VOLEBNÍHO A JEDNACÍHO ŘÁDU AKADEMICKÉHO SENÁTU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VOLEBNÍHO A JEDNACÍHO ŘÁDU AKADEMICKÉHO SENÁTU"

Transkript

1 I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VOLEBNÍHO A JEDNACÍHO ŘÁDU AKADEMICKÉHO SENÁTU VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 19. října 2011

2 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. října 2011 pod čj / změny Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.... Mgr. Jiří Nantl, LLM. ředitel odboru vysokých škol I. ZMĚNY VOLEBNÍHO A JEDNACÍHO ŘÁDU AKADEMICKÉHO SENÁTU VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE Článek 1 Volební a jednací řád Akademického senátu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze se mění takto: 1. V čl. 3 se na konci odstavce 1 doplňuje věta Funkční období končí 31. ledna.. 2. V čl. 5 odstavec 4 zní: (4). Konkrétní termín konání voleb stanoví akademický senát. Nejpozději do 7 dnů před prvním dnem voleb vypracuje personální odbor seznam akademických pracovníků, kteří jsou zařazeni podle čl. 2 odst. 3 do volební skupiny na fakultě, a předá jej předsedovi hlavní volební komise. Nejpozději do 7 dnů před prvním dnem voleb vypracuje děkanát fakulty seznam studentů, kteří jsou zařazeni podle čl. 2 odst. 3 do volební skupiny na fakultě, a předá jej předsedovi hlavní volební komise.. 3. V čl. 5 odst. 6 se slova do týdne před termínem nahrazují slovy do deseti dnů před prvním dnem. 4. V čl. 5 odstavec 7 zní: (7) Volby probíhají elektronicky prostřednictvím počítačové sítě VŠCHT. 5. V čl. 9 odst. 1 se slova čl. 5 odst. 3 nahrazují slovy čl. 5 odst V čl. 9 odst. 2 se nahrazují slova čl. 5 odst. 4 až 6 nahrazují slovy čl. 5 odst. 3 až V čl. 13 odst. 5 se slova čl. 10 odst. 2 a 7, čl. 13 odst. 7 nahrazují slovy čl. 10 odst. 2, 4 a 6, čl. 13 odst. 9.

3 Článek 2 1. Tyto změny Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Vysoké školy chemickotechnologické v Praze byly schváleny podle 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, Akademickým senátem Vysoké školy chemicko-technologické v Praze dne 13. září Tyto změny Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Vysoké školy chemickotechnologické v Praze nabývají platnosti podle 36 odst. 4 zákona o vysokých školách dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 3. Tyto změny Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Vysoké školy chemickotechnologické v Praze nabývají účinnosti dnem registrace. doc. Ing. Josef Koubek, CSc., v. r. rektor 2

4 3

5 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 29. října 2007 pod čj / Volební a jednací řád Akademického senátu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Změny Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze byly registrovány podle 36 odst. 2 a 5 zákona o vysokých školách dne 19. října 2011 pod čj / I. Úplné znění Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 19. října 2011 I. část Úvodní ustanovení Článek 1 Volební a jednací řád Akademického senátu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (dále jen akademický senát ) upravuje způsob volby a postavení členů a orgánů akademického senátu a pravidla jednání akademického senátu a jeho orgánů. Článek 2 Postavení a složení Akademického senátu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (1) Akademický senát je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem školy. (2) Akademický senát je jednokomorový, skládá se z členů akademické obce Vysoké školy chemickotechnologické v Praze (dále jen VŠCHT Praha ), tj. z akademických pracovníků profesorů, docentů, odborných asistentů, asistentů, lektorů, vědeckých, výzkumných a vývojových pracovníků podílejících se na pedagogické činnosti (dále jen akademický pracovník ) a studentů bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů (dále jen student ) VŠCHT Praha (3) Akademický senát má 24 členů, z toho každá fakulta VŠCHT Praha je zastoupena 4 akademickými pracovníky a 2 studenty. Akademičtí pracovníci z kateder a celoškolských pracovišť volí a jsou voleni spolu s akademickými pracovníky Fakulty technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha. Studenti, studující pouze v celoškolských studijních programech, volí a jsou voleni spolu se studenty studijních programů uskutečňovaných Fakultou technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha. II. část Volební řád Článek 3 Funkční období (1) Funkční období členů akademického senátu z řad akademických pracovníků je tříleté, funkční období členů z řad studentů dvouleté. Funkční období končí 31. ledna. (2) Funkční období všech členů akademického senátu skončí, jestliže akademický senát nezvolí ani v opakované volbě předsedu nebo po dobu 6 měsíců nekoná podle 9 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

6 a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon ); rektor v takovém případě nejpozději do 30 dnů vyhlásí volby. (3) Je-li student zvolený do akademického senátu v průběhu svého funkčního období přijat do jiného, bezprostředně navazujícího studijního programu v rámci fakulty, jeho členství nezaniká. Článek 4 Členství v akademickém senátu (1) Členství v akademickém senátu je neslučitelné s funkcí rektora, prorektora, děkana a proděkana. (2) Povinností člena akademického senátu je podílet se podle svých nejlepších schopností na veškeré činnosti Článek 5 Způsob volby členů akademického senátu (1) Akademická obec VŠCHT Praha volí ze svých řad členy akademického senátu tajnou volbou, která se koná nejpozději měsíc před ukončením funkčního období členů Současně jsou voleni náhradníci. (2) Volby vyhlásí předsednictvo akademického senátu do dvou měsíců před ukončením funkčního období členů Neučiní-li tak, vyhlásí volby rektor. (3) Volby probíhají v 8 volebních skupinách. Na každé fakultě jsou zřízeny dvě volební skupiny, jedna pro akademické pracovníky a druhá pro studenty. (4) Konkrétní termín konání voleb stanoví akademický senát. Nejpozději do 7 dnů před prvním dnem voleb vypracuje personální odbor seznam akademických pracovníků, kteří jsou zařazeni podle čl. 2 odst. 3 do volební skupiny na fakultě, a předá jej předsedovi hlavní volební komise. Nejpozději do 7 dnů před prvním dnem voleb vypracuje děkanát fakulty seznam studentů, kteří jsou zařazeni podle čl. 2 odst. 3 do volební skupiny na fakultě, a předá jej předsedovi hlavní volební komise. (5) Volby řídí devítičlenná hlavní volební komise. Předsedu hlavní volební komise jmenuje a odvolává předsednictvo akademického senátu z řad členů Akademické obce VŠCHT Praha, kteří nekandidují do Členy jsou předsedové dílčích volebních komisí zřízených pro jednotlivé volební skupiny. Dílčí volební komise pro akademické pracovníky jsou minimálně pětičlenné, dílčí volební komise pro studenty minimálně tříčlenné; jmenují je akademické senáty fakult. (6) Kandidáty do voleb může navrhnout kterýkoliv člen Akademické obce VŠCHT Praha dané volební skupiny. Dílčí volební komise shromáždí návrhy příslušné volební skupiny členů Akademické obce VŠCHT Praha, projedná je s navrhovanými kandidáty a sestaví do deseti dnů před prvním dnem voleb kandidátní listiny se jmény kandidátů uvedenými v abecedním pořadí. Kandidátní listina obsahuje informaci o stanoveném počtu volitelných míst podle čl. 2 odst. 3 a o počtu míst náhradníků. (7) Volby probíhají elektronicky prostřednictvím počítačové sítě VŠCHT. 8) Na místa členů akademického senátu a jejich náhradníků jsou zvoleni kandidáti, kteří získají největší počet platných hlasů. Pokud k rozhodnutí nedojde pro rovnost počtu hlasů, rozhoduje o pořadí hlavní volební komise losem. (9) Nezvolení stanoveného počtu členů akademického senátu nebo alespoň jednoho náhradníka ve volební skupině je důvodem k vyhlášení doplňovacích voleb. Článek 6 Platnost voleb (1) K platnosti voleb v každé volební skupině je třeba účasti nejméně 15% členů akademické obce. V případě nižší účasti se musí volby v dané volební skupině opakovat. Pokud ani při opakování voleb není dosaženo požadované účasti členů Akademické obce VŠCHT Praha, opakují se volby ještě jednou bez ohledu na účast a jejich výsledek je platný. (2) Při neplatnosti voleb se volby musí opakovat nejpozději do jednoho týdne. 2

7 (3) Skutečnost, že kandidát byl platně zvolen, vyhlásí předseda hlavní volební komise nebo jím pověřený člen hlavní volební komise na prvním zasedání Zvolenému členovi předá písemné osvědčení. Článek 7 Důvody zániku členství v akademickém senátu a jeho orgánech (1) Členství v akademickém senátu zaniká dnem, kdy byl člen akademického senátu jmenován do funkce rektora, prorektora, děkana, proděkana nebo přestal být členem té volební skupiny Akademické obce VŠCHT Praha, za kterou byl zvolen. (2) Člen akademického senátu odstoupí na vlastní žádost, jestliže z jakýchkoliv jiných důvodů nemůže nadále plnit povinnosti člena (3) Člen akademického senátu je odvolán na základě písemného návrhu na odvolání podepsaného nejméně jednou třetinou voličů jeho volební skupiny. O datu zániku členství rozhodne akademický senát. Článek 8 Nastupování náhradníků a ztráta mandátu (1) Místo uvolněné zánikem členství v akademickém senátu v průběhu funkčního období člena akademického senátu se na zbytek funkčního období doplní řádně zvoleným náhradníkem z téže volební skupiny podle pořadí určeného výsledky voleb. Není-li obsazeno místo náhradníka, vyhlásí akademický senát do dvou týdnů doplňovací volby náhradníků v příslušné volební skupině. (2) Neúčastní-li se člen akademického senátu jednání akademického senátu po dobu přesahující 2 měsíce z důvodu tvůrčího volna podle 76 zákona, služebního pobytu v zahraničí, dlouhodobé nemoci nebo jiných důvodů, rozhodne o jeho zastupování po dobu nepřítomnosti řádně zvoleným náhradníkem předsednictvo (3) Neúčastní-li se člen akademického senátu tří po sobě jdoucích zasedání akademického senátu bez omluvy přednesené předsedovi akademického senátu přímo, nebo prostřednictvím místopředsedy, zváží zbavení jeho mandátu na nejbližším zasedání akademický senát usnesením, pro které se vysloví nadpoloviční většina všech členů (4) Na zasedání akademického senátu, na němž se má hlasovat o zbavení mandátu, musí být člen, který má být mandátu zbaven, písemně pozván. Může zde podat vysvětlení k důvodům neomluvené neúčasti na předchozích zasedáních. Článek 9 Doplňovací volby (1) Doplňovací volby ve volební skupině řídí volební komise jmenovaná stejným způsobem jako dílčí volební komise podle čl. 5 odst. 5. (2) Pro činnost volební komise, průběh a platnost doplňovacích voleb platí ustanovení čl. 5 odst. 3 až 8 a čl. 6. III. část Jednací řád Článek 10 Způsob volby předsedy a místopředsedů akademického senátu (1) První zasedání akademického senátu svolává a až do zvolení předsedy řídí nejstarší člen akademického senátu. Na svém prvním zasedání akademický senát zvolí odděleně a tajnou volbou svého předsedu a tři místopředsedy. (2) Předseda je volen celým akademickým senátem. Každý přítomný člen akademického senátu tajně navrhne nejvýše jednoho kandidáta. Do prvního kola volby předsedy postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů; v případě rovnosti počtu hlasů na druhém a dalších místech také všichni kandidáti s tímto počtem hlasů. Do prvního kola může postoupit jen jeden kandidát v případě, že byl buď jediným navrženým nebo ostatní navržení se vzdali kandidatury. Předsedou je zvolen kandidát, který v prvním kole získal nadpoloviční většinu hlasů všech členů Nezíská-li žádný kandidát nadpoloviční většinu, postupují do druhého kola volby předsedy dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů; v případě rovnosti počtu hlasů na 3

8 druhém a dalších místech také všichni kandidáti s tímto počtem hlasů. Do druhého kola může postoupit jen jeden kandidát v případě, že se ostatní postupující z prvního kola vzdali kandidatury. Ve druhém kole je předsedou zvolen kandidát, který získal nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů Pokud nebyl předseda zvolen ani ve druhém kole, pak se volby od počátku opakují nejdříve po 3 dnech, nejpozději do 14 dnů, stejným postupem. Volby jsou platné, pokud se jich zúčastní nejméně dvě třetiny členů (3) Není-li předseda zvolen ani v opakovaných volbách platí ustanovení čl. 3 odst. 3. (4) Členové akademického senátu zvolení z řad akademických pracovníků volí ze svého středu dva místopředsedy. (5) V prvním kole každý přítomný člen této části akademického senátu tajně navrhne nejvýše dva kandidáty. Do druhého kola volby postupují tři kandidáti s nejvyšším počtem hlasů; v případě rovnosti počtu hlasů na třetím a dalších místech také všichni kandidáti s tímto počtem hlasů. Do druhého kola mohou postoupit jen dva kandidáti v případě, že byli navrženi pouze dva kandidáti nebo ostatní navržení se vzdali kandidatury. V případě jediného kandidáta se znovu opakuje výše popsaný volební proces s cílem volby druhého kandidáta. Místopředsedy jsou zvoleni dva kandidáti, kteří ve druhém kole získají nejvyšší počet hlasů. V případě rovnosti počtu hlasů se druhé kolo opakuje do konečného rozhodnutí. Volby jsou platné, pokud se jich zúčastní nejméně dvě třetiny členů akademického senátu z řad akademických pracovníků. (6) Členové akademického senátu zvolení z řad studentů volí ze svého středu jednoho místopředsedu. V prvním kole každý přítomný člen této části akademického senátu tajně navrhne nejvýše jednoho kandidáta. Do druhého kola volby postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů; v případě rovnosti hlasů na druhém a dalších místech také všichni kandidáti s tímto počtem hlasů. Místopředsedou je zvolen ten kandidát, který ve druhém kole získá největší počet hlasů. V případě rovnosti počtu hlasů se druhé kolo opakuje do konečného rozhodnutí. Pokud je do druhého kola navržen jen jeden kandidát, nebo se ostatní navržení kandidatury vzdali, tak se druhé kolo nekoná a tento jediný kandidát je zvolen místopředsedou. Volby jsou platné, pokud se jich zúčastní nejméně dvě třetiny členů akademického senátu z řad studentů. (7) Volba místopředsedy za studentskou část akademického senátu se opakuje vždy na prvním zasedání akademického senátu po skončení voleb do studentské části (8) O návrhu na odvolání předsedy nebo místopředsedy akademického senátu z funkce jedná akademický senát na písemný návrh nejméně pěti členů (9) Návrh na odvolání z funkce předsedy nebo místopředsedy akademického senátu je přijat, jestliže se pro něj vyslovily nejméně tři pětiny všech členů (10) Při zániku členství, odstoupení nebo odvolání člena předsednictva volí akademický senát nového člena předsednictva stejným způsobem. Článek 11 Orgány akademického senátu (1) Orgány akademického senátu jsou předsednictvo a pracovní výbory. (2) Předsednictvo akademického senátu je tvořeno předsedou a třemi místopředsedy. (3) Předsedovi akademického senátu přísluší a) zastupovat akademický senát navenek, b) podepisovat usnesení akademického senátu, c) svolávat, zahajovat, řídit a ukončovat zasedání akademického senátu, d) přerušit zasedání akademického senátu není-li akademický senát schopen se usnášet nebo neschválil program zasedání nebo z jiných důvodů. (4) Předseda akademického senátu plní i další úkoly, které nejsou uvedeny v odstavci 3, jimiž ho akademický senát pověří. (5) Místopředsedové akademického senátu zastupují předsedu akademického senátu v pořadí jím určeném. (6) Při zastupování předsedy akademického senátu mají místopředsedové akademického senátu práva a povinnosti předsedy. (7) V období mezi zasedáními akademického senátu předsednictvo zastupuje akademický senát. 4

9 (8) Pracovní výbory jsou: pedagogický, vědecko-výzkumný, hospodářský a organizační. Člen akademického senátu je povinen být členem alespoň jednoho výboru. V každém výboru je zastoupena studentská část akademického senátu minimálně jedním členem. Pracovní výbory jsou ustaveny na prvním nebo druhém zasedání Členové výboru si zvolí svého předsedu ihned po ustavení. (9) Předseda a místopředsedové akademického senátu jsou členy pouze organizačního výboru. Článek 12 Zasedání akademického senátu (1) Akademický senát se schází na pravidelných a mimořádných zasedáních. Pravidelná zasedání akademického senátu se konají v předem určených termínech, nejméně čtyřikrát za semestr. Mimořádné zasedání se koná: a) z rozhodnutí předsednictva, b) na žádost rektora, c) na žádost nejméně pěti členů (2) Všechna zasedání akademického senátu jsou veřejně přístupná. (3) Zasedání akademického senátu připravuje jeho předsednictvo nebo předsednictvem pověřený člen (4) Předsednictvo zveřejní nejméně 3 pracovní dny předem den konání, místo a program zasedání akademického senátu. (5) Prvním bodem zasedání akademického senátu je vždy projednání programu, který je schválen, pokud pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů. (6) Do 10 pracovních dnů po dni konání zasedání zveřejní předsednictvo autorizovaný zápis s přijatými usneseními spolu s uvedením výsledků hlasování. Článek 13 Způsob jednání akademického senátu (1) Akademický senát schvaluje a vyjadřuje se formou usnesení. (2) Akademický senát přijímá svá usnesení hlasováním. (3) Hlasování akademického senátu je veřejné s výjimkou případů uvedených v zákoně a případů, kdy se akademický senát na tajném hlasování usnese. Návrh na tajné hlasování může přednést nebo předložit řídícímu zasedání kterýkoliv člen (4) Materiály pro jednání akademického senátu se předkládají předsednictvu v písemné formě nejméně 5 pracovních dnů přede dnem zasedání. V případě mimořádného zasedání podle čl. 12 odst. 1 lze projednávat i materiály předložené písemně ve zkrácené lhůtě, nejpozději však do zahájení jednání. (5) Akademický senát je způsobilý usnášet se za přítomnosti alespoň jedné poloviny všech členů. K platnému usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů akademického senátu, minimálně však jedné třetiny všech členů, pokud zákon nestanoví jinak. Účast nejméně dvou třetin členů je nezbytná pro hlasování v případech hlasování podle čl. 10 odst. 2, 4 a 6, čl. 13 odst. 9, čl. 14 odst. 3 a čl. 15 odst. 1, dále v případě hlasování o rozpočtu VŠCHT Praha, o vnitřních předpisech a o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení součástí VŠCHT Praha. (6) Jestliže při hlasování k projednávané otázce bezprostředně se dotýkající záležitostí studentů zaujalo všech osm studentů nesouhlasné stanovisko, musí proběhnout dohodovací řízení. V případě tajného hlasování lze dohodovací řízení vynutit veřejným jednomyslným hlasováním všech studentů. (7) Akademický senát má právo přizvat na zasedání kteréhokoliv člena Akademické obce VŠCHT Praha a požádat ho o stanovisko nebo o předložení materiálu k projednávaným otázkám. (8) Akademický senát pověřuje své členy stykem s akademickými senáty fakult. (9) Usnesení akademického senátu, s nímž rektor nesouhlasí, rektor neprovede a oznámí to s odůvodněním do deseti dnů předsedovi Akademický senát projedná usnesení znovu na příštím zasedání za přítomnosti rektora. Usnesení, pro které při opakovaném projednávání hlasovaly nejméně tři pětiny všech členů akademického senátu, je pro rektora závazné. 5

10 Článek 14 Způsob volby kandidáta na rektora (1) Akademický senát zřizuje nejpozději dva měsíce před skončením funkčního období rektora pětičlennou volební komisi pro volbu kandidáta na rektora a stanoví způsob podávání návrhů na kandidáta na rektora. (2) Volební komise pro volbu kandidáta na rektora a) shromáždí návrhy členů Akademické obce VŠCHT Praha a členů Vědecké rady VŠCHT Praha na kandidáty na rektora, b) projedná kandidátku se všemi navrhovanými, c) představí kandidáty Akademické obci VŠCHT Praha na předvolebním zasedání akademického senátu, d) připraví konečnou kandidátku pro volbu v akademickém senátu. (3) Akademický senát provede volbu kandidáta na rektora tak, že každý člen akademického senátu, chce-li odevzdat platný hlas, zakroužkuje ve volebním lístku pořadové číslo na abecedním seznamu u jednoho z kandidátů. Nezíská-li v prvním kole žádný z navrhovaných kandidátů platné hlasy nadpoloviční většiny všech členů akademického senátu, opakuje se volba s kandidátkou tvořenou dvěma kandidáty s největším počtem hlasů, v případě rovnosti počtu hlasů na druhém a dalších místech postoupí všichni kandidáti s tímto počtem hlasů. Zvolen je kandidát, pro kterého se vyslovila nadpoloviční většina všech členů akademického senátu. (4) Nezíská-li ani ve druhém kole žádný z navrhovaných kandidátů platné hlasy nadpoloviční většiny všech členů akademického senátu, celá volba kandidáta na rektora se do jednoho měsíce opakuje. Článek 15 Návrh na odvolání rektora z funkce (1) O návrhu na odvolání rektora z funkce jedná akademický senát na písemný návrh nejméně pěti členů (2) Návrh na odvolání rektora z funkce je přijat, jestliže se pro něj vyslovily nejméně tři pětiny všech členů IV. část Ustanovení společná, přechodná a závěrečná Článek 16 (1) Funkční období současných členů akademického senátu, kteří byli zvoleni před platností tohoto řádu, zůstává nezměněno. (2) Volební a jednací řád Akademického senátu VŠCHT Praha registrovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 16. listopadu 2004 pod č.j / se zrušuje. (3) Tento řád byl schválen podle 9 odst. 1 písm. b) zákona akademickým senátem dne 2. října (4) Tento řád nabývá platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. *** Změny Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze byly schváleny podle 9 odst. 1 písm. b) č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, Akademickým senátem Vysoké školy chemicko-technologické v Praze dne 13. září Změny Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze nabývají platnosti podle 36 odst. 4 zákona o vysokých školách dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 6

11 Změny Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze nabývají účinnosti dnem registrace. doc. Ing. Josef Koubek, CSc., v. r. rektor 7

Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Vnitřní předpis Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998

Více

Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

Více

Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty potravinářské a biochemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty potravinářské a biochemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

Více

Volební a jednací řád Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ze dne 19. března 2009

Volební a jednací řád Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ze dne 19. března 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. března 2009

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU AGRONOMICKÉ FAKULTY MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU AGRONOMICKÉ FAKULTY MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU AGRONOMICKÉ FAKULTY MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ schváleno Akademickým senátem Mendelovy univerzity v Brně dne 13. prosince 2010 pod č. j. 11598/2011-291 Článek

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FŽP

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FŽP VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FŽP Akademický senát Fakulty životního prostředí ČZU v Praze se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

I. Úplné znění Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Ceských Budějovicích ze dne 27.

I. Úplné znění Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Ceských Budějovicích ze dne 27. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 5Ss 36 odst. 2 zákona Č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. března

Více

Volební a jednací řád Akademického senátu Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty stavební

Volební a jednací řád Akademického senátu Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty stavební Vnitřní předpis Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty stavební byl schválen Akademickým senátem Českého vysokého učení technického v Praze dne 26. září 2007. Doc. Ing Petr Konvalinka, CSc

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FLD

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FLD VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FLD Akademický senát Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Ostrava 2013 VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKÉ

Více

Volební a jednací řád Akademického senátu VŠB-TU Ostrava

Volební a jednací řád Akademického senátu VŠB-TU Ostrava Účinnost dokumentu od: 30.6.2006 Volební a jednací řád Akademického senátu VŠB-TU Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/7 Volební

Více

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od: 25.04.2011 Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/11 OBSAH : Název str.: 1. Článek 1 Volební

Více

Volební a jednací řád

Volební a jednací řád Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Volební a jednací řád Akademického senátu Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně Článek 1 Systém voleb a zastoupení akademické obce

Více

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Vnitřní předpisy Ostravské univerzity VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Schváleno AS OU: 26. června 2017 Registrace MŠMT: 17. srpna 2017 Platnost: 17. srpna 2017 Účinnost: 17. srpna

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE FAKULTY DOPRAVNÍ

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE FAKULTY DOPRAVNÍ Akademický senát Českého vysokého učení technického v Praze schválil dne 24. dubna 2013 vnitřní předpis Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty dopravní prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc. v.r.

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU ZAHRADNICKÁ FAKULTA MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU ZAHRADNICKÉ FAKULTY MENDELOVY

Více

I. Úplné znění Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

I. Úplné znění Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Veterinární a farmaceutické univerzity Brno Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 10. prosince 2007

Více

Vnitřní předpisy Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice

Vnitřní předpisy Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice III. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VOLEBNÍHO A JEDNACÍHO ŘÁDU AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY EKONOMICKO-SPRÁVNÍ UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 19. 4. 2016 Úvodní ustanovení Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty ekonomicko-správní

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FARMACEUTICKÉ FAKULTY V HRADCI KRÁLOVÉ

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FARMACEUTICKÉ FAKULTY V HRADCI KRÁLOVÉ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FARMACEUTICKÉ FAKULTY V HRADCI KRÁLOVÉ Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst.

Více

Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze

Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze Ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen

Více

Článek 2 Akademický senát PF JU

Článek 2 Akademický senát PF JU (3) Struktura akademické obce je podrobněji stanovena ve Volebním řádu Akademického senátu PF JU. 4) Členství v akademickém senátu, počet členů akademického senátu, jako i funkční období akademického senátu,

Více

NÁVRH VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE. Článek 1 Akademický senát jako orgán fakulty

NÁVRH VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE. Článek 1 Akademický senát jako orgán fakulty NÁVRH VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Článek 1 Akademický senát jako orgán fakulty (1) Akademický senát Národohospodářské fakulty Vysoké školy

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ČÁST PRVNÍ VOLEBNÍ ŘÁD Článek 1 Základní ustanovení Volby do Akademického senátu (dále jen

Více

Volební a jednací řád akademického senátu Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Čl. 1. Úvodní ustanovení

Volební a jednací řád akademického senátu Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Čl. 1. Úvodní ustanovení Volební a jednací řád akademického senátu Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Akademický senát Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě (dále jen

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FARMACEUTICKÉ FAKULTY V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FARMACEUTICKÉ FAKULTY V HRADCI KRÁLOVÉ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FARMACEUTICKÉ FAKULTY V HRADCI KRÁLOVÉ Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové

Více

I I 1/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne IO. prosince 2007 pod

I I 1/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne IO. prosince 2007 pod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. I I 1/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne IO. prosince

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty agrobiologie, potravinových

Více

Volební řád Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě, Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě ze dne 25. července 2017

Volební řád Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě, Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě ze dne 25. července 2017 Volební řád Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě, Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě ze dne 25. července 2017 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Akademický senát Slezské univerzity v Opavě,

Více

Vnitřní předpisy Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Vnitřní předpisy Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Akademický senát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích schválil podle 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění, dne28.4. 2009 a Rektorát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKÉ FAKULTY UJEP V ÚSTÍ NAD LABEM

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKÉ FAKULTY UJEP V ÚSTÍ NAD LABEM VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKÉ FAKULTY UJEP V ÚSTÍ NAD LABEM Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Akademický senát Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (dále jen akademický

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FILOZOFICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FILOZOFICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ 1 VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FILOZOFICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Článek I. Úvodní ustanovení 1. Akademický senát Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě (dále jen

Více

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU DOPRAVNÍ FAKULTY JANA PERNERA

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU DOPRAVNÍ FAKULTY JANA PERNERA UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU DOPRAVNÍ FAKULTY JANA PERNERA ze dne dd. měsíce 2017 Článek 1 Základní ustanovení (1) Volební řád Akademického senátu

Více

Akademický senát Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. Volební řád akademického senátu Fakulty podnikohospodářské

Akademický senát Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. Volební řád akademického senátu Fakulty podnikohospodářské Akademický senát Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze Volební řád akademického senátu Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze Článek 1 Vyhlašování voleb do AS FPH

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VOLEBNÍHO A JEDNACÍHO ŘÁDU AKADEMICKÉHO SENÁTU TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI ze dne 5. srpna 2016

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VOLEBNÍHO A JEDNACÍHO ŘÁDU AKADEMICKÉHO SENÁTU TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI ze dne 5. srpna 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 20. března 2014

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1. Postavení a složení akademického senátu 1.1. Postavení senátu.

Více

kandidátů. Volby může přípravný výbor organizovat i jiným způsobem, pokud bude zajištěna jejich věrohodnost a demokratičnost. (5) Volba členů školské

kandidátů. Volby může přípravný výbor organizovat i jiným způsobem, pokud bude zajištěna jejich věrohodnost a demokratičnost. (5) Volba členů školské Volební řád pro volby členů Školské rady při 25. ZŠ v Plzni, Chválenická 17 Zřízení školské rady vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Volební a jednací řád akademického senátu fakulty. Část II. Základní ustanovení. Volební řád

Volební a jednací řád akademického senátu fakulty. Část II. Základní ustanovení. Volební řád Vnitřní předpis fakulty Technická univerzita v Liberci Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Volební a jednací řád akademického senátu fakulty Část I. Základní ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně Akademický senát Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně schválil podle

Více

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FVTM UJEP v Ústí nad Labem

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FVTM UJEP v Ústí nad Labem VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FVTM UJEP v Ústí nad Labem Ústí nad Labem, listopad 2016 Volební řád Akademického senátu FVTM UJEP Akademický senát (dále jen senát ) Fakulty výrobních technologií a managementu

Více

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně ze dne 19. 6. 2017; č.j. 11782/2017-591 Úvodní ustanovení Akademický senát Zahradnické fakulty, Mendelovy univerzity v Brně

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE str. 1 VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE Část první Úvodní ustanovení Článek 1 Akademický senát 1. Akademický senát (dále jen AS) je orgánem akademické samosprávy,

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY UMĚNÍ A DESIGNU UJEP Čl. 1 Úvodní ustanovení Akademický senát Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen "akademický

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU Fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU Fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU Fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně Akademický senát Fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně schválil podle 27 odst. 1 písm. b) zákona

Více

Zástupci volení z řad zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků: Jiří Kuča Petr Bártek

Zástupci volení z řad zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků: Jiří Kuča Petr Bártek Školská rada při Střední škole zemědělství a služeb, Město Albrechtice, příspěvková organizace byla zřízená dne 1.9. 2005, usnesením rady Moravskoslezského kraje č.18/895 ze dne 13. července 2005 (ev.

Více

ZÁSADY zřizování školských rad při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem

ZÁSADY zřizování školských rad při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem 6/2 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE ZÁSADY zřizování školských rad při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem Úplné znění s barevně vyznačenými změnami Schváleno

Více

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE ZE DNE 19. ČERVENCE 2017 Článek 2 Ustavující zasedání a volba předsedy a místopředsedy 1. Po každých volbách do senátu se do jednoho měsíce

Více

Volební a jednací řád Akademického senátu Farmaceutické fakulty. Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. I. Úvodní ustanovení

Volební a jednací řád Akademického senátu Farmaceutické fakulty. Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. I. Úvodní ustanovení Volební a jednací řád Akademického senátu Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity Brno I. Úvodní ustanovení 1 Akademický senát Farmaceutické fakulty (dále jen AS FaF ) Veterinární

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Akademický senát Slezské univerzity

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY FILOZOFICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY FILOZOFICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY FILOZOFICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI Plzeň 2012 1 VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni Akademický

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ. Univerzity Hradec Králové ze dne 28. ledna 2011

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ. Univerzity Hradec Králové ze dne 28. ledna 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 11. srpna 2010

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY PEDAGOGICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY PEDAGOGICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY PEDAGOGICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI Plzeň 2007 VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni Akademický

Více

III. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VOLEBNÍHO A JEDNACÍHO ŘÁDU AKADEMICKÉHO SENÁTU Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně ze dne 11. prosince 2006

III. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VOLEBNÍHO A JEDNACÍHO ŘÁDU AKADEMICKÉHO SENÁTU Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně ze dne 11. prosince 2006 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. prosince 2003

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VOLEBNÍHO A JEDNACÍHO ŘÁDU AKADEMICKÉHO SENÁTU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ZE DNE 14. LISTOPADU 2011

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VOLEBNÍHO A JEDNACÍHO ŘÁDU AKADEMICKÉHO SENÁTU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ZE DNE 14. LISTOPADU 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

Volební a jednací řád Akademického senátu Masarykovy Univerzity

Volební a jednací řád Akademického senátu Masarykovy Univerzity Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 1. července 2014

Více

U n i v e r zita o brany v B r n ě Kounicova 65, Brno, PSČ , datová schránka hkraife

U n i v e r zita o brany v B r n ě Kounicova 65, Brno, PSČ , datová schránka hkraife F a kulta vojenského lea d e rshipu U n i v e r zita o brany v B r n ě Kounicova 65, Brno, PSČ 662 10, datová schránka hkraife Čj. MO 195041/2017-2994 VNITŘNÍ PŘEDPIS FAKULTY VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Praha 2015 Akademický senát Fakulty

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 4. října 2006 pod

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ ze dne 21. ledna 2009 volební a jednací řád akademického senátu. ČÁST PRVNÍ Akademický senát

VNITŘNÍ PŘEDPIS JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ ze dne 21. ledna 2009 volební a jednací řád akademického senátu. ČÁST PRVNÍ Akademický senát VNITŘNÍ PŘEDPIS JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ ze dne 21. ledna 2009 volební a jednací řád akademického senátu Akademický senát se usnesl na tomto vnitřním předpisu: ČÁST PRVNÍ Akademický senát

Více

Volební a jednací řád akademického senátu Fakulty humanitních studií

Volební a jednací řád akademického senátu Fakulty humanitních studií Volební a jednací řád akademického senátu Fakulty humanitních studií (1. změna 6.6. 2003; I. úplné znění ze dne 6.6. 2003) Akademický senát Fakulty humanitních studií se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU Fakulta technologická

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU Fakulta technologická UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU Fakulta technologická Akademický senát Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně schválil podle 27 odst. 1 písm. b)

Více

Vyhlášení voleb do školské rady Pro období

Vyhlášení voleb do školské rady Pro období Vyhlášení voleb do školské rady Pro období 1. 1. 2018 31. 12. 2020 Jmenování členů volební komise V souladu s Volebním řádem Školské rady, který vydala Rada Zlínského kraje dne 5. 3. 2012 a v souladu s

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Akademický senát Fakulty humanitních studií se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. b) zákona č.

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Volební a jednací řád AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY HUMANITNÍCH STUDIÍ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Volební a jednací řád AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Volební a jednací řád AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY HUMANITNÍCH STUDIÍ Akademický senát Fakulty humanitních studií podle 27 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU UNIVERZITY OBRANY

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU UNIVERZITY OBRANY VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU 1 VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU UNIVERZITY OBRANY ve znění 1., 2., 3. a 4. změny Obsah: Čl.1 Úvodní ustanovení... 2 Část I... 2 VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO

Více

Volební a jednací řád Akademického senátu

Volební a jednací řád Akademického senátu VYSOKÁ ŠKOLA MEZINÁRODNÍCH A VEŘEJNÝCH VZTAHŮ PRAHA Volební a jednací řád Akademického senátu Část první Základní ustanovení Článek 1 Akademický senát Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha

Více

ČÁST I VOLEBNÍ ŘÁD. Článek 1 Příprava voleb do AS FTK UP

ČÁST I VOLEBNÍ ŘÁD. Článek 1 Příprava voleb do AS FTK UP ČÁST I VOLEBNÍ ŘÁD Článek 1 Příprava voleb do AS FTK UP (1) Přípravu voleb a jejich organizaci zajišťuje předseda odstupujícího Akademického senátu FTK UP (dále jen AS FTK). K tomuto účelu AS FTK určí

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Husitské teologické fakulty

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Husitské teologické fakulty UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Volební a jednací řád akademického senátu Husitské teologické fakulty Akademický senát Husitské teologické fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. d) zákona č.

Více

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY Vážení rodiče, Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším

Více

Volební a jednací řád Akademického senátu

Volební a jednací řád Akademického senátu Volební a jednací řád Akademického senátu Vnitřní předpis č. 2 Akademický senát Masarykovy univerzity podle ustanovení 9 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách usnesl se na návrh Akademického senátu

Více

Statut Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Statut Rady pro výzkum, vývoj a inovace Statut Rady pro výzkum, vývoj a inovace Platné znění Statutu Rady pro výzkum, vývoj a inovace, schváleného usnesením vlády České republiky ze dne 30. listopadu 2009 č. 1457, ve znění usnesení vlády ze

Více

Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Čl.

Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Čl. Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Čl. 1 Volební řád 1) Akademický senát Fakulty bezpečnostního inženýrství Vysoké

Více

Příloha č. 1 usnesení Rady městské části Praha 12 č. R

Příloha č. 1 usnesení Rady městské části Praha 12 č. R Příloha č. 1 usnesení Rady městské části Praha 12 č. R-062-046-16 Volební řád pro volby členů do školské rady Čl. 1 Rozsah působnosti Tento Volební řád pro volby členů do školské rady (dále jen volební

Více

LIBERECKÝ KRAJ RADA KRAJE

LIBERECKÝ KRAJ RADA KRAJE LIBERECKÝ KRAJ RADA KRAJE VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÝCH RAD (ZÁKLADNÍCH, STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL) Úvod OBSAH : Čl. 1 Rozsah působnosti Čl. 2 Složení a činnost školské rady Čl. 3 Členství

Více

Jednací řád Vědecké rady Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze

Jednací řád Vědecké rady Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze Jednací řád Vědecké rady Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze Článek 1 Úvodní ustanovení Vědecká rada Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen vědecká

Více

Volby do školské rady

Volby do školské rady Volby do školské rady 2015-2018 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250 277 01 Dolní Beřkovice Tel:315 692 010, 737 839 822 E-mail:skola@zsdolniberkovice.cz Vážení rodiče zákonní zástupci žáků, Vyhlášení

Více

Ve znění 1. a 2. změny

Ve znění 1. a 2. změny VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ Ve znění 1. a 2. změny Hradec Králové 2010 Obsah: Úvodní ustanovení... 3 ČÁST I... 3 VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FVZ... 3

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FAMU a pléna akademické obce FAMU do AS FAMU a AS AMU. Článek 1. Úvodní ustanovení

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FAMU a pléna akademické obce FAMU do AS FAMU a AS AMU. Článek 1. Úvodní ustanovení VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FAMU a pléna akademické obce FAMU do AS FAMU a AS AMU Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Akademický senát FAMU (dále jen senát nebo AS FAMU) a 5 zástupců FAMU v akademickém senátu

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Řád volby kandidáta na funkci děkana Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Akademický senát Katolické teologické fakulty se podle

Více

Volební řád Akademického senátu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. ze dne 2017

Volební řád Akademického senátu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. ze dne 2017 Volební řád Akademického senátu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy ze dne 2017 Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Karlovy se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. b) zákona č. 111/1998

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 607/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 589 ze dne 26.08.2015 Dodatek č. 1 k Volebnímu řádu školské rady Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. Dodatek č. 1 k

Více

Volební a jednací řád Akademického senátu Hornicko-geologické fakulty

Volební a jednací řád Akademického senátu Hornicko-geologické fakulty VŠB-TUO, Hornicko-geologická fakulta Volební a jednací řád AS HGF Garant dokumentu: 500 Dekan HGF_LEG_09_007 verze: B Účinnost dokumentu od: 5.1.2011 Volební a jednací řád Akademického senátu Hornicko-geologické

Více

Volební řád Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity

Volební řád Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Volební řád Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Část první Základní ustanovení Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Tento Volební řád Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Masarykovy

Více

I. Úplné znění Disciplinárního řádu pro studenty Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a jejích fakult ze dne 4. června 2009

I. Úplné znění Disciplinárního řádu pro studenty Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a jejích fakult ze dne 4. června 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 18. února

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Volební a jednací řád Akademického senátu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Akademický senát Katolické teologické fakulty se

Více

Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 1 Úvod OBSAH : Čl. 1 Rozsah působnosti Čl. 2 Složení a činnost školské rady Čl. 3 Členství ve školské radě Čl. 4 Nominace kandidátů školské rady Čl. 5

Více

6. Na úrovni fakult se na základě výběrového řízení obsazuje zpravidla místo tajemníka fakulty a dále místa vedoucích zaměstnanců.

6. Na úrovni fakult se na základě výběrového řízení obsazuje zpravidla místo tajemníka fakulty a dále místa vedoucích zaměstnanců. 6. Na úrovni fakult se na základě výběrového řízení obsazuje zpravidla místo tajemníka fakulty a dále místa vedoucích zaměstnanců. Článek 2 Vyhlašovatel výběrového řízení 1. Vyhlašovatelem výběrového řízení

Více

VOLEBNÍ ŘÁD ŠKOLSKÝCH RAD ZÁKLADNÍCH ŠKOL pravidla rady města

VOLEBNÍ ŘÁD ŠKOLSKÝCH RAD ZÁKLADNÍCH ŠKOL pravidla rady města STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST MAGISTRÁT MĚSTA MOSTU Rozsah platnosti dokumentu: pro ředitele škol a školské rady základních škol zřízených městem Most Název: Typ dokumentu: VOLEBNÍ ŘÁD ŠKOLSKÝCH RAD ZÁKLADNÍCH

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2015 č. 48 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD KONFERENCE ČJF

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD KONFERENCE ČJF JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD KONFERENCE ČJF Článek I. Úvodní ustanovení 1. Rada ČJF na základě ust. 10.2.3 Stanov ČJF schvaluje tento Jednací a volební řád Konference ČJF, který upravuje přípravu, obsah jednání,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE 1 2 Řád výběrového řízení České zemědělské univerzity v Praze ze dne 25. října 2012 Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Výběrovým řízení (dále také

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č. 642 Statut Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády České republiky pro

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze Preambule Tento Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty financí a účetnictví (dále jen Senát

Více

Volební řád Rady instituce Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, veřejné výzkumné instituce (dále jen instituce")

Volební řád Rady instituce Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, veřejné výzkumné instituce (dále jen instituce) Volební řád Rady instituce Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, veřejné výzkumné instituce (dále jen instituce") Článek 1 Složení rady 1. Členy rady instituce volí výzkumní

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

Ubytování studentů v kolejích Masarykovy univerzity

Ubytování studentů v kolejích Masarykovy univerzity Směrnice MU č. 4/2014 Ubytování studentů v kolejích Masarykovy univerzity Podle 10 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve

Více

Volební řád pro volby do školské rady

Volební řád pro volby do školské rady Volební řád pro volby do školské rady Článek 1 Všeobecná ustanovení 1. Na základě ustanovení 167 zákona č. 561/2004 Sb. upravuje tento volební řád postup při volbách do školské rady Arcibiskupského gymnázia

Více

Interní předpis Studentské rady č. 01 Volební řád

Interní předpis Studentské rady č. 01 Volební řád Interní předpis Studentské rady č. 01 Volební řád Článek 1 Vyhlašování voleb 1) Volby do Studentské rady Vysoké školy ekonomie a managementu (dále jen VŠEM ) vyhlašuje Volební komise nejpozději 30 dní

Více

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉ RADY VYSOKÉ ŠKOLY SOCIÁLNĚ SPRÁVNÍ, z.ú.

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉ RADY VYSOKÉ ŠKOLY SOCIÁLNĚ SPRÁVNÍ, z.ú. VYSOKÉ ŠKOLY SOCIÁLNĚ SPRÁVNÍ, z.ú. VYSOKÉ ŠKOLY SOCIÁLNĚ SPRÁVNÍ, z.ú. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1., z.ú. (dále jen vysoká škola ) zřizuje, v souladu s ustanovením čl. 1 odst. 9 písm. c) svého statutu,

Více

S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky

S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 9. března 2011 č. 172 S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro

Více