VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD"

Transkript

1 VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, ve zkratce FAPPZ ČZU v Praze, je dle zákona č. 111/98 Sb. a navazujících právních doplnění součástí vnitřních předpisů FAPPZ ČZU v Praze a v jednotlivých ustanoveních se na ně odvolává. Datem schválení AS ČZU v Praze nabývá Volební a jednací řád AS FAPPZ účinnost. Akademický senát Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze schválil Volební a jednací řád dne předseda Akademického senátu FAPPZ ČZU v Praze Akademický senát České zemědělské univerzity v Praze schválil Volební a jednací řád dne předseda Akademického senátu ČZU v Praze

2 AKADEMICKÝ SENÁT FAKULTY AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ (AS FAPPZ) I Složení (1) Akademický senát je: i) samosprávným akademickým zastupitelským orgánem fakulty, ii) jednokomorový, iii) má 21 členů zastupujících akademickou obec FAPPZ, z toho 7 z řad studentů. (2) Akademickou obec (AO) fakulty tvoří akademičtí pracovníci působící na této fakultě a studenti zapsaní na FAPPZ (studenti bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů). (3) Členství v AS FAPPZ je neslučitelné s funkcí rektora, děkana, prorektora, proděkana. (4) Členové AS FAPPZ se za svou činnost zodpovídají akademické obci fakulty. II III Délka funkčního období (1) Funkční období AS FAPPZ je nejvýše tříleté. (2) Uvolní-li se místo v AS FAPPZ, je doplněno náhradníky; nejsou-li, pak doplňujícími volbami (viz VŘ II 13,14). 1 (3) Funkční období všech členů AS FAPPZ končí, jestliže akademický senát nevykonává svoji činnost po dobu 6 měsíců. V tomto případě děkan FAPPZ nejpozději do 30 dnů vyhlásí volby do AS FAPPZ. Členství (1) Členství v AS FAPPZ je určeno statutem FAPPZ ČZU v Praze. (2) Členství vzniká zveřejněním protokolu o zvolení kandidáta členem AS FAPPZ. (3) Členství v AS FAPPZ zaniká: i) při neplnění povinností člena po dobu tří po sobě následujících zasedání, ii) odvoláním člena ( viz VŘ část VI), iii) písemnou rezignací předloženou předsedovi nebo předsednictvu AS FAPPZ, iv) ukončením členství v té části akademické obce, za kterou byl člen AS FAPPZ zvolen. (4) Studentovi, který byl v průběhu svého funkčního období přijat do jiného, bezprostředně navazujícího studijního programu na FAPPZ, členství v AS FAPPZ nezaniká. Pokud však nebude do navazujícího studijního programu zapsán do pěti měsíců od ukončení předchozího studia, jeho členství v AS FAPPZ zaniká a na jeho místo nastupuje náhradník. (5) Obdobně, náhradníci z řad studentů, kteří byli v průběhu funkčního období stávajícího AS přijati do jiného, bezprostředně navazujícího studijního programu na FAPPZ, zůstávají náhradníky. Pokud však nebudou do navazujícího studijního programu zapsáni do pěti měsíců od ukončení předchozího studia, jsou ze seznamu náhradníků vyškrtnuti. 1 VŘ = Volební řád - 1 -

3 IV Práva členů Člen AS FAPPZ má právo: (1) účastnit se jednání AS FAPPZ, (2) volit a být volen do komisí AS FAPPZ, (3) mít k dispozici podklady k jednání AS FAPPZ, aby se mohl na jednání řádně připravit (viz JŘ I 2,5). (4) jednání odmítnout, nedostane-li včas podklady k projednávání, (5) navrhovat body programu jednání v souladu s Volebním a jednacím řádem AS FAPPZ, (6) vznášet dotazy na ostatní členy AS FAPPZ nebo hosty jednání, (7) vystupovat s připomínkami a s návrhy k projednávaným bodům, (8) hlasovat a vyjadřovat se k otázkám projednávaným v AS FAPPZ, (9) obdržet zápis z jednání AS FAPPZ a předsednictva do 1 týdne. V Povinnosti členů Člen AS FAPPZ je povinen: (1) reprezentovat AS FAPPZ a fakultu svým jednáním, (2) řídit se tímto Volebním a jednacím řádem AS FAPPZ, (3) účastnit se jednání AS FAPPZ, (4) v případě neúčasti na jednání se předem omluvit předsedovi nebo předsednictvu AS FAPPZ, (5) zastupovat voliče v AS FAPPZ a informovat voliče o jednání AS FAPPZ, pokud senát neurčí jinak, (6) řídit se rozhodnutím AS FAPPZ a prosazovat tato rozhodnutí v akademické obci, (7) seznámit se s úplným zněním zápisu z jednání AS FAPPZ

4 VOLEBNÍ ŘÁD (VŘ) I Volby (1) Akademická obec Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů volí své zástupce do senátu FAPPZ a senátu ČZU. i) Volby do obou senátů probíhají zpravidla ve stejném vyhlášeném volebním období. ii) Časový průběh voleb schvaluje AS FAPPZ. iii) Volby vyhlašuje AS FAPPZ prostřednictvím volební komise na úřední desce AS FAPPZ (případně děkan FAPPZ viz AS FAPPZ část II odstavec (3)). iv) Volby do akademických senátů se konají v dostatečném předstihu před uplynutím tříletého funkčního období AS, jestliže nedošlo k jeho zkrácení. v) Volby do Akademického senátu ČZU upravuje Volební a jednací řád AS ČZU v Praze, volby do Akademického senátu FAPPZ pak Volební a jednací řád AS FAPPZ (viz VŘ část II). (2) Akademický senát FAPPZ volí děkana Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů. Volby upravuje Volební a jednací řád AS FAPPZ (viz VŘ část V). (3) Akademický senát FAPPZ volí předsedu AS FAPPZ (viz VŘ část IV). II Způsob volby AS FAPPZ ČZU (1) Volby do AS FAPPZ se konají ve dvou volebních obvodech: i) ve volebním obvodě akademických pracovníků fakulty; ii) ve volebním obvodě imatrikulovaných studentů fakulty. (2) Ve volební komisi má každý volební obvod 3 zástupce. (3) Písemné návrhy na kandidáty předkládají pouze členové akademické obce FAPPZ. (4) Volební komise sestaví a zveřejní kandidátní listiny s krátkou charakteristikou navržených členů akademické obce, kteří kandidaturu přijali, přibližně 10 dní před volbami na veřejně přístupném místě Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů. (5) Volby do akademického senátu jsou přímé, s tajným hlasováním. Konají se ve vyhlášených po sobě následujících pracovních dnech. (6) Členy senátu z řad zaměstnanců volí akademičtí pracovníci fakulty; studenti volí své zástupce ve stejném období samostatně. (7) Každý člen akademické obce může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik má příslušný obvod zastoupení v AS FAPPZ, a jednomu kandidátu může dát jen jeden hlas. (8) AS FAPPZ může rozhodnout o elektronickém způsobu voleb. (9) Vyhodnocení a zveřejnění výsledků voleb provede volební komise nejpozději v 1. pracovní den následující po posledním dni voleb. (10) Do AS FAPPZ a AS ČZU jsou zvoleni kandidáti s nejvyšším počtem získaných platných hlasů. Kandidáti na dalších místech se stávají náhradníky. V případě rovnosti hlasů se pořadí kandidátů určí losem. (11) Námitky proti platnosti voleb mohou být podány písemně členem akademické obce fakulty kdykoli v průběhu vyhlášených voleb, nejpozději však před zveřejněním výsledků voleb

5 (12) Předsednictvo AS FAPPZ okamžitě zváží závažnost připomínek a rozhodne, zda volby pozastaví. (13) V kladném případě pak o námitkách ve lhůtě jednoho týdne rozhodne s konečnou platností AS FAPPZ. (14) Doplňující volby vyhlašuje stávající AS FAPPZ v případě, že počet jeho členů reprezentujících některý volební obvod v AS FAPPZ nebo AS ČZU je nižší, než určuje volební řád, a není-li již možné tento stav doplnit z řad náhradníků. (15) Doplňující volby probíhají shodně podle VŘ část II, odstavce (7) až (13) za účasti té části akademické obce příslušné danému volebnímu obvodu. Délka funkčního období členů zvolených v doplňujících volbách je shodná s funkčním obdobím stávajícího AS FAPPZ. III První zasedání (1) Nově zvolený senát je svolán předsedou volební komise nejpozději do jednoho týdne po vyhlášení volebních výsledků. (2) Nově zvolení členové senátu prokáží svou bezúhonnost podle platných právních předpisů ČR. (3) Prvním zasedáním nově zvoleného senátu začíná jeho funkční období. Tím je současně ukončeno funkční období dosavadního senátu. (4) Zasedání senátu řídí až do zvolení předsedy senátu předseda volební komise. (5) Předseda volební komise vyhlašuje volby předsedy podle VŘ část IV. (6) Zvolený předseda navrhne předsednictvo složené z předsedů jednotlivých komisí, zástupce předsedy (jeden z řad zaměstnanců, jeden z řad studentů), jednatele a zástupce senátu do Rady vysokých škol. AS FAPPZ rozhodne hlasováním jednotlivě o každém kandidátovi. IV Volba předsedy (1) Kandidáti na předsedu jsou navrženi z členů senátu FAPPZ. Kandidáti veřejně oznámí, zda návrh přijímají. (2) Volby jsou přímé, s tajným hlasováním. Každý člen senátu může dát jen jeden hlas. (3) V době hlasování musí být přítomny nejméně dvě třetiny členů senátu. (4) Předsedou AS FAPPZ se stává kandidát s nadpoloviční většinou platných kladných hlasů. (5) Návrh na odvolání předsedy AS FAPPZ může dát kterýkoli člen. K přijetí návrhu je nutný souhlas nadpoloviční většiny všech členů AS FAPPZ při tajném hlasování. V Způsob volby děkana Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů (1) AS FAPPZ vyhlašuje prostřednictvím volební komise volby děkana fakulty nejméně 2 měsíce před uplynutím funkčního období děkana na úřední desce AS FAPPZ. (2) Písemné návrhy na kandidáty předkládají pouze členové akademické obce FAPPZ

6 (3) Děkanem fakulty může být zvolen jen bezúhonný člen akademické obce (za bezúhonného není považován ten, kdo byl pravomocně odsouzený za trestný čin nebo nesplňuje požadavky platných právních předpisů na tuto funkci). (4) Volební komise sestaví a zveřejní kandidátní listiny členů akademické obce, kteří kandidaturu přijali, na úřední desce AS FAPPZ a zorganizuje jejich setkání s akademickou obcí. (5) Volby jsou přímé, s tajným hlasováním. (6) Každý člen AS FAPPZ může dát jen jeden hlas jen jednomu z kandidátů. Volební lístek s označením jednoho kandidáta je považován za kladný hlas, neoznačený za zdržení se hlasování. Lístek s označením více kandidátů nebo poškozený je neplatný. (7) V okamžiku hlasování musí být přítomny nejméně 2/3 všech členů AS FAPPZ. (8) Děkanem FAPPZ je zvolen kandidát, který získá nadpoloviční většinu platných kladných hlasů všech členů senátu, tj. nejméně 11 hlasů. (9) Jestliže žádný z kandidátů nezíská nadpoloviční většinu kladných hlasů, postupují do druhého kola dva, kteří získali nejvyšší počet kladných hlasů. V případě rovnosti hlasů u více kandidátů postupují všichni do druhého kola. Volba ve druhém kole probíhá podle VŘ část V odstavce (5), (6), (7) a (8). (10) Není-li děkan zvolen ani ve druhém kole, uskuteční se bezprostředně třetí kolo podle stejných zásad. (11) Není-li děkan zvolen ani ve třetím kole, uskuteční se čtvrté kolo podle stejných zásad za týden. (12) Jestliže AS FAPPZ nezvolí děkana ani ve čtvrtém kole, jsou vyhlášeny nové volby. (13) AS FAPPZ prostřednictvím volební komise vyhlašuje výsledky voleb na úřední desce AS FAPPZ a dává je na vědomí rektorovi ČZU v Praze, AS ČZU v Praze a stávajícímu děkanovi FAPPZ. (14) Námitky proti platnosti voleb mohou být podány písemně členem akademické obce fakulty kdykoli v průběhu vyhlášených voleb, nejpozději však před zveřejněním výsledků voleb. Předsednictvo AS FAPPZ okamžitě zváží závažnost připomínek a rozhodne, zda volby pozastaví. V kladném případě pak o námitkách ve lhůtě jednoho týdne rozhodne s konečnou platností AS FAPPZ. VI Odvolání člena (1) Člen AS FAPPZ může být odvolán, jestliže závažným způsobem neplní své povinnosti nebo závažným způsobem poškozuje zájem ČZU v Praze nebo Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů. (2) Písemný návrh na odvolání člena AS FAPPZ může podat senátu každý člen akademické obce FAPPZ. (3) Předsednictvo AS FAPPZ návrh projedná a návrh přijme k dalšímu jednání nebo zamítne. (4) V kladném případě seznámí člena AS FAPPZ s obsahem návrhu a svolá zasedání AS FAPPZ, na které pozve navrhujícího člena akademické obce FAPPZ. Po rozpravě AS FAPPZ bez účasti veřejnosti návrh zamítne nebo doporučí. (5) K zamítnutí návrhu na odvolání člena AS FAPPZ je nutná nadpoloviční většina hlasů všech členů senátu

7 (6) Není-li návrh zamítnut, hlasuje AS FAPPZ ihned o odvolání člena AS FAPPZ. Hlasování je přímé, s tajným hlasováním. K přijetí návrhu jsou nutné nejméně 3/5 hlasů všech členů AS FAPPZ. (7) AS FAPPZ seznámí akademickou obec fakulty s odvoláním člena AS FAPPZ prostřednictvím úřední desky AS FAPPZ. VII Odvolání děkana (1) Děkan může být odvolán v případě, že závažným způsobem neplní své povinnosti nebo závažným způsobem poškozuje zájmy ČZU v Praze nebo FAPPZ. (2) Děkana FAPPZ odvolává rektor ČZU v Praze po předchozím vyjádření AS FAPPZ a se souhlasem AS ČZU. (3) Návrh na odvolání může vycházet z podnětu rektora nebo AS FAPPZ. (4) Písemný návrh na odvolání děkana FAPPZ může podat AS FAPPZ každý člen akademické obce FAPPZ. (5) AS FAPPZ návrh projedná a po rozpravě návrh přijme k dalšímu jednání nebo zamítne. (6) V kladném případě seznámí děkana s obsahem návrhu a svolá zasedání AS FAPPZ, na které přizve děkana i navrhujícího člena akademické obce FAPPZ. Po rozpravě AS FAPPZ bez účasti veřejnosti návrh zamítne nebo doporučí. (7) K zamítnutí návrhu na odvolání děkana FAPPZ je nutná nadpoloviční většina hlasů všech členů senátu. (8) Není-li návrh zamítnut, hlasuje AS FAPPZ ihned o odvolání děkana FAPPZ. Hlasování je přímé, s tajným hlasováním. K přijetí návrhu jsou nutné nejméně 3/5 hlasů všech členů AS FAPPZ. (9) AS FAPPZ seznámí rektora ČZU a akademickou obec fakulty s výsledkem hlasování o návrhu na odvolání děkana FAPPZ

8 JEDNACÍ ŘÁD I Zasedání AS FAPPZ (1) AS FAPPZ zasedá: i) nejméně jedenkrát za semestr, ii) na žádost alespoň dvou členů předsednictva AS FAPPZ, iii) na písemnou žádost alespoň 1/3 členů AS FAPPZ adresovanou předsednictvu, iv) mimořádně na žádost děkana fakulty nebo v jeho zastoupení proděkana. (2) Členové AS FAPPZ musí být písemně pozváni nejméně 1 týden před konáním, pokud termín zasedání nebyl určen v zápisu z minulého jednání AS FAPPZ nebo jeho předsednictva. (3) Pokud výjimečně není možné oznámit termín zasedání 1 týden dopředu, musí předsednictvo zajistit osobní pozvání všech členů. (4) Program jednání zajišťuje předsednictvo, které odpovídá za jeho průběh. (5) Součástí pozvánky musí být body programu jednání, které jsou v té době předsednictvu známy, případně potřebné podklady pro jednání. (6) Jednání řídí předseda AS FAPPZ nebo pověřený člen předsednictva. (7) Zápis ze zasedání senátu a jeho předsednictva provádí jednatel nebo osoba pověřená předsednictvem AS FAPPZ. (8) Zápis podepisuje jeden člen předsednictva AS FAPPZ. (9) Předsednictvo zajistí prostřednictvím jednatele AS FAPPZ zveřejnění zápisu a jeho doručení členům AS FAPPZ, děkanovi nebo jeho statutárnímu zástupci a předsedovi AS ČZU. (10) Jednání je ukončeno předsedajícím schůze po vyčerpání programu nebo může být ukončeno se souhlasem nadpoloviční většiny přítomných členů. (11) Děkan FAPPZ nebo v jeho zastoupení proděkan má právo vystoupit na zasedání AS FAPPZ, kdykoliv o to požádá. O vystoupení ostatních členů AO rozhoduje AS FAPPZ. (12) Zasedání AS FAPPZ jsou veřejně přístupná. II Práva a povinnosti předsedy AS FAPPZ (1) Předseda je reprezentantem senátu. (2) Předseda jmenuje své zástupce, které poté schvaluje AS FAPPZ. (3) Poradním orgánem předsedy je předsednictvo, které svolává dle svého uvážení. (4) Předseda AS FAPPZ ve spolupráci s předsednictvem a komisemi senátu připravuje podklady a program jednání senátu, které řídí. (5) Předseda ve spolupráci s předsednictvem vyřizuje běžnou agendu a plní úkoly vyplývající z jednání senátu. (6) Předseda je zodpovědný za včasné předkládání materiálů pro jednání, zodpovídá za dodržování Volebního a jednacího řádu AS FAPPZ. (7) V případě potřeby předseda informuje také ústně děkana o výsledcích a závěrech jednání AS FAPPZ

9 III Zřizování komisí (1) Komise se zřizují dle potřeby, jako trvalé nebo dočasné. (2) Předsedou komise musí být člen AS FAPPZ. (3) Členy komisí mohou být po schválení AS FAPPZ i jiní členové AO. (4) Náplň práce komise musí být při jejím zřízení uvedena v zápisu z jednání AS FAPPZ. (5) Předseda AS FAPPZ rozhoduje po dohodě s předsedy jednotlivých komisí o rozdělení členů AS do komisí. IV Hlasování (1) AS FAPPZ schvaluje nadpoloviční většinou všech členů senátu: i) zřizování, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakultních pracovišť, ii) návrh statutu a vnitřních předpisů fakulty a postupuje je ke schválení AS ČZU, iii) rozpočtová pravidla, rozpočet, rozdělení a kontrolu finančních prostředků fakulty a jejich využívání, iv) výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření fakulty, v) podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech fakulty, vi) složení vědecké rady a disciplinární komise fakulty a návrhy na odvolání jejich členů, vii) dlouhodobý záměr fakulty ve vzdělávací a vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti, viii) každoroční aktualizaci dlouhodobých záměrů fakulty. (2) Při hlasování AS FAPPZ o dalších záležitostech je rozhodnutí přijato prostou většinou při nadpoloviční účasti členů senátu. (3) Hlasování při volbě a odvolání děkana a členů AS FAPPZ upravuje volební řád, část VII, VIII a IX. (4) AS FAPPZ se vyjadřuje zejména: i) k návrhům studijních programů fakulty, ii) k záměru děkana jmenovat nebo odvolat proděkany. (5) AS FAPPZ může ve výjimečných případech přijmout písemné usnesení i mimo zasedání (usnesení per rollam). Průběh této formy hlasování probíhá takto: i) předseda AS FAPPZ nejprve rozešle elektronickou poštou všem členům AS FAPPZ návrh usnesení, se kterým má být vysloven souhlas, a současně stanoví lhůtu, ve které mají členové AS hlasovat, nejméně však 2 pracovní dny. ii) jestliže kterýkoliv člen AS FAPPZ oznámí ve stanovené lhůtě předsedovi AS, že požaduje projednání usnesení, které má být přijato per rollam, nelze takové usnesení přijmout mimo zasedání AS FAPPZ, iii) usnesení je přijato, když se pro ně vyslovily dvě třetiny všech členů AS FAPPZ, iv) po skončení lhůty pro hlasování dá předseda AS FAPPZ na vědomí všem členům AS výsledek hlasování. Předseda AS FAPPZ též eviduje veškeré doklady spojené s tímto hlasováním a na nejblíže následujícím zasedání AS FAPPZ poskytne členům informaci o průběhu a výsledku hlasování per rollam

10 V Informování členů akademické obce o činnosti AS FAPPZ (1) AS FAPPZ informuje akademickou obec prostřednictvím úřední desky AS FAPPZ. i) Za aktuálnost a úplnost údajů na úřední desce je zodpovědný jednatel AS FAPPZ. ii) Na úřední desce jsou zveřejňovány vždy zápisy z posledních dvou zasedání senátu včetně důležitých dokumentů. iii) Na úřední desce je rovněž zveřejněn seznam členů AS FAPPZ a jejich kontaktní údaje. (2) V písemném styku se zásilky adresují úřadujícímu předsedovi AS FAPPZ. (3) Akademickou obec fakulty svolává AS FAPPZ nejméně jednou za rok

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od: 25.04.2011 Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/11 OBSAH : Název str.: 1. Článek 1 Volební

Více

Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Ostrava 2013 VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKÉ

Více

Vnitřní předpisy Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Vnitřní předpisy Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Akademický senát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích schválil podle 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění, dne28.4. 2009 a Rektorát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Více

Volební a jednací řád Akademického senátu Farmaceutické fakulty. Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. I. Úvodní ustanovení

Volební a jednací řád Akademického senátu Farmaceutické fakulty. Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. I. Úvodní ustanovení Volební a jednací řád Akademického senátu Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity Brno I. Úvodní ustanovení 1 Akademický senát Farmaceutické fakulty (dále jen AS FaF ) Veterinární

Více

I. Úplné znění Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Ceských Budějovicích ze dne 27.

I. Úplné znění Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Ceských Budějovicích ze dne 27. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 5Ss 36 odst. 2 zákona Č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. března

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE str. 1 VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE Část první Úvodní ustanovení Článek 1 Akademický senát 1. Akademický senát (dále jen AS) je orgánem akademické samosprávy,

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně Akademický senát Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně schválil podle

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FAMU a pléna akademické obce FAMU do AS FAMU a AS AMU. Článek 1. Úvodní ustanovení

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FAMU a pléna akademické obce FAMU do AS FAMU a AS AMU. Článek 1. Úvodní ustanovení VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FAMU a pléna akademické obce FAMU do AS FAMU a AS AMU Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Akademický senát FAMU (dále jen senát nebo AS FAMU) a 5 zástupců FAMU v akademickém senátu

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

Volební a jednací řád akademického senátu fakulty. Část II. Základní ustanovení. Volební řád

Volební a jednací řád akademického senátu fakulty. Část II. Základní ustanovení. Volební řád Vnitřní předpis fakulty Technická univerzita v Liberci Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Volební a jednací řád akademického senátu fakulty Část I. Základní ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 1 Úvod OBSAH : Čl. 1 Rozsah působnosti Čl. 2 Složení a činnost školské rady Čl. 3 Členství ve školské radě Čl. 4 Nominace kandidátů školské rady Čl. 5

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU UNIVERZITY OBRANY

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU UNIVERZITY OBRANY VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU 1 VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU UNIVERZITY OBRANY ve znění 1., 2., 3. a 4. změny Obsah: Čl.1 Úvodní ustanovení... 2 Část I... 2 VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU CMTF UP

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU CMTF UP Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta VNITŘNÍ PŘEDPIS VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU CMTF UP Obsah: Část I. Obecná ustanovení Část II. Volební řád AS CMTF Část

Více

III. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VOLEBNÍHO A JEDNACÍHO ŘÁDU AKADEMICKÉHO SENÁTU Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně ze dne 11. prosince 2006

III. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VOLEBNÍHO A JEDNACÍHO ŘÁDU AKADEMICKÉHO SENÁTU Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně ze dne 11. prosince 2006 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. prosince 2003

Více

VOLEBNÍ ŘÁD ŠKOLSKÉ RADY

VOLEBNÍ ŘÁD ŠKOLSKÉ RADY VOLEBNÍ ŘÁD ŠKOLSKÉ RADY 1. Volby do školské rady zajistí v souladu s volebním řádem ředitel školy a jím ustavený přípravný výbor. 2. Školská rada má šest členů. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel,

Více

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE Preambule Asociace NNO ČR (dále jen Asociace) vzniká jako zájmové sdružení právnických osob z potřeby prosazovat společné zájmy všech

Více

Zastupitelstva města Stříbra

Zastupitelstva města Stříbra J e d n a c í ř á d Zastupitelstva města Stříbra Zastupitelstvo města Stříbra vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních úprav, tento jednací řád.

Více

LIBERECKÝ KRAJ RADA KRAJE

LIBERECKÝ KRAJ RADA KRAJE LIBERECKÝ KRAJ RADA KRAJE VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÝCH RAD (ZÁKLADNÍCH, STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL) Úvod OBSAH : Čl. 1 Rozsah působnosti Čl. 2 Složení a činnost školské rady Čl. 3 Členství

Více

Interní předpis Studentské rady č. 01 Volební řád

Interní předpis Studentské rady č. 01 Volební řád Interní předpis Studentské rady č. 01 Volební řád Článek 1 Vyhlašování voleb 1) Volby do Studentské rady Vysoké školy ekonomie a managementu (dále jen VŠEM ) vyhlašuje Volební komise nejpozději 30 dní

Více

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s.

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Čl. 1 Název spolku Název spolku zní: Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. (dále jen Spolek ). Čl. 2 Sídlo Sídlo Spolku je: Komenského nám. 9/400, 130 00 Praha 3. Čl. 3

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STATUT ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení 1) Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských

Více

Volební řád do školské rady

Volební řád do školské rady Volební řád do školské rady Rakouské gymnázium v Praze o.p.s., se sídlem na adrese Praha 7, U Uranie 14, PSČ: 170 00, Česká republika, IČ: 261 55 281, zapsané v rejstříku obecně prospěšných společností

Více

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY Vážení rodiče, Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším

Více

JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3

JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3 JI28 ÚMO Plzeň 3 Vydání č.: 02 Počet stran: 7 Počet příloh: 1 Účinnost od: 1.12.2011 JEDNACÍ ŘÁD Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3 Zpracovatel Garant Schvalovatel Jméno, funkce Datum Podpis Ing.

Více

Stanovy OSPEA. I. Základní ustanovení. Článek 1

Stanovy OSPEA. I. Základní ustanovení. Článek 1 Stanovy OSPEA I. Základní ustanovení Článek 1 1.1. Název sdružení: OSPEA. 1.2. Název sdružení je zkratka Odborového sdružení pracovníků elektrických drah a autobusové dopravy. 1.3. OSPEA je odborová organizace

Více

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SNĚMU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SNĚMU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SNĚMU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY Akademický sněm Akademie věd České republiky (dále jen Sněm ) přijal na svém XXXVII. zasedání dne 14. prosince 2010 v souladu se Stanovami

Více

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s.

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. Článek I. Název, působnost, sídlo 1. Název: Šumava domovem, z. s. 2. Působnost: Členské státy Evropské unie 3. Sídlo: Kubova Huť 1, 385 01 Vimperk Článek II. Charakter,

Více

Jednací řád Členské schůze ČADG

Jednací řád Členské schůze ČADG Jednací řád Členské schůze ČADG Obsah Článek 1: Úvodní ustanovení Článek 2: Příprava zasedání ČS Článek 3: Jednání ČS Článek 4: Hlasování ČS Článek 5: Volby orgánů spolku Článek 6: Zápis ČS Článek 7: Závěrečné

Více

JEDNACÍ ŘÁD ELSA BRNO o. s.

JEDNACÍ ŘÁD ELSA BRNO o. s. JEDNACÍ ŘÁD ELSA BRNO o. s. ČÁST PRVÁ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek I. ELSA Brno o.s. (dále jen ELSA Brno ) Článek II. Jednací řád ELSA Brno (dále jen Jednací řád ) je vnitřní normou, která doplňuje Stanovy

Více

XII. krajský sněm Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje

XII. krajský sněm Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje Vás srdečně zve na XII. krajský sněm Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje Krajský sněm se bude konat v sobotu 5. února 2011, od 9.30 hodin, ve Velkém zasedacím sále Magistrátu města

Více

KPDM ZK JEDNACÍ ŘÁD 01

KPDM ZK JEDNACÍ ŘÁD 01 KPDM ZK JEDNACÍ ŘÁD 01 JEDNACÍ ŘÁD REVIDOVANÉ ZNĚNÍ ÚČINNÉ K 9. 12. 2011 Krajský parlament dětí a mládeže Zlínského kraje (dále jen KPDM) se dne 29. září 2005 usnesl na tomto jednacím řádu: Článek 1. Úvodní

Více

Stanovy SRPŠ M. Alše

Stanovy SRPŠ M. Alše Stanovy SRPŠ M. Alše I. Název a sídlo spolku 1. Název: Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše Zkratka názvu: SRPŠ M. Alše 2. Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše (dále jen SRPŠ nebo spolek ) byl založen

Více

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti STATUT obecně prospěšné společnosti Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. I. Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s.

Více

Spolek přátel ETF Association of Friends of the PTF. Vnitřní řády Spolku přátel ETF

Spolek přátel ETF Association of Friends of the PTF. Vnitřní řády Spolku přátel ETF Vnitřní řády Spolku přátel ETF Část A. Volební řád Článek I. Volby do předsednictva a revizní komise Spolku přátel ETF 1. 1.Volební shromáždění je totožné s Členskou konferencí. 2. Volební období všech

Více

VOLEBNÍ ŘÁD. Školské rady při Soukromé střední odborné škole Frýdek-Místek, s.r.o. T. G. Masaryka 456, Frýdek-Místek. Čl. I.

VOLEBNÍ ŘÁD. Školské rady při Soukromé střední odborné škole Frýdek-Místek, s.r.o. T. G. Masaryka 456, Frýdek-Místek. Čl. I. VOLEBNÍ ŘÁD Školské rady při Soukromé střední odborné škole Frýdek-Místek, s.r.o. T. G. Masaryka 456, Frýdek-Místek Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Tento volební řád upravuje postup při volbě členů školské

Více

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení bubakov.net 2. Sídlo sdružení je: Obětí okupace 510, 271 01 Nové Strašecí.

Více

VOLEBNÍ ŘÁD. zastupitelstva města Velké Meziříčí. Čl. 1 Úvodní ustanovení

VOLEBNÍ ŘÁD. zastupitelstva města Velké Meziříčí. Čl. 1 Úvodní ustanovení VOLEBNÍ ŘÁD zastupitelstva města Velké Meziříčí Čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Zastupitelstvo města Velké Meziříčí (dále jen ZM) se usneslo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M (výrazně pozměněné oproti původnímu návrhu) Návrh vymezení Orgánu pro vnitřní hodnocení kvality veřejné vysoké školy a Standardů

Více

Obsah Úvodní ustanovení

Obsah Úvodní ustanovení Důvodová zpráva ke změně jednacího řádu VH ADK: Většina změn provedená v jednacím řádu je dána změnou stanov spolku, ke které došlo na mimořádné VH, která se konala 23.11.2013 v Nymburce, jakož i o opravu

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

Statut Rady pro výzkum a vývoj

Statut Rady pro výzkum a vývoj Statut Rady pro výzkum a vývoj P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2005 č. 82, ve znění usnesení vlády: ze dne 19. října 2005 č. 1354, ze dne 15. listopadu 2006 č. 1321, ze dne 19. března 2007

Více

Stanovy spolku. Znění stanov č. 2/2015. Přijato I. valnou hromadou konanou 12.7.2015 v Brně.

Stanovy spolku. Znění stanov č. 2/2015. Přijato I. valnou hromadou konanou 12.7.2015 v Brně. Stanovy spolku Znění stanov č. 2/2015 Přijato I. valnou hromadou konanou 12.7.2015 v Brně. Hlava I: Základní údaje spolku Čl. 1 Název spolku Název spolku je Nugis Finem, z.s.. Tento název bude používán

Více

Statut obecně prospěšné společnosti SIRIRI. Článek I. Úvodní ustanovení

Statut obecně prospěšné společnosti SIRIRI. Článek I. Úvodní ustanovení Statut obecně prospěšné společnosti SIRIRI 1. Název společnosti: SIRIRI Článek I. Úvodní ustanovení 2. Sídlo: Karmelitská 18, 118 00 Praha 1 - Malá Strana 3. Zakladatelé: Provinční delegatura Řádu bosých

Více

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku I. Název sídlo, doba trvání spolku 1. Název spolku zní: Český občanský spolek proti plicním nemocem. 2. Sídlo spolku je (obec, město):

Více

VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení

VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení Shromáždění delegátů stavebního bytového družstva VESELSKO, sídlem Hutník 1497, 698 01 Veselí nad Moravou (družstvo dále jen SBD nebo družstvo, shromáždění delegátů dále jen SD ) na svém jednání konaném

Více

JEDNACÍ ŘÁD. obecního zastupitelstva OBCE VELHARTICE

JEDNACÍ ŘÁD. obecního zastupitelstva OBCE VELHARTICE JEDNACÍ ŘÁD obecního zastupitelstva OBCE VELHARTICE Schválen zastupitelstvem obce dne 19.12.2002 JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE VELHARTICE Zastupitelstvo obce VELHARTICE (dále jen obecní zastupitelstvo)

Více

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY Asociace NNO

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY Asociace NNO JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY Asociace NNO Valná hromada Asociace nestátních neziskových organizací v České republice (dále jen VH ) se usnesla na Jednacím a volebním řádu VH (dále jen JŘ ) takto:

Více

Lidové bytové družstvo v Plzni V O L E B N Í Ř Á D

Lidové bytové družstvo v Plzni V O L E B N Í Ř Á D Lidové bytové družstvo v Plzni V O L E B N Í Ř Á D I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tento volební řád je vnitřním předpisem Lidového bytového družstva v Plzni, IČO: 00055891, se sídlem Plzeň, Prokopova 13/15,

Více

ZÁSADY zřizování školských rad při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem

ZÁSADY zřizování školských rad při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem 6/2 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE ZÁSADY zřizování školských rad při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem Úplné znění s barevně vyznačenými změnami Schváleno

Více

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y Článek 1 Název, sídlo, obvod činnosti SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y 1. Název spolku je SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. (dále jen Komora SL). Komora SL je nepolitickou korporací

Více

Volební řád. Hospodářské komory České republiky. účinný od 1. 1. 2009. Část první. Základní ustanovení

Volební řád. Hospodářské komory České republiky. účinný od 1. 1. 2009. Část první. Základní ustanovení Volební řád Hospodářské komory České republiky účinný od 1. 1. 2009 Legenda: - text, který je uveden též v zákoně Část první Základní ustanovení 1 (1) Volební řád Hospodářské komory České republiky (dále

Více

Sdružení VIA. Stanovy

Sdružení VIA. Stanovy Sdružení VIA Stanovy I. Název, poslání a sídlo sdružení 1. Sdružení VIA dále jako sdružení je občanským sdružením, hlásícím se svým programem k činnosti Nadace VIA. Sdružení je nezisková, nepolitická a

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. přijaté v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění 1. Název a sídlo 1.1. Název sdružení je: DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. (dále

Více

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY Klatovy 2011 1 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Bezpečnostní rada obce s rozšířenou

Více

Věžná 1, 395 01 Pacov, tel.: 565 552 725, e-mail: obec@vezna.cz, IDDS: jscauac, www: http://www.vezna.cz. Jednací řád zastupitelstva obce Věžná

Věžná 1, 395 01 Pacov, tel.: 565 552 725, e-mail: obec@vezna.cz, IDDS: jscauac, www: http://www.vezna.cz. Jednací řád zastupitelstva obce Věžná Obec Věžná Věžná 1, 395 01 Pacov, tel.: 565 552 725, e-mail: obec@vezna.cz, IDDS: jscauac, www: http://www.vezna.cz Jednací řád zastupitelstva obce Věžná Zastupitelstvo obce Věžná se usneslo podle ust.

Více

Stanovy Mladí lidovci, z. s.

Stanovy Mladí lidovci, z. s. Stanovy Mladí lidovci, z. s. Čl. 1 Základní ustanovení 1. Mladí lidovci, z. s. jsou spolkem řádně zapsaným ve spolkovém rejstříku v souladu se zákonem č. 304/2013 Sb. 2. Úplný název spolku je Mladí lidovci,

Více

Stanovy spolku Otevřená GeoInfrastruktura, z.s.

Stanovy spolku Otevřená GeoInfrastruktura, z.s. Stanovy spolku Otevřená GeoInfrastruktura, z.s. I. Název a sídlo Název: Otevřená GeoInfrastruktura, z.s. Název anglicky: Open GeoInfrastructure Zkratka: osgeo.cz Sídlo: Podevsí 33, Dolní Lhota, 747 66

Více

Statut Nadace Experientia. Část první Úvodní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Nadace. Čl. II Zřizovatelé Nadace

Statut Nadace Experientia. Část první Úvodní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Nadace. Čl. II Zřizovatelé Nadace Statut Nadace Experientia Část první Úvodní ustanovení Čl. I Název a sídlo Nadace 1. Název Nadace zní: Nadace Experientia (dále jen "Nadace"). 2. Sídlo Nadace: Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6. 1. Zřizovateli

Více

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě Preambule Na setkání občanů - rodičů dětí s kombinovanými vadami - dne 15. 12. 1993 byl přijat návrh založit občanské sdružení Cesta - organizaci se

Více

J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y. Č.j.: ZŠ 95/2015

J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y. Č.j.: ZŠ 95/2015 J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y Č.j.: ZŠ 95/2015 Brno, 19. 2. 2015 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád školské Rady Základní školy, Brno, Botanická 70, 602 00 Brno upravuje přípravu, obsah

Více

STATUT NADACE ČEZ. ve znění ke dni 27. 1. 2015

STATUT NADACE ČEZ. ve znění ke dni 27. 1. 2015 STATUT NADACE ČEZ ve znění ke dni 27. 1. 2015 Společnost ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4 Duhová 2/1444, IČ: 45274649, založila nadační listinou ze dne 25. 7. 2002 Nadaci Duhová energie. Nadace byla zřízena

Více

JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK. I. Společná ustanovení

JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK. I. Společná ustanovení JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK I. Společná ustanovení Čl. 1 Vymezení obsahu jednacího řádu Tento jednací řád upravuje postup orgánů družstva (shromáždění delegátů, představenstva, kontrolní

Více

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy I. Název, sídlo a účel spolku Spolek s názvem Spolek přátel Obchodní akademie v Plzni, z. s. (dále jen Spolek ) se sídlem v Plzni, je samosprávnou

Více

Stanovy ČOSKF ČLS JEP

Stanovy ČOSKF ČLS JEP Stanovy ČOSKF ČLS JEP 1 Obecná ustanovení (1) Česká odborná společnost klinické farmacie (dále jen ČOSKF) je odbornou společností České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (dále jen ČLS JEP).

Více

S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I ČIMIB STANOVY

S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I ČIMIB STANOVY S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I Č L Á N E K I. Ú V O D N Í U S T A N O V E N Í Společná činnost je

Více

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb.

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Článek I Základní ustanovení 1. Název sdružení je Česká benchrestová asociace (dále jen CBRA) se sídlem v Praze 5, U Santošky 11, 150 00. Pro mezinárodní

Více

VOLEBNÍ ŘÁD Psychiatrické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (PS ČLS JEP)

VOLEBNÍ ŘÁD Psychiatrické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (PS ČLS JEP) VOLEBNÍ ŘÁD Psychiatrické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (PS ČLS JEP) 1 Východiska a působnost (1) Volební řád PS ČLS JEP (dále jen Volební řád) vychází z příslušných ustanovení

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek Stanovy spolku Čl. I. Úvodní ustanovení 1) Klub přátel školy ZŠ Tišnov, spolek (dále jen spolek ) je nezávislým a samosprávným svazkem fyzických osob, zejména rodičů

Více

Statut komisí místní samosprávy

Statut komisí místní samosprávy č. 1/2015 SMĚRNICE Rady města Hradec Králové ze dne 13.01.2015 Statut komisí místní samosprávy schválená usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2015/77 ze dne13.01.2015 Účinnost od Zpracovatel Projednáno

Více

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s.

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. S T A N O V Y Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Klub přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlem spolku je: Základní škola JIŽNÍ IV.,

Více

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií 1 Název a sídlo STANOVY občanského sdružení Platforma informačních technologií 1.1 Název občanského sdružení je: Platforma informačních technologií (dále jen sdružení ). 1.2 Zkratka názvu sdružení zní:

Více

Stanovy občanského sdružení. Přátelé New Renato Community Society

Stanovy občanského sdružení. Přátelé New Renato Community Society Stanovy občanského sdružení Přátelé New Renato Community Society čl. I Název a sídlo 1. Název sdružení je Přátelé New Renato Community Society, ve zkratce Přátelé NRCS. 2. Sídlem sdružení je Dvořišťská

Více

Návrh VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení

Návrh VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení Návrh VOLEBNÍ ŘÁD Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Třinec (dále jen družstvo ) na svém jednání konaném dne 24.06.2015 ve smyslu čl. 66 odst. 2) písm. b) stanov družstva schválilo tento

Více

VOLEBNÍ ŘÁD Krajské hospodářské komory Královehradeckého kraje. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

VOLEBNÍ ŘÁD Krajské hospodářské komory Královehradeckého kraje. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení VOLEBNÍ ŘÁD Krajské hospodářské komory Královehradeckého kraje účinné od 10.4.2014 ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení 1 Volební řád (dále jen řád ) Krajské hospodářské komory Královehradeckého kraje (dále

Více

Jednací řád Sněmu a Schůze delegátů

Jednací řád Sněmu a Schůze delegátů Jednací řád Sněmu a Schůze delegátů 1 Svolávání Sněmu 1. Sněm svolává Předseda nebo Místopředseda oznámením zveřejněným na internetových stránkách Unie a rozeslaném Delegátům a Komisařům na e-maily zřízené

Více

STANOVY spolku. Šaldorfské sklepy z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku

STANOVY spolku. Šaldorfské sklepy z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku STANOVY spolku Šaldorfské sklepy z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Název spolku je: Šaldorfské sklepy z.s. (dále jen spolek). 2) Sídlem spolku je adresa Nový Šaldorf č. ev. 104,

Více

VOLEBNÍ ŘÁD Společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně ( dále jen SNN) 1 Východiska a působnost

VOLEBNÍ ŘÁD Společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně ( dále jen SNN) 1 Východiska a působnost VOLEBNÍ ŘÁD Společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně ( dále jen SNN) 1 Východiska a působnost (1) Volební řád SNN (dále jen Volební řád) vychází z příslušných

Více

STATUT. I. Úvodní ustanovení

STATUT. I. Úvodní ustanovení STATUT Obecně prospěšné společnosti Úspěšné dítě, o.p.s. (dále jen společnost) I. Úvodní ustanovení 1.1. Úspěšné dítě, o.p.s. je obecně prospěšnou společností založenou podle zákona č. 248/1995 Sb. ve

Více

Stanovy. I. Základní ustanovení

Stanovy. I. Základní ustanovení Asociace psychologů sportu ČR Stanovy Článek 1 I. Základní ustanovení 1. Asociace psychologů sportu (dále APS) je nezávislá dobrovolná a výběrová organizace, sdružující odborníky se zájmem o psychologii

Více

JEDNACÍ ŘÁD Okresní hospodářské komory Karviná

JEDNACÍ ŘÁD Okresní hospodářské komory Karviná JEDNACÍ ŘÁD Okresní hospodářské komory Karviná Část první Úvodní ustanovení 1 Okresní hospodářská komora Karviná (dále jen OHKK ) je sdružení podnikatelů fyzických a právnických osob, které bylo zřízeno

Více

STANOVY GKL. I. všeobecná ustanovení

STANOVY GKL. I. všeobecná ustanovení STANOVY GKL I. všeobecná ustanovení čl. 1. Název, sídlo, trvání sdružení, klubové barvy 1.1. Na základě oboustranné dohody tělovýchovné jednoty Slavoj Praha a Golfového klubu Líšnice, Golfový klub Líšnice

Více

Stanovy sdružení Otevřená GeoInfrastruktura. I. Název a sídlo. II. Charakter sdružení. III. Základní cíle sdružení. IV.

Stanovy sdružení Otevřená GeoInfrastruktura. I. Název a sídlo. II. Charakter sdružení. III. Základní cíle sdružení. IV. Stanovy sdružení Otevřená GeoInfrastruktura Název: Otevřená GeoInfrastruktura Název anglicky: Open GeoInfrastructure Zkratka: osgeo.cz Sídlo: Podevsí 33, Dolní Lhota, 747 66 I. Název a sídlo II. Charakter

Více

Stanovy spolku SDRUŽENÍ PRO PARDUBICE z.s. I. Název, sídlo a účel spolku

Stanovy spolku SDRUŽENÍ PRO PARDUBICE z.s. I. Název, sídlo a účel spolku Stanovy spolku SDRUŽENÍ PRO PARDUBICE z.s. I. Název, sídlo a účel spolku 1. Název spolku je SDRUŽENÍ PRO PARDUBICE z.s. (dále jen spolek nebo též SPP ). 2. Sídlo spolku je: Sladkovského 433, 530 02 Pardubice.

Více

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Sportovní klub Nýrov, z.s. (dále jen SK Nýrov ) se sídlem Nýrov 56, 679 72 Kunštát. Čl. II Účel spolku Účelem spolku je pořádání a organizace sportovních, tělovýchovných

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Článek I. Článek II.

Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Článek I. Článek II. Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Název spolku: Kulturní a rodinné centrum CoByDup, z.s. (dále jen spolek ), Zkráceně: KRC CoByDup, z.s. Sídlo: Toužimská 244/42, 197 00 Praha 9-Kbely

Více

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení );

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); 2) Sídlem sdružení je: ulice Na chobotě 1345/6, Praha 6 -

Více

STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU Preambule Centrum ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu, o.p.s. bylo založeno s vědomím významu výzkumné činnosti

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vnitřní norma VŠCHT Praha č. 20.32/13 V Praze, 27.11.2013 Čj. 965/13/2013 Grantový řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Čl. 1 Základní ustanovení

Více

Stanovy sdružení. Úvodní část. Článek I. Charakter sdružení

Stanovy sdružení. Úvodní část. Článek I. Charakter sdružení Stanovy sdružení Úvodní část Název sdružení: Občanské sdružení přátel České Břízy Sídlo: Česká Bříza 115 330 11 pošta Třemošná Článek I. Charakter sdružení 1. Občanské sdružení přátel České Břízy (dále

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více

Jednací řád Ústředního krizového štábu

Jednací řád Ústředního krizového štábu B E Z P E Č N O S T N Í R A D A S T Á T U P ř í l o h a k usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 27. dubna 2009 č. 12 Jednací řád Ústředního krizového štábu Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád Ústředního

Více

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení STANOVY SPOLKU Článek I. Základní ustanovení 1) Název: Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Třemošnice, z.s. (dále jen spolek ). 2) Sídlo: Internátní 217, 538 43 Třemošnice. 3) IČ : 270 46 290 4)

Více

Stanovy Unie rodičů ČR

Stanovy Unie rodičů ČR Stanovy Unie rodičů ČR I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A. Název a sídlo Název občanského sdružení : Unie rodičů ČR (dále jen "Unie"). Sídlo sdružení: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 B. Postavení Unie 1. Unie je dobrovolným

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí Obecná ustanovení Čl. I. 1. Název sdružení: BALANC, o. s. Společnost pro vyrovnávání příležitostí 2. Zkrácený název: BALANC

Více

Stanovy MAS Krajina srdce

Stanovy MAS Krajina srdce Stanovy MAS Krajina srdce Úvodní ustanovení Čl. 1 Název a povaha spolku MAS Krajina srdce, z. s. (dále též jen spolek ) je právnickou osobou registrovanou podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Více

Zakládací listina obecně prospěšné společnosti. Čl. I Název a sídlo společnosti. Čl. II Druh poskytovaných služeb

Zakládací listina obecně prospěšné společnosti. Čl. I Název a sídlo společnosti. Čl. II Druh poskytovaných služeb Zakládací listina obecně prospěšné společnosti MAS. Čl. I Název a sídlo společnosti 1. Název zní: MAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií Stanovy zájmového sdružení právnických osob Asociace nezávislých dodavatelů energií 1 Název, sídlo a právní forma zájmového sdružení 1.1 Název sdružení zní: Asociace nezávislých dodavatelů energií, dále

Více

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU. Zdraví Zdravým Rozumem z.s.

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU. Zdraví Zdravým Rozumem z.s. STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU Zdraví Zdravým Rozumem z.s. ČLÁNEK 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Název zapsaného spolku: Zdraví Zdravým Rozumem z.s.(dále jen Spolek") 1.2. Sídlo spolku: Horní 122, 549 57 Teplice

Více