve vaně (od milancholik) 4. (M.) Vzkaz lásky (od ivkaja) 5. Ach, vodo (od nostalgik)

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I POBO NOST I 277 Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I Od svící na oltáøi se rozsvítí velikonoèní svíce. Knìz mù e zùstat ve fialovém ornátì nebo obléci pluviál. Kde jsou k tomu vhodné podmínky,

Více

PL Karel Jaromír Erben: Kytice

PL Karel Jaromír Erben: Kytice PL Karel Jaromír Erben: Kytice Poklad I Na pahorku mezi buky kostelíček s věží nízkou; z věže pak slyšeti zvuky hájem a sousední vískou. Není zvuk to zvonka jemný, tratící se v blízké stráně: dřevatě to

Více

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí NOCTURNO 2014 Do hlubin Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí Jsme to, nejsme to my zakletý v jantaru váhání Dívej se na

Více

školní četba Karel Jaromír Erben KYTICE Z POVĚSTÍ NÁRODNÍCH VYCHÁZÍ K DVOUSTÉMU VÝROČÍ NAROZENÍ AUTORA

školní četba Karel Jaromír Erben KYTICE Z POVĚSTÍ NÁRODNÍCH VYCHÁZÍ K DVOUSTÉMU VÝROČÍ NAROZENÍ AUTORA školní četba Karel Jaromír Erben KYTICE Z POVĚSTÍ NÁRODNÍCH VYCHÁZÍ K DVOUSTÉMU VÝROČÍ NAROZENÍ AUTORA Kytice z pověstí národních (1853) básnická sbírka obsahující české báje, obraz dávných lidových představ

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Heiden: Obsidian. Heiden: Obsidian. Nostalgia echo Katarze Trojice Na pohřbu Thujon Post lux tenebras Monomania Pohřben před sto lety.

Heiden: Obsidian. Heiden: Obsidian. Nostalgia echo Katarze Trojice Na pohřbu Thujon Post lux tenebras Monomania Pohřben před sto lety. Heiden: Obsidian Nostalgia echo Katarze Trojice Na pohřbu Thujon Post lux tenebras Monomania Pohřben před sto lety stránka 1 z 9 Nostalgia echo (Dante Alighieri, Božská komedie, překlad Vladimír Mikeš)

Více

Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou

Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou edice Knihovnicka.cz Tribun EU 2008 Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou edice Knihovnicka.cz Tribun EU 2008 KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Šindlerová, Jindřiška

Více

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN M ARTINOVY NOVINY 06/2005 RONIK IX. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trplivost, laskavost, dobrota, vrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Gal 5, 22-23 S LOVO NA

Více

BOŽENA NĚMCOVÁ Čtyry doby (konec roku 1855)

BOŽENA NĚMCOVÁ Čtyry doby (konec roku 1855) BOŽENA NĚMCOVÁ Čtyry doby (konec roku 1855) I. Skrze gotická, malovaná okna zámecké kaple svítí měsíc. Zážehy různobarevného světla kladou se na mozaikovou podlahu, polívají krásný list vysokých fíkusů,

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová. Ročník 2. Datum tvorby 10.11.2012. Anotace. - prezentace určená pro učitele

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová. Ročník 2. Datum tvorby 10.11.2012. Anotace. - prezentace určená pro učitele Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk Ročník 2. Datum tvorby 10.11.2012 Anotace - prezentace určená pro učitele

Více

Koledové karaoke zpěvníček

Koledové karaoke zpěvníček Koledové karaoke zpěvníček 1. Narodil se Kristus Pán 2. Pásli ovce Valaši 3. Byla cesta ušlapaná 4. Slyšte, slyšte 5. Nesem vám noviny 6. Jak jsi krásné, neviňátko 7. Dej Bůh štěstí tomu domu 8. Zelená

Více

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček.

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. JE Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. Je taková rozkoš, že se trestáš za umění, když umění je hříchem. Je takové mlčení,

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Květná neděle. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. 2. Diskuze. Ježíš Kristus je náš Král a Bůh. Na konci hodiny by žáci měli být schopni:

Květná neděle. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. 2. Diskuze. Ježíš Kristus je náš Král a Bůh. Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Květná neděle Téma Ježíš Kristus je náš Král a Bůh Cíle Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Potřeby Popsat jak vypadají a co dělají králové Vysvětlit v čem se Kristus liší od světských vládců Podle

Více

Jindřiška Šindlerová. Projdi se mnou

Jindřiška Šindlerová. Projdi se mnou Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou Tribun EU 2013 Jindřiška Šindlerová Cover Jindřiška Šindlerová Illustrations Jindřiška Šindlerová Obsah Projdi se mnou... 8 Noční sonety... 10 Lásko prolhaná!... 11

Více

Slavnost a požehnání sňatku

Slavnost a požehnání sňatku Slavnost a požehnání sňatku tento obřad se používá, pokud se neslaví Eucharistie SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ Všichni stojí. Ženich a nevěsta stojí před předsedajícím Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska

Více

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto !" #$ #%"!& Památníku Terezín převzato (č... /+ 01 1 '#( ) #%"!&* + (č. 596!( # #%"!&, (č.968 2 B / 2 2 3 4viz. Lagus, ?@

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Kamila Krátká z 8.A. KLEC a KLÍČ. Jestlipak víte, co se stane s člověkem, jenž utíká před světem? Stane se z něj to, co už nikdo nevidí,

Kamila Krátká z 8.A. KLEC a KLÍČ. Jestlipak víte, co se stane s člověkem, jenž utíká před světem? Stane se z něj to, co už nikdo nevidí, Kamila Krátká z 8.A píše poezii a v letošním roce získala za přednes básně Klec a klíč na regionální recitační soutěži Dětská scéna 2013 ocenění za autorský přínos. Ukázky z její tvorby zveřejňujeme v

Více

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA 21. ledna 2005 Drazí pátelé, pišel nový rok a zcela jist pináší spoustu pekvapení pro celou planetu. Hodn si vážíme všech pátel, kteí nám poslali pozdravy, pání a dopisy, a

Více

Studie o andělech Osnova pro studenty

Studie o andělech Osnova pro studenty Studie o andělech Osnova pro studenty O andělech 1. Co jsou andělé a. Bytosti stvořené Bohem a mající podíl na Božím plánu pro věřící, nebo ti, kteří mu odporují spolu se Satanem, jejich vůdcem b. Anděl

Více

Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty (2. 6. 2013)

Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty (2. 6. 2013) Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty do S T Ř E D U (2. 6. 2013) Sami a spolu nahoru dolu ve zpěvu ptáků v zrcátku mraků

Více

Projekt: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505

Projekt: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Metodický list Zařazení materiálu: Šablona:Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti (I/2) Sada:1 Číslo: EU-OPVK-ČIG-2ST-08

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Pohádka Kráska a zvíře

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Pohádka Kráska a zvíře Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

Tak mě tady máš. Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích

Tak mě tady máš. Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích Tak mě tady máš Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích Rozum a cit hlad nebo žízeň Na duši klid jen v hlavě mi zní I když chci spát

Více

Duchovní služba ve věznicích

Duchovní služba ve věznicích Duchovní služba ve věznicích Obsah 1. ÚVOD... 3 2. VZNIK DUCHOVNÍ SLUŽBY... 3 3. POSLÁNÍ, SMYSL A VÝZNAM SLUŽBY... 4 4. ZÁVĚR... 6 2 1. ÚVOD Už před mnoha tisíci lety se považovalo za tělesné milosrdenství,

Více

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 2.část

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 2.část 8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS 2.část Lidová slovesnost většina obrozenců sbírala a vydávala lidovou slovesnost k nejvýznamnějším patřil: František Ladislav Čelakovský (1799-1852) František Ladislav Čelakovský

Více

Základní škola Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov. Autor: Téma sady: Název výstupu: Datum vytvoření: 2. 12. 2012. Číslo projektu: ANOTACE

Základní škola Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov. Autor: Téma sady: Název výstupu: Datum vytvoření: 2. 12. 2012. Číslo projektu: ANOTACE Základní škola Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov Autor: Téma sady: Název výstupu: Dagmar Pospíšilová Český jazyk pro 5. ročník - literatura VY_32_INOVACE_ČJ5-L_20_KOUZLA A ČÁRY Datum vytvoření:

Více

2. Čisté víno (Sem tam)

2. Čisté víno (Sem tam) 1. Čekání na zázrak (Sem tam) H # 1. Už padá půlnoc, zní jen můj těžký krok, oblohou snáší se k zemi mráz, vítr ztichl, zbyl jenom úplněk, () i čas zůstal na chvíli stát. 2. jinak nic, pouze průhledný

Více

Byl jednou jeden princ. Janči se jmenoval. A ten princ Janči byl chudý. Nebydlel v zámku, ale ve vesnici

Byl jednou jeden princ. Janči se jmenoval. A ten princ Janči byl chudý. Nebydlel v zámku, ale ve vesnici Kašpárek (Vypravěč) Princ Janči Chůva (Babička) Žába Princezna Janička Král Čert Světnice Vesnice Komnata Podhradí Les Přídavné kulisy: studna Smrk Kašpárek nebo vypravěč: Byl jednou jeden princ. Janči

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Horký den se pomalu chýlil ke konci, slunce zapadalo za hranatou věží františkánského kláštera a jeho nazlátlé paprsky dopadaly na kopce protějšího

Horký den se pomalu chýlil ke konci, slunce zapadalo za hranatou věží františkánského kláštera a jeho nazlátlé paprsky dopadaly na kopce protějšího S A N O K 1 8 7 5 Horký den se pomalu chýlil ke konci, slunce zapadalo za hranatou věží františkánského kláštera a jeho nazlátlé paprsky dopadaly na kopce protějšího břehu řeky. Děti přeběhly louku, prodraly

Více

OD 13 DO 17 HODIN. Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach

OD 13 DO 17 HODIN. Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach OD 13 DO 17 HODIN Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach Květnový kalendář narozenin našich kamarádů. Ahoj děti, Minulý měsíc jsme si vytvořily Knihu

Více

Narozen 1810 v Praze Básník, prozaik, ochotník (jako ochotník se seznámil s Eleonorou Šomkovou - Lori) Nejvýznamnější představitel českého romantismu

Narozen 1810 v Praze Básník, prozaik, ochotník (jako ochotník se seznámil s Eleonorou Šomkovou - Lori) Nejvýznamnější představitel českého romantismu Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 23.01.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_20_CJL_L Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Nebe, Boží nádherný domov

Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible for Children,

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

HRAKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz

HRAKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz literární scéná krátkého filmu 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio www.jaknato.webz.cz Obraz 1 Dm chodba Chodba mezi pokoji je obložená ervenými dlaždicemi. Vpravo stojí stolek s telefonem, vlevo pak

Více

Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání)

Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání) Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání) V minulých nedělích jsme slyšeli odpověď na otázku, kdo je Ježíš. Při jeho jordánském křtu bylo bezpečně zjeveno, že je milovaným a vyvoleným

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

nedočkavý princ zkratkou uhání v zádech má douhou pouť a bitvu vítěznou u dvora ho čeká první setkání s budoucí chotí s urozenou princeznou

nedočkavý princ zkratkou uhání v zádech má douhou pouť a bitvu vítěznou u dvora ho čeká první setkání s budoucí chotí s urozenou princeznou 01 CESTA DO KRÁLOVSTVÍ nedočkavý princ zkratkou uhání v zádech má douhou pouť a bitvu vítěznou u dvora ho čeká první setkání s budoucí chotí s urozenou princeznou tvá cesta je vábivá jak démant na dlani

Více

KAREL JAROMÍR ERBEN KYTICE 2

KAREL JAROMÍR ERBEN KYTICE 2 KAREL JAROMÍR ERBEN KYTICE 2 Autor Mgr. Jiří Ondra Anotace Práce s jedním z klíčových textů české poezie, ukázky, práce s textem, interpretace Očekávaný přínos Procvičení čtenářské gramotnosti, procvičení

Více

Viktor Dyk. Krysař VYŠEHRAD

Viktor Dyk. Krysař VYŠEHRAD Viktor Dyk Krysař VYŠEHRAD Illustrations Jaroslav Šerých dědicové, 2016 ISBN 978-80-7429-686-4 I A vaše jméno? Nejmenuji se; jsem nikdo. Jsem hůř než nikdo, jsem krysař. Muž, který takto mluvil, stál

Více

Autem: Hromadnou dopravou: Bydlení a ob erstvování: Lezecká omezení: Nesla ovat od borovi ky na balkón nad Malou poštolkou!!

Autem: Hromadnou dopravou: Bydlení a ob erstvování: Lezecká omezení: Nesla ovat od borovi ky na balkón nad Malou poštolkou!! : Divoká Šárka : Pístup: SZ ást Prahy - Vokovice. Autem: Do stejného místa jako hromadnou dopravou. Hromadnou dopravou: Z konené zastávky tramveje 2 a 26 Divoká Šárka, dol kolem Mekáe, po schodech dol,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

jednou to skončí V polárních pustinách slunce nejde spát jako já u nohou tvých jestli tě mám rád

jednou to skončí V polárních pustinách slunce nejde spát jako já u nohou tvých jestli tě mám rád V š i c h n i S v a t í V polárních pustinách slunce nejde spát jako já u nohou tvých jestli tě mám rád Ledy slábnou, voda stoupá sirény zpívají noci slané, když zvedá žár Jednou to skončí a z nás čáry

Více

DUM č. 6 v sadě. 17. De-2 Slované a počátky Českého státu

DUM č. 6 v sadě. 17. De-2 Slované a počátky Českého státu projekt GML Brno Docens DUM č. 6 v sadě 17. De-2 Slované a počátky Českého státu Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 30.6.2014 Ročník: 2AV Anotace DUMu: Slované a počátky Českého státu. Čechy v době knížecí

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_132 Jméno autora: Třída/ročník: Datum vytvoření:

Více

Malé epigramy a meditace

Malé epigramy a meditace ***************************** Malé epigramy a meditace Václav Dobiáš ***************************** Za vrátky mladosti byl celý širý svět. Vyšli jsme, viděli, poznali, teď vracíme se zpět. Už nechodí se

Více

Jaroslav Seifert: JABLKO S KLÍNA

Jaroslav Seifert: JABLKO S KLÍNA Jaroslav Seifert: JABLKO S KLÍNA PÍSEÒ NA VRBOVOU PÍŠ ALKU Už na nás prší z jehnìd pel a na køe letí jaro horempádem, zpod køídel kvoèny vyletìl houf kuøat, pípajících hladem. Bože, a i to nejmenší z nich

Více

POETICKÉ BESEDY. JAN NERUDA.) (KKDAKTOR: ÍSLO XIX. HUSITSKÁ SVATBA. BÁSE OTAKARA ERVINKY. 5038 C48H8 LADATKL: KI). VA1.EÓKA MM.

POETICKÉ BESEDY. JAN NERUDA.) (KKDAKTOR: ÍSLO XIX. HUSITSKÁ SVATBA. BÁSE OTAKARA ERVINKY. 5038 C48H8 LADATKL: KI). VA1.EÓKA MM. POETICKÉ BESEDY. (KKDAKTOR: JAN NERUDA.) ÍSLO XIX. HUSITSKÁ SVATBA. BÁSE OTAKARA ERVINKY. P6 5038 C48H8 LADATKL: KI). VA1.EÓKA MM. flw H í> /o? s^lx^^. HUSITSKÁ SYATBA. BASEN Otakara ervini (POETICKÝCH

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

Lidé se Rolfa Musmanna už mockrát ptali, zda se mezi maskami čertů s vypoulenýma očima, tvářemi zlých démonů, vyřezávanými dračími hlavami a lebkami

Lidé se Rolfa Musmanna už mockrát ptali, zda se mezi maskami čertů s vypoulenýma očima, tvářemi zlých démonů, vyřezávanými dračími hlavami a lebkami NÁVŠTĚVA DÉMONA Když si Rolf Musmann vybalil svačinu, byla jedna hodina po půlnoci. Svačina vlastně není to pravé slovo. Moje milá žena bude muset vymyslet nějaký nový název, rozhodl se. Možná půlnoční

Více

Bitva poblíž Uherského Brodu

Bitva poblíž Uherského Brodu Bitva poblíž Uherského Brodu Druhá polovina 15. století byla lítých bitev plna. Ve středoevropském prostoru se přetahovali o moc uherský král Matyáš Korvín a český husitský král Jiří z Poděbrad. Místem

Více

Evropská středověká literatura (eposy)

Evropská středověká literatura (eposy) Evropská středověká literatura (eposy) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC9 Významná díla Beowulf Píseň o Rolandovi Píseň o Cidovi Píseň o Nibelunzích Beowulf 1. Ke které zemi patří, kdo je

Více

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv jiný 3. kde jsem 4. jak jsem se sem dostala 5. kde bydlím

Více

KAREL HYNEK MÁCHA BÁSNĚ BEZ NADPISŮ A ZLOMKY 1

KAREL HYNEK MÁCHA BÁSNĚ BEZ NADPISŮ A ZLOMKY 1 KAREL HYNEK MÁCHA BÁSNĚ BEZ NADPISŮ A ZLOMKY 1 Jest pěvcův osud světem putovati, Kamkoliv dojde, vlast nalézá svou, Všech po nivách zří růže vykvítati, Jimiž ověnčí harfu zvučivou. Marně se snaží svět

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1)

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Stanislav Kostka Neumann (1875 1947) Na počátek, protože: - Finančně zajištěný (rodina zámožného advokáta - Olšanská fila =

Více

ZA VLÁDY PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ

ZA VLÁDY PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ ZA VLÁDY PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ Po knížeti Břetislavovi se na knížecím stolci vystřídala řada dalších přemyslovských knížat. Počet obyvatel rostl, proto bylo nutné získávat další půdu pro zemědělství. Mýtily

Více

Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová

Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová VY_32_INOVACE_CJL_58 Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová Období vytvoření: září 2013 Ročník: 2., popř. 3. a 4. (opakování) Tematická oblast: Čtenářská gramotnost absolventa OA

Více

Básně Z básní Dany Malé Z básní Dany Malé. Lem chodníku J. Ř.

Básně Z básní Dany Malé Z básní Dany Malé. Lem chodníku J. Ř. Básně Z básní Dany Malé Z básní Dany Malé Lem chodníku J. Ř. potkat se na ulici, v omítce loupat pach nozdry posouvat po lícní straně kosti, hluboko do hlavy vidět ti kolotoč na dlaních slehnout mezi plody,

Více

Klement Gottwald básně. Dělník z Dědic Marie Pujmanová (1893 1958)

Klement Gottwald básně. Dělník z Dědic Marie Pujmanová (1893 1958) Klement Gottwald básně Dělník z Dědic Marie Pujmanová (1893 1958) Vydal se mladý hoch do světa s pilkou a hoblíkem v ruce, Čech, Moravan a proletář. a pěšák revoluce. Prve než začal se slovy, rozmlouval

Více