5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky"

Transkript

1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro nìž je Úøad úøadem pùvodu podle èlánku 1.3 Madridské dohody a èlánku 2.1 Protokolu, jakož i žádosti o zápis dalších úkonù a zmìn týkajících se tìchto známek, jsou-li uvedené žádosti podány prostøednictvím Úøadu. Prùzkumový pracovník zajiš uje zpracování tìchto žádostí na pøíslušných formuláøích stanovených Mezinárodním úøadem WIPO a podává je u tohoto úøadu Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky Mezinárodní zápis ochranné známky umožòuje pøihlašovateli pøihlásit ochrannou známku do státù, které jsou smluvními stranami Madridské dohody nebo Protokolu na základì jediné žádosti o mezinárodní zápis podávané u Úøadu. Podle státù, do nichž pøihlašovatel ochrannou známku pøihlašuje a které uvede v žádosti, se žádost øídí: a) výluènì Madridskou dohodou, jsou-li v žádosti uvedeny výluènì státy, které jsou pouze smluvními stranami Madridské dohody a nejsou souèasnì smluvními stranami Protokolu; b) výluènì Protokolem, jsou-li v žádosti uvedeny výluènì státy, které jsou smluvními stranami Protokolu, bez ohledu na to, zda jsou též smluvními stranami Madridské dohody; c) Madridskou dohodou a Protokolem souèasnì (tzv. smíšená žádost), je-li v žádosti uveden alespoò jeden stát, který je pouze smluvní stranou Madridské dohody, (a není souèasnì smluvní stranou Protokolu) a alespoò jeden stát, který je smluvní stranou Protokolu (bez ohledu na to, zda je též smluvní stranou Madridské dohody). K podání žádosti o mezinárodní zápis ochranné známky u Úøadu musí být splnìny dvì podmínky: 1. Pøihlašovatel souèasnì podává nebo již podal pøihlášku téže ochranné známky u Úøadu nebo je vlastníkem téže ochranné známky zapsané v rejstøíku ochranných známek vedeným Úøadem; 2. Èeská republika je pro pøihlašovatele zemí pùvodu podle èlánku 1.3 Madridské dohody nebo Úøad je pro pøihlašovatele úøadem pùvodu podle èlánku 2.1 Protokolu. Podle èlánku 1.3 Madridské dohody je zemí pùvodu èlenská zemì Madridské dohody, v níž má pøihlašovatel skuteèný a opravdový prùmyslový nebo obchodní podnik. Nemá-li tento podnik na území žádné èlenské zemì Madridské dohody, je zemí pùvodu èlenská zemì Madridské dohody, v níž má pøihlašovatel místo trvalého pobytu nebo sídlo. Nemá-li ani místo trvalého pobytu nebo sídlo na území žádné èlenské zemì Madridské dohody, je zemí pùvodu ta èlenská zemì Madridské dohody, jíž je pøihlašovatel státním pøíslušníkem. Pøihlašovatel musí respektovat poøadí tìchto podmínek. Má-li napø. v jednom èlenském státì podnik a v druhém místo trvalého pobytu, je pro nìj zemí pùvodu stát, kde má podnik a nemùže si zvolit stát, kde má místo trvalého pobytu. Má-li však prùmyslový nebo obchodní podnik na území více èlenských státù Madridské dohody, mùže si jako zemi pùvodu vybrat kterýkoli z nich. Podle tohoto ustanovení je tøeba postupovat, jestliže se žádost o mezinárodní zápis øídí výluènì Madridskou dohodou nebo jestliže se øídí Madridskou dohodou a Protokolem souèasnì. Podle èlánku 2.1 Protokolu je úøadem pùvodu úøad èlenské zemì, v níž má pøihlašovatel skuteèný a opravdový prùmyslový nebo obchodní podnik nebo v níž má místo trvalého pobytu èi sídlo nebo jíž je státním pøíslušníkem. Na rozdíl od Madridské dohody nemusí být tyto podmínky splnìny v uvedeném poøadí a pøihlašovatel si mùže vybrat podle své volby úøad pùvodu ve státì, kde má podnik, místo trvalého pobytu èi sídlo nebo jehož je státním pøíslušníkem. Další odlišnost od Madridské dohody je v tom, že smluvní stranou Protokolu k Madridské dohodì mùže být vedle státu též mezinárodní organizace, která má spoleèný úøad pro zápis ochranných známek (napø. Evropská unie). Tento úøad je úøadem pùvodu pro pøihlašovatele, kteøí mají na území èlenských státù dané mezinárodní organizace podnik, místo trvalého pobytu èi sídlo nebo jsou státními pøíslušníky nìkterého z èlenských státù. Ustanovení

2 31 ÈÁST F Protokolu o úøadu pùvodu se vztahují pouze na žádosti o mezinárodní zápis ochranné známky, které se øídí výluènì Protokolem. Pøihlašovatel mùže v žádosti o mezinárodní zápis uplatnit právo pøednosti z pøihlášky ochranné známky v Èeské republice podle èlánku 4 PUÚ. Øídí-li se žádost o mezinárodní zápis výluènì Madridskou dohodou nebo øídí-li se Madridskou dohodou a Protokolem souèasnì, mùže Úøad odeslat mezinárodní pøihlášku ochranné známky k Mezinárodnímu úøadu WIPO až po zápisu ochranné známky do rejstøíku. Právo pøednosti z pøihlášky ochranné známky v Èeské republice je možné uplatnit jen tehdy, je-li ochranná známka zapsána do rejstøíku ochranných známek Èeské republiky do šesti mìsícù od data podání pøihlášky. Uplatòuje-li pøihlašovatel právo pøednosti z pøihlášky v Èeské republice, je proto žádoucí, aby podal žádost o mezinárodní zápis souèasnì s podáním této pøihlášky nebo nejpozdìji do 14 dnù po jejím podání. Pokud Úøad obdrží žádost o mezinárodní zápis pozdìji nebo má-li pøihláška nedostatky, které musí pøihlašovatel odstranit, nelze z technických dùvodù øízení o pøihlášce do šesti mìsícù od jejího podání ukonèit a pøihlašovatel pøichází o možnost pøiznání práva pøednosti z této pøihlášky. Øídí-li se žádost o mezinárodní zápis výluènì Protokolem, mùže Úøad odeslat mezinárodní pøihlášku k Mezinárodnímu úøadu WIPO už na základì podané pøihlášky v Èeské republice. V tom pøípadì je možné uplatnit právo pøednosti z pøihlášky ochranné známky v Èeské republice podle èlánku 4 PUÚ za pøedpokladu, že žádost o mezinárodní zápis ochranné známky je podána u Úøadu nejpozdìji do šesti mìsícù od data podání pøihlášky ochranné známky. Úøad poté musí odeslat mezinárodní pøihlášku ochranné známky k Mezinárodnímu úøadu WIPO do dvou mìsícù od data podání žádosti o mezinárodní zápis, aby bylo právo pøednosti z národní pøihlášky uznáno Mezinárodním úøadem WIPO. Náležitosti žádosti o mezinárodní zápis jsou uvedeny v ustanovení 12 a 13 vyhlášky. Žádost o mezinárodní zápis podává vlastník (pøihlašovatel) na jednotném formuláøi Úøadu. Každá žádost o mezinárodní zápis ochranné známky podléhá správnímu poplatku podle zákona è. 634/2004 Sb. o správních poplatcích. Dále je pøihlašovatel povinen zaplatit Mezinárodnímu úøadu WIPO poplatky za mezinárodní zápis ochranné známky stanovené Spoleèným provádìcím øádem k Madridské dohodì o mezinárodním zápisu ochranných známek a Protokolu k této dohodì. Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky obdrží v podatelnì Úøadu podací razítko a èíslo jednací. Administrativní pracovník oddìlení vstupního a poplatkového podanou žádost okopíruje, originál ve spisových deskách pøedá administrativnímu pracovníkovi odboru ochranných známek k pøidìlení a kopii pøedá prùzkumovému pracovníkovi, který vyøizuje nebo vyøizoval národní pøihlášku pøedmìtné známky. Vyøízením žádosti v databázi založí prùzkumový pracovník spis pro mezinárodní øízení ochranné známky (vèetnì vygenerování èísla spisu), který je od této chvíle zcela oddìlen od národního spisu. Prùzkumový pracovník oddìlení mezinárodních ochranných známek zkontroluje správnost uvedených údajù, zaznamená do databáze státy, v nichž pøihlašovatel požaduje ochranu a seznam výrobkù a služeb pøeložený do francouzštiny nebo do angliètiny. Pøihlašované oznaèení musí být totožné s oznaèením uvedeným v pøihlášce ochranné známky podané u Úøadu nebo s ochrannou známkou zapsanou v rejstøíku. Seznam výrobkù a služeb pro mezinárodní øízení musí mít stejný rozsah nebo mùže být užší než u pøihlášky nebo u zapsané ochranné známky v Èeské republice. Seznam výrobkù a služeb musí pøihlašovatel pøedložit ve francouzském nebo v anglickém jazyce podle svého výbìru. Požaduje-li pøihlašovatel ochrannou známku pøihlásit do USA, musí k žádosti pøiložit prohlášení o úmyslu užívat ochrannou známku v tomto státì. Prohlášení pøihlašovatel pøedkládá na zvláštním formuláøi v angliètinì vypracovaném Mezinárodním úøadem WIPO. Prohlášení musí být podepsáno pøímo pøihlašovatelem, a to i v pøípadì, že má pro øízení o žádosti o mezinárodní zápis ustanoveného zástupce. Zjistí-li prùzkumový pracovník, že žádost o mezinárodní zápis ochranné známky má nedostatky, které brání dalšímu øízení, vyzve písemnì pøihlašovatele, aby ve stanovené lhùtì tyto nedostatky odstranil. Pokud pøihlašovatel nedostatky žádosti neodstraní, prùzkumový pracovník zastaví øízení usnesením podle ustanovení 66 odst. 1 písm. c) správního øádu. Nebyl-li ve stanovené lhùtì zaplacen správní poplatek, zastaví prùzkumový pracovník øízení usnesením podle ustanovení 66 odst. 1 písm. d) správního øádu. Pøihlašovatel rovnìž mùže vzít svou žádost kdykoli zpìt. V tom pøípadì prùzkumový pracovník rovnìž zastaví øízení usnesením podle ustanovení 66 odst. 1 písm. a) správního øádu.

3 32 Pokud žádost nemá formální nedostatky nebo pokud byly tyto nedostatky ve stanovené lhùtì odstranìny, vypracuje prùzkumový pracovník žádost o mezinárodní zápis k Mezinárodnímu úøadu WIPO a vytiskne standardní formuláø mezinárodní pøihlášky poskytovaný tímto úøadem. Formuláø obsahuje kompletní seznam èlenských státù Madridské dohody a Protokolu, v nìmž na základì žádosti pøihlašovatele vyznaèí prùzkumový pracovník státy, v nichž se požaduje ochrana. Mezinárodní pøihlášku po podpisu a schválení vedoucím oddìlení zašle Mezinárodnímu úøadu WIPO v jednom vyhotovení, další vyhotovení založí do spisu. Je-li žádost o mezinárodní zápis podána na základì pøihlášky ochranné známky v Èeské republice a obsahuje-li alespoò jeden stát, který je èlenem pouze Madridské dohody a není souèasnì èlenem Protokolu, vypracuje prùzkumový pracovník mezinárodní pøihlášku k Mezinárodnímu úøadu až po zápisu ochranné známky do rejstøíku. Jestliže øízení o pøihlášce ochranné známky skonèí s negativním výsledkem (napø. pravomocným rozhodnutím o zamítnutí pøihlášky), nelze v žádosti o mezinárodní zápis pokraèovat a prùzkumový pracovník øízení ukonèí usnesením o zastavení øízení o žádosti podle 66 odst. 1 písm. g) správního øádu. Jsou-li v žádosti uvedeny výluènì státy, které jsou èleny Protokolu, bez ohledu na to, zda jsou souèasnì též èleny Madridské dohody, vypracuje prùzkumový pracovník mezinárodní pøihlášku poté, co je ukonèen formální prùzkum pøihlášky ochranné známky. Stejný formuláø žádosti o mezinárodní zápis vyplòuje vlastník ochranné známky, která již byla zapsána do rejstøíku. V takovém pøípadì prùzkumový pracovník, který vedl øízení o pøihlášce ochranné známky v Èeské republice, po obdržení kopie žádosti do spisu ochranné známky zapsané v Èeské republice pouze založí spis k mezinárodnímu øízení. Žádá-li vlastník ochranné známky ochranu ve státì, který není smluvním státem Madridské dohody nebo Protokolu k této dohodì, musí již bez úèasti Úøadu sám podat svou žádost pøímo u úøadu prùmyslového vlastnictví pøíslušného státu nebo u Úøadu pro harmonizaci vnitøního trhu (OHIM) v Alicante. Mezinárodní úøad WIPO po obdržení mezinárodní pøihlášky zjiš uje, zda má tato pøihláška všechny pøedepsané náležitosti a kontroluje správnost zatøídìní seznamu výrobkù a služeb podle platné verze mezinárodního tøídìní výrobkù a služeb pro úèely zápisu ochranných známek. Shledá-li v mezinárodní pøihlášce nedostatky, pro nìž nelze pokraèovat v øízení, sdìlí je zprávou úøadu, který mezinárodní pøihlášku podal a pøihlašovateli nebo jeho zástupci spolu se lhùtou pro jejich odstranìní. Vytèené nedostatky odstraòuje buï pøihlašovatel (napø. zaplacení poplatkù za mezinárodní pøihlášku) nebo úøad, který pøihlášku podal v pøípadné souèinnosti s pøihlašovatelem (napø. upøesnìní pøíliš obecných termínù v seznamu výrobkù a služeb). Po obdržení zprávy Mezinárodního úøadu WIPO, zašle prùzkumový pracovník její kopii pøihlašovateli. Odstraòuje-li nedostatky mezinárodní pøihlášky prùzkumový pracovník v souèinnosti s pøihlašovatelem, stanoví mu pøimìøenou lhùtu pro jejich odstranìní nebo pro jiné vyjádøení ve vìci. Lhùtu stanovenou Mezinárodním úøadem WIPO (tøi mìsíce od data zprávy) nelze prodloužit. Na základì pøíslušného vyjádøení pøihlašovatele zašle prùzkumový pracovník zprávu Mezinárodnímu úøadu WIPO, v níž vytèené nedostatky odstraní. Pokud mezinárodní pøihláška nemá nedostatky, bránící v dalším øízení nebo pokud byly tyto nedostatky ve stanovené lhùtì odstranìny, zapíše Mezinárodní úøad WIPO ochrannou známku do mezinárodního rejstøíku ochranných známek a pøidìlí jí èíslo mezinárodního zápisu. O mezinárodním zápisu ochranné známky vyhotoví osvìdèení, které zašle pøihlašovateli. Úøadu, který mezinárodní pøihlášku podal, zašle oznámení o mezinárodním zápisu obsahující všechny údaje o mezinárodní ochranné známce zapsané v mezinárodním rejstøíku. Po obdržení oznámení o mezinárodním zápisu ochranné známky, zapíše prùzkumový pracovník do databáze èíslo a datum mezinárodního zápisu a datum práva pøednosti. Souèasnì zkontroluje a pøípadnì upraví seznam výrobkù a služeb a jeho zatøídìní. Poté zaznamená do databáze údaj o provedení mezinárodního zápisu ochranné známky. Tím je øízení o žádosti o mezinárodní zápis ochranné známky ukonèeno a prùzkumový pracovník spis se žádostí o mezinárodní zápis pøedá do oddìlení rejstøíkù k uložení do archivu. Došloli bìhem øízení o mezinárodní pøihlášce ke zmìnì zatøídìní seznamu výrobkù a služeb nebo k upøesnìní nìkterých obecných pojmù v tomto seznamu, vyrozumí o tom prùzkumový pracovník vedoucího oddìlení,

4 33 ÈÁST F který zajistí provedení úøední opravy seznamu výrobkù a služeb pøi zápisu ochranné známky v Èeské republice tak, aby byl tento seznam v souladu s mezinárodním zápisem ochranné známky. Jestliže nedostatky vytèené Mezinárodním úøadem WIPO nejsou ve stanovené lhùtì odstranìny a ochranná známka v dùsledku toho nemùže být zapsána do mezinárodního rejstøíku, sdìlí tuto skuteènost Mezinárodní úøad pøihlašovateli a úøadu, který mezinárodní pøihlášku podal. Prùzkumový pracovník v tom pøípadì ukonèí øízení usnesením o zastavení øízení podle 66 odst. 1 písm. c) správního øádu. Mezinárodní úøad WIPO oznámí mezinárodní zápis ochranné známky úøadùm státù, do nichž byla ochranná známka pøihlášena (vyznaèené státy). Tyto úøady provádìjí vìcný prùzkum takto pøihlášené ochranné známky na základì vlastních vnitrostátních pøedpisù. Vìcný prùzkum musí být ukonèen ve lhùtì jednoho roku od data oznámení mezinárodního zápisu. Èlenské státy Protokolu si mohou k provedení prùzkumu zvolit delší lhùtu osmnácti mìsícù. Shledají-li úøady vyznaèených státù dùvod pro odmítnutí ochrany pøihlášeného oznaèení, sdìlí to Mezinárodnímu úøadu WIPO zprávou o prozatímním úplném nebo èásteèném odmítnutí ochrany, jejíž náležitosti upravuje Spoleèný provádìcí øád k Madridské dohodì a Protokolu. Teprve po uplynutí roèní nebo osmnáctimìsíèní lhùty je mezinárodní ochranná známka ve vyznaèeném státì považována za platnou se stejnými úèinky, jako kdyby byla v tomto státì zapsána do rejstøíku ochranných známek. Mezinárodní zápis ochranné známky je po dobu pìti let od data mezinárodního zápisu závislý na platnosti ochranné známky v zemi pùvodu a po tuto dobu nemùže existovat bez soubìžné existence národního zápisu v zemi pùvodu. Jestliže dojde k zániku ochranné známky v Èeské republice, na níž byl mezinárodní zápis ochranné známky založen (uplynutím doby platnosti, vzdáním se práv vlastníka, zrušením, prohlášením za neplatnou) v uvedené lhùtì pìti let, oznámí prùzkumový pracovník tuto skuteènost Mezinárodnímu úøadu WIPO, který mezinárodní zápis v mezinárodním rejstøíku zruší. Pokud se mezinárodní pøihláška ochranné známky øídí pouze Protokolem a byla podána na základì pøihlášky ochranné známky u Úøadu, postupuje prùzkumový pracovník stejným zpùsobem i v pøípadì, že øízení o pøihlášce ochranné známky skonèilo s negativním výsledkem (odmítnutím pøihlášky, zastavením øízení nebo zamítnutím pøihlášky) Žádosti o další úkony týkající se mezinárodní ochranné známky a o zápis zmìn v mezinárodním rejstøíku ochranných známek podle ustanovení 47 zákona Jde o následující žádosti: n žádost o následné vyznaèení (územní rozšíøení ochrany následnì po mezinárodním zápisu); n žádost o zápis zmìny vlastníka (pøevod ochranné známky); n žádost o zápis zmìny vlastníka pro èást seznamu výrobkù a služeb nebo jen pro nìkteré vyznaèené státy (èásteèný pøevod ochranné známky); n žádost o zápis zmìny jména nebo adresy vlastníka ; n žádost o omezení seznamu výrobkù a služeb; n žádost o zápis zástupce nebo zmìny zástupce, o zápis zmìny jména nebo adresy zástupce; n žádost o obnovu mezinárodního zápisu ochranné známky; n žádost o vzdání se ochrany v jednom nebo nìkolika státech Madridské dohody nebo Protokolu; n žádost o vzdání se práv u mezinárodní ochranné známky; n žádost o vzdání se práv u mezinárodní ochranné známky pro èást seznamu výrobkù nebo služeb; n žádost o zápis, zmìnu nebo zrušení licence k mezinárodní ochranné známce. n žádost o zápis zástavy do mezinárodního rejstøíku. Žádost o následné vyznaèení pro stát nebo státy, které jsou èleny Madridské dohody a nikoliv souèasnì též Protokolu, žádost o vzdání se ochrany v èlenském státì Madridské dohody, který není souèasnì též èlenem Protokolu nebo žádost o vzdání se práv, týkající se èlenských státù Madridské dohody, které nejsou souèasnì též èleny Protokolu, musí vlastník mezinárodní ochranné známky podat prostøednictvím Úøadu. Ostatní

5 34 žádosti mùže podat vlastník nebo jeho zástupce sám pøímo k Mezinárodnímu úøadu WIPO na formuláøi stanoveném tímto úøadem nebo je mùže podat prostøednictvím Úøadu. V tom pøípadì vypracuje na základì žádosti vlastníka po zaplacení stanoveného správního poplatku pøíslušné žádosti k Mezinárodnímu úøadu WIPO prùzkumový referent. Všechny žádosti procházejí podatelnou Úøadu, jejíž administrativní pracovník je oznaèí podacím razítkem. Administrativní pracovník oddìlení vstupního a poplatkového pøidìluje žádosti prùzkumovým pracovníkùm a vkládá je jako došlou poštu do databáze k jednotlivým spisùm. Poté administrativní pracovník oddìlení rejstøíkù pøedá žádosti spolu se spisy prùzkumovému pracovníkovi. Náležitosti žádostí o další úkony týkající se mezinárodní ochranné známky a o zápis zmìn v mezinárodním rejstøíku ochranných známek upravuje ustanovení 13 vyhlášky. Zjistí-li prùzkumový pracovník, že žádost má nedostatky, které brání dalšímu øízení, vyzve písemnì vlastníka mezinárodní ochranné známky, aby ve stanovené lhùtì tyto nedostatky odstranil. Pokud vlastník nedostatky žádosti neodstraní, prùzkumový pracovník zastaví øízení usnesením podle ustanovení 66 odst. 1 písm. c) správního øádu. Nebyl-li ve stanovené lhùtì zaplacen správní poplatek, zastaví prùzkumový pracovník øízení usnesením podle ustanovení 66 odst. 1 písm. d) správního øádu. Žadatel rovnìž mùže vzít svou žádost kdykoli zpìt. V tom pøípadì prùzkumový pracovník rovnìž zastaví øízení usnesením podle ustanovení 66 odst. 1 písm. a) správního øádu. Pøi vyøizování žádostí prùzkumový pracovník zaznamená do databáze nové údaje (státy požadované pøi následném vyznaèení, název a adresu nového vlastníka mezinárodní ochranné známky, nového zástupce apod.). Poté vypracuje žádost na zvláštním formuláøi, stanoveném Mezinárodním úøadem. Mezinárodní úøad WIPO po obdržení žádosti zjiš uje, zda má tato žádost všechny pøedepsané náležitosti. Shledá-li v žádosti nedostatky, pro nìž nelze pokraèovat v øízení, sdìlí je zprávou úøadu, který žádost podal a vlastníku mezinárodní ochranné známky nebo jeho zástupci spolu se lhùtou pro jejich odstranìní. Vytèené nedostatky odstraòuje buï vlastník (napø. zaplacení poplatkù za žádost stanovených Spoleèným provádìcím øádem k Madridské dohodì a k Protokolu k této dohodì) nebo úøad, který žádost podal v pøípadné souèinnosti s vlastníkem. Po obdržení zprávy Mezinárodního úøadu WIPO, zašle prùzkumový pracovník její kopii vlastníku. Odstraòuje-li nedostatky žádosti prùzkumový pracovník v souèinnosti s vlastníkem, stanoví mu pøimìøenou lhùtu pro jejich odstranìní nebo jiné vyjádøení ve vìci. Lhùtu stanovenou Mezinárodním úøadem WIPO nelze prodloužit. Na základì pøíslušného vyjádøení vlastníka zašle prùzkumový pracovník zprávu Mezinárodnímu úøadu WIPO, v níž vytèené nedostatky odstraní. Pokud žádost nemá nedostatky, bránící v dalším øízení nebo pokud byly tyto nedostatky ve stanovené lhùtì odstranìny, zapíše Mezinárodní úøad WIPO daný úkon (následné vyznaèení dalších státù) nebo požadovanou zmìnu (zmìna vlastníka) do mezinárodního rejstøíku ochranných známek. O zapsání úkonu nebo zmìny vyrozumí Mezinárodní úøad WIPO vlastníka mezinárodní ochranné známky. Úøadu, který podal žádost o tento úkon nebo o tuto zmìnu, zašle Mezinárodní úøad WIPO oznámení o zapsání uvedené skuteènosti do mezinárodního rejstøíku. Po obdržení tohoto oznámení zašle prùzkumový pracovník jeho kopii vlastníku mezinárodní ochranné známky nebo jeho zástupci. Tím je øízení o žádosti týkající se mezinárodní ochranné známky ukonèeno a prùzkumový pracovník spis pøedá do oddìlení rejstøíkù k uložení do archivu. Jestliže nedostatky vytèené Mezinárodním úøadem WIPO nejsou ve stanovené lhùtì odstranìny a žádost v dùsledku toho nemùže být kladnì vyøízena, sdìlí tuto skuteènost Mezinárodní úøad vlastníku mezinárodní ochranné známky a úøadu, který žádost podal. Prùzkumový pracovník v tom pøípadì zastaví øízení usnesením podle ustanovení 66 odst. 1 písm. c) správního øádu. Řízený dokument METODICKÉ POKYNY pro řízení před ÚPV Schváleno předsedou ÚPV s účinností od Dodatek č. 2 Výtisk č.

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. se žádostí o zápis vzoru do rejsøíku PVZ. Název prùmyslového vzoru

Úøad prùmyslového vlastnictví. se žádostí o zápis vzoru do rejsøíku PVZ. Název prùmyslového vzoru Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 Telefon: (02) 24 31 15 55, 20 38 31 11 Fax: (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA PRÙMYSLOVÉHO VZORU se žádostí o zápis vzoru do rejsøíku è. jednací,

Více

MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK

MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK ze dne 14. dubna 1891, revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. èervna 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925,

Více

Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky - poučení pro přihlašovatele

Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky - poučení pro přihlašovatele Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky - poučení pro přihlašovatele Madridská dohoda o mezinárodním zápisu ochranných známek (vyhláška č. 65/1975 Sb., ve znění vyhlášky č. 78/1985 Sb.) Protokol k Madridské

Více

(3) Na přihlášce Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen "Úřad") vyznačí datum jejího podání a přidělí jí číslo spisu.

(3) Na přihlášce Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen Úřad) vyznačí datum jejího podání a přidělí jí číslo spisu. 97/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 20. února 2004 k provedení zákona o ochranných známkách Úřad průmyslového vlastnictví stanoví podle 53 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002

Více

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Èervenec 2003 David Emr david.emr@wl.ey.cz Weinhold Legal, v.o.s. Charles Square Center Karlovo námìstí 0 20 00 Praha 2 Èeská republika Tel.: (420) 225 335 333 Fax: (420) 225 335 444 Weinhold Legal, v.o.s.

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK,

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, dáno ve Vídni dne 12. èervna 1973 a doplnìno dne 1. øíjna 1985 Smluvní strany, majíce na zøeteli èlánek 19 Paøížské úmluvy

Více

Zlatuše Braunšteinová odbor OZ, oddělení mezinárodních OZ Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz)

Zlatuše Braunšteinová odbor OZ, oddělení mezinárodních OZ Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz) Zlatuše Braunšteinová odbor OZ, oddělení mezinárodních OZ Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz) přihlašovatel MOZ z ČR do jedné/několika zemí prostřednictvím WIPO Podmínky pro přihlášení mezinárodní

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

ZÁKON. Èeské národní rady. ze dne 29. prosince 1992. o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky

ZÁKON. Èeské národní rady. ze dne 29. prosince 1992. o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky 40/1993 Sb. ZÁKON Èeské národní rady ze dne 29. prosince 1992 o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky Zmìna: 272/1993 Sb. Zmìna: 337/1993 Sb. Zmìna: 140/1995 Sb. Zmìna: 139/1996 Sb. Zmìna:

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 25. øíjna 1999 Èástka 10 Roèník 1999 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 81. Jednotné

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

Ochranné známky. jejich právní ochrana. Jaké... Co... Kdo.. Jak... Kde... Co je ochranná známka?

Ochranné známky. jejich právní ochrana. Jaké... Co... Kdo.. Jak... Kde... Co je ochranná známka? Ochranné známky a PRÁVNÍ OCHRANA Kde... Co... Jak... jejich právní ochrana Co je ochranná známka? Co může být ochrannou známkou? Které označení nelze zapsat do rejstříku ochranných známek? Kdo si může

Více

Vysvětlivky k formuláři žádosti o převod mezinárodního zápisu s vyznačením Evropského společenství

Vysvětlivky k formuláři žádosti o převod mezinárodního zápisu s vyznačením Evropského společenství ÚŘAD PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OHIM) Ochranné známky a průmyslové vzory Vysvětlivky k formuláři žádosti o převod mezinárodního Obecné poznámky Formulář žádosti o převod se týká převodu veškerých

Více

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Druh Pravdivost podle 12 odst. 1 zákona z hlediska každého urèujícího pro jednotlivé druhy výsledkù u v e d e n o n í ž e p r o j e d n o t l i v é d

Více

Ochranné známky národní, mezinárodně zapsané, ochranná známka Společenství

Ochranné známky národní, mezinárodně zapsané, ochranná známka Společenství Ochranné známky národní, mezinárodně zapsané, ochranná známka Společenství Z. Čapková Úřad průmyslového vlastnictví, Praha Obsah Ochranné známky funkce, význam ochrany Druhy ochranných známek Národní ochranná

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

Průmyslové vzory a ochranné známky Společenství (EU)

Průmyslové vzory a ochranné známky Společenství (EU) Průmyslové vzory a ochranné známky Společenství (EU) Ing. Görig Jan, patentový zástupce Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační číslo projektu: CZ.1.07./2.3.00/09.0009 Tento projekt

Více

Ochranné známky. jejich právní ochrana. Jaké... Co... Kdo.. Jak... Kde... Co je ochranná známka?

Ochranné známky. jejich právní ochrana. Jaké... Co... Kdo.. Jak... Kde... Co je ochranná známka? Ochranné známky a PRÁVNÍ OCHRANA Kde... Co... Jak... jejich právní ochrana Co je ochranná známka? Co může být ochrannou známkou? Které označení nelze zapsat do rejstříku ochranných známek? Kdo si může

Více

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Rozhodnutí Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obecní úøad Dubenec, jako silnièní správní úøad pøíslušný podle 40 odst. 5 písm. a) zákona è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Více

Poznámky k formuláři žádosti o převod

Poznámky k formuláři žádosti o převod ÚŘAD PO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OHIM) Ochranné známky a průmyslové vzory Poznámky k formuláři žádosti o převod Obecné poznámky Podle pravidla 83 nařízení Komise (ES) č. 2868/95 ze dne 13. prosince

Více

ELEKTRONICKÝ PODPIS. o elektronickém podpisu a výklad. kolektiv autorù. Nakladatelství ANAG

ELEKTRONICKÝ PODPIS. o elektronickém podpisu a výklad. kolektiv autorù. Nakladatelství ANAG ELEKTRONICKÝ PODPIS pøehled právní úpravy, komentáø k provádìcí vyhlášce k zákonu o elektronickém podpisu a výklad základních pojmù kolektiv autorù Nakladatelství ANAG Obsah OBSAH 1. Úvodní slovo autorù...

Více

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti Sbírka zákonù è. 371 / 2004Strana 7589 Pøíloha k naøízení vlády è. 371/2004 Sb. Vzorové stanovy spoleèenství vlastníkù jednotek ÈÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Èl. I Základní ustanovení (1) Spoleèenství

Více

Systém ASPI - stav k 1.4.2005 do èástky 44/2005 Sb. a 20/2005 Sb.m.s. Obsah a text 328/1991 Sb. - poslední stav textu. 328/1991 Sb.

Systém ASPI - stav k 1.4.2005 do èástky 44/2005 Sb. a 20/2005 Sb.m.s. Obsah a text 328/1991 Sb. - poslední stav textu. 328/1991 Sb. Systém ASPI - stav k 1.4.2005 do èástky 44/2005 Sb. a 20/2005 Sb.m.s. Obsah a text 328/1991 Sb. - poslední stav textu 328/1991 Sb. ZÁKON ze dne 11. èervence 1991 o konkursu a vyrovnání Zmìna: 122/1993

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 07/2011

OBCHODNÍ PODMÍNKY 07/2011 infolinka: +420 498 777 700, www.akcenta.eu OBCHODNÍ PODMÍNKY 07/2011 Obsah: Èást I. Spoleèná ustanovení Spoleèná ustanovení 1. Úvodní ustanovení 2. Pùsobnost 3. Identifikace a kontrola klienta 4. Postup

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBECPLANÁ Vypracoval: Michal Šustek Datum: Srpen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Planá 1. ÚVOD K PASPORTU

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBESTVOLÍNKY Vypracoval: Michal Šustek Datum: Øíjen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Stvolínky 1.

Více

Vyhláška obce R o z s o c h a t e c o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Vyhláška obce R o z s o c h a t e c o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Vyhláška obce R o z s o c h a t e c o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecní zastupitelstvo v Rozsochatci se usneslo podle 84 odst. 2 písm. i) zákona è. 128/2000 Sb., o obcích dne 2001 vydat

Více

Otázky k závěrečným zkouškám

Otázky k závěrečným zkouškám Otázky k závěrečným zkouškám v Institutu průmyslověprávní výchovy školní rok 2014/2015 Patentové právo (PP) 1. Podmínky patentovatelnosti vynálezu. 2. Podnikový vynález, zaměstnanecký průmyslový vzor.

Více

Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě. (ve znění platném k 1.

Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě. (ve znění platném k 1. Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě (ve znění platném k 1. lednu 2008) OBSAH První část: Definice Kapitola 1: Zkrácené výrazy,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1

Více

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojù ochrany životního prostøedí eliminující potenciální negativní vlivy pøipravovaných zámìrù a investic.

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2001 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 6 Rozeslána dne 17. prosince 2001 Cena 32,- Kè OBSAH 28 I n s t r u k c e Ministerstva spravedlnosti ze dne 4. èervence

Více

skupina PASPORTAPROJEKT Vypracoval:Neckář Pavel Datum:Listopad201

skupina PASPORTAPROJEKT Vypracoval:Neckář Pavel Datum:Listopad201 skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBECBĚ LEČ Vypracoval:Neckář Pavel Datum:Listopad201 Pasport a projekt dopravního znaèení obec Bìleè 1. ÚVOD K PASPORTU A

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Èást III. Podmínky pro užívání služby Internetové bankovnictví

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Èást III. Podmínky pro užívání služby Internetové bankovnictví OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané dne: 24. listopadu 2009 Obsah: Èást I. Spoleèná ustanovení 1. Úvodní ustanovení 2. Pùsobnost 3. Identifikace a kontrola klienta 4. Postup nakládání s produktem v pøípadì úmrtí

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: 13.03.2015 11h16m 0s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :00083143 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Divadlo F.X.Šaldy Liberec,pøíspìvková organizace (v Kè, s

Více

Otázky k závěrečným zkouškám

Otázky k závěrečným zkouškám Otázky k závěrečným zkouškám v Institutu průmyslově právní výchovy školní rok 2010/2011 Patentové právo (PP) 1. Podmínky patentovatelnosti vynálezu. 2. Podnikový vynález, zaměstnanecký průmyslový vzor.

Více

bankovní spojení: Komerèní banka Praha 1, Malostranské námìstí 23 èíslo úètu: 1028743-011/0100 telefon: 257 532861 fax: 257532862

bankovní spojení: Komerèní banka Praha 1, Malostranské námìstí 23 èíslo úètu: 1028743-011/0100 telefon: 257 532861 fax: 257532862 . "ti".v '~o~~ ~{\., ~'*"~ ~ '\:.'a. Iot,t. ~ 'fd>~~ tgi"'- A'~~ '\. ---".~.~.'\~~ Smlouva o dílo è. 514/12 '\: na zhotoveni stavby "Nemocnice MSKB v Praze 1 - rekonstrukce výtahu" Objednatel: Kongregace

Více

PAØÍŽSKÁ ÚMLUVA NA OCHRANU PRÙMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

PAØÍŽSKÁ ÚMLUVA NA OCHRANU PRÙMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ PAØÍŽSKÁ ÚMLUVA NA OCHRANU PRÙMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ ze dne 20. bøezna 1883, revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. èervna 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýnì dne 2.

Více

ZÁKON. ze dne 13. èervna 2002. o zmìnì a zrušení nìkterých zákonù v souvislosti s ukonèením èinnosti okresních úøadù

ZÁKON. ze dne 13. èervna 2002. o zmìnì a zrušení nìkterých zákonù v souvislosti s ukonèením èinnosti okresních úøadù 320/2002 Sb. ZÁKON ze dne 13. èervna 2002 o zmìnì a zrušení nìkterých zákonù v souvislosti s ukonèením èinnosti okresních úøadù Zmìna: 426/2002 Sb. Zmìna: 518/2002 Sb. Zmìna: 354/2003 Sb. Zmìna: 22/2004

Více

A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU

A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU SOUTÌŽNÍ PODMÍNKY A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU SOUTÌŽE O NÁVRH dle 102-109 zákona è. 137/2006 Sb., o veøejných zakázkách, ve znìní pozdìjších pøedpisù Vhodný návrh øešení restaurování nástìnných maleb

Více

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR Kynologické výcvikové centrum ZLÍN MLADCOVÁ poøádá KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR 2011 KVC Zlín Mladcová 26.3.2011 ORGANIZAÈNÍ VÝBOR Poøadatel akce - KVC Zlín Mladcová (www.kvczlin.wz.cz) Vedoucí závodu - Pavla

Více

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. www.unmz.cz

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. www.unmz.cz Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví www.unmz.cz Uplatňování označení CE z hlediska výrobců, dovozců a distributorů v návaznosti na Nový legislativní rámec Ing. Miroslav Tesař

Více

IČ: 00020478 dle 21 odst. 1 písm. f) zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

IČ: 00020478 dle 21 odst. 1 písm. f) zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Sídlem: Blanická 1 ČR Ministerstvo zemědělství, 772 00 Olomouc Zastoupený: Ing. Jaromírem Součkem Název veřejné zakázky: Komplexní pozemková úprava v k.ú. Želechovice u Uničova Spisová značka

Více

È. popisné: È. orientaèní: Fax: Www: DIÈ: Smluvní strany se dohodly, že Klient bude využívat tìchto služeb Obchodníka, které jsou níže oznaèeny:

È. popisné: È. orientaèní: Fax: Www: DIÈ: Smluvní strany se dohodly, že Klient bude využívat tìchto služeb Obchodníka, které jsou níže oznaèeny: infolinka: +420 498 777 770, www.akcenta.eu RÁMCOÁ SMLOUA O PROÁDÌNÍ TERMÍNOÝCH OBCHODÙ S CIZÍMI MÌNAMI, BEZHOTOOSTNÍCH OBCHODÙ S CIZÍMI MÌNAMI A PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH Smluvní strany RÁMCOÁ SMLOUA (verze

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA (verze 2/2009) - èíslo:

RÁMCOVÁ SMLOUVA (verze 2/2009) - èíslo: RÁMCOÁ SMLOUA O PROÁDÌNÍ BEZHOTOOSTNÍCH OBCHODÙ S DEIZOÝMI HODNOTAMI Smluvní strany AKCENTA CZ, a.s., se sídlem Praha 10, U ršovického høbitova 554, 101 00, IÈ: 25163680, zapsaná v obchodním rejstøíku

Více

Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu

Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 Vinohrady crdux003w56j CRDUX003W56J Č. j.: DUCR-5218/12/Jr Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek

Více

SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje. Èlánek 1 SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje. Èlánek 1 SMLUVNÍ STRANY (ti~' ~ \~. ".r.. ~ -,," (/~ '- /'-" / o~ '- :~.~~:-""" SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje 1. Moravskoslezský kraj

Více

ŽÁDOST O MEZINÁRODNÍ ZÁPIS OCHRANNÉ ZNÁMKY

ŽÁDOST O MEZINÁRODNÍ ZÁPIS OCHRANNÉ ZNÁMKY ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 Telefon: 220 383 111 Fax: 224 324 718 E-mail: posta@upv.cz WWW.UPV.CZ ŽÁDOST O MEZINÁRODNÍ ZÁPIS OCHRANNÉ ZNÁMKY (Vyplní Úřad) Pořadové

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEÈNOSTI AKCENTA CZ, a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEÈNOSTI AKCENTA CZ, a.s. infolinka: +420 498 777 770, www.akcenta.eu PØÍLOHA è. 3 Všeobecné obchodní podmínky spoleènosti AKCENTA CZ, a.s. pro bezhotovostní obchodování s cizími mìnami a poskytování investièních a platebních služeb

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR ØÁD PRO VZDÌLÁVÁNÍ ÈINOVNIC A ÈINOVNÍKÙ Junáka - svazu skautù a skautek ÈR Výchova a vzdìlávání èinovnic a èinovníkù Junáka patøí ke stìžejním úkolùm nás všech. Je to nejenom otázka rozhodující pro budoucí

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY spoleènosti The Golden Investment a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY spoleènosti The Golden Investment a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY spoleènosti The Golden Investment a.s. I. Definice pojmù 1.1 Pro úèely tìchto všeobecných obchodních podmínek (dále jen VOP ) mají následující výrazy psané s velkým poèáteèním

Více

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Informační brožura pro podnikatele Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Vydavatel: Ministerstvo zahranièních

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M H M P-553908/2009/00PNI/E 1A/64 7-2/Be Vyøizuje/ linka Ing. Beranová / 4443 Datum 18.9.2009 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 5

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 5 Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 24. kvìtna 2001 Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 5 Vážení provozovatelé veøejných telekomunikaèních sítí a poskytovatelé veøejné telefonní služby,

Více

CZ.1.07/2.2.00/07.0264. Prùvodce

CZ.1.07/2.2.00/07.0264. Prùvodce CZ.1.07/2.2.00/07.0264 Prùvodce odbornou studentskou praxí pro studenty fakulty managementu v otázkách a odpovìdích Proè bych mìl absolvovat studentskou odbornou praxi? Studentská odborná praxe je zaøazena

Více

2. Předmět a místo plnění Předmětem veřejné zakázky je dodávka plynu do odběrných míst zadavatele (dále jen dodávka) oprávněnému zákazníkovi.

2. Předmět a místo plnění Předmětem veřejné zakázky je dodávka plynu do odběrných míst zadavatele (dále jen dodávka) oprávněnému zákazníkovi. Rada městské části Brno-Jundrov vypisuje výběrové řízení na Veřejnou zakázku malého rozsahu Sdružené služby dodávky zemního plynu pro období 1.1.2013 31.12.2013 1. Identifikační údaje zadavatele Statutární

Více

Zákon o ochranì ovzduší è. 86/2002 Sb. a o zmìnì nìkterých dalších zákonù s komentáøem Po sedmi letech platnosti zákona è. 86/1995 Sb., ze dne 20. 4. 1995, o ochranì ozonové vrstvy Zemì nastala v této

Více

k dani z pøevodu nemovitostí

k dani z pøevodu nemovitostí Než zaènete vyplòovat tiskopis, pøeètìte si, prosím, pokyny Finanènímu úøadu v, ve, pro 02 Daòové identifikaèní èíslo Poplatník fyzická osoba právnická osoba 03 Rodné èíslo 04 Identifikaèní èíslo organizace

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95 ze dne 13. prosince 1995 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení

Více

Registrační řád Svazu zápasu České republiky. Obsah. 1. Obecná ustanovení...2. 2. Registrační činnost...2. 3. Podklady pro registraci...

Registrační řád Svazu zápasu České republiky. Obsah. 1. Obecná ustanovení...2. 2. Registrační činnost...2. 3. Podklady pro registraci... Obsah 1. Obecná ustanovení...2 1.1. Účel registrace...2 1.2. Vyznačení činnosti v průkazu zápasu...2 1.3. Počet funkcí vykonávaných jednotlivcem...2 1.4. Registrace evidence...2 2. Registrační činnost...2

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV TAJEMNÍK ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI S M Ě R N I C E č. S /2009 O ZŘIZOVÁNÍ VĚCNÝCH BŘEMEN Garant: Rozsah působnosti: Ludmila Wágnerová, odbor majetkoprávní Uvolnění členové zastupitelstva

Více

ČÁST CH ČÁST CH - OZNAČENÍ PŮVODU A ZEMĚPISNÁ OZNAČENÍ OBSAH

ČÁST CH ČÁST CH - OZNAČENÍ PŮVODU A ZEMĚPISNÁ OZNAČENÍ OBSAH ČÁST CH - OZNAČENÍ PŮVODU A ZEMĚPISNÁ OZNAČENÍ OBSAH 1. Zahájení správního řízení ve věci označení původu/zeměpisných označení 3 1.1 Podání ve věci 3 1.2 Forma podání 3 1.3 Doručování 3 1.4 Úkony průzkumového

Více

SPOLEČNÝ PROVÁDĚCÍ ŘÁD

SPOLEČNÝ PROVÁDĚCÍ ŘÁD SPOLEČNÝ PROVÁDĚCÍ ŘÁD K MADRIDSKÉ DOHODĚ O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU OCHRANNÝCH ZNÁMEK A K PROTOKOLU K TÉTO DOHODĚ (platný k 1. září 2009) ISBN: 978-80-7282-2 KAPITOLA PRVNÍ: Pravidlo 1: Pravidlo 1bis: Pravidlo

Více

Předpis Notářské komory České republiky o Evidenci právních jednání pro případ smrti

Předpis Notářské komory České republiky o Evidenci právních jednání pro případ smrti Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14 Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 37 odst. 3 písm. q) zákona č. 358/1992 Sb.,

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

R E G I S T R A Č N Í

R E G I S T R A Č N Í R E G I S T R A Č N Í Ř Á D Registrační řád Svazu zápasu České republiky (dále jen RŘ ) stanoví podmínky a způsob, jakým se zajišťuje a prokazuje příslušnost ke Svazu zápasu ČR. Všichni členové SZČR, fyzické

Více

Jiøí Peèek Od CB k radioamatérùm provozní pøíruèka radioamatéra (pøepracované vydání) na èásti vìnované VKV spolupracoval František Loos, OK2QI 2000 Urèeno uživatelùm CB pásma, kteøí si chtìjí rozšíøit

Více

Ochranná známka Společenství (CTM)

Ochranná známka Společenství (CTM) Ochranná známka Společenství (CTM) WWW.UPV.CZ ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ JUDr. Schönbornová 20. března 2008, Praha Osnova přednášky: Prameny práva Rozsah ochrany ochranné známky Společenství (CTM) Zápisná

Více

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb.

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb. 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. èervna 1995 o dùchodovém pojištìní Zmìna: 19/1996 Sb. Zmìna: 218/1996 Sb. Zmìna: 255/1996 Sb. Zmìna: 134/1997 Sb. (èást) Zmìna: 129/1997 Sb. Zmìna: 289/1997 Sb. Zmìna: 134/1997

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2002 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 6 Rozeslána dne 27. prosince 2002 Cena 46,- Kè OBSAH 48.Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince

Více

Systém přidělování nadačních příspěvků mladým vědcům do 40 let pro rok 2015

Systém přidělování nadačních příspěvků mladým vědcům do 40 let pro rok 2015 Systém přidělování nadačních příspěvků mladým vědcům do 40 let pro rok 2015 Část 1 1. Nadační fond Neuron na podporu vědy (Neuron), IČ: 01871188, se sídlem Tržiště 366/13, 118 00 Praha 1, byl zřízen zřizovací

Více

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu Směrnice č. 5/14 Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Poskytování informací Vypracoval: Mgr. Nella Slavíková Pedagogická rada projednala dne 22. ledna 2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne 1. února

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

ŽÁDOST O NÁRODNÍ ZÁPIS OZNAČENÍ PŮVODU / ZEMĚPISNÉHO OZNAČENÍ

ŽÁDOST O NÁRODNÍ ZÁPIS OZNAČENÍ PŮVODU / ZEMĚPISNÉHO OZNAČENÍ ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 220 383 111 Fax: 224 324 718 posta@upv.cz WWW.UPV.CZ ŽÁDOST O NÁRODNÍ ZÁPIS OZNAČENÍ PŮVODU / ZEMĚPISNÉHO OZNAČENÍ (Vyplní Úřad) Pořadové

Více

ROZSUDEK. takto: Odùvodnìn

ROZSUDEK. takto: Odùvodnìn 11 03 ~cf,+t 5 Ca 148/2006-35 c :ská REPUBLlKA, JMENEM ROZSUDEK REPUBLIKY Mìstský soud v Praze rozhodl v senátì složeném z pøedsedkynì JUDr. Evy Pechové a soudcù Mgr. Aleny Krýlové a Mgr. Jaromíra Sklenáøe

Více

INFORMAÈNÍ BROŽURA SPOLEÈNOSTI

INFORMAÈNÍ BROŽURA SPOLEÈNOSTI INFORMAÈNÍ BROŽURA SPOLEÈNOSTI Verze 3/2011 platnost od: 1. 10. 2011 PØÍLOHA è. 4 Obsah 1 SLOVNÍÈEK POJMÙ: 1 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI 4 3 ZÁKLADNÍ INFORMACE O POSKYTOVANÝCH PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH

Více

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì HLAVNi MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLA VNiHo MÌST A PRAHY ODBOR ŽIVOTNfHO PROSTØEDf V Praze dne 29. 11.2004 È.j.: MHMP-142090/2004/0ZPNI/EIA/11 0-2Nac Vyøizuje: Ing. Vaculová podle 7 zákona è. 100/2001 Sb.,

Více

Pøevod dat z programu ÚÈTO

Pøevod dat z programu ÚÈTO STEREO Pøevod dat z programu ÚÈTO % _ & _ ' Pøevod dat z programu ÚÈTO Popis instalace a pracovního postupu 2 Vážení uživatelé, pøinášíme Vám pøevodní mùstek z programu ÚÈTO firmy Tichý a spol. do programu

Více

IČ: 00020478 dle 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zjednodušené podlimitní řízení

IČ: 00020478 dle 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zjednodušené podlimitní řízení Zadavatel: Česká republika Název veřejné zakázky: Uzavření rámcové Ministerstvo zemědělství smlouvy na poskytování služeb v oblasti marketingové, mediální a PR kampaně na podporu nové webové platformy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č.j. 4/2015 Vypracoval: Eva Nováková, ředitelka školy Schválil: Eva Nováková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 21. 9. 2015 Platnost ode

Více

METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY)

METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) POZNÁMKA VYDAVATELE A OBECNÝ ÚVOD Obsah 1 Předmět... 3 2 Cíl metodických pokynů...

Více

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Volby do zastupitelstev obcí upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Více

Zadávací dokumentace MOBILNÍ APLIKACE

Zadávací dokumentace MOBILNÍ APLIKACE Zadávací dokumentace jako pøíloha Výzvy k podání nabídky èíslo: 04/3.2/11/01 v rámci projektu Distanèní jazykové vzdìlávání pomocí M-learningu CZ.1.07/3.2.10/04.0011 Akademie Jana Amose Komenského o.s.,

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

Systém akreditace klinických laboratoøí ve Velké Británii

Systém akreditace klinických laboratoøí ve Velké Británii Doc. MUDr. Milan Dastych, CSc., FN Brno Systém akreditace klinických laboratoøí ve Velké Británii Obory laboratorní medicíny se v celé široké lékaøské vìdì vyznaèují pomìrnì vysokým stupnìm exaktnosti.

Více

A. Text zákona. I. Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) è. 455/1991 Sb. ze dne 2. øíjna 1991. Obsah (neoficiální)

A. Text zákona. I. Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) è. 455/1991 Sb. ze dne 2. øíjna 1991. Obsah (neoficiální) A. Text zákona. Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) è. 455/1991 Sb. ze dne 2. øíjna 1991 ve znìní zákonù è. 231/1992 Sb., è. 591/1992 Sb., è. 600/1992 Sb., è. 273/1993 Sb., è. 303/ 1993

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2002 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 1 Rozeslána dne 30. dubna 2002 Cena 94,- Kè OBSAH 1. I n s t r u k c e Ministerstva spravedlnosti ze dne 3. prosince

Více

ENERGIE Z BIOMASY. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy. Dodavatelský tým VHS

ENERGIE Z BIOMASY. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy. Dodavatelský tým VHS Dodavatelský tým ENERGIE Z BIOMASY EVECO Brno, s.r.o. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy Ústav procesního a ekologického inženýrství,

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

I.Úvod. II. Podání žádosti o vydání licence strojvedoucího

I.Úvod. II. Podání žádosti o vydání licence strojvedoucího *crdux006qmlw* CRDUX006QMLW 121 06 Praha 2 - Vinohrady Č.j.: DUCR-4898/14/Fo Metodický pokyn pro získání licence strojvedoucího k řízení drážního vozidla na dráze celostátní a regionální a průkazu způsobilosti

Více