NÁRODNÍ CENTRUM SOCIÁLNÍCH STUDIÍ, o. p. s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁRODNÍ CENTRUM SOCIÁLNÍCH STUDIÍ, o. p. s."

Transkript

1 NÁRODNÍ CENTRUM SOCIÁLNÍCH STUDIÍ, o. p. s. Na Moráni 4, Praha 2 ANALÝZA NÁSTROJŮ A PLATNÝCH KONCEPCÍ POLITIKY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE, INDIKACE KLÍČOVÝCH NÁSTROJŮ SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ A VYHODNOCENÍ EFEKTIVITY OPATŘENÍ SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ NA NÁRODNÍ ÚROVNI

2 Praha 30. září

3 Manažerský přehled Tato analýza byla zpracována na základě smlouvy o dílo, uzavřené mezi IQ Roma servis, o. s., a Národním centrem sociálních studií, o.p.s. dne rámci projektu NAPSI spolu. Celá zakázka se skládá ze dvou částí, které byly zpracovány ve dvou etapách. V první etapě byla zpracována studie Analýza nástrojů a platných koncepcí politiky sociálního začleňování v České republice a indikace klíčových nástrojů sociálního začleňování (duben 2009). Ve druhé etapě byla zpracována studie Vyhodnocení efektivity opatření sociálního začleňování na národní úrovni (září 2009). Pro předložení první studie byla tato zadavatelem analyzována a byla vyslovena doporučení a některé otázky k doplnění a dopracování. Tato doporučení směřovala k doplnění zprávy (například o analýzu oblasti zaměstnanosti, doplnění o analýzu dalších dokumentů apod.) a byla zapracována do textu. Některé další připomínky již směřovaly do témat, které se stýkají druhé studie tj. vyhodnocení efektivity. To ukázalo, že obě témata v zásadě tvoří jeden celek a takto je třeba pojímat. Práce na druhé studii potvrdily potřebu nově získané a analyzované informace třídit do obou studií, tedy (dodatečně doplňovat různé informace i do studie první). Ta byla proto nejen zpřesněna, ale také doplněna a rozšířena. Nadále proto bude třeba pojímat obě studie jako jeden celek, skládající se ze dvou částí, a takto je závěrečná zpráva předkládána zadavateli. Toto pojetí nijak nemění smluvní tematické vymezení práce a přispívá k možnosti komplexního přístupu. Obě části studie reagují na vývoj sociálně ekonomické situace vyvolané světovou finanční krizí a její důsledky v České republice. Od zadání a studie došlo k podstatným změnám v situaci. Byl přijat program k Roku chudoby 2010, došlo k rozhodnutí vlády o strategii boje proti proti sociálnímu vylučování, ekonomický vývoj vedl k růstu růstu nezaměstnanosti, došlo k radikalizaci extremistických politických subjektů a ke konfliktům, které lze označit za sociálně-etnické. Došlo k růstu nezaměstnanosti a dlouhodobé nezaměstnanosti, současně se ale v důsledku právních změn v sociální oblasti 3

4 významně (paradoxně) snížil počet příjemců chudinských dávek (pomoc v hmotné nouzi). Jde o koincidence jevů a procesů, které čekají na vysvětlení. Může být, že doznají mnohých změn. Zadání studie vycházelo z určité hypotézy o obsahu a kvalitě dokumentů, jež měly být hodnoceny, např. pokud jde o možnost hodnocení výsledků aktivit v průběhu realizace 1, byl vytvořen určitý slovník a pojetí začleňovacích dokumentů, měla být analyzována koordinace a kompatibilita dokumentů (jak je to běžné u projektů z EU) a z nich vyplývajících procesů. Pojem začleňovací byl k různým dokumentům přiřazen, a ony samotné jej neobsahují. Analýzy dokumentů ukázaly, že se tato legitimní hypotéza nepotvrdila, že takové věci jako konkrétní měřitelné cíle, konkrétní opatření, stanovení hodnotících kriterií, opatření k udržitelnosti projektů, propojení do nižších sfér veřejné správy a podobně, zejména u klíčového dokumentu NAPSI, neexistují. To ztížilo práce na analýze. Rok 2009 je de facto prvním rokem realizace NAPSI, což významně ovlivňuje možností statistických dat. Třetí samostatnou částí analýzy je analýza efektivnosti/účinnosti začleňovacích nástrojů, která obsahuje tabulkové přehledy opatření (nástrojů) z NAPSI, jazykově upravených do dikce nástrojů, (podle závěrů porady řešitelů projektu NAPSI - spolu) a návrhy indikátorů účinnosti nástrojů. Tato část je publikována samostatně. 1 Statistické údaje, které jsou publikovány v roce 2009, informují o stavu v roce tedy prvním roce platnosti NAPSI, takže nemohou zaznamenat změnu. 4

5 Obsah Část I. 1. Úvod 6 2. Metodologické poznámky 6 3. Normativní východiska pro programy sociálního začleňování 8 4. Struktura a obsah analýzy jednotlivých dokumentů Národní akční plán sociálního začleňování součást textu Národní zprávy o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování na léta , Česká republika, 2008, zpráva pro EU, str ; Stručný popis a obsah dokumentu, komentář Analýza a diskuse Závěr analýzy NASPI Mezinárodní hodnocení NASPI Česká republika Vybrané zahraniční informace k inspiraci Usnesení vlády ČR ze dne 19. ledna 2009, č. 101, o zajištění Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení v České republice Národní program přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012 (Kvalita života ve stáří), schválený Usnesením vlády dne 9. ledna 2008, č Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období (Usnesení vlády ze dne , č. 1004) aktualizované Usnesením vlády ze dne , č. 710 a Usnesením vlády ze dne , č Strategie prevence kriminality na léta , schválená Usnesením vlády ČR ze dne , č Návrh přístupu státu k řešení problémů deprivovaných částí měst obývaných převážně občany romského etnika, leden 2009, pracovní materiál MMR Česká republika: Přístup vlády k integraci Romů, listopad Druhá výzva 2. kola dotačního programu Předcházení sociálnímu vyloučení a odstraňování jeho důsledků, podprogram Podpora terénní práce, (pro rok 2009) Doporučení pro obce a města pro předcházení, rozšiřování a tvorby sociálně vyloučených lokalit se zdůrazněním zajištění potřeby bydlení; doporučení veřejného ochránce práv (2008) Typologie ETHOS v českém prostředí Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Zákon č.111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin 53 5

6 18. Indikace klíčových nástrojů sociálního začleňování Indikátory Diskuse o cílových skupinách Dále použité zdroje informací 65 II. část 1. Metodologické poznámky Dokumenty, které obecně hodnotí sociálně ekonomickou situaci a procesy inkluze, exkluze a chudoby Implementace národních programů do dokumentů nižších úrovní správy Aktuální informace týkající se cílových skupin Diskuse o jednotlivých typech nástrojů sociálního začleňování a jejich efektivnosti (účinnosti) pro tvorbu alternativního NAPSI Rekapitulace a příspěvek do diskuse Dále použité zdroje informací 90 2 V první části studie se analyzuje věcný obsah začleňovacích nástrojů, v této kapitolce jejich právní popř. institucionální charakter. 6

7 1. Úvod Motto: Chudoba představuje riziko eroze demokracie Usnesení č. 1196/92 Parlamentní shromáždění Rady Evropy Obsahem této studie je podle zadání analýza jednotlivých nástrojů a platných koncepcí politiky sociálního začleňování v České republice zaměřených relevantně na vícečetně znevýhodněné skupiny, vzájemná komparace koncepcí jednotlivých resortů a dalších relevantních institucí na národní úrovni v oblasti sociálního začleňování a návazných zákonů. Dále pak analytické zhodnocení koncepcí a v nich obsažených nástrojů z hlediska jejich vzájemné kompatibility a koordinace. Závěrečným výstupem je návrh indikace klíčových nástrojů sociálního začleňování, která by se měla stát podkladem pro následnou přípravu dotazníku pro anketu. Jejím cílem bude vyhodnocení efektivity klíčových nástrojů pro sociální začleňování. Oba tyto informační zdroje se pak stanou východiskem pro vytvoření analytické zprávy o efektivitě opatření sociálního začleňování na národní úrovni, pro formulaci alternativního NAPSI a podkladem pro vzdělávací a informační aktivity proponované v rámci projektu NAPSI spolu. Analyzováno je několik typů dokumentů (vládní, resortní, řídící a metodické, právní normy a jejich důsledky). Vzhledem k tomu, i při snaze o jednotný metodologický přístup, nejsou všechny aspekty v takto různých dokumentech vždy srovnatelně analyzovatelné. Oproti původnímu předpokladu některé dokumenty analyzovány nebyly, protože by to pro celkovou práci nebylo přínosem. Práce na studii byly vedeny snahou o zpracování stručného, jasného a v dalších pracích použitelného textu. Cílem není samoúčelná kritika analyzovaných dokumentů, ale získání poznatků a dovedností k formulaci dokumentů alternativních. 2. Metodologické poznámky Hlavním metodologickým problémem následující analýzy je skutečnost, že jde o první etapu v tvorbě analytické zprávy a cílově nového popř. alternativního NAPSI. Má analyzovat kompetentnost dosavadních programů, včetně NAPSI, s budoucím cílem vyvarovat se vágních formulací, neúčinných řešení, neadekvátních nástrojů a postupů. Proto sice obsahuje řadu tvrzení, která se opírají o široký rozsah relevantních výzkumů a analýz, ale nechce vést odbornou věcnou diskusi s dosavadními postupy v oblasti sociální politiky, politiky zaměstnanosti, bytové politiky a dalších. Může ovšem upozornit na zjevné problémy těchto politik, a to na 7

8 základě příslušných dokumentů. Odborná věcná diskuse bude součástí analytické zprávy. Přínosem práce na této etapě je tak mimo jiné i sumarizace relevantních informací a podkladů pro budoucí věcnou argumentaci. Podstatné pro zaměření začleňovacích programů a jejich nástrojů je pravdivé ocenění skutečností, na které mají nástroje působit, věrohodné zhodnocení příčin, které vedou k vyloučení, popř. analýza reálné skutečnosti ve sledovaných jevech. Pro tuto analýzu jsou proto používány informace (tvrzení, citace, údaje) z aktuálních výzkumů a analýz a tyto jsou uváděny v poznámce pod čarou. Dílčí komentáře a poznámky jsou v textu vyznačeny kurzivou. Cílem je konkrétně prokázat účinnost či neúčinnost řešení s cílem, aby nový popř. alternativní NAPSI cílil do terče příčin a nikoliv mimo něj. Tak lze například vyslovit hypotézu, že cíl posílit zaměstnatelnost nevytvoří nová pracovní místa, a jestliže právě jejich nedostatek je v daných kvalifikacích a územích příčinou nezaměstnanosti, je takový program zaměřený nesprávně. Je to reakce na jednostranné behaviorální 3 hodnocení chudoby a nezaměstnanosti (viz tvrzení, nezaměstnaní jsou ti, kteří nechtějí pracovat, protože kdo pracovat chce - práci si najde ). Pak ale program řešení a jeho nástroje jdou mimo skutečnou příčinu napravovaného jevu a jsou neúčinné. Problém nedostatku pracovních příležitostí by měla řešit k tomu kompetentní aktivní politika zaměstnanosti. Takovou diskusi ale bude možné vést až při tvorbě alternativního NAPSI. Analyzovány jsou státní dokumenty, aktivity, v nichž stát plní své ústavou dané úkoly a vykonává státní správu, popř. metodicky ovlivňuje výkon státní správy v přenesené působnosti a uplatňuje své kompetence při výkonu působnosti samostatné. Od dob politika Montesquieua je známá lapidární pravda, že aby stát směl a chtěl něco vykonávat, musí k tomu míst tři nezbytné předpoklady. Zákon, který ho k tomu zmocní, úřad, který bude aktivitu realizovat a peníze, bez nichž je to zjevně nemožné. Nesplnění každé z těchto podmínek, činí z ostatních podmínek jen prázdnou deklaraci. Všechny tři podmínky (legislativní zakotvení, kompetence úřadu a rozpočtování) stanoví současně vysoké požadavky na přesnost vyjadřování. Nepřesné vyjadřování (nevědomé či úmyslné) a použití nezavazujících, vágních formulací a nekontrolovatelných cílů, znehodnocuje věrohodnost programu 4 a nelze vyloučit, že právě tento postup a použití neprávních pojmů a obratů je cestou k dosažení širokého konsensu aktérů protože k ničemu nezavazuje. Proto se nelze vyhnout ani sémantickému 5 rozboru textu. K analýze úspěšnosti některých řešení či politik, obsažené v NAPSI a dalších dokumentech je a bude také třeba přistupovat tak, že nejlepším kriteriem úspěchu je úspěch, nikoliv snaha a dobré úmysly, množství vložených prostředků apod. 3 Zjednodušeně - chudoba a nezaměstnanost jako důsledek osobního selhání popř. lenosti 4 Prof. Sirovátka hovoří o nízké legitimitě programu 5 Rozbor slov a pojmů 8

9 Metodou studie je práce s pojmy, jako je mj. účinnost, koordinace, komplexnost, kompatibilita, mainstreaming, v předmětné oblasti sociálního začleňování. Jak se dále ukáže právě tyto pojmy lze v analyzovaných dokumentech (zejména v NAPSI) velmi obtížné vyhledat a velmi často absentují. 3. Normativní východiska pro program sociálního začleňování Jedním z východisek pro analýzu a pozdější práce na věcné analýze je zpracování přehledu závazných norem a dokumentů, které upravují celou oblast sociálního začleňování. Lze uvést zejména následující. Listina základních práv a svobod (ústavní zákon č. 2/1993 Sb.) Článek 30, odst. 2: Každý kdo je v hmotné nouzi má právo na takovou pomoc, která je nezbytná pro zajištění základních životních podmínek. Revidovaná evropská sociální charta Článek 13, odst. 3 Stanovit, že každému se může dostat prostřednictvím kompetentních veřejných nebo soukromých služeb takového poradenství a osobní pomoci, nezbytné k předejití, zrušení nebo odstranění stavu potřebnosti jednotlivce nebo rodiny 6. Článek 30 Právo na ochranu před chudobou a sociálním vyloučením Přijmout v rámci celkové a koordinované politiky opatření na podporu účinného přístupu osob, jakož i jejich rodin, které se nachází nebo jim hrozí ocitnutí se v situaci sociálního vyloučení nebo chudoby, především k zaměstnání, bydlení, výcviku, vzdělání, kultuře a sociální a lékařské pomoci. Dokument Evropské komise Obnovená sociální agenda ze dne 2. července 2008 Dne 2. července 2008 přijala Evropská komise agendu, jejímž cílem je zajistit, aby politiky Evropské unie účinně reagovaly na dnešní ekonomické a sociální problémy. Obnovená sociální agenda spojuje různá opatření EU dohromady za účelem podpory činnosti v 7 prioritních oblastech: 6 Kompetentní poradenství by se mohlo stát významným nástrojem proti vylučování a pro začleňování. 9

10 Děti a mládež budoucnost Evropy Investice do lidí: vytváření více a lepších pracovních míst, rozvoj nových dovedností Mobilita Delší a zdravější život Boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení Boj proti diskriminaci a podpora rovnosti žen a mužů Příležitosti, přístup a solidarita v celosvětovém měřítku 10

11 Rozhodnutí Evropského parlamentu a rady č. 1098/2008/ES, ze dne 22. října 2008, o Evropském roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení (2010) Článek 2: Cíle a hlavní zásady a) Uznání práv, uznání základního práva osob žijících v chudobě a čelících sociálnímu vyloučení na důstojný život a plnou účast na životě společnosti. b) Sdílená odpovědnost a účast přebírání odpovědnosti za politiky a činnosti v oblasti sociálního začleňování veřejností a zdůrazňování kolektivní odpovědnosti každého jednotlivce za boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení c) Soudržnost podpora soudržnější společnosti zvyšováním veřejného povědomí o všeobecných výhodách společnosti, v níž byla vymýcena chudoba, v níž je prosazováno spravedlivé rozdělování a kde nikdo není odsouván na okraj d) Závazek a konkrétní opatření opakování významného politického závazku EU a členských států zásadním způsobem pokročit v oblasti vymýcení chudoby a sociálního vyloučení a podpora tohoto závazku a činností na všech úrovních veřejné správy Priority v oblasti Evropského roku S ohledem na mnohorozměrný charakter chudoby a sociálního vyloučení, s cílem začlenit prevenci chudoby a vyloučení a boj s nimi do jiných politik, by mělo být cílem aktivit evropského roku vytvořit jednoznačnou přidanou hodnotu a účinně doplnit otevřenou metodu koordinace pro sociální ochranu a sociální začlenění. Tyto činnosti by se tedy měly zaměřit na omezený počet prioritních oblastí. V souladu s provedenou analýzou a prioritami identifikovanými ve společné zprávě o sociální ochraně a sociálním začlenění by se evropský rok měl zaměřit na následující témata: Podpora mnohorozměrných integrovaných strategií pro předcházení chudobě a její snižování, především v případech vážné chudoby, a přístupy, které se mohou stát součástí všech příslušných politik Boj proti chudobě dětí, včetně boje proti mezigeneračnímu přenosu chudoby, jakož i chudobě v rámci rodin se zvláštním zřetelem na početné rodiny, samoživitele a rodiny pečující o závislou osobu, jakož i boj proti chudobě, jíž jsou vystaveny děti v ústavech Podpora trhu práce přístupného všem, řešení chudoby zaměstnaných osob a potřeba dosáhnout toho, aby se pracovat vyplácelo Vymýcení nerovností v oblasti vzdělávání a odborné přípravy včetně přípravy v oblasti počítačové gramotnosti a podpora rovného přístupu pro všechny k informačním a komunikačním technologiím se zvláštním důrazem na specifické potřeby osob s postižením Řešení těch aspektů chudoby, které souvisejí s pohlavím a věkem 11

12 Zajištění rovného přístupu k vhodným zdrojům a službám, včetně přiměřeného ubytování a zdravotní a sociální ochrany Umožnění přístupu ke kultuře a příležitostem pro využití volného času Vyřešení problému diskriminace, podpora začleňování imigrantů a etnických menšin do společnosti Podpora integrovaných přístupů akčního začleňování Řešení potřeb osob s postižením a jejich rodin, bezdomovců, jakož i dalších skupin či osob ve zranitelném postavení Při plánování činností v rámci evropského roku v souladu s výše uvedenými prioritami, přizpůsobí účastnické země tyto činnosti situaci a problémům v jednotlivých státech, regionech a lokalitách a zohlední aspekty související s územní soudržností. Úřední věstník Evropské unie Návrh možných priorit Evropského roku 2010 v ČR: Na svém jednání dne 24. března 2009 vytipovala v rámci diskuse Komise pro sociální začleňování následující možné priority Evropského roku 2010 v ČR: řešení předluženosti a zadluženosti vyloučených skupin osob přístup na trh práce osobám vzdáleným tomuto trhu flexijistota aktivizace venkovských oblastí + aktivizace územní veřejné správy zvýšení vzdělávání a konkurenceschopnosti chudých a vyloučených lidí přístup k bydlení, podpora stupňovitého bydlení + bezdomovectví Pro analýzu NAPSI (nebo souběžně s ním přijatých dokumentů) je východiskem i dokument NAPSI samotný. Jeho analýza je ovšem hlavním analyzovaným dokumentem a analyzováno je mimo jiné také jaký je vztah ostatních programů k NAPSI a naopak. 12

13 4. Struktura a obsah analýzy jednotlivých dokumentů V každém z analyzovaných dokumentů by bylo užitečné (s rozdíly podle jeho povahy a obsahu) zkoumat celou řadu otázek, přičemž je zřejmé, že pozitivní odpovědi na tyto otázky současně představují nároky, které bude třeba klást na nový NAPSI a další dokumenty: 1. Stručný popis, obsah dokumentu 2. Kompatibilita s mezinárodními dokumenty a s právním řádem ČR 3. Jde o komplexní program či program úzce vymezený, a to jak program resortní, tak i z hlediska širší kompetence resortu? 4. Zda a jak navazuje dokument na dokumenty jiných rezortů 5. Spravuje tyto koncepce kompetentní (kompetencemi vybavený) orgán? 6. Jsou k řešení určené nástroje kompetentní? 7. Jsou nástroje adekvátně definovány? 8. Obsahují závazné úkoly, popř. měřitelné konkrétní cíle, nebo jen deklarují politický program? 9. Reagují programy na skutečné problémy, na skutečné příčiny předmětných jevů? 10. Používají nástroje, které podle poznatků praxe vedly k cíli a ke změně? 11. Jaký typ nástrojů státní intervence je použito. Například dotační program, změna způsobu financování, podpora výzkumu? 12. Poskytuje pro kraje a obce, popř. další subjekty, jasně formulované konkrétní prakticky realizovatelné cíle, úkoly, závazné nebo postupy popř. cíle měřitelné? 13. Jak je zajištěno financování realizace programů, je rozsah financování dostatečný? 14. Jaké věcné změny přinesly pro konkrétní oblast sociálního začleňování nové právní předpisy a zda jsou v souladu s deklarovanými cíli? 15. Jak relevantní dokumenty a nové právní normy ovlivňují prostor pro rozvoj aktivit NNO? Podporují aktivity nestátních subjektů financování služeb prevence podle zákona o sociálních službách? 13

14 Takové otázky jsou dále sledovány, tam kde se jeví jako nepraktické jsou vynechány, nebo tam, kde jde několik otázek spojit je tak učiněno. Klíčová pozornost je věnována NAPSI a oproti původní úvaze (maketě) je okruh analyzovaných dokumentů redukován na ty, které mají skutečně začleňovací program. 14

15 5. Národní akční plán sociálního začleňování součást textu Národní zprávy o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování na léta , Česká republika, 2008 (zpráva pro EU, str ) Národní akční plán sociálního začleňování je hlavním a klíčovým dokumentem, který by měl být nejkomplexnějším, nerezortním, popř. multirezortním programem Stručný popis, obsah dokumentu a komentář Dokument obsahuje 17 stran textu. Obsahuje hodnocení plnění předchozího NAPSI, formuluje tři prioritní cíle, uvádí záměry řešení jako dílčí cíle, a popisuje opatření k plnění prioritních a dílčích cílů. Pro každý prioritní cíl definuje cílové skupiny. Pro přehlednost je dále nejprve každý prioritní cíl komentován samostatně a v závěru této části komentován celý NAPSI. Komentář je proveden kurzivou. Dílčí argumenty jsou vloženy pod čarou. Prioritní cíl č. 1 Prostřednictvím sociální pomoci a služeb posílit integraci osob sociálně vyloučených nebo osob ohrožených sociálních vyloučením, odstranit bariéry vstupu a udržení těchto osob na trhu práce. dílčí cíle (zkrácené): posilovat sociální dovednosti při hledání zaměstnání posilovat dovednosti spojené s prevencí ztráty bydlení snižovat znevýhodnění ve vzdělávání zvyšovat sociální kompetence děti a mládeže proti sebedestrukci a agresivitě podporovat preventivní opatření v oblasti volného času snižovat počet (vyloučených) lokalit především podporou terénní a komunitní práce a mentorských programů podporovat začleňování cizinců podporovat dovednosti požadované trhem práce podporovat celoživotní vzdělávání Komentář: 15

16 Pojem sociální pomoc neexistuje, není možné ho deklarovat jako nástroj. Žádná ze sociálních služeb nedisponuje nástroji k odstranění bariér vstupu a udržení cílové skupiny na trhu práce. Může jen v malém rozsahu vytvářet nová pracovní místa. Formulace posílit integraci je prázdný. Jedině snad sociální služba - sociální poradenství může v tom směru poněkud pomoci. Cíl odstranit bariéry vstupu a udržení na trhu práce je zjevně nereálný, a to vzhledem k důvodům, které tyto bariéry vytvářejí resp., jaké tyto bariéry jsou. Pokud jde o dílčí cíle, jsou zcela nekompatibilní s vymezením sociální pomoci a sociálních služeb jako nástroje či prostředku řešení (týkají se působnosti MMR, MV, MŠMT, Úřadu vlády a také úseku zaměstnanosti MPSV). Některé dílčí cíle jsou nereálné. Příznačné je to například u záměru snižovat počet vyloučených lokalit, k čemuž ještě nebyl doposud formulován a není k dispozici žádný vládní ani regionální program. 7 Nebo u dílčího cíle podporovat dovednosti požadované trhem práce, kde se v plném znění cíle vyjmenovávají zejména moderní informační technologie, komunikační dovednosti, týmová práce apod.. To je s ohledem na strukturu nezaměstnanosti v ČR čím nižší vzdělání tím vyšší nezaměstnanost poněkud bizarní. Stejně tak podpora celoživotního vzdělávání nepatří do sféry sociálních služeb. Prioritní cíl a dílčí cíle obsahují výchozí pojmy: podporovat 4x, posilovat 3x, snižovat 2x. Takto nelze formulovat cíl ale tendenci, způsob či směr řešení. Cíl je meta, jíž má být dosaženo. Nejde tedy o cíle. Opatření k realizaci dílčích cílů prioritního cíle 1.(zkráceno) : Bude podporováno poskytování sociálních služeb a realizace dalších činností a aktivit Bude i nadále podporována realizace výkonu terénní sociální práce V roce 2008 bude realizován projekt Policie pro všechny, jehož cílem je umožnit příslušníkům národnostních menšin, aby získali maturitní vzdělání na střední policejní škole Zajištění rovných příležitostí ve vzdělání je jedním ze strategických cílů Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR ; pro děti se sociálním znevýhodněním se budou i nadále zřizovat přípravné třídy a vytvářet pracovní místa asistentů pedagoga V následujících letech budou i nadále vytvářeny podmínky pro zkvalitnění vzdělávání žáků se zdravotním postižením 7 Naopak lze dokumentovat zvyšování vyloučených lokalit i programů měst v tomto směru. Např. aktuální záměr města Chomutov vytěsnit na okraj tzv. neplatiče. 16

17 Sociální kompetence dětí a mládeže budou zvyšovány prostřednictvím inovativních školních projektů; příklady v oblasti této práce budou zveřejňovány Smysluplné zapojení dětí a mládeže do volnočasových aktivit je realizováno prostřednictví dotačních programů státní podpory práce s dětmi a mládež pro MNO Ve 12 obcích bude Agenturou pro sociální začleňování v romských lokalitách pilotně realizován program komplexního řešení situace ve vyloučených lokalitách K potírání sociálního vyloučení budou podporovány aktivity na rozvoj stávajících a nových programů a sociálních služeb V části Strategie prevence kriminality (MV ČR) na léta , věnované městům jsou zařazena města s počtem nad 25 tisíc obyvatel (45 měst), která mají povinnost do září 2008 zpracovat své koncepce prevence kriminality Již od roku 2005 existuje v rámci struktury policie pozice specializovaného pracovníka na problematiku menšin a od r se realizuje Asistent policie ČR pro práci v sociálně vyloučených lokalitách. Uvádí se existence pěti asistentů v ČR Podpora integrace cizinců je v ČR uskutečňována v rámci Koncepce integrace cizinců MV ČR) Dílčí cíl podpora celoživotního vzdělávání bude realizován v rámci aktivit Národního programu přípravy na stáří V roce 2009 bude zpracována koncepce rozvoje systému dalšího vzdělávání a jeho financování Opatření v rámci prioritního cíle 1 budou především podporována ze Strukturálních fondů EU. Indikátory a mechanismy sledování jsou stanoveny jednotlivými programovými dokumenty Strukturální fondů. Monitorování bude prováděno prostřednictvím závěrečných zpráv projektů. Komentář Z provedeného výběru lze formulovat tři poznatky: V dílčích cílech jsou zkompilovány zpravidla již existující aktivity různých rezortů, popř. aktivity, které již plánují. Nejsou následkem či produktem přijetí NAPSI, ale je možné je tam uvést. 17

18 Mnohé formulace nástrojů jsou stejně nezávazné jako formulace dílčích cílů samotných. 8 U prioritního cíle 1 se přepokládá především financování ze Strukturálních fondů a rezignuje se na jiné hodnocení než prostřednictvím závěrečných zpráv projektů. Prioritní cíl č. 2 Rozvíjet metody a aplikaci sociální práce a příbuzných profesí tak, aby byly podporovány rodiny se specifickými potřebami a přijímat cílená opatření, která přispějí k tomu, aby členové těchto rodin měli rovný přístup ke vzdělání, uplatnění na trhu práce a ve společnosti a nestávali se tak sociálně vyloučenými. Dílčí cíle (zkráceně): Zajistit finančně i místně dostupné služby v oblasti podpory rodiny a prevence sociálního vyloučení rodin Snížit počet domácností, zejména vícečetných rodin, nacházejících se pod hranicí příjmové chudoby Podporovat ekonomickou soběstačnost rodin sociálně vyloučených, podporovat přípravu na samostatný život mladých lidí, opouštějících institucionální péči či náhradní rodinnou péči. Rozvíjet systém náhradní rodinné péče Komentář Znovu je třeba uvést, že formulace rozvíjet metody a přijímat cílená opatření není cílem ale nástrojem. Pojem rodiny se specifickými potřebami je značně široký. Od nízkopříjmových (které se ovšem k tomuto pojmu zpravidla nepřiřazují), přes rodiny, které pečují o zdravotně postižené děti, až po ty, které nezvládají své role a v tomto dokumentu až 8 Za pozoruhodné lze považovat, že když už je neadekvátně akcentován význam sociálních služeb, není využito této příležitosti k zásadnímu řešení komplexního (občanského poradenství) jako nástroje, k jehož dostupnosti se ČR zavázala podpisem Revidované Evropské sociální charty a jehož poskytnutí je jediným všeobecným nárokem občana podle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. V rámci Asociace občanských poraden, která garantuje kvalitu poradenství, působí 36 poraden v 56 městech. To je cca jen 25 % větších měst (s rozšířenou působností). Stát by měl spolufinancovat vytvoření sítě nejméně ve všech těchto městech. 18

19 do přesahu na děti v ústavní péči a děti v náhradní rodinné péči. To značně znepřesňuje celý prioritní cíl. Pokud jde o dílčí cíle v prvním bodě, mají se na mysli patrně všechny veřejné služby, týkající se rodin, tedy od zdravotní péče, přes vzdělávací a sociální až po prevenci kriminality, volný čas, sport apod. Taková formulace je vhodná do volebního programu obce, nikoliv jako dílčí cíl akčního programu. Jak zajistit? Velmi mnoho těchto aktivit se realizuje v působnosti obcí a měst. Dílčí cíl snížit počet domácností, nacházejících se pod hranicí příjmové chudoby je absurdní. Teoreticky to znamená buď zvýšit příjmy rodin (například snížením nezaměstnanosti, která ale roste), nebo snížit hranici chudoby 9. Stejně tak podporovat ekonomickou soběstačnost rodin sociálně vyloučených. Jakými nástroji? Podporovat přípravu dětí a mládeže opouštějících ústavní nebo náhradní péči je dlouhodobým nenaplněným požadavkem na rezort školství. Rozvíjet systém náhradní rodinné péče je stát ze zákona povinen. Použité uvozující obraty: zajistit, snížit, podporovat, rozvíjet. Opatření k realizaci dílčích cílů prioritního cíle 2. (zkráceně) Podpora rodin a prevence sociálního vyloučení rodin budou realizovány prostřednictvím dotačního programu na podporu rodiny, který je vyhlašován každoročně Budou vytvořeny a distribuovány metodiky pro orgány sociálně právní ochrany dětí Bude pokračováno v realizaci každoroční soutěže Obec přátelská rodině Budou rozvíjeny moderní metody sociální práce s rodinami ohroženými sociálním vyloučením Budou podporovány projekty dlouhodobého provázení a poradenství pro děti v náhradní péči a děti opouštějící systém náhradní rodinné péče Budou podporovány projekty doprovodných a podpůrných služeb pro děti v náhradní rodinné péči a pro osoby pečující o tyto děti Dále budou rozvíjeny specifické instituty náhradní rodinné péče Opatření v rámci tohoto cíle budou především podporována ze státního rozpočtu ČR, v kapitolách příslušných rezortů budou vyčleněny prostředky na realizaci aktivit v jejich působnosti. Dále budou opatření podporována ze Strukturálních fondů EU. Indikátory a mechanismy 9 Pokud reálně došlo ke snížení počtu příjemců chudinských dávek stalo se tak na základě změny podmínek pro posuzování společné domácnosti. 19

20 sledování jsou stanoveny programovými dokumenty Strukturálních fondů Komentář: Dotační podpora rodin a prevence sociálního vyloučení (přesně jen Program podpory rodiny ) každoročně vyhlašovaná činí v roce 2009 přes 100 mil. Kč. Vedle toho poskytované dávky státní sociální podpory a dávky pomoci v hmotné nouzi činily cca 80 mld. Kč. Toto srovnání naznačuje výlučnost a bezvýznamnost tohoto dotačního titulu z hlediska strategických řešení. Distribuce metodiky pro výkon státní správy v přenesené působnosti pro regiony a města a podpora rozvíjení specifických institutů náhradní rodinné péče jsou úkolem státu. Samozřejmost, že v rozpočtech jednotlivých rezortů budou vyčleněny prostředky na realizaci aktivit v jejich působnosti znamená, že NAPSI neaspiruje na žádné dodatečné navýšení rozpočtů a akceptuje to, co rezorty hodlají dělat ve své působnosti. Tedy žádné nové úkoly. Rezignuje se na jinou evaluaci než na závěrečné zprávy podle pravidel Strukturálních fondů. 20

NÁRODNÍ CENTRUM SOCIÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s.

NÁRODNÍ CENTRUM SOCIÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s. NÁRODNÍ CENTRUM SOCIÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s. Na Moráni 4, 120 00 Praha 2 office@ncss.cz www.ncss.cz ANALÝZA NÁSTROJŮ A PLATNÝCH KONCEPCÍ POLITIKY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE, INDIKACE KLÍČOVÝCH

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU

PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU 12.11.2013 Praha CO SE DOVÍTE 1. Představení programu IROP 2. Sociální bydlení v IROP 3. Co nás ještě čeká 4. Kde hledat další informace

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV předložena Evropské komisi 13. 5. 2015 byl OP VVV ze strany EK schválen V dubnu vyhlášena první Avíza o parametrech výzvy Dalších šest

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Rodinná politika pojetí a aktuální informace

Rodinná politika pojetí a aktuální informace Rodinná politika pojetí a aktuální informace (Brno, 20. 6. 2014) 1 Rodinná politika a aktéři rodinné politiky Pojetí rodinné politiky, sociální politika OECD: Soubor opaření zaměřených na: - vyrovnání

Více

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Venkov 2011,

Více

Národní plán boje proti chudobě

Národní plán boje proti chudobě Národní plán boje proti chudobě přehled výchozích dokumentů a konceptů I. Úvod Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen MPSV ) je ústředním orgánem státní správy, do jehož působnosti spadá mimo jiné

Více

AKTUÁLNÍ OTÁZKY ROZVOJE REGIONŮ

AKTUÁLNÍ OTÁZKY ROZVOJE REGIONŮ Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA AKTUÁLNÍ OTÁZKY ROZVOJE REGIONŮ Ing. Jiří Lauerman PRAHA 2012 Název: Aktuální otázky rozvoje regionů

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu *

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu * EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 7.8.2014 PROGRAMOVÝ DOKUMENT Globální cíl IROP: Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správu pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění

Více

Problematika seniorů v České republice

Problematika seniorů v České republice Problematika seniorů v České republice Obsah Demografický vývoj v České republice a Evropské unii Aktivní stárnutí z pohledu MPSV Národní akční plán podporující pozitivního stárnutí pro období 2013 až

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Příležitosti pro obce a města

Příležitosti pro obce a města Evropské strukturální a investiční fondy v programovém období 2014-2020 Příležitosti pro obce a města Jednání měst a obcí v územní působnosti org. složky MAS SERVISO, SERVISO o. p. s. Třebenice, 16.6.2015

Více

Evaluace průřezových témat

Evaluace průřezových témat KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST Evaluace průřezových témat Daniel Svoboda 28. 5. 2013 1 Úvod Busanské partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci potvrdilo, že odstraňování chudoby a nerovností

Více

1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády

1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády 1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády 1. 1. V rámci své mediální politiky a s ohledem na průřezový charakter politiky rovných příležitostí žen a mužů zdůrazňovat tento

Více

OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze

OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze Mgr. Karel Hošek Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje Krajský kulatý stůl zaměstnanosti, Olomouc 2. 12. 2013 Obsah prezentace 1. Současný stav přípravy

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Duben 2012 Doporučení... 2 Popis problémové situace... 3 1. Návaznost na významné strategie a

Více

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Pilotní projekt Praha, 22. 10. 2010 Mgr. Pavel Duba, MPSV Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Ucelená rehabilitace -je souvislá

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti

Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti Tisková zpráva ze dne 19. ledna 2009 Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti Vláda na svém zasedání dne 19. ledna 2009 schválila Návrh opatření k transformaci a sjednocení systému péče o

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ

CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ DO ROKU 2020 SNÍŽIT ZDRAVOTNÍ ROZDÍLY MEZI SOCIOEKONOMICKÝMI SKUPINAMI NEJMÉNĚ O JEDNU ČTVRTINU ZLEPŠENÍM ÚROVNĚ DEPRIVO- VANÝCH POPULAČNÍCH SKUPIN Spravedlnost ve zdraví

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 Struktura prioritních os OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 ING. JITKA BEDNÁŘOVÁ Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly Investiční priority 1.1 Přístup k zaměstnání pro

Více

Opatření k podpoře rodin s dětmi 2004-2013. Ministerstvo práce a sociálních věcí

Opatření k podpoře rodin s dětmi 2004-2013. Ministerstvo práce a sociálních věcí Opatření k podpoře rodin s dětmi 2004-2013 Ministerstvo práce a sociálních věcí Oblasti Dokumenty k rodinné politice Usnesení vlády k oblasti služeb péče o děti Návrhy právní úpravy v oblasti služeb péče

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP Synergie IROP Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského

Více

III. AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

III. AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ 2012 2015 I. Úvod Vláda České republiky se schválením Národní strategie ochrany práv dětí (usnesením č. 4 ze dne 4. ledna 2012) zavázala vytvořit

Více

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci Memorandum o spolupráci Česká republika - Úřad vlády ČR Agentura pro sociální začleňování (dále jen Agentura ) zastoupená: Bc. Martinem Šimáčkem, ředitelem sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01, Praha

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

III. AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

III. AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ III. AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ 2012 2015 I. Úvod Vláda České republiky se schválením Národní strategie ochrany práv dětí (usnesením č. 4 ze dne 4. ledna 2012) zavázala vytvořit

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016 PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Databanka projektů na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

ÚKOLY PRO JEDNOTLIVÉ RESORTY

ÚKOLY PRO JEDNOTLIVÉ RESORTY REALIZAČNÍ PLÁN KONCEPCE ROMSKÉ INTEGRACE 2010 2013 1. Ministr vlády pro lidská práva ÚKOLY PRO JEDNOTLIVÉ RESORTY 1.1 Připravit do 31. 12. 2011 novelu zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v letech 2015 2020 v kontextu návaznosti na rozvoj a strategii komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě IP Podpora

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

POKYNY PRO POLITIKU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ

POKYNY PRO POLITIKU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRACOVNÍ PŘEKLAD POKYNY PRO POLITIKU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ pro Finanční mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus Schváleno 7. dubna 2006 1. Úvod 1.1. Věcné prohlášení Rovnost příležitostí je v popředí

Více

Jak hodnotit změnu přístupu místních aktérů k otázkám sociálního začleňování aneb potíže s kvalitativní evaluací

Jak hodnotit změnu přístupu místních aktérů k otázkám sociálního začleňování aneb potíže s kvalitativní evaluací Jak hodnotit změnu přístupu místních aktérů k otázkám sociálního začleňování aneb potíže s kvalitativní evaluací Hana Synková (Agentura pro sociální začleňování) Jakob Hurrle (Centrum pro společenské otázky

Více

Koncepce sociálního bydlení vize, příležitost, inspirace, rizika

Koncepce sociálního bydlení vize, příležitost, inspirace, rizika Koncepce sociálního bydlení vize, příležitost, inspirace, rizika Roman Matoušek Problémy dosavadních přístupů na co Koncepce reaguje? Podpora na straně poptávky (dávky) nepropojená s adekvátní nabídkou

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Předběžný harmonogram výzev OP Zaměstnanost Prioritní osa

Předběžný harmonogram výzev OP Zaměstnanost Prioritní osa Předběžný harmonogram výzev OP Zaměstnanost Prioritní osa Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Datum vyhlášení PO 1 SC 1 zprostředkování zaměstnání; poradenské a informační činnosti

Více

Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie

Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie Zápatí prezentace 1 Řízení lidských zdrojů v JMK Jihomoravský kraj dlouhodobý aktivní přístup

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ 29. června 2015 Mgr. Gabriela Pokorná OBSAH SEMINÁŘE aktuální stav cíle programu, prioritní osy Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část harmonogram výzev

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008)

Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008) Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008) 1. Základní aspekty Obsah: 2. Monitoring a evaluace 3. Hodnocení implementace 4. Hodnocení principů Programu

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU

3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU 3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU Kvalita předškolního vzdělávání a rané péče se stala v rámci EU velmi diskutovaným tématem. V posledních letech proběhla řada evropských

Více

Seminář na téma Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách. Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác

Seminář na téma Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách. Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác při Úřadu vlády Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác Důvody pro vznik Agentury Absence komplexních a dlouhodobých nástrojů Prohlubující

Více

o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999

o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999 EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Svaz měst a obcí ČR Hájíme zájmy všech velikostních kategorií měst a

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Martina Jeníčková Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 923 587 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: martina.jenickova@mpsv.

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Martina Jeníčková Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 923 587 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: martina.jenickova@mpsv. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B)

Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B) Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B) Instituce zodpovědná za oblast VaVaI (ať již ministerstvo s centrální

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST Předběžný harmonogram výzev 2015 OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Nastavení výzvy Prioritní osa Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy zprostředkování

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Kritérium. Vazba na cíle výzvy (oblasti podpory OP LZZ) A3 Zhodnocení cílů projektu 40 % 8 % C1 Kompetence žadatele 60 % 6 %

Kritérium. Vazba na cíle výzvy (oblasti podpory OP LZZ) A3 Zhodnocení cílů projektu 40 % 8 % C1 Kompetence žadatele 60 % 6 % Vzdělávac vací projekty financované ESF aneb jak to vidí hodnotitel Věcné hodnocení - úkol pro hodnotitele Základní zásady o Žádosti často obsahují obecné formulace, které je možné interpretovat různě

Více

Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020

Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020 Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020 Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Konference Konkurenceschopnost a růst Objem finančních prostředků Berlínská metodika Vyspělost regionů Míra kofinancování

Více

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování 24. 2. 2014 Zuzana Drhová Z Dohody o Partnerství (str. 173, leden 2014) 3.1.1 Komunitně vedený místní

Více

Definované oblasti podpory FNNO

Definované oblasti podpory FNNO Definované oblasti podpory FNNO Definované oblasti podpory FNNO Prioritní oblast I. Lidská práva a tzv. klíčové oblasti podpory 1a) Ochrana lidských práv a multikulturalismus 1b) Genderová rovnost 1c)

Více

III. Národní plán rozvoje sociálních služeb pro období 2011-2016

III. Národní plán rozvoje sociálních služeb pro období 2011-2016 III. Národní plán rozvoje sociálních služeb pro období 2011-2016 M I N I S T E R S T V O P R Á C E A S O C I Á L N Í C H V Ě C Í ČR Úvod Národní plán rozvoje sociálních služeb pro období 2011 2016 (dále

Více

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod IROP Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2 Podpora udržitelného cestovního ruchu Celkem podpořeno 4 projektů

Více

Prováděcí dokument k Střednědobému plánu rozvoje soc. služeb hlavního města Prahy na rok 2009

Prováděcí dokument k Střednědobému plánu rozvoje soc. služeb hlavního města Prahy na rok 2009 Prováděcí dokument k Střednědobému plánu rozvoje soc. služeb hlavního města Prahy na rok 2009 Praha 2009 Cíl a obsah Prováděcího dokumentu Hlavním cílem zpracování Prováděcího dokumentu je vypořádání připomínek

Více

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti z pohledu energetické účinnosti Seminář: Problematika veřejného osvětlení z pohledu energetického specialisty a poradce EKIS Novotného lávka 5, budova ČSVTS 13. 11. 2013 Obsah Stávající podpora veřejného

Více

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu, vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí

Více

Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.

Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62. Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00010 Stručný popis projektu Projekt Podpora v oblasti strategického řízení

Více

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti. 28. února 2012 Zdeněk Karásek

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti. 28. února 2012 Zdeněk Karásek Moravskoslezský pakt zaměstnanosti 28. února 2012 Zdeněk Karásek Pakt zaměstnanosti PROČ? Lidské zdroje v dostatečném počtu a s požadovanou strukturou dovedností důležitý faktor konkurenceschopnosti Cca

Více

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Společnost pro regionální ekonomicképoradenství SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Paradoxy v rozvoji venkova Seminář Venkov 2011 1. února 2011 SYNERGIE V PŘÍSTUPU K ROZVOJI VENKOVA Výzkumný projekt

Více

Tematická zpráva. Žáci vzdělávaní podle RVP ZV přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP

Tematická zpráva. Žáci vzdělávaní podle RVP ZV přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP Praha, leden 2015 Obsah Úvod... 3 Cíle... 3 Metoda... 3 Odborné konzultace... 5 Validita dat... 5 1 Zjištění... 6 1.1 Počty žáků podle vzdělávacího programu...

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015

OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015 OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015 NÁSTROJ CLLD POSTUP IMPLEMENTACE Nástroj komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) poprvé

Více

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Jilemnice, 17. června 2015 www.zdravamesta.cz/ls2015 Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Ferdinand Hrdlička hrdlicka.ferdinand@vlada.cz Tel:+420 607 827 090 MAP v kontextu OP VVV Prioritní osa 3 je postavena na základní tezi, že klíčovým článkem kvality

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více

Program rozvoje venkova 2014 2020

Program rozvoje venkova 2014 2020 Program rozvoje venkova 2014 2020 Praha, 3. 3. 2015 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí PRV 2014-2020 Priority unie Priorita 1 - Předávání poznatků a inovací

Více

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo vnitra České republiky Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor strukturálních fondů Role v implementační struktuře OP LZZ: Zprostředkující subjekt vyhlašuje:

Více

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 8 Vydán dne 27. července 2010 Částka 3 OBSAH

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 8 Vydán dne 27. července 2010 Částka 3 OBSAH Věstník vlády proorgánykrajů aorgányobcí Ročník 8 Vydán dne 27. července 2010 Částka 3 OBSAH 1. Směrnice Ministerstva financí ze dne 17. 6. 2010 č. j. 12/36 381/2010 124, kterou se mění směrnice Ministerstva

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Martina Jeníčková Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 923 587 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: martina.jenickova@mpsv.

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Martina Jeníčková Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 923 587 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: martina.jenickova@mpsv. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234

Více