Rekonstrukce základní školy v Hrèavì

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rekonstrukce základní školy v Hrèavì"

Transkript

1 Zadávací dokumentace k veøejné zakázce zadávané v zadávacím øízení dle zákona è. 137/2006 Sb., o veøejných zakázkách, ve znìní pozdìjších pøedpisù (dále jen zákon ) Název veøejné zakázky: Rekonstrukce základní školy v Hrèavì Identifikaèní údaje zadavatele dle 2 odst. 2 písm. d) zákona: Název: Obec Hrèava IÈ, DIÈ: , CZ (neplátce DPH) Adresa sídla: Hrèava 53, Mosty u Jablunkova Osoba oprávnìná za zadavatele jednat: Ing. Petr Staòo, starosta Právní forma: obec Kontaktní údaje zadavatele: Kontaktní osoba: Ing. Ta ána Lasotová Telefon: Kontaktní internetová adresa (profil zadavatele): VEØEJNÁ ZAKÁZKA REKONSTRUKCE ZŠ V Hr ÈAVÌ 1

2 1. Úvodní informace 1.1 Název: Rekonstrukce základní školy v Hrèavì 1.2 Klasifikace: hlavní pøedmìt - kód CPV (Rekonstrukce budov) vedlejší pøedmìt - kód (Tepelné izolace) vedlejší pøedmìt - kód (Stavba støešních konstrukcí a pokládka støešních krytin a pomocné práce) vedlejší pøedmìt kód (Instalace a montáž ústøedního topení) vedlejší pøedmìt kód (Instalace a montáž kotlù) vedlejší pøedmìt kód (Instalace a montáž vodovodních a odpadních rozvodù) vedlejší pøedmìt - kód CPV (Práce se sádrokartonem) vedlejší pøedmìt - kód CPV (Instalace a montáž dveøí a oken a souvisejících výrobkù) 1.3 Pøedpokládaná hodnota veøejné zakázky stanovená jako pøedpokládaná hodnota kompletního plnìní pøedmìtu veøejné zakázky za celé plnìní: ,- Kè bez DPH. 1.4 Druh veøejné zakázky: podlimitní veøejná zakázka na stavební práce 1.5 Druh zadávacího øízení: užší zadávací øízení dle 28 zákona 1.6 Zadávací podmínky vymezují pøedmìt veøejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. 1.7 Zadávací podmínky jsou pro uchazeèe závazné. 1.8 Slova uvedená v zadávacích podmínkách v jednotném èísle zahrnují i množné èíslo a naopak, nevyplývá-li z kontextu zadávacích podmínek jinak. Nadpisy èlánkù, pøípadnì odstavcù zadávacích podmínek jsou uvádìny pouze pro lepší pøehlednost a nemají žádný vliv na výklad zadávacích podmínek. 2

3 1.9 V pøípadì, že zadávací dokumentace (èi její pøílohy) obsahují požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a pøíjmení, specifická oznaèení zboží a služeb, které platí pro urèitou osobu, popøípadì její organizaèní složku za pøíznaèné, patenty na vynálezy, užitné vzory, prùmyslové vzory, ochranné známky nebo oznaèení pùvodu, zadavatel umožòuje pro plnìní veøejné zakázky použití i jiných, kvalitativnì a technicky obdobných øešení v souladu s 44 odst. 9 zákona Pøílohy è. 1 6 této zadávací dokumentace, upøesòující pøedmìt díla, jsou k dispozici na kontaktní adrese zadavatele po uhrazení èástky ,- Kè. 2. Základní informace 2.1 Místo a pøedmìt plnìní veøejné zakázky: Rekonstrukce základní školy v Hrèavì, budova è.p. 85 na parcele parc. è. 594/1, 594/2 a 532, k.ú. Hrèava, obec Hrèava. Pøedmìt plnìní je blíže vymezen v zadávacích podmínkách, zejména ve smlouvì, projektové dokumentaci a výkazu výmìr, které tvoøí pøílohy è. 1, 2 a 3 této zadávací dokumentace. 2.2 Doba plnìní: Zadavatel pøedpokládá zahájení realizace pøedmìtu veøejné zakázky bezprostøednì po podpisu Smlouvy o dílo. Za termín ukonèení zakázky se považuje pøedání hotového díla zadavateli. O pøedání bude sepsán protokol. 2.3 Další podmínky pro plnìní veøejné zakázky: Pøedmìt plnìní veøejné zakázky musí být provádìn v souladu s postupy uvedenými v zadávací dokumentaci. 2.4 Varianty nabídky Zadavatel nepøipouští varianty nabídky. 3. Požadavky na zpùsob zpracování nabídkové ceny Uchazeè stanoví nabídkovou cenu: celou èástkou za celé plnìní veøejné zakázky v souladu se zadávacími podmínkami ocenìním všech jednotlivých položek uvedených ve výkazu výmìr, který tvoøí pøílohu è. 2 této zadávací dokumentace Další požadavky: Nabídková cena bude uvedena v CZK. Nabídková cena bude uvedena v èlenìní: nabídková cena bez danì z pøidané hodnoty (DPH), samostatnì DPH (sazbu DPH uvede zájemce ve vztahu k pøedmìtu plnìní veøejné zakázky) a nabídková cena vèetnì DPH. Nabídková cena v této skladbì bude uvedena na krycím listu nabídky (viz pøíloha è. 6 ZD). 3

4 Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávacími podmínkami. Nabídková cena bude koneèná a bude zahrnovat veškeré náklady zájemce spojené s plnìním pøedmìtu veøejné zakázky, Zadavatel neposkytuje zálohy. Cena díla je placena objednatelem zhotoviteli po èástech podle postupu provádìní díla a to na základì zhotovitelem vystavených daòových dokladù faktur se splatností 90 dní ode dne doruèení faktury objednateli. 4. Obchodní podmínky Veškeré závazné obchodní podmínky, vèetnì objektivních podmínek, za nichž je možno pøekroèit výši nabídkové ceny, jsou uvedeny v pøíloze è. 1 zadávací dokumentace Smlouvì o dílo. Na obchodních podmínkách zadavatel trvá. Uchazeè v uvedené smlouvì pouze doplní chybìjící údaje, které jsou zvýraznìny žlutým podbarvením (napø.... ). Znìní ostatních ustanovení smlouvy nesmí uchazeè mìnit. Doplnìní chybìjících údajù provede uchazeè zásadnì následujícím zpùsobem: Pro doplnìní ve smlouvì použije uchazeè nabídku Sledování zmìn v programu Microsoft Office Word 2003 a vyšší /nabídka Nástroje Sledování zmìn (klávesová zkratka Ctrl+Shift+E)/ nebo v jiném ekvivalentním textovém editoru. Po doplnìní chybìjícího údaje text zvýraznìný žlutým podbarvením vymaže. Uchazeè po doplnìní chybìjících údajù nesmí pøijmout provedené zmìny v dokumentu; veškeré úpravy (tedy i odstranìní textu zvýraznìný žlutým podbarvením) musí být ve smlouvì zaznamenány. V souladu se shora uvedenými požadavky doplnìnou smlouvu a její pøílohy uchazeè vytiskne a vloží je podepsané osobou oprávnìnou jednat jménem èi za uchazeèe do nabídky. Uchazeè zároveò doplnìnou smlouvu vè. pøíloh pøiloží k nabídce v elektronické podobì na nepøepisovatelném nosièi dat napø. CD-R. Návrh smlouvy musí po obsahové stránce odpovídat ostatním údajùm obsaženým v nabídce uchazeèe. 5. Další požadavky na plnìní veøejné zakázky 5.1 Prokázání subdodavatelù V souladu s ustanovením 44 odst. 6 zákona zadavatel požaduje, aby uchazeè v nabídce specifikoval èásti veøejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu èi více subdodavatelùm a aby uvedl identifikaèní údaje ( 17 písm. d) zákona) a kontaktní údaje každého subdodavatele. Uchazeè tak uèiní prohlášením, k nìmuž využije pøílohu è. 4 zadávací dokumentace Seznam subdodavatelù, v nìmž popíše subdodavatelský systém spolu s uvedením, jakou èást této veøejné zakázky bude konkrétní subdodavatel realizovat - s uvedením druhu dodávek, služeb nebo stavebních prací a s uvedením finanèního podílu na veøejné zakázce. Uchazeè v seznamu subdodavatelù zvýrazní ty, kterým hodlá uhradit více než 10 % pøedpokládané ceny veøejné zakázky. Zadavatel zároveò 4

5 stanovuje, že pøedmìtem subdodávky pøi vlastní realizaci nesmí být provádìní zateplení obvodového pláštì budovy vèetnì tepelných izolací. V souladu s ustanovením 331 zákona è. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znìní pozdìjších pøedpisù, plní-li dodavatel svùj závazek pomocí jiné osoby, tj. osoby subdodavatele, odpovídá tak, jako by závazek plnil sám. V pøípadì, že uchazeè nemá v úmyslu zadat urèitou èást veøejné zakázky jiné osobì (subdodavateli), doloží ve své nabídce písemné prohlášení, ve kterém tuto skuteènost uvede. 5.2 Pojištìní odpovìdnosti za škodu Pojištìní odpovìdnosti za škodu zpùsobenou dodavatelem tøetí osobì ve výši Kè. Zadavatel požaduje pøi plnìní veøejné zakázky dodavatelem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnìjší, a s nímž bude uzavøena smlouva, pojištìní odpovìdnosti za škodu zpùsobenou dodavatelem tøetí osobì s uvedením minimální výše pojistné èástky. Uchazeè ve své nabídce jako pøílohu návrhu smlouvy pøedloží: pojistnou smlouvu èi pojistný certifikát, vztahující se na pojištìní odpovìdnosti za škodu zpùsobenou uchazeèem tøetí osobì, s uvedenou výší pojistné èástky pro tento druh pojištìní, s platností minimálnì po celou dobu plnìní veøejné zakázky, anebo závazný pøíslib pojiš ovny o sjednání pojištìní za škodu zpùsobenou uchazeèem tøetí osobì: o závazný pøíslib pojiš ovny musí být platný min. po dobu zadávací lhùty - pøíslib pojiš ovny musí obsahovat min. následující údaje: název a sídlo pojiš ovny, název a sídlo zájemce, druh pojištìní, výši budoucí pojistné èástky, úèel pøíslibu pojiš ovny, oznaèení oprávnìného k èerpání pøíslibu pojiš ovny. o uchazeè musí pøedložit vystavenou pojistnou smlouvu èi pojistný certifikát nejpozdìji v den pøedcházející dni podpisu smlouvy o dílo. Pojistná smlouva èi pojistný certifikát se musí vztahovat na pojištìní odpovìdnosti za škodu zpùsobenou dodavatelem tøetí osobì, s uvedenou výší pojistné èástky pro tento druh pojištìní, s platností minimálnì po celou dobu plnìní veøejné zakázky. 5.3 Bankovní záruka za provedení díla Zadavatel požaduje pøi plnìní veøejné zakázky uchazeèem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnìjší, a s nímž bude uzavøena smlouva, aby pøed uzavøením smlouvy pøedložil bankovní záruku za provedení díla, a to zejména za dodržení smluvních podmínek, kvality a termínù provedení díla. Uchazeè ve své nabídce pøedloží jako pøílohu návrhu smlouvy originál závazného pøíslibu banky o vystavení bankovní záruky za øádné provedení díla v pøípadì uzavøení smlouvy s 5

6 uchazeèem ve výši ,- Kè (slovy: tøi miliony korun èeských) ve prospìch zadavatele (oprávnìného). Závazný pøíslib banky musí být platný min. po dobu zadávací lhùty. Pøíslib banky musí být v èeském jazyce a musí obsahovat min. následující údaje: název a sídlo banky, název a sídlo uchazeèe, výši závaznì pøislíbené bankovní záruky, úèel závaznì pøislíbené bankovní záruky, oznaèení zadavatele jako oprávnìného k èerpání pøislíbené záruky. Uchazeè musí pøedložit vystavenou bankovní záruku nejpozdìji v den podpisu smlouvy o dílo. Bankovní záruka se musí vztahovat na dodržení smluvních podmínek, kvality a termínù (i dílèích) provedení díla. Bankovní záruka musí být platná po celou dobu plnìní pøedmìtu veøejné zakázky alespoò do dne podpisu protokolu o odstranìní poslední vady díla a vyklizení staveništì. Právo z bankovní záruky je zadavatel oprávnìn uplatnit v pøípadech, že uchazeè neplní pøedmìt veøejné zakázky v souladu s podmínkami smlouvy, neplní termíny provádìní díla nebo neuhradí zadavateli nebo tøetí stranì zpùsobenou škodu èi smluvní pokutu nebo jiný penìžitý závazek, k nìmuž je podle této smlouvy povinen. Pøed uplatnìním plnìní z bankovní záruky oznámí zadavatel písemnì uchazeèi výši požadovaného plnìní ze strany banky. Uchazeè je povinen doruèit zadavateli novou bankovní záruku ve znìní shodném s pøedchozí bankovní zárukou, v pùvodní výši bankovní záruky, vždy nejpozdìji do 14 kalendáøních dnù od každého uplatnìní práva ze záruky objednatelem. 6. Požadavky na prokázání kvalifikace 6.1 Informace Všichni uchazeèi prokázali kvalifikaci pøi pøedložení žádostí o úèast v užším øízení Uchazeè je povinen v souladu s 58 zákona oznámit zadavateli jakékoliv zmìny v kvalifikaci, kterou prokázal pøi pøedložení žádosti o úèast v užším øízení. 7. Zpùsob hodnocení nabídek Základním kritériem hodnocení je ekonomická výhodnost nabídky, dílèími hodnotícími kritérii jsou: nabídková cena, plán organizace výstavby a délka záruèní doby. Hodnocení bude provedeno následujícím zpùsobem: Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce je dle dílèího hodnotícího kritéria pøidìlena bodová hodnota, která odráží úspìšnost pøedmìtné nabídky v rámci dílèího kritéria. Pro èíselnì vyjádøitelná kritéria, pro která má 6

7 nejvhodnìjší nabídka maximální hodnotu kritéria (délka záruèní doby), získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, jež vznikne násobkem 100 a pomìru hodnoty nabídky k hodnotì nejvhodnìjší nabídky. Pro èíselnì vyjádøitelná kritéria, pro která má nejvhodnìjší nabídka minimální hodnotu kritéria (cena), získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a pomìru hodnoty nejvhodnìjší nabídky k hodnocené nabídce. Algoritmus hodnocení: Souèet bodù hodnocení jednotlivých Nejnižší nabídková cena v Kè parametrù hodnoceného plánu Hodnocená záruèní doba v mìsících * 100 *6/ * 100 *35/ * 100 *5/100 Hodnocená nabídková cena v Kè Souèet maxima možných bodù za Nejdelší záruèní doba v mìsících jednotlivé parametry Bude-li hodnotící komise považovat hodnotu jiného dílèího hodnotícího kritéria, než je nabídková cena, za zjevnì nepøimìøenou, výše uvedený postup nepoužije a nabídce v rámci tohoto kritéria pøiøadí 0 bodù. Tento postup je hodnotící komise povinna odùvodnit ve zprávì o posouzení a hodnocení nabídek. Jednotlivým dílèím hodnotícím kritériím jsou zadavatelem stanoveny váhy v procentech podle jejich dùležitosti pro konkrétní zadávací øízení tak, že jejich souèet je celkem 100. Dílèí hodnotící kritéria: A. Nabídková cena váha 60 % B. Plán organizace výstavby..... váha 35 % C. Délka záruky váha 5 % Uchazeè uvede údaje, které jsou pøedmìtem hodnocení, do pøíslušných èástí Smlouvy o dílo. Uchazeè není oprávnìn podmínit jím navrhované údaje, které jsou pøedmìtem hodnocení, další podmínkou. Podmínìní nebo uvedení nìkolika rozdílných hodnot je dùvodem pro vyøazení nabídky a vylouèení uchazeèe ze zadávacího øízení. Obdobnì bude zadavatel postupovat v pøípadì, že dojde k uvedení hodnoty, která je pøedmìtem hodnocení, v jiné velièinì èi formì než zadavatel stanovil. Pøedmìtem hodnocení v rámci dílèích hodnotících kritériích jsou následující údaje: Ad A.) V rámci dílèího hodnotícího kritéria A. Nabídková cena bude hodnocena celková výše nabídkové ceny za celé plnìní pøedmìtu veøejné zakázky v Kè bez DPH. Ad B.) Vzhledem k tomu, že se dílèí hodnotící kritérium Plán organizace výstavby skládá z více parametrù, urèí se nejdøíve hodnocení každého parametru. Pro jednotlivé parametry byly stanoveny tyto hodnoty: a) podrobný èasový harmonogram! reálnost termínù, podrobnost postupu výstavby a èlenìní technologických celkù, soulad harmonogramu a cyklogramu, komplexnost, trasy zásobování materiálem (maximální poèet bodù v rámci parametru: 40), b) dopad realizace stavby na okolí! zpùsob zajištìní ochrany životního prostøedí, obecná opatøení a konkrétní øešení pro tuto zakázku, aplikace integrovaného systému øízení, 7

8 smìrnice environmentálního managementu, likvidace odpadù (maximální poèet bodù v rámci parametru: 30), c) plán jakosti! organizaèní schéma øízení stavby, pøíruèka jakosti, plán jakosti pro pøípravu a realizaci této zakázky (maximální poèet bodù v rámci parametru: 15), d) zpùsob zajištìní BOZP! systém managementu BOZP a PO, organizaèní schéma a vnitøní organizaèní smìrnice, stanovení podmínek pro provádìní této zakázky z hlediska BOZP, havarijní plán (maximální poèet bodù v rámci parametru: 15). Pro hodnocení výše uvedených parametrù budou body v rámci parametrù pøidìlovány podle níže uvedeného klíèe: a) Parametr splnìn nad rámec minimálních potøeb veøejné zakázky, nadstandardnì a k plné spokojenosti zadavatele (maximální poèet bodù), b) Parametr splnìn nad rámec minimálních potøeb veøejné zakázky, nadstandardnì s urèitou mírou výhrad (body pøidìleny v rozmezí více než 0 bodù, ale ménì než maximální poèet bodù), c) Parametr splnìn pouze na úrovni minimálních potøeb veøejné zakázky (0 bodù). Ad C.) V rámci dílèího hodnotícího kritéria C. Délka záruky bude hodnocena délka záruèní doby, kterou uchazeè uvede do Smlouvy o dílo. Uchazeè ve smlouvì uvede délku záruèní doby v mìsících ode dne protokolárního pøedání díla. Minimální délka záruky požadovaná zadavatelem je 24 mìsícù a maximální délka záruky, která zadavatelem nebude považována za nepøimìøenou, je 84 mìsícù. 8. Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky 8.1 Uchazeè mùže podat písemnì žádost o dodateèné informace dle 49 zákona. Zadavatel doporuèuje doruèit požadované dodateèné informace nejpozdìji do do 8:00 hodin na kontaktní adresu uvedenou v úvodu této zadávací dokumentace. 8.2 Všechny dodateèné informace budou poskytnuty na kontaktní internetové adrese (profilu zadavatele) uvedené na titulní stránce této zadávací dokumentace na veøejnì pøístupném elektronickém nástroji Adobe Reader, verze 7.0, ve formátu Portable Document Format (PDF). 8.3 Lhùtou pro podání nabídek se rozumí doba, ve které je uchazeè oprávnìn doruèit nabídku zadavateli. Lhùta pro podání nabídek konèí dne ve 12:00 hodin. 8.4 Uchazeè je oprávnìn podat pouze jednu nabídku v jednom vyhotovení; variantní øešení není pøipuštìno. 8.5 Nabídka bude pøedložena 1x v originále, v písemné formì, v èeském jazyce. Nabídka bude zároveò obsahovat doplnìnou smlouvu vè. pøíloh v elektronické podobì na nepøepisovatelném nosièi dat napø. CD R viz. èl. 4 zadávací dokumentace. 8.6 Nabídka nebude obsahovat pøepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. 8

9 8.7 Nabídka bude podána v souladu s ustanovením 69 zákona na adrese pro podání nabídek. Nabídku je možné doruèit osobnì, prostøednictvím držitele poštovní licence èi kurýrní službou do podatelny v sídle zadavatele tak, aby byla doruèena ve lhùtì pro podání nabídek. Nabídku není možné doruèit elektronicky nebo prostøednictvím datových schránek. 8.8 Zadavatel doporuèuje, aby uchazeè všechny listy nabídky vèetnì pøíloh øádnì oèísloval vzestupnou èíselnou øadou a nabídku zajistil proti neoprávnìné manipulaci. 8.9 Veškeré informace, které uvádí uchazeè v nabídce a pøi jakékoli komunikaci se zadavatelem (zejména vysvìtlení nabídky dle 76 odst. 3 zákona), musí odpovídat skuteènosti. V pøípadì, že tento požadavek zadavatele nebude dodržen, bude zadavatel postupovat dle 76 zákona odst. 1 zákona a nabídka, která tyto požadavky nesplòuje, bude vyøazena. V pøípadì, že zadavatel zjistí nedodržení tohoto požadavku až po uzavøení smlouvy, resp. v prùbìhu plnìní veøejné zakázky, vyhrazuje si právo odstoupit od smlouvy bez jakýchkoli sankcí nebo vymáhat smluvní pokutu ve výši ,- Kè. Blíže viz. pøíloha è. 1 této zadávací dokumentace Smlouva o dílo Uchazeè pro zpracování nabídky použije poøadí dokumentù specifikované v následujících bodech tìchto pokynù: A. Obsah nabídky. Nabídka bude opatøena obsahem s uvedením èísel stránek u jednotlivých oddílù (kapitol). B. Krycí list nabídky. Pro sestavení krycího listu uchazeè použije pøílohu è. 6 zadávací dokumentace Krycí list nabídky. Na krycím listu budou uvedeny následující údaje: název veøejné zakázky, základní identifikaèní údaje zadavatele a uchazeèe (vèetnì osob zmocnìných k dalším jednáním), nabídková cena vypoètená podle zadávací dokumentace (viz èlánek 3. zadávací dokumentace), datum a podpis osoby oprávnìné jménem èi za uchazeèe jednat. C. Ocenìný výkaz výmìr. Výkaz výmìr musí obsahovat ocenìné všechny položky. D. Doklad o složení jistoty. E. Smlouva a její pøílohy. Pro doložení smlouvy a jejích pøíloh do nabídky bude uchazeè postupovat dle èl. 4 zadávací dokumentace. Pokud jedná jménem èi za uchazeèe zmocnìnec na základì plné moci, musí být v nabídce za návrhem smlouvy pøedložena platná plná moc v originále nebo v úøednì ovìøené kopii. F. Závazné prohlášení banky o vystavení bankovní záruky. V souladu s požadavky této zadávací dokumentace pøedloží uchazeè závazné prohlášení banky o tom, že mu vystaví bankovní záruku. Platnost závazného prohlášení musí být minimálnì po dobu zadávací lhùty. G. Prohlášení uchazeèe podle 68 odst. 3 zákona. Uchazeè pøedloží vlastnoruènì podepsané èestné prohlášení, k nìmuž mùže využít vzor, který je pøílohou této zadávací dokumentace. 9

10 9. Otevírání obálek Otevírání obálek s nabídkami se uskuteèní dne od 12:30 na adrese zadavatele. Otevírání obálek s nabídkami se mùže zúèastnit maximálnì 1 zástupce uchazeèe, který podal nabídku do konce lhùty pro podání nabídek. Zástupce uchazeèe se na jednání prokáže plnou mocí úèastnit se tohoto jednání, podepsanou osobou oprávnìnou jednat jménem èi za uchazeèe, pokud sám není touto osobou. 10. Prohlídka místa plnìní Prohlídka místa plnìní veøejné zakázky se uskuteèní v 15:00 hodin. Za uchazeèe se prohlídky místa plnìní mohou úèastnit max. 2 zástupci. Uchazeè bude v rámci prohlídky obeznámen s místem plnìní veøejné zakázky a místními podmínkami. Sraz úèastníkù prohlídky je v 15:00 hodin pøed budovou Obecního úøadu na adrese: Hrèava 53, Mosty u Jablunkova. 11. Požadavek na poskytnutí jistoty K zajištìní splnìní povinností uchazeèe vyplývajících z jeho úèasti v zadávacím øízení je požadována jistota ve výši ,- Kè. Forma poskytnutí jistoty musí být v souladu s ustanovením 67 zákona. Údaje potøebné pro poskytnutí penìžní jistoty: Èíslo úètu zadavatele: Kód banky: 0100 Název banky: Komerèní banka a. s. Uchazeè musí k platbì jistoty uvést následující platební symboly: Variabilní symbol: IÈ uchazeèe, pøíp. nebo datum narození uchazeèe Specifický symbol: evidenèní èíslo veøejné zakázky dle oznámení o zakázce Dokladem o poskytnutí penìžní jistoty se rozumí kopie výpisu z úètu uchazeèe, na kterém je uvedena celková èástka odpovídající výši požadované jistoty prokazatelnì odeètena ve prospìch úètu zadavatele nebo originál potvrzení banky, že pøíslušný pøevod uskuteènila nebo originál potvrzení banky, že pøijala pøíslušný pøevodní pøíkaz, že uskuteèní pøevod v pøíslušném termínu a že pøevodní pøíkaz je neodvolatelný (tímto potvrzením není pouhé orazítkování pøevodního bankovního pøíkazu razítkem banky), pøípadnì kopie hotovostní pokladní stvrzenky o složení finanèních prostøedkù v hotovosti na pokladnì nìkteré z poboèek stanoveného penìžního ústavu, pokud uchazeè poskytne jistotu složením penìžní èástky na úèet zadavatele v hotovosti. 10

11

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Na padesátém 81 100 82 Praha 10 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Více

Oprava kanalizačního systému u koleje BCD

Oprava kanalizačního systému u koleje BCD Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

PC a příslušenství do pavilonu FLD

PC a příslušenství do pavilonu FLD Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu (dále Výzva ) k veřejné zakázce zadávané dle 18 odst. 5 dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více

VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH. Užší øízení Jednací øízení s uveøejnìním nebo datum narození

VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH. Užší øízení Jednací øízení s uveøejnìním nebo datum narození VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 2.4 2.4.1 Stát Identifikaèní údaje o zadavateli * 2.4.2 IÈ zadavatele 2.4.3 DIÈ zadavatele

Více

coufal@iqpark.cz Název veřejné zakázky: Zadavatel Obchodní firma: LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Sídlo: Košická 6, 460 12 Liberec 3

coufal@iqpark.cz Název veřejné zakázky: Zadavatel Obchodní firma: LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Sídlo: Košická 6, 460 12 Liberec 3 Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle Pravidel pro výběr dodavatelů v rámci OP VaVpI (dále jen PPVD) a analogicky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III.

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III. Výzva/Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Rekonstrukce

Více

Rekreační park Strašnice

Rekreační park Strašnice Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Rekonstrukce

Více

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce panelových domů Vlasta (Taškentská - sanace lodžií a zateplení štítových stěn) Rekonstrukce budov 45454100-5

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce panelových domů Vlasta (Taškentská - sanace lodžií a zateplení štítových stěn) Rekonstrukce budov 45454100-5 Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Reportážní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: 8 kamerový

Více

Střední škola zahradnická Kopidlno. Náměstí Hilmarovo 1, 507 32 Kopidlno. www.zahradnicka-skola-kopidlno.cz. Ing. Lenka Nosková, ředitelka

Střední škola zahradnická Kopidlno. Náměstí Hilmarovo 1, 507 32 Kopidlno. www.zahradnicka-skola-kopidlno.cz. Ing. Lenka Nosková, ředitelka Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Výměna

Více

Veřejná zakázka: Dodávka zdravotnické techniky pro rehabilitaci, komplement a ambulantní péči v objektu LDN Vršovice

Veřejná zakázka: Dodávka zdravotnické techniky pro rehabilitaci, komplement a ambulantní péči v objektu LDN Vršovice Základní údaje zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadané v otevřeném zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Zadavatel. LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Košická 6, 460 12 Liberec 6. Ing. Pavel Žák, předseda správní rady. Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi

Zadavatel. LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Košická 6, 460 12 Liberec 6. Ing. Pavel Žák, předseda správní rady. Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce zadané dle Pravidel pro výběr dodavatelů v rámci OP VaVpl a analogicky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Povodí Odry, státní podnik. Varenská 49, Ostrava, Moravská Ostrava,

Povodí Odry, státní podnik. Varenská 49, Ostrava, Moravská Ostrava, Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), 21 odst. 1 písm. f) zjednodušené

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Revitalizace

Více

Rekonstrukce a přístavba školní kuchyně ve VOŠ, SOŠ a SOU Kostelec nad Orlicí. Zadavatel. Komenského 873, Kostelec nad Orlicí

Rekonstrukce a přístavba školní kuchyně ve VOŠ, SOŠ a SOU Kostelec nad Orlicí. Zadavatel. Komenského 873, Kostelec nad Orlicí ZÁKLADNÍ ÚDAJE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA STAVEBNÍ PRÁCE VYHLÁŠENÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Název veřejné zakázky:

Více

Zajištění úklidových služeb Vítkov. Národní muzeum, příspěvková organizace zřízená MK. GORDION, s.r.o.

Zajištění úklidových služeb Vítkov. Národní muzeum, příspěvková organizace zřízená MK. GORDION, s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Název veřejné zakázky: Zajištění úklidových služeb Vítkov 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Dodávky

Více

Stavební práce 45000000-7. Předpokládaná hodnota VZ (v Kč bez DPH) :

Stavební práce 45000000-7. Předpokládaná hodnota VZ (v Kč bez DPH) : Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Zhotovitel

Více

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce prostor Odboru živnostenského ÚMČ Praha 10 v rámci projektu OPPK Úřad přátelský podnikatelům

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce prostor Odboru živnostenského ÚMČ Praha 10 v rámci projektu OPPK Úřad přátelský podnikatelům Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Veřejná zakázka Zajištění provozu lékařské zubní pohotovosti pro děti a dorost na území m.č. Praha 10

Veřejná zakázka Zajištění provozu lékařské zubní pohotovosti pro děti a dorost na území m.č. Praha 10 Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Veřejná zakázka Zajištění

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

1/7 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO ÚŘADU V LUDGEŘOVICÍCH

1/7 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO ÚŘADU V LUDGEŘOVICÍCH Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

Organizační podpora při zadávání veřejných zakázek

Organizační podpora při zadávání veřejných zakázek Kontaktní osoba: Michaela Machálková Tel.: 267 994 323 Fax: 272 936 386 E-mail: michaela.machlakova@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Organizační podpora při zadávání veřejných zakázek Zadávací dokumentace

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Zajištění

Více

Mapování a databáze pramenišť, odběr vzorků a realizace bioindikačních in situ testů

Mapování a databáze pramenišť, odběr vzorků a realizace bioindikačních in situ testů Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu k veřejné zakázce zadávané dle 18 odst. 5 dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Zateplení 2 budov v areálu ČZU

Zateplení 2 budov v areálu ČZU Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zateplení 2 budov

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku Spotřební materiál pro kancelářskou techniku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU 2. z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Beroun, P r e i s l e r o v a 1 3 3 5 tel: 311622572, fax 311623413, e-mail 2zsberoun@tiscali.cz, 2zs@2zsberoun.cz http://www.2zsberoun.cz VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2002 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 6 Rozeslána dne 27. prosince 2002 Cena 46,- Kè OBSAH 48.Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince

Více

Rekonstrukce elektroinstalace včetně EZS v budově A1 a A2 v 1.PP a vybavení nové rozvodny v budově C, MF, Letenská 15, Praha 1

Rekonstrukce elektroinstalace včetně EZS v budově A1 a A2 v 1.PP a vybavení nové rozvodny v budově C, MF, Letenská 15, Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO, DIČ: 00006947, CZ00006947 Telefon: 257043446 Fax: 257042609 V Praze dne 16. 12. 2011 Č. j.: 232/107314/2011 Věc:

Více

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: HUBRU - síťová

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU 2. z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Beroun, P r e i s l e r o v a 1 3 3 5 tel: 311622572, fax 311623413, e-mail 2zsberoun@tiscali.cz, 2zs@2zsberoun.cz http://www.2zsberoun.cz VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Dodání serverů pro IS Celní správy v roce 2011 Otevřené řízení Tato veřejná zakázka na dodávky je zadávána v otevřeném zadávacím řízení podle 21 odst.1) písm. a)

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Skříňová

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Streaming

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel město Lovosice, vyzývá, v souladu se směrnicí rady města č. 1/2016, uchazeče k podání nabídky na stavební práce na akci s názvem: Lovosice, ul. Prokopa

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) Kontaktní osoba: Leo Matušek Tel.: 267 994 410 Fax: 272 936 597 E-mail: Leo.matusek@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) Název

Více

Dodávka modulární robotické pipetovací platformy

Dodávka modulární robotické pipetovací platformy Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu (dále Výzva ) k veřejné zakázce zadávané dle 18 odst. 5 dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: VR 46:

Více

Povodí Odry, státní podnik. Varenská 49, Ostrava, Moravská Ostrava, 701 26. www.stavebnionline.cz/profil/pod

Povodí Odry, státní podnik. Varenská 49, Ostrava, Moravská Ostrava, 701 26. www.stavebnionline.cz/profil/pod Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), 21 odst. 1 písm. a) otevřené

Více

0060_VZ071 - Přípojka optického kabelu. Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. Prosecká 809/76, 190 00 Praha 9

0060_VZ071 - Přípojka optického kabelu. Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. Prosecká 809/76, 190 00 Praha 9 Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu ve smyslu ustanovení 12 (3) a 18 (3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název

Více

Chlazení učeben na Fakultě lesnické a dřevařské ČZU

Chlazení učeben na Fakultě lesnické a dřevařské ČZU Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Chlazení učeben

Více

Zpracování projektové dokumentace na akci Pracoviště pro výzkum inovací techniky a jejího vlivu na prostředí

Zpracování projektové dokumentace na akci Pracoviště pro výzkum inovací techniky a jejího vlivu na prostředí Výzva k podání nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zpracování

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU 2. z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Beroun, P r e i s l e r o v a 1 3 3 5 tel: 311622572, fax 311623413, e-mail 2zsberoun@tiscali.cz, 2zs@2zsberoun.cz http://www.2zsberoun.cz VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

Více

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pod názvem Výstavba a rekonstrukce chodníků

Více

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ k veřejné zakázce na dodávky s názvem OPLÁŠTĚNÍ

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ k veřejné zakázce na dodávky s názvem OPLÁŠTĚNÍ OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ k veřejné zakázce na dodávky s názvem OPLÁŠTĚNÍ Veřejná zakázka je součástí realizace projektu spolufinancovaného z Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 Zakázka zadávaná

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU Křižatky kanalizace a vodovod Příloha č. 1: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Adresa: Náměstí Míru 139 267 01 Králův Dvůr Česká republika Poradce zadavatele

Více

Povodí Odry, státní podnik. Ing. Miroslav Krajíček, generální ředitel

Povodí Odry, státní podnik.  Ing. Miroslav Krajíček, generální ředitel Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

Vybavení molekulární laboratoře Fakulty životního prostředí boxy a dokumentačním systémem

Vybavení molekulární laboratoře Fakulty životního prostředí boxy a dokumentačním systémem Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu k veřejné zakázce zadávané dle 18 odst. 3 dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název

Více

Výzva k podání nabídky - Základní údaje zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky - Základní údaje zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky - Základní údaje zadávací dokumentace Název veřejné zakázky: Lanovka - dodávka a montáž herního prvku, evidenční číslo: 20150014. Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu III.

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Výzva k podání nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Výzva k podání nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Výzva k podání nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu Vážení přátelé, Naše č. j.: 853/2011 Vyřizuje: Ing. Jan Studený Tel. č.: 724 303 746 E-mail: starosta@ricanyubrna.cz

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ ) Příloha č.1a materiálu k bodu č. programu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. HD Objektivy druh zadávacího řízení: název veřejné zakázky:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. HD Objektivy druh zadávacího řízení: název veřejné zakázky: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) název veřejné zakázky: HD Objektivy druh zadávacího řízení: Otevřené

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 300 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 24.3.20009 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) Kontaktní osoba: Martin Čech Tel.: 267 994 535 Fax: 272 936 597 E-mail: Martin.Cech@sfzp.cz Datum: 05.03.2009 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

Zvýšení protipovodňové ochrany města - ul. U Hrůbků. Statutární město Ostrava. Prokešovo náměstí 8, Ostrava.

Zvýšení protipovodňové ochrany města - ul. U Hrůbků. Statutární město Ostrava. Prokešovo náměstí 8, Ostrava. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava Doručovací číslo 701 26. https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1126.html

Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava Doručovací číslo 701 26. https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1126.html Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), 21 odst. 1 písm. a) otevřené

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu Název veřejné zakázky Zvýšení energetické úspory budovy MŠ Husova čtvrť Název zadavatele: Sídlo: Město Rosice IČ: 00282481

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: 13.03.2015 11h16m 0s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :00083143 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Divadlo F.X.Šaldy Liberec,pøíspìvková organizace (v Kè, s

Více

Veřejná zakázka: Revitalizace parku Malinová - Chrpová v městské části Praha 10

Veřejná zakázka: Revitalizace parku Malinová - Chrpová v městské části Praha 10 Základní údaje zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadané v otevřeném zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Způsob vystavení daňového dokladu a jeho splatnost: Závazné platební podmínky jsou uvedeny ve vzoru rámcové smlouvy o dílo (viz příloha č. 3 této ZD).

Způsob vystavení daňového dokladu a jeho splatnost: Závazné platební podmínky jsou uvedeny ve vzoru rámcové smlouvy o dílo (viz příloha č. 3 této ZD). ZÁKLADNÍ ÚDAJE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADANÉ V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Název veřejné zakázky:

Více

Úøad pro zastupování státu ve vìcech majetkových Územní pracovištì Ústí nad Labem, Mírové námìstí 36, Ústí nad Labem.

Úøad pro zastupování státu ve vìcech majetkových Územní pracovištì Ústí nad Labem, Mírové námìstí 36, Ústí nad Labem. 4821/UCV/2009-UCVR È.j.: UZSVM/UCV/4509/2009-UCVR Oznámení o vvbìrovém øízení a jeho Dodmínkách Úøad pro zastupování státu ve vìcech majetkových Územní pracovištì Ústí nad Labem, Mírové námìstí 36,400

Více

Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.

Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: 1. část - CENTRUM

Více

Název veřejné zakázky: Právní služby souvisejících s přípravou a vyjednáváním smluv o prodeji jednotek přiděleného množství (AAUs)

Název veřejné zakázky: Právní služby souvisejících s přípravou a vyjednáváním smluv o prodeji jednotek přiděleného množství (AAUs) Kontaktní osoba: Kateřina Vargová Tel.: 267 994 411 Fax: 272 936 597 E-mail: katerina.vargova@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Právní služby souvisejících s přípravou a vyjednáváním smluv o prodeji jednotek

Více

Zadávací dokumentace pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu

Zadávací dokumentace pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Zadávací dokumentace pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Zadavatel veřejné zakázky: Poukázky pro volný čas č. j. : KRPL 24511-4/ČJ-2015-1800VZ Název: Česká republika Krajské ředitelství policie Libereckého

Více

Příloha A. Přemostění silnice I/44 na Červenohorském sedle. Název veřejné zakázky: Zadavatel

Příloha A. Přemostění silnice I/44 na Červenohorském sedle. Název veřejné zakázky: Zadavatel Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

veřejná zakázka na stavební práce

veřejná zakázka na stavební práce k podlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zadavatel: Veřejná zakázka dle svého

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Dokumentace bouracích prací - dům kultury Chrastava

Více

Mikroregion Opavsko severozápad Úvalno Úvalno

Mikroregion Opavsko severozápad Úvalno Úvalno Mikroregion Opavsko severozápad Úvalno 58 793 91 Úvalno Výzva více zájemcům k podání nabídky a prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení k veřejné zakázce na výstavbu víceúčelových hřišť

Více

k dani z pøevodu nemovitostí

k dani z pøevodu nemovitostí Než zaènete vyplòovat tiskopis, pøeètìte si, prosím, pokyny Finanènímu úøadu v, ve, pro 02 Daòové identifikaèní èíslo Poplatník fyzická osoba právnická osoba 03 Rodné èíslo 04 Identifikaèní èíslo organizace

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, s dodržením zásad transparentnosti, rovného zacházení a

Více

Statutární město Ostrava, městský obvod Hrabová

Statutární město Ostrava, městský obvod Hrabová Statutární město Ostrava Městský obvod Hrabová Název VZ: Vyřizuje: Revitalizace ploch Šídlovec-Šrobárova-V. Huga, Ostrava Hrabová -komunikace a zpevněné plochy Králová Svatava Datum: 11. 8. 2016 Věc: zjednodušené

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Zateplení zdravotního střediska v Katovicích

Zateplení zdravotního střediska v Katovicích V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y A Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Zateplení zdravotního střediska v Katovicích V Katovicích, dne 6. února

Více

Další údaje zadávací dokumentace

Další údaje zadávací dokumentace Příloha č. 1 Další údaje zadávací dokumentace Název veřejné zakázky: Nákup zařízení pro obor Truhlář a Elektrikář Název programů: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektů: Budoucnost

Více

Páteřní prvky sítě LAN ČZU

Páteřní prvky sítě LAN ČZU Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Páteřní

Více

Rekonstrukce kotelny ZŠ Mysločovice

Rekonstrukce kotelny ZŠ Mysločovice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem Rekonstrukce kotelny ZŠ Mysločovice zadávanou jako zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb.

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. 1. Identifikační údaje zadavatele: Název a sídlo zadavatele: Obec Kamenný Přívoz Kamenný Přívoz 285, 252 82 Kamenný Přívoz IČ: 00241351,

Více

Komplexní zajištění služeb v oblasti BOZP a PO

Komplexní zajištění služeb v oblasti BOZP a PO Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu k veřejné zakázce zadávané dle 18 odst. 3 dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE DLE UST. 6 ZÁKONA Č. 137/2006 Sb., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE DLE UST. 6 ZÁKONA Č. 137/2006 Sb., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE DLE UST. 6 ZÁKONA Č. 137/2006 Sb., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Návrh stavby

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: Výměna zdrojů vytápění a vybavení kotelny Druh výběrového řízení: Zakázka malého rozsahu zadaná mimo režim zákona

Více

Úspora energie objektu 113. budova v Baťově areálu Zlín

Úspora energie objektu 113. budova v Baťově areálu Zlín VIZIA a.s. Úspora energie objektu 113. budova v Baťově areálu Zlín zateplení obvodového pláště, zateplení střechy, výměna oken a dveří. 1 / 5 Oddíl I: Veřejný zadavatel Název, adresa a kontaktní místo/místa

Více

1/8. Jez Lhotka - rybochod - II. etapa. Název veřejné zakázky: Zadavatel

1/8. Jez Lhotka - rybochod - II. etapa. Název veřejné zakázky: Zadavatel Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), 21 odst. 1 písm. a) otevřené

Více

OBEC KOLOVÁ. Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce (VZMR) Preambule. Identifikační údaje zadavatele

OBEC KOLOVÁ. Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce (VZMR) Preambule. Identifikační údaje zadavatele OBEC KOLOVÁ Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce (VZMR) Preambule Obec Kolová (dále jen zadavatel ) vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu (VZMR) ve smyslu ust.

Více

Veřejná zakázka: Snížení energetické náročnosti MŠ na území m.č. Praha 10-4 objekty II. Stavební práce 45000000-7

Veřejná zakázka: Snížení energetické náročnosti MŠ na území m.č. Praha 10-4 objekty II. Stavební práce 45000000-7 Základní údaje zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadané v otevřeném zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Dodávka laboratorního nábytku

Dodávka laboratorního nábytku Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou podle 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. v platném znění (dále jen zákon) s názvem Dodávka

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Rekonstrukce

Více

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP VÝZVA k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadavatel město Kolín Zastoupený Mgr. Bc. Vítem

Více

Zateplení ZŠ Chvalšiny

Zateplení ZŠ Chvalšiny VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení ( 38) podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na podlimitní zakázku na dodávku a v souladu se Závaznými

Více

ČR - STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE Ústřední inspektorát Gorazdova 24, 120 00 Praha 2

ČR - STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE Ústřední inspektorát Gorazdova 24, 120 00 Praha 2 ČR - STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE Ústřední inspektorát Gorazdova 24, 120 00 Praha 2 Výzva k podání nabídky na vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a zadávací dokumentace pro

Více

TJ Sokol Brno, - Obřany - Maloměřice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TJ Sokol Brno, - Obřany - Maloměřice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie na dodávky, v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ). Postup

Více