NÁRODNÍ CENTRUM SOCIÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁRODNÍ CENTRUM SOCIÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s."

Transkript

1 NÁRODNÍ CENTRUM SOCIÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s. Na Moráni 4, Praha 2 ANALÝZA NÁSTROJŮ A PLATNÝCH KONCEPCÍ POLITIKY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE, INDIKACE KLÍČOVÝCH NÁSTROJŮ SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ A VYHODNOCENÍ EFEKTIVITY OPATŘENÍ SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ NA NÁRODNÍ ÚROVNI Praha 30. září 2009

2 Manažerský přehled Tato analýza byla zpracována na základě smlouvy o dílo, uzavřené mezi IQ Roma servis, o. s. a Národním centrem sociálních studií, o.p.s. dne rámci projektu NAPSI spolu. Celá zakázka se skládá ze dvou částí, které byly zpracovány ve dvou etapách. V první etapě byla zpracována studie Analýza nástrojů a platných koncepcí politiky sociálního začleňování v České republice a indikace klíčových nástrojů sociálního začleňování (duben 2009). Ve druhé etapě byla zpracována studie Vyhodnocení efektivity opatření sociálního začleňování na národní úrovni (září 2009). Pro předložení první studie byla tato zadavatelem analyzována a byla vyslovena doporučení a některé otázky k doplnění a dopracování. Tato doporučení směřovala k doplnění zprávy (například o analýzu oblasti zaměstnanosti, doplnění o analýzu dalších dokumentů apod.) a byla zpracována do textu. Některé další připomínky již směřovaly do témat, které se stýkají druhé studie tj. vyhodnocení efektivity. To ukázalo, že obě témata v zásadě tvoří jeden celek a takto je třeba pojímat. Práce na druhé studii potvrdilo potřebu nově získané a analyzované informace třídit do obou studií, tedy (dodatečně doplňovat různé informace i do studie první). Ta byla proto nejen zpřesněna ale také doplněna a rozšířena. Nadále proto bude třeba pojímat obě studie jako jeden celek, skládající se ze dvou částí a takto je závěrečná zpráva předkládána zadavateli. Toto pojetí nijak nemění smluvní tematické vymezení práce a přispívá k možnosti komplexního přístupu a praktické využitelnosti. Obě části studie reagují na vývoj sociálně ekonomické situace vyvolané světovou finanční krizí a její důsledky v České republice. 2

3 Obsah Část I. 1. Úvod 3 2. Metodologické poznámky 3 3. Normativní východiska pro programy sociálního začleňování 5 4. Struktura a obsah analýzy jednotlivých dokumentů 8 5. Národní akční plán sociálního začleňování součást textu Národní zprávy o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování na léta , Česká republika, 2008 zpráva pro EU, str ); Stručný popis a, obsah dokumentu a komentář Analýza a diskuse Závěr analýzy NASPI Mezinárodní hodnocení NASPI Česká republika Vybrané zahraniční informace k inspiraci Usnesení vlády ČR ze dne 19. ledna 2009, č. 101, o zajištění Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení v České republice Národní program přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012 (Kvalita života ve stáří), schválený usnesením vlády dne 9. ledna 2008, č Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období (Usnesení vlády ČR ze dne , č. 1004), aktualizované usnesením vlády ze dne , č. 710 a usnesením vlády ze dne , č Strategie prevence kriminality na léta , schválená Usnesením vlády ČR ze dne , č Návrh přístupu státu k řešení problémů deprivovaných části měst obývaných převážně občany romského etnika, leden 2009, pracovní materiál MMR Česká republika: Přístup vlády k integraci Romů, listopad Druhá výzva 2. kola dotačního programu Předcházení sociálnímu vyloučení a odstraňování jeho důsledků, podprogram Podpora terénní práce, (pro rok 2009) Doporučení pro obce a města pro předcházení, rozšiřování a tvorby sociálně vyloučených lokalit se zdůrazněním zajištění potřeby bydlení; doporučení veřejného ochránce práv / Typologie ETHOS v českém prostředí Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin Indikace klíčových nástrojů sociálního začleňování 47 3

4 II. část 17. Diskuse o cílových skupinách Dále použité zdroje informací 52 Metodologické poznámky Dokumenty, které obecně hodnotí sociálně ekonomickou situaci a procesy inkluze, exkluze a chudoby Implementace národních programů do dokumentů nižších úrovní správy Aktuální informace týkající se cílových skupin a vývoj událostí a situace týkající se cílových skupin Diskuse o jednotlivých typech nástrojů (sociálního začleňování) a jejich efektivnosti (účinnosti) - pro tvorbu alternativního NAPSI 1 Dále použité zdroje informací 1 V první části studie se analyzuje věcný obsah začleňovacích nástrojů, v této kapitolce jejich právní popř. institucionální charakter. 4

5 1. Úvod Motto: Chudoba představuje riziko eroze demokracie Usnesení č. 1196/92 Parlamentní shromáždění Rady Evropy Obsahem této studie je podle zadání analýza jednotlivých nástrojů a platných koncepcí politiky sociálního začleňování v České republice zaměřených relevantně na vícečetně znevýhodněné skupiny, vzájemná komparace koncepcí jednotlivých resortů a dalších relevantních institucí na národní úrovni v oblasti sociálního začleňování a návazných zákonů. Dále pak analytické zhodnocení koncepcí a v nich obsažených nástrojů z hlediska jejich vzájemné kompatibility a koordinace. Závěrečným výstupem je návrh indikace klíčových nástrojů sociálního začleňování, která by se měla stát podkladem pro následnou přípravu dotazníku pro anketu: Jejím cílem bude vyhodnocení efektivity klíčových nástrojů pro sociální začleňování. Oba tyto informační zdroje se pak stanou východiskem pro vytvoření analytické zprávy o efektivitě opatření sociálního začleňování na národní úrovni, pro formulaci alternativního NAPSI a podkladem pro vzdělávací a informační aktivity proponované rámci projektu NAPSI spolu. Analyzováno je několik typů dokumentů (vládní, resortní, řídící a metodické, právní normy a jejich důsledky). Vzhledem k tomu, i při snaze o jednotný metodologický přístup, nejsou všechny aspekty v takto různých dokumentech vždy srovnatelně analyzovatelné. Oproti původnímu předpokladu některé dokumenty analyzovány nebyly, protože by to pro celkovou práci nebylo přínosem. Práce na studii byly vedeny snahou o zpracování stručného, jasného a v dalších pracích použitelného textu. Cílem není samoúčelná kritika analyzovaných dokumentů ale získání poznatků a dovedností k formulaci dokumentů alternativních. 2. Metodologické poznámky Hlavním metodologickým problémem následující analýzy je skutečnost, že jde o první etapu v tvorbě analytické zprávy a cílově nového popř. alternativního NAPSI. Má analyzovat kompetentnost dosavadních programů včetně NAPSI s budoucím cílem vyvarovat se vágních formulací, neúčinných řešení, neadekvátních nástrojů a postupů. Proto sice obsahuje řadu tvrzení, která se opírají o široký rozsah relevantních výzkumů a analýz, ale nechce vést odbornou věcnou diskusi s dosavadními postupy v oblasti sociální politiky, politiky zaměstnanosti, bytové politiky a dalších. Může ovšem upozornit na zjevné problémy těchto politik, a to na 5

6 základě příslušných dokumentů. Odborná věcná diskuse bude součástí analytické zprávy. Přínosem práce na této etapě je tak mimo jiné i sumarizace relevantních informací a podkladů pro budoucí věcnou argumentaci. Podstatné pro zaměření začleňovacích programů a jejich nástrojů je pravdivé ocenění skutečností, na které mají nástroje působit, věrohodné zhodnocení příčin, které vedou k vyloučení, popř. analýza reálné skutečnosti ve sledovaných jevech. Pro tuto analýzu jsou proto používány informace (tvrzení, citace, údaje) z aktuálních výzkumů a analýz a tyto jsou uváděny v poznámce pod čarou. Dílčí komentáře a poznámky jsou v textu vyznačeny kurzivou. Cílem je konkrétně prokázat účinnost či neúčinnost řešení s cílem, aby nový popř. alternativní NAPSI cílil do terče příčin a nikoliv mimo něj. Tak lze například vyslovit hypotézu, že cíl posílit zaměstnatelnost nevytvoří nová pracovní místa, a jestliže právě jejich nedostatek je v daných kvalifikacích a územích příčinou nezaměstnanosti, je takový program zaměřený nesprávně. Je to reakce na jednostranné behaviorální 2 hodnocení chudoby a nezaměstnanosti (viz tvrzení, nezaměstnaní jsou ti, kteří nechtějí pracovat, protože kdo pracovat chce - práci si najde ). Pak ale program řešení a jeho nástroje jdou mimo skutečnou příčinu napravovaného jevu a jsou neúčinné. Problém nedostatku pracovních příležitostí by měla řešit k tomu kompetentní aktivní politika zaměstnanosti. Takovou diskusi ale bude možné vést až při tvorbě alternativního NAPSI. Analyzovány jsou státní dokumenty, aktivity, v nichž stát plní své ústavou dané úkoly a vykonává státní správu, popř. metodicky ovlivňuje výkon státní správy v přenesené působnosti a uplatňuje své kompetence při výkonu působnosti samostatné. Od dob politika Montesquieua je známá lapidární pravda, že aby stát směl a chtěl něco vykonávat, musí k tomu míst tři nezbytné předpoklady. Zákon, který ho k tomu zmocní, úřad, který bude aktivitu realizovat a peníze, bez nichž je to zjevně nemožné. Nesplnění každé z těchto podmínek, činí z ostatních podmínek jen prázdnou deklaraci. Všechny tři podmínky (legislativní zakotvení, kompetence úřadu a rozpočtování) stanoví současně vysoké požadavky na přesnost vyjadřování. Nepřesné vyjadřování (nevědomé či úmyslné) a použití nezavazujících, vágních formulací a nekontrolovatelných cílů znehodnocuje věrohodnost programu 3 a nelze vyloučit, že právě tento postup a použití neprávních pojmů a obratů je cestou k dosažení širokého konsensu aktérů protože k ničemu nezavazuje. Proto se nelze vyhnout ani sémantickému 4 rozboru textu. K analýze úspěšnosti některých řešení či politik, obsažené v NAPSI a dalších dokumentech je a bude také třeba přistupovat tak, že nejlepším kriteriem úspěchu je úspěch, nikoliv snaha a dobré úmysly, množství vložených prostředků apod. 2 Zjednodušeně - chudoba a nezaměstnanost jako důsledek osobního selhání popř. lenosti 3 Prof. Sirovátka hovoří o nízké legitimitě programu 4 Rozbor slov a pojmů 6

7 Metodou studie je práce s pojmy jako je mj. účinnost, koordinace, komplexnost, kompatibilita, mainstreaming v předmětné oblasti sociálního začleňování. Jak se dále ukáže právě tyto pojmy lze v analyzovaných dokumentech (zejména v NAPSI) velmi obtížné vyhledat a velmi často absentují. 3. Normativní východiska pro program sociálního začleňování Jedním z východisek pro analýzu a pozdější práce na věcné analýze je zpracování přehledu závazných norem a dokumentů, které upravují celou oblast sociálního začleňování. Lze uvést zejména následující. Listina základních práv a svobod (ústavní zákon č. 2/1993 Sb.) čl. 30, odst. 2: Každý kdo je v hmotné nouzi má právo na takovou pomoc, která je nezbytná pro zajištění základních životních podmínek. Revidovaná evropská sociální charta Článek 13, odst. 3 Stanovit, že každému se může dostat prostřednictvím kompetentních veřejných nebo soukromých služeb takového poradenství a osobní pomoci, nezbytné k předejití, zrušení nebo odstranění stavu potřebnosti jednotlivce nebo rodiny 5. Článek 30 Právo na ochranu před chudobou a sociálním vyloučením 1. Přijmout v rámci celkové a koordinované politiky opatření na podporu účinného přístupu osob, jakož i jejich rodin, které se nachází nebo jim hrozí ocitnutí se v situaci sociálního vyloučení nebo chudoby, především k zaměstnání, bydlení, výcviku, vzdělání, kultuře a sociální a lékařské pomoci. Dokument Evropské komise Obnovená sociální agenda ze dne 2. července Dne 2. července 2008 přijala Evropská komise agendu, jejímž cílem je zajistit, aby politiky Evropské unie účinně reagovaly na dnešní ekonomické a sociální problémy. Obnovená sociální agenda spojuje různá opatření EU dohromady za účelem podpory činnosti v 7 prioritních oblastech: 5 Kompetentní poradenství by se mohlo stát významným nástrojem proti vylučování a pro začleňování. 7

8 Děti a mládež budoucnost Evropy Investice do lidí: vytváření více a lepších pracovních míst, rozvoj nových dovedností Mobilita Delší a zdravější život Boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení Boj proti diskriminaci a podpora rovnosti žen a mužů Příležitosti, přístup a solidarita v celosvětovém měřítku 8

9 Rozhodnutí Evropského parlamentu a rady č. 1098/2008/ES ze dne 22. října 2008 o Evropském roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení (2010). Článek 2: Cíle a hlavní zásady a) Uznání práv, uznání základního práva osob žijících v chudobě a čelících sociálnímu vyloučení na důstojný život a plnou účast na životě společnosti. b) Sdílená odpovědnost a účast přebírání odpovědnosti za politiky a činnosti v oblasti sociálního začleňování veřejností a zdůrazňování kolektivní odpovědnosti každého jednotlivce za boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení c) Soudržnost podpora soudržnější společnosti zvyšováním veřejného povědomí o všeobecných výhodách společnosti, v níž byla vymýcena chudoba, v níž je prosazováno spravedlivé rozdělování a kde nikdo není odsouván na okraj d) Závazek a konkrétní opatření opakování významného politického závazku EU a členských států zásadním způsobem pokročit v oblasti vymýcení chudoby a sociálního vyloučení a podpora tohoto závazku a činností na všech úrovních veřejné správy Priority v oblasti Evropského roku S ohledem na mnohorozměrný charakter chudoby a sociálního vyloučení a s cílem začlenit prevenci chudoby a vyloučení a boj s nimi do jiných politik by mělo být cílem aktivit evropského roku vytvořit jednoznačnou přidanou hodnotu a účinně doplnit otevřenou metodu koordinace pro sociální ochranu a sociální začlenění. Tyto činnosti by se tedy měly zaměřit na omezený počet prioritních oblastí. V souladu s provedenou analýzou a prioritami identifikovanými ve společné zprávě o sociální ochraně a sociálním začlenění by se evropský rok měl zaměřit na následující témata: Podpora mnohorozměrných integrovaných strategií pro předcházení chudobě a její snižování, především v případech vážné chudoby, a přístupy, které se mohou stát součástí všech příslušných politik Boj proti chudobě dětí, včetně boje proti mezigeneračnímu přenosu chudoby, jakož i chudobě v rámci rodin se zvláštním zřetelem na početné rodiny, samoživitele a rodiny pečující o závislou osobu, jakož i boj proti chudobě, jíž jsou vystaveny děti v ústavech. Podpora trhu práce přístupných všem, řešení chudoby zaměstnaných osob a potřeba dosáhnout toho, aby se pracovat vyplácelo Vymýcení nerovností v oblasti vzdělávání a odborné přípravy včetně přípravy v oblasti počítačové gramotnosti a podpora rovného přístupu pro všechny k informačním a komunikačním technologiím se zvláštním důrazem na specifické potřeby osob s postižením. 9

10 Řešení těch aspektů chudoby, které souvisejí s pohlavím a věkem Zajištění rovného přístupu k vhodným zdrojům a službám, včetně přiměřeného ubytování a zdravotní a sociální ochrany Umožnění přístupu ke kultuře a příležitostem pro využití volného času Vyřešení problému diskriminace, podpora začleňování imigrantů a etnických menšin do společnosti Podpora integrovaných přístupů akčního začleňování Řešení potřeb osob s postižením a jejich rodin, bezdomovců, jakož i dalších skupin či osob ve zranitelném postavení Při plánování činností v rámci evropského roku v souladu s výše uvedenými prioritami přizpůsobí účastnické země tyto činnosti situaci a problémům v jednotlivých státech, regionech a lokalitách a zohlední aspekty související s územní soudržností. Úřední věstník Evropské unie Návrh možných priorit Evropského roku 2010 v ČR: Na svém jednání dne 24. března 2009 vytipovala v rámci diskuse Komise pro sociální začleňování následující možné priority Evropského roku 2010 v ČR: řešení předluženosti a zadluženosti vyloučených skupin osob; přístup na trh práce osobám vzdáleným tomuto trhu flexijistota; aktivizace venkovských oblastí + aktivizace územní veřejné správy; zvýšení vzdělávání a konkurenceschopnosti chudých a vyloučených lidí; přístup k bydlení, podpora stupňovitého bydlení + bezdomovectví. Pro analýzu po NAPSI (nebo souběžně s ním přijatých dokumentů) je východiskem i dokument NAPSI samotný. Jeho analýza je ovšem hlavním analyzovaným dokumentem a analyzováno je mimo jiné také jaký je vztah ostatních programů k NAPSI a naopak. 10

11 4. Struktura a obsah analýzy jednotlivých dokumentů V každém z analyzovaných dokumentů by bylo užitečné (s rozdíly podle jeho povahy a obsahu) zkoumat baterii otázek, přičemž je zřejmé, že pozitivní odpovědi na tyto otázky současně představují nároky, které bude třeba klást na nový NAPSI a další dokumenty: 1. Stručný popis, obsah dokumentu 2. Kompatibilita s mezinárodními dokumenty a s právním řádem ČR 3. Jde o komplexní program či program úzce vymezený, a to jak program resortní, tak i z hlediska širší kompetence resortu? 4. Zda a jak navazuje dokument na dokumenty jiných rezortů 5. Spravuje tyto koncepce kompetentní (kompetencemi vybavený) orgán? 6. Jsou k řešení určené nástroje kompetentní? 7. Jsou nástroje adekvátně definovány? 8. Obsahují závazné úkoly popř. měřitelné konkrétní cíle nebo jen deklarují politický program? 9. Reagují programy na skutečné problémy, na skutečné příčiny předmětných jevů? 10. Používají nástroje, které podle poznatků praxe vedly k cíli a ke změně? 11. Jaký typ nástrojů státní intervence je použito. Například dotační program, změna způsobu financování, podpora výzkumu? 12. Poskytuje pro kraje a obce popř. další subjekty jasně formulované konkrétní prakticky realizovatelné cíle, úkoly, závazné nebo postupy popř. cíle měřitelné? 13. Jak je zajištěno financování realizace programů, je rozsah financování dostatečný? 14. Jaké věcné změny přinesly pro konkrétní oblast sociálního začleňování nové právní předpisy a zda jsou v souladu s deklarovanými cíli? 15. Jak relevantní dokumenty a nové právní normy ovlivňují prostor pro rozvoj aktivit NGO? Podporují aktivity nestátních subjektů financování služeb prevence podle zákona o sociálních službách? Takové otázky jsou dále sledovány, tam kde se jeví jako nepraktické jsou vynechány, nebo tam, kde jde několik otázek spojit je tak učiněno. Klíčová pozornost je věnována NAPSI a oproti původní úvaze (maketě) je po okruh analyzovaných dokumentů redukován na ty, které mají skutečně začleňovací program. 11

12 5. Národní akční plán sociálního začleňování součást textu Národní zprávy o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování na léta , Česká republika, 2008 (zpráva pro EU, str ) Národní akční plán sociálního začleňování je hlavním a klíčovým dokumentem, který by měl být nejkomplexnějším, nerezortním, popř. multirezortním programem. 5.1 Stručný popis, obsah dokumentu a komentář Dokument obsahuje 17 stran textu. Obsahuje hodnocení plnění předchozího NAPSI, formuluje tři prioritní cíle, uvádí záměry řešení jako dílčí cíle, a popisuje opatření k plnění prioritních a dílčích cílů. Pro každý prioritní cíl definuje cílové skupiny. Pro přehlednost je dále nejprve každý prioritní cíl komentován samostatně a v závěru této části komentován celý NAPSI. Komentář je proveden kurzivou. Dílčí argumenty jsou vloženy pod čarou. Prioritní cíl č. 1 Prostřednictvím sociální pomoci a služeb posílit integraci osob sociálně vyloučených nebo osob ohrožených sociálních vyloučením, odstranit bariéry vstupu a udržení těchto osob na trhu práce. dílčí cíle (zkrácené): posilovat sociální dovednosti při hledání zaměstnání posilovat dovednosti spojené s prevencí ztráty bydlení snižovat znevýhodnění ve vzdělávání zvyšovat sociální kompetence děti a mládeže proti sebedestrukci a agresivitě podporovat preventivní opatření v oblasti volného času snižovat počet (vyloučených) lokalit především podporou terénní a komunitní práce a mentorských programů podporovat začleňování cizinců podporovat dovednosti požadované trhem práce, podporovat celoživotní vzdělávání Komentář: Pojem sociální pomoc neexistuje, není možné ho deklarovat jako nástroj. Žádná ze sociálních služeb nedisponuje nástroji k odstranění bariér vstupu a udržení cílové 12

13 skupiny na trhu práce. Může jen v malém rozsahu vytvářet nová pracovní místa. Formulace posílit integraci je prázdný. Jedině snad sociální služba - sociální poradenství může v tom směru poněkud pomoci. Cíl odstranit bariéry vstupu a udržení na trhu práce je zjevně nereálný, a to vzhledem k důvodům, které tyto bariéry vytvářejí resp., jaké tyto bariéry jsou. Pokud jde o dílčí cíle, jsou zcela nekompatibilní s vymezením sociální pomoci a sociálních služeb jako nástroje či prostředku řešení (týkají se působnosti MMR, MV, MŠMT, Úřadu vlády a také úseku zaměstnanosti MPSV). Některé dílčí cíle jsou nereálné. Příznačné je to například u záměru snižovat počet vyloučených lokalit, k čemuž ještě nebyl doposud formulován a není k dispozici žádný vládní ani regionální program. 6 Nebo u dílčího cíle podporovat dovednosti požadované trhem práce, kde se plném znění cíle vyjmenovávají zejména moderní informační technologie, komunikační dovednosti, týmová práce apod.. To je s ohledem na strukturu nezaměstnanosti v ČR čím nižší vzdělání tím vyšší nezaměstnanost poněkud bizarní. Stejně tak podpora celoživotního vzdělávání nepatří do sféry sociálních služeb. Prioritní cíl a dílčí cíle obsahují výchozí pojmy: podporovat 4x, posilovat 3x, snižovat 2x. Takto nelze formulovat cíl ale tendenci, způsob či směr řešení. Cíl je meta, jíž má být dosaženo. Nejde tedy o cíle. Opatření k realizaci dílčích cílů prioritního cíle 1.(zkráceno) : Bude podporováno poskytování sociálních služeb a realizace dalších činností a aktivit, Bude i nadále podporována realizace výkonu terénní sociální práce, V roce 2008 bude realizován projekt Policie pro všechny, jehož cílem je umožnit příslušníkům národnostních menšin, aby získali maturitní vzdělání na střední policejní škole. Zajištění rovných příležitostí ve vzdělání je jedním ze strategických cílů Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR. Pro děti se sociálním znevýhodněním se budou i nadále zřizovat přípravné třídy a vytvářet pracovní místa asistentů pedagoga. V následujících letech budou i nadále vytvářeny podmínky pro zkvalitnění vzdělávání žáků se zdravotním postižením. Sociální kompetence dětí a mládeže budou zvyšovány prostřednictvím inovativních školních projektů, kde si děti a mládež. Příklady v oblasti této práce budou zveřejňovány. 6 Naopak lze dokumentovat zvyšování vyloučených lokalit i programů měst v tomto směru. Např. aktuální záměr města Chomutov vytěsnit na okraj tzv. neplatiče. 13

14 Smysluplné zapojení dětí a mládeže do volnočasových aktivit je realizováno prostřednictví dotačních programů státní podpory práce s dětmi a mládež pro MNO. Ve 12 obcích bude Agenturou pro sociální začleňování v romských lokalitách pilotně realizován program komplexního řešení situace ve vyloučených lokalitách. K potírání sociálního vyloučení budou podporovány aktivity na rozvoj stávajících a nových programů a sociálních služeb. V části Strategie prevence kriminality (MV ČR) na léta věnované městům jsou zařazena města s počtem nad 25 tisíc obyvatel (45 měst), která mají povinnost do září 2008 zpracovat své koncepce prevence kriminality. Již od roku 2005 existuje v rámci struktury policie pozice specializovaného pracovníka na problematiku menšin a od r se realizuje Asistent policie ČR pro práci v sociálně vyloučených lokalitách. Uvádí se existence pěti asistentů v ČR. Podpora integrace cizinců je v ČR uskutečňována v rámci Koncepce integrace cizinců MV ČR). Dílčí cíl podpora celoživotního vzdělávání bude realizován v rámci aktivit Národního programu přípravy na stáří V roce 2009 bude zpracována koncepce rozvoje systému dalšího vzdělávání a jeho financování. Opatření v rámci prioritního cíle 1. budou především podporována ze Strukturálních fondů EU. Indikátory a mechanismy sledování jsou stanoveny jednotlivými programovými dokumenty Strukturální fondů. Monitorování bude prováděno prostřednictvím závěrečných zpráv projektů. Komentář Z provedeného výběru lze formulovat tři poznatky: V dílčích cílech jsou zkompilovány zpravidla již existující aktivity různých rezortů, popř. aktivity, které již plánují. Nejsou následkem či produktem přijetí NAPSI, ale je možné je tam uvést. Mnohé formulace nástrojů jsou stejně nezávazné jako formulace dílčích cílů samotných. 7 7 Za pozoruhodné lze považovat, že když už je neadekvátně akcentován význam sociálních služeb, není využito této příležitosti k zásadnímu řešení komplexního (občanského poradenství) jako nástroje, k jehož dostupnosti se ČR zavázala podpisem Revidované Evropské sociální charty a jehož poskytnutí je jediným všeobecným nárokem občana podle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 14

15 U prioritního cíle 1. se přepokládá především financování ze Strukturálních fondů a rezignuje se na jiné hodnocení než prostřednictvím závěrečných zpráv projektů. Prioritní cíl č. 2. Rozvíjet metody a aplikaci sociální práce a příbuzných profesí tak, aby byly podporovány rodiny se specifickými potřebami a přijímat cílená opatření, která přispějí k tomu, aby členové těchto rodin měli rovný přístup ke vzdělání, uplatnění na trhu práce a ve společnosti a nestávali se tak sociálně vyloučenými. Dílčí cíle (zkráceně): Zajistit finančně i místně dostupné služby v oblasti podpory rodiny a prevence sociálního vyloučení rodin Snížit počet domácností, zejména vícečetných rodin, nacházejících se pod hranicí příjmové chudoby Podporovat ekonomickou soběstačnost rodin sociálně vyloučených, podporovat přípravu na samostatný život mladých lidí, opouštějících institucionální péči či náhradní rodinnou péči. Rozvíjet systém náhradní rodinné péče Komentář Znovu je třeba uvést, že formulace rozvíjet metody a přijímat cílená opatření není cílem ale nástrojem. Pojem rodiny se specifickými potřebami je značně široký. Od nízkopříjmových (které se ovšem k tomuto pojmu zpravidla nepřiřazují), přes rodiny, které pečují o zdravotně postižené děti, až po ty, které nezvládají své role a zde až do přesahu na děti v ústavní péči a děti v náhradní rodinné péči. To značně znepřesňuje celý prioritní cíl. Pokud jde o dílčí cíle v prvním bodě mají se na mysli patrně všechny veřejné služby týkající se rodin tedy od zdravotní péče, přes vzdělávací a sociální až po prevenci kriminality, volný čas, sport apod. Taková formulace je vhodná do volebního programu obce, nikoliv jako dílčí cíl akčního programu. Zajistit jak? Velmi mnoho těchto aktivit se realizuje v působnosti obcí a měst. službách. V rámci Asociace občanských poraden, která garantuje kvalitu poradenství, působí 36 poraden v 56 městech. To je cca jen 25 % větších měst (s rozšířenou působností). Stát by měl spolufinancovat vytvoření sítě nejméně ve všech těchto městech. 15

16 Dílčí cíl snížit počet domácností, nacházejících se pod hranicí příjmové chudoby je absurdní. Teoreticky to znamená buď zvýšit příjmy rodin (například snížením nezaměstnanosti, která ale roste), nebo snížit hranici chudoby 8. Stejně tak podporovat ekonomickou soběstačnost rodin sociálně vyloučených. Jakými nástroji? Podporovat přípravu dětí a mládeže opouštějících ústavní nebo náhradní péči je dlouhodobým nenaplněným požadavkem na rezort školství. Rozvíjet systém náhradní rodinné péče je stát ze zákona povinen. Použité uvozující obraty: zajistit, snížit, podporovat, rozvíjet. Opatření k realizaci dílčích cílů prioritního cíle 2. (zkráceně) Podpora rodin a prevence sociálního vyloučení rodin budou realizovány prostřednictví dotačního programu na podporu rodiny, který je vyhlašován každoročně. Budou vytvořeny a distribuovány metodiky pro orgány sociálně právní ochrany dětí Bude pokračováno v realizaci každoroční soutěže Obec přátelská rodině Budou rozvíjeny moderní metody sociální práce s rodinami ohroženými sociálním vyloučením Budou podporovány projekty dlouhodobého provázení a poradenství pro děti v náhradní péči a děti opouštějící systém náhradní rodinné péče Budou podporovány projekty doprovodných a podpůrných služeb pro děti v náhradní rodinné péči a pro osoby pečující o tyto děti Dále budou rozvíjeny specifické instituty náhradní rodinné péče Opatření v rámci tohoto cíle budou především podporována ze státního rozpočtu ČR, v kapitolách příslušných rezortů budou vyčleněny prostředky na realizaci aktivit v jejich působnosti. Dále budou opatření podporována ze Strukturálních fondů EU, indikátory a mechanismy sledování jsou stanoveny programovými dokumenty Strukturálních fondů Komentář: Dotační podpora rodin a prevence sociálního vyloučení (přesně jen Program podpory rodiny!) každoročně vyhlašovaná činí v roce 2009 přes 100 mil. Kč. Vedle toho poskytované dávky státní sociální podpory a dávky pomoci v hmotné nouzi 8 Pokud reálně došlo ke snížení počtu příjemců chudinských dávek stalo se tak na základě změny podmínek pro posuzování společné domácnosti. 16

17 činily cca 80 mld. Kč. Toto srovnání naznačuje výlučnost a bezvýznamnost tohoto dotačního titulu z hlediska strategických řešení. Distribuce metodiky pro výkon státní správy v přenesené působnosti pro regiony a města a podpora rozvíjení specifických institutů náhradní rodinné péče jsou úkolem státu. Samozřejmost, že v rozpočtech jednotlivých rezortů budou vyčleněny prostředky na realizaci aktivit v jejich působnosti znamená, že NAPSI neaspiruje na žádné dodatečné navýšení rozpočtů a akceptuje to, co resorty hodlají dělat ve své působnosti. Tedy žádné nové úkoly. Rezignuje se na jinou evaluaci než na závěrečné zprávy podle pravidel Strukturálních fondů. 17

18 Prioritní cíl č. 3 Podporovat koncepční a rozhodovací procesy na všech úrovních veřejné správy tak, aby se opíraly o objektivní poznání problému chudoby a sociálního vyloučení; podporovat komunikaci a partnerství všech aktérů politiky sociálního začleňování se zaměřením na komplexní řešení problému (chudoba, přístup k obvyklým společenským zdrojům, zaměstnanost, podpora dostupného bydlení, začlenění cizinců do společnosti) Dílčí cíle (zkráceně) : Podporovat rozvoj seriozních a aktivních rozhodovacích procesů na regionální a lokální úrovni s cílem aby sociální služby odpovídaly potřebám uživatelů z hlediska dostupnosti a kvality; rozvíjet partnerství v poskytování sociálních služeb Podporovat vzdělávání pracovníků a volených zástupců subjektů, působících v oblasti sociálního začleňování Podporovat transformační procesy zaměřené na poskytování sociální služeb v přirozeném prostředí jejich uživatelů Podporovat propojení sociálních služeb a dalších systémů, podporovat rozvoj sociální ekonomiky a komplexní programy sociální prevence a prevence kriminality Podporovat koordinaci a spolupráci na vertikální i horizontální úrovni Zvýšit informovanost všech relevantních aktérů o problematice sociálního začleňování Vytvářet a posilovat nástroje a mechanismy pro zvýšení dostupnosti standardního bydlení, zabránit diskriminaci v přístupu k bydlení Komentář Cílem by mělo spíše být, aby se téma chudoby a sociálního vyloučení stalo imanentní součástí všech rozhodovacích procesů. K tomu by mohly přispět aktivity tohoto prioritního cíle. Formulace prioritního cíle by měla být doplněna slovy: pokud o to obce nebo nějaké jiné subjekty projeví zájem. Ale právě v tom je hlavní problém, že zdaleka ne všechny obce osvíceně řeší své strategické problémy 9. Dílčí cíle opakovaně zcela neadekvátně akcentují oblast sociálních služeb. Chudoba není řešitelná sociálními službami. Její podstata spočívá jinde, sociální služby 9 Sám NAPSI uvádí, že ke dni se prokazatelně plánováním rozvoje sociálních služeb zabývá 186 obcí. Neuvádí ovšem, kterých. V ČR je přes 6240 obcí, v tom 380 obcí s přenesenou a mezi nimi 205 s rozšířenou působností. 18

19 mohou pomáhat, korigovat její důsledky. Podporovat informovanost relevantních subjektů a podporovat vzdělávání pracovníků oboru je totéž. Cíl vytvářet a posilovat nástroje a mechanismy pro zvýšení dostupnosti standardního bydlení a zabránit diskriminaci v přístupu k bydlení je sice legitimní, ale jak ho chce NAPSI dosáhnout, jestliže stát nemá zatím konkrétnější představu o řešení, resp. se na něm začíná důrazněji pracovat na MMR? Opatření k řešení prioritního cíle 3: (zkráceně) V letech bude realizován Individuální projekt pro další podporu plánování rozvoje sociálních služeb Budou posilovány odborné profesní znalosti a dovednosti jednotlivých aktérů důraz bude kladen na zvyšování kvality sociální práce formou vzdělávání V oblasti podpory sociální ekonomiky bude zajištěna dostupnost vzdělávání (v tomto oboru) V oblasti vzdělávání nových policistů na témata integrace menšin, lidská práva a práva menšin a problém multikulturního vzdělávání. Bude vytvořen systém celoživotního vzdělávání policistů V souladu s Koncepcí podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb budou i nadále podporovány kraje a obce v oblasti této transformace podpora alternativních ambulantních a terénních sociálních služeb. Existující systém akreditace vzdělávacích aktivit sociálních pracovníků bude rozšířen o další sociální pracovníky, manažery, pečující osoby. V oblasti sociální ekonomiky budou podporovány inovativní aktivity Od roku 2007 funguje Systém včasné intervence - Ministerstvo vnitra ČR Opatření v rámci cíle 3 budou podporována především ze Strukturálních fondů EU. Systém včasné intervence je financován z kapitoly MV. Indikátory a mechanizmy sledování jsou stanoveny programovými dokumenty Strukturálních fondů a monitorování bude prováděno prostřednictvím závěrečných zpráv projektů. (Systém včasné intervence ministerstva vnitra má vlastní monitorovací záměry a mechanismy) Komentář: Kvalita této části je na pováženou a ve vztahu k chudobě a sociálnímu vyloučení je směsicí zcela nepatřičnou. Přes obecné vymezení se zabývá sociálními službami a jejich plánováním, zvláště pak pobytovými službami (Domovy pro seniory a ústavy sociální péče pro zdravotně postižené), vzděláváním sociálních pracovníků a 19

20 výcvikem policistů. Jde o zjevnou kompilaci z podkladů resortů, kde především Ministerstvo vnitra deklaruje řadu pozitivních aktivit. I tento cíl rezignuje na vlastní mechanismy evaluace. To má několik zcela zásadních negativních důsledků. Hodnocení bude provádět (jako sebehodnocení) realizátor projektu. Odborná komise na MPSV nemá žádné zmocnění (ale ani MPSV, které ji zřídilo) provést jiné, vlastní hodnocení (programů jiných rezortů popř. NNO). NAPSI je, a stejně jako tomu bylo u předchozích, sestaven ze sebehodnocení a zpráv rezortů. Nikdo není zmocněn a pověřen provést celkovou analýzu a evaluaci celospolečenských změn pokud jde o chápání procesu sociálního začleňování a jeho potřebnosti. Takto zpracovaný NAPSI jak v hodnocení situace, tak v cílech a programech představuje jen standardní meziresortní cvičení. Vzhledem k tomu, že patrně nejhodnotnější podklady dodalo ministerstvo vnitra je v NAPSI nečastěji uváděna profese policisty a jeho asistenta, což je značně bizarní! 5.2 Analýza a diskuse Kompatibilita s mezinárodními dokumenty a s právním řádem ČR Dokument vychází z relevantních normativních východisek. Jeho významným nedostatkem je ale to, že volně uvádí různé cíle, nástroje a opatření, aniž by reagoval na různá rezortní vymezení a limity, podřazuje aktivity nepříslušným normám (např. sociálním službám přisuzuje role, které patří do aktivní politiky zaměstnanosti) a dostatečně nereflektuje vztahy státu a samosprávy a možnosti státu prosazovat účinně svoji politiku na celém území státu v aktivitách svěřených do přenesené a do samostatné působnosti obcí. Jde o komplexní program či program úzce vymezený, a to jak program resortní, tak i z hlediska širší kompetence resortu? Analýza NASPI ukazuje překvapivý fakt, že z hlediska široké kompetence MPSV jsou v něm, uvedeny jen aktivity týkající se sociálních služeb a sociálně právní ochrany dětí (náhradní rodinná péče). Vůbec není dotčena extrémně významná hmotná podpora rodin systémem dávek státní sociální podpory 10, která mezinárodně oceňovaným způsobem zabraňuje propadu velkých skupin rodin do chudoby, a zejména systém dávek pomoci v hmotné nouzi, který stav hmotné nouze (často související se sociálním vyloučením přímo řeší. 10 Nesprávné nastavení systému dávek může ale také vytvářet past neaktivity a demotivovat ke hledání zaměstnání 20

NÁRODNÍ CENTRUM SOCIÁLNÍCH STUDIÍ, o. p. s.

NÁRODNÍ CENTRUM SOCIÁLNÍCH STUDIÍ, o. p. s. NÁRODNÍ CENTRUM SOCIÁLNÍCH STUDIÍ, o. p. s. Na Moráni 4, 120 00 Praha 2 office@ncss.cz www.ncss.cz ANALÝZA NÁSTROJŮ A PLATNÝCH KONCEPCÍ POLITIKY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE, INDIKACE KLÍČOVÝCH

Více

Evropské fondy na MPSV ČR

Evropské fondy na MPSV ČR Evropské fondy na MPSV ČR Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomouc 25.7.2012 MPSV a evropské fondy 2007-2013 MPSV je v období 2007 2013:

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

OP ZAMĚSTNANOST 2014-2020 - MOŽNOSTI PODPORY V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 2 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU

OP ZAMĚSTNANOST 2014-2020 - MOŽNOSTI PODPORY V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 2 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU OP ZAMĚSTNANOST 2014-2020 - MOŽNOSTI PODPORY V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 2 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU Ing. Helena Petroková helena.petrokova@mpsv.cz Praha, 2.11.2015 Zaměření prezentace: OP Zaměstnanost

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími Monitorovací ukazatele sledované rozvojovými partnerstvími 1 Obsah prezentace: princip monitorování širší kontext monitorovacích indikátorů u Programu Iniciativy Společenství EQUAL společné minimum EK

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Mgr. Michal Kalman, Ph.D. 30.4.2015 Cíle programu přispět ke strukturálnímu posunu C R směrem k ekonomice založené: na vzdělané, motivované a kreativní pracovní

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Venkov 2011,

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020

MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020 MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020 Národní konference Venkov 2012 Nové Hrady, 1.-3. října 2012 Ing. Vladimír Kváča Ph.D., MPSV ČR Obsah

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP Synergie IROP Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského

Více

Podpora z Operačního programu Zaměstnanost (2014-2020)

Podpora z Operačního programu Zaměstnanost (2014-2020) Podpora z Operačního programu Zaměstnanost (2014-2020) Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Hradec Králové 15. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření a alokace OP Zaměstnanost

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 12 ze dne 3. prosince 2008 k Evaluačnímu plánu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

Prosazování genderové rovnosti

Prosazování genderové rovnosti Prosazování genderové rovnosti Ing. Petr Pavlík, Ph.D. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Relevantními výzvami pro FHS

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Podpora z Operačního programu Zaměstnanost (2014-2020)

Podpora z Operačního programu Zaměstnanost (2014-2020) Podpora z Operačního programu Zaměstnanost (2014-2020) Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Autoklub ČR, Praha 18. listopadu 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OPZ Obce jako příjemci

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Problematika ochrany zdraví a rizik ze životního prostředí nový dokument

Problematika ochrany zdraví a rizik ze životního prostředí nový dokument Problematika ochrany zdraví a rizik ze životního prostředí nový dokument Výchozí podmínky NEHAP, UV 810/1998, programovým dokumentem v oblasti zdraví a životního prostředí přes 150 úkolů významná role

Více

Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2011 Aspose Pty Ltd. VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ

Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2011 Aspose Pty Ltd. VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2011 Aspose Pty Ltd. VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. května 2008 č. 540 k Souhrnné zprávě o plnění Priorit a postupů

Více

Základní informace ke druhému kolu Iniciativy Společenství EQUAL

Základní informace ke druhému kolu Iniciativy Společenství EQUAL MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Základní informace ke druhému kolu Iniciativy Společenství EQUAL Iniciativa Společenství EQUAL byla Evropskou komisí vyhlášena v návaznosti na předchozí Iniciativy

Více

Rodinná politika pojetí a aktuální informace

Rodinná politika pojetí a aktuální informace Rodinná politika pojetí a aktuální informace (Brno, 20. 6. 2014) 1 Rodinná politika a aktéři rodinné politiky Pojetí rodinné politiky, sociální politika OECD: Soubor opaření zaměřených na: - vyrovnání

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV předložena Evropské komisi 13. 5. 2015 byl OP VVV ze strany EK schválen V dubnu vyhlášena první Avíza o parametrech výzvy Dalších šest

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování 24. 2. 2014 Zuzana Drhová Z Dohody o Partnerství (str. 173, leden 2014) 3.1.1 Komunitně vedený místní

Více

OP Zaměstnanost 2014-2020

OP Zaměstnanost 2014-2020 OP Zaměstnanost 2014-2020 Seminář: Komunitně vedený místní rozvoj v operačních programech pro období 2014-2020 Praha 3. března 2015 Obsah prezentace Současný stav přípravy OP Zaměstnanost (OPZ) Věcné zaměření

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013)

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013) Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013) Možnosti financování vašich projektů z Evropského sociálního fondu Podporujeme vaši budoucnost Obsah prezentace Prioritní osy a oblasti podpory

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

Význam hodnocení a vedení indikátorů, problémy a nejasnosti

Význam hodnocení a vedení indikátorů, problémy a nejasnosti Název: Školitel: Význam hodnocení a vedení indikátorů, problémy a nejasnosti Prof. Ing. René Kizek, Ph.D. Datum: 28. 11. 2013 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0023 Název projektu: Partnerská síť centra

Více

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Pilotní projekt Praha, 22. 10. 2010 Mgr. Pavel Duba, MPSV Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Ucelená rehabilitace -je souvislá

Více

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI pro období 2006-2009 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2006 Úvod Vláda České republiky schválila usnesením č. 1305 ze dne 12. října 2005 Národní koncepci rodinné

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Podpora měst a obcí v oblasti agend veřejné správy v působnosti MV ČR v programovém období 2014-2020

Podpora měst a obcí v oblasti agend veřejné správy v působnosti MV ČR v programovém období 2014-2020 Podpora měst a obcí v oblasti agend veřejné správy v působnosti MV ČR v programovém období 2014-2020 XI. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje 12. února 2015 Mgr. Jana Menšíková vedoucí samostatného

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013)

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013) Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013) Obsah prezentace Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Příprava OP LZZ (vývoj, harmonogram) Popis OP LZZ Prioritní osy OP LZZ Finanční

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 7.8.2014 PROGRAMOVÝ DOKUMENT Globální cíl IROP: Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správu pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

FINANCOVÁNÍ SLUŽEB SOCIÁLNÍ PREVENCE

FINANCOVÁNÍ SLUŽEB SOCIÁLNÍ PREVENCE FINANCOVÁNÍ SLUŽEB SOCIÁLNÍ PREVENCE I N G. J I Ř Í H O R E C K Ý, M B A P R E Z I D E N T A S O C I A C E P O S K Y T O V A T E L Ů S O C I Á L N Í C H S L U Ž E B Č R Financování všeobecná východiska

Více

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016 PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Databanka projektů na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Únor 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1: Adaptabilita... 2 Prioritní osa 2: Aktivní politika trhu práce... 2 Prioritní

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 JEDNOTNÝ UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže

Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže 1 Příloha k usnesení vlády ze dne... 2012 č.... Úkol: Ukazatel plnění: Odpovídají: Termín plnění: 1.

Více

Aktuální stav příprav programového období

Aktuální stav příprav programového období Aktuální stav příprav programového období 2014 2020 Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Regionální rozvoj mezi teorií a praxí 5 29. května 2014, Pardubice PŘÍKLADY PROJEKTŮ ALOKACE NA

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU

PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU 12.11.2013 Praha CO SE DOVÍTE 1. Představení programu IROP 2. Sociální bydlení v IROP 3. Co nás ještě čeká 4. Kde hledat další informace

Více

AKTUÁLNÍ OTÁZKY ROZVOJE REGIONŮ

AKTUÁLNÍ OTÁZKY ROZVOJE REGIONŮ Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA AKTUÁLNÍ OTÁZKY ROZVOJE REGIONŮ Ing. Jiří Lauerman PRAHA 2012 Název: Aktuální otázky rozvoje regionů

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Evaluace průřezových témat

Evaluace průřezových témat KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST Evaluace průřezových témat Daniel Svoboda 28. 5. 2013 1 Úvod Busanské partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci potvrdilo, že odstraňování chudoby a nerovností

Více

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Reg. č. CZ.1.04/4.1.00/D4.00003 Projekt Zefektivnění činnosti

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor řízení pomoci z ESF Role v implementační

Více

Kritérium. Vazba na cíle výzvy (oblasti podpory OP LZZ) A3 Zhodnocení cílů projektu 40 % 8 % C1 Kompetence žadatele 60 % 6 %

Kritérium. Vazba na cíle výzvy (oblasti podpory OP LZZ) A3 Zhodnocení cílů projektu 40 % 8 % C1 Kompetence žadatele 60 % 6 % Vzdělávac vací projekty financované ESF aneb jak to vidí hodnotitel Věcné hodnocení - úkol pro hodnotitele Základní zásady o Žádosti často obsahují obecné formulace, které je možné interpretovat různě

Více

Definované oblasti podpory FNNO

Definované oblasti podpory FNNO Definované oblasti podpory FNNO Definované oblasti podpory FNNO Prioritní oblast I. Lidská práva a tzv. klíčové oblasti podpory 1a) Ochrana lidských práv a multikulturalismus 1b) Genderová rovnost 1c)

Více

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Komunitně vedená strategie pro MAS Krkonoše

Komunitně vedená strategie pro MAS Krkonoše Komunitně vedená strategie pro MAS Krkonoše KULATÉ STOLY 25. 3. 2014 PRO ZÁSTUPCE VEŘEJNÉ SPRÁVY 25. 3. 2014 PRO ZÁSTUPCE SOUKROMÉ SFÉRY 26. 3. 2014 PRO ZÁSTUPCE NEZISKOVÉHO SEKTORU Program 1. Představení

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací zlepšení přístupu, využití a kvality informačních a komunikačních technologií

Více

Seminář na téma Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách. Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác

Seminář na téma Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách. Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác při Úřadu vlády Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác Důvody pro vznik Agentury Absence komplexních a dlouhodobých nástrojů Prohlubující

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 19. 11. 2015 bod programu: 2 věc: Podání žádosti, předfinancování a spolufinancování projektu Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem v rámci Operačního

Více

OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze

OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze Mgr. Karel Hošek Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje Krajský kulatý stůl zaměstnanosti, Olomouc 2. 12. 2013 Obsah prezentace 1. Současný stav přípravy

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ A ZAMĚSTNANOSTI V ČR

STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ A ZAMĚSTNANOSTI V ČR STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ A ZAMĚSTNANOSTI V ČR Renáta Halásková Ostravská univerzita, Filozofická fakulta Abstrakt: Příspěvek se zaměřuje na strategii operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost,

Více

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v letech 2015 2020 v kontextu návaznosti na rozvoj a strategii komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě IP Podpora

Více

Brno, 18. 9. 2012. Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+

Brno, 18. 9. 2012. Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+ Brno, 18. 9. 2012 Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+ Program prezentace 1. Úvod 2. Přehled situace 3. Rámec pro přípravu operačního programu 4. Diskuse Úvod Vize 2020 pro oblast VaV a

Více

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 19. 6. 2012 2011/0177(APP) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro zaměstnanost a sociální věci pro Rozpočtový výbor k návrhu nařízení Rady, kterým

Více

Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B)

Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B) Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B) Instituce zodpovědná za oblast VaVaI (ať již ministerstvo s centrální

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

ondrej.menousek@mvcr.cz

ondrej.menousek@mvcr.cz Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky A. Předkladatel garant výzkumné potřeby Název organizace Ministerstvo vnitra Adresa Milady Horákové 133/ Kontaktní osoba Ing. Jaroslav Scheuba

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014 2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014 2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014 2020 Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Ing. Petr Chuděj Ostrava 11. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Možnosti čerpání evropských dotací pro obce, metoda LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova Rozpočet

Více

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Společnost pro regionální ekonomicképoradenství SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Paradoxy v rozvoji venkova Seminář Venkov 2011 1. února 2011 SYNERGIE V PŘÍSTUPU K ROZVOJI VENKOVA Výzkumný projekt

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

7 let ROP JV. 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

7 let ROP JV. 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod 7 let ROP JV 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Závěrečné výzvy programového období 2007 2013 Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2

Více

2. zasedání 27. března 2015, Praha

2. zasedání 27. března 2015, Praha 2. zasedání 27. března 2015, Praha Program zasedání Komory ITI a IPRÚ Čas 10:00 10:30 Bod programu Metodické a koordinační aktivity MMR v rámci přípravy integrovaných strategií ITI a IPRÚ 10:30 10:50 Jednání

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

Hodnocení čerpání prostředků. v podmínkách MV. Ing. Vladimír Hubáček Ing. Martin Vohnický

Hodnocení čerpání prostředků. v podmínkách MV. Ing. Vladimír Hubáček Ing. Martin Vohnický Hodnocení čerpání prostředků EU v podmínkách MV Ing. Vladimír Hubáček Ing. Martin Vohnický Odbor interního auditu a supervize Praha 12 / 2 / 2009 Obsah Jaké jsou možnosti čerpání z čeho čerpáme Ministerstvo

Více

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu, vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí

Více

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ RADA PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ 1. Úvod Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015

Více

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů 4. ročník odborné konference EVROPSKÉ FONDY 2014 20. února 2014, zastupitelský sál MHMP Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

PROČ SE MAP PŘIPRAVUJÍ?

PROČ SE MAP PŘIPRAVUJÍ? CO JE TO MAP? 1. Místní - dokument připravovaný pro místní potřeby 2. Akční - dokument připravovaný místní komunitou - zástupci zřizovatelů, poskytovatelů a uživatelů vzdělávání 3. Plán - koncepční plán

Více

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci Memorandum o spolupráci Česká republika - Úřad vlády ČR Agentura pro sociální začleňování (dále jen Agentura ) zastoupená: Bc. Martinem Šimáčkem, ředitelem sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01, Praha

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Ferdinand Hrdlička hrdlicka.ferdinand@vlada.cz Tel:+420 607 827 090 MAP v kontextu OP VVV Prioritní osa 3 je postavena na základní tezi, že klíčovým článkem kvality

Více

Transformace a sloučení systému péče o ohrožené děti

Transformace a sloučení systému péče o ohrožené děti Transformace a sloučení systému péče o ohrožené děti Petr Nečas ministr práce a sociálních věcí 3. dubna 2008 Hlavní problém Ochrana dětí včr nedosahuje úrovně odpovídající úrovni vyspělých evropských

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Liberec, 10. prosince 2014 Programové období 2014 2020 Strategie

Více