5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky"

Transkript

1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro nìž je Úøad úøadem pùvodu podle èlánku 1.3 Madridské dohody a èlánku 2.1 Protokolu, jakož i žádosti o zápis dalších úkonù a zmìn týkajících se tìchto známek, jsou-li uvedené žádosti podány prostøednictvím Úøadu. Prùzkumový pracovník zajiš uje zpracování tìchto žádostí na pøíslušných formuláøích stanovených Mezinárodním úøadem WIPO a podává je u tohoto úøadu Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky Mezinárodní zápis ochranné známky umožòuje pøihlašovateli pøihlásit ochrannou známku do státù, které jsou smluvními stranami Madridské dohody nebo Protokolu na základì jediné žádosti o mezinárodní zápis podávané u Úøadu. Podle státù, do nichž pøihlašovatel ochrannou známku pøihlašuje a které uvede v žádosti, se žádost øídí: a) výluènì Madridskou dohodou, jsou-li v žádosti uvedeny výluènì státy, které jsou pouze smluvními stranami Madridské dohody a nejsou souèasnì smluvními stranami Protokolu; b) výluènì Protokolem, jsou-li v žádosti uvedeny výluènì státy, které jsou smluvními stranami Protokolu, bez ohledu na to, zda jsou též smluvními stranami Madridské dohody; c) Madridskou dohodou a Protokolem souèasnì (tzv. smíšená žádost), je-li v žádosti uveden alespoò jeden stát, který je pouze smluvní stranou Madridské dohody, (a není souèasnì smluvní stranou Protokolu) a alespoò jeden stát, který je smluvní stranou Protokolu (bez ohledu na to, zda je též smluvní stranou Madridské dohody). K podání žádosti o mezinárodní zápis ochranné známky u Úøadu musí být splnìny dvì podmínky: 1. Pøihlašovatel souèasnì podává nebo již podal pøihlášku téže ochranné známky u Úøadu nebo je vlastníkem téže ochranné známky zapsané v rejstøíku ochranných známek vedeným Úøadem; 2. Èeská republika je pro pøihlašovatele zemí pùvodu podle èlánku 1.3 Madridské dohody nebo Úøad je pro pøihlašovatele úøadem pùvodu podle èlánku 2.1 Protokolu. Podle èlánku 1.3 Madridské dohody je zemí pùvodu èlenská zemì Madridské dohody, v níž má pøihlašovatel skuteèný a opravdový prùmyslový nebo obchodní podnik. Nemá-li tento podnik na území žádné èlenské zemì Madridské dohody, je zemí pùvodu èlenská zemì Madridské dohody, v níž má pøihlašovatel místo trvalého pobytu nebo sídlo. Nemá-li ani místo trvalého pobytu nebo sídlo na území žádné èlenské zemì Madridské dohody, je zemí pùvodu ta èlenská zemì Madridské dohody, jíž je pøihlašovatel státním pøíslušníkem. Pøihlašovatel musí respektovat poøadí tìchto podmínek. Má-li napø. v jednom èlenském státì podnik a v druhém místo trvalého pobytu, je pro nìj zemí pùvodu stát, kde má podnik a nemùže si zvolit stát, kde má místo trvalého pobytu. Má-li však prùmyslový nebo obchodní podnik na území více èlenských státù Madridské dohody, mùže si jako zemi pùvodu vybrat kterýkoli z nich. Podle tohoto ustanovení je tøeba postupovat, jestliže se žádost o mezinárodní zápis øídí výluènì Madridskou dohodou nebo jestliže se øídí Madridskou dohodou a Protokolem souèasnì. Podle èlánku 2.1 Protokolu je úøadem pùvodu úøad èlenské zemì, v níž má pøihlašovatel skuteèný a opravdový prùmyslový nebo obchodní podnik nebo v níž má místo trvalého pobytu èi sídlo nebo jíž je státním pøíslušníkem. Na rozdíl od Madridské dohody nemusí být tyto podmínky splnìny v uvedeném poøadí a pøihlašovatel si mùže vybrat podle své volby úøad pùvodu ve státì, kde má podnik, místo trvalého pobytu èi sídlo nebo jehož je státním pøíslušníkem. Další odlišnost od Madridské dohody je v tom, že smluvní stranou Protokolu k Madridské dohodì mùže být vedle státu též mezinárodní organizace, která má spoleèný úøad pro zápis ochranných známek (napø. Evropská unie). Tento úøad je úøadem pùvodu pro pøihlašovatele, kteøí mají na území èlenských státù dané mezinárodní organizace podnik, místo trvalého pobytu èi sídlo nebo jsou státními pøíslušníky nìkterého z èlenských státù. Ustanovení

2 31 ÈÁST F Protokolu o úøadu pùvodu se vztahují pouze na žádosti o mezinárodní zápis ochranné známky, které se øídí výluènì Protokolem. Pøihlašovatel mùže v žádosti o mezinárodní zápis uplatnit právo pøednosti z pøihlášky ochranné známky v Èeské republice podle èlánku 4 PUÚ. Øídí-li se žádost o mezinárodní zápis výluènì Madridskou dohodou nebo øídí-li se Madridskou dohodou a Protokolem souèasnì, mùže Úøad odeslat mezinárodní pøihlášku ochranné známky k Mezinárodnímu úøadu WIPO až po zápisu ochranné známky do rejstøíku. Právo pøednosti z pøihlášky ochranné známky v Èeské republice je možné uplatnit jen tehdy, je-li ochranná známka zapsána do rejstøíku ochranných známek Èeské republiky do šesti mìsícù od data podání pøihlášky. Uplatòuje-li pøihlašovatel právo pøednosti z pøihlášky v Èeské republice, je proto žádoucí, aby podal žádost o mezinárodní zápis souèasnì s podáním této pøihlášky nebo nejpozdìji do 14 dnù po jejím podání. Pokud Úøad obdrží žádost o mezinárodní zápis pozdìji nebo má-li pøihláška nedostatky, které musí pøihlašovatel odstranit, nelze z technických dùvodù øízení o pøihlášce do šesti mìsícù od jejího podání ukonèit a pøihlašovatel pøichází o možnost pøiznání práva pøednosti z této pøihlášky. Øídí-li se žádost o mezinárodní zápis výluènì Protokolem, mùže Úøad odeslat mezinárodní pøihlášku k Mezinárodnímu úøadu WIPO už na základì podané pøihlášky v Èeské republice. V tom pøípadì je možné uplatnit právo pøednosti z pøihlášky ochranné známky v Èeské republice podle èlánku 4 PUÚ za pøedpokladu, že žádost o mezinárodní zápis ochranné známky je podána u Úøadu nejpozdìji do šesti mìsícù od data podání pøihlášky ochranné známky. Úøad poté musí odeslat mezinárodní pøihlášku ochranné známky k Mezinárodnímu úøadu WIPO do dvou mìsícù od data podání žádosti o mezinárodní zápis, aby bylo právo pøednosti z národní pøihlášky uznáno Mezinárodním úøadem WIPO. Náležitosti žádosti o mezinárodní zápis jsou uvedeny v ustanovení 12 a 13 vyhlášky. Žádost o mezinárodní zápis podává vlastník (pøihlašovatel) na jednotném formuláøi Úøadu. Každá žádost o mezinárodní zápis ochranné známky podléhá správnímu poplatku podle zákona è. 634/2004 Sb. o správních poplatcích. Dále je pøihlašovatel povinen zaplatit Mezinárodnímu úøadu WIPO poplatky za mezinárodní zápis ochranné známky stanovené Spoleèným provádìcím øádem k Madridské dohodì o mezinárodním zápisu ochranných známek a Protokolu k této dohodì. Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky obdrží v podatelnì Úøadu podací razítko a èíslo jednací. Administrativní pracovník oddìlení vstupního a poplatkového podanou žádost okopíruje, originál ve spisových deskách pøedá administrativnímu pracovníkovi odboru ochranných známek k pøidìlení a kopii pøedá prùzkumovému pracovníkovi, který vyøizuje nebo vyøizoval národní pøihlášku pøedmìtné známky. Vyøízením žádosti v databázi založí prùzkumový pracovník spis pro mezinárodní øízení ochranné známky (vèetnì vygenerování èísla spisu), který je od této chvíle zcela oddìlen od národního spisu. Prùzkumový pracovník oddìlení mezinárodních ochranných známek zkontroluje správnost uvedených údajù, zaznamená do databáze státy, v nichž pøihlašovatel požaduje ochranu a seznam výrobkù a služeb pøeložený do francouzštiny nebo do angliètiny. Pøihlašované oznaèení musí být totožné s oznaèením uvedeným v pøihlášce ochranné známky podané u Úøadu nebo s ochrannou známkou zapsanou v rejstøíku. Seznam výrobkù a služeb pro mezinárodní øízení musí mít stejný rozsah nebo mùže být užší než u pøihlášky nebo u zapsané ochranné známky v Èeské republice. Seznam výrobkù a služeb musí pøihlašovatel pøedložit ve francouzském nebo v anglickém jazyce podle svého výbìru. Požaduje-li pøihlašovatel ochrannou známku pøihlásit do USA, musí k žádosti pøiložit prohlášení o úmyslu užívat ochrannou známku v tomto státì. Prohlášení pøihlašovatel pøedkládá na zvláštním formuláøi v angliètinì vypracovaném Mezinárodním úøadem WIPO. Prohlášení musí být podepsáno pøímo pøihlašovatelem, a to i v pøípadì, že má pro øízení o žádosti o mezinárodní zápis ustanoveného zástupce. Zjistí-li prùzkumový pracovník, že žádost o mezinárodní zápis ochranné známky má nedostatky, které brání dalšímu øízení, vyzve písemnì pøihlašovatele, aby ve stanovené lhùtì tyto nedostatky odstranil. Pokud pøihlašovatel nedostatky žádosti neodstraní, prùzkumový pracovník zastaví øízení usnesením podle ustanovení 66 odst. 1 písm. c) správního øádu. Nebyl-li ve stanovené lhùtì zaplacen správní poplatek, zastaví prùzkumový pracovník øízení usnesením podle ustanovení 66 odst. 1 písm. d) správního øádu. Pøihlašovatel rovnìž mùže vzít svou žádost kdykoli zpìt. V tom pøípadì prùzkumový pracovník rovnìž zastaví øízení usnesením podle ustanovení 66 odst. 1 písm. a) správního øádu.

3 32 Pokud žádost nemá formální nedostatky nebo pokud byly tyto nedostatky ve stanovené lhùtì odstranìny, vypracuje prùzkumový pracovník žádost o mezinárodní zápis k Mezinárodnímu úøadu WIPO a vytiskne standardní formuláø mezinárodní pøihlášky poskytovaný tímto úøadem. Formuláø obsahuje kompletní seznam èlenských státù Madridské dohody a Protokolu, v nìmž na základì žádosti pøihlašovatele vyznaèí prùzkumový pracovník státy, v nichž se požaduje ochrana. Mezinárodní pøihlášku po podpisu a schválení vedoucím oddìlení zašle Mezinárodnímu úøadu WIPO v jednom vyhotovení, další vyhotovení založí do spisu. Je-li žádost o mezinárodní zápis podána na základì pøihlášky ochranné známky v Èeské republice a obsahuje-li alespoò jeden stát, který je èlenem pouze Madridské dohody a není souèasnì èlenem Protokolu, vypracuje prùzkumový pracovník mezinárodní pøihlášku k Mezinárodnímu úøadu až po zápisu ochranné známky do rejstøíku. Jestliže øízení o pøihlášce ochranné známky skonèí s negativním výsledkem (napø. pravomocným rozhodnutím o zamítnutí pøihlášky), nelze v žádosti o mezinárodní zápis pokraèovat a prùzkumový pracovník øízení ukonèí usnesením o zastavení øízení o žádosti podle 66 odst. 1 písm. g) správního øádu. Jsou-li v žádosti uvedeny výluènì státy, které jsou èleny Protokolu, bez ohledu na to, zda jsou souèasnì též èleny Madridské dohody, vypracuje prùzkumový pracovník mezinárodní pøihlášku poté, co je ukonèen formální prùzkum pøihlášky ochranné známky. Stejný formuláø žádosti o mezinárodní zápis vyplòuje vlastník ochranné známky, která již byla zapsána do rejstøíku. V takovém pøípadì prùzkumový pracovník, který vedl øízení o pøihlášce ochranné známky v Èeské republice, po obdržení kopie žádosti do spisu ochranné známky zapsané v Èeské republice pouze založí spis k mezinárodnímu øízení. Žádá-li vlastník ochranné známky ochranu ve státì, který není smluvním státem Madridské dohody nebo Protokolu k této dohodì, musí již bez úèasti Úøadu sám podat svou žádost pøímo u úøadu prùmyslového vlastnictví pøíslušného státu nebo u Úøadu pro harmonizaci vnitøního trhu (OHIM) v Alicante. Mezinárodní úøad WIPO po obdržení mezinárodní pøihlášky zjiš uje, zda má tato pøihláška všechny pøedepsané náležitosti a kontroluje správnost zatøídìní seznamu výrobkù a služeb podle platné verze mezinárodního tøídìní výrobkù a služeb pro úèely zápisu ochranných známek. Shledá-li v mezinárodní pøihlášce nedostatky, pro nìž nelze pokraèovat v øízení, sdìlí je zprávou úøadu, který mezinárodní pøihlášku podal a pøihlašovateli nebo jeho zástupci spolu se lhùtou pro jejich odstranìní. Vytèené nedostatky odstraòuje buï pøihlašovatel (napø. zaplacení poplatkù za mezinárodní pøihlášku) nebo úøad, který pøihlášku podal v pøípadné souèinnosti s pøihlašovatelem (napø. upøesnìní pøíliš obecných termínù v seznamu výrobkù a služeb). Po obdržení zprávy Mezinárodního úøadu WIPO, zašle prùzkumový pracovník její kopii pøihlašovateli. Odstraòuje-li nedostatky mezinárodní pøihlášky prùzkumový pracovník v souèinnosti s pøihlašovatelem, stanoví mu pøimìøenou lhùtu pro jejich odstranìní nebo pro jiné vyjádøení ve vìci. Lhùtu stanovenou Mezinárodním úøadem WIPO (tøi mìsíce od data zprávy) nelze prodloužit. Na základì pøíslušného vyjádøení pøihlašovatele zašle prùzkumový pracovník zprávu Mezinárodnímu úøadu WIPO, v níž vytèené nedostatky odstraní. Pokud mezinárodní pøihláška nemá nedostatky, bránící v dalším øízení nebo pokud byly tyto nedostatky ve stanovené lhùtì odstranìny, zapíše Mezinárodní úøad WIPO ochrannou známku do mezinárodního rejstøíku ochranných známek a pøidìlí jí èíslo mezinárodního zápisu. O mezinárodním zápisu ochranné známky vyhotoví osvìdèení, které zašle pøihlašovateli. Úøadu, který mezinárodní pøihlášku podal, zašle oznámení o mezinárodním zápisu obsahující všechny údaje o mezinárodní ochranné známce zapsané v mezinárodním rejstøíku. Po obdržení oznámení o mezinárodním zápisu ochranné známky, zapíše prùzkumový pracovník do databáze èíslo a datum mezinárodního zápisu a datum práva pøednosti. Souèasnì zkontroluje a pøípadnì upraví seznam výrobkù a služeb a jeho zatøídìní. Poté zaznamená do databáze údaj o provedení mezinárodního zápisu ochranné známky. Tím je øízení o žádosti o mezinárodní zápis ochranné známky ukonèeno a prùzkumový pracovník spis se žádostí o mezinárodní zápis pøedá do oddìlení rejstøíkù k uložení do archivu. Došloli bìhem øízení o mezinárodní pøihlášce ke zmìnì zatøídìní seznamu výrobkù a služeb nebo k upøesnìní nìkterých obecných pojmù v tomto seznamu, vyrozumí o tom prùzkumový pracovník vedoucího oddìlení,

4 33 ÈÁST F který zajistí provedení úøední opravy seznamu výrobkù a služeb pøi zápisu ochranné známky v Èeské republice tak, aby byl tento seznam v souladu s mezinárodním zápisem ochranné známky. Jestliže nedostatky vytèené Mezinárodním úøadem WIPO nejsou ve stanovené lhùtì odstranìny a ochranná známka v dùsledku toho nemùže být zapsána do mezinárodního rejstøíku, sdìlí tuto skuteènost Mezinárodní úøad pøihlašovateli a úøadu, který mezinárodní pøihlášku podal. Prùzkumový pracovník v tom pøípadì ukonèí øízení usnesením o zastavení øízení podle 66 odst. 1 písm. c) správního øádu. Mezinárodní úøad WIPO oznámí mezinárodní zápis ochranné známky úøadùm státù, do nichž byla ochranná známka pøihlášena (vyznaèené státy). Tyto úøady provádìjí vìcný prùzkum takto pøihlášené ochranné známky na základì vlastních vnitrostátních pøedpisù. Vìcný prùzkum musí být ukonèen ve lhùtì jednoho roku od data oznámení mezinárodního zápisu. Èlenské státy Protokolu si mohou k provedení prùzkumu zvolit delší lhùtu osmnácti mìsícù. Shledají-li úøady vyznaèených státù dùvod pro odmítnutí ochrany pøihlášeného oznaèení, sdìlí to Mezinárodnímu úøadu WIPO zprávou o prozatímním úplném nebo èásteèném odmítnutí ochrany, jejíž náležitosti upravuje Spoleèný provádìcí øád k Madridské dohodì a Protokolu. Teprve po uplynutí roèní nebo osmnáctimìsíèní lhùty je mezinárodní ochranná známka ve vyznaèeném státì považována za platnou se stejnými úèinky, jako kdyby byla v tomto státì zapsána do rejstøíku ochranných známek. Mezinárodní zápis ochranné známky je po dobu pìti let od data mezinárodního zápisu závislý na platnosti ochranné známky v zemi pùvodu a po tuto dobu nemùže existovat bez soubìžné existence národního zápisu v zemi pùvodu. Jestliže dojde k zániku ochranné známky v Èeské republice, na níž byl mezinárodní zápis ochranné známky založen (uplynutím doby platnosti, vzdáním se práv vlastníka, zrušením, prohlášením za neplatnou) v uvedené lhùtì pìti let, oznámí prùzkumový pracovník tuto skuteènost Mezinárodnímu úøadu WIPO, který mezinárodní zápis v mezinárodním rejstøíku zruší. Pokud se mezinárodní pøihláška ochranné známky øídí pouze Protokolem a byla podána na základì pøihlášky ochranné známky u Úøadu, postupuje prùzkumový pracovník stejným zpùsobem i v pøípadì, že øízení o pøihlášce ochranné známky skonèilo s negativním výsledkem (odmítnutím pøihlášky, zastavením øízení nebo zamítnutím pøihlášky) Žádosti o další úkony týkající se mezinárodní ochranné známky a o zápis zmìn v mezinárodním rejstøíku ochranných známek podle ustanovení 47 zákona Jde o následující žádosti: n žádost o následné vyznaèení (územní rozšíøení ochrany následnì po mezinárodním zápisu); n žádost o zápis zmìny vlastníka (pøevod ochranné známky); n žádost o zápis zmìny vlastníka pro èást seznamu výrobkù a služeb nebo jen pro nìkteré vyznaèené státy (èásteèný pøevod ochranné známky); n žádost o zápis zmìny jména nebo adresy vlastníka ; n žádost o omezení seznamu výrobkù a služeb; n žádost o zápis zástupce nebo zmìny zástupce, o zápis zmìny jména nebo adresy zástupce; n žádost o obnovu mezinárodního zápisu ochranné známky; n žádost o vzdání se ochrany v jednom nebo nìkolika státech Madridské dohody nebo Protokolu; n žádost o vzdání se práv u mezinárodní ochranné známky; n žádost o vzdání se práv u mezinárodní ochranné známky pro èást seznamu výrobkù nebo služeb; n žádost o zápis, zmìnu nebo zrušení licence k mezinárodní ochranné známce. n žádost o zápis zástavy do mezinárodního rejstøíku. Žádost o následné vyznaèení pro stát nebo státy, které jsou èleny Madridské dohody a nikoliv souèasnì též Protokolu, žádost o vzdání se ochrany v èlenském státì Madridské dohody, který není souèasnì též èlenem Protokolu nebo žádost o vzdání se práv, týkající se èlenských státù Madridské dohody, které nejsou souèasnì též èleny Protokolu, musí vlastník mezinárodní ochranné známky podat prostøednictvím Úøadu. Ostatní

5 34 žádosti mùže podat vlastník nebo jeho zástupce sám pøímo k Mezinárodnímu úøadu WIPO na formuláøi stanoveném tímto úøadem nebo je mùže podat prostøednictvím Úøadu. V tom pøípadì vypracuje na základì žádosti vlastníka po zaplacení stanoveného správního poplatku pøíslušné žádosti k Mezinárodnímu úøadu WIPO prùzkumový referent. Všechny žádosti procházejí podatelnou Úøadu, jejíž administrativní pracovník je oznaèí podacím razítkem. Administrativní pracovník oddìlení vstupního a poplatkového pøidìluje žádosti prùzkumovým pracovníkùm a vkládá je jako došlou poštu do databáze k jednotlivým spisùm. Poté administrativní pracovník oddìlení rejstøíkù pøedá žádosti spolu se spisy prùzkumovému pracovníkovi. Náležitosti žádostí o další úkony týkající se mezinárodní ochranné známky a o zápis zmìn v mezinárodním rejstøíku ochranných známek upravuje ustanovení 13 vyhlášky. Zjistí-li prùzkumový pracovník, že žádost má nedostatky, které brání dalšímu øízení, vyzve písemnì vlastníka mezinárodní ochranné známky, aby ve stanovené lhùtì tyto nedostatky odstranil. Pokud vlastník nedostatky žádosti neodstraní, prùzkumový pracovník zastaví øízení usnesením podle ustanovení 66 odst. 1 písm. c) správního øádu. Nebyl-li ve stanovené lhùtì zaplacen správní poplatek, zastaví prùzkumový pracovník øízení usnesením podle ustanovení 66 odst. 1 písm. d) správního øádu. Žadatel rovnìž mùže vzít svou žádost kdykoli zpìt. V tom pøípadì prùzkumový pracovník rovnìž zastaví øízení usnesením podle ustanovení 66 odst. 1 písm. a) správního øádu. Pøi vyøizování žádostí prùzkumový pracovník zaznamená do databáze nové údaje (státy požadované pøi následném vyznaèení, název a adresu nového vlastníka mezinárodní ochranné známky, nového zástupce apod.). Poté vypracuje žádost na zvláštním formuláøi, stanoveném Mezinárodním úøadem. Mezinárodní úøad WIPO po obdržení žádosti zjiš uje, zda má tato žádost všechny pøedepsané náležitosti. Shledá-li v žádosti nedostatky, pro nìž nelze pokraèovat v øízení, sdìlí je zprávou úøadu, který žádost podal a vlastníku mezinárodní ochranné známky nebo jeho zástupci spolu se lhùtou pro jejich odstranìní. Vytèené nedostatky odstraòuje buï vlastník (napø. zaplacení poplatkù za žádost stanovených Spoleèným provádìcím øádem k Madridské dohodì a k Protokolu k této dohodì) nebo úøad, který žádost podal v pøípadné souèinnosti s vlastníkem. Po obdržení zprávy Mezinárodního úøadu WIPO, zašle prùzkumový pracovník její kopii vlastníku. Odstraòuje-li nedostatky žádosti prùzkumový pracovník v souèinnosti s vlastníkem, stanoví mu pøimìøenou lhùtu pro jejich odstranìní nebo jiné vyjádøení ve vìci. Lhùtu stanovenou Mezinárodním úøadem WIPO nelze prodloužit. Na základì pøíslušného vyjádøení vlastníka zašle prùzkumový pracovník zprávu Mezinárodnímu úøadu WIPO, v níž vytèené nedostatky odstraní. Pokud žádost nemá nedostatky, bránící v dalším øízení nebo pokud byly tyto nedostatky ve stanovené lhùtì odstranìny, zapíše Mezinárodní úøad WIPO daný úkon (následné vyznaèení dalších státù) nebo požadovanou zmìnu (zmìna vlastníka) do mezinárodního rejstøíku ochranných známek. O zapsání úkonu nebo zmìny vyrozumí Mezinárodní úøad WIPO vlastníka mezinárodní ochranné známky. Úøadu, který podal žádost o tento úkon nebo o tuto zmìnu, zašle Mezinárodní úøad WIPO oznámení o zapsání uvedené skuteènosti do mezinárodního rejstøíku. Po obdržení tohoto oznámení zašle prùzkumový pracovník jeho kopii vlastníku mezinárodní ochranné známky nebo jeho zástupci. Tím je øízení o žádosti týkající se mezinárodní ochranné známky ukonèeno a prùzkumový pracovník spis pøedá do oddìlení rejstøíkù k uložení do archivu. Jestliže nedostatky vytèené Mezinárodním úøadem WIPO nejsou ve stanovené lhùtì odstranìny a žádost v dùsledku toho nemùže být kladnì vyøízena, sdìlí tuto skuteènost Mezinárodní úøad vlastníku mezinárodní ochranné známky a úøadu, který žádost podal. Prùzkumový pracovník v tom pøípadì zastaví øízení usnesením podle ustanovení 66 odst. 1 písm. c) správního øádu. Řízený dokument METODICKÉ POKYNY pro řízení před ÚPV Schváleno předsedou ÚPV s účinností od Dodatek č. 2 Výtisk č.

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK

MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK ze dne 14. dubna 1891, revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. èervna 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925,

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Druh Pravdivost podle 12 odst. 1 zákona z hlediska každého urèujícího pro jednotlivé druhy výsledkù u v e d e n o n í ž e p r o j e d n o t l i v é d

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 07/2011

OBCHODNÍ PODMÍNKY 07/2011 infolinka: +420 498 777 700, www.akcenta.eu OBCHODNÍ PODMÍNKY 07/2011 Obsah: Èást I. Spoleèná ustanovení Spoleèná ustanovení 1. Úvodní ustanovení 2. Pùsobnost 3. Identifikace a kontrola klienta 4. Postup

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Èást III. Podmínky pro užívání služby Internetové bankovnictví

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Èást III. Podmínky pro užívání služby Internetové bankovnictví OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané dne: 24. listopadu 2009 Obsah: Èást I. Spoleèná ustanovení 1. Úvodní ustanovení 2. Pùsobnost 3. Identifikace a kontrola klienta 4. Postup nakládání s produktem v pøípadì úmrtí

Více

SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje. Èlánek 1 SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje. Èlánek 1 SMLUVNÍ STRANY (ti~' ~ \~. ".r.. ~ -,," (/~ '- /'-" / o~ '- :~.~~:-""" SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje 1. Moravskoslezský kraj

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEÈNOSTI AKCENTA CZ, a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEÈNOSTI AKCENTA CZ, a.s. infolinka: +420 498 777 770, www.akcenta.eu PØÍLOHA è. 3 Všeobecné obchodní podmínky spoleènosti AKCENTA CZ, a.s. pro bezhotovostní obchodování s cizími mìnami a poskytování investièních a platebních služeb

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR ØÁD PRO VZDÌLÁVÁNÍ ÈINOVNIC A ÈINOVNÍKÙ Junáka - svazu skautù a skautek ÈR Výchova a vzdìlávání èinovnic a èinovníkù Junáka patøí ke stìžejním úkolùm nás všech. Je to nejenom otázka rozhodující pro budoucí

Více

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Informační brožura pro podnikatele Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Vydavatel: Ministerstvo zahranièních

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě. (ve znění platném k 1.

Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě. (ve znění platném k 1. Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě (ve znění platném k 1. lednu 2008) OBSAH První část: Definice Kapitola 1: Zkrácené výrazy,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1

Více

INFORMAÈNÍ BROŽURA SPOLEÈNOSTI

INFORMAÈNÍ BROŽURA SPOLEÈNOSTI INFORMAÈNÍ BROŽURA SPOLEÈNOSTI Verze 3/2011 platnost od: 1. 10. 2011 PØÍLOHA è. 4 Obsah 1 SLOVNÍÈEK POJMÙ: 1 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI 4 3 ZÁKLADNÍ INFORMACE O POSKYTOVANÝCH PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2002 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 6 Rozeslána dne 27. prosince 2002 Cena 46,- Kè OBSAH 48.Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince

Více

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb.

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb. 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. èervna 1995 o dùchodovém pojištìní Zmìna: 19/1996 Sb. Zmìna: 218/1996 Sb. Zmìna: 255/1996 Sb. Zmìna: 134/1997 Sb. (èást) Zmìna: 129/1997 Sb. Zmìna: 289/1997 Sb. Zmìna: 134/1997

Více

Systém akreditace klinických laboratoøí ve Velké Británii

Systém akreditace klinických laboratoøí ve Velké Británii Doc. MUDr. Milan Dastych, CSc., FN Brno Systém akreditace klinických laboratoøí ve Velké Británii Obory laboratorní medicíny se v celé široké lékaøské vìdì vyznaèují pomìrnì vysokým stupnìm exaktnosti.

Více

ROZSUDEK. takto: Odùvodnìn

ROZSUDEK. takto: Odùvodnìn 11 03 ~cf,+t 5 Ca 148/2006-35 c :ská REPUBLlKA, JMENEM ROZSUDEK REPUBLIKY Mìstský soud v Praze rozhodl v senátì složeném z pøedsedkynì JUDr. Evy Pechové a soudcù Mgr. Aleny Krýlové a Mgr. Jaromíra Sklenáøe

Více

Pøevod dat z programu ÚÈTO

Pøevod dat z programu ÚÈTO STEREO Pøevod dat z programu ÚÈTO % _ & _ ' Pøevod dat z programu ÚÈTO Popis instalace a pracovního postupu 2 Vážení uživatelé, pøinášíme Vám pøevodní mùstek z programu ÚÈTO firmy Tichý a spol. do programu

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

ENERGIE Z BIOMASY. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy. Dodavatelský tým VHS

ENERGIE Z BIOMASY. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy. Dodavatelský tým VHS Dodavatelský tým ENERGIE Z BIOMASY EVECO Brno, s.r.o. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy Ústav procesního a ekologického inženýrství,

Více

ŽÁDOST O MEZINÁRODNÍ ZÁPIS OCHRANNÉ ZNÁMKY

ŽÁDOST O MEZINÁRODNÍ ZÁPIS OCHRANNÉ ZNÁMKY ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 Telefon: 220 383 111 Fax: 224 324 718 E-mail: posta@upv.cz WWW.UPV.CZ ŽÁDOST O MEZINÁRODNÍ ZÁPIS OCHRANNÉ ZNÁMKY (Vyplní Úřad) Pořadové

Více

Systém přidělování nadačních příspěvků mladým vědcům do 40 let pro rok 2015

Systém přidělování nadačních příspěvků mladým vědcům do 40 let pro rok 2015 Systém přidělování nadačních příspěvků mladým vědcům do 40 let pro rok 2015 Část 1 1. Nadační fond Neuron na podporu vědy (Neuron), IČ: 01871188, se sídlem Tržiště 366/13, 118 00 Praha 1, byl zřízen zřizovací

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Dana Milotová Okamžik sestavení: 22.01.2015 11h44m15s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :48897426 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Základní škola Žïár nad Sázavou, Komenského 2 Žïár nad Sázavou

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Roèník 2003 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 2 Rozeslána dne 7. listopadu 2003 Cena 66,- Kè OBSAH 2. I n s t r u k c e Ministerstva spravedlnosti ze dne 18.

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Èástka 1 Vìstník Nejvyššího kontrolního úøadu 1998 Strana 7 Èást B: KONTROLNÍ ZÁVÌRY 97/03 Kontrolní závìr z kontrolní akce Televizní poplatky vybírané na základì zákona Kontrolní akce byla zaøazena do

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve středních školách je správním řízením, které se řídí ustanovením

Více

ČÁST D ČÁST D - TOPOGRAFIE POLOVODIČOVÝCH VÝROBKŮ

ČÁST D ČÁST D - TOPOGRAFIE POLOVODIČOVÝCH VÝROBKŮ ČÁST D - TOPOGRAFIE POLOVODIČOVÝCH VÝROBKŮ OBSAH 1. Právní předpisy upravující řízení o přihláškách topografií polovodičových výrobků 2 2. Vstupní řízení o přihlášce topografie polovodičového výrobku 2

Více

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1 Okam¾ité zprávy Nokia N76-1 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají ani jiný

Více

REKLAMAÈNÍ ØÁD A ZÁRUÈNÍ PODMÍNKY SPOLEÈNOSTI GEMAC, s.r.o. èeský výrobce plastových oken a dveøí REKLAMAÈNÍ ØÁD A ZÁRUÈNÍ PODMÍNKY SPOLEÈNOSTI GEMAC, s.r.o. I. Délka a plynutí záruèní doby 1. Záruèní

Více

Jana Mlejnecká v. r. pedsedkyn Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko

Jana Mlejnecká v. r. pedsedkyn Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko MIKROREGION HRÁDECKO CHRASTAVSKO Se sídlem: Mstský úad Chrastava, nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava Dobrovolný svazek obcí, I: 70908222 www.mikroregion.info OZNÁMENÍ O ZVEEJNNÍ NÁVRHU Závrený úet Mikroregionu

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

Předpis Notářské komory České republiky o Evidenci právních jednání pro případ smrti

Předpis Notářské komory České republiky o Evidenci právních jednání pro případ smrti Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14 Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 37 odst. 3 písm. q) zákona č. 358/1992 Sb.,

Více

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH RESORTNÍ PØEDPISY 1. Pøílohy II. Smìrnice MŽP o poskytování finanèních prostøedkù ze Státního fondu životního prostøedí ÈR na opatøení v rámci Státního programu na

Více

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748 27. z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem strava-moravská strava, Plynární 2748/6, v PSC: 702 72 v IC: 47675748 konané v Kongresovém sále Hotelu Imperial strava, ul.

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu

Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 Vinohrady crdux003w56j CRDUX003W56J Č. j.: DUCR-5218/12/Jr Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Rezervaèní systém pro restaurace

Rezervaèní systém pro restaurace Rezervaèní systém pro restaurace Spravujte svou restauraci rychle, snadno, efektivnì. J e t o tak snadné! Obsah: Strana 1. Pøedstavení rezervaèního systému pro restaurace...3 1.1. Co je redakèní systém

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95 ze dne 13. prosince 1995 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení

Více

METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY)

METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) POZNÁMKA VYDAVATELE A OBECNÝ ÚVOD Obsah 1 Předmět... 3 2 Cíl metodických pokynů...

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČSC. I. Základní ustanovení. Aktualizace 1.1.2009 1/5

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČSC. I. Základní ustanovení. Aktualizace 1.1.2009 1/5 PŘESTUPNÍ ŘÁD ČSC I. Základní ustanovení Článek 1. 1.1. Přestupní řád českého svazu cyklistiky (dále jen ČSC) stanovuje podmínky za nichž se uskutečňují změny oddílové či klubové (dále jen klubové) příslušnosti

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

SPOLEČNÝ PROVÁDĚCÍ ŘÁD

SPOLEČNÝ PROVÁDĚCÍ ŘÁD SPOLEČNÝ PROVÁDĚCÍ ŘÁD K MADRIDSKÉ DOHODĚ O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU OCHRANNÝCH ZNÁMEK A K PROTOKOLU K TÉTO DOHODĚ (platný k 1. lednu 2012) ISBN: 978-80-7282-2 KAPITOLA PRVNÍ: Pravidlo 1: Pravidlo 1bis: Pravidlo

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

OBECNÉ INFORMACE O RIZICÍCH OBCHODU

OBECNÉ INFORMACE O RIZICÍCH OBCHODU PØÍLOHA è. 5 OBECNÉ INFORMACE O RIZICÍCH OBCHODU Tyto informace obsahují pøehled základních druhù rizik spojených s investováním do investièních nástrojù v souvislosti s investièními službami poskytovanými

Více

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S.

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S. ~ 8. SEZNAM PØiLOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PSG, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2004 3. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2003 4. Rozvah a výkaz zisku

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

Profil kanceláře PŘEDNÍ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ ZEJMÉNA V OBLASTI IT PRÁVA, VČETNĚ E-COMMERCE, A V OBLASTI LITIGACÍ.

Profil kanceláře PŘEDNÍ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ ZEJMÉNA V OBLASTI IT PRÁVA, VČETNĚ E-COMMERCE, A V OBLASTI LITIGACÍ. Profil kanceláře PŘEDNÍ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ ZEJMÉNA V OBLASTI IT PRÁVA, VČETNĚ E-COMMERCE, A V OBLASTI LITIGACÍ. Advokátní kanceláø Mašek, Koèí, Aujezdský poskytuje komplexní právní pomoc, pøièemž v Èeské

Více

LOCARNSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ PRÙMYSLOVÝCH VZORÙ A MODELÙ,

LOCARNSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ PRÙMYSLOVÝCH VZORÙ A MODELÙ, LOCARNSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ PRÙMYSLOVÝCH VZORÙ A MODELÙ, podepsaná v Locarnu 8. øíjna 1968 a zmìnìná dne 28. záøí 1979 (vyhl. è. 28/1981 Sb., ve znìní vyhl. è. 85/1985 Sb.) Èlánek

Více

Článek III Zápisy do členské evidence vkladem

Článek III Zápisy do členské evidence vkladem P r a c o v n í s p o l ečnost nástavkových včelařů CZ, o.s. S MĚRNICE PRO VEDENÍ ČLENSKÉ EVIDENCE Článek I Úvodní ustanovení 1. Tato směrnice o vedení členské evidence se zřizuje v souladu s ustanovením

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Roèník 2003 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 4 Rozeslána dne 6. prosince 2003 Cena 46,- Kè OBSAH 28. Úplné znìní Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne

Více

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci.

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci. Partnerský program Partnerský program GS1 Czech Republic pøedstavuje, v souladu s celosvìtovými vývojovými trendy v oblasti obchodnì-technických vztahù, pokroèilý stupeò spolupráce mezi nositelem standardù

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ (PŘEKLAD) Preambule Členské státy Rady Evropy a další státy, podepsané níže, majíce za to, že cílem Rady Evropy je dosáhnout větší jednoty jejích členů; majíce na zřeteli

Více

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 9

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 9 Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 24. záøí 2001 Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 9 O B S A H: ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY A. Normativní èást 178. Cenové rozhodnutí è. 04/PROP/2001 179.

Více

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook T-Mobile SpeedManager Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook Obsah Na koho se mohu obrátit s žádostí o pomoc? 3 Instalace T-Mobile SpeedManager 4 Optimalizace provozu 4 Session Continuity

Více

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Portfolia s

Více

MEZINÁRODNÍ MIGRACE A MIGRACE V ÈESKÉ REPUBLICE

MEZINÁRODNÍ MIGRACE A MIGRACE V ÈESKÉ REPUBLICE MEZINÁRODNÍ MIGRACE A MIGRACE V ÈESKÉ REPUBLICE Jana Veselá Ústav veøejné správy a práva, FES, Univerzita Pardubice Abstrakt: Tento èlánek je vìnován problematice mezinárodní migrace, typùm pracovních

Více

E-shop - manuál. www.matesova.cz. Spravujte svùj internetový obchod rychle, snadno, efektivnì. -1-

E-shop - manuál. www.matesova.cz. Spravujte svùj internetový obchod rychle, snadno, efektivnì. -1- E-shop - manuál Spravujte svùj internetový obchod rychle, snadno, efektivnì. J e t o tak snadné! Obsah: Strana 1. Pøedstavení E-shopu...2 1.1. Co Vám náš e-shop umožní?...2 2 Rozhraní e-shopu....3 3. Postup

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název zakázky: Kantor

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ podle zákona č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím

ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ podle zákona č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím Obec Pravlov, Pravlov 30, 664 64 Dolní Kounice Směrnice č.1/2009 ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ podle zákona č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím Úvodní ustanovení:

Více

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah:

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah: Milí pøátelé, Výbor pro Bahá í nakladatelství pøipravil tento soubor, aby Vám pomohl pøi psaní textu a jeho korekturách. Následující informace se týkají jak psaní orientálních jmen latinkou, tak zpùsobu

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 PRAVIDLA PRO VYUŽÍVÁNÍ ÚČELOVÝCH NEINVESTIČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA STRAVOVÁNÍ DĚTÍ

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 PRAVIDLA PRO VYUŽÍVÁNÍ ÚČELOVÝCH NEINVESTIČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA STRAVOVÁNÍ DĚTÍ MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 PRAVIDLA PRO VYUŽÍVÁNÍ ÚČELOVÝCH NEINVESTIČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA STRAVOVÁNÍ DĚTÍ Čl. 1 Předmět úpravy 1) Účelem těchto pravidel je stanovit jednotný postup pro

Více

ČÁST CH ČÁST CH - OZNAČENÍ PŮVODU A ZEMĚPISNÁ OZNAČENÍ OBSAH

ČÁST CH ČÁST CH - OZNAČENÍ PŮVODU A ZEMĚPISNÁ OZNAČENÍ OBSAH ČÁST CH - OZNAČENÍ PŮVODU A ZEMĚPISNÁ OZNAČENÍ OBSAH 1. Zahájení správního řízení ve věci označení původu/zeměpisných označení 3 1.1 Podání ve věci 3 1.2 Forma podání 3 1.3 Doručování 3 1.4 Úkony průzkumového

Více

Zpravodaj. Platby SIPO. Nový zákon chrání byty družstevníkù. Upozornìní dlužníkùm: Prominutí poplatkù z prodlení. Upozornìní družstevníkùm:

Zpravodaj. Platby SIPO. Nový zákon chrání byty družstevníkù. Upozornìní dlužníkùm: Prominutí poplatkù z prodlení. Upozornìní družstevníkùm: Vydává SBD Chomutov, K. Svìtlé 1936, Chomutov Zpravodaj www.sbdcv.cz Zpravodaj Stavebního bytového družstva Chomutov èíslo: 2/2005 Upozornìní dlužníkùm: Prominutí poplatkù z prodlení Pøedstavenstvo SBD

Více

Předpis Notářské komory České republiky o Rejstříku zástav

Předpis Notářské komory České republiky o Rejstříku zástav Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14 Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 37 odst. 3, písm. t) zákona č. 358/1992 Sb.,

Více

1. Žadatel. 2. Informace. STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA Plzeň, Klatovská 109.

1. Žadatel. 2. Informace. STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA Plzeň, Klatovská 109. STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA Plzeň, Klatovská 109 SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č. j.: STR 48/2015 Vypracoval: Ing. Rostislav Študent, ředitel školy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Základní škola ****, příspěvková organizace Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Vypracoval: PhDr.

Více

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 PESdde KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 1. Co je nového ve verzi 2.3 Proti verzi 2.1 jsou v této verzi dvì významná vylepšení: 1. Server nyní stále

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV TAJEMNÍK ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI S M Ě R N I C E č. S /2009 O ZŘIZOVÁNÍ VĚCNÝCH BŘEMEN Garant: Rozsah působnosti: Ludmila Wágnerová, odbor majetkoprávní Uvolnění členové zastupitelstva

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

Odpovednost autosalonu Amilo Car a.s. za vady vozidla a právní záruka

Odpovednost autosalonu Amilo Car a.s. za vady vozidla a právní záruka Reklamační řád Tento dokument obsahuje Reklamační řád (dále jen RŘ ) autosalonu Amilo car a.s. se sídlem ve Zlíně, Prštné 526, 760 01, Zlín, IČ: 28278801, společnost zapsaná v obchodním rejstříku v Brně,

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉ FEDERACE FLORBALU VOZÍČKÁŘŮ

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉ FEDERACE FLORBALU VOZÍČKÁŘŮ PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉ FEDERACE FLORBALU VOZÍČKÁŘŮ 1. Základní ustanovení 2. Přestup 3. Hostování 4. Zamezení možnosti přestupu či hostování hráče 5. Rozhodování o přestupu 6. Rozhodování o hostování 7. Oznamování

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 3/2014

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 3/2014 Základní škola a mateřská škola Hvozd, Hvozd 84, 798 55 Hvozd ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č.j.: 3/2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 25.2.2014 Směrnice

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Příloha č.1 Výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby zadávané v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

SMÌRNICE hry. Praha, 2004. I. vydání, platnost od 1. 9. 2004 Vèetnì dodatkù a výkladu smìrnic

SMÌRNICE hry. Praha, 2004. I. vydání, platnost od 1. 9. 2004 Vèetnì dodatkù a výkladu smìrnic SMÌRNICE hry Praha, 2004 I. vydání, platnost od 1. 9. 2004 Vèetnì dodatkù a výkladu smìrnic 1 2 OBSAH 1. Všeobecné podmínky úèasti (podmínky úèasti)... 5 25 2. Požární útok Plamen (útok Plamen)... 26 31

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

PŘIHLÁŠKA UŽITNÉHO VZORU se žádostí o zápis užitného vzoru do rejstříku

PŘIHLÁŠKA UŽITNÉHO VZORU se žádostí o zápis užitného vzoru do rejstříku ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 220 383 111 Fax: 224 324 718 posta@upv.cz WWW.UPV.CZ PŘIHLÁŠKA UŽITNÉHO VZORU se žádostí o zápis užitného vzoru do rejstříku (Vyplní Úřad)

Více

OCHRANNÉ ZNÁMKY (v praxi)

OCHRANNÉ ZNÁMKY (v praxi) OCHRANNÉ ZNÁMKY (v praxi) Mgr. Jana Burešová Osnova 1. Cíl, metodika a teoreticko - právní východiska 2. Klíčové pojmy 3. Ochranné známky 4. Ochrana známek 5. Registrace ochranné známky 1. Cíl, metodika

Více