Bezpečnost hotelového hosta jako faktor ovlivňující poptávku po hotelových službách

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bezpečnost hotelového hosta jako faktor ovlivňující poptávku po hotelových službách"

Transkript

1 Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s. r. o. katedra. Bezpečnost hotelového hosta jako faktor ovlivňující poptávku po hotelových službách Bakalářská práce Radek Pechal Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské práce: Ing. Vladimír Filip Datum odevzdání bakalářské práce: Datum obhajoby bakalářské práce:

2 The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of. Bachelor s Dissertation The safety of the hotel guest as a factor influencing the demand for hotel services Radek Pechal Major: Hotel Management Thesis Advisor: Ing. Vladimír Filip Date of Submission: Date of Thesis Defense:

3 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Bezpečnost hotelového hosta jako faktor ovlivňující poptávku po hotelových službách zpracoval samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použil, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s.r.o. V dne Vlastnoruční podpis autora

4 Poděkování Rád bych poděkoval Ing. Vladimíru Filipovi za cenné připomínky a odborné rady, kterými přispěl k vypracování této práce. Dále děkuji slečně Daniele Hruškové z hotelu VILLA za zprostředkování realizace dotazníkového šetření mezi hotelovými hosty.

5 Abstrakt PECHAL, Radek. Bezpečnost hotelového hosta jako faktor ovlivňující poptávku po hotelových službách. *Bakalářská práce+ Vysoká škola hotelová. Praha: str. Cílem této práce je zjistit, která z bezpečnostních hrozeb je pro hotel nejvíce riziková a do jaké míry se hosté zajímají o bezpečnost v hotelu. Z hrozeb se jedná o požár, kriminalitu, nemoci, zranění hosta a terorismus. K řešení této otázky byly použity statistické ročenky, odborná literatura a vlastní dotazníkové šetření zaměřené na hotelové hosty na území hlavního města Prahy. Provedeným výzkumem jsem zjistil, že se hosté nejvíce obávají požáru, ačkoliv na území hlavního města Prahy považuji za nejrizikovější kriminalitu. Respondenti v dotazníku byli převážně turisté, je tedy možné že při zaměření na skupinu lidí, kteří pravidelně využívají hotelové služby v rámci služebních cest, by byly výsledky dotazníku jiné. V práci se podařilo dosáhnout úspěšnosti 90 % a může se stát přínosem pro obor hotelnictví. Práce dokazuje, že hoteloví hosté se o bezpečnost nezajímají a poptávka po hotelových službách tak není tímto faktorem ovlivněna. Klíčová slova: bezpečnost, hasiči, hotel, host, kriminalita, požár

6 Abstract PECHAL, Radek. The safety of the hotel guest as a factor influencing the demand for hotel services. *Bachelor s Dissertation+ Vysoká škola hotelová. Prague: pages. The aim of this work is to determine which of the security threats for the hotel is the most risky and the extent to which guests are interested in security in the hotel. The threats are a fire, crime, diseases, guest injury and terrorism. To address this issue were used statistical yearbooks, literature and own questionnaire aimed at hotel guests in the capital city of Prague. Carried out the research, I found that most guests are afraid of fire, although I consider as the riskiest crime in the capital city of Prague. Respondents were mostly tourists. It is possible that by focusing on a group of people who regularly use the hotel services within the business, the results of the questionnaire could have been different. The work has achieved 90% success rate and can become beneficial for the hotel industry. The work shows that hotel guests do not care about the safety and demand for hotel services is not affected by this factor. Key words: fire, fireman, guest, hotel, safety, criminality

7 Obsah Úvod Bezpečnost hosta v hotelu Ochrana soukromí hostů Úschova a ochrana majetku hostů Ochrana zdraví a života hostů Požární kniha Operativní karta Závěr teoretické části Bezpečný hotel Zásady chování dle profesí Statistika požárů hotelů v Praze Nejzávažnější požáry hotelů v Praze posledních tří let Statistika krádeží a majetkové trestné činnosti v hotelích v Praze Dotazníkové šetření Interpretace výsledků Závěr analytické části Návrhová část Závěr Literatura Přílohy

8 Seznam ilustrací, tabulek a grafů Obrázek č. 1: Maslowova pyramida potřeb str. 11 Obrázek č. 2: Evakuační plán str. 15 Tabulka č. 1: Počet požárů v pohostinství a ubytovacích zařízeních str. 26 Tabulka č. 2: Požáry s účastí jednotek HZS Praha průměrné časy a vzdálenosti str. 27 Tabulka č. 3: Krádeže vloupáním do ubytovacích objektů Česká republika str. 33 Tabulka č. 4: Krádeže vloupáním do ubytovacích objektů Praha str. 33 Tabulka č. 5: Kapesní krádeže - Praha str. 34 Tabulka č. 6: Bodové ohodnocení nejčastějších obav při ubytování v hotelu str. 48 Graf č. 1: Respondenti dle národnosti str. 36 Graf č. 2: Struktura respondentů dle věku a pohlaví str. 37 Graf č. 3: Frekvence návštěvnosti hotelů str. 38 Graf č. 4: S kým se hosté nejčastěji ubytovávají str. 39 Graf č. 5: Návštěvnost hotelů podle třídy str. 40 Graf č. 6: Rozhodující role při výběru hotelu str. 41 Graf č. 7: Hotelová bezpečnost otevřená otázka str. 42 Graf č. 8: Zájem o bezpečnost str. 43 Graf č. 9: Využívání hotelového trezoru str. 44 Graf č. 10: Návštěvnost nezabezpečeného hotelu str. 45 Graf č. 11: Podávání informací na recepci hotelu str. 46 Graf č. 12: Nejčastější obavy při ubytování v hotelu str. 47

9 Úvod Člověk odjakživa vyhledává bezpečí, už v době kamenné se pračlověk schovával v jeskyních na vyvýšeném místě, aby byl co nejméně zranitelný proti šelmám. Jako další příklady můžeme potom uvést stavění hradeb, hradů, vznik zákonů a armád na ochranu obyvatel. Samozřejmě, že dokonalé bezpečí neexistuje, vždy nám něco hrozí nebo může hrozit. Ať už se jedná o zranění, nemoci, autonehody, živelné pohromy nebo například trestné činy jakými mohou být loupeže nebo vraždy. Ze sociálního hlediska můžeme říci, že nejbezpečněji se člověk cítí doma. Tam, kde má jídlo, teplo, střechu nad hlavou a místo na spaní. Domov je pro člověka skvělým útočištěm, ne nadarmo se říká Všude dobře, doma nejlépe nebo Můj dům, můj hrad. Pokud však člověk někam cestuje, musí si v dané destinaci hledat náhradní ubytování. Nejsnáze dostupným ubytováním se tak stává hotel. Hotel, kterým se rozumí ubytovací zařízení s nejméně 10 pokoji pro hosty, vybavené pro poskytování přechodného ubytování a služeb s tím spojených. 1 Můžeme tedy říci, že hotel se stává pro hosta novým přechodným domovem a mělo by být i cílem hotelu, aby se hosté cítili co nejvíce jako doma. Úkolem hotelu je tedy zajistit hostu jídlo, klid, spánek, čisté prostředí a především také bezpečí. V dnešní době každým dnem vznikají nová nebezpečí a zlepšují se veškerá bezpečnostní opatření ve všech oborech. Hotelnictví samozřejmě není výjimkou a vzhledem k tomu, že v moderní době se objevují i nové hrozby jako je terorismus a kybernetická kriminalita, není pro žádného hoteliéra úplně snadné držet krok s dobou a dokázat maximálně zabezpečit svůj hotel proti těmto hrozbám. Proto jsem si také zvolil toto téma, které považuji za velmi aktuální avšak ze strany spotřebitelů (hostů) ne až příliš sledované. Doufám, že tato práce pomůže objasnit fungování zabezpečení hotelu a díky 1 Česká republika. Oficiální jednotná klasifikace ubytovacích zařízení České republiky: In: hotelstars.cz Dostupné z: file:///p:/downloads/metodika pdf 9

10 dotazníkovému šetření a využití statistik nastíní aktuální bezpečnost hotelů v Praze a přístup hostů k otázce bezpečnosti. Cílem práce je zjistit, která z možných bezpečnostních hrozeb je pro hotel v Praze nejvíce riziková a zdali to hosté vnímají stejně nebo se více obávají jiných faktorů. Za tímto účelem chci sestavit vlastní dotazník a z něj získaná data pak porovnat se statistikami požárů a kriminální činností na území hlavního města Prahy. Na základě této analýzy pak navrhnout, na které oblasti v bezpečnosti by se měl hotel zaměřit za účelem zvýšení kvality poskytovaných služeb a bezpečnosti hostů. V závěru práce chci uvést, jaký vliv má samotná bezpečnost hotelu na poptávku po hotelových službách. Pro usměrnění cíle práce jsem si stanovil několik hypotéz. Hypotéza číslo 1: Předpokládám, že se hosté nezajímají o bezpečnost hotelu. Hypotéza číslo 2: Nejvíce rizikovým je pro hotel požár. Hypotéza číslo 3: Hosté se nikdy neubytují v hotelu, o kterém vědí, že není bezpečný. Hypotéza číslo 4: Hosté při ubytování nedostávají poučení o bezpečnostních pravidlech pro danou lokalitu. V práci je zahrnut postup jak empirického, tak experimentálního rázu. Empirického v podobě ověřených literárních a internetových zdrojů. Experimentálního v podobě dotazníkového šetření. V práci je využita převážně analýza výsledků z dotazníkového šetření a komparace těchto dat s daty získanými ze statistických ročenek. Práce je rozdělena do tří částí. První část je teoretická a pojednává o základních oblastech zabezpečení hotelu. Druhá praktická část obsahuje doporučení pro zvýšení zabezpečení hotelu, statistické analýzy požárů hotelů a kriminality na území hlavního města Prahy a zpracování dat dotazníkového šetření s jejich následnou interpretací. Ve třetí části jsou potom uvedeny návrhy, kterým směrem se má hotel ubírat pro zvýšení bezpečnosti hotelu a hostů. 10

11 1 Bezpečnost hosta v hotelu Základní službou, kterou hotel poskytuje je ubytování a většinou i stravování. To však není dostačující, protože každý host má další potřeby, které by za své peníze chtěl naplnit a hotel by měl být plně schopen mu v tom vyhovět. Jak můžeme dokázat podle Maslowovy pyramidy potřeb, kterou zachycuje obrázek č. 1., po naplnění základních fyziologických potřeb hosta přichází otázka bezpečnosti. Je to nedílná součást potřeb člověka, a pokud nedojde k jejímu naplnění, nemůže dojít ani k naplnění ostatních vyšších potřeb. Bezpečnost hotelového hosta můžeme rozdělit do tří základních skupin, které má hotel zajistit. Jedná se o ochranu hostova soukromí, jeho majetku, života a zdraví. Obr. 1: Maslowova pyramida potřeb Zdroj: 11

12 1.1 Ochrana soukromí hostů Dodržováním základních pravidel o ochraně soukromí hostů, lze často předejít spoustě nepříjemnostem od zneužití osobních údajů po krádež, či obtěžování od nevyžádaných osob. Hlavním shromaždištěm těchto informací je recepce. Při práci na recepci dochází ke shromažďování, vyhodnocování a práci s informacemi o hostech, na které se vztahuje zákon na ochranu osobních dat. 2 Jedná se o zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Za osobní údaj se považuje jakákoliv informace, podle které lze jednoznačně identifikovat danou osobu. Je nutné, aby host podepsal souhlas s podmínkami užití jeho osobních údajů, které budou využity pouze pro činnost hotelu. Každý zaměstnanec hotelu, především pracovníci recepce, musí dbát zvýšené opatrnosti při práci s informacemi o hostech a zajistit, aby tyto informace nemohly být zneužity třetí osobou. V praxi to znamená, že nikdy nesdělujeme hostovi číslo pokoje nahlas a neustále sledujeme, jestli se po recepci nepohybují podezřelé osoby. V případě návštěvy hotelu významnými osobnostmi jako jsou například umělci nebo politici, musí hotel zajistit, aby jejich soukromí bylo chráněno před veřejností a především novináři. 1.2 Úschova a ochrana majetku hostů Každý host s sebou do hotelu přináší majetek, ať už se jedná o osobní věci či o různé cennosti jakými mohou být šperky nebo cenné papíry. Obecně platí, že hotel nese odpovědnost za vnesené hodnoty v zákonné výši. 3 Základním prvkem, který hotel nabízí, aby ochránil hostův majetek je úschova cenných věcí v sejfu na pokoji, anebo v centrálním sejfu na recepci. V případě vzniku škody odpovídá hotel do výše 5000 korun. Poškozený 2 KŘÍŽEK, Felix a Josef NEUFUS. Moderní hotelový management. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, s ISBN KŘÍŽEK, Felix a Josef NEUFUS. Moderní hotelový management. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, s ISBN

13 musí v takovém případě uvědomit provozujícího hotelu nejpozději do patnáctého dne po dni, kdy se o škodě dozvěděl. Jinak jeho právo na náhradu škody zaniká. Byla-li však škoda způsobena osobami, které v provozu pracují, hradí se do výše způsobené škody. Celá škoda se hradí i tehdy, jestliže byly věci převzaty do úschovy. 4 V případě podezření, že konkrétní osoba způsobila škodu úmyslně, ohlásí to provozovatel na policii. Jedná se především o krádeže, podle toho kým je krádež způsobena, můžeme kriminalitu v hotelu rozdělit na vnější a vnitřní. Vnitřní kriminalita je páchána přímo zaměstnanci hotelu nebo externími zaměstnanci a vnější kriminalita je páchána osobami mimo hotel. V obou případech se jedná většinou o ojedinělé jednorázové případy, můžeme se však setkat i s organizovanými skupinami, které trestnou činnost páchají opakovaně a profesionálně. Obvykle se jedná o takzvanou kombinovanou kriminalitu, jedná se o propojení vnější a vnitřní kriminality, kdy zaměstnanci hotelu spolupracují s osobami mimo hotel. Spolupráce spočívá převážně v poskytování informací o uskladnění zboží, transportech peněz nebo umožnění vstupu do zázemí hotelu. Proto je velmi důležité informovat hosty, aby dbali zvýšené opatrnosti a nenechávali své cennosti volně bez dozoru, nepouštěli do hotelového pokoje cizí osoby a upozornit je například na nebezpečná místa ve městě. V případě prokázání, že vzniklou škodu zavinil host, nepřebírá hotel zodpovědnost, jedná se většinou o odcizené předměty ze sedadel vozů, odložených věcí ve veřejných prostorách nebo volně na pokoji. V případě, že host zapomene nebo zanechá nějakou věc v hotelu, uvede se do evidence a hotel se pokusí zabezpečit navrácení této věci. Pokud není znám majitel, odevzdá se věc podle zákona na policii nebo příslušném úřadě. Nelze zapomenout ani na zavazadla hostů během manipulace v hotelové hale při příjezdu či odjezdu. Je nutno je mít neustále pod vizuální kontrolou. Pro úschovu zavazadel se vydává hostovi potvrzení, které se opět vyžaduje pro výdej zavazadla. 5 Hosté nejčastěji zanechávají své cennosti v hotelovém pokoji, prioritou je tedy maximálně zabezpečit vstupní dveře do hotelového pokoje. Moderní magnetické zámky umožňují rozlišit, kdo a 4 BERÁNEK, Jaromír. Provozujeme pohostinství a ubytování. 1. vyd. Praha: Grada, 2004, s. 40. ISBN KŘÍŽEK, Felix a Josef NEUFUS. Moderní hotelový management. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, s ISBN

14 kdy vstupuje do hotelového pokoje a identifikovat tak možného pachatele. Dalšími důležitými prvky jsou řetízek a kukátko na dveřích, samo dovírání dveří, kamerový systém na chodbách a samozřejmě všímavý personál hotelu, který může objevit nepovolané osoby pohybující se v prostorách pokojů nebo po vstupní hale. S řetízkem na dveřích od hotelového pokoje však bývá problém z důvodu požární bezpečnosti. V případě vzniku požáru, se hasiči mohou potřebovat dostat do hotelového pokoje a řetízek na dveřích se může stát překážkou. Většina ubytovaných hostů, přijíždí do hotelu vozem. Hotel by měl mít dostatečně velké parkoviště, aby dokázal zajistit parkování všem hostům. Vzhledem k bezpečnosti je nejlepší, pokud má hotel podzemní garáže, popřípadě dobře osvětlené hlídané parkoviště. Škody na majetku hostů nemusí vždy vzniknout pouze ztrátou nebo odcizením. Mohou je způsobit i zaměstnanci hotelu, například při polití či znečištění hostova oděvu, poškození oděvu při praní, poškození zavazadel a jejich obsahu při manipulaci. V takovém případě je ve vlastním zájmu hotelu pro udržení reputace navrhnout způsob náhrady vzniklé škody pokud věc nelze uvést v předchozí stav. Nejčastěji hotel může nabídnout slevu, omluvnou láhev vína nebo sektu, popřípadě večeři. 1.3 Ochrana zdraví a života hostů Při pobytu hostů v hotelu je nutné zajistit, aby se minimalizovalo riziko, že dojde k újmě na zdraví hosta nebo k jeho úmrtí. Jak v běžném životě, tak i v hotelu může dojít k různým menším zraněním, jedná se o drobné řezné rány, popáleniny, opaření. Dále mohou hrozit výbuchy plynu, úrazy elektrickým proudem atd. Bohužel, díky vysoké koncentraci lidí se hotel může stát cílem teroristů nebo organizovaného zločinu. V České republice je naštěstí prozatím riziko teroristického útoku minimální. Podle geografického umístění hotelu mohou hrozit i živelné pohromy jako jsou záplavy, zemětřesení nebo vichřice. V případě drobných zranění hotel poskytne hostovi lékárničku a základní ošetření, v případě těžších zranění zajistí odbornou pomoc. Proti teroristickým útokům a 14

15 zločinnosti se hotel musí bránit kvalitním proškolením personálu v bezpečnostních pravidlech, postupech a mít propracovaný krizový manuál, jehož součástí je i evakuační plán, ten je nedílnou součástí řešení mimořádných událostí. Při vzniku mimořádné události, kdy jsou hosté nebo zaměstnanci ohroženi na zdraví a životě, je potřeba vždy vyhlásit poplach a uvědomit složky záchranného sboru. Za každou cenu je potřeba zachovat klid a zamezit tím tak vzniku paniky. Obr. 2: Evakuační plán Zdroj: Jak můžeme vyčíst z obrázku č. 2, který vyobrazuje evakuační plán budovy, je nutné mít zajištěné únikové východy a označený směr evakuace osob, podle příslušných stanov. V případě živelných pohrom platí převážně stejná pravidla. Jedním z rizik poškození hostova zdraví, které není na první pohled vidět, je nedodržení hygienických podmínek. Dodržování hygienický předpisů je velmi důležité v ubytovacím, ale hlavně ve stravovacím zařízení, kde je nutné dodržovat přísné hygienické podmínky při přípravě 15

16 pokrmů a skladování surovin. Každý zaměstnanec stravovacího úseku hotelu musí mít platný zdravotní průkaz a znát a dodržovat základní hygienická opatření. V případě ubytovaní se bavíme hlavně o koupelně a toaletě. Ta musím splňovat kritéria, co se týče velikosti prostoru, vybavení a použitých obkladových materiálů. Nedílnou součástí je také úklid veřejných prostor a hotelových pokojů. Z hlediska úklidu rozeznáváme několik druhů, například "průběžný úklid", který se provádí průběžně po celou provozní dobu ve všech prostorách hotelu ihned po znečištění podle potřeby odpovídajícími úklidovými prostředky, aby v provozních prostorách a v hygienických zařízeních byla zachována čistota. Denně se provádí tzv. "denní úklid", v takovém rozsahu, aby byla na pokojích zachována provozní čistota. Po odjezdu hosta přichází na řadu úklid, jehož úkolem je připravit pokoj pro další využití, a to takovým způsobem, aby měl nově příchozí pocit, že je zde prvním nocležníkem. Poslední druh úklidu, tzv. "generální úklid", se provádí podle příkazu ředitele, a to nejméně jedenkrát za tři měsíce. Pro velké úklidy je vhodné určit sanitární dny a o jejich provedení provozovatel ubytovacího zařízení vede evidenci v knize úklidů. 6 Doposud jsem se nezmínil o největším a nejrozšířenějším ohrožení hotelu, světové statistiky uvádějí jako nejčastější příčinu poškození hostova zdraví požár. 7 Vzhledem k vysoké důležitosti protipožární ochrany je její zákonná úprava propracována do detailu. Hotel se musí řídit podle zákona č. 133/1985 Sb. - o požární ochraně a jeho pozdějších úpravách. Účelem tohoto zákona je vytvořit podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry a pro poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech. Zákon stanoví povinnosti ministerstev a jiných správních úřadů, právnických a fyzických osob, působnost orgánů státní správy a samosprávy na úseku požární ochrany a povinnosti jednotek požární ochrany. Již v úvodním ustanovení je stanovena obecná povinnost každému počínat si tak, 6 BERÁNEK, Jaromír. Hygiena - kritérium kvality hotelu. Hotel & Spa Management [online] [cit ]. Dostupné z: 7 KŘÍŽEK, Felix a Josef NEUFUS. Moderní hotelový management. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, s ISBN

17 aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířata a majetek. 8 Způsob jakým bude hotel zajištěn proti požáru, a kde budou umístěny únikové východy, se určuje již při jeho výstavbě. Stavební výkres obsahuje jednotlivé druhy konstrukcí a částí stavby (např. základy, nosné konstrukce, schodiště, střešní konstrukce), komíny, polohové a výškové uspořádání stavby a všech jejích prostorů s vyznačením funkčního určení, schématické vyznačení vnitřních rozvodů a instalací (zdravotně technické včetně požárního vodovodu, silnoproudé, slaboproudé, plynové, teplovodní atd.), technická zařízení (kotelny, výtahy apod.), úpravy a řešení předepsané ke zvláštnímu zajištění staveb z hlediska civilní ochrany, požární bezpečnosti a z hlediska užívání staveb osobami se sníženou schopností pohybu a orientace, u staveb s provozním, výrobním nebo technickým zařízením stavební výkresy obsahující prostorové umístění strojů a zařízení včetně řešení vnitřních komunikací. 9 Podle druhu dělíme stavbu do tří kategorií podle míry požárního nebezpečí. Kategorie bez zvýšeného požárního nebezpečí, se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím. Hotel je druh stavby, který spadá do kategorie se zvýšeným požárním nebezpečím, pokud se jedná o výškovou budovu, řadí se potom do poslední kategorie. V případě provozování objektu se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím, je povinností provozovatele mít Dokumentaci o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím ve smyslu 28 vyhlášky o požární prevenci. Pro činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí není povinnost vést písemný doklad o začlenění. 10 Pokud se podíváme ještě jednou zpět na obrázek č. 2, můžeme vidět nejen vyobrazení únikových cest, ale také hasicích přístrojů a požárních hydrantů. Ty se podle směrnice EU označují červenou barvou. Rozmístění hydrantů a jejich vzájemné vzdálenosti musí odpovídat 8 Právní a ostatní předpisy: Zákon o požární ochraně a jeho prováděcí předpisy. Hasičský záchranný sbor České Republiky [cit ]. Dostupné z: 9 VESELÝ, Petr. Projektování hotelového provozu. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8, 2008, s. 17. ISBN Začleňování činností podle míry požárního nebezpečí. Hasičský záchranný sbor České Republiky [online] [cit ]. Dostupné z: 17

18 ČSN , ČSN , ČSN a ČSN Rozeznáváme několik druhů hasicích přístrojů, přičemž každý se používá pro hašení jiné látky. Vodní je vhodný k hašení pevných látek, zejména organického původu a nesmí se používat k hašení požárů za přítomnosti elektrických zařízení pod napětím. Pěnový je vhodný především pro hašení kapalin nebo látek přecházejících do kapalného skupenství a pevných látek a nesmí se používat k hašení požárů za přítomnosti elektrického zařízení pod napětím. Práškový těmito hasicími přístroji lze hasit požáry kovů, a to i za přítomnosti elektrických zařízení pod napětím, nesmí se používat k hašení v prašných prostorách nebo k hašení sypkých hmot. CO2 používají se k hašení elektrických zařízení pod napětím. Na volném prostranství dochází zejména při větru k rychlému snížení hasicí koncentrace, a tím i snížení hasebního účinku. Nesmí se používat k hašení v prašných prostorách nebo k hašení sypkých hmot. Halonové jsou sice vhodné pro hašení požárů kapalin a plynů. Jejich použití bylo ale od roku 1994 omezeno vydáním zákona o ochraně životního prostředí; v současnosti se používají alternativní přístroje s méně toxickým hasivem Požární kniha Jednou z důležitých úprav zákona č. 133/1985 Sb. - o požární ochraně je vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, která zahrnuje protipožární konstrukční požadavky staveb, vypracování evakuačního plánu budovy a 11 Česká soustava norem 12 BERÁNEK, Jaromír a kolektiv. Moderní řízení hotelového provozu. 5., zcela přeprac. vyd. Praha: MAG Consulting, 2013, s ISBN

19 označení únikových cest příslušnými značkami, vybavení stavby hasicími přístroji atd. Tyto legislativní normy jsou zajištěny příslušným státním orgánem při kolaudaci objektu a pravidelnými kontrolami. Další povinností provozovatele je vést požární knihu. Požární kniha slouží k záznamům o všech důležitých skutečnostech týkajících se požární ochrany, např. o provedených preventivních požárních prohlídkách, školení zaměstnanců a osob uvedených v 23 odst. 4 a 5, odborné přípravě preventivních požárních hlídek, preventistů požární ochrany, o vzniklých požárech, uskutečnění cvičného požárního poplachu a kontrole dokumentace požární ochrany. Počet požárních knih a určení, pro který objekt nebo zařízení slouží, stanoví právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba (např. 30). Požární kniha slouží také k záznamům o kontrole, údržbě nebo opravě požárně bezpečnostního zařízení. Záznam v požární knize o kontrole a údržbě požárně bezpečnostních zařízení je platným dokladem podle 7 odst. 3, není-li touto vyhláškou nebo průvodní dokumentací výrobce stanoveno jinak. 13 K moderní protipožární ochraně patří elektrický systém na ohlašování požáru, kterým je vybaven každý požární úsek. Používá se pro rychlou identifikaci požáru a ve spojení se sprinklery 14 i pro uhašení požáru v zárodku a zamezení vzniku větších škod. Použití materiálů s protipožární úpravou a protipožární koberce, které se v případě požáru seškvíří a uhasnou. Nejúčinnější je však proti požáru prevence. Personál musí být proškolený a dodržovat bezpečnostní řád pracoviště, na kterém se nachází, znát umístění hasicích přístrojů a v případě zjištění požáru, který nedokáže vlastními silami uhasit, okamžitě informovat pověřeného pracovníka. Ten poté uvědomí příslušný hasičský sbor a zahájí evakuaci objektu. Evakuační plán se podle platné legislativy musí ověřovat cvičnými poplachy. V případě přivolání hasičského sboru se veliteli zásahu předkládá operativní karta. Ta je součástí vyjímatelných příloh operativního plánu, který je vypracován hasiči pro případ vzniku 13 Požární kniha: Požární kniha (dle 37 vyhlášky o požární prevenci). GUARD7. GUARD7: Bezpečnost práce a požární ochrana all inclusive po celé ČR [online] [cit ]. Dostupné z: 14 Samočinné sprchové hasicí zařízení 19

20 požáru a nutnosti zásahu. Údaje pro zpracování operativní karty vychází z posouzení požárního nebezpečí u právnických a podnikajících fyzických osob Operativní karta Operativní karta se zpracovává pro objekty, u kterých jsou méně složité podmínky pro zdolávání požáru. Operativní karta je zjednodušenou formou vyjímatelných příloh operativního plánu a její obsah tvoří: a) textová část, která obsahuje charakter objektu, konstrukční zvláštnosti objektu, evakuační cesty, vnitřní rozvod požární vody, popis míst uzávěru plynu, vypnutí elektrické energie, zapojení nouzového osvětlení; b) grafická část, která obsahuje plán objektu, podle potřeby i vedlejší objekty, komunikace, zdroje vody. Půdorys objektu V půdorysu se zakreslí veškeré údaje mající vliv na rozvoj požáru, orientaci velitele požáru a hasební práce. a) schéma objektu (rozmístění vchodů a oken, únikové východy, zásahové cesty) b) komunikace a nástupové plochy k vedení zásahu c) rozdělení objektu na požární úseky, umístění nebezpečných látek d) místa, kde se soustřeďují evakuované osoby, zvířata a materiál e) rozvodny, hlavní uzávěr vody, elektrické energie a plynu, ovládací a řídící centra f) místa kde nelze k hašení použít vodu, zdroje vody, čerpací místa 20

21 g) ventilační šachty, ventilace a klimatizace 15 V případě vzniku jakéhokoliv z výše zmíněných ohrožení hotelu se zaměstnanci hotelu řídí podle krizového manuálu. Krizový manuál si každý hotel zpracovává sám a slouží jako návod k řešení mimořádných událostí. Jeho hlavním účelem je zabránit panice, která je pro objekty s vysokou koncentrací lidí velmi nebezpečná. Krizový manuál obsahuje telefonní čísla pro nouzová volání, kontakty na odpovědné osoby a postup řešení vzniklé krizové situace. Pokud je krizový manuál správně trénován, můžeme předejít situaci, kdy pracovník ve stresu ze vzniklé neočekávané situace udělá klíčovou chybu. A ta může mít v případě, že jde o lidský život, nedozírné následky. Závěr teoretické části V teoretické části jsem rozdělil ochranu hotelových hostů do tří základních skupin. Za nejzávažnější samozřejmě považuji ohrožení požárem a kriminalitu. V následující analytické části se chci tedy zaměřit na to, jak hotel může minimalizovat kriminalitu, díky profesionálnímu personálu. Na míru ohrožení pražských hotelů požárem a úspěšnost Hasičského záchranného sboru Praha při vzniku požáru v hotelu. Data, která se mi podaří získat, chci analyzovat a interpretovat pomocí tabulek. Na závěr chci v grafech vyjádřit data získaná pomocí dotazníkového šetření zaměřeného na hotelovou bezpečnost a zjistit tak čeho se hosté hotelu nejvíce obávají a jaký mají zájem o míru a kvalitu bezpečnosti v hotelu. 15 HANUŠKA, Zdeněk. METODICKÝ NÁVOD K VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE ZDOLÁVÁNÍ POŽÁRŮ. 2., opravené a doplněné. Jílové u Prahy: FACOM, 1996, s. 13. ISBN

22 2 Bezpečný hotel Jedná se o náležitost, kterou každý host bere jako samozřejmost. Pro hoteliéra je to však jedna z velkých starostí, která je spojená s provozováním hotelu. Nejdražší je rozhodně zabezpečení proti požáru a ostatním živelným pohromám. S tím souvisí i pravidelné proškolování personálu a požární cvičení. Nyní bych se však chtěl věnovat zajištění bezpečnosti proti zlodějům a ostatním osobám, které chtějí v hotelu páchat trestnou činnost. Zabezpečení běžných objektů je o mnoho snazší, stačí uzavřít všechny vchody a do objektu vpouštět pouze osoby s platným oprávněním. Avšak hotel je v podstatě veřejný nebo zpola veřejný objekt, tudíž nemůžeme zcela zajistit, aby do hotelu vstupovaly osoby, které hodlají páchat škodlivou činnost. Každý vstupující je navíc brán jako potencionální zákazník, proto je nutné zajišťovat ochranu vždy diskrétním způsobem. Větší hotely si většinou na tuto službu nají bezpečností agentury. To ovšem nestačí k absolutnímu zajištění bezpečnosti v hotelu. Velice důležitá je úzká spolupráce mezi hotelovým personálem a pracovníky bezpečnostní služby. Každý hotelový zaměstnanec na jakékoli pracovní pozici by měl vědět, že je nedílnou součástí širšího bezpečnostního týmu. 16 Zásady a pravidla pro personál Hlavní zásadou, kterou musí každý člen personálu dodržovat, je neustále se usmívat, vždy udržovat oční kontakt a zdravit každého hosta, který je ve vzdálenosti do 1,5 metru. Nejúčinnější zbraní je oslovování, díky jednoduché otázce Dobrý den, mohu Vám nějak pomoci?, můžete velmi snadno zjistit, zdali se jedná o hosta, návštěvníka anebo například zaměstnance dodavatelské firmy. Je potřeba se zaměřit na neverbální komunikaci, argumentaci či možné projevy nervozity. Nezbytné je být zdvořilý a 16 ŠKRABAL, Radek. Bezpečný hotel I.: Kombinovaná kriminalita. Food-service. 2008, 7-8, s

Zajištění požární ochrany na pracovištích

Zajištění požární ochrany na pracovištích Zajištění požární ochrany na pracovištích Tomáš Neugebauer 2015 Dovolte mi představit se Jmenuji se Tomáš Neugebauer a problematikou požární ochrany (PO) se zabývám více než 23 let. Má práce byla několikrát

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno SEZNÁMENÍ STUDENTŮ S PŘEDPISY V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 1) Požární ochrana V souladu se zákonem č.133/85 Sb. o požární ochraně, v platném znění, studenti jsou k

Více

Školení zaměstnanců v PO ISŠ Cheb

Školení zaměstnanců v PO ISŠ Cheb Školení zaměstnanců v PO ISŠ Cheb Osnova školení: 1. Základní pravidla při zajišťování PO 2. Povinnosti zaměstnanců 3. Základní dokumentace v organizaci 4. Školení o PO 5. Kontrolní činnost a preventivní

Více

Okruhy pro obecné znalosti členů SDH z oblasti prevence

Okruhy pro obecné znalosti členů SDH z oblasti prevence A: Právní předpisy Okruhy pro obecné znalosti členů SDH z oblasti prevence A.1 zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů - 1 úvodní ustanovení: účel zákona, obecná povinnost

Více

podstatu přestupku, předá podklady obecnímu úřadu ke správnímu řízení, - předkládá obecní radě návrhy na opatření ke zlepšení požární prevence.

podstatu přestupku, předá podklady obecnímu úřadu ke správnímu řízení, - předkládá obecní radě návrhy na opatření ke zlepšení požární prevence. Město Nový Bydžov Vyhláška č. 1/1997 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA NOVY BYDŽOV. Městské zastupitelstvo v Novém Bydžově se usneslo dne 26. 2. 1997 vydat podle 36, odst. 1., písm. f), zák. ČNR č. 367/1990

Více

Studijní opora. Název předmětu: Zabezpečení personálu a infrastruktury logistiky. 1. Školení zaměstnanců... 2. 2. Školení vedoucích zaměstnanců...

Studijní opora. Název předmětu: Zabezpečení personálu a infrastruktury logistiky. 1. Školení zaměstnanců... 2. 2. Školení vedoucích zaměstnanců... Studijní opora Název předmětu: Zabezpečení personálu a infrastruktury logistiky Garant předmětu: prof. Ing. Aleš Komár CSc. Obsah: 1. Školení zaměstnanců... 2 2. Školení vedoucích zaměstnanců... 3 3. Školení

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta, Lipová 41a, 602 00 Brno

MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta, Lipová 41a, 602 00 Brno Pozor: Po seznámení s předpisy v oblasti požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vytisknout přílohu č. 6 a podepsanou předat při zahájení akademického roku nebo odevzdat přímo na studijní

Více

Zásady ochrany před požáry v zařízeních poskytujících sociální služby (ústavy sociální péče, dále i ÚSP )

Zásady ochrany před požáry v zařízeních poskytujících sociální služby (ústavy sociální péče, dále i ÚSP ) Zásady ochrany před požáry v zařízeních poskytujících sociální služby (ústavy sociální péče, dále i ÚSP ) Zdeněk Zrubek, Miroslav Fabián 1 Charakteristika staveb ÚSP Požární ochrana objektů ÚSP Výskyt

Více

PROBLEMATIKA ZAJIŠŤOVÁNÍ FYZICKÉ BEZPEČNOSTI NEMOCNIC, SOUČÁST PREVENCE KRIMINALITY VE MĚSTĚ A KRAJI

PROBLEMATIKA ZAJIŠŤOVÁNÍ FYZICKÉ BEZPEČNOSTI NEMOCNIC, SOUČÁST PREVENCE KRIMINALITY VE MĚSTĚ A KRAJI Upravené pojetí příspěvku vzhledem k rozsahu a závažnosti problematiky Ing. Petr Hartmann PROBLEMATIKA ZAJIŠŤOVÁNÍ FYZICKÉ BEZPEČNOSTI NEMOCNIC, SOUČÁST PREVENCE KRIMINALITY VE MĚSTĚ A KRAJI Jestliže si

Více

Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek

Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.4.2009 1.4.2009 2 Dne: 23.3.2009 Dne: 30.3.2009 1 / 5 Tato směrnice upravuje provádění 13 zákona ČNR č. 133/1985

Více

I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB.

I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB. TEMATICKÝ PLÁN A ČASOVÝ ROZVRH ŠKOLENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY Schválil:.. V dne:. Platnost od: Zpracoval: I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB. Příčiny požárů

Více

Metodický postup při řešení případů souvisejících s krádežemi a vandalismem v prostředí školy

Metodický postup při řešení případů souvisejících s krádežemi a vandalismem v prostředí školy Metodický postup při řešení případů souvisejících s krádežemi a vandalismem v prostředí školy Krádež je takové jednání, při kterém se někdo zmocní věci, která není jeho a to za účelem si ji ponechat, používat

Více

Výkon státního požárního dozoru

Výkon státního požárního dozoru Výkon státního požárního dozoru a) kontrolní činnost Do plánu kontrolní činnosti bylo na územním odboru Tachov na rok 2009 zařazeno provedení 12 komplexních a 68 tematických požárních kontrol. 15 tematických

Více

Požární prevence Povinnosti fyzických osob, Zjišťování příčin požárů. ZOP členů jednotek SDH

Požární prevence Povinnosti fyzických osob, Zjišťování příčin požárů. ZOP členů jednotek SDH Požární prevence Povinnosti fyzických osob, Zjišťování příčin požárů ZOP členů jednotek SDH Zpracováno: 4.8.2014 Zpracoval: HZS Olomouckého kraje Každý je povinen Každý je podle zákona o PO povinen Počínat

Více

ÚČJF - školení zaměstnanců z PO

ÚČJF - školení zaměstnanců z PO ÚČJF - školení zaměstnanců z PO Organizace a zajištění požární ochrany Povinnosti všech zaměstnanců a studentů Seznam pracovišť se zvýšeným nebezpečím požáru Nejčastější příčiny vzniku požárů Přehled hasicích

Více

Povinnosti fyzických osob rní ochraně. Ing. Martin Řehák

Povinnosti fyzických osob rní ochraně. Ing. Martin Řehák Povinnosti fyzických osob dle zákona z o požárn rní ochraně Ing. Martin Řehák Fyzická osoba je povinna a) počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických,

Více

Adaptace nových zaměstnanců

Adaptace nových zaměstnanců Adaptace nových zaměstnanců OBECNÁ ČÁST Adaptace nových zaměstnanců Adaptací nového zaměstnance je myšleno jeho začlenění do firemní struktury a kolektivu, efektivní zapracování a zjednodušení orientace

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Švábenice na svém zasedání konaném dne 13.5.2005 vydává podle ustanovení 10 písm.d) a 84 odst.2 písm. i) zákona č.128/2000

Více

Požární zabezpečení sbírek muzejní povahy z pohledu HZS ČR. Rudolf Kaiser

Požární zabezpečení sbírek muzejní povahy z pohledu HZS ČR. Rudolf Kaiser Požární zabezpečení sbírek muzejní povahy z pohledu HZS ČR Rudolf Kaiser Úvod Požár může způsobit úplné zničení budovy a její obsah může shořet jen za pár hodin; oblasti, které nejsou přímo poškozeny plamenem

Více

POŽÁRNÍ KNIHA. Bytový dům Dusíkova č.p. 910, Brno

POŽÁRNÍ KNIHA. Bytový dům Dusíkova č.p. 910, Brno POŽÁRNÍ KNIHA Bytový dům Dusíkova č.p. 910, Brno 1 POŽÁRNÍ KNIHA Vyhl. č. 246/2001 Sb. o požární prevenci 36 (1) Požární kniha slouží k záznamům o všech důležitých skutečnostech týkajících se požární ochrany,

Více

Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se vydává Požární řád obce

Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se vydává Požární řád obce Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se vydává Požární řád obce Varianta a) obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů OBEC/MĚSTO/MĚSTYS... Zastupitelstvo obce Obecně závazná vyhláška č. /..,

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD obce Březina

POŽÁRNÍ ŘÁD obce Březina Obecní úřad Březina vydává požární řád jako obecně závaznou vyhlášku podle 16 zákona ČNR č.367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, úplné znění zákon č.410/1992 Sb. Obecní

Více

Organizační uspořádání, řízení a kontrola požární ochrany

Organizační uspořádání, řízení a kontrola požární ochrany Strana 1 / 11 Organizační uspořádání, řízení a kontrola požární ochrany Anotace: Tato směrnice s celoškolskou působností stanoví organizační uspořádání, vymezuje základní povinnosti týkající se požární

Více

Obecně závazná vyhláška č. 4/1997

Obecně závazná vyhláška č. 4/1997 Obec Dobrá Obecně závazná vyhláška č. 4/1997 Požární řádobce Dobrá Obec Dobrá vydává ve smyslu ustanovení 16, odst. 1 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích, v platném znění, a v souladu s ustanovením 29 zákona

Více

OBEC SVĚTLÍK OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBEC SVĚTLÍK OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC SVĚTLÍK OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2008 Požární řád obce OBEC SVĚTLÍK POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 Zastupitelstvo obce Světlík na svém zasedání dne 1.2. 2008 (usnesení číslo

Více

Obec Vyšehořovice. Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

Obec Vyšehořovice. Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Obec Vyšehořovice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Zastupitelstvo obce Vyšehořovice se na svém zasedání dne 27.2.2008 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍŽKOVICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍŽKOVICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍŽKOVICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Nížkovice na svém zasedání konaném dne 28.4.2005 vydává podle ustanovení 10 písm.d) a 84 odst.2 písm. i) zákona č.128/2000

Více

Věcné prostředky požární ochrany (VPPO) a požárně bezpečnostní zařízení (PBZ) BPS 1. Vydání 2014

Věcné prostředky požární ochrany (VPPO) a požárně bezpečnostní zařízení (PBZ) BPS 1. Vydání 2014 Věcné prostředky požární ochrany (VPPO) a požárně bezpečnostní zařízení (PBZ) BPS 1. Vydání 2014 Důvod k sepsání uvedené publikace byl velice prostý. Skutečnost, že máme kolem sebe umístěny hasicí přístroje,

Více

PLÁN KOMPLEXNÍ KONTROLY HZS

PLÁN KOMPLEXNÍ KONTROLY HZS PLÁN KOMPLEXNÍ KONTROLY HZS 2014 Seznam dokumentace předkládané při komplexní kontrole Státního požárního dozoru Komplexní požární kontrola bude provedena dle 31 odst. 1 písm. a) a h) zákona č. 133/1985

Více

Upřesnění povinností pro vedoucí zaměstnance v oblasti BOZP a PO a stanovení určené osoby k vedení dokumentace BOZP a PO

Upřesnění povinností pro vedoucí zaměstnance v oblasti BOZP a PO a stanovení určené osoby k vedení dokumentace BOZP a PO Upřesnění povinností pro vedoucí zaměstnance v oblasti BOZP a PO a stanovení určené osoby k vedení dokumentace BOZP a PO Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (ZP), zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují

Více

SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ

SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ Základní škola a Mateřská škola Doudleby Doudleby 2, 370 07 České Budějovice IČ 75000849 Směrnice 25 SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ Povinnosti naší organizace na úseku požární ochrany jsou dány zejména těmito

Více

PLÁN KOMPLEXNÍ KONTROLY HZS

PLÁN KOMPLEXNÍ KONTROLY HZS PLÁN KOMPLEXNÍ KONTROLY HZS 2014 Seznam dokumentace předkládané při komplexní kontrole Státního požárního dozoru Komplexní požární kontrola bude provedena dle 31 odst. 1 písm. a) a h) zákona č. 133/1985

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV

POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV Zastupitelstvo městyse Nový Hrozenkov se na svém zasedání konaném dne 26. 3. 2014, usneslo vydat v souladu s ustanoveními 10 písm. d)

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD Města Broumov

POŽÁRNÍ ŘÁD Města Broumov Obecně závazná vyhláška č. 2/2007 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD Města Broumov Zastupitelstvo města Broumov se na svém zasedání dne 12. 12. 2007 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985

Více

v,,, v OBECNE ZA VAZNA VYHLASKA MESTA SEDLCANY č.3/2012 'v, \I, POZARNlRAD

v,,, v OBECNE ZA VAZNA VYHLASKA MESTA SEDLCANY č.3/2012 'v, \I, POZARNlRAD v,,, v OBECNE ZA VAZNA VYHLASKA v MESTA SEDLCANY č.3/2012 'v, v \I, POZARNlRAD Zastupitelstvo města Sedlčany se na svém zasedání dne 27.2.2012 usnesením č.120 /2012 usneslo vydat na základě ustanovení

Více

OBEC Rácovice. Zastupitelstvo obce Rácovice Obecně závazná vyhláška obce Rácovice č. 6/2015 kterou se vydává požární řád obce

OBEC Rácovice. Zastupitelstvo obce Rácovice Obecně závazná vyhláška obce Rácovice č. 6/2015 kterou se vydává požární řád obce OBEC Rácovice Zastupitelstvo obce Rácovice Obecně závazná vyhláška obce Rácovice č. 6/2015 kterou se vydává požární řád obce Zastupitelstvo obce Rácovice se na svém zasedání konaném dne 20.2.2015 usneslo

Více

P O Ž Á R N Í Ř Á D obcí Bratkovice a Dominikální Paseky

P O Ž Á R N Í Ř Á D obcí Bratkovice a Dominikální Paseky Obecní úřad Bratkovice obecně závazná vyhláška obce č.1/2008 Zastupitelstvo obce Bratkovice se sídlem v Dominikálních Pasekách schválilo dne 19.3.2008 svým usnesením č. 1/2008 v souladu s 29, odst. 1,

Více

R o z s a h z n a l o s t í

R o z s a h z n a l o s t í České dráhy, a.s. S m ě r n i c e pro školení a pro odbornou přípravu zaměstnanců Českých drah o požární ochraně Schváleno generálním ředitelem Českých drah dne pod čj.: Účinnost od: R o z s a h z n a

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 8 / 2000

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 8 / 2000 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 8 / 2000 Požární řád Obec Vřeskovice vydává ve smyslu 14 odst. 1/písm. i) a 16 zákona ČNR č. 367/1990 Sb. v plném znění, po schválení obecním zastupitelstvem

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

Ministerstvo vnitra stanoví podle 24 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 186/2006 Sb.:

Ministerstvo vnitra stanoví podle 24 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 186/2006 Sb.: Strana 3314 Sbírka zákonů č. 268 / 2011 Částka 95 268 VYHLÁŠKA ze dne 6. září 2011, kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb Ministerstvo vnitra stanoví podle

Více

P o ž ární řád obce L h o t k a

P o ž ární řád obce L h o t k a P o ž ární řád obce L h o t k a OBEC LHOTKA Zastupitelstvo obce Lhotka Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se vydává požární řád obce Zastupitelstvo obce Lhotka se na svém zasedání konaném dne 19.

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-7/PO-OVL-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 5 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

POZARNI RAD OBCE UHERCE

POZARNI RAD OBCE UHERCE \ Obecně závazná vyhláška obce Úherce v,, 'V r r POZARNI RAD OBCE UHERCE Zastupitelstvo obce vydává podle 10 a 84 zákona Č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších novel a v souladu s 29, odst. I, písmo

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁMECKÉ KOČÁROVNY

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁMECKÉ KOČÁROVNY PROVOZNÍ ŘÁD ZÁMECKÉ KOČÁROVNY 1 Provozní řád zámecké kočárovny Účelem provozního řádu je zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zúčastněných osob, ochrany majetku, cílem provozního řádu je zajištění příjemné

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

MĚSTYS Opatov Zastupitelstvo obce Opatova Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 kterou se vydává požární řád obce

MĚSTYS Opatov Zastupitelstvo obce Opatova Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 kterou se vydává požární řád obce MĚSTYS Opatov Zastupitelstvo obce Opatova Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 kterou se vydává řád obce Zastupitelstvo obce Opatov se na svém zasedání konaném dne 29. 9. 2015 usneslo vydat na základě 29

Více

Město Rabí Zastupitelstvo města Rabí Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se vydává požární řád města POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA

Město Rabí Zastupitelstvo města Rabí Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se vydává požární řád města POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA Město Rabí Zastupitelstvo města Rabí Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se vydává požární řád města Zastupitelstvo Města Rabí se na svém zasedání dne 18.11. 2015 usnesením č. 8/2015, usneslo vydat

Více

STATISTICKÉ INFORMACE O UDÁLOSTECH v Moravskoslezském kraji za ROK 2004. rok 2003

STATISTICKÉ INFORMACE O UDÁLOSTECH v Moravskoslezském kraji za ROK 2004. rok 2003 STATISTICKÉ INFORMACE O UDÁLOSTECH v Moravskoslezském kraji za ROK 24 I. UDÁLOSTI EVIDOVANÉ U HZS MSK V roce 24 bylo u HZS MSK *1) evidováno celkem 17 337 událostí *2), což je o 136 událostí více než za

Více

VÝKON SLUŽBY OSTRAHA OBJEKTU - BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBA

VÝKON SLUŽBY OSTRAHA OBJEKTU - BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBA VÝKON SLUŽBY Služba Základní cíl OSTRAHA OBJEKTU - BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBA Zajištění ochrany života a zdraví uživatelů a návštěvníků olomouckého archivního areálu (dále jen objektu objednatele ), ochrana majetku

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a. č. 2/2006

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a. č. 2/2006 O B E C V R CH O V A N Y --------------------------------------------------------------- O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 2/2006 kterou se vydává požární řád, stanoví podmínky k zabezpečení

Více

PROVOZNÍ ŘÁD CENTRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ. O b s a h : ODDĚLENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

PROVOZNÍ ŘÁD CENTRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ. O b s a h : ODDĚLENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PROVOZNÍ ŘÁD CENTRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ODDĚLENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ O b s a h : Článek 1: Článek 2: Článek 3: Článek 4: Článek 5: Článek 6: Článek 7: Článek 8:

Více

PRO ROK 2011. Preventista II.

PRO ROK 2011. Preventista II. Preventista II. SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK, VYDANÝCH SH ČMS ÚORP PRO ROK 2011 1. Podle míry požárního nebezpečí členíme provozované činnosti do a) do tří kategorií b) do čtyř tříd nebezpečnosti c) do dvou

Více

Soubor testových otázek, vydaných SH ČMS ÚORP pro rok 2013. 1. Podle míry požárního nebezpečí se provozované činnosti člení

Soubor testových otázek, vydaných SH ČMS ÚORP pro rok 2013. 1. Podle míry požárního nebezpečí se provozované činnosti člení Soubor testových otázek, vydaných SH ČMS ÚORP pro rok 2013 Preventista II. 1. Podle míry požárního nebezpečí se provozované činnosti člení a) do tří kategorií b) do čtyř tříd nebezpečnosti c) do dvou skupin

Více

Obecně závazná vyhláška Města Roztoky

Obecně závazná vyhláška Města Roztoky Obecně závazná vyhláška Města Roztoky O organizaci požární ochrany - požární řád č. 7/2003 Zastupitelstvo města Roztoky se usneslo na svém jednání dne 17.9.2003 vydat v souladu s ustanovením 29 odst. 1

Více

Hotel garni - je ubytovací zařízení s minimálně 10 pokoji pro hosty a dalšími službami

Hotel garni - je ubytovací zařízení s minimálně 10 pokoji pro hosty a dalšími službami Charakteristika jednotlivých typů ubytovacích zařízení Charakteristiky jednotlivých typů mají za cíl přesněji definovat rozsah služeb pro jednotlivé typy ubytovacích zařízení. Charakteristika vychází z

Více

Organizační směrnice č. 9/2007/SŘ PRO ORGANIZACI ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY

Organizační směrnice č. 9/2007/SŘ PRO ORGANIZACI ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY Organizační směrnice č. 9/2007/SŘ PRO ORGANIZACI ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY Čj.: SŠNM/662/2007 Zpracoval: Oldřich Přibyl, OZO č. osv. MVČR: Š-173/96 Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy

Více

MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU

MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 O stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob na území města Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo

Více

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB Radek Procházka (prochazka@fel.cvut.cz) Projektování v elektroenergetice ZS 2010/11 PRÁVNÍ RÁMEC ( požární kodex ) Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně (ve znění 186/2006 Sb.)

Více

Zjednodušený návod na vypracování cvičení pro jednotky sboru dobrovolných hasičů

Zjednodušený návod na vypracování cvičení pro jednotky sboru dobrovolných hasičů Zjednodušený návod na vypracování cvičení pro jednotky sboru dobrovolných hasičů Vypracoval mjr. Ing. Martin Řehák I. Druhy cvičení Dle platné legislativy (rok 2010) rozlišujeme tyto druhy cvičení: Prověřovací

Více

P O Ž Á R N Í Ř Á D O B C E

P O Ž Á R N Í Ř Á D O B C E Obecně závazná vyhláška obce Louňová č. 3/2007 Zastupitelstvo obce Louňová se na svém zasedání dne 3. 3. 2007 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění

Více

PRO ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA SCHZ

PRO ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA SCHZ Stavební bytové družstvo SCHZ předpis č.: OS - 16 vydání č.: 1 platnost od : 13.9. 2006 počet str. : 6 typ ON : ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE název ON : PRO ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA

Více

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 700 30 Ostrava-Zábřeh, Výškovická 40 územní odbor Frýdek-Místek

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 700 30 Ostrava-Zábřeh, Výškovická 40 územní odbor Frýdek-Místek HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 700 30 Ostrava-Zábřeh, Výškovická 40 územní odbor Frýdek-Místek 738 01 Frýdek-Místek, Pavlíkova 2264 HZSTX005GWML Č.j. HSOS-6900-1/2014 Výtis k č.: 1 Počet

Více

PRAVIDLA HLÍDANÉHO PARKOVIŠTE na Mezinárodním letišti Katovice v Pyrzovicích

PRAVIDLA HLÍDANÉHO PARKOVIŠTE na Mezinárodním letišti Katovice v Pyrzovicích PRAVIDLA HLÍDANÉHO PARKOVIŠTE na Mezinárodním letišti Katovice v Pyrzovicích 1 Parkovište je nedílnou součásti Mezinárodního letište Katovice v Pyrzovicích, jehož zřizovatelem je Hornoslezská letecká společnost

Více

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ Obecně závazná vyhláška č. 1/2004 POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA Zastupitelstvo Města Planá nad Lužnicí vydává podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE - PÁTEK č. 6/2007

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE - PÁTEK č. 6/2007 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE - PÁTEK č. 6/2007 Požární řád obce Pátek Platná na územním obvodu obce Pátek Zastupitelstvo obce Pátek schválilo a vydává dne 25. 9. 2007 v souladu s ust. 10 písm.d), 84 odst.

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 Zastupitelstvo obce Radkov se na svém zasedání dne 19.4.2006 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-15/PO-OVL-2014 Praha 18. ledna 2014 Počet listů: 4 S c h v a l u j i : generální ředitel HZS ČR Teze (témata) ODBORNÉ

Více

Čl.1 Účel vyhlášky. Čl.2 Členění akcí dle místa konání a počtu osob (1) Akce ve vnitřním shromažďovacím prostoru

Čl.1 Účel vyhlášky. Čl.2 Členění akcí dle místa konání a počtu osob (1) Akce ve vnitřním shromažďovacím prostoru OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKA OBCE NEKOŘ č.2/2012 O stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob na území obce Nekoř Zastupitelstvo obce Nekoř schválilo

Více

ŘOZ 01.07.2014 Štefan ŘŠ S2101-11. Směrnice č. 11

ŘOZ 01.07.2014 Štefan ŘŠ S2101-11. Směrnice č. 11 ŘOZ 01.07.2014 Štefan ŘŠ S2101-11 Název Číslo Vlastník Směrnice č. 11 TEMATICKÉ PLÁNY A ČASOVÉ ROZVRHY ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ZAMĚSTNANCŮ ZAŘAZENÝCH DO POŽÁRNÍCH HLÍDEK A VZOROVÉ

Více

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE HRUŠKY

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE HRUŠKY Obec Hrušky OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE Č. 1/2009 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE HRUŠKY Zastupitelstvo obce Hrušky se na svém zasedání dne 15. 12. 2009 usnesením č.14/29/09 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písmeno

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje OCHRANA OBYVATELSTVA Jánské Koupele 20.5.2011 Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje Zákon č.239/2000 Sb., o IZS, zákon č.133/1985 Sb., o PO a problematika ochrany obyvatelstva Zákon o IZS: Stanoví

Více

Organizační směrnice PO č.1/2015

Organizační směrnice PO č.1/2015 STÁTNÍ ZÁMEK VALTICE Organizační směrnice PO č.1/2015 Jízdárna a zámecké divadlo Bc.Pavel Tesař odborně způsobilá osoba v požární ochraně 20. 10. 2015 Organizační směrnice upravuje vytvoření vlastního

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1/2015 MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1/2015 Požární řád města Červeného Kostelce Zastupitelstvo města Červeného Kostelce se na svém zasedání dne 23.4.2015 usnesením č. Z- 2015/2/24 usneslo

Více

Věc: Nabídka služeb v oblasti BOZP a PO

Věc: Nabídka služeb v oblasti BOZP a PO Věc: Nabídka služeb v oblasti BOZP a PO Vážení zákazníci, dovoluji si vám předložit nabídku naší společnosti na zajištění komplexních služeb v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce (PO a BOZP). Naše

Více

PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM

PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM ROZSAH OVĚŘOVANÝCH ZNALOSTÍ PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ecological Consulting

Více

Petra Hyšplerová, technik BOZP + PO Ing. Aleš Pék, vedoucí Technického odboru Ing. Petr Gabriel, MBA, kvestor

Petra Hyšplerová, technik BOZP + PO Ing. Aleš Pék, vedoucí Technického odboru Ing. Petr Gabriel, MBA, kvestor UNIVERZITA PARDUBICE Příkaz rektora č. 2/2014 Věc Provedení prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany v roce 2014 Působnost pro všechny útvary a pracoviště Účinnost 1. 10. 2014

Více

Aktualizace - Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 4/2011

Aktualizace - Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 4/2011 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Aktualizace - Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 4/2011 Tématický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců o požární ochraně a odborné přípravě

Více

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany JEDNOTKY PO Jednotkou požární ochrany (dále jen jednotka PO ) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými osobami (hasiči), požární technikou (automobily) a věcnými prostředky požární ochrany

Více

Obec Martínkov Martínkov 29, 675 44 Lesonice tel.: 568 446 319 / 725 101 388 e-mail: obec@martinkov.cz IČO: 00378151

Obec Martínkov Martínkov 29, 675 44 Lesonice tel.: 568 446 319 / 725 101 388 e-mail: obec@martinkov.cz IČO: 00378151 Obec Martínkov Martínkov 29, 675 44 Lesonice tel.: 568 446 319 / 725 101 388 e-mail: obec@martinkov.cz IČO: 00378151 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 01 /2015 Požární řád obce Martínkov Zastupitelstvo obce Martínkov

Více

ÚLOHA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR PŘI LIKVIDACI HAVÁRIÍ

ÚLOHA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR PŘI LIKVIDACI HAVÁRIÍ ÚLOHA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR PŘI LIKVIDACI HAVÁRIÍ Ing. Petra Najmanová pracoviště chemické služby, odbor IZS a výkonu služby, MV-GŘ HZS ČR Seminář Znečištění podzemních a povrchových vod riziko

Více

VZORY DOKUMENTACE POŽÁRNÍ OCHRANY BIOPLYNOVÝCH STANIC. 1.vydání 2014

VZORY DOKUMENTACE POŽÁRNÍ OCHRANY BIOPLYNOVÝCH STANIC. 1.vydání 2014 VZORY DOKUMENTACE POŽÁRNÍ OCHRANY BIOPLYNOVÝCH STANIC 1.vydání 2014 Obsah seznam vzorů Volně dostupný obsah Obsah dostupný po uhrazení publikace Úvod Seznam dokumentace předkládané při komplexní kontrole

Více

POŽÁRNÍ TAKTIKA. Dokumentace zdolávání požáru - všeobecně

POŽÁRNÍ TAKTIKA. Dokumentace zdolávání požáru - všeobecně MV GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR ODBORNÁ PŘÍPRAVA JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY Konspekt 1-1-06 POŽÁRNÍ TAKTIKA Základy požární taktiky Dokumentace zdolávání požáru - všeobecně Zpracoval:

Více

Požární řád Města Heřmanův Městec

Požární řád Města Heřmanův Městec Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č.1/2006 Zastupitelstvo města Heřmanův Městec se na svém zasedání dne 27.3.2006 usnesením č. 2/2006 bod č.11) usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o)

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.r. generální ředitel

Více

PaedDr. Michal Vevera 13. dubna 2012 Personalistika Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 585/2006 Sb., zákonem č. 181/2007 Sb., zákonem č. 261/2007 Sb., zákonem

Více

10 O Vydáno dne: 29. října 2001 Aktualizace: 30. listopadu 2007

10 O Vydáno dne: 29. října 2001 Aktualizace: 30. listopadu 2007 Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu Název: Předání místa zásahu Metodický list číslo 10

Více

Připravenost VN Brno k řešení bezpečnostních hrozeb

Připravenost VN Brno k řešení bezpečnostních hrozeb Medicína katastrof Brno 2. 3. února 2012 Připravenost VN Brno k řešení bezpečnostních hrozeb 1. Úvod 2. Bezpečnostní systémy a jejich využití 3. Zabezpečení Vojenské nemocnice Brno 4. Zkušenosti 5. Doporučení

Více

ODBORNÁ PŘÍPRAVA OBECNÉ ZÁSADY. SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Bolatice. Výňatky z Bojového řádu jednotek požární ochrany

ODBORNÁ PŘÍPRAVA OBECNÉ ZÁSADY. SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Bolatice. Výňatky z Bojového řádu jednotek požární ochrany ODBORNÁ PŘÍPRAVA SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Bolatice O OBECNÉ ZÁSADY Výňatky z Bojového řádu jednotek požární ochrany Úvod Tento text obsahuje obecné zásady činnosti jednotek PO vycházejících z Bojového

Více

Ochrana člověka za mimořádných událostí Praktická cvičení na školách. Michal Bareš Rescueinfo o.s.

Ochrana člověka za mimořádných událostí Praktická cvičení na školách. Michal Bareš Rescueinfo o.s. Ochrana člověka za mimořádných událostí Praktická cvičení na školách Michal Bareš Rescueinfo o.s. Chrudim, 21. listopadu 2012 Rescueinfo o.s. Vzniklo na jaře 2005 z podnětu uživatelů občanských radiostanic

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Praha: 8. června 2010 Počet listů: 23 P O Ž Á R N Í P R E V E N C E P

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Praha: 8. června 2010 Počet listů: 23 P O Ž Á R N Í P R E V E N C E P MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-54239-1/PO-VZ-2010 Kódové označení: PRE - P Praha: 8. června 2010 listů: 23 P O Ž Á R N Í P R E V E N C E P Obsah 1. Charakteristika

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 1/2014

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 1/2014 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Obce Přezletice č. 1/2014 Obec Přezletice na základě usnesení zastupitelstva ze dne 18.2.2014 podle 29 odst. 1 písm o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění

Více

PROVOZNÍ ŘÁD LOGISTICKÉ A DISTRIBUČNÍ CENTRUM JENEČ PROVOZNÍ ŘÁD 1 / 5 2011

PROVOZNÍ ŘÁD LOGISTICKÉ A DISTRIBUČNÍ CENTRUM JENEČ PROVOZNÍ ŘÁD 1 / 5 2011 PROVOZNÍ ŘÁD LOGISTICKÉ A DISTRIBUČNÍ CENTRUM JENEČ 2011 PROVOZNÍ ŘÁD 1 / 5 2011 Tento pro provozní řád obsahuje 5 stran tištěného textu. Platnost provozního řádu je od 1. 1. 2011. 1. PROVOZOVATEL BraFil

Více

VZOROVÉ PROVOZNÍ ŘÁDY KOUPALIŠŤ VE VOLNÉ PŘÍRODĚ, UMĚLÝCH KOUPALIŠŤ A SAUN

VZOROVÉ PROVOZNÍ ŘÁDY KOUPALIŠŤ VE VOLNÉ PŘÍRODĚ, UMĚLÝCH KOUPALIŠŤ A SAUN VZOROVÉ PROVOZNÍ ŘÁDY KOUPALIŠŤ VE VOLNÉ PŘÍRODĚ, UMĚLÝCH KOUPALIŠŤ A SAUN Koupaliště ve volné přírodě podle 6 (3c) zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (dále zákon.) Název koupaliště a umístění,

Více

POŽÁRNÍ OCHRANA LAKOVACÍCH KABIN

POŽÁRNÍ OCHRANA LAKOVACÍCH KABIN POŽÁRNÍ OCHRANA LAKOVACÍCH KABIN Moderní systémy pro ochranu lakovacích kabin, které vyvinula, vyrábí a dodává společnost RSBP, zajišťují účinnou ochranu v provozech specializovaných na povrchovou úpravu

Více

OBEC Libějovice. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC Libějovice. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC Libějovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 POŽÁRNÍ ŘÁD Obce Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice se na svém zasedání dne 9. 8. 2013, usnesením č. 8/2013/7 usneslo vydat na základě 29 odst.

Více

ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM. dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ecological Consulting a.s.

ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM. dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ecological Consulting a.s. ROZSAH OVĚŘOVANÝCH ZNALOSTÍ ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ecological

Více